Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ КРАІН,

НАГОРОДИ ЖУРНАЛІСТАМ

ЄДНАRТЕСЯІ

JIW 90 (3995) BIBTOPOR

11

Головний номітет ВнС.'l'авкн передаоого досЩДу в н:ародно­ му господарстві 'УРСР і правління СпіЛЮІ журналістів УнраХни

ЧЕРВНЯ

1974 Ціна

підбили

коп.

2

підсумІш

республіканського

нонкурсу

на

краще

ви­

світлення в пресі, по телебаченню і радіо досягнень науки, тех­ ніки та передового досвіду.

р.

ДИПJІ:ОМ Першоrо ступеня присуджено Головній редакціІ ра­ діоінформації Державного комітету Ради Міністрів 'УРСР по телебаченню і. радіомовленню. ДипJІомами другого ступеня відзначено газету Донеччина», журнапн «'Україна>> і «Соціалістична

ГАЗЕТА ЗАСНОВАІ-ІА В 1935 РОЦІ

«Радянська культура».

Радіотелеграфне агентство 'України, газети «Радянська Жито­

мирщина» 1 «Вечірній Ннїв» та районна газета Ниєво-Святошнн­ ського району Ниївської області <<Шлях до комунізму» удо­ стоєні дипломів третього ступеня.

Групу журналістів премІйовано грамотами

ОРГ АН БРОВАРСЬRОГО МІСЬRОГО RОМІТ:ЕТУ RОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УRРАІНИ, МІСЬНОІ І PAFIOHHOI РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ RИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

учасників нонкурсу нагороджено Виставк.и та грошовими преміями. (РАТАУ).

Виростимо високий урожай зерна кукурудзи на кожному гектарі Лист

механізаторів

Ніровоградсьноі:

Дорогі товариші! Працівники сільського господар­ ства 'України з великим творчим піднесенням пра­ цюють над втіленням у життя історичних ріШень

XXIV

з'їзду НПРС. Ділом відповідаючи на Звер­ нення Центрального Комітету НПРС до парт·ії, до радянського народу, госпів

з

новою

колгоспники

силою

розгорнули

і

робітники· рад­ масове

соціаліс­

тичне змагання за успішне вИконання і перевико­ нання народногосподарських планLв і зобqв'язань четвертого, визначального року п'ятирічки. 'Усвідом­ люючи, що зернове господарство було і лишається основою сільськогосподарського виробництва, зем­ лероби республіки. приводять у дію внутрішні ре­ зерви, роблять усе необхідне, щоб закріпити, успіхи минулого року, засипати в засіки БатьківЩини не менше одного мільярда пудів хліба.

У збільшенні валових зборів зерна важлива роль відводиться найбільш урожайвій культурі

-

куку­

·'-'Удзі. Цього року її посіви розширені на пІвміп:ь­

йона гектарів і становлять 2,9 мільйова гектарів. З кожного з них кукурудзоводи зобов'язались одер­

жати по

центнерів зерна, а з одного мільйова

37

гектарів, оброблюваних у найбільш спрнятJІВВІй зо­ ні, по 50 центнерів. Валовий збір намічено до­ вестн не менш як до 10 мільйонів тонн. Більш ви­ сокі рубежі вирішили взяти ми, механізатори-куку­ рудзоводи Юровоградської, Одеської і Черкаської областей. 'У цьому листі хочемо поділитися своїми планами, розповісти про тв, що ~вже зроблено і ро­

биться для безумовного зобов'язань.

виконання

соціалістичних

Юровоградська область. Площа зернової кукуруд­ зи тут 227 тисяч гектарів. 'У середньому вирішено зібрати по 43 центнери зерна з гектара, у тому числі з площі центнерів. 325

163

тисячі гектарів по 50 і більше механізованих ланок зобов'язалися

60-70 центнерів - по 70 -80 центнерів, сорок· ла­ 80-90 центнерів, 167 ланок - по

виростити на кожному гектарі по

зерна, сто ланок

нок

- по 90-100. П'ять

ланок борються більш як за сто­

центнеровий урожай. Механізована ланка В. Н. Да­

f.ІИСкиби з .колгоспу «Зоря комунізму» Новоархан­ ..:ельського району зобов'язалася зібрати на кожно­ му із 550 гектарів по 102 центнери зерна кукуруд­ зи, тракторна

бригада

колгоспу імені ХХ з'їзду

Одесьної і

Чернасьної областей

одержання ,в середньому ІПО 51-55 центнерів зер­ на кукурудзи. Рубіж Черкаського району 58 центнерів зерна кукурудзи з гектара. Колгоспи сЗоря комуці..зму» Чорнобаївського, сІскра» Чиги­ ринського, «Радянська 'Україна» Черкаського райо­ нів ·зобов'язались одержати по 75-100 центнерів зерна з гектара. За стоцентнеровий урожай борють­ ся 54 ланки. Серед них ланки І. Г. Номісара з кол­ госпу імені Симиренка Городищенського району, М. А. Собка ·з колгоспу «Перемога• Золотонісько­ го, І. Т. Нривди з колгоспу імєні Мічуріна Маньків­ ського, Ф. С. Нечипоренка з колгоспу <<Заповіт Леніна• Смілянського районів. Механізовані ланки області уклали договори на соціалістичне змагання

за вирощування високих урожа')jв кукурудзи в 197 4 році з ланкою Героя СоЦіалістичної Праці М. В. Прихна з колгоспу імені Леніна Черкаського райо­ ну, яка зобов'язалася виростити по 100 центнерів :3ерна кукурудзи на кожному з 335 гектарів.

НашІ зобов'язаmІЯ базуютьсв ва міцній основі. Тепер значно зросла технічна оснащевість сільсько­ го господарства. Rолгоспи 1 радгоспи одержують дедалі більше досконалих машнв і механізмів, зо­ крема для вирощування кукурудзи. Збільшилися поставки мінеральвих добрив. В:укурудзоводв вико­ ристовують досягнення науки і передової практики.

Нині урожай зерна кукурудзи в сто центнерів це не щаслива ІВИІІІадковість у роботі окремих нова­ торів, а норма для багатьох механізованих ланок і навіть господарств. Важливим є і те, що .в .наших

областях практично всю зернову кукурудзу виро­ щують механізатори. Вони стали повновладними господарями на кукурудзяних плантаціях. А це від­

крило широкий шлях для повсюдного nідвищення врожайності, зниження собівартості продукції. Та

й механізаторИ теnер не ті, що були вчора. Це лю­ ди грамотні, творчі, які добре знають не тільки машини, а й тонкощі агротехніки, усвідомлюють свою відповідальнJ.сть за доручену справу, ревниво

оберігають професійну честь. ред нас

-

Більше половини се­

механізатори першого і другого класу.

'Усі керівники .механізованих ланок, як правило, затверджені на бюро райRомів партії. глядаємо ми

як

визнання

культури,

Яl;(

свою

Це ми роз­

важливості внрощуваноІ високу

відповідальність

на­ за

НПРС Новоукраїнського району, яку очолює відо­

долю врожаю. Всі механізатори~кукурудзоводи про­

О.

800

йшли перепідготовку на курсах і семіuарах, орга­ нізованих при наукових 9акладах, дослідних стан­ ціях і Передових господарствах. Розроблено техно­

кукурудзяна

логічні карти вирощування кукурудзи з урахуван­

мий механізатор, двіЧJі Герой СоціалістичноІ Праці

В. Гіталов, виріШила одержати на площі

гектарів по

60

центнерів зерна з гектара.

Одеська область. Тут

плантація. Вона займає

найбільша·

460

тисяч гектарів. З кож­

ного з них намічено одержати не менш як

40

цент­

нерів зерна, а на 200 тисячах гектарів по 50 центнерів. Нукурудза повинна дати половину всього валового збору зерна. Нукурудзоводи Ананьївсько­

го, Балтського, Ізмаїльського, Ніл;jйського, Нодим­ ського, Савранського, Саратського 1 Татарбунарсь­ кого

по

районів

зобов'язалися

зібрати

у

середньому

а Любашівського і Овідіопольського по 48 центнерів зерна з гектара. Нолгосп імені Татар­ бунарського по·встання Татарбунарського району бо­

50,

реться з~ од~ржання

80

центнерів зерна з гектара,

~олгосп 1мею М. О. Поемітного Берез~вського ра­ иону за 70 центнерів. Бригада І. І. Масленни­ ков~ з колгоспу «Дружба»

Нілійського району зо­

бов я·залася виростити на кожному. з

300

гектарів

по ~О ~е:Нтне:J?.І.в зерна, а механізована ланка Героя Соц~ащстичнщ Праці А. М. Жекова з колгоспу

імені Димитрова Татарбунарського .району розгор­ нула боротьбу за одержання на кожному з 120 гек­ тарів по ~то центнерів зерна кукурудзи. За такий же урожаи борються мехаНізовані ланки А. К Ну­

цого

з колгосnу імені 'Леніна

Балтського

району,

М. О. Миндру, Я. І. Стояна і А. Ю. Мардаря з кол­ госпу імені Т~тарбунарського нарського

раиону,

Героя

повстання Татарбу­

СоЦіалістичної

Праці

В. В. Гаєвського з колгоспу сДружба• Миколаїв­

ського району. Стоцентнеровий рубіж вирішили взя­ ти 504 механі3ованих ланки.

Черкаська область. Цього року площу зернової

кукурудзи розширено порівняно з минулим роком

на :З2 тисяЧJі гектарів і доведено до 115 тисяч гек­

тарІв. На кожному гектарі товарних посівів вирі­ шено виростити не менш як по 5О центнерів зерна,

а на насінницьких ділянках по 40 центнерів 1 nродати дер~аві не менше 150 тисяч тонн зерна,

в т~му чисщ 40 тисяч тонн гібридного і сортового на~шня. Господарства Монастирищенського, Чорно­

бщвського

Шполянського районів борються за

ням

застосування досягнень

науки

і

передового до­

свіду.

За високий урожай ми почали боротися ще з осе­

ні минулого року. Провели глибоку оранку, nід неї внесли органічні і мінеральні добрива. Наші коле­ ги по праці знають, що кукурудза дуже чутлива

до добрив. Заправці грунту ми надаємо першоряд­ ного значення. Одесити, крім туків, з осені під ку­

курудзу внесли на один мільйон тонн місцевих доб­

рив більше, ніж у попередньому році, заготовили на колrний гектар плантацій до двох центнерів nта­ шиного посліду, а

навесні внесли понад

25

тисяч

до

всіх

вість в

нунурудаоводів нраїни

міру достигання

врожаю організовано

про­

вести збирання. На силос і зелений норм також ви­

сІяно гібриди і со'рти з різними строками достиган­ ня,

як правило,

в

суМlішці

з

іншими кормовими

культурами, багатими на білки. Кукурудзяний лос ОСНОВНИЙ СОКОВИТИЙ КОРМ ДЛЯ худоби.

си­

Перший етап боротьби за врожай пройдено. На­ став другий, вайвідповідальніший період догляд за посівами. Прямо скажемо, погода не балує зем­ леробів. Весна була холодна. Посіви розвивалися .nовільно, а бур'яни росли, як на дріжджах. Щоб їх знищити, провели досходове боронування, а те­ пер веДемо його і по сходах. Нратність цих опера­ цій визначається залежно від наявності вологи і особливостей кожного поля. Проведемо не менше

трьох міжрядних обробітків з одночасним піджив­ ленням рослин. З цією метою просапні культива­ тори обладнаємо райборінками, ротаційними диска­ ми,

захисними

щитками,

а для останньої

рослинопідживлювачами,

культивації

-

підгортальниRами.

Якомога більше поСlі.вів обробимо гербіцидами. Особливу увагу приділяємо якості роботи, забез­ печенню оптимальної густоти

рослин ва кожвому

засіяному гектарі. Найменша зрідлtеність посівів це завжди недобір .урожаю. В усіх госnодарствах -встановлено заходи морального і матеріального сти­ мулювання за високоякісну працю, вчасний і доб­

ротний обробіток плантацій, збереження до збиран­ ня необхідної густоти посівів. Створено спеціальні комісії, які контролюють цю справу.

Завершальний етап боротьби за урожай

-

його

зб~раивя. Воно буде -для нас нелегким. Обсяг ро,біт

зрІс. Ми все робимо для того, щоб не більш як за днів зібрати зернову кукурудзу. Практика ми­

20

нулих

рок:ів

переконує:

розтягування

строків

зби­

рання завжди призводить до значного недобору зер­

на. Ось чому в господарствах уже теnер приводять

в готовність усі збиральні матеріально-технічні за­ соби. Ремонт кукурудзозбиральнИх комбайнів іде краще, ніж торік. Не пізніше 15 серпня всі вони будуть відремонтовані, випробувані і прийняті спе­ ціальними коміОіями .

Але комбайнів, навіть з урахуванням надходжен­ ня нових, у нас не досить, щоб 'вЧасно зібрати весь

урожай. Навантаження на них вище від норми. Де вихід? Переобладнуємо частину зернових комбайнів для збирання кукурудзи. Наnриклад, у Кіровоград­ ській області на жнива буде поставлено дві тисячі кукурудзозбиральних і 300 переобладнаних зернових комбайнів. Тут вирішили переобладнати 700 куку­ рудзозбиральних комбайнів для агрегатування з тракторами Т-150Н, що на 50 процентів підвищить їх продуктивність.

Для кращого використання і обслуговування тех­

нІки в усіх областях буде широко застосовано гру­ пову роботу комбайнів і автотранспорту. ІЗ Чер­

каській облас'11і, крім того, створюються міжгоспо­ дарські збиральні загони, які дають змогу об'єдна­

ти технічні засоби і швидше справитися З роботою. Як у наших областях, так і в цілому по ресnубліці нині вирішено більше

половини

зeplfa кукурудзи

тонн аміачної води. Юроваградці nід глибоку зяб­

обмолотити Іі просушити. З цією метою розширює­

леву оранку дали 11а гектар по

ться мережа сушильних установок і складських при­

10,5

тонни органіч­

центнера. Під глибоку Rультива­

міщень у коnгоспах і радгоспах, на хлібоприймаль­ н~uх r~ункт_ах і комбікормових заводах. Приклад у цш справІ показала Дніпропетровська область, де

тисяч гектарів. На имях Черкаської об­

зерноочисних пунктів і сушарень. 'У Черкаській об­

них ~ по два центнери мінеральних добрив, у тому числ1 на високоврожайних діЛянках відповідно

по

21

тонні і

4,3

цію внесли по два центнери аміачної води на кож­

ний з

163

ласті з осені на кожний гектар було внесено по

6

тонн мі~цевих добрив і по

4,6

центнера туків,

а на площІ 60 тисяч гектарів внесено по 60 кІло­ грамів безводного аміаку. Ноли врахувати, що туки вносилися Іі під час сівби і вноситимуться під час догляду за посівами, то кожний гектар одержить в сер~дньому по 7 центнерів, а на високоврожай­ них дІЛянках по тонні мінеральних добрив. Така заправка гарантує одержання -доброго врожаю.

Організовано, в найкращі

ми провели

сівбу

агротехнічні

строки

кукурудзи. Вона розміщена по

добрих поперединках. Оівбу в основному проведено пупктирним сnособом, який

дає змоrу рівномірно

розмістити рослини і скоротити до мінімуму затра­ ти PY'UIOI праці при формуванні густоти. Велику

Y!3ary

приділено внеокопродуктивним гібридам. Ви­

СІяно як ранньоетиглі, так

1 середньостиглі,

а в пів­

денних районах, де більший безморозний період ви­

рощуІQться і пізньостиглі гібриди. Використав~ всі можливості для· розширення

жайними простими гібридами.

площ під високовро­

Все це дає можли-

збудовано

300

високоnродуктивних

механізованих

лас~! збудовано 232 сушарні, а на початок збиран­ ня ІХ буде здано ще 13 при міжгосподарських ком­ бікормових заводах.

.

Дорогі товариші! Ми коротко розповіли про свої

діла, плани і турботи, про те, що робJІМО Для одер­ жання висохого врожаю кукурудзи, його збережен­

ня. Кукурудзоводи Україин сповненІ рішимості до­

держати свого слова. Запевняючи в цьому, ми за­

кликаємо

вас

ще

ширше

розгорнути

змагання

за

одержання високого врожаю кукурудзи на кожво-

му rектарІ. Давайте попрацюємо в четвертому

вв­

значальному рсщі п'ятирІчкв так, щоб успішно ~пра·

витися з взятими зобов'язаннями по виробництву зерна кукурудзи. За це вам скажуть велнке спаси·

бі наша рідна Rомуиістичва партія, весь радянський народ.

Лист обговорено І прийнято ва зборах куку­

рудзоводів у ланках, брнrадах, колгоспах

1 рад­

госпах КіровоградськоУ, Одеської і ЧерваськоУ областей.

( «СеJІьская жизнь•, 6 червня).


ЗА «ТЕРМОС»

ри в бі,1 ьш як

НА КОЛЕСАХ

1\'\ашинобудівнш~и вакраматорського

імені

Леніна

дусів.

Но-

заводу

Донецької

об.r1асті на мі.сяць раніше строку відвантажили

Відповідальне і почесне Разом з численним заго· ном комуністів у цих від­

завдання

критих партійних зборах взя­ ли участь і безпартійні то­ вариші,- головні спеціалі­ стн,

начальники

організовано ре·зультаті

дільниць,

чотири

місяці

визна­

гро~шдського

ватися

по­

ції тресту.

Ділом підкріплюються ціалістичні зобов'язання

со­ по понад

вказували

питанню

наявні

мобілізації

поряд­

і

громадського

цієї

твари н-

ницьких ко мплексі в, які t:творюються в колrос-

чені заходи - справа честі ко ­

ління

J-юлогіч н ого

завдання.

у будівельників

О. Гудзь, голова об'єднаного будкому М. Середа. голов­

ний А.

інженер

СПМН- 509

Дьомкін, секретар комсо­

мольської організації автоба­

:ш .М 3 М. Лада:н розповіли про те, як партійні організа­ ції ведуть в Ці дні передви­ борну кампанію, роз' ясню­ ють

матеріали

травневого

р. ) Пленуму ЦН Номпартії України, мобілізо­

(1974

значального

вують

якісну

працю, в узагал ьненні та по ­ ширенні передо вого досвіду ,

колективи

на

достро­

здійснення завдань ви­ року.

Руки сільських буді­ .вельників змінюють наше мі­ сто і села Броварщипи та ін­ ших районів області .. Петров­ ський і Жердівський тварин­ ницькі комплекси , тепличний комбінат у радгоспі <<Бортни ­

...

соціалі ­

Не всі

підрозділів

вникають у

виробничий процес, опера­ т ивно і предметно відгуку­

чі », житлові будинки, школа в с. Нрасилівц і та інші об ' єкти м ають бути здані в ц ьому році згідно наміченого

ються на запити будівельни­ І>і в. Особли'Во гострій крити · 11і піддалась па ртійна орга­ н і зація ПМН- 24, де масово­ політична і виховна робота

строку. Так- записано у прий­ нятому на партійних зборах

не в ідпов ідає вимогам дня. Профспілконі збори п рово­ дятІ,ся: в ід в ипадку до випад­ ну , соціалістичне зма гання

ЦЕНТР ЗАВОДУ

поставлені

недоцільні

сокопродуктивну

рішенні.

<< Зда м о першу

-

ч е ргу

В

умовах

безперервного

завдань управ­ соціал.істич.ною про­

мисловістю н абувають вели­ кого значення сучасні мето ­

ди і технічні

засоби здійс ­

нення процесів управління.

З ростом технічни х Ш ВИk

костей,

прискорення

всіх

процесів виробництва потрі б­

не т акож прис,коре:н н я збору , передачі ;і обробки і нформ а­ ції,

яка

хара,RТеризу є

мат е­

ріальні nроцеси виробництва. В цих умова х необхідно ви­ користовувати сучасні мето­ ди організації управління . які .в свою чергу піднімають

на новий рівень . вирішення всіх цроблем, що стосують­

ся

галузі

У'fі.равлінської

ді­

я лЬІНості .

Успішне вирішення поді б ­ нИх проблем можливе на ба­

зі ІВСе більш широкого і по ­ сліДовного зас-тосуван.ня кі­ бернетики , яка ро зробляє сучасні засоби оптимального ке рув ання .

Виконання в иробнич о го пла~ну багато в _чому зале ­ жить .від забе зпеченост і апа­ рату управління. необхідними оперативними даними .. ян і до.зволяють здійснювати опе ­ ративний

контроль

1

упра в ­

ління виробництвом. Досвід роботи шиноремонтного

з а.воду

яскраво

по­

назує , що при безперебійно ­ му забеапеченн і д ільни ць шинами потрібних типів, за­

В1'Ра чається робочий

час

на

тех ­

обладнання. надходження

шин у ремонт залежить від чітності планування і обліку ходу поставок. Своєчасне і повн е надходжен.ня інфор ма­ ції в необхідному обсязі за­ безпечує можливість при й­ няття

пра вильних

що,до

рішен ь

у правл і ння

виробни­

Ц'І1ВОМ .

В

цьому

плані

станов ить

відповідний інтерес організа ­

ція системи обліку збору і планування ремонтного фон­ ду · н а лічишто -nерфорацій ­ них

ма шинах .

На дільницях

п рийому

і

видачі шин .встановлена оо е­ ціальна апа ратУ'Ра. за допо­ м огою

якої

одночасно

з

м а­

шинописним оформленням відповідної до.кументацІї вІд­ бувається її шифрування на

uерфораційних

картках.

ладнання

таких

<< А ВИ Р »

дозволяє

опе ративно

О б­

агрегатів не

лише

одержува-ти

nри­

датного для машинного обл і ­ ну носія інформації, а й

як іс но змінити функції пра­ фвникі.в

облік.

складів ,

Перфораційні

які

ведуть

.картки,

за­

повнені на пунктах прийому ч и видачі ши н , надходять на

машино -л ічильну підприємства . У

них :комб інаціях

станцію різноманіт­

пе рфокарт

беЗіПечується найб і льш висо­

зашифровано да-ту

ка

на

за мовлення,

не

чальника і номер снладу, ти-

продуктивність

всіх

()Пераціях .

праці

Адже

і

ном ер

ном ер поста ­

вині дня . що б на почато1; роботи упра влі нсьІюго атшрu ­ ту (тобто до де в ' ятої годшш

нас тупного . дн я ) видати ла н ­ нам управ л інн я необхідну інформацію . З цих оператив­ них

З

великим

за

нинішніми

-

2

стор.

8

а парат

11

червня

1974

по

має

~ могу оперативно

лексу .

К. ЛАДАН, начальник машино-лі­ чильної станції шиноре­ монтного заводу.

Н а фото : вгорі ( зл ів а ) ст арший оператор Н. Г. Га­ лета обробл яє докум ентаЦію надходження шин від поста·

чальників; вго:r;>і (справа) - ·'· Н. В. Бардадим з а роботок

на сортувальній машині; вни зу (зліва) оператор табу­

ляційної м ашини Л. М. Кап­

ля;

внизу

(справа)

-

стар­

ши й опе ратор В. І. Лук'янен­ ко обробляє матеріали на ма­ шині << Аскота- 170 » . Фото В. Бендика .

мас­

Вівторок,

піДприємства

корегувати роботу діляно !{ складного виробничого комп­

до

НОВЕ ЖИТТЯ

одержу­

Одержуюч и найповн ішу інформа цію п ро хід виробни­ чого процесу, управлінськtтй

чотири міль­

же карток

порозміРі-в .

(РАТАУ).

8

кар­

ремо н т

випуску ши н .необхідних ти­

Подібн'их шахт Донбас ще н е а нав. Найб ільша на Україні , у н ікальн а аа технічною оснащеністю. ·<< Черво ноармійська -Напі ­ чотирьом

ци х

гованість

та н е зобов ' я за ння взя в колектив пусконої бу­

дорі в нювати~1е

у

ють інформацію і про забор­

.

штаба ми шахтам. її річна проектна потужність й они ТОНН ІЮКСіВНОГО ВУГіЛЛЯ .

чітку

р ій ~ почат ку місяця, за n о ­ н ер едній де н ь та dн;

кореспон­

фабрики

видн о

над х од женн я

і ві дnра вІ{У спож ивачам ши н всі х типоро зм ірі в і ка т е го ­

велетнІв

збагачувальної

даних

тину

<< Червоноармійсьна - Напітальна •>

і

кількост і

одержанн н

Вся вх і дна донумента11і н обробля є ться у другій поло­

дент.

шахти

т а ної

мо жл иве

велиного обся гу ре ~ улптати .. ної інф01рмації.

переналадки

Ритмічність

Внасд іДОІ-\ даних

до в и . на як ій пра цюють три з половиною тисячі чоловік.

т альн а»

тр ан спортерів. (ТАРС- РАТАУ).

ставра ції.

підготовку двох лав .

гру.дня І >>

і

пора з мір шин і вид ремонту, зда них шин у ре­ монт і одерж аю-Іх післн р е­

бригада Іва на Нулешова ознаменувала настуnні вибори до Вер ­ ховної Ра ди СРСР з начним досягне нням : достроково закінчено

25

чів

нільність

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

громадський

Перша серед ша х ти

спеціалї;зованих

--

ускладнення

кове

будівництві

конструкторського

конкретні завдання по благо­ устрою нашого міста. В строк виконати всі передба­

ної ролі комуністів, мобіліза ­ ції всіх будівельників на ви­

На

буде одне з •найбільших у "раїні підприєм ств по виребниц'І'ву машин для

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ

справи .

Начальник ПМН-3 А . Ве­ лично, ПМК-24 Є . Джеже­ ров, бригадцр СПМН-508

У доповіді наголошувалосL, на рол і партійних організа­ цій у забезпеченні авангард­

тресту глибоко

Громадськістп

ці риси .

бий контрол ь ведеться за ефективним використанням робочого часу , економією матеріалів і енергоресурсів, механ і зацією трудомістких процесів тощо.

парторганізацІї

правив на 15 днів ран і ше строку Мінський дос.1ід.ний завод спеціаль-

~''''""''~""'''---'''~''~''''"'''''"''-'"'~''''""~''~'''''''''~'''"''~~''"''Х\.'-'-'-'~~'~''''~''''~'"

може і не повинна стояти

виховувати

одержання прибутку. Випа в з поля зору і такий важли­ вий показник, як реалізація і здача будівельних об ' єктів по етапах. Зокрема , ще сла­

змагання .

тацію чотири прогони головного корпусу. Готуються до здачі ще n'ять таких прогонів. Це

по­

закон­

пе ршочергове

тивності праці, зниженню собівартост і продукції та

стиЧного

Пе.ршу чергу головного канвейєра для автовелетня у Набережних Човнах виготовив і ·Від-

бюро .N'2 З. Ця лі·нія канвейєра

сільськогосnодарських

\Іашин здано в експлуа-

забезпечення

ле ктиву Qудівельників. - Любити своє місто, сказав секретар парторгані­ зації ПМН-7 І. Нороль , це значить- добре працювати , постійно турбуватися про його чистоту і -благоустрій . бути зразком у побуті. Н аше

своїх трудових колектив ів на забезпечення виконання зав · дань по підвищенню продук­

і гласності

ді

Тепер на заводі прий нято в експлуатацію четверту частину виробни чих потужностей. Б ико ристо нуючи їх, машино будівники вже відправ и· ,1И 1'вари_нникам Украї ­ ни, Російської Федерації Бі лор усії, Молдавії, Лат­ в і і, Каз ахста ну та ін­ ІІІІ·Іх респ у бл ік понад в і ­ сі :-.1 тися ч ко рмаз м іш ув а-

необ­

громадс ького

Перед трестом

Водночас партійні орга­ ні-заЩї і керівництво підро з­

дієвості

на

шення соціалістичної

не

праці.

і

KOHBER€P

ти ·

пів.

цим

ності

осторонь

нонано на загальну суму 143 тисячі карбованців. Це перш и й внесон будівельників у перетворення нашого міста і району в місто і район ви­

для

с творення

ділах тресту.

робіт у цілому по тресту ви­

моЖливості

* * *

тися'

дван адцяти

під­

ку, що маютп місце в підроз­

за вдання по загальном у об­ сягу будівельно-монтажних

д ілі в не використали

машин .

складання.

випуска

40

потурбу,­

рядку . З тривогою говори­ лось про окремі факти поРУ­

лись всі будівельні організа­

сокопродуктивної

про

з ра.зкового

що з планом успішно справи­

-

ниць

воно

близько

На ;зборах приділяласІ, ува­

га

на

Відрадно.

плану

шме

В УСІ КІНЦІ КРАІНИ На Уманському зава-

ДЛЯ КамАЗу

1юго

метрів . Тут кілька діль-

мільйонів карбо-

* * *

радгоспах країни

побуту . відмінного обслуго­ нуванни буд і вельників , про задонолення їх купптурних і побутових запитів.

но-:\юнтажних робіт виконали па 102.2 проЦента, в тому

:1устрічному

конверта-

пах

Щороку

хідні стп створення .зразкового

дівельників. Поорацювали по-ударному - план будівель­

процента .

8

ІJанців на рік.

Ії

600

і виступ аючі досить аргумен ­

то вна

~чісячної роботи сільськ их бу­

102,9

жаві

понад

роке впровадження малої ме­ ханізації. Говорячи про в исок у куль­ туру виробництва. доповідач

чотири ­

-

або

розра -

· пристрій.

-

бригадам необхідних . умов для роботи. про смілипе і ши­

Доповідач-керуючий тре­ с том В . Шеїн всебічно про­

•Інслі власними силами

керівники

розділів поклика ні

рядку.

аналізував підсумки

мартенів

рів П·ри r;ривалому збс рсженні його температу-

ун ікальний до вжина

хунками , заощадить дер-

заводові

ної на в агонні колеса, можна перевозити 420 тонн рідкого чавуну до

од-

ємкості, за

\Іе-

першу партію пересувних міксерів . У такій «-сигарі» двадцятиметрової довжини, поставлє-·

гра-

цює сім колективів. Партійні

організації ,

ниеокопродуктивної високої культури і

:1разково го

талургійному

нієї

1000

Експлуатація

У тресті за цим методом nра­

чального року дев'ятої п'я­ тирічки і обговорити завдан­ ня партійної організації в св ітлі постанови ІІ Пленуму міського комітету Номпартії України по перетворенню l~роварів і району у м істо і

рv.йон праці,

В

механізована

за методом знатного буді­ вельника країни М . Злобіна.

щоб підсумувати свою робо­ за

-

колона працює неритмічно. Велику увагу- доnовідач приділяв бригадному підряду

виконроби, передовики ви­ робництва трест у <<Бровари­ сільбуд>>. Вони зібрались.

ту

формально.

Західно - Сибірському

ЗА.ІСО.ІІ'А.ИИ В.РА7.'Е.РС7.'ВА

року


Вище

змагання

прапор

ДОНРВИ

ЗАВДАННЯ РАДГОСПІВ І ПТАХОФАБРИН

РАЙОНУ НА ЧЕРВЕНЬ 1974 РОНУ п'ятирічки року визначального у шостому місяці перед працівниками твариниицтва поставлеві відповідаль­ ні завдання:

одержати на фуражну корову по

кілограмів мо-

396

лока; ,

7960

валове виробиицтво молока довести до виробити 1500 тонн м'яса;

одержати на курку-несучку по

до

ве виробництво їх довести

14

21

тони;

штук яєць, а вало­

500

мільйонів

тисяч

штук.

Продати державі:

7740 тисяч

1500

тонн молока,

штук

тонн м'яса,

13

мільйонів

830

яєць.

Працівники ферм! Ширше розгортайте соціалістичне

змагання за дострокове внконаІІИя зобов'язань ПО' вироб­ ництву молока, м'яса і яєць, підвищенню їх якості, зни­ женню собівартості.

Доярки,

госnодарств

назви

Касян Н. М. ( «Плосківський>>) Бобко М. М. (Семиполківська) JІесик Ф. І. ( «Плосківський») Зелен ко К. А .. (імені Щорса) Малашенко Л. Л. («Плосківський») Бойnрав Н. С. ( «П.~осківський>>) Какун Г. Т. , («Плосківський» ) Касян Г. М. ( «Плосківський») Ка кун О. М. ( «Плосківський>>) Безименна Н. М. (і"ені ,Щорс~) Салай О. А. (імені Щорса) Печура Г. Г. (Семиполківська) Лесик В. М. ( «Плосківський>>) Ка кун Н. Г. ( «Плосківський>>) Жереб Г. М. ( «Плосківський>>) Коротенко · Т. М. («Плосківсьашй») Остаnчук Н. В. (імені Щорса)

Осьмак В. С. ( «Плосківський») Остаnчук А. С. (імені Щорса)

Касян Р. І. (імені Щорса) Жук В. А. ( «Плосківський») Остапець Т. І. (Семиполківська) Топі ха Л. П. ( «Плоскі'ВСЬІКИЙ») Римбалович О. Т. ( «Плосків·ський>>) Шарко В. Я. (імені Щорса) Васюра К. М. (імені Щорса) Строкач Г. А. ( «Плос:(івський>>) Рогальська Т. Я. (імені Щорса) Ткаченко Н. І . (імені Щорса) Строкач Г. Ф. ( «ІlлосківсЬІюJЙ>>)

Шамриленко Г. І. ( «Плосківський>>) Дяченко r. к. («Красилівський») Підлужна М. П. (Семиnолківськ а ) Корзаченко К. Д. (і"ені Щорса) Кривець М. О. («Плосківський») Гончаренко В. Л.

(імені Щорса)

Логвиненко г.

(«ГоголівськВЙ >> )

n.

Лесик Г. Ф. (імені Щорса) Ка кун 8. А . ( «Плосківський») Устименко Г. К. (імені Кірова)

Дордюк О. М. ( «Плосківський») Овчинник О. Г. ( «Іlлосківсью·ІЇІ») Зінченко Є. Ф. ( «Плосківськніі>>) Токар Р. А. (імені Щорса)

Волоха О. І. ( «Плосківський») Ряба К. К. («Русанівський») Висоцька Г. З. (Пухівський ППР). Лишаленко В. Н. ( «Плоскі, вський >> ) Носко О. П . ( «Жердівськнй>>) Лесик О. К. ( «Плосківський>>) Строкач Г. П . ( «Плосківський>>) Дяченко Л . Ф. («Красилі вський») Карпенко К. Г. ( «Плосківський>>) Булах М. І. (Семиnолківська) Лисенко Ф . А. (імені Щорса) Рогальська Г. Я. (імені Щорса)

Безnала м.' І. («Русанівський>> )

По 5-б тисяч штук Пухівський племптахорадгосп-репродуктор. яєць сортують щодня Софія Юхимівна ВИСОЦЬКА та Євгенія Фе­

досіївна ВИСОЦЬКА, яких вu бачите на цьому знімку. Це на бага­ то біЛІ>UlС 3АtіННОЇ НОр,ІШ.

Фото В . Бендика.

ВИНОНАННЯ ПЛАНУ виробниrнва і nродажу державі nродуктів тваринництва і nтахівництва госnодарствами району з І січня по І червня

1974

року

;.,

. "'"'"'

""'

"'"

о

:.:о о'­

":;:><

Назви

о

._о

о"'

J!.!:

.о"' ...... u"' ·-"' "'"' "=

ГОСПОД;J[JСТВ

о.

о.~

"'" "'о ;;:~

ХІ:( о. о

r:~

о

... "

Радгосnи

« Плосківськи Й >> імені Щорса

«Калитянський>> «Русанівський>> «Жерді ВСЬКИЙ» «Заворицький» « Красилівський >> «Л ітківськнІt>> «Требух івСЬ!\ ІІі'І » «З Ор Я>> « Гого,1івськ1ІЇІ» «Бобр!ЩЬКНЙ>> «Зііnо!ІаВ НИЙ >> «Велик одимсr· СЬІШЙ»

Птахофабрики

Семиnолківська Племзавод « РудНЯ >>

Пухіuський ППР Богданівськ<t КиївсьІ\а 1' адгосn -ком б і шп «Кал итянськнй>> імені

Кіропа

Ц е нтральна дос­ .1і дна

с танцін

2129 1928 1502 1536 1465 1396 1383 1369

89 91 93 94 91

12~2

114!> 1140

74 91 88 88 84

9:11

717 647

72,6 76,0 89,6 126,4 79,8 68,3 51,8 110,3 115,7

227

27,0 17,2 35,2 21 ,9 11,5 14,4 30,0 23,5 22,3 12,8 16,4 23.1 13,4

8'2

2.'38

19,6

90,1

124,4

1637

91

27'2

36,3

166,1

85,9

1566 1516 1149

89 89 88

302 170 186

34,2 88,1 233,9 33,3 101,4 369,7 76,9 79,0 І 16,1

І І6,2

1217 І

17:2

8G 89 9:~

500 360 380 445 352 347 :J67 329 :352

113,0

І56,9

71,9 127,5 І І3,3 ІІО,І

92,6 106,6 107,9 147,3 ІОІ,4 99,3 64,7 100,8 79,1 95,2 27,5 96,9 · 161,7

95,2

1629

1.13

108.4

15Б,6

168,1 88,0 212,1 ІОО,5 117,2 104,9 135,6

Гуща М. К. (Семиnолківська) Юхименко Є. І. ( «Літківський>>) Хоменок Д. Є. ( «Заворицький>>) Вітер С. І. (імені Щорса) Миронівська Т. С. («Плоаківський>>) Божко Г. І. («Русанівський») Климась П. В. (Племза.вод «Рудня») Горобей В. Т. (імені Щорса) Біленко К. О. («Красилівський>>) Миколаєнко Г. С. ( «Плосківський>>) Ковnак Р. Т. (і"ені Кірова) Дзюбенко Н. Д. («Гоголівський>>) Соловей Г. А. («Русанівський») Баран Р. В. (Семиполківська) Загребельна Т. Г. ( «Плосківський>>) Петренко Г. І. (імені .Щорса) Коханівська М. Г. («Літківський>>) Холявко М. Ф. (імені Кірова) Строкач М. М. ( «Плосківський>>)

Лаврова Т. В. ( «Плосківський>>) ТурбанІст Н. Л. (імені Щорса) Корнусь В. Є. («Калитянський») Якуша Г. П. (імені Юрова) Кононенко М. О. («Красилівський>>) Москаленко К. Л. (імені Щорса) Риба М. В. (Племзавод «Рудня») Пархоменко М. Г. ( «Літківський>>) Горбач М. Г. (імені Щорса) Кукса Г. С. («Зорю>)

Губська В. Д. ( «Великодимерський») с. «Калитяиський») Дужик Кутузова Г. М. (імені Щорса) Миколаєнко К. О. («Плосківський») Москаленко О. І. («Л ітківський>>) Лук'яненко Н. І. (імені Щорса) Гуриненко Т. Г. (імені Щорса) Макаренко М. Н. ( «Жердівський>>) Шелест Г. Л. («Калитянський>>) «Руса.нівський>>) Карпенко В. Сапоненко О. М. (імені Щорса) ·Василенко Г. М. (Семиnолківська)

r.

Швачко К. М. ( «Калитянський>>) Шевченко О. П. (Се"иполківська)

Максимеиюк З. І. ( «Плосківський>>) Кабиш Л. С. ( «Літкі, вСЬІКИЙ») Рог О. Т. (імені Кірова) Ренська Н. М. (імені Кірова)

Кузін Л. С. ( «JІітківський») .Ковбаса О. Т. («Русанівський») Цьомка С. І. (Богданівська)

ІІІ,6

Вівторок, 11 червu 1974 року

(

·r. (

162,5 147,1

О.

ПІДСУМКИ РОБОТИ

НОВЕ ЖИТТЯ

----------------------------~----~~~----~--------

о

334І

3299 2838 2766 2764 2689 2665 2665 2416 2393 2359 2352 2342 2339 2314 2304 2299 2293 2271 2270 2255 2244

2239 2225 2217 2191 2186 2185 2183 2178 2177 2172 2153 215І

2147 2142 2126 2118 2116 2110 2106 2091 2087 2061 2057 2045 2045 2043 2040 2032 2028 2025 2016 2013 2009 2000 І993

.1990 1983 1980 1980 1973 І968

1963 1960 1952 1949 1941 1940 1940 1939 1935 1934 1931 1930 1923 І921 19І8 19І2

1908 І81)9

.1892 1889 1887 1884 1881 1871 1860 1858 1857 1847 1844 1844 1840 1839 1839 1838 1837 1836 1836 ·1833 1833 1830 1828 1823 1823 1821

403 205 646 648 511 479 555 555 467 56:3 583 549

470 501 347 442 599 460 544 636 406 547 475 490 577 468 478 602

526 480 553 525 357 490 360 547 553 529 470 312 462 424 45-! 483 149 492 347 42'2 510 407 428 427 455 475 479 540 539 480 478 590 472 449 490 412 434 475 430 349 543 489 481 418 428 406 294 399 395 456 495 418 232 491 491 414 409 44-l 506

469 520 393 448 423 409 460 478 586 426 356 467 384 390 312 255 282 416 394 619

ТВАРИННИКІВ ЗА

5

МІСЯЦІВ

Фесюк Г. М. («Плосківський>>) Юрченко В. П. («Русанівський») Москаленко К. П. («Красилівський>>) Юрченко К .. С. («Русанівський>>) Борисенко Г. П. (імені Щорса) Мехед Г. М. («Літківський») Коваленко У. М. (Калитянська) Прилуцька М. І . ( «Плосківський»)

КуЗовкіна

r.

18І4

1810 1810 І808 І808

М. (імені Щорса)

Колутницька Г. О. («Русанівський») Рогач Г. І. ( « Красилівський>>) Розгонона З. А. ( «Калнтянськнй>>) Мушинська Г. І. («Красилівський>>) Іванова Т. О. (Семиполківська) Кукшин М. З. ( «К<Ілитянський») Безштанько О. А. (Пл. завод «Рудня>>) Іванко В. І. (Племзавод «Рудня>>) Бутрим О. Г. (Семиnолківська) Литовченко Г. С. («Русанівський>>) Божко Є. М. («Русанівський>>)

Дяченко Н. М. («Красилівський» ) Когут М. й. ( «Великодимерський>>) Жарик є; О. (імені Кірова) Яковенко К. А. (імені Кірова) Петрик К. С. («Русанівський >>) Ревенко А. В. (імені Кірова) н. «)КердіВСЬКИЙ>>) Климова Силка Г. А. («Зоря»)

(

r.

Коноnля Є. С. («Запл ав ний>>) Галицька В. Т. (і'1ені Кірова) Чайка А. М. ( « Тр ебу хі вс ький>>) «Калитянський») КочутеJІКО о. Менжеrа Г. С . («Красилівський >> ) Пи .ІІЬтяй Н. М. («Русанівський») Кравченко Л. А. ( «ЗаворицькиїІ>>) Туренок О. О. («Заnлавний>>) Шевченко Л. В . ( «Запдавний»)

17ІІ

1708 1704 1703 170І

1700 1697 1694 1689 1682 1678 1675

Москаленко Г. І. («Красилівський») («Зоря >> )

Пиндюра М. В. (Пухівський ППР) Tonixa У. Д. ( « Плосківськнй >> ) Сулима Д. Г. (Пухівський ППР) Яковенко Г. С. («Заnлавний») Литвиненко М. К. (імені Кірова) Сойма С. П. («Заворицький») Кононенко Н. Г. («Красилівський») Дяченко Г. М. (Семиnолківська) Грос Г. О. (імені Щорса) Скидав С. П. («Красилівський>>) Борисенко € . Б. ( «Плосківський>>) Сахно Н. З. ( «Літківський») Бондаренко Г. І. («Красилівський») Побірнева К. Н. (Семиполківська) Ратушна Н. С. («КрасилівськиЙ >> ) Іванко О. П. («Зоря>>) Добруха Г. В. («Гоголівський>>)

25І

401 365 831 419 406 405 391 359

16І5

1612 1612 І608

1604

Полях П. І. («Жердівський») Михайлицина Д. П. (імені Щорса) Лесик К. М . (імеаі Щорса) Штаnир К. У. ( «Жердівський»)

І602 І600

Драгініч П. І. ( «Требухівський>>) Стецюк К. А. (Семиnолківська) Кудрявцева М. І. («Красилівський») Найда О. Г. (імені Кірова) Васькевич К. А. («Заворицький») Колесник Г. Я. («Гоголівський») Батюк Г. М. (Семиполківська) Дяченко Є. Г. (Семиnолківська) Могильна П. З. ( «Требухівський») Сав'яненко Л. І. («Красилівський»)

І592

Бондар О. В.

(«Зоря»)

Москаленко К. С. («Красилівський>>) Василенко А. О. (Семиnолківська) Яременко Л. І. ( «Бобрицький»)

1600 1594 1594 1590 І 58 І 1581 І576 І576

1576 1566 1564 І564

1562 1555 1554 1553 1550

JІьовина В. С. (Семиnолківська) На калюжна В. Г. ( «Бобрицький>>)

42І

394 402 367 225 376

167І

1622 1620

Талаш О. А. («Гоголівський») Лоб ко Г. І. («Красилівський>>) Божок Г. М . («Літківський»)

435 398 310 359 444 402 394 506

1667 1664 1661 1661 1655 1653 1644 І642 І641 І638 І629

(«Зоря >> )

394 828 428 540 507 424 457 280 458 59 І 395 453 385 430 452 402 402 436 559 838 466 400 377 395 402 270 420 384

1714

r. (

Труш М. П.

1800 1798 1794 1782 1779 1779 1775 1766 1754 1750 1746 1746 1744 1742 1740 1739 1733 1731 1729 1727 1721 1720 17І8 17І7

АндріящеНІю Г. К. ( «Калитянський>>)

СІюром на М. Є.

РОНУ

1974

4ІО

398 404 376 421 402 420 403 403 401 420 428 421 400 354, 430 394 397 254

473 394 387

386 430 406

350 386 3І9

360 445

ПТАПZИИЦZ Пташниці,

назви

госnодарств

Коваленко З. П. (Київська) Бруй М. й. (1\иївеька) Лучина Т. Ф. (Київська) Слуценко Jl. П. (Київська) Суменко Г. О. (Київс~:~ка) Погребовська О. К . . (Київська) Галицька О. П. (Київська) Косахівська К. А. (Київська) Лаєвська К. ·В. (Київська) Бобко М. П. (Богданівська) Паденко В. О . (Київська) Здоровець К. І. (Богданівська) Малайко О. О. (Київська) Щекотоліна Р. й. (Київська) Кеуш Л. Р. (Богданівська) Романенко К. І. (Богданівська) Вінник Р. О. (Богданівська) Теnлюк Ф. О. (Богданівська) Пиндюра С. Г. (Пухівський ППР)

І25,І 1050900 122,8 2І75500 122,7 952600 122,0 І ІІ9600 121,2 1064900 121,0 1068000 І І9,2 2911600 116,4 1066000 І 16,2 І І67600 І 16,1 І І59000 114,9 974800

114,І

1І24000

113,5 969800 112,2 850200 І І 1,8 1083000 110, І І494000 110,3 1186000 109,5 193000 ІО6,5 . 339900 ІО2,7 213000 Климась Т. А. (Пухівський ППР) ІО2,6 309000 Микал О. Г. (Пухівський ППР) 100,2 282200 Лобко У. М. (Пухівський ППР) 297595 Пономаренко Г. В. (П. з. «Рудня») 98,0 94,0 223493 Процайло О. Г. (П. з. «Рудню>) 248604 Батечко О. І. (Племзавод «Рудня») 92,2 О

3

атор.

О


.rfll

ВІВТОРОК, 11 ЧЕРВНЯ Програма ЦТ передач. Програма _

jJt:::"l

12.5fi

СерІЯ

Співає

афіша.

Наша

-<Механізований тік- кожному

16.\.S

(Дніпропетровськ).

господарству».

-

І

LVI}' 1\с:ІЛ»;

(JV

«Похмурий раною>.

Л. Остапенко. 15.10 -

//._І7JUJ!/V}IJ'_ =- --~ ~-· - - · _ '!"'"·

9.. 00

"-'\V.Ц!nЛ11

'Jд

== ==-

«Екран м.>лоднх».

16.45

«Будемо маІ!стра-

«На головних на· ми». (Львів). Ії.45 нрямках п'ятирічки». (Каховський ма· 18.00 гістральний канал). (Херсон).

9.05 _

К. т. Гімнастика. 9.20 _ Новини. 9.30 «Вогнище». школярів. к. т. д.1 я 10.00 - к. т. «Клуб кінопJдорожей». 11.00 _ «Радянський характер». Теденарис. \5.55 _ Програма передач. 16.00 Міжнародний кон«На•·ка сьогодні» І<:. т. Телевігрес- териологів. tб.зо і «Малюк фі~lьм художній зійний. карлсон. який живе на даху». 18.00 _ про звірят. Дітям Новини. 18.1.'5 · т « ворЧІсть (Ленінград). 1k.30 -- 1(. т.

Сьогодні з вами поет N\. Упеник. 18.30 Ін· Реклама. Оголошення. \9.00 формаційна програма «Вісті». 19.45 Творчий вечір артистів Ленінградського Пушкіна . ім. театру драматичног.> 20.43 - «На добраніч. з іти!». 21.00 - І<:. т. 21.45 Програма «Час». (М.). <<Сатиричний об'єктив». 22.05·- Теле­ журнал «Старт». 22.50 - Вечірні новиІІІІ. Програма передач. Програма на Київ і' область

клІкуреу \' міжнародного відкриття Трансляція п. Чайковського. ім. 3 21 оо

теіі. Телефільм «Пригоди пса Uивідя». (1 і 2 серія). 19.10 -Співає В. Атлан-

_

-

господарству».

Програма

-

15.50

І<:. т. ДокументаJІІ.Иий передач. 15.55 велика вода». телефільм •Іонессі» І<. т. Для шко(l(расноярськ). 16.25 телестудії зал «Концертний л ярів. вибJр· І<:.· т. Зустріч «Орля». 16.55 виборчого міського ців Московського

округу з кандидатом у депутати Верховної Ради СРСР тов. Косигіним О. М. (Трансляція з Держа.вног) академічного Великого театру Союзу РСР). 19.\і 1<:. т. Концерт радянської пісні. 19.45 - І<:. т. Прем'єра художнього re.1ефільму «Причад». (1 серія). 21.00 ,.... Інформаційна програма «Чае». 21.45~ - НовиК. т. «Ану, дівчата!». 23.15 ни. Програма передач. Програма УТ

11.0.1- Новини. 11.20- «Екран мо-

Для ді·

Наша афіша. 18.05 -

18.00 -

-сільська-

•Наука

-

li.IJь

,цовнара~.

му

-

19.45

сті».

!ОО-річчя

(L(o

«Наодинці

дня

з

нар)дження

.1ітературннх

«Пригоди

фі.%м

Художнііі

т.

К.

-

Кінотрило-

творів.

проrрама

Інформаційна

19.15 -

«Ві-

акІі­

музики. класичної l(оицерт І(. т. Прем'єра художнього же­ лефільму. сП рич ал». (2 серія). 2І.ОО Інформацііtна програма еЧ ас». 21.4&-К. т. Чемпіонат світу з футбJла: збір­ на Бразі.оії -збірна Югосдавії. (ФРН).

19.15 19.45 -

Проrра_ма УТ Програма на Київ 1 область 16.50 - На~ а аф1~а. 16.55--К. т. Зу18.00 _ Наша афіша .. 18.05 _ Для дітеіі. Телефільм «Пригоди пса Цивіля:о. стр1ч виборцІв ЛенІнградського вибор­ (3 і 4 серії). \9.00 _ Наш огляд ~Ре- чого округу МІста Москви_ з ка.ндидавиробництву». том у _деnутати ВерховноІ Ради СРСР службу на зерви з Транслящя 19.30 _ Уривки з балетів п. 1. Чай- тов. ПІдгорним М. Великого академІчного ковського. 20.1&--Документальні фільми Державнло •Олександра театру Союзу РСР. (М_.). _19.15 - Ін фор; місто:.. «Здрастуй, моє Кеnкало», «Чуйські буsадьщини». 21.ІО ма_цІйиа програма <ВІСТІ•: 19.45 .... Співає л. Остапенко. 21.55 _ J.нфор- сВІ,ТІ музики». (НашІ ГОСТІ - учасн.ики об єд_~аного пленуму творч~х с_шл1 ок маційниіі випуск «День за днем».

!3·

•>

ЧЕТВЕР

УкраІНИ). 20- 45 - сНа добраНІЧ, ДІТИ.». 21.00- Програма «Час». (М.). 21.4R

13 ТРАВНЯ

'

Ц

ХудожнШ фільм «Дtвоча клятва». Програма на І(иїв і область 18.00 _ Наша афіша. 18.05 _ к. т. в_ечір наукоюго кіно. 19.00 _ Урочи­ присвячені 100стий вечір і концерт річчю з дня народжеkня М. ЧеІ)емши­ ни. Трансляція з І<:иї.вського держав­ ного українського драматичного театру ім. 1. Франка. 22.00 _ ІнформаційнІІіі внл.-rк «деІІь за днем».

зація

(Трансляція з Державного

демічного Великого театру Союзу РСР).

п Т рограма Конкурсно-розва•5І+ТИ» · .1одих». . !І.ОU ~ Програма передач. 9.05 для дітей. жальна програма. 12.35 Новини. 9;30 гадстук». 1\. т. ГІмнастика. 9.20 «Мама Художній фідьм «Червоний фільм тоn. 20.20 -- Хvдожній внііш~lа за\ІіЖ>>: :Z\.30- К. т. «Нnrодні 16.20 - Наша афіша. 16,25 - сТерна- -- _<:~Іахова ~кола». 10.00 - К. т. Ху. Крем .'Іівськоrо Палацу з'їздів. 21.45Інформаційна програма «Час». (Розп1відь про Тер- д.>жнІй телефІ.'hМ •Я.к ми шукали Тишрайдуги» пільські · Інфор~~аційнніІ ви· нопільський К. т. Продовження транс.'Іяції 3 Крем- таланти». 22.15 комбінат). кг:~ 11.00 - «На бу дов ах п'ятиріЧКИ». бавовняний 1Івського Палацу з'1здів 2250- «Пое- пуск «Де-нь за дІІЕ'М:». 16.00 Програма пер~дач. (Львів). 16.55 - 1(. т. Зустріч виборців \.,.,,:' СЕРЕДА, 12 ЧЕРВНЯ ЗІЯ» 23 Оо - Чемпіонат СРСР з фехту:\\осковського міського виборчого окру- Докуме~та.1ьний , телефІдьм . <Ваддай_Програма ЦТ uaa""· Рапіра. Чоловіки. (Мінськ). 23.20 І ~юнерськн_н гу з кандидатом у депутати ВерхJвної 'ьк1 есюзн» ~с 16.2о -- 1(. 9.ІJU __ Програма передач. 9.0іі 1\. т. Ради СР~Р -- 11 >ПІІНІІ. Програма передач. О .. М. КОНL(ерт. lб.оо - І<:. т. З;;стр1ч виборцш І(осигіннм тов. округу виборчого Новини. 9.30 --К. т. Транслпц1я з Державного академІчно- Леншградського Гімнастика. 9.20 Програма УТ 11.(1() -- 1\.)вини. 11.15- 1(. т. Екрані- Д.1я :(ітей. «Виставка Буратіно». 10.00 го Великого театру Союзу РСР. (М ). Ім. Москви з кандидатом у депутати Урочисте

т.

К.

19.00 -

світу>>.

народів

В.

кииrою:о. •М.

з

«На добраніч, Черемшини). 20.45 Програма «Час». (М.). діти!». 21.00 тижсСільськ.огос:подарський 21.45 Вnерше на телеекрані. день:о. 21.55 23.30 Цернік~. «Справа фільм Художній -- Вечірні новини. Програма передач.

111.

Верхошtої

Ра;щ

СРСР

тов.

· ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, ,.,.... •

€.

Редактор

Підг.>рним

ФЕДЯЯ

;............................................................... .....! УЧИЛИЩЕ

ТЕХНІЧНЕ

КИїВСЬКЕ

БАЗІ

НА

І

.N'2

ОГОЛОШУЄ НІ\БІР УЧНІВ фрезерувальників,

токарів,

l·люсарів-інструментальників, робіт.

механо-складальних

слюсарів

Строк навчання ІJ тс·хнічно\ІУ 10 к.тасів -- 10 місяців. на базі прав<~

В

учІІ,lІІщс

освітою

8--10

Для

батьків.

:'а роботи, виконані ними в процесі виробничого навчання на виробнипrnі і в учбових майстернях.

ї. Довідка про щеплення.

:заяви приймаються з

Прн учи,шщі працюють класи вечірньої школи,

учн.шщі

на

r;онкурсом

зарахов_уються

відмінно, на

у

ПО.і<І

вуз

від

відриву

навчання без

технічно~ІУ

в

навчання

виробни­

нри одерж<~нні позитивних оціно.к на вступ-

цтва,

НА

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

широкого

Трактористів-машиністів (строк навчання

-- 3

і зв'язку (строк навчання

4.

Бригадирів ня

5.

І

-

-- 1

Для вступу потрібні такі документи:

профілю

(строк

бригад

навчан­

навчання

(строк

-

6

На трирічний строк нанчання прийvІ<Jються юна­ кн та .дівчата віком вІд 15 років і старше, які \Іають освіту за 8 класів. Учні з трирічним стро­ І{О\1 навч<~ння одночасно з професією ·одержуюrь середню

:J,.

Характеристика

І ОJІОВНОГО

Довідка про склад сім'ї. Довідка про стан здоров'я.

9.

УПРАВЛІННЯ

Поовідчення тракториста першого або друго­ го класів (для майстрів-наладчиків та брига­ :!Ирів тракторних бригад). Початок навчання

1974-1975

професії

продавця

Перея-слав-Хмельницький, Можайська,

5,

СПТУ

5. Довідка про стан здоров' я ( ф. 286).

G. Характеристика зі школи. ї. Довідка з місця проживання. 8. Медична довідка про те, що протягом

та

контролера-касира щювадиться без екзаменів, а екзамен по малюванню. продаюlя-офор~І.lЮІJRча

останніх трьох років не хворі.~и інфекційними хворобами. 9. Довідка з колгоспу або радгоспу. 1-2 •роки. Строк навчання Ч · ,. ас навчання "чні забезпечуються стипендІєю. п училищі зараховується в загальний трудовий

~

До заяви на ім·~ дирЄ'ктора, із зазначенням та оезперrt~:::окст:а~~ть

,J

вересня.

Документи пода,вати особисто на адресу:

професії, додаються:

вул. Кіото, 21, телефон 5З-З6-72, м. Київ-156, 53-36-63·. (І хати до станції меТ1ро «Комсомольська»).

І. Документ про освіту· (в оригіналі). 2. Свідоцтво про народжЕ'ння (копія).

З. Автобіографія.

Дирекція.

4. Три фотокартки розміром ЗХ4 см.

~~~-~

!

і

і

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ на 1974-1975 навчальний рік

І

....,...". ~~~,~~~~~~.. ,.........

І

строком навчання; трактористів-машиніс"І"ів ІІІ кnасу з однорічним строком

: :

f і

навчання; електромонтерів строком навчання;

і

8-10

ПРИйМАЮТЬСЯ

t

приладах і

авто-

ОСВІТОЮ

З

І ДІВЧАТА

ЮНАКИ

КЛАСІВ ВІКОМ ВІД

однорічним

з

сільської електрифікації

слюсарів по контрольно-вимірювальних матиці з дворічним строком навчання.

: • •

Вступники подають Заяву на ім'я директора.

І

такі документи:

Автобіо11рафію. Свідоцтво про народження (оригінал).

І : : : : : : : :

: : • ; : :

Сві-доцтво про освіту (оригінал).

!

Довідку про сімейний стан (для сімейних).

і

Документи приймаються до 28 серпня 1974 року.

і

Довідку з місця проживання.

Три фотокартки розміром ЗХ 4 см.

Початок навчання -

1 вересня.

: : харчуванУчні забезпечуються триразовим безкоиІТовним : нюt, спецодягом, гуртожитком. : Стипендія- 20 крб. (сімейним), 10 крб. (одина-кам) на мі: сяць. Учням груп, які закінчили -сільську загальноосвітню еередню школу, де вивчали трактори, комбайни та інші сільська- . : виплачується стипендія

t

Бажаючі можуть от,римати права шофера-аматора та м.о-

: :

го·сподарські машини або автосправу, в розмі,рі 85 крб.

і

в Згурівській

tt

Адреса училища: селище Згурівка, Яготинського району, Дирекція. Київської області, вул. Леніна б.

і і

БОГУСЛАВСЬКЕ ПРОФЕСІйНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

:

тоцИІкліста, а також одержати середню ос,віту вечірній середній школі.

: • : і

І

:

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧ·НІВ

і

з таких спеціальностей:

J в м. Богуславі І в філіалІ (м. ПолІське) Київської області Майстер по індпошиву чоловічого, жіночого і дитячого

: : :

верхнього одягу. Строк навчання -

2 роки, Початок занять

І вересня 1974 року. Підrотовка в м. Богуславі і в філіалі м. Поліське.

і

Закрійник чоловічого, жіночого і дитячого верхнього одяодинадцять місяців. Початок занять гу, Строк навчання 1 вересня 1974 р. Підготовка в м. Богуславі. 1,5 року. Перукар широкого профілю. Строк навчання -

і

t :

Початок занять

~

-

],

вересня

1974

р. Підготовка в м. Богусла-

ві.

: : :

-1,5 року, Початок занять.- І вересня 1974 р. Підготовка

.t

Фотограф. Строк навчання - 2 роки. Початок занять 1 вересня 1974 р. Підготовка в м. Богуславі.

Майстер по індп.ошиву модельного взуття. Строк навчання

в \І. Богуславі.

У профтехучилище приймаються особи, які мають

• : : : : :

освіту

за 8-10 класів без вступних екзаменів. Учні забезпечуються

стипендією, гуртожитком у м. Богуславі (у філіалі виплачу· ються квартирні).

Вступники подають: заяву на і\t'я директора, документ про

освіту в оригіналі, характеристику з місця роботи чи школи, медичну дові-дку ф. 286, трн фотокартки ЗХ 4, направлення

і

побуткомбінату.

і

Паспорт чи довідка з сільради пред'являються особисто. Адреса училища: м. Богуслав, Кнївської області, вул. Леніна, 120. Дирекція.

: : і • • • і•

ЗГУРІВСЬКА ШRОЛА-ІНТЕРНАТ

QГОЛQШVЄ t1

у

і

ПРИЙОМ

'-ТЧНІВ t1

і

t

і : : : : : і

і • : : : :

~

: : : : : : : : : і • • • :

:

1974-1975 НАВЧАЛЬНИй PIRt~ • Заяви прийм~ються 3 1 червня 197.4 р. I-VIII

RЛАСИ иа

Звертатися иа адресу: Rиївсьна обл., Яготинський р-н.,

: :

І

РОКІВ І СТАРШЕ НА і

15,5

І ВІД 16,5 РОКІВ НАВЧАННЯ ДВОРІЧНИИ СТРОК НА ОДНОРІЧНИИ СТРОК НАВЧАННЯ. СТАРШЕ -

: : : : : і : : : : : : : : : : : :

і

МІСЬКВИКОНКОМУ

ПРИЙОМ

продавців-оформлювачів

навчання

року.

навчальний рік

вітрин та торговельних залів. До училища прнймаються юнаки та дівчата, які ностійно живуть в м. Києві та околицях, віІ;о~І від 15 років, 3 освітою за 8-10 класів. для

1974

УЧИЛИЩЕ

КИїВСЬКОГО

ТОРГІВЛІ

м.

вересня

Дирекція,

ва кваліфікованих продавців та контролерів-каси-

Прнйом

училища.:

1

-

вул. області, Київської N2 2, телефон N2 5-20-40.

У•ІІІJНІще готу• для торгових підприємств м. Києширокого 11рофілю;

відділення

Направлення колгоспу, радгоспу, «Сільгосптехніка», РЕМ.

10.

ОГОЛОШУЄ

рів

робош.

місця

7.

ПРОФЕСІйНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ

на

або

8.

~дреса

,lітературою.

За \Іайстра'VІи-на,lадчиками і бригадирами трак­ торних бригад зберігається ссрс:\ІІЬО\ІісячІІІІЙ за­ робіток за ~tісцем роботи.

КИІВСЬКЕ

школи

11.

безп.'Іатни:vІ триразови~r харчування:-1, спсцодя­ білизною, стипендією І·ом, юуттям, постільною 10 крб., сімейні -- 20 крб. на мі­ (одинокі навча,1ьною

з

навчання.

Паспорт або довідка з місця прожИвання.

освіту.

Учні забезпечуються:

сяць),

Автобіографія.

4. Свідоцтво про освіту (в оригіналі). 5. Свідоцтво про народження (в оригіналі). 6. Три фотокартки (ЗХ4 см.).

Майстрів-наладчиків по техдог ляду за машни­ парком

2.

строку

і

ної спеціальності

рік).

но-тракторним місяців).

113·

Заява на ім'я директора з зазначенням обра-

!.

рік).

тракторних

УЧИЛИЩЕ .М2

Іrюг.ородні та учні з трирічним строком вчання забезпечуються гуртожитком.

З роки).

широкого

години.

ГO,I';f'G~

електрифікації

-

З. Трактористів-машиністів (строк навчання

профілю

роки).

сільської

Електромонтерів

2.

17

1974-1975 НАВЧАЛЬНИИ РІК

;f'ЧИ.JІИU~Е І.

до

ПРОФЕСІПНО-ТЕХНІЧНЕ

СІЛЬСЬКЕ

ПЕРЕЯСJІЛВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ

9

Адреса учи.1нw.а: м. Київ-52, вул. Мотоцик.~ет­ Іііі, N2 1, технічне училище N2 1. Ухати трамваями N2N2: 14 , 15 або тро.тейбуса­ заводу. мотопиклетиого \ІІІ N2N2 16, 19 -- ТІО ТР.1ефон: 79-98-25. Дирекція.

а прн заводі є вечірній машинобудівний технікум.

закінчит1

роботн

;Іісця

4. Довідка про стан здоров'я (форма N2 2'86). 5. Характеристика зі школи. 6. 6 фотокарток (ЗХ4).

підвищену одержують навчання Відмінники стипендію. Крім того, учні одержують вип,тапr

які

до заяви на ім'я дирек-

документи:

І. Документ про освіту. ~- Свідоцтво про народження. :J. Довідк<І з місця проживання

класів, які проживають в ч·. Ки<о<;і

Учні училища забезпечуютьсн стипендіt:ю в роз­ ЗО крб. \І ірі 23 крб. 50 коп., на базі І О класів -

Особи,

додаються

тора

J

око.~ицях міста.

та

60 Крб. BCTYilY в училище

навчання

ЧRС

СТІІПЄН.ІіЇ

О.'І.ер­

;l.інчата

та

юнаки

приймаються

на

виплатою

з

приймаються

чії,

;rотоцик.lіІ.

водія

жати

стаж. Особи, звільнені в запас з Радянської Ар­

училищі на базі класів·· 2 роки.

8

спеціа.%иістю

з

одночасно

\ІОЖуть

Учні

скза:~rеІІах, а rrpи вступі на денне віддііІення І вorar прий:~tаються без сrажу обов'язкової роботи піс:rя закінчення учи.тища. Час навчання в учи­ безперервний трудовий в .1нщі зараховується

rrrrx

:

УЧИЛИЩЕ N2 4

і

УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ:

слюсарів-ремонтників,

ЗГУРІВСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПРОФЕСІйНО- ТЕХНІЧНЕ

: :

МОТОЦИКЛЕТНОГО ЗАВОДУ

.........................................-....................... с. Згурівка, Шнола·lнтернат.

Дирекція школи.

:,.

і ;

!

#ti:QDI'..:'"I ..... olvC'#~ .. .,._,_._.,.."..,_,.oC'-111"'' ьC::C'JQC>I'#..,c ~~.,.,..::O"Ciol"tW ::С"с ....-r':C:L"":#':I''&'Q,g'QoW'CC:C'::O'...:'"І'::O'-"'....,;"'c&!"#C'чO'""oC'........,..I"ololoC'C'C~-1

<НОВАЯ ЖИЗНЬ>

Коммунистнческой

....

С

партии

-

·~рган Броварского горкома

УкраинЬІ,

оветов депутатов трудящихся

городекого и

К

невекой

0

б

районного

ласти,

І

НАША АДРЕСА; 255020,

м, БРОВАРИ,

вул, Київська, 154,

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

відповідального секретаря,

дента

-

19·3-82,

заступника редактора

-

19-4-47, '

відділу сідьського господарства, кореспон-

місцевого радіомовлення -

масовuї роботи, фотокореспондента -

19-3-IS, 19-4-67,

віддідів

промисловості,

І

Газета виходить

У, вівторок, сеgеду,

oб~::.m-:f S І Ф~~м':{у

газети 'сПравда:о, ,

7;Іh~к;'~7.""Б;:~;~;:~~;:;r:к:-7:С~:Г~~бл~;~л7н:4'~~;::~и~:::~~.:;:rг;:;;rі..::::к:в~(~~Рrі:r~;~~в7ь~а71Б~ --...-.·з:м~-;~;:-:~;:о;

90 номер 1974 рік  
90 номер 1974 рік  

90 номер 1974 рік

Advertisement