Page 1

ПРОАєmaрі

воц краІн, єднайтеся!

Рік видання ХХІV

Розвиток радянсько-суданського сПіврОбітництва

ВVДІВНИК

.опубліковано спілыre ~ЯЖЬJro-Cуданське !КО­

IІМVUП3111V

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Киівської області ом

*

91 (2152)

Субота,

29

липня

1961

* Ціна 2 коп.

року.

Хліб-народнє багатство Трудівники сільського господарства нашого району, перетворю-

раїна» намолочує щодня 28-30 тонн зерна. І. Злуниця в радгос­

ючи в життя історичні січневих Пленумів ЦК

пl«Семиполківський» з 115 гек­ тарів намолотив 200 тонн жита І пшениці. Проте не всі керівники госпо­

ЦК Компартії

рішення КПРС і

України,

добили-

сJl деяких успіхів-виростили .ао-

рІдний врожай, гідний третього року семирічки. Завдання зараз полягає в тому, щоб зібрати його без втрат, виконати зобов'язання по продажу і здачі зерна державІ, створити посівні та інші фонди, розпочати видачу хліба

iнrrepeca!X нарощів ЛВОХ :юра.їн, в iIIТeq>eCМ: иеll!НJl миру і між.на'J)(WIо()Ї боопєки.

мюн,ї'К1! В зв'язку з ЗRвершен'Ням- офіціалЬІНМ'О візиту в СРСР ГМОВИ Верхmшої ра!ЦИ збройних с:ил 'і lІР])е'М'вр-мішіс'ЦРа РеСIПУWИ Судан гене­

дарств, партійні органІзацІї по­ справжньому органІзували зби­

рання врожаю, зберігання його. Рейдові бригади, сількорІвськІ

пости подають тривожнІ сигнали з колгоспу Ім. Ватутіна. Тут ще на корню і скошеної, але непідіб-

рал-лeШтe!rЗJН,ТQ Ібра.гіма Абб'уда. В Ікомюніке, зокрема, roворwrь,ся, що BIreOЮІІЙ ГЇtC'l'Ь 3 Сущз;ну 3У'C'I\l>ічаво.я 3 fоловою Ради MiНЇJcFrpiB СРОР М. С. ХwщOВИlМ, fоловою І1ре­ з~ї Верховної Ради СРС·Р Л. І. Брежнєвим, пер­ шИ'М 3aiCfI1}'111і11ИКО:М: fолови Ради МішkтрЇtв орор А. І. іМ~О!llН():М та ЇНJШИМИ ра.,щЯ1IJIСЬКИ'МИ !lte.J}iIB-

У відповідь на побл.жа,н:н:я cy1дaHcыкїї сто.Р/JНИ РalДJl!Нсь.кИ1Й лщц, С1І(}внений щирого і беюwрис­ Ш!lВ()ГО бажаНiНdl ДOlПом,ОО'ТИ )"J)iIIIДO'Bi і НlфО!ДО'ВЇ Су­ дз;ну В ЇХ 3У'сиJLЛ:!Ю[, 'ClПlPlЯltf()!ВаЮlіХ на Р/JЗВиrI'OК НЩЇональної Є'Кономіки, IIJОО'ОЩИ'ВіС\Я [J'О:щати elКо­ ном:і'ЧІНу і 'ООХ1Іі:ЧJНУ Д()П()ИИ'у в б<у;ліВlНJЩ'l'.В.Ї в

Рemублtiц:і СУ1дан J)lЯ!ДУ Щ)()МJIIСЛОВИ:Х ліщпрИ'eМlCтв і Ів OOJРа'ві f)praнioolЦii піо,'tГОТ(}ВКИ ,коолїФікOlванИоХ

робіТlfИ!Кjв і тeXH~Ici в.

швами.

fенера:л-Л1!Йтена.нт Lб.ра.ri,м Аббу'д від j,мелі Вер­

у p«JIIі)БаХ і пeope.rоворах 6уJЮ iDИJlвлено З'біг

TIJIlOIt зО])у Y'l'я:дів срор і 'РЄlCЩ'блiJки Су;дан по '1'3i!tИх ва:жливих п:роблenx, JIIК бо.р-отЮа за мир j OOJIаЮJJetВIIIЯ 'МЇЖ'НАJJoIWfIOЇ нaцwженості, 3а мшр­

~ ооівіcвylВaiНlifЯ, за загалЬіН8 і mJlВН1! ро'зООроон­ fIJ{ за вi!двepнetН.'НI~ всіма заСООаІМИ нової світо­

вої війни, за повн:у і ooraТO"lJffy лШві:дащію КОЛО­ ніaJJiзму в ~'ХіOll'O форма.х і 1Іф0яоо.:х.

YiJXII,IUI POJta.

срср і C:}wшиy l!roВIет&.тyJВaJrИ, що в ши­

база для ДaJIИПОГО Р lDВИ'11Rу ptЩЩЯIНICьiJtо-;е у­

ДШС~ИХ іВЇІ»Іосин, і ВИСЛОіВИJlи намір і в [Даль­ lIlO'ИY J)ОЗПІИiJюва1'И і mriцшoвати Ц1Ї ВЇ\ЦIroCИНИ на осн()ві приmцпri~ мириOlГОспівїс.'Н')"ВаН1НUi в

Х'ОВНQїрщци gБІНJiЙiних СИЛ і УРЯЦУ Реl('Д1lуЮJJliки CY(ЦaJН rreредав З'а[JJ)ОШеІН1НJI Го.']ові Ращи MiIНlїICT­ IJ)ЇJВ СРСР М. С. Х,рущQВy і f()лові Пp€зщщїї Вер­ 'Х(}впої Ради СРСР Л. І. Брежнєву віlдві~ати С}'­ дан 3

ВЇзитQМ у ві)ljlюmIДЬ.

ці 3a[JроошеНl!lIЯ бу.']и lІРИЙНJFГі З ВД!JtЧJi~С'ГЮ. СТ()ij}OIНИ ві\'lJЗ'lИJ."lИЛИ, ЩО oбtмitн дУ!tШ\ами, ЯlКИЙ ві.Щ6)"ВСя між керіlШИІМИ tДе.ржаВНИlМИ ДЇIЯЧaМИ орср і Gущ~у, є важлwвим в

C[Jрюву змьцнеЮJ1Я

У біоліотеці Цент!раVlЬНОГО бу­ працюють на повну потужність. І СРСР. На честь цього тrpадицiJй­ ДИТНJ<!у ращяІнсыJїї Армії імені Більш ЯК на 100 гектарах лежить НОІГО свята в містах, села,х, ВЇіЙСь­ М. В. Фрунзе ві~рилась книжко­ незібрана солома. Вкрай погано кавих чзсткна·х читаються дOlЮ­

артілі новий,

нещода~но

миру.

(ТАРС).

На честь Дня Військово-Морського Флоту

ім. Сталіна. Тут механізатори, всі колгоспники борються за те, щоб не було втрат, зерно добре збе-

русанівській

зага.'lЬНОГО

-----------------------------------

раної багато озимини. Тим часом не всі комбайни в тому числі і

в

_РЗ:дЯJНICЬКІІ>Й іКаро.д і його зqpoй-

НІ СИJlИ

зо ЛИПlНЯ

30 липня-в

С Р С Р

iltіДЗначa:IOJ'b

День

ВіlЙiCI>КОВО­

Морського Флоту СРСР у МоСоК­ ві на хj,мки.нсыІмуy водой'мищі

придбаний, День BilAcьKoвo..мopcыкого Флоту

ві,д6)щеться велике ВОДНО-CJЮjJ'ТИВ­ не свято. В парк,а,х і садах сто-

рlгалося. Колгоспники пишаються організовано колгоспом продаж в"ді і лекції про сла'вну історію Ва внставка, експонаrrи ЯlКоі роз­ повідають про революційні тра­ тим, що їм належить перша кви- хліба державі _ досі вивезено вітчиЗІНЯНОГО флоту, I1ІРО героічднціі війсЬІКОВИХ МOiJ)ЯlКів, про ЇХ танція в районі за продане дер- тільки 22 тонни зерна. ні ПОДВJllГИ МОРЯl<ів У РOlКИ гро-

лиці

конати своє зобов'язання по про-

та адміралами флоту.

жаві зерно. До

І-го серпня

ви-

На

мащ'Я'Нської та ВелИІКОЇ

ВітчJf3lНЯ-

калитянському і опанасів- ної воен, про уопіхи,

дося.гнуті

дажу державІ хліба-таке одно- ському відділках радгоспу «Семи- В мирний часза,ХИClНика,ми марсь. . полківський» лежать на токах КИх Р","'-=';в 'у боЙОВОМУ та .постаине прагнення русаНІВЦІВ. J'<Х:ЛШ

_ Змагання - велика сила,говорить директор радгоспу ім. Щорса В. ПавловськиЙ.-Подолавши недоліки перших днів на

у J)'O'З'ВИ­

BilWfa\1tf)M

'І'()К і GМ'Їц,нооня відн~син між ДJВOMa країlнаІМИ,

колгоспникам на трудодні. Зразково організовано збирання

хліба

:Мц­

безсмертні

зщійонені в

організуються

масові на!род­

гуляння.

зус-npічі

Ра;дянського

Союзу,

з

Героямн

ОФіЦ€jpами

БатьЮвщини.

(ТАРС).

Ю. о. гazapiH відвідав Бразі.лію

просто неба сотні тонн зерна, .rriтиЧlНОМУ навчанні_ але його занадто повільно переВ ці дні на ріках, озерах і вод­ чищають, бо несвоєчасно подба- [Них ста'НlJ;іях проводяться зма­

ли, щоб відремонтувати зерноочис- I1ЗІКІКЯ з морського

подвиги,

ім'я соціалістичної

ні

'П-P€'3IW!Н1' Бразілії Жаніо Ку­ Ю. О. Гагарін з 1!ІДmчwiстю п{}иМ­

мощелізму,

жнивах, ми мобілізували всі наяв- ні машини. Тому-то хоч зерна І ІТЛЗів3JJtllЯ. водно-моторного, Вetля­ З1Дрос запРОСИв poaJДI!lIWСЬ;КOIJ'О ,ко.с­ няв це 3аrnроше\НН'я і при6у,де ні сили і засоби на збирання, по- багато, а надходить його у дер- рсЬiJ<О.,ПЗірУСНОГО апорту. Органі- мона'вта Ю. О. ГaTap!ЇJНa піс.ляві­ Брмілію 29 ЛИПН,Я ц. Р. силили боротьбу з втратами. 95 жавні засіки мало. зуються шлюпкові походи. (ТАРС). зиту на lVУ'буві.щвідати Бразі,лію. процеитів від загальної кількості

Занадто MaJlo

всІх колосових культур вже ско-

заворицький

ня

тонн

шено і 89 процентів обмолочено. Непогано організували скиртуванТак працюють

щорсІвці.

одержали

Хоч

квитанцію

намолочених

пшениці

і

жи-

та.

ом 1, але позавчора першими в районі рапортували про завершення здачі хліба (без КУКУРУД-І зи). У засіки Батьківщини засипа- і но 360 тонн зерна. І З кожннм днем нарощує темпи збирання ~ліба радгосп «Велико-,

димерськин».•На KOM~HicTa Г. Ле-

хлІба

Кірова,

мокрецький ім. І-го Травня. І це в той час, коли там є сотні

соломи.

вони і не

продали

колгосп ім.

Необхідно будь-що

прискорити

здачу і продаж зерна державі І виконати взяті зобов'язання. СлІд у ці два-три дні різко зБІльшити вивезення хліба, організувати червоні валки, завтра провести недільник і засипати в державні за­ сіки не менше 650 тонн зерна.

QQфQ-------------

ЗБЕРЕГТИ КОЖНИЙ КОЛОСОК, ЗI\СИПI\ТИ

ЯКНІ\ЙБІЛЬШЕ ЗЕРНІ\ В ЗІ\СІКИ БІ\ТЬКІВЩИНИ КРАЩЕ, ПОВНІШЕ ВИКОРИСТАЄМО ТЕХНІКУ НА ЖНИВАХІ

.

ПРИК.Іад,

о

о

.

ГІДНИИ

tВдеІП. aJВ'I'OIМaшmrи і т.~И

о

.

ЗБИРАЄМО ЗЕРНОВІ, ГОТУЄМОСЯ ЛО ПОСІВУ ОЗИМИХ

наС.ІІдування

за:ИJН'Я'l'Ї ,на з6ИРЗJIlНЇ

ВР/Jжаю.

Завдання зараз полягає в то­ Керівники жemiвсЬ'К'OlГО відlЩiлкв. і бюро партійної 1)'P!J'знізаЦJЇЇ ~и­

бединця, якии вже ЗІбрав маши- му, щоб прискорити збирання вро­ рішили органшyвl3'fИ BWВOWt:y хлі6а державі вночі. ною. «СК-3» 140 гектарів колосо- жаю, закрити всі канали врат В Шrч з 27 на 28 ЛИІПІНІЯ 9 авт~rАШИН і 2 тра.wrОl~НоИХ IJJРиrчitПи вих І намолотив 234 тонни зерна, зерна: під час роботи комбай­

НаlІІмеглИІВО, л(}Вний світловШі де'НЬ, і!Ірзцюють механізатори на­

рІвняються всі комбаЙн~ри. Не нів, при транспортуваниі, при збе­ працювали на IroВНІ}' ПОТУЖІНkгь. Ком:·У'Н'ЇоСти, KOМїCOMMЬtЦi, безпа.р­ побачити .. ~a . площах КОП яків со- рІганні його на токах. В цьому тійні активіCll'И - BC'ЬOtГO 65 чош)вік-,бу.'ІИ ~а'йняті на наваlНТа,жен­ ломи - 1I ВІДразу ж скиртують. можуть надати велику допомогу ні і РО:lВialнта:женні хліба. Y>ropa врмщі піitс~'ва..1JИ ЩЮIВЄlдену 1)0-

Димерчани

виростили

врожай. 454 тонни

сількорівські

вже здали державІ. Учо~а органІ- пости, учні старших класів, та і зували

червону валку І вивезли

ще 110 тонн.

.

.

молодших на збиранні

колосків.

Необхідн{) також негайно ліквІду-

Шириться сощаЛІстичне змаган- вати розрив між косовицею і об ня серед ком~аЙн~рів.. О. Бре,ll,ак молотом, скиртуванням пожнивни~ з КОJlГОСПУ

рає

щодня

Імен!

ХЛІб

КІрова. зб:- залишків.

КО~ба~но

Проводити

лущення

стерні готувати грунт під озимІ.

ВіІ,щдіЛ{)R ввонав

СВОЄ зIIJIЦaН.IJ1Я по

nРf))Щl!ЖУ Х'ліба

багато

інших

.lJКOГO lЗане~ено в «Календар тру· ~OЇ CJ1a,ви» , :вmшнув Jro]}1IfIy па

деJ)ЖaВ

120-130 процентів, не ~OO'a­ ють ві.д нього і В. fаврилеНJКО та

(без ItYкYJIIYIЛЗИ). В~VI'и.лИІСьна цій робt11'i І. J'eр.1IСИММКО, А. с.орока, К. І\'}'I,lI;роя, Г. Шwло, І. Шитий.

В. &огачевський,

секрета,р партій,ної організаціі. Радгосп «БоБР·I!ЦЬКИЙ».

і В. БілroJiКО. перевиконують

де наш трудовий

П. Лось в колгоспі «Ч~Рвона Ук•

подарунок

на

Прийом М. С. Хрущовим Джона МакИJIОЯ СОЧІ.

26

~ЮТЬ на'м ооеціаліс'l'И КОJШ'OOП­ ПоОї м/l!Йlcтеорні. В. ДенисttlКО,

няв спеціального помічника президента США в питаннях роз­ зброєння Джона Макклоя. В розмові, яка пройшла в дружній атмосфері, було поруше­ но питання радянсько-американського обміну думками в питан­ нях РОlзброєння, що провадиться тепер у Москві, та інші питан­ ня радянсько-американськнх відносин. На розмові був присутній заступник міністра закордонних справ СРСР В. О.Зорін.

бригадир

Колгосп с.

(ТАРС).

Перша плавка веnиковантажного мартена

27 ЛІШНЯ на заводі «3anоріж­ сталь» 'на реконструйованому 10му .мapтelfi щtДано першу велико' ва,roву ПJlаW<y C1Jaлі.

Нvвий агрегат

потужність sиoo­

дyтri. КОІНтроль за тепловим ре­ жимом автоматизовано. Для по· ліlПшеlllНЯ умов праці Ста.тren.ла­ ВИЛЬІНlІІКів з6удова~о спеuJ.аJJЬНУ вентил.яці'ЙlНу

ка,меру

із

зволо,

го в два з ПOJЮВИdЮЮ рази біль­

женими повітря.ними душами біля

ша

робочих мі-сць мартенівців.

проти

ПQпереднього,

при,JЮ-ДIЮМУ

газі

та

діє

на

кисневому

(РАТАУ).

тра,кторноі

бригади.

ім. Калі'ніна,

Лїтки.

ПЕРЕДОВИМ МЕТОДОМ

М. С. Хрущов дав обід на честь Джона Макклоя і його сім'і. На обіді який пройшов у теплій обстановці, були присутні

редактор газети «Известия» О. І. Аджубей і дочка ,М. С. Хрущова.

ко­

но. В ць-оку Ве.'1ику ДOlПОомorу на­

липн!! Голова Ради Міністрів СРСР М. С. Хрущов при А­

дружина М~кклоя, ііого дочка і племінни~, В. О. Зорін, головний

на

3авершуючи збирати зеptНО'В.і. ПРИС'r.}'1шми до uЦгoтО'ВКИ ГРУНТУ щц 03WJЇ. На ці'Й рооо," ЗIIJЙ!н1ЯТі зараз Т]>аІКТО'РИ1C'l'И П. Сліпка і А. ЧеIШIJIIВCI>КИЙ. На.ма!Гавмося, щоб МaiIllИНИ, до • ручені Н&М, працювали бе9пере(іій­

честь наступиих партійних з'їздів. І

3ав:даНJНЯ

сооиці вівса.

наслідують І сіки любимої Батьківщини. Це бу­

комбайнерів.

Тракropист М. Не-

т.реіба і ,ма'шиніст жатки ,«ЖР-4,9»

0--.·. .·. .·.·. .·. .·. ,·.·. .

••••• " .... о

«С-4» з 15- 16 гектаРІВ І на, молочує по 26 і більше тонн зерХліб - народне багатство. Трена, а тепер бореться за те, щоб ба зберегти кожний колосок, за­ довести виробіток до 18-20 гек-, сипати якнайбільше зерна в за­

тарів. Ного приклад

шої брита.ди на ЛаІНа'х .калrocпу. КОІМ'баінер В. .ворооий, прізвище

багатий добровільні пожежні команди, на­ боту: ВИіВезе,оо у ,цер.ж:аmи засіки 92 тонни ~оБР(fflIЩО ,зеРlна.

зер'на вони роднІ дружинники,

в

3&1I'j)Oва:дження pooдmMIOГO зби­ ~J:Н1.я, ГWUIOB~ іроооти, lItOМбalЙlНів дали хо.раші lНа:CJri(щки. 3а iЦefНЬ­

СкИрТУ'ваiIfJIЯ сіна і СОJЮми сезOlКна справа, і від тоro, як ВОІНо буще ПІРоведене, в зна'Шій мірі залежить якість грубих кормів. Причому це робота '1руд~Містка-nотре6ує багато лю­ дей. Та Іна допомогу їм прийшли машини. - Дивишся На TextНЇ'КY, ЯКОЮ т8'К щедро оснащує нас дер' Ж8'Ва, і ,радієш,--Р03Ilовідає М. Батечко.-ПонаіП. 20 років пра­

два БУ:Д1! З3ІКї:н'чено Збира.НІІ!Я ptallЮХ колосавиос. Бe::mеребtiне iIJl}aЦЮЮТЬ Iком6аlЙ.нери М. Дав­ ГОДЬКО, М. Суоело. А.ле НaЙlКрallЦИіХ п()Ita':і'НИКЇВ добивсlЯ І. дoвгo\цык,' я!кий lltо.мбаМноом «СК-3» намоло­ Ч}'ІВав по 20-25 ТООІН зерна.

цюю aкиprroпра·вом, але такого ще не бачив.

Вправно У'правляє

25-30

С!<Ирт<жла'Дом

Г. Дег:гЯіРеsко .. СlКирта в

тонн склаіП.аеться в ОДИН .'1ень, а раНІше ПОТР'lбно було,

щоб прОО'ЯІГОМ тlШК'НЯ ЦЮ роботу ВИКОНytlали

50--60

чоловік.

І. Д08ГOAЬкt,

На зніМІКУ: складаllllНЯ скирти. В obaJti-:тра·юторист Г. Дегтя­ ренко.

бриг-ЗlдИР·

l>yдНЯНСЬІКий вЩі.оок

радгоопу СіБQГ,цЗІІІЇОСькиЙ».

. . '.

. ••

... . •.

Teк.crr і фoro П. Ку.в.lна.

Кол,госп

_*+

J

с.

«Більшorвик:"

Рожни .


6УАІВНИК КОМУНІЗМУ

2

Гідно зустрінемо ХХІІ S

~

Субота,

КПРС і ХХі!

и

ІЗД

, ..

з

до

10 міс я Ц і в -

десятого

РЯДОВИЙ ПАРТІЇ

бytдївеЛЬІНiJl'О

включившись !JМ;a,гаllПl1Я

IПршо.р к&мQШ-ату. Нещодавно ЙОМУ

Ito}(т'HaTY,

у ,ооціаліСТJIIIIIНе

на

честь

присвО'єно

n&prciIЙНИХ з'їздів, ДМ! словО' виконати ;\еіClЯТИIМlkяч'ний ви­ рООнmllЙ план:itO іВЇ!.ЩКРИ'М'Я з'ї~Ду . ЦЬQ~ заща'н,шо па.р11і'Й­ на о,ргмнзація ці~П<ОJ)~}'IВaJIа наоЧІНУ а,гітаlЦЇЮ, С11ЇJlIГаl3ети, .ЩяЛЬІН~сть аІ'Ї11КО'Ле:югиву та iнmi форми масоою-пміТИ'ЧНої J)OIБО'І'И. На. .]>()I)ітнИJЧИХ :Юo:piRIХ РегуJIЯplfО' ПФДОО,дJIТЬоСЯ m!щоУМ­

ня

1t00л~м ц~xiIB - ВРУ'чаєтЬіОя lI~р.ех,ilЩниЙ Ч~РВОНRЙ ПРМ:ЮР

3ІММ'а·н-

Піврі'Ч!Не

Ще кращих

П()ІКазникі1! ДО'­

І\олектив цеХІ}' збіPJЮГО

за лЮоООтон у, ЯJКНЙ трим-ав пе-

рисович ВИІІ'ЬОМ.

ШИ1JIIIIе J)Oзгор,н,у ЛOlC.Я змаrМШІІЯ .

ІНИХ ма'Ієріал-ів, !ВЩJішив rrocи­ лити ООР(У}'ьбу за і,х які~ь,

П. Хаnецьиий,

гаряча

.

lIFIЮЦента.

ЛJШ'Неве

завершує і

331В~НіНЯ.

)"В&І'& кмє1tТИВу

ОооБJf.ИlВЗ.,

тearep .3осє-

---................._ ....................~."......... _

шити

Необмежеие ПOJlе ді.ль­

Кl0рlв, автомашин

радгоспу

І

чисельної кІль­

механІзмІв, продовженн. стро­

ку ЇХ експлуатації. успІшному

А це спри.тиме

проведенню

всього

плексупольових р061т,

лику

пеpmo­

«ом­

принесе ве­

економію.

свlтнльІнq'8<:ыкАA

Biд,дi.~oк

ра,д·

госпу «3ОРЯ». Фото і текСТ В. Полотн.ка.

П. &о6но.

.................. , .......--4 .....--...... -... . . .... ,

І І

Щоd иасеnенни дикуваЛ0

Г()г()л~IІІСь.ка. ТЄIVCТИJIь-зац;.К.\ІВЛм1, щоб наhO'-ткацька фа.брwкa ви- ша ПР~}'іІЩіJl була мА­

j ГОТОовляє pi~i вироои на-І J(;J)AщО'ю,.і ~i, іПр~­ дбавmи fl

т ІІЩ~НО'ГО вжит~у: ІКООІ,'П)И, І ДОВШ{' , кіМillа'ІllИ ДОріжщи, жі:нО'- нею.

~ чі ХУ'стк.и тощО'. Усі ми І .................

••

.

••

••

.

a'В'NJМ'8-

'

·М{),ГЛП якна.и­

, к{)ристувати.ся

М. Нрун.

ції:

УIl8С.ТЬ

у встановленні Ра­

1917

впади в ЖО8'l1Ні

року, не шко­

\ltуючи

свorо

жит­

Щ билися на фpoirr8іХ ф)Uа,ltЯІН­ ської ві.н. ЦelП'pа JI ь ІН и' А

іІ ЕНЬ

ВіАськово-Морського

~ Флоту 'в наtШA Jфаїнї--'J'l)oalдИ-

цilliнe ODято . В цей день ми показуємо народові Moгyt1Нicть Аого

дітнща

КомітеІ' Комую­ стичної партії і ос06нсто Володи­

мнр Ілліч Ленін lНадаВ&J1И велике

ЗН3JЧенвя

МОСУ11lюсті ЗCN{k-tЧell'НЯ

нашого флоту. ruСЛіЯ I1рома'ДJlilСЬІКОЇ ВШНВ

ство і ЛOCJJ8ІВ на кораблі ТJЮЯlЧі 1Кр.а-

Наш

ЩІІІХ своїх МlХОВ8llЩів.

ВiJicЬКОВО'МОРСblJ{ИЙ Флот

аа.ли кораблі старого

ною АрміЄю в лютому

й почали

1918

року,

і з того часу зш стійко захищає

MDpCirKi

В/lАськооі

МОіРяки не тільки шви:ц;ко ,в,j:ц6yilllY­

був С11ВОРеииll оД)Ночасно з ЧерВ0-

кораб.'Іі.

ycni'Ul'IIQ

фJlО1'У, але

освоювати !ІОВі

3ростзнн.я

пе.ршу

екOIreН-

n .nJ{

y..vО'ТОЮ

1 ростом llО-

ко.муЮCfl'а,

ЗВІЛЬІНЯТИ~Я

ДOOI{)1!'йгa.IO'l'Ь

ВІД ВСЬЩО' то-

.

--І""

му ІЮМИЛИТЬ' ся, пpamе біЛЬШt> та-

етиВП йому RОІ"ІІИItО'М і 3UЗЯ'I'l'ЯіМ

ТИ~К()МУіНіIСТ, і ВІСЮ~ ПQ- виконує доручеll'Y Сlфaву. КОЛИ ВИ!НЄШ бути вmpцeM ДЛЯ інших. ! ВIlJнтажать на машину овечі, Ан-

Так 6)"JЮ і IJЇi,ц час cimби, коли І ТИlПetmtО' не СИДИТЬ, склавши ру­

Іван разQoМ з Ї"НШИіМИ меХ8:нізато- !КИ. РазО'м з yr.i.Ma. наПОIК»S він рами заrк.1щдав фун~амент ВИі:О- ящики свіжою ПРО)J,Yиціею, щО'б IWrO . врожаю 'ІретьorО' року сє- illЮнаЙШВи.Цше відвезти її за ПРКМ'иріЧItи

і 1К(),,1И В УМOOIQХ

без- oorа'чеіНН'ЯМ.

ДОр.Їжжя іП))1DOIЗКВ на ферму воду, рНіНам: силос.

Бт-пу

д~учену

p06o'l1Y,

кових

моракі'в

по

підвищенню

\Цає

.приносить

ва·жкої про-

рубежі БаТIоІКЇIІІЩИ'НИ. Віll- МRCЛовості, розвИ'NЖ науки і тех-

допомогу

сухопymИN

У героїчні А обороні ЛEll!lїiНl1paда, Севастополя, Одеси, Стмщада, НоворооИrcька, 3аnоляр'я і Кавказу бралн участь деоятки тисяч моряків. Вани за6eзnечували морські j річкові перевозки, З3JX1ІЩ8.JШ наше узбережжя від нападу з моря, висаджували ,цесанти в ти-

ще

0(ДJfIН

M()Д~K~. го І!'р()С1і, дох:іlдшtlВі

бе_про

І. А'НТИDенко проведе бecit:w, по- pimemя ІПЛенy:м;Lв, на;ступні з'їз­ Чlfl'а~ гсюету . К6Лиме~аніоо.ТО])и- ДИ p~i &'VlIЇЇ елухаmь 9аіВ­ КOiМJCоМ'()лЬЦЇ МИ'КОла Шелoor та ЖіЦИ }'ІВМКІЮ, 3 і1И'ере!ООМ.

МихalAлО' Ан;wiящ~вnro вврїlIII1L'IИ У IIMnДOГOKOМYВilcтa КіІ'икрет­ вИ!JЮC1'RТИ 3 кожногО' ГЄRJТ&pa пО' JfЇ шrани на мdбyтнJв. УЩ~О40 цemmнерш r.ytXiJ!1O зерна нача- Ж1JIЮЮ'lИ і наlдалі nї мещіа:ль­ HJre'М)Ї та по

350

це1l'l'Jreрі,вси- ності-ШОфера

і

TpamopВC1'a,­

іl'OCНОЇ ма'('и КУХУ'Р-У ~и в молоч- він виpimИ1! 3а()ЧНО

:цобути ее­

HO-ВООКOOlій стиглоcrN, Іван ЧИ'М l>Є!ЩfIOO освіту. тілыкии м:ЇіГ дооомan.в ЇМ. ПО'хвальн{' ПР3.lI'IНЄlНlНЯ! Опас И!бі , ;wyже,- скааали М. Ш."ко, Т]>аRТОРИСТИ

С'ВООМу тО'варИ'ІПУ за

.редактор

сті'НlНоі

газети

шк.ТИ1ВНУ участь у вивооен'ні аміа'Ч-

І 'н&ї ВОДИ IJ.'1Я П'Lдживлеtшя

ОпаlНасі,всЬІКН1А

відділок

palll.-

гоопу «Семи.поJDd,вСЬІКIІА:. . ае

ее

ае

ее

........... -.~......................

ту. Під час

віli.ни з іМ1l1ер.іалістWlною Японією моряки TIIIXOOKealН­ cыкт'о флоту допомогJI'И Рatд:Я1Н­ Сl>кій

«3а

урожай •.

рос-

лин.

А,рмії

ВНlЗiВолитн

СахЗJJLiн,

Корею,

ві11Рі і на суші віЙСЬІКові МopsIКИ показалн себе справжнімн ма'Й­

серl'юзну вilIcЬК8IМ.

;машИІКn

і за П]>аЦМвиrciс.ть, жливіеть, Іван AtlrrипeшtО' ш,,ц­ старанність, і ЗQ тО'варисЬІКЇJC'rЬ. Ilt])iw1ЮG цей ПРRК.'1а.,в; ЦРlІС'Щ)а.с­ Першу новину в б:р,ига;ду З.а:ЕІіЖЩИ ним більш()виць,кп словом. Ио­

rnд час ВелJП(ОЇ 8hчквЯІНОЇ війни Р8Д1ІІІСЬЮ)го СоюзуЩ>Оти німецько-фашистськшх загЩ)бників наші ПЇ\UOдlНі човнн, торпедні вали противника Clq)ізь, де б він не появлявся, подаючи тим самим

кузов

п().шООили

Швденний

катери, Морс.ьіКа авіація, над;водні

у

бригащИlJlOМ, IJIOJIОДИЙ КОМ'уШCIl' ВИ- ящИfК, ще ()дин ...

боезда1'ності і БOEro'l'OВJlOOТi своїх

кораблів, літаків і бeperoвнх батареА при!reCJIИ CJЮї плоди.

товариші,­

К(mУВав завзято, з B01'1fВIC()К. У Особистий пр~ - велика трактоpmй брИ!Гад; йогО' B~y сила. ВUОРВt'OOвуІО'ІИ 1tGЖВУ ІМО­

нІки в нашіА КlPa~1Ii дали МОЖЛИ- І лу ворога, 'l'IO!IИЛИ 1фа'lЮП<>р1'И і вість будувати нakУЧaalКиі під- боА08і кораблі фашистського фJю­

водні j надводні корабnі, иаlkучаснішу мopcыкy авіацію. Піклування партії і народу про флот і сзМ()ві.ДДЗІНа робота аіАсь-

Ч'aJС не жде ,

-

і КО'ли З СемИПQіЮК .доста1!ЛЯ'В твз.- 'КБalПИТЬ він робіmиш, а сам по­

........................................... ..........-. • • • • • • • '-1 ..................

розв.нткові і зростанню кqpаблі і 6eperoai баrrа'J)ei знищу-

BiAcьlкoBo.MQj>cыкогo почалась вhдбудosа флоту, а Ленін­ ФJЮТу, доблесть Аого Clhib-вій- СЬІКІИЙ 'комсомол взя·в над ,ним шеф-

ськових моряків.

в

-

НА ВАРТІ МОРСЬКИХ РУБЕЖІВ ськові моряки бра­

ДІІнськоі краіні у

які

~iJ)1'lЙJна СОВІС'ІЬ щцка~ла: раз гО' що заважа'є в pooorri Т

Кw>ильсЬІКії

ОС1'JЮВИ. ПіI,Ц водою і н:ад водою, в ло-

ее

ее

ее

ее

І'

ее

••

Щ}'ІВалн ~oгo ~a.нatОРТН з боецри ­ паса.мн ри

активну

."

оprаюзаЦl'Я І,

'Іовариш,j

CТ~ТЬ за

ИmfУ

Завтра-День війсы(во-морсьІ(оІоo ФАоту

.'Іи

що ІВ/мі є ЩJи-

."

"

шmш'

костІ

ДОТ·РИМ'У,вати прО'цес, що

сортної цегли.

і за те,

'8

lщ})ТlИ'На

а TpaxTO.IHf1C.TW · у чергу

мжку!За'ІО' tpaJKII'OI}}-яе

безперебlйиа робота комбаАнlв, тра­

ВИГO"roвленН\"

П&DaЖаооть ще у ,нас ІваН;1 Ан-

пoтpj6но-сJЦУ на тpa.кrrop. Було ~Шlен:к.а таЮIіі: VAm!1tt'1'~p: ~ ~O'~

же від них у значнІ А мІрІ зuежить

НС'ІІіМ'ан,и.- дасть можли:ві~ь знаЧіНО з6іль­

3

як ВИ1It'OНУЮТЬ в:иm зо6оо!' JI13ан'If1Я '!1РаК'ro]>НlСТИ-!К().\fСОМОJlЬці.

~Ky цю Піiд'J1Pи~а,в керуючНІИ ладО'ГО

П

дл. бороМИ за високу JlКlcть. Ар.­

За.лі.сЬКИЙ цегелwий заоод ре:джена на тому, щоб Шдви­ у сoцtaМВ'JIЮму 3Ма'Гшні fЮ- щити якість ПРО,1WКції. IWжetН .сїз o.')tНo із m!!Pших Юсць се- ]Ю6іmmк ;на оооій ~~JЮЩi. ІЮ-

пок.шнИIOalМИ,

Д

ВЬ,1W.лIroМ.

І дІйсно.

ЗБІЛЬШИТИ КІЛЬКІСТЬ ЦЕГЛИ ПЕРШОГО СОРТУ

115,1

«К-а­

ТРуідооО'ї елаlВИ» про 'ІІе,

нас не вистачає. Ва:жХО' БУ'Де'-~о-1 ,wва,л~ його в ~а])'1іЮ, р }1ва.Ж1f~

ності в роБІтників нашого

мн

лещаlр1

ТППООіКа

.

поPill,

ПОМО'Жlу...

роботи.

секретар парro,рГ3Jнізаціі .

~ lIЦпривиот.в ра:ЙOOlJf, lВи- U(У}'И Пр&І1НЄ !СонаJ!IIПИ nї1!t])i"ШІИЙ 'ПJl&Н ;на техН'Олоri'ЧН'ИІЙ

Це ПРRJВИЛМЮ, - с,ка'зав А,н­

-

ТІІІПЄ'НКО,-RО'JЩ пр()чиrrав у

~ вІН Мfl.JIoдтr.y шоферу.-Зз,pari ПА

радгоспу «Зор.. ІВАН ОСТАПО­ ВИЧ СТРОКАЧ, JlКОГО ви бачите на фото.-Вuючаємос. і ми, ciJlhські механІзатори, всІ cnеціа.лісти у l(еА патрlот"чниА рух. Я особис­ то зобов'.зуюсь ВИГОТОu.ти на то­ карному верстатІ тІльки високо.кіс­ ні деталі, щоб продовжити строк ЇХ

,ВИПУСК б~вель­

І дmwовічність.

лів».

Сіща'Й 3а 'l'pwкropa, -П~PiIl- слytX8ТИСЯ дО' гО'лосу старшИіХ.

-.

змагаННJI за наАкращу в свІті про­ дукцІю, за честь фабрично-заводсь­ кої ,марки,-дIЛИТЬСJl з нами токар

На.слilдуючи латріотlМІИЙ по­ чин мО'оювИ'Ч~в,наm lКолмтнв,

збільшуючи

І тепер ВЇ!н разом з ~iМJa ра­ ;JJ;iє чу'дооюму росту «!КО'ролев'И по-

інaoomе і б}'ll'И не м()Гло. liвaн зрів mplfИЙ врожай овочів, ЯКИХ І Антипєико заDЖiДИ пам'ятав сло- чекаmь трудящі МЇCll'&-серОJl КИil­ - За почином москвичів по всlli країнІ рoзrОРНУЛОСJl соцlаJllстичне І ва сffltретаря ІРаf1l'Ї'Й·ної О.J)ганjза~ ва. І тут РЯДО'вий па.ртії в В'ла-

В ці пеР~'Ї~ВСЬІКі ,щні ще

лла,н на десЯ'l1КИ тисяч ;ка.рібо­ ванців. ПI])O Д}'1К'ІИ'ВfНіe'l'Ь щmці зр(),Сла на 18,5 щюцеіНта.

~ТИ,-'1'ИХО

ченого ,мехаlriзaroра, а. ГОЛОВRe3ара'з 06СТ8IВИНR с,кла.лис:я TRIК, осООи.с.та наполегливість да.л.и не- щО' Іван все ж СЇІВ за. КЄJ)ШI ав­ зalбаром бажані ]>Єзультати. Та томашlШИ. На полях вi;Wлка ~­

СЯЧ'Н(1Г() ВИр'ООнИlЧого ллан~.

ПOOlЩЦ

-Тачого

, але ТР~д'НОЩl не Л~И косо не поов1'оJ)юІв8.ти. Й'ОГО. П(1)alДИ 1 доо().Иога досвJ,lt-

вати проза:верmeнН'я деtЯ'I'ИNЇ­

НИХ ;мат~ріалів ДJLЯ сп(1)У'д­ женlН'Я К)'ІКу:рyt~iJкалі6Jювоч­ них заводів і елев.'\тор,ів ви­ кiJНЮfO на 124,6 процента. Ви­

бився

sit;uiлху мех'МІЇ3аТОо]>Ї'В Йосип Бо­

1$lJl'И

нату, ЯКИЙ тепер ~()ретbCJI 3R те, щоб 10 Ж()1!'l1НЯ 1J'WOIPТY­

Вlf1ГотО'влеmню за­

проЩ}'llЩ'iї

лєре:ВИКООіУЄ'І'ЬІС:Я.

брИ'ГCl!ДИ і цех іВ цілому

лізобетону та інmи.х буJjJВe:ЛЬ­

Г(У}'Оовлєио

жа'ЧШJ

словО': деся~с.я"lне вирО'6ниче ЗR.ЩaН!Н1Я вmtOН8'І'И до 5 жовт­ ня. ПерегJLЯlНУВ свое заООв'я­ занн·я і !Весь кмектив к.ОМІбі­

НЯ, ко-нтроль ГjЮМ<llДсьJtО'сті за ВИJtонаН:lfJliМ ЗООOOl' JlЗаllЬ дали 9ац:taiНJН·Я ло

цеху ~­

TJIIВ.i'B КQ"унk'ІИlЧlноїrrр.аЦЇ. ці

,ВИМ­

пели.

нeoo.r3IНi результати.

змагання

О~&лm!{) ХОJЮПIе працюють бригащи 6e-roНJtJ)ів Г. ПРИМаІКа та С. Ста'НєвогО', аJ)'М:a'JIY'PIН'ИЦ'Я М. Раі~чеН!Ко та ряд Шших . Ca'MO'ВЇ;1WIIIlO Т])~1'ье.я робіт­ юиtи 'МЄ'ха'НіЧ1l0ro це,х.у. Ві\ц­ значаються БРИіГа~и В. ОЛеЕ­ сенк.а та А. Петре.нка, що теж у змага.НІні на честь lПаJ)'Nimn з'їздів доБИЛИСЯ зва,НН:Я колек­

f\И змагаlJllfЯ, де lПеремО'жцям-

Шщюка ГЛ·RlC.нkrь

ве за,НlIІ'М'Я Itурсі!в Шоферів, ІОн npam'}'ІВ н~6ути кваліфіRЩiю і ВОІди'І'И автомаши:ну. Та внiпrло 'f1aIК, що уmшнО' 3акіНl1пmши 11818Ча!НWI і (}~ржIl1ВIlJИ IПрава пroфe­ ра третьогО' ,uaty, Іван за. Ke~O' un'ОМаmкни 'Не еів. І «винен·» в цьому один з на!Йста.1)і·шRX на

НЇіС'Тичної праці. ТуТ ~ші90вана ритмічна ро6olrа. Кож­ ної Д'Єщи вИIJOOниче за1ЩalН­

Hacтymmx

к()М'бін.ату, а 6РИІГа;даIМ -

:ma1fН\Я

в

зlllЮ8it'

ми вечоP3lllИ ЇІЦКВ, а івоАі і піш­ відпaвm Іва'll,-а:дже це muпаза­ ·ки .ходив У Семвп~JIltина чергО'­ га.льна ClП]Jaва.

вступають

Ще на поч'атк.У' pOOtY кО'лек­ і рехї\цний ЧерооНR'Й тив

Кмк Іван Almlпеако

Механізатори

жовтня

Компартії України/

lЗД

За почином москвичів ВИГОТОВlIЯТИ найкращу у світі продукцію

n л ан

29 nиnн" 1961 РІКУ.

з

І

теJIIНJ~ою,

ПЗc1lblНим,

ТOПJIiJIИ Т8!lКе·

П -УСКзUIИ

нз

Д'Н()

бойові кораблі. Батыdвн:наa па­ м'ятає імена t1'fдB~JI!(i'll Героі,в Pa:ДIlНebKOro Союзу І. О. l{о.IUIШЮ­ на, В. Г. CTapJllКOBa. М. В. Гре­ шнлова. Б. О . Алексєєва і баса­ тьох інших . Разом з піщв.одJНнtcами героїч­ но билнся З ворогом KaTepIfНIКН і морські льотчJЩИ: торпеда,мн і бомбами вони ЗН~ немало тра1ЮIlортІв і бойових корамо

пporНВНlIJ{а ..Вічною славою ВЩПІ­ ЛlI себе 'морсмсі піхоТllll'lI.i . Мцря­ кн иадводних

кора6лів

за,хmца­

ли наші морські комунікації, пе­ С1'рами військової оправи. Не.д.аІР­ 'ревозили віАська і бощриatаси, 60ма фашиотн назнвали і.х «чор­ ролНlCЯ з пі~и'ми човн8ІМИ про­ Артн.лериcrи берегових ною смертю:.. РаДЯJНlCЬкі мampocи ТИ9'ННlКа. ПJЮслаВIІ1ІИСЯ своєю н.ЄС'ГрlflМlНою бата.реЙ са,мовіддаl!lО і безст,рашио хоробрісm і небаченим героїз­ захища.лн Лен!Нфад. Одесу, Сева· МОМ . Особливо DeJlJll(ИХ В11>8If во- стополь, МуРМЗlНськ та i'Ifшi базн 'н.&шого фJlОТУ. рогові завдали пWодни·кп, мор 3а муЖ'ІІість і ГЄiJ)оїзм, прояв­ cыкi льотчики і МQРЯКІІІ торпедних катеріВ. Вдень і &Ночі, взим­ лені в боротьбі з німецькимн за­ ку і влітку, в шторм і дощ в гар6няками. 350 ТИСЯІЧ &іllськООІИХ були lНaroроджені QP' туман І мороз плавали ра·д.я'JlCbId моряків а 513 зійсь­ пl.ОдllllllКи за ОО'l1JЙ миль ВiJД с:восо денами і меда·ля1.fИ, було прнсвоено узбережжя. там, кущн не МОГJШ 11І0' KOВI!!М морякам пасти ніЯlКi інші наші еми. ВОіІИ звання Героя рад,я'нcыкІ'о Союзу. Але не лeJ1КО далися флотоВі не давали ворогові перепОЧlІІНІК.у над підступним і ні иа годкну, ні на хвпли'ну, 3tlи- йОГО перемоги


Суlота,

29

nипн,.

рону.

1961

.

Всі

з

6УДІВНИИ КОМУНІЗМУ

ПОЛЬОВІ

роботи

вести

І·

!

комплексно

'І.:

:.11 •• І.: '.'І.! '.1'., ' •• :.' :.".'І.'!.' '.' '.' :.,:.".',.' '.',.~ ,.11.' <. ' .• ',..

! !

у наших російських друзів

!

ЗЕРНО OCIДA€ НА ТОКАХ На ШНРО(УЮІХ

ланах

«(}емJIIlIooJlкJїIвсыItи»

ралгOlCnУ

'Щ)ИDaG ІІЩІ)У­

ЗАКЛИК

солОоМ,у фаКll'ИЧlН<J

з.БИРМIiНlі

оеООЛRВО

оо

BЇ\1WIa- І'

чилися lКомЮаіне-

()ІДИІН

Ре А Jt r а зет и

~(JIX

11

"БудІвник КЩlунIЗIІУ"

ри: Іван 3ЛУНИЦЯ, якии С'КОСИВ 115 гектаlpiів і на~О'ЛОТИВ 200 ТОНН дооilpнoroзерна, Ва~иль СИlДоре,НJКО із 11 О ГЄIКтаірів-180 1'О'llil:l хліба. 3а,вершИlВ збираШІЯ озимих

«ЮМ»

,С'Н)Ї:ТЬ

зї<ІIІСОВЗIRИ'Й, 1600 діла,

тваринництва .митро~чани

у фонд технічного прогресу

720 ' ви впроваджено у робництво. Економічиий ефект становить 500 тисяч карбован­

а

тваРИННИЦЬКОI перше півріччя

к

гектарів

100

угідь-по

центнери, м'яса-по

цlв.

В промисловості, на будовах

10,2 цент-

і транспорті тепер бореться за

нера, в TO~y числі _свинини на І звання комуністичних 5 під100 гектаРІВ ОРНОІ землі-по' приємств, 18 цехів, 44 зміни, 5,9. Одержано по 61 яйцю від 24 дільниці і 522 бригади. курки-несучки.

~ ,!

лока посідає

І

Червоний

Без відділу

Перше місце по надоях моолександрівський

радгоспу

«Рогачев-

прапор

міськкому

техн ічного контролю

~!~ ский., який тримає перехідний КЛ РС і райради. Тут одержа­

і і

но по 1903 кілограми молока на корову. Вручено також пе­

~

міськкому КПРС і райради ко­

і ї

Колектив цеху залізобетон­ них виробів Ікшинського буді­ вельного комбінату вирішив працювати без відділу техніч­ ного контролю. За якість плит стежать самі робітники. За

рехідний

лективу

Червоний

горицької

прапор

ПlВРIЧЧЯ

молочно-то­

зби- ПООІєреду

роооти

вариої ферми цього ж paдroc­

пу, де надоєно по 1906 кіло­

грамів молока. Доярці А. Ф. Рябовій, яка надоїла по 2158

-It&'же т. ШУJlь'га,-а через ~нь-

два ВlIЮравМ<J і 210 гектарів жита. Всі три агрега,ти

Bi!дмOBH{t: кетодщІ,

працюємо

МИЙ

У

.ють без-

ГРУIIIОВИМ

нас

вWlВИВС\Я

н.дї'л·ьнimиlМ. ~ на полях, ~ .сltЩYIIУ'ють смоку, а та·IСОЖ

на Т<OIr&X 6іл.я

Зі]ЖООЧИQНИX М&ПІИН DИ'.ввлено ЧИ'­

м:а.'10 НelДОРOlблеlЮC'Iе,Й.

-

ВЦсl'аеио із СКИРТУ'В3IННоЯІМ,

із ВПnРЯі\КУ- щв.а РОООТУ МНlчимо. Все сіно !і

Рейдова ~ига.1.а:

К. Христинченко, 11ракто,рист,

М. Кудін, обліlКовець. І. Ташута, рООітник. М. Тищеико,

від ред:ЗJЩії раlЙOll!НОЇ гааети

«Будівник

комунізму..

бarnroріч:1І'1fX і ПРlJI)Ol»lиLX

'l1j)aB

буде добре зберїrnТJreЬ.

Продукція

!

виготовлено

понад

план 1285 кубічних метрів за­ лізобетону. Різко знижено со­ бівартість виробів, підвишена продуктивність праці.

АГРОМіСТО

І

зз,Detpшили

з

342

литі хи зустplJl'ИJCЬ з комбаЙllreра- те, що. прщ'зж хл;іба деpr,ка,ві ка- І Щоо !взимку :не воо.ити з Л}'1Ків ! кілограмів молока від корови, Юf- депутаТОІМ районної Ршди ЛИТЛНЦIl вккoom.ли на 30 щюцеа- сіно xyV(ooi, тепер йото ДОСТаІВ­ ~ в тому числі за червень-по 480, вручено перехідний чер­ т. Дмитрє'НКQМ та Григорівм Шуль- ті:в, а onаН31сівці лиmе- на 12, то лявмо до тваРООНИЦЬКИХ феРІМ і !~ воний вимпел «Краша доярка гою. став ОЧЄІвИWIИИ, як 6&гато у ІІИ:\ . складаємо в скирги. Че:J)e'З день- ї paAoHYJt.

СЬOl'Ц1ЩI'і

пропозицій

яких

держано молока на кожну орову по 1335 кілограмів, а на

Наша рейдова брИІГЩJJJa побу- тим на OO~ віlддіJИtaх lId.Cі.ння _ня грубий 'Корм на ,(1t~истя- ! ва.lа на по;rях кaJІшrя1llcыt'oo'o та по'ки що .'Іежить В купах IlieОЧИ- гуєм.о ,ВOIJIОіВИi!tlИ В(}.10'lсуmaми. 3іо- : і !! опан&сівського BЇQJtКJiJв. У Ка- ще:не. А ИКЩО до ВСЬОГО д'Ода.1И раЛ\f С'оло'ИУ на 200 гек.та}}аіХ.

ран!Н1Я пшЄ'Ниці ІІа 310 'N!iltТЩlа:х, ВШІJ.Н'Я·М зе·РН:l.

прила-

внробництву продукцІі З

о

~

ютьс.я ДО оl6жи'нОІК пеpmотраВНі!На ПОj)(Y.lі еівба ООИІМИD(, і час цюють тракторні і іЮі'нm ВОЛОЮУвИ'Й та каЛИ'l'ЯlН.еькИ'Й вi;QiJIIКИ. Г!Yl'у.ваТИ пО'ОЇIВНИ'Й MaTepi~'I. Між ті. Доставлений до міеця С'!Ма-

прогресивних

інструментів.

иоватори внесли 1490 раціона ..

І і відділок

Вслід за зБИlраннЯІМ хтітв соЛ()Мустягуємо і rotНPТY6iМo. Пр.а-

опа,наСUIВСЬіКИ,и ві;Wлок, на6ЛИl;Iі:а- ню. Ц ього тр не роблять.

ПІД-

та

сумки СОЦluісти~ного змагання

кожної

скирти

ПІдвели

дів

на честь ХХІІ з 13ДУ КПРС п~ І лізаторських

Колгосп «Червона Україна», с. fOrO.rtIB.

в

одиииць

. '

Д

агроном.

Грубі корми-

установлено понад 150 ОАИ­ ннць нового і модернізовано 170 одиниць старого обладнаи­ ия, застосували більше 180

більше

продуктів

баlнер П. Лось. Разом з поміч­ НИКОМ І. Лебедем, працюючи иа ланах першої рільничої бригади, вони намолочують щодня по 2830 тоин дорідної пшеииці. Д4іове соціалістичне змагання допоможе подолати віДСТА88ИНJI, прискорити збирання зернобобових ку,,",тур в колгоспі. В. WЕВЕЛЬ,

в ОпанаСОІВі рооСОРТytВa.'ШtЗ. Але всі'м ві:ломо, що ЗНИЗИТИ воУ зерн:і можна наАк])3.­ ДОПО~ІОО'ОІО зерноочиснJtX за:вдJIIКИ ПЄі))еЛOllIачува,н-

КJЩа'на дооре лоriсть ще за машин,

Вітчизні -

ричі, О. Бредака про розгортан­ ня соціалістичного змагання на жнивах, збирання хліба без втрат. Першим приАняв виклик ком­

із

о

ДмиmР08ського району, з яким змагаємося

Механізатори нашої артілі об­ го.орили заклик кращого комбай­ нера .колгоспу ім. Кlро.а, с. Заво­

жена :боротьба за 8ЧlliClНе і я;&і.с­ Але наЙlбшьш НaDij)ужене ста­ не завеpmeннrя жнmв. 3 усіх вїд- новище С'11ІЮРИЛ.оС'я на ТОІК3іХ. Сотдj.rnкiB ІН~ХОЛЯТЬ p;a~ooi Bkтi про ні тоНіН зерна лежить проето не­ хід RОІСОlШці хлібів. Першим ба у КаJJIиті, десятки ТОНН у' закі,IiЧJIIВ ООИJ)3Ші'Я озимих JЮIFiн~ Опанасові. ський ,m;;uілок (ке.руючИЙ Герой - Зерно ма'Є п~ище1іУ ВОДО­ РjilДЯ,нського СоЮl3У Ф. Вfm:цебера, гість-18,6 процента, - IQШЖlУ'І'Ь бригадир тракroРJЮ-рільничо·ї кеpilВ'ники цИХ в.jI,11lJЇIЛJКЇВ,-'У свої 6l>ига;щ В. гуJIIяницыкй).. На засіки його не З31сипа.ти ,j .на 31кожному 11 368 гектарів тут гО11ПУНКті .не щmімають. Проте одержа'но в серецньому ПО 16,8 ЗleРНООЧИlснімащини не вИlItО~ИцеН'тнера зе·рна. CТOOJ.УЮ'l'ЬС'Я. На ТОК'У у КаJlИті

На

По матеріалах газети "Путь Ильича"

ПРИЙНЯТО

не

починали.

о

для

радгоспу

-

і

понад

А. Соnовей,

план

Підприємствами

сек,ретар па'рторгаlнізації.

Колrooп ім. Сталіна,

с. Русанів.

Дмитрова

всі, хто житиме в новоспоруд-

в~готовлено в пер_шому піврі~:

жуваних

ЧІ

необхідне.

понадплаНОВОI

ПРОДУКЦІІ

біль,!! як на 300 ~исяч каРБО-

аанЦlВ.

78

процеНТІВ надплано-

1

будинках,

мали

До відкриття

все ХХІІ

з'їзду КПРС буде здано в ек-

,

.

.

вої продукції виготовлено за І с~л}атаЦIЮ .264 квартири. Агро-

рахунок підвищення

Збираємо врожай, дбаємо про майбутній

ПРОДУК-І МІСТО переСІЧУТЬ

тивності праці. За цеА же час, ні

на. нашом.у ВЩl1l1OY рцго.соу меап;о та ІВІИІ O.нa'lll/К.O nepe'ЇіХaJIИ жнива пі~~ь до кі·нця. д1tа на. immy ДЇJIЯImку. Банк ЩО(1ЩЯ ~i тому змci:нI'ПIIJIи збирати п<Ше- СItИРТУЮТЬСОЛОМ'У 3 24-26 гек-

По

100

. асфальтова­

шляхи, тротуари.

центнерІв картоплІ 3 гектара

2 1 ' І. з 'Кожно- Т6іРl·В. • . 5 reктapl, -'3СІіЯВив нам a'i'P'QIН'06f калИ'l1Я!lfСЬ- го (}дерЖ'али по 18 цeiН'l'HepЇtB зерНИJUШrньоі осені сіятmreмо 350 КО1'О Вl~~лка Володимир JtapYR, і на. На ocтaJ1IJIflOC гектарах піщтби- ге.ктарів О'3lIlМИНИ. Виоради 50 -JIiКЩО ОІЗНМЇ с!Wсили на 300 І ра<ЄМО З валlcilВ жито і оо.МОЛI}ЧУ6- ,гектарів ЛЮПJIIнища. Добре rnрзцюнщю на

мо. Машиніст П8/ВЛО Ми;рOOfЩЬ і ють траКТОІІнre'l'И

Вж'Юр ()ЛЄІКСі­

гектарах, то заОКИlЩ"Вa.'1и COJIО- 'l'paJt'roj)ИСТ Г'Р .. roріі ItpYl почали вн'Ко, Петро '[lа Іваш vy лише На 150. ~ОЄИI'R ка 3JlaД ОЕес. 3 цією ро- ПЄТІЮ На'борсЬіК'И'Й. Та ка.'lИТJlІЩЇ вирішили будь ..що ботою та'Кож упо:раемссь швиДtо. між собою, кожен з на,цолужити пpora'Jtне. В ДelНЬ .пе3аВЄ]JIПf1O"fИ збиltМlНЯ врожаю, на 1-1,5 ГЄlК'І"ІЦ)а реJВiрки бі.'ІЯ 'скпр1' П"jllaЦЮIВaJIО 7 лбавмо про майбутнИї. Щоб ма.ти ми. МехaNзатори

Бежме~'І1Ні і

3мarа.ючИІСЬ

іНИХ виорює б~'Іьше НО])­

дали с.'ІОВО

'ІраКТО:])ії'В З во:юкушами і близ.ыкo мо.жливіеrrь на повни.Й ХЇ\двести ШВИДКО і які,ClНО завершити піl;(40 рООїrЮlRiів. Тут СМtlоВЇЩ),ЩаНО ормису С'l'epIlмвlП П()п~'Иlк~в ГОТОВКУ I1l>Ywry.

ТРУ'ДЮI1llС!Я мех~шmа,тори Аоо,;оJriй ДJlЛ сівби ОЗИ'М'ИlНИ, CJКIfP'l'YGMO соИасіаиц ПШе<НJЩі очИlСТIWIИ на Мщюз, М.ИlКОла Гайовий, робіт- ЛОМУ. На одній ,'tїJ'\Яlнці в 53 rex- ВС1О площу. ш~овл~м(} на­ ниці, J!'Кi ВПОРЯJ;IIКовували

сOJlО-

МУ на скиртаос, Галина Гайова, тари жмн'ю со.l0МУ вже сuaли

Ві'Ра Г8lЙова і АиІ~й МищЄІНІКО. 3на<ЧіНО гірше в Оп&'Насові, де . . . . оо оо о.

ЖОJЮТоки,м

оо ОО оо оо оо оо ОО

ворогом. Багато ві.р·

в CX'IfI)'МI. Тооер Мnо.

Базир,

сінка жита. д.'l;Sl 3а.беооечЄІННIЯ ви­

оокorо В'j)QЖ&<Ю ООИМИХ на IliJIОІЦа.Х

NЄX8.'Н!ЇІ3а'lOj)и з.. М1IJtОJЖ

С1ЄірНЬОВИХ

П<JпереІ,ЩН_

Па.'lJ!XО- внесме по 3 цеНl1'Н~l>И фосфорнм

........................... ............................

і ка.ліІЙних :мiJНералЬІН'ИХ !Добрив .на

На кораблSLX іде ,на1nр}'Жене геКТЗІР. Посіви 3Мfa

і пше:шщі

них синІв иашої Батьківщини: від- бойове наlВЧaнlИЯ. МаIфOiCИ, стар- niАЖивим.о восени по 1,5 це:нт­ даян С1ІОЄ жн1ТSr, б'ючись за спра· вед.ливу CIllPаау. Світла їх п;ш'lЯть.

Геройський

ПРШ<JIа:д

шиии і офіцери вивчають доручену їм TexНiїlКy і зброю, вча,тьСЯ

радянських влучно стріляти і IІІJJIІІІИJlЬІНО ма·

нера, а DОО1ЮЮ-IІІО аЗOO'llИХ добрив.

2

цеНlІ1Нери

ПО" "eм<J сі'....... 12 -15 се.f\ifmI'Я,

ДoЩJе ВРОдlL1lа р3іIUlЯ картО/JЛЯ на полях перШI)Ї БРIІ,гаДIІ КУ-. лаженсl>КОГО Bi~J1Кa радгоспу «Зоря».

-

Урожа,й у пі'втора раза ВИЩИЙ, ніж торік, - говорять - буде по 100 і більше центнерів з гектара.

робіТНllці,

ВНlCIЖИЙ врожай

-

результат того, що садили картоплю Я;ІО­

Батьківщииу, иі'коли не заlБУ'детЬ' вен. Чугливо прос.луХ1У1ОТЬ B<WIe за'КінчИ'Мо роботу до 10 BepecJIIII.

ВИЗ05аIНИМИ і !PJЮв'яленИIМИ бульбаlМИ у добре підготовлений гру:нт, декііЛЬКа раз П'РОВeJJИ міжрядlllИ'Й обробіток. Тепер на відщliJЖI.У rЩJ>ЯЧа пора жнив і не виста,чає робочих PIYК. Ди.рекціч paДl'OCnY і партійна організація зверну.1ИСЯ до

охо- Бойова тривога І ВСІ нanружено ' Великої чекають КОМЗІНДИ. Гo.TOВ~ ТqpilІщ' тів сіJIIТИМі!, С.кільки Ilрацюва'r'И"

ліrrніх жін(Ж. щоб допо.мo.rл.и ви'брати картоплю. І во!!и г,а,ряче ВЇlдгукнулиClЯ-беругь посильну участь у lЮООті. Ol<JpeM·i з ннх На<віть перевиконують норми виробітку.

мQPЯКів,

що зlIЛfНУЛИ В боях за

сяl Ра,,ц,яиськ'і 6~ЙСЬКQ1Iі мqрЯ!{и прЗІГ.

.нyrn.

зробити свої кораблі

жими на ті, які в боях

гвардi<l\'ськ.их

і

'ЩJ-

воноnpаООj)lНИХ.

Піс.ля війни наш нарOlZl. дав флотові нові, оонащetНі могутньою зброєю і відмїllfНОЮ технікою підBOдllli і Ha~H,i ко·раблі. В їх

СТВОРeRИі беругь участь po6imн,ики та ~lfженери ба.гатьох галузеА нашоі промщ:ловocrі. ГОІрдо маЙОриrn. віАськово,м<>,рсыкйй цраriор-флаг корабля на наli'lновіши.х підІВО~ИХ човнах і катера'х. 000-

секунди.

леві

Плі!

лишнлися

ме ~B.

А. Гanицький,

І шв~хідні ота-

керуючий 'ГpeтLм від!ll.і.rшroм.

риби-тQPЛеди помчали крізь

Радгосп «Вел ИІКОДИІМeptЬlКий ».

теМіНу товщу океанської води на «противника». «Воporа» знищеноl Атака IТЇДBQДjНOII'O човна BJmla:нa ві.дмitнIJroю ...

ЕкїlПажі 6aIГaТbOX KqpaMB на· шого флоту завоювали почесні зваilllНЯ відмінних. і це їх найіфа­ щий подарунок ХХІІ з'jз;дові КО­ Муп+іСтичної партії РадЯІНСЬКОГО Союзу. Ві·~МlїНlНИЙ ко,рабель заl8'

боннй склад нашого флоту добре

жди

знае, що доти, поки іон:уе і.мпе-

РаlдЯНСЬКОГО

ріа.пЬм, n<тН Існують віlЮьrroві флоти капіталіотични.х держав,

момент, де і коли иакаже уряд. ЙОГО збрОЯ і техаіп<а 38JВЖДИ

ООіМ треба бути в пooriftній боАовій готовності, щоб да11Н, коли буде П01'J!і6но, нищ~аиу відсіч БУ'дьякому аІ1РесорORi. який намзrаТИrметься напасти на нашу рі,щнУ держllollУ.

,.......

с~едовище акустики. Чути сла- Тепер ВIІ'з:на.чаі/МО, ХТО mv.ВООИТИlМе бин шум. ВИЯВJJено «~і!ЮТНВИИJ{а».· ШIJciння в пOlЛе x'ro 3 'l'PaIt'I'орис-

ВітчиЗІІ!ІІЮЇ війни заlOJLyЖИЛИ по- ні ана·ра.ТН. До заJШ1У чeoНli 3ВIIН'IfЯ

....

нsрувати. Ось ;де пWoдниА чо-....

гоroви·й за,хищarrи

інтереси

СоЮ3у там і в той

СП'Р'авні, готові до бою ... Ра,дЯ'НСЬоКі військові морlliКИ пильно 06е:роі­ гають ОВЯЩеНІНі Mopcыкi рубеЖіі РадЯlИСЬКОro Союзу, вони завжди напоготові І

Контр-адмірал Л. СlяАнен.

На фото:

робі11Н'ИlЦі копають картоплю для відправ,ки трудя,

ЩИМ Киева.

Фото В. Полотняка.

ПЕРШІ тонни КАртопт

&УАе Ае Jб~rати качанисту На. всіх ~J1ках pцroomy ї!м. Кірова ТJ)'ИlВa6 п.ідготовка Д<J ООIl})8lНIrЯ та. зООрiralн.ня доpjuщrorо

врожаю

R'УКУРУ~И. У

с. 3ази:м'я

(керуючий

С. ГlJлов'атші) поруч із голOlВНИ1М 3Є'РНОСІХ<l'ВИЩем ва ВИІООЧить нова са.пe'l1Кa ДJIIЯ зберігаНlН:Я 80

-

ДЕРЖАВІ

Т·{}у~ики пt>ршОЇ IWмплеЮСІНоі бригЗlДИ R()Л10ClrJy ім. Вату'тіна, с. Пухівка, вирощуЮ'ІЬ на своїх поляlХ 67 гtЖта,рів каРl'оп.lі, в ТООІ'У чИlCJli 1О retIi!I'a.}}]B рл.нНіЇ.! CIQJ)ТЇB. Найкращі !ВИДИ J;J.a врожаМ r ла.1Щі, якою хе<рує Софія Микал. Кол­

ТОН,}{ качанів. ПооtНим ходом Йде 6міВ1lИЦ'l'В<J HQ-

lосmпщі цього

вого IWк~ховИ'Ща на 80 'l'O'НИ в 'ПОJ1)e6сь­ КОМУ m,W.Jllк.y (1tеруJOiЧИЙ І. О&сютeшtо).

:Іекти'ву ДOOtJl3.ЛИ :немаlll0 СИ~l, щоб оде!J)iЖати вис()­ .кий врожай цієї ва7ІШlf1l0Ї культури.

- Ву.це .~ зберіrа.ти RаЧМl'llСТу,-заОО8НЯ'ЮТЬ БYlЦiвельнвки. М. ПDНIМареико, редактор

РЗІдГОСПНОЇ

багаroТИ'Р'а·жки.

невє.'lИІЧКorо,

але Д'Р}"ЖН<JГО ко­

3а;раз ми рищочали здачу lКаРТOlПJIі ,де,ржаві. Н1\ІСеЛепшю стол·ицt 1Т Кlp.IlїЯи ві)І;ВаЯ!l'alЖе.но ііDже

25

ТО'НН.

С. Микап, бригадир.


Субота,

&УДІІНИН НОМУНІЗМУ

4

ГОВОРИТЬ

"иnн"

29

1961

раку.

РЕЙДОВА

Пройдемося вулицями рідного села Всі ЗГа,діМІЇ ви!ще НЄlДоліки мо­ з.ар.у не ВlПорядко.ВМІа. А potJМO'В бrnи ус.унуті. ар{) це було чимаJЮ. Не менше жуть і повинні 81КТИ'ВЇі3}'1вати ;cl!яльність ВИ:НОІС'ИJIОСЯ і рішеНЬ. На б3OOIJ)Ii Ті>е6'а в1дсymnи еЛetМеmарюt'Й ,сшmр­ вулИlЧ!НИ~ коЮ'I'e'I1ЇJВ, п(}СТЇЙlюі ко­ еіль:БИХОНКОМУ Л{) Maroyми ПOOlОіВIfИJI()ІСЯ I'OtСЯІодарство К'О'Л- ни'й по}}.яJДО!К. ПРОдУІКТи p,owм:a­ шсн roспу «Ч('pвmIa Y1Wj)'a.llia». Щоіно, дають перев'ажно ПРl!1-ІЮ на 3еМЛЇ. C'lI}}ою всіх цепутатів. ДО ПРИitладу, закінчилося бtУ'ДЇВ- Ві.'lЬше 'І (}то, в 6у:щєн'ні дні, коли РеЙдова бригада: з кож.ним РОКОІМ і навіть міCJЩЄ'м зростає і кращає наше село. РalЗЮче змінюється іЮго GOВНЇJшній ВИlГляд. Новими ClIоруща-

fИЩ'І\ВО цег.'lJШЮГО

у НАРОДНШ РЕОПУБЛІШ БОЛГАРII ЗG.кінчується будівниц, тво

ВОДОЙ1мища

«ТОПОЛblIИЦЯ»-ОДНОГО з

ні. його води ЗіРОШуіВаrrимуть сотні На фото: .вид на греблю.

найбільших

в

краї·

тисяч пека;Jів lеме.1Ь.

Or.rJJlJI:

В ПИ~АНО нову сторінку ~ ~C-I тися з цим. Ві!і не nР~1П1Щ!l3 то.РІЮ розв и1КУ д1JYJЮНІХ ВЩ-. ротьби проти ьнозеМНОІ

6<?:

oкynaцl1

Афраки, ц,кі визвv,,'lИ- рОО'ьба 'на'брала

вьд я:рм,а

IЮлоніза'!'Орів. В

резулmаті перебу:ванlНЯ

ко'го

розмаху

за

дУвал о сільсыкe cn(}жквче товари-

дИ,

ВИ'НИіКає

Г(ита,НlНЯ:

к~и ж

села.

навес1'И ТУ'Т зразковий лар.я~к?

Ось ГМООПІа-КИЇJВCька. &я ВООІа

Нe3ёIJДOOiльниИ сані'Іа:}}нИ'Й стаІН

3аlбрукОІВаШ1, широм, на ній 6а- і тлибиннorо МОЛОК'Оо3аВ~. Чwrа­

сато зелені. МИЛУЮТЬ (}КО МQЛО- ли Ми в раМОН'llій ДІІ' шюа""'и

д~"""O

на

НI"VY~

пеТlетИНІЇ.

вЦь

.,

СЄ'ltретаvя

газеті вЩп,по. ._

па.}YroP'ffiН'l.ЗЗ,Цl1

особливо ШИР0' ШЛ'JIX,w, ЩО вe.;wть на Київ, Тре- ИОЛ<УКООаІВОIДУ т. Го]ЮхіJreЬJКОЇ про останні тижні. І f}yociB та В.-Диме.рку. П1>садиЛ'И ї~ М'ХОДИ, Jllltі вжиті ДО У'су.не,НІНІЯ

Га·

на КваіМе НКірума підПисаlНО опіль·

юсу ЛІКВІДувати воєниу базу І ви·

вести з ЙОГО території французькі

б. ОВІНО

Т

.

ДQJ'JUlДaЮТЬ.

.

Y"V

а не ТІЛЬКИ стані

• ...~1

I'V

глиБИIНlНИХ

МОЛОКО3аІВОІДЇ'В,

не рад.янсьаю-га:нське комюніке, в війська, Фіранція вдалась до аг· дерева п}}ик~аап:аIOlГЬ вулицю. lЦ>и- Oд'НaJК віЩІОВw, ця не пi;1QкpiJп­ якому відзнача€ться. що відlНОСИ' росії. Протягом кількох днів фран- ва'блює ЧИіМa<JIиИ КlВїт.ник іПО~Д'- ЛЮЄТЬСЯ дi.'1!rn. На цемтентнФй п,Ї\Цн'и обох КІраїн маюrrь спра,вдJЇ ЦУЗl;кі Bi~CbKa ~іддаваl1lИ б.омба.р- жении .КОЛГО('[J'НИІК~ В.' Ста,сю. . ДРУЖlні'й xaparктep і являють со·

дуваlННЮ І обстРІЛУ арабсЬКІ IКва!р·

рення в жнття прющи:nі,в ми:рно'

міста

... .,. ЛОЗІ IlIРИІМtщЄ'НlНіЯ за,воду-ями, к'У­ кате КОiliНИИ, ди стікає ,б-рущна Б'Ода. 3аПа<си u

бою приклад успішного перетво- тали міста Бізе.рти, а також і,нш,і КО'М. «.чудово», -

го спі,віану,вЗJНIНЯ. В цьому доку·

менті визнаЧelllО позицію СРСР і

багато

і селища.

Серед тунісців

вБИтих і

~ора,нени,х.

хто

прОХoQiДИ'l'Ь П<УВG HЬOlГO.

3Bep.JreМO

УРЯД TYIНICy РОЗl,р.вав ДИ'ПJlома·

ЛЬОДУ ~Ї'НЧЗlюТЬіОЯ, а юж тим про

на інші Rулиці. Та ха~шйське зООр.іта'!lIНЯ йОТО ІЮ \'ІУрЗ'

?

. .

РоопублlG<И Гана в наЙВажливі· ТНlЧні від:носини з Францією. Ра. що тралилось. QIOOIM lfeIДaooo буютЬ/СІЯ: ОД'И!Н БІк ЛЬ(}lду НIlЧИМ ШИХ ,міЖlна,;юдних питаннях. а та· да Бе3Пеки ООН, яка обговорю· вони були '3'НаЮІО ширшими, а 3.3.- не ThРИlЮРИТИЙ і }>ОІзтає. кож в

питаннях розвитку радя,н·

сьІко·гансыихx

BЇIдHOCWН.

обох KpaїlН підкреслили

вала

на просьбу туніського

У!Р'ЯДИ ду ш,,!_а:ння :про

необхі.и.·

:ність загального і повного роз.

зброення. ЯКінайшвlIДШОЇ ліквіда·

Фра'НЦ1I,

уря·

раз ПОВУJroчали.

.:1арчик

винесла, попереда!Є

РІ-

шення, ЩО. зоб?в.язу€ ПіРИi/lИНИ1'ГИ

альні

вогонь у БlзеРТI І ВІДвести фран, ла,д,

'а.б 'П()ВНИіКИ

.3 у", К. Куче'j) ,

ма,х і проявах, врегулювання спір· позиції. Проте фра.~ЩУЗЬІКі віЙсь· 'д.'І'Я

і ГЗlНа

!В.Важають

за нео бХlдlне ВI!reC·

о'

.

ти 3МІІНИ

туру

В

.. Агресія ПРОТІІ ТУНl'Су

Об'ЄдJНаIНИ,Х Надій з тим. щоб вона

.

'.

Бу'.'lищі зра3ІКОВИЙ по]J'JliДОІК на. ній.

влаонQГО

бу,р;івництва. Ім,

не лбають. Б!.'lЯ деЯJItИХ

u

ЛВОРІ!В

ми бачили СМlтrя битии ПОСУД вже мtl.JIIO. о t} 'І А В' Д Ю х проти Т,УІНісу не ДOc,{O~HaBiть дО ТО'ГО, ЩО Jj сухИJИ У'Р Я'ІІ. . е,р!КаЧ, . а;н r.HQЇBK'Y і ,сечу 3 ВЛlaIСНИХ x()nwЗЛОМИlЛа туніСЬіКИЙ окремих 'П'nОВУJliках з'а"'аз розl' В она по· МИIIj'1'И'СJl ..... у. вутщю. на;род. ВЖ'е нmож.JlИ!ВO. НИ!lШ! ВИnYСіКа.lО'l'Ь на...

нІж СРСР і Гапою

С'Щ}У!К-

Ор.гаllldзаціі

.

бlЛЬШlСТЬ ~IЄJшка:н:

,наприк- ЦІВ села iIJбає про чистоту С,ВООІ

ка порушують це РІшення. б б Агресія Фр.анції ачите, 00001 IСа!,1І;И И

Мі Ц п і G др v~ Ж с5 а

.

я.к

. Перева,жна

• Риока та ' ., часТИіН,У вуЛІЩЇ Та є, -на жаЛЬ.' І таКІ, що про ~e

ції колоніалізм:у в усї'Х ЙОГО фор. цузькі і ТУ'ніські війська 'На старі інші, захопили

'"их міJЮllаіЮд'НІ~Х ЛИ:ТЗІНЬ шляхом n~j)eroBOipiВi. СРОР

В~;(RРИ-!

агресивні ~iї RalЄТЬСя ШВііДКО. ДеJИ\і iH~iдY-1

силила

'

серЕЩ ту.

ніщі:в та інших на. 3агЛJIНЬМО на ве~'1ИКУ БЗJЗ<IJJ)НУ Не все гара;3Д з шл,яхами. В PQДiB Африки рух площу. До6ре, ЩQ оона. навкW"I'И багаrrьох м.іСЦЯ'Х ЇХ серщина 31Іа.ч-

Нова змова проти Нонго

відо6ра,жала аснуючу в світі РQЗСТЗlНОВlКУ сил.

за ЯНlНайшвищшу ()I6roIH~~elffi. Добре, що в дні тор- НО нижча, ;ніж обочина. Шмя ДОl1lіКіВідацію залишків КОЛОН і а.rniзм'У, ,гі'влі, на 'Ворота!Х чергує ЛЮQИlНа, ЩУ мда 3 обочИ'Н стікає !На се-

го РОЗВНlI'КУ економіЧ1liОТО і тех. . роб' . СРСР НІЧНОГО ошз lТiКlЩтча МІЖ

бі прии імп""',іалістів. ~,.. Не ПРЩІИН~ІР~Ь імпе~іалі~-

06roвори:вши

і

питаіНlНЯ дщльшо· За об'єднаН!fЯ своїх сил в БОіроть- яка за гроші ВПуіСкає

Ганою, уряди обох країн до-

мовились цро укладання най6лиж· чим часом раiд.яJllcы<·гшіськоІI ДОВгocrтрсжової торговельної угоди.

СРСР ВИСЛОВІ! в rOтolmkTb іНа.дати Гані кредит для оnлarrи ВИТ-

А

ле

ти ШДС'ТуІІІIВ І проти ІНШОІ

африка,ж:ької держави - Реопуб· лі,ки Конго. ця Kpa'ЇlНa з волі ко. .'Іонізаторів та їх ставлеників за.

JIиlшаєтыся паРJIа.мент

-

розчленованою, а її розілнаний 10 міся.

.

б

а-

а

ТOi~i ТУ'!' ні ПРОЇIХ~/ГИ, ні

птроИти. а-------

ЛИШНІХ кoJюнil&лыи'иx

вважаючи

Касян, сількор.

Ягідник може плодоносити довго

За

АГРОПРАВИЛАМИ длJl кращого

одержаИНJl

обробіn:у

високого

І

врожаю

ягоди полуниці повиині виро­ щуватися рядками. Вусики, які вони відпускають протягом літа і з яких утворюеться мо­ лодий ягідник, потрібно відрі­ зувати, а також двічі за лІто прополювати.

Але таких правил мало хто дотримуеться.

Тому

яriдники

протягом трьох-чотирьох рокІв І роБЛflТЬСЯ густими, як трава, f дають гірший урожай. Тоді їх пересаджують на другу ділян­ ку.

Коли немае придатної ділянки для полуниці, ягідиик

можна тримати на одиіА і тіА же ділянці до дваДЦlІтИ ро­ ків. Що ДЛfl цьorо потрІбно?

1 КОРИСНІ ПОРАДИ

11

ПіСЛfl трьох-чотирьох років посадки вслід за збором яrlд зробити пропопу: іти смуroю сантиметрів через діляи­ ку, зрубуючи все підряд, ЛИ­ шаючи оо боках невелиЧJtі ку­ ЩИКИ на 20 сантиметрІв один від одного. ПіСЛfl цього реко­ мендуеться удобрити перегноєм або компостом. При появлеи­ ні бур'яиів зробити легку про­

35-40

До перших ЛflНКУ

приморозків дJ.­

застелить

молодиА,

хо­

роший яrfдиик. На зиму йoro слід притрусити гноєм або

госпі ім. К:ірова знають як ЦЩНОГО

ці.в roМУ. досі не має можливості з краЩJlХ в.одії,В. ВIІК<ШуІВIn'И свої оБОВ',ІІSКИ. ЗаКОI!L Машина. ДOB~peHa ний УРffД !{онго на чолі 3 А. п- І йому, завжди

В.

полку.

о

.кому:н.іста МИI«)· лу Щербака ураоД·

раДJЯНСЬІКИХ організацИt, які з.д:ИЮнюють буді;вництво про.t4Жлових під.приєМC'l1В іНа ганській те-

parr

продавців. ре,цину,

пorа.но те, що ТЄ'РИ'l'OIj)IlЯ

-.-

га·

Г. лар­

ченко, депутат сільської Ра·

38iaJсфальтувати пл()щу баз&ру та

вуЛИІЦJlМи

член P€\дKO'

ба гатоти'р аЖ)fОЇ

зети «За Вітчизну»,

С'І'ВО. ОоорУДЖУEn'ЬСЛ ІІЮВЄ пожеж- ідуть Ij)ООПЇ, ЯJКі збирають у не деоо. А ОКЇЛЬКИ ,цОО.ротнИіІ хат Il'JЮIд!3.вців? Невже ЧaJC'l'ину ї?( не 6у!дують зараз гогмівці? Не мен- MOJlma використати для того, щ.об

в нашіА У. вїд"!ов!дь на рішучу вим~ Ту- }"ЧІНі СЄlре,щнЬ()ї школи і 3alPа.! лю- семмзНИ!Х не'1МmlЮiв у саш."",rmrМl,.,.

краї'ні президента Республіки

Г. Медведенко, легії

ПРОЙІДемося

носии між радяlнсыкімM Союзом і частини CBO€Ї території, і ця бо·

к-р,аї'нам,и

на воротах баз.ару великий заlМОіК,

ше ста!

МІЖНАРОДНИЙ лись

зерн.()с'Хо()'Вища.

НОіВИЙ цех C[JоРУ\,ЩЖуєтьел на ~K- тopri'ВЛЯ вілбуваЄ'ІЬСЯ тут же, стильно-тuцьutiй фа6.риці. Мага- біля тину, де ЯООд'Ноі лави !Немає, 311іН хл.іООбулочних вирООЇів збу- а смі'f'l'Я ЧИJМало.

якимось

від

сміттям для

морозів.

захисту

НавеснІ,

коли

зеМЛJl розтане, гнІй треба згреб­

рwroрії. 36іП'ОЮ, _иА пере6УВa€ в місті І СПlРавна. готова В ооиові ПOJlітИКІИ СРСР щодо Стенлі'в.W!.i, завжди BWC'lJ'l'811 і ви· ви,конати БУдЬ'ЯlКе Гани,. так ca'~o я.к і інш!!'х ко·. І С1")'lПa€ за C:К1lJtКа;НіНЯ П.1'PJ1!ІМ ен 11У. заn:даlННЯ. План пе­

ти граБЛIІМИ І добре npодерти ними землю, не побоюючись Toro, що десь буде зірваний ку­ щик JП'ідиика.

до6НЛlfCІІ державної caiМocтdAнoc;ri, лезliКИЙ ~apoд через СіВ'ОЇ'Х пред-

зиову

КJраш,

яКІ.

леЖЯТЬ_lJjрaJг.НеНІН~ ДО~ЮМОГТИ 3МІ!.І.·

ІІ~Н:НЮ ІХ еКОН~МІЧНОІ незалежнос· 1'1 1 сприятн ШДllеСeJI'НЮ д06робу· 'І1У на.селеЖfЯ.

що тіл~и сам КОІНГО'

стзmшків у парламенті може в>ре-

ре'вєзень

бак

т. Щеп>­

перевикону€.

Я-к

гулювати питання, які ВИ'НИ'КJlИ в крЗ'Ї'ні. ВИХОДЯІЧИ з цього, YlPяд А. Гізенти вступив у п~roвори

профорг !'рупи, віІН проводить серtЩ BOlдiiB масово-по-

проводять ~мперіалістичні .и.ер·КИ·Х влаrтеЙ. В резул..,таТі було жави. ЧИіНячи QП~Р змі1IJНеН!ІІЮ ДОСЯl1НYто домовл~roС'ГI про склиlІезал~ності МОЛОДИХ держав, во· К~mJЯ поб:tизу МІста Лео~ьд·

ційеу роботу. На знімку: водій М. Щербак.

З

ОВСІМ

ІНШУ

ПОЛІТИКУ з представника,ми леОПОЛЬДlВільсь,

Ifи всіляко намагаються зберегrи ВІЛЯ в У~flIВ~РСИ're'ГCЬКОМУ МІСтеч·

В них залишки колоніалізму. Крас· ку Лова.НlУЩ HOMOВIНO ,говорять про те події в

чарламенту КОН:

го. Охорону ч~еНlIВ пар::ам~ І за'безnечення. иого СПОКlино~_ ро·

'rYifici. Народ цієї африканської К!j)ЗЇ' боти ~ОВИ.~Н1 Г,зранrгуіВати в!иська НИ В 1956 році внзволиlВ~Я в:іщ. ЯІР: І Ор.гаIНlзаЩІ Об €Щilfа:них НаЦ1Й; що м'а

французЬІКИХ КОЛОll'lзаТОРІВ І І перебуваю:;ь в КОНГО.

створив

неза.лежну

республіку. І

Туди

З'ІХ~;'ІОСЯ

близько

200

Але французам BДoaUlOCJ\ зберег· п~;рла~ен:таРl1'В: тобто величезна ти на Тflриторії Тунісу свою воєн. ~ІЛЬШ!СТ!, члеН1~. паРЛ.аменту. Але ну базу поблизу міст.а БізЕ"рТИ. ІМIП~Рlаmсти та ІХ наймити хоч:уть ТYlНkЬІКИЙ І!З!РОД не хотів МИРИ- ви:користати СКЛИlКamIЯ К?Н'ГOJlезь· ~

кого

ня та

П2ірламен11У

узаконеwня

для

ВІДновлен-

дітичну

В~БУJl'ася 'ЮJ)IГO'Вa.

I']J'a.

u

lНІа п~

4:1.

-..::>,.----. --1.:---=---.:-----1Фото В. Поло тн ЯІК а.

урожаА.

НОВОХАЦЬКИЯ, садовод-доелідник.

М. ІВАНИЦЬКИМ.

~

29 липн,Я 18.15 - «Сьогодні на Форумі». Субота: 10.00 _ «Новини дня»,' (Мооква); 18.25--;концерт ансамб­ сучасника».

Літе·

рату!рна передача; 10.25-сБезпри­

лю піооі Червоноораnорнoro Бал· тійського фJЮТУ. (Ленінград) ; 19.55-<ОІщртивна переда,ча. (Моок·

данниця». Художнш фільм. (За заЯ'ВlКами ГЛЯідзчїІВ); 17.0hMY\1lb· ва); 20.45 ТИi/lлікаu;Иіний фіl1lЬМ; 17.2~a.

31

зустріч ХХІІ з'їзду КПРС і ХХІІ

YHipa-I=И.

«Шляхами

Ід

РO'l1Кометраж,них

дасть повний

Понеділок:

фільмів за тво· візіАниА

А. П. Чехова:

«Помста», 11.15 -

ХУ'ДОJЮНЇЙ фільм. липня з

11.00 -

циклу

Батьківщииі». Теле-

Н2іРИС

«Рідне місто»;

«Кохаtlия».

Ко,рейсЬіК!іШ

Селюк ІRЗ,нГри,горович, я:кий жИ'Ве в м. Б)XJВЗij)IИ. вул. 8-ro

з'їзду

Рад,

ІО,

ПOlpУШУ€

с. В.-ди'мерка. Справа слухатиіМеться в суді BPQВapcькoгo ра'Йону.

Серьогіна Раїса Федорівна, Я'Ка

МИ:КСJ1iаЙовичем. Опра'ва с,,1ухаrтИІМеть:СЯ

ТIі народу Конго, Я'Н!у органіоо,

нарис: 19.00--сІектакль.

cыroyy

за негайне вїідновлення

робоТИ

парламенту в Конго і С'І1ВорeнJIfЯ всіх умов для того, щоб він зміг

3 :ра~yшtOlМ аільно виявити ВОДЮ коп,голезьМ. Іванав. кого народу. д. Касаткіи.

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

зо липн,Я

10.45 -

рубежах Вітчизни».

«На морських (Передача з

УЩlаіни. ПерtЩача «МOJIодці-сам-

городці»; 18.35-<урок гiгiЄНЇ'IНoї ,'ЇAmlастJfКИ; 18.5hнasyстріч ХХІІ

з'ї<щу КПРС і ХХІІ

з'їзду

КП

Уlфаїни. Беоі~а; 19.00-a~iї і ду-

Ленінграда до Дня ВіЙСЮЮВО- ети з популярних радянських ооеМ<фСЬКОГО флоту СРСР); 13.25- рет: 2О.ЗО-«Комуністи». Літера-

нар·

живе в м. Бровари, вул. ОСНlЮва, 20, порушує справу про розлучен· ня з Серьоrіним ВOJlОДИМНlpОМ

КПРС і ХХІІ з'їзду КП України. нахідник»; 18.I~азустріч ХХІІ

КПРС і ХХІІ з'їзду ~П

оправу

про розлvчен,ня з Селюк Ва\l1etlТи· ною МихайліВJНОЮ, яка живе в

нів діяти в і;нтересах КOJIОіНізато,

рів. Ви:криваючи нову 3МОВУ про- «Осяяні посмішкою». Телевізійний з'їзду

Неділя:

тут

ягідник,

Т. в. о. РІ.актора

ДИВІТЬСЯ ТЕ.11ЕПЕРЕ 7тА ЧІ

з'їзду КП

обробітку

гарний

с. Вигурі'єщина.

м.аг,аютьсSl за дооомосою погроз «Твір мистецтва», «Вороги», «А ню- художній фільм: 18.00-МУЛЬТlШлі_ і шантажу примусити його чле· та»; 18.50 - наЗyc'l'lpіч ХХІІ з'їзду каційний філЬІМ «Малеиький ви­

шість ]J'8.Йону 3 фуООола. На Mith- В'у1ОТьколонізаТОРJr, наша 1Щ)аїна, як віл,значається в опубліКОВЗlНі-й K!mY 'CTa~QJfj зYJeтpdЛ'Иlсл К'ОМ3Н­ 26 липня заяві ТАРС, виступає

.J:И palД!ГОСіПу «Ве.'1ИХOjlJJRИе<рСЬ­ КИЙ» та M-exa~iIJJНilfi майстерень. Перемогли ocтaJmi

агіта·

10.10-0чима

буде

С.

~---- -.:-~--

ють ві,д;н;ри'їl'Я парламеН1"У і на- ра'ми

3 ФУТ"оnа

і

flКИЙ

колОН!ЇаЛblllНХ п'яти областей»; 17.35-вечіір ко· «по рідній

поря.дкі,в у ~pai.нi. Вони за,тягу,

На першіСть раиVону

Після такого

систематиЧ1lЮ

обласному

Сидоренко

МИ:КОЛQ Да НWlОВИЧ ,

який живе в с. Бобри:к,

справу

про

у Київ·

суді.

IJ03Л.'YЧetf!НiЯ

nupушує З Сид.о­

ренко ДЗlpією Пимонівною, живе там же.

яка

телевізіАний ЖJ'I1)НЗЛ «ПіонерIJl»; турно·.Щра,матична ком'пози,nія. Оправа слухатиметься в нарсу18.00 - мультиn.niкащ.АнНЙ фільм; (Москва); 21.55---G<онцерт_ І ді Броварського району.

орган Брозарского райкома КП УкраинЬІ и раАсовета депутато.в трудящихся. Гор. Брова'ры' Киевской облаС'tИ. Адреса РЕЩакції: м. БровЗlРИ, Київської області, ву.1. Київська,

Броварська районна друкарня об.1аоного управлііНlІЯ культури.

N2 158. Зам.

3368-3309.

91 номер 1961 рік  

91 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you