Page 1

ra:aeYa. впоа~~rь 17 ICIII'I'KR 1867 роІС)'

8

СЕРЕДА,

ВІДЗНАЧЕНІ ПРЕЗИДЕНТОМ НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМО­ БІЛЬНОГО ТР АВСПОРТУ ДВОМ РОБІТНИКАМ АТ сШИНОРЕМОНТНИИ ЗАВОД• БРИГ А­ ДИРУ ВУЛКАНІЗАТОРНИКІВ Л. Г. ВЕНГРИНУ ТА ВАЛЬЦЮВАЛЬНИЦІ Є. Т. КАЛШІЧЕНКО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАІНИ ПРИСВОЄНО ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ сЗАСЛУЖЕНИИ ПРАЦІВ­ НИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАІНИ•. ни це

Євдок.ії не

ТрохимІв­

перша вlД.знана..

Протягом ЗО рок.ів бе_gдо­ ганноІ во

праці

неодноразо­

наrороджу.валася

чесними

по­

грамотами,

а

та­

tюж пам'ятнИІ.>w: знаком <<ПОчесний працівник ав­ томобіль1юго транспор­ ту>>.

Отже, цех

i30JIY. Склад­

не, шкіДливе виробництво,

особливо для жінки. ж

привабливими

А че

здава.ли­

ся майбути.і пільги робіт­ ницям, СІQДИ З

які переход·или іНШИХ ДіЛЬНИЦЬ

5.ередодні

ю.

І

виходу

хоч .нині

:на

доко­

Р "'""" зміНилася ;Існуюча шtreJia цінностей і :невідо­ .мю,

чи

впливатимуть

на

,розмір пенсії ці 9 .років тризмdнної роботи на запилено:vrу,

загазованому

виробництві, неЗІмінними залишилися притаманні Євдонії Трохи~~івні вНІсока відповіДальність і не менш високий професіоналізм.

шорохувальну

дільницю, був щt.чальни­ ІООМ ЗМіНИ. НинJ. !ЗіН бри­ гадир

вулкан.ізаторнИ.Юв,

де в процеаі наварювання

шин таІЮЖ чима.Іф в.щпо­ віДаль:них операцЦі. По­ слуга

ця, при всЩ

фLцитності, коштує,

ще

тож

й

її

де­

дQрОго

замо.вник

по­

викен одержати Тіі.льки якісну продукцію. І уваж­

ності, стараноосТІІ. ЛOO!Jjj,Дy Григоровичу іІІіе

позичати.

А І.Щ! в посmдчеин:І. •За­ служеного

працШНика

промисловості

УкраІни•

наголошується, що ця від­

знака - ~за особистий внесок у ,розвиток вироб­ ницт.ва,

впровадження

но­

вm форм господарюван­ ня, освоєння .нових видів

nродукції».

Так,

незва­

роки, відданих заводу,

нує не лише закr1пи~·и ни-

Це буде (на двох нальна

ПJI.aJHi, ної

пер­

буде

запроваджено

експе­

риментальний типовий проект адміибуДИНRу дер­ жав·кої псдатковоІ інсnек­ ціі. Так, СЬОГОДНі ПОНа~ 100 ІІ

Інспекції займають МіСЬКВИКОНКОМі ЛИШе 12 невеличких

му

н;і.мнат,

чис.-1і

в

то­

пристосовані

прим·іщення.

із

черво­

вкрита

черво­

черепицею.

Д•ОІСт,а,тнw

п'ютерного

нове

У

НЯМ

WІ птиці

були

допущені

кот.рі

завдали

rосподарствам

значних

зби-rків. ~. у JІИПНі внаслlдок ~nалаху пилу із борошна ва rалереІ

радгоепl

rраи-складу

в

сКавта:вський•

та

-

«НОВЕ

НА

шу

І

-серед

скрипку

НІіченко.

раЙОН!

ТИС­

ЦІНА

під

В!аІНО. цтво

риття

ЗАЛИШАЄТЬСЯ

ПОПЕРЕДНЬОЮ

АЛЕ

пер­

ЗБІЛЬШИТИСЬ

ТОЖ

ПОСПІШАИТЕ!

му КІЗ'арталі

камн у .затишному -кафе «Валентина» мо~ б було віднести

до роз­

ряду світської хроніки. перед собою

своєрідний неформаль­ ний клуб . інтелігенції nристоличного міста.

млрд. здійс­

Керівкккн промисло­ вих підприємств були

першо­

року.

приємно здивовані без­ перечно

го

нкх

евиварнина

вроводів

електроприладах

забезпечення

внаслі­

замикання

в

системи

повітрапри­

току В прІDІіщеви&Х. Гос-

віршами-шаржами

завдано

і,

покладені

мен

-

вітяно.к із сЛеді

перебійкоУ роботи тварин­ ющьких приміщень, а та­

кож місць для зберігання кормів в осІнньо-зимовий період обласикм аrропромвсловкм комітетом і уп­

без-

-

клу­

бу». А сnонсор вечора фірма сБа.клек>>, яка добре відома в місті своїми блаrодійикми справами, колег

завликзла

активно

допома­

гати освіті. бо саме во­ на

повинна

відродити

державу.

рази.

Госпо­

ди, на велике терпіння 1

ДаІЙ сили для цього ... І наостанок: люди доб­ рі, ТіЛЬКИ Ні В ЯКОМУ разі Не ВИІНіТЬ В УСЬОМУ ЦЬОМу, бідолашного кондуктора, не влаштовуйте йому Гол. гофу. Він не винен ...

безглуздістю

приголомшило

бровар­

23

чому це

трапнлосв.

жовтня близько 20-ої години

·вечора

.на

цього

області

року

в

оголо­

пожежкої

Протяrом цього часу ке­ рівиккам rосnодарств

ке­

обхідно

ви­

перш

конати усі

за

все

заходи,

запро-

місцевими

намн державно.го

орга­

пожеж­

ноrо нагляду.

інспектор варського

:напрямку

промислової

зони

на

віддалі

72

тенко

з l!ОГІНЕшальнИІМ

nораненням картеччю

в го.пе­

·ВУ.

На IVI!Lcцe вбивст-ва були

виклинан,і

працівнини

про.куратури. Разом ,із ·Співробітниками карного роз­ шуку

і дільничними інсnекторами

було

проведе-но

роботу по встановленню особи, я~ скоїла злочин. Для цього ~прочесали» територію, що прилягала до мі.сця вбивства. ·Знайшли .ряд важливих .речових докаІЗ~?. -сере,д .яких ·обріз рушниці Іі курт.ну. В

ПОДаJLІ>ШОМу ЗІаВДЯКИ •Ю'l[ЛИМ ДіЯМ

Прокуратури

'Тіа

к·арНОГО

,РОІЗШУ!{У

праЦіВНИКіВ

ВСТ<!ІНОВЛеНО

ОСО­

бу, .котра Підозрювалася у скоєнні зло!Чи;н.у, а також проведено

ряд

оперативних

заходJ.в

по

її

затриман­

ню.

Через т.ри дні І]ісля вбивства підозрюваний був з,а,триманий, Ним виявився неповнолітній Д., тшй нJде

не

працюв·а,в,

в,ів .антигромадський

спосіб жит­

тя. Він підозрюється ~ в крадlЖRа!Х особистого маі' на громадян в Броварському районі.

ня

НИМ

ТЯЖКОГО

ЗЛОЧИну

Мотиви скоєн­

ВСТажJВЛЮЮТЬСЯ

В

Процесі

- Миколо Васильовичу, .11, наприклад, чув, що постріл призначався прокурору. Наскільки це ймо­ вірно?

Н. ГОМЕНЮК.

nоновакі

в

меl'Рів було з:НJайдено труп ч.о.ловіка. Ян nізніше встановили, це був вчитель СШ N2 5 О. П. Мини­

слідст,ва.

шено місячккк безпеки.

збитків.

равлівІumІ пожежвоі

клубу», у якому

об'єднані переважко директори - чоловіки міських шкіл. Не менш цікавим був і .внсту.п Іх колег жінок ос­

жовтні

З метою попереджекня пожеж 1 забезпечення без­

на поnу­

лярні мелодіі пісень членами «Джентель­

.пеки Київської

зкач­

на

ннх, які були напнеані

талановитими

6E3DEIII

rалереІ отримав тяжкі оnіки. Тавож в цьому ж госnодарстві в жовтНі в

електричних

шефські

зв'язки з боку колек­ тквів заводів, а тавож спробувати створити

Нош­

подар~тву

пожежа

цілі дещо

призабуті

і

вІІІІИКJІа пожежа. РобіТЮІІ(

короткого

дві

відновити

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

примЬценні

як і

-

колективів із директо­ рамн прОМИСJІових під­ приємств та бізнесме­

будівни­

1996

чотири

ч:ан. А. М. ВОЛОШИПЕНКО звернувся до проку­ рора міста М. В. Г АРНИКА з проханням розпові­ сти,

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Вечір-зустріч п.редставккків педагогічних

цент-ралізо­ у

в...

Бл-агослови нас

Недавнє вбивство вчителя О. П. Мвкнтенка своєю

підступністю,

в~­

ється

Підозр10ваноrо у вбивстві затримано

МОЖЕ

Відродимо духовність

споруди

Зав·ершити

Ціна квитка на проїзд в автобусі МІЖМІСЬНО­ ГО сполучення збіЛьшу­

тне. крб.

120

Rідіграють

Спасибі вам,

з

грунтовій дорозі, що веде в.і~ .вулиці Чернях,івсько­

котлова­

фундамент.

планується

ВИНИКJІа

ПОНИ-ЩО

з

також

них

скаЖімо,

:ні вже коштує ... 72,5 тис. крб. Принцип та~ий: 1 км. проїаду 1480 крб. Гранична ж вартість проїзду в МАРШРУТНО­ МУ mкаі дорівнює 2 тис. к-рб. за 1 км. шляху. Тоб­ то з кінця в кtнець 332го маршруту - 32-34 тис. крб.

ПЕРЕДПЛАТНА

терани!

ком­

<<ПОрОШИНКИ>>,

розпочато

ну

А проїзд,

РОНУ.

1995

такі трудівники, як Лео­ нід Григорович Венгрин та Євдокія Трохимівна На.лі­

Н.

1-ше ПІВРІЧЧЯ

шиноремонтного

заводу.

Украіни

А якщо пасажира ще й добряча торба «супровод­ жує» (багаж) то ще треба додати 6 тис. крб. Русанова до Ниєва сьо,год.

виrоrовлення діафрагм для їх вулканtзаЦії. Для цьог.о тут ,вже nобудунано новий цех. Але НіЧОГО б ЦЬОГО Не вдалося зробити, якби не працелюбні, майстровиті люди, на які багаrrий ко­ лектив

ЖИТТЯ•

легко­

крупногаба­ а

МіШстрlв

ро.ку «Про цівоутвореи­

Отже, згІдно з цими тарифамн з 1 пнстопада (тобто з учорашвього дня) у Вроварах проїзд авто­ бусом, скажімо, .N'2 332 з залізничного вокзалу до метро відини1 коштує... 25 тисяч: 200 карбованців.

1іЗ застосуван­

металокордом,

1994

автобусах міськоrо, міЖМіського і приміськоrо спо­

ГАЗЕТИ

шиноремонт­

різки

КабіНету

жовть

21

лучеиия.

готове

ВИСОКОГО

від

.N!! 733

ІUІ в умовах реформуванна еконоМікИ• розробІUІо і

вантажівок.

наСОСііВ

ку для

Вже визначено доцільне

док

для

ритних автошив та шин

ЇІЕ 1/СІУНІІ RОJКЕЖНОЇ

пожежі,

ЗіНОБУ

планах

:рих ши:н

місце для новобудови --t.В

нюватиметься

міщеннях для внрощуваи­

1

підставі постанови

погодИJІо з обJІВНКов.комом нові тарифи иа проїзд в

ПЕРЕДПЛАТА

Але освітmш поставИJШ

АТ <<Діпроцивільпром­ буд>>, пе.редбаЧ'ає .ма-кси­ мум зручностей як для персоналу, так ·і для чис­ ленних відвідуваttів

икцьюа фермах та в при­

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

зоа­

ників впровадження ново­ го методу переробки ста­

ти.

близько 100 крб. ФінаНІсу,вІання

З початку цьоrо року в нашому районі на тварик­

Київське тернторlальие виробниче об'єднашш на

надходить

~.взуття»

виків

власну АТС на 128 номе­ рів, актовий зал, два ліф­

і району.

що

-

текТ2Р

обладнання,

торисна вартіс-ть

міста

утилю,

Споруда,

Нс,ва споруда, типовий проект якої розроблено в

жителіів

з

договірна

Важко повідомляти, але мусимо.

архІLтекту.рному

будівля

матимуть

ДРУЗІ!

tз Нtмечч;ини. НІа їХНі кар­ каси шии·. Потім на них наварюється новий nро­

без сумн.іву, прикрасить Бровари. Працівники ж

вників міської подат-

..)1

зlV.d!н. Замість шкідливого асбесту, що НJаіДХодив Jіз Р-осії, використовується каолін. На заводі розроб­

5-4,пооерхо.ва рівнях), оригі­

цегли,

ною

НіВ, останн~м часом зазнав

практикується

90 (8571)

,N'g

Ціна

Uасвжире, тримайеи • аа rвнанець 1 ••• серце

ШАНОВНІ

сокояКІЇ/Сну гумову кришку

теж ОСВОЇВ уаі СУ•МіЖНі професії, трива.лий час очолював

Ізоляційний ,матер~ал, мого броварча:ни виготов­ ляють за зміну 500 руло­

ШИТИ роботу останніх. З виг<Щ<>ю для себе nіДприємство обмі:нює ви­

22

стануть

8

Тер.міново в но.м,ер

ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЗН1а.ЧН.О ПОЛіП­

Як і Є. Т. НаліНІічен­ Леон1д Григорович за

Бровари

РОКУ.

зна,чно сферу

м.і.На дерев'яних конструк­ цій градирень· на гумові,

ко,

шим містом в Україні, де

1994

ДЇЯЛЬ'ltОСТЇ.

лена Іі

жаючи на снл.а.дні умов!\ переходу до ринкової еко­ tюм.іки, Шдприєм.ство, що на СЬОГОДНіі Є ЄДИНИМ В кра1Rі по ремонту шин та виготовленню ізолу, пла­

Вперше в Україні

ЛИСТОПАДА

н!lшні рубежі, а й розширити соою

Працею славна людана

Для

2

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ МІСЬКОЇ ТА РАНОННОЇ PAJl НАРОАНМХ АЕППАТІВ

І.·ХУТЬКО, ВДПН Бро­ РВВС.

- Виходячи з матеріалів справи, це l\1Jаv:юйжовір­ но. ДаНі чутки мають підстави, але не у зв'язку в цією

-

справою.

Що чекає піДозрюваного, якщо органи слід­

ства доведуть його вину в скоєнні злоЧШІу? - Безперечно, що пі.сля проведення по.вного d об'єктивного попередНІЬоrо сліДств•а ·сира1ву буде передано до суду,

де і .визначиться :міра покарання.

Я як прокурор глибоко .обурений, що в JVLi.cтi, на ж'аль, скоюються такі злочини. Правоохоронні органи докладають ваіх зусиль для того, щоб В:они не т~ль­ ки не скоювались, попередженню.

але й вживатимут.ься

заходи

по

їх

Висловлюю щире сnівчуття

ріДним

і близьким

О. П. Микитенка у зв'язку з цією траrедією.


2 стор. 8

Середа,

2

листоnада

року.

1994

«НО

ІК ФШJІІІU~~ІП ШUДШРШШУІЮШЬ жовтня ЖИТТЯ>>

22 << Нове вана

звернеНJ:ІЯ

ронних

мають

мешканців

потурбувалася

шляхом,

все

відволіхає

населення

правопорушників

ні

дружини

і

ти

на

разом

підприєм­

з

правоохо­

органами

патрульну

нес­

службу.

Ми просимо жителів міста взяти

їх

активну

участь

в

у

школах

посилити

виховну роботу. Для цьо­ го необхідно використати

потенціал ветеранів війни і праці, котрі б надали необхІдну допомогу;

-

заборонити продаж спиртних наnоїв у вечір­ ній і нічний час;

nроводити

рення

на

тим,

обгово-

підприємствах,

злочини.

ня~!

із

nритягувати

повіда л ьності рівників ,

ся

запрошен­

суддів;

-

до

від­

батьків,

котрі

ке­

ухиляють-

від виховання

дітей

!

!ІЮЛОді;

---

заборонити

в ати мп,

в

ти

показу­

кінотеатрах

що

лодь,

міськраді

через

державні

органи

це

ченні

домогтися

і

і

на

няття закону

телеба­

про

nропаганди

мо­

вимага­

зробити

ну

філь­

розтлінюють

а

прий­ заборо­

насилля

і

жорстокості.

Поряд таємо

з

цим

увагу,

ми

що

звер­ повер­

нення до капіталізму (під виглядом

міки)

і

ринкової

нажива

.методом

талу як

еконо­

будь-яким

nервинного

каnі-

саме

собі

вже

nороджує

по

такі

злочини,

хабарниц'Гво,

підкуп,

обман

тощо.

Бездуховність

молоді,

в седозволеність,

nияцтво,

насилля

це

і

-

жорстокість

атрибути

і

суnутники

капіталізму.

• ВІ'ІЛІ3А.Й, і

жит'ff

ветеранам

інвалі­ у

суве­

ренній Україні. Це вся­ ~:иЇІ знає, хто розум має! Про це багато писалось, говорилось,

показувалось.

Інколи робились спроби << Задобрити>> ветеранів і інвалідів, зробити проїзд в автобусах і інших видах транспорту безкоштовним. Але словах.

ж

то

А

на

тільки ділі?

на

Вда­

мося до прикладів. Ходи­ ли колись автобуси N2M 330, 331. На відповіДних маршрутах

на

від

своє

і

їх

знехтувана

тими,

тепер

бо­

існуван­

живе

інших,

і

за

це

ра­

приз­

державна

структура,

дозволяла

Rожному

мадянину

мати

роботу,

відпочинок

вищу

ос­

на

захист

1

а

зараз

<<бабКИ>> ном .

від

Праця

була справою честі ності,

що

гро­

ираво

правоnорушників.

і гід­

робити

-

будь-яким

чи­

Це приводить і при­

водитиме

лоді

за

не­

тому

до

протесту

своє

числі

l\'Іи,

теnер

ли­

-

міста.

Про

міська

адже nитання пра­

цевлаштування ких

броварсь­

випускників

набуває

все більшої актуальності. І все ж , переконана. що

nоnулярність

ща

учили­

визначається

ЦИМ,

У

Ще

не

лише

ДОСИТЬ

МОЛО·

і

до

склалися

добрі

перемоги

війни

нас

<<Дух

єднав >>.

у

ході підготовки до овят­ кування 50-річчя визво­ лення України від фа­ шистських

кожній

загарбників

групі

дено

було

nрове­

те:vrатичні

хвилини

бесіди.

~ювчання,

мужності

та

у

уроки

пам'яті .

Уч­

нl взяли шефство над ве­ терана~ш Великої Вітчиз­ няної війни. Двом без­ платно зроблять ремонт житла .

традиЦії,

Ось

атмосфера rурботи й доб­

таке

безnосереднє

сnілкування

розичливості,

поколінь

сприяє

ваги

між

взаємоnо

викла;щчами

вихованню

та

почуття

А як з містовно органі­

зуміння.

У'ІНЯМИ.

зnвана

Тут

виховна

постійно

ся

робота!

проводять­

різноманітні

но-масові

тільки

культур­

заходи.

nочався

ний рік, В

був

Ще

навчаль­

вересень,

УЧИЛИЩі

уже

організувати

а

кальні

витвори

оригінально

природи.

оформили

----....

у

ведене

їх.

співчуття,

ро­

місце

прецесі

від­

відродженню

впровадженню

свят

та

народного

та

українсь­

обрядів .

відзначаються

В

юних

відnові­

Важливе

виховному

ких

в

поваги ,

дальності,

ВСТИГЛИ

виставку.

Та ще й яку -- «Чудеса осені>>. Діти зібрали уні­

мо­

існування,

всі

Тут

свята

календаря.

училищі

навчають­

працюють

секЦії

з

боксу,

танцями будь-ласка! Для тих організовано тан­ цювальний колектив, який захищав

чєсть училища на облас­ ному рівні . займаючи при­ зові місця. Колективом керує досвіДчений педа­ гог Н. М:. Березюк. В училищі особливою турботою оточені діти-си­ рnти. Вони перебувають на

повно~ІУ

державному

утриманні,

одержують

безкоштовно одяг, харчу­ вRння. Напівсиротам, ок­ рім 6езn.1атного харчу­ вання,

виділятиметь ся ма-

теріальна

допомога .

дітьми ,

З

схильними

правоnорушень,

до

ведеться

іН,'\ИВідуальна робота. -- Завдяки цьому , розповів директор в. Запека, кількість уч­

r.

прихильнини

нів, що стояли на обліку в ІЮмісії в справах неnов­

І це закономірно. Адже тут створена хоро­ ша база для занять, є Ці­ лий спортивний комплекс.

ноліrnіх, з 42 зменшила­ ся до 9 ; в наркологічному кабінеті з 24 до 4 . ПТУ-4 підтримує та-

ся

палкі

спорту.

....-----

90 (8571)

РОДИНІ

футболу , волейболу, тені­ с у, айкідо . А хто захоплюється

неодноразово

кож

зв'язки

з

колишнімй

виnускниками ,

те,

як

і

де

знає

вони

влаштувалися,

на

про

праце­

запрошує

зустрічі.

Багато

сил .

старань

у

любові

справу

і

вихо­

вання підростаючого по­ коління докладає заступ­ ник

директора

ній роботі яка

по

В.

вихов­

П.

Грудій.

організувала

і

керує

дівочим вакальним ан­ самблем. Щира, доброзич­ лива.

проста ,

стується

вона

великою

кори­

повагою

учнів.

Ось так живе, працює і відпочиває цей міцний . дружний колектив. А в дружній, хорошій родині завжди

nриємно

гостях.

І

хоч

ли в

училищі

метою

-

як

бувати

ми

у

побува ­

з 1Ц

перевірю..

з відділу у сnравах моло­ ді та спорту, нам було приємно

дізнатися,

Цікаво

як

живеться

юним

його

господарям.

О. інспектор

ЛЕВЧЕНКО, відділу у

справах молодІ та спор­ ту.

~-------·--------------~-----·.

в

На.м пишуть

nравопо­

комуністи.

будемо

nосильну

участь

брати

в

роботі

молоді

по

і

nрийняти а:тьний

Рада

народу.

А для

РАДУ ШКОЛИ

що

повинна

закон

про

захист

умови

ОБРАНО

вихованню

вважаємо,

Верховна

20 жовтня у міській середній школІ N2 6 від­ О'! .lасн ГJатькі в ська кон­

соці­

трудовогО

це

створить

виховання

ді­

Президент своїй

України

програмі

про нього

класу,

а

серед­

це

серед­

ня буржуазія, близько відсотків

ра'іни .

населення

Виходить,

новна

частина

Це

породжуватиме

межею Ми

бідності.

були

проти

програм,

на

зло­ і

бу­

будь-яRих

спрямованих

користь

си

ос­

населення

за

демо

основної

населення.

повинен

20 Ук­

що

буде

чинність.

у

жити

Ніх'Го за

не

рахуноR

шита

армійська

кування,

що стосуєтьс:я все

форма,

і

оGов'я:нюве щоденне

і ритмічний марш із заспівувачем. бойових дій

то,

виявляється,

ши­

тут н е

На думку командира підрозділу, техніка ще <<За<:­ тійна», створена за тих часів , колн для одержання необхідної потужності можна було витрачати вели­ nУ

кількість

жов­

І ваш. ми

не благай, не вмо­ З лайкою і сльоза­ доводиться вибира­ інваліДові з такого

тпсь

автобуса. А того ж 332-го треба чекати по кілька годин. Особливо практи­ кується

це

дня.

такій

нії

На

в

один-два

середині

довгій

лі­

автобуси,

та

й ті <<відстоюються>>. Хоч би графік конений! А

про

руху вечір

був

уза­

краще

не

згадувати. Як тільки смеркне їх і з свічкою не знайдеш. Може, й з'я­ виться якийсь, то неда­ ходить до зуnинки 100-200 метрів. Така дистан­ Ція лід

ни,

силу тільки

зупинЦі

від

натовпу:

і

мат,

лицями.

і

і

Нині офіцери ясно усвідомлюють, що НЗ паль­ вистачить, у кращому разі, на один не дуже

Раз-по-раз:

ми ..

"'Ось

школи.

бутнє.

розповів про ШІ<ОЛИ,

ознайомили чле­

Ng 6

нів ради із роботою мо­ л одшої та середньої шкіл, розповіли про діяльlfіс.z:rь

r-:лубів <<Анни Я в­ НИ >> та << Старшокласнию>. І хоч це було лише

проб­

ШЛЯХИ

ЇХ

перше засідання нової ра­ ди, на ньому вже були

було

об­

прийняті важливі рішен­ ня, які, без сумніву, спри­

школи

одноголосно.

до

її

ятимуть

поліпшенню

чально-виховного

удосконаленню життя

підрозділу. Втім солдати і офицери на місці відпрацьовувати встановлен­

нав­

процесу,

роботи

С.

ДОЦЕНКО .

ЗУСТРІЛИСЯ

З ВИЗВОЛИТЕЛЯМИ

8

установкою <<Ураган~.

Людно було

Фото Гліба Гаранича

ми

Roro

виростили .

Ось

за кого ми нлалн голови!~ Зате сучасні власникл

автобусів у часто нених,

нах,

забруд­

несправних

неріДко

UІіtСТають

по

бокових

місту.

стеклах

ються

а

крб.» . Ось

<< 15000 <<20000

іНКОЛИ

тут

би

На

красу-

цифри

нр\і.»,

маши­

напідпитку

хоч

один

міліціонер, хоч би один охоронець порядку наві­ дався! Немає їх. Та нав­ ряд чи будуть ... Хоч зараз лягRй

у до­ r.ювину . Померти б, так де ж взяти коштів для ПОХОВа!lНЯ? Ми,

про

ветерани,

безладдя

Але ж вихід! За

треба

в

знаємо

Унраїні. :шаходити

дорученням

нів,

соЦіалістів

стів

і

просто

і

ветера­

комуні­

нужденних

Щиро вдячні! Ми, сім'я інваліда 11 групи, учасника вій­ ни Івана Кириловича Величка, просимо по­ дякувати

через

начальнику виробничого ня

О. МАКОГОН, теран КПРС.

вІйни,

ве­

праці,

газету

міського управлін­

комунального

пuдарс1'Ва

гос­

Віктору

Ге·

оргійовнчу Степанову профсnілковому

тет~'

за

1

комі­

Іх душевне

ставлеюtя

до

ІШКів

пенсіонерів,

і

фронrо­

що

позаминулої неділі біля пам'ятника у

центрі

Нрасилівки.

На

урочисто­

траурний мітинг, приурочений 50-річчю визволення України, зібралися ветерани війни, жителі села, школярі і гості колишні воїни 163-ої Роменська­ Київської дивізії, які визволяли це село. Хвилюючим був мітинг. На ньому виступив го­ лова Красилі в ської сільської Ради М. І. Ладан, го­ Jюва Броварської міської Ради О. М. Іщенко ...,_ лова ради ветеранів війни і праЦі села М. А. ниченко, Герой Радяю;ького Союзу генерал-лейтt. нант у відставЦі М:. П. Пилипенко.

Від і м ені присутніх до пам'ятника, на братську JІюrилv були пок:Іадені квіти, вінки. А отець Іван

нровів літургію і молитву.

ї ннгу

з

1\онцерто;-.1

Перед учасниками мі­

виступили

самодіяльні

артисти

районного будинку культури. Теплом і увагою були оточеНї колишні воїни 163-ої дннізії . Від імені красилівЦін їм піднесли x:r Ю- с іль , пригостили обідом.

які не один рік відда­ ЛІІ роботі на підпрв­ смстві. Так, не було жодно­

"ВОГИИК" ДЛЯ ВЕТЕРАИІВ

нас

н ; ичах . Біля обеліска полеглим на війні землякам, а їх не повернулося звідти 220 чоловік, зібралие~ на мітинг односельЦі, щоб вшанувати загиблих 1

Г() Дня Перемоги, щоб От

обминули

увагою.

і напередодні

50-

Пам'ятна пройшло святкування 50-річчя визво­ лення Унраїни від німецьких загарбників у Нюt­

річчя визволення Ук­ раїни нас особвето при­ вітав Віктор Георгів­ вич, а ЧJІени профко·

іf\Ивих фронтовиків. Після урочистої частини сіль­ ська Рада, дирекЦії радгоспу ім . Щорса та заводу

му

НИК>>.

принесJІН

грошову

учитель-пенсtонер,

полеглим,

(Укрінформ)

побажали

квітн

і

винагороду,

здоров'я,

родинного щастя і дов­ голіття.

СІм' я

ВеJІИчко.

,,ФакеЛ>> З

організували для хвилюванням

і

ветеранів

сльозами

на

війни «Вог­ очах

слухали

нолишні воїни фронтові та про війну піані у вико­ нанні Л. Максимової, Т. І\расулі і З. Мішино'і Щиро дякували

ветерани

та

школи.

'J ривали й марш 300 літрів на 100 кілометрів. ToAry і стає подією в частині навчально-по.1ьовий

розгніва­

погрози

раду

леми

рано

ного

почуєш прокльо­

--

СШ

про­

складу увійшли по 10 вчителів, учні в та бать­ !і1ів. На цьому конферен­ ція закінчилася. а ново­ оГ>рана рада приступила

пального.

nенсіонерів

Чого тільки не ного

моло­

навчаль­

виробничим

Раду

ня бойових установок. Адже бойова підготовка єдиний засіб хоч ян:ось зберегти армію саме ях ар1\Іію. а не групу людей, одягнених у форму . Навчальні, заняття з ракетно-артилерійською

25

учні,

подолання.

гаразд.

МІСЬКРАИОННИИ КО­ МІТЕТ КОМУНІСТИЧ­ НОІ ПАРТІІ УКРАІНИ. загальних

б уло затвердже­ но план роботи школи та навчальний план. Голо, вою ради обрано Юрія Андрійовича Сердюка. Заступники директора

Перед присутніми висту­ пив директор Сергій Іва­ нович Редько. · Він поді­ лився планами на май­

А от

вихід одного продовжують

Прийнято ка

засіданні

яку були

уnравління

та

цесами

ІІереконатися н то~Іу, що армІя в ~'~-;раїні іl:нує , можна, побувавши в о: (Ній з війсьг;овІІХ частин, які дислокуються під Харково~І. -артилерійс:ькій. Звичайно. вражає тут зовнішній еф е кт: і доГ>ре по ­

інших.

зборах комувістів тня 1994 року.

вчителі,

НЮІ

не

ма­

на

гану

оголосив

формування

qjеренція.

з <.mрошені

до роботи. На першому її

батьки. Метою її прове­ д ення було створення ор­

тей.

давав

За

Рада,

то

пройшов і літе­ вечір за уча­

стю ветеранів

8

р:--:шень.

на

постановою?

державою

водить УІ до відчаю, Ад­ же зруйнована стійка

навішували << шахматоь1>>, що відповідає таксі. Хто

право?

хто

хунок

дикам.

тюю

за

не­

ос~ільки

області,

дому навчальному закладі

м ає. Законні трафаретки nознімали, натомість по­

таке

наживається

N2 3321>>.

ВЕТЕР A.liE! .. Нелегr;о

вигідно

Тільки забереться інва­ лід в такий автобус, як зразу окрик: А ну-ка ви­ лізай, інваліде! За мною йдуть три автобуси

Ду.м"и вголос

дам

це

штовхає

що

Молодь бачить, що во­

в школах осіб, які вчини;l И

хто

віту,

діяльності;

-

психіку,

злочини,

народ­

с твах. в ЖЕІ\ах із гро­ мадян, яким дорогий спо­ кій,

от­

м.

організувати

ронними

руйнує

ротьби

пропонують:

в

риманні ВИЩОЇ ОСВіТИ Че­ реа відсутНість коштів

чесним

--

Якщо раніше до училищ& приймали дітей з усієї

ше

спрямова­

захист

оцінки .

це

дні,

Цікаво ратурний

навіть

значення

завтрашньому

всіх

на

цьому

правоохо­

на

них

При

ЖИТТя~

ДРУЖНІЙ

У

RH

пити до нього не так про­

сто.

ротьбі іЗ ЗЛОЧИННіСТЮ. Номуністи Броварів і ра­ йону візьмуть участь у

вІд

потрібні

Відсутність у молоді ідеалів, впевненостІ в

міста про доп<>моги в бо­

заходах,

і

в газеті опубліІІО­

оргаюв

надання

ХОРОШІ

nрофесії набувають учні у Броварському ПТУ-4 . Тому не дивно, що всту­

організаторам

свята

ІІам ' ять і турботу про них.

А. ГАВРИЛЕНКО.


с:НОВЕ

ЖИТТЯ:.

8

8

З стор.

.Ni! 90 (8571)

Середа,

2

ли~топада

року.

1994

С і.льсьиогосподарсьие виробництво

Істи

хочуть

агротехнічних

т.ому

ханізатори збирають вро­ жай .кукурудзи, готують площі під ярий клин. Важкий сільськогосподар­ ський рік завершується. Зі,брано .врожаї зернових культур. Вони помітно

гектари. Це значно більше, ніж у ми­ нулі .роки. Нинішньої осе­ ні роботи велися успішні­ ше. Це ПОЯСНЮЄТЬ·СЯ ПО­ ріНJШНО непоганою забезпечеНі.стю

нижчі мннул:орічиих. То­ му і затальний валовий

стиль'Нllі'\ІИ матеріал'ами. На церших етапах робоІJ'и

збір

в

числі

торік.

полі

вала

проведено

більшого

з

на

зерно

поставки

рахунок

зде­

додержанням

ня

пального

Це

викликало

тоді

які

.нарікання.

Але

не

знадобИJ]ОСЯ

і

паль­

восени.

сортів,

піщ

озимою

пулярні.стю

-

Ніякий нас

не

золотий

ска­

зав директор <<Степового» 1:3олодимир Погорєлов учасника.м обласного прес­ к. n;;бу ринкових реформ

редакторам

газет

нола1вщини. діє

ще

запас

що

них

.

і

дитячих

ВіЇДПУС­

До

речі,

й

іНШі

нашої

ціНІа,J\ІИ,

степанчанам

значно

зн

нижчими,

звичайній

Молочні

ви­

переро:Jки

торгівлі.

продукти,

ковба­

фей і га.зотурбобуді.вне підприємство. За рахунок переробки тільки невели­ ~о,ї •частини проду.кції

по

ТІа.кож

-

на

•Одну

у

Ми­

з

вер­

ферм і поля з початку ро­

.ні кошти і ні копійки більше, що змушує еко­ номно витрачати їх. За­

ку

ощаджене

Справи у <<Степовому>>, видно з усього, йдуть не­ погано. Але у Володи,~ира

вкладає

Господарство

ча.стину

прибутку

в акції інших підприєм­ ств, баІНки, що.б одержу­ вати

дивіденди

і

по-пов­

нювати оборотні кошти. За нинішньої дорожнечі нової техніки зробили ста,вку

на

продовження

життя вже наявної. Здійс­ нюємо

зовнішньоекономіч-

:!>Б АЗКИ,

ОДНа

імецькою змогу

в

обмін

одержати

стильні

З

УГОД

фірмою на

З

дала худобу

паливно-ма­

~tа<те.ріали.

-

Як вдалось налю·о­ дити переробку виробле­ ної продукції'' цікави­ .l.ись учасники

прес-клубу_

Важливо не зЗJробити гроші, а

тільки й по­

-

господарськи

ними

порядитись, розумно

-

роз­

використати

те,

що

прозвучало

.вже

у

є,

ві.Дпо­

в!Дь. Пра.ктично всJ на­ ші переробні цехи мо­ лочний і •м'ясний, олій­ НІИЦЮ,

пекарню,

роз~tстили у вже приміщеннях, тричі

їх

знизило

створення.

-

млин

наявних

що

вдвічі­

затрати

на

Устаткуван­

ня у нас вітчизняне. Зви­ чайно, не менш ВІа.жливо

ПІід.ібра!І'И м.о.ншх,

них.

У

nравами

людей

-

гра­

ми одертали додатконо

два

<Мільярди

одиJІ

-

паперів.

н:а.рбован­

Погорєлов:а все умов, .в

протестує нинd

проти

які

поставлене село.

прива11изафй.них

сертифLкатів

у

розвшші

сприяє

отри~а:нню

вис.о.ких

дивідендів

UЦо най­

не

міг

зрозумі11и,

ліцензію,

шити інші пита.ння, яких не здайснити

вирі­

без зов­

нішньоекономічну угоду! Притчею во язицех стала практика м'яс·о.комбінату: прийняв дві тисячі голів ХІудо5и в лютому, а за­ платив

з•а

них

через

пі·в­

року. На <сьогодні він ви­ нен радгоспов•і дев' ять ~jі·льярдів карбо:ва,нців. Словом, далеко не кра­

щий партнер. UЦе одна проблем:а велика кіль­ кість фіскальних о.ргані­ зацій над това:ровиробни­ ком. Без кардинальних з~1і.Н не о5ійтись_ А поки що Володимир Погорєлов живе

-

черговою

створити цех по ·вироб-

НІИЦ'І'1Ву крупів, коноервний

м'ясному

жити

через

Нині хлібороби готують­

вимальюву­ картина.

•:УІИ

ози:.тих

навесні.

культур

Во:ни

рано

використо­

вують в.сі можливості

поповнення

запасів

для

міне­

ральних добрив, отрутохі­ мікатів. Незабаром ~теха­ ні.затори

приступлять

до

ремонту техніки. Як би там не було скла•дно жи­ ти,

однак

працювати

тре­

ба, годувати .країну треба. Бо їсти хочуть усі.

Г. ПОЛЯКОВА.

.надає

процедури

консультаційні

приватизації

ви­

розвиток.

мо, що товариство <<Знан­ раніше

цювало

Анатолій КУЗНЕЦОВ. (Уирtнформ).

в

В

-

зввжди

нщ її

активно

цьому

нашій

пра­

напрям­

у,ваги

доручити управління активами вашого підпри­

4)

Зараз вам необхідно прийНJІти важливе рішення: куди вкласти свій nриватизаційв:ий сертифікат. Наша інвестиційна комnанія створена державни­ ми,

а не комерційними структурами для того, щоб

забезnечити надійний і стабільний nрибуток. Запрошуємо до робош ділових і порядних лю­ дей агентами по залученню приватизаційних серти­ фікатів від населения 1В селах району і в Брова­ рах. Всі, хто спілкується з людьми, а це листоно­ ші, продавці, учителі, меднчиі .працівники та інші

п.Ц­

працівники,

орієнтації

.молоді,

еко,номічному

вихован­

ню.

і

10

курси,

які

активним

мшюд<і.

Серед них

іНОЗе:vІНИХ МОВ,

:vІІінари

та

номічних відомих

лекторії

питань. причин

з

нру.~:

ШRJОЛу для

<<до.~ашніх

на,с

Що ви зараз пропо-

нуєте знань?

ні

з

з

рdсною

фо.р­

які ми з Укра­

.інститутом

бізне­

Вони прово:дяться вже

Кілька років і користують-

сотнd

май­ з·айма­

курсах

чатися

а

до­

ЦІіна дозволяє нав­

буквально

кожно­

му.

В

-

якому

д~маєте

напрямку працювати

~алі?

--

Ми розу,:v~іємо, бjJІI,IIlil:TЬ

ІІУt:КНИІ<ів

ІІ!І[іЛ

що ВИ·

спрямовує

свій Іюглнд у сторо·ну ма­ лого

бізнесу

тивами не

знає,

чого

на

перспен­

майбутнє,

але

як це зробиІ!'и.

почати.

дить до

з

Це

багатьох

НІСJJ

БЛАГОСЛО­

протязіі

основи

рИіНкової

ВИТЬ ДОБРО­

менеджменту,

ЧИНЦІВ

маркетингу та бух:галтер­ сь.кого ,обліку. Після занін­

.кваліфі,ковані

інспекції,

знань

одинадцятинласників.

qення

ШКОЛИ

з

приво­ помилок

КО•ЖНИЙ

ВИ·

пу,с.кник отримає авідоцтво

бухгалтера підприємства з .різною формою вла:ено­ СІfі.

Пони тально

NQ 5

що

таКіі

в

та

експеримен­ групи

створю­

середНіх

школах

ню почнуть

.J\I"Q 9,

заняття

в

листопаДі.

Тож

запрошуємо юнак.ів та дів­ чат

на

заняття

економічних

Нрім

до

школи

rого,

Добру

маємо

на­

« Нлосківський»,

взявся

року

бажаючому. В чому це ви­ Ми

-

і

то:v~у

В<иходимо на реальні

ціни,

особливо!

діомовленню прохання

шлася

приблизно

рунок

них

знань

відповіtдно для

проводиться

у

дорослих

школах,

-

а

у

ІJ'ава­

рист,в~ <<Знання>> за сою: вул. Гаг.аріна, 1'еЛ. 4-24-15.

адре­

12-:-\,

який

заради

спасибі

Анатолію,

ковнику

у

а

бачІJмо.

да­

щирого

сер­

рекла мw.

таємничому

також

Володимиру

димировичу

за­

добро­

назвався просто Як

іІшов від

не

яка

забув

прізвище

Тож

ста

знай­

на­

Анатолієм.

ця,

І

душа,

навіть

чинця,

карбованців.

солярки.

Розхвильований

ЗJа ,мJсяцІ,

тисяч

nередано

кіль­

ційні структури. Так, для

Запис у групи економіч­

ус­ ра­

виділенин

необхідну

учнів двLсті

на

УТ

питати

буде •шшадати

надіі

добра

ків,

плата

тут

лальиого.

було

про

привезла стоятель

ця

взя­

але

мІськрайонному

але без :надмірних прибут­ як це роблять комер­

також

проблема

ло

кість.

ки-

однієі з вій­

частин

доnомогти,

Без

отець

минулого

семінаристам.

кілограмів

органі.зація

-

госпрозрахунко.ва

і

городину

Командування

постала

ражається реально?

який

доставив

Увським

піх

Бровар­

благочинний

зшити собі шапку з хутра.

про до­

очо­

Свято-Миколаївськоf

церкви

лося

кожному

який

настоятель

ської

ВІ1сі·М занять кожен зможе

курсів

ко­

люе відомий в Україні гос· подарник Петро Федосійо­ вич Волоха. На потреби ду­ ховних шкіл української церкви Київського патріар­ хату передано майже дві тонни овочів. Але через брак nального доставити цей дарунок можливості ие було. Тому зробити це

ськових

Ви казали

зробив

держплемзаводу

З практик:и віДомо, що за

-

справу

JІектив

Феодосій,

знань.

мір організувати курси шевці1в хутрових в•иробів.

стуnність

кім­

15,

господь

організу,вати

еконоМіки,

неможли­

на

раІЗом

4-х мkяЦlі~ бу,дуть викла­

Важливо й

заняття

С:ЬОГО>;lІІІі

мою власност.і, проводимо р,а,,зом

су_

ступна

економічних

Перш за все, вечір­ курси бухгалтерів під­

приємств

·

ви

залишились.

-

кованої

цих

У нас <<ПОЗИЧИВ>> раЙОН­ НИЙ будинок культури, але осно.вн.ї фор~и навчання у

що

ми

економічних

датись

фахі.вці, прафвники подат­

з

медсестер>>

що

оп­

ХАЙ

криміногенних

В цій школі

піДприємницькою

проводять

еко­

се-~Jнарів ск.оротив.ся, кур-

третій

мічних знань. те,

се­

Зараз

пожний

діяльНІі.стю,

медсе­ маса­

жистів.

більше

додаткову

.тис. крб. за одцн сертифікат.

Тому

,вирішили

відповідає

підприєм.ств,

отримувати

із міським віДд.ілом освіти

в-о без професійних еконо­

під­

-

місті

ється

попитом

готовка домашніх стер, професійних

в

же

користу­

в.алнсь

наБdть

ситуацій.

можемо

'11аЛІІХ

Ми створили різнома­

Нітні

си

же

хочуть

Наша адреса:_ м. Бровари, вул. Гагаріна, ната 327. Тел.. 5-22-28.

ся не.малим попитом_ Ад­

пр о фе сі й­

які

.а:ату, можуть nрацювати у нас за сумісництвом.

ються

при­

одержання

ємства.

допомогти

організації

чимало

дІіляло.с.ь

їяським

заправляють

Ми

Валерію Антонови­ нашим читачам відо­

-чу,

та

провести акціонування та приватизацію вашого

3)

Оплата

кореспондента

ваших

підприємства;

послуги,

державних

повернення

і доходні nідnриємства високих дивідендів по них;

заступник голови правління Броварської організації товариства <<ЗнаннЯ>> Осницький В. А.

заду~кою

його тактика:

пере­

зимують.

перспективні

СЬОГОДНІ важко уявити nерспективи діяльності сучасної люднии без мінімальних знань основ рин­ кової економіки. Менеджмент, маркетинг, ринок ці поняття ста­ ли символами сучасного сусnільства. І який би шлях не вибраJШ .сьогОІJ.Ні молоді люди, їм не обійтись без еле.ментарних знань принцшІів ринко­ вої економіки.

як

це <<СТеПОВИЙ>>, ЯКИЙ ВИ­ ростив бичків, не може розпоряджатись ними. А скільки тяганини, щоб одержати

ста­

добре

2) обмlНJІТИ свої приватизаційні кошти на серш­ фікати комnанії з метою вкладання їх у найбільш

ня їх обді,гаr~ій та 'акцій.

ку?

нер

кущіння,

зитні проценти та гарантують внесків на першу вимогу;

приємств, а т1ак.ож випуск і розміщення їх акцій. ПраЦівники компанії .кваліфіковано про,водять ро боту по фі:нансово,му оздоровленню пщприє:vтств. ІІІ: шуку та залученню іНІвестиЦій, по дальшому реє­ струванню піДприємств. Номпанія допомагає у за­ лученні коштів для господарських товариств та комерційних .структур шляхом випуску і роз.~Ііщен­

справ.і? Багато що. На­ приклад, німецький парт­

дію

фонди <<Аrропромlнвеету>>, які надають високі депо­

;~л;t

а саме: приватизація, ст,во,рення та обслуго­ акЦіонерних товариств, торгівля ціННІІМІ!

готовку документів,

НЯ>>

хвилює

поправляться,

ПРОПОЗИЦІІ ДЛЯ СПІВРОБІТНИЦТВА Ви можете: 1) Вкласти тимчасово вільні кошти у взаємні

перами.

зав>ажає

більш

ще

<<Агропромінвест>> м'ає досв.Lд 110 реалізації ,своїх ющlй та .сертифіка11ів, а також акцій інших під­ щтєм.ст.в. КомпаНJіЯ має брокерськ.і ~І.ісця на Yh раЇІ!ській фондовій біржі.

Ста­

прибутк.овість діяльності інвестиційної

На запитакия нашого

завод.

Михайло Васенін і члени його сім'ї. Пекар-технолог

цінних

паперами, спільне :Lнве.стув·аннн через взаємні фон­ ;~и. комерційна діяльність з привати:заційнима !Іа­

Ців.

ПJдПрИЄІV!ЛИВИХ,

цеху

сLвбою.

озимих

На більшо,сті площ озимі зернові культури пере бу­ вають пони що в доброму стані. ЧастиІНа в задо­ вільному. На жаль, є і слабкі, зрdджені посіви.

си ~ копченост[ щодня вJд­

віД

!ПЇідроз~ілі.

перед

проводить

за:лежить

в

грунт

і т·епер всі дільниЦі рад­ госпУ з'а~безпечені смач­

nравляємо

залишається

У

понує повний набі.р послуг з питань приватизації та акціону,вання. Компа~нія здійс.нює юридичну Піі\

у

З рОЗПОіВЩі Г0агроноtМ'а АПН Тетяни Юндра­

інвестиційна КQм.наН1іН <<Агропромінвест >> на під .ставі державної ліцензії ,N"Q 21 на проведення КО.\1Єр­ ційної Діяльності з приватизаційними паперами, а також генеральної угоди з Фондо,м державного маlі­ на ~'країни на проведення .посередницької діяльності

колаїв

виділяються пев­

поживу.

при приватизації майна державних підприємств про­

nродають

собі зрозумі.ло, що кож­ ному начальнику ді.льни­ ці у нас

ральну

їха·ла ;~,о нас з Миколає­ ва,, видіШІ.ЛИ їй квартиру,

ніж

посівtв

непогана

більшості

за

станом

Мойси

На

при­

стежать

тівни

добрива.

у.країнськоr.о .ринку

та

Т•а

послуг,

ко­

Саме

:ІІЦер.ів

.ву,вання

на­

са~их.

господар-

уватно

ється

площ у .рядках дано міне­

що

стро~ів

нор~ально пройдуть

ся і до догляду за поr::іва­

вно­

Механізатори

місяць осеНі очікується бути теплішим від норми. То:му можна ·сподіваІ!'ися, ЩО Й ПОСіВИ ПіЗНіШИХ

ІКультур. .'10ВНОГО <<Десна>>

вкладНІиків. Основними гарантами діяльності інве­ стиЦійної ко~.паНІії є; ді,яльніС'l\Ь у сфері фінансових

·господарств

са·~перед

ні

вирощу­

За прог.JЮІЗами, оста!ІШІИ

високих

появи .зріджених

під о.зимину органіч­

вання. сили

етапу

труювалосн

рям~tах

виживання

лектив:них

першого

Наталія Мельниченко при­

роби

створений на:vш у минулі роки. l ще ми зробили висново.к: в нинішніх ек­ стрем,альних умов~·х треба сподіватись тільки на .свої си,ІJи,

школи

ною.

міЦності,

гією. Вже при сівбі за­ без.печенп додержання ІJ'ИХ елементів, що .стосуються

сприяти

У ці дні всJ. агроспеціа­

nі.дприємств харчо,вої, переро.бної. буді,вельної га­ лJ;зей та землеробства, а також виробннцтво про­ довольства для населення. Дінльність у цих нап­

КаЄТЬСЯ за державною ці­

lVlи­

лісти

техноло­

строки,

до

за

славський>>.

У

тнгнули

звело сходів.

інтенсивною

має

все на цьому першому етапі було об­ нwдійливим. Траплялися і фанти неяк,існої сІвби. Так, на частині площ за­

же на всіх площах ози­ мина буде вирощуватися

лягало насіння високовро­ жайних сорті.в, яке про­

пер.і.в

ни~r •ХЛІібОМ, ЯКИЙ

Просто

до закладання фундамен­ ту врожаю-95 керівники, спеціалісти, хлібороби господарств району_ Про це свідчить і те, що май­

<< Ниївське-86 >>, << Ниївсьне80», <<Вересень>> ·і <<Богу­

біль·ність

додасться лікарня.

дощ

-

випав,

користуються

nідійшли

також

врожаїв. Проте не

ІШМn<Шії гарантується вкладенням кошт,ів цінних на­

лись дизельними електростаиція~ІН. До сучасного бу­

на

культур.

Інвестиційна компанія <<Агропром.інвест>>

вельне господарство на Миколаївщині. Держконт­ ракти воно виконує на рівні 1991 .року. При цьому, :Jменшивши .поголів'я, .3більшИло виробництво ялu­ Віt'ІИНИ на півтори сотні ІJ'ОНН. Радгосл створив свою переробну галузь, яка виробляє продукти з молоКі! і м·яса, ОЛіЮ, хліб та кондитерські вироои. '-' свій швейних цех.У разі .перебоїв з енергією запас­

ще

напів-

<<МирлебеН>>. Серед сор­ тів жwra найбільшою по­

dc

Якщо сьогодні .в сільському rослодарстві України є ост.рови відносного благополуччя, то до них слід иіДнести і радгосn <<Степовий>> велике відгоді­

спорт.комплексу,

пшеницею

<<Миронівська<<Поліська-87»,

51>>,

череJ реформи

незабаром

зерно.вих

Це

вирощуванню

,,АГРОПРОМ:СВВЕСТ''

ВІІJИИТІІ

.культу.ри,

най.

району. зайнято

<<Донський

карлик>>,

• Тактика "СТЕПОВОГО"·

закладів

які

зарекомендували

сортів

в

неаби­

почали

себе на полях Найбільше площі

затриму­

держконт.ранту.

тих

краще

ооливно-ма-

держава

озимих

с.воєчасно. Вис-івали насін­

Знайомтесь: досвід

д11нку

мих

Як видно, з великою від­

Сівбу

9633

Ни:ні всю увагу хлібо­ роби приділяють врож,аєві наступног.о року. Сі1вбу озимИJХ

усІ

Правда, пе.вну частину його господарства .з.акупи­ ли самостійно.

С}JХЖів.

Озим,і .культури заим.ають площу 12 613 гектарів, у

ну. На останніх гонах ме­

.ніж

ст.вах випробовується чи­ мало й інших сортів ози­

повідальністю

ЗАВЕРШУЮТЬСЯ ос­ новні роботи на nмях господарст.в нашого райо­

менший,

Жукову

nідпол­

Воло­ за

до­

помогу.

м.

АНДРШ'ІУК.


4

8

стор.

2

Середа,

листопада

1994

року.

сН О В Е

елементами цинізму лист засвідчує, що всі четве­ ро, захоплені нею, зазна­ ли

(Продовження.

ток у .N'2М

мова чисто російська, ру­ хи спокійні, хода nоваж­ на, постать вай.tувата і мадо елегантна. У висо­ кій смушкавій шапці, в

Поча-

66, 70, 84,

86, 88). Марко вала

Вовчок

поета,

Академії їй

що

художеств.

подарував

рета

відвіДу­ жив

та

свого

золотий

при

довгій

Нін

ці

порт­

з

темно-сірій чорним

чумар­

смушкавим

комірОм».

браслет.

душевних

До речі,

страждань.

псевдонім «Мар­

ко Вовчок» Нуліш.

придумав сам

Будучи влітку року в Норсуні у троюрідного брата фоломія

1859 свого Вар-

Григоровича

Шевченка -- економа

( 1821-1892) ННІЯзя

Лапу­

ilpo інтимний зв'язок пое­ та і письменниці нема згадки. Відомо дише, що

захоплювався Марією Маркович, а й П. 1\уліш,

хіна, Тарас Григорович знайомитьС·Я з Харитьою Довгополенко. ~qріnачкою

І.

князя,

чоt; категорично відмови­ лася написати про нього свої спогади. Опис зов­

тературознавці, ючи життя і

Не

піс.'ІЯ смерті Марко Вов­

нішності

Шевченка

лютому

Іван

що

У

(1818-

ха, майже лиса, високий вуса

очі

більше

коханців.

Ось

самій

<<химер­

из

России

-

веселЬІ

но

не что

же дедать? зтому го­ рю nособить нельзя Впрочем, успокойтесь:

закрива­

яких

мала

тридцяти

совсем

невеликі clpl

погляд

вона що

лі"

досліджу­ творчість

nідрахували,

<<Известия

І\ИЙ так званий <<качиний• густі

Сучасні

час перебувала, Тургенєв:

зморшкуватий лоб, широ­ ніс,

інші.

Ноетома­

ній істоті», За виразом Нуліша, nисав у листі від 18 червня: 1859 року в Париж, де вона на той

менник. <<Широкоплечии, приземкуватий, кремез­ ний... голова гостровер­

ють губи,

та

І11евченко

М.

Вілінської,

російський пис~­

1883) -

Тургенєв,

рав

року подає

1859

Тургенєв

тільІш

завжди

ПОХМУРИЙ і недовірлИВИЙ

Шевченко

інколи набирав вигляду лагідного, майже ніжного

не повесился, не застрелился,

Нулиш

Ностомаров, бросится

і супроводжувався хоро­ шою, доброю усміШКОЮ,

может

в

-

но

же

де­

водУ

повторяю,

лать?•.

голос трохи хриnкий, ви-

что

Цей

бЬІТЬ,

нервовий,

з

МИ ТЕЖ ВІДЗНАЧИЛИ мак,

десятиріччя, . але. не забу­

{;ашко

неї

нас

ті ті

віддіЛяють

сувор1 дю.

ма,

уже

лення

Украіни

ВlД

ні­

мецько-фашистських

гароників.

І

за­

Броварс~кі

все

річ

Qлена

· вирішувала

за

першою

зуст­

шахівни­

(директор tl. в. ткачук) провів масовий шаховий

цею: о. АніСОВ с. по­ пов. На цей час рахунок зустрічі був ::1 : 2 на ко­ ристь учнів СШ N2 8, і взагалі перевага була на їх боці 6,5 : 6. Себто, Євгену треба було nере­

турнір

магати.

аматори шахів також вІД­ дали свою данину поваги

і

шани

знаменній даті,;

А навчально-вирооничи~ центр творчосТі молод1

з

нагоди

цього

І він і перемагав! От так збірна школи

ювілею.

Змагання було команд­ ним. Та, на жаль, школи ,NI, 7 і 10 не представил~ СlЮЇХ збірНИХ, а деЯКl школи виступали не пов­ ними кодєктивами і, перш з::t

все,

без

дівочих

ша­

запекла

гра

хівниць.

у

фіналі

за nерше місце розгорну~

Jшся між школами

8.

Відомо,

тьої

школи

що

N2 3 1

учні тре­

понад

шість

років домінували на ~е­ оосхилі юнацьких шах1в. А от зараз <<стара гвар­ дія» покинула стіни «аль­ ма матер»: Руслан Кири­ люк слухач Харківсь­

кої

юридичної

ційного

-

коледжу,

N2 8

стала

цього

захоплюючого

левський,

сту­ комер­

nереможцем

і

Альоша

а

також

Під­ заяв­

лені Ганна Нушнір та Ірина Швед. Це школа

Сергій

N2 9.

Новаленко готується ДО вступу В іНСТИТУТ, Максим Інюшин вчить­

Переможців і nризерів нагороджено цінними nо­

ся в нашому СПТУ, Ро­ ман Даниленко в Ост­ рі. А надійної заміни не­

дарунками міськво, а спе­

ціальним ної

--

капітана збір­

команди учнів школи

(у них четверте міс­ це) Люду Васильєву. А завідуючий віддІлом у

.N2 4

ма.

Тому здається, що ера школи N2 3 перервалася років на три. А цю пуста­

справах молоді та сnорту

міста

ту заповнюють юні шахі­

Олександр

Григо­

сти СШ N2 8. Тут смав­ ся дуже рівний і працьо­

рович Чигирин вручив дипломи відповідних сту­

витий

пенів.

колектив:

Сашко

і

Андрій Анісови, Юра ЯрсНОВЕ

райоІІІІОЇ

ЖИТТЯ:.

Рад

Засновники

міСька

і

-

-

ваІЮдвих

районна

газета

Ради

Броверських

депутатів.

колектив

редакціІ

наІЮдвнх

газети,

депута'І'іІІ.

В. АРЧАКОВ.

ІІіСЬІWІ

та

БІЮвареькІ

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета виходить з 17 квітия 1937 року, Дні виходу: середа, субота.

<<Від

всієї ду­

Вам

здоров'я,

не

діпчина. Та коли іІ спи­ тали, чи nішла б вона за­ між за Тараса Григоро­ вича, дівчина відnовіЛа:

<<Що

За

це

такого

пись»,

поет, на

старого

до

хати

молодого

та ли­

невдало

що

хуторі,

приходив

полю

малював,

сепявами

і

деінде:

та

пиячив,

го

богохульствував:

він

вельми

тели

что

часто

ее

чинив

утверждают

сwн,

ся ще одне сватання ШеВ<

старого стя

даже,

родившийся префессора

девять

І

(Акафіст пресвятій Боrородиці).

а

були ревнощі. М. Шагі­ нян писала: сИсследова­

ченка.

2.

юсь Вас nобачити на май­

бутнє літо... Віддана :Вам Маруся.» Невдовзі Шевченком була написана і закінче­ на 11 листопада поема <<Марія» з епіграфом:

розмовляв

месяцев

у

савши

поему

ІJстовіка -

3400

1

спу•

паче

Михайла

вича,

але

С_ТР АХОВА

КОМПАНІЯ

виrіднвх умовах тих,

x'l!o:

зиаходвтьсв у вимушеній вІдпустці; шукає роботу;

-

Чекаемо аа вдресоw: 'І'М.

170,

4-12-13.

•·

ВрОІИІрІІ, 8JІІ. ...ся.ка,

УВАГА! Почав фуІUЩіоиувати Броварський фі.віаJІ НАУ­ КОВО-МЕДИЧНОl'О ОБ ЄДНАННЯ. сАМЕКС•.

Тут

використовують

унlка.JІьну

комп'ютерну

діаr­

ноствку та nікува.вьИі проrрами на базі мікрохви­ nьової

резонавсної

і

моду.JІЬоваиоі

елевтромаг­

нітноІ терапіі. Довідки по телефону: 9-34-76. Адреса: вул. Лаrуиовоі, 17.-А (дитсад.

19).

1

допомоr,

У новкурсі можуть взя­

соціа.JІЬного захисту

не меиmе одного року.

За довідками звертатиса по те.в.:

люди,

ме­

5-45-47.

одержавши до­

освіту,

продовжу.

вав навчання у 2-ій Ни­ ївській гімназії, потім закінчив колегію Галагапрацював

юрц.

У зрілому вІці був дуяа! схожий на Тараса ІUев­ ченка.

Дивно,

го· часу

що до цьо­

ми не знаємо, як

склалася доля Михайловича.

Дмитро

Олексія

ГАМАЛІВ,

краєзнавець.

(Далі буде)

в

АнтоніВку щиро вітавмо з двем

народження.

Живи до сотні літ, хороша наша,

В здоров'ї гарнім, радості й добрі. Хай буде аж по вінця повна чаша

Людсьного щастя у твоІм дворі. Чо.вовlк, діти,

ПРИВМАЄМО ТОВАР на

Потрібні продавці. АдРеса: ка, 290-А. Фірма «Аnеон»,

онуки.

реалізацію в 'і\С

Бровари,

ву.в .

\\.

.Київсь­

Ten.: 5-24-91.

БРОВАРСЬКІИ МІСЬКІИ ДРУКАРНІ на робо-

ту терміново потрібні:

наладчики поліграфічного обладнання; оператори в

ТеJІефонв:

котельню.

40-451, 42-256.

ФІРМА БРОТЕП запрошує на роботу з досвідом практичної роботи в якос·rі

-

фахівців

бухгаnтера, економіста.

Оплата та умови роботи за домовnеністю після конкурсного відоору. Телефон ФО5-ОО.

шукав інвестора

для споруджеюІІІ на взаємовигідних умовах 2-по­ верхового примjщення з розміщенням у ньому ка­ фе, магазину та офісу. Тел.: 5-31-58, 5-31-57,

5-15-60.

ти участь особи, котрі ма10ть досвід роботи у від­

діnах

до

БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ

БРОВАРСЬКИR PAROHHИR ВІДДІЛ .СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕJІЕННЯ. проводить конкурс на заміщеІШЯ посади спецtа.віста по прнз­

наІJенню пенсій

звернувся

Дорогу дРУЖИНУ, рІдну матусю, .вюбличу бабусю

-

зацtкав.веивй у вксо~о•r ааробітку.

пр~

Олексій машню

ні тим Максимо­

складалися

хо

а

років.

прагнув

CJIIOCAP Mapllo

'ІМОВІ.Ка-5700 крб.

сАСКО-КИІВ-ЦЕНТ-

виході

довгенько

кімнатах,

СОНІ 'ІІІ ВІТАННІ

крб.

р АЛЬ НА• запрошуе до спіВробітництва на взаемо­

по

не, та й :каже: <<А все ж я син Шевченка, а не Максимовича». Тоді Олек сію Максимовичу бу.'Іо 76

«Марія».

не

пас-

З. ІІтІта газова і ао.вопа: за 1 'ІМОВІ.Ка 9900 крб. 4, ОІWІеВН.ІІ ІвдввJдуuьнвх будввкІв: за 1 1112 3300 крб. б) ПРИ ІІАЯВНОСТІ ГАЗОВИХ JІІЧИЛЬНИ­ КІВ ДЛЯ. ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ ТА ОПАЛЕН­ НЯ: за 1 куб. к. газу 380 крб. За довІдІСUІВ необхІдно звертатись в управ.вJ.нив газового господарства по ren.: 5-о4-32 і 5-()4-43.

сrшпзича,

див

зруйнувати ні сім'ю Пла­

П.пвта газова при вІдсутиості цевтрwзовавого

гарЯЧОГО ВОДОІІОСТа'ІаІІІІ.ІІ: 88

ІlІевченка в Ниєві ро:зпо ві.1а: «Оце не,1.авно при ходив ~- 1\Іузей син Мак

тона Закревського, Іраклія Ускова, ні

Ппвта газова прв ІІІUІВВостl цевтральвоrо га­

1

наглядач в мелюрі альному будннку-:.1узе·

на.

Маруся уже в ці міся­ ці знала, що під серцем носить немовля і напев­ но знав це Тарас, напи­ Шевченко

роЦі

художньо­

Єси зачатія студно»

по

ночувати,

і в великому товаристві•. А підставою до цього

закІнчило­

духу і

го натхнення на берегах Невських ... >> Далі іде nриписка Ма­ рії Василівни: << .. .Я дуже шкодую, що не Gачила Вас більше, та сподіва­

тався

тільки

в розмовах з жінкою йо­

Гривен­

св!тлого

а увесь останній час веш­

з

ка, що був писарем у князя. Згодом, коли вони побралнся, Федір виявив­ ся великим п'яницею. Так

оказав,

зичимо

«Радуйся, бо ти обновила

там

вродливого

Федора

про

перебуваючи у ньо­

го

Поет у листуванні з братом, будучи уже в Пе­ тербурзі, часто писав, чи не передУмала Харитя. Але вона кохала іншого

-

розмовляти

лише

ви вигадали? ...

сого!•.

парубка

хотів

Шевченка, не радив «пи­ сати Шевченкову життє­

поє­

динку. А СШ .N'2 З, не­ зважаючи на багаточи­ сельний склад (Євген По­ пов, Дмитро гончаров, Ігор Чабан, Євг~ Ше­ лест, Мансим Кисіль, Ган­ нуся і Rоля Борозенці, Микола Чухно), залиши­ лася на другій сходинці турнірної таблиці, від­ ставши від переможців всього лише на пів-очка. Третє призове місце опанували зовсім ще ма­ .'!юн:и. Коля Білик, Рус­ JІан Жакупов, Діма Ке­

лейников

академії.

Саш:ко Нолесов дент Київського

Варфоломія. Поето­ сnодобалася 18-річна

1.

Jіевчук. Саме між представни­ ками ци.х: шКіл 'і розгор­ нувся гострий поєдинок.

Наша

держава урочисто вІДсвят­ кувала ЬО-річчя _визво­

сиро­

поздоровлення.

ші

рачого водопоста'ІІUПІ&: за

Стрельченко,

Дубина,

як

надіслали

ся :заміжні жінки. Є на віл, відомості, що MaPlt Максюювич прагнула ро зірнати :зі своїм профе<:о ром ш.1юб. Авторові цьо го дос л і;,1женнл ще у 193t

позта

пото".юк Тараса Шевченка>>. Безумовно, Олексій міг буrн сином Т. !Левченка. Ще в листі від 6 жовтня 1859 року Максимовичі

Заглянемо трохи напе­ ред. Невдовзі після смер­ ті поета до Максимови­ ча звернувся Маслов (Маслій) Василь Павло­ вич (1841-1880) -ПИСЬ­ МеННИК, біограф Шевчен­ ка, та вчений відмовився дати свої спогади і навіть

а) ПРИ ВІДСУТНОСТІ ГАЗОВИХ ЛІЧИJІЬИІІ­ КІВ.

Ігор Жих, Яна При­ Наталя

жила

.N'!! 90 (8571)

житті обставини так, ~ в ІІ!евченка закохувми

пасещення

де писали:

Иl цінв ва корвеrувавиа rааои с1rьовВ8;

ЮВІЛЕЙ

велика Вітчизняна ... Від

у

що

8

прямой

.тте

ку.

ЦІНИ ЗНОВУ ЗРОСЛИ ... ГАЗОВЕ ГОСПОДАР~ВО Броварського раІн:у доводить до вІдома васеаеввв, що а 1 sовrвв 1UU4 року 311дво а восrrавово10 Кабі.Ве'lf МlвісrрJв вІд ~1.10.1004 р • .Nil 733 ветавОВШОІОТьеа rаві poaiiJ)iCi-

Наш шаховий ""'Уб

СЛАВНИЙ

та ві

Востаннє ІПевч&ико, буваючи в рідних краях, відвідав Максимовичів на їх хуторі <<Михайлова гора» поблизу села Про­ хорівка, Золотоніського повіту. Це було між 19 та 26 червням 1859 ро­

ЖИТТЯ»

28

жовтня о 21-годнні у Броварах по вул.

шевського біля гастроному ПРОПАВ МАЛИН ПУ· ДЕЛЬ абрикосовоrо кольору. За повернення соба­

ДОПОМОЖІТЬ!

ки подякую 30-ма доларами.

Тед.:

5-79-27.

26

жовтня 1994 року пішов з дому і ие повер­ нувсв до цьоrо ІJасу ПіНчук Роман Во.водимврович,

який проживав в Броварах по вуn. Гагаріна, 11, кв. 118. Ному 24 роки, зріст 185 см. во.восся приме, ру­ де, зачіска коротка, обJІИччя з mирокимв виmщвми

у веснянках, очі сіруваті; вдвгиутвй в коротку ко­ ричневу шкір.ІІИу куртку, темні прості брюки і ко­

ричневі туфnі.

Пішов без документЬІ

1

в

психічно

иеурlвно­

1\одектив вари

сумує

висловдює

віддідення

Агропромбанку

з

смерті

приводу

«Україна•

кодишньої

м.

пр<щівниці

ГАШЕНКО Галини МиколаТвин щире співчуття близьким і рідним

Бро­ банку

покіfіпої.

І(одектив Броварського районного вузда зв'язку гдибоко сумує з приводу смерті колишнього иачадьника віддідення зв'язку ст. Бобрик СІГАЧОВОІ МаріУ ТимофіТвин і висловдює щирі співчуття сім'ї покійної.

важеиому стані. Якщо хто знав про місцезнаходження, дуже про­

симо повідомити в

llllJiiцiJO по

4-16-GO.

АДРЕСА РЕДАКЦП:

тел.:

02;

5-14-27;

Редакт.ор А.

Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. 4·83·781; заетупввц ре,ІІ,актора, в)UІлу сусnІ.ІІЬИО·ПОЛІТИЧВОrо житт11 4·04·61; вІдповІ,ІІ,альвоrо секретар11 - 4-21-34; вІ,І/"ІІ,ІпІв: сІпьа.коrо господарства 4·02-92; промисаовоtтІ І еоцІа.ІІьних питань, листів І масовот роботи 4-04-81; вІцІлу радІоІвформацІУ 5-18·91. Те.'ефони:

реда.:тора

За тD'ІнІсть викладСJІІІ:& фактІа вІ.ІПовІАuьаІсn. несе uтор. JІвс.І7ИВ•• а ІJІІтач&ІІІІ &ьки на сторІвr:ах raserи. •---•• І"8,АІUЩ18 . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . ana(lia .,а.._ Py&UIIda -...-.

255020, -

Броварсь.:а

друварвg

-'АРеса

ВОЛОШИНЕНКО.

Індекс

61285.

Са~оцтво п:rю .ІtІІаІвІІ')' РІІ· СТріІ!Цію КІ НІ 17.

Друк високий. кований аркуш.

Обсяг І Тираж

дру-

примірники.

КиТвсь.:оrо обаасвоrо управлІивв ПО.ІІІrрафІІ І КВІІЖКОВОТ TODriB.ІІL u.v~apвl: К.Івс:ьва об•асть. м. Броварв,

Замов ..1ення у

справах

вуа.

J\1!

ВВ,ІІ,ав&вцrв,

К.ЬІсІоІІL

ІИ.

J.tl2.J

#90 1994