Page 1

ПРОЛЕТАРІ· ВСІХ. КРАІН, едНАЯТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

І

1

ко м.І тЕт у ко м.У н с·т и ч но т П А Р Т ІТ У К Р А І Н И, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ НдРОДНИХ

МІСЬКОГО

РдАОННОТ

РАД

Га::~ета виходить з 17 квітва 1937 року •

Субота,

N. 90 (6338) •

5 червня 1982 року

Ціна

коn.

2

--~----------------------------~· 8ПДЕМО ДО ВИБОРІВ

УІАРНА ВАХТІ

Зустріч з односельцями

Н_А ЧЕСТЬ &О-РІЧЧІ СРСР

Відбулася зустріч ви­ борців ~· кандидатом у де­

путати

київської

ноУ Ради татів по

облас­

народвих депу­ Требух1вському

виборчому округу ~

ПОНАД ПЛАН-100 ТИ~ЯЧ Змагаючись за гідну зустріч !'ічноrо

ювілею

ztl'ацівнини

утворення

~0-

товаркоУ продукціІ на бованців. · · .

.С?С?,

Гоголівської

вире>бництва. нали

су

трудиться

· ГалиJrа .

ефективності

коЖІноУ

Прог.раму· травня вино­

з уеіх те,хніно-екокомічн~х

тисяч

робів. У цілому з початку року .в -о.а­ зустрічного, ·Плацу

тисn кар-

зміни

метрів

Зустріч відкрив застуn. нин секретаря nарторгані­ зації Л. К. Кольцов. Ві!І надав слово довіреній особі кандидата брига­ диру молочнотоварнеІ ферми С. Г. Павлію, який ро:юовів про життєвий­ ш.пях, трудову діяльність кандидата в народні об· ранці, її у-Іасть в громад•

ча-

тридц.ятиверстатииця

Григ(')рівна.

Смирнова,

виrотомяЄ

.яка

високоякісної

-

12

більше

стрічки.

. Н. Ч:УПРИ:НКА, R{І.ЧаJІЬИИк ПJ!IRЩIOfO . відДі.JJУ.

виге>товл~ио

ському

житті

села.

-

Виступаючі ник

ВА г·оми й :ВНЕСОК п· о Р о ш ·к ) Дружно і . д~ar:o~~e!J~ червоноnрапорний

трудиться

ко.пекtив

__

заводу

ЗабезпеЧує відмінний

тячим

U0-,-115

помол

по­

На

процентІ.в

115-120

виконуs

норми виробітку кетельющл

Союзу РСР, він успішно справився з виробничою програмою п'яти м!ся·

ляд технологічного обладнання

нього ~итячого

слю­

цеху

результатів.

нуму ЦК КП:РС, на якому nрийнятІJ

дам

до

плану

відправили

усnішно

заво­

до

тракторів

на

14 7

і

з

якості

комбайнів

Зразки високопродуктивноУ порашків

ють колеги по роботі

з'їзду КПРС В.

В.

тонн умовного

XXVI

Кузнецова стале-

сталевара

Є.

тИсяч кіло­ nонад

3000 2100

теплової енергіі.

же період

на заводі впроваджено у

1 ОО

За цей

раціоналіза­

торських nроnозицій. Це дасть еконо-

І. Жицин­

високих марок,

~

мічний ефект майже бованців на рік.

400

тисяч кар­

У радгоспІ імен! Доку. чаєва

А. ГАВРИЛЕНКО.

1325

голів

до{)и nереведено табори.

Бондаренка.

Добре

Агротехнічна

ху-

в;;а,1о

У літні

попрацювали

nро;:~умала

шим виконробо~1 О. Теплюком, готуючи до сезону.

У літні табори

умови

для

роботи

в.

тваринник!в.

головиоrо

про

праці.

зустрінута перед

одно­

присут­

вона від-'

дасть всі сили, щоб ви­ правдати довір'я трудів· ників Требухова. Учасники зустрічі дали

служба питаНІ:ІЯ

Н.

М.

Жеребець

ряд

на­

казів, які стосуються по­ ліпшення благоустрою се­ ла, умов праці трудівни­ ків радгоспу.

М. ГРІНЧЕНКО, голова виконкому Тре­ бухtвськоІ сільської Ра­

М. ГЕРГЕЛЬ, І

о.

в

обласної Ради

П. пасовищ та 400 гектарів їх. кормової сівозміни.

підведено воду, створено

Польова

бець запевнила, що в р'і­ з! оорання її депутатом

забезпечення худоби кор­ мами. Для ·випасання тва.

у

Ф.

н!~ІИ виступила кандидат у народнІ депутати об­ ласної Ради Н. М. Жере­ бець. Подякувавши вибор­ цям за виявлене їй висо­ ке довір'я, Н. М. Жере­

нwнішньому році буді- рин є неподалік табору вельники на чолі з стар- 84 гектари культурних

всі

ви-

вс!

ро;шовіли

сельця:vш,

ТАБОРАХ

JIITHIX

М.

інші

Тепло

по

гігакалорій

виробництво близьно

ський. Вони успішно освоюють новІ виробничі потужності, випускають

залізні ·порошки

!

В.

бригади

ta

хами

швейного цеху.

Фото

З початку рок\' тут

палива

Горова.

На фото: м. Горова.

вони одночасно на­

900

Марія

поліпшенню

ват-годин електроенергії, майже

праці

вари В. І. Дмитренко, В. Є. Анюх!н, nідручний

продукЦії,

заощаджено більше

nоказу­

делегата

•А•

лише

виконують зобов'я~ання

жиму економії.

тисяч карбованЦів.

в цеху металевих

·

полегливо борються за посилення ре­

металокераміки

зернових

професії не

збі.1ьшенню ·випуску та

сільсЬкогосподарського. машино~ деталей

відрадних

Понад план виготов.!'!ено

Люди вогняної

будування фрикційних Дисків, втулок інших

досягненню

фебрюш верх­

трикотажу

·значну кількість металевого nорошку.

Пnодовольчу програму СРСР до року, працівники підприємства

1990

додатново

сприяє

секретар

турботи своїх колекти­ вів, прагнення їх членів зустріти 60-річчл утво­ рення СРСР новими успі·

змІннІ

Активну . участь бере кр:~-Jсомолка · 1 в гро­ мадській- роботІ. Іі обрано комсоргом· зміни

Тараненко.

Злагоджена робота всього колективу

Відповідаючи конкретними ділами на рішення травневого (1982 р.) Пле-

та

Микола

садком,

організа. П. Ярич, головний ветлікар В. Я. ШибіІШ, бригадир садовоJ

рошкі.в і оператор В. Т. Повороз­ нюк. Якісно проводить ремонт та огсар-ремонтник

вира~

комсомольської цН радгоспу Л.

Радянської України. Го.туючи вагомІ дарунки на честь·60-р!ччя утворення

ц·в.

началrr.

no

комплексу

щуванR!(} нетелей М. О. Кравченко, завідуюча ди­

ц.1 в·,.

кдщоо'ХЬ змінНі. иарм~ .Іф. nр(іцеінтів.

порошкової металургії Імені 60-річчя

122,

машивиого

доіННJІ радгоспу •Требу­ хlвський•. Н. М. Жере­ бець.

Зараз. вона вже :випускає продукцію в рахунок вересня 1983 року.

nо­

каз.нині:в І у повному асорmменті ви­ ~нон

100

З •иай61•"1ьшнм внпереджеиням

.с,трічко­

ткацьної фабрики ножног~ місяця до­

би:еають~я все більшої

оператором

зоотех-

нtка.

ди.

Ми-аа вир!

\ :...---Норку

червня у Нью­ відкривається

друга

спеціальна

7

сесія

Генеральної Асамблеї ООН по роззброєнню. По

всій

тернтор1і

Радянського

Союзу

прокотилася хвиля про­

тесту проти війни, гон­

ки озброєнь, яку на­ в'язують Імперіалісти США і країн НАТО.

На мітингах, збора~.

.

що скрізь трудящі,

школярі _звернення

ків

проходять, пенсіонери,

приймають до

Асамблеі,

учаснн­

в

слово

яких

Ми,

ветерани

ВЕТЕРАНІВ

партії, ти, внуки і nравнуки жили і

на землі в мирі.

Ве.11Икоі Вітчизняної воєн,

Ми вимагаємо

учасники

громадянської

висловлюємо свою

глибоку єнню вжити найрішучіших,

стурбованість тривожною найсуворіших заходів. по обстановкою, що ск.'Іалася припиненню гонки всіх ви­ в світі .. Ми знаЄjІо, що таке дів озброєнь і пов~ого їх

війна. Нам довелося спро- знищення в ім'я спокійно-. . всі труднощі цих · го ЖИ'І'І'Я на землі · всього

бувати

гРізних; вогняних роnів,

звернення

ТОМУ

були

на

адресу

направленІ

і з Броварщннн. Д. еякІl з

них

~

ми

подаємо.

cne-

. які nроживають У МІСТІ ціа.'!ьної сесії Генеральної Вроварах Київської. області, Асамблеї ООН по роззбро-

міститься вимога. npQ збереження миру. rакІ ООН

від

ІПІ

На

весь

3аявлявмо:

«Геть

озброєнь! Ні

-

.

і лщсrва.

Го.тІОС

гонку

війні)).'

Ми хоч:е:ио, щоб ·наші ді-

Зверненн• прийнято на засіданнІ,

иів-

1982

ради

вете)'Іа­

· партіІ · 1 'Іервии року.

ЗА МИРНЕ НЕБО, ЯСКРАВЕ СОНЦЕ Ми, випускники середньо! школи М міста Броварів Київської облас­ ті, одностайно схвалюємо і зсеб!чно підтримуємо зовнішню політину КПРС і Радянського уряду, Про­

9

граму нові

Миру

мирні

нідом

на

восьмидесяті

Ініціативи,

Іллічем

рони,

висунутІ

Брежнєвим,

Лео­

яні

на­

Ми

хочемо·

воєнних

застерегти

авантюр:

не можна

з

любителів

нашою

розмовляти

країною

з позиції

сили.

Ми ·вважаємо, шо у народів пла­ нети

немає

дання,

!ншого

ніж рішуче

озброєнь,

яка

важливішого припинення

може

заоз­

гонки

призвести

до

правленІ на скорочення озброєнь, відвернення загрози ядерної в:йни.

ядерного

Разом з мільйонами людей земної кулі. ми стурбовані розвитком між-

запевняємо

альної

народних ПО·дій, нагнітанням напру­ женості, яку створюють агресивні

ООН по роззброєнню, що будемо по­ слідовно зміцнюва:rи мир на Землі,

кола

США

та

Інших

країн

''ми встуnаємо в життя рення,

а

щенне

право

на

не

шасливе

небом

нам

для на

НАТО.

для тво­

руйнування. нав~ання,

дитинство

відстояли

на

під

в

Свя­ труд.

мирним

жорстокІй

бороть6! з фашизмом наші батьки і діди. Тому ми на весь rю.1ос заяв· JLЯємо: сНі війні!•.

вибуху.

БроварськоУ

Ми,

середньої учасників

сесії

випускники:

школи

Ng 9,

другої

спеці­

Генеральної

Асамб.1е'і

~ружбу і сnівробітництво з народами всього

світу.

Висловлюємо впевненість, що цей форум дасть !мnу.~ьс конструктивно­ ~~у

вирfшенню

болючої

проблеми:

сучасності.

Ми, як і вся молодь земної кулІ, прагнемо

жити

яскравим

сонцем.

під

мирним

небом

1 -'


*

2 стор.

5 черsн11 1982 року

ЖИТТЯ

lfOBE РІШЕННR XXVI З'ІЗДУ КПРС

обчисаеннІ,

У ЖИТТЯІ

оnлати

ною.

одинадцятій n'яти­ форма органІзацН і

nраці nовинна

стати

виробництва,

зборах ·

нерно-технічні

основ­

Що дала

У нашому слюсарно-заарІОваJІь­

иому цеху у ходІ

якостІ

та Інш!.

обов· язІ-: о во

nрац , вники

нам

Інже­

цеху.

бригадна

цевим результатом, nропорційно

nе~рІно вдоеконалкжться А зміЦню­ ється. Від nростосо об'єднання робіт-­

рифній ставЦі і аідпщщьов•ному часу. По-друге. за рахунок оволоІ(іН·

инків різних сnеціальностей ци фор­

ня

ників, · тобто

у

чоловік,

130

бригад

7

nроцентіІІ

90

і дІІ

робіт­

Бригади

організована

за

8

єдиний участі

досвідІ

nереконалися

форми

у

страм,

Голова Прези~п Верховної Ради СРСР товариш Л. І. Брежнєв на XVII з'їздІ nрофсnілок.

nи·

культури

бригадирам,

що

виконаної

роботи,

змінного

шеяка та М. Т. Ниселя,

дукЦії у грошовому та натуральному

Бригада у цеху давно вже

бригада по

трансnортних

І

wу партІї Я. А. Стеценко. п,ро підсумки роботи комІсІй за мину,1ий рік І з&вдання, я:кl стоять перед ними зараз, р0011ов1в завІдуючий про.~ислово-трансnорт­ ним JІ!ддІлом мІськкому партії С. Г. Ви-нни· чен100.

При·суrкі обмІнялися досвідом роботи у цьо­

чденLв

комісії для

кори-

швидко

нап.равляти

nрийняття

туди

необхідних

за­

ходІв.

Голова комісії по контролю за виконанням особливих

дери<авних

замовлень

виnуском

1

товарів народного сnоживання П. М. Разумов Із

заводу

нІше,

nластмас

розповІв,

нІж nрийняти

JІкесь

що

комісІя

рІшення,

оа·

детально

вивчає стан сnрав на мІсцях. Свої дІІ І nлани вона

завжди nогоджує

воду.

Це

nозитивно

ність

роботІ-І.

з nартІйним бюро

вnливає

на

за­

результатив·

Уважно слухали тан~ж nрисутні виступи го;ю.ви комІсії по контролю за якІстю будІ­ вел.ьно-монтаж.них робІт з тресту «Бровари-

сіль6.уд• ~овІй

І.

С. Сутушиа та грлови комісії по

техніцІ

заводу

nорошкової

металур·

На семінарі головам комісій (іули. роздані пооібникн «Партійний контроль дІяльності адмІнІстрацІї•, розробЛенІ методичною радою каб!Jнеrу органlзацій.но-1іартійноУ роботи, і но«ПОл())І:ення

про ком!с!І

організацій ·по

nервиНІних

зДійснеіnІю

АІЯльностІ адмін!страціt і за

nар­

контрол,о

роботою аnара­

ту•.

Безсумнівно,

черПнули

важливого

що nрисутні

кращий

досвід

nитання,

ЯКІ!й

на

семінар!

роботи

будуть

з

по­

цього

застосову ·

•атІf у практичиях справах комісІй, якІ вони очолюють.

А. ДОБРОВОЛЬСЬКА, Інструктор міськкому КомпартІІ Укра­ Іни.

3

цеху М

воду

'

слюсарно-зварювального

експериментального ~­

'!Орговельиого

маmинобу,v·

\

88ННR.

це~

ударники комуністичної

працІ,

д. А.

Лимаренко

готують продукцію до

годні

наші

вимоги

до

цього

обслуговування стали

&У ДНІ І ПЕРСПЕ·ИТИВИ

виду

ще бі,1ьши­

ми.

«Забезпечити повніше задовrJ­ лення потреб народного госnодар. ку,

підвищити

-

Ух якість~>,

нами зв'язну XXVI Це наша nрограма Приємно

ІІК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ?

. уепіхи рівняно

році

з

обсяг

80-м,

14,7

процента,

праЦі

зрос.1а

і

на

зв'язну,

у

є

кож

ко­

Тан ,

послуг,

два

-

на

доставки

ста­

КОМСОМОЛЬСЬКИП

продовжити

абоншаф, їх треба, регти.

Якщо

ж

nошкодилася,

ву

в

райвузол

час

зв'язку.

ТЕЛЕТАПП

комсо:vrо;:у

заводу алюмІнІєвих буді­ вельних конструкцІй було nрийнято рІшення участь комсомольців

nриємства з'їзду

у вахті

про nід·

«ХІХ

ВЛИСМ

19

ударних тижнів». На цьо· му засіданп1 були за· твердженІ умови соціалі· етичного

змагаН'ня

ВсІ

на

пе

ріод вахти. Воно nровоДІ! · лося серед працlвннн!в основних, доnоміжних хІв 1 заводоуnравлі·ннл.

Ue·

чи

nри

творчий

nошук.

передодні

Ноли

на·

аnаратник

фрезеру­

підбиті

nідсумки

то з'ясувалося,

най·

Ulenчyк.

М.

І.

9 ком· них П. 3.

пресувальник

Грабчак,

~е.ктрик

колективу

слю­

М.

електрика О.

І. О.

елентроерозІО·

раnорт

мо::ії підприємства з'їзду ВЛИСМ.

•rастІше кращими на окре­

\1ИХ етаnах були сомольцІв. Сер~л е.1ектрозварнин

ко:vrсомольсько-ма­

підnисати

вахти.

шо

успіх

групком·

ністки Л. М. Огар.кової. Ім було надано право

з'їзду ВЛИСМ на засІдаІJ· нІ комітету ЛИСМУ були

комсо­

ХІХ

0: ХМЕЛЬНИЦЬКИП,

·

секреТаУ>

лксм~

краще

задо·

зв'язку.

неве·

Іванов,

ОлІщука,

відкриття ХІХ

ше

мешканців,

В. ЛУЦЬКО, старІПий Інструктор райвузпа

Шуляк,

Сірика,

населення

традиційними.

доnо!.юже

nотреби

ке·

В0.1ЬНЯТИ ЇХ.

саря-складальника

про­

майстерність,

для:

поштовоf

зв'я;з.ку. А

це

знати

Але найбільший

цьому високу

фесійну

місті

вивчаються

райвуз .1а

Думаємо,

М.

лод!жноrо

питання

зробити

А.

сорга

знаків

аннетування

вальник П; О. Онищук.

Молодь актив·но присту· nила до реал1зацІї взятих зобов'язань, демонструю­

і

плануємо

зая·

долю

в

автоматІв

nодібні

О.

на

формІ

тощо.

ці

рівництвом

О.

!Іипав

4 сіЧІНЯ нинішнього ро· ку на розширеному засІ·

За

газет

nонденції

все-таки

·

у

оnлати, СІ також наріка.1и на нее­ часну доставку святкової корес­

зрозумІл(), бе­ написати

провели

більше

прадажу

служіння

шафа

сл.ід

н·а честь з'їзду комІтету

яномага

мало .

Щоб

яку

.f!ювали nобажання мати

сn,рава у тому, що ці шафи ча­

мільйонів карбованців. Плануємр відкрити у мІстІ ще два відділен-

данні

коресnон·

сто виходять з ладу з різних nри­ чин. Позначається тут І те, що вони застарілих · конструкцій, а нових приходить покИ що дуже

моторизованою.

пра..

анкетування, було висловлено са~ ме на nо.ганий стан абонентсьнюі: шаф. Ирім того, мешканці в.ислов.

ти тільки з доПомогою населення .

відділен­ вона

Броварів,

можна буде без·

адама.

Але тут виникла nроблема, яку, на нашу думку, зможемо виріши·

доставку

зараз

та­

река.

денції тільки у Броварах встанов· лено 1896 абонентських шаф.

по-

процента.

пол.шшено

а

і

карбованець)

(1

цівни-ни зв'язку її відремонтують. До речі, найбільше скарг на заочній конференції населення

Для зр:у·чностей листонош і для

продунтивн:сть

13.5

посишш,

nерекази

листи

оnеративностІ

у

Оди·надцята п'ятирічка ставить nеред нами нові завдання. ОбсяГ nослуг снладе за n'ять рокІв 10

8

одержувати

відправляти

мендовані

певні

збІльшився

вlднр~то

норесnон.денцІї ла

канців

За останнІ роки дещо зроблено для поліnшення обслуговування

населення: ня

що

зв'язку

у цьо:v~у напрямку.

минулому

зв'яжу, розширити · nослуги: незабаром за зам:овлення:vrи меш­

з'Уз.:1 НПРС. дій на най·

в ідзначити,

личку nлату

ня

таке

посередньо

райвузла

(Фотохро·ні·Ка РАТАУ).

ПОШТОВИЙ 3В'Я30К:

МИ ЗВИИЛИ щодня користу­ ватися nocлyra:vrн зв'язку і не уяв­ л.іІє:vrо свого життя без них. Сьо­

Вея, якІ nодІлилися досвІдом своєr роботи.

ві

В. ТОВСТЕНКО, начальник

Фото І. Пав.нвиа.

riY Імені 60-річчя Радянської Украrни Ю. М.

тійних

рацІй, nереnланування робочих місць; застосуванни нового обла.днанниj механізації ручних робІт.

8і.ЦDр88КИ.

лективу

і

скороченн~

-

бочого часу за рахунок вдосконале~ ня техntюцесів, упорядкування one<~

стал•

викська,

при

Місця

Один з них

виробничих І невиробничих втрат р~

пак;увальющІ-оформлювачі І. М. Дідик, С. А. Ле­

ближчІ роки.

вузькІ

А тут закладені наші величезнІ

резерви .

На звімиу: ьоТокова лівія фабрикатного

робництва із заводу «Торr.маш» М. В. Нру­ тиченко відзначив, що вони в своїй роботі

новій техніцІ, автоматизацІї і механізаЦіЇ ви­

вІдшукувати

ня.

Зліва направо -

завдання поставив перед п:раtІІВ'НН·

можливість

міжцеховоУ кооnерації , вдосконалеНІ\ ню маrеріально-технІчного nocтaчamt~

консервІв.

му важливому питаонні. Наnоиклад, голова комІсії по контр<>Лю за виконан.ням планІв па

дає

nc.

графікі8

в багато районів иаmоі країни, а А иа експорт.

ства і населення в nослугах зв'яз­

стуються ЕОМ. Це

дотриманню

дитячого харчуванІІJІ, які вІдправляються не тІJІЬd

nід.nри­

недоліків

виробничих заділів,

обов'язковому

Трудівники nідnриємства мають намір освоіти • цьому· році виробиицтво двох нових видів консервів. На честь 60-річЧR утворення СРСР вони зобов'я· aamrcь випустити пона~~; план пlвмілІ>йона бано8

Ш доповіддю «Про роль 1 завдання комІ· сій по здійс·ненню контроJJЮ за дІяльністю ад­ міністрації у свІтлі рішень XXVI з'rзду lШРС, нового Положений про комісії, nрий­ нятого nостановою ЦІ{ ИПРС вІд 16 люто­ го 1982 Р<ЖУІ> внетуnив Інструктор мІськко­

визначенні

створенню і nідтриманню

Одеський ордена «Знак Порrаню> дослідний ко•

смств, будівельних органkзацІй, радгоспів 1 в.тахофе.~ик. Yforo робоtу вІдн,рив за,відую­ чнй органlзац!йюtм вtмі.nом мlсьЮ<ому Ном­ иартії Ук. раtни М. І. Rорнійка.

nлануванні,

npap.l,

мінІмальних

сераний 3авод Імені В. І. Лейіна визнано перемоаfі цем: Всесоюзного соціалістнчиого змагання 1981' року. Иого иродукц1JІ рІзні види консервів ~

ВІ.д6уйс" семінер з го.повами комісій uo 8АіАсненюо коктро.nю за д!ЯJ!fІн!сtю адмі·нl· nромислових,

все . Особливо по поліпшенню органі• зацН

диться nлан по випуску валової про·

ДОСВІДОМ етрації

ємства для цього зроблено далеко не

завдання.

основним виробничим осередком . По­ чинаючи з 1981 рону, кожнІй дово·

ОБМІНЯЛИСЯ

трудимось. Але у масштабах nlдЩІИ"

Без цього просто неможливо працю­ вати. До тих, хто не сnравляється з ЗЗівданням, й застосовується НТУ.

мІсяцІ

Безумовно, ми можемо ви•

робляти більше товаDІв меншою кІль. кІстю nрацюючих. Власне так вже

саме через

року. УсІ колективи·цеху сnравкпись з доведеними з·авданнями. ОрганІзо­ вано 1 ритмічно nрацювали бригади дІльницІ автофургонів Б. В. Петра­

ХРОНІКА ПАРТІКНОГО ЖІІТТІІ

складом».

і всІєt бригадної форми. Від бригади· рів, майст.рІв вимагається чІтка, злаrоджена · робота, щоденний облік

про яку так nереконливо ГОВ()·

4

Одним з актуальних зараз є заК!' лик: . «Більше продукції меншим

обся­

це втрачається виховний смисл НТУ

nе­

орган!з.ацІr

ВІдміннІ усnІхи маємо І за

року забезІІечеио зростання

мостійності.

фІцІєнтом. Довелося nояснювати май­

рив Генеральний секретар ЦК КПРС,

Іtt4бкааюtься nlдcytr«I<Іf роботи за n'ІІ· тання трудово! дисциnліни,

По-третє. трудовоУ

nраці,

(TBOpHJІif ради. ЩОТИЖНІІ, ПО n'.FІТНИ· цих, прово~нтьси декь брнга,nира, де розмидаються

ність працюючих . наряд, коефІцІєнт

ревагах бригадноУ

технологІчними

Керуючись 3атвєрдженмм на заво­ Аі положенням, ми у кожній бригадІ

декаду,

скоротилась кіль­

В.'Іасному

оsиа.намн, . тобr() за видами винону­ ваtшх робІr, бригада малярІв. Yr::l мни nрацюють на єдиниА наряд 3 ОfІл&тою за кІнцеьнІt результат.

ти:tениу,

дуктивність праці ,

таннім nотрібно виявляти біл1>ше са·

Життн nоказало, що без застосу­ вання НТУ у бригаді важко уникнути зрlВНRJІІВКИ. На nрактицІ довелося зустрітися з тим, що члени бригад не хотіли карати ледарів Зниженим ное­

(НТУ)· стали дисциnлІнІзуючим І ви­ хо&ним фактором. Таким чином, ми ИСІ

комnJІенснt. В основу спеціалізаціУ nокладена однорідність nродукціІ і технологічних nроцесів. А одна з них

пlд·

скорочення

внутрібригадних втрат досягнута енп­ но:vrія часу, отже підвищилась nро­

об'єднанІ

ланки.

майстерностІ,

чином, nланування роботи цеху л~ча· ли з бригад. І, я:н nоказує досвід , ос·

гів виробництва на 7,7 nроцента nри завданні 3. І досягнуто цього nрак­ тично без збІ.'ІЬШЄННR КіЛЬКОСТі !Іра· цюючих .. НаДnлановоУ· nродукцІї виго­ товлено на 37,7 тисячІ карб.ованцІв.

та­

суміжними сnеціальностями,

вищення

ка виросла у цілісну систему . й сьо­ годні ми не уявляємо . органІзаціІ сво­ єr роботи nо-Іншому,

Зараз у цехv

ro

форма?

sавдань Х та ХІ n'ятt-~pi'loR вона без­

ться необхідна кІлькІсть робоЧої си­ ли, фонд заробітної nлати. Таким

Інш!. В цілому ж по цеху у nорів· нянНі з відnовідним nеріодом минуло·

По-nерше, ошІата лроводиться за кін­

виконаН·НІ! планів і

явлення . Саме з цього й рqзраховує-

виrотовлеНJНю котлів А. М. Бреуса Т:і

На цих

присутнІ

про·

цен1' здачІ nродукцІї з nершого пред'·

НЕ МИСDИМО РО60ТИ &Е3 6РИfІІ Як вІдомо, в річці бригадна

номенклатура лродукці1~

ритмІчність роботи по декадах,

ком І т е т у

заводу алюмі·

РАДІ

ВАМ;

ПОМІЧНИКИ Теnло, радісно зустрt-. ли на селі членів дво)j: nостійно діючих комсо~ мольсько-молодіж:;их

за­

гонів, якІ прибули сюди на заготівлю трав'яноіі

маси: в радгосп <<Гоголів· ськИй~> загін із заводу порошко.вої металургіJі іменІ 60-рІччя Радянсько~ України. «Зорю> з де~ ревообробного комбІнату. За рішенням бюр:) міськкому

створено

комсомолу

І

затверджено

шість таких постійно дію­ 'ІИХ загонів.

В. ЧИРОК,

и!євнх будівельних кон­

другий

секретар

струкцій.

кому иомсомолу.

мІськ­

'


5

J'IOBE ЖИТ1Я

ІІерВНfІ

1982

pO!fY

~ . ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА: НАШ ВКЛАД З ВЕЛИКИМ трудовюt І

nіднесенням лентив

ства

зустрів

нашого

рішення

р.)

(1982 КПРС.

но-

fРАНАІОЗНА ПЕРСПЕКТИВА

госnодар­

травневогn

Пленуму

доповідь на

Генерального

ЦК ньом~·

сенnетаря ·--------------------------

ЦК КПРС. Голови Пnе:ш· • 12-'ВН продано діІ Верховної Ради СРСР о06 тонн його. товариша л. І. Брежнєва. у прийнятій на ньом':

Продовольчій чітко

програмі

визначені

дальШого

ш.1яхп

забезпечРння

населення

якіснюш

пnо-

дуктами харчування,

будови міцної

по·

мат~n!а.1т,.

но-технічної бази arnnпnnмислового комплексу,

обхідної

для

розв'язання Адже річці

цих

успішнщn

;;авлан".

лише в ХІ п'ятисередньорічне ян-

робництво м'яса в

ній

не-

вазі.

зnосте

забій-

Плідно твариннпки

у. травні..

nопрацювалн господзуств~

по

мо.tюна,

корову

на-

що

реалізувати

його

нову

добивається

особливим

ентузіазмом

схвалюють

трудівнини

ЦК

на­

КПРС

про

і

матеріально-техюч• ної бази господарств, про посилення ролі науки в

соціально-куль­

бригада С. О. Луценно. 3

турних умов

працювали члени бригади у дні роботи Пленуму. Л

тою поліпшення умов пра· ці і відnочинку nлаиує­

оператори

:vю

маши•нного

до їння В. І. Шевченно, Н.

дr:>-

n

життя

ського населення. блаtоустроУти

сіль·

реалізац11 програми,

З ме­

аа1нтересованості

ріали травнееоrn Пленуму ЦК КПРС. працівники цеху тваринюшrва радгоспу. І це зрозуміло. Адже наші твариннини своєю напnлепптою п,рацею прагнуть зробити вагомий внесок у розв'язання Продовольчої програми. Так, за п'ять місяЦів нинішньqго року на кожну корову у господар-

З року в рік вирощує високІ врожаУ огірків робітниця цеху закриrоrо rруиту рцrоспу імені Щорса Марія Федорівна Борисенко. І в цьому році JtOИa радує колектив дорідним врожаєм. Вона Зі· брала вже понад 5 тонн цих овоttів.

стві одержано по

На фото: М. Ф. Борисенко rотув оrіркн до здачІ. Фото О. Мироненка.

1411

ні-

лограмів молока при пла-

.

ні

1165

нілограмів, понад

зобов'язання.

збільшуватн

праців•

ства пройнята доповідо товариша Леоніда Ілліча Брежнєва. Свідченням цього є і ряд відnовідних

нотоварну ф~рму М 2.

17-17,5 мільЙОНі\ тонн. Божно, г. о. Хамбlр, r. і. ПраЦlІЗ:Ники цеху тва· до 97 -9!) Шпак, О. М. Нестроєва, РИННИІtтва глИбоко розу­ мілt.йонів тонн. яєць А. М. Пильтяй значно м!іОть nоставлен! перед до 72 мільярдів штук. переви.нона.ли півріЧні со- ними завдання: не просто ціалістичнІ

продовольчої матеріальної

tшкlв сІльського господар•

молоч-

молока

Уважно вивчають мате-

КПРС,

гордитись

нення

поліпшення житлово-поб:v· тових

не

тами про трудівників ее•. ла, про розвиток і зм~ц"'

Ра­

1

можна

ЦК

роду. Конкретними турбо­

по·ста­

!

Пленуму

не

неабиRна заслуга

-

ди · Міністрів СРСР

Найвищих надоїв у гос-

подарстві

широкою 1 багатогранною програмою соціального розвитку 1 підвищення добробуту радянського на·

ші

nонад

план 192 тонни.

лузі,

Палко

дозволтю

матеріа,;

ли

кормодобувників.

360 кілограмів

Бчитуючись у

то ! резу.;Jьтати праці маємо від•радні. І в тому,

що нині досягнуто nомітних успіхів у веденні га-

При nл аю 26.?

юлограМІВ на

доєно

державі

постанов.

затверджених

травневим ( 1982 р.) Пле­ нумом ЦК ІШРС. У відпо­ відь на цю турботу руса•

внробІіИІІТІЮ

npo

МІІ добре розуміємо: молона, з. А ;rбати й<>­ для того, щоб мати висо- го висоиу якість. А вона нівські тваринники пра. кі і сталі надоУ, необхідно часто страждає через не­ цюватимуть ще краще,. постійно дбати нро зміц- сумлінне стаn.rrення до ви· докладатимуть всіх зу­ нення ~;ормової бази, ці- нонання своїх прямих силь, щоб виконати і пе• ле спрямовано, на рівІіі ооое' язків працівниІ<і в ревиконати соціалістичні сучасних вимог вести ее- лінійно-монтажної дlль­ зобов'язання другого року, декційно-племінну роботу, ниці по обслуговуванню одинадцятої п'ятирічни. виховувати кваліф!кuван! фермсьного обладнання кадри твариннинІв. райсільгосптехніни. Лише зробити вагомий внесок у'· Якщо в минулому році Через неянісний ре!Іfонт розІ'І'я,зання продовольча~· у радгоспі було заготов- холодильннніn част,на програми. В. ВДОВИЧЕНКО, лено достатньо різнома- зданого господарством мо­ rоловний :юотехнік рад·· нітних кормів для гро- лона не відпові)Іає вимо­ мадсьного тваринництва, гам держстандарту. rоспу «Русанівський». \

.,

У спішне

виконання

завдань

поставлених XXVI з'їздом RПРС на

одинадцяту

п'ятирічку

в

галу­

зі тваринництва, розв'язаНКJІ Про. довальчої програми мірою залежатиме

вирішальною від різкого

збільшення виробиицтва

повноцін­

них і дешевих кормів. Про нізаційно-технічні заходи

no

орга­ зміц­

ненню кормової бази на нинішній рік розповів

нашому коре_спондев­

ту директор радгоспу ЦЬІШЙ» І. І. СТАСЮК. СТВОРЕННЯ

~БобрИ·

достатку

збалансо­

Ааних за nоживними речовинами нармів напевно, одна з найсклад­ lііших проблем у с.ільсьногослодар­ ~~пюму виробництві. Ми завжди nри­

діляли

їй пе,ршорядну

увагу.

особливу відnовІдальність nІшне розв'язання кожен

Але

за ri ус­ комунІст,

працівнии сільського господарства 1!!дчув після травневого Пленуму ЦК НПРС, ознайомившись з роз­

робленою партією і в_рльчою nрограмою

урядом Продо­ до 1990 · року.

Нийі ми зосередили уваrу всьоrо ко­

.пектнву рад1·осnу на иеuбхідаосrі рівкого збільшення вало1юго вироб­ иицтва молока і м'яса. А для · цьоrо,

зрооуміло, жнвkі

потрібні якісні,

вь:соJ(оПо­

корми.

У. нашому радгоспі сільськогосподарських

3030 гектарів подарстві 817 рельєфом землі Грунти

3905

гектарів

угідь,

з

яких

орної землі. У гос­ працездатних. За здебілІЬшого ріВІНі.

в nереважній більшості дер­

но-лІдзолені, піщані. На площі 475 tекtарів вони потребують паливу 1

1235

гентарів маємо на заnлаві.

Виходячи 1з замовлень держави на

вродукти

тваринництва,

колектив

J'адгоспу зобов'язався реалізувати в НИнішньому році 3920 тонн мояока і 180 тонн м'яса, що значно білЬШІ! плану.

Щоб забезпечити винонання взнтих <:Юбов' жзань по продажу державі за­ значеної кілЬ:Ності nродукції та на

ІВЛасні nотреби, намічаємо виробити 4270 тоRн молока 180 тонн м'яса. Для цього доведемо поголів'я вели­ ної рогатої худоби до 2770 голів, у тому числі корів 1550. Нинішньо­ го року

запланували

одержати

від

кожної ІіОрови по 2780 кілограмів мод.ока, середньодобовий приріст ва­ ги великої рогатої худоби по 500 гра:v~.ів.

Ще на липне.волу (1978 р.) Пле­ ·НУ:vІі ЦК НПРС товариш Л. І. Бреж­ нев у доповіді хоче~tо

мати

бі.'І.ьше

м'яса,

Як збільшимо • виробництво КОрМІВ

сказав:

від

«... усе,

що ми

та

інших

господарства розробили організацій­ но-технічний план розвнтку кормо. воІ бази на п'ятирічку. Ним перед­ бачено забеЗІПечити нормами ян гро­ мадське тваринництво, так і худобу радгоспнині в. На основі норм

витрачання

кор­

п,ро­

дуктІв, усе це в нінцевому nід­ сумку з·алежить від достатку нормlв,

Найближчими })оками перецбача­ вмо осноіти кормові сівозмІни. Це не потребує високих затрат, аае значно вплнне на підвнщеннJІ врожаІІиостl. Розоравши прифермські двори, придорожні

смуги,

розширили

площІ

під кормові нультури. Майже вдвічі збільшено nлощі під баІ:'аторічнимн травами. Зросла ІLЛоща під кукуруд­ зою на силос 1 кормовими корене­ плодами. Поєдивння ущіJІьиених, післяукісних і післяжнивних nосІвів

мів для кожного виду худоби визна­ чили загальну в них потребу, яна ни­ нішнього рану становить 98 тисяч

дає змогу значно nосилити інтенсJІ-, фікіІЦlіо сівозмін і підвищити валові збори кормових культур.

rtентнерів кормових одиниць. Перед­ бачаємо одержати по 41,7 центнера кормових одиниць з гектара сІяних

кових

кормових угідь із вмістом перетравного

протеїну

1ОО

на

грамІв

кормову

одиницю. Виробництво кор:v~ів стано­ витиме: грубих 62850 центнерів, СОНОБИТИХ 196 ТИСЯЧ, зелеНИХ 190 тисяч центнерІв. Результати наукових досліджень, nередова що

пранrина

високі

можна

свідчать

врожаї

про

кормових

вцро·стити

лише

те,

культур

за

умова

впровадження високої культури леробства ! організації праці.

зем­

Щоб ліквідувати знеосібку в кор­ моіІJІробннцтві, 1\ІИ створили цех по виробІrнцтву кормів, який очолює аг­ роном Іван ІллІч Міщенко. За ним закрІпили прифермські сівозміни, лу­ кн 1 пасовища. Для ведення польо­ виХ робіт цеху виділяються тракто­ ри, .ІІосівні та збиральні ~ашинн, а

також транспортні засоби.

Під

час

масового збИJРання врожаю додатково виділяtимемо робочу силу.

Підрахунки ти, доглянути тури

в

вистачає

показують: щоб посІя­ ! . зібрати нормові куль­

оптимальні

тех•ніни.

строни,

To:v1y

вже

нас

в

не

цьому

році замовили в «Сільгосптехніці» трактори, причепи, комбайни НСК-1 ОО та інші машини.

Оплату nраці членам цеху кормо­ виробництва встановили залежно від виконання робіт у кращі строки, кiль­ і якості вироблених кормів. За основу взя.1и реномендац!І Мін!-

Jt()ctl

тваринництва,

мо.'!ока

причому різноманітних внеоної якості». Зваживши свої можливості, ми разом із спеціалістами, бригади­ рами і завідуючими фермами за учd­ стю районного управління сільського

сте~тва

УРСР.

сjльсьного

господарства

І

Зважаючи на велике значення біл­ кормів

у

піднесенні

nродук­

. тивності них

тваринництва, ми в основ­ посівах сумісно вирощуватимемо

злакові. або інші рослини разом Із бобовими. А восени на випас сіяти­

мемо

300

гентарів олійної редьки.

При вирощуванні ущільнених посІ­ вів беремо до уваги не лише збіль­ шен,ня вро·жаю зеленої маеи, а і вміст перетравного протеїну. Значну увагу приділяємо насінництву, сіємо кор:vюві нультури і трави лише висо­ коврожайними · со~тами. Кукурудзу на силос і зелений корм вирощуємо насінням висоностебельних сортів 1

гібридів. Вирощуємо · насінники олійної редьки 15 ге-ктарів, лю­ це,рни 14, тимофіївни - 10 гек­ тарів та !ІНші.

Багатовіковий досвід хліборобів вчить: «Хто землю удобрює, тому й земля повертає». Тож для nідвищен­ ня врожайності· ко.рмових широно за­ стосовуємо добрива. Б нашому рад­

госпі більшість земель

середньо- та

слабко забезnечені nоживними речо­ винами. Усі вони для пlдsИіщmнЯ родючості nотребують внесення орГа­ нічних і мінеральних добрив. При визначенні доз внесення користуємо­ ся нартограмами, складениМи ДЛЯ господарства по результатах агрохІ­ мічного аналізу грунтів. Цього року на гектар орної земл! nередбачаємо внести по 17 тонн органічних доб­ рив, всього вивеземо їх на поля 50 tиеяч

то1!н.

Значну увагу звернемо на удоо· р~нtщ nоЛІІ·в, де діІJоводимо nісля-

жнивні й nіс.тrяунісні

nосіви.

Адже~

при одержан.ні двох врожаїв на рік а·

грунту виноситься елементів

ве.'Інка

живлення.

кІлькість\

Тому

ці

nоля:

nотребують особливо правильної си~ стеми уДQбрення. Дав анрсtбиицтва добрив викори· стовуемо в'ЄJІИКу кіЛькість торфу. Hн­

,

ІІlDІRr.oro роИf :ааrоtовимо на умовну

'

гоЛОву худоби по 7/f тонни органі'l• вих дбри•. Дли зберіганни іх ~авер. шуємо будівsвцтво гноєсховища міст·

кістю

12

І'ИСJА тонн.

ВІдомо,

що

завершальним

етапом

у виробництві кормів є збирання врОщаю .. Тому в цей nеріод ми доби­

ваtИмеМося високо!

ортанізації nра­

ці, своєчасного і високояніснага дення ро6іт.

Ножен

ве•

ІЮрмодобувник добре

знає.

що nоживна ЯІК!сть зеленої трави 1 с!·на залежить від строків збирання.

Ніде nравди діти, раніше ми цього не 3авжди дотримувалися .. Чекали, доки виросте зелена· маса. Це при·3БОДИЛ() до того, що трави nерестоювали, вт-ра~

чався перетравний nротеїн. Віднині трави збиратимемо відповідно до ре­ комецаtЩі науковців: бобові в періо~ бутоиtзаціі цвітіння, а зла, КОВі иаnереДОДRі ВНКИДВНИSІ КОЛОІ!

са.

Зобов'изаввями

rотоІЩтн

на

передбачено

стійловий

~fJ;O~H сіна 11200, сіиажу

період

за­

длs

1700. ТОНН, силосу ---., - 2500 тонн.

Завдяки підвищенню врожайності. механізації процесів кормовиробнж цтва знизимо собівартість кормових ·культур,

зменшимо

втрати

в

тварин~

ннцтв!. Так, уже ~ нинішньому роцІ плануемо ~а:rи собівартість центнера

зернових

7,80 -

карбоваІЩя,

кунуруд­

зи на силос ренеплодіІв -

0,95, нормових ка~ 2,00, сіна - 2,94, зе.. леноІ маси с!ЯнІtх трав 0,98 кар­

бованцн. Собівартість центнера мо• лака за рін становитиме 24 карбован.

ці,. м'яса 182 карбованці. НИні tруДtвнини господарства. роз­

горнувши

соціалістичне

змагання

за

гlд.цу зустріч 50-річчя утворення СРСР, аnрямовують своІ зусилля на те, щоб вЧасно nровести догляд за посівами, а1\тивно включитися в сін<r.

· заtотівліо. Ни-нішнього року зобов'язалися одержати урожай Зернових -- по 31 центнеру,

кукурудзи

Е!а

силос

1

зе­

ленИй корм 280, кормових коре· неn.ЛодІв 600, однорічних трав на зелений корм по 185 центнерів

з гектара. Думаю, накреслені заходи

1

соціалістичні

колектИВом

зобов'язання, радгоспу,

взяті

успішно

здійснимо.

Розповtль запиєuа

r. DOl{ЯKOBA..•


*

4 стор.

t

5 qервня: 1982 року

новЕ

ГІПІІІІІІІПІUІІ!ПІІІІППІІІІІПІІІПІПІПІІІІІІІІІІDІПІІПІUІПІШDВІ!j

Що? Де?

Воли?

п а н 0 р а и а

. .

п 0 д 1А

і

=

..і

;

ІІІІИІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПШІІІІІJІІІІІ•ІІПІІІІПІІlПП ПіСНЯ

піонерська,

Дзвінкими дитячими :rr~caми, с:о.Ііхом

табіР заводу порашнавої металургіі імені 60-річчя Рцянськ·JЇ України. Юними rосподё!­ ря~ш його стали :)20 уч­ класІв.

Серед тих. що майже про­ тягом

~rісяця

иеться

тут

чового

uexy

набирати·

сил,

голосна

діти

п~­

залізних

по­

'Р(>шків В. І. Д~Іитренка, сі'алевара цієї ж вироб­ QІчої дільниці Ю. 0: Бє-

йду ву::ицями

невеличкого

в Троєщин-

с.ьному Бу динну культури радгоспу Імен! Юрова ІПеред трудівнинами села із творчим звітом, присвяченим 60-річчю утвоjpeHH Я СРСР і 1500-pl ЧЧЮ Ниєва, виступюІа рад-

rоспна агітбригада

красиве.

придніпровські

ліси.

Гордовито

його .1юди. На в круш осель

висок!

сосни.

вистуnом

тан-

Книголюбам 'У міському книжковому

а~~агазинІ

відбу.1ася

зу­

с.тріч книголюбів з сином

ПОJІ1\У

О!'ОМ

заслуженим

УРСР

арти­

Во.1одимиром

:неталокерам!чних

ra S вали, озираючись

~ів Л. В .. Протасової

шонерський. табір, відпочине 960 дІтей водчан.

Нрім

тут: З 'і-:

того.

на

назад.

Ресnубліки.

r. цювальноr

Не можна було

S цю.ш

останній заїзд приїдуть: ЗО юю{х тельманівців з: Лейпцігсьного округу НІ-: мецької Демократичної!

жвавими

не

Г J"ІЯДаЧІ ВИСТуnИ

нlв художньої

Броварським комбінагромцського харчу-

•ІіЗ?Иня

nроведено

конкурс

~РАЙ

і

КиІв.

такою назвою

nроводить :І

.

. котлета. «Про. р1зномаютю' на-

.1

nої на інші о1ачні страГотували їх нуха-

I!J-!...

[Рі ресторану «Пролісок•

Е. Паздерська та Н. Пан-

v

= =

кондитерські

У нашо~ІУ районі nриділяється ве.1ика zитку

технічних

і

воєнно-nрикладних

С.

y-u.ra

ось

6

Л.

танцІ

ТОВАРИ ДЛЯ НАРОДУ

всіх

nі­

с!к1>,

·

В.

Халлдор Лакснесс. До SO, рІччя • дня народженні&

рожіJЩJІІМ

І

}

надовго.

неповторне вІдчут­ радості, по;tарова­ аматорами

травня у селі Семиполках загубилася n'яти-. t>tчна дівчинка дочка робІтницІ радгосnу ІменІ Мічуріна Н. Б. Рlзаиенко. Про цей виnадок сіль­ ська шко.'Іа дізналася тільни на третій день: пере· лякана )!ати спочатну робила самостійні пошуни. Директор Семиполківської школи В. А. моснви•! відразу ж зібрав учнів 6-10 класів· 1 nовів їх

і

пошуr;и.

П'ятирічну Лі;J;у знайшли за житом, де воиа си­

Ді,lа бl"1я канави газоnроводу. ДвІ . ночІ .1 два· дні (одна· з ночей з Дощем 1 громом) дІвчинка була з

природою.

Тан завдяки оперативностІ директора шко.ли · І уважності учнів була знайдена п'ятирІчна :~tвчиНІНа. І. АСТАПОВ.,

НАША

Муз. фільм •Ансамбль•.

АДРЕСА

1 ТЕЛЕФОНИ: Броварська ,11.рукарня ;київсьУоrо

О

АН

УРСР

ви

Новини.

0.1імпійцІ

у

сТвоя

нових

над

створенням

мо:tел'ей-

одягу

з

е.1е:vrента:ми

зу

жіночого

фольклорними nрик:рас;

(зліва

вни­

направо)

швачка-моториетна

перевіряють

якість

по­

шиття дитячої сукнІ.

Фотохроніка РАТАУ.

ком-

Муз.

«Таксисти•.

фільм

«Чарівний

Актуальна

21.50

Фі.1ьм

камера.

сНіхто

ПРОГРАМА

ЦТ

І

сБудь

твердим,

як

бу.1ат••

«Акваріум•. ІІ.30 Му.1ьтфі.1ьм.

11.50 Телефільм дл11 дітеіІ «дІ"' чинка

на

прізвисько

(НДР).

Співав

Штер•

1, 2 І І

.. апел•

хорова

Фільм «Ілля Муромець-. Програма док. фільмів. слово».

Док.

18.20

гора

телефільм

«СтоіЦ

висока я».

Служу Радянському Сощ з у! 19.30 МіжнародниіІ JІегкоатлеj

тичний

пробіг ва призи

га'

зети

сТруд•. Вечірня казка. Мульт; фільм с Про двох собак»,

20.00 20.15 21.00 21.35

Міжнародна

22.50 23.00

Довідкова Естрадний

панорама.

сЧас• • Те.1ефі.1ьм •Перстень рого сШейха•.

настрій.

. деревах

8

рІзного

перекладини, гойдалки. Ці забувають, що найкращим стом дерева вІд шкідливого середовища

роду

люді~ захи­ впли­ є

ко-

мує з СМерТі

rриб!:в і гнильних

го, щоб nсувати ,1;ерева, примножува­

І

ти багатства nрироди насаджува­ ти Ух. дбайливо доглядати. Ось які «автографи• nовинна залишити nісля себе :кожна радянська людина.

О.

І

Івана

рад­

ДорофіІіоаича

І висловлює глибоке чуття сім'ї покійного.

Колектив ного

спІв­

•Новая

вІuІлІв

жиzаь:о

орга•

-

городекого

Коммувисrическо\1 горолскnго

Советое КиевскоІІ

наrюлньІх области.

Бро­

комитета

nартии

Yt(.

r-aAo1

ното

и

вислов ..1ює тя

нестандартНQГО

С.

обладианна

r либоке

співчут­

працівникові І.

Стягову

передчасної

заводу

з

смерті

приводу

його

си-

на Анатолія Сергійов~~ Загу6,1еняй диплом про за• кінчення фі.1ологічного факуль· тну Київського державного

I"RI

Тираж

р.

на ім'я ЧУНЯК

бові Мико.1аївни. дійсним.

вважати

Л~е• не.­

Газета вихо.rtить у вівторок."

середу,

депутатов

154, .Друк. ВИс.9КИЙ.- Обся:r: 1 .ІІрукований арr;уш.

експерименталь­

заводу

комунального

ня

дарстаа,

м, Бровари, ву.1. Кr•ївська,

правління Бобрицького госпробкоопу ЄФИМЕНКА

університету ім. Т. Г. Шевчен­ ка серія ИВ-І N< 005!85 за номеnом !62.5. виданий 2.5 чеJ)в­

Редактор Є. ФЕДЯй.

раинЬJ.

. !9-3·18;.

МАКОГОН,

учитель-пенсіонер.

варского

19-4-~7.

бактерій.

Слід пам'ятати, що кожне дерево - це десятки кілогра,rlв життєдай­ ного нисню. Це ліки і краса. Так чи не нраще було б замість то­

aac-r. редак-rора, а\ддІJІу aapтtfs.,ro радІомовленнв

Бобрицького

приводу передчасноУ КОЛИШНЬОГО ГОJІОВИ

·

жи-rта 19-4-47; аІдnоаіда.nьного секретара, вІдділу ciJІw:ьaoro ·,:ОСЦО:.' · роботи

стЦ

служба. концерт.

радгоспробкоопу глибоко су­

ПРИРОДА І ЛЮДИНА

деревини.

наnисами.

Ці «автографи• то шрами на совісті браноньєрів, а танож батькІв, учителів, які не навчили дітей, учнів любити 1 берегти ; рироду. Завдають їй шкоди т!, хто приби­

с~.'1ПО.r.іrрафв!Ід.аву.

ПЕРЕДАЧІ

НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ Спадкоємці Прометея. Науково-популярні фільм• сПотаємний світ грунту•t

17.4.~ сЖиве

псує

масовоt

_..

ліус». Новини.

рани на

місцевого

хотІ8

9.55 \0.55

15.20 15.30 17.40

вирізьблені написи, зроблені госr­ рим ножем: «Тут були Ліда 1 Валя:~> чи «Привіт! Я з Одеси'>. Десятки на:йнрасивіших дерев зіnсованІ под!б·

І

не

По закінченнІ Новини. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

18.30

-

.аистІа

....

сДойна•.

забуваємо, що саме тут створюється вогнище інфекцІйного захворюв.ання

коресnондента

досвІt

-

Те.1ефільм

13. /О

помІтити і того,

nро:.~вслоаос:тІ,

З

13.50 Футбольний огляд. 14.20 Док. телефільм сЯв СІбес

ревинх

редаат~-Р~_ 19·3·82:

ровеснuJ[у-.

серії.

стю листу, свіжістю, то. не можна не·

навколишнього

АІІео!

«Веснявt

sемля,

тебекер•

ра. Забиваючи Іржавого цвяха, ми за­ но~имо у його здорове тіло спори де­

ву

вашому

«Комуністи 80-Х>.

19.00 19.30 20.25

'

сомолка Н. М. Ухата, бригадир наядидат у ч"'Іе­ ни НПРС Т. О. Гонтар і іпвачка-моторисrnа парт­ орг цеху В. С. Зварич

пенсіонерка.

агітщити,

~

«КІномеридіани•. ВедучиІ письменник В. Коротич, До чемпіонату свІту з ФУ!f болу. сГру судить Мир~ слав Ступар•. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 •Час•. 21.35 ТелевІзійна школа плавvr• ня. Урок 6.

КЛИМАСЬ,

до дерев

--1

О.

лека».

Коли буваєш у лісі в цю лору, а він зараз nриваблює зеленою ніжні­

ває

•Опера~.

Доброго вам sдоров'я. Телефільми с ПрилученнІІ•t сЧас не тільки гРОШІ>, 12.10 •джерела•. Ведучий

/1.00 11.30

18.00 18.30

пока:зяиках

ЦЕ НЕ ПУСТОЩІ

ТЕЛЕФОНИ•

255020, м. БРОВАРИ, · вуn. Киівська, 154.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ Актуальна камера.

ша.

·nов­

____

ними

,.

ду роботи Донецького місь~ кому партії. Передача пе~

сцени.

що

сМіднне 01

ігри•.

душі

Маю на увазі живі

_

УКРАІНСЬКОГО

Колектив

.

плав• ,~;оро~

Фі.1ьм-концерт

17.10 17.30

А

те тя

-

партії

/6.50 Фі,,ьм-ковцер-r

І

залишиться в

Плани

рі.

1

ще

світі. Юноетюд.

зорі•.

Ностен­

скоморохів,

у

с Червень•.

16.00 16.10

М.

Строй.

Буратіио.

Іс.1андського письменника. 18.05 Стадіон для всІх. /8.35 Му.1ьтфІ.1ьм •Пташка та•

червня в селі Нрасилівці nроводнтимуть­

2·5

Виставка

умирати•.

nрацює

сер­

8

Jill 51

).

(•Шкільний уч,.тмь• Мамина школа.

16.30 17.00 17.2.;

('И(jВинка),

На знімках: вгорі ху­ дожницrя: Л. М. І.нюши,на

беріЗ­

навчають

СимфонІя

/2.45 ФІ.1ьм сЗасідка•. 14.15 ФІльм-концерт «КримсьІІd

ат.е-стоі!а-

трикотажних

як

И. Гайдн.

академік

і виnустити доДатково до· плану пона~ 4 тисяч! на рядних

raJІSІ4

Алимов.

запам'ятаються

r.

ДОПОМОГЛИ ШКОЛЯРІ

ІЕІао:~инці

по

«Веселі

ПТУ.

10.00 10.35

Знаком

·

І

15.35 •toro /6.05

ПРОГРАМА

ярмарки з бубликами 1 квітами, 1 частівки й

·

ПРИГОДИ

ва

дання

І глядачі

Ю.

ро:mов!ді

ноІ

району (юrас мотоциклів 125-175 к_ уб. см. та І .250-350 куб. см.). . По<Чаток змагання о 10.30. В. ЗІНЕНКО, :..·=!

.

жи,..

вершник• (за поемою ПушкІна). По sакінченн\ 22.40 Сьогодні у свІті.

Присяжнюку,

еІІ змагання з ~ютобіатлону на особистих мотоцю:­ лах на першІсть Ниївської області 1 Броварського

8

рішення»,

бл ..

І

проблеми

винки».

21.35

робів.

від

Нлимась, В. В.

роз­

з рі-зних видів спорту.

І

сНа

сОлани

місто:

Телефільм сДовга 11 дюнах•. 4 серія. 21.00 сЧас•.

сниЯн- ·

щорону·

фільми

Велике

народу.

ністю оновлюється.

поезії,

лину.1и

Т.

ко,

спорту,

'У· Радянській Армії. В цьому рсщ! Броварський міський комtтет ДТСААФ nровІв уже 11 змагань

«Н•

асортимент.

Док.

людини»,

тя.

19.45

,. виробі"

державним

Індексом

учас­ само­

«Ва.1ьс

Р. Л. Воцвlн.

Ї

видІв

кий.

го

рі•. Сьогодні

·

й С.'ІУ.хачl щиро ап.lо­ дували А. Г. Марчен­ ку, Б. В. Омелі, Н. М. Осьмак, Л. В. Строй,

.mti сприяють кращій підготовці молодІ до СJІУЖ6и

В. УС.

якості, nонад третину nредунції випускають з

й

ме.1од!У

ця до серця.

. ·_~<!Н}(У"""У .: " ..--

НА ПЕРШІСТЬ ОБЛАСТІ

но

тру­

«Берез<:>вий

гумор

третьому _ н. поєдзнок Е (Уда..;"Іь·ня .М В). ;

СПОРТ

стали

«Малинівка:~>,

С • місці В. ерг:-: (кафе-Удальня). на!

·

три:котажник!в

авторами

-

ки:~>,

;з;руrому

ПереможцІ

йаго

сень

!

ко,,е:ктизу.

фабрики

проценти

62

взяв зобов'язання· nостро­ ково завершити річне зав­

Дорог!

ви- і

nо­

має. nро­

він береза~r. рідній природі. Батьнівщині.

-

~~нко, вони й о;J;ержали за в!,зьмуть учасn.' у реє.пуб-і ~айстер~ість 1 фантазію лІ.канському tонкурсі, що§ ~рше М!СЦе. І!ІРОІВОДИТИМеТЬСR у СерпнІ. і.

,8

аркуш.

Налита.

Підвищений

тажної

відбувся

дІвники села ники художньої діяльностІ.

НайвищІ оцІю!и заму-І

єнко

смт.

До 60-р}ччя утворен<ня СРСР колектив «НИJ'f!Ш\И-.

учас.нm<ами

дитерів. Присвячений він ні .:N2 14 Н. Меть 1 л, Ле-! 1500-річному ювілею сто- ЩЄ}Ш(О, третє колектив і лиці нашої республіни. Уда;р.Іf1 . .N2 27. j Рулет «Рибний:~>, салат (;,,.q; кондитерів на: л сок:~>,

дістав

в сільському клубі Ро­ жt.в:ки. Присвячений

А

професійної майстерносДруге місце .у конхур-: ті серед r;ухарів та кон- сі завоювади кухарі їдаль-!!

-сСніжон:~>,

Я

у покуnцІв

ка•.

Незвичайний театра­ лізований ко~щерт пі.:t

свої т,sорчі здобутки. і Планами поділився . Воло- і дк.'1ир Іванович дем· -3- і

ро<їи цього

чер·

ще. на~tалюєш?

дукція зразновоУ . ба.зов6ї ек·с.uериментальної трИRо­

МІЙ

"о,

розповІв про бурем,н1 ро- і ки війни. а такоЖ прD:

ян\!Й

nит

І БЕРЕ30ВИА"

минуле,·

й

діставши з

учаСНИ- :І ~іііііііііііііііііііїііііііїііііііі-іїіііііїіїііііііііііііііііііііііііііііііііі8ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііІіііі~

девт.

жили

!,

маленьного

меяе виRладати сонечно, каже, ма.'Іий

.'Іюдьми.

самоnі.я:ль-! •

rромадськвй кореспов- і!!

не'Н!ко,

мен!

-Василько, хоч 1 бnатик, не бере

-

за~ш.1уватисч

~rа.1енькюти

запитав малюк,

-

кишені, подав воного олівця.

СУБОТНЯ СТОРІНКА

і

·Добре були вихоканІ!: піон! сБатьківщии!-'80•, і с}{омсомольці - доб'ровО.І'ІЬ- !і цІ•. сТобІ, ·мІй дідусь• і тощо. Теnд6 сприй·нИли і

про

це?

ПОНЕДІЛОК, 7 ЧЕРВНІ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 14.50 Спосіб життя - радянсw

18.45 19.00 19.15

:

групи.

Чиr страви смачніші?

rом

Озирнув­

Якийсь незрозу~tілий смуток огорнув мене. Багато ві :Ід а в би, r~об ось так, ян вони. безтурботно маннути цією звивист·ою вузькою стежиною. У до-

АНДРІЄНКО. ~

ни. л. РУСАКІВСЬКА, і ХНРектор маrазицу .М 89 КиІJІКВИrоторrу. §

Дмитрович

юрба

і

сrів Союзу РСР Володи­ миром Івановичем Дем'я­ Володимир

Обминаю­

оагатьох інших. . : шись І собі, я побачив на п\щано:му Протягом .':'І! та в!дбу-: пагорбі викладене рі;;нокольоровИJІ1Я д~ться три за1зди в цей: камінцями зображення сонця.

велику роботу по розшу- !І КУ'ВаННЮ ЮНИХ герОЇВ ВіЙ- j

,

-

камІнців, раптом почув я. За­ ~ріявшись, не помітив, як біля мене оnинився ма.1енький русявий хлоп­ чик. Го:Іубl його очІ світилися чисто­ тою 1 довірою. . - Ти можеш намалювати мені сон­

виро.:! хлопчаків. Вони щось весело виrуr;у­

Дмитровичем Єфановим і членом Сnілr;и журналІ-

UЄУжом.

.1онях, те я зрозумів, хлоnці затиону­ вали кольорову гальку, зібрану десь на березі ДнІnра. Ще одне сонце в.ИRладатимуть з

1

під-

nромчала

сПро- ностІ А. Товкач~. Б. Но-§ І• махи, Т .. Сом, Г. Сн:дореи.• Присутні з великою ка, О. Пилипеяка та ба-! У СІЛЬСЬКОМУ '""'ГОЮ с."Г'<rхали спів хору, гатьох Інших. !! КЛУБІ "_ в. ПЕРЛОвськuи, .. !!! художнє ··J читання, гумо011 4.. жили за

ян

го~tін.1иві

мt:нь:~>.

рески, із захоn"1енням сте-

села.

Село

ступили ДО самісіньких вікон трудів-

З творчим звіт·ом Нещодавно

СОНЦЕ НА ПІСКУ

Тут я вперше.

ничих

наповнив-

~ю.1одших.

;==·=-·

ЕТЮД

ro- сова, пресувальницІ цеху$ чи мене, вулицею

ся піонерський «11\уравушка:~>

Иів

8

житт"

п'ятницю

Індекс

11.900,

~ам.

та

суботу.

61964.

2374..

1

90 номер 1982 рік  

90 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you