Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКО1

Газета виходить 3

17

І

МІСЬКОГО

РАйОННОУ

квітня

року

1937

КОМІТЕТУ

РАД

~

КОМУНІСТИЧНО]

НАРОДНИХ

ДЕПУТАТІВ

жу,

тури

м.

збори

І~иєва

ва.

uідбулисл

~· ча с ники

партійно-господар с ь­

кого акти ву області.

В їх

виробницт- но

господарсьІ:оrо

крь­

зборів однообрали почесну

стайно

досвідчена

ністка

обговорювади

в инесене

на

порядок денний

ня

і

прийняли

литап­

редактори і

голови

райкомів

мі ськра­

районних

газет,

профспі-

доповіддю

3

дання партійних, ких

і

відповідну

і

по

серійне

Ціна

2

коп.

.N2 4

трикота­

виробництво

одягу для малят

вагомий

внесок

Світлана

зробила

молода

Бєлова .

кому-

Зараз вона

очолює передову бригаду,

яка щозмінн

внв'язує в середньому по

400

зразки

постанову.

У

швейному

високої

показує

дитячих

відділенні

продуктивності

праці

· Миргородська,

Наталія

змінні норми виконує більш як на

яка

125

процентів.

-

На фото: вгорі

-

внизу

Н. Миргородська,

С. Бєлова за роботою.

І\ул ьтур у кошоспах і рад­

зав­

госпах

радянсь­

господарських

лок працівників сільського нів об.'Іасті господарства, rоJІови район- підвищенню них

« Про

дитячого

в'язальннця,

костюмчиків.

комісії обласної партійної Президії стабільності Верховної Ради підвищенню організації, гоJІови райви­ СРСР товаришем К. У. виробництва зерна та ін­ конкомів, го.11ови рад Черненком . ших сільськогосподарських йонних

ОБЛАСТІ

ясельного віку. В освоєння випуску но­

Збори активу схвашІЛи президію у складі Політ­ роботі взяли участь члени бюро .'Іенін ського ЦК на заходи партійних, радянсь­ і кандидати u члени обко­ чолі з Генеральним секре­ ких і господарських орга­ му партії, члени ревізійної тарем ЦІ~ КПРС, Головою нів області по дальшому

РАПО,

запущено у

вої продукції

активу обnасті палаці

верхнього

кілька нових зразків ·

партійно-господарського травня цього року в

КИІВСЬКО1

Ще на початку року у цеху

фабрики

ЗБОРИ

31

У К Р А І Н Иt

11

Субота, 2 червня 1984 року •

90 (6753) •

8

Жовтпевому

П А РТ

та

по

виконанню

рекомендацій,

орга­

висдовлепих

дальшому на Всесоюзній економічній стабільності нараді :з пробле~І агропро-

міських комітетів виробництва зерна

та

ін- мислового

компдек су ·

народного коптролю, перші ших сі.'Іьськогосподарських Учасники зборів з ве.lи­ секретарі міськкомів, рай- кул ьтур у колгоспах і рад- ким піднесенням прийняли комі в

комсомол у,

керівни- госпах та виконанню ре ко- вітальні листи

ки ряду обласних і район- мендацій,

них

підприємств і органі- Всесоюзній

зацш, що входять до агро• u

промислового

комплексу,

науково-дослідних

адресу

економічнш муністичної партії Радянсь-

параді з проблем агропро- кого мислового

установ, ступив

секретарі партійних

па

висловлених на Центрального І\омітету Ко­

комплексу»

перший

Союзу,

Генерального

секретаря Щі КПРС, Го.lо-

ви-

секретар ви Президії Верховної Ра­

ор га- І~ иївського обкому 1\о~шар- ди

СРСР

товариша

1\:. У.

нізацій, керівники, спеціа- тії України В. М. Цибуль- Чернен ка, а таІ\ОЖ на адре­ лісти

колгоспів

пів,

і

передовики

радгос- ко.

сіJІьсько-

су

Учасники зборів

Центрального

1\омітету

актив- І\омпартії України.

ЗАВТРА -

---------ВІСТІ з потв--------ЗАКЛАДАЮТЬ

КАЛЕВДАР

РАНИІіі

ТРУ ДОВОЇ CJIABI ПЕРЕЦЬ Олеr Миколайович

ПЕТЛІН Валерій Михайлович

-

ланновий підрядного но­ лективу

по

вироі!ЦУванню

тракторист

імені 60-річчя СРСР.

Іде

«Літківський»

На

120-130

кілька

кою Є-302 сношує

площі

ДУДІН Володимир Тимофійович-

11

їх 'На

гентарl~.

1

nроти

шніднІП\lв

ГУТЬ Мщола Єгорович

хвороб.

ІJЗиконує тИ..

на

130

кладання

другому

днів

Е-280

процен­

і

самохідна косарка торічних

трав

сіно .

на

Першим вивів на нормові угіддя

самохідну

носарну

tШС-5У механізатор Іван Іванович Антонюк. За неповні клав

три

трави

дні у

він

валки

по­ на

30

Дмитрович L:ьогодні

Гайдак

сі­

у

ІіОПІЩі .

На

грс'і-

тракторної

з

активною

установ,

участю

спеЦіалістів

нaynO.tSnX

сільського

чого

водного господарства розробляють те­ пер широку програму робіт.

в язанням

Критерієм стає кінцевий результат урожай. У багатьох районах на обслуговування меліораторів прийня­

-

якого

спільно

із

землеро­

бамн працює більш як півтораміль­ йонний загін меліораторів нраїни . Нині зрошувані й осушею угіддя. займаючи 11 процентів площі ниви і насаджень, жаю

в

34

дають

проценти

рослинництві,

у

всю бавовну і рис, дві

тому

вро­ числі

третини ово­

чів, половину плодів і винограду, не­ малу

частину

кормів .

Надаючи величезного значення да л ьшій інтенсифікації землеробства, Ноттбюро ЦІ:\ :КПРС розглянуло і схвалило

основні

дальшого

тою

напрями

розвитку

вищення

програми

меліорації

ефективності

і

осушених земель з

створення

піД­

використання

гарантованого

ме­

nродо ­

вольчого фонду.

Відповідно до доручення Політбю­ ро ЦІ:\ 1:\ПРС уряд СРСР. соЮзні і республіканські міністерства й відом-

-

то

всі

водогосподарські

nроваджуються

системи,

за­

нові

форми матері­ ального стимулювання 1 взаєморозра­ хунків : Як показує практика. спів­ дружність дає добрі плоди. Переведення в нинішньому роЦі за рішенням Комісії Президії Ради Мі­ ністрів СРСР у питаннях агропро­ мислового номпленту багатьох госпо­ дарств на програмоваме виро~вання овочів, зернових, кормів вимагає ви­

користання усіх факторів, які б за­ безпечували при оудь-якнх погодних умовах найвищий збір з кожного гентара посівів. За долю вро~ю на

облагороджених землях меліоратори борються разом з усіма партнерамн по

агропромисло~ому

номплексу.

(ТАРС).

сіно

цеху техніка. Найближчими днябуде ми

її

буде

понад косовицю

брІJГади.

І.

ПРОЕКТУЄТЬСЯ НОВА ЛІНІЯ

тонн трав'я-

У господарстві стоїть на-

включено

природних

в

трав

КУЗЬМЕНКО.

і

зон гарантованого виробництва про­ дукції головне завдання , над роз­

У траншею вже.

460

гектарах. 300 гентарів багаторічних на луках за Десною . Там Слідом за косовицею , в трав-: працюватимуть три кормо­ міру підсихання лоносів В . МАРЧЕНКО, йде згрібання сіна і сила­ помічник бриrаднра добувні бригади.

дання

ства

створення

пе­

необхідні поготові вся сінозбиральна

силами

на

земель,

ребої в роботі 3биральних

для

засоби.

ефективності викори­

оновлених

зрошуваних і

чином не допускаються

кормовиробництва сношено

водії

розпочнемо

підготовлено Всього

Е-302. Іх

транспортуванні

Міщенко. ної маси.

сниртування , технічні

комбайни

високопродуктивно.

радгоспу ці ГВІ:\-6 сумлінно пра- агрегатів. ~<Нрасилівсьний>> почалась цює транторист Петро закладено бага­

вже

та Станіслав Іванович Ба­ рабей скосили озиму пше­ пицю на 25 гектарах. Працюють вони сумлінно,

полях

злакових

віддішtу

нажної маси з поля зай­ нято щодня 8-10 вантаж­ них автомобілів. Таким

У полі­

косовиця

сінажу .

працюють два

Дмитро Григорович

На

На

раннього

кормо3биральні

механізатор племптахо­ ланновий по ІJЗИРОіLЦУ· заводу «Рудня». Працює ванню нартоnлі ра,ц;гоепу зl значним nеревинонан­ <і:ГОГОЛl•ВСЬИИЙj>. Денні ням норм на обробітку норми виробітну на між­ пос!ІJЗ.Іів !Картоnлі та Інших рядному обробітку посівів

культур

розгорнулп

3бирання зеленої маси і за­

нунурудзи радгоспу «За­ ІВ авангарді змагання ме­ на косовиЦі .ворицьний• . Очолювана ханізаторів трав. При ним лан.на денні норми багаторічних косар­ виробітну винонує на нормі 8 гектарів

процентtв.

стання

Іtормодобувники радгоспу

радгоспу

ОКУDАЄІ~СІ ІРОЖАЄІ Пщвищеннн

СІН АЖ

ДЕНЬ МІЛІОРАТОРА - - - - - - - -

На Броварському заводі На цш лшн алюмІНІ6- і будинки піонерів, кіно~ адюмінієвих будівельних вим виро~ам надаватимуть- театри і кафе . Нова пронайрізноманітніші ко- д"КЦІ·я с"""'авитиметься не конструкцш проектується ся • льори і відтінки, а також тільки естетичністю, а й нова лінія анодування • u

проводитиметься

АЛА-32. 3 пуском її, че- вання. рез кілька

ність

років,

шиться в півтора рази.

потуж- клад, вигляду

підприємства

збіль- старої

-

два вельні І;расять

їх

Набувши,

лаку- довговічністю:

зодота

па.l <ЩІІ

r.

або

бронзи, легкі будіконструкції

корозія д•lЯ

напри- неї не страшна. при-

Іі)..1Ьт)· рн

МАКАРЕНКО,

заступник директора по капітальному тву.

будіаннц-


*2

стор.

2

червня

1984

року

«НО В Е

ПОЛ:ЕПШУВА Т:И оборонну

роботу

пленуму МІськкому ДТСААФ.=======-

3

мирна праця, спокій радянських людей залежать залежатимуть від оборонної могутвосТі нашої країни, яка складається із багатьох факторІв. Од·

ти

ним з них є дІяльвlсть Д'І!СААФ, його первивних оргавlзацІй. Цій дІлянцІ роботи в рІшеннях партІї зараз вІдводиться значна увага.

новища,

1

увагу

на всіх підпри­ 1 в. радгоспах шукати вихід із ста-

ємствах

або

що

Напринлад. <<Торгмаш>> тиру,

але

не оформляється, нуточ­ нІв ДТСААФ немає.. Та

в

на

1

школярі,

розглядалися

з

своєчасною

сплатою

питання про поліпшення роботи первинних органі-

членсьних внеснів не завжди гаразд.

зацій

била

в

світлі

1

лютневого

(1984

р.)

рішень

нвІтнеІюго

Плену~в

первинна

у

за­

у

їх

вчаться

пІД­

Удень

.N2 2.

стріляти

-

увечері

вн­

Виступаючи мі,

члени

на

місьного

ДТСААФ

про

те ,

плену­

що

номі­

говорили

в

первинних

організаЦІях потрібно ви­ жити формалізм. розши­ розуміють значення ак.: рювати. ряди членів обо­ тивної роботи оборонно1 ронного 'tОВариства, зміц­ організації . нювати його матеріальну Важливу роль у війсь­ базу. Старший Інструнтор

практичному

вихованні,

організаЦія

є

заводі свого

робничнини. І ті й інші мають добрі результати.

1

гІї, хоч матеріальна база для успішної роботи тут є. Напевне, просто не всі

навчанні членів ДТСААФ осіювам військової справи, війсьново-патріотичному

діяльність

ньому

ЦК воду порошкової металур· тету

НПРС. Пленум відзначив, що в багатьох первинних організацІях є позитивні зрушення

свою

у них Посла ­

він

шеФній школі

Нещодавно вІДбувся пленум мlсьнному ДТСААФ, яному

снлалося.

на немає

піДготовці -ково-патріотичному

вихо:

допри_зовнинів до служби ванні відіграють масоВі в лавах Радянської Ар- змагання з вІйсьново-тех­

зі

спорту

М. Яну­

запроnонував

разом

мії. У цьому плані слід нІчних видів спорту. Це з міським спортивним но­ відзначити ДОК. завод питання в перВИНіНИХ ор­ мІтетом силасти єдиний алюмІнієвих будівельних ганізаціях ДТСААФ по­ налендар спортивних ігор, нонструнцtй , радгосп-номбlнат «Налитянський» , трест <<Ннївшляхбуд•. радгосп Імені Щорса, місьну середню

Налитянську ську

..N'!! 7,

школу

та

середні

Та. · на

радгоспів

Требухів- діляють

шноли.

жаль,

нервинних

ставлево ще слабо . При­ чина проста: ні голови первинних організацій, ні керіввини підприємств.

робота

не

в

організаціях

цьому

належної

дбають

матеріальної

1

не

позитивні

про

при­

уваги.

розвитон

куди

ввести

принлади.

технічні

Працівнии вІйсьннома. ту М. І. Голець у своєму звернув

присутніх

на

Хоч є nризовнини

бази.

і

види .

вистуnі

мально

увагу

те,

що

погано:

здають

до­

фор­ норми

ДТСААФ поліпшилася ііе Взяти . напринлад, ДОК номпленсу ГПО . Про це говорить на в<;іх підприємствах, Тут подбали про те, щоб нрасномовно цифра. 70 процентів будовах. радгоспах. працівникам піДприємства значнівців ГПО в армії Ян зазначив у своїй до- створити належні умови повіді

голова

міськкому

для

тренувань

зІ

стрІль­

це

звання

не

підтверд­

ДТСААФ В. М . ЗІненко, причиною недолінІв є низький рівень органІзаційно- масової роботи . На-

би : побудували тир, від­ вели нІмнату для збері­ гання зброї . Цього ж не можна сказати про завод

жують і з ць.ого nотріб­ но робити правильні ви ­

принлад.

порошнової металургії. де

ня пленум ухвалив рішен­

в

первинних ор-

ганізаціях ПМК-9, ПМК- немає ні того, ні іншого раДгоспів •Гоголівсь- І. з})і?зуміло, й команди ний~, <<Плоснівсьний». для змагань з війсьново­

15,

сновки.

З

обговореного

ня,

спрямоване

нитан ­

на

даль­

ше полІпшення роботи місьного номІтету і пер ­ винних організа ц 1 й

"Великодимерський:., . АТП- технічних видів сnорту. 11063, ПДБП-2 номітети На розвитоі\ матеріаль­ ДТСААФ. бездІяльні , ніяної роботи ної бази обороннях орга­ не ведуть, наочна агітація нІзацІй необХіДно звернуА ВОЛОШИНЕНКО .

УСПІХИ

І НЕВДАЧІ формувального Формувальний цех Jf9 1 заводабудівного комбінату виконав п ' яти·мІсячний ппан по .виробництву збірного залізобетону 16 тра.вня. У результаті до нІнця

мІсяця

було

виго­

то~лено 2300 надnланових кубометрів залІзобетонних нонструкцій. Найпершою в цеху. ще 4 травня. справилаt:я із п · ятимІсяч­ ним п.r1аном бригада Ми­ ноли Тимофійовича Мас­ люна. Слідом . 11 травня, про ІВинонання плану п'я­ ти

місяців

nовІдомила

бригада АнатолІя ровича Долини.

Мака­

І вс~ ж не обійшлося в роботі нолентиву цеху без снладнощtв : було до­ nушене ня

з

дeJU<e

віДставан­

винонанням

номен­

клатурного . n'ятимісячного плану по виробництву до­

рожніх плит. ОднІєю з найголовніших причин по­ рушення строні в бу ла не ­ стача .металоформ, необ­ хІдних

для

виготовлення

Виnравленню

становища ·МИ

В ательє індпошиття та ремонту взуття

.N! 2

обласної фабрики •Ремвзуття•, що ва вуJDІцІ Гагаріна, сумлінно трудиться майстер Ва~ерій Руденко. До весвяво-JІітвього сезону за його участю 'ІОГО

1

Підготовлено

12

'ІОJІОВі'ІОГО ВЗу!ТJІ.

нових Усі

зразків

жіио­

ВОНИ припали

АО смаку нашим броварчавам .

На фото: В. РУДІ!:НКО за розробкою •ових мо~

азуття.

зараз гу,

--

задовольняє

те,

що

хара.нтером

адаmивних.

стаючих тут

є

лена

все

зро­

швидкостей.

своя

межа,

самою

А

вста.нов·

Дати роботові хороші

елентроні­

час

граничнІ

швидності, з якими мо­ жуть працювати комп'ю­ тери, досягають десятків мільярдів операцій на се­

нунду.

В

ня

цього

до

вони

мі'ру

унІвер­

совних систем. Одні з них

вою

частиною

них

управляючих

регуляцію

ними процесами.

треті

ся

синтезом

на

нонстатувати,

що

роз­

багатьох

анту­

·

електронно

обчис­

ся

з

не

справляєть ­

автоматичним

лінням

там,

де

уnрав­

не

вда­

білнІв

тичному

рівні і т.

У наш

час

рюються

Зонре­ таких

лювальній техніці .

швидно

І'

1

1

гене-

онремі

моделі

Вони

ристовуються

для

виноу прав-

ління складними технологічІшми процесами , в ное-

думають

про

яким має бути нічний

на

дови

те .

пейрот€х­

-

е.1емент

<<цеглинна>)

голов ·

для

штучного

поб~· - ­

інтелекту.

Адже Ці <<Цеглинки» необ хідно об'єднати у гнучн.\

мережу .

забезпечивши

величезнv

Одне з найактуальніших нів -

«Орієнтува­

рішення в

середовищі.

Сьогодні спеЦіалісти бага то

ство-

с клад­

систем.

тан і роботів, що nрийма · невідомому

д.

уже

систем.

-

ється все nередбачити за· мосі забезпечують орієн здалегІдь. Скажімо. не тацію літальних апаратів . може

ян

інші уnравляють біохІмічс ють <<розумні>>

альних завдань ще не під

вона

і

<<ОЧі>), щоб він міг

забезпечують

рухів і nідтримання пози.

ма ,

снлад<;

____________________________ l

сальність і стають вузь­ ІюспеЦіалІзованими . Таним чином, доводить­

силу

стане

наближен­ максимуму

втрачають

в'язання

розум

бачити те, що відбувається навколо, і швид­ кий «розум», щоб він усвідомлював побаче ­ не, ось мета досліджень, які розгорнули у Відділенні оптоелектроИlки Інституту напівпровідників Академії наун України.

ною .

У наш

ний

РОЗУМНІ <<ОЧІ>> МАШИН

обчислень і від ЕОМ ви­ магають дедалі більшої проду.ктивностl.

присто·

н! .1ькість

незмірно

ї~1

зв' я;І·

бІ .'ІЬШУ.

завдань нейронібернетини ніж у сучасних ЕОМ . Ян - моделювання тих адаn- добитися, щоб, незважаю ­ яні «Об- чи на тану снладнІсть, не каМИ>> роботів у невІДо­ тивних систем. Спеціа- перекручувалась оброблю мому середовищі на слуговують» зір. дні оJ<еану або на nо­ лісти розробляють розпіз- вана інформація? тися>>. янщо їй доручити управляти рухом і «вчин­

верхні

Інших

планет,

в

аварійних чи натастрофіч­ нпх ситуаціях.

навальні

системи

призначення,

різного

зонрема

ана-

Методи

й

електронtни

засоби

І

опто ·

волононної

лІзатори нартографічної оптини підказують. Яh інформації, автомати для обійти ці складності. Неіі · Або, напринлад, взяти читання тенстів і крес- ротехнічннй елемент ;:. таний складний об'єю , лень. Дуже важливо на- надтонних снляних во .'!Ояк сучасний аеропорт . дІлити <<Живим зоро~~ нон. створений за тнм же Для автоматичного уп­ пристрої для введення принципом, що й у зероравління його роботою не­ візуальної інформаЦії в вому аналІзаторі, досить обхідно підвищити про­ ЕОМ . тобто навчити їх простий і зручниіі д:ІЯ дунтивнІсть нращих ЕОМ сприймати цільні образп. швидкої і точної пере­ у тисячі разів . До того а не онремі точки , з яних робки с.Ріт:ювих сигналів. ж вони nовинні добре <<ба­ потім силадається загаль- Янщо забезnечитн раціо ­ чити~ І <<Чути» , щоб точ­ ·На картина. Саме такий нальну нонструнцію сн­ но реагувати 11а те. що <<Зір» необхідний д .1я пря- стеми з таких е.1ементів. відбувається навноло. А мого сnілкvвання .1юдини оснастити її надійнимІІ необхідних <<органів чут­ тів>> у .електроніки ще не­

має . Важними для неї є й ті задвання, яні треба розв'язувати метод ом nеребору варіантів , на· принлад завдання оптимі­ зації енономІчного і со­ Ціального

розвитну

ре­

гіонів.

Ян же справнтнся з усі­

ма цими труднощами ? Ш .1яхн

їх

nодолання

пропонує біоніна на­ уковий напрям. яний ви­

з машинокі.

Нрім

того, фотодатчинамн стати рення

аналізувати фотографічну інформацІю. Скажімо, за фотографіями, зроблени-

елентрика світло). сІІ ­ стема зможе чіт,ко працю · вати. винонуючи різнІ

!\ІІІ з літака, прогнозува ти запаси корисних нопа·

<<розумові>> операції. В ІнститутІ напівпрові::І

ципів.

Вона вико· nрин­

запозичених

у

жи­

вих організмів. Одне з найбільш плодатворних вІДгалужень біоніки нейронІбернетина. Тут об'єнт ноШювання жи­ вий мозок. силадні струн· тури з нервових нлітин (нейроннІ сіті). за зраз­ ном

яних

створюютьсн

тан

звані

нейротехнічнІ

сіті.

Вчені

намагаються

мозо1;

подвійне nеретво ­ енергії (світ.1о -

:шн . або оЦінюватн еколо- ників АН УРСР уже роз гічну обстановну в обсте- рабляється фуннЦіональн о жуваному районі. <• Зір>). новний набір таких нейро · принципи

ні

у

якого

живих

основою

а апозиче-

істот,

t:тане

ІІадійних систем навігації д.1я

ішк на стику технічних та візуа.1ЬІЮЇ бlодоrlчних наук. вввчає можливостІ риставня в техніці

і вннорн ­

він дасть можливість машинам швидно і точно

літа .•І Ь!ШХ апаратів. си стем швндного <<зчитував-

ня>> інформації метеолонаторів.

з

екранів

ників

АН

УРСР .

Тут

зоровий

ана-

.11затор для

е .1емент!в

штучного інтеленту.

роботів.

rнчні

елементв

яного

.1пють

cofio10

джгу т и

д:Ін

І 3гп ­

дом у багатьох галу зях народного господарства найскладніші І найтермі новіші завдання розв ' язу ватимуть <• розумні» ОJПС

електронні

Потрібен повІюцішшй <<орган зору>> і вс1.1яним рооотам . Нннм він має бути? На це запитання вже можуть відповісти у Відді.1енні оптоелентроніки Інституту напівпровідстворюється

технічних

вейротехні 'ІІ І :

системи. С. СВЄЧНІКОВ. член-коренпондент АН УРСР, керівник Відді ­ лення оптоелектроніки Інституту иапівпровід ників АН УРСР,

О. кандидат

ШКВАР.

технічних

оп ·

ун,

старший

яв-

співробітник

на­

науковий інституту.

(РАТАУ \.

.s

цього

мансимал.ьну

Органі­ роботу.

виготовлено

металоформи. Вжиті захо­ ди дадуть змогу ліврІчний номенклатурний nлан по дого.вІрних

по ·

ставон винонати вчасно.

В. ГОНЧАРУК.

станції Н. В. ШевчуІ; , в. п ~ Дудно, нрийма .1ь­

ШИРОКЕ ЗМАГАННЯ

ува·

формуtВальн о г о цеху Олемеандр Минолайович

додатново·

них

силадність завдань, яні їм доводиться розв ' язу­ вати. nостійно зростає. Отже, збільшується обсяг

приділяємо

Слишинсьний. -зоІВано двозмінну

за

своєї

роботи вони залишаються фактично елементарними обчислювачами. Адже

говорить начальнии

винонанню

Фото А. Коsака.

не

самим

виласти в штучний

nлит .

-

Створивши собl таких уміння адаптуватися, са­ тонних снляних волокон. надійних помічнинів, ян монавчатися, роапlзнавати Дослt:цження ведутьс.І'! ЕОМ, наділивши їх внео­ образи І приймати рішен­ спільно з Інститутом ні­ ною точністю і . унlналь­ ня . бернетини АнадемІї ш1у1; ною ШВИДКІСТЮ В рОбОТі, Тана система повинна ГрузинськоІ РСР. людина, однак, ставить пристосовуватися до вла­ Сама назва нібернетнч перед ними дедалі вищі стивостей аналізатор ноннретного них «очей» вимоги . Всі ці ніберне­ об'єкта. навіть якщо про підн,реслює , що йдеть ­ відомо ся про <<зір!>, так би мо· тичні тру дІвнини від нього заздалегідь мінро1 мlні-номп'ютерів .1нше. до яного класу вити, осмислений. який до суперЕОМ уже сьо­ об'єнтів він сnрийняття належить. А служить д .1я годнІ обробляють величез­ пристосувавшись . вона корисної інформації. Тим ні масиви ІнформацІї. з може забезпечити йому то створення зорових ана· якими без них просто не­ надійне управ.'Ііння. ліза торі в важ.1 11 13 !і Іі можливо було б справля­ В будь-яному живому е тап на ш.1яху до моде тися . І все-тани нас уже організмі дуже багато та­ .1 юваrmя інте.1ент~·. Штуч

спортивно-тех­

нічного клубу В. нін

ЖИТТЯ»

Бобрицьні

заJІізнични­

широко

розгорну ли

ки

роново справилися із завданням n'яти місяЦів по

навантаженню

змагання за усnішне вино. нання nланів та соціалі­ стичних зобов· я зань чет­

вантаженню .

вертого року

зменшення

ни

в

цілому

та

1

не

п ' ятиріч· раз

ходили

nереможцями

дового

суnерництва

ви­ тру­

серед

станцій Ниївсьного вІ.дділ­ І'tу залІзниці. Вони дост-

нів

нів

ня

і

під

на

їх

час

0,2

ваго­

статичному

на­

добилися простою

ваго­

розвантажен­

години

проти

норми .

Сумлінно свої обов'язни

винонують чергові по

ниця вантажів

Є.

П.

Hd

плуновсьна, яна за від ­ мІнну роботу удостоїласн

ордена

«Знак

снладачі Падун,

Пошани» ,

поїздів Г.

Д.

М.

Ф.

Дорошенко .

Добре танож працююТІ старші стрілочнини Д . А ГузІй та Д . М. Леоненно

А.

ГАВРИЛЕНКО.


сН О

------•ХУДОБІ -

-----88!1 .

У радгQсці <• Бобрицький>> виробиицтвом кормІв займається цех кормовнробництва .

Члени

колективу

ними:

ус-

завдання

ставиться

забезпечити

ситу

господарСтва.

гектарах

Зараз

·

мадськоt худоби.

всі

зусилля

на св0€часне і яніеве nро­

зимівлю гро-

аедення

догляду

за

посі­

tюсті

вами.

Багато змін САМЕ

на

виробництва мових

нор­

технічних

нуль­

і

тур

збільшенні зерна.

наголошувалося

на

Всесоюзній економічній нараді з проблем агро­ промислового

комплексу.

На зимово-стійловий пе­ сівами.

Нешодавно

вони

ху­

завершили -поукісний по­

доби нам потрібно заго­ товити 11 ТИСЯЧ ТОНН СІІ­ .'ЮСу , 7 тисяч тонн нор­

сів її на 180 гектарах . Озиме жито з цієї ділян ­

ріод

для

громадсьноУ

ки

скасили

на

зелений

мових коренеплодів, 1700 nорм худобі . П ,1оща була тонн сіна. Щоб закласти ретельно підготовлена :

Адже від цього залежить виноf;ання Продовольчої nрограми нраУни. Велика

заплановану кільність фу­

провели

ражу.

налагодили

роботу

цеху

ваЦію , внесли азотні доб­ рива по 70 нілограмів

увага

ництва.

дальшій

інтенсифі­

чітку

кормовироб­

оравну,

дІючої

культи­

ре~вини

на

ген­

введенням

Члени

до

уважно

землІ.

тівлі

Вони

стежать за

nосІвІв. Не гірше за агро­ номьв знають, ноли який агрозахІд дасть найкра­ щий ефеит . У нас дбають про ефек­ ВИІкористання

мель.

Добре

тварин

аж

листопада.

-

кормів

сінозби ­

рання. Вивели на луки роторні ноеарки О . К. Вансович . М. І . Сноро­ багатько. Тепер підклю­ читься й Інша техні:ка . Механізатори скосять сІя­

станом

тивне

годувати

середини

,

вистачить,

У господарстві розпо­ чанея перший етап ааго­

підряд­

них лано·к теnер сnра-вжні

господарі

нормів

щоб

сталося з

но .1ентивноrо

підряду.

трави.

метою буде скошено 150 гентарів нуJ<урудзи . Под­ бали 1 про осінній випас . На 150 гентарах буде по­ сіяна олійна редька у су­ МіШі з вівсом . Такої кіль-

кармодобувники

спрямовують

однорІчні

Вони теж nризначені на зелений корм. З цією ж

вік.

перед

ні трави на

зе­

і

з

гентарах

450

ш~ршого

У Броварському раіі· вузлі зв'язну Уляну Грн­ горівну Довгаль знають і

уносу

поважають

закла­

рете.1ьний

землі.

догляд

по-

ДІГрІТа

8

8

У

відповідності

з

пла ­

молодих нити

25

року

дові щих

с ячнІ

курси

чотиримі­

трактористlв­

:wашинІстІв

у

радгосnах

,, Велиноднмерсьnий>>. Іме­ н і МІчурІна, Імені Щор­ с а . <<Гоголівський>>. \ІУ

За рішенням виконно · районної Радн народ-

них

депутатів

дальність

відпові-

за

Підготовну

:wо"1одих механізаторів бу­ :ю

понладено

на

спортив­

но-технІчний 1\:Іуб мlсьно­ го комітету ДТСААФ .

Заняття

на

курсах

прово­

в

суво ро

визна­

дились

чений

строn

і

згідно про-

грами підготовни. Ви нла ­ дачами. що бу:111 з чис1а інженерно-технічних

цівників

і

радгоспІв .

а

1\.lубу гом

пра ­

ё пеціа .1істів таІ\Оіtі

слорт -

ДТСААФ.

протя

rрудня-нвітнн

про­

·нпано повний нур с лек­ цій з сільськогосподарсь­ ких предметІв. а декаді нвІтнн

в першій прийнятІ

ан ліни .

Бі :Іьші с ть госnодарст в добре справн.1ась із зав· даННЯМ ПО грантористів

ПіДГОТОВЦі машинІстІв.

Виnускннни ряди

поповнили

1

механізаторІв

змогли у весняний краще

провести

період

номпленс

nольових робІт. nолlпши­ rи роботу машинно-тран­ торного

парку .

Однак.

на

жаль ,

.Jмогли

організувати

.' ІОГічне

навчання

вий

період

радгоспу А

в

на

в

не ана­

зимо -

спеЦіалісти

<< Бобрицьний>>.

цьому

курсах

господарстві мали

навчати­

ся робітники й інших рад­ госпів <<Заворицько­

г:>>>,

<<Заплавного~. «Жер-

4івського>>, племптахоза­ воду «Рудня>> . Янщо в цІ­

·юму по району було пlд­ rотовлено 112 тракторне · rів, то з вини дирекції радгоспу

<<Бобрицьний:~>

передІчених

вище

в

госnо­

царствах не з мог лп по·nов-

механізаторів

чоловік. Слід відзначІпи

ном ПіДГОТОІВКИ механіза­ ТОрів узимну нинішнього працювали

механІзаторів .

ряди

nере -

господарства і кра­ і;! с.1ухачів нурсlв .

Це в першу Чергу рад­ госп <<Авангард>>. у якому відмІнно

склали

екзаме-

ни курсанти Зайнчновсьний С. А., Банщьний П . В .. Куделя О. С .. у радгоспі іменІ Мічуріна - Хохотва С . А.. Бави­ кін Г. П. , у радгосnі іме­ ні Щорса-Шилlн М. 1.. Рибаков О . О . у радгоспі імені Юро-ва - Негода 1\1. 0 .. <<ВеЛИІ\ОДІ!Мерсь­ НІІЙ>> Марченко А. М .. Кремінський С . 8 ., Смот­ ров М. С . . у радгоспі <' Гоголівсьний» - Тара ­ сенко М . П. . Красноголо­ вов В. П. Прядна М. М .. Кирі й В. І. . у радгосnі «РусанІвський>> Кар ­ пенко М. Ю . та інші. З усіх випуск н иків час ­ тина

піш ла

працювати

трактористамн .

-

решта

слюсарями в май с l'ерні і на машинні двори . Адже хоч І непогані теоретичні

знання

набут1

курсах ,

ної

вони

досвіду

роботи

на

господарсьних ще

не

того,

повноправним

ланів ,

на

практич­

с і:rьсьно­ машинах

мають.

Для

добре

щоб

стати

господарем

знати

ськогосподарську

сіль­

техніку .

випускникам необхідно багато працювати над со­ бою.

вчитися

товаришів

-

механізаторів. тою

ствІ

у

у

старших

клнна .1 а їх на пошук яко­ гось

романтичного

занят-

-

тя.

·у

новорічній телевізій ­ саме показу ­

вали коней. ноли В. Чнж промовив: <<Хлопці! Є

-

підемо

пролому

во ­

дощок

і.

зробивши з них насти "1 . почали виводити коней. Першим Олег Мамо­ ненко. Та не пощастило. Юнь спіткнувся, став но · на

гостру

залізяку.

З вільнили поранену тва ­ рину і ВІІріШИЛІІ ЙТИ ДО -

JJИlіШвся Лі совиі-і масив Києва з ос ­ вітленими віннами будин ­

дому .

ків.

не

запізнілими

перехо­

жнмн на вулицях . Попе ­ реду ферма радгоспу імені Кірова. Але до неї ще треба було дійти . І цей

відрізон

д.1я

етаном

став

хлончанів

<<самовиявлення».

Регіт

і

; Іунко

брудна

розлягалися

розянііі

ночІ .

'110

грітися.

. ·ш

ш.1яху

ІІіднилих

з

Щоб

черзі

ІІ.1яшюr.

І

с н,1о

а

11.:ечсм

потім

затріщали

рама . двері. довжився у

с nецодяг,

датним

для

став

нроку­

адвокати.

хлопцям

судове

здава .1ося

те .

що

Хоча та

засідання

тІльюr

сном,

їх охороняють

--

І

:щ нм

а

мі ­

жар­

мо­

техніки безпени.

ЛУК'ЯНЕНКО,

Інженер - інспект~ ра­ йонної інспекції держ­ сlль'І'ехнаrляду.

усіх

Одного ;Ja одним засл у ­

:3нов

районного народного су ­ ду М. І. Доронlн і нарщ ­ ні засідателі. Кожен з

.v

віконна

хлопців

підсудних

-

с нладна

ТИХ, ИКі СУМЛіНІЮ дівають знаннями ,

за

верстатами ... за

нутnах

не

тан

непри -

ніс

користуванн я

-

осо ­

бистість. яка помітно від­ різняється віД ба1·атьох своїх ровеснинів. Від

підсудних

холодильник.

голова

життя

нористі

ОВОЛО­ стоять

Кожен

своє

іа

корот ­

ма.1о

при­

суспільству.

але встиг з іпсувати бага ­ тьом нерви. зробити шно­

Пора йти, ско ­ мандував найтверезіший . Один nоперед одного хвалилися своєю відчай ­

ди, несумісної а нормамн нашої моралі . Двадцятирічннїt О.• Іеr ·

душністю .

ром

ма

ян

ноетав

для

nеред

новий

нападу

-

очи­

об'єнт нонтора

свино:від·rоді.вельної брига ­ ди радгоспу. Мить і затрІщало

віконне

Файнецький ЦІЄЇ

був

ініціато­

ЗЛ ОЧИННОЇ

про­

не­

відкрити

не

вдало­

ров протиснувся в щіли­ ну . За хвилину вже лу­

нав

його

<<КонІ

радісний

є!

голос :

ПокатаємосяІ»

Щоб вивести їх, вирі­ шили розібрати стІнну . НІчний морозець додавав сили . За якісь хвилини у стіні виламали дірку ши­ риною більше двох мет­

рів.

Та

заважала

прива-

тихо.

судді Довго

відпові­ зважує

слова

nеред

тнм .

ян

їх

вимовити.

раніше ,

за

що

теж

пере­

r.

У.

відділі

достав­

\Так

М.

шнода ,

завтра

мав

нраїни .

що

ті ,

стати

її

хтс

опорою

неоцІненним

багатством, дуть

Се~инога .

змушені

рахувати

дні

бу­

у

мІс ·

за своє життя пройти че ­

цях nозбавлення волІ. І вони, батьюr. в цьому винні . Мати Фільварона

рез судове засідання,

ско­

.1егковажно

їти

ТОДі

nовнолітню

за

віком .

Він

уже

ЗЛОЧІІІІ.

встиг

Але

АнатолієвІ дали змогу ви ­

-

правитися

винонання

добре

залишила

не ·

компанію

знаючи .

що

хлопці

пригощаються чимось мІц нішим

за

А

лимонад.

хіба

теперішнє

падковість ,

вн

приміром, длІ'І

О. Момоненка. який щ~ з 15 років вживає сnирт ­ не.

за

1

викрадання

тавня

на

нонях

!\а ­

стояв

на

вирону відклали до досяг ­

с пецоблІну в мі ,lіЦії? Не зробили батьни для себе висновnів. не взя ·

нення

,1ися

ниr.І

повноліття .

по-справжньому

JІо.каявся? Ян би не так! Мало того . що він добря ­

А от тепер

че

ються

nогрів

мах

тієї

руни

ночі.

<<Охороняв>>

у

лагро ­

так

ще

й

сімдесятиліт­

нього сторожа l\:1. І. Шев · ченна . щоб той не зава ­ жав ноrюнрадам робити справу.

Ні. вошr не крали но­ ней з метою наживи чи 1 багачення . Вони їм бу-. потрібні д :ІЯ забави . <'Хотіли nокататися . і від­

,:m

пус тити,

іЗ

-

сказав

nідсудних .

-

одІІІІ

У

нас

'-! а с то можна бачнпJ х .ю rІ ­ uів на 1\ОНЯХ>>. Гадаєте вони не розуміли . що бра ­ ТІ! чуже не можна ? Ро зу ­ міли.

але

увірували

вседозволенІсть.

у

звиили

до безнонтро .'ІЬності з бо­ ну батьків . Все це зігра ­ На

жа .11 ь. подібні істо­ рії не рідкість . Скlль­ ни ще їм подібних ровес­ никІв Із Києва . Броварів <•штурмували>> торін і по ­ заторік ферми радгоспів <<Зоря~ , « Гоголівсьl(ИЙ>> .

ризиковані ,

нерідко

з

не­

безпекою для життя. опе­ рації

заради

лише

того,

щоб завтра гордо проїха­ ти на коні nід заздрісни­ ми

поглядамн

виховання

свого

і

...

розплачу­

~орогою

<<Хто не той не був

за

чада

ціною.

був ІМалим. дурним>> , -

почув у nерерві судового засідання ві~;t одного з

батьків. Таким способом він . мабуть . хотів за с по коїти

своє

ходІІть.

і

сумління .

дорогих

сучасних

.

грошей дітей

кишенькові

д ,1я

бvло

Тепер

О.

1\Іагнітофонів.

на

витратн

виховашr п

3амало.

у

повнол ітн іх

Файнецьного

жа

і

Вн ­

джинсів

і

В.

Чн ­

-

неповно .1ітніх

А . Тnаченна. І . П'ятень ­ ного. О. Момоненка . А Шкуропатського. О. Філь варо}Jа буде досить часу . щоб осмислити скоєне 1робити висrювю1. Фай ­ нецького :Jасуджено до ч о­

ло з ними злий жарт .

ГУЛЯНКИ . 3 1980 рону ВіН <<Руса­ перебував на спецобліку <<Красилівський» , при Дніпровсьному рай­ нІвсьний~? Багато підліт ­ прагнуть здійснити відділі міліції Києва. На ків

скло,, запитання

у

Ф о то

виділявся

підсудних

ударниJ\ ко­

праці

ки.

ІювнолітнІй Анатолій Шкуіюпатський. Не тому , що був чи не найменший зростом 1 найr.юлодший

с вою

долі.

ховую т ь

дужим

110

розліта.1нся

і

все це було реальним :

розі­

Погром про ­ приміщенні :

меблІ .

і

суд.

новтну ­

віконне

під

рор.

ліціонери

випадково.

6н.1и

був

підсудних.

том

На вагончнn будівель ­ ниnів !УІеханізованої но ,1о­ нн N1> 80 у ВигурlвщшІі

Спочатку

:1ава

потім

в

nуть .

наткнулися

.. .А

лайна мо ­

верхи

Прогулянна

вдалася .

ся. Зуміли тільки трохи вІдХИJJІ:fТИ їх. Та цього було досить, щоб Фlльва­

лодими механізаторами необхідних навинів у ро­ боті, дотриманні правил

Довгаль

... Позаду

закріnити

лу.ватись про. набуття

На знімку:

муністичної

КОНОКРАДИ

Дорогою

зайшли до .знайомого О . Фільварова . Компанія nобlльшала.

Говорити є про що і його другові дев'ят­ надцятирічному Віктору Чижу . Викрадав коней і

пін­

Найбільше с еред

з

ниці.

-----сУдОВИИ НАРИС

покатає ­

мося на конях>>.

до

наклали

гою

ній програмІ

ідея

зи.

двері

наставниками,

Г.

уява

ставили

господар­

їх за кращими механіза­ торами широного профілю,

спиртним

рена на висоті 50-60 сантиметрів балка. Під ­

одну

r.

ництву .

електроnасту-

дає

З Цією ме-

потрібно

в ніч

допомогою

«зойкнули>> меблі , поле­ тів на підлогу телефон ... На фермі, ЯІ\ на зло ,

досвідчених

.кожному

розпушував -

хлопців не приваблював СВЯТНОВІІЙ заТИШОК. Пі­

Молоді механlзатори поповвили сім'ю сільських трудІвинків Спортивно-технІчний клуб міського комІтету ДТСААФ став центром підготовки спецІа­ лістІв для машинно-тракторного парку раАоиу Перша трудова весна трактористів е Роль на­ у становленні

провів

ясираво освітленими він­ намн . Кияни зустрічали Новий рік. ЛНше цих

РЯДІВ М818НІ38ТОРІВ ставників

двічі

МІСТО дивилося

Нове поповнення •

.1а

ЯR

кращих листонош. Вона удостоєна звания «Краща за професією». Протягом багатьох років У. Дов­ галь відмінно обслугову€ передплатників своєї діль­

nродумана кації сільськогосподарсь­ Виращуванням кукуруд­ тар. Особливо на Цій ро­ система сІвозмін зелено­ дуть 11 ОО тонн сіна. Ро­ боту по заготІ:влі його ор­ кого виробництва була зи займаються дві пІд­ боті віДзначилися механі­ го нонвейєра. Адже нам ганізовано тан. щоб з приділена на зборах пар­ рядні ланки, які очолю- затори В. М. Кравченко nотрібно н~ лише загото­ цІєю важливою справою тійно-господарського анти­ ють Петро Кирилович та М. М. Скалацький . .вити на зиму достатньо впоратися у стислі стро­ ву республіки. яні нещо­ Гарбуза та Олександр Інша підрядна ланка. кормів. а й дбати про ни , нали в травах нагро­ давно відбулися у Києві. Вікторович Ялтихов . Во­ яну очо.1ює Михайло Ва­ 'ПОВНОЦіННУ ГОДІВЛЮ худо­ маджено найбільше nо­ Ознайомившись з мате· ни доглядають качанисту сильович Богданович , ве­ би ІВлітку. З ранньої вес­ живних речовин. Отже . де догляд за буряками. ріалами наради. члени на площІ 660 гектарів. з ни nочали згодовувати напруга на полі ;, кож­ вигляд мають тваринам озиме жито. А з І\О .1е!\ТИВу Ц!ЛІЮМ і ПОВ ­ яких 100 гектарів відве­ Хороший ним днем зростає. поля . nереходом у літні табори !ІіСТЮ nідтримали думку дено на зерно . Механіза­ закріпленІ за нею І . МІЩЕНКО, площу поголів'я про те . що необхіДно до ­ тори в нращІ строки по­ Буряни займають випасавмо на агроном по кормовироб­ nунурудзу , ведуть 140 гентарів. Ланновий нультурних пасовищах за битися найвищої вІддачі сіяли R!д

3 стор.

хІв . Водночас nlдкошуємо багаторічнІ трави, яких виділено на зелений норм 310 гектарів . У нае та­ нож достигають на 108

проводиться робота rю формуванню густоти на­ саджень . ~' вихІДні тут працюва .1о до 250 чоло­

І відомлюють, яке важливе і аідпові­ І дапьие

згодом вийшли

мешнанЦі сіл ШевЧенно­ вого та Бобрина. Дружно

МІЦНУ

*

2 червня 1984 року

міжрядь . А прополювання

працівники

.

базу

кормову

Ж И ТТ Я•

ня на

ТЕПЛУ І СИТУ ЗИМІВЛЮ

Створюємо І

Е

8

однокласни­

ків. Ці хвилини для них важать більше, аніж не­ безnека, вІдхід віД влас ­

бував на спецобліну. І в них переконань, норм мо­ останній , новорічній опе ­ ралі. Значною мірою до цих рації грав nровідну роль. Пам ' ятаєте бите скло , злочинІв причетнІ батьки . виламані двері? Це спра ­ Ім то треба було знати , ва його рук. Причиною чим займаються їх діти. злочину вважає с.вій не­ де і як nроводять віль­ тверезий стан, ніби це мо­ ний ~ас. То ж 1 не було же зменшити його прови­ на суді сnівчуваючих на ну. сльози ~атерІв.

тирьох

жа

з ІJО,lовиною, Чн ­ до чотирьох , Тна ­

-

-

ченnа

трьох

виною .

моненnа, до

.1ення ри

років

волі.

Строн

--

нарання

за

злочин.

у

пока­ чотн­

відбуватиме

Щкуроnат-с:ьюrй . суд

Крім

і

по ­

новорІчнІІіі частново

йому

строк

:\1()

позбав ­

довжиною

рони

дав

поло ­

Фі л ьварова

трьох

рання

з

П'ятецького .

до-

невідбутrrй

за

минулоріЧІ!е

правопорушення .

Можна ставити б і nРа ­ вну . Збитки . завдані бУ­

дІвельній радгосnу

організації

шкодовано, несли

·і

імені Юрова . від ­ злочинЦі

заслужене

по­

пона ­

рання . Та хай же скоєне ними буде уроком на май­ бутнє для тих . хто не за­ мислюється

над

поведінною ,

будь-яким наші

своєю

намагається

шляхом обійти

з акони.

В.

НЕБРАТ.


*2

4 стор.

чеj>вня 1984 року

«НО В Є Ж И

ТЯ»

t

ЗОЛОТІ ВОРОТА У самому центрІ Києва,

ку, бі.1ьш ян через сім століть, знову розчинили­ ся масивні, оббиті міддю

у снвері, серед буйної зе­ лені дерев, ось . уже бага­ то віків стоять Золоті во­

стулюг Золотих воріт у столиці України . Цій ви· датній nодії передували

рота. Ян свідчить <<По­ вість временних JJiT» , во­ ни були збудовані в 1037 році

одночасно

нитим

із

напружені

зна.ме­

Софії'вським

собо­

ЗолотІ ворота до

XVIII

Д

Ю

Т

Е

ром.

_ _ _ _ __

1/ТВ/1 РАІІОК Ранки на Бро·варщи­ ні незвичайні... вуватим

вим

Роже­

сором· язли­

рум'янцем

десь

по.1ьових кирок,

ОUБОДИТЬ

туману

йо­

ЖОБТОіарнЧі

ЯС·

СІвого

проглянули

БОJЮШИОБі ОЧі

ним ПUІ'JJЯДОМ З·ЄМJlЮ...

і

оовели

.

~емле,

я ніколи не

бачила

тебе

такою

Lоняхи

ЗJtетІ

Шl

ян

трепетного

нuю

не

ранку.

покохати

'іОМ

тебе

за

цю м.ш.н.;;у нра<.:уt Ма­ оуть,

МО!

<.:JtyxaJІo воним НУJІО

'іИ

ДуМКИ

неоо,

ПіД·

оо

жаром

Ч€Р·

спалах·

ИОГU СВІЖе ЛИЧНО.

ЧУЛИ •БИ

<.:МІt;Ть<.:я

.КОЛИ,

неоо·t

у~.:м.шиа, зщ.о-1 им На

ИО['О

розквітчана сонцем.

JІ1(;0І"ИИ

що

StН

схожа

ДЗВОНИК,

з

нрихнного

ІІ,УН ЯВНа,

ЗJІЄJJ1ЯН0ГО

оенн~жному

скрина,І.І\И.

стояною

LnOIOИ·

рах

м яти й долина.

череди, ~ нщ

дихає

карuокими

на

світ

·.копанки.

JJЮДИ

3І'адуЮТЬ,

JІИсь

давно,

nyJJaJta

ЯК

КО·

ніч

на

них

.купали

.Lвана і 1VtapJю.

А БlДО·

мии

в

в

на все село

hy.

hею

.ра~;;·t· ь ся

па;;;

.;;аер,

срюю 1 рею,

<.:1ЄШІІЬl:Н ~.:а :v•И

.нотрі

f>U·

Щ<::~РИМ І!

uy ll.hY зеJtень. '!aLVM IІ!JUMtHИ·

на

J. ИМ

(.;'l'·t

пу ·

рОЗ·СИ·

(.;tlІ111.Jli>

ІiijJXЧl,

IІ!JU'\.:1 ю·аt:

НС1ІР,УДЖеН1

1\И ДО

ру·

ЗtWIJJ!

1, жартуЮ·

'J.И,

J!U<.:hU'ie

.ІНЩ!JrІКРИ·

Іюндрuю

11 uocy LVnX '1.11ИМИ заи­ !'tJd<> На .ti.lJ<>ДJШ·

.tнжиу.

'іІ1Нё.МИ nvl!tІj

UUJl11.~'i!,

1Іt;l:1ИТЬ

.1\Uo<.:y. ~м­ ЗІ'! ха~; у tll СНі,

чорну дuюу

ші. '!ИХІ> а.цже

нк

тися

З

h11M,

шнuда

ІІроща­

1ё.НИМ Lrtuм

Мо;ЖІі!

про

мvря

l\а3анах

ь •.цьщ~і~,;ьне ЩUl:b

нщаючи,

н~ьеJІИ'!:Ка

чечна. Н!

НІД н

l\ii3hl1

за~.:инаJJа ~.:я

і

.;;она

ІХ

'it;'<hi:l

ДhЯ

рооіт р1зних

~МJІеЮ

МИЛУЄТЬСЯ снагу

чо мусь

1

самш

.Ц.І1м'<а~.:'!'ими

пахучими

.J!Ul:Ci JVІИ,

uарtіИС1ИИ

ВІНОК

З

HHl11P

npo-

q>ecll. 1'/ . ІJ"

ІVІаленький

іЇ

ІУІУЛЬ 'І'Ц)1ЛЬМ

.4U

~ин

Іlvrt~JJIQK,

І

4

4''-ИНИЧ·

Jlt-ru.Jo .

11.-ul't"AJVIA

.І>Сt:<.:dІ'ГИЬОІ"О

UXUj.JUHИ

ЧЕРВНЯ

nuу.кшю ­

пvнуШІ l>НИИ lJOдu

ЦТ

':Іас.

и

.ІI:I .UV .,_.,_, ..-ул>ольний огляд.. 1:/.U() І>І;)'JJЬ'J'ЦНЛЬМ ctlyКJ• . I:IJ!U nay><u•ю - nоuуд ярннй .<l:l,vu

.цІЛа

фІЛЬМ

СJІРИ·

неu ез нец••.

\..bUl'Q,ЦHl

.1 0 .-'i..J

ДН.!І

HCt.t:i.КUJH1WHbUl 'U

""IJ"J.\U"Hщa,

"""' АІІЬІіОСОЮЗНА

u .OO

.ЦО

у

C .t:ilTl.

1 люди.

~емля

си­

офсьШі.

ЧJ.~.JltнvJ.

4:Н}дJ<реС.1Я ЛЛ1

C'l'O ..

""".L.UU

jн'!"'l'Я•.

<U.vu

ььстуn

ХО•

..a.J()

І<.УJІь'І' У РИ ВИ· оо еднання

Сі

народного

JJ.Y

на<JnЦУ 1JVоии '<UN

~ .лtM.tSVJJUKHO•

М.

даЛlНl•

на .

1U.t., uчевидне не. 11.1v Новини.

неймоВіР•

rtовини.

І'!.'!()

.цок телефільм

tl. 1.

J!еНІН .

СJІИСТ

американських

рощт­

ниюв:о.

iO.<sU

t~І амин а

ш кола .

ЖИЗНЬ•

КОМИТеТа

'"i.CLC. ІІlJUдоw.кення

..аИ

вистави

\..УС<іНІН :О .

.LV \..ьv1·v.цн1 у світі.

llt'Uii'"AMA

Yt(t>нІrtCbti.OГO т~т::&А'1 t:rt нн

!U.U() І"ІОВИНИ. .1u.:.::u .цooput·u вам ня

здоров'я.

і

юкуван­

ОН.КОJJОПЧНИХ

.iQ.()u 'І.,JІефшьм и року•. J. 3, І U

J. J .;,()

ЗііХВО•

l 12

сНе мине серії.

І"ІОlШНИ.

·~Y CTlJ1Ч з юнгою Юр·

ном :о .

•U.UU lb.lV

с1 ОlJооеня• .

-

орган

Броварского

t\UММУНИС'І'И ЧеСКUИ

Ш>РТИИ

Лялькова

городеко­

Газета вЬІходит с вЬІхода: вторwик,

17

новленою видатною !сто• рико-архітекту-рною па­

м'ят.ною

з

даллю

1937

аnреля года. среда, nятница, суббота.

Броварська дРукарня

Ниї.вської

РусІ.

ио­

ди.

шишок,

сказати

то­

приро­

-

виставок

своє

с лово

у

ви ­

хованю бережливого став­ Jtення до природи. Чима­ ло

своІх

екснонатів

роди.

"!VV

дитячим

·У

оздооле­

.1:\иєві

садк-ам,

нлуоі

працю;;;

керує

вели­

Микола

знаходиться

16.55 Ії .UU 17.15

8

оула

музики

сНасто­

раль • .

;.:Q.J()

J!евада. t\ОНЦерт.

:ю.45

ha

дuораніч,

:.!1.00 :.!1.35

Час

.

дітиІ

сСільська

істо

"'"'·"" J:J.овини. t1A

КІ1ІІS

філЬМ

І'ел.JЮ •.

8.35

"ІА

Науково

-

ОІіІІАСІЬ

nоnулярний

сДруге

~ІЛьм

якии

на

ВІДКРИТТІ!

сЯ хочу

МОЖАЄВА.

10.25 Рослинний і тварин­ ний світ Австралії. 10.55 Мультфшьм сРозкіш ­ ний

11 .05 11,35

Гоша•.

Иаука і життя. Телефільм

о:llрнrоди (Ч<.;СР). 1

для

сnІва­

ти• . Будильник.

!,/,.,.,

дітей

в канікули~ .серія .

12.45 Російська мова. 13.1() Драмат ургІЯ 1 театр. Ьерьард шоу. 'іастииа і. 14.0U Иовиви. 15.20 Документальна кіно­ усміш­ замку

МоррІсзіль~.

11:!.25

До.ІUдкова

Броварах

2,

Иаш сад. Служу Радянському Союзу!

2v.OO 20.15

.І:Іечірня казка. МІЖНародна nанорама.

:н . uu

':Іас ,

чи

на

власний

будинок

на адресу: м. Бровари, НовіІЮв В. С. (теп. ;

24.

(ФРН).

КіНотеатр

імені

Т.

ШевчеНRа

«Дублер

1-3

доріг»

Г. дія).

починає

тисячі

(Одеська

кіносту­

Редактор Є. ФЕДЯИ.

r;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;:::;:;:rii ІІіІІ&&І ІІ-JІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

CUHHЧHlj

BJJAHHHI

= а

! І

=

Сини, ДОЧКИ і онуки rаряче вітають 3 80-

рі'І'ІЯм жительку міста Марію ИоснпІ.вну Сте-

а

блаrоволуч'ІJІ.

а

вавець. Бажаємо їй доброго здоров 'я, щастя,

а,

--

•WІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІL~ Київській птахофабриці

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ електрогазозварники електромонrери 111-V

ністи

у

вул.

5-25-53),

газових

ро­

котлів

розрядів,

11-V

!хати автобусами

до зу-

N!?N!! 41, 121

·

пинки « Півник».

Дирекція.

Колектив вчителІв та учнів &роварської ньої середньої школи Н. 3 глибоко сумує воду

І

трагічної

висловлює

Колектив

ловnює

співчуття рідним

Броварського

глибоне

Коnентнв М.

3

вечір. nри­

бnи3ьним

по­

смертІ учня ХІ кпасу Анатолія ЮСЕЧКА

В. І. Щерецьному

І.

селах

розрядів, розрядів, маши­

слюсарі контрольно-вимірювальних при­ ладів і автоматики ІІІ-V розрядів, слю­ сарі-оператори у птахівництво, муляри.

ловлює

50

lV-VI

сnівчуття

3

і

моnочного

3аводу

головному

вИС·

механіку

приводу смерті його батька.

&роварсьного

моnочного

3аводу

вис­

глибоке сnівчуття приймальниці молона Лахно 3 приводу смерті ії чоловіиа.

Вчительський нолентив та учні 10 класу Плос­ нівсьної середньої wноли висn·овnюють глибоне сnівчуття учню кпасу Валентину · &і гуну з nри­ воду

смерті

його

матері

ФЕДОРИ

Київська обnасть, м. Бровари, вуn. Київська, 154. 19-3-82; 3аступнина редактора, відділу партійного життя _ 19-4-47· відповідального секретаря, відАілу сільського господарства - 19·3;18; нореспон~нта місцевого радіомовлення - 19-3-05; відділів промисловостІ, листіа масової роботи 19-4-67.

KHPHЛIBtfH.

Індекс

255020,

редантора

«СеР€д

8-11

(США).

Н! .ЗО

19.00

Міняю трикімнатну квартиру з усІма зручностями на nершому по.верс• Ні-квартирного цегляного будин­ ку в ценІl'Р1 Сквири на три-, дво- або однокімнатну в

раи»

кійного.

служба.

2І.J5 Фшьм сЗаноаа•.

раиону. Звертатися юв lм!{СМ, кв .

ЕКР !НАХ МІСТА

площі

nрограма. • 16.:-!u 1'еJІеq>шьм •З кою доброю•. 17 .uu ІР.льм о:нриаид

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА Ц"f І Пс.t>tДАЧІ

8.20

Л.

Фото автора.

( «.І.Іенфільм» ). 8-11 «Принц і жеб­

Щовтневої революЦії. ьи ~а там пооачите незвичанні у витвори народних уміль­

Музи.чний антракт. Школа і час. концерт ансамблю ка­

Фшьм рія•.

ви будете у Ки ­ «НоезіЯ>>,

на-

Ції.

діяти»

рону Ьален­ ців.

1982

<.:ергНвна

в. полотняк, член СпіJП(И журнаЛіс­ тів СРСР. На фото: Золоті ворота в Києві після реставра­

експози­

Кінотеатр ((Прометей~) діяти» ( «Л€нфільм» ). 1-3 червня <<БіЛі ро­ 4-5 «Шкура тв-арини» СИ» ( «Білорусьфільм» ). (Бразілія). 4-6 «Дублер починає 6-7 <<Тео проти всІх >>

пер­

виставок . виставки

lu.vu ·ншефільм с На стуnІнь више». l d.vU ІаИЦЮЮТЬ ДІТИ. 11:1.uU Актуальна камера . •І:І . . > U ~тор.ики і'ворчості. u,

оглянути

рого.

мо­

Цію, яна ознайомить їх з оборонними сnорудами міста п'ятнадцяти віків, архітентурно - а.рхеологіч­ ни-ми дослідженнями спо-

&

якої

магазин

жут•

відвідувачі

МІСЬКОМУ

киа ентузіаст Нетрович Оцун ,

Якщо

воріт

руди час ів Ярослава Муд­

людей

<< Природа» якою

<<футляра»

коренешш­

llpи

сек.Цlя,

шкаралупи

багато

захоплюєтьс я

стиною.

тих

при­

илубам.

сотень

своє­ Золо­

'1а)' С

подарувала оудинкам

єві, ооов · язково зайдіть у

телефони:

І

uхорuни

!VJeтa

В просторих залах рідІІОго

Jl!

Нсеросшського

варистна

висушено­

АдРЕСА РЕДАКЦІї:

~краИИЬІ,

городекого и районного Советов нарuднЬІХ деnу­ татов .киевской области. (На украинском язЬІке). Редактор Е. ФЕДЯН.

дни

і

гості столиЦі РадянсІtкоХ України милуються від­

гілои,

з

картону,

квартиру

J:10ВИНИ.

вистава.

nовини.

сНОБАЯ

го

!'шики сіван

.dИC'l'at:Sa.

рювань.

РіЖЖЯ~>.

до

"""!,) •

•Заnо­

15.v_, nuнцерт хору м. Юж­ но-t;ах<tлlнська. 15.C>U 'ЛЮІІ JІt:Н1ИСЬКа бібЛіО• lь . vv

М.

нрuц>шактик<t

І'! . и U

тека .

uut:pa

\...у CC:i11.•li:P .

з

мерно;

концерт.

ha.Jtt.ндal-J .

1 '/ .;"U ~TetД1UH Д.І1Я BClX.

id.UU

створила

панно

Москві

сьогодні і Завтра.

J.i.tk<<JЛЯpnм IJj.J<J

рік жителі

горіха, соломи --. витво­ ри дарів природи, яні прикрасять Інтер єр будь­

тин·а

Я -

Ось уже

npo<pe-

:иоріння,

сональних ексnозицію

BQCЬМW<Jtiic.IUЩH.

16.35

ла!llіою в ланцюжку

їчЮІм минулим нашого на­

художни­

квартири. 1'-:tayc вже мала

ЛЮДЯМ.

Ольrа КРАСЮК,

3ё.IO:sl'l''i)'t;'ІЬCH

є

роду.

кашта­

за

рослин,

сосни,

хо ­

т·1м, як сонце, дарувати раД1СТЬ

ни

ні камінцями, картини з насіНня оур· янів, кори

з

рос...

ruзщтна<> зас~tані .t:H\1И'tlat:Tb·CЯ

вази

з

муд!Ю<.:1' І,

h.J!ИШталевих

архітектури

асоЦіацій, яка nов'язує сьогоднішній день з геро­

го листя, пташиного шр · я,

ПOL:l·

(J'iJ,

з

~.:и·

ч~ть<.:я напитися тако і чар1вноі р\JСи, щоо по·

JtьНЯНІ

вона

<.:учиш,

,цншро.

м~ю

з

ооолонки

Pl·

про

найЦіннІших

та історІї ХІ століття. Во- .

Шr.араJІУ­

nанно

еКОJ:іоОМ!СТ

ClЄIO,

сщ~ати

З

Самодіяльна цн.

ш<.:ень

JtІWИJta

до

пам'ятників

Нів І А ось у tlалентини L:ергіrвни ':іаус все це є.

П€р~сшванut

.nаІ11.11ш>ше

вии

рі·

\....Ю•ІЬJ:\11·'! () А

на

підnриємст•вах

Золоті ворота •В Києві

посоль­

.картини

А

.квасолі,

лючоі

нрuнидаJІа­

знаєt

L:hшьhИ

ІJИ

иезьичсw·

З~МJJЯ.

рецепта­

майстрів

ви коJtИ·Нt!­ городжена дипломом 1-го і 6лакитш стуnеня та пам ятною ме­

А

Ц>tuу JІИННЯ{

.J!U3ПU·

.1\VЖhv·І U

П

НрUЖё.І,

ну JІьоаuи t

3ІJІJІН.

НО 1 И'І ь,

нринищ

Мс!І1uут.НІ

ьаун'І'ь

~ ДUJІІ1Нl l:їІ1Лі:\ м_;;s.tOp·

оез·

.1\UJ!O<.:OM, npo

Чи оачиJ1И будь рожевІ

1:1 ьеJш­

~.;ьv;;;

сті­

Ма­ ви­

нрирода і «рант азія

3UІ1!JаЮТЬ·

ник

n' є

ншениц1,

ще И

.нк кож·

і

сютиJtО,

ЩV Х"ИJІЮЮТЬСЯ llU'I:IНИM

1:1

'!УТ

ДJІЯ

lsyt:a111M ви...

ИUЧl

чаюtуни

тут

па­

знахо­

----------·---

виt·ад·

L:емен

що оачив ,

НОІ

<.:ОЛОД·

lip11t.MHИM

Lе}'Ц.І!

У.ан,

вітали

яким

за

старих

належать

гетьма­

ство російського царя Олексія 1Vtихаиловича на чолі з боярином Василем Бутурліним. У травні минулого ро-

юш дщ

цОІ .іtИБИІі

зу{;тріч

меті

збереглися. для нього

ресnубліюf.

влашrувалн

опо.щдо·и

Д{)сі 3алевняє односель­

КВІТ ·

нияни

СИJ;а -с иJІенна

щn,

Б

воріт

палко

Lтар!

стародавні

біля Золотих

снується

'1/:Jі:І.nё.МИ, !SMИ1U!'O доща· ІJt;.\J't;.J!U·L:'I Сі<>

році

навколо них

та пuu~хеньок .

дяться

багатьох

Жовтих Вод. 16 січня 1654 року жителі Києва

поглядають

uшии

під

ми

зу­

ремоги над ворогами біля

таємничими

оаtрцнми

року

Цій

вільйон,

готовлено

1648

Tl·

даль­

спеціальний

ни, що терІали

ну Богдану Хмельницько­ му, який nовертався з війсьно·м після славної пе­

ча­

вигляд.

Місцем

урочисту

на­

на п янних

нішній служить

Змо-тl ворота дв1ч1 стали тріумq>альних

від

творити її початковий зов­

з

стрічей, якl мали вели­ не Історичне значення. У

пер·

нрохщюдuю,

1648

звольної війни

ДО

.кер­

озиJ:jаються

поверталися

захистити

др€вньої сnоруди, а й від­

Шд час національно-ви­

прооуджують<.:я

жатих

чаруючою,

ЛlТНЬО!'О

ГОJtОВИ

чи

nро­

шого руйнування решІтни

яні

ми.

<.:ади, в неh.uшених сlНО·

І.ренрасною, цьо·го

по­

підводять

ts

льни

перед

дружинами ,

оригінальний

ент дав МОЖЛИВІСТЬ не

особ­

похоДів. почесними гост я­ ми та іноземними пос л а­

СВОЇ

неuесного

манича.

рогом,

лю­

ои<.:тну і щасливим глядом

торами

виступали на битву з во­ со­

духмяного

BOJJVДlНHЯ.

-

виладнах

ратними

ромашок,

01ля щ су зашаршел нwо·нрай, з білих пасм го

ливих

ворота

архео-

ваний ученими і реставра-

столІття служили голов­ ни-м в'їздом у Київ. ВІд· нривалися

пошуки

логів, архітекторів, істо­ рш\lв, спеціалістів бага­ тьох профІлів. Запропоно­

-

КиІuськоrо обласного уnравлікии у справах видавництв, nonirpaф11 .~ книжковоІ Торг1вп1.

Адреса друкарні; 255020, Київська область, м. Бровари, вуд. КІІШСЬ}(а,

l:i4.

Друк

друкований

12.760

61285.

високий.

Обсяг

аркуш.

nримІрників.

Замовлення

N9

1

Тираж

2368.

#90 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you