Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАJfТЕСНI

PlIІ вЦlВИ'

СТЯХЯНОВ[UЬ

ХУІІІ

Бойовому

91 (1229)

робітничого

НЕДІЛЯ

31 1955

СЛАВА!

р.

партіі Украіни та районноі Ради депутатів трудящих

Киівськоі області

Ціна

Вище темпи ХJlібопоставок На пункт

«Заготзерно» при­

бувають одна за одною авто~шши­ ни з зерном нового врожаю. Але

непросушеного і неочищеного зер­

ба забезпечити, щоб усі комбай­ ни обов'язково працювали у дві зміни.

ки на пункт «Заготзерно» близь­ ко 100 тонн намолоченого хліба красилівськ-ий колrосп ім. Ждано­ ва. Це ж у гого.чівському кол­ госпі ім. Модотова, де так само не кваплячись розгортають очист-

Рада Міністрів СРСР у зв'язку з ззкінченняя Женевської на­ ради Глав Урядів СРСР, США, Англії і Франції пода.1Jа у Верховну Раду СРСР доповідь Урядової делегації радянсыіоo Союзу на вка­ заній Нараді. Президія Верховної Ради СРСР постаНОВlilла ск:rикати 4 серп­ ня 1955 PORY сесію Верховної Ради СРСР, маючи на увазі заслу­ хати на сесії доповідь Голови Ради Міністрів СРСР тов. Булганіна М. О. про результати Наради Глав Урядів чотирьох держав у Женеві. Указ Президії Верховної Ради СРСР про скликання сесії публікується.

хоч цьому можна було б запобіг­ ти, якби )Іеханіки Бобрицыwї МТС приїжджали на поле часті­ ше і перевіряли роботу кожного

доби почав готувати до відправ­

комбайнера. З перших днів зби­ ральної, тим більше зараз, тре­

У жердівському к.олгоспі імені

Леніна (голова тов. Лисенк.о), у семиподківському

(голова

тов.

імені

Черепаха)

Леніна

і

ря­

Указ Президії ВеРХОВНОІ Ради СРСР

ді інших дуже мало зернових зіб­ рано вручну, бо на збирання вро-

ськ.ого к.о.'ІГОСПУ ім. Ватутіна т. Висоцького не дійшло ще, видно, що немає більш почесного завдання, ніж швидко виконати першу заповідь перед державою-

кож розрив між збиранням хлібів комбайнами та скиртуванням со­

план хлібозаготівель. Тільки цим можна пояснити, що зерно з-під

Слідом за збиранням хліба, за­ значено в робочому плані жнив

)Іолотарки, призначене позавчора

світильнівського колгоспу ім. Ма­

НИЦІ

8

залишилося

на

день

лежа-

деяких

ІНШИХ

артіЛЯХ.

'fИ на току тільки тому, що де-

B'rpaTa часу на збиранні особ­ путат сільської Ради т. Карсим, ливо в умовах дощового лі;а, -

року в м. Москві.

рах Донбасу здійснюються великі роботи по газифікації жилих будинків. Розширяється побутова газифікація міста Сталіно. В Горлівці до Дня шахтаря буде здана

нання своїх обов'язків.

Факти, на. жаль, не поодинок.і. Але, незважаючи

на це,

жодна

всіма силами боротися, щоб ці не­

І доліки

були .негаЙно

чи про врожай наступного року,

повністю забезпечили себе насін­

Нові машини ДJlЯ сіllЬСЬНОГО

Чистяк.івському

і

Шахтарськ.о~[у районах розробле­ но проекти повної газифікації де­ сяти гірницьких селищ. Тут для побутових потреб буде вперше ви­ к,ористаниіі шахтний газ.

горнулося

250 квартир. Роз­ спорудження великої

Артемівська, Горлівки, Дружків-

y~YHYТi. міської магістралі в Єнакієві, га- ки, Єнакієва, Костянтинівки і

Треба збирати І здавати ХЛlб дер­

мі­

господарства Більше шістдесяти різних сіль­ ськогосподарських

рених

машин,

радянськими

ство­

конструкто­

рами і колективами багатьох під­ приємств

країни,

проходять

за­

в Clксплуатацію перша черга 12В найближче п'ятиріччя буде раз виробничі випробування на кілометрового газапроводу, яка здійснена суцільна газифікація полях Української машиновипро­

призначений відповідальним за це величезні втрати врожаю. траНСПОР'fування зерна в хліб 0- Обов'язок кожного колгоспника­ дасть газ для поставк.и, не приступив до вико-

81,3

пудів. Здача хліба триває.

тують зяб під ярі культури.

ГАЗИФІКАЦІЯ ДОНЕЦЬКИХ МІСТ В

(без кук.у­

оранку під озиму пшеницю, го­

Москва, Кремль, 28 липня 1955 р.

У багатьох промислових цеНТ-І Макіївці.

року, виконали державний

ням, провадять лущення стерні,

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. п€гов.

ту до сівби озимих.

тонн намолоченої пше-, але так. не робит~ся і тут, і в

1955

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ.

ломи і ПОЛОВИ, щО не дає можли­ вості розгорнути підготовку грун­

для здачі в рахунок хлібопоста- ленк.ова, будуть організовані скир­ ВІЖ, він відправив у комору. В тування та робота молотарки у погребськом:у колгоспі ім. Кірова дві зміни. ЦїJIKOM вірно записано,

серпня

1955

план хлібозаготівель пдзи і рису).

Колгоспи і радгоспи к.раю, дбаю­

Сlt.i1икати третю сесію Верховної Ради СРСР Че'гвертого скли­

4

Трудівники Кубані, натхнені рішеннями Пленумів ЦК КПРС, широко розгорнувши с()ціалістич­ не змагання, провели збирання колоскових культур у стислі строки і достроково, 28 липня

.1JbiiOHa

Президія Верховної Ради СРСР постановпяє: кання

КОЛГОСПИ І РАДГОСПИ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ДОСТРОКОВО ВИКОНАЛИ ПЛАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

Державі здано зерна

Про скликання Верховноі Ради СРСР

ку і сушіння зерна. жаю не заЩ'чено все працездатДо заступника голови пухів- не .населення. Тут утворився та­

бли~ько

кап.

у Президії Верховної Ради СРСР

їх могло і повинно б}'ти набагато більше, бо на токах багатьох кол­ госпів лежить значна кількість

на. З запізненням майже на дві

15

класу­

радянським залізничникам-

ЛИПНЯ

Орган Броварського районного комітету Комуністичноі

загонові

.....

зифік)"ється робітниче селище в

---

жаві за всякої погоди.

Kpa~!aTopCЬKa.

бувальної станції в Гребінк.ів­ ськ()му районі, КИЇВСЬROї області. Успішно вання

~---

Пристрої ДІІЯ механізованого збирання кукурудзи замовлення випуск.у чесного

проіішли

фрезерного

випробу­

канавокопача,

випущеного заводом «Сибсель­ маш». Ця машина механізує ко­

кликали досі до г.:орядку тих, що

Одностайно схвалюючи рішеН1!:Я липневого Пленуму ЦК КПРС, колгоспники, працівники МТС ра­ йону сдідом за хліборобами Літок

гальмують розгортання хлібопоставок.

включилися у всенародне соціа- мів, призначених для збирання нець-6» для механізованого зби­ новий канавокопач прокладає за лістичне змагання на честь ХХ врожаю сільськагосподарських рання кукурудзи. Завод має ви­

партійна арганізація, колгоспу,

правління

сільська Рада не

по­

~IaЄMO багата колгоспів, де доб- з'їзду КПРС.

ре організована збирання, але в цілому по району воно проходить надто повільно, і це основна при­

чина низьких 'lемпів хлібозаго­ тівель. Дня немає такого, щоб не зупинялися по 5-8 комбайнів з-за всіляк.их 'fехнічних непола­ док, а· між тим допомага від МТС, як Броварської, так і Бабрицької, проходить із значним запізнен­ ням. у мокрецькому колгоспі ім. Будьонного, наприклад, одно­ га дня простояв с&Мохідний: IWMбайн, другого дня-причіпниЙ.

можливості, колгоспники і механі-

успішна спраВИВСff

затори взяли

по випуску ltарданних передач і

тягом

7-1 О

зобов'язання-про-

робочих днів провес-

ти збирання врожаю без втрат, до

5

серпня виконати план хлібопо-

-

11

22 28

18 ЗІ З9 З9 4З З8 З8

46 44 41

32

пили до виконання ще однаго по-

B.-ДимерКа, ім. Кірова Мокрець, ім. Будьонного Гоголів, ім. Молотова Красилівка, імені Жданова 3аворичі, ім. Кірова В.-Димерка, ім. Леніна

Княжичі, ім. Щорса Бобрик, Ім. Сталіна Рудня, ім. Кагановича Гоголів, «Червона Україна»

Жердова, ім. Леніна Семиполки, ім. Леніна По

60брицькій МТС

По Броварській МТС

ПО РАНОНУ

З8 зо

З9

26

З9 З7 З7 З6 З2 З2

35 38 25 25 27 24

зо

ЗІ

27 26 45 45 45

26 41 35 30 32

піднесенням

працю­

нової ПРОДУlщії. ~

пання

загорадж}'вальних

канавок навколо

ловчих

посівів

цукро­ вих буряків і ста.рих БУРЯЧli:::{. При работі з трактором «ДТ-54»

зміну до 25 кілометрів канав ак завглибшк.и 30 сантиметрів і завширшки 16 сантиметрів. Ма­ шина замінює працю 200 земле­ капів. (3а повідомленнями ТАРС і РАТАУ).

... _________ день

залІзничника

Радянський Союз-велика залізнична держава Радянський

народ

щораку ною понад

1оо

тисяч к.ілометрів,

На

магістралях

Радянської

відзнача.є Всесоюзний день залізничника на ознаменування історичного приііому працівників залізничного транспарту в Кремлі

забезпеч}тючи чіткий ритм господарсьROГО життя СРСР, сприяючи зміцненню його обороназдатнасті, розвиткові продуктивних

Ук.раїни, як і всієї нашої країни, ширакаго розвитку набрав чудо­ вий рух за водіння в~ликоваго­ вих поїздів на високих швидкос-

керівниками партії і уряду, що

сил країни.

тях і за економію

відбувся двадцять ро'ків тому, липня 1935 року.

Рік у рік збільшуються пере- вантаження і вивантаженШІ возки нарадногосподарських ван- швидкісним методом, за приско-

30

Ком)"ністична партія і Радян-

42

Рабітники, інженери і технікн

з великим

СьогоднІ Все_союзний

очолити і всемірно

ред колгоспників і механізаторів, спеціалістів сільського госпадарства, забезпечити успішне виконання взятих зобов·язань.

до жаток.

пристраїв.

800 комплек.тів цих

Зараз суднобудівники присту- ють над освоєнням виробництва

розвивати трудове піднесення се-

Назви сіл і колгоспів

зо

підйомних механізмів

Бойове завдання партійної ор-

ЗВЕДЕННЯ

Пухівка, ім. Ватутіна 72 3азим'Я, «Шлях Ілліча» 72 67 Погреби, ім. Кірова Рожни, «Більшовик» 66 Троєщина, імені ВорошиЛ:>ва 64 В.-Димерка, імені Димитрова 6З Русанів, ім. Сталіна 61 Кулаженці, «30РЯ» 60 59 Літки, ім. Калініна Світильне, імені 59 Маленкова Богданівка, ім. Андреєва 57 Требухів, ім. Хрущова 56 Плоске, ім. Леніна 5З 46 Калита, ім. Сталіна В.-Димерка. імені 46 ШевчеllКа

з завданням

ставок державі.

ганізації

пристроїв, які дозволяють пе­ реобладна'l'И комбайни «Сталі­

Враховуючи свої культур. Колектив підприємства готовити

про хід збирання врожаю по колгоспах району за станом на 29 липня (в процентах) Назви сіл і колгоспів

Виробничники заводу «Ленінська кузня» виготовляють різні врли та пристрої до механіз-

тажів. У

1954

році вантажообо-

ський уряд завжди приділяли і

рот в країні

зріс

приді!lЯЮТЬ величезну увагу роз-

1950 POltOM

42

на

порівняно

палива,

за

рення обароту вагонів. Повсюдне

з. поширення і вправадження всьо­

проценти. Тим

го нового, передового, прогресив­

виткові транспорту, його техніч- самим залізничники достроково, ного--головне в соціалістичному ному оснащенню. Провідною лі- за чотири роки, виканали зав- змаганні працівник.ів залізнично­ нією технічного прогресу заліз- дання п'ятої п'ятирічки па зрос- го ~ранспорту.

ничного транспорту в СРСР є танню вантажообороту.

електрифікація магістралей. Тільки за післявоєнні роки довжина

1"

Всесоюзний день залізничника

ОУ СПlХИ зал13НИЧНОГО транспор-

проводиться в цьому році в об-

ту в нашій країні, неухильне становці нового політичного і ви­ зростання обсягу перевозок на робничого піднесення, ВIШЛИ:R.a­ лась ПОРІВняно з довоєнним пе­ ріодом майже вдвоє. З введенням залізницях результат високої наго рішеннями липневаго Пле­

І електриФ~кованих в

дію

потужних

ліній збільши­

гідроелек.тро~

свідомості і виробничої актив- нуму ЦК КПРС. Радянські заліз­

станцій на Волзі, Дніпрі і ріках Сибіру число таких ліній ще

ності радянських людей, які пра­ являються у величезному розм&-

більше зросте.

ху соціалістичного змагання за рення в життя рішень нашої пар-

Радянські люди з гордістю на-

підвищення продуктивності пра-

ничники борються

за

пеР6тва-

тії, за досягнення нових успіхів

зивають свою Батьківщину ве- ці, у боротьбі за використання у роботі, за дальше пі~есенн.8. ликою залізничною державою. резервів, за. впровадження досяг- залізничного транспорту. Тисячі поїз,l(ЇВ

щадня

курсують

нень науки

і технік.и,

по ста.ш.иих маrістрlLIШХ )(oвu- IЮва.торїв виробництва.

досвіду

п. ВіКІ".


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Другого ССРПНЯ радянськиіі народ ві,,~нач:tf; С.1авну дату в іеторії своєї Бат!,ківщини. П'ятнащять р(шів то"}' в цси дснь сееія ВСІ'ХІІВНОЇ Ради СРСР прим. ня.тІа закон НІЮ включення нівнічної 'Іаетини Буковини і Хотинського, AI\KepMaHCbl\oro та Ізмаї.1ьськогft 1l0вітів Бесарабії до складу ~'KpaїHCЬKOЇ Радянської Соціалістичнftї Республіки. Цеи історичний акт був знаменною віхою на Нlш!ху возз'єднання BCЬOГf) українського народу в єдиній ~Т кРаїн('ьJ\.ій радянськііі

BOгft ааВОДУ і ОВОЧОСУШИЛЬНОГО КО)lбінату. 3а цеи 'Іас промислове виробництво в ftб.1ilсті ЗРОС.1Jft бідьш ЯК у 7 раз. Ведикі неретворення ста.ше;1 в ПРЮlИсловості кftлишньої ІЗ~lаЇ:іЬеької області. ЗБУДClвано рибоконсервнии завод у БідгородіДHiCTPHBCЬKO~IY, І\онсервнии завод В Ізмаїлі, рибозаводи в ІзмаЇ,1і і ВИ:ІКОВО, багато виноробних підприєжтв, ПРОl\дадено нову за.rrі ЗНIІЧНУ ~Іагіетраль Арциз-Із ~Іаїл, на сучасній технічній ОСНОві РСК : JНL:труиовано дунайські

не з ПСІНIJИХ місць в республіці ((О врожайності цукрових буря­ ків. За вюатні успіхи в. розвит, ку КО:ІГоспного виробництва бди­ ;\,,(,0 1:-;0 а рті.1сіі , 4 МТС і 2500 lІередовиків сі .1ЬС ЬКОГО господар­ ства :~атвеЩil\ені учасниками ВсесОЮ211IJЇ сіль(~ь(:огосподарської виставки . Борючись за перетворення в ЖИТТЯ рішень січневого Плену­ ~IY ЦК КПРС, кодгоспи значно розшири.1И посіви цінної зернової КРЬТ)'рИ-КУI\УРУДЗИ . Радянська влада створида ТРУ-

державі.

ПОРТИ I;) )I<tї.1 і Рені .

дящим ВИЗВО,1ених земе.1Ь широкі

Завдяки ~Іудрій подітиці Комуністичпої партії, яка забсзпеЧИ,1а :шіцнення сили і могутності Р<lДЯНСЬКОГО Союзу, трудящі Бесарабії і Північної ВУКО'Вини, наСИ:IЬНО відторгнутих у

ІІід з()рею Радянської влади МО;К.1ивості крьтурного з ростанробітники і робітниці підпри- ня. Напередодні возз'єднання з ємств Чернівців, ІЗЬ!аї.1а, Вілго- Радянською ~' країною в школах рода-Дністровського та інших Північної ВУІ.ОВИНИ навча.'ІОСЬ ~IЇc r СЮІові;цано працюють ІІа трохи більшс 6 тис. дітей, го­ б.1аго Батьківщини і народу. ~' .10ВНЮI ЧИН())І, за~іожних батьків .

МИНу.10Щ- ві" своєі Баты\вщини,, були визволені від іноземного поневолення і влидися в дружну, ~paTepCЬKY сі)['ю радянських на-

ві,щовідь на Звернення гшени- Нині в 572 ШI\О.lах Чернівецької ків ВСС'СОІОзної наради працівни- області вчиться бдизько 110 тис. ків ПРО~lИсловості вони розгор- Дlтеи робітни"ів, J\.олгоспник.іп нри соціалістичне змагання за та інтелігенції. Великою подією

родів.

дострокове виконання

НЮІИ

відкрився

Ш.'lЯХ дО Bi.1hHOfO і щасливого конання життя .

п'ятого

і переви-

За роки Ра :,янської В.1ади n .1.уктивноеті праці. Північній БУI:Оl\ині, перетворенііі .Невпізнаним стало і сільське в Чернів~цьку об.ІаСТЬ, як і на ('IJCllo,lapcTBo. Радянська В.1ада Ізмаїльщині, 11\0 13.'"о'ить ІІИН" І! ](epe.~aдa в користування трудо ., ,.\ одесы\y об:raсть, ві.1бу,'lИСЯ ведивого селянетва земді, які налекі зміни у житті народних мас. ..

є також мс,ш'lНии і вчительськиіі

ГУ

ВСЬНГО

на

братню

pa ,l'IНI~ ьKOгO

Д()IIO~IOН:lРОДУ ,

оточені пікдуваlШЯ~1 Комуністич­ ної партії, ТРРllщі добилис ь вс•

"'.

.

І КРЬТПІІО)І}" "УДІВНИЦТВІ.

В пісдявоєнні роки місто Чернівці стало ве;[ИІШМ цеНТРО}1 текстильної і лісохі}lічної ПРОМИСЛОвості . В об:Іасті збудовано багато нових підприємств, оснащених Суча.снпи вітчи:шяним устаткуваННЯ~I. Сере;, них-бавовноПРЯДЮІьна фабрика,

ма с;rожиро-

вий KftMfiiHaT, т('кстидьна фабри. ка іі інші ве.ІИК і підприємства. Провадитьrя fiпівництво цукро

ПОМlщикам

І

дення б,." .111 неПИСЬ~IСННlВI ,

СЬКЮІ СС.'lяна~l, як і всім трудівпикам ciдl,C I,KOГO господарства

ні У'lИлища . П'ятна.'щяті

,)('.1'

УРОЖАЙНА Спустився на землю .'lипневиЙ

'. " МОВИ "ЛЯ замо"'ного

" ' "

ffi

і К)· .:rЬ·Г'" IIНI)ГО ·'· иття. НИНІ' багаJ л\

роковини

3

Нівнічної Буковини,

ОТИН С ЬІ:ОГО,

AltкepMaHcЬKOГO та

Х

то КО.1Госпів, впроваджуючи передову радянську агрономічну науку, використовуючи бага.ту '1'ехніку, якою держава оснасти-

Ізмаїльського повітів з Радян­ ською ~' J'І)аїною трудящі визво­ лених зе\lе.'lЬ разом з усім радян­ ськи ~! народом відзначають н(}ви­

;ш сі<1ьське господарство, вирощують високі врожаї зернових і технічних кудьтур, добидись під-

~ІИ успіхами ІІа всіх ділянках &0муністичного будівництва. Вони борються за досягнення нових

Hec eНl!}1

успіхів У праці

грюшдського

тваринни-

цтва і підвищення иого продуктивності. Кі,lька років підряд чернівtщы\a обдасть заимає од-

на

благо

в росі,

І вс юди під рокіт і стрекіт

ГО,1l0СИ.

гудінняЇМ звучить.

Ж

бригад додаток до стінгазети . Т. Гончаренко,

вручено • JlеР~.:ідниИ . Червоний, хідні Червt)ні

прапор . КращlИ ДОЯРЦІ 'Г. Kftp , також

~импели

СВlІнаlЩІ

т.

вручені

секретар парторганізаці ї .

ДОВГОПОJl І с.

Колгосп ім. БУДЬ:JННОГО , Мокрець .

в

А

~. горі незахмарена просинь

Остуди мені спраглі уста.

(Щ t~ про весну подумає хтось) ,

Зупиняє Іtомбаина ВС'lїр, Набіга прохолода густа. Буду

Буде з гордістю бать&о

Ну, чого ти хапаєш за. поли,

3

казати:

придніпровських

«Це Микола з роботи іде».

ланів?

М. Сом.

Обійми мене краще за плечі,

НА

Па

ве.'lИЧСЗНИХ

магістра,1lЯХ І ковка, що дасть можливість на-

с. Требухів.

ПОЛІСЬКИХ

ЗЕМЛЯХ

Придніпров 'Я багате,

А там он за ярои­

родючии наш краю,

колгоспне седо.

Раніше і місто

Раніш ти не бачив Tal\OГO

таКЮI не було.

врожаю.

Це підсумки праці

Вітчизни синів.

Моря тут безкраї

Ї)І партії розум

З~РНІІСТИХ хлібів,

(ШІЯХИ освітив.

П"ивуть тут ескадри

І. Нуnинич.

степних кораблів.

с.

рушеннями ЦЬОl'() закону-всі без винятку поїци прохuдять точно

вантаженню на 121 процент, план розвантаження-на 136

за графіком.

процентів . Жодного зауваження

Батьківщини БРОВЗРl!-одна з ба- багато збіJlыllти пропускну Нових виробничих успіхів 11.0- т. ГО.1ака не мав за якість про­ гатьох тися'! неве,1ИЧКИХ :!аЛіз-1 спр()~то;кність станції і пере го- бидися працівники с.1ужбll пу- веденої рuботи і не допустив

ничних станцій. А ;ІС її ltOле&тив ТРУll, івників, ЯК і вся славна

В " Димерка.

своє

тра д иційне

B~ "Ti

Іtолективом

станції

мінне утримання путі

зо-

та інші

-відмінників

кісною роботою Іван

року з зна "енною датою-20-річ-

днн :Jалі&ШI'ІНика ВИIWнані. Шв-

прапор

ків у Rре~ші керівниками парі ПJяду.

Jшконаниіі на 106 процентів, по 1)()3Вішта;КСНlІям:-на 114. Цим

Своєчасно і якісно проведено ремонт під'їзної колії до скдадів

НЮ Кllмуністи'lНОЇ партії і Ра-

прос тоїв вагонів.

'Іевих

L:epe"

" чя~! з дня приііому транспортни- річний план по навантаженням ItiB "~истанції.

Зав,~ЯКИ нев1'О>,[НОЩ' пік.дуван- ~ІИ " обилиея значного скорочення «ЗагО'Гзерно »

путьових

(жолот-

їни. Значно зросла технічна ос- :Jбідьшити обсяг перевозок. Прак· нащеність нашої с'ганції. Задіз- ТИКУЮЧИ ущільнені навантажен· нична путь укдадена більш важ- ня вагонів, :зекономили за нівltюlИ реиками, баласт заміни.'lИ гі'IЧЯ 97 вагонів і збільшили щебенем . Завдяки цьому на діль- стати'тне навантаження на 0,9 ниці від ·Великої Димерк.и до тонни.

Суворе

ДОCJIгає 100 к.ідометрів за годи- РУ;}' ну. Небагато мине часу, і ВСТУ-

пи.ть

в

ексwrуатацію

змагання на честь ХХ з'їзду пар­ тії. Беремо нові соціалістичні зо­ б()в' язання, спрямовані на до­ етрок{)Ве

завершення

плану перевозок

1955

державн()го

року з усіх

-

від,значається

додержання

ної;~дів-основний

роооти заЛІЗНИЧНОГО

Степа.нець.

вих умовах .

Ко.'ltЖтив, очолювании Пil()Тій­

ною

організацією,

посилює, ра­

Встановлену по його роботі нор- зом з ТЮІ , боротьбу за усуненму виробітку він виконав на 145 процентів . Друге місце в змаган-

ня наявних у роботі недодіків. Тут пО'Грібно налагодити особли-

і картопляно-ово- ні посідає робітник. путі Володи- во щільнии контакт з торговими

нерева;ток

:Jаготк.()нтори мир Нікож, якии виконав норму і

дянського уряду 3 РОКУ в рік, Одни\!:; наиваЖJlивіШIІХ ре- раИспоживспі ;ІКИ . Цим значно все бі:rыlle і бі .1ьше, РОЗВlIваєть- ;;С(івів транспорту є прискорен- пmliпшується транспортування ся залізничний транспорт, даю'ІИ нн обнротів вагонів, ЯІШЙ ДОЗ ВО- сіJIьськогосподарських продуктів простір виробничим силам КІ)а- днє ТЮІ же рУХО~IИ~( складом :! колгоснів ранону ДJ!Я шугреб

Дарниці швидкість руху поїздів

••

Серед робі'гни&ів служби путі залізничного тр:шспорту в ЗЮІО-

ІНfказники нам присуджено пер-

свято, що збігається нинішнього бов'я;шlНЯ на честь всесоюзного ше ~Iicцe і псрехі;щиfi Червоний високопродуктивною і вксоltоя-

· тії

_пп

нів . У С1Іішно проходять lIідrо- ті. Шдио>,[нии ремонт путі вико- будь-якого відхилення від графі- техніко-економічних показників ТОВ'Іі роботи по еле&трифікації нании на 120 процентів. За від- ку пропуску поїздів. і успішну підготовку до роБО'Ги

армія радянських ;ншіЗlІичників, діJlыlціi путі Київ--Бровари. гіДНft з устрічає

з поля вертати, де-не-де.

Замовкає пташиний спів. Вітерець

3 піснею

Вже й вогні ПО хатах

=

На нашій залізничній станції

урожаю.

Вигурівщина.

И

Перепілка стихає у по.1і,

І

ри M0.10Ita від Іtожної з 10 закріШlених корів, вручено перехіднніі Чl'llВIJlIиіі вимпеJІ. Псре­

с.

Та ми знаєм: надходить осінь В жовтосизому морі колось.

Па партійних зборах і ;;~ciдaH- Н)ї' К , що :: початку господа р -, М . М., ланці т. ДОВГОПо.1 М. Т.

ді за пос івами. Перемолщем визнана друга lІі.lІ.НИ'Іа бригада (бригадир 'Г. Микитась А.), якіїІ

Н

к.раю,

МОТИВ тої пісні: скоріше скінчити жнива. П. Нузьменко.

Все це так гарно, у тон

І

Редкодегія (редактор т . Вікто­ р()в І.) 1І0'!а.1а випускати ддя

1' ВОРЦЯМ

Персдзвін жниварок, комбаинів

.1юБЮIОЇ Радянської БатьківЩИНИ. П. Загорський, кандидат історичних наук. І

ського року В тваринництві до 20 ;/lШН!! надоїла по 1734 діт-

до

А пісня навколо поля залива В тій пісні хвала всім

Піс ню спіJЗають дзвінкі

CBO€Ї

ні правдіння обговорено хід со'ціалістичного З)lагання на ДОГJ!Я-

Ті к.оси гуляють від краю

жнивар(}к

Відзначення··:ереДОВИКіВ

. . .'

На косах сталевих і гострих блищить.

І промені сонця заграли

дня

' возз єднання

А сонце липневе, гаряче проміння

світанок,

тепеl)

працюють б.'lИ3ЬКО 400 ІІІ кі.1, вчите.1Jьсы\йй інститут , I'пеціа.1Ь­

L'

*------------

Слава тим, хто збирає дорідний врожай, Хто працею в полі прославляє наш край!

інститути, 19 технікумів і 14 спеціадьних шкіл, в яких навчаЄ1'ЬСН бди~ько 1О тис. юнаків . . Н І І ДІВчат. а З~lаїдьщині, де раніше б.1И:Н,КО 50 процентів насе-

"УРКу.1ІІм . JtО,lгоспниіі: дад забезПС'ШП буковинськю! та ізмаїль-

ЛJ!'тезних усніхів в економіЧlIОМУ країни,

------------*

п'ятирічного л о відкриття в Чернівцях Дер­ жавного університет~·. В області

Спираючись

року

У передових сіЛL.госпартілях Ровенської оБЛilсті проходять практику більше 30 працівників 3 промисловості і установ, які вия­ вили бажання ОЧОJlIІТИ відс.таючі колгоспи. На 3 нім ку: (3.'ііва направо): голова колгоспу імені Будьон, ного, Дубнівського району, П. М . Воловиков розповідає практикан.' там про спосіб консервуванн'І конюшини для ,юрму худоби. Фото О. Платснова. (Прескдіше РАТАУ) .

в культурному жптгі народу бу­

ШІану, ~a даJьше піднесення про-

жаJИ в ~lИнулому

1955

ДАТА

СЛАВНА

Перс;\

Недlnя, З 1 nипня

на 140 процентів. Таких же високих показ ників добилися і ряд інших робітників, імена яких за­ нееені на Дошку пошани.

населення СТОJlиці реснублікиЗдійснення завдань, пuставлеКиєва. них в рішеннях липневого Пле-

заготівельними

о,рганізаціями,

підприємствами раиону, яких об­

сдужує залізнична станція. Тре­ ба покінчити з таким недопус­ тимим

фаКТО~І ,

як

несвоєчасне

розвантажеННJI і завантаження вагонів, що чинить шкоду народ­

У веесоюзний День залізнич- нум у Центрадьного Комітету Ко­ ному господарству. Про це слід ника 3 радістю відзначаЄ~IО своїх муністичної партії Радянського особливо ПМI'ятати зараз, коли передовиків виробництва, які Союзу, вимагає рішучого поліп-

добилися особливо визначних шеJШЯ роботи всіх ланOlt заліз- з І\.ОЖНШІ днем посилюється пографіка І успіхів у соціалістичному зма- ничного транспорту. Вивчаючи пит на вагони для перевозок сільзакон І ганні. Черговий по станції т. Го- рішення Пленуму ЦК КПРС, ко- ськогосподарських продуктів.

транспорту.

лака, наприклад, виконав семи-

дектив працівниsів станції ВКJlю-

автоБJIО- Ми пок.інчи.JIИ з буАЬ-Я&UИ по- Jlіса'DПIЙ п.аан цьоro ро&у по на- ЧИВСJl у всенаРОАне соціuістичне

Р. Шевчук,

начальннк станції.


Не.іля,

СТАХАНОВЕЦЬ

31 ІІИПИ" 1855 рІЖУ

3

з 'І З Д У Н П Р с-г ІД Н У З уст РІЧ

хх

***

ОППАЧУЄМО ПРАЦЮ КОПГОСПНИКІВ ЗА ВИРОБПЕНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ Розповідь Ю. Омельченка,

голови колгоспу імені Димитрова,

Кінгісепського району, Ленінградської області.

(3 "Блокноту агІтатора) Ng 21) За два [!ОКИ наш колгосп з від-

передбачає, ЩU вона повинна зда-

стаючих виіішов в передові. Ного 'ги за рік продукції не менш як доходи зросли з 500 тис. крб. в 1952 р. до З млн. 87 тис. крб. а

1954

р. В минулому р()ці кол-

госпники одержали, Kpi~1 ПРОдУКтів, по 10 крб. на трудодень;

нині заплан()вано видати по крб. на трудодень.

с. Пухівка. Молотьба озимини на току колгоспу ім . 8атутіна. На переДНЬО~IУ плані-підготовка зерна для відправки на пункт

«Заготзерно» .

Фото Є . •'\1алютенка .

Змагання комбайнерів Па честь

ХХ з'їзду

збираюгь зернових к()мбайнери г.ригоріЙ Какун, що працює в

Комуніс­

тичної партії все ширше розгор­

тається

с()ціалістичне

колгоспі ім. Леніна, с. Плоск~, та Василь Петренко, який збирає хліб в русанівській артіді імені Сталіна.

змагання

між КIJ~Ібайнераьш нашої МТС. Вuни борю'гься за те, щоб швид­ ко і без втрат зібрати врожай. Задuволені роботою комбайне­ ра Івана Д~lИтренка КОЛГОСIIНИІ\іl каЛIІТЯНСЬКОЇ артілі імені Сталіна . Машиною «С-4 » він

15-16

гекта­

добиваючись

добр()-

: ~бирає ЩОДНЯ по рів 1' 0

I):JЮIИХ,

на\ІО:IIJТУ

ХJІібів.

Зріз

Високопродуктивнu

він збирав по

13-15 гектарів, поті~1 по 16-18, а тепер довів виробіТОІt до 26 гектарів при н()р­ мі 12.

стерні

низ ький, В еодомі і пол()ві немає :Іерна .

І

~, півтора рз:за liі.1ьше норми

працює

Іван Булах, що водить комбайн на полях к()лгоспу ім. Леніна, е. Семиполки. У перші дні жнив

о

.

Б орщ,

днспетчер Бобрицької мтс.

Останні вісті з колгоспів Колгосп ім. Кагановича.

Пер­

шою закіНЧИ.1а збира.ти озимину 1'ретя

БРИГ[lда,

якою

керує

Д. Грій . На пдощі з-під комбай­ на вся сод()ма :!ас киртована, і за­

раз тут

ТI)<lКТОjJИСТИ І.

Зінчен­

ко та М . Грій .'1ущать стерню.

щі. Перед у змаганні веде рільнича бригада Г. Р()маненка, яка почала скирт}'в ати зібране вруч­ ну жито.

J[оча:ш здавати хліб державі.

М. Шевель. Богданівка.

розпалі .

На полях працюють 5

торІВ вивчають РІшення липнево-

ня

комбайнів.

бригадах, серед працІВНИКІВ тва-

П. Хан ~lашиноlO

р~нництва провели голова праВ-!Збирає по

Ставши на передз'їз-

«СталІНець-4»

нових . Перевиконують норми І. Дикун, П . Лось. Серед комбай­ нерів, що працюють на причіп­ них КО~lбайнах, відзначається

у відповідь на рішення Пленуму ЦК партії нее більше шириться соціалістичне змагання між

С. Тимко. Він довів денний ви­ робіток. до 20-2.1 гектара при нормі 12.

бригадами, ланка'dИ. Колгоспники ,

Слід, проте, сказати, що тем­

організа- ни збиральної по колгоспу в ці­

цією, прагнуть добитися цього ро- лому у нас ще незадовільні. Щоб

го Червоного прапору передової ар1' ід( району.

ліквідувати відставания, партііі­

Вагато виробничих показників свідчать про невпинний ріст по­ літичної і трудової активності колгоспників і механізаторів. Не­ щодавно 3 ініціативи партійної організації колгоспний актив, у тому числі члени реДКО.'lегії, пере­ вірили стан догляду за посівами .

на збирання врожаю всіх без ви­

на організація і правління кол­ госпу, сіJlьрада повинні заJIУЧИТИ нятку працездатних

трудівників

села. ПО'Грібна також додатко­ ва допомога МТС. Тільки таким чиноу

можна

надолужити

про­

гаяне.

Кuлгосп успішно викона.в план

1050 гектарів кукурудзи,

здачі ранніх овочів. Щодня від­

картоплі, овочів повністю очище­ ні від бур'янів.

правляємо на приймальнии пункт

у бесідах, провадженихагітаторами, стінній газеті

і наочній

агітації, якої у нас ще, на жаль, мало,

особливо

підк.реслюється

важливість боротьби

з

втратами

Врожаю. Зараз жнива в ' повному

трудоднів,

112

ШІану

нараховуватимем()

2

буде перевиконаний,

то

голова,

все гостріше відчували недоліки існуючої в ко.'lГосцах системи

днк. Тепер в рільництві і овочівни-

відп()відну надбавку. Щоб правильно порівнювати

оплати праці і прийшли до висновку, що вона стримує даль-

між собою різну ПРОіп' кцію , прав­ ління і ревіз іііна комісія ск пали

подарства . Справа в тому, що за цієї системи трудодні нараховують не 33 обсягом і якістю ви-

цтві нараховуємо трудодні авансом під продукцію, у відповідності 3 1' И!>!, щО передбачено фінансовим планом бригади. Постає питання: як же оплачувати працю в порядку авансуван-

робленої продукції, а за окремими видами робіт. Вул() так, що

НЯ колгоспників до моменту здачі ними г()тової продукції? Видаємо

тістю всі інші види продукціі. ]І відповідності з цією таблицею

на роботах, які вище оплачують-

ім за виконану роботу щомісяця

голові, ііого заступника!>!, бухга.1-

ся, деякі колгоспники «виганяли » якомога більше трудоднів, не цікавлячись кількістю і якістю продукції. Тl1ка система Оllла'l' И праці КО.'lгоспників не сприяє розв'я-

(а потім і раз в два тижнО в по- теру один трудодень нараховує)[о рядку l1вансування не по 15 за 25 тонн с илосу; :Іа. 5 тонн Крб.,.ІІК намі'lено на нинішній будь-якuго зерна; 33 5 тонн КУ­ рік., а. по 10 крб., з тим, щоб ма- КУРУДЗЯНИХ Кl1чанів молочно-вости резерв для списання з бригади ков(}ї стиглості; за 15 тонн кар­ тієї або іншої суми в разі неви- тош!і ; за 15 тонн овочів; за 10

занню головного нашого завдан-

конання фінансового плану.

тонн с іна тощо .

ня--одержувати більше продукціі рільництва і тваринництва на 1ОО гектарів землі при найменших затратах праці і КIIW-

З~lїни;1И порядок. оплати праці і бригадирів-виходимо з кільк()сті ПРIЩ'КЦії, одержаної бригад()ю. Наприклад, за тонну

А.'1е як. ми визначаємо ціну продукції? Адже в()на звичайно рса.'1і:JУЄТ[,СЯ по різних канадах (Їде в деРЖ :Jакупки, в рахунок розрахунків З<1 добрива, про-

тів.

вирощеної

Т()му в березні 1955 р . загаль-

капусти

овочівницької від

бригадиру

бригади

одер жить

еквівалентну (порівняльну)

таб­

лицю. В її основу покпадена тон­ на зерна, як загапьний показник, до якого прирівнюються за вар­

нарахо- дається Н<\ ринку і т. д.) і тому

ні збори нашоі артілі вирішили

вуємо

перейти на нову оплату праці колгоспників за кількістю і якістю виробленоі ними продукціі. Ця система оплати відпові-

враховуючи, ранній це сорт чи Ми ПРИЙШЛИ дО висновку: пізній. За таким же принципом- треба враховувати здачу продук­ з одиниці продукції-оплачуємо ції по всіх каналах на ті числа, працю бригадира за вирощуван- коли відбувається сезонна зміна

ському

господарстві,

встановле­

HO~IY партією і урядом. Суть нового порядку

оплати,

прийнятого в нашій артілі,

по-

пягає в тому, що замість оппати

окремих робіт ми почали оплачу­

1,1 до 2 трудоднів, по-рі:1Н()МУ оцінюється.

картоплі та

інших державних цін. Всю суму, одер­

зерна,

овочів,

~юлока

тощо.

картоплі,

м'яса,

Як ми це ~lОбимо? Всім

зерно . нового врож~ю. За прикла-

дом літківчан боремося щоб до

5

за

те,

серпня виконати план

хлібопоставок державі.

Я. Гончарівський, колгоспник.

Колгосп "Червона Україна», С. Гоголів.

виходу

ти потім на її к.ідьк.ість і виво­

м'яса тощо . Наприклад, за тисячу літрів мо;[ока бригадиру на-

ності від надою молока,

дити середню ціну продукції. Ви­ ходячи з цієї ціни, і робимо ВИП­

раховуємо від

виробничим

бригадам

лад, фінансовий

план

овочівни­

2

до

трудоднів

4

Загальні

збори

розвитку

перспективний план

громадського

господар­

ства артілі, колгоспники наміти­ ли мати в 1956 році 1170 голів великої рогатої худоби, в тому числі 550 корів, і надоїти від кож­ ної по 2200 літрів молока. План розвнтку поголів'я великої рога­ тої худоби вже зараз виконаний 3 перебільшенням. Поставили та­ кож завдання відгодувати 900 свиней і одержати по 23,3 центне­ ра свинини на 100 гектарів ріллі. Щоб забезпечити ще внщу про­ дуктивність ХУДОБИ, ніж в 1955 роцІ, вирішили за прикладом пе­ редових колгоспів республіки, які борються за створення півтора­ дворічного запасу кормів, мати у себе

для

громадського тваринни­

цтва на наступний рік у півтора­ два рази більше кормів проти то­ рішнього . НашІ розрахунки мають міцну, реальну базу. З природних луків сіна матиме­ мо 1280 тонн, або на 41 процент більше, як в 1954 році. У 2,5 раза більше є в нас сіна багаторічних

злакових

і

бобових

трав.

того, на частині площІ отаву. В середньому її

Крім

скосимо буде по

7-8 центнерів з гектара. Таким чином всього сіна матимемо 1600 тонн.

Підрахунки

показують,

що

8,1U1Oe біADIе, ніа торі., БУАе 8

грошової

частини

трудо­

КОЛГОСПНИКіВ! вана продукція.

встан()вили, що праця голови арТІЛІ, иого заступників і бухгал· тера повинна оплачуватися в залежності від розміру доходів колгоспу від рільництва і тваринництва. Тепер мені, ~IOЇM заступ-

Нова система ОП:ІаТИ праці підвищила заінтересованість всіх колгоспників, бригадирів та ін­ ших керівних працівників кол­ госпу в тому, щоб колгосп одер­ жував якнайбільше продукціі

никам і бухгалтеру нараховують

рільництва

трудодні за

100

гектарів землі.

запас

кормів

тонну

зерна,

Заготуємо дворічний Складаючи

дату

(в :;алежності від рівня механіза- дня кодrоеПНИКЮI, нсза,1lежно від ції ферми). того, де і по яких цінах реалізо-

за іі результатами,

15-17 гектарів зер- цької бригади т. Александрова

шння М . вина.рсыtй,' агроном Н. Валаlllова, учитель Г. Медведенко, завідуючий фермою Д. Шевель і ряд інших.

Понад

муть на місяць

але при умові виконання плану виробництва продукції рільни­

як і всі кодгос пники,

го Пденуму ЦК КПРС: Ря,!; .бесід у дівську трудову вахту, к?мбайнер І склали фінансові плани. Наприк­

ку права на одержання перехідно-

пр()цент

проценти грошової оплати трудо-

вати працю

Надолужити прогаяне

партійною

то за кожний

Із зміцненням господарства ми

виходячи з кількості вироблено.го

очолювані

мічен(),

недовикона ння з неї спишем о один процент оплати трудоднів.

Колгосп ім. АН:lреєва. Зібрали дає ленінському принципу мате- ня зерна,

с.

~олгоспники з ~опомогою агіта-

на 600 тис . крб . .якщо бригада лі, тонну м'яса тощо. Голові, як здасть продукції менше, ніж на- і в МИНУЛОМУ році, нараховувати-

озимину на 500 гектарах, в то- ріальноі заінтересованості і но- культур. В тваринництві працю жану від реалізації даної пр()дук­ му числі пшеницю на всій пло- вому порядку планування в сіль- бригадирів ОП.'lачуємо в залєж- ції, скажемо, овочів , треба діли­

Г. Компанець. с . Рудня.

КУКУ­

15 За кожний пр()цент перевиконан- цтва і тваринництва . .якщо план

ший розвиток громадського гос-

~------

------~

одеРЖИТІ, колгосп, тонну

рудзяних к а чанів, сіна, картоп­

яку

і

тваринництва

на

нас і озимої та ярої соломи понад 2870 тонн . Основний запас соковитих і концентрованих кормів створимо за рахунок кукурудзи, якої посі­ яно 160 гектарів. Урожай перед­ бачається добрий. З стебел цієї цінної кормової культури закла­ демо 2400 тонн силосу та закон­ сервуємо 240 тонн качаиів молоч­

Минуло 10 місяців господар­ ського року в тваринництві. Ши­ роко розгорнуте соціaJIістичне змагання між працівниками ферм, їх наполеглива праця забезпечи­

но-воскової стиглості.

Крім цього вже є понад 600 тонн раннього си­ лосу з кормового люпину, вівса та люцерни . ЗаГQтівлю соковито­ го корму продовжуємо. У тран­ шеї закладемо 400 тонн стебеJl

ти

J(УКУРУДЗИ після повного дозріван­ ня, відходи овочівництва. Всього

18

-

матимемо силосу 4100 тонн , що становитиме 8,5 тонни на корову.

Внрішили заготувати 360 тонн кормових буряків, 440 тонн гар­

бузів,

виділнмо

ражної

худобі

тонни

1462

картоплі.

фу­

Згодовування

коренеплодів

і

картоплі

дасть можливість залишити части­

ну силосу на другий рік . У два­ два з половиною рази більше про­ ти торішнього буде в нас концент­ рованих кормів зернових культур. Для

30

закладання

силосу

траншей, з яких

вані.

ПідготовленІ

консервування

13

облицьо­

споруди

качанів

8ОСКО8ОЇ cтнr..ості.

маємо

для

молочно-

ли

деяке

підвищення

продуктив­

ності худоби. При річному зав­ данні 1400 літрів за цей час одер­ жали по 1520 літрів молока на корову-на 270 літрів більше про­ відповідного

періоду

минулого

року . Відгодували 448 свиней. Бе­ ремося за те, щоб за останні 2 мі­ сяці,

що залишилися, удій моло­

ка довести більш як до рів

на

корову,

зняти

центнерів на кожні рів ріллі.

Наміченого

2000

літ­

свинини

100

обов'язково

по

гекта­

доб'є­

мося. ХУД6бі привільно в таборах, вона забезпечена добрими випаса­

ми, водою. Посилили підгодівлю тварин зеленою масою. Коровам даємо щодня по 85-90 кілогра­ мів конюшини, люпину 3 вівсом і викомішанки. Зелену масу по­ дріБНюємо. У трьох таборах про­

вадиться механічне доїння корів. Свиням

згодовуємо

зеленої маси 3 вівсом.

в

достатку

люцерни

і люпину

І. КАРПЕЦЬ, З00технік Броварської МТС у колгоспі ім. Хрущова. с. Требухів.


СТАХАВОВЕЦЬ

4

Недlяя',

ямпия

31

року

1955

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД ІСТОРИЧНА НАРАДА

нути загрозу

Ре:Jультати Женевської нара-

війни

тягар озброєнь.

ди Глав урядів чотирьох держав,

і зменшити

СТВОРЮІаея тепер,

Глави чотирьох

не

враховує

інтересів німецького народу і єв­

урядів заявили в Директивах про ропейської безпеки.

яка закінчилася 23 липня, схва- необхідніr:гь розвитку контактів

Тепер існують дві Німеччини

;>

люють і вітають прості люди і (зв'язків) між країнами Сходу і різними еКОНЮlічними і суспіль­ визначні державні діячі, громад- 'Заходу. Таким чином, Нарада в ними УКJlаДЮIИ-Німецька Демо" . Женеві вказала, як слід підійти кратична Рес.п'''о'.''I·ка (Н· ДР) І' C~KICTЬ І преса в УСІХ КРЗІНах J і<

земної кулі. НаЙбі.'lЬШ наПО.'lеГ.'Іива вимога народів-вимога усунути загро:JY нової війни. Щоб добитись цьог() і створити умови Д.'lя міц-

до ряду важливих питань міжнародного життя з тим, щоб розв'язання їх сприядо дмьшому ОС.'lаб.'lенню міжнародної напруженості і, значить, зміцненню

Ні)!ецька Федера.'lьна Респуб.'lіка (НФР). Механічне зо1и'гтя обох частин Німеччини неМОЖ.'lиве. Радянський Союз пропонує здіИ­ снити об'єднання Німеччини R

ного і трива.'lОГО миру,

)lИРУ.

демократичну і миродюбну дер·

необхід-

но РО:JРЯДИТИ )!іжнародну наВказуючи на важдивість Же- жаву з допомогою створення сис­ пруженість, встановити довір'я невськ()ї наради і її рішень, аме- теми кодективної безпеки в Єв­

між державами, в першу чергу рик,анська

між великими державм!и.

невська нарада зробила важливий родних крок у цьому напрямі.

«Женев-

ська нарада,-підкрес.'ІИВ у своїй

промові на заключному засіда.нні Наради М. О. БулганіН,-привернуда до себе увагу народів усього світу і ще більше зміцнила їх волю до пом'якшення міжнародної напруженості, до припинення «холодної вlИНЮ>.

,женевська

газета

«Нью-Иорк ропі, з участю в ній на рівних

Же- таймс» пише: «АТМОСфера міжна-

правах спочатку НДР і НФР, .а

поліпши.lась, І пізніше єдиної Ні~lеччини.

Ра­

почався перІОД псре~IИР'Я, про-

дянськии Союз вважає,

тягом якого дипломати зможуть

мецьке питання неможливо роз­

обговорювати пи'гання з більшою .lIегкіС1'Ю і меншою напруженістю, ніж це було звичайно досі». у такому- ж дусі висловлюються преса і предетавники громадСЬКОС1'і в усіх країнах. При цьому деякі l'азети вказують; що

що

ні­

і\ержав мініст-

-

лунає

команда:

На зарядку становись!

У хлопчиків і дівчаток з піонерського табору ще заспані обличчя, мляві, неквапливі рухи. Але ось вони під звуки акордеону

в'язувати без )'часті самих нім­ ців. Необхідне збдиження між НДР і НФР, щ() сприяло б роз­ рядці напруженості в Європі і зміцни.'!о б довір'я між держа­ вами. Ця точка зору на Ш.'Іяху роз-

сповнені нестримної енергії,

J

РОДНОІ. напр~~еНОСТІ 1 розв язання ~сПlРНИХ М\жнародни~ питань T~eoa подо~~ти численНІ трудно-

ла підтвердл;ена під час пере­ бування Радянської урядової де­ ЛCd'ації в складі М. О. Будганіна

50 к~)lсомо.чьці~ -

данні Наради «Директивах Глав ЩІ. Проте Женевська нарада по- і М. С. Хрущова в Берліні. Пере­ урядів чотирьох

В чистому раиковому повітрі, напоєному запахом хвої, далеко навкруги

починають робити вправа: спершу в повільному темпі; а. далі все

швидше і швидше. Млявість враз наче хто рукою знімає. Бадьорі, У

таборі

почався день,

казада

ШЮІХИ

подолання

цих

говори,

які відбувалися в Бер­

піонери біжать вмиватися.

сповнений

хорошими

і

важливими

ділами.

.

Н а з нім к У: ранкова зарядка в пухівському міжколгоспному

Пlонерському таБОРІ.

Фото М. Строя.

д.1Я ~~льшог~ ослаб~е!ffiЯ М.Іжна- в'язання німецького питання бу­ ----~--~--*

нарада. відкрила

шлях для розв'язання найважливіших міжнародних проблем. У прийнятих на заключному засі-

від~осин

ІНІЦІАТИВА

BapcLKol МОГ:ІИ

сереДНЬОІ

*-----------

КОМСОМОЛЬЦІВ

учнів БРО-, магаю;:ь своїм

школи-допо-

працівникам

прожаи

броварської

на

батькам

Женевської наради М. О. Булганін, буде проявлений той .же дух співробітництва, який був проявлений тут, у Женеві, то це

НИ ками )'Ряду НДР, вияви.'!и єд­ ність поглядів обох урядів на розв'язання німецького питання. Обидві сторони підтвердиди під

вірна запорук.а того, що благо- час переговорів своє прагнення родна мета підтримання миру бу- ДО, возз'єднання Німеччини на дми на Нараді в Женеві Г.'Іави де досягнута, і народи будуть миродюбних і демократичних на­

чотирьох урядів.

У Директивах спокійні

міністрам закордонних справ вони ВИС.'Іовилися за те, щоб при створенні європейської безпеки були враховані інтереси всіх дер-

жав і іх права на індивідуальну і колективну об()рону. Глави чоТИРЬОХ урядів погодилиея, що

за

свій

завтрашній ча.1ах. Обидві сторони підкрес-

день. ШЛЯХ ДО ОБ'ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ

лили, щu розв'язання німецького питання немолшиве без )'чае-

овочеперевалки в підготовці тари. готуючи зерно для хлібоздачі, пе~

ших середніх шкіл району допо-

ЧОМУ

ЧАС

Німецький

народ

одностайно

про об'єднання Німеччини. Захід-

дянської

уря;з:ової

делегації

в

.

..

.

сами німецького народу й інте­ ресами європейської безпеки. Учасники Наради вказали в Ди­ рективах, що вони бажають усу-

.

рюації Західної

Німеччини, на

говори

.

І

.

ПОЗИЦІЯ

Р адянсь",ог ". О

ЦЕ

не

враховує

обстановки,

об'єднання Німеччини.

яка

?

родин, при однакових умовах, .1Іи­

ше

140

кілограмів. КО.'Ігоrпникам

н~розумі.1ІО, чому це так?

М. Топіха. Колгосп ім . Леніна, с. Плоске.

ПОДБАТИ

ЗА

КЛУБ

Чимадо керівниками колгоспу і села було виголошено багатообі-

бу почитати газету, журнал, подивитися кінофільм, телевізійну

цяючих

промов,

розмова

про

Однак. не кожний у клубі до кінця

точиться

а

того не зроблено. Час подбати, щоб

сеансу-жара нестерпна, бо при-

і

впо­

фактично

наш

сі.'ІЬ­

ський клуб був справжнім куль­ турним вогнищем.

І дощу на голову капає-дах діря-

С. Іванов.

зараз

розширення

рядкування клубу,

основі включення об'єднаної Ні- Союзу на Нараді в Женеві визна- міщення не відповідає своєму меччини в західні воєнні блоки. чили єдино реальний шлях до [призначенню. До того ж під час Це-не реальний шлях, бо він

ТА Н

Після трудового дня приємно культурно відпочити, піти до клу-

розв'язання німецького питання ні держави пропонують здійсни- Берліні. Газета «Нейєс Дейч- передачу. повинно бути ;ційснене у відпо- ти об'єднання на основі реміліта- ланд» підкреслює, що ці пере- висидить вІДНОСТІ З наЦlонаJ:ЬНИМИ lНTep~

матеріал,

П. Бондар.

У нашому колгоспі пасіка розділена на 2 рівні ланки. Пер­ шу обслужує І. Строкач. Він 0;1ерл;:ш за одну відкачку 550 кі­ лограмів меду, а С. Данник, що обслужує другу групу бджоло-

ті самих німців.

В ході Женевської наради виявили два підходи до питання схвалює підсумки переговорів Ра-

.'!анах.

Вони також працюють на ток.ах

Більшість учнів 8-10 класів речищають посівний рам закордонних справ» останнім труднощів. Якщо всіма нами, за- діні з 24 по 27 липня між Ра­ доручено зустрітись у жовтні явив на заключному засіданні ДЯНСЬКОІО делегацією і представ­ Требухівської, Літківської 1 1Н- збирають овочі.

цього року в Женеві і продовжувати розгляд питань: європей. ська безпека і Німеччина; роозброєння; розвиток контактів між Сходом і Заходом. ці питання. як відомо, розгля-

збирати

колгоспних

С. Чередниченко.

вий.

с. Мокрець .

~.

Найточніші

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ Електричне конденсаторне

В останні роки радянські вчені розробили кілька типів малопотужконденсаторних

машин

ним

зварювання

о'

є

покищо

єди·

наиефективНІ.ШИМ . СП~ОБОМ

для

чезна економічна вигода від його широкого застосування. Конденсаторним

зварюванням

точкового зварювання виробів ,3 успішно користуються У виробни·

0,02-0,8

мілі-

метра. Одна з них-точкова

кон·

металу

товщиною

дeHca~opHa прийнята

машина

до

(<<ТКМ·4)>>,

серійного

виробни-

цтва, випускається Київським заводом

.

-

елеКТРОВИМlрюваЛЬНОI

гатури.

вимірники І

Широке застосування у промис·

ловосri і на транспорті автомати·

для зварювання ДРІбних І М1кроде.[ ки вимагало створення нових, талей, то стане зрозумілою вели- більш досконалих вимірювальних

зварювання

них

тор не

апа-

Конденсаторна машина для точ, кового зварювання підключається до звичайної електросітки, забира-

ючи від неї електроенергії не біль.

ше, ніж, скажемо, радіоприймач.

Зварювані вироби затискують між мідними електродами, які підклю-

чаються до невеликого зварюваль· ного трансформатора. С аме зва-

цтві електровимірювальних прила-

дів,

радіоламп,

освітлювальннх

ламп, телевізійних трубок, годин·

...

никових мехаНІЗМІВ, ювеJ11РНИХ ви-

приладів, які забезпечують точний автоматичний контроль за ходом різних виробничих процесів. Радянські вчені у співдружнос-

ті з виробничниками вдосконали· ли методи

Тепер

' ВИМlрюваЛЬНОI

вимірювання

' техНІКИ.

можна

про·

вадити з допомогою спеціальних електронних приладів. Д .я

електричних

ВИМI'РНИКI'в

мірами. При цьому точність вимі­ рювань у 100 раз вища, ніж у ме· ханічних мікрометрах. У багатьох галузях промисловос· ті, в авіації, у морській справі і в науково-дослідних лабораторіях користуються

електричним

тахо·

метром, з допомогою якого можна,

часток

Конденсаторне зварювання замінило клепання і розвальцьовування ряду вузлів при виробництві фото.

лінні струмами, що проходять всередині електронного приладу. Різні типи цих приладів уже викорис-

швидкість дії з десятизначними цифрами в кілька тисяч операцій за секунду. Тепер такі машини за.

Справочник-пособие новодству культур

тематичних проблем і задач фізи-

із зварювальною частиною у виг,

е І' о РІ'з лях метал вих конструкц и, В .

ніки, хімії, статистики, астрономії .

призначена для точкового зварю.

ють електротензометри.

ляді ручних кліщів. Ця машина

вання механічних напруг у дета·

них матеріалах і т. д. застосову-

ди. Строга сталість кількості енер·

Впровадження електричного кон.

е саторного зварювання має важ д н .

ливе народногосподарське значен·

ристуються

в

науково· дослідних

роботах, які вимагають ОСQбливо

точних вимірювань, для перевірки

можливості

для

по

семе­

бахчеВblХ

корнеплодов.

садовода.

агролесомелиора·

процесов

в

животновод­

стве».

Справочник

по

механизации

животноводства.

-

D

-

СлІдами наших виступів «Чому

закрито

магазин?:t-так

озаглавлено кореспонденцію Л. Гу·

б . опу Л1ковану в . 3 «тахановЦІ» липня. Голова правління сільського спо· К Н ЖИВЧОГО товариства т. онах . тя

з

Г

оголена.

С

дальшого

вдосконалення механізації і авто-

и

В. Краснов-«Механизация тру· доемких

овий метод вимірювання різних

нові

КОРМОВblХ

Справочник

. б' величин з допомогою електронних рювання, ТОЧНlше-електроклепан· вання виро ІВ з тонкого металу в Вимірювання малих лінійних веня, відбувається в момент розряд- монтажних умовах (при складанні личин провадиться електричними приладів має великі перспективи. . радіоприймачів, тел~візорів і т. п.). мікрометрами. НИМИ широко ко· Успішне їх застосування відкриває ки батареї конденсатора І триває менше однієї сотої частки секун-

сада

тора.

ки, прикладної математики, меха-

Н

и

ОВОЩНblХ,

Справочник

процента

мометр і манометр. Для вимірю-

томах.

плодового

ЯГОДНИКОВ.

Тепер РОЗРобле~1О і збудовано тиску, наприклад, електричні дина- стосовуються для розв'язання ма-

нову переносну 'конденсаторну ма· шину вагою близько 34 кілограми

2

Агротехника

ші величини, але й роблять най­ складніші математичні обчислення. Для цієї мети служить електронна автоматична цифрова машина. Во­ на може забезпечити точність до мільйонних

производственная

знциК'лопедия в

дів не тільки вимірюють ті або ін·

грунтується на механічному управ-

товуються для вимірювання сили і

Колхозная

наприклад, виміряти швидкості обертання валів робочих машин і різних механізмів. З допомогою електричних прила­

робів, металевих іграшок і т. д.

апаратів.

До броварського книжкового магазину _ надійшла нова сіль· ськогосподарська література:

сповіщає, що магазин на території колгоспу ім. Мoщrова, раніше за.

t

гії, що запасається в конденсато. ня і є новим досяrненням вітчиз- контрольно-вимірювальних прила- 11атизації, для розвитку радянської критий, нині знову почав працю· . няної зварювальної техніки. дів і масового контролю за розмі· "ауки і техніки. вати. рах, не ТІЛЬКИ виключає перепа· лювання деталей,

але також за·

безпечує високу якість робіт. А ко· ли взяти до уваги, що конденса-

В. Моравський,

науковий співробітник

-------------------------------------JШ

01582

І

нсти'

туту електротехніки Акаде· мії наук УРСР.

рами виробів у процесі обробки

В. Ковтун,

їх на верстатах, для автоматично·

головний інженер лаборато-

го управління верстатами, сорту· І вання і відбраковки виробів за роз-

рії Інституту фізики Академіі наук УРСР.

Адреса редпціі: с:. Бровари, l(иівськоl області, вул. І(иівська, М

Броаарсьu Р8Йоваа ДРYUPIUI К-lвеького oблataoro управліви8 куnьтури.

Редактор

І

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

138. 3аll.

2349-2500

91 номер 1955 рік  

91 номер 1955 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you