Page 1


2

П'ятниця,

МИНУЛОГО ТИЖНЯ НА БРОВАРЩИНІ: -

народилося

хлопчик

дівчаток

(інформація

та

21

пологового

відцілення Броварської ЦРЛ); пар одружилося у місті Бро­ (відділ РАЦС Броварського

- 14 вари

Газета виходить з 17 квітня 1937 року НОВЕ

19 листопада 2010 року

.

Результати голосування по виборах депутатів до Броварської районної ради 31 жовтня 2010 року по одномандатному мажоритарному виборчому округу та багатомандатному округу N2

Найменування політичної

Кількість депутатів,

Кількість депутатів,

Кількість

П/П

партії, яка перемогла

обраних по

обраних по

депутатіву

багатомандатних

одномандатному

районній раді від

виборчих округах

виборчому округу

політичної партії

Кількість

%

Кількість

Кількість

%

9 5

20,21 11 .з

6

4

15 9

28,8 17,3

5

11,03

1

6

11,5

. 4

9,28

з

7

13,5

2

3,97

5

7

13,5

1

3,37

2

з

5,7

1 2

1 2

З,8

1

1

1,9

1

1

1,9

26

52

100%

міськрайонного управління юстиції);

- 68 осіб отримали закордонний паспорт (СГІРФО Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Бро­ варського району) ГУ МВС України в Київській області); - 17 осіб отримали роботу (Бро­ варський

міськрайонний

центр

зайня­

тості);

- видано 230 Державних актів на право власності на землю (ДЗК); -у районі нараховано 95 субсидій, а в місті

- 220

-

видано

46

посвідчень водія,

47

талонів попередження до посвідчень водія

та

право

керування

7

тимчасових

талонів

на

транспортними

за­

собами (Броварське МРЕВ при уп­ равлінні ДАІ ГУ МВС України в Київській області); -сталося З дm, в яких тілесні уш­ кодження отримали 4 особи, та 17 ДТП - без потерпілих;

-

не

Партія Регіонів

1. 2.

Всеукраїнське ОQ'єднання "Батьківщина··

з.

Політична партія "Удар" (Український Демократичний

Альянс за Реформи) В.Кличка

(УП та СЗН м. Бровари

та Броварського району);

викрадено

жодного

авто­

мобіля (відціл ДАІ Броварського району ГУ МВС України в Київській області); - працівники служби МНС здійсни­ ли 11 виїЗдів, з яких З - на пожежі. (Броварське управління ГУ МНС України в Київській області). Підготувала Валентина КОЗИЧКО.

ЖИП'tІ

4.

Політична партія "Фронт Змін"

5.

Політична партія "Сильна Україна" Політична партія "Наша

6.

Україна" Організація "Єдиний ценТр"

7. 8.

.

Організація "Народний Рух України"

Організація Українська

9.

1,9

Народна Партія Організація партії

10.

"Громадська солідарність" Всього:

-

26

Життя спонукає до активних дій Результати виборчих перегонів від

31

жовтня було оголошено під час першої

сесії Броварської міської ради кання, яка відбулася

VI

скли­

8 листопада.

сесійній залі впродовж всього часу, відбу­ оголошення

нового

складу

депу­

татського корпусу. Він нараховує нині

42

13 питань організації роботи депу­

татського корпусу нового скликання.

Секретарем Броварської міської ради шляхом

В атмосфері урочистості, яка панувала у лося

внесено

таємного

голосування

депутати

одноголосно обрали Олену Юяшко. Також було створено новий склад вико­ навчого комітету, до якого ввійшло

11

чо­

ловік: міський голова Ігор Сапожко, секре­

обранців. Декілька слів стосовно складу

тар ради

нового депутатського корпусу. Найвищий

міського голови Василь Андрєєв, Григорій

відсоток довіри виборців у місті отримали

Голубовський, Лариса Виноградова, керу­

представники Броварської міської ор­

ючий

ганізації Партії регіонів

- 12

партійців

представлятимуть цю політсилу на місцево­

му рівні. Далі йде ПП "Фронт Змін".-

9 де­

путатів, ПП "Удар" троє

- 4 представники, по представників - від міських ор­

ганізацій "Зелених" та ВО "Свобода". "Сильна Україна", "Європейська Партія Ук­ раїни", Броварська міська партійна ор­ ганізація· ВО "Батьківщина" у Київській об­ ласті, міська організація Партії Зелених України отримали по два мандати довіри виборців. По одному представнику в складі депутатського корпусу - від Всеукраїнської

Олена Юяшко,

заступники

справами виконкому Костянтин

Кузнєцов,

головний лікар Броварської

ЦРЛ Валентин Багнюк, військовий комісар Володимир Ноженко, Анатолій Булка, Ми­ хайло .Мєксєєнко, почесний громадянин міста Іван Пе1'ренко.

У ході. роботи сесії було затверджено положення про постійні комісії, погоджу­ вальну раду

- утворено вісім депутатських

комісій та затверджено їх кількісний і пер­

сональний склад. По завершенні засідання народним об­

ранцям було вручено посвідчення та значки депутатів міської ради.

партії "Нова сила", Української соціал-де-

з податку з доходів фізичних осіб та плати

ми соціально-економічного та культурного

за торговий патент на деякі види діяль­

розвитку за звітний період, вивчаючи

ності. Якщо ж порівнювати з відповідним

розвиток реального сектора економіки

періодом минулого року, то надходження

фахівці · . відзначають, що у

коштів до бюджету зросло на гривень

- це 6,4%.

5183,8 тисячі

Загальна сума збільши­

лась за рахунок плати за землю, надхо­ джень з єдиного податку та податку з до­

ходів фізичних осіб, адмінштрафів сфери

2010

році

основу промислового комплексу Броварів складають

32 підприємства.

Стабільно працюють підприємства хар­ чової промисловості, а ще

- хімічної та лег­

забезпечення безпеки дорожнього руху.. кої. Найбільшими за обсягами залишаються Так, наприклад, найбільший приріст по ТОВ "Київгума", ЗАТ "БЗБК", цех NQ2

сплаті податку з доходів фізичних осіб за 9

Київського хлібокомбінату

NQ10, ПП "Бест".

мократичної партії, ПП "Справедливість". Голова Броварської міської виборчої комісії офіційно представив нового

Друга позачергова сесія Броварської міської ради VI скликання 11 листопада пройшла у суто робочому режимі. На по­

місяців фіксується на таких підприєм­

Сьогодні для стабілізації промисловості

ствах, як ТОВ "Бровафарма", КП "Брова­

необхідно забезпечити досrупні умови кре­

ритеплоенергомережа", КЗМП, ТОВ "Київ­

рядок денний того дня було винесено 23 питання, від вирішення яких залежить життєдіяльність місцевої громади. Затверджено звіт про виконання бюд­ жету міста за 9 місяців поточногО" року.

гума", ТОВ "Орієнтир-буделемент", ТОВ

дитування,

міського голову Ігоря Сапожка, котрий лідирував зі значним ·відривом від своїх суперників. Приймаючи вітання, міський очільник подякував за високу довіру й, у свою чергу, пообіцяв, що разом з колеГа·

ми-депутатами буде дотримуватИсь своїх

Начальник фінансового управління На­

замовлень спостерігається зменшення об­

передвиборчих програм і докладатиме зу-

талія Паламарчук констатувала, що вико­

сягів виплати заробітної плати та ріст

то земельні питання, затверджено план

силь, щоб вивести місто на максимальний

нання плану доходів за вказаний період

заборгованості з ії виплат. У результаті

діяльності з підготовки проектів регуля­

рівень соціально-економічного розвитку.

склав

міський бюджет недоотримує кошти.

Безпосередньо на порядок денний було

недоотримання запланованих надходжень

95%.

Основними причинами стало

Розміщення реклами: телефон

"Норман-плюс", ТОВ "Марс-Україна" та інших. У той же час на інших підприєм­ ствах ситуація дійсно складна. Через змен­ шення обсягів виробництва та відсутність

5-59-19,4-23-26.

-

відновлення держзамовлення,

зниження цін на енергоносії та інші заходи.

Депутати дали згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність міста ДНЗ "Білочка", зовнішніх мереж електро­ та газопостачання низки вулиць. Розгляну­

торних актів на

Аналізуючи підсумки виконання програКонтактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА

2011

рік та інші. Лариса ШАПКА.


НОВЕ

ЖИП'tІ

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

П'ятниця,

3

19 листопада 2010 року

ПОКОЛІННЯ ВИХОдИТЬ, Й ПОКОЛІННЯ ПРИХОдИТЬ, А ЗЕМЛЯ ВІКОВІЧНО СТОЇТЬ!

Село вимагає поваги (Продовження.

nочаток на стор.

1)

Можна тішити себе ілюзіями, що навіть

рабником і споживачем. Стабілізувати ж оптового ринку. дарської

кризи сільськогосподарська галузь зали­

спеціально створені державні торговельні

шалася одним із осrрівців хоч якоїсь

структури, які захистять селян від посе­

стабільності. ме фахівцям проблеми села

редників, ділків, зернотрейдерів і припи­

видаються набагато глибшими, а наслід­

нять пограбування сільськогосподарських

·структур.

продукції

І навпаки, доходи торговельних

структур через державний бюджет мають

предметом купівлі-продажу

всупереч

бути спрямовані на дотації саме сільгосп­

чинному земельному законодавству. Вже

виробникам, що дасть змогу підтримати

нині величезні масиви викупленої землі

вітчизняного товаровиробника та створи­

заростають бур'янами. Україна з її чорно­

ти фонд паливно-мастильних матеріалів .

земами та працьовитими людьми не му­

Що хвилює нас сьогодні? Ті негативні

сить жити, постійно витягуючи з болота

фактори, що заводять економіку сіль­

одну ногу й загрузаючи інmою. Вона по­

госппідприємств у глухий кут. І, насампе­

винна жити за перспективою й чitJ{o про­

ред, бездумна цінова політика, бо вироще­

рахованою програмою розвитку села, має

ну продукцію здаємо за мізерними цінами,

бачити своє сьогодні й завтра.

Приміром, вартість тонни молока

політики, коли відсутні закони його розвит­

-2тисячі

гривень, а тонну дизтоплива дешевше, ніж

за

6,9 тисячі гривень, не купиш.

ку й усе реформується лише на рівні бала­

Машини й механізми, що використову­

чок і обіцянок? Село вимирає, молодь сюди

ються в сільському господарстві, зношені,

не заженеш і палицею. Залишилися тільки

зростає

ентузіасти. І якщо держава не повернеться

техніки, а це негативно впливає на ·строки

обличчям до села, то через декілька років

та якість виконаних робіт.

наші діти й онуки забудуть справжній смак ...

"

11

навантаження

на

одиницю

Відсоткова ставка взятих кредитів ще

роз-

висока, система застави не вивчена для

рекламованим пальмавим молоком, а всі

підприємств, які є орендарем цілісного

змушені будемо їсти м'ясо польських чи

майнового комплексу, адже взяти кредит

бразилійських виробників,

під таке майно неможливо. Наведу такий

тваринного и

насолоджуватимуться

що дедалі

більше заполонює вітчизняні ринки.

приклад. Одразу на початку року ми хотіли

На державному рівні необхідно прийня­

взяти кредит в ·одному з авторитетних

ти ряд законів, спрямованих на розвиток

банків "Аваль". Давали гарантії розрахува­

села: вирішувати питання пільгового, дов­

тися за кредит і відсотки на нього після

гострокового кредитування, розширювати

збору врожаю. Два місяці годували нас

урядові програми селекції рослинництва,

обіцянками, змусили підготувати цілі стоси

тваринництва, садівництва та меліорації

паперів. І врешті-решт... відмовили, зали­

земель. Держава має контролювати відно­

шивши колектив наодинці з проблемами.

сини землеробів і промисловості.

яке очолює Т.М. Руденко, усіляКІfх відзнак не позичати.

повинні займатися

леко · не передбачуваними. Земля стала

Що доброго чекає село за нинішньої

.

Збутом сільськогоспо­

у період глибокої соцішно-економічної

ки процесів, що відбуваються в АПК, да­

Колишньому радгоспу імені Щорса, нині СТОВ "Кнuащьке ",

цінову ситуацію потрібно через створення

А про яку державну допомогу селу йдеть­

У ході невдалого реформування зникла

ся, коли розпочинається комплекс весняно­

найважливіша ланка зв'язку між товарови-

польових робіт, а пальне зростає вдвічі?!

Чому б не здійснити облік усіх земель

Наприклад, депутату райради більше семи

сільськогосподарського призначення, і тим

скликань,

підприємствам, які обробляють більше

2ти­

сяч гектарів, не виділяти пільгове пальне?

Заслуженому працівникові

сільського господарства враховується одна

пільга-

100 грн. до пенсії. Але ж працівник

Держава ніби й допомагає селу в питан­

їх заслуговує і на інші пільги. Чому тоді не

нях надання дотацій та компенсацій за

проводиться нарахування до заробітної

придбане насіння елітних сортів, техніки,

плати? А тому на рівні держави вкрай не­

закупівлю худоби. Проте за основної умо­

обхідно якнайшвидше прийняти цілий ряд

ви

- відсутністю

боргу до бюджету. Це

справедливо, але необхідно враховувати проблеми села за кінцевим результатом. Задля того, щоб якимось чином заохоти­

законів, що мають бути спрямовані на роз­ виток села.

Аграрний сектор аж ніяк не місце для експериментів. Люди села

-

- хлібороби

й

ти молодь і людей середнього віку залиша­

тваринники

тися в селі, серед невідкладних завдань на­

творці іі ' благополуччя. Тому й хочуть

ших реформ

- зміна

годувальники

держави,

системи пенсійного

відчувати до себе державницьке ставлення

забезпечення селян. Вона повинна бути

людей вV\ влади й депутатського корпусу

визначена з урахуванням важко відпра­

Верховної Ради, які мають зробити все,

цьованих років механізатора, водія, дояр­

аби аграрії мали змогу сповна проявити

ки в сільському господарстві. Необхідно

свій потенціал, відчували себе матеріально

ліквідувати зрівнялівку, адже механізатор

й соціально захищеними.

зі стажем роботи більше

пенсію

40 років отримує

Тетяна РУДЕНКО,

700 -800 гривень. Хто ж із молодих

директор став "Княжицьке",

прийде працювати в село? Не беруться до

Заслужений працівник сільського

уваги й пільги під час виходу на пенсію.

СТОВ

"КнRЖИцьке"

зареєстроване

господарства України. в

Державному

племінному

реєстрі як племінний репродуктор Із розведення великої рогатоі ху­

доби украінської чорно-рябої молочної породи. Тому значну увагу в господарстві приділяють запровадженню прогресивних технологій у галузі тваринництва, вдосконалюється селекційно-племінна робота

щодо підвищення продуктивного потенціалу тварин. Окрім того, завдяки високій культурі землеробства господарство досягло вагомих показників у рослинництві. Землю тут люблять і бережуть, тому жодного її клаптика не залишають без постійної

уваги. Щороку обробляється сто відсотків земель, закріплених за підприємством. Ще в статусі радгоспу ім. Щорса господарство завжди було од­

ним із перших у районі за обсягами вирощування картоплі, овочів, мало досвідчених фахівців і знаних працівників )' галузі тваринниц­

тва, механізації .сільrоспвиробництва. Із усіх колишніх радгоспів району, який би статус пізніше вони не отримали, тільки в Княжи­ чах уціліло поголів·я великої рогатої худоби та свиней. nрацівники господарства зуміли зберегти парк вантажівок, тракторів, ком­ байнів, сільrоспмеханізмів, продовжують поповнювати йоrо й сьо­ годні. nосаджено молодий фруктовий сад. Визначальним є те, що вдалося зберегти цілісний майновий комплекс, відбити рейдерську атаку захоплення підприємтсва. Усе це дозволяє княжичанам три­ паші своїх годувальниць •••

матися "на ·nлаву··, · хоч які б труднощі не довелося переборювати.

Розміщення реклами: телефон

5-59-19, 4-23-26.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


4

П'ятниця,

Газета виходить з

19 листопада 2010 року

17 квітня 1937 року

НОВЕ

]I(Иntl

Сторінку створено за nідтримки Сnілки nідnриЕмців &роварщини БІЗНЕС. ВЛАдА, ГРОМАДА

"Жодна проблема не вІmрuає патІску думки. " Вольтер

Смачний

бЇзнес

Ви любите морозиво? Особисто я - дуже, і не тільки

"На теплоходе музьІка играет .•• "

-

смакота! Так от уявіть моє здивування, коли я дізналась, що і

А ще музика може грати в

транспорті, в магазині, кафе

в спеку. А ще й із шматочками фруктів, з джемом

.n

джем, і фрукти

- все

робиться у нас в Броварському

чи ресторані... Зайде в кафе

районі в селі ТребухіІІ нашими співвітчизниками

(а, може, в маршруrний авто­

ловік, вип'є горнятко кави (а,

фірмою зі смачною назвою "Фрутекс"! У листопаді ми­ нулого року команда "Фрутекса" була нагороджена "Знаком Якості" - це значить, що продукт, який вони

може, проїде кілька зуnинок),

виробляють, відповідає вищим європейським стандар­

бус) тихий, інтелігентний чо­

-

послухає гарну пісню ... І~§:!~~

там. Тобто він є натуральним, без всіляких консерванТів

якщо пісня транслюється не

і ГМО. Тому і випічка з джемами "Фрутекс" має не

по радіо, потім прийде ПЕРЕ­

тільки привабливий вигляд, а ще й спокусливо смачна!

ВІРКА Яка? А міліція, наприклад,

Звісно, мене, як підприємця, зацікавила історія ста­

сарайчик",

- показує

Олексій Володимирович на сучас­

ну виробничу будівлю. Ви б чули, з якою гордістю й лю­

бов'ю розповідав він про те, як планували, як будували,

представники УБЕЗу. Вони перевірять підприєм-

новлення і розвитку такого виду бізнесу. Бо виробниц­

ця на дотримання заюшодавства в сфері авторського права. І, здаЄться мені, підприємці не дуже здивуються, доки не

що ще треба доробити. Коли ми зайшли в приміщення

тво і в радянський період було дуже відповідальною

для працівників, я була вражена - такого затишку на ви­

1% від доходів,

а подвиг. І тому, познайомившись із директором ТОВ

дізнаються, що за музику вони повинні сплатити

"одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається використання творів". А як же, спитаєте ви, грає музика на свя­ тах у парках міст, у селах? Які доходи з масових акцій? І на цей випадок все передбачено: "у разі відсутості таких доходів 2,5% від загальної суми витрат організатора на проведення захо­ ду" . Наведені відсотки передбачені Постановою Кабінету Міністрів України Nm від 18.01.2003 р. відповідно до Закону Ук­ раїни "Про авторське право та суміжні права". Цей Закон охороняє авторські права на всі твори мистецтва (музичні, літературні, архітектурні, кіно, живопис та ін.) і виз­

начає державну систему правової охорони творів інтелектуаль­ ної власності. У ст.

43 ч.1

цього Закону передбачено викорис­

тання фонограм і відеограм з комерційною метою, але у ч.

2

йдеться про "збирання винагороди". Тому, шановні підприємці, ви повинні знати, що за викорис­

справою, а в наші часи - це не просто підприємництво,

"Фрутекс", я, звісно, напросилась у гості.

робництві, скажу чесно, мені ще не зустрічалось! Кімнати для переодяrання, для відпочинку, їдальня, по­

ректор "Фрутекса", випускник факультету романо­

бутові кімнати! А пан директор дивується мені: працівник - перша ·людина на виробництві. Як може бу­ ти по-іншому?! І зарплата, в першу чергу, виплачується

германської філології Київського

Національного

працівникам, а потім уже адміністративному персоналу.

університету ім. Т.Г. Шевченка. А до чого тут джеми?

Олексій Володимирович посміхається і розповідає, як

Взагалі компанія "Фрутекс"- це команда однодумців, близьких по духу людей, родина. За дев'ять років ста­

Народжувалась команда, як звело життя трьох ен­

новлення їм випало чимало пережити. І кредит під за­

Знайомтесь: Олексій Володимирович Горюнов

- ди­

тузіастів, котрі вирішили, що і в нас можна виробляти

ставу власного майна

смачні, корисні та якісні продукти. А головним по

днів, колишній власник запропонував викуnити пере­

якості була і залишається Ніна Петрівна Стеценко

-

робний цех. І розумних голландців, які захотіли при­

один із трьох співвласників фірми і перший технолог,

власнити бізнес. І врешті-решт - нечесних конкурентів.

завдяки якій якість продукції має найвищі оцінки. Згадує пан директор і про те, як взяли в оренду ко­

лишній нікому не потрібний переробний цех. "А тут був

- бо терміново,

протягом десяти

Але команда витримала все, вистояла і рухається далі. А головне, вони залишились людьми з добрим сер­

цем. Та це вже інша історія, теж, до речі, красива ...

тання аудіо- чи відеозаписів у своїх закладах треба сплачувати гроші на користь авторів. Але

-, контроль за їх правомірним ви­

користанням здійснює не УБЕЗ чи податкова, а установи, ор­ ганізації колективного уnравління, згідно зі ст.

47, 48, 49 Закону

України "Про авторське право та суміжні права". Це по-перше. А, по-друге, і головне

- представник організації, яка контролює

дотримання законодавства в цій сфері, повинен діяти в рамках

вищезгаданого Закону, а не "підключати" УБЕЗ, що є певною формою тиску на підприємців. І в такому випадку ви маєте пра­ во звернутись до ради Спілки підприємців Броварщини, яка має достатньо вагомі важелі впливу для захисту підприємців. Телефони Спілки підприємців Броварщини:

(04594)3-43-58,

Компані• "Фрутекс" є одним із найбільших вітчизн•них виробників фруктово­ •rідних наповнювачів, начинок, добавок дл• кондитерських і молочних виробів.

104594)34-34-б.

~-------------про--н~ігальне-т-::::~:~~::::~~7~--=f~=~~:І;:=:::::~:: ·--іГЛйсrоіїада-віДбуЛоСЯ-~·аданвя-ради---даТКИ-воііИ--сПМчуІОтЬ--доТИШ-міёЦевйХ. гострих, серйозних питань. Спілки підприємців Броварщини. бюджетів, Наприклад, у Требухові через таАле для вирішення проблеми треба про Відкрив засідання голова ради Микола ку ситуацію бюджет села втрачає майже 80 неї знати. Тому Микола Олександрович Олександрович Хоменко. тисяч гривень на місяць, а якщо порахува- запропонував відвідати всі села району і - Завдяки сприятливим умовам, створе- ти по інших селах! Треба врегулювати це зустрітися з підприємцями. Пропозицію

маються народними промислами! Взагалі нарада пройшла дуже продуктив: но. Були розглянуті проблеми отримання ліцензій на алкогольні напої та тютюнові вироби, вивезення сміття, оплати кому-

ним місцевою владою, підприємництво в

питання, запропонувавши перереєстрацію

нальних послуг для приватних підприємств.

Броварському районі йде вперед, розви-

підприємств за місцем знаходження.

вається. Багато підприємців, представників

Отримали критичні зауваження на свою

як великого, так і малого .бізнесу, займають

голови ради підтримали всі присуrnі.

Представник Броварської районної державної адміністрації,

Обговорювалися також проблеми, через

начальн~к уп-

які малий бізнес може сховатися "в тінь".

адресу і деякі члени ради Спілки

равління економіки Марина· Анатоліївна

Було запропоновано механізм надання до­

активну соціальну позицію, допомагають

підприємців за те, що не допомагають

Чернова запропонувала інформацію, ЯЕ:а

помоrи сільським громадам.

сільським громадам, поповнюють місцеві

своїм колегам-підприємцям, які працюють

буде зібрана в ході такого рейду по райо-

А висновок може бути таким: Спілка

бюджети, справно сплачують податки, - в одному з ними селі. відмітив голова ради підприємців. - Але Всі проблеми можна вирішувати спільно. існують і проблеми: певна кількість Спілка підприємців Броварщини є членом

ну, використати для створення каталогу підприємсТв та підприємців Броварського району. Нам є чим пишатися. Наприклад,

підприємців Броварщини може бути не ·тільки партнером, не тільки інструментом захисту прав приватного бізнесу, а й за­

підприємств, які працюють у нас в районі,

Асамблеї малого та середнього бізнесу та

у Красилінці працює підприємець, який

що, використовуючи районні ресурси, по-

комітеті з питань регуляторної політики та

зареєстровані в інших місцях. А це значить,

Громадської

ради

при

Розміщення реклами: телефон

Державному

5-59-19,4-23-26.

канним лоббі на місцевому рівні.

СторЩку підrqrувала невгамовний nідприємець Ольrа СЕМЕНЕНКО. Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


НОВЕ

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

)I(Иntl

П'ятниця,

Сторінку створено за nідтримки фонду

5

19 листопада 2010 року

11 Православна

Київщина"

У пошуках відповіді Під час підготовки матеріалу мя попереднього номера, Шд заголовком "Хвороба- залежність, або Болюча виразка о

сусшльства

"

·

о

о

о

V

- о

·

.

о

-.

я розМІрковувала: чому СТІЛЬКИ людеи свІДомо шмаються пристраrn до алкоголю, наркОТИКІВ, сексу

абощо, коли знаю~ про іх шкоду? Це небажання сприймати існуючу реальність? Тоді вщодить, що залежність має соціальне коріння? Неспроможнісn. особистості реалізуватисп? дNке в час економічної нестабільності людина все частіше залишається нцодинці з проблемою виживання, шукаючи підтримки на дні чарки. Забувши, що любов до спиртного лише вбиває мрії, кохання та й саму людину. Чи, можливо, це питання духовності? Суспільство, будучи

все більш низькоморальним, заповнює свою душевну пустоту "веселеньким грцдусо.."? .. Зважаючи на багатомірність проблеми, "Нове жиm~" вирішщо прИсвятити ій не одиН свій випуск. Ми запрошуємо

до розмови фахівців (лікарів, духовних наставників), а ще - людей, котрі зуміли .вилікуватись і пройти курс реабілітації. Від читачів чекаємо запитань та розповідей з власного життя про свої перемоm в боротьбі з різного роду залежностями, історіі про близьких людей, котрим потрібна допомога. Будемо шукати відповідь разом. Дедалі частіше на вулицях можна зусrріти дівчат на­

ІІІлях

підпитку. До тоrо ж це не лише бездомні і покинуті напри­

назустріч собі (ПроіJовженм,

шевим алкоголем до півсмерті. Говорять, що жінки важче

nісля певних вагань молода лю­

дина пішла на серйозний в своєму житті крок

-

у родині мало стати на свої місця,

однак

весь парадокс був у тому, що дружина не вміла радіти

одужанню,

жінка

жити з тверезою людиною. і злилася на чоловіка.

ревнувала

Замість того, В результаті

пімаються лікуванню, ніж чоловіки. Через свою природну емоційність леді мають глибшу залежність. від оковитої.

всту­

пнла в групу анонімних алкоголіків. І все б, здава­ лось,

Один мій знайомий, побувавши в селі на черговому уікеиді,

щодня збираються великою компанією і "вбиваються" де­

12.11.2010 р.)

В одній молодій сім'ї сталося горе- чоловік почав пити "по-чорному"

жіночого обличчя. В це важко повірити, але факт є факт. був просто шокований. Дівчата виrцдали собі таку розвагу:

початок у "Новому житті·~

М89-90 від

зволяще, а добре вдяrнуті, чепурні пані. Алкоголізм набуває

щоб чого

Історія про силу волі Я мала зустрітися з молодою особою на ім'я Юлія, яка

підштовхнула нещасного на рецидив - черговий запій •••

проходить реабілітацію в групі анонімних алкоголіків на

Як виявляється, лікуватнея потрібно не лише хворому, але й тнм, хто п9ряд. Саме про проблему співзалежності розповідає керівник реабілітаційних програм "Право­

базі Дніпровського центру соціальних служб. Важко повіри­

славної Кнї'вщннн", лікар-консультант з хімічної залежності Костянтин ПРЯНИЦЬКИЙ.

"Всі залежНості- це сімейна хвороба"

- Пане

Костянтине, така ситуація: в родині один з

членів сім'ї "підсів" на певний вид залежності. Як по­ водитися мають його рідніl

- Коли

говориш з людиною, яка хворіла і знайшла в

собі сили одужати, тоді виявляється, що проблема тяг­ неться з дитинства. Батьки, як правило, постійно працю­

вали і "відкуповувались" від дитини речами. Тому саме нерозуміння і несприймання внутрішнього світу дитини посіяло перші паростки хвороби тієї чи іншої залеж­ ності. Але якраз родина і вWграє найвагомішу роль в

одужанні хворого. Бо на одного залежного, як мінімум, шість причетних людей, починаючи від найближчих

-

батьків, дружини і закінчуючи роботодавцем. Всі опосе­

редковано стають співзалежними. А починати в сім'ї одужання треба з того, що поставити алкохворого в такі рамки, аби він не мав змоги отримувати копrrи. Макси­ мально вибити з його рук матеріальну базу.

Часто батьки залежних дітей говорять: "Хіба це ми хворі? Лікуйте краще наше чадо, якого ми до вас приве­

ли!". Існує діла програма мя. співзалежних, тобто тих людей, які страждають від хвороби рідної людини.

- Чи передбачається запровадження програми по до· помозі співзалежним на Броварщині?

·

ла дві "білі гарячки". Двадцятичотирирічна Юля все своє свідоме жmя провела за пляшкою. Ситуація набирала невтішних обертів і могла закінчитись трагічно. Дівчина ду­ мала про суїцид, доки не вирішила змінити своє ЖИ'ІіЯ.

Нині це перспективна, цілеспрямована, розумна людина; котрій є чим поділитися з тими, хто вже не бачить виходу зі своєї залежності.

- Алкоголізм

Так! І це буде найпершою справою! Ми будемо

приймати членів родин, які не один рік живуть з пробле­

мою залежності близької людини. Фахівцями-психолога­ ми, соціальними працівниками, консультантами будуть проводитись тренінги, бесіди, надаватиметься психо­

логічна допомога. Досвід цієї роботи у нас є: вже не один рік програма працює в Києві. І потім поступово будемо переходити на роботу з самими хворими. Особисто я в плані організації бачу лише такий шлях.

- Як ви вважаєте, люди сільської місцевості активно приймуть цю програму? Адже це не меrаполіс, де ніхто нікого не знає ...

- Хочу

ти, що така тендітна дівчина зі спокійним поглядом пережи­

зазначити дуже важливий момент мя таких

зумовлений якимись душевними пережи­

ваинямиl

б не сказала. Особисто мя мене, щоб випити, не

потрібний привід. Я пила все ЖИ'ІіЯ: в шкільні роки, під час навчання в університеті. Я мала роботу, але довелось їі за­ лишити, адже вона заважала мені насолоджуватись щоден­

ною пиятикою. Три місяці літа я присвятила цьому заняrпо.

Пила сама. Мене ніхто не цікавив. Я не уявляла світу без спиртного! Не розуміла, як можна провести день, не за­ хмелівши:;. Могла самотужки випити понцд вісім літрів. Скажімо, чотири літри пива зранку і чотири увечері. У ме­ не були два приступи "білої гарячки", лежала в лікарні.

Після чого мала "суху" перерву півроку, а далі знову зри­ валась. Лікарі прочистили мені кров, але я так і залишилась з хворим мозком

- у мене були ті ж страхи,

проблеми і пе­

- Як це виходить на практиці? - Звичайно, алкоголік знайде гроші. Але ж ви його, ал-

невеличких міст, як Бровари, та, зокрема, сіл. Люди,

коrоліка, годуєте, вислуховуєте лайки, коли він прихо­

опинившись у скрутній ситуації, ніби й хочуть знайти

допомогою, і тепер я розумію, що житгя може бути по­

дить п'яний додому. Тобто коли ви даєте йому щодня

вихід,

вноцінним і без залежності.

однак

часто

іх зупиняє

така,

притаманна

їжу і жалієте, ви побічно наливаєте йому чарку. Після. провінції, думка : "Якщо я буду ходити на такі збори, то цих слів, як правило, перша реакція

- образа. Але якщо

люди дізнаються, що мій син

- наркоман,

і відвернуться

поставити хворого в такі рамки, коли фізично не може

від мене". Навпаки, склцдеться враження, що людина не

знаходити гроші на алкоголь, тоді він, залежний, попро­

сидить на місці, а намагається вирішити проблему,

сить вас про допомогу.

незважаючи ні на що. А якщо це ще й під патронатом

реживання ... Доки не наважилась на конструктивні дії. Я вирішила: або лікуюсь, або мене чекає смерть. Прийшла за

- Що побажаєш людям, котрі, перебуваючи в своєму ropi, вже опустили руки? - Перш за все хочу сказати, що ЖИ'ІіЯ пре~расне! Однак навіть коли бачу, що з мого оточення люди зловживають спиртним, на жаль, ніяк не вплину в цій ситуації. Звичайно,

- Співзалежність · це хвороба? - Мало того, це прогресуюча і рецедивуюча хвороба,

досить чесно. Стидатися немає чого. Це бажання

- навіщо тобі це треба, і та: ке інше. Однак у відповідь чую, що я сама не так давно була однією з них, а тепер вчу. Головне, щоб людина зажадала до­

як і сама залежність. Але якщо алкоголік чи наркоман

нормального ЖИ'ІіЯ. Це є престижним, бо якщо людина

помоги. Тільки тоді можливий позитивний результат.

може торкнутися руками причини своєї залежності, то

сама прийшла лікуватися, то це людина серйозна, з

як правило, його рідні не розуміють ёвого становища.

якою можна мати справу.

православної церкви та держави, то буде зрозуміло - все

Розміщення реклами: телефон

5-59-19,4-23-26.

можу порадити щось на кшталт

Сторінку підготувала Світ.wrа ФЕДЬОРКО.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


6

П'ятниця,

Газета виходить з 17 квітня 1937 року НОВЕ

19 листопада 2010 року

]I[Иntl

Є ТАКЕ СЕЛО НА КАРТІ БРОВАРШИНИ

Довірою

~

людеи

надІлена

Кожне село не лише в Україні, але й на Броварщині неповторне: у кожного свої звичаї, уклади, які фор­

мувалися впродовж десятиліть цілИми поколіннями мешканців тоrо чи іншого населеного пункту. Не бу­ ває й схожих очільників громад цих сіл, адже кожному з них доводиться враховувати його специфіку:

розташованість, віддаленість від райцентру, жителів, інвесторів. І· якщо гадаєте: простіше керувати ве­ ликим "есемте", ніж маленьким сільцем, то глибоко помиляєтесь. Так, наповненість у селищах більша,

більше інвестицій, а ще більше жителів та проблем. А спробуйте налагодити роботу сільця так, щоб лю­ ди від виборів до виборів довіряли керувати ним саме вам, вважаючи що ви "на відмінно" справляєтеся з цим. Нині мову я веду про Софію ДМитрівну Величенко (або, як їі називають жителі, голову Рожіаської сільської ради. Ось уже майже

20

-

"наша Соня")

-

років вони знову і знову обирають їі очільником се­

ла. nричому підтримка їі виборцями одна з найвищих у селах району

-

близько

86

відсотків. Аби позна­

йомитися ближче з цією особливою жінкою, дізнатися, чому їй постійно видають такий кредит довіри та з якими планами вона йде на черговий термін

одноrо дня вирішила відвідати саме Рожівку.

Тож, Софіє Дмитрівно, які питання

• Ключове слово · rpomi. Без них ніяк, а

нині хвилюють земляківt Що нас~перед ви плануєте зробити?

завДіКИ чому, поділіться секретом, у вас

оренді, але є ще й землі запасу. Звісно, на­

сільрадою. Та все ж хочемо облаштувати і

наповнюється бюджет?

даємо жителям села іі мя обробітку. А ще

їх окремо. Вже є місце "постійної пропис-

,

- На

першому плані

- розбудова

- Це

-

наш капітал. Більшість ділянок в

- Так, як і скрізь. Працюємо з орендаря­ - найближчим

села.

часом на сесії буде розгля­

Зараз комунальники розміщені поруч із

ки

"

комунального

.

шдприємства,

але

Нині актуальним є будівництво житла мя

ми земельних ділянок, адже нині у нас ук­

нуто питання про надання земельних діля­

потрібні час і кошти мя його облапrrуван­

працівників соціальної сфери. Серед них

-

ладено близько десяти договорів оренди

нок

на земельні ділянки, також є благодійні

будівництва. Окрім того, ми маємо таку

ня. Також там плануємо побудувати по­

вчителі, працівники дошкільного закладу.

й дільничного треба десь Поселити, аби

внески. А ще - залучаємо кошти інвесторів

традицію

був на місці, завжди поруч. Також є у нас

мя вирішення нагальних питань села. Як

- актив­

от, наприклад, з питною водою. Адже їі

на, енергійна та ·завзята. Але, знову ж та­

аналіз не дозволяє навіть назвати цю воду

новий керівник будинку культури ки, все впирається в житло

- нині вона йо­

питною

- пітрати

землякам для

індивідуальноrр

- як тільки дитині з нашого села виповнюється 18 років, сільська рада на­

дає їй земельну ділянку мя будівництва власного житла. Нині складні часи - на ро­ боті квартиру не отримаєш, біля батьків

та пестициди в їі складі у

не всі мають змогу жити, то нехай молодь

Саме тому

вступає у доросле життя з певним капіта­

де. Також у планах і реконструкція будин­

один з інвесторів (птахофабрика), спору­

лом. При бажанні та можливості можна

ку культури. Адже мя нас став він

дивши свердловину глибиною

метрів

розпочати будівництво, а якщо ж житлові

затісним. Нині ми вже відселяємо звідти

для виробничих потреб, протяГl!УВ водо­

умови задовільні, то власник може й про­

бібліотеку в нове просторе приміщення, а

провід і мя користування нею жителів се­

дати їі, отримавши капітал для розвитку

навесні розпочнемо розбудовувати наш

ла. Тепер тільки цю воду п'ють наші дітки

своєї справ~ чи на інші потреби.

осередок культури .

в садочку, та й інші земляки можуть на­

го орендує. А людині треба своє, власне.

перевищують допустимі

Як громада - до людини, така й ві,мача бу­

декілька разів. І це

Взагалі, на перспективу, у нас плани

показники

- проблема.

190

їхала до вас, звернула увагу: в

селі дуже чисто. Певне, місцеве кому·

брати їі у бюветі.

нальне підприємство працює "на відмінно"t

Допомагає нам і влада: завдяки керівниц­

грандіозні, адже планується як нове ко­

'Fеджне містечко, так і об'єкти соціальної

тву РДА та райради, за особистої підтримки

інфраструктури:

амбулаторія,

Юрія Кушніренка розв'язано проблему

адмінприміщення, тобто "ще одна Рожівка". Вже зараз тривають роботи

школа,

· Коли

t.

.жежне депо на два автомобілі.

• Ще я планувала . поспілкуватися з де· путатами сільської ради, ознайомитися з

їхнім баченням розвитку села. Але ви ска· зали, що переважна більшість із них уже

працює не перше скликання Ітак, як і ви), то, певне, є довіра односельців і до вас, і

до депутатів. Чи легко вам знаходити спjльну мову з нимиl

- Так, депутати

нинішнього скликання

-

вже старожили, багато хто з них вже бага­ то років підтримує мене як голову, й мета

у нас спільна: думаємо П.РО майбутнє на­ шого села, про його людей. Тому й такий кредит довіри. Якщо я головую майже

двадцять років. Це вже шосте скликання

комунального під­

під моїм головуванням, на нинішніх вибо­

транспортного сполучення. Наразі вив­

приємства налагоджена. Воно укомплекто­

рах навіть не було конкурентів, то це ж

чається новий рейс Київ-Рожівка. Автобус

ване необхідною технікою: є і трактор, і

про щось говорить. Така ж ситуація і з де­ путатами

-

Робота нашого

- за­

екскаватор, і косарки та інша техніка. Ко­

трифікації нового житлового масиву. Дуже

доволені, більшість із них працює, нав­

мунальники й сухі дерева зріжуть, і доро­

бре знають їх і бачать їхню роботу, тож

великі кошти потрібні мя цього, а бюдже­

чається за межами села, тож добиратися на

ги від снігу почистять, і сміття від населен­

довіряють майбутнє Рожівки. Кожен депу­

том вони не передбачені. Тому залучаємо

роботу набагато зручніше. Сподіваюся, не­

ня вивезуть. Щосуботи проїде трактор і

тат по своєму округу знає людей,

інвесторські, кошти землевласників діля­

забаром його затвердять на рівні області.

забере сміття у населення. То чого б лю­

спілкується, знає, хто чим. · і як живе.

спільно

з

мешканцями

села

з

елек­

функціонує шість разів на день, люди

проект розроблений, погоджений,

Завдяки допомозі райдержадміністрації

дям смітити? Тим більше, що це безкош­

роботи вже розпочато .. На часі розроб­

проведено ремонт доріг з твердим покрит­

товно. І земляки за вивезення сміття не

ляється проектна документація на га­

тям у селі. А ми своїми силами закінчили

платять, усе йде за рахунок благодійних

зифікацію цього ж таки житлового маси­

реконструкцію

нок

-

вуличного

освітлення

ву. А з цього випливає, що без нового

(збіЛьшено кількість ліхтарів з 70 до 100),

Генерального плану населеного пункту не

встановлено економічні лампи.

.

внесків. Ще комунальники підтримують у належному стані й місцеве кладовище

-

вже частину його обгороджено парканом.

обійтися. Старий у нас і скоригований, і

- Земля працює й кошти громаді прино­

У вnорядкуванні місця вічного спочинку

погоджений з новими межами, проте жит­

сить. А чи є ще земельні ділянки для зви­

допомагають і жителі: нещодавно спільни­

тя не стоїть на місці~ відбуваються певні

чайних мешканців чи то для ведення осо­

ми силами облаштовано ритуальне місце

зміни, тож має йти в ногу з часом і село.

бистого підсобного господарства, чи для

на кладовищі, де гідно можна провести в

Будемо вишукувати кошти.

будівництва житла?

останню путь близьких та знайомих.

Параеховія Іванівна Строй, пенсіонерка:

-Голова у нас- сама краща, всі нам завидують. У нас же всі провулочtm та вулиці асфальтовані, увечері на вулицях горять ліхтарі

- як у Києві.

І взагалі хазяйка: Соня бачить, що треба

От наприклад, вона разом з депутатом до райради добилася за автобус. Скільки живу, це вперше таке, що з нашого села тепер ходить автобус на Київ. Раніше ми добирались через Пуховку, а там ще ж брали місцевих

роботу чи на навчання

- сів

- тісно,

незручно. А зараз

- красота,

кому на

і поїхав. Да й ми, старі, мо', коли на базар проїдемо.

Одним словом, молодець вона у нас, недарма ж іі люди люблять. Розміщення реклами: телефон

5-59-19,4-23-26.

Приміром, якщо в селі суботник на кладо­ вищі, саме депутати обходять свій округ і разом з виборцями йдуть прибирати. Село невелике

- як

голова, так і депутати весь

час на людях, на виду. Тож працюємо зла­

годжено заради односельців, аби виправ­ дати їхні сподівання на краще життя, а ще

- заради дітей, онуків та їхніх нащадків. Світлана ОБОДОВСЬКА, с. Рожівка.

fалина Деви·

роввч І,(оновчук,

сівна Строкач,

сторож:

у нас

пенсіонерка: - Вона .одна бу­

справляється.

ла в претенден­

Все благополуч­ но. Дмитрівна

тах на сільського голову, та я хочу

знає, що і як тре­

їх було й п'ятеро, все ж ЛІQДИ б підтри-

ба зробити, краще за неї не зробить ніхто. Сама ж бо з цього села, виросла

тут. Я іі маленькою пам'ятаю. Голосував я за неї, у неї й вірю.

одному на округ. Люди до­

Микола Пет·

- Голова

зробити, і робить до толку, бо ж місцева.

- по

сказати, що якби мали її. Бо хороша вона людина, приємна, що й казати. До того ж, стільки труда вложила в село, що навряд чй хто зробив би стільки, як Соня.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


НОВЕ

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

•иn•

П'ятниця,

7

19 листопада 2010 року

МОЛОдО - ЗЕЛЕНО Професія "студент" - це класно, Хоча, на жаль, короnсочасно: ДесІІТЬ семестрів чи п'ять років­ Оце для нас законні строки. Тож я спішу нас всІх вітати: Із нашим днем! Із нашим СВfІТОМ!

Студенти

~

такни

це

~

якии

Марина КУЗЬМЕНКО.

не

без

мо~е

народ,

пригод

...

Ти був студентомt Життя у rуртожитку, веселі компанії, пропуски пар, біrанива за

стою душею !адже таке свято один раз на рікІ і піти з друзями веселитися. Звісно,

викладачем з проханням: "Ну поставте хоч четвірку, я ж був аж на двох парах" Іза

більшість студентів так і зробить. Дарма, що коли батьки дізнаються, то будуть свари­

цілий семестр!), і ще раз веселі компанії, дискотеки, незабутні романи і найстрашніші

ти. А ви ім у відповідь: "Самі, певно, не раз на заняття не приходили.. а мені що, не мож­

дні· здача сесії. Все це вкладається в одне слово· студент.

наt". А й справді, наші дідусі, бабусі, тата і мами такі суворі до нас, постійно повчають:

17 листопада· день всіх тих, хто засинає на нудних парах, живе від стипендіі до сти­ треба вчитись, старатись, бо не буде з нас людей. Та самі ж, мабуть, були такими ж, як пендіі Ібо батьківські rpomi уже проrулявІ і згадує про навчання тільки перед екзаме­ і ми. І нічого! Стали розумними і тепер нас виховують. Цікаво дізнатися: як проходили ном. Якщо коротко· це День студента. Саме 17 листопада можна пропустити пари з чи- · їхні студентські роки? Із цим запитанням я звернулася до рідних, знайомих. Оrже ... Олексій Гриrорович Гурбич, 68 років, се.ло ГоІ'ОАів

(go речі, мій gigycь}:

! Aapuca Ошсіівна ! Ковоочух, 41 рік, Святкували дні народження, Новий рік усі ! місто Бровари: разом.· не .вдома, а в гуртожитку. і . я за професією ~оДІ, як~ тепер. студенту бр~о . гро- ! вчитель історії, закін­ сам приєднуєшся до друзів, що співають.

А потім, коли всі сплять, сідаєш і читаєш.

- Я хоч і був студентом більше 40 років тому, але ще й досі згадую ці роки. Тоді ми вирішували всі проблеми легко, не зациклювалися на неприємностях. Друзі завжди підтримували, було весело, цікаво.

шеи. А х.аплося І одяmутися гарно, І ДІВЧИ· ну у КІНО запрос~. Тому дово~ось

мені здається: смак студентського життя краще пізнається саме там. З~існо, було

пар. Та нам все одно було. ле?Пе, бо не треба було думати, .куди ПОТІМ ІТИ ~вати.

Жили в гуртожитку однієЮ родиною, і

трохи складно: приходиш на кухню, їсти с у · ·

·

ючого.

·

таєш сам І готуєш .

юмнаТІ шум-

: чила

Київський педа­ інститут іме­

! гоrічний

!

шдробляти на завоДІ по 3-4 години теля ні Драгоманова у 1991 Ми знали, що всІХ забезпечать МІсцем робоА · б За

ти.

взагаЛІ житrя

уяло.

раз сщищ зга-

! році.

Вже майже 20 : років минуло як про-

: :: маинуло V

'

моє студент·

! !

~=~~==~=JI дуєш: невже це було. так ське житrя.

Ал

V

е и досІ

давно. Але я радий, що : люб~ю переглядати було. Та найбільш приєм- старІ фотоальбоми, ніше те, що студентське житrя в мене було довге'

! зг~увати

о~огруп· . :, ниКІВ.' розпоВІдати. доньЦІ про своє навч.ання

адже я маю дві вищі ! У вузІ. А розпоВІсти є про що. ~е НІКоли

віриться, що є такі студенти, котрі жодного разу не пропускали пар, адже це святе.

Ще пам'ятаю: часто їздили на екскурсії

освіти (окрім агронома, ! за ті 5 років мені не було нудно. Жила в до Львова, Переяслава-Хмельницького, Ка­ ще закінчив Вищу ! гуртожитку, самі розумієте, що це таке: ве- нева. Тоді це було простіше й дешевше, то­

партійну школуj . І знає-

! чорами

збиралися, обговорювали, куди

те, був би не проти зану- ! можна піти на вихідні, ділилися враження- му об'їздили всю Україну, й не тільки. Були

! молоді не зрозуміти тих ! му на великій перерві бігали перекусити, часів, коли ми разом ! полежати на ліжку, щоб трохи відпочити.' їздили допомагати в кол· ! Коли у когось були дні народження . завrоспи: вдень · робота, а ввечері · танці, кон- ! жди святкували, іноді могли пропустити паце~. Мо~одість прохо;дила активно. Що не ! ри через це. Хоча зараз і сварю дочку за та-

У Москві, Калінінграді. До речі, туди лоїха­ ли на весілля одногрупників. Під час Союзу

КажІТЬ, а ЦІ роки запам ятаються назавжди.

та коханого чоловіка.

ритися знову в ці пре· ми, готувалися разом до семінарів, іспитів. красні роки. Сучасній ! Наш гуртожиток був поряд з інститутом, то-

но, не можна зібратися з думками. Але це й приваблювало. А з часом звик і до гала­

су, і до голоду. Бувало, кидаєш книжки і

! ке,

але й сама не без гріха. Мені не

з цим не було проблем, могли спокійно собі дозволити подорожувати. Я вийшла заміж в

інституті за свого однокурсника. Коли по· кидали стіни вузу, ми вже були сім'єю. Про

свої студентські роки я маю теплі спогади

' - ----- -------- --- - ------- -- ---- - - ------------ ----------- -- -- --- - -- ----------- - -- ---- --------- -- - - -- -- - --------- - - - ----- ---- - - - --- - --- -- ------ --- - - -- ------- --~-- -------- -- - --L-Олежсанgр Волоgимирович Друць,

18

років, се.ло ГоІ'ОАів:

Пари зараз пропускаємо рідко, адже за

це треба платити

120 грн.J,

тому ходимо в

го житrя. Тому сумувати ніколи: готуєшся до семінарів, відпочиваєш, знову готуєшся

·

· Мені пощастило! Я зараз насалоджуюся

кіно чи просто в парк по закінченні нав­

а тут уже й сесія. І ніби увесь семестр і

студентськими роками сповна, адже навча-

чального дня. Намагаємося розфарбувати

вчив, але нічого не згадується. Знову сідаєш

юся на другому курсі у Київському міжна·

житrя, як можемо: влаштовуємо дискотеки,

і вчиш. Та це не проблема, адже сесія лише

родному університеті. І все ще попереду!

концерти, долучаємось до університетська·

двічі на рік

.

'

••озапv пари. йдемо на вечірку!

І

І

· можна й

потерпіти. Не знаю

тільки, як буде з роботою після закінчення вузу. Але про це ще якось не хочеться дума­

ти. Тому закликаю всіх студентів

- не мар­

нуйте часу і живіть на повну!

МОВОЮ СТАТИСТИКИ

Цього року (за даними Бро­ варського районного в~Іпу освіти) кількість випускників 11-х класів становила

678 (по - 134 ·особи встуnили до закпадів 1-2 рівня акредитац/У, 248 осіб - до 3-4 рівня акредитаЦІї, 199 - до про­ фесійно-технічних училищ, 40 - пішли на курси. Решта пра­ цює (38 осіб), деякі ще не виз­ начилися (11 осіб). Студента­ ·3

району).

них

ми Броварського професійного

Ось такі вони

- студенти різних по­

колінь. У кожного свої спогади про молодість,

свої

об'єднує їх одне

вподобання.

·

Але

приємні хвилини,

проведені у стінах їхніх вузів. Згадай· те й ви свої роки, проведені за книга· ми , розкажіть про них своїм близь­

ким. І знайте: скільки б вам років не було, ви все одно маєте право назива­ ти себе студентом . ~е це назавжди. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ліцею

стали

дентів

близько

.(інформація

15

сту­

неточна,

тому що не всі школи подали

звітність}. Є й такі випускники, котрі продовжують навчатися у

вечірній школі або заочно.

Згідно

3

даними У"равпіння

освіти 6роварськоУ міськради,

кількість

випускників

сягала

1-2 рівня ак­ редитаціТ стало 100 осіб, 3-4 рівня акредитаціУ - 510, про­ фесійно-технічних училищ- 22. На курси пішло 4 людини, пра­ цевлаштовано - 80, не визна­ чились 6 випускників. 672.

Студентами

Сторінку підготувала студентка інституту журналістики, КиМУ Віта КОВАЛЬЧУК. Розміщення реклами : телефон

5-59-19, 4-23-26.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


8

П'яmиця,

Газета виходить з

19 листопада 2010 року

17 квіmя 1937 року

НОВЕ

ж иn•

YBAFA! АКЦІR!

НОВЕ

Газета "Нове життя" спільно з компанією "Укртелеком" оголошує приємну новину. Всім

•иn•

бажаючим підключитися до безлімітного Інтернету "ОГО" підключення вартуватиме тільки

1 гривню.

~

Умова одна

- пред'явити·

квитанцію на річну передплату газети "Нове життя".

Поєднайте приємне з корисним! Читайте нашу газету та користуйтеся Інтернетом. З~

детальною інформацією звертайтеся за телефонами ум. Бровари: 3-40~02 та

4-64-75.

НАШЕ МАЙБУТНЄ

студенти!

Vivat,

Міжнародний День студента молодь святкує традиційно

- гучно

і весело. Цей день об'єднує усі покоління

рити умови, щоб хлопці й дівчата бажали повер­

cry- _нутися

у свої села та міста, відновити сту­

дентів, як нинішніх, так і колишніх. Студентство, мабуть,

дентські будівельні загони (які були так попу­

є найбільш прогресивним прошарком суспільства, і

лярні у часи моєї юності). Окрема тема- спорт:

своєрідне "професійне свято"

планується активізувати зимові та літні спор­

- це

ще одна нагода не за-

бувати про це.

тивні ігри, збудувати

А те, що влада справді вважає молодь своїм молодим

партнером і розраховує на їі потенціал, і не в майбутньо-

50

спортмайданчиків та

інше.

Повинен активізуватись студентський рух,

му, а вже саме сьогодні, мали змогу пересвідчитися всі

студентське самоврядування

багато проб­

учасники грандіозного свята, яке відбулося за підтримки

лем, які молодь може і повинна вирішити.

Київської облдержадміністрації позавчора,17 листопада, в

...А поки що молоді й заповзяті піднімались на

приміщенні концерт-холу ТРЦ "Термінал". Влада повинна створити умови для реалізації мо-

сцену, щоб відчути визнання своїх перших кроків: 50 студентів вищих навчальних закладів

лодіжних проектів - цією головною ідеєю були наповнені

1-4 рівня акредитації Київської області отримали L!о!8---------

вітальні слова державних мужів, які прийшли привітати активне студентство. Адже зараз на Київщині такий статус мають 40 тисяч юнаків та дівчат. На жаль, святкова зала могла вмістити лише тисячу кращих представників

з рук губернатора стипендії. Почесні грамоти та подарунки вручили кращим заступник міністра освіти і науки України Євген Суліма, голова Київської облрадИ Олександр Качний, голова Київської обласної молодіжної громадської ра-

Під час святкової програми "завів" зал своїм молодечим запалом та гумором "юний орел" української естради Михайло Поплавський. Михайло Михайлович - чоловік креативний, з гарнцм смаком, тому споглядати на його "групу підтримки"

студентства.

ди Андрій Спаський. Почесними гостями свята були також

було подвійним задоволенням. Запам'ятд.ІОТЬСЯ: публіці і вис-

Броварський міський голова Ігор Сапожко, голова Бро-

тупи Наталі Бучинської, нокального ансамблю

варської райради Михайло Царенко.

виконання студентсЬкого гімну усі слухали стоячи.

Те, що слово ·не розходиться з ділом, довів голова

Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк. Як-

"Mensayn" -

що цьогоріч усі основні заходи відбувались за рахунок спонсорських коштів, то наступного,

2011

року, на мо­

лодіжні програми Київщини планується виДілити

мільйонів гривень. Молодь разом зі старшим поколінням

братиме участь у розбудові держави. Адже потрібно ак­ тивізувати кредитування молодіжного будівництва, ство-

Андрій Братащук, стипендіат, сrудеит

2 IJPCY

Броварського вищого училища

фізичної

культури,

_баrаторазовві

чемпіон Украіни з велоспорту.

- Займаюсь спортом з восьми років, три роки потому переїхав з рідного Рівного у Бровари

-

мрію

зробити спортивну

кар'єру. Поки що все йде вдало.

· Як святкується День студента? · У нас режим, після 10-ї години вечора - відбій, доводиться жертвувати. Але я вже звик, головне - мати у житrі ціль, а вона у мене є.

Студенти завжди були найбільш волелюбною, незапежною та свободомислячою частиною-суспільства, і ідея власного свята зав­ жди збуджувала їхні молоді душі. Ідея створення міжнародного об'єднання студентської молоді зародилася в Європі наприкінці ХІХ століпя. У 1893 році в Женеві був скликаний Міжнародний конгрес студентів-соціалістів, що прийняв рішення: установити і розвивати зв'язки між студентами різних країн. Істотний вплив на розвиток студентського руху зробили трагічні події осені 1939 ро­

ку в Чехословаччині. Тоді, 17 листопада, тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів запоВІ:ІИ!fИ.< ВУЛИЦі міста,

протестуючи

проти гітлерівської окупації, але в()ffи_ були заарештовані німецько­ фашистською владою і розстріляІ!J: ІІбо відправлені в концтабори. Міжнародний день студентів був :ііІінований у 1941 році в Лондоні на світлу пам'ять загиблих студентів Чехословаччини.

Разом з усіма студентські рqки згадувала Лариса ШАПКА.


НОВЕ

)I(Иntl

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

П'ятниця,

9

19 листопада 2010 року

ІІІановні передплатники "Нового життя"! Звертаєl\10 вашу увагу, що вартість річної передплати зросАа до 93,60 грн./рік. Тому, якщо

ви вже встигАи передплатити нашу газету за старою ціною, ва!\t необхідно звернутися до поштових віддіАень вашого населеного пункту і допл.атити різницю вартості передпл.ати "Нового життя". Передплата на 2011 рік триває! Окрім того, свіжий HOl\tep видання ви можете придбати щоп'ятниці в найбл.ижчому віддіАенні "Укрпошти" м. Бровари та в міських кіосках "ОбАпреси". Читайте і передплачуйте найстарішу газету Броварщини!

У зими з ії сніговицями-завіями є ще одна неповторна відмінність від інших пір року: во·

на хоч на якийсь час ховає "творіння рук людських" · смітники. Ними, як осінній ліс опеньками, всіяні не тільки береги річок, озер, лісосмуги, а тепер уже й колишні врожаїсті по·

РЕАЛІЇ НАШИХ дНІВ

;

! Ось рушить поїзд, рушить ... ! І

ля. Недаремно писав

j поет "Той будує, той . : Пригадуєте. слова руйнує ... ". Стосовно! пісні: "Ой рушив '1;~~;;;;~::1 довкілля ми найчастіше ; поїзд, рушив. Маруся ~ виступаємо в ролі і заридала ...". Ось так руйнівника-паскудника, і щодня. Якщо не ри· мя якого нічого свято· j д~ть.. то ~нуть, ~а го й світлого немає. За і ЧІМ свІТ стшть, керІв·

такого "хазяйнування" j ництв.о Укрз~зниці

доживемося, що й ногу j тисячІ жителІВ ?~о­ на чисту місцину ніде : варщини, ЧернІГІв·

буде поставити. Невже і щин.и, .Сумщини, цього праrнемо 1 і котрІ .мсНтаються д~ :

СТОЛИЦІ .

а СЬОГОДНІ

і ця поїздка нагадує L............<--=--'-------~-------------' І

! ! ! ! І

І

полігон зі смугою пе·

решкод. Передусім слід вгадати, електропотягом ти їхатимеш . Потім

! !

яким

рику, Шевченковому, Тарасівці, Великій

· як у

Димерці чи селах довкола них, можете їха·

нього (особливо вранці та ввечері) втис·

! нутися.

д/ІЯ молодих іще проблема, як не

потрапити на очі контролерам, аби кілька

гривень заощадити. Пощастило на цім11

: то вже добре! Їдемо, стоячи в запльовано·

.

му соняшниковим насінням тамбурі, опи· раючись у кращому випадку плечем до

стінки, а то й рукою

· розламаних дверей

туалету. Бранішию дрімоту раз-по-раз три· вожить набридливе: "Пиво "Чернігівське" .

j Вода мінеральна!", "Пиріжки! Свіжі ! пиріжки з капустою, яблуками! .. ". А що ви і хочете, живемо ж у час сервісу!

Ні, якщо ви мешкаєте, приміром, у Боб·

ти якщо не першою електричкою, то хоча

б тими, що йдуть близько шостої. Тоді є

гарантія не тільки зайти

(!), а й навіть, як·

що пощастить, сісти на лавку у вагоні й

подрімати до Дарниці чи Києва. Краще так і робіть, бо їхати пізніше

·

собі на

шкоду. Натовп пасажирів не завжди втис· не вас до восьмивагонної (два колишні ва· гони, як корова язиком злизує!) електрич­ ки. Тоді добирайтеся на роботу (базар, навчання, ділову зустріч ... ) як

хочете.

Щасливої дороги!

І І

Володимир МИКОЛАЄНКО.

---------------------------------------------------~------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------

Мистецтво чи хуліганство? Графіті (від італійського

"grafficare" · дряпати) · це техніка настінного малярства, відома ще в Стародавній

Греції і Римі. Сьогодні асоціюється з розписом будинків, під'їздів, ліфтів. У 80-х роках минулого століття ~/-z:J

з'являється в Москві. В часи перебудови виникають перші неформальні молодіжні об'єднання і течії. Існує декілька видів графіті, серед .них виділяються графіті футбольних фанів, музичних груп · і виконавців, графіті-підписи та картини. А/ІЯ молоді графіті стало однією з форм самовираження.

А/ІЯ малювання в основному використовуються фарби-аерозолі. Хороша коштує не так уже й дешево близько

45 гривень за балончик,

·

а мя того, щоб вийшла картина, їх мінімум потрібно кілька. У . Броварах

майже скрізь можна зустріти прояви цього незвичного виду мистецтва. Це і розписаний футбольними вболівальниками київського "Динамо" фасад МКЦ "Прометей", розмальовані кіоски і автобусні зупинки, на· писи на житлових будинках і ліфтах. Але виділяються із загальної кількості картини внизу автомобільної естакади по вулиці Кутузова. Там розміщено цілий ряд зображень, виконаних в стилі соціалістичного реалізму. Це й зображення Леніна, і один із агітаційних плакатів часів СРСР, а також зразки тюремної творчості. Який майстер попрацював тут

· не відомо,

але вони за останній час стали однією з особливостей Південного мікрорайону.

Особливе місце займають розмальовані паркани в приватному будинку по вулиці Ко· роленка. Тут, мабуть, проживає господар, який дуже поЛЮбляє образотворче мистецтво. Він прикрасив стіни зображеннями природних пейзажів.

Займається цим різновидом малювання в основному молодь, для якої це спосіб дати

оцінку навколишньому світові. Правда, вся ця творчість є порушенням Законодавства і карається штрафом, але від цього менше малювати не стали. Один з виходів із цієї си· туації запропонували в Києві, де вирішили віддати під графіті стіни старих будівель і дніпровські набережні . Чи стане це панацеєю від несанкціонованого розпису в інших місцях, покаже час.

Денис КОРОТКОВ.


10

П'ятниця,

Газета виходить з 17 квітня 1937 року НОВЕ

19 листопада 2010 року

JКИ'П'ІІ

ПРОFРАМА ТЕ.ІІЕПЕРЕДА .. 21.25 Слово регіонам

УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.З5, 2З.15, 2З.З5 Вертикальвл~

06.50 Православний календар 07.15 Ера бізнесу 07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд преси 08.20 Нерухомість 08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки тижня 10.00 "Легко бути жінкою" 11.25 "Аншлаг, аншлаг· 12.10 Діловий світ 12.25 Точка зору 12.З5 ДІф ї рагедія. Марганець· 1З.10 Право на закист 1З.З5 Х/Ф "Прийшла і говорю" 15.15 Euroпews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.З5 Ревізор 16.00 Молодіжне ток-шоу ·нащадки" 17.ОО Шеф-кухар країни 18.00 Вікно в Америку 18.40 Діловий світ 19.00 Про головне 19.40 Чоловічий кпуб. Бокс 21.00 Підсумки дня

УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.1 О Спорт 06.20, 06.З5, 2З.15, 2З.З5 Вертикаль влади

06.50 Православний календар 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе 07 .ЗS Нерухомість 07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд преси 08.20 Рейтингова панорама 08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 10.00 "Легко бути жінкою· 11.10 Фольк-musіс 12.1 О Діловий світ 12.20 хай щастить 12.50 хай так 1З.15 Наша пісня 1З.45 Х/Ф їегеран-43"

15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.З5 Золотий гусак 16.00 Молодіжне ток-шоу "Нащадки" 17.05 В гостях у Д. Гордона 18.05 Шеф-кухар. Вечеря 18.40 Діловий світ 19.00 Про головне 19.40 Чоловічий клуб. Змішані єдиноборства

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.З5, 2З.15, 2З.35 Вертикаль влади

06.50 Православний 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе

капендар

07.З5 Рейтингова панорама

07.50, 08.30

Мультфільм

08.15 Огляд преси 08.20 Нерухомість 08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 Слово регіонам. Дайджест 10.00"Легко бути жінкою" 11.20 "Аншлаг, аншлаг· 12.10 Діловий світ 12.20 Ближче до народу 12.55 Сільрада 1З.20 Темний силует .13.ЗО Кордон держави 13.45 Х/Ф їегеран-4З"

15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.40 Хто в домі хазяїн? 16.00 Молодіжне ток-шоу "Нащадки"

17.05 В гостях у д. Гордона 18.05 Шеф-кухар. Вечеря 18.40 Діловий світ

...... УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.1 О, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 2З.15, 2З.З5 Вертикаль влади

06.50

21.55 Футбольний код 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО ТРК "ЕРА"

01.20 Підсумки дня 01.50 ТелеАкадемія 02.55 Х/Ф "Процес Жанни д'Арк" 04.00 Чоловічий клуб. Бокс 05.20 Мультфільми 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1 06.10 Т/с "Янгол-охоронець· 06.55, 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 00.20 'ТСН" 07.25 М/Ф "Машенька і ведмідь" 09.25 "Смакуємо" 10.10 "Велике перевтілення· 11.00 "Ремонт+" 11.40 "Суперзірка" 14.00 Х/Ф "Побічний ефект" 16.00 "Справжні лікарі-2" 17.25 Т/с "ДОктор Тирса" 18.25 "Чаклунська робота" 20.10 "Зірка + зірка" 22.30 Х/Ф 'Таксі - 4" ОО.ЗS Х/Ф ·законослухняний громадянин" 02.30 Х/Ф "Суперзірка" 04.15 Т/с "Район Беверлі-Хіллз"

OS.OO "Сімейні драми"

Православний календар

tc

ІС1У

05.05 Служба розшуку дітей 05.15 Українська мрія 06.20 Ділові факти 06.ЗО

300 сек/год

05.40 "Справжні лікарі-2"

06.45 Світанок

21.00, 01.20 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам 21.35 Діловий світ 21.45 Світ спорту 22.00 Світло. Кредити. Грошова

02.00 Т/С "Універ" 03.15 Т/с "Район Беверлі-Хіллз· 04.45 "Сімейні драми" 05.25 "Справжні лікарі-2"

кабала 22.30 Книга.uа

22.55 Трійка,

Кено, Максима 2З.ОО ТРК "ЕРА" 01.45 ТелеАкадемія 02.45 Х/Ф їегеран-43" 04.00 Чоловічий кпуб. Змішані єдиноборсТва 05.20 Мультфільми 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1

06.05 "Служба розшуку дітей" 06.1 О Тtc "Янгол-охоронець· 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 00.00 'ТСН" 07.25 М/Ф "Мартинко" 09.ЗО Т/С "Універ" . 10.10 "Сімейні драми" 11.25 "Надлюдські здібності" 12.25 "Шість кадрів" 1З.О5 Х/Ф 'Таксі - 4" 15.00 Т/с "Доктор Тирса" 16.00 "Справжні лікарі-2" 17.25 "Шість кадрів" 17.ЗО "Сімейні драми· 18.25 "Чудесне зцілення" 20.10 "Міняю жінку- 2" 21.З5, 22.15, 02.25, 02.50 ttc "Інтерни" 2З.20 Т/с "Домашній арешт" 00.15 Х/Ф "Побічний ефект"

22.40,

Бокс

21.З5 Діловий світ

21.45. Світ спорту 22.00 Красиво 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Трійка,

Кено

2З.ОО ТРК "ЕРА"

01.20 Підсумки дня 01.45 ТелеАкадемія 02.45 Х/Ф їегеран-43" 04.00 Чоловічий кпуб. Бокс 05.20 Мультфільми 05.50 Діловий

ІНТЕР

06.05, 05.05 ДІп

19.00 Про головне 19.40 Чоловічий кпуб. 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам

УТ-1

ІНТЕР ДІп ·ДОкопатися до прав­ ди. Нові передбачення Майя" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером" 09.10 Tfc "Повернення Мухтара-З" 11.05 Т/с "Якось у міліціt" 12.15 "Знак якості" 12.55 ·Детективи" 14.00 Т/с "Свати-4" 15.05 Юліі Литвиненко "Розбір польотів" 15.50 "Чекай на мене" 17.20 Т/С "Сусіди" 18.1 О "Кримінальні справи" 19.00 Tfc 'Таке звичайне жипя" 20.00 "Подробиці" • 20.ЗО Т/с "Обручка" 21.ЗО Tfc "Свати-4" 22.З5 Т/С "Адмірал" 2З.50 ДІф "Берія" 01.00 Х/Ф "Сім років у Тибеті" ОЗ.15 "Подробиці" 03.45 Т "Збиток· 04.30 Т/С "Сусіди" 04.55ДІп "Докопатися до правди"

06.05

21.З5 Діловий світ 21.45 Світ спорту

світ. Агросектор

1+1

06.05 "Служба розшуку дітей" 06.1 О Тtc ·янгол - охоронець· 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 00.00 'ТСН" 07.25 М/Ф "Слідами бамбра· 09.ЗО Tfc "Універ" 10.10 "Сімейні драми· 12.25 Тfc "Пелагія та білий бульдог· 13.25 "Шість кадрів" 14.05 Х/Ф "Весілля" 16.00 "Справжні лікарі-2" 17.ЗО "Сімейні драми" 18.25 "Сучасні чарівники· 20.10 "Від пацанки до панянки" 21.35, 22.15, 02.10 Tfc "Інтерни" 22.40, 23.20 Т/с "Домашній" арешт"

07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе 07.35 Нерухомість 07.50, 08.30 Мультфільм 08.15 Огляд преси 08.20 Рейтингова панорама 08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 10.00 "Легко бути жінкою" 11.10 Здоров'я

"ДОкопатися до правди. Клеопатра: останній

фараон·

06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером"

09.10 Т/с "Повернення Мухтараз· 11.05 Т/с "Якось у міліціt" 12.15 "Знак якості" 12.55 "Детективи" 14.00 Т/с ·свати-4" 15.05 Ю.Литвиненко. "Розбір польотів" 15.50 Т/с "Адмірал" 16.55 "Зрозуміти. Пробачити" 17.20 Т/С "Сусіди" 18.1 О "Судові справи· 19.00 Т/с 'Таке звичайне життя" 20.00 "Подробиці" 20.30 Т/С "Обручка" 21.ЗО Т/с "Свати-4" 22.З5 Т ·Адмірал" 23.50 ДІф "Берія"

fc

01.00 Х/Ф "Знедолені" 03.20 "Подробиці" ОЗ.50 "Служба розшуку дітей" 03.55 Т/с "Збиток" 04.40 Т/С "Сусіди"

ІС1У

07.30 Ділові факти 07.40 Факти тижня

22 no

3

з Оксаною

Соколовою Ранок 09.ЗО Тfc "Вулиці розбитих ліхтарів" 10.40 Т/с "Солдати-14" 11.40 Море no коліна 12.05 Люди, коні, кролики і ... до-

08.45 Факти.

машні ролики

12.45 Факти. День 12.55 Х/Ф "Універсальний агент" 14.55 Х/Ф "Смертельна сутичка· 18.45 Факти. Вечір 19.25, 01.10 Надзвичайні новини з Костянтином Стогнієм

19.50 Т/с "Братани-2" 2З.ОО, 04.00 Свобода

слова з

Андрієм Куликавим 01.50 ЗОО сек{год 01.55 Провокатор

детек-

тив"

06.40 Т/С "Комісар Рекс" 09.50 'Танцювальне шоу

"Лід і полум'я" 12.55 "Битва екстрасенсів. Війна світів" 15.00 "Давай одружимося· "Неймовірна правда про зірок" 18.00, 22.00 "Вікна-новини· 18.10 "Чужі nомилки. Суто

17.00

06.20 Ділові факти 06.30 ЗОО сек{год 06.45 Світанок 07.30 Ділові факти 07.45 Під прицілом 08.45 Факти. Ранок

СТ& "Кулагін

партнери"

06.55 Т/с "Комісар Рекс" 10.00 Х/Ф "Смугастий рейс" 11.55 "Нез'ясовно, але факт" 12.55 "Битва екстрасенсів" 14.00 "Моя правда. Життя

00.15 Х/Ф "Весілля"

05.00

ІНТЕР Д/п "Докопатися до правди. Пганти Патагоніt" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером"

09.10 Tjc

"Повернення Мухтара-

з·

11.05 Тfc "Якось у міліціt" 12.15 "Знак якості" 12.55 "Детективи" 14.00, 21.ЗО Tfc "Свати-4" 15.05 Ю. Литвиненко. "Розбір

·Докопатися

ІС1У

06.З5

300 сек{год

06.45 Світанок 07.ЗО Ділові факти

07.45 Провокатор 08.45 "Факти· 09.ЗО, 19.25, 02.55

Надзвичайні новини з К. Стогнієм 10.00, 17.40 Т/с ~вулиці розбитих ліхтарів. Менти-7" 11.00 Т/с "Солдати-14"

12.00 Анекдоти по-укра:інськи 12.45 Факти. День 1З.ОО Провокатор

14.00 Анекдоти по-українськи 15.20, 19.55 Т/с "Братани-2"" 18.45 Факти. Вечір 2З.05

16.55 "Зрозуміти. Пробачити" 17.20, ОЗ.55 Т/С "Сусіди" 18.1 О "Судові справи" 19.00 Т/с 'Таке зви~айне жипя" 20.00 "Подробиці"

01.00 Факти. Підсумок дня 01.25 ЗОО сек{год 01.ЗО Tfc "Герої-З" 02.25 Факти

20.ЗО Т/с "Обручка· 22.З5 Tfc "Адмірал" 2З.50 ДІф "Берія" 01.00 Х/Ф "Воїни" 02.ЗО "Подробиці" ОЗ.О5 Служба розшуку дітей ОЗ.10 Т/С "Збиток" 04.20 "Судові справи"

12.1 О Діловий світ 12.25 Х/Ф "Йди і дивись·· 15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.З5 Як це? Вам лист 16.00 Молодіжне ток-шоу "Нащадки"

17.05 ня

Крок до зірок. Євробачен-

18.05 Шеф-Кухар. Вечеря 18.40 Діловий світ

до

05.55 Служба розшуку дітей 06.05 Факти 06.20 Ділові факти

польотів" 15.50 т "Адмірал"

tc

під

грифом "таємно·

15.00 ·Давай одружимося"

06.05

Х/Ф

05.50 М/с "Вейнхед" 06.1 О Тfc "Ранетки" 07.00, 07.1 О, 07.40, 08.40 "Підйом"

07.05? Смішарики 07.30, 08.ЗО, 19.00, 00.00

"Небезпечна

гастроль"

ОЗ.25 Х/Ф ··лють"

СТ& 06.20 "Бізнес+" 06.25, 21.20 Т/с "Кулагін і партнери"

06.55 Тfc "Комісар Рекс" 09.55 Х/Ф "Правда лейтенанта Климова·

19.00 Про.головне 19.40 Чоловічий клуб 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам 21.35 Діловий світ 21.45 Світ спорту 22.00 Фольк-musіс 22.50 Трійка, Кено, Максима

02.З5 КAIROS ОЗ.30 Невідома Україна 04.ЗО Моя адреса - Соловки. Пастка 04.45 Моя адреса - Соловки. Тя гар мовчання G5.05 Дійові особини 05.З0 Сходь ДО неба

5 КАНАЛ 06.01, 22.ЗО ·час-Тайм" 06.15, 10.15, 1З.20, 15.05, 17.20, 18.55, 2З.50, ОЗ.20 ·погода на курортак·

Реnортер 09.00 Tfc "Щасливі разом"

06.20, 18.45, 2З.15, 00.20, ОЗ.15, 05.15 "Час спорту"

10.00 Інфо-шок 11.25 Інтуїція 12.45 Т/с 'Татусеві дочки"

09.10, 22.15,

06.ЗО "Ранок на 5-му· 2З.30, 02.40, "Бізнес-час"

домогосподарки"

16.45 Т/С "Вороніни" 17.50 Тfc "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер

tc їатусеві дочки"

19.З5 Т

Як вилікуватись від раку" 20.10 ·у пошуках істини." Наркотики в СРСР" 22.00 • Вікна,Новини· 22.25 Т/С "ДОктор хаус· 2З.25 Т/с "Клініка"

НОВИЙ КАНАЛ

"Підйом"

07.05 Смішарики

tc tc

11.55 "Нез'ясовно, але факт· 12.55 "Битва екстрасенсів" 14.00 "Правила життя.

Як вилікуватись від раку" 15.00 "Давай одружимося· 17.00 "Неймовірна правда про зірок" 18.00 "Вікна-новини· 18.1 О "Чужі помилки. Мовчазний свідок· 19.10 "Зоряне жипя" 20.1 О "Російські сенсаціі. Як запалювалися зірки· 22.00 "Вікна-Новини· 22.25 Т/С "ДОктор хаус· 23.25 Т/с "Клініка"

НОВИЙ КАНАЛ 05.20 Руйнівники міфів-4 06.10 Т/с "Ранетки" 07.00, 07.15, 07.40, 08.40 "Підйом"

07.05 Смішарики 19.00,

2З.55

Репортер 09.00 Тfc "Щасливі разом" 10.05 Інфо-шок 11.ЗО Інтуїція 12.45 Тfc "Татусеві дочки·

М/с академія"

04.З5 "Погода у світі" 15.10, 16.10 Народне ток-шоу

17.30, 04.40 'Територія закону" 18.30, 2З.40, 05.30 "Київський 04.ЗО, ОЗ.30, 05.20 Зона ночі 02.З5 Хто вони - діти індиго? 03.00 Відгомін забутого неба ОЗ.З5 Невідома Україна 04.З5 Моя адреса - Соловки 05.15 Хотин

02.30,

5 КАНАЛ 06.01, 22.ЗО "Час-Тайм" 06.15, 10.15, 1З.20, 15.20, 17.20, 18.55, 2З.50, 03.20 "Погода 06.20, 18.45, 23.15, 00.20, 03.15, 05.15 "Час спорту" 06.30 "Ранок на 5-му" 09.10, 22.15, 23.30, 02.40, 04,25 "Бізнес-час·

07.ЗО, 08.ЗО, 19.00, 00.05 Репортер 09.00 Т/с "Щасливі разом· 10.05Інфо-шок 11.25Інтуїція 12.45 Т/с 'Татусеві дочки" 1З.50 М/с "Поліцейська академія" 14.ЗО"М/с "БетмеJІ" 14.50 Teen Тіmе 14.55 Т/с "Друзі" 15.45 Teen Тіmе 15.50 Т/С "Загублені-5" 16.45, 21.00 Т/с "Вороніни· 17.45 Т "Щасливі разом· 19.15 Спортрепортер 19.З5 Т/с 'Татусеві дочки" 22.05 Здрастуйте, я - ваша мама! 2З.1 О Т "Загублені-5" 00.25 Спортреnортер ОО.З5 Т/с "Солдати-16"

13.55

ференціі у прямому ефірі"

10.55, 18.20, 00.25,

на курортах"

05.50 М/с "Вейнхед· 06.10 Тtc "Ранетки" 07 .оо. 07 .15, 07.40, 08.40

08.ЗО,

"Погода в Україні" 09.25, 00.30, 03.50 "Автопілот­ новини" 09.З5, 1З.ЗО, 14.ЗО "5 елемент" 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00,

"Майдан"

05.45

"Неймовірна правда про

07.ЗО,

09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.05, 17.50, 22.45, 02.50, 05.20

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 "Час новин" 10.ЗО, 11.30, 12.ЗО "Прес-кон­

21.00 Т/с "Вороніни· 22.05 Новий погляд 00.20 Спортрепортер 00.30 Служба розшуку дітей ОО.ЗS Т/с "Солдати-16" 02.ЗО, 04.25, 05.25, ОЗ.25, Зона ночі

04.25

20.ЗО,

18.1 О "Чужі помилки" 19.10 "Правила життя.

tc

fc

НОВИЙ КАНАЛ

зірок" 18.00 "Вікна-новини·

09.ЗО Надзвичайні новини з Костянтином Стогнієм 10.00 Tfc "Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-Т 11.00Т/с "Солдати-14" 12.00 Анекдоти по-ухраїнськи 12.45 Факти. День 1З.ОО Під прицілом 14.00 Анекдоти nо-ухраїнськи 15.20 Т/с "Братани-2" 17.40 Тfc "Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-Т 18.45 Факти. Вечір 19.25, 02.55 Надзвичайні новини · з Костянтином Стогнієм 19.55 Т/с "Братани-2" 23.00 Х/Ф "Універсальний агент· 01.00 Факти. Підсумок дня 01.25 ЗОО сек{год 01.зо т ·герої-З" ОZ20Факти ОЗ.25 Х/Ф ·Легенда"

Д/п правди"

fc "Клініка"

2З.25 Т

17.00

05.50 Факти

01.45.Т/с "Універ" 02.З5 Т "Пелагія та білий бульдог" .03.20 Т/с "Район Беверлі-Хіллз· 04.45 "Сімейні драми· 05.25 "Справжні лікарі -2"

Краще·

21.25 Тtc "Кулагін і партнери" 22.25 Т/с "ДОктор хаус"

1З.50 Мfс "Поліцейська академія"

СТ&

06.20 "Бізнес+· 06.25, 21.25 Тfc

ухраїнське вбивство· "Україна має талант!

19.10

14.30 М/с "Бетмен· 14.50 Teen Time 14.55 Т/С "Друзі" 15.45 Teen Тіmе 15.50, 2З.О5 Т/с "Відчайдушні

ОЗ.ЗО Факти

06.10 "Бізнес+" 06.15 "ДОкументальний

2а .nистоnа-да

"Поліцейська·

14.35 М/с "Бетмен" 14.50 Teen Time 14.55 Т/с "Друзі" 15.45 Teen Тіmе 15.50 Т/с "Загублені-5" 16.50, 21.00 Т/с "Вороніни" 17.55 Тtc "Щасливі разом· 02.55 Х/Ф "ЙДи і дивись" 05.20 Мультфільми 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1

2З.ОО ТРК "ЕРА"

06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Tfc "Янгол-охоронець" 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО,

01.20 Підсумки дня 01.50 ТелеАкадемія

07.25

2З.45 ''ТСН" М/Ф "Пастка дnя бамбра"

09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 22.45, 02.50, 05.20 "Погода в Україні" 09.25, ОО.ЗО, ОЗ.50 "Автопілот­ новини· 09.З5, 1З.ЗО, 14.30 "5 елемент" 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00,

час"

19.00, 2З.ОО, 00.00 ·час Щ>вин" 19.25, 01.15 "Час: важnиво" 21.00, 02.00 "Час" 21.50, ОЗ.ЗО, 05.40 "Велика політика·

2З.55, 02.55, ОЗ.25, 04.ЗО, "Огляд преси" 00.40 "Ресторанні новини"

05.25

ТРК "УКРАЇНА• 06.00 Срібний апельсин 06.30 ПОДІї 06.50 Срібний апельсин 07.00, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 1З.50 Т/с "Слід" 08.50 Т/с "П'ятницький" 10.50, 19.25 Т/с "Маруся" 11.50 Тtc "Сонька - золота

ручка" "Нехай говорять. Удар у спину" 15.З5 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.00 Подіі 17.10 Критична точка 19.00 Подіі 20.20 Т/С "Звіробій - 2" 21.20 Т/с "Учитель у законі. Продовження" 22.20 Х/Ф "Містер і місіс Сміт" 00.45 їи - чемпіон" 02.05 Х/Ф "Казки півдня" 04.20 Критична точка 05.00 "Нехай говорять· 05.45 Срібний апельсин

12.50

19.25, 01.15 "Час: важливо· 21.00, 02.00 "Час" 21.50, ОЗ.30, 05.40 ·на межі" 23.55, 02.55, 03.25, 04.ЗО, 05.25 "Огляд преси"

00.40 "Смачні подорожі" ТРК "УКРАЇНА" 06.00 Срібний апельсин 06.ЗО Подіі

07.00, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 1З.50 Т/с "Слід" 08.50 Т/с "Любов та інші дурНИЦІ~

09.50, 20.20 Т/с "Звіробій - 2" 10.50, 19.25 Т/с "Маруся" 11.50 т;с ·сонька - золота ручка"

12.50

"Нехай говорять. Ідеальна

краса" 15.З5 Щиросерде зізнання

16.00 Федеральний суддя 17.00 Подіі 17.1 О Критична точка 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, • 19.00 Подіі 20.ЗО, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 "Час новин" 21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів. 10.30, 11.30, 12.ЗО "Прес-кон­ "Партизан· (Серб~)

ференціі у прямому ефірі" 04.З5 "Погода у світі" 15.ЗО "Не перший погляд" 16.ЗО "Мотор-ТБ" 17 .ЗО, 04.40 "Особливо небезпечно· 18.30, 2З.40, ОS.ЗО "Київський час"

10.55, 18.20, 00.25,

19.00,

2З.ОО,

00.00

"Час новин·

(російською мовою)

"Шахтар" (Україна) 2З.50 "Ніч Ліги Чемnіонів"

Футбол. Ліга Чемпіонів. "Рому" "(Італія) - "Баварія"

01.15

(Німеччина)

03.00 Т/с "Безмовний свідок" ОЗ.ЗО ПОДІі

04.00 Критична точка 04.40 "Нехай говорять· 05.25 Срібний апельсин

19.15 Спортрепортер

17.30, 04.40 "Велика політика·

19.З5 т;с 'Татусеві дочки" 22.05 Зроби мені смішно 2З.ОО Т/С "Загублені-5" 00.15 Спортрепортер 00.25 Служба розшуку дітей ОО.ЗО Т/с "Солдати-16" 02.25, ОЗ.40, 04.40 Зона ночі 02.ЗО Зірка Вавілова ОЗ.10 Дерево під вікном 03.45 Невідома Україна

18.ЗО, 2З.40, ОS.ЗО "Київський

5 КАНАЛ 06.01, 22.ЗО ·час-Тайм" 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 2З.50, 03.20 "Погода на курортах·

06.20, 18.45, 2З.15, 00.20, 05.15 ·час спорту" 06.ЗО "Ранок на 5-му" 2З.ЗО, 02.40, "Бізнес-час·

09.10, 22.15,

ОЗ.15,

час·

19.00, 2З.ОО, 00.00 ·час новин· 19.25, 01.15 "Час: важливо· 21.00, 02.00 ·час· 21.50, 03.30, 05.40 "Машина часу" 2З.55, 02.55, ОЗ.25, 04.ЗО, 05.25 "Огляд преси" "Ресторанні новини·

00.40

ТРК "УКРАЇНА" 06.00 Срібний апельсин 06.30 Подіі 07.00, 18.00 Тfc "Єфросинія" 08.00, 13.45, 23.00 Т/с "Слід" 08.50, 21.20 Т/с "Учитель

04.25

09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 22.45, 02.50, 05.20 "Погода в Україні" 09.25, ОО.ЗО, ОЗ.50 "Автопілот­ новини·

09.З5, 1З.ЗО, 14.ЗО

"5 елемент· 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00; . 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.ЗО, 01.00, ОЗ.ОО, 04.00, 05.00 "Час новин" 10.30, 11.ЗО, 12.30 "Прес-кон·

09.50, 20.20 Tfc "Звіробій - 2" 10.50, 19.25 Т/с "Маруся" 11.50 Т/с "Сонька - золота ручка"

12.50

"Нехай говорять. Гарем у

Больших Чапурниках·

15.20 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.00 Подіі 17.1 О Критична точка 19.00 Подіі 22.20 Заручники долі

"Погода у світі" 15.ЗО "Здорові історіІ" 16.ЗО "Арсенал·

2З.55 Щиросерде зізнання ОЗ.ОО Т/с "Безмовний свідок· ОЗ.ЗО Подіі 04.00 Критична точка 04.40 "Нехай говорять" 05.25 Срібний аnельсин

09.ЗО Тfc "Універ" 10.10 "Сімейні драми·

18.25 "Цілющі святині" 20.10 "Гламурні штучки

ференціі у nрямому ефірі"

10.55, 18.20, 00.25,

04.З5

"Школа. Територія виживання" 12.25 Т/с ·пелагія та білий буль-

11.25

дог"

13.25 "Шість кадрів" 14.00 "Особиста справа" 15.00 "Анатомія слави" 16.00 "Справжні лікарі-2" 17.ЗО "Сімейні драми"

у

законі. Продовження·

та зауч-

ки·

21.20, 22.00, 01.55 Тfc "Інтерни" 22.25, 2З.05 Т/с "Домашній арешт"

00.00 Х/Ф "Скажи, Лео" 01.ЗО Тfc "Універ" 02.20 Тfc "Пелагія та білий бульдог" ОЗ.О5 Т/С "Район Беверлі-Хіллз"


НОВЕ

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

)І(ИТІ'tІ

04.35 05.15

"Сімейні драми" "Сnравжні лікарі-2"

ІНТЕР ДІn "Докоnатися до nрав­ ди. Троя: боги та воїни" 06.55 "Шалені татусі"

06.05

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером"

09.1 О Т jc

"Повернення Мухтара-

22.35 Т jc "Адмірал" 23.50 ДІф "Берія" 01.00 Х/Ф "Джеронімо:

13.00 Під nрицілом 14.00 Анекдоти nо-українськи 15.1 О Т jc "Братани-2" 17.30 Т/с "Вулиці розбитих

амери­

канська легенда" 02.55 "Подробиці" шуку дітей"

03.30 Т/с "Збиток" 04.10 Тfc "Сусіди" 04.35 "Знак якості" 05.05 ДІn "Докоnатися до nравди" ІСТV

З"

11.05 Tjc "Якось у міліціГ 12.15 "Знак якості" 12.55 "Детективи" 14.00 Tjc "Свати-4" 15.05 Юліі Литвиненко "Розбір nольотів"

15.50 Tjc "Адмірал" 16.55 "Зрозуміти. Пробачити" 17.20 Т/с "Сусіди" 18.10 "Кримінальні сnрави" 19.00 Tfc 'Таке звичайне життя" 20.00 "Подробиці" 20.30 Tfc "Обручка" 21.30 Т/с "Свати-4"

06.00 Факти 06.20 Ділові факти 06.35 300 секjгод 06.45 Світанок 07.30 Ділові факти 07.40 Максимум в Україні 08.45 "Факти" 09.30, 19.25, 02.55 Надзвичайні новини з К. Стогнієм 10.00 Tfc "Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-7" 11.00Т/с "Солдати-14" 12.00 Анекдоти nо-українськи 12.45 Факти. День Концертна nрограма "Обіймись, Україно" 18.00 Дурейтер 18.40 Магістраль 19.05 Театральні сезони на "Першому". Вистава театру ім. І. Франка "Приборкання

16.50

УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Сnорт 06.20, 06.35, 23.15, 2З.З5 Вертикаль влади

06.50 Православний календар 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе 07.35 Рейтингова nанорама 07.50 Мультфільм 08.15 Огляд nреси 08.20 Олімnіада: від малого до великого

08.40 Корисні nоради 09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 10.00 "Легко бути жінкою" 11.1 О "Віра. Надія. Любов" 12.1 О Діловий світ 12.25 Аудієнція. КраІНИ від "А" до "Я". Саудівська Аравія "Надвечір'я" з Т. Щерба­

13.00

норовливо·І·

21.00 Підсумки дня 21.25 Діловий світ 21.40 Театральні

сезони на "Першому". Вистава театру

ім. І. Франка "Приборкання нороаливаГ (nродовження)

22.55 Трійка, Кено 23.00 ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 01.55 ТелеАкадемія 03.00 Діф "Корсика" 03.55 Чоловічий клуб 05.20 Мультфільми 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Т/с "Янгол-охоронець" 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" (}7.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 'ТСН"

тюк

Телемарафон річниці ООН

13.35

до

65-ї

15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.35 Околиця 16.00 Молодіжне ток-шоу "На­

07.25 М/Ф "Лютий бамбр" 09.30 Tfc "Універ" 10.1 О "Сімейні драми" 11.25 "Схуднути до смерті" 12.25 Т/с "Пелагія та білий бульдог"

13.25 "Шість

щадки"

кадрів"

"Холодне літо 53-го"

21.00 Підсумки дня 21.35 Світ сnорту 21.45 Футбол. Чемnіонат

УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.10, 08.00, 23.30 Ера здоров'я 06.35 Крок до зірок 07.15 ДІс "Жива енциклоnедія" 07.45 Створи себе 08.20 Олімnіада: від малого до великого

08.40 Корисні nоради 09.05 Доки батьки сnлять 09.30 Так nросто 10.00 ~ай так 10.25 Коло Олімnіади 11.00 Хіт-nарад "Національна дв3Дцятка"

12.10 Наша nісня 12.55 Футбол. Чемnіонат

Ук­

раіни. Прем'єр-ліга. Сімфе­

роnоль - Полтава 15.00 В гостях у Д. Гордона 15.55 Х/Ф "Калина червона" 18.00 Золотий гусак 18.30 Ревізор 19.10 Сьогодні - День nам'яті жертв голодоморів та nолітичних реnресій. Х/ф

Серія

А.

Італіі. "Ювентус"

"Фіорентина" 22.30 В ПЕРЕРВІ: Мегалот, Суnерлото, Трійка, Кено 23.35 ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 02.00 Коло Олімnіади 02.25 Дурейтер 02.50 Х/Ф "Калина червона" 04.35 Чоловічий клуб

1+1 07.00 М/Ф "Гидке каченя" 07.20 "Сnравжні лікарі" 08.1 О ДІф "Радянська історія" 10. 15 Марійчин кінозал. Дісней! "Клуб Міккі-Мауса"

УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.10 Мультфільм 06.45 ДІс "Жива енциклоnедія" 07.15 Здорове карчування 07.25 Акваторія бізнесу 07.50 Сільський час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Корисні nоради 09.05 Як це? Є контакт 09.30 Хто в домі хазяїн? 10.00 Крок до зірок. Євробачення

11.00 Шеф-кухар країни 11.50 Х/Ф "Холодне літо 53-го" 13.40 ДІф "Скарби Норвегі1" 14.10 "Камера сміху" 14.35 Ближче до народу 15.00 В гостях у Д. Гордона 16.00 Футбол. Чемnіонат України. Прем'єр-ліга. "Шах­ тар" (Донецьк) - "Арсенал" (Київ) 18.00, 02.10 Євробачення-2011. Національний відбір 19.55 Діловий світ. Тиждень 20.30 Точка зору 21.00, 01.20 Підсумки тижня 21.45 Футбол. Чемnіонат Італіі. Серія А. "Палермо" - "Рома·

"Кулагін

квітів"

Чоловічий клуб

1+1 М/Ф "В гостях у гномів" М/ф "Пригоди хлопчикамізинчика і Дюймовочки" 08.00 "Ремонт +" 09.05 Лотерея "Лото-забава" 10.15 Марійчин кінозал. Дісней! "Клуб Міккі-Мауса" 10.40 "Смакуємо" 11.15 "Без мандата" 12.50 "Міняю жінку- 2" 14.30 Х/Ф "Дочки-матері" 18.30 "Особиста сnрава" 19.30 "ТСН-тиждень"

06.20 06.35

20.10

Х/Ф "Операція "И" та інші

nригоди Шурика"

22.1 О Т jc "Інтерни" 23.50 "Світське життя" 00.40 "ГПУ" 01.30 Х/Ф "Сатирикон Фелліні" 03.50 Х/Ф "Перегони" ІНТЕР

06.00 Мультфільм 06.45 "Найрозумніший" 08.20, 05.00 ДІn "Гладіатори юрського nеріоду"

23.25 Т jc

06.1 О Т jc "Ранетки" 07.00, 07. 15, 07.40, 08.40 07.05 Смішарики 07.30, 08.30, 19.00, 00.00 Реnортер 09.00, 17.50 Tfc "Щасливі разо~·

ІСТV

рики"

06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок

тянтином Стогнієм Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів. Менти- 7" 11.10 Т/с "Солдати-14" 12.1 О Анекдоти nо-українськи 12.45 Факти. День 13.00 Стоn-10 14.00 Анекдоти nо-українськи

10.00, 17.40

з Інтером" 09.1 ОТ jc "Повернення Мухтара-З" 11.05 Tjc "Якось у міліціГ 12.15 "Знак якості" 12.55 "Детективи" 14.00 Tfc "Свати-4" 15.05 Юліі Литвиненко "Розбір nольотів" 15.50 Т jc "Адмірал"

15.20 Т/с "Братани-2" 18.45 Факти. Вечір 19.15 Х/Ф "Скеля" 22.05 Наша Russia 22.25 Real Comedy 23.1 О Comedy Club. 00.30 Автоnарк. Парк

16.55 "Зрозуміти. Пробачити" 17.20 Tfc "Сусіди" 18.1 О "Судові сnрав~· 19.00 Т/с "Таке звичайне життя" ІНТЕР "Велика nолітика з Євгенієм Кисельовим" 08.00 ДІn "Шукачі" Чаша з отру­

авто-

Автоnарк. Парк авто­ мобільного nеріоду 06.35 Х/ф "Трон Русалоньки" 08.25 "Смак" Кулінарна nрогра-

06.05

05.50

ма

тою для царя

08.55 Х/Ф "Доказ життя" 11.45 Квартирне nитання 12.45 Х/Ф "Скеля" 15.40 Під nрицілом 16.40 Провокатор 17.40 Максимум в Україні 18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 Х/ф "Ми з майбутнього-2" 21.00 Х/Ф "Зоряний десант" 23.40 ПрожекторПерісХілтон 00.25 Х/Ф "Кривавий алмаз" 02.45 Х/Ф 'Трон Русалоньки" 04.1 О Х/Ф "За межею лісу"

Жіноча

доля"

10.50 "Чисто NEWS" 11.00 "Сімейний розмір" 12.05 "Найрозумніший" 14.00 Програма "Позаочі" 14.55 ДІn "А. Герман. Усуnереч долі"

15.50 Х/Ф "Своя чужа сестра" 17.45 Концерт І. Крутого і

Д.

Хворостоаського 20.00 "Подробиці"

20.30 Х/Ф "Приречені на війну" 22.25 Концерт "Любе: 00.40 Х/Ф "Рікі Боббі: Король до-

СТБ

06.20 Х/Ф "Земля Саннікова" 08.00 Х/Ф "В'язень замка Іф" 12.55 'Танцюють усі!-3" 19.00 "Х-Фактор" 21.45 "Неймовірні історіі кохання" 22.45 ''Х-Фактор. Підсумки голо-

роги"

сування"

23.45

"Моя nравда. Ані Лорак.

Життя за двох"

ІСТV

НОВИЙ КАНАЛ

05.30 Факти "Школа доктора Комаровського~ 10.00 "Україно, вставай!" 10.30 "Доки всі вдома"

11.25

Щn "0. Баталов. Дорога наша людина"

12.35 Х/Ф "Любов і голуби" 14.55 "Вечірній квартал" 17.00 "БУМ-2. Битва слов'ян" 18.00, 21.10 Х/Ф "Зовсім інше життя"

20.00, 02.45 "Подробиці тижня" 20.50, 03.30 "Докладно з Веніамінам Трубачовим" 23.05 "Пороблено в Украіні" 00.25 Х/Ф "Небезпечні зв'язки" 03.45 "Знак якості" 04.15 Програма "Позаочі" ІСТV

06.00 Факти 06.15 т;с "Довірся мені" 07.00 Люди, коні, кролики і ... до­ машні ролики 07.55 "Смак". Кулінарна програма

08.40 Анекдоти nо-українськи 09.00 ПрожекторПерісХілтон 09.45 Квартирне nитання 10.40 Ти не nовіришІ 11.35 Козирне життя 12.00 Інший футбол 12.25 Стоn-10 13.45 Х/Ф "Ми з майбутнього-2"

15.35 Наша Russia 15.55 Велика різниця 17.00 Море по коліна .

17.З5 Х/Ф "Ми з майбутнього"

18.45 Факти тижня 19.30 Х/Ф "Ми з майбутнього" 22.35 Українська мрія 23.30 Голі та смішні 00.55 Тиша в бібліотеці 01.20 Х/Ф "Хутро: Уявний nорт­ рет Діани Арбус" Інтерактив. Тижневик Кіно у деталях

03.25 03.40 05.35 06.55 08.50 09.55

на курортах"

ОЗ.15,

"Бізнес-час"

05.50 Служба розшуку дітей 06.00 Факти 06.20 Ділові факти 06.35 300 секjгод 06.45 Світанок 07.30 Ділові факти 01.40 Стоn-10 08.45 "Факти" 09.30 Надзвичайні новини з Кос­

ІНТЕР 06.05 ДІn "Докоnатися до nрав­ ди. Подорожі вікінгів до Аме­

08.50 "Формула любові" 09.50 ДІn "К. Фурцева.

06.20, 18.45, 23.15, 00.20, 05.15 "Час сnорту"

з Євгенієм Кисельовим" 00.30 ДІn "Заnрограмовані долі" 01.35 Х/Ф "Неnриборкані серця" 03.30 "Подробиці" 04.00 ТІс "Сусіди" 04.25 "Знак якості" 04.55 ДІn "Докопатися до nравди"

дог" 05.10 Т/с "Універ" 05.35 "Сnравжні лікарі-2" 05.55 "Сімейні драми"

23.55, 02.55, 03.25, 04.30, 05.25

10.05Інфо-шок

20.00 "Подробиці" 20.30 "Чисто NEWS" 20.50 Т/с "Обручка" 21.50 "Велика nолітика

14.05 "Гроші" 15.05 "Анатомія слави" 16.00 "Сnравжні лікарі-2" 17.30 "Сімейні драми" 18.25 "Формула удачі" 20.00 "Без мандата" 21.30 Х/Ф "Я, робот" 00.00 "ГПУ" 01 .ОО Х/Ф 'Тигрові загони" 03.10 Х/Ф "Скажи, Лео" 04.25 Т/с "Пелагія та білий буль-

СТБ "Наші улюблені мfф" Х(ф "Солдат Іван Бровкін" "Імо вдома"

"Неймовірні історіі кохан-

ня"

11.00 "Караоке на Майдані" 12.00 "Х-Фактор" 16.00 'Танц. шоу "Лід і nолум'я" 19.05 "Битва екстрасенсів" 21.05 Т/с "Доктор Хаус"

"Огляд nреси"

"Акцент"

00.40

мобільного nеріоду "Місто відчаю" ОЗ.ЗО Факти 04.05 Х/Ф "Прямий контакт"

15.45 Тееп Time 15.50, 23.15 Т/с "Загублені-5" 16.45 Т jc "Вороніни" 17.50 Т jc "Щасливі разом" 19.15 Сnортреnортер 19.35 Т jc "Щасливі разом" 21.00 Інтуїція 22.10 Tfc "Вороніни" 00.30 Сnортреnортер 00.40 Х/Ф "Солдат Джейн" 02.50, 03.55, 04.40, 05.40 Зона ночі 02.55 Краnка роси 04.00 Під знаком біди 04.45 Кузня неімущих

01.10 Х/Ф

СТБ

06.15 "Бізнес+" 06.20 Т jc "Кулагін і nартнери" 06.45 Tfc "Комісар Рекс" 08.50 Х/Ф "Приватне замов­ лення"

17.50 "Вікна-новини" 20.00 "Національне талант-шоу "Танцюють усі!-3" "Вікна-новини"

22.00 22.45

"Національне талант-шоу "Танцюють усі!-3". Підсумки голосування

НОВИЙ КАНАЛ

05.15 Руйнівники міфів-4 06.05 Служба розшуку дітей 06.1 О Т jc "Ранетки" 07.00, 07.15, 07.40, 08.40 "Підйом" 07.05 Смішарики

07.30, 08.30, 19

ОО,

00.15

Реnортер "Щасливі разом" 10.05Інфо-шок 11.30 Інтуїція 12.50 Tfc "Татусеві дочки" 13.55 М/с "Поліцейська академія" 14.30 М/с "Бетмен"

09.00 Tjc

на курортах"

06.20, 18.45, 23.15, 00.20, 03.15, 05.15 "Час сnорту" 06.30 "Ранок на 5-му" 09.10, 22.15, 23.30, 02.40, 04.25

14.50 Teen Time · 14.55 Т jc "Друзі" 05.00 Хfф "Клоун" 06.35 Х/Ф "Солдат Джейн" 08.55 М/с "Дональд Дак" 09.40 М/с "Русалонька" 10.00 Х/Ф "Віднесені вітром" 14.35 Здрастуйте, я - ваша мама! 17.20 Х/Ф "Втеча" 19.45 Х/Ф "Танго й Кеш" 22.05 Х/Ф "Невразливий" 00.15 Сnортреnортер 00.20 Хfф "Вид зверху кращий" 02.00, 02.55, 04.00, 05.55 Зона ночі 02.05 Реальний майстер-клас 03.00 Третя Влада 03.50 Гіркі барви зони 04.05 Невідома Україна

5 КАНАЛ 06.01 "Час-Тайм" 06.15, 07.05, 08.05, 18.45, 23.20, 00.20, 03.15, 05.15 "Час сnорту"

06.25, 10:10, 13.10, 15.20, 17.15, 19.20, 23.50, 03.20 "Погода на курортах"

06.30, 07.30, 18.35, 23.35, 05.30 "Київський час"

06.40, 11.20 "Автоnілот-тест" 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1400, 15.00, 10.05 Х/Ф "Феі-2" 12.30 Кліnси 12.55 Шоуманія 13.40 Ексклюзив 14.30 Аналіз крові 15.15 Іпfо-шок 16.20 Новий nогляд 17.15 Фабрика зірок- З 20.00 Україна сльозам не вірить 22.10 Україна сльозам не вірить. Голосування

22.35 Файна Юкрайна 23.20 Х/Ф "Жінка-кішка" О 1.20 Сnортреnортер 01.25, 02.05, 05.10, 03.10, 05.55 Зона ночі 01.25 Райські сади гетьмана Сагайдачного О 1.45 Жива легенда століть 02.1 О З іменем єдиним 02.55 У світі народно­ прикладного мистецтва

03.15 Невідома Украіна 05.15 Казимир Великий,

НОВИЙ КАНАЛ

5 КАНАЛ 06.01, 09.35 "Вікно в Америку" 06.20, 07.05, 08.05, 18.45, 23.15, 00.20, 03.15, 05.15 "Час сnорту"

06.30, 10.15, 13.10, 15.20, 17.20, 23.50, 03.20 "Погода на

09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 22.45, 02.50, 05.20 "Погода в Україні"

09.25, 00.30, 03.50

ТРК "УКРАЇНА" 06.00 Срібний аnельсин 06.30 Подіі 07.00, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 13.45, 2З.20 Т jc "Слід" 08.50, 21.20 Т/с "Учитель законі. Продовження"

09.50, 20.20 Tjc "Звіробій - 2" 10.50, 19.25 Tfc "Маруся" 11.50 Т jc "Сонька - золота ручка"

12.50

"Некай говорять. Серця

чотирьох"

15.20 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.00 Подіі 17.1 О Критична точка 19.00 Події 22.20 "Відкритий достуn" 00.15 Щиросерде зізнання 00.55 Х/Ф "Серце дракона: Початок" "Безмовний свідок"

02.40 Т jc

ОЗ.ЗО Подіі Критична точка "Нехай говорять" Срібний аnельсин

04.00 04.40 05.25

10.55, 18.20, 00.25, 04.35 "Погода у світі"

15.30 "На власні очі" 16.30 "На межі" 17.30, 04.40 "Феєрія мандрів" 18.30, 23.40, 05.30 "Київський час"

"Час новин" (російською мовою)

19.00, 23.00, 00.00

19.25, 01.15 "Час: важливо" 21.00, 02.00 "Час" 21.50, 03.30, 05.40 "Фактор безnеки"

23.55, 02.55, 03.25, 04.30, 05.25 "Огляд nреси"

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 "Час-Тайм" 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50, 03.20 "Погода

"Бізнес-час"

05.55 Ранетки-mапіа. Бенефіс 07.45 Церква Христова 08.00 Заnитайте в лікаря 08.35 М/с "Доброго ранку, Міккі!"

10.55, 18.20, 00.25,

09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20,

або Малевич селянський 05.45 Зачароване. колесо життя

09.20 М/с "Русалонька" 09.40 даєш молодь

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 "Час новин" 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-кон­

06.ЗО "Ранок на 5-му"

5 КАНАЛ

11.30 Інтуїція 12.50 Tfc "Татусеві дочки" 13.55 М/с "Поліцейська акаде14.30 М/с "Бетмен" 14.50 Teen Time 14.55 т;с "Друзі"

17.50, 22.45, 02.50, 05.20 "Погода в УкраІні" 09.25, 00.30, 03.50 "Автоnілот­ новини" 09.35, 13.30, 14.30 "5 елемент"

09.10, 22.15, 23.30, 02.40, 04.25

02.ЗО Четверта хвиля ОЗ.50 Невідома Україна 04.50 Кузня неімущих

06.01, 22.ЗО "Час-Тайм" 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 2З.50, 03.20 "Погода

мія"

Не відстуnати й не здаватися" 15.00 "давай одружимося" 17.00 "Неймовірна nравда про

Зона

ночі

11

19 листопада 2010 року

ференціі у nрямому ефірі" 04.З5 "Погода у світі" 15.30 "Життя в задоволення" 16.30 "Драйв" 17.30, 04.40 "Машина часу" 17.55 "Губернатор Камчатки" 18.30, 23.40, 05.30 "Київський час" 19.00, 23.00, 00.00 "Час новин" 19.25, 01.15 "Час: важливо" 21.00, 02.00 "Час" 21.50, 03.30, 05.40 "Вільна гавань"

02.25, 04.45, 03.45, 05.15

04.З5 Руйнівники міфів-4

і

15.45 Teen Time 15.50 Т jc "Загублені-5" 16.50, 21.00 Tfc "Вороніни" 19.15 Сnортреnортер 19.35 Tjc "Татусеві дочки" 22.05 Світлі ГОЛОВИ 23.00 Т jc "Загублені-5" 00.15 Сnортреnортер 00.25 Служба розшуку дітей ОО.ЗО Т/с "Солдати-16"

"Клініка"

НОВИЙ КАНАЛ

nартнери"

09.30

04.35

Павлом Костіциним 22.25 Tfc "Доктор Хаус"

06.40 Т jc "Комісар Рекс" 09.50 Х/Ф "Солодка жінка" 11.55 "Нез'ясовно, але факт" 12.55 "Битва екстрасенсів" 14.00 "Зоряне життя.

22.35 В ПЕРЕРВІ: Трійка, Кено, ДІф "Легенди про людей

"Моя nравда. Ані Лорак. Життя за двох" 20.10 "Містичні історіі - 2" з

"Підйом"

02.50 "Подробиці" 03.20 Т jc "Збиток" 04.00 "Формула любові" 04.45 "Знак якості" 05.10 ДІn "Шукачі"

03.40

дитина"

19.10

СТБ

06.1 О "Бізнес+" 06.15, 21.25 Tfc

10.40 "Велике nеревтілення" 11.25 "Анатомія слави" 12.20 "Від nацанки до nанянки" 13.50 Х/Ф "Я -.робот" 18.30 "Гроші" 19.30 "ТСН" 20.00 Х/Ф "Дочки-матері" 00.00 Х/Ф "Перегони" 04.15 Х/Ф "Тигрові загони"

Максима 23.35 ТРК "ЕРА"

зірок"

18.00, 22.00 "Вікна-новини" 18.10 "Чужі nомилки. Втрачена

ліхтарів. Менти-7" 18.45 Факти. Вечір 19.55 Т jc "Братани-2" 2З.05 Х/Ф "Прямий контакт" 01.00 Факти. Підсумок дня 01.25 300 секjгод 01.30 Tfc "Герої-З" 02.20 Факти ОЗ.25 Х/Ф "Небезnечна гастроль"

"Телевізійна служба роз-

03.25

П'ятниця,

"Автоnілот­

новини"

09.35, 13.30, 14.30 "5 елемент" 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 "Час новин" 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-кон­ ференціі у nрямому ефірі"

16 ОО, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 "Час новин" 07.15, 09.15, 11.55, 17.50, 20.20, 22.55, 01.20, 05.20 "Погода в Украіні"

07.20, 08.20, 21.50, 00.30, 02.20, 04.50 "Тема тижня" 07.40, 08.50, 21.40, 23.30, 04.15 "Бізнес-час"

08.15, 11.10, 16.15, 18.55, 00.25, 04.25 "Погода у світі" 08.30 "Бістро-ТБ" 09.25 "На власні очі" 09.45 "Улюблена робота" 10.15, 18.1 О "Здорові історіІ" 10.35 "Не nерший nогляд" 11.35 'Техноnарк" 12.20 "Хроніка тижня" 13.20 "Драйв" 14.10 "Страва від шефа" 14.25 "Гра долі" (Сумний П'єро) 15.30 "Зверни увагу з Т. Рамус" 16.20 "Арсенал" 17.30, 04.30 "На межі" 19.00, 23.00, 00.00 "Час новин" 19.30, 20.30, 01.30, 02.30 "Час інтерв'ю"

21.20, 05.40 "Народний контроль" курортах"

06.35, 07.30, 23.35, 05.30 "Київський час"

06.45 'Техноnарк" 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 "Час новин"

07.15, 08.55, 11.50, 17.50, 22.55, 01.20, 05.20 "Погода в Украіні"

07.20, 00.30, 04.50 "Тема тижня" 07.40, 08.50, 21.45, 23.30, 04.15 "Бізнес-час"

07.50 "Зодчий" 08.15, 11.10, 12.10, 16.15, 18.55, 00.25, 04.25 "Погода у світі" 08.25 "Бістро-ТБ" 09.1 О "Ділова кухня" 10.20 "Феєрія мандрів" 11.20 "Життя цікаве" 11.55 "Губернатор Камчатки" 12.20 "Час інтерв'ю" 13.15 "Життя в задоволення" 13.30 "Страховий патруль" 14.10 "Страва від шефа" 14.25 "Гра долі" (Сумний П'єро) 15.30 "Мотор-ТБ" · 16.20 "Фактор безпеки" 17.10 "Палата" 17.30, 04.30 "Не nерший nогляд" 18.20 "Народний контроль"

00.40

"Ресторанні новини"

ТРК "УКРАЇНА" 06.00 Срібний аnельсин 06.30 Подіі 07.00, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 13.50 Т/с "Слід" 08.50 т;с "Учитель у законі. Продовження"

09.50 Tjc "Звіробій - 2" 10.50, 19.25 Т/с "Маруся" 11.50 "Народна зірка. Третій сезон"

15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федераnьний суддя 17.00 Події 17.1 О Критична точка 19.00 Подіі 20.25 Шустер Uve 01.30 Х/ф "Людина-метелик" 03.30 Подіі 03.50 Шустер Live 22. ОО "Територія закону" 22.30, 03.30 "Вікно в Америку" 00.40 "Мотор" ТРК "УКРАЇНА"

Live 08.30 "Ласкаво nросимо" 09.20 Щиросерде зізнання 10.00 Х/Ф "Монро" 12.00 Оголена красуня 13.00 Т/с "Злочин буде розкрито - 2" 17.00 "Народна зірка. Третій Об. ОО Шустер

сезон"

19.00 Т/с "Райські яблучка- 2" 20.00 Т/с "Глукар" 22.00 Х/ф "Антиснайnер. Постріл з минулого"

00.00 Х/Ф "Аnьnініст" 01.50 Х/Ф "Мачуха" 03.50 ДІф "Творці голодомору" 04.35 Х/Ф "Принци nовітря" 05.45 Срібний аnельсин 19.00, 23.00, 00.00 "Час 19.15, 01.30 Народне

новин" ток-шоу

"Майдан"

21.00

"Час: nідсумки"

22.00, 03.40, 05.40

"Особливо

небезnечно"

22.30 "Час-Тайм" 23.55, 04.20, 05.25

"Огляд

nреси"

00.40

"Смачні nодорожі"

ТРК "УКРАЇНА"

06.00, 05.50 Срібний аnельсин 06.20 Оголена красуня 07.10, 12.55 Т/с "Злочин буде розкрито - 2" 11.00 т;с "Глухар" 1З.55 Х/Ф "Антиснайпер. Постріл з минулого"

15.55, 20.25 Т ;с "Втеча" 17.00 Шоу "Граєш чи не граєш" 18.00, 19.20 Т/с "Шахта" ·.19.00 Подіі 21.30 "Ти -чемnіон" 22.25 Футбольний у'ік-енд 23.35 Х/Ф "Зелена миля" 03.1 О Щиросерде зізнання 03.30 ПодіІ 03.50 Х/Ф "Мачуха"


12

П'ятниця,

17 квітня 1937 року

Газета виходить з

19 листопада 2010 року

НОВЕ

ЖИntІ

======================КРАЄЗНАВЧА СТОРІНКА "ЖИВИЦЯ ПАМ'ЯТІ"

~икола Галаган - дипломат Микола Михайлович fалаrан народився 24 листопада

1882 р. в с. Требухові .тодішньоrо Остерськоrо повіту Черніrівськоіrубервії .

в сім'ї священика. Він здобув добру освіту: закінчив 3-ю Київську rімвазію, Колеrію Павла fалаrана, Київський університет. Під час революційних подій

1905 -1907 рр. він n

член Революційної украіпської партії вів

ч. й у селах нинішньої Броварщини. ВоювёЩ на фронтах Першої. світової війни. У

1917 р.

IIDIJIOKY роботу по всій Україні, в т. був обраний делеrатом 11 і 111 Всеук­

раіпсьuх військовп з'їздів. На ІІІ-мt з'їзді обраний до Всеукраіпської ради військовп депутатів, від пої кооптоваmпі до Ук­ раінської Центральної ради. Справжнім подвВЖІІІІЦЬШІ чином у складних пореволюційних умовах була державотворча рОбота

Мполи fалаrана Перше дипломатичне доручення, яке М. Галаган разом з Є. Онацьким

n

українськоrо дипломата.

повернення Україні військового майна, не­

Робота була надзвичайно важкою

- не

Праги, де був призначений секретарем

одержали

законно захопленого Румунією, і прове­

доходила інформація і директиви від ук­

комісії по організації Української Госпо­

від Генерального Секретаріату і голови

дення переговорів з румунським урядом

раїнського уряду. "Прошу надіслати мені

дарської Академії в Подєбрадах. У

Центральної ради Михайла Грушевського,

про

всі закони і розпорядження, які вийшли за

М. Галаган керував Українським націо­

були переговори з Південно-Східним Со­

раїнської Народної Республіки.

останні два місяці", -звертався М. Галаган

нальним музеєм-архівом, потім Україн­

до Міністерства закордонних справ УНР у

ським видавничим фондом. За роки життя

1919 році.

в еміграції він тримав на своїх плечах ней­

юзом, який об'єднував автономні уrворен­

визнання ним незалежності Ук­

14

грудня

1918

р. його призначили

1925 р.

ня Кубані та Області Війська Донського,

комісаром Міністерства віськових справ

щодо уrворення загальноросійського фе­

УНР, одночасно в.ін керував департамен­

Критично поставившись до перспектив

мовірно велику роботу, пов'язану зі ста­

деративного уряду. д/ІЯ ведення цих пере­

том загальних справ Міністерства народ­

польсько-українського союзу, М. Галаган

новленням ЖИ'ІТЯ української діаспори, їі

говорів у грудні

ного здоров'я.

подав у відставку. "Я не можу погодитись

зв'язків з Україною тощо.

1917 р. він відбув до Кате­

було сформовано склад

з поглядом уряду, що союз з Польщею є в

д/ІЯ керівництва Радянського Союзу він

р. М. Галаган очолив

Надзвичайної дипломатичної місії УНР в

інтересах визволення і національно-дер­

був ворогом, який прагнув бачити Україну

комісію законодавчих внесень Централь­

Угорщині, який було офіційно затвердже­

жавного відродження українського наро­

незалежною державою .

ної ради.

но постановою Директорії. На голову ук­

ду",

раїнського

донних справ А. Ніковського ЗО червня

24 січня 1919 р.

ринодара і Новочеркаська. У січні

1918

5 квітня 1918 р. М. Галаган виїхав до Бу­

представництва призначено

хареста як дипломатичний представник

Миколу Галагана. Один час посаду аташе

Української Народної Республіки. Перед

обіймав Олександр Кандиба (відомий ук­

ним стояло завдання подати ноту протесту

раїнський поет Олександр Олесьj. З кінця

проти насильницького приєднання Беса­

липня

рабії до Румунії, вирішення питання про

та Шаповал.

Народні

1919 р. секретарем місії став Мики­

- писав він у листі до

1920 року. Закінчивши роботу в місії

1920 р., 11

щині, розпочату в попередньому числі газети.

Прохання до жителів Броварів і сіл Броварського району: роз­

У

1946 р.

його арештовано і на

10 років

кинуто до радянських концтаборів.

Така водночас щаслива і трагічна доля

25

серпня

вересня М. Галаган з родиною

нашого земляка-требухівця Миколи Гала­ гана

-

Великого Українця, українського

їде спершу до Відня, де працює в "Закор­

державника, змушеного жити за межами

донній групі" УРСДРП, потім переїздить до

рідної землі.

СПІВЦІ- МУЗИКИ

Продовжуємо розмову про народних співців-музик на Бровар­

міністра закор­

на Броварщині

Лірник Петро Куколка Хоча вважається, що старцівство як мис­

зникло після

когось у хату. Оскільки тоді хати були ма­

питайте у старших родичів і детально напишіть до редакції про

20-х років ХХ ст., маю сміливість стверджу­

ленькими, а спальних місць мало - пі~, піл,

старців, що грали на якомусь музичному інструменті й співали,

вати, що на Броварщині окремі представ­

лавка, у декого ліжко з металевими биль­

мандруючи по селах Броварщипи до Великої Вітчизняної війни

ники його затрималися до середини ХХ ст.

цями,

або відразу після неі, а також про кобзарів, що rрали й співали в ті самі часи переважно по базарах.

тецько-суспільний феномен

На ніч Петро й Гарпина просилися до

Гадаю, до них належав і мандрівний лірник Петро Куколка, який на межі 50-60-х

і його супутниці доводилося на підлозі, а часом і під піччю.

років ХХ ст. ходив по Требухову й навко­

На Покрову (у Требухові це храмовий

лишніх селах у супроводі поводиря Гарпини

деньІ біля Покровської церкви Куколці

(казали, вона була його дружиною І. Невідо­ мо, звідки він родом, де жив, у кого навчав­

ся грати. Куколка грав "на рулю" (на ліріІ і справляв на нас, дітлахів! незабутнє вра­

ження. Був це чоловік років шістдесяти, ви­ сокий, кремезний, доволі повний, незрячий. Мав велику голову, крупне обличчя, про­ низливі сірі очі. Примітною особливістю йо­

го була зовсім безволоса голова

- чи то ли­

са, чи поголена. Через його плече лежала широка лямка, на якій трималася перед ним

ліра. Він крутив ручку, і ліра озивалася тя­ гучими монотонними звуками, які дивно

відгукувалися в дитячій душі. Люди слухали його гру, клали у велику полотняну торбу, перечеплену через плече, харчі

або запрошували до хати й частували обідом. Ставилися до нього шанобливо-доброзичливо. Розміщення реклами: телефон

- то здебільшого ночувати лірникові

5-59- 19,4-23-26. Контактна особа:

накладали величезну торбу пиріжків.

Люди казали, що Петро Куколка, захо­ дячи до хати, піднімав угору посох: якщо

стеля низька, тут живе бідняк, якщо ж ви­

сока

- багатир.

З цього він міг судити, як

їх приймуть у хаті.

Доки ми були зовсім малими, матері за

непослух лякали нас Куколкою: "Не слу­

хаєш- прийде Петро Куколка, я омам те­

бе йому в торбу". Минули десятиліття, а з пам'яті досі не стерся загадковий образ мандрівного

лірника Петра Куколки та його вірної дру­

жини й поводиря Гарпини.

Сторінку підготувала старший науковий

працівник Броварського кра€знавчоrо музею . Марія ОВДІЄНКО.

Світлана ОБОДОНСЬКА


НОВЕ

•итr•

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

П'ятниця,

13

19 листопада 2010 року

Літератgрио-мucmey?Jka cmopiuka

Євгенія Савченко:

вІд

казки

-

МОЛОдА МУЗА

до драми

...

Свої перші художні твори ЄвгеніІІ савченко написала в прийшла восени

2003 році. На засіданнІІ літературно-мнстецького об'єднання "КрнннЦІІ" 2007 року. Дебют у "Новому житті" відбувсR 24 rрудня 2008 року • в літературній сторінці було надруковано іі казку

"Синя зірочка". В основному всі роботи Євrеніі ·це проза. Жанр: містика і драма. П твори внрізнІІюТЬСІІ з-поміж інших авторським почерком, притаманним ій набором художньо-виражальних засобів. Вони впізнавані за стилістикою і сюжетними поворотами. ДрукувалаСІІ ЄвгеніІІ у "Новому житті" і ІІК громадський кореспондент • подавала розвідки на актуальні теми.

.

Нині ЄвгеніІІ Савченко • адміністратор інтернет-сайту "КрнннЦІІ". За професією вона • перукар. Свого часу також навчалаСІІ в Ме· дичному інституrі Українськоі Асоціаціі Народної Медицини. Знанн11, набуті там, допомагають у творчості. · ЗаміжнІІ • разом з чоловіком Олександром виховує донечку _. першокласннцю Іринку, котра, ІІК і мама, почала писати казки. Про· понуємо вашій увазі скорочений виклад однієї з оповідок Євгеніі Савченко (до речі, вона вже підготувала до друку рукопис своєї

першої книги прози). Успіхів тобі, Женю, в житті і творчості!

П

ОД ногами скрипел снег. Андрей

Истина в конце пути

Григорьевич ускорил шаг, хотя по­ нимал, что не успел. Автобус уехал.

Пожилой мужчина сел на лавочку и поднял

воротник. Подул холодиЬІЙ ветер, в свете фонаря закружились снежинки. Чёрное не­ бо по- рождало тоску в душе. Раздался ко­

локольнЬІй звон. "Недалеко церковь,

- поду­

елониться-то негде ...". Он поднял голову и посмотрел вверх. "Можно подняться на хо­ рЬІ, если дверь на второй зтаж открЬІта". Он тихонько поднялся вверх. "Посижу ми­

живу я в оrромной квартире ... пустой. Но если Бог есть и так любит людей, почему

день rонял голоднЬІй, и всё нипочём бЬІЛо,

и усталости не чувствовал. Баба Фрося ме­

Фрося меня любила, терпела от меня

ня за двадцать километрав в церковь ве­

столько, а могла вЬІгнать. Я убегал, руrался ·

можно побЬІТЬ там". В Бога не верил, но же­

ва закружилась, надо лечь ... Да, в старости

лание соrреться пересилило.

всё тяжелее, а ведь мальчишкой ЦелЬІЙ

- зтот час до

что меня никто не беспокоит, семьи нет, и

он мне никогда не по мо гал? А теперь осуждает!" В душе кольнуло чувство сТЬІ­ да. "Кому я вру? Сам себе? Я часто сам от­ вергал любовь и преданность людей. Баба

следующего автобуса

нут сорок и пойду к остановке. Опять голо­

мал он,

проблем и в достатке, вот и получилось,

ла... Мне тогда бЬІЛо... пять, протло уже семьдесят- целая жизнь, а я и не заметил".

с ней. А она сама и огородом занималась,

Андрей Григорьевич закрЬІЛ глаза, вспоми­

ше и умерла.

ная бабу Фросю, детский дом, свою жизнь. ..."Где зто я.? П очему так темно.? О"и,

и домом ... бедная ... может, позтому рань­ Когда попал в детский дом, даже там у меня бЬІЛ преданнЬІй, надёжнЬІй друг, от

спина ... ". Он с трудом встал с деревинной лавки. "Сколько же сейчас времени~

ко_торого я же сам и отвернулся. Алексей

Тридцать пять МИІJУГ второго. Ну и что те­

лился последним куском хлеба". В душе

перь~ Может смогу такси вЬІзвать".

всПЛЬІвали воспоминания.

Он

бЬІЛ мне как брат. Заступалея за меня, де­

подошёл к ступенькам и начал спускаться.

Тогда к Алексею пришли приёмнЬІе ро­

В полной тишине бьІло сЛЬІшно, как скри­

дители. Женщина подошла к мальчику и,

В темиоте церковь бЬІЛа ещё более ве­

пят старЬІе деревяннЬІе ступени. Да, всё­

погладив его по голове, спросила :

личественной. Золотой купол, казалось,

таки церковь несёт в себе что-то хоро­

источал тепло. ТолстЬІе старЬІе стенЬІ мог­

шее...

ли защитить от всех бед.

"Несмотря на то, что создание церквей

Вот и делал всё, чтобЬІ Катя осталась со мной. Потом она забеременела от меня, а я ... я её проrнал. Катя тоже не верила в Бога, позтому сделала аборт ... убила нашего

ребёнка. Ненавидела меня и дитя тоже, потому что зто бЬІЛ мой ребёнок! А если бЬІ верила в Бога

-

родила бЬІ, полюбила бЬІ

дитя. Я понял: Бог есть Любовь".

НДРЕЙ Григорьевич посмотрел на Божью Матерь. Она смотрела на

но

сколько красоть1 в архитектуре и в духов­

я хороший! Он всё равно вас любить не

даже чуть уЛЬІбаясь. "Как поздно я зто

НЬІХ речах. Церковь несёт веру, а зто даёт

будет, он свою родную маму ждёт!

понял... Когда МЬІ живём без Бога, то не

- Андрей, nерестань! - закричала воспи­ тательница и ударила по лицу ... "Но меня же тоже можно бЬІЛо понять ...

чувствуем добра, а вместо него приходит

узнал, что её уже нет ... ".

Пусть

Бога не существует,

сиЛЬІ. Зто уже немало. Может, когда-ни­

- подумал старик. - Люди ...

будь ещё загляну сюда". Андрей Григорьевич толкнул дверь7 "За­

Что они только не придумЬІвают мя соб­

же я ему завидавал и как ненавидел его!

- Хочешь жить с нами? - Нет, нет, не берите его, он плохой! Я ...

бессмЬІсленно, зто красивейшее · архитек­

турное здание,

замуж за того парня. Он бЬІЛ красивЬІй, статнЬІй, жил с родителями в достатке. Как

ственного спQкойствия... Страх смерти ...

крЬІТо. Конечно, на ночь запирают. Стран­

Хотя кому я бЬІЛ нужен? Правда, Алексея

Как будто, если будут-ходить в церковь и

но, что меня не заметили. Придётся тут до

те люди не взяли, может, мои слова и по­

верить в церковную книгу сказок, то смо­

утра побЬІть". Он огляделся. ТусКЛЬІЙ свет

rут жить вечно ... ОбманЬІвают сами себя ...".

подчёркивал вЬІразительность икон. Ему

Несмотря на поздний час, в церкви бЬІ­

даже показалась, что свЯТЬІе смотрят на

ло много людей, шла вечерняя служба. БЬІ­

ло тепло, пахло воском и ладаном. С не­

него с осуждением. "Почему иконЬІ так смотрят на меня~ СвЯТЬІе же должнЬІ лю­

привЬІчки у Андрея Григорьевича

бить людей ... ". Старик отвёл глаза.

влияли... Но после зтого он стал мне чу­

жим, отвернулся от меня".

его с

жалостью и сочувствием,

зло и беДЬІ. После аборта Катя так и не смогла иметь детей, а через десять лет я

Андрей Григорьевич подоПІёл к церков­ ной лавке, взял свечу, а на стол БЬІЛожил из кошелька почти все деньги,

оставив

Андрея Григорьевича бил озноб. Руки и

себе лишь на автобус. Поставив свечу

ноги закоченели, и старик медленнЬІм ша­

перед нконой Божьей Матери, он хотел

гом пошёл по церкви.

попросить прощения, но в горле застЬІЛ

кружилась голова. Он никогда не бЬІвал в

зто со мной? И вообще как иконЬІ могут

один родной человек ... Катя ... Нам бЬІЛо то­

комок. "Пусть упокоится душа моего нерождённого ребёнка и твоя, Катя ...".

храме. Потеряв равновесие, потатнулея и

смотреть, зто же просто рисунок!" Он сно­

гда по восемнадцать. ВЬІшли из детского

зацепил стоящую рядом женщину. Та по-

ва асмелилея поднять взгляд. Глаза святого

дома и паселились в общежитии. Я ей тог-

·

смотрела на него с раздражением, но ниче-

оставались такими

да пирожки носил, целовались в темноте,

за­

_ го не сказала. "Вот тебе и доброта, и молитва - фальшь всё зто у людей. Думает что, если помолится, так и rрехи ей простятся ... Куда бЬІ мне отойти? Тут и при-

же

"Что

"После Алексея у меня ведЬ бЬІЛ ещё

порицательнЬІми .

"А за что меня хвалить~ За то, что предавал, обманЬІвал, любил только себя?! Наверное, моё одиночество и есть расплата за содеянное. Я всю жизнь хотел жить без

Увага! Конкурс! Запрошуємо читачів "Новоrо ЖИТПІ" взяти участь у конкурсі на кращий поетичний чн прозовні твір (вірш, гумореска, байка,

чтобЬІ никто не видел... Любила она меня ... Ради меня даже от богатой жизни отказа­ лась. А я згоист ... Мог же ей тогда сказать, что не люблю её. Может, она бЬІ вЬІшла

ПоСЛЬІшался глухой гул шагов.

- Мужчина, что ВЬІ тут делаете? Старик, вЬІТИрая слёзЬІ, обернулся.

-

Батюшка, простите меня за всё ...

Исповедуйте ...

бувальщина, етюд, казка та ін.) загальним обсяrом- не більше однієї друкованої

сторінки. nереможцю

-

річна передплата

"Новоrо ЖИТПІ". Кращі твори будуть надруковані в нашій газеті.

Ро~міщення реклами: телефон

5-59-19, 4-23-26.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА

Евrения САВЧЕНКО. Малюнки Світлани КЛОЧКО.

~торінку підготувала

,

ВаЛеВ.іВИа КОВМІВСЬКА. ... . / -- · . . .-

-,, ,·:::;::,-"-· _, . ____

-

.

·,

'


14

П'ятниця,

Газета виходить з 17 квітня 1937 року НОВЕ

19 листопада 2010 року

•итn

НАША ГОРдІСТЬ

Змагання юних грацій Художня гімнастика

'

- винятко­

І І

'

Про неї можна складати поеми.

!

- втілення

І

І

І

! 16-річний Максим Мартишко. Він народив­

вдумливого ставлення до ЖИ'ІіЯ.

! ся б липня 1994 року в Харкові. В чотири ! роки приишов на заняття хокеино1 секцn, ! де тренувався його старший брат. Напру-

-

І

змагання у виконанні під музику комбінацій, що складаються з гім-

настичних і танцювальних вправ з

...

V

и

. ..

і женні тренування до сьомого поту, фізичні

! навантаження - все

різними предм~ами (чи без них).

Нещодавно в спортивній залі

NQ5

Серед тих, хто може стати новою зіркою

! українського хокею (який переживає тепер ! не найкращі часи) особливе місце посідає

грації, пластики,

Броварської школи

-

І

краси, спритності й терплячого; Сучасна художня гімнастика

.

зухвалииtталановитии

І

1961 року.

Вона

-.

І І

' '' '

во жіночий вид спорту, який став

дуже популярним після

Максим Мартишко,

І

це не лякало його, а

і тільки більше загартовувало. В ранньому

зібрались

~~~,.-?!

! віці переїхав до Росіі, де грав за різні хо-

кращі майстрині з цього виду L ________!!_~~~~;;;;;;;;~;~ і кейні команди. Був призером російської спорту з різних куточків Київщини. Першим на килим вийшли наймолодші. Вражало, коли маленькі дівчатка з

лю до перемоги. Рівень юних спортсменок і першості у своїй віковій групі. Після був дуже високим і сумівській колегії бу- ! періоду свого життя, проведеного у Біло­ ло непросто виявити кращих серед юних і русі, вирішив повернутися на Батьківщину.

легкістю сідали на шпагат і робили мое-

гімнасток.

тик. Усі гімнастки були у спеціальних коротеньких

сукенках,

на ногах

мали

! Було

Але змагання є змагання, тому першими і навчання в БВУФК на нещодавно відкрито­ в своїх вікових групах стали:

2001

рік на- і му вїМїленні хокею. Приєднується до тре­

напівчешки з відкритими п'ятами і всі

- родження . Юля Євсєєва (місто Бровари), неймовірно стрункі. Вони показали себе 2000 - Валерія Струнова (місто Славутич), справжніми друзями, під час змагань 1999 рік - Наталка Дейнека (місто Бровапостійно підтримуючи одна одну виrука- ри), 1998 - Таня Сергієнко (місто Славуми: "Оля (Яна, Діана, Каріна... ), давай! Ти тич) і 1997 - Яна Сазонова (місто Біла можеш! Ми з тобою!". А ті, хто вже виступив, по-гімнастичному пролазили на-

Церква, "Ліцей") . в командних вправах перші місця завоювали: 2001-2002 роки на-

вколішки до свого місця серед глядачів

родження- м. Славутич,

-

щоб нікому не заважати. Всі учасниці про-

демонстрували свої найкращі якості і во-

обрано Бровари, де він розпочинає

лий, який може втнути будь-що. На все

життя запам'ятав юний нападник збірної України матчі юніорського чемпіонату світу в дивізіоні Б, а особливо два моменти. Пер­ ший - це вирішальна шайба, закинуrа в мат­

- втра! "Білий Барс" із Броварського району. чена можливість зрівняти рахунок У вирі­ ! Непросто було п'ятнадцятилітньому юна- шальному протистоянні зі словенцями, що і нувального процесу команди майстрів

чі з командою Нідерландів. І другий

! ку на рівних готуватись і грати з досвідче}Іі- привело б до овер-тайму. На жаль, не вдало­ і шими, дорослими "барсами". Не відразу бу-

ся. На цей час Максим Мартишко вже за­

1 ло

прошений на тренувальні збори до моло­ діжної збірної України. В нього ще все по­

знайдено спільну мову і з тренерами ! команди, Костянтином Буценком і Рамілем

1999-2000 . місто ! Юлдашевим,

які досить довго шукали до

переду, але для цього потрібно ще багато

. Славутич і 1997-1998 - команда "Ліцей", ! нього індивідуальний підхід. Було помітно, вчитись, без чого просто неможливо стати

! що

місто Біла Церква.

гравець дуже талановитий, але зухва-

справжнім майстром.

І

------------------------------·················-·······---········---·--······-········-L----------····-----------------------------·····-------------··-------------------------

Осінній кубок поїхав у Велику Димерку Погожого осіннього дня, в присутноСті

ла ціна кожного забитого м'яча, бо "на ко­

До закінчення першого тайму забитих

кількох сотень глядачів, на броварському

ну" стояла доля Кубка, який цього року

голів більше не було. В останній 45-хви·

міському стадіоні "Спартак" відбувся фіна-

розігрувався і навесні, і восени. Обидва

липці більшість футбольних спеціалістів

льний матч розіграшу осіннього Кубка

футбольні колективи намагали~я розігрува­

очікувало на продовж~ння атакувальних

лос" із селища Велика Димерка і футболь-

ти комбінації до вірного, що приводнло до частих втрат м'яча. Так тривало до 16-ої

дій футболістів із Богданівки, але все з ніг

ний колектив із Боrданівки. У півфіналах

хвилини першого тайму, коли під час атаки

вони були сильнішими за своїх суперників.

"Колоса" невпевнено зіграла оборона бог­

"Колос" переграв броварський "Титан", а їх

данівців. Воротар був безсилий щось зро·

району з футболу. Грали команди ФК "Ко·

суперники з рахунком

4:0

перемогли ка-

бити, і рахунок в зустрічі було відкрито.

линівських футболістів. Підтримати своїх

Гол забив Микола Гнєзділов, після чого їх

улюбленців приїхали вболівальники обох

суперники провели кілька дуже небезпеч­

команд. Пролунав сигнал арбітра і гра по·

них атак. Вони були дуже близькі до того,

чалась. З перших хвилин матчу команди не

щоб як мінімум зрівняти рахунок, але в

поспішали форсувати події, більше думаю·

них цього так і не вийшло. Підводнло

Великою

на голову поставив дуже швидкий гол ди·

мерців. На 46-ій хвилині Сергій Горно· кашвілі подвоює перевагу своєї команди.

Це привело їх противників в стан шоку .і в

подальшому опору на полі вони чинили ма· ло. На 59-ій хвилині все той же Сергій Гор·

нокашвілі забиває свій другий м'яч, офор· мивши таким чином дубль. Всі намагання богданівцін забити бодай гол престижу ні до чого не привели. Навпаки, гравці "Коло­

са" спіймали кураж і дуже вміло контролю· а саме

підловили своїх суперників на контрата·

захисника, воротаря , тренера, голову ради

ках. Спо~атку Ігор Сердюченко скористав­

та інших. Можна з упевненістю сказати,

ся непорозумінням у штрафному майдан·

що свято футболу вдалося на славу. Зали·

чику богданівцін і забиває четвертий гол, а

вже на 90-ій хвилині остаточну крапку в

фіналі ставить Сергій Кравець.

5:0· цілком

заслужена перемога ФК "Колос ", який став

півзахисника,

шилися задоволеними й учасники, і глядачі.

Але на цьому футбольний сезон не закінче·

но.

На шанувальників цього найпопу·

володарем осіннього Кубка Броварського

лярнішого виду спорту чекає наступної

району з футболу.

неділі незабутнє видовище · матч сезону за

Під оплески глядачів капітан димерців

футбольний Суперкубок, в якому грати­

кубок і

муть чемпіон ФК "Десна" (село Погреби) і

пам'ятні медалі. Фіналісти, ФК "Бог· данівка", теж не залишились без нагород.

ФК "Колос" (селище Велика Димерка). Так

отримав почесний

перехідний

Крім цього відбулась урочиста церемонія нагородження

переможців

і

призерів

чемпіонату у вищій і першій лігах. Також було відмічено кращих в різних номінаціях, Розміщення реюшми : телефон

- кращого нападника,

вали хід гри. Під завісу матчу вони ще двічі

5-59-19,4-23-26.

що всіх бажаючих запрошуємо на матч, який вЩбудеться у Броварах, на стадіоні

"Спартак",

21 листопада о 12-ій годині.

Сторіику підготувала fалива ЛОfВИНЕНІЮ.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


НОВЕ

Газета виходить з 17 tвіmя 1937 року

)І(И'П'tІ

.....:_' ~ '~~,;

П'ятниця,

:;.:"~*' '~

Єдиний внесок

Щиро вітаємо~ ювілейним.. ~~";; днем нарадже

""1..

ня дорогу

З приходом Нового 2011 року в Україні зміниться си ема сІUІати соціальних внесків: Ве ховною Ра­ дою України 08.07.201 року прийнятий .3.акон . У ~2464..\ll

Ольгу Олекса rдрівну КОСТЕН

О.

··

"Про зоір та облік є

Нехай здійсняться тисяч бажань,

Щоб доля дарувала тіль и щастя, Ні грама бід, ні крапельК.И страждань. Життя хай квітне, мов вишневий сад, І кожен день усміхнено ~адіє,

А доля посилає зорепад Здоров'я, мрій, любові і tІадії.

..;і."

ого внеску

на загальнообов'язка соціальне страхуван зволяє вже з 1 січня на ку об'єднати у Пенсі функції збору страхо існуючих видів соціал вання та контролю за·· Хочемо зазначити, тям цього Закону фо

Нехай волошками цві~! літа прекрасні,

-~

е державне ', який до­ тупиого ро­ ному фонді х коштів з ого страху­ сІUІатою. · з прийнятсоціального

страхування продовжа

виконувати

свої функції в рамках в· овідних за­ конів, але з урахуван деяких змін. Найголовнішим з низки ор­

ганізаційних заходів сЕє навчання

страхувальників спл ті єдиного внеску . Перереєстрац ІUІатників страхових mrecraв t ~~~iiXGJ!aRJt!f осіб здійснюватися не 5уде, замість цього буде проведена звірка ІUІат­

ників Пенсійним фоtом разом з

фондами

заг~ьноо ов'язкового

державного сощально

НАМПИШУТЬ

·Вдячний за довіру пута"фм районної ради . Я кия­

нин,

вже

ra

8

років поспіль зай­

~ о.і.ІшРИЄМНИUЬКОЮ діЯЛЬ­

.

ною ~астиною мого . життя .

ризику

М~ виборча програма була

в Требухові . Дорогі мої

одно ельці! Запевняю вас у то-· му,

о все тільки починається.

Разо

з Вами ми зробимо Тре­

бухі~

найкращим

місцем

на

Зем1і . Нехай Бог береЖе Вас та Дякую щиро виборцям села Требухів за те, що висловили мені високу довіру, обравши де-

.

кіл

го внеску

своє ідним звітом за виконану

Ваші! родини!

-

приблизнq

та

за

Щиро

Baw-

Олексій ГОРЮНОВ.

раїни

від

NQ579

МНС Ук­

.s;<т.3врлу, але за умови страхуван­

р.,

ня ~вільної відповідальності пе­ ред третіми особами стосовно

22.08.2007

в _.Мі!:flстерстві

юстиціі _~1.08 . 2007 р. за надаємо роз'яс­

NQ1004/14271,

відш одування вої

наслідків можли­

коди . Такий принцип засто­

нення "Про затвердження змін

сову ться лише стосовно об'єк-

та доповнень до інструкціі з ор­

і не відносяться до вибухо­

Гgнізаціі роботи органів держав­

онебезпечних, та об'єктів ·з

ного

пи-

им перебуванням людей і

підприємств та оренду

.ЩЦ)4~АІЬІМ(ПЬGЯ-+Іа-ТЄj;)І1Т€JJ3Їі або всер дині зазначених об'єктів, та

пожежного

роботи

нагляду

з

приміщень". Суб'єктІd підприєм­

якщ

ницької діяльності звільняються

не п изначення

від

необхідності

дозвіл

на

rпримувати

початок

роботи

та

оренду приміщень у разі, якщо

вони

орендують

торговельні

не змінюється функціональ­

об'єктів (примі­

щен~) і не проводиться їх пере­ планування.

Ек(:пертиза

для

визначення

можsІивості застосування декла­

контейнери,

рати+ного принципу не вимага­

розміщені на ринках відповідно

єтьсч . Таким чином, якщо суб'­

місця,

кіоски

та

класів

утримання

коштів для різних rp)/n робітників, які не входять в заrалtону суму вип­ лат, на які нарахову~qться страхові внески до фонду, але враховуються

до пенсії). Слід засте!JІ!ГГИ ІUІатників страхових внесків від помилок при заповненні ІUІатіжн майбутньому: напри вальник

може

доручень у ад, страху­

перер

ати

кошти

на рахунок іншого кл су ризику і це приведе до того, що

Якщо вам треоа отримати дозвtл ... зареєстрованим

85 (67

видамtt

нд отримає

кошти від цього підп Иємства не в повному обсязі , і ци порущиться

система Р<>змежуван

Qлхжба МНС інформує:

Згідно з Наказом

страхуван­

ня й поДатковою адміцістрацією . Для роботодавців змір єдиного внеску буде залежати ід виду еко­ номічної діяльності і визначатися залежно від класу ійного ри­ зику виробництва. Н рівні району (міста) буде відк ита велика

НіСТЮ в селі, що стало невід'єм­

робо

15

19 !истопада 2010 року

коштів.

чинності Законом

- що зміниться? Крім того, згідно зі статтею 24 За• кону України "Про заrальнообов'яз• кове державне соціальне страхуван• ня від нещасного випадку НІJ виробшщтві~ЗЗХВQ~

погашення

класу

про

фесійного ризику виробництва урахуванням виду його економічно діяльності та проводити перевір

достовірності поданих страхуваль~

р., заборгованість із сІUІати фінансових санкцій (пені та штрафів) підлягає списанню . Тому, шановні роботодавці, не втратьте свій шанс зекономити власні гроші, які можна було б витратити на ство­ рення безпечних умов праці та вип­ лату заробітної ІUІати працівникам . Падааго перелІк страхувальників Фонду, у яких заборгованість по страховим внескам пов'язана з не­ своєчасною виІUІатою заробітної

01.07.2010

никами до Фонду відомостей види економічної _діяльност

пщпрнємств,

установ 1 оргаюза незалежно від форми власності, ВИ•

ду діяльності та господарювання щ вщнесення страхувальника до класу

професійного ризику виробництва. Звертаємо увагу Q_Оботодавців....ШQ. сума внескш, нарахованих на загаль

нообов'язкове державне соціальн С1рЗХуВЗННЯ від нещасного вип на виробництві та професійного за ХІЮРювання, які спричинили втра працездатності , строк СІUІЗТИ не настав на 1 січня 2011 року, не обхідно перерахувати на відпо- відн доходні рахунки робочих орган· Фонду в порядку, що був чинним д 1 січня 2011 року. Стягнення заборгованості 1

СІUІЗТИ СТDЗХQВИХ .ІШ""""'.~"'--'4-''f­

WТрафНИХ санкцій, нарахавани

та/або не сІUІачених у період до січня 2011 року, в тому числі страхо вих внесків, строк сІUІати яких на

січня 2011 року не наста1 здійснюється Фондом відповіднод законодавства, що діяло на момен виникнення такої заборговзнос або застосування штрафни санкцій . Погашення заборговзнос з викори- станням коштів, що над•

ХОДЯТЬ у рахунок СІUІЗТИ ЄДИНО--;:ф внеску, забороняється. При uьо1 за Фондом зберігаються повноваr

ження щодо контролю та застосуt

вання фінансових санкцій, яким. вони були

наділені до

набранн

ІUІати :

ТОВ "Промислово-інвестиційна група "Столиця", ЗАТ "Трест Київміськбуд-5", ТОВ "Джі Ві Ей", ПАТ "Кранобудівна фірма "Стріла", НТПП "Енерrосервіс", ДП "Рожни ­ торф", ТОВ "А-Лог", Орендне підприємство "Броварипромжитло­ буд", КП "ПлоскіІІське" Плосків­ еtsХОі сЬtьради. Варто нагадати, що звіти за :tu1u рік повинні бути подані страхувальниками до робочих органів фонду за місцем обліку у порядку та в строки, що діяли до 2011 року, тобто ми чекаємо усіх страхувальників до 25.01.2011 р. для здачі розрахункових відомостей про нарахування і перерахування страхових внесків та відомостей розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт , послуг) за видами економічної діяльності за 2010 рік. Павло СПЕСИВЦЕВ, начальник відділення.

Редакція ra3tml "Нове ЖІПТЯ" 3а8рошує до саdвораці

УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ інформує ' Ін,цекси спож.tв•шх цін у жов 1ні

IOtO

року

менеджера з реклами.

За даними ДержКОмстату України індекс споживчих цін по Україні

у жовтні 2010 р. відносно вересня склав 100,5%, · відносно груднsр. -107,9%. По Київській області індекс споживчих цін становив у жовтні р. до вересня 2010 р . 99,9%, до грудня 2009 р . - 106,0%.

2009

-

Звертайтеся за тел.:

4-03-76, 4-23-26.

201 q

Наталія МАКСИМЕНКО , начальниІ!; управління статистики у Броварському районі .

На постійну роботу потрібні сортувальники. Заробіток від виробітку (50-150 грн.jдень) . Розрахунок щоденно. ·

Шановні меІПканці! Спеціальний віддіn контролю за станом благоf(строю та зовнішнім дизайном міста Бро­ варської міської ради повідомляє власників самовільно встановле­ них гаражів в райФні будинків 166, 16в, по бульв . Н~залежності,

нання демонтаж буде проводи ­ тись рідповідними службами місtа з 22.11.2010 р. Додаткова інформація за тел.

11г, 16г по вул . Черняхівського,

4-61-28.

Тел.: (097) 055:..98-92.

8а по вул. Красовського про не­

обхідність

демонтажу

до

бов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного за­ хворювання, які спричинили втрату працездатності, (включаючи забор­ гованість, строк сплати якої не на­ став, у тому числі через заборго­ ваність по зарІUІаті), що виникла до

працездатності", зі змінами, внес~ ··е· до

страхувальниками

р. заборгованості із сІUІа­ тИ страхових внесків на загальноо­

нимн Законом N22464, Фонд, як раніше, наділений правом відносИ страхувальника

на період

01 .01.2011

рювання, які спричинили втра-q

ти

N22464

до повного стягнення заборгова­ ності зі сІUІати страхових внесків та сум штрафних санкцій. Ще раз наголошуємо, що у разі

гаражівІ

власними силами. У разі невико-'

-адам виробничо-.-складський корпус 240 м . кв . Окремий в·ізд, рампа . Також є офіси . в адміністративному корпусі.

Тел.:

(050) 357-27-68, (063) 740-.95-65.

до схеми, погодженої в установ­

єкт nідприємницької діяльності

леному порядку з органами дер­

вваж~:tє, що відповідає всім ви­

жавного

а

щез~наченим критеріям, то він

електроrазозварювальники,

також у разі прийняття в експлу­

може розпочати свою діяльність

слюсарі. Оплата

пожежного

нагляду,

атацію об'єктів нового будівниц­

за

Т(!а, _реІ(о~ст.рукціі,

Для цього необхідно заповнити

.р~с_таВР!іІ..Ііі,

.аекларативним

принципом.

держав­

деКJ).раЦІЮ ВІДПОВіДНОСТІ Об'єкта

Дозвіл видається за відсутніс­

(об'є.<тів) вимогам законодав­ ства з питань пожежної безпеки за Щррмою згідно з додатком З

~апітал~ного

ремонту

ною комісією. тю фактів порушення правил по ­

жежної безпеки . У разі виявлен­ ня фактів порушення правил пожежної безпеки крім тих, що можуть призвести до виникнен­

ня пожежі або перешкод при їі гасінні

та

евакуації

людей,

дозвіл

видається за умови по­

дання

суб'єктом

господарської

діяльності:

10

несе за

повну

відпові­

достовірність

Щqдо

вимоги

страхування

цивілІ>Іі!ОЇ відповідальності перед

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на

треті~~.-! особами у разі застосу­

період до усунення порушень пра­

ванн~

вил пожежної безпеки;

-

плану заходів щодо усунення

таких

поруше~ь

з

конкретними

термінами виконання.

Крім цього, з набуттям чинності

зазначеного Наказу суб'єкти під­ приємницької діяльності можуть розпочинати свою діяльність за декларативним принципом, тоб­ то без необхідності отримання

декларативного

принципу

ДП

два стаціонарні джерела вики.qу,

складські та побутоВІ приміщен­

валові викид . и від яких станqв ­

по

вул.

Бp.Q.e_щrn,

шо

Димитрова,

має

30,

м.

намф DТРІ4МаnІ­

дозвіл на викиди заdіруднюючих речовин в

атмосфе\І)не

повітря

Підприємство

на(lежить

nять~ QКСІ<ІДИ в~n 1v (уш:щер~­

'0/

fШ ~ aзo:ty-..NO.+NЩf

),0582 0,0045

т/рік,

вуглецю

nпё дійсним.

окси,ІJ

~~ ----------------------- ­

rt----------------------~-

т/рік.

;

до

ності на власний розсуд вирішує,

розробляються докуІUІенти з об­

з

г,рун~ван~я~ о_бсягіЩ ~икидів . · Зпдн<;> ЗІ ЗвІтом ::і Інвентари­

АВі ; р ІМ!!: .:!! :::)Ш41'J/)aneHO'!"~ 10~ ДUЗВІ1f на викиди =il·

страховою

компанією

укл~ти договір страхування . Артем НАСРУДДІНОВ, .ст. інженер ВНПД fІроварського управління ГУ

МНС ;'країни в Київській області майор служби цивільного захисl'j .

заціі джерел викидів, забрудню­

ючих

речовин

в

с:rtмосферне

повітря від стаціонарних джереJІ

в складських і

побуntових прИ'<

громадських

оога

неннями

матеріалами

міськради за тел. 5-32-47.

має

----------- -------- ..•:;--;--------------------.~--

:'; ~ч.:"., ..~..дчення ветерана праці

·~· АБ Ng538558, видане УП та СЗН м . Бррвари . 04.04.2000р. на ім'я Антоніни ОлекСЗІjдрівни Jаврилко, вважати недійсним.

1

~- t:ш:рG_ІУІІІХ::J nnr '8 19 KIUJ_'d~· МсtІUІtХ;Я увідділі роботи зі звЄ!і'

міщеннях" та обІ'руtіrовуючими підприЕІt-1ство

власносrі, договір від 06.08.1976р. на ім'я ВолодимиР< ! Кузьмича Медведчука та будинкову книrу на будино• 1 )10 вул. Героїв Сталінграда, 24, вважати недійсними.

5руднюючих речовин в ат~ ' ~ферне повітря. Пропозицііта . rваження

громадян

І Втрачений договір про nредставлення в безстj)О·

\ Іове використання земельної ділян'"' дnя будівниЦтва ) jw1відуального житлового будинку на nраво особІІстоі

забруднення атмосферного пЬ

вітря ~є можливість підпр­

якФЮ

L--------------------------·

Оцінка вплиQу викидів на ст~І

стаціонарними джерt~лами .

на ім'я Ганни Михолаївни Шитої, вsажати недійсним.

1

орендує

ня

"Апрітек",

третьої групи об'єкт83, для яких

підприємницької

1

Броварськ~

'

І" tlтpa'leruut вктягf1JО1JЄЄСТР3Цію nрава власнОСfі

{ НЄІІ\'ХОМЄ !ІаЙНО реєс.тр. N!!17572534 на-ТОВ Федорівс!т . ОфТальмологічниі1 центр "Зір" від 23.01 .2007 р. N!! ВІІІЯrу ~-~ виваrооі.б!І.ОШ.ьким БТІ, вважати недійсним ~ - - ---~------"' ;..·.,

Розмішення реклами : телефон

ВІДЦІЛОМ у 1

: РоІКівсь«ою сільрадою 27.03.2000 р. за реєстр. N!210

діяль­

суб'ємt

N!001402, ВІ\ЦіІНІ

r-- ----------- ---- - ----- --- ~ : ~ Втрачений державнмй акт на право приватноі ' власкосп на землю ІІ·КВ N!078282, видакий

Заява про наміри

При w-ому ніякі ін~і документи з декларацІєю не нада­

paзolj.-j

дальіНІСть

ді

~ ~и~и~,~~~Є~~~~ ~У~~':'·!~~ ~~~и~~ ~

чатК)і господарської діяльності.

діяльІ-tUсті

N!00140Q; ді N!!001401;

/JfJ 04.07.2015 р., на ім'я ! : ОлеІ:саІЩРа Євrенійовича Кулинича, Надіі Євгеніівни Ку· 1:

днів до по­

ютьст Суб'єкт підприємницької

І ВтрачеК nосаідчення дитини з багатодітної сім'і дІ :

1 І

1 справах сімІ та МOIIO,Qj, дійсні

до пістанови Кабміну та надати не пі!ніше, ніж за

- відрядна.

06

їі до органу держпожежнагляду

і~фgр~аІ.Ііі, ~у ДеІtRВJ3ВЦЇі.

ної відповідальності перед третіми

Потрібні на роботу

5-59-19, 4-23-26.

К nнтактна особа: Світлана ОБОДОВСЬ~

...

__..:: ...,


16 1.

П'JІТВИЦЯ,

fазета виходить з

19 лисrопада 2010 року

Куди ж нам, українцям, без борщу? Шановні читачі!

11

~

фарбуванням поверхонь, помістіть туди хриз8нтему перед тим, як почнете обживати оновлену кімнату. Фікуси, які також часто зустрічаються в на­ шнх квартирах, чудово вбирають формальдегід. А він у сучасних будинках зустрічається майже повсюдно - в ізоляційних, будівельних, паку­ вальннх матеріалах. Так що фікус виявиться до­ речним у будь-якому приміщенні будинку - чи то в передпокої, чи в спальній кімнаті. Дуже ефективно освіжаЄ повітря хлорофітум: він поrлннає чадний rаз, а також формальдегід. До всього завдяки цій рослині ви можете позбу­

не

засновником, вашим земляком, популярним '~~

підозрюємо, що цю проблему легко вирішити. Для цього потрібно розставити в правильних місцях відповідні рослини. Наприклад, В38ІІіtІ має здатність вбирати з

~

повітря частки аміаку

шоуменом Юрасем КРАСЮКОМ ми оrолоси- ~.lf.JADЬ~

·."", ..

-

речовини, яка

входить до складу багатьох мнючнх

"' ,.. засобів. Тому цю кімнатну рослину

ли конкурс на.иайкращий рецепт борщу.

тИся від алергії.

можна сміливо застосовувати

"З огляду на те, що саме в місті Бровари було започатковано Фестиваль борщу, на знак вдяч­ ності та любові до рідного краю спільно з "Но­ вим життям" ррзпочинаємо цей конкурс. Надси­

міститься у ба-

же кожна з цих рослин ще й чудово прикрашає

Тендітна хриаантема до­ поможе без особлнвого клопоту позбутися трн­ хлоретнлену,

лайте листи зі своїми оригінальними рецептами

~ гатьох видах

борщу та виграгайте чудові призи в номінаціях "Бабусин рецепт борщу" та "Сучасний ав­ торський варіант борщу"! Окрім того нам цікава історія р~цепту, де ви його взяли, хто порадив, чи самі "винайшли" через спроби та відrукип.

наші домівки. До того ж, якщо ви не

~ фарби та роз-

знаєте,

ворічному номері "Нового життя".

наливаю чашку· чаю

Але, окрім повітря, потрібно задумати­

Тож надсилайте листи з реЦептами за адресою:

ся й над тим, що ми n'ємо. Ад;;ке вода

подарувати

Виявляється,

штою: newlife@meta.ua, не заб~ваючи вказувати ~

носитиме нам користь, як-от:

він захищає від

зворотню адресу чи контактнии •••~-~11!!11===~=~: номер вашого телефону. -·~-...'

никнення остеопорозу, раку, серцево-су­

раку.

динних

мо,

-

.. ....""

І _нехай nер!може .най_кра- ~~'tt'•'1.-.JІI81~ щии (тобто наисмачн1шии)! ІІІ•'-~

8"!!1!.,1••

багатьох форм

Зелений чай. Він знижує ризик ви­ захворювань.

містяться

в

клітини від міститься

Речовини,

зеленому

чаї,

шкідливої діі.

фтор,

який

що

захищають кістки

rОРОСКОП- НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ Овен: початок тижня буде багатообіцяючим. Дуже ймовірно, що ви отримаєте цікаву пропозицію. І чого б вона не стосувалася - "руки і серця" або нової посади - не відмов­ ляйтеся ні від того, ні від іншого! Щастя й удача самі пливтимуть вам до рук. У п'ятницю ~ранці добре плІl)іувати справи на найближче майбутнє. ТІЛець: зверніть особливу увагу на подіі цього ТИJКНЯ - вони матимуть супєві наслідки в майбутньому. Ви займете керівне становище в якійсь галузі, й це допоможе вам домог­ тися свого. Цей період дозволить запастися цікавими враженнями. Нові справи кра­ ..це починати в п'ятницю, тоді вам обов'язково поталанить. &пизнJОJСИ: у ці дні зосередьтеся на розширенні власного інтелектуального світогляду, придбанні нового досвіду. Ви відчуєте смак до нових захоплень, а разом з ними у вашому житті з'являться й нові знайомі. На четвер не варто планувати нічого серйозного - до­ звольте собі трохи відпочити. У вихідні особливо корисним буде спілкування з .црузями. Рак: ваш девіз цього тижня - помірність у всіх справах. Перед вами відкривається багато можливостей, тому розважливо поставтеся до них, і в такому разі чимало досягне­ те. Як мінімум - значно "Наблизитеся до заповітної мети. Просто покладайтеся на

ди. Лікопен асоціюється зі зниженням ри­

М'ятний чай. Допомагає впоратися з

легенів, шлунка, печінки, молочних залоз,

Риби: маєте всі можливості отр1Імати відповіді на запитання, які цікавлять вас уже

тривалий час. Цього тижня ви можете виявити в собі нові таланти, при цьому знаходячись на піку своєї працездатності й творчої активності. Четвер присвятіть вирішенню справ, які відкладалися до останнього моменту.

зику виникнення раку ротової порожнини, травленню,

шийки матки, шлунка. Крім того лікопен

має протиспазматичну дію, знімає болі в

захищає серце від дії вільних радикалів,

м'язах і м'язову напругу.

знижуючи ймовірність виникнення серце­

розладом

-

шлунку,

сприяє

.

ГарfІЧИіі шокопад або какао. Покра­

цево-судинних

захворювань.

У

Броварські міська і районна ради, районна

дерЖадміністрація, колектив редакцо1 газети.

Свіцоцтво про державну реєстрацію КJ М

259 вtц 10. 12. 1997 р. , _ 35064

Головний редактор

Опма СЛИЗ/ОК.

-

ВWювЩальний секретар

Заступник головного редактора Літературний редактор Верстка-

-

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

-

/ІарІІса ШАЛКА.

ВІJІНJНПfНВ КОЗНЧКО. Опма ІЮРОШКО.

-

Апельсиновий сік. Цей напій містить

вітамін С• .який у свою чергу підвищує

какао

міститься безліч поліфенолів, які захища­

імунітет,

ють клітини від /Jії вільних радикалів. Вжи­

серед яких

вання·гарячого шоколаду збільшує вироб­

внй сік

захищає від багатьох хвороб,

-

-

катаракта, рак. Ап~ьснно­

чудове джерело фоіrієвої кисло­

ництво гормону серотоніну, низький рівень

ти, необхідноУ для запобігання дефектам

якого негативно позначається на настрої.

розвнтку плоду.

Із Що

ж,

краси

секретІв

надихавшись

готовий. Хочете

-

мийте ним голову, а хочете

-так пийте.

- Хна.

внивши запаси вітамінів в

натуральна фарба для волосся. Вона містить

редумови для того, аби

речовини, які надають волоссю особлнвого

всі наші косметичні проце­

сяйва. На Сході ж хною фарбують не так

волосся, як руки. -візерунок на руки наносять

дури були ефективними.

-

Кисле МОЛОІСО. Жодні

ноу-хау

не

зрівняються

з

не лишень для краси, а й для відлякування

хімічні

злих сил та закликання сил добра. ~вна тf

натуральною

жінки, котрі хотіли мати красиву оксамитову

диво-шампуні косметикою.

Нині хна широко розповсюджена як

організмі, маємо всі пе­

4

та

На сході :щавна мили голову

шкіру на руках,

тримали руки

в

теплому

кисляком. Цей метод не забули і в наші дні:

розчині хни. До речі, сьогодні хна, завдяки

чимало перукарів

різним домішкам, буває й безбарвною. Тож

та

стилістів радять для

волосся кисле молоко. Але для більшого

можете

ефекту краще робити кефір самим. У літр

стануть рудими.

теплого

молока

додайте

не

хвилюватися,

Закочуйте рукави,

столову ложку

й

що

гайда

ваші

руки

в домашній

сметани, добре розмішайте й поставте в

салон краси. Хто ж іще подбає про нашу

тепле місце. Через кілька годин ваш кефір

зовнішність, як не ми самі?

Шановні читачі!

Сподіваємосr, що всі поради й заміmr, розміщені на цій сторіНці, стаІJFЬ вам у

приrоді. А щоб "' отримували ще більше цікавої й корисної інформаЦІї,·· давайrе Т8ОрІfПІ іі разом· діліrьсІ СВОЇІІІ ідеІІІИ1 ЗІІахідfаІІІf, відкрипІМІf1 Й МІf о6ов'І3КО· во іх надрукує110. Надсилайте лисnr на адресу редакЦІЇ, на елеrrронну IIOШJ'f або ~за,_",. 6-63-45~

~~~~---~ ЗАСНОВНИКИ·

во-судинних захворювань.

щує настрій і захищає від виникнення сер­

власну іН"Іуїцію. До того ж не сумнівайтеся у правильності своїх вчинків та прийнятих ~

рішень. Більше впевненості- й вам гарантований успіх. · Лев: у цей період не залишайте поза увагою поради батьків та близьких людей. За- · раз саме той випадок, коли варто до них прислухатися. Цього тижня можливі зміни в професійній сфері. Також це чудовий час для духовного вдосконалення. Діва: тиждень розпочнеться активно, перед вами відкриються нові горизонти, форми · діяльності. Будь-які зміни в ці дні підуть вам лиш на користь. Якщо вас запросять на уро­ чистий захід, у жодному разі не відмовляйтеся - мало того, що на святі зможете підня­ ти собі настрій, так ще й зустрінете людину, котра відіграє важливу роль у вашому жипі. Терези: прекрасний час для зустрічі з друзями та давніми знайомими. А якщо ви ще й виявите власну ініціативу й влаштуєте усім свято - отримаєте незабутні вражен· ня. Цього тижня не варто посвячувати оточуючих у свої плани та задуми - тоді швидше все атілите в життя. Наприкінці тижня приділіть більше часу сім'і. Скорпіон: звертайте увагу на дрібниці - відкриєте для себе багато корисного й цікавого. Вівторок вас може порадувати позитивними подіями на роботі та в особистому жипі, проте не втрачайте голову від запаморочливого успіху. У середу, за можливості, влаштуйте собі день відпочинку. У вихідні чекайте на приємні новини від своїх близьких. Стріпець: будь-яка ваша ініціатива сприйметься якнайкраще, стануть у пригоді й цавно виплекані ідеї. Цей період- ідеальний час для втілення в жипя творчих задумів. і планів. Ваша наполеглива праця не залишиться непоміченою серед керівництва. д якщо потрібно вирішувати якісь справи в офіційних інстанціях, вирушайте туди з початку тижня і все вирішиться швидко й без зайвого клопоту. Козеріг: аби повністю скористатися позитивним потенціалом цього періоду, виявляйте силу й рішучість, працюйте ефективніше, виявляйте великодушність у ставленні до оточуючих. Середина тижня - сприятливий час для поїздок, ділових зустрічей та нововведень у професійній діяльності. Вихідні присвятіть своїм рідним - вони потребують вашої уваги та підтримки. Водопій: цього тижня вас наповнять сили й ентузіазм. Проявляйте ініціативність та підприємливість - і ваші справи набудуть чималого розмаху. Усі проекти, започатковані в цей період, виявляться неймовірно успішними. У вівторок рекомендується позбутися накопичених прQблем та боргів. У п'ятницю сприятливий час для втілення ваших творчих ідей.

відо­

і

благотворно впливає на зуби.

-

Як

продукти

переробки свіжих поА!fідорів містять ліко­ пен у більшій концентрації, ніж самі пло­

У чаї також

зміцнює

..

Томатний без солі.

сік

-

~

-.; ~ . _. • ·

••• "

це жипя. І пити варто те, що сnравді при­

~

ко-

ря". Кожен господар неодмінно зрадіє такому nодарункові!

ремонт із

найкращих рецептів борщу. Фото з пе­

що

мусь із знайомих, придбайте для них зеленого "ліка-

чинників. Тож як­ що ви недавно зроби­ приміщенні

ре~~~о.ж:цями теж буде надруковано в но­

07400, м. Бровари, бульв. Незалежності, 2, редакція газети "Нове життя",_ або електронною по-

який

Ще один прекрасний абсорбент - мющ. Він ефективно бореться з частками бензолу, який входить до складу фарб, чорнила та засобів по­ бутової хімії. nоставте плющ на кухні або в кори­ дорі, й забудьте про шкідливий бензол. Ось бачите- ми вбили двох зайців одразу, Ад­

".. для очищення повітря в кухні.

Переможці отримають солодощі до новорічного столу, а також сувеніри від Фестивалю борщу. Найцікавіші рецепти буде опубліковано на сайті Фестивалю, а їхнім авторам буде постійно повідомлятися про акції та новини Фестивалю. Поспішайте! Конкурс триватиме до кінця нинішнього року. А 20 грудня за сприяння Смачних партнерів конкурсу - ТзОВ "Ен­ джой" і ТОВ "Фрутекс" - ми вручимо призи переможцям - десятці авторів

ДОМІВКИ

У будь-якої людини після цілого дня, прове­

частками різних шкідливих речовин. І зовсім

Всеукраівськоrо фе~алю борщу разом із йо--& . . . . . . •. ~

.

...

СВОІ

деного в закритому приміщенні, голова почи­

нає йти обертом. A/J;#.e чи то в офісі, чи то вдо­ ма ми дихаємо не тільки побутовим пилом, а й

Наrадуємо, що в минулому номері у рамках

ro

Оздоровлюемо

17 квітня 1937 року

Завжди ваша Валевтива Миронівна.

Адреса редакціі: 07400, КмїІІСІоІСІІ обл., м. &ровари, бупьв. HeзaneiOIOCti, Адреса в Інтернеті: newlifeOmeta.ua Тuефонм:

4-03-715 - відnовідальний секретар, відділ реклами 5-59·19 • заступник головного редактора, відділ сільського госnодарства

4-23-26 - бухгалтерія і nрийом 6-63-45 • комп'ютерний відділ

оголошень

2.

-Автор спогаІІУ на 1-й сторінці- М. Рильський.

• Редакція нЕІ заІІJІ<ДИ nоділяє nозицію авторів.

-За точність викладених фактів відnовідає автор.

- Листув"ання з читачами - на сторінках газети.

За зміст реклами відnовідальність несе рекламодавець. Віддруковано: ПСК газети "Вісті Центральної сnілки

-

споживчих товариств України"

Зам. З1-91-92

Тираж

3400 прим.

#91 92 2010  
#91 92 2010  
Advertisement