Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯ!

О р ГА Н

Б Р О В ·л Р С Ь К О ГО

М .І С Ь К О І Газета вихо~ит~ з

17

І

М І С Ь КО ГО

РА Я О Н Н О І

квітни

*

рQку

1937

РАД -~

КО М І. Т Е Т У Н А Р ОД Н И Х

90 (7583)

К О М У Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т 11 У КР А І Н И, Д Е П УТ А Т І В

П'SІtтниця,

*

К И І В С 'Ь КО І

Червня .

10

О Б Л А СТ І

року

198-8

*

Ціна

3 коп.

jE СІ Я МІС Ь НО і РАдИ _., ' НАРОДНИХ ДЕПУТА ТІВ · Минулого вІвт<>рка в залі засідань міськвиконкому відбулася n'ята сесія міської Ради народних депута­ тів; на якій розглянуто nитання :

1. Про завдання мІської Ради народних депутатів . підприємств. установ. організацій міста по викон анню житлової програми по , забезпеченню кожної сім'ї житлом.

2000 ·

до

.

року

2. Звіт про роботу постійної комісІї по народній . освіті і культурі. 3. Звіт про роботу відділу комунального господарLfТВа . • . r · 4. Про хід винонання наказів виборців. даних кан­ дидатам

в депутати

міської

Ради

народних

депутатів

ХХ скликання . 5. Інформація про роботу виконкому в міжсесійний

,

період.

Ор.ганізаційне nитання. Про реконструкцію вулиЦі Київської . Звіт про роботу сесії б:,оде опубліковано.

6. 7.

ЗМІНИТИ С.ТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПроочНІТав Тези ЦК КПРС і зрозумі~. що це

обрати

ІІLНе л•ише Ц!>О11Рама май­ ~уmньої ~юнференції, але й щ:>о11Рама \Р<)бОти П€4>­

му

rоспод.арст ву .

ганді

та

ПJрОп.а ­

агітації .

заціІЙній

по

сільсько­

органі­

роботі.

Це

Пі,'\­

винн.их. міських та район­ них лаwІйних Оі()Ганіза ­

·вищи'І:ь їх самостійніс.ть і відповідальність за дору·

зи

чену діл-я НІку роботи. Сек­ ре.тар.і ж бу~ь ві,щові­

цій. СаІМе таІК.

Адже Те­

ро3К!рнва1<УГЬ

хі.д п~е­

б_у:дов и :всІєІ лартЬй:ної і раДЯН'СЬІІЮЇ: 'роботи. Хотів· би . ІВНІСЛОВИТИ СВОЇ:

д.УІМКИ

ЩОДО

д.альні перед 1райко,,юм чи ·М iJc Ь:КІКСtМ ОМ Па_рт.ії , В О НИ не п<>винн і абИІра тися чл е­ нами його бюро. за ·ви­

строну

лав·новажень. я.ки:й n;ропо­ -нується. У Тезах гово­

няmо•м

риться :

перед міськкомом сприя­ тиме конкретності і ціле­

«Івсrrанови-ти

ря.

д.1Я

першаго

Іх

постійна

сеf(рета­

звітність

-всіх пар:тійних •комітетів. починаючи з .районного і •МІСЬКОГО , ЄДИНІfЙ CT}pD}i л оонооожень 5 .роні в• . Вважаю, ЩО ТаJКИЙ C'l'pOK

црац\'вІників місьНІкому п.а.рт!ї членами бщро н е­

для

обх.Ід.но

рай<>нннх

та

коміте'І'ів ·не Краще вс"о·го його в 2 - 3 ~·Я7ь

же ро.кLв

І"ло-ВІfЮВажень

спрямованості .!І

І

мІських

може

стІ'ЙНИІХ

~ищ .

снІдЯть

праці .

з

ООИІрати

не

маю.

проводити

(це

·ми·м

строІК

обласних

і

НІЯІМ

до

за­

Люди.

які

на

них

,JJВ.ox

чол ові-к.

елі;~

·таЄМ•НИ'М

на

пря ­

При

а.вторит етна

людина

доліками, нівелюють їх. ІВІІПИнаючи часом .незначні

ням тур .

ус.піхи . дь того. ж зміНнІсТь, а Тези л,ропону-

І ще . кі л ька пролози UІІІЙ. Вважаю . що. член ів

ють .пооr,ій.ну змін н ість членів :ко-мітету. .дасть

м!сЬщюму

ЗМОгу

ких

ВИІХОІВУІВаТИ

Що Ж С'l'ОСУЄТЬСЯ стро J<І!В л е•J?Єбуsа.нНІя .на виможна ТОбто

Т<>

ІВНВІ\ІІЬНЯ'І1ЬСЯ НОМ,

с-;:.J.ї обов'язки не більше

7 ..:...а ном

не

ДЛЯ ТО'ГО, ЩОб ВіН ВИНІВИВ свої з.дібностІ. а . й .поз­ ніс:r-ю вrг!лнв у жwгт•я за"

д.УІМаяе .

'ЛрИІВЗ.ле

•ВаНtНЯ

на

одній

rnocaдi

n,рИЗІВ();дить

л ~ребу· ке,рlвній до

за­

сrою . Це · n~ує l.cтqpltЯ. І Вв.ажаю д<>цІльни•м усу­ нути у лосади

лами .

мtсЬІН!ИОмі зааtдуючих

· За•мІть

юш

па-ртії ВІдді­

сл~д

ТаЮІ'М

бул о

ЧИ­

П'ОВИНІН О

б· ~робюи

жує

рах J<андИ'Датур

·nepwDІГo

tPe:rapti'В. ють

і

на

лосаду

галузевих

Результати

дР..У'Кувати.ся

на

c eк­

м а­ .:то­

р!нках •МіСЦевих ГаЗе'І' . А. МИХАRЛОВСЬRИП .

·

броварчанин.

·

ку н.

Вона вже

І.

Шта­

7

здала

то нн продукції : Такий же щедрий урожай видався і

як по три

успіхи

тонни.

rолова

п'ятирІчки.

Л. ЯРИЧ, профкому.

нарощувати

державі

і

тва .

кілограмів

що на 230 більше nлану .

та

і

'операторІв

348 по

С. П . Яшник .

Свою

ударну праціо кращІ тва­ ринниці господарства при.

урочують ХІХ Всесоюзній партійній нонференції.

кілограмів

го доїння Т. А . Рудюн

корову

телят пе ршість утримують Г. В. Вельська

молока,

машинно .

на

· відгодівлі

·Упевнено. лідирують ее· ред операторІв

молока

Серед

\за чотири місяці надоєно в ід кожної корови по

1936

соціаліс­

відп овідно на 340 та кілограмів молока .

темпи

ринництва . Постійно утри . му ючи перШІсть в соціа . лістичном у змаганнІ. туІf

.

зазнают ь

.

Інсти .

водії

n ри

робо.

визначаються дІючими на них навантаже ння ми. Ви­ користання

рукції удвічІ

нової

ний впл ив . нуто

ню

конст .

сидіння дає змогу з м еншити небажа.

Цього

завд яки

досяг .

застосуван .

оригінальної

В. ПОДНІRОЛЕНКО, зооте~к ·- селекцJоиер радгоспу •Пухtвський » .

с идін ня.

форм и

створенню

нової

посадочного

мі сця

і використанню даткових

ряду до .

регулювань .

Іх

кількість більша . ніж . н а­ п риклад . у << Жигулях >> . С идіння ун іфіковане -воно підходить для вс іх тракторів. ються

у

також

які ·

нас

в

вип уска. краї ні .

для

а

комбайн ів

<; ДОН >> . << Нива >> . « Нолос >> . Одночасно з <<до веден . ням >)

с идіння

· пройшл и вання

успішно

його

в

ви пробу.

гос п одарст вах

всіх клі матичних п оясів країни . А випробу ван.

ня в ЧСС Р показал и: но. ве

с ид іння

переважа є

за

віброзахис ни ми властивос­ тями

кра щі

с вітові

з раз .

ки .

п ідвіски

Нор .

ТА Р С .

НОВИНИ УКРАІНИ РОВЕНЬКИ (Вороши ­ ловградська область). ПJJан трьох рок-Ів п'яти­

жавної

тичні зобов'язання по на. доях

продажу

nродукції

свої

науково-досліД.

р ічки дострок ово викона­ ла бригада ла уреата дер­

Н . А . НQрост иwівська. якІ перекрили

державному

т і. сказав директор ін. ст итуту А. Рославцев. -

Так. Г. .К М ельни. ченко та Н. К Слободя . нюк реалізували їх більш

організатор .

році

виробництва

передувати

обгооорення у n.peci, а та:нож на nартL'Й:Ішх збо-

зак ритого

В.

роз .

туті . ВченІ завершили ви . пробуваН1-!Я сиді ння . яке набагато поліпшує умови п раЦі тра кторнетів і ком . байиерів . · - · Незручності . яких

. дори .

бригада під неріпництвом М. В . Нраллини лродов.

Лар ТІІ

ревізІйної номісії. -Район.ніtй звітно~.виб орн~й 1юнфеjренuд. ду•маєть- · оя .

метрі

гру нту збирає

себе В. А. Потапенко . К Т. Дідусь та інші. Ро. бІтниц! збирають І пом!-

Успішно стартувавши в. третьому

ви

.

контро.

ста-

НЕЗМІННИЙ ЛІДЕР

вИвілЬненою посаду голо­

:11ише

народного

Тож не в ипадково

nосад. щ о

у . М.і.сЬІККОМі

доцільно

рсжІІВ. А цього ЦІл­ доста.т.ньо

групи

голова

н ому

СіЛЬСЬJ<ОГОС ­

ному тракторному

огірків . Майстрами овоче. вої ниви зарекомендували

588

плані

ваго м-і .

нове

машин .

в

союзному

у О. С. Харченко . яка з ібрала більше 1О тонн

редиски

парткому ,

мі•ськкому

За рахУІІJок

вm<о~УІВатиме

помідорів,

лю, ·хороший

па,ртії з проnозиЦіями сзоїх -нандидатУJР .

Іх

бул і.

річному

теплич никІв

пл ан

тепли чниці здали тонни огіркm . ци.

чле н

вважати · недра­ виступ ·на них

цре~стаени1ка

обмежи-ти 1)рьо.ма. !КОЖНИЙ ООра.НИІЙ

г•ЦlвнИІК

вел и ­ овоїх

·ПІроnоную :оомі:рннІМ

,

· nосадах.

ІКомун-і.сти

трирічний

425,7 при

мають

Пі)]jІlрием·С11В -на

роблене

комфорті

кріслом

ПОдарС ЬКИХ

більні . П о 11 ,3 кілограма огір. ків на кож ному квадрат .

-

то нн. Неабияка засл уга в ц ьому бригади . очолюва. ної ЛІді є ю Федорівною Ромашевською. Вона -:-

збора х пі_4 час звітно.-ви­ борн<>ї .кампа-нії . При'Іому

·НІ J<адірИ, ЯНі у Щ)ВИН· них DІРганізаціях бу.щуЩІ­ тиму-rь роботу по-ділооому. політично 3р!ло .

бqрних

з декількох кандида.

обирати

п.арт!Й­

роЦі

го.lОсуван ­

партії

слова

і реалізували 1735,2 тон: ни овочів п ри планІ 1587 тонн. Лише в нинішньому

та район у . Інших секрета­ -рі·В ПJРспоную обира т и на районних •к-о нф еренЦіwх і

таємним

даного

виконали

міс та

'теж

з

радгоспу СРСР до.

до Х І Х Всесоюзної пар­ ті й ної конференЦії . Уже н а 7 червня вони виробили

тичнІсть . ·і місце п ершог о се~рет-аря займе найбі льш

керів-них

звиІКаКУГьс.я

тримали

tКіл~ох на,ндІ-ІjДату.рах бу ­ .де забезпечена демокра ­

не­

посадах.

Тепличниці імені 60.річчя

в

домашнім

СИДіННЯ ДЛЯ

ТРИРІЧНИЙ ВИКОНАЛИ

ду ­

п е рвиш­

організаціях .

з

·. YBJcmi .. a рм,;і>~Щ~)с.('

ВибОjри

в

Крісло-для тракториста Песпорять

На знімку: В . Топчанюк.

Фото М. СЕМИНОГА

ГОЛОСУ'Ва:н.

збо:рах

•.· · · •f!(l~~iiт-.~~~~~~~~fff \~~~~~~~-/j~;i;

стабільні.

біл ь­

сек,рет~ря.

ше

Віктор Топчанюк із ордена Жовтневої Революції радгоспу <• Плосківськнй >> у виборі професіt не поми­ лився. Ставши оператором машинного доУпня корів, він домігся неабияких успіхів. У ці дні він надоює від 26 корів, які доглядає, понад п'ять з половиною центнерів молока щодоби. Rого успіхи у праці щороку

штатни х

першого

призвес-ти

довго

вза-галі

підходить-. визначити роки . За

ресnу6л•і!кансьІЮІІХ ко~Ітеті•в) районні та міські вІідЗівLтують ,;:qві-чі. а це змуси:т:ь їх швидше пере ­ б у.1J<)Вув.а тис я. П'Я!ТІИр.ічни:й же стро·к

'

сеІКретарів

ПJJ:ОМИС!ЛОВО'С'rі.

премії

СРСР

І. Т. Філєва з шахти Ім е ­

ні В.

В.

Вахрушева об '-

єднан ня рацит>>.

« РовенькиантПрацюючи в

складних геологічних у мовах. гі рниюи видобули

1

мільйон

855

тисяч тонн

а нтрациту. НІість праці

кожного

новить

· тонн на м-і-.

сяць .

Продуктив ­ сrа ­

475 що

в

переви щує

-кілька

ЖИТОМИР.

штук

надпланової

що.місяця колентяв го - заводу

разів

нормат.и вн v .

-

М ільйон цегли

так п рацює Житомирсько­

силікатних

ви­

робів . РитмічнІ.сть внроб­ ни~тВа забезпечуєть ся

гос п розраху_нков ими л-ективами .

ся за

янІ

ко­

з магають­

11ідн v зу стріч

Всесо юЗної

Х ІХ

парті й н о ї

конференц ії .

ОДЕСА . Не зовсім звичайні автобуси з' яви . лися у ці ДНі на сільсь· •ких дорогах Прич о р н о ­ мор'я . Вра ховуючи вели­ кий попит колгоспів і рад­ госпів на тращ:поІ?тні засо.

би такого призначення . їх почав

вип ускати

на

баз і

автомобіля ГА З -53 - 1 2 місцеви й рем о н тно-м-еханічни й

шасі

завод .

базової

водча н и

І{абі н у

і

машини

за .

, зал ишають .

по

с уті . без змін . А ось за мІсть кузова мо нтують утеплений . обла днани й зручними ·кр.іслам и 21 міс пи~ салон .


2

с..И О В Е

стор-інка.

Ж И Т Т Я

»

І О червня

СJІуж6а .,о2·н

ПІДХІД-ІВДВВІДУАЛЬВИІ ДуМІКИ

необХ!j!JІ!СТЬ

fl!PO

цроведення

оол!тичної П1lJWH

зборів.

!WМ3.дс!Е:ІКО-

атестації

в

JDюди

до опубЛ'ікування Тез НПРС до ХІХ Всесо­ юзноУ партіЙjНОЇ .конфе­

Зви•ЧаЙНО,

UJK

ІВІРаховано

ЛІено .й

щоб

питання

та:юі!Й

про

же

за­

х.ьд внутрlпарrіЙІНОго жит­ тя вІДбувся до нас.Тj"пно­

го

з''ііз/Ду оорт!ї.

дУІМ1tУ. сmра.вді аІІJРКе

На

аrr·естація значимою

до.зволИ1'в

мою

.

ДЇІВ.

-гакий

аспект:

тими

ЯІІ{

бути

ко.му.нLстами.

організаціях

видача

сиrrи значної :праюисшої !КфИІС1'і, але й уакладнює паортор­

га:нізаЦії DJPИ сnлат! члоо­ ських в,неск!В. цро:ведещJ!

би

вИІСЛавиrrи.

У

має

жуть

і

дІленням правлемо

складу але

повнині

бути'

на їх

ін­

По.цітбюро ~

:вони

право

входити

ЦК,

Пле­

во нових технологІчних завдань у галузІ зварювання

тонкост\Н'Них

вежли-

И1 й. будникові комітети

ХІХ

Всесоюзної

ференції

мають стати rоловним ор­

парт:кон­

ганізатором

наголошуєтwя.

кандидатів

що о~ією з головних ла­ нон у с.цраві демDІИІРатиза­

·яні

поедную'l'ь

у

.:об! начала _ де-ржавноС'tl т' самоупраВІЛ!н.ня. А ,ре­ алМDІ

мо,жлитості

і

1rОВих :иом,Lтетіз. ~ь до системи ІJРОМаідСЬНО·ГО

Як

само­

будинщо вхо­ Оірганів

ни.камИІ

С!!-МQВІ>Я'ДУ­

rювноваження

ООме:жен!, щоб ла

таму

конференція рlшеиия

рення

цих

Вважаю,

про

саме

вуJІНІЧНі

та

представ­

Г.рD•МаДИ,

ІВИjраЗНИ­

ІКОМ ІІ Інтересів.

У зв'яз­

ІКу з цим ycl питання. nо­ в'язЗ.нl з блаr:оустроєм. забудовою вулиць. а та­ ІКОЖ іНШі, ЩО СТОСУЮТЬСЯ .iнrrepedв громадян. міс­

Іх

бажано, прІІЙJЬІ­ розПІН­

цевІ

повноважень.

що

Ві:ДОІМQ,

повноважними

ІВаННЯ.

АлЕ

до

бУ\ЦИ.НІ(О-ві комітети обира­ ються загальнИІМи збора­ •мн мешканц1rв в.ули.ці, бу­ дннІКу. Тому в межах виборчого ОІИ!.РУТУ 'ВОНИ є

уnраміння. на мою · дУМ­ іІ!!у, залежать :від діяль­

ності :вул:ИІЧних

у депутати

місцевих сіJІьськоі, СеJІИЩИОі rr& МіСІаЮІХ ра­ ЙОННОГО· І обяасвоrо пt,ц­ nорsдкуваииа Рад народ­ них депутатів •

ці'ї с~пі.mьсmва є повне ІВ\:ДНОВШР.НІНІЯ роЛіl і ПОО.НО­ ~ЖеНЬ !'ад ІНаjрОДНИ'Х ~~

.nyrraтiь,

вИсуиеиИа

На знімку: нерІвник

пропози­

Минулого

•улич-

Ради

Н!Іjродних

путатІв nовИІИІН1

де­

ви.рІшува-

взяли

ващд:у1ВІання.

Це ДQЗВОЛИТЬ

роошнриrrи

,де:м·ок,ра,-И'Щ\

залучати

торудящИХ

:в'•ЯJЗашJЯ

ЖЕО

JJP

рОЗ­

П:роб­

де

визначився

nеремо­

жець. Ним стала и.оманда «Метеор».

лем.

ДоціJІьио буяо б також, щоб депутати місце­ вих Рад народних депу­ т.аtІ'ІІв проводиJІИ · прийом виборців не 3а мІсцем своєу ,роботи, а за місцем

rолова ради вуличних і

У матчі за друге І тре­ тє місця зустрілися <~:Фа­ иел» і «Олімп». У напру­ женій боротьбі nеремІг «Факел» ~ 4:3. Віталій Трембанчуи з «Метеора» став кращим бомбардиром турніру. Кращими гравцями в турнірі визнані А. Бовт­ руи, В. Яришев, О. Па­ сеньио, Ю. Вербицький. О. Турчин. Є. Толочна. С. Гаценио, В. Комарен­ .ко. Вони нагородженІ

будинкових

призами.

проживання:

Такі

прийо­

ми повинні ІПроходити що­

найменше раз на мlс.иць. ОнрІм того. наро,фІі об­ ранцІ мають звітува'11И пе­

Ре.д вибо:рцЯІми за свою .роботу не менше двох :ра­ зів на рік •.

·М.

Всі

ФЕДОРЕНКО, комітетів.

учасники

ста­

педагоги

із

дитя­

.Ni1 3.

,иомrю­

сійсьиі народнІ пісні. ·дУ­ на

народнІ

бандурі

Гусинець.

В.

Ф.

Довго не від­

пускали зі сцени тріо ба­ яністів у силад! педаго­

гІв С. О. МілецькоІ. М. І. Балабанова, Ю. Ю. Виборнова. Як завжди, успіхом наристувалися нашІ солісти В. Л. Су­ бач. Н. С. Давиденио. Г. СУБАЧ, директор

ІПКоли.

же. Уnевнений. ніхто з

Ян хочеться, щоб заду­ мана

жителJ.в міста не хоче, щоб воно мало вепри-

•вабливий

вигляд.

Проте

Бровари можуть ще ираснвішими.

стати чистІ­

шими культури.

«ТИЛ>>

У

побуту

<<Ювілейний» або готелю біля стадіону. Зверніть у.вагу і · на санітарний стан територІї за стадіq. ном nоруч з парком Пе­

Опочакту вони здивували.

чому благоустроєм Бро­ варів займається тільки міський відділ комуналь­ ного господарства. Цlл. НОМ ЯСНО, ЩО J,ІНШе СВОЇ.

ся, тоді

лежний порядок

брудн'еній

_

території

стадіону

разом

никамн

цього

з

відділу.

Якою ж була їх реакція? заперечували,

власні

очі,

негайно

наводити

му і сміття ... Або· взяти територію лісу, яка знаходИ1'ЬСЯ бі­

Бум,

неnриглядна картина! що на задвірках?

А

подаІJ)ства:.

розмовляв

його завіДуючим Qaf><ІJJOl<>. ходив

А. ао

з

В. 3а-

з

потрібно поря­

дои.

якось

nравда.

згладити

спроби це

все,

мовляв, там же йде бу­ дівниц1'ВО. Виходить, як­ що це дійсно так. то можна як завгодно засмі­

чувати.

Побував у міському в1ддіЛ! комуІ!·ального гос­

на

погодились

ремоги. ·Що тут .робить­ ся! Снільки різнdго хла.

Що й говорити,

а

потім, побачивши все

•дійсно

шинка».

біля

праців.

тнм, що

ля лікарні, або лlсопосад. ки за зуnинкою «Поро.

ПОРЯДКУ

У ДЕЯКИХ ОРГАНІЗ~ЦІЯХ МІСТА.

наnриклад,

будиниу

або ПРО ТЕ, як стлвлsrться до чистоти

числі і у благоуст.

Загляньте,

в

ЗАДВІРКАХ? ·

МіСТОМ ВИСОКОЇ Але для цього

треба зробИ1'и чимало. тому роУ.

А НА . . що ·

забруднювати

захаращувати

і

територію,

на якій розгорнуте це бу­ дІвництво. Думаю. що ні, ще раз ніІ

~\tМИ1:'ає

подив

й те,

ми

силами

навести

в

иуточках. міста віН не зможе. Не під силу йому організувати служби для

цього

зобов'!fзаний.

він

У місьному відділ! мунального кажуть.

знаходиться Вже минув

його на обгово­

рення нерівників

організацІй

1

nідприємств

налаrодження

у

лише яна

у Москві. тр~вень. а

дИ1'ячого майданчина мож­ на

1'ільки

мріяти.

На

скільии сотень карбован­ ців лежить нерухомо. без діла

і дІУ пристроїв,

ма-

терІалів? А хто за Все це несе

Онремо хотіЛося б ска­ про

монтувати

про введення в дію цього

установ,

міста або на' засідання викониому міської Ради за участю вищезгаданих .nредставників? ~ти

що

ко­

господарства

атракціони може єдина організація,

А чому б не вивчити це злободенне питання І не

винести,

атрак­

ціонів. Дуже хореший це задум. Але все. ·що заве­ зено (матеріали. прист­ рої), знаходиться в тако­ му непривабливому вигля­ ді. Багато ігор розкида­ но. побито, поламана ...

на­

це. А от відповідні

Перемо·ги

.

лоді І навіть дорослих

матеріальну

дальність?

відпові­

--;- ,

була здійснена ще в цьо­ му роцІ! !\ІОЖЛИВО, тут необхідн.а бІльШ антявна фінансова· допомога мІсь­ иих організацій та пlдстояти

Не

повинна

осторонь

і

молодь

мІста. Це вона в першу черогу має берегти те. що для неї робиться.

Хочу зробити

підкреслити. що мІсто красивим,

нпорядкованим

зможемо

лише ми сам!, його меш­ нанці, ніхто. ве прийде і за нас проблеми не вирі­

шить. А я~! ІДумки з цьо­ го приводу інших читачів

«НОВОГО ЖИТТЯ>>?

враховувалась

і

на.

до бро­

Ва.нжули,

На;.і-,

притягиУ'l'Q

до

вІдповІдаль·

* * • оперативно-роз­

заходів

викрито

й

конструкцІй

працює.

У скоєнні крадіжки мото­ цикла .,!ж-Планета-Спорт• із га·ража по вулицІ Коро­ ленка вИІКршrо й затримано учня СПТУ-4 Ю. В. Гаряче­ ва·. У квІтні нинішнього po-

він уже був затриманий крадіжку МО'ЮЦИЩІа. •

lfY за

• * * дІnьннчним ін~

СтаJ>шНМ

кає

за

адРесою:

вулиця

Возз'єднаН>Н.Я·, 11, кв. 39) виявлено 3 лІтри саМогону

2.5

'11а

лІтрів

самогонної

за.

кваски

• *• За .поя·вУ третій раз у не­ тверезому стані в громад·

сьІWму f1БУ-4

родним

мІсці

В.

Т.

машинІста

Окоененка

судом

п'дцано

'н:Ьстративному

дб

15

на­

адмІ­

apeuгry

на

'

* * • За

крадІжку

ман·

nряжІ

намотувальниця

рики

верхнього '11рнкотажу Л Г

затри­

фаб­

дитячого

Руден.ко,

учен·иця в'язальниці з цьо­ го ж підп,риєм•ства В К. Приходько і в'"зальниціІІІ. Т. Г. Золотійчук. \

'11

* * *

.

Медвитверезник протягом тижня відвідали двоє жите­

Броварів: В Т. Оксенен· -'- маши.нІст РВУ ·4 та п БутковсЬІQИЙ, КО'І'РИЙ

ніде

не

праоцює

** * За лем

му

сар

сМ-2140•

·

ки

управлLння стані

київської

В.

автомобі­

у

нетверезо­

затриманий

Г.

слю·

птахофабри·

Миронець

(nрожи­

ває за адресою: вулиця коикІна·кі. 8). У 1985 році

за повторне уnравлІнн.я траж:пюртним засобом у не­

.тверезом.у судом він до

стані народним був засуджений

пІвтора

року

виправних

робІт і nозбавлений прав на У'П.Равлінн.я транспорт,

ними

За

засобами

скоєння

на

років.

5

ПР!іВОПОрушен·І

ня громадЯІНин буДе п;ритягнутий вІдальностІ.

МиронецІ>. до відпо-

·

31 травня ц. р. за пере­ буванНІІІ за кермом автомо­

бІля марки •ВАЗ-216.1• у ке'І'верезОм·У стані· заjІа­ ІІ'Нй водІй автобази ,3 М.

Д.

Гришко,

за такі ж м.ешканець

а

1

че -·ня

дії заІІ'рИМаний м:ста В. М. СТУ­

І:Сач.

Було б неnогано. щоб при розгляданні важли­ вих пИ1'ань. пов'язаних з благоустроєм, забудовою. обслуговуванням тощо. громад­

ська думка. Тоді буде менше помилок 1 збоІв.

В. ПЕРЛОВСЬКИЯ, громадський І(ореспон. дент.

буде

справа

організований. цІнавий відночинон малюиів. мо­

11РИЄ•:\t'С'11В?

париу

усіх

хороша

В.

nроцесІ

лІв ко ю

Росте. ирасивішає наш районний центр Бровари. Та інакше й бути не мо-

(28

спек-rором мІлІції А. І. Ду-. богаєм у ІQвартирІ грома­ дя•НЮt О. І. КоломJєць (меш­

зиторІв, уираїнські та ро­

пісні

їх

***

виионала

роцІ

перебуваючи

святкува•ннІ проводІв л8В Радянської АрмІї

не

музичної школи

шевно

черви~.).

буді-вельних

змагань

радянських

за

Луговському.

uіу;кових

Робітннии бригади .Ni1 9 радгоспу «КрасиJІІвсь­ иий» зачаровано слухали твори

І

в: К. Хорощилова та В. В. J.гнатьева, котрий тимчасово

ТРУДАРІВ побували цими днями· чої

з

Про·

заотримано за краІДІжку мо­ тоцИЮІа •·Ява-350•. що на. лежав грома~дянину Тара­ сенку, неповнолІтньоtо пра· цівнІШа заводУ алюмІнІєвих

У РАДГОСПНИХ

концертом

Г.

уг.он автомю· належав гра·

мн.нулому

У

В. CARYPOB, старший педаrог ЖЕО. •

ма.дJ1НИНУ

у

І.

Загоровком,

Ребезовим

участю скоїв біля, котрий

КОСТІ.

товлене поле.

Е.

П.

крим-інІшької

діону сСпартак,; Н. М. · СмєловІй за добре . підГо­

.

І.

царському. За скоєнІ· злочй­ ни Назарчука найбл~чим

де­

дяиувалц днре~тору

номанди

нальний свисток футболь­ ного матчу між команда­ ми «Метеор» 1 «ОЛіМП»,

ширше

на~Ілих

участь

сМетеор» ЖЕД-2, еФакел» ЖЕД-3. сОл.tмп». ЖЕД-4. І ось nрозвучав фі­

ти за уч·асrгю чл.ен!ІВ qрга­ нів f!РО'М3ДСЬКОГО. само­

'КОЛО

тижня

В.

домовлеюстю

Процеиком,

часом

ЗДРАСТУЙ, ЛІТО! «Бровари» провело ТУР­ НІlр з футболу серед дитя­ чих клубів за мІсцем прожнв.ання. ,В ньому

М.

ценком.

заJРчук завдав тІлесних по· шкоджень громадяН>ИНу М

(Фотохрон!иа ТАРС-РАТАУ).

Ю. ЛИПКАНЬ, ветеран партії.

'

розробии М. І. Опарін

В.

ваорчаннна

і

монструє роботу найменшого з нової серії зварю­ вального апарата «Фотон» потужнІстю 150 ват. Він призначений для . зварЮІВання полІмерних матеріалів І паяння друкованих nлат. Еиономlчний ефект віД зас1'осування одного иомплеиту <<Фотон» -становить від 15 тисяЧ до 50 тисяч иарбованцІв· на рІи.

обцрунтованих цропозицій. слІд на·да!Вати біЛІЬше ча­ су. не ме,нше · т,рьох міся­ ців. ТО!ЦІ ножен ІlJ>О.Мадя­ .нин ІМатиме змогу, виіІчив­ ши та1rі ,дО!tуІменти. внее­

засади.

нераміни

ної термообробии деталей.

ЦLї, вщробле.ння .комуuіс­ тами спрацЩ. глибтшх .і

РОЗШИРИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТІВ У Тезах ЦН КПРС до

ионструнцІй з органІки.

~~~~::в~~~н=~ал~=н~~у:::~~ n~~~~=x ra;~~:~:~

.вих дОRумеm.ів. як Тези ЦК НІПРС до ко.нферен­

Тезах

спра111у по ва.нтажника

виробничо-тех.

редньою

тисяч ват, розробив І ооровадив у виробництво иолеитив иафедри «Технологія зварювання літаJІЬ­ ··них апаратів» Московського аuіаційного технологіч­ ного Інституту імені К Е. ЦІолиовського під керів­ ництвом наядидата технічних наук Михайла• Івано­ вича Опаріна. Вииористання світлового променя дало змогу винахідникам розв'язати ряд принцшІО- ·

:ВИІВЧЄІІІН:Я Й аЮИВНОГО об­

ти до них цtнн1 цІУ. доrювнення.

(

на· суд

дини. перебуваючи в нетве· резому стані, вІн ~а папе·

10

до

Вважаю таиож, що для

.

rметацІї В. А. Назар а в скоєннІ зЛочину. 4 тр в­ ня ц. р близько 24·ї го.

Широиу гаму зварювальних апаратів, яні вперше у світі винористонують енергію світлового променя дугових нееконових ламп nотужнІстю від 150 до

присуткімн

таких

."

-

н,ічного за•безпечення· І ;~­

нумах.

ГОВОРЄfИІ4Я

зло­

закінчено й в народ:ний

упраВJ1ІІння

мати

засіданнях l

скоєні

слІдчим ВІ,..,.

кримінальну звинуваченню

та­

контролювати

не

з

* * *

дотримання партійними керівинками ленінських норм партійного життя. Члени цього орrану мо­

ших документів, хоч із почесними ІRазвамн, була б ДЛЯ нас прИНИЗЛИВНІІІ і обраЗJІИВим ~Кроком, бо з боку партії ми заслужили на ·поваrу 1 турботу. І ще одну дУмаtу ХОТіІВ

зараз· за станом здоров'я

що

про

МІжрайонним

ДіЯЛЬ­

·

тиждень,

чини

пможеиня

доповнити,

кож

•почесний

1

минулий

повідомлень

кий орган має бути під­ звітним лише з'їзду і та­

тя ж .ІТаких комуністів із обліку в первинних парт­

із хто

Це

слід

винНі впливати на її ПО­ відвідання зборів чи СІLJІати внесків. Знят-

не тІ.Лши не може ЛJРИНО­

се\lGІ)етаря

Н:ОІС.Т'і.

по

. казники

с.пужІнню П3tР'!1ії ІВІ:ддев не О:дИН доояток роІ<.Lв. а

роботу

СОВоО-ІГО•С.ПОдаJХЬІИОЇ

тій чи І.ИШій парторгаиіза­ цlї, ці номуністи не по­

рЯ­

Та n;ри JDРОіВедЄІНІНі а-ге­ сrrації по'ІіРібно ~ахувати

по~тку

З.а

ЗО тра.вня ·ао 5 червня ц. р., до місьт!ІДДІ,лу внутрІшнІх СПІРав наДІйшло 8 заяв і

тутJНих вимог. НОІРМ фін-ан.

враху­

иоміс1я

,НJПРС ГОВ<JtРИТЬСЯ ІДОЦ\ЛЬН•\СТЬ обраННЯ

nартійної дисципЛ:іJш, ста­

це дозволяє здоров'я. Пе­ ребуваючи на обліку в

тичіюї допомоги. але й СІІіРИRТНІме. ~танню бо.. іІlаrр,т.іЙНИХ

З

комуніст» І, можливо, варто звільнити від спла­ ти членських внесків, а збори дозвОJІИТИ відвіду­ вати по можливості, коли

лише

позбуrИІСSІ ТИХ, ХТО Т[ЛЬІі{И вважає себе номуністом. .не. надаючи оортії П(раК­

ЙОІВИТОСТі

щрОJдУмано,

зробИ1'и

бити

стане. подією,

не

•ИОЖНОГО

цровеоценню атестації, яна [JjpИ М.ЇС'ЬІКИОМЇ ді.mиме паjртії. Вважаю, що в пар­ тійних квитках таиих за­ служених комуністів, ве­ теранів партД слід , зро­

те.

важлИ'Вий

ДО.

інформує

з'Іздом та•ио·го органу. ЯІИИЙ бИJ ИОН11РОЛІ0Ва•В ДО­ ТрНІМаНіНЯ номуністами

те.

ІВати їх:ні заслуги. Це мо­

поба­

жа-ння коІМун!сrrі'В, 1 на tр03ІГJШІД КО:Нфе.рООЦЇЇ ВИІНО­ СИТЬСЯ

на

тани:х •ветераН'іВ-1НОМУJНіс­ тів слід nідііЙТИ заи,їнав..

н.е дивно, доІі{умент!

численні

заслужили

щоб бути в 1рядах ~ПРС.

ще

Тому цьому

ЦК про

має бути.

особлИJВий підХід. аД.Же ці

висломювалися

,ренц!У. що в

До ни•х

роІ<у.

1988

.. * * ОнрІм тивного ми

заходів вruшву

адмІно\с'rра. працІвника­

міськвіддІлу

внутріш­

ніх справ nроводИJІася роз'. ЯІс·нювал·ьна робоrе в трудо­ вих

колективах,

nрожИІВання

за

мІсцем

ки

ді·льничними

ТІль. Інспекторі ·

ми

міськ'ІJІ•ддІлу

мІлІцІї

ведеІ\'0

8

грамадни

ПРО·

Та!fИХ .вІfСТУПІІ'


І О червня

цювати.

у Багато

хвилюючих.

дісних

хвилин

Ольга

Андріївна

коли

Все

якнайкраще, бо від 11 вмІння. старанності зале­ жали надої, якість моло­ ка. стан корів. Вона 1~льнувала. щоб тварини були вчасно нагодовані і

За

напоєні. по

медалями СРСР за само. віддану працю 1 бездоган--. ну військову службу в тилу в роки Великої ВІт­ чизняної ВіЙНИ, ПІЛЬГИ і переваги. встановлені для · учасників війни Із числа

військовослужбовців. . Тепер ця категорія громадян

на

20-процентну

ку

до

А ·коли

Т.

М.

міськкомом

пенсlІ

за

право

надбав. старістю,

категорія

матиме

під

тання

на

чергової на

• до. без

збереження ~лати

строком

тижнів

на

до

рік.

вІдзначився

Ті

хто

в тилу.

змо­

жуть користуватися rіри виході на пенсію поліклі­ нІка)\1и, до .яких були прикріплені в період ро­

боти. а

незалежно

від

працювала

людина

:Названі пільги і пере­ ваги вводяться з. 1 липня ц. р. А тому громадянам,

січЩІ пізніше.

того,.

чи

станом

року, Надається

1983

1

цим пенсіонерам, хто сумлінно трудився в тилу

й одержує пенсІю до 80 карбованців на місяць, і право на 50.процентне зниження з. вартост·І ліків. одержуваних

за

рецепта.

ми лікарів. А також nра­ во на одержання безпро­

центних

також

матимуть

переважаюче

право

на

прийом у садівничі това­ рИства (кооперативи), встановлення телефонів. ремонт

квартир.

нагородженим медалями

за

орденами

завідуючий

но

відділом соцзабезпечен­

порядком.

На

установ­

інвалідІв

базі

Ве.

першість

qров8JJщинн

..ФІ,rурного

'1юбіоо

за

во~Іння

з

авто-

црофамою .

сп.а.ртаІКіади з технічних 1 вL!Ьсь:ково-nрнкладнвх ви. дів сnорту. Змагаючись

на ав,томоб!лі марки ВАЗ2101, надан-ому учасни1<а'м першос'І"І оргаІRізато­

,ра•мн змагань,

автомобі­

лісти ІІІРО\ЦЄМО'НС'І'руІВали -непогану пІ,дгО'l'овку. У командно.му

во.діЇІВ

заліку

ІМіІОТа

СІІ!ІЯ"l"К'уВаИ

М

серед

перемогу

цредсrгавники.

аІВТотРанспортного

Єl'\1ІС'І1Ва

нн.

слорТивно-тех­

ні·чного WJyбy міс.ьиого комі-теrту ДТСААФ цро­ Й'ШШІ 0СО6ИJС.1'0"КОІМа'НДНа

23~2.

n.І.дnри­

Друге

райоІВІНм

вирі­

в

своєї

що

гостював

у

Бро­

--

розповів В. Н. Степанен­ ко. Коли прочитав у

.СЛІДАМИ У

лиt:ті

та

ще

один

управління nодарства

редакції

відомив.

газового гос­ В. Е. Куц nо­

що

проект

гази­

фікації житлового будин­ ку виготовлено в· 197 4

на пра-

своїми

радо­

щами і турботами. Як же тепер без них? <<Поки є сила, працюва­

-- вирішила вона. Невтомна трудівниця

тиму•>,

залишилася

посту,

на

своєму

доглядає

ннні

45

теличок. У результаті старанного догляду вони добре ростуть. щодоби набирають у вазі по 650-700 грамів, що більше плану. І від усвІ­ домлення своєї причет­ ності

до

. рідного стає

«ЮВІЛЕИНИП»

життя.

до

справ

колективу радісно

на

серці

жінки.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

ПРАЦЮЄ ТРУДОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ

кожному

мало

заводі

дрібної

якої

'

є

чи­

роботи,

до

недоцільно

скажуть

Звертаюся

школя­

до

учня

у

зані ного

В.

Не­

міської

школі,

кваліфікованих ків,

а

ми

б

Із

у

прийом,

· робітни­

про обмін щі тощо;

ням працювали! В. Хамбір, учень цієі ж школи, додає: «Хотілося б, щоб броварчани часті­ ше зверталися до «Вес­ няики>>,

а

то

заявок

послуги

і

оголошень

житлової

!Офіціан-та,

пло­

по­

судомийки, гардеробника, швейцара, техпрацівника; поздоровлення дітей з днем

народження

з

пер­

сонажами ІСазки «Черво­ на Шапочка»; комфортні види послуг в салоні обрядових по-

все­

Отже, бюро д9С)рих послуг «Веснянка• пропо-

ад­

друкування

розклеювання

задоволен­

до­

за

1слуг;

·

купівля

групового

ве-

нує такі види послуг: купівля і вручення гро­ мадянам ІСВітів, подарун­

сільного подарунка, суве­ ніра за Індивідуальним

ків, доставка квитків театр, кіно тощо;

прийом від населення речей, призначених для хімічної чистки; виготовлення обрядових стрічок.

замовлення

ня

І

у

одержан-

в аnтецІ ліків; прибирання квартир; догляд за дітьми; дитячІ

Заявки

ПрогулянковІ

групи;

друкування· візитних карток І запрошень на сі­ мейні урочистості; послуги

населенню

замовленням;

по

від

населення

приймаються щоденно з 11 до 17 · години іІо теле­ фону 5-22-61. Ласкаво просимо у «Весuяику». Н. ГАМАЛІЯ.

В проекті були вка­ рекомендації інституту

денню

йому

окулярів, рецептами,

залучати

ДОрОСЛИМ».

<<Веснянка». що

придбанню

користувалися

слуг

році.

.

послугамн

таки мало. А ми б могли багато в чому допомогти

НЕНАДРУКОВАНИХ ЛИСТІВ

до

її колеги. Залишайтеся фермі. продовжуйте

-

з

багато

ресою;

нас Існує проблема вільно­ го часу. Не всім подобає­ ться блукати вулицями, хочеться чогось конкретно­ го, корисного. ,Тому з за­ доволенням .працюю В' бю­ ро «Веснянка». Ось тіль. ки хотілося б, щоб його

дуже

доньки,

літ. ділилася

щедрі

.

поруч

на

школярі

з'явився

чипоренка,

добросовісно. Таке бюро добрих послуг дуже по­ трібне броварчанам! своєї

яке

людям.

працювала

казок

вантаженість

у

якими

мо­

запис у книзі відгуків, яку веде бюро добрих по­

рі?

Старшоклас-

Я

добрим

рогатої

на

розхвилювалася

замовлень

помилковим.

-

тепла.

як

Ольга Андріївна. коли їй подарували чудові квіти. Вона щиро вдячна цим

ставка

середньої школи М 8. - Незважаючи на за­

варах

від

А

ви­

безплат­

п'яти­

Шапочка>>

чудово,

А

пригадує

працювали

но.

вона

трудівниці

за

Т. М. Бобровиицька. Перше враження не було ники

дана

оправ

день

створити таку ~слуркбу, JШаІ jпрнносить справжню рад1сть людям.

призначе­

вдячністю

ги.

по­

наказом ди­

радгоспу

не лише населення міста.. а й підприємства. Адже

на

зуміли

Головний інженер між-. районного виробничого

І. ЗАБОЛОТНіІП,

югмошения,

аапросити

«Червона

то

мені допоподумала

чи районний відділи забезпечення.

ду.ального будІвництва згід· з

.

вироще-

«Попелюшка». Просто· не­ можливо nередати всієї радості, nодароваоої на­ шій іменинниці. Це прос·

переліку

жителька Великої Ди­ мерин В. К. Селюк просила допомогти у вирі­ шенні питання підВедення газу до буднику.

соц­

·

з

працю й бездоганну службу в .тилу в період Великої ВІтчизняної вій­ ки, необхідно з нагорода­ ми звернутися у міський

позик для ·Індивl­

леним для

і

самовіддану

з

корови.

річної онуки героїв

ний час до )Іеї прийшли комсомольці. І закипіла робота. -. Як вони старалися!

двох

телятни-

народження

.

справді,

і

вирощує

великої

передали

За

рекції

худоби. А в неї ·бриніли на о'чах сльози. Від ува­

БУДНИК~ ПОБУТУ

Так

І

заробітної

ті

газеті

тоді.

вІдnустки

бо

шив

Здоров'я

в

«А раптом можуть?»,

викорис.

відпустки

те.

іменинницею

господарства.

їй

грамів.:

Федорович Балицьк.ий та Микола Фролович Кот. брига.дир ферми

лодняк

во­

Почесною

СТАРШОКЛАСНИКІВ

послуг не знайшла по­ трібної, І все ж виріШИла

що

одержання

даткової

не

Щоправда,

в зручний для них час. а також

впоратися

р~тою.

сот

дво-тримісячного

заслуга

ПРИ

комсомолу.

силу

такою

групи

працю

~~ШШ~ІІІШ!ІІІКдм Дд!РУ~ !PJlДU~~!Ь

те,

От ·добре! поду­ мала жінка. А мен'. саме город копати. Самій

громадян

право

Ці,

-

не

у

кілька

Радгосп нИні щодня

певна

ло

.Віра Марківна Полях, телятниця Марія Петрів­ на Мохан, яка разом з

телятни­

« Бобриць­

збільшує виробництво і реалізацію молока дер­ жаві. У цих здG>бутках є

газетц

про

впродовж

передала

віку.

теляти.

трудиться

теличок

непб-

рук

.оголошенннм

«вихожv­

рони.

кий>>,

-

трав.

тому не було ш3.­

дорощування

Бобровницькій до

скількох

називається

яких

кілогра­

виникла

А

же

до

виступа­

в'язану червоним бантом теличкv вагою 100 кіло­

більше

гих літ життя. щастя І всього найкращого голов­ ний зоотехнік і голов· ний ветеринарний лікар радоспу Микола

відварами

жодного

і

молодняка.

реко'VІендації

цею у радгоспі

що при буднику побуту «Ювілейний• працює бю­ ро добрих пос~уг «Вес­ нJUІка•, організоване

за безперервний стаж ро. боти на одному п!Дприєм. ств!, в установІ, органІза. цІї при наявності необхід­ ного безперервного 1 за. гального стажу роботи,

на чи

.

матиме

ця

що

мів молока одержувала від кожної тварини.

подзвонити.

1

надоїв

· 3500-4000

ДІЛЯНОК.

нагороджених орденами

напувала

Постійно · добива­

високих

всі

зоотехнік<!.

апарати

вала>>,

заходи

важливо,

Виконує

дежа

вже

менш

захворювання

виконувати

линої Вітчизняної війни. для придбання, будів­ ництва садових _будиноЧ­ ків, б.Іfагоустрою садових Не

фактично до­

дають

то

працю, зичили жінцІ д'ов­

не

Тут

Андріївна.

допустити

май-

Ольга

стежить

щоб

грамотою

догля­

за

корови.

викон у в а т и

Доїльні

Рада Міністрів· СРСР ВЦРПС nос..тановою N! 621 від 12 травня 1988 року «Про додатковІ полІnшенню

тим,

механі­

а

сумлінну

на нагороджена

З нагоди проводів не­ втомної трудівниці на за­ служений відпочинок на фермі зібралися чи не всі тваринники. спеціаліс­ ти. Тепло вітали її, дяку­ вали за добросовісну

продуктивність

Андріївна

Ольга щодня

12--15.

ДВО-ТрИМіСЯЧfjО­

бутньої

все

·з

по

кілограмів' молока.

ДО

магалася

лася

І ПІЛЬГИ, І ПЕРЕВАГИ

ЖИТТЯ

з'явилися пізніше. Коліт­ ка робота rваринника, відповідальна. І вона на­

потрапила

життя ветеранів війни 1 працІ» поширили на осіб,

таке

яких

нині

жить

що

теличок.

дала

ГО віку. Розуміючи те. що ця робота не менш відповідальна. бо від дог­

ще мо.1одою Тоді і не

з

телятницею.

ля.ду у великІЙ мірі зале­

вручну.

і

теплих

ні

Ій доручили вирощувати теличок з 15-20-го днів

працювати

Рекун.

років.

водилося

М 2 радгоспу «Літківський• Мнко­ М~ІколаііtоІІІНЧ Покрасьои. За весь цей час не мав Жодного Порушення трудовоІ дисциплtни, сумлінно виконує покладені на нього обов'язки. Він неодно­ разово відзначався дирекцією . господарства. На знімку: депутат Літочківськоі сільської Ради М. М. ПОКРАСЬОН. Фото С. Москаленка, члена фотоклубу « Гори:'ІОнт».

згодилася

тридцять

зація.

молочно­

тп

слів. проводжаючи її на заслужений відпочинок! А працювала вона в га­ лузі немало понад

уявляли,

на

пережила

стільки

Спочатку доїла корів.

скотарем

хідність.

товариші- по роботі

сказали

працює

ра­

потріб-

зверталися

Андріївни

ючі. За

колективІ

'

нам

так

Ольги

рідному

ви

-

ні,

рік

сто.рінка.

3

року.

1988

проект­

по

приве­

nриміщень до

газу: Однак

сьогодні

при­

і

до

рекомендації

Ht! виконані. і газифІкувати будинок не можна. В. К. Селюк роз'яснено, що після

виконання

<<Правил вому

буде

вимог

безлеки в газо­

господарствІ»

газ

підведено:

ЗМАГ АЛИ СЯ АВТОМОБІ·ЛІСТИ і

'11Ре'І'ІЄ

місця

зазоюеали

команди заводів саlтпо­ технічного та nорошковоУ •Ме'І'аJ1!ургії імені 60~річчя РаДЯtНІСЬ'КОі УоЩ)аііни.. Серед організацій ра­ йону кращими були сІюртсмени - а:втомобі.л'іс­

ти

р.адrОІС'пrів

Імені

К\:1>0-

·ва, «Гоголівський» та tмені 60,рІЧЧ.Я СРСР. Напружена боротьба розгорнулася 1 се;ред учас­

никІіВ змагань. які вибо­ rрювали чеМІІJ.іонсЬІКе зва.н­ н.я в ін:дИW~альному за­ ,,.ІJКу. Кращим серед б,ро­ в.щрчаІН ТутІ' стаІВ Щ>аців-

ник СtІtі1'лО'І'ехнічноrо ~а­ ІЮ.:LУ В. ЖолоидНовський, а сере!!( жителіВ 1району П}:>еДС"l'аіВЮІК

,Радгосnу

кома·н~ Ю.рова,

ІРадіrосnіrв. імеІНі і'мені ЩоІРса,

« АJв,анrа:РІд~>, 2, т.р~ту

М

автобази

« НИ>їВ.UІ'ЛSІ х­

Lмені Н.іІРова А. Буданов. Команди - ПеQJеможниці

бу.д•,

нагорОІДJЖеНі

Але ж !IjpИ~~q>O, що тіль­ :Іш 16 nервинних органі­ зац-ій ДТСААФ ві~гукну­

П€.реХіДНИМИ

кубіКами, а ·~ащі в Інди­ •вtд.у.ально·му .заліку лрамота,ми міськ-ого комі­

тету ДТСААФ.

ремон·гно-Т)ранспо.рт­

ного підприємстsа, ДОНу.

л.иоя

на

наш

заклин

змагань, в4:Jірадно. звиЧай­

вийти на· ета,рти п~шос­ ті. Інші ж не побажа­ ли обтяжувати себЕ' ~а·Й­

но,

вими

Нам. що

організатора:vt учасники

ПО'казали

вміння,

змагань

nроЯІВи­

ли себе з най~ращого бо­ ІКу. Це, ОЩ)ім п,ризерів, •Насамnеред

турботами.

стосується

Н. •СОКОЛОВА, інструктоr• міського ко­ мітету ДТСААФ_

ВАТЬRИ!

РОЗ'ЯСНЮйТЕ ДІТЯМ НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ГРИ З ВОГНЕМ! · ЗБЕРІГ АИТЕ СІРНИКИ В НЕДОСТУПНИХ

МІСЦЯХ. ПАМ'ЯТАйТЕ! ІГРИ ДІТЕй З ВОГНЕМ·­ ПРИЧИНА ПОЩЕЖ. Правління Українського республікансьного добровільного пожежного товариства.


сНОВЕ

сторjика.

4

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ·сЕРЕДН€

.Ni 22

.ОГОЛОШУ€ ПРИЙОМ· лю з

майстрів-наладчиків ти І-ІІ класів. ·

1988-1989 НАВЧАЛЬНИй РІК.

УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ: Трактористів-машиністів ·широкого кваліфікацією слюсаря та

безплатним

роки).

.

.

зв-'язку, бджолярі: 10 крб., сім~йні -

·

Електромонтерів сільської електрифікації і зв'язку (строк навчання·- З роки). Монтажників

радіоелектронної

і приладів (строк навчання

;з однорічним

Бджолярів з кваліфікацією водія автомо­ біля ·(строк навчання З роки). Бджолярів (строк навчання 1 рік на базі середньої освіти). . Майстрів сілБськqго будівництва (строк навчання 1 рік на базі середньої освіти і Шаей-мотористок по виготовленню верхньо-,

З. роки).

-

Шаей-мотористок по виготовленню верхньо­

го одягу

(строк навчання

-

2

р~жи).

редньої освіти)~

·

1

стипендією (одинокі ·крб. на місяць)·.

-

20

і

шестимісячним

·

рік на базі се-

строками

біографія, свідоцтво про освіту (в оригіналі), свідоцтво про народження (в оригіналі), до­ відка з місця проживання, довідка про склад сім'ї, довідка про стан здоров'я, направлення КО.ІJГОспу, радгоспу, РЕМ, заводу побутових

Трактористів-мащипістів (строк навчання місяців на базі середньої освіти і демобі­

-6

лізовані із лав Радянської Армії). М~йстрів-наладчиків по технічному обслу­ говуванню машинно-тра;~<торноn> парку (строк навчання 6 місяців). СЛюсарів по ремьнту електрообладнання, паливної апаратурИ і гі.дравлічної системи тракторів, автомобілів і комбайнів (строк навчання 8 місяців).

прІtладів, 6 фотокарток (ЗХ4). Початок навчання ·- 1 вересня 1988 року. Для майстрів-наладчиків, слюсарів по ремон­

.

ту електрообладнання ністів ·- з 15 грудня

і

. Ми, батьки, дружвва, . діти rа.па 1 Ярос.лав, сер· де"ІІІО вІтавмо .цopororo Петра · Прокоповича ЗУБ­ ЧЕПКА а 50-pi'AJIII вІд див народженJUІ. Важавмо йому

трактористів-маши­ року.

1988 5;

Тел .

.S-20-40, 5-45-68.

встановлених галузевими. міністерствами, ві­ домствами планами цільової nідготрвки; звільнені в запас військовослужбовці дійс- . ної служби, які мають рекомендації військо­ вих частин а~ свідоцтва військ~омату про право на пільги; діти-сироти т'а діти, які залишилися без дог ляду батьків. · Без вступних екзаменів на відділення «Іхтіологія і рибництво» зараховуються:

r

о

о л о ш У е· "

прийом учнів на 1988-1989 навчальний рік на денні відділення із спеціальностей: «Ветеринарія.:.; .:Механізація та

електрифікація

тваринни­

. цтва»; Приймаються особи, які мають неповну се­ реднJО або середню освіту. На спеціальність

На денне відділення із спеціальностей «Ветеринарія»_, «Механізація та електрифіка­

ція тварИнництва», с:Зоотехнія», «Агрономія» зарахування проводиться без вступних екза:­ менів по конкурсу свідоцтв і атестатів. На ~:1очне відділення із спеціальностей «Зоотехнія», «Механізація та електрифікація

Прийом заяв· від осіб на

з восьмирічною освітою

По спеціальності «Іхтіологія

вступники

складають

і

екзамени:

на базі 8 класів українська або росіА:сь· ка мова (диктант), математика (усно);

"

Поза конкурсом зараховуються:

технікуму

працює

комбінат побутового обслуговування.

· .

Адреса радгоспу-технікуму:

не господарство'

І

му господарстві на вирощуванні кролів, мати.

договір із споживчою кооперацією і продати року м'яса кролів (у· забійній вазі):

250

кіло-

премії:

200

кіло­

для присудження третьої премії: грамів. , . 1

150

кіло-

для присудження першої премії:

грамів м'яса· кролів;

І'

СОЧІАJІ ..НМХ

255740,

ПНТ&НІо

-

·

для присудження другої грамів м'яса;

Переможці конкурсу, що

· займуть

перше,

друге і третє місця, нагороджуються: за перше місце 6 премій по 150 карбо­ ванців,

за друге місце

-

ванців,

премій по

10

карбо­

100

15 премій по 50 карбованців:

-

Броварська автобаза .М

2 -Мінбуду

УРСР

запрошує на постійну роботу: водіїв

1-11

'

класів, що мають право

rазоелектрозварника

токаря

2-4

керу-

·

вати автопоїздом;

2--4

розряду;

розряду;

комірника;

інженера-технолог~.

·

Звертатися за адресою: м. Бровари, пром­ вузол, вулиця ЩолкQвська, 1. Іхати автобуса­ ми N!! ЗЗО, N!! З, N2 .1 до зупинкИ сРМЗ». .. Довідки по телефону: 92-495. Правліцня Броьарської проводит.ь набір учнів на

райспоживспілки f988-1989 нав­

чальний рік:

в Киівський кооперативний технікум; в Київське кооnеративне профтехучиjІище; в школу.-магазин

по підготовці

молодших

продавців при райспоживспілці на базі класів, віком не молодших 18 років.

8-10

Звертатися у. відділ кадрів Броварської райспоживспілки за адресою: м. Бровари, вул, Київська, ІЗ9. . Колекти"'

тресту воду

І

упJ)аВІІІонНІІ

механізації

сУЩ)сіпьеиергомоитаж•

передчасноr

висловлює

кІ@иоrо ..

смертІ

.поrРЕІіЦЯ

щире

водія

Петра

співчуття

і

глибоко

автотранспорту сумує·

а

при­

Ммхаіtпоеича

рІдним

та

близьким

по­

і

Колективи Київсьної обласної ради ! Броварської раЙ­

мІськради щире

А.

·

С.

Товариства

спІвчуття

. головІ

Сафронову а

р,яrrува.RНІІІ

на

райміськради

nривоДУ

воді

цього

вИІСJ1овлюють· товариства

смертІ його батька

·

САФРОНОВА Се-на Зіновііtовнча

АдмІністра~!я, партійна та профспілкова· організацІі

радгоспу

сРусан1вr.ькнй~

трагічної

смерті

бригадиру ферми

вислов.люють

щире

спtвчуття

члену КПРС І. Ф. Солов'ю з приводу

його • сина ОЛЕКСІЯ

.

··

нІки глибоко сумуt з приводу передчасноУ смерті· ветерана вІйни і працІ медсестри полІІСJІінІки · : rУ&И Віри Яківни І внслоапює співчуття рІдНИм І близьким nокІйноr.

ЗабІгла корова.

Київ­

Свято­

4·02~1121

жовтоr

мастІ.

росту;

середньо~о.

вІк до· десяти рокІв. Хто знає іі перебування. про­ хання повІдомити К. О. Бабко в с. ЗапІсся ВогданІвськоі сІльради. . ·

.РедакІ'Ор А. ВОЛОWИИЕНКО.

Твnвфонк: ре~нтора - 4-03-71; ааступнкка редактора, 8ІдАІІІу nартІАноrо жнттІІ, 81АnооІдап.,ноrо секретаРJІ 4-04-11; оІдАІІІу otп..r. .. кoro rосподарства - 4-23-~І;

ПРОІІІИСІІ080СТІ

1

. прот~гом

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Кніва.'ка область, м. Бровари, вул. Київська, 154. 8ІдАІІІу

м'яса кролів

УМОВИ КОНКУРСУ: Особисте підсобне господарство-здаваЧ, що бере участь у .конкурсі, повинне мати у своє-

Дирекція.

.

продажу

·no

споЖ.ивчій коопераціі.

Колектив Броварської центрально! районноУ полІклі­

ве. Іхати еЛектропоїздом від станції шино до станції Немішаєве.

вересня 1959 року .N'!! 1099; особи, направлені на навчання підприємст-

18

·

Заготконтора Броварської райспоживспілки

ська обл., Бородянський район, смт. Немішає·

ності з постановою Ради Міністрів СРСР від

з 6-ї години ранку на ринок в селі' Скибин на­

оголошує конкурс .на краще особисте підсоб­

їдальня,

ні секції, гуртки художньої самодіяльності, автоклас по підготовЦі водіїв категорН «В».

підприємств, колгоспів, радгоспів та інших організацій з виплатою стипендіі. у відповід·

·

На території

При радгоспі-технікумі працюють спортив­

особИ, направлеt~і на навчання колективами

орган БроварОкого rородско­

навчання

·липня, з де­

Учні забезпечуються· гуртожитком та сти-­ ·пендією на загальних підставах.

особи, які закінчили школу та· професійно­ технічні училища тільки на «4» та «5»;

-

25

І ·успіхів

селення району, а такоЖ кооперативи та інди- •

вересня.

на базі 10 класів - українська або росій­ ська мова (твір), хімія (усно).

сНоваJІ жизнь•·

денне

до

Абітурієнти, які. вступають на відділення «Іхтіологія і рибництво» здають екзамени з .1 серпнЯ. Початок навчання денних відділень J

.

рибництво»

rв комитета КоММ\УКНІСТИІЧескоІІ: партии Украикw, городекого и районного Советов кароднwх депу. татов Киевской обп.асти. (На украикска:м язwкв). Редактор А. ВОJЮШИНЕНКО. Газиа awxoдиrr с 17· апрепя 19G7 rода. ДиІІ ВЬІХОД8: ВТОРНІНХ, среда, ІJЯІІ'Н'ІЩ8, Суб(Іота.

-

сятирічною .освітою - до 14 серпня, на заоч­ не навчання з З жовтня по ЗО листопада .

проводиться

без вступних екзаменів по конкурсу свідоцтв і атестатів.

особи, які в свідоцтвах

Заяви подаЮтьсЯ особисто або надсилають­

УМОІІИ ПРИЯОМУ:

зарахування

.....:.

ся на ім'я директора. До заяви додаютьСя: · документ про свіrу (оригіuал); меди!! на довідка (форм З: N!! 086-у); 8ИТЯг з трудової книжки .(для тих, що .мають ст8ж роботи); . чотири фотокартки розміром З Х 4 см. При прибутті в радгосп-технІкум вступни­ ки особисто пред'являють свідоцтво про на~ родження або паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво.

на .заочне відділення із спеціальностей: «Зоотехнія», «Механізація та електрифікація тваринництві)» приймаються особи, які мають середню освіту.

.тваринництва»

класів

за успіхи в навчанні.

середню освіту;

-

8

про освіту мають оцінки тільки «4». та «5»; на базі 10 класів -.нагороджені медаллю

·«Іхтіологія і р/:ібництво». «Агрономія»

на базі

·

«Зоотехнія»;

в ІІКВТТІ

відуальнИків для продажу лишків сільгосп­ проJІ.уктів та товарів власного виробництва. · Правліннв райспоживспілки.

за третє

НЕМІША€ВСЬКИЯ

щаста

.

кожної недІЛІ новозбудований

вами, установами та організаціями на OC\fOBi

РАДГОСП ·•ТЕХНІКУМ

здоров' а,

,

~~··

Адреса училища: м. Перея~ав-Хмельниць­ кнй, вул. Можайська,

мІциоrо

У арацt.

Заява на ім'я Директора із зазначенням обраної професії і строком навчання, авто­

Шаей-мотористок по.виготовленню верхньо­

го одягу (строк навчання

обмуtІдируванням,

постільною білuзною, навчальною літерату­ рою, стипендією: трактористи-машиністи в пе­ ріод теоретичного .навчання в розмірі 86 крб., .швеі-мртористки 70 крб. Майстри-наладчики і слюсарі по ремонту електрообладнання одержУ.ють: спецодяг, взуття, постільну білизну, стипендію (одинокі, 10 крб., ~імеА:ні - 20 крб. на місяць) і серед­ ньомісячний. заробіток за місцем роботи. Для вступу потрібні такі документи:

демобілізовані із лав Радянської Армії). го одягу (строк .навчання

І

навчання на базі середньої освіти і демобілі­ зовані із лав Радянської Армії: гуртожитком,

апаратури

З роки).

-

харчуванням,

року;.

1988

BITABHR

тракторис­

спецодягом, взуттЯм, постільною білизною, навчальною літературою; гуртожитком. . Трактористи-машиністи широкого профілю, електромонтери сільської е:Лектр}ІфікаіJ.ії і

авто­

мобіля (строк навчання З. роки). Трактористів-машиністів широкого профілю з кваліфікацією слюсаря (строк навчання -

2

прнймаютьс~

червня

СОВЯЧНІ

УЧНІ .ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ: З трирічним і дворічним с'(роком навчання:

профі­

водія

На_ трирічний строк навчання приймаються юнаки і дівчата ві.ком від J5 р6ків і старші, які мають осві:rу за 8 класів. Учні одноч~сно з професією зДобувають середню освіту. На

ПРОФЕСІйНО-ТЕХНІЧНЕ. УЧИЛИЩЕ

УЧНІВ НА

ЖИТТJІ:.

81дАІІІУ

роботи L 4-04-81; КОресnонАента мІсц8ооrо раАІОмовпениІІ -

ІІНСТІІ І

5-1·3-lt1.

МІІС0801

Друк

Індекс

61285.

офсетний.

дРукований

аркуш.

15804 nримІрники. Замовлення

ОбСJІг

1

Тираж

·

3727,

#90 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you