Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН,

червня-габора до Рад

19

ЄДНАйТЕСЯt

1tIi 90 (4404)

ВИБОРЦІ ДАЮТЬ НАКАЗИ

СЕРЕДА

8 1977 Ціва 2 oйJIii

ііМІ8І

р.

коп.

lІііі

F •

виборчих

З

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМНЕl У МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

Н.

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

наше життя.

Про мою

бригаду

Говорить

них рубежів. Зав;:\ання першого роиу п'ятир:чки ми перекри-

1\1.

-

-

схвалюють рішення

травневого і ВИКОНУЄ:l1О

соціалістичні

Пленуму ЦХ І-~ПРС, положения І в'язг.ння цього роиу. внсновки, ю.і містить доповідь

1

Говор!ІТЬ

на Пленумі Генеральиого секре- ного

ЗОБО- ' 22-й

I ну,

проекту

працю.

гаран­

У статті

Основного За КО­

зоирема, сказано: «В СРСР

делегат На;:\звичай-' посл;;:\овно втілюється

УІІІ Всесоюзного

1

на творчу

з'їз;:rу І програма

в

пе1Jетворення

життя

с!ль­

!l'аря_ Ц~~ КП~~, ГО:ІОВИ КОНСТИ- 1 Рад СРСР. ~'. Батр~;ен:ко: І ськогоспо;:\арської праці в різтуцінно;, КОМІС!І товариша Л. І. - ~lею,. прсстlИ селянці, і новидність індустріальної ... ~. Брежнєва. члеНОВ1 ЦВК СРСР пощастило l\1и, сільськІ Тру;tівники, дуже елово - труд:вникам РаДЯН-j 5 гру;:rня 1936 року на з'їзді цьому pa;ti і заЯВ.1ЯЄ:\lО, що ще ської України. І Рад голосувати за нині діючу з більшою енергією бv;:\емо П}la-

Говорпь бригадир Вороши- і Конституцію. Відоді в житті цювати на благо Вітчизни. 1І0 вг ра;:\ського об'єднання тешю-І нашої країни, в долі иожної ра-І ВсеНЗJЮдне обговорення про-

1!зозоБУ;tування і:\lені Жовтневої і революції Герой СоЦіалістичної: Праці Ф. Нурило: і _ У проекті нової Нонститу- і

Ції втілені

;1ЯНСЬИОї людини ві;:\булися гли-, БОИі З:lI;НИ. Проект нової КОНСТИТУЦlї якнаііповніше їх Bi;J:Oбражає, І я з великою радістю

1

екту КонстнтуЦії СРСР тількн почалось, але вже перші диі показали, що радянсьні люди одиостайні в палкіil підтримці

му;\рість і далеко-' зустріла цей проект. Впевнена, І новаго

OCHaBHoro

rлядність нашої добре

РОЗУ~lіє, що

де;:\алі

міц~іш.е І женням проекту, вннесеного на

Н '-1 ПШ1\.

ОСОБИСТИИ В КЛАДІ . труді:вники 509

"'"<>_

.~\

мехаНізованої колони знаиm,ШШ1С h

успішно виионав вироб- травневого

рцгоспу «ТреБУ-І внутр:шню поліТИRУ КПРС, ме-

13

матеРlала:lШ І во у;:\арною працею з:vrіцнювати

лену:lo!У, на я,:<ому з

:І!о,уТНіСТь :Країни Рц, достро-

взя-

ничу програму п'яти м;сяців, ос- туЦії Союзу Радянських Соціа- ті на честь славно,о ювілею Ра-

513

тисяч карбованців.

Р

"'аП1'таловкла"ень при планІ

'"

~.

510 л;стичних еспуоЛlИ» виступив "',.. Генеральний секретар. Ц~

тисяч. Роботі у В,ДПО!Е;J:НОСТ1

3

спрямованих

u

КПРС,

;:\янсь!\ої держави. - Хви.1ЮЮЧИСЬ і торжествую-

ГО.10ва НОНСТИТУU1ИНОІ чи, читала П1Jоект нової Нонсти-

в

кандидату

у

Ради

ІНОСИТЬ

широке

застосування

С

про

неухильне

партією

.

досвіду пере;:\ових КC:lШ.1ексних юі.~ИНг. еиретар парторгаНlза- курсу п;;\вищення добробуту і . :JЯХОl\1 за Цll радгоспу Г. Я. Нлепко, яиа РЦЯ'НСЬJШХ лю;\еЙ. На турботу

брига;:\, як .

кршлення

Е-652,

створеН1 ш... - ві-rкрила м;тинг, еискаваторами...· за

. певної

Е-6015 і Е-302

осюців

.

наголосила, парт 1"1' у На"С о'Тна Вl''ТПОВ1'дь ""

-

що прийняття нової }{ОНСТИТ"ції ""'а1JНИЙ J

стане важливою історичною по-

TP'J''''. " " ' "

В;,д і:llеЩ радоспної

МОЛО;1і

RіЛ~КО~~l a~~~ca~ руд і в нии и дією ~ житті радянсьиого' наро- слово взяла Галина Мельничен-

СПМН

.

овжують

509 -

ц~вати

~c

яюсно: ~;.(' е

пr;

,;\у. В.Н ще раз наочно проде- ко. Вона с:-;азала:

~~~~ о -нтивно j ~1OHCTPYЄ переваги нашого со- Основний Заион СРСР, арГа;У кожен ра- Ціал;стнчноїо способу життя проент яного по;\аний на всена~lа-rянин

ДЯНСЬ}~ИІІ гра.,,, ві;\повісти на ту'рботу ви про РОЗВІ!ТОК де1Jжа

п' раГСlе на;:\ иапіталіСТИЧНЮl.

рО;1не

обговоuення,

розширює

' Н ж с 'з о ~ . д партії і о ен з на , MexaНl ат - ~paBa грромяа~сян: ,ляснаС' '. молосоціалі- рів, сиазав пере;:\овий KO:lI- "их, у _ а;.(. 'ь Ь!\O~IY ОЮЗ1. ствобайнер госпnдарства А. І. Гри- рено в'[ :\ ~ІСВИ дЛЯ ра;псного

етичної ;\емоиратії, яка ясираво горчуи

читаючи рядки проек

виражена в проенті нової НОН,. г СРСР збіJlьшеННЯ:l1 ту нової Нонституції,

ж

- ... М .

.

с

ИТ.іЯ. .~I.- .. справшжНl го попройма- дар1 СВОЄ! КРаІНИ. ИРОИО ви-

-

сти~уц 1 кла~у у цШснення ється ПОЧJ~ТТЯ:ll гордості, за наш кори~товуюч" на;.(ані Ha~1 праосо ~CTOГO В,. 'ЯТІ1'1Jlчки 3раз- радянсьиии народ, ЯКИl1 досяг ва, ~Ш поrинні пам'ятати про плаНlВ де~.ЯТОl п. показу~ть ма- нечуваних r;v.cor в еИОНО:llіЧНЮIУ 1 високу ві;:\пові.1а;JьніС'ть перед

!vi

ни у.ДаРНО1 ~paЦ~oa С Дя- іі соц;аЛЬНО;,IУ розвитку, пере- суспіЛЬСТВО:ll, СУ~1лінно ВНИОШИН;СТ eKCKaB~T T~ бу~ь::t;зер'В творив у дlИСНlСТЬ мрії по- нувати свій обов'язои перед нагвельп, Н ~lаШИН,'\І О Ї-\;нише~- пере;\ніх поколінь. Одностайно РЩОМ. А. РОГАЧ,

..

й

ОЛlца,

1 ;

:-т'

скрепеоа схвалюючи проект нової Нон СТИ- голова

та

Виступаючи

зустрічах

!\андидати

ВИСЛОВИЛИ

подяку

за

сер­

виявлене

всіх своїх зусиль, щоб їхні

ли

В.

виборців,

накази

С.

що

втіЛИТИ

сказав

На виборчій дільницІ, що р03l'4істилася в приміщенні

докладуть

в життя.

музичної зустріч

школи,

виборців

кандида­

тами в депутати міської Ра­ ди по Броварських вибор­ чих округах .J\Q 120, Ng 121, М 122, ,N'g 123, М 124,

передбачено

Д.

Дітковським,

Л.

ців,

ми,

в

яких

робіТКому профСПіЛКИ

І

це не мо­

ців. Збори

вирішили:

виборів,

у

червня,

19

ДЄIНЬ

одно­

стайно віддати голоси за об­ раних

колектива­

вони

впливу У

же не радувати нас, вибор­

розповіли про п.1анів другого

п'ятирічии

розшд­

народногосподар­

ських завдань.

Ф.

Довірені особи ознайоми­ ли присутніх із біографіЯМИ

року

дальше

посилення їх

вирішеннІ

Пожив:ловим.

кан;:\идатів, виконання

в

рення прав народних обран­

Є. Н. Федяєм, А. Г. Лемпіцьким, І. Ф. Дворни­ ком, Ю. П. Полтавцем,

Ng 125 І.

проходитимуть

обстановцІ пІднесенНJ'І полі­ тичної 1 трудової активності трудяrцих, вкклинаноУ прий­ няттям нової Нонституції СРСР. (kновним Законом

відбулася з

виборець І. В. Лю­

-

бимов,

кандидатів.

Виборці дали своїм обранцям.

трудяться,

їхню грома;:\сьиу дїяльність. - Нинішні виБОРИ,-

наказк

А. Бориме:ЬКА.

,ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі ііі іІІіііilіііііііііііііііііі ііі ііі ііі ііі ііі iiiiiU

К

тив

В

ПІДГОТОВКА.

А

Зразу

ж

після

ної

оny6.11 ку-

вання Указу Президії Верховної Ра;:\и Української РСР про прове;\ення 19 виборів

до

аг:татор:в

ПРИЄ:lІства

головноrо

ревообробного

де-

об'є;\нання

роз'яснювальну

ро оту.

ПО.1У:'! яне сло-

б

rхнє

с.1ухаЧa:ll

'

ськоі

но

о б .1асті

ці два

І респуо.1.;;IІ. '-' 3а

останні роки лише

в

депутати.

Но­

висунув

кандидатом

в

рів

та

агітатор;в

наступив

дуже відповідальний період - обговорення проенту но­ вої Нонституції СРСР. На

си, встаНОВ.1ено сучасне 00ла;;нання.

з ~!етою активізації агітаЦ.ЙНО-~Іасової роботи по

підприємстві перші

підотовці до наступних БИ-

вже

бесІди,

важливому

бор Із парт:йне бюро розроило!

дати

популярністю серед р06ітнии!в виступи політичних б:йців иомуніст!в О. О. Ма­ шиніна, О. В. НостеНИR, М. П. Дяченка, безпартійно­ го М. Є. Усовсьного. Нині в діяльності поЛ;Тінформато­

росли нові виробничі корпу-

.

після

Великою користуються

фро[;,у

p:;:rHe п:;:rПРИЄ~IСТВО пережи.10 д,руге наро;\ження - ви-

б

або може

депутати міської Ради май­ стра Н. І. Балабай.

прииладами д:яльнnсті свого ТРУДОЗ0ГО колективу, міста,

зміни

лектив об'єднання одностай­

ра;:tян-

демо;;рат;ї, ті Зl>lіни,

б:йЦі і;:rеологічного

пе.рерви

кандидатів

розкриваючи

принципи

обідньої робочої

нонсультацію з того ЧИ Ін­ шого питання, знайомить робітників 3 біографіями

во звучало на всіх ді.1янках виробництва,

молодого

підібрана неоБХідна літера­ тура. Черговий агІтатор чи політІнформатор під час

пі;\-

розпоча.'1И

вечІр

На сьогоднІшній день на підприємстві обладнано п' ять куточків виБОРЦіВ, де

м;сцевих

виробничого

Ради,

виборця.

депутаТіВ трудящих політінфор:vrаторів та

своі виступи пов' язували з

свідчить

радгоспі

депута­

ливо ві;:\чутні резу.lьтати

Відбувся 3;tіїсснення на~!іченого

у

їм високе довір' я і запевни­

які відбулися ві;:\ виборів до БпGор:в. В:;\радно те, що

ту нової Нонституції У сільсьио- його

цих

депутати

дечну

на

rрафіКОМ значною і\lірою сприяє KO:l!iciї товариш .Л. І. БреіЮіЄВ. Т"ції, - гов'орить дояриа П. П. висока ионцентрація на об'є!\J тах потужних механіЗl\!ів. ОсобУ .1 ень опублшування прое.к- J:Р2гініч. - Адже кожен РЯ;:\ОК при- ~fY БУ';:\ИНКУ культури

ззнладів

життя

умов

районної

Рад зо

;:\ОПОВ1ДДЮ «Про проект }{онсти- ково виио-нати зобов'язання

БОЇВШИ

пи­

села,

червня

ВІДПОВІДЬ

Нолектив спе,ціалізованої пе- Х1ВСuЬКИИ» З ГЛ~БОКЮl iHT~peCO:\I І хаНізатори ра.;:rrоспу дають сл 0-

ресувної

різних

життя

Закону Краї-

ми будемо працювати, тим :110- і 1 глибше утвер;:\жуючи СОЦlаЛl- всенародне обrовореиня. :гутнішою бу;:\е Ра;:\янська Бать-' стичну де:'lОкратlю справжнє (РАТАУ).

ЗБІЛЬШУВАТИ v

них

розвивається СОЦіаЛіс-1 дають підтрчмку rоловннм ПО.10-

ЧЮl краще І тична держава,

В. Василенк{)­

підняти нлоп<>тання про бу­ дівництво дитячих дошкіль­

на

стосуються

соціально-культурного

рідної HO~IY-I шо наша нова КонституЦія на-, ни Рад. Вонн з великою заінте-. ,1 ІНістичної партії. Ми схвалюємо очно ПО.fiaже BCbO:llY світові як! ресованіСТЮ і вІдповlда:Іьністю t 3 його всі:\1 серце:vr. Но,жен з нас І успішно

Булах і М.

:кази тань

ву­

лиці Остерське шосе, Н. В,

• • •

граНДІОЗЮ до- j А тепер, HaTxHeHНl проентом но- тому числі найголовніше право

сяrнеиня соціалізму. Воии палко І вого Основного Закону, усПішно -

радгоспу

К

спра­

ву ремонту центральної

птахофабриці.

ти

сованістю вивчають цей іСТО- ли на 24 проценти, про;:rук'тив- тує робочій лю;:\ині СІТР8В;:\і де­ ричний документ, за. НШ~ШИ:'ll і ність праЦі зросла. майже в;\в'оє. мократичні права І свободи, в

рядком якого

та

Булах

Н.

виріШИТИ

імені Мічуріна В. С. Нрав­ цю, М. П. ВасилеН<ко. ці на­

Так,

ланновий радгоспу

Потяга: Нова Конституція

Горбань,

капі­

сільського

культури,

-

Горбань

районної

К

про

ремонт

будинку

72,

канди-

сільських трудівників.

Обrовореиня проекту Коне титу- ковалів можу сиазати із впевне- «Веселий XYTip~ ЧОРНОбаїВСЬКО­ ції СРСР. Робітники, кмrосп- ністю: для неї немає недосяж- го району Чернаськ{)ї області ники, діячі иаУІШ і культури, студенти з величезною за:інтере-

В.

Н.

покращення

по всІй кlвщина. тим ще кращим стане народовладдя.

країні, розгорнулось всенародне

депутати

фабрики

ОДНОСТАИНЕ СХВАЛЕННЯ республІцІ, як І

у

М

75

питання

тальний

депутатів трудящих роNтникам місцевої птахо­

v

У

М

74,

рушити

PaJ \<І

н

17 ИВІТНЯ 1937 РОНУ

округів

М 7З, М

lІіііІІІ

дат".М

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

Кравцю буз даний наназ по­

Ряд важливих наказів 1 пропозицій дали на зустріЧі виборЦі Семиполиівсьиих

ЧЕРВНЯ

пройшли присвячені

історичному

до­

кументу. Партійне бюро ставить за свою мету ефеи­

затвер;\и.'ІО на своє-

~IY заС!,lанні конкретні заходи. Нр;м читання ПОЛ:Т.нфОР:llа~:й, бес;;t, ленц ій про

тивно використати період виборної на~шанії по роз' яс­

ненню трудівникам основ­ них положень проекту нової

РЦЯНСЬИУ виоорчу систе:llУ, нюш було пере;tбачено організувати КУТОЧИИ вибор-

hОНСТИТУЦії СРСР. М. КИРИК, сенретар партійного

Ц:I,J, провести зустрічі з кан-

бюро. ~K~'l: HOH~~~l~~:;~ На прllкла';\і туції, пі;прю!уючи зовнішню 11 радгоспу. ди;:rатом в депутати ДО ю:сьцих майстріВ своєі справи пере~"",,~,,"'~~"'~""~~"~,,"'~~_ _!І."аІ!І."аІ_ _I!iIL'II~_ _I!iIL'II"~~R-""_,,""""&..'~'''"~"""",,"~,,"~___!IIIiI_ _ _I!iIL'II~,,,~,~ :конуєшся, що право на. працю.., К ф'

.

на рг.звитои ТВОР':!И,Х З;!l?ностеи особи

-

це неБI;\ Є~!НІІИ

іМент нашої діііснссті,

ОН ереНЦIЯ меДИКІВ

еле­

У

збудова­

.

ської РСР та інших братніх рес­ публік країни, а таиож спеЦІа­ лісти з ЧССР обговорили важ­

начальннк СПМК-509.

ливі проб.Іе~1И поліпшення про­ філактиии. діагностиии та ліку­

є ПІВМІЛЬИОННА!

вання

Ве;JIІІ\ИМ тру;tОВЮI успіхом l3устріли опуБЛіиування проенту

Праці О. Я. НолеСНИ!{О~,а з шах­ «l\10ло;tоГ в ард 1 и с Ь и а» HpaCHo;tOHa. На-гора ви;\ано

500-тисячНУ з початиу року тон­

ну коксівного вугілля. 49 тисяч

3

них видобуто

плану.

додатково

(РАТАУ).

до

гострих

захворювань,

на­

иреслили шляхи дальшоі дnс.l і;\­

ницької

:нової Нонституції СРСР Гlрниии брига;t!! Героя Соціалістичної ти м.

Ниєві, на респуб;J!канській

науково-праюичній конференЦіУ ~Іе;\ииів, вчені і лlиарі Україн­

ної БС'гаТІШ РОlр!m1 і 1\10ЗОЛЯ­ СТЮ1И РУКа:\1И са~1ИХ тру;tЯЩИХ батьківЩИНИ ЖовтнЯ. В. РУДЬ,

і праhТИЧНОЇ

роботи.

З допові;tЯ:l1И на консЬеренції І виступили професори О. М. Аві­

трудиться на заготівлі KOP~liB ;tля худоби механіз? тор радгоспу «Гоголівський» Н С. Нроль. Юльиа деСЯТКів ТОН' сиошених багаторічних трав на;tх~r.ИТЬ з його агрегата до мо

Y;tapHO

лочнотоварних фррм.

На фото: К. С. Кроль та його агрегат під час роботи. Фото М. Семиноrа.

, лава,

К С. ТеРНnБИЙ. О. й

Гnи·

цю!{, Г. Г. Горовенко, В. С. Га· силін, В. Н. Сlльвестров, І. М

Матяшин. О. О. Шалімов та ilf шj

відомі медики.

(РАТАУ),


ЗРОБИМО МІСТО 3Р А3І'ОВИМ в

п'ятницю,

3

(ІЗ ЗБОРІВ ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО, ПРОФСПІЛКОВОГО, КОМСОМОЛЬСЬКОГО І ГРОМАДСЬКОГО АКТИВУ МІСТА) в бу­ Садової І вулиці Степана Ра- 55 пі;:J;'їздів, встановлено 8 торам, депутатам І В'с:м житє· вим вкладом

динну культури ЗЗI'!O;!у <\Торг­ маш» Ві;!булися збс>ри партійно­ ра;!янського,

rocno~apcbKorO,

профСПіЛКОВОГО, номсомольсько­ го і громадського :lІПИВУ міста, які відкрив ;lРУГИЙ секретар .міськкому Но:\шартії 'УкраїНИ А. Д. Грязєв. З ;lОПОВі;!дю <\Про викона,ння захо;!ів

~iicы\o~iyy

(МіСЬКВИХОННО~іУ

в

партії

і

перетворенні

міста Брсвари в про;!унтивної

:'ІІіСТО високо­

праЦі,

виссної

і\УЛЬТУРИ і зразнового ГРОМЦ­ ського порядну та по rідн!й зу­

стрічі ва-річчя Велиного Жовт­ JiЯ і 350-річчя міста Бровари» на

активі

виступив

голова

ви­

конкому міської Ради депутатів тру;{ящих О. П. КоротеИRО. - В ТРУ;lОВИХ колективах, с.назав він,- успІшно зд:йсню­ ються

накреслені

перетворенню

захо;!и

нашого

по

міста

в

міСто високопродуктивної праці, ІВИСОКОЇ культури і зразкового

громадсьного порядку. За роки дев'ятої п'ятирічни значно поліпшилась

соціальних ва. Пона;!

одна з

головних

-

проблем житло­ чоловік поліп­

3120

шили квартирні

умови. Серед­

ня забезпеченість одного меш­ канця житлОвою площею в місті

13,05

снла;{ає

квадратних мет­

ра.

Чимало

зр('}блено

місті

11

ІВ справі бу~ів'ництва ;lошкіль­ них дитячих занладіЗ, Тільки в минулому роЦі введено в дію 3 ДІІТячі КО~lб:нати на 260 місць іКожниЙ. Багато ноштів внла;:J;е­ но в буДівництво шкіл, на оздо­ рсвлення

ща 3а

зовніШНЬОГО сере;lОВИ­

наСа:.\ження ;lерев, квітів. приклаДО~і москвичів, ЯХі

зіна, ПМН-24 тресту <\Броварисільбуд» не проводить благо-

устрою вулиці Будьонного. По-

гано ;:tотри~!уються охайності

мешканці

Островського,

шатрових дахів, в:дремонтовано 17 дитячих майданчиків та

1274

нвартири. В цьому році

чистоти й по кап:тальному ВУЛИЦЬ

ремонтах

вже

виконано

міський ог ЛЯ;:J; по ПРі1вед~ню

житлових

в

БУ;:J;ИНК:В,

МікрорайОНіВ, вулиць з метою перетворення їх в зраЗХОSі, пев­ на робота прС>вадиться і в нашо­ МУ місті. Ще в лютому мину.l0-

то року на п'ятій сесії п'ЯТНa,J;­ ЦЯ того склинання затвер;{жені організаціЙНО-ГОСПО;:J;арсьХі

за­

зав;:tання по перетворенню міс­ та Бровари в зразкове м:сто,

Нalполеглив:сть,

60-річчя

максимальне

Нотовсьного, на суму 78,6 тисячі карбован- внутрішн:х

ХООl0навт:в, Енгельса, Петровського, де біля дворів лежать

ців. Значну допомогу

Р:ЗНО:\lанітні

житлового

ріали.

рооіт

бу;:tівельнl

Депутатам,

мате-

вули;ним

KOM:TeTa~1 з участю пращвників санепідстанц:ї І ві;:!ділу внутрішн:х справ СЛід не lI!ен-

ту

в

Ma;:J;cbKocTi

фонду подають міс-

експериментальний

використання

резервів,

завод

і

в піДГОТОВIКУ

забезпечити

участь сил І приємств-шефіВ,

ремонтІ

розв'язання

.'ІЯМ міста потрібно значно по· силити організацІйну роботу,

повсюдно проявлmи ініціативу,

і поточному

святкуванн~ Жов::.н еВО1 рево.'1юд,:1 .та

соціалістичної

активну

відзначення наступного 300-P:'l-

засоб:в підДО:1Омогу ГрО·

населення

до

Великої

чя міста Бровари. Виступаючи в

міста.

допов~ді,

За прик.'1адом МОСНВИЧ~В .. ~.'1ід

обговоренні

начальник

pe~!OHTHO­

мехаНіЧНИХ

майстерень В. М.

промислові

П:ДПРИЄ~lп.ва,. зво­

торгового машинобудування (;J;ирентор І. Г. Агапов), завод порошко,вої мета.'1УРГН (О. Г.

утворити ОГ,lядові кОМІС11 на підприємствах, в дсмоуправліннях, ремонтно-будівельних ор-

Пузирєв сказав, що в ~!iCTi Ві;J;буваютьс~ приє:\!ні. З;\І:НИ. Будуються 1 ,Рєконстр;уюються

водити санітарно-побутовий ог· ляд вулиць і ;:J;BOP:B, наслідни огляду висв:тлювати в міськрайгазеті «Нове життя~ та по місцевому радіомовленню, винних притягати ;(О відповідальності.

«Сільгосптехн:ка» (керуючий Л. Я. Санкін). Приємно, що в м:сті є будинки зразкового утримання. ПередусіМ, це будинки ЖЕН-l (начальник М. Л. Олекс:єнно), Цей позитивний приклад повиннІ наслідувати

лицях включити до їх скла;:ІУ депутатів, член:в БУ;lИНКОВИХ ком:тетів, жител:в вулиць, буДинків. Слід перейняти досвід винонком:в сільських Рад нашого району, які орган:зували змагання «За двір зразкового

дяться ЕИСОТНl житлоВJ б:у ;:!И~, \ ни, ~пору;рк.у!~тьс",~ шхоли, ~;: карн:, .~итяч~ комо.нати, проср, лаI\ТОР:I.. ~:oHepcыI11 т~оори. численНl об єкти H~ льтурао-па­ бут?вого п?~значенн~. 3 року в РІК нраСhВlшає МІСТО, набу-

тання

експлуатаційних

х

нованого м:ста з ВІІСОХОЮ куль-

ше о;:!ного разу на місяць про-

Міськвиконком по

вирІшив

відведенню

них ділянок

ДЛЯ

пи-

зе:-'іель-

будІвництва

нооперативних гаражів. Однаl1,

Большеченко),

працівники

й

моуправлінь.

'У зв'язку

райоб'єднання

інших

ганізаціях,

житлово-

контор

та

в будинках, на ву-

утримання~.

до-

допомогою

3

з святкуванням груп,

депутат,СЬЮ~

партійних

ває ви,гля;:!у ,сучасного УПОРЯ;:J;-

турою.

Це яскраве

пі~тверд-

.0рган.зац:Й ження мудроі поmтики нашої

в окремих м:нрорайонах міста

350-р:ччя міста Бровари, яке ЖЕН І до~С':-прав~:нь, ор:-ан:в

партії і уряду, СПРЮlованої в

ще багато гараж:в,

буде в:дзначатися в наступно-

перш~ чергу

них са~іовільно, що

встановлеспотворює

загальний вигляд міста. Архітектору т. Сіркову Ю. П., відділу внутрішн:х справ слІд на-

громаДСЬНОI

трібно

му році, міськвиконкомом роз-

но

роблені онремі заходи по житловому, культурно-побутовому

комунальному

вести в цьому питанні належ- благоустрою

БУДіВНиЦТВУ

на

саМОДІЯЛЬНОСТl

по-

неухильно і повсякден-

виховувати У BC~X жител:в

людеи, ПОЛlПІ?ЄННЯ ІХ д~брооу­

почуття бережливого ставлення ДО житлового фонду, необхі;l-

і

~

на T~POOTY пуа

!у. МешканЦІ нашого м.крора­ НОНУ" р~зташованого на но­

ність внести свій вклад в за-

лишн.х п:ща~их землях, тепер

1977-1978 гальну справу успішного про- Ж!lВ~ТЬ в дооротних квартир~х

НИ~н~~~уЯДОР~БОТУ по санітарній РвО~:ёп~уи::ац~~е7д~6Ізн~в~~ерСаТт~ ведення ОГЛЯДУ. оо

В

зми.ус;ма КОМУ:!аЛ~~~МI! виго;!аЗбудоваНІ п:д lЗНl ШЛЯХИ,

роботою в повній м:р! він не 2 павільйони, збудувати 7 їда- ку п:двищеНОІ турботи про Дl~ справляється. МіСЬК1\ОМУНГОСПУ лень на підприємствах і в ор- тей, яна бул~ схвалена цeH~oo і комбінату комунальних під- ганізац:ях на 830 посаднових ра:'1Ь~ИМ HOM_;reToM НомпаРТ'1

Нещодавно з;:!ані в еКСП.lуата­ цію два просторі виробничІ корпуси із а.'1юмінію і скла.

НИІВСЬКИИ "

м

' .

очистиД міста, поданню риту· альних послуг населенню ВИконує ко~!бінат комунальних пі;{приємств. Щоправда, з ц~єю

них метрів житла за рахунок всіх джерел фінансування, збудувати 5 магазин:в на 1490 нвадратних метрів, встановити

м.с.ьквинонно. ~~Н~ШIiЬОМУ РОЦІ виступивн~ 1Нщ.ат!:во;о п.о перетв.орен 'чдеСЯ~ОI п ЯТИ)?ІЧНИ в n ятир. .

ПРИЄ~ІСТВ необхідно багато працювати над удосконаленням

м:сць, молочну кухню ПО ВУЛИці 50 рок:в ВЛНСМ, будинок

'УкраІНИ. З .ц_єю ~ет~ю розробле:rий, комплеRС~ИИ п.:ан

очистці, механ:зації окремих ТРУ;!О~lіСТI\ИХ процесів, доглн-

Значний обсяг рооіт виконують будівельнини. Вони З;lа-

ном,чн~х заход.В, спрямоваН;1Х на ПОЛlПшення ви?,овання П.д-

чиває більше 600 ;:J;ітеЙ. Hpi~1 цього, наші робітники відпочи­

ми, зеленими насадженнями. За,lучати до цієї роботи меш-

тичний корпус раЙ.'!:карні, полікл:ніку, аптеку, ;lві cepe;:lH;

м.:сце в. ни~ пр~д.ляється неооXIД~()CTl. J;:tос~конален~.я поза-

.1і Л:тки. Зараз спору;{жуєть­ ся жит.l'ОВИЙ міхрорайон «При­

орган:зації робіт по санітарній

побуту на

120 рсбочих м:сць.

npo;Bec- дом за станом вулиць, сквера- дуть в експлуатацію

виступили з Iн1Ці3.ТИВОЮ ти в юв:лейному роцІ зага.1ЬНО­

поря;{ок

в

червня,

каНЦів м:ста, lllКО.'1И.

В центрі уваги місьнвинон-

магазини, дитсадок, прим:щення служби побуту, готель. Дшt робіТНИК:В маіістерень значно пол:пшен,і виробничі умови.

Для ОЗДОРОЕлення трудящих збудований профілактор:й <\Б:­

ОРГ~НІзац_йних ,і СОц.ально-езо- ла дібрсва», а В.1.тку тут відпо­

терап€в-

р?стаючого

ШКО.'!и, чотири дитячих комб:-

ПОКО~IННЯ. Значн~е

вають на баз: відпочинку в се­

ШН.:1ЬНОЇ і п~"gнлаСНОl ~оооти

озерний», де,

крі:>1

житлових

980 мІсць, два піонер- з, д.тьми, буд.вющтву н_аипр?с- БУДИЮ{іВ, буде збудований клуб кому завжди знаходиться пи- ських табори, Передбачено та- т .ших спорт~вних СПОРУ:l, н.м; на 400 місць, торговий центр, !аЮ-lЯ еКСП,lуатації і збережен- кож дальше БУ;:J;іВНИцтво кому- нат школяр.в при ЖЕНах • дитячий КN:бінат з плаваль­ ня житлового фонду. 'У місті зараз нараховується

645,1

ти-

сячі ква;:!ратних метрів житлової П.l0щі, в тому числІ 152

нати на

нальних об'єнт:в, зв'ЯЗНУ, об'-

;J;с~tОУПР,авл.ннях. Цьому почи- НИ~1 басейr:ом, ЛИіНна база, к:м­

Готуючи Ti;:J;Hi дарунки вО-річчю Велиного Жовтня, н'ам по-

І в нашому м_ст.. Пер~дбачено будІвництво силами ПІД-

єитів ВИ'РОбничого призначення.

ну ПРИ;:J;.ЛЯЄТЬСЯ н:~,л~жна увага

нати

для

в:дпочинку,

поштове

в'rr;:J;'лею'Я та інше. .~ _ . . оо

тисячі - м:сцевих Рад, реш- тр;бно до 1 жовтня 1977 року приємств і орган:зацій 27 ди...Секре!ар паРТ:ЙНОl орган:зата - ві::tО:lіЧИХ І кооперативних провести загальном:сьний огляд тячих і спортивних майданчи· ЦМ:! лсвх·тлотеХНlЧ~-Іоrо, заво;!у тивної прац:, високої культури ~ ,~ '" Т '. . ',. І . . нів. . . липа РСvПСВ.в як НОО!?:. ан •..,сщ.И. о?к на каП .. аль- по приведен.ІІ? в п?~ядон" ж~т.1ентив пі;щриємства виконує і зразкового ПОnЯ;:J;КУ на 1976ре:\!Онт житла витрачено лових буди~XlВ, ~І.крораион.в, ~инонання нанреслених за- взят: соціа.1:СТlІчні з050в'язан1930 роки. В березнІ цього ро­ юш 148,5 тисячі карбованців, на ЕУЛИЦЬ, дop;~, територ.Й. ~ля І ходІв по ЖИТЛОВОМУ" культур- ня на честь 60-річчя Великого ку ~ііСЬКВИКОНКО~і затвеР;lИВ ор­ поточнии-133,2 тисячі нарбо- цього ,п~рт .,иним, радя.нсь~им, Н~-~ОБУТОВСМ~, KOM~ нальному Жовтня. 19 вироба~I, сказав ТЗНlзаційні захо;щ по ВИhО.lгп­ ванців. Всього кап:та.'1ЬНО від- ПРОфСП.ЛК~ВІ.м _ о;:гаюзац.ям, б) д.вництву 1 благоустрою на він, присвоєно Знак ,шості. ню по<стаБО'БИ ЦН НПРС «Про ремонтовано бу.l0 11 будинків, житлово-еКСШІ~ атац.ИНИМ кон- 1977-1978 роки буде важли- В цьому році робіТНИІШ заВО;J;У 60-річчя Бе.1ИКОЇ Жовт!-;евої со­ борються за те, щоб ще 6 виціалістичної революції», якими ХО;:J;И

по

перетворенню

Бровари

в

~!iCTO

передбачено

міста

високопродук­

З В Е Р Н Е Н Н Я

виконати значний

обсяг робіТ по ЖИТ.'10ВОМУ, куль­ typho-побуТОБО~1у і НО~lунально­ му будівництву та прове;:tенню

благоустрою

мІста

в

1977-

1978

роках. Тіл:,ки Б МИНУЛОМУ роцІ на благоустрШ м:ста витрачено

з

ЗБОРІВ ПАРТІПНО РАДЯНСЬКОГО, ПРОФСПІЛКОВОГО, КОМСОМОЛЬСЬКОГО І ГОСПОДАРСЬКОГО АІіТИВУ ДО ВСІХ МЕШКАНЦІВ МІСТА В ЗВ'ЯЗКУ З ПРОВЕДЕННЯМ В 1977 РОЦІ ЗАГАЛЬНОМІСЬКОГО ОГЛЯДУ ПО ПРИВЕДЕННЮ В ПОРЯДОК ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, МІКРОРАИОНІВ, ВУЛИЦЬ З МЕТОЮ

lIЕРЕТВОРЕННЯ ІХ В 3РАЗКОВІ ТА В ЗВ'ЯЗКУ З СВЯТКУВАННЯМ

1 мільйон 300 тисяч карбован­ ців. Збу;:tсвано і капітально Biдpe~!OНТOBaHO квцратних

5,4 тисячі - асфальто-оетон­ них ! цементно-бетонних дор:г, збудсваr:о зливної канал:ззщі кі.l0метра, 8ИСa,J;жено

0,6

4600

штук дерев. 3а чотири м:сяці ,нинішнього року на б.1агоуст­

рої

освоЄно

l\!iCTa

:нар6сванц:в.

182,3

3аиінчен')

тисячІ буд;в­

ництво вулиць Гальбича, Бу­ ДЬОННОГО, виконані роботи по Уl\.'!а;:!енню

Федорова, ва,

на

ву лицях

l\уйбишева,

Андрєє­

[-~ 1рса,

вулиці та

щебеню

інших.

ву.1иці

на

площадках

Нуйбишева, Зроблено

НОВОЇ,

по

l\ИЇЕСЬК:Й освіТ.lеСІНЯ

огороджено

К.1а­

довище. Певну роботу викона­ но по благоустрою кінотеатру «Прометей». Слі;:t Ві;:J;дати на­ леіНне будівельни:'!! організа­

ціям

Б'У-849

тресту

<\НІІЇЕ­

шляхБУ;J;», районному управл:н­

ню ШРБ'У, ШБ'У-50, які добре справляються із СВОЇМИ обо­ в'язнами. РаЗО:\1 з ЦИМ доводиться кон­ статувати, що не всі Пі;J;ПРИЄМ­ ства

сумлІнно

виконують

дове­

дені завдання. Ремонтно-меха­ нічним заводом не закінчені роботи

Марії

по

верхнього не

освітленню

Лагунової. дитячого

приступила

робіт

по

до

вулиці

Фабрика трикотажу виконання

благоустрою вулиЦі

2

стор.

Дорогі товариші! Трудящі нашого міста, як і всі радянські

тротуар;в,

лЮ.:ІИ, з великим трудовим піднесенням пра­ цюють над переТЕОР2НІІЯМ в життя історач­ них рішень ХХУ З'lЗДУ КПРС, великих пла­ нів комуністичного будівництва, ведуть ак­ тивну боротьбу за дострокове ВИRонання зав­

дань ювілейного

19'17

року

-

року вО-річчя

Великого Жовтня.

активну

участь

міського огляду,

в

проведеННі

проявити

основі МаІ,симаЛЬНDГО використання внутріш­ ніх резервів, підвищення технічноrо рівня,

поліпшения якості продукції, удосконалення органі:;ації працІ 1 управління виробництвом понад план випущено промислової продукції за чотири мІсяці нинішнього року на суму

житлового

приведеиню

в

фонду,

порядок

виконанні всіх

загально­

робіт

приміщень

і

по те­

риторій міста. Закликаємо ще Ширше розrор­ нути змагання за підвищення ПРОДyRтивності праці, забезпечення високої культури обслу­ говування

і

зразкового

правопорядку,

вико­

ристаємо наступний огляд для безумовного виконання планових завдань 1977 року, захо­ дів по житловому, культурно-побутовому, ко­ мунальному будівництву і благоустрою в

1977 -1978

роках, доб' ємося

поВного вико­

мільйон 82 тисячі карбованців. Нове піднесення трудової активності викли­ кала постанова ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про Всесоюз­ не соцІалістичне змагання за підвищення ефективності виробництва і якості роботи, успішне виконання завдань десятої п'ятиріч­

нання заходів, накреслених до З50-річчя міс­ та Бровари.

ки».

ню вулиць, парків І скверІв.

1

підвищувати ефектив­

нІсть і якІсть» пІд таким закликом роз­ горнули соцІалістичне зr.lагання всі трудящі нашого міста, готуючись гідно зустріти

60-річчя Великої Жовтневої соцІалістичної революції. Вони ведуть наполегливу бороть­ бу за перетворення міста Бровари в місто

НОВЕ ЖИТТЯ

Збори активу

закликають всіх мешканців

міста внести свій особистий вклад в справу дострокового

виконання

планів

хІв, тротуарів, проведеиня робіТ по озеленен­

всІх

оздоровлюються

оформлено імені

понад

мешканців міста проде·

монструвати високу СВ.1ДОМість І активність під час проведення загальномlсько(,О огляду, внестн гідний вклад в підготовку до святку­

вання 60-рlччя Великої Жовтневої соціаліс­ тичноl революції та наступного відзначення З50-рlччя міста Бровари.

Середа,

8

в'їзд

на

вулицю

Чналова.

Про

виконання

плану

ціально-ку льтурного заводу,

взятих

со­

розвитну

СОЦіаЛіСТИЧНИХ

зобов' язань на честь 60-ріЧЧя Великої Жовтневої соціалістич­ ної революції на зборах акти­ ву розповів заступник директо­ ра

заводу

порошкової

металур­

гії В. О. Криво ШЛИК. В CBOЄ~1Y виступі він багато уваги приді­ лив

питаННЯ:\1

да,lЬШОГО

роз­

витку благоустрою міста, необ­ хідності озеленення, закликав суворіше боротися з правопо­ рушниками та

губителями при­

роди.

капітальиого

і ПОТОЧНОго ремонту житлових будииків, ШЛЯ­ Закликаємо

експортують­

воду виконає ве,'1ИКИЙ обсяr роб:т по благоустрою міста. Будуть збудовані тротуари на вулицях Чкалова, НУТУЗОЕа, павільйони автобусних зупинок біля заводу, буде заl\інчена га­ зифікаціЯ житлового виселну.

високу свІдомість

недолікІв, в зразковому утриманні і експ.1Jуа­

тації

заводу

100

і глибоку заЦікавлеиість в ліквІдації наявиих

У спішно виконані плани 1 соціалістичні зобов'язания першого року десятої п'ятирічки і чотирьох nllсяців нинішнього року більшіс­ тю колективів ПРОМИС:ІОвих підприємств, бу. дівельних і транспортних організацій, пІд­ приємствами ЗВ'ЯЗІ>у, торгівлі і побуту. На

«Працювати краще,

року

внсокопродуктивної праці, високої культури і зразкового громадського порядку. Учасники аІ(ТИВу звертаються до всіх ро­ бlтииків підприємств, будівельних і транс­ портних організацій, установ, громадських ор­ rанізацій, до всіх жителів Міста із закликом взяти

маркою

ся в 15 країн світу. В розпо­ ряджеННІ роб:тник:в є база від­ починку на річЦі Десні, де що­

робітників. В честь ювілею Жовтня та наступного 350-річ­ чя міста Бровари колехтив за­

вО-РІЧЧЯ БЕЛИКОІ ЖОВТНЕВОІ СОЦІАЛІСТИЧНОІ РЕВОЛЮЦІІ І НАСТУПНИМ ВІДЗНАЧЕННЯМ З50-РІЧЧЯ МІСТА БРОВАРИ

тис~Чі

12,2

метр:в

робам був присвоєний почес­ ний п'ятикутник. Св:тильнини

В

обговоренн!

кож

доповідІ

виступили

та­

завідуючий

l\!іСЬККО~IУНГОСПОМ Л. О. Фесен­ ко,

ГО.10ва

вуличного

комітету

П. Є. Коноваленко, начальник ЖЕН-1 М. Л. ОлеІ~СіЄНКо, го­ ловний інженер ШБУ-50 В. В. Ковальчук.

Збори до

всіх

прийняли трудящих

друкується

червня

1977

в

року

газеті.

звернення міста,

яне


--:~~~~:~~я~;"'l'

3 М АЙ СТР І В М А it СТР И

\

КАНДИДАТИ!

Нещодавно у радгоспі іме­ ні Ш 1рса відбувся конкурс майстрів машинного доїння

ОДНОГО СЕЛА!

Два СКЛЛ}\аННЯ підряд те-!

І

лятниця

радгоспу імені

Ю-j

рова А. П. Гузенко сумл:н­ но виконує обов'язки народ­ ного обранця. І саме тому

погребцl висунули передову і

заторами

його

б)'ЛИ

борців, бере а:НИВhj ) '!~" В благоустрої територ:ї вl!-! f)

борчого Ч.1ен

Я!\

25.

OKpyry.NQ

постійної

(

КО;\lіс:ї

\

по!

j

,торгівлі дбає про культуру '~ обслуговування покупців,

\

веде боротьбу з порушника­

, ми РЦЯНСЬКОЇ \ Приємно, що А.

торгівлі.

П.

Гузенко

~ пост:йно відзначається .ударродногосподарських

Вона усп:шно ц!ал:сти.чні .

план:в.

виконала со-! ~об?в' язання

~;ти М:СЯЦІВ ЮБlлеиного ро- ~

Нандидатом

у

пів

депутати і

виставили

двох

дроведення конкурсу створені суддівські

вручено

рад­

у ~lИнрому

брав

всесоюзному

конкурсі

)'часть у

майст­

рів машинного доїння корів.

Комісія по підведенню підконкурсу

СК,1Jадалась

«Сільгосптехніка»,

районної

станції

з

~ дає багато ЗУСИ.1Ь даЛЬШО;;IУ ~ ~ підвищенню ефективності ~ громцського

~ Будучи

тваринництва.

членом

пост:йної

сільськогосподарської

с:ї,

вола

бере

комі­

активну ~

участь в розв' язанні питаю•. ~ які вирішують ТРУД:ВНИЮf ~

!

Погребського в:дділка. І ще

цеху

один

представник

тваринництва

балотує­

~ ться !\андидатом у депутати ничниця

жеНІНf

користується

авторитетом

лише

а ~ серед. трудящих села за ~ ЧУИНІсть І увагу до людей

\

,праці. за скромність і про-!

І

CTOJ~' виборчому лr2

округу ~

зареєстрований брига-~

19

дир

першої

бригади

лии

орган:затор

1

!\омсо-

~ Mo~eць В .. М. Гузенко. Умі- ~ радгоспного!

виробництва, він дбає про! те, щоб тваринництво в:д- ~ ділка було вдосталь за без- ~

\ Миколайович організував у!

печено

кормами.

ВаСИЛІ>

бригаДі вивчення постанови! ЦН НПРС і Ради Міністрів ~ СРСР «Про додаткові захо-! ди

по забезпеченню збиран-

ня

врожаю.

заготівель

ськогоспода рських

Тів

і

кормів

ву члени бригади зобов'яза- \ лись в стислі строки зібрати ~

врож~.й . друг.ого року ювj- ~ леЙНОl п ятир;чки, гідно з у -1 стріти 60-р:ччя Великого!

дидатами в депутати

\ \

сіль- ~

ської Ради вчителі lІІісцевоі ~ сільськоі школи І. Г. l\1арухненко молка

Т.

І.

високому

j

~ !\омсо- і

KOillYHiCT і

Наумен!\о.

р:вні

вони

На

ва,

ВИРОбницт-!

предсТctвників

інтелігенц:ї кандидатами

сільської

\

балотуються ~ в

депутати

По-

\

гребської сІльської Ради. ~ В агітпункті, будинках ви-1

6?рЦів села aгiT~TOP~ розпо~! ВІдають

про

ТІ

зм;ни,

ЯКІ

сталися вІд виборів до вибо­ рів, знайомлять з БІографія­ ми кандидатів, закликаючи

односельчан

19

ня

червня

апаратури

конкурсу,

дівські свято

Право

брати участь в обконкур.сі майстрів

вийшла

передова доярка рад­ госпу імені Щорса О. А. Са­ першу

ба.lів. Ій

98

грошову

пре­

мію в сумі 50 карбованців. Перших преЮIІ УДОСТОЇ.'ІИСЯ також Г. І. Лобко та С. І. Цьомка, на рахунку яких по 94-93 6а.'ІИ. Три других місця розподі­ ли::шсь так: П. А. Дригинич (радгосп «Требухівський» ), Г. М. ГераСЮlенко (рцгосп

«3аворицькиЙ»). Г. Д. Миро­ ненко (радгосп «Ве.1ИКОДИ­ мерський» ). Всім ци\! дояр­ кам

вручено пре~lії по

другі

40

грошові Барбованців

кожна.

Три треті місця в змаганні

і

відповідно треті премії по 30 Барбованців кожна здобу-

Протягом

КО;Пt'урсу

на

справжнє

свято

тваринни·

ків. Воно було б ще радіснішим, якби торговельні організац!l району вивез.'ІИ на місце зма­

гань необхідні продовольчі й про)!Ис.~ові товари, щоб КОжен з учасників і гостей кон­ курсу З~lіг купити на згадку якийсь сувенір. На жаль, ніприлавка. ХТО З працівників

сюди того дня не з' явився. С. ПЕРЕХРЕСТ, громадський

1И доярки Г. Д. Андріященко з радгоспу «Авангард», Г. Г_

К.'1Именко Щорса і

}-сього

відбувалась цікава і наполег· .'Іива боротьба серед його учаСЩlКів. Кожна доярка праГНУ.1Jа показати свої тео­ ретичні знання і практичні навики. Можна було побачити, з якою теплотою зустріли доярки місцевого радгоспу учасників змагань. Вони наміча.'1И ЇМ корів із спокійню[ хараБТером і не тугодійних. Цей конкурс переrВОРИВСІІ

дент

головний

З рцгоспу i~lelli В. П. Мехед з

кореспон­

«Нового

жнття»,

ветлікар

рад­

госпу lмен.і Щорса.

різ­

представив

від­

дати свої голоси за гідних представників блоку !\ому­ н:стів і безпартійних.

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадськнй кореспон­ дент.

На фото: доярка радгоспу <l:ТребуХівсьний» П. А. Дрнгн­ нич

суд­

В оста,нні дні травня в Анголі одній з наймоло,д­ ших

незалежних держав

ри!\анського

континенту

аф­

-

який ді,ста,в

на:;ву

«секрета­

ріат". Нелегальна діяльність фра.кЦіо!НеріВ поширювалася на ряд районів ангольської столиці Луанди і на деякі провінції. ПрибіЧНИКИ групи Алвіша Ван-дунена проник­ ли в профспілки, жіНОЧі і мо­

Відбулися події. якІ ледве не

лодіЖНі

поставили під знак питання дальший розвиток країни по

що особливо небезпечно,­ у збройні сили. Вони відкри­

Обраному

нею

некапіталіс­

Група діячів, нерівні

посади

що займали

в держа.вному

апараті і в єдиній політичній організації Народному русі за визволення Анголи

(МПЛА). вчинити

зробила переворот,

спробу ВИКJ!Ика­

ти ГРО~lадянську війну і тим са~IЮI дати привід ]тля нової збройної інтервенЦії Імперіа­ лістичних держав.

Сигнало,м для виступу Фракціонерів стало виведен­ ня зі складу ЦН МПЛА ко­ лишнього

то

міністра

внутрІш­

ніх справ Ніту Алвіша і ко­

організації, а також,

виступали

ного

шляху.

народом

проти

схвале­

політичного

курсу МПЛА. Після того. ян ватажки змовників були усунеНі від ,кері,вних постІв. які вони займали, «се!\ретаріат:!> за­ кликав

членів

підпільної

ор­

ганізації до заколоту. Фрак­ ціонери захопили будинки кіль!\ох Д'ержавних у{;танов і радіостанцію Луанди. Вони за'Кликали

населення

скину­

ти занонний уряд. Збройні сутички, які зав' язалися в окремих призвели

Проте

кварталах

столиці,

до людських жертв.

ангольський народ

поЛі­

у цілому не пішов за путчис­

тичного управ.lіння Геншта­ бу Жозе Ван- дунена. ЦІ дІя­ чі створили на базі розфор­

тами. БІльше того, вІн рішу­ че підтримав ті військові час­ тини, які було КИНУТО на придушення заколоту. В ре­ зультаті плани фракціонерів

лишнього

начальника

мованого урядом ного

національ­

департа:;Іенту

масових

організацій підпільний центр.

о

Середа.

8

червня

1977

року

учасниця

Салай

із

рад­

було зірвано. частина ІХ ва-

них

тажкІв здалася влаСТJ!!М, інші втекли. Тепер стаНОВ8ще скрізь

контролюють

народного

руху

загони

за

визволен­

rro

радІо із

ня Анголи.

Виступаючи зверненням

до

держав,

о

НОВЕ ЖИТТЯ

готов,і

взяти

участь Південно-Африкансь­ на Республіка, а також Заїр, ІнтервенЦіЯ повинна поча­

народу,

голо­

ва МПЛА, президент Народ­ ної РеспуБЛіКи Ангола Аго­ СТіньйо Нето зазначив, що в подіях, які поставили країну

тись уже в цьому році. План вторгнення передбачає на­ ступ сухопутних військ Ін­ тервентів з території окупо­ ваної расиста~1И ПАР Ha~1Ї­

бії та з Заїру. Одночасно го­ тується морсью!іі десант, ПРИЧЮIУ свої Ві(ІСЬКОВі ко­ раБЛі Д.'ІЯ цієї операції вже погодились надат!!

деЯкі ре­

акЦійні африканські

В цих Y~IOBax.

рен,шш.

як ніколи,

на грань громадянської вій­ ни, заМішанІ деякі іноземні

важливого

держави.

волюц:йних сил аНГОЛhСЬКОГО

Вони

займалm::я

підбурюванням,

провокували

створення обстановки не­ впевненостl, особливо в Лу­ анді. Проте. підкреслив пре­ зидент,

вони не досягли своєї

О;:\нак Імперіалісти не зби­ раються

спроб

відмовлятись

повернути

від

Анголу

в

сферу сво'го впливу, і рево­ люційна пильність лишаєть­ ся

одним

з

головних лозун­

гів МПЛА. 29 травня лон­ донська г а зет а «Санд! таймс:!> що

повідомила

імперіалістичні

уже план

народу. Як спеціальній

МПЛА,

про

те,

держави

розробили секретний вторгнення в Анголу.

Цей план дістав кодову на­ зву «Нобра-77». У його здій­ снеННі,

о

і;:tеО.1Огічної і

З:110же

проти

внутрішньої

єдностt

весТІ! бо­

і~lПсріа.lіЗ~IУ

І

реакціі,>.

Народний рух за визволення АНГ!".lИ закликає весь ангольський народ «розгор­ нути

широку боротьбу проти

фракціонерів, З~І:цнювати єдність, СПРЯ~lувати свої зусилля на розв'язання зав­ дань по З;\lїцненню обороно­ здатності, напіональніrr ре­ конструкції. БЗЯТII участь у

підготовці з 'їзду і СТБор~нні партії. яка б ГnУНТУRалася на

маРКСІІЗ~lі-леніні3\lі».

А. КРАСШШВ, оглядач ТАРС,

крім провідних захід-

о

ре­

за,Jначається в заЯ;зі Політбюро

«без

МПЛА не

набуває

всіх справді

згуртоваНОСТі

ротьбу

1ІІети.

значення

згуртування

оо

..

доїння;

А.

Г. д. Анд"іященко. Фото М. Семннога.

тваринників.

ТЕМИ

час

О.

госпу ім. Щорса за складан­ НЯМ доїльної установки; справа наліво МікробіОЛОГ А. П. До­ роніна та завідуюча лаборато­ рією Броварського молокозаво­ ду Г. 1_ Крнвошлнк переві­ ряють якість молока, яке здає доярка радгоспу «Авангард.

брига;щ і відкрив це

БЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ

пад

змагань

ПОДІЇ в АНГОЛІ

вчать

ків села. ~ ТРИДЦЯТЬ п' ять передови- ~ раJГОСПНОГО

карбова.нців

25

~!іщенні ленінської кімнати на фер)!і. Зак.'1ЮЧНИЙ етап процес доїння корів про­ водився у новозб~ованому ліТНЬЮIУ таборі. Перед початком конкурсу ДО всіх його учасників звернувся ГО:Іова KOНRYPCHOЇ ко­ місії тов. Одно.'1ЬКО. Він розповів про порядок проведен-

тичному

виховують дітей Тl"удівни-!

кІв

КЮІ­

---==:..====

роц:».

У відповідь на цю ПОСТ<,ЩО­

Перший раз висунутІ кан-

хворо­

~lіrbl\КЮIУ

ДОЇ,lЬНОЇ

сіль­

Жовтня.

боротьбі

тварин,

\

продук­

1977

У

по

сі.%СЬКОГО

райоб' єднання

СО\!О.lУ. ГО.10ВОЮ ЇЇ був голов­ ний зоотехнік Київського тре­ сту радгоспів В. П. Однолько, Ч.'1енами В. М. Дмитричен­ ко. В. С. ПрУдКИЙ, А. Д. До­ рош. В. М. Рогач, Г. І. Кри­ ВОШ.1ИБ, А. П. Дороніна. Ііонкурс проводився в три етапи. Змагання по виявленню теоретичних знань, а 'J;.aню

сееед виборц:в 28-го округу. ~

)

по

-

кожна.

них сиrте~! відбува'лись у при-

заслу­

не

управління

господарства,

ба)1И

мії

кож по збиранню й розбиран­

~ сільської Ради свинарка Г. Г. Нот. Передова вироб­

j

кий», С. І. Цьомка 3 радгос­ пу iM~Hi Докучаєва та інші. .тІідери не З~lіни.~ися до кін­ ця змагань. Переможцем їх

;Jай, яка набра.1а

місцевого

~ р'я. Варвара

~ гається Відрадних успіхів по \ ~ відгодівлі ilІ0лодняка, докла- ~

ло вручено заохочувальні пре­

перших відповідях уперед ви­

сепекціонера

із спеціалістів трестів, район­

Ілл:вна дmlа-

ня кращі доярки району. По

бригади, до СК.'ІаДУ яких ввіЙш.чи зо'()техніБи-селекціонери тих господарств, що брали в ньому участь. Головним суд­ дею б)".10 обрано зоотехніка­

сільської Ради по виборчо­ му округу NQ 22 зареєстро- \ \ вана те.1ЯТНИЦЯ В. І. Гузен- ~ ,ко. Це вдруге виборці вияв- \

~ ляють ЇЙ таке високе ДОВі-!

змаган­

машинного доїння корів за­ воюва.'1а доярка р~госпу іме­ ні Щорса О. А. Са.'laЙ.

Д.'1я бу~1И

ного

хви,1JЮ-

в

їння корів О. А. Салай з рад­ госпу імені Щорса, Г. І. Лоб­ ко з радгоспу «Красилівсь­

господарі

СУ~!Бів

3

по одній з кожного, а

чотирнадцяти

-

розпочато. ВКЛЮЧИ:ІИСЯ

грамоти.

ласному

з

госпу М. М. Гончаренка, який

' ною працею у вирішенні на­

конкурс ванням

одержали

Решті учасників К(}нкурсу бу-

йшли майстри машинного до­

своїх ~ІаЙстрів.

!

І ось секундомір включено,

радгос­

до скарг і запитів своїх ви- (

СТ" ".,~. ""

премІИ,

районне

На змагання з'явилися до­ ярки

Чv'йно

ДОЯРОН

Органі­

управління сільського госпо­ дарства, Дарницький та Київський трести радгоспів.

роб:тницю кандидатом у де- \ путаТІ-І с:льсь!\ої Ради депу-! татів трудящих. Анастас:я \

Петр:вна

І j

Борів нашого району.

ра,цгос-пу «Дітківськи!\». Доярки, яК'l зайняли при­ зові місця. крім грошових

РАЙОННИЙ КОНКУРС

3

стор_


..

.,

............................................................

~~~

ДО ШТУРМУ ГОТОВІ! Всесоюзна п!онерська вій­

Лідерство тут захопили юнІ стрільЦі МіСЬКОЇ NQ 1, Троє­ щинсм;ої сере;<ніх та !{али­ н_вської ВОСИ1Ирічної шкіл.

CbKOBO-СПОРП;Вl!а ГРа «Зірни­ ця» RXТIIВHa форма учаСТі Ш!{О.'шр;в у ПОХО;:{і ~,І:СЦЮІІІ

рево::юційНОї, бойової ДОВОІ

еЛеВИ

ра;:{У, роботи ГОН;,В

і

і ТРУ­

радянського

Вони

й стали пере:v!Ожцями заліку. Непогані результат'И показа.'JИ піонери :\ІіСЬЕИХ .J\"g 3 і .J\"g 5, !{няжи­

на­

KO:VIaH;<HOfO

п;оне'РСЬr:ИХ з,,­

;:{РУ}hИН

на

М2ршр-;ті

<'СПЛЬНі, C~li}JIIBi, спрИТНі». В()На сприяє війСЬ,ІОВО - т­ ТР;()ТІ!ЧНО~ІУ

І

ЗllЧНО~IУ

фі­

загартуванню

PO~KpPEaє

3аКQН:В

Еиховашю, з~!ет

цької, Плоснівської середнІх, В2ликодv.мерської та Жер­ .:\івсьс;ої вось:\шрічних шкіл. Весш також ста.'JИ призера­ :lШ. У ссоБИ~ТО':\ІУ заЛ!IКУ, на­

ЮНі,

ОДРОГ0

п:снерів, яг.ий

Із

Г.Н­

бравши по 46-44 очки, кра­ п.;И:,Ш бу.'JН Анатолій Новба­ са (Требухів), Сергій Гавриш

сить про вшан'-вю'!ня ПЮl'яті

І

загиблих героїв, пі;rготовку з:>хчсту Бот,>ківщи'ш.

З

27

червня

по

липня

3

ЄЩИЕа),

тпсяч Ю:ШХ леl!lнц:в .•'ІИClJе в наШL::\lУ ~':CTi та p~i:'i('Hi на старти гри В!'чu'm1 б:льше

ве

б~тт.кіВ'дині

ТIfСЯЧ

фЇF? л

На фінал KO~ICO\10.'1Y

у

Віііськового

спс'ї

тії і КО:\Ісоr,ю.'1У, учосник Ве­ .'ІИ'КОЇ В.ТЧИ'3н?ної віі1ни :\1. Т. Псл:щук. !{Р2.ЩЮІ ЮН­

урочисто:\!v

ВИСТУШ:В

аі;:{­

ли

стежити,

і

М. оо

9.00

мис-

14.30

16.50 1710

на до"и-, «Зри',і сліпі-, «Убогі духом.. 15.05 Вс. Іванов. «Бронепоїзд 14-69». 15.50 К. т. «ХJІОПЧИК із шпаrою-. Телевистава. 4 серіи. 16.40 К. т. «Шахова Шl<ола». Відповіді

17.10 18.00 18.1.1 18.45 19.05

на лисги телеrлядачів. К. т. МdЙСТРИ Мltстецтв

Новинн. К.

К.

т.

т. Д.

Шnстакович.

концерт для

стром.

Перший

фортепіано з

opke-

К. т. До БО-річ',я Великоrо Жовт-

ня.

РаДЯНСЬkа

lуркмевія.

бере участь

В

пе-

сприт­

заг;н

у

ЦК

кон­

т.

Туркменlі

«Час~.

Всесоюзне

Пушкlнське

•.

механізатора

колгоспу

«Шлях до комунізму» Пологівськото району Запорізької областІ І. Т. Логвиненка. К. т. «Павлиськl казки..

2045

ТО8ича.

-Шахтар.

-

СРСР

з

футболу:

«Нефтчі>.

К. т .• На добраніч. діТ1І!>.

21.30 «Поезія».

пеРШІІЙ сек'

Репnртаж

футбол\-':

Дмитро

«Дtllпро»

'118'. БlДоюапис.

-

ної ГрІ!

редавг.ли

донесення,

11.00 17.00 17.50

18.00 18.30

19.00

19.30

ПРОГРАМА Концерт ГО

('РСР 1

пе­

ум:ло

4СЛокомо-

накази

~roвих шашок

,Голодний

вечірня казка. (М.).

і

т. ДокументаЛЬflиА телефільм І «3аради д06РОТIІ'. (М.). К. т. Художній фільм «Справа Румянцева>. (М.).

П'ЯТНИЦЯ, 10 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМ" ЦТ 9.00 НОВИНИ. 9.10 t(. т. ГІмнастика. 9.30 К. т. Ко'щертний зал телестудії

18.40

К. т. Теленарис «Справи делу· TdTCbKЇ». К. т. концерт артистів балету. К. т. «Наша біоrрафія. Рік IЧ4Ч·ji».

22.15 10.00 10.30 11 ОО

-Візерункн».

-

К. т. Ко"церт Омського РОСійсько-

ЛОВІІх

ніД"Рll<МСТВ

го

Щини.

народного хору.

К.

т.

Документа."ні телефільми.

ДОЮ».

311аltомимося з приро-

К. т. «Винахідник>.

16.15 К. т. «Хлопчи~ із шпаrою». Теле-

вистава.

5 серІЯ.

16.15 16.50

штабу гри «ЗІрницю>.

19.30 19.45 20.45 21.00 21.30

Дніпропетров-

Ко'щерт дитячого оркестру народінструментів.

н>lй

жур,,"л

IR.OO Реклама.

(крайнІй

праворуч); чергового

го­

етапу

подають

сан­

Маленький концерт. т. Інформаційна

математич-

.Інтеграл •.

f

протрам.

«Вісті».

Обг,,"орю€мо СРСР.

КіНGОГЛЯД

прu~кт

,Хроніка

КО"ституцlt

наших днів».

К. т. «На добраніч. діти!». Програма -Час». (\І.). К. т. Художній фільм .Вlдкрит­

ПРОГРАМА

10.30

13.00 15.00 15.15 16.10 19.00 20.45 21.30

НА

ОБЛАСТЬ

К. т. Для тих, хто вступа€ до ву­ ЗІВ.

КО!ісvльтація.

Мзтематика.

11.05 Фізи­ 12.20 13.05 - Фран­

Російська мова. Ант лійська

11.35

цузька

Екран

-

мова.

мова.

мова.

(М.).

лікарю. (М.).

Телефільм.

К. т .• Пам'ять серця •. О.

€. Кор­

нійчук.

К. т.

Концерт

майстрів

мистеЦТ8

і художніх колеКТllвів СРСР _ учасників фестивалю +:Київська в('сна-7і».

Відеозапис.

МіжнаРодна

товаРИСhка

з футболу: СК" (\(Ійв) ренті на. (Флоренція). Любителя", балету.

К.

т.

ли

три

ОJО~'ІОШ~В~Я.

18.,3О «На ланах

до

тя».

10.00

роботою».

17.20 tlа~КОRО-ПОЛУЛ1lР!IИЙ

і

Н. НИЧИПОРУК, начальник районного

Німецька

го-

«!І'ятирі',ка ефеКТІІвностІ і якості». Досвід реконструкці',' промис-

них

видів

ками.

ка.

товності •. li""III,". 11.1:; Jl.:JЯ ,l!,ітгЙ. «Дівчатка-хлопчики». 11.45 І. Рачада. «Вдови', Вистава. 15.,j5 Назустріч виборам .• Депутатська

за

_Пер-

онремих

України та цінними подарун­

Концерт майстрів мистецтв.

заk.іtllJгнні новини. ПРОГРАМА УТ Співає Марія Б:єшу. "Т('''';І<У "Н"Бам у повнlА

rpy.rJ3

К. т. Художнііі телефІльм ШИй рейс>.

спl.a€МО>.

Програма «Час'. К. т. Ч"мпіонат СРСР з футбо .• у: - ,Динамо. (Киів). 2 Тайм. По

з

нагороджено Гра­ міськкому ЛНСМ

19.00 К.

< ,'С""l'до»

К. т.

та

програми мотами

lR ..')O

К.

'121.00 21.JO

ПереможЦів у командному зал;ку

Фото П. Верстакова.

І" І.;

lQ.IO 20.00

:

і J;'уднян<ська.

редньої школи .

НОВИ!!If.

й

І

ці та княжичани. Серед вось­ мирічок призерами стали На­ линівська, ВеЛИК{)!ДН':llе.рська

терпілому»

ЗатрІпотіло його пер-

грагмо

три місця посіли Бідпо,в'їдно юнармійці десяти>рі чск Ng 1, NQ 5 та J\"Q 7, у р·аЙані кра­ ЩИl\Ш були налитянЦі, л<ітків­

дружинниці МіСЬкої ШRОЛЛ ,Ng 1; ВИШИJ{увалися перемож­ ці загін !{алитянської се­

К.

«Ми

сено. Сере;! шкіл міста перші

Ng 7;

I~.OO

т.

мІцний

змагань юнармійці школи першу ДОПO':vIогу «по­

і план

17.15

т.

Солдатсьна каша,

чай відновлюють СИЛИ. Знову шикуються загони. ПіідСУМКИ [1~дводяться У'РОЧИ<СЮ, підне­

ков

поспішають до

-

В-ИСОТУ з!цооуто!

туються

lR.4.'; К. т. «Мпсква І москвичі>.

-

4СОрля».

отримал!!

внсоти загони. червоне зна.\lено

симфонічно-

Г. ТРОЄПОЛЬСЬКІІЙ. .БілиЙ Бім Чорне Вухо». (М.). К. т. Чемпіонат СРСР з футболу: -Динамо> (Москва) ,ЗоніТ>. В

-

з учас­

наступу. В небо злітають ра­ кети, ЗВУЧИТЬ команда: «Юн­ аР,ІійЦі! В атану, вперед!». Через перешкоди, вибухи ди­

степ». МУJlьтфільм. -Доброго вам здоров'я!». Концерт класнчної музики. 1<.. т. Літературні читання. І

l'ерерві

15.45

ГОНІ!

шим ПіДИЛВ юнарм!єць 1 !{ра­ СИЛjВ}{И Анатолій Міщенко.

На фото: знання бойово! зброї перевіряє іНСТРУКТОР райкому ДТСААФ О. О. М.ал­

тю боr"!ової техн!ки, зброї. Розпо;<:лені на три РОТІ!, за­

ОБЛАСТЬ фІльм

юн­

«ШТУР~І висоти» Н3.

в:і1сыовомуy полігоні

в

УРСР.

Документальний

21.15 К.

21.30

НА

для

було про.ведення ВіЙСЬКОВО-СПОРТИ;з.­

ap}lit':n:B

на ДОПС:'vIOГУ

Державноrо

ОРl\естру

15.25 К. т. 4СМи

n:~RЛИЧКО.

про. пеРІ111СТІ,

ра;r:остаЕЦ,єю,

А

се~шкласники

lІайц:кавіШIІ~1

стувалися

14.30

21'nО ПРОірама «Час». (М.).

1 22.30

Та

ТаІ{ТIІЧНОЇ

10.15 11.30

К. т. Інформаційна програма .Вlсті>.

Першість

не{)б:,ї;:{­

но було застосу,вати на прак­ тиці. Пі.онери вправно кори­

Як і заВЖДIl,

Гапуров. ХІ

знання з

телефон.

юнар:'.lііісыvy

~.}icьxoї школи J\'g 7, а бойо­ в[!и листок богданіВСЬ1(ИХ ШІ;О.lЯр:в бу.l0 оцінено най­ Н!!ЩІШ б:1..10·:\I.

цей час юні стрільці юrага­ лися на краще знання боНо­ вої зброї, Найшвидше спра­ ВИЛИСЯ Із зав;:{анням ТРОЄ­ ЩИlЩі, княжичани, плосків­ чюш. Вс.ни піДl'вердили, що юrіють однаково добре стрі­ ШПИ і догля;rати автомат.

ПОВНО~ІУ

Компартїі

у ШКС.lі

застссову,вали

fKpaH молодих. .Господарl землі.. «Золоті Зірки Украіни Юнонарис про Героя Соціалістичної

18.30 19.00

дітям.

З!VIа­

регулювальників,

на кращу

ДІI'ру?аІ:НЯ

зв'язківцюш.

математики, фізики

;:{e~1OHCTpy­

Естрадни" концерт. 1~.30 Респ)б.1іканська фlзико-матемаТНlІна школа. 18.00 К. т. Вист}п Тульчинської народної хорової капели Ім. М. Леон-

ТеленаРltс ,Довір'я».

реда"і

~

-

Г.

Праці

тепіано). К. т. .Наша біографія. РІк 194~-Й.. ДокумеllТальні фільми «МаріЙЧIІ-

проха;rили

ФОІнrу, бо~jовий листок. Жю­

зсрієнтуватися

пере:"

З;:{СбуТі

СВЯТО поезfі' в селі Миха~ловсько· му. По закінченні НОВИІІН. ПРОГРАМА УТ Програма документальних телефільМjв.

15.30 16.30

.Се-

пцтв РІ'Ф{'Р В. Мер ..... аноВ (фор-

11.10

К.

14.50

К. т. Іїмнастика. К. т. Художній телефІльм редина ЖI1ТТИ». 2 серІЯ. К. т. Грає зас.,) ",е"ий дІяч

N ЛЯ;1У

ПРОlрама

21.30

9

Гс!!НЯ

місцевостІ.

СТ:JЯЛИ

На.1Ю::ВСЬКОЇ, Руднян­ ваСЬ~lаР-ЧН!іХ Шl;і.1.

ре тар

ЧЕТВЕР, ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ НОВИНИ.

по­

Н:< меНIll скла,дні зав.:\ання

бг<..в y'ictCTL у З~Іаган­ нях з цивільної оБОРОНl'І. Для цього l\lало було знати протигаз, потр;бно вміти НІНІ

21

9.10 9.30 10.35

та

1, .J\"g 3

ВЄ.lаЕС;1юrер­

складі

розгортається боротьба у майстр:в влучного постр:.'Jу.

застосування.

.\КТIІВ1:0

Ііа

!'Г2

ce1)e~H'X,

Еожен

як

TII'JНe

Бj:ос;арсь:шх

:llа'сштабом,

ШІ-\:Л.

БОЛ:ЛЬНИі-~И :\lа­

МОЖЛИВ;СТЬ

л;кар­

рі о;:{носта!1но відзначило, що нзіівдаліClJе пі;:{ібрали o-б~IУН­

ВШ\ІО­

пе'Jе:IІОЖЦ:В Т3. ПРИЗеріз були учні Погребськсї середньої І3. РОіі\нііССЬЕОЇ ВССЬ~ІИріч:-!Ої

Ще Т:.1ЬКИ пс ча:ІИСЯ З~IJ.­ гання, а вн;е на спеціально­ ~IY cTe:r;<i з' ЯВИ.lI!СЯ перші

ви-

за,вдан­

ня. Так, ЮНі розвідники

пі;:(тягува,ні 1Оа псреНЛ3Дlші та в і;:(і'::ЮI а;·.ІІ і в унорі ЛЕжа­ 'ІІІ. I<pi~I Р.г.звz!шх, У числі

квіти ;:{о обе.'J:С::3. С.lави.

П:;:{ГОТОЕЮ!

індив,ідуаЛЬН'і

розр;зняли

с"кі РОСЛИНІ! і ЗНClЛИ їх прак­

на карті, визначити відстань :llіж ПУНКТa:lІИ, користуючись

з

ва.l!! силу, ВІ1ТРИ~ll':У'

ти вуmщюш ,(ста і по'класти

рёзу льтати.

Особливо! магали

Hi~TЬ, берjЧИ участь у КРСС!,

аР:\JійЦЯ~І було нцано П1)2.,ВО на бойових ~ІRШ!!НJХ ПОСЇХ1-

ДС:ПО:\10ГУ,

медичну

га',ш KOEv.ypcy піСЕі Й строю ::-аГОІііІ Шsвчею;івс,:,ко'і, Тре6УХІЕСЬ;;Сї, На.l~;ТЯ!іСЬКОЇ,

У~lасни~.И

Вётеран пар­

та

Ng 1, Ng 5

по::\аваЛIІ

j,'ypc

частиr:и.

KO~121J;rEp в:r:сн:свої ІІ3.

FЮ:СГИ

сноєчасно

винні були правильно назва­ ти 10 топографічних знакі,в

ської, СЬКОЇ

і І

і•

Стрейсвого

N'Q 7

критті

І

о:;нсВні

БИШИК\'валися на ОГ.'JЯ;:(. ЯКИЙ

І

: і

вr;конувати

Повl-с:(;ТЮ справи.1ИСЯ

КО}JаIЦИ Щ"';ктс ви::и ~в ШКі.l. !VІай}!~~ 600 юиа-Р}Іііlщв

:

З:і3.lШЯ і В':lІіння

школя рі

J\"g 7 .

стат) ту 3брой;;нх Сил СРСР.

!{иївського

ЗРО3ЕВ·

:І::ських шкіл

у

ТО:\ІУ об:::в'язко­ У:\10ВОIO 3:\ІаГ3.lШЯ було

в:;{)

рсзтаТllуваllНі

округу,

прохо;:(ять

зо­

з Лі ток, !{няжич, Плоского, Рожнів, Налинівки, Ру;:{ні,

.. Зірmщ;»,

раі10Н Ч ОЇ гри, ~1:СЬЮ(Q:\ІО'\1

з ~:астин

загартування

Із

першу

допомогу. Шви'диість і злагоджен:сть дій наближаЛlI перє:vIОГУ заго.ну. Саме їх

Сергій ApTa:VIOHoB (БогдаН:Е;;а). Юна'Р:\lіиці перще вІИСЬКО­

Юf:аР'\I!їщів.

орган:::сваної о;rЕІЄl

«3:РІ!Т{;Ті»,

подати

юна]НlійЦЮl - ХЛОПЧИ1\ам при­ йщли дівчатка - СaJНДРУЖИН­ ниці. Член!! санпостів м1сь­ ких J\"g 2, J\'g 3, ,Ng 5, NQ 6 та N'g 7, !{аЛИТЯНСЬКОі, Боб­ рицько], Богдан:вської, !{ня­ жнцькоІ середн!х, !{алин!в­ СЬЕОЇ, РУ,'.1нянсьr:ої та Рож­ Н:ВСЬІ\ОЇ ВОСЬ:lшрічних ШК;.l

това­

його

про;rеl,ІОНСТ,рували

8

І

винести

( Еняжич:),

соІС3ННЙ

:

ришеві,

П[Jнев?чени'f 60-Річчю Ве.1Нкого Ж03ТJIЯ. У поперє;:{:::х етапах бр?.'!!! участь сотні

Н3.

v м;сті Ульягов­ Ві;rбу.:\ёться УІІ B~e­

ську

і

Нє:\шрович

«потерпілому»

ни ураження,

року

В. І. ЛеНіна

:

Василь

помогу

(В"лиh3. Дю:ерк3.). Не наба­ гато ВЇ;1ста:ш в:.:\ ЕИХ ЮРій П2НТУЖЮ:, Григсрій Бац (Б::;сзари), Ва.-;ерій В:тер

ЦЬОГО

: І І : :

J\ористуватИіСЯ, прийти на до­

та Во.ТЮ;:(ІП1ИР Ігнатенко (Тро­

.:\0

респуuЛlКИ,.

Художній

-

зустрі. .Фіо­

телефі."м .Жи­

холостяки».

І,

2

серіі.

Редактор Є. ФЕДЯИ.

_ .. -~~:;;-Ж~:;::~:::;=:=---І-~;;::~-;:Є~-"\-;;'~~;д:к::-:-;::;-::т:,:и:-::n:::а~~:7~-I~·":::n:;:-"l Коммунистической

паргии

УкраинЬІ.

гороnскnго и

раЙОАНОГО

Єоветов nепvlЗТОВ ГРVnЯШКХСЯ Киевской о('!лвсти.

ГаЗf"та Rыо'nи'((

на

vкрнин"ком

ЯЗЬІке.

вlДГlO81nаJlЬНОГО СРКРРІ"РЯ .• lдlllлv сІльського I'ОСlюnаРС1А8. кореСПОА-

255020.

11. 8VЛ

БР( )ВАРИ

КИЇRська.

.

деНIВ

154.

масовоТ

.

І

19"

-

МІсцевого

раn омnвлеll"Я

Dо'ЮIИ.

фОJОКОDf'СПОНЛРНI8

'0>

-

18

І' І

:

в дD1Л в

промисловості.

194 fi7

',"ІІІІОООК, cprpn •.

q .'ницю О/lсяг

0.5

1'8~РТи

~.,....,....."..,..,.,..~.........,..~..."..,..."..,......,.....,..,.~~~~ .... .:r-"~"'''''....:r''".:--q.."... I'''~ ~~""""'''''~'''''''.''''''~'''''''~.~''''''''''''''''''''''''~'''''JII'''-

1ll.дeKC

61964. Броварська друкарНІ! Київського оБЛУllравЛІННS І CllDaB'.& alШЗВ1!.ИДТВ, llОЛІграфJl 1 КНIІЖКОllUl ТОРПВЛІ, В~Л, КИlв\.:ька, 154.

Зам.

І

су/l,,'!'у. '!>onMATv

«I1P.-1An~"

__ .-. _...,. __ .- ....

3327-11.0\)0,

#90 1977  
#90 1977  
Advertisement