Page 1

ПРОАе1NZрl

.с/х "раїн, вднаііmєся!

РІк видання ХХІУ

ВУДІВВНІС

10lУОl3111У

Орган Броварського районного комітету І(омуністичної партіі України та районної Ради депутатів трудящих l(иївської області

ом

90 (2151)

*

Четвер,

ПИnNЯ

27

1961

рону .

ЦІна

коп.

2

Мітинг У ВеJlИНОIУ КрВМЛіВСЬНОМу П8J18кі

нада пда'Н пеJШl~ro ndIвpi'Ч'ЧЯ 1961 P'OOtУ по ПЇ;IlJВl1ЩeJI'RIO 'ПjЮJПWl'Ив­

:Jмагання тру~ящИ'Х

статистJIIЧН()ГО

праці. Вик{)на'Но ооа'н зни­ щ)О.мн~:ювої Il'IЮДу:кціі, о;(еj)Ж'аIНО в ціlЛОІМу по Ha'pOДH{;МJY ГOOnOlдaPCТBY ])ООІІУбліки на 7 '!JIP()центі.в прИіБY'JIКУ 6ільше , ні'ж за ві,дпові\.lНИЙ ПЄ'ІУЇО'д

Ра.ді

ми,нрого

У!tр&ЇНИ на

тІ НОІві У'~піхи переконtJIиво евіц­ ЧИ'l'Ь 008ЇjЦOМJ1е-ltН'я ЦентралЬІНОГО уfi'I)3lВJIiння при М1ністрів YJtpaїI!l1CbKOЇ рср

ПoJl&'НУ

розвитку

ням неухильного прагнення народІв СРСР І Га­ ни рІшуче вІдстоювати справи миру І прогресу, безустанно боротися за повне й остаточне виз-

волення африканськнх та інших колонlального поневолення.

МОКРЕЦІ

ГУБЛЯТЬ

Жі]ЮIд'Н~го

анЮJOIЧи

гоопо~рства реcnу(ілfltи в першо­

&

Закрити всІ канапи втрат врожаю

року.

в'аяn

3000В'JliзaRНЯ,

М(}кр~цький кош'о('fJ ЇІМ . І-го ТJ)3ІВНЯ О;(ИН 1'3 пе'рших в j)a!Йо­ ні розп~чав ЖНИІБі3. 3а 4 робо­

[Іе­

ЧИос дні ~yт було .}i~ ,pщjль­

РООИllOOнади . пда'н сівби ~ИіХ J1~b­ му пИlріччі 1961 J!'OКIY. ПJIIІІН' ВJIПYIС'КІУ ПJ>4*lІСJliOВОЇ про­ ТУР. Посівні Шlощі JJciiX сїльсь.ко­ ц)1Щіі за 6 мїіС!_ 19~1 року roООЩЗрських культур, ~'''Ш>>Чаю­ вИllt00l8:JЮ на 102 .проценти. По­ чи озимі (під уірОжа'Й 1961 ~), .

ВВ'РООВИЦТВ3 зріlС 'на 9IфОіЦеНТЇIВ,

CТIIifOВJlять 33,9 мілJJiі(}на гекта­ ріll. П~р.іDWIНО З 1 лиШl.я 196~ ро- '

а ~дО'б.овИЙ виnу(',к щюдуок­

ку

pїIВ'Н.lНO з першь півріЧJЧJllМ ми­ нулого р<Жу обеsw щ)()охислового

ціі 3'бі.'JЬшивсяна

9,5

ПООІід()ІВНО і неу'хильно

реС'ІІубліки

UіЙС­

розвито"

важко І

:ну CJrp.ИJIТЛИВУ ГОДИНІУ і, ІНЄ'ДИВJI:Я­ чись на те,

збіЛ'ЬШИJlОіС.ь на 533

ПРАПОРЕЦЬ

тисячі ~;nB, у ТOJfY чис.лі корів

Н1Оєтьм Лeflї!ИСЬКІІЙ курс на пе­ рева:а.'\ІІ1fЙ

но і щmмим ,IWм6аЙIFУIІWIІІНIМ 300 ,гектарів жwrа і пшенищї з 500. К1І!МБМінери ВИК{),})JIIСТОВУIO'l'Ь ХОЖ'­

'н'а 296 ТИСЯЧ голів;

ІН­

~ycтpii~ ПоptвнJIJНО 3 пе.рапи... пів­

ШJІГОЛЇІВ'~

С!ВИней 3}ЮCJ10 майже на

Pb1J1PJN МИНУ:ЮГоРОК'У вироблено йон, птиці •

имь-

1

на 2,4 мільйона

'11n

більше: чавуну - на 1 Ж.ТІМон готв. ~,v(JoХИ 3МЄ>НіШИ,JIОСЬ поогоТООІІІІ, сталі -на 984 тИlCtR лів'я овець. Тривало ;да.льше змЩнєшш МаТОН,Н, IфОIta'l'У на 878 ТІІІСВЧ ТQIIII, залізної рy\Iul на 3, 1 теріаЛЬJIо-тех,н,і,'ІНОЇ бази колгос- ·

-

у густій, високій пшениці, погоАдуючись, пливе

баlнер, що міцно ках

штурвал

в далечlиь,

«CK-3)t.

Ком­

тримае - ру-

машини,

ДИВИПоСя

or лядаючи

безмежнІ

НА КО

М Б А VI Н І v

переможцем

комбайнера

рія Лебединця і вручили перехІдний прапорець.

Широко

серед

розгорнуте

комбайнерів

що машини вже

с.та.­

рі, д(tбиваЮТ~JI добри.х JЖJYль­ татів. Т'3ІК, М. ЧеJ>ЄIЩНItlЧОІК при­ чіпним кООІ!баdiJном ('l'fJ'3JК/I'O!I І. ДOВГOOl()'1) ,8 оюре.мідиі збирає по' 18 гекта.рів хді'ба. КООІібайнеор В. О.'Іексієнкомашиною «С-4»-

поголів'я вeJНlltOї pocaroi ху­ АООИ в КОМООО8ІХ j р,а'дгоспах

процента.

народІв від (ТАРС).

ВРОЖАЙ

Трудівники сільськосо г()сподаlРС1'ва Y'JtpaїffllClbKOЇ РСР, :цій­

про п~_и ВІІКОЖШНJI держав­ НОГО

У

ROC'f1

з'ї;цу ItПРС і ХІП ЖЄlНон,яctJбіВ3JJYl'Oсті

з'ї:цу КП У'Ю])аїIНИ. Про до'С,яI1НУ­

вІтав .цорогих rocтeA з мужньоі, волелlOбної Гани. На мlтингу виступили днректор Інституту Аф­ рики голова Радянськоі асоцІаціі дружби з на­ родами Афрмки І. І. Потехlи, токар ПерШого дер­ жавного пlдшипникового заводу В. Ф. Яшин, МОlfтажниця MOCKoВCoKoro елеКТР0.l8МПОВОГО за­ воду Р. В. Баркова. З великою увагою і ПaJIКИМ схвалеННIІМ було вислухано промови Голови ПрезидІі Верховноі Ради СРСР Л. І. Брежнева Ід-ра Кваме Нкрума. Мlтинг дружби мІж народамн Радянського Союзу І РеспублІки Гана був IІскравим свідчен­

памці

ВИЩЕ ТРУДОВЕ НАПРУЖЕННЯ НА ЖНИВАХ! КОМБАЙНЕРИ! БОРІТЬСЯ ЗА ВИСОКИЙ ВИРОБІТОК ТАК, Я К r р и r о р І Й J: Е Б ЕДИ Н Е Ц Ь.

господарства України Прекра'СІні 'резу.'1ьтати Щ»ШІ~ СИ'l"Ь JllCeОО'lЮдне с{)ціа.тастичне

Кремлlвєькому

вІдбувся мlтинг дружби між народами Радян­ ського Союзу І РеспублІкою Гана. В ньому взя­ ЛИ участь 'Іисленні представники трудящих і rPOMaдChKOCTI Москви та Московської облаетl, студенти з Гани та Інших африканських країн, якІ навчаються у вузах сто.. иці. Бурхливими, тривалими оплесками зустріли учасники мlтингу появу в президії президента і главу уряду РеспублІки Гана д-ра Кваме Нкрума, товаришІв Л. І. Брежнєва, Ф. Р. Козло­ ва, А. І. МІкояна, Н. А. Мухlтдlнова, заступни­ кІв Голови Президіі Верховноі Ради СРСР М. М . Органова, Ш. М. Арушаняна, І. С. Коді­ ци та інших. Мlтииг вІдкрив голова виконкому Московської міської Ради депутатів трудящих М. І. Бобров­ ников, яки А від імеиі всІх .осквичlв сердечно

Нові успіхи народного

честь ХІІІ

липня У Ве"икому

24

fpHroііому по 12-13 fЄlIt'l'3iJ)ilВ. НеІП ОГІШІ О

"УТ

оргамїЗО1l!lllR0

змагання СХИРТy1ВaJfня соломи. Дві брИГIiJUI

ленінськorо

радгоспнl поля. Він також ПIUlЬ­ віддІлка радгоспу за високий ви- ПО 7 ко.тrоопнJllКiIВ, В pooJIOJ)IJIЩнуе за ТИМ, щоб зрІз стернІ був робіток, за те, щоб швидко і якlс- DIIfiН'Ї ЯIItИ:X дві 'l'JlМt'ЮРІІИХ ВООО­

низькнм, У Co.llo..1 не за.llИIВа.ао­ но зібрати хліб, забезпечує хорр- Kymi, З'БИJ)&'10'11Ь ЩQДВ'$[ (ОJtоиу З зерна. А дорідна, немов _Н- шl результати. Відділок першим 35-40 гектарів. Jl'iльіcma тони, газу'-іІа 2,,5 1Іі­ пів і р~пів. ()im,IcыIwмIy гос- СІІ тар, пшениця СИПJlетьс::я з РУIаІ­

л~ куоі"ШИх метрів, нa.фwи- подарств,у реопубліхи в пеpllЮNУ 1Іа 304 тие,ячі roни. еlЛeRТР1lенер­ півріччі поста.влено 10,7 '1исячі

ва у бункер. третІ, І

ОднІ ГОНИ,

вІн вщерть

завершив

Apyrl, 404

иаповнениА.

збирання

reKTapax.

озимини на

Високопродуктив-

но також працює комбаАнер

Ва-

П,роте в колгоmri не все зроб.

ле'но,

щоб запобігти М'ратам.

На

на 3 mЬUJP.1И к:ілоозт--го­ трак.торів у фізи'lНИ'Х ОДИНИЦЯХ, Потім комбаlнер дає сигнал, щоб силь Ситюк, якнА зібоав 83,5 зібраних ПJlО1Ца.'Х ЗaJIишаGТЬCJI ба­ пlд'їжджала за зер- reKTapa озимнх і намолотив 146 ~,Jlї;lre:flaлыfиx добр'ив на 5 ТИСЯЧ вантаЖНИХ автомобілів, автомашина тонн хліба. гато KOД~CKiB. Ух можна 6уіЛО б ном. гії -

290 ТlfсlfЧ Т(m1f, траК'І'ОР'Їв - 'На 1,6 тисячі зернових самохі)І.НИХ Це - комуніст ГригоріА JlебеТепер на вІдділку іде масове підібра'І'И кінви.'н грaQЛJ(МИ, за­ 2485 lDI'}'К, сівалок 1Іа.вїООШ( комбa.lнів, 1,9 ПСJlчі РЦКОВИХ ДHH~ь. ВІІІ раиlше праЦIO_ав 180- скиртування соломи. Вона ала- лучwrи ДО ці@ї JIiOбo'rи Jtiтєй, але б б тpaatТ()j)Ни.х на 13,6 тиснчі жаТОR, 1,4 ТИCJIЧЇ JtУКУРУА30збк- ~poм, а KOnН настала гаряча дена у СКНРТИ з 180 reKTapl_. РllrЦlljlИ, пора .нив, dB на комбаlн і те· ПрацюlOТЬ 2 тросовнх І 3 навlс- про це :це тур }'ЮТЬ'СЯ JII'I'YII, цем6111'У - на 388 ТИlCJI'Ч ральних ltомбайнів та. бarато іи- пер самовlцано тру.цитьс::я у no- них тракторних волокуші. ОДНО-' праlJloJliюl'я КОJН'оопу. roии,~р.іих 38JIiвoIбєIroННИоХ кооі­

сіЛЬСЬКОГОСПОАаРСЬКИХ

ма-

стру.1ЩіЙ і ~eI-нa 400 ти­ шин. за минуле півріччя у ВeJJИХИХ СП syбі'ІНІП ІІІ• . .. На ооновіпе.рева.жнero ЗРOC'lwн­ РОЗ1ll'Р&Х ЗДІйснювалось ЖИ'l'Jlове НJI В'IlЖlltої

пюго

сіlЛЬіОЬilOOГО

тво. 3а рахунок коштів, передба-

гос­

чених держа.вним планом

пом.р.ств.а невпин,но збільmy6'l'ЬCJI 'ВИП}'1СК- тo~i'B народного спо­

.

но в експ.1уаraц~ю ДИlШИ

Ж'ltВILН'DJI.

В

peidЦу6пЩі

ПРoвoд.и'l'ЬСJl

лиц робота по ЖіЛЬ1ОО)[у

хорєн()м'у

роовиmку

2,2

ве­

прис­

Крім

тєх.ні,Ч1ЮГО

aнpof1TKY

ще нІхто з комбаАнерlв ра,!l.rоспу

зага.Jlыlюю

комунІст

П~~СВІІЧУЄ

переднІ

пІдсумки

соцlалlcтичио-

хліБІв,

понад

партlАна І профспl"кова органlза-

ції та дирекцlк радгоспу визнали

'1101'0,

пл~щею

успіх

наступним

мільйона квадРатних метрів. споруджено

велику

,ХЇлмti,сть

механізованих п<l'l'OJtOВИх і хORВeЙ- roсподаРС'І'Ва ук:раїнсыwї РСР У 6РВ,П Jlініl, мццервї9ОВ&ВО ПIJН3іЦ першому півріЧIIJі 1961 року яс­ 4 11fC'JIIЧЇ IJДlШИЦЬ МЄТaJЮріо:аіль­ ]фаво CВЇl,.'{'la1b про даlЛьше щ­ ВИХ ~тів,ковlLльсыtoпресо-­ ВOIrO, ливарнoro, деревообробнО'Го та i1rmoro 'l'e'XНIOJlогічного y~aТКIY­

несe.Jtllя всіх га.'1I}"З1е'Й господаpc'l1Вa У Jtраї:ни,

вa1JВ:ll.

ЗІЮcтaJlня

народного розвиroк

охOlpoНИ здоров'я і культури, про Аобробуту

ПРОlІlІсловість УРСР IreревиRO- рЄ'сщ6ЛЇRИ.

трудящих

(РАТАУ).

І

Хліб-державі Збиравия _po.alO, продаж хлІба державІ - тепер fOJlOBHa ро­ бота lо.ІІrоспннкlв І роБІтникІв радгоспІв ра Іону. ГотуJOЧИ пднl ПОАаР)'ИIН на честь ХХП з'і.ду КПРС І ХХП з'із.ІІ.У Компарт" )lК­ раіни, нарощуе темпн продажу зеРиа дер.авl раАГОСП Ім. Щорса. 25 ливия rocnoAapCТBo ,!І.оставнло на бобРИЦЬІІI tклади Киівськоі реа.. бази 401 ЦeJIтнер Х.lllба нового врожаlO. БорIO'lНСЬ за першість у СОцlulcтичному змагаині, paдrocn еВе­

.IIIIKOA...epChKHI)t

Такого високого

ввце- партІАним з Іздам. ПідвІвши по-

'.

Про- раХУН1ІК

100 n!ктaplB MNМНX І иамo.noтнв 157 тонн хлlба.

W1H:tьao

ЖИТЛОВІ бу- ro змarанкя на збираннІ

житлових будинків за нецewrралізова.ни.х кош­ 1ІИСЛO'ВJfМ1l пі,І.ЛриеМm'ваJlИ ,ращ­ ті'в пона,:\ державний план. иа.J)I'OOПiв RIJIPOВ&ДЖЄlНО 150 амо­ Ш-ХС}'ІМКИ вИJIW.НaIШIJJI державно­ ПТИ Ч1UП , вШЇll&М'Oматичвих, го пmшу ро:mиmку народного

пРОІ"'РЄсу в щюмисловоогі.

За п'IІТЬ днів ГригорІ А Iві!НО-

ВIN зlбра_

та культурно-побу'lОве БУдівниц-1 не добивс!!. СвlА першиА

Пp.oNJIIСЛОВОС'J1i, даль­

ПЇ(JЧНЄIC.'eIImJ[

m.

еСЯrв.. кн.жичаи: позавчonа ЗА"

481,3 центнера 384 центнери, проте це иеJl.G­ nOilaA 15 тисяч центнерІв пшениці і

зерна. Радrocn «СеМIНІО.. I'КЬ1(иА_ зда_

СТ81111оО, бо rOClloJl.apcт1Io мае ._та, H."o.IIO'IeIIIIX sa 0CТIUIIf1 АнІ. З J(O.IfOCniB 25 ..-пи!! наlбlльше продала хлІба державІ - 326,8 І(ентиера і- артl .. ь АСЖовтеиJ.)t, с. lребухів. У цеА день не ,!І.оставJUlИ ЖОAВOl'O центнера sepHa КО.llrocnи Ім. Ватутlна, с. Пухf_ка, та «БІ...180BHI)t, с. Ро.ни.

час но

проводиться

грунту для сІвби

Завершують

пlдготовка

озимини.

збирання ОЗJlМИХ

А як обдіпоовувться ЗЄ'j)IIО?

-.н Н_~ЛO/J'ИВ, -роопомА3Є

К4)мбаінер В.

відділ.и радгоспу. ,. ЗАБОЛОТНИЯ, секретар па,рторганізаQіі.

бункерів пшениці і ЖИ'J'a. ПО иаііc~ ПЇ1}WaХУв.ка:х в ІЮЖНOlм,у З них було iIre MЄ1fIIIIe

Радгосп «8еликоди:мерськиЙ».

На. фото:

1350 -

ОлеКlciвRк.o,

-

хлІБІв другиА, третІй і четвертиА

1400

27

кіЛ(Jo'Грwів, а ІВ

КОN,баіінер Г. І. Ле-IQВИТa.НЦj.ях, вимних мені, 00Jба.­

бединець збll'рає пшеницю.

ФОІО І. ЛебtЩИ,НЦR .

'га.то М~НіШе.

8иЯ'ВЛяЄТЬCJI, що зЄ;рІЮз-пщ кОМ'ба.іі,В'ів не ~~ться, а кіль­ ПРИКЛI\ДОМ ПЕРЕДОВИКІВ кість йОО'о вmmз'ЧзєтьіС'Я 113 око і УlСІІішно DПоралаС'Jl з озиминою! жнивні кормові І\І}'ІЛЬТУР'И на зе­ ~;lЛьки після перечи'стки приб/y!r­ ;D])}'iI'a j)іJlМlИча W1l"Щ1,3, яку очо- І лЄtНИІЙ KOJlt.". Посі:яли 27 гек­ ковується. Т,акого :lер.на лЄ'JJtИ'rЬ .1ює lва'в Тo(Jлочко. У1ЮЖЗ;Й хт- тарі» oКopMOВOl'O ЛЮІІПІН!У. В}'1де на 'Юку у Iїepiвиlцыкйй 6ригащі 40 бі;в вIІІСОКИЙ. ПшеНИіЦі, напри.к- йото ще 23 гeatТМJИ. ТОНН, а м()Же і бі~ЬillIе, оо ніхто лад, НIllЮЛОЧООО со 25 це.Н'l'IНерШ Готувмось також J1P oC'ЇiнJIьoЇ 'Ючно не :тав. ПеречllЩalO'l'Ь йо­ з Г/"К13ра. Не3iRлежувгьс:я ш 110- сівби. ItмгосПllиці першої ЛaJI­ го 3':lH3J{/I'0 повілЬІНО, віЯJllta бilль­ лях брИ'І'<41И і СОJlома 11 те- ки очища·ють ,HaCOpm)']I:a:JlJtax НI3.­ ше реМОJ{тувться, ШЖ працює. ПЄ'Р СКИ'І)lrують ВJ)}'ІЧНУ. ЧеірЄЗ сінІlЛ пшениці, ,яке пот.iJМ: пе.ре­ В той час на цоогралы~ії.. caдmii ,цень"1д1В1а буде lЮ'Га.новлено прес, пуска:ють через 'l1J)'Їєp. IIЦroroви­ аj)тіlЛіC'J'i}Ї1ЬВИСОКOIlJ)(}I.J(Y'II!ГИна і тщі кOJJN)ICIП'НИКИ В ':яз:атимryть ли перші .n;e.eят.ки гeot'l'a.lIJlfв ріе машина «ВІМ»,.ІВа ІВ це.Й 'день ,)ІІ3ШИJlЮЮ корм у па'ЧІКИ. під озmrі кульТ}'1J)И. не ВИIt~CJI, і ~oї 3а IПРИXJIaДОК пеJJе~вшсі'В заМ. Лисанно, '.J'IOOI'Ни зерна не в~езеlЮ в .,цєрВЄ'PШYJOТЬ збирання хлібів інші аnpоном колгоопу «Більшовнк» . жавні засіки. бриra~ 'Колгоспу. СіЕЖО Т81R00JI: пос . Рожнн. І. Мкха .....о.

-------

31\

-----------------------------Товариші noJtfJauuepu, давайте 8~агаm'Uся!

<Wtиa1іЩJ!ТВІЙ рік ЩJ3ЦЮ'Ю IIt()M- 3цJаз, IfЄiАIІІВЛЯЧИІСЬ На висOOtи~ стою,вати: а~же не ~еш рооба.іrnером і troDIOI'O разу добива- тра,вості'Й, з()ИJ)3ю Х.1іб що~.я на ва.нтажувати 6ункеор в C'reIJ!lИO . юеЯ неП()ГaJIJfX р·є3улыl'aї,в•. ТО,рш, II'МI'PJ.lIR'JIaIД, я :JЮра!В lWIIбaIЙDoN

15-16 гехтарах , намолочуючи 3ве])ТаюСІЯ до всіх ~ЇiX RОЛе.г по 90 і більше тонн. по сшщ,іа.'Jьності: да.ва.Мте зма-

«С-4» 424reктари 3еplfООоООвИ1Х

Ви питаєте, чи ?ІІОжна довеtrrИ га.тися за те, щоб в наjjкоротший

і К'Р}'П'JIНm кулЬІГУР, н'ИНішньото вlфО61ток до 18-20 гектарів? C'l1J)OK і без тра,. зібрати врожай. літа буде .не хеашпе. Безумовно, мож.на . Необхідно тіль- Цє- буще наш трудо.виА подарунок ПЄipЄQ жНИІІ6іМИ пе~в &ВТО-, ки, щоо пра.uИшr:Я K(),'lfOiOOY ВlЦі- на честь паJ)Тійних з'їз,ців. Mtm'IIIffY, на якій lIJP'3цюва.в, інпro-І ля ло білыJIє ~втомamин ДJlЯ перему шцііо і ма.» М6ЖЛJIIВЇic'Iь доб- I!e'ЗЄIШIІ зеРНа ВЇIJt ltО\М6aJЙ!Нliв, 60 ре пі'ДіІ'ОТУDaТИ кoo.roaАв до ЖlНи'в. З-33 ЦЬОГО ДООЮди'Іься часто щю-

О. &редан. КОЛГОСП ім . l(iрова, с. Заворичі.


6УДJВНИК КОМУНІЗМУ

2

ЧетвеР,

ВИЩЕ РІВЕНЬ ОРГ АНlаЛТОРСЬRоl І ПО.JIlтичноl РОБОТИ

27

nИПНЯ

року.

1961

ВІДКРИВСЯ ВСЕСВІТНІЙ форум

(пІдсумки звІтно-виборних зборІв у первинних партІйних органІзацІях)

у

МОЛОДІ

Москві

25 липни віДКРК8Сllі Павлов, Присутні з

Всюди

різном&вниА

величезною

Всесв'тиfА форум МOJIОДI.. увагою слухали звернутІ до них в оо C1'aJН оощі великo.ro 'l1P'Y'дo- велышй комбінат вИIt'Oнав пла' н Оj)ГaJН' і'з,щій МО.'Іок.оо:а.ооду, бylЦi... l(о"онниЙ за.. Бу"инку СПІЛОК, На всю сцену _ емблема форуслова глави РадиlІСЬКОГО уриду. вого і пOJIЇТlfЧ!НОfО Щщні!'ООНJНЯ, на 124,5 'ПJ)Oцента, цегелЬІНІИЙ be-ЛІіНО-'М'О1іТа'ЖНИіХ }'1II'IJoa:влі'Нь ~'! 2 ВИlКЛИіКа'НОГО підгото'В'Кою .до ХХП зшв()д з'їщу КПРС і ХХІІ 3'Ї3Дty Ко,мпаР'l1ії ~rікраіни, 11'Р:О1Х0ІДИЛИ З 17

ч~рвпя по 22 ЛИП"ffiЯ 'з'Ві'l'Пl.о-іВИборні збори в ,первинних партій-

на

-

115,1,

ни.х вИ]Юбів та.

!На

-

1(}4,7

процєн-

Яскравий

теж оорали новий склад бюро і e€lKpeТ'ap.ЇJВ,

святковий

у.,..

"y~

....

.

УВІЙШЛИ

такиіі

По закінченнІ

читанни приві·

таиия в залІ вибухає овація. Бсі

в

сад.

Все це

створює

урочистості і піднесе- лин юнаки і дівчата

скандують

«Мир!., «дРУЖба!»,

БJ1ИЗЬКО 700 учасників Всесвіт· форуму молоді з 91 кра.

.

дальшо,му ПОЛІпшенню

гомІн.

одяг

ба~аТОКОЛЬОРОВИіі, що здається ви встають. ПРО"ягом кількох хви,

НЄС}"ЧИ ТР}'1ДОову БаХ1!}' :на чееть На зві'l\НО-ВИ'боJ)'НИІХ оооpзsх атмосферу ності. ХХІІ з'їзду КПРС і ХХІІ з'ї~ду прийняті р()зюрнyrМ 'ріmеJШЯ по

ни.х оТ\гані'зацЖх1'\'ЙО.ну. В 00r0- Комп&М>іі У""'''їни, :к.олеоогИІВ заворе,lІ'Назвї"н.их

му.

електpqrelХШЧ- і М 9,кОЛГОСІІІУ ім. 1-го Траmя

8Н')"nplIП;a'Р-

нього

доповідей .ооЯ'ла. вц.щу .хОЛ~ДИЛЬНИlків ВШIJТООІИВ по- ті'йної, оwа!liїi3lalЦiіЙноі і MaJCOBO-ПО- іни заіімають місця. В ложах _

уча'мь майж'е lIоловИ!На K~Y1НЇc- н.ащ З31В'ДЗIН'НЯ 52 ХО.'lЩИЛЬ:НИRИ. .'lїТИЧ1Ної ро'боти. Намічені 3aJХOlДИ радянські та іноземні кореспон­ тів, присутніх на зборах. Рооі'І'НИКИ, інженЄ'J}но-теlXнїЧНі по меха;ніззціі тру~«)мі, стких Щ)()_ денти. Форум будуть внсвітлюва· В 35 о....Гані'ЗаЦl·ях 06""ш ""n_ "",,,m.яики цеху п() виготовленню . . . 1Н близько 500 журналістів теле· І'"

l'

а-у

~......... _ .

цеС1' В, У';,\ОC1roRaлеtНIН:Ю

оproa.юза:цІЇ

графних агентств,

газет, радіо і

ті'Йні бюро, ДО скла:ду ЯКJlХ вв(,й- ~єї ПРoдYlКцїї боJ}~Я за 3'Ва,Н- в lІ!робнищТl!a , illtДВИЩf!oНlНЮ ПJ}ОІ;!)1(- телебачення. На хвилину стихає Ш.l() 235 KOMYHi:C'riв. Більшіcrrь ня цe~y КlJмунkтичної праці і rnвп(}С'Ті праці, Л(}Л'шпюнню по- гомін - і наСl'ає тиша. Багато

oupaHIIIX секреТа!РЇIВ

3

вищо.ю і не- д'3ЛИ СЛ@()

3а~Ї'нче.ною вищою тасе1!ЩНЬWO 'вмів

за прmклa'дом МОСК- бутових }1МОВ 'l'pylДJИЦих.

ВИПylСК3'l'И

холо:ди.1ЬЮffiИ

хто надіває навушники.

.

сіііську,

китайську,

3авД8.НJНЯ ПЩУМЙНИХ о;ргаl!~зацій французьку,

німецьку,

На ро·

англійську,

іспанську

Оt'вітою. Серє."\них 10 жіІНо,к. До найвищої якое"і. К0М'}1ніС'Ги за- ПО.тяга€ зараіЗ Jj 1'0.\1 у, щоб BIIJК()- мови негаііно п.ерtкладаТИМУТЬСIІ кер.івницт' вз парторга'НЗООIЦ,і*и BO~y своїм особистим ЩНіIКЛщд:()М, нати нак.аз КО'\[У'НЇет'Їів на звітно- виступи промо~ЦlВ. . прийшло ба.гато KOMyJIl,ie'l1iB, сне- п,аЛIШМ словом доп{)ма'гають па.р- виБОРImХ збораос, щ.е ШИ'j)ше розТеПЛО.~УСТРІЛ.И ПРИС~~НІ появу

r

ціа.1Їос'l'ів ('і.1ьеького ГО('JI()іДа;ретва ТІИНIИ організації м'ооіл,їзу'ВМИ горlfY1'И c-()цїаліСТИ!ЧJIе ЗімаmlllНЯ в пре~идlt члеНІВ ПОСТІ ИНОГО сек' і промисловості, а '1&Кож IJ}OOiтни- робітників на виконаfЮItЯ дес'яти- На честь ХХІІ з'ЇЗдУ .клРС і ХХП peTaplaTY форуму. . .

,І,ів і Iко.'1ГОNFників, які вже мають

u

'Ан

.

пе-ВIfИИ )J,ОСВІД П~РТІ

~~

-

01

J}IAJОТИ.

колгоС'Пі,в і підприємет.в

обра'но

мї.сячного

плащ'

ХХІІ"

до :ві~риття

КПРС'

'3 І' 3.'(у, а p1"fнoгo

.

:~5 ,коміеій

па'J)ТtИlно,го КОWI'I)(mю.

В пеорева;жні'Й ·бі.1ЬdD'()іС,Ті пар-

ї;;\еМінО'іІолітич-

НOOfУ рівні, в обста,н()в.ці К'Р'И'ІИ'КИ і

.діЛОВQЇ

taМ(}ІК'J}ИТИКИ нє,долі.ків

У

~.~

-

За дорученням Ради І

~,pc'l1Вa J}айону,

каООllжа,х по.сів 'На.lежне 'йом v Mk- ганізацііі СРСР ПеJРО

перетворюючи в

В

il\И'М'Я рішенняrіч:невlП Плену-

непоганий

Решеl0В.

Від імені мільйонів юна~ів і дів·

Г

чат Радянського Союзу ВІН сердеч·

' . • ~YlI:'aK, :J аВlД;УЮЧIІИ ОрГВІДДIЛО~ райкому КЛ Украіни.

но вітав учасників форуму і в

Їх особі всю молодь, поздоровив '3 великою подією в житті моло,

.. ••..•.,•.••. • ,• .• ,•••••••••• '.

СТУ,I1НИМ JI3ІртіimИJ,~ з',Їr.JJJPIМ, вщю-

етили

ПОСТІЙ'

ного секретаріату форум відкрив

працівн'икиеі.'Jыc,кofоo NJiCIIIо- l1е в rТО:ШЧlJlі'Й ()блwМ'і.·

'І'і,Й.ни."{ ор.гшніза.ці'Й зві'І'но-виБО'jJlні м,і,в ЦК liiПРС і ЦК ~I Укзбори проходил'и ;}!3 виеок.ом,у ор- ,раї'llИ, готую'!" ril;{HY 3'y~ наган~ацїйном:У' та

'. . '-

омпаРТII uЮIJQІНИ, .дwи-

дО ТИСЯ, щоб наш ра,ион по ВС,І'Х по- голова Комітету молодіжних ор-

-

В 19 па"J)rГорганіЗаІЦі,я:х paio'l:roспі,'В, 25 ГРУ)(НЯ.

к

'- .

з Щ~У

дого покоління світнього

початком Все-

-

форуму

молоді.

врожай ЗЄ'])ІНО-

Понад тисяч,у жінок т:ребухівсь,

Від імені виконкому і всіх МОС·

ВИХ, який заjJа.з ЗlБИ'р'ають, IfЗРО-

КОГО колгоопу «Жовтень» пра.цJO€

квичів учасників Всесвітнього фо·

я,к БУ,10

з ННХ самовідданою прanею сла·

ников.

у роботі па:ртНilНих, р.ащянсыихx і щ}"ЮТь виро6ющтво пролук'l1iв тва- в рільничих і городіНЇЙ бр игаtдах, руму молоді віlав голова викон· кому Московської міської Ради риJl.НИЦ'J1вa . Хороших рооулЬ'l'3.ТЇВ, І а в ТВЗірНffНItЦl'ві - 150. Більшість депутатів трудящих М. І. Бобров.

г()опо;{а'РІСЬІКИІХ ()рганізацій , оосре-

мих j,()М)'1Н:kтіВ,мобілівації наЯ1В-

Bi~3Ha'IЄ<HO на

з.{)Ор&Х

Ленінград.

них резервів на \дос~rЧ){)IWве ВИIW- п,аРТОріГані'зацій, 'доБИ'.шел KO.1rOe- і вить piДlНY а,ртіль, ЯlКа зо.бов'я· ГоловуtOчиіі повідомнв, що на :fIаlННЯ :юбов'Яl3alнь ~TЬoro року ПИ «Більшооик», «Жовтень», ! залася в цьому році виростити по iM'~ учасників форуму одержано

"емwМ,,",и , . "y'~" .

Vli

;'ІИІМерський») , ім. Кі'РОlВа та інші,

лі по 40 цelМ'Нe,pi'B сухого зерна нашого покоління _

орГ'а.нmaціЙ у звіwих до;по'llїtДЯlX, к,ОМУ'н,kти, що виступали, IO~a-

Го. стрій Iq)WГИlЦі була ~a робота п,а' ртбюро рщ~г()Му «30-

кукурудзи: вяробитн на кожні 100 Міністрів СРСР Микити Сергіііо· гектарів угідь по 66 центнероі,в вича Хрущова. Лунають бурхли-

ча,'1И певне пOJriпш1!mtЯ організа-!)Я» і КО.'lИПІНь()г() сelItретаірЛ ЦЇ'йної і П3ір'l'іііІНО'іІ0:літИ'tНоі РО'бо- І. Бушуєва . КQИy;нWrи вхаеуооA~_ е:

м'JЮa і 283 цеН11Нери моло.ка. ві оплески. На фото: Гр'У'Па активісток жі· Текст привітання оголосив ке· ночої ра'Ди, передовиків змагаНіНЯ. рівник радянської делегації, пер·

'1и,

ВНЗICJIІЩOIt

чого

ще

ШЩЮle

Р()3ГОj)llУДООЯ 'соціа.ліС'ІИЧlНе ~гання на честь нaltту1П!ИіХ па,ртіЙlIИХ з'Ї3lд1в. Ш,ЩІІ,риеМС'ГБа раЙо.ну Дй'CrJ}~K()BO завершили план пeopmого піврі"FЧЯ . Ще Іфащи.х пOllCaЗНИJci'В (:\оби.'ІJ СЯ колек'тиви окремих пілпvи6МС'ГВ. ThlK, бу~-

ли,

ЗОКрема,

на П<Юluwлен,н:я

иа-

Голови Радн

ший секретар ЦК ВЛКСМ Сергій

c<tBO-fIIолі'l'lfЧноі J)'Oботи, на незадО'ВіЛI>Н(' 'керіВНllц'І1ВО п~ні­ 3аlЦіямивід;Щжim. To."y""fO па.рт­ збори не ввели Т, БУШУGБа В бюро. CeKpe'J1aJ)ЄM односта,Й1НО 06J)aНЦЙ lІИП, УСк.н'ИК Вищої паprilЙНОЇ І ЧІКОди М. Ва'сюк.. КОМ'УНіїіС'ТИ пшprr-

Фото

і

текст В. ПОЛОТНІІка.

."_'. ,."."."., .• ,•..• ".". "., .•.•". ".".". ".'.",

цій

IrОЛГОСП)В, ра;ц,гomim та про­

еемінарі було 06Г{)llЮрено lІІитаІОrя п'р() викона:НlJJЯ I\'ОІМіООМ'6..1JЬrCЬRИ!МИ О<j)гatНіза'Ц'Їями

ста­

ці

лоді

...,._"_.~"'~А

. . . ............ __. . . ~

тіАних з'їз~ в, а тМ\ож залУ;ЧЄІНП'Я

~

. .

сек;ре-

я

КУЛЬТypJЮ-м.асо-

ву і r:poмаще~У IРО-

інструктор І. Т,етЯ'Нич. ПО дiJ}yro-

боту в цих

му -

пор і в.нюю,

)@}"І'И'Й

е:ек:рет3lР рamcому

К ,П України т. Бі~'І()к:іінь П.

На оомінарі об~НІІІЛИСЯ досвідо»

('!во.єі 'Р0Ооти еекрета,р.і KQ,'d-

соиольсмtих

о})!'шізщm.

Г1_,

ТЗ;К,

селах селах

лоді,

клу~и,

ють

спеціалі сти

бив такі

<> <>

А ро·

наroлоси

сорга

багато мо·

Мабуть, рерву

в

вищою

іі

се·

реДJlЬОЮ освітою. Пльк.и в п~' шому

- і ClПоprr·и,8Н'і зм.а'J1а'иия Т . Нови,к З .ко.'LГOOllty Ї!м. VI~TiНJa, проводяться, Й се:к:ціі црацЮІО1'Ь,

не

до ком·

SИ11Р им у,

зробимо ТВОІІ?Ч!У

наших

пе·

репетНЦllях,­

бу­

ли фіналом усіх репетиціli. А після ць.огознову засідав ко.· мітет. хало

Коли від

в горлі

СУilJеречок,

вже переси· ,на

одному

е . Русапів, PO:JJIo'ВliB, .як комітет і

і концерти ХYlдоЖ'Ньої CЗNoдJЇяль· поroджувалися: 11Реба щось роби·

вся органї3aJЦiЯ П]JaЦЮlЮТьшщ тим,

ності влаW1'<>ВУІО1'ЬСS(, а за,іідіть у

щО'б залучити JI.lЖайБШьmе молоді

д~e та за,питайте першого зу· сфіЧІНOfO:

до ШIlOOJlИ. Вже З3'раі3, ЗШІНіаІЧIІВ ТОВ. _ Чим ти після робочого ДНЯ Новик, ВИIЯ'ВИЛИ б3lЖl3JШЯ &вчarrиcь за'ймаєшс:я?

84

МQЛЩИХ КClJJl'ООПНИ!КИ, С5'Ре-

f3Jpi КОМСОММЬСЬІІШХ р3\дrOCnУ

~

.....,g B-J. «W'J}ИЦЬJl.JНL»

В

П~..

~ В кіно ходжу.

-

. UI1"'"Стане ЮИ'ак чи дїВ'lИ'На, зиизає XOlДЬKO та «БогданівсЬІКИЙ» А. Ми- плечима: безглузде, МОВЛЯВ, ~И.

рошничeIfКО J}O'ЗIlОВЇ'.'lИ, .яК 1ltO- пита~IН,Я. Що може БУ1'И в Бorда· мі'Іe'l'И rrpa.ЦЮЮ'І'Ь З 'МOJIOVUUIИ І нівці, крім та,иців і кіно? мехamза'l'ора1МИ, що на :ЮИJ)МlНе. пеР1І!иіі рік Чу\в уже я ота·

ні

хліба . '

силоеувшні

ти. Cnорядили делегацію дО ди­ ректора місцевої восьм~ічки.

Може б вчителі до.помогли на,м худоЖІІІЮ самодіяльність ор' г аіНiзylВtaти? Петро Гнато)!ич Кали,ниченко

-

А к.pїlM кіно аоо КІОли йОГО дивився

немає?

:lЩ)мів І ку ВІДПОВІД~. В чому cn;pава? . КQМСОМОЛЬЦІ там намагалися ІКа

на

cкp'Y1JlНO

парламентарФів

XIIIТCIiВ

і

головою:

У иас Же молодих 'вчителів немає, а в старших, самі розуміє· re, сім'ї, хатні ryrp6oти .. , Хіба що

-

лекцію Пі~

П'J)очитаємо ... натиском

ди:реКТОіра

телі сяк,так читали лекцію. І ву

ВЧИ·

3110.-

йшло все по-crrарому·

Та ось тopїJК У 1Ш<о.ni з'явили, та шmиx J}оботах, в О]JIГа.БІ- це питання ві,дповісти. Пробуаа.ли З<tБ.аlНе сереод :них соц.іалїcorичне худоЖffЮ самод'яльність 'N1 CfЮр· ся молоді педаroги : Роман По· :ш;га'ШІЯ.

Дшt учасників ееміна.1}У член райQ1fНОГО вf;WЛе!ННЯ Товариства ,l,.lЯ поmиреflllfЯ ПО.'l1ТИ:Ч'ВИХ і нау-

ТИІ8ні секції створювати. З~yrrь­ ся, бу.вало, .на репerнцію піщ егі­ доюко.мсорга, та, о ЛRхо1 Хо­ РИQТИ хто В ліс, а хто по дРО' ва ,

Танцюристи

хористам

-

два

ляк, Михайло КорніЯІКа, ГаiJIlІІНа Цридатко, Надія Костенко та ін· ші. «Тen~ уже... доумали ком· сомольці, не доведетьс.я Орі"а·

fllїззторів

Та яке ж приюре було розqа~у' сіли по

вухо

ХWI,ОЖlНbоі

самодіЯJiЬ'

різиих

краін

московські пІонери. липня Всесвітній форум мо· продовжуваа

(вою

роботу.

___ ·_''_

ності за тридев'ять земель шужа· І себе перехожим почувати. Не бай· ти. ГLрикшли люди, які й успіш· дуже слогляда.ння недоліків, а ,ність та поведі'IІІКУ учнів поліil1 - HelJ1j>lIIMитреll1На боротьба з ними шать і ХУДО Жlню самодіяльність l1jJJикрашають людину. У дiJла.х, підіНім'УТЬ». творіннях іі, на перший погляд

невибагливе

ШfЮЛИ, де працю· говорив він. Такі перерви і з

ра·

наііМOJIодшl ЖИТeJIі столи·

А_"'_'~""""'~L-"""""''''-'·-'.--'·

вання. Люди, ЯlКИХ так чекали, за-

ваЛ0 .

-

представиик

(ТАРС).

і жести, що на:віть М'У3Іики

то ві,д-

• ••

пара...

декламатО(р

на селі

даль між ними до космІчної ~poc. тзє. В обох

чоботи

про мІсце інтелігента

. ..

_А_ ~ ~#І.-. -t._л ...... А_._~-~-....~..- _А

.

Села Вели;ка Ди. мерка і 6огда,нівка межують. Та коли Спостереження, РОЗАУМН

'NiJ} p:aIЙJroМy Л,КОМУ К. ХОМИЧ ~'a

26

бов'я::мнь, В3J1'Гих на че~ сть пар- ВІДДАВАТИ НЕ ВИГРИЗКИ ДУШ

та~I1НЮ ВИC'JIyJIIИЛИ пє'рший

виступив

Посланців молоді

,соціа.'lї'С'i'И"Иl1fX зо-

к(}мс()мольців і неCllliJПtов{)ї мололі до на'Вча.ІI!НЯ У вечі])'ніх та заочній ШRIOл.аIХ. ПQ П1!'РШо.му пи-

співробітництво і мирие співісну­

вітали

ВЛКСМ ,

_,, ___... ~~_._

Починається обговоренни основ­ них питань форуму. З доповід­ дю «Молодь, взаєморозуміння,

вклад у розвиток даJlЬШОГО спів­ робітництва молоді на благо ми· ру 1 прогресу,

А, ЛIМrNlЦЬКИЙ, член

медалі.

(Фотохроніка РАТАУ) . Фо.то А. Михайлова .

чат він передав присутнІм сердеч­ ні поздоровлення і висловив на­ корисною, дію, що зустріч буде плодотворною І внесе велИ&ий

новище.

миеловlП піЛПJ}~МСТВ раlЙону. На

ний бік

вання»

липня :в~д.б'Увсл ceмUm;P ее- К()ІВИіХ зншнь 1'. Ковпак В . ItРОЧИ-

крета.рів К()И'ООМOJlЬ'СЬКИіХ О})Га.ніза­ тав лекцію п,ро м1'Ж1Ra'J)'O;(оне

«Мо·

дяиської молоді Сергій ПаJЧIОВ. Від імені раДІІНСЬКИХ юнаків і дів·

Оемlнар секретарів КОМСОІОЛЬСЬКИХ органІзацІй 24

заводі

М'Я11Ні нас1ілыli медалі Все· С13ітнього ФОРУМУ моло.ді в Москві. На фото : ЛИЦЬОВИ!JЇ і ЗIЮpOТ'

імеlпі \ Г1та, .'l'іпа, р3':>"О"~и «,ВеЛ1ико-I,І 21 цеііl'неру зернових, в тому чие· наіікращих вітальне послання від одного з ... друзів молодих людей

Се~DЄ'I'шрі бюро, коиітe<rtв П<li])Т-

На

не1'НИЙ двір» ви.гorroвляють па­

своїх ква:ртирах, я~ ~юв·

рахи в норах,

еиергія,

згасає

пр.аІ1Нення

':ЮВОJJl

ЗМІНИТИ

IX:H~

щось

Hi6~ й Не3ІІа'Ч,:их,

живе

добра

пам ять про неІ.

Хочеться

розповісти

в

зв'язку

з ЦИ,М про Валeнrrииу Довгу, вчн,

тельку

ВелИ!Кодим.ерсЬ4roї

чотари

ВОСЬМИ ­

у житгі на КІраще, попелом за,б~-

,річ,ки . КМИ

гя покриваються знання, ЯК nJII\C'

з'явилася

спеціаліст, як хаlрактеризують liо, го в школі. Та як може бути СlJIPаlВЖнім вихователем люд1mЗ,

баром Валя СТЗJfа керува,ти таl1l­ цю~альннм rYlP1'KQM. Зараз ,важк.о соБІ уявити ЯlКийсь захІД без

ВlПься.? Роман ПОЛЯІК навіть меш-

тувалися в.еЧIIJ)НІ

вона

роки

в селі

то

тому

не че­

нявіє все, що лежить без руху, кала, поки зацросять' до КlЛу6у. Узяти хоча 6 Ро.мана Поляка, Са,ма цриЙшла. і П?,"JЮOИQ18СЯ В ЗдіБНll'Й математИІК, хороший ху.цоЖіНЮ саМОДlstJlЬНIСТЬ. А неза­

яка нічим, крім ~poкiB, не ціка· кає в Києві.

Це

вчитель·«п~ед-

учаСТІ Вален.: ин !'. п~ршою.

Пlшла

K()JJJf

по

ко.мn.лек·

школи,

ВаiJI~

хата,х .

СВОЄ І

вижник». Живе він день у Бо.г·

ДІЛЬНИЦІ, щоб ~ЯіВИ:И ВСІХ, хто

го часу не став,

ІНШІ.

Мені здається, ДИВІЛяться ці вч.ителі на роботу сво.ю в Богда-

Орга~Ї3)1вали місцеве радіомов· леll1l1Я, І Валя стаЛа ДНIКТopOM. До

нlllЩі, я.к перехожий на при,дрРОЖІНИЙ намет, в ному diJI. него·

Tor~ ж вона заступник секретаря КОМІТету комсо~олу paдrOO!l!Y

данівці, два в Києві, А що зробили Галина п,рИlдатко, J\'\.и· хайло КорніЯІКа? {kтаНillїй на1Віть па комсомольський облік до цьо-

ди сховався: іпротяги НQЗ8ТИШНО, але

коли

СК'l>ізь і

в

кутОчОК

забитНlCЯ, то за шию не капає. І не бажає т~ий

перел,-жий що-

небудь полі,щпу;ваrrи: йому ТУТ не в ік вікувати, аби дощ перестаяти . А після нього хоч пото.П . А про мене, де б не була ра­ дянська

людина,

не

ПОВlІІнна

вона

~~ м·ає середНЬОІ ОСВІТИ. Завдяки ІИ повернулися до наач3ІННЯ Г.а· ля Прийма, Катя . КОНдіРатеиіКО, ~ат,Я C~opeнro, ВІра Рогач та

«Великодимерсь.кин»,

І ніхто не чув, щоб молода жі'Н.

ка ск&ржи..,ася, що школа А сім',я

забирають в иеї весь час . Валя

всюди ВСТИ1Гає. Бо віддає вонз .1ю6иміЙ справі всю свою енергію. працює від душі, К, Хомич, секретар

райкому КОМСОМОllУ,


Четвер,

яипн"

27

ро"у.

1961

з

&УІІІВНИИ ИОМУНІЗМУ

В. І. ЛЕПІ" ПРО ПРОГРАМУ КОМУНІСТИЧНО І ПАРТІІ І проти са.модержавства,

Кірі,пацт,

ва і б~жуа'зli. Виня11КОВО ва.ЖЛИ1Ве

ПJl1ІАнЯ'Тої

КОМУНІСТИЧНА

зна,чення

нашій

революції»

Il з'їздом РСДРП про- ві'Й) конфереlЩії (1917 рік) Ленін

КПРС. На цьому з'їзді буде 061'0ворена і ПРИЙНЯТа нова ПJ>OOP8ІМ·а

КЇ1!цеву мету

&:

ротьби партИ, ,найближчі зltВдаи-

обговореНІ/Я

УІІ!

з'і-зду

лрамою па,ртії . Вона ПОВlIJнна

пе·

Р,І(П (б) (березень, 1919 рік). З допові,щдю про нову програму

ретвори1'ИСЯ в програм']' нашого господарського бjЩiв.НIІІЦТ1Ва, інзк-

виступИ1В В. І. Лен;IН.

ше вона не придатна і як програ·

вис1"Yl1ИВ з допооі:ддю про перегляд партійної програми. ЯК матеріал Д-'LЯ обгово.реН1НЯ дмегzтам БУВРОЗДЗJНIliЙ Н8Лисаний Лен~ним

УІІ! з'їзд партії ОДllOголосно прийняв .нову ленінську програ,му. В програмі партії ви-к.~адається: марксистсько-ленінська характери.

ма па,ртіі. Вона ПОВ'ИIfНа ДOlI08Інитися .дрyrою пoporрамою па>р­ тіі, пmNЮМ робіт по в.іщтворен­ ню всього на,родного гоcnода,рст,

ло сказано :JPo необхїд,НЇСТЬ зава-

«Проект змі,н

стика

ва

ювання

ТИЧ1fОЇ

ди,ктатУ'РИ

п,рметаріату.

і

теоретичної,

деяких

інших

по." ічастин

простого

товарного Вllро(і-

НИіЦТВа капіталізму та іМіПеріа~із-

і доведеиня І\ого до сучаано-і

техніки.

Ця вимога не тільки чітко окрес- проrpами». В fIIPи,~нятій за n,ропо,1ювала перспективу боротьби ро- зи,цією Володимира Іллїчарезо· бі'\lНl$ЧОГО класу і його партії, але люції конференція вказувал.а, в й визн,ачала необхідніоть переро- якому наrrрям*у повинен прохост~ння 6УРЖУ8зно-демс*ратичної дити перегляд програми . революції, напередмні якої стоВи,роблeнJНЯ нової прог,ра.ми Я.18 Росія. в революцію соціаліс- В. І. Ленін вважав можливwм

му. Зроблений науковwй аналіз В. І . Ленін був ініціатOtj)ОМ пер­ нової еПОХИ, що почалася з пере- шого практичного пла,ну С1\ВОРен­ могою Великого ЖОВ11llЯ, показала НЯ матеріадьно-тех:нічної бази со­ немmиучість загибелі кап.італіЗМIУ ціаліЗМу і каМj'ІН1ЗМУ 1наме­ і торжества соціалізму. Дана H\lJТOГO плану ГОЕЛРО. ОоновнІ п,ринципова КРИТИІКа ОПО'Рту, шзму, положеlf:НЯ партійної проnрами знасоціз.1,шовіlн·і'зму і поставлене зав- йшли свій дальший розвиток в

могою лell'iнізму над російським і міжнародним ОІПОРтy'll!ізмом, икяй віщкидав неоБК'ЇДfIiorь бoporrыби за

ДЯЩІІХ мас в їх боротьбі за своє алізацію країни, в леніm:ьком~ коо-

днкта1о/РУ пролетаріату. Пі-дКlРеслюючи ро.1Ь nролетs<ріа-

тільки

коm~КТIІВНи.м дання llеІцадної боротьбИ з усіма ленінському плаlні побудови соціапологета,ми каnіталіз.му за f1J.- алізму в СРСР, в ленінському ність робітничого класу і всіх тру- вченні про соціаліСТIІЧНУ іНДУ С 11Р і .

шляхом, об'Є'д:на,НlНЯМ в цьому напрямюу зусиль я,комога більшого ЧJlCЛа комуністів. І(олективність

один з найважливіших .1енінських IJiрнкципів створення ПІРО' партії. ту IrK ІІ'рОВідіИОЇ революційної си- грами па,ртії. Партійна ПРОl1рама...-,вмкJl1IВИЙ л "'" ВИ.3Н В ЖОВ11ІІі 1917 рщ'у Пejремогла теорет .... ний і .по "'l'тичииА д~ и, про.у. ама ачала ce.'lIlН- С""J'аm'сти'~н,а .р~ЬОЛЮЦI·Я, ь резуль. '0" -"J'-e.нт CТtlO як ЙОГО сокnника в м.aitбyт-...... .,. ,,~O D

нкий ВИ1начає

на

І пропагандис,.у

г·рами полягає в тому, що ·в lНіlЙ вперше в dcтop.jj міжнародного робітнlflЧОГО руху після смерті К. Маірі«:а j Ф. Ен.гмьса бу·

пар'Лія Ра- TI~HI'Y. Це було icтopJIIIНO!O пере- здійснити

дя,нського Союзу, 8Сянаща країна ідуть на:SУСТlPіч знаменній шщіі черговому ХХІІ з'їзду

виклав основні

положення нової ПpoJ'J}а,ми. На УІІ Всеросіlйс~ій (Квітне·

-================

На дОПОМОГУ агітатору

иіх революці'ЙlI1fIX би1'Вах. В аг-

ра.рніЙ частині lJIIЮІ1Ра МИ,lІоЗІІІиса-

'

соціальне націонаЛblне визво· .1ення. Нова програма визна,чила ГО,10Вну ці.% бороть611 па'ртії і на'роду б . . .• ПО удову сощаЛIЗМУ в наШІИ

пер.ативному плані, в здіЙСНeIlні КУ,lЬТУРНОЇ революції. І(онкретним

ня

країні.

виявом програмних положень будіsництва соціалізму в СРСР були

п'яrИlj>ічні

пда;ни

розвитку ·на·

таті якої буда скинута влада ка- країні, і ._намітила CX:HOB~i завдан: РОДІЮГ0 господарства в піТ,8дістів і поміщиків і встанов·

паРТІI

в. об;'1асТ1 З~\l1І.ІінеllillЯ

І

нашій

ня і ВІІІМОГИ, ха' рактер і ' нал,ряЖ>к ніі В. І. Леніним, ВИСУВа./ІИСЬ лева ДИJКТа:тура пролетаріату. розви~ку СОЦ1;JЛlСТI!ЧНОI держ~.ви І в даний час ЦІ( КПРС і Ра· Н діЯЛЬІІЮсті, методи і засоби 60- KOliК'J)e'\IIii, революційні виr.юrи, Програма, прийнята 11 з'ї~дом ~K знар~ддя побу.'l.ОВИ COЦIMI:SMY ДЯ'НСЬКІІЙ у.ряД розробляють гене. ротьби за дося,гвення постаменої - ........а"'· - РСДРП, була в основному вико- І КОМУНІзму. рзль-ний план РОЗВИТ'ку наро.иомети. On;Pn"",-",> п1 на розвиток клаСОВОI НВlна. ЗакіНЧИ1ВС.SI етап бо""'тьби П ,О" бqpоть6и на селі, на створеНІНЯ і ,,,~oгpa~~a в.;таlчовила. ~нови і го господа,рСтва к:раїни на 1960

В. І . Ленін

писаill, що lJ:IЮJ1ра- зміцнення СОЮ3ІУ р06і11llИJIIОГО кла- ;робітничого класу за

ма, це значить точна

заЯВа

коротка, ясна і

всього,

чого

паортія

ДООIfВ~ТЬСЯ і за що вОНа бope<rься.

ТВОРЦ~МИ перших ДОКіументів HayкoBoro

1І'РOf'РЗМflИХ

БY'JIИ І(. Маркс і Ф. Бкгм. ьс ..Бе-.

стів,

С оюзу н'аписав

KOIIIГPecy

Бн'гельс

Програма

владу.

паортії,

Наступив

політичну ЗОВНІШНЬОl ПОЛ1ТИlКИ СОЦ1аЛІСТИЧ-

новий етап ре-

ної держаВІ!, ПРОВ-Ї1J.IНIІМ пачадом

послідов.но БУ'дів,нIЩТВО соціалkтичного сус-

го слівіснv.ва'ItНЯ країн з різним

волюції, головною метою якого є І якої є ленінський п,ранци'П мирно-

IJJРОЛ~~nСЬ' . проводячи Пon""""ипи .. ....~... "'''... - Пlльства: П еред паРТІЄЮ постало кого інтернаціоналізму ис""шла . . ,' . ~. 8 J'OJ' вм,ИКе Історичне завдання ке- '

соці,1.1Ь1НИМ

ла,до~!.

Програма

комуніз\му ВIIJМОГУ про пра'В~ каЦlИ H~ само- рувати вперше в історії людства рактеристику.

ручи з.ктМ'ВНУ участь у тдJ"(JrГOllЦl Д'рутого

су з се.'lЯНСТВОМ .

комуні.-

Hal1Jepк

Кому-

В «М8JIIIiфесті» _

леНlі'нську

ха.

бази

.

ком у-

І;ІЗМУ.

Програ\lа napriї, приitнята УІІІ з'їздом, мала і має веЛlfКе між·

суті бу,рж'уазної і H?,po;д~e значеНJН-Я. Вона дає ЯCJIУ

визнач~IІІН-Я, п:ро Р. lBHo~' paBНlCТЬ ве-_І бу.ді~НIІЦТВОМ соціалістичного сусВЩПОВІДЬ на питання т.рУ\дЯщих и нарощв DPO вихо соціалістичної демократії. Бур- всього світу про те, як перемог, .' . I1ІJ1ЬСТВЗ. жуа.~. на деМ~·КР~ТІ·я. Є маску,ва,u~'я .. вання ТРУДЯЩИХ РІЗНИХ наЦІЙ в П '."'__ б ., v ~ ПІП' .1а СОЦlа.'llстична революція, в чо'. .; . . . ОТр1...,.а ула нова npG(1paMa, д.1Я диктатури монопо.lістичllЮГО

ЛИ1КИХ І мал ,х ·

вїщомі І ДУСІ ДOB~P я, поваги І взаємодопо- в якій завдання соціа.'l;ст.ИЧIIЮГО

«П'РlfНципи kom-у,Н'Їзму» з.чамeнвroго «Маніфесту lriстичиої па,ртії».

дала

-1980 раки, план створенн!! ма.

1 epia.'1bHO-TeXHitfНoї

моги

ОДJlj

одному

н·

будівницта Зlffс1,йшли

:_.

своє чітке

капіта"у, демократією

для

ба-

гатих і обману для бід.них, в її

му вона неМИlНуча і в чому її сн-

.~a.

П·

УІІ'

Програ,ма паРТIJ ~ладаЛ<lСЯ 3 В·lІ'Кладення. ра'мках легко вжи.ваються і позРlfинята І з їздом програП1?о~рами.;ма'ксимУ'М І програмиЦя ПРО!1р8JМа повин'на 6YJla ві· бавлені демократичного змісту ма. стала ідеЙНО'fJOJIіТИЧflОЮ ос-

Маркс і Бн- МІЮМУМ. . АОбражати ті відіКРИТТЯ в ма.р,к.. Ф .рисах виклали ПроГораІМ а-ма КСІІМУ.М ВИ3If~ала СJЮТській науці, які були ЗlроБJre- па'РлаМ~lLтаризм 1 В1ДКlРит.а а· БОіРотьБи, оха- ОС/ЮВНУ Мету ~:ь6н "~pТ11 Н. В. І. Лені.ним: теорію переро- шистська диктаТУ'ра. проведеllИЯ СОЦlаЛІС11lЧНОІ рево Соціа\ЛіСТИ'ЧІна деМОК'ратія рактеРИЗJYВал,и ВСt\C!8.іrmьо--історич._.. .: стаки,SJ бурж-у,аз.но-демократИіЧНОЇ вищий ТIlП демократії, ідемону роль пролerаріату, дали осно- !'ІЮЦ1I, повалення в.п,аJ1.И бу.ржуаЗll революції в реВО,1юнію соціал,ісІ встЗ'Номення ДИІКтаrry>pи пролекраті я для Т'Р)"tl1,ЯШИ і Х, sm<a .не тіль-

новою для братських ком-у,н,істич-

ннчого класу, ,иамі'l',ИЛИ на'ЙВа.жли- ня СУСЛlЛЬCТ'ilа на соц аЛIСТ'И'lЮ~Х політич;ного розвитку иа.nіта.rtісти'l-

пере~ С8IТОВИ.М

гельс в ОСНОВ'Н;ИХ теорію класової ви вчення

про па'ртію, про її. .. ' .' тичну, вчення ПlPО іМ,Пejріалізм, за- ки П!РОГОЛОШУЄ права і свободи, к~ів'нуроль і ди·ктатуру робіт- таРlа·l'У ~w.Я .настУIІIlЮГО Пlер~твореи- кОн Н'еріВ' номі'рного економічносо і але й га'.Р8іНТУЄ їх праКТИЧ'ні заій-

віті положE!Нlll'Я

пореволюціilllfій

тактиuі. «МЗlн~фест КомуніС11lЧИОЇ

началах.

. . Пролра~а-М.lіIНМУМ,

~зtlач,зла

... них краї. н в епоху імперіалізму, теО'Рію соціалістичної революції,

снення,

""

забезпечує

вирішальну

. У"'астьнароД1НИХ мас в кеРІВНИЦТ-

партії» і н.аПИC<lн-а МІЦЖООМ про- н~'АБЛИЖ'l1 завдаl!lRЯ па·JYПІ ~a ета- вчення про ради Я!К держаlВНі фор_ ві держ8JВОЮ.

грама І ІнтеРН8ціOll,!ЛУ _ <ІУсТJI1iЮВЧИЙ мЗfIiфecт МіЖlfароДilОго ТоварИС1&а Робітників» про_ ГОЛОCИJlИ загаYJlМЇ 388ДаН!ІіЯ ро-

Пl ~~ЖУ8OOl0-демюl<'ратичнOJ реео- ми .lЩКта-тури пролетаріату. УІІІ з'їзд па,ртії прийняв спе· ЛІОЦІІ - повалення са.модержаlВСТ: УІІ з'ізд,роЗlГЛ!ІІНУвши ПllJТаНlНіЯ ціальну резолюці,ю «Про роботу ва, вст.~НОВЛelf1llЯ демократичж)( про -нову програму, для складаlН- СЕ\ред молоді». Ре3'ОЛJOЦія підJКіРесресnyблilк.и, заВОЮВ8IН'JI1І демсжр~- ня її проекту СТВОРИІВ комісію на люва~'а, що партіЯ' ПОВИН1На в осо-

них і !)Обі'!1НИЧИХ партій краін наРО:ІоНОЇ демоюратії при виз.наЧeJlfoНі ними шляхів і засобів при пере-ході від капіталізму до соціа· ліз му. В

еличе~на заCJIуга нашої па,ртії

РООІ'тничи

м

ру ом

Х

КОМУ1нісТИIfНИМ і О

n лягає в тому, що вона, не маючи досвіду, ІІРНК-

ладу, :sрззка, зуміла під керів­

ництвом В. І. Леніна в свої'й про­ грамі за,класт основи загалblНJlХ закономірностей соціалістичної ре­

бітничого юласу і йОГО ВОЖДЯ _

волюціі і буді,вниц'ГВа соціал:ізому. тичних ооо6од, ЗlЖOнода.вче заiIGРШ- чолі з В . І. Лен4Іним і заП!ропо- бі .радянської моло:ді ма:ти добре ці заКОНОМhрності знайшли свіА

мymзм.

ва,

реВQ.'IюціЙНОЇ l1З1Ртіі-в боротьбі лення ВОСЬМИГОДИ1RНОГО. ,ро~чorо ИУlВа1) у основу покласти llIPoeIOГ, піJl:готовлений резерв е,н'ергійни,х, про~в в практиuі соціалісти'fНОro з капіталізмом, за соціалізм і ко- дн·я, знищення ~алкшю~ к.\>Ш8.Цт- poз.poБJJениЙ Володими.ром Іллі- чесних, овідомих праці,ВlНIIJКіів. З'їзд будівництва асіх KpaїlН соціалінадаlJНЯВClм~аЦlямправа

чем.

п~дКірес.'Тив велику роль комсомо·

стичного тЗJбору і були підmерд.-

Гл.и6аке втілен.н.я і дальши.Й на саМОВИЗІ>ачекня І :': д. в.ир06дениЙ комісією проект лу - IпоміЧ'Нlика партії у вихова,н- жen-і Декларацією (1957 р . ) і ЗаРОЗВJlЮК ма'JЖCИCТські при.нциnи Прийнята ДP~M з ІЗДОМ про- пpor-ра,ми майже за місяць дО УНІ ні молоді в дусі ві'дданості спра- я:вою (1960 р.) Нарад.и предстЗІВ­ одержали в врorpамаlХ Комуністи- гра,ма ма.ла ВИ;РI~ал~е значення з'їз~у ПЗіртї'Ї 6У'В опуб.rtiков8ІНИЙ ві соціалізму і комунізму. ників комуністичних і робітничих

чної партії Радянського Союзу.

д!'lЯ ~иро6леllill'Я І зМЩfleJmlЯ opг~- в «Праме» для широкого обroво-

була

БУДI~.!ЮЩТВ~ 1 ДIЯДЬНОСТ.l ма,JЖ.CИСТ- &"и

Перша

прorpама

нашої

з'їзді РСДРП !І 1903 році, друга _ на УІІІ з'Ї'зді партії в 1919 році. Іх творіхем б}ІВ В. І. Лені,". ••• О ПОЧАТКУ ХХ стол.і'trя Д uell1'p овітового револкщіЙІНОго

пр.иЙнята

руху

на

І!

партії

перемістИіВСЯ в Росію.

IІІза,uIАних, ~ак:rИЧНJfХ . ~И!l1\JllПl8

перІОД.

Вона

ВИТlрима;~а

nepeвtp·

ку в ~орни)Jt трьох рОСІАСЬКIІ'Х ре· ВОЛк>цІЙ.

.nрог,рами.

Так,

під

нової

керівницмом В. І.

Лен~на Комуністична п.ар,-ія проводила ВМЦЧе3НУ колектИ8НУ роботу по ви'роблеНІІЮ нової IJ!РО!1ра-

ПРН,Й!НЯіТа УІІІ з'їздом партійна па,ртіЙ.

програма

стала ДJ1Я

му істори'lНОМУ ета,пі нашого роз­

витку, ке;ріВІНИЦТВОМ до дії п'ри побудові соціалізму.

8•

І ЛЕНІН неоднораЗОIЮ

І креслював,

ЩО

з

практики

Обмін

I1'J>OeJ<T ІІІРолр8lМИ РСДРП.

Одни/,f з лоловннх п,ринциnі.в лeиmсЬК'ОГоniдхо.ду ДО ~я n,porpами партії е те, що проора­ ма повии;на бути не а()страктн'ИМ

партії пови'нна бути таки,м ДокумеНі'ГОМ, я.киіі повинен з,аевоїти, знати і розуміти КОЖНІІ'Й трудя·

І ,

U

••

aZ,maY,UHOI ЦІННЕ

роботи

І

На ПОJ1JfX ~ ім_ Кір.оВ8

ll.ИlМarав,

щоб це була програма щюлerrар- l'а;р:яча пора. ІІА ,повну потуЖiНЮrь

ської Пlllртії, ~a бореться пр ак- ~ь х"и та i.нmi щоб

вона оз6роюв.ала

пар-

~...-.~.y.

0011-

l1ію, робітничий клас ясиим ро- р.алыli машини. МехaШз.arrори 60зуміЮIЯ.М мerи боротьби, вказу- ot\IO'I'WЯ за те, щоб .IIIIOНJaiЙIIПDидше вала

IroIIКpeтнi

ВЇі,Дкривала

заІЩання

руху,

дальші

neponектнви зібрати ~ОфЮІИЙ ВJ)OЖIai. ЩOJIJIIЯ РООВlІ11Ку peвomoцii. «Партія ро• . сіА<:ькorо щюлетаріату, - писав ДО меха.шзатopm JI1}ИіХ'ОД!ЯТЬ UlЛеиї,н,--,ооВИН1llа в своїй програ:мі я·кнаlбілЬil1l

нелвознаЧ1ИО

ти 06ввпryвачеиия го

капіт.алізму,

BlU(,JJaC-

нею lросійсько­ оголошення

нею

війни росіАсько"у каil1іта.лізмов1:t. Проора:ма РСДРП дала а,натз

татори, J{ОПомага.ють ім ще ши'р­

ше РOl3ГOJМ8'Y'I'ИсoфamC'l'ичне жа1'&Н'НJI ІВа чеC'l'Ь !lJlll,РАЙ1f,ИХ з'іцїв.

ЦНМИДНJIJIИ партійна O:PГ3IНї­

економічного і політичного РОО" витку Росіі, РOOlК1Pила ОСІНовні проблеми І цілі клаооваї бороть-

за.ц,іЯ

ЇВСІІр,уктквну

~опо-

бmrжчі завдЗIНIfIЯ і

ві:ць, обмїIІІІІЛИОIІ Д1JiCВЇJiOМ

CJВOєї

би

пролетаріату,

p&)J'OCn}

КОИJq>етніви­

і чітко вказала·, щ{) npoлerаріат­ наАреволюціАнішиА клас сучасно­

го суоліЛЬС'1'ва, Яlн!,А може QIIIОЛИ­ ти боротl:Ібу всіх 11Руд:ящих мас

прове'JIA

Щ)аі){у агітхолактиву.

визначила наА- I!JЮСJIТXanи

мorи РoolАсЬ«Оі соціал-дeмoJЦJа.тії

і

J"

%ріГ()ву

НРИ:С'УТИЇ

роботи.

!t

J

І з.-. ..,.,..

t

r

І

• М, Пономаренко, член КПРс.

і і

t

~

< """,.

О.К ш. р !._~ ..

S:.

сокого Іврожаю ЩЄІ

КУЛЬТУРИ.

На фото: стенд «Ку:курудза -

«королева полів».

до РОЗІГорнутого

кому­

ністичного будівництва. В цих умовах наз.рL1а HeooxїдJНicть в новій програмі партії. Враховую­ чи це, ХХ з'їзд Д01Jучив Цент­ ральному Ко.мітетові пі.д,готувати проект нової ПІрофами. В матері­ алах ХХ і ХХІ з'їздів КПРС, в ріШeIJ'НЯХ пленумів ЦК партії за останні роки було сформульова,но пролр а мни х

В

умовах

ніСТllЧIІОГО направляє

П()JIожень,

шення

иа31і

роз.горн:утого

будіВНИЦТ8а свої зусилля

я,кі

кому·

п.lI'.p'ri.я на вЩ}і­

таких оановних заlltll.ань, ЯК

створеuня

матеріаЛbllю-те.х>ніЧІІІОЇ

кому.нізм'у,

розвиток

кому­

ністи'lНИХ сус.пільних віiдillОСИН, формування людИіНН комун,icrично­

го СУ(lпіЛЬСТJlа. КПРС займається дальши-м оаювних

положень

ленінської личезне

теорії,

п·раКТИЧ'lІе

неух.илЬІІО розвитком

МЗІІжсистсЬІКО­

Яікі

мають

значен'ня:

ве­ про

діві фази комунізму, про закОІІІО­ мі'рність переростаlflНЯ соціалІзму в КОМУ'Нізм, про переростання со­ ціалісти'lНОЇ держзв.ності в кому· !!їстичне громадське саМО}'Щ)ёN!­ лін,ня, про комуlН'iс:ти,qне ВИХОВЗІІІ­ ня труд!Ш1ИХ і Т. д.

ХХІІ

з'їзд

КПРС

буде видат­

ЙОГО рішення пос.лужать д.альшо­

rузі~, Я'Кі борються за вир~щення виЦІКНОІ

приступив

ною подією в житті нашої країки.

....

ви.готовили ХУДОЖНЬО офOlp,~леинй стенд «Ку-ку,рудза «І{Оролева Л()лів». Стенд привертає увасу населеннg на конКре1'НИХ ,"РИIК'..1ад:ах ,показує, що КУН)lрудза це молоко, м'я, со, сало. На стен..а.і фототрафії кращого механіза'l'ора

М. Бурди і ла'ІІІК~

рівництвом Комуністичної партії успішно п06УіДу:вав соціалізм і

рЯlд

!

ДОСВІДОМ

леніНсько~ про­ К ЕРУЮЧИСЬ грамою, наш на'PQД ПІД ке·

відображають важливіші Н8.IJJРЯМ­ ки В боротьбі 1(0муніСтичної па'р­ тії на новому етапі гюзвитку на­ шої Батькі,ВЩIІІІИ.

J7НАОЧНЕНН8

аКЗАемічним підручником, а нерів-

ТIIЧfIО,

під-

програма

000--------•

•••

ра,д,янського

народу провідною зіркою на ціло­

ми. В резу.1Ьтаті творчої участі щиЙ. Володимир Ілліч Ленін гомаси комуністів був вироблений ворив, що наша програма па,ртП прое.кт нової програ,ми, винесений не може за .шшаrrllСЬ тільки про-

·революціlЙlЮю про-

~ИЦ11ВОм- до діі. Ленm

опубдї,К0ІВ8ІНі

виц~кої п.аРТI1 на ЦІ,lИЙ IСТОРИЧ'Н!lИ НЯ і уточнення проекту

лрамою боротьби за mтереси ро­ бі11НИЧОГО кла~ і всі,х 11Рудящих мас. Уже в 1895 році ВОJI<Щимир ІJJЛі'l Jl8ЛИС8іВ першиlЙ, а в кін­ ці 1899 року-дру,гий, розг~рну­

тіший

обroвореН1llЯ,

СЬК':І паРТIJ нового ТНП~, я.вилась «Правдой», буди використані. кокеРІВНИЦТВОМ.• в боротЬ~1 БІЛЬШ О'. місією д..'1Я поліпшення, доповнен-

• • • Вождь росіilcьк>их марксистів ЩЕ в «Квітневих тезах» ВоВ . І. Л~нін ставить З<і'ВlI.анlfIЯ - І ЛОДИМИ'Р Ілліч nоста.ви.в ззв' створити самостї,і\ну ЩХlJIe'l'арсь· дання З\lіни програ,ми партії, а в ку п.артію нового типу і оз.~ї- роботі «За,вдаНlНЯ пролетаріату в ти її діАсно

ренНIЯ всіма КОМ'У'Ністами. MarrflPЇ-

і

~

t___ _ "_._._._._._._._.!?~.!...:e~_ П;. I~!:~~.~.-...

му змі1JtНенню світової соціаліс­ ти,чної системи і всього міжна­ РОIlJНОГО комуністичfЮl'О і робіт­ ничого руху, росту ряд;в борців за Мllр, демократію і соціалізм в усьому світі.

ка,ндидат

Н. Ган/н, історичиих науК.


4

IiУАIВНIІК КОМУНІЗМУ

Чеrвер,

27

nИnИА

"оку.

1961

!

і

.. ,• • ' . ' . '. '. ". ' _.1' • • " . ' .• ':. 1.• ". ' :. " . , .' . ' • .. •.• ". 1.• " • •. • " . ).• .. • · . " .а

а,·"·"· " .- , . " . " ., ,., , •.,• .•".' ."•..•.1.'...·•·.•.'•.'.' . -• -•..•,.• -,.,-•.,. '.•".,'11!

ЧИТА ЧІ ОДНІЄЇ СІМ'Ї В цій сі,м ' ї П'ЯТЬ доросли.."{,

СЛf\ВНІ ДІЛf\ БУДІВЕЛЬНИКІВ (П ост о рі 1t 1( а х б а г а тот u р а ж

В. Лаці'оо «'~0~JШmfа:я:Р0:;1ИJН8»'11

і всі юнигол'Юби. Та на'Й'6ільure любитгь книги Віра Олексіївна

Наперєодщm ВІ·н здав Ж}'1Pllал І «!Войовничий атеї,СІТ» . л'Мflltoва І [

Рі'3allreНКО -

ДЛЯ ВАС, ШАНОВНІ І ТРУ ДІВНИКИІ H~· .

рооі'l11mЦЯ :нашоГ()lpO~HЬOЇ бригади У лита С1іИ- і! го ві,щділка . 24 :КIlIИі'И лрочита-J,JIЦі,вна - брошуру про доовіщ !І' ла 'вона 3 ПO'fатк,у рєжу. Се-ред

Д'Вічі

НИХ: ТВDРи О . TBamOВCb1toгo, « нQвый чеЛ()lвек» Фед(}Т()lВ3. Не ,від;стає вьд Q@У'ЖИНИ чOt.'1о,'ВЇlК

Пj)Qці Є. Долинюк . На череі3IНтиреJrilflі'йнИ'Й з6ір.ни.к « Проо1'ІПІ Tымl).. І

Віри -

Мико-

ЛJрочитав

він

нещ<Ща'ЮІ'О

І

би

в ПОВНОМУ

едова. І в y'CbO)lY тон за:дає Ві-

ки СПОр'у~ди ноОве зер-

~

і

му.'ltЯрі!в

3а.РвЗ

ко.

:ні, які lНе<заОаром сга'НУ'І'Ь

ГO'ВQ

група

тепер

3аJIIИJIIIИ:ЛQСЬ

дмmя мотили, а

осоо.ливо музею

Михайла МИІХ1ШлО'ВИJЧа Коцюбин­ с ьк o.r О . У МУ'ЗЄ ї вони ЗУ'С'I1J}і~-mcя з його дирetКТOІЮМ- ,д'()ч:кою пиеь­

нашиlХ

1іІУ. На дmюмlОГУ ста1ЮМУ чи­

87

.

с, ЖерДова.

Н. МОТУЗI(А,

завідуюча сільсЬІКОЮ бібліотекою. с.

Макаренка.

~ . """"""-""-""'~""""""--.д_..-..",_.

Богtда~іВl(а.

_ _ _ _ .. -.._ _ _........

і :IIЄ\.Wl',Opкla'HiCTЬDК.la-

3а,і>3ІЗ їх 23 тиtя,чі. ~' 20 DЩЩ:(lНих мсах ВОНИ :JберігаJOlГЬ 4 "м · · ы""ии .... ~..I::.,.,.,.и.,;.". .!ТИ,ше за .. :VN .... vv~- .....u ;1 пє,рщі 6М'ЇlcJЩів Ц.Р. Ш"jJiaI;UI 3)ЮCJJИ на 4()0 ТIIiC'JfЧ кар60ва.IЩЇJВ.,

іс ­

Днj,пр~ виникають 'j перші , м'іста,

КИЇ'ВСЬІКої та ЧеptНИ-і,вської облас­ рев.а~ио 6іля Дніпра та Десни. тей , ЖИЛИ слов'я:нські племена по­ В ліТОD1lСУroворн1'ІІси, що вже JPЯІК та СЇJвepя'н. Оонoвшrм ЗaDЯТ ­ в 9О7 році На ТРубежі був з!.стЯlМ їх вже тоді було OptНe зем-. нований ПереяС1r88, а на поltатку леробст,во, а другорЯдіНRМ ско­ ХІ crroріччв сroродец,ь. ОстеР. З та'рство, мислИ!ВСТІЮ, бджіmмицт­ во (60ртницт,во) та рибальство.

Вже у ІХ сторіччі, на яке при­ па,дає УТ'ВQренн'я першої у Схі:п:них CД()B'~ стаlроруськоі держЗІВИ,

(*Продовження.

у сБудіовнику

~ липня Ц. р.

Почаrrок ДИВ.

комунізму»

B~Д

посt.nень оучасиоt БравlЦlШИІІИ в тому 11{ nt'lDПJltY staAYf.ТЬC. село

Вигурівщина, що звалося тоді Раєм і було загородньою рези.денцією К'Иівських князів. Якраз на місці сучасної ВIR'у!рівщIllНИ БУІВ розташований двЦ> КlНЯ'ЗЯ Юрі~ Долгору'кого в РOttи його борО'\'Ьби за Кнїв. з інших ПРИДНШРОВСЬКНХ та

с:СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

-

сНовини дНJI»;

fотолї'D), с. Но- 1I.1~8редача

3 ' а МИНУJI1fЙ РІК !

,мраХО.БаНО

II.IO-c€ таке місто БІв ЧориоцьО<Муроці ro моря». ТелевізійниЙ кiIuoн"4lИС; rr....~ 1140 - сПерлинь • H~''''' V,YOn"'" ВІ!ДІОРИ'ГО НОВІ ха.си В ес. .yu.;• .... ""J"''''-.ній фільм; 18.00 - ""'для дітеА . щи;иа і. Кра.сИ:JriJвка. B~'e в пe'}JШi сТеатр веселих ЧO.lо.lчкІв»; 18.ЗО два ДНІ ;ПWІІКИ ~JIЩ'tIШ CT~OB- - назуcr.pіч ХХІІ з'із,ду КПРС і 1\'ять """'Т 2 ТIІІ(>Я'Чl KapooвalНЦI:В ХХІІ з'щу КП Украіни. сl(оли Щ)()-' '" . •

;J;ОВ'е.'1И .'1ИlШКи вкла,.дів до 20 ти-

ся'ч карООваіНЦ'ЇІВ . В . .

В

ЦЄlНТів на ВКJIaI;Щ 70 тисяч ,кАрбоЮЩЇ'В.

Г

.

кла'mrдержаві!

.

оща','tНИХ

кас

широко

~

~

виростають крила».

О. Гапімурза,

ощадною

_-._.,.

-.._.:-.~_A~

касою .

. . ._ _ . . -....-......_.

придеонянських поселень, очевндно, вже rоді іонув.али Літки, І<у,!!,И

що тата,рське іго ізсушувало не тільки ril1Ю, а й душу наших лІО­

КНlІзі. З ЇCTQpiЇ

R;1I1Ї1I -

штурмом В'ЗЯІЛИ Переяслав, а взимку 1240 року вщент з.руЙіНу­

Київ:. .

що татари с:ИЗllИЧ1'ОЖИЛИ И изма­

на літо теж виїжджалн киї, вські відомо,

що

на

вав «багатlfЙ

стольний

Ва.кї раКI таТс1РЩIНИ

18.50 -

нігів та ПQJlОВЦів завдавали великої ШКОДIJ і руйнуваtJiЬ, то татЗlpИ ЗН'ІІЩИЛИ першу нашу велику дер жаву і більш як иа 200 років поневолили її наСeJleн.tIiЯ. ТрзrіllНRМ для Києва і всієі cт.aPQP}"C!ttoї держави був на пад татар . 1<. MatpIЦ: пГJl.Кремюе,

орган Броварс:кого райкома кп Ухраll8ltl R

~іножурн'ал; 19.00-Пер-

лииа». ХудоЯШIitA фільм; 20.25 _ -рішеИlНЯ оічневогQ ~ ЦК

КПРС

-

в діі. Школа

ки»;

дей. В 1239 році вони епоч.а11{'У

21.00-

концерт.

(Москва).

Т. В. І. ре.антора

М. ІВАНМЦЬНИИ.

ваlЛИ Киів . В ліТОПlІ'Сах того часу читаємо,

БУР.lака Євгeнdlя ФедОО'іана. яка ли не токмо люди, но и зверн>. живе в м . Бровари. вул. Героїв Наскільки важким було TaTa, pcыкe PeвOJUOЦi,Ї, 26, пЩ)ушуе траву понеіOJJеІ!НЯ, свідчИ'ТЬ той фа;&т, про Р03ЛУЧeRНІІ' з ПОД)Нf)'ИОМ що від багатьох міст і сіл, які іс­ Іваном МЗlКсимовичем, ЯІКИЙ живе "ували раніше і з.г,адувалися в лі- у м. Крижополі, В~нницькоі обл . , тописах. за.nишиJIJИCЯ тільки наз­ раl\Лікарня. ви_ Оправа c.nухатиме1'ЬСЯ в на,рсу· Важкі, непоп, раlВtНЇ РУЙН! уіВаIl;lIНЯ ді 5роварськоroра,Йону. ПРН'НecJlи Т8.тatpи і на землі Бро­ варщини.Вже в дні облоги КиДо .lдОЯQ гро.АСОдян єва на лівом' у беіраі Д:ніп.ра стояла ставка хана, а Bitд неї в усі 20 липн. 1961 року в селІ боки розходил.ися нецрошені, ВЗірI(раСИJllвцl, при вІддІленнІ зв'JP­ в'ари. На своєм,у шляху ВОНИ все

палили і НИЩИJlИ, а moдейбрали у рабство. PyfmyвaНHВ!. заподі'Я'Ні

ку, вІдкрито Держа.ну тру­ дову ощадну касу .м 5400/021.

АДМІНІСТРАЦІЯ БРО-' вАрсы(І ЦЕНТРАЛЬ­ НОІ ОЩАДНОІ КАСИ.

варщllН'И, збільtЩувалися ще й то ­ му, що через неї проходи:ли шля­ хи, якими РУХВІЛИСЯ татари на за о

хід. Лісом і бур'янами заросли міс­ ця деЯ'Ких сіл і міст. П~о де зга­ дують У своїх твора.х польські королі.всМ<і YP~ДOBцi, які 1U!!PЄБYввли зна'lНО пізніше на землях Оcrreрщиии і Dpоварщин.н. Г. Ме.цведенко.

ШХЛllр Валентина МитрофзЮв­ на, яка жИ!Ве на хут. Ми~Lвка,

Боб,рИЦbl{()Ї сільсьoroі Р8ІдИ, пору­ шує

cnрЗІВу

про

роояучення

srкий живе Тl8JМ же.

Cn~вa слухаТlІІМеться в И8f)Cy,ці Бtpава.рсьaoro ,ра,ЙОНУ.

patcoeeт8 депутатов трудящихся_ Гор_ Бровары' Киевской оБЛ8crв.

БроваpcltК8 раАевна друкарня обласного управЛ.Н'ня культури.

з

ШU.РОМ IBl1tНoм Феодосійовнчем,

Адреса p~aкцil) м. · Бровари, I(вJВCЬKoi об.lасті, вул.. ·Киtаська, М 158.

------------------------------~~-------------------

пе­

,редовоro ДOCВoi~y в СілЬСЬКО»У 'l'осподарстві. СРОЗ'Jовlдають ма.­

КИІВСЬКЛ Руеь, ос:.nабnена фео- татЗtPI1iМН на земJI'Я'Х сучасної ВіРо­

JWlЬЮ111f ра'3дро6J1ЄНИИМ, ісиувапа 11.0 нападу ва СхІJl.ИУ Європу МОНГОЛО-Та.тар. Якщо и.!падн пе'1е-

Тe.nевізіАниЙ

КОРисні 1'РУNlЩИ'М нарис про брш-,зід.У KOМYнicnPlнOЇ І праці заводу реле і аа3томатIІІКН;

з а відуючий центральною

р003ТорН'УЛИ

Дл,я /ЮГ0 за,хисту 6ущували у:крі,плен' ня. ОДНІІМИ з таюt, х на л~вобережжі БУ'ЛИ Переяс.ла.в та Остер. Іх po./IЬ _ ОХQpORа І(иева &ilд КОЧОВlІКі'В. Таку ж роль відіl1PаваЛИ заболочені 'Річки Трубіж. ОсТEIJ) та інші . ЛітоП1lС згадує, що в 993 році на Трубежі від~увся один З боїв pycыкго війська з печенігами. Під час бою руський юнак перемі,г велетня-печеніга. і віАа.ко іх було розбиrе киянами.

па'lІІ'яrr~и,

k

28 ЛИПНЯ П'ятниця: 11.00-сНовиии АІІЯ»;

зокрема Киів - СТOJIИЦЯ Киівсьнуючі ще у докдасовому СyцJіль­ кої Русі. Цю державу 1(. Маркс сТ'Ві назви і ,моані звороти, яJJci за· наз~вае наАбілЬШQЮ тоді в Східлишилися до наших часі,в, дово­ 'ній ЄвропІ і од:ніею з наАбілЬtlllих дцrrь, ЩО слов'ЯRН були сп(ЖІ()'Н ­ у світі. вічннми IПОСеленцями вe.nики,х цро· Територія БроварсЬІКОГО 'ра,йону CТQpiB Східної Європи і, закрема, в ті часи майже ВСЯ була вкрита земель .в ровЗtРЩИІН'If. важко прохідними лісами. Значні л і1'ОПИС сПовесrь BpeMetllныx площі займали болота. Туг !Юдилет», ,напнса'на на початКІУ ХІІ лося багато дичини, риби та' диСТQріччя, віщmачає, що дО ВIІІН1!ІК­ ких бджіл. ТеритOJ)ЇJl райоиу була дуже нення PlyCЬtКOї або Київської д~­ жави на території тепElрішніх рідко заселена. ЖИЛИ JIl()ДН пе·

ДОСЛІДЖЕННЯ.

27 ЛИПНЯ Чеrвер: 11.00 -

3 рок'у В рі'к 3j)Oстає кїльІсість В. Я'ЕНИК (с. РОlЮНи) та Ф. (ЖОК вк.'1ao~~iB і у НЗJШО~У рзJiоні. k Калита). Проотмомроку ваНИ

ську Ptycb часто .нападали кочові племена . І,х ос<.VМиво приваблю-

речові

те.лепередачі

ка вlдnо1НlИКУ». Передача для моподі ; 19.20 - спектакль.

вмике значetnl!( мала р. Дlні,nро як ВО.1lJ1;ІИЙ ШЛЯХ сполучення. На

3'На Йодені

Дuвіться

оСІ}'1ВIIIЮIJIвєпнчєзнОО'() бу.)l)ЇІВн,IЩ'ІІВ13 &tтиВlI'О ВКЛЮЧИJl'ИC1К іІ р.обоСЄОМRPіч.ки. ту КOO'JЧЮлери НОВИХ ощащнИ'.х !Кас

_A. __. . __.._.... . _ . ._. .

ІСТОРІЯ НАШОГО Р АЙОНУ*) Н АУКОВІ

Сталіна ,

с . Русанів ,

з цнк.ny сДорогі IООХа.цькИЙ (с. Літки), В. Гeвant наШІ кияни»; 1 .25-сЧу.жа • с:елищі». Художній фільм; 18.00( С. ВОбр) кк, 'М. Са'JmlЮН (с. Семи- Г, ГРИІН8НКО -,- сЗолотиіі дощик». ПОЛКИ). В ОЩЩ11НИХ Kartax цих ,сіл ВЬрші для дітей ; 18.20-iflазустріч зОЄ'р'ігаєт~я ВЬД 220 ДО 333 Tjf- ХХІІ з'їзду КПРС і ХХІІ з'їВду сяч карбова'''"''; '.... КОНТ]ЮJrentи etra- КП У~аїни. сВ цеху комунJc:rич......... У" ної праці». Репо,ртаж; 18.5О--иали CilJpaJ8.ЖНЇіМи пора..д,нИlWlИ 'l1P~- зус-гріч ХХІІ з'ї:цу КПРС і ХХІІ

OIJ'}'ючи ГliJlJH'Y :lуcrРIЧ Ha.c1l}lIН, ПІМ ,;J'ЇЩЗJМ oo})'l'iї, ПJ)aЦіDНИ:КИ

8іАповІАавмо на -запитання чнтачів

В складі Київської Русі

ХОИТj)OJJt,ри

і 1.1,

міть, що ВItJJaЩИ - одне з дже- ЛJiЩRX впроавИ:ЛЬ'НООІУ B~:lIIН; з'їзду КП УЩ>а.ї.ни. сl(омсомо,мь­ рел деpжa.DНОГ() 'бюJtЖету, фїІН3ІН- своїх О'СООНС1І'ИХ БЮ)tжетів. сииА тиевlзlііннl ООС1'». сх ....ВН-

ми, поради агІтаторам, як 'вести атеістичну прооаганду. -lоДля кутка активІсти 6Iб оа теки оформили ПJlакат сНаука на CJlу.61 людини».

А.

B~B ПРИIКJJЦ ПОКШJyЮТЬ

дів. KPЇJМ тoorо, вк.'1а1.~НИІШ розу-

Багатьох вІдвідувачІв нашої

фото

соціал.істиЧ'Не змага.НIJЯ за залучеlНlIfiЯ НОВИХ 8ItJI3.IДНикіlВ, Їх куль'I1}'!J)He обс.'rУ'ГОВyma:ння. ХOJЮПIИЙ

ЩО держа~ ,гa.p.aiН'1W6 цi~iCTЬ, та-

бі,бліотекою.

Ірини МихаЙJlJ&И .

ШИ'J)оку лооу.lяр.ні,еть cepelЦ иаселеНltя здо6ули Д~BHi ТIJ'YlNIві оща~і каси ,Б muпі:й к.раоіllli .

ЄIfНlCTЬ

Колгос.п

Фото В, Поло'Гняка.

Одне з джеРВJI державного бюджвту

ТР)".NИЦі довіряють ОJЦ.al;lНИМ ка-

БІБліотеки привабяюе куток атеїста сНаука І ..... Ігlя r-' бl і І несум СН ». Тут великиl .и р лІтератури на аитирелігlАнl те-

Текст і

на третій рік семиріЧ'Ки .

C'aJМ: свої вільні ,I1J)I)II8, З'НаЮ'ЧИ,

ПРОП81'УGИО атвlст.чиу diTepaTYpy

повідь

В"Днмерка.

JlP'ді'ВIto3lpбованцlв.

КlНЮIІ.1Ж р.ЇооИJX іНаВВ про­

бркгЗ\дИ .

п лоскlвсы(йй віДІдідок радгоспу «Зоря:.. На знімку : дошка соuіалістичних зо6оВ'Яlза' нь

ЗІбе~гаЮТЬ В 1ІІИ1Х пона~ 12 Mi~'1Ь- Г. ~itнa

завідуючий сільською

На З<кїмку: діти слухають роз·

д. СаПО8ей, бригаднр буді,велЬtНої

Понад 52 1М'Ї.'1ЬЙОНИ

чита..lа сім'я ,1t'НИголю6ів. Та­ ,!tJi,X у н:а·с багато. До речі, в селі немає ЖOIДjНDЇ хarrи бeG I\ІН'И1ГИ. Н. Ну.я,

меНlНика Іриною МихЗJЙlIIiвною, яка ро:шоmл'а про ЖИ1ТЯ і творчу ~­ яльнkть~вого батЬІка.

КО .

виконроб .

та.чу ПрИЙ'IlIJI4 Віра Олексіївна. Вона обиїІНює ДЇtДуею к.ниrn, інФ()рмув ЙОГО П,j)O нову Л'Їте­ ра'1уру, Н:К'3 НaJДЇ'ЙШ.1а до біб­ ліотеки.

БУ'~8НИЦ­

С'~j)a'Я П. Рябий та В. ЮрчЄlН­

Я. ГОРAlIВ, с.

на

'J!ВіБРИоГ8J~Qf()

при.міщен­

ЛЗJДУ.

аlК­

вже важко ~ОІ)UfI'И у 6ібmоте-

у ЮІІІЕХ 'ВtїщвїlЩВi­

3

HЄIj)~ДKO мож,на бачити B~py І Олек,С'їївн'У у діщус.я f.J)ИГорі'я Гj)ИlГоровича ШlПIти. И().М'У

мИ'слов'щ пЦпрJЮМ;ства.х мік:та.

Нro3lБУ'І1Нє iDptaіЖеНJJIЯ

О:ЩН

до

ТИВНИХ ЧИТЗJчів.

ю'ни.., ту;ристі.в Семи­

ПQлківсь'К~ї ВОС~МИJ)іЧJIОЇ шкot.'1и nooнаЙOlМилася з іст~ичнЮІ'И міЩ'Я'Ми IМi~Ta . Учні п()6У'вали біля МQГИ,l баfшаря Глібооа та МaJрковича (чоловіка М.a.jЖО ВО'ВЧКta) , огля­ нули іС1ОРИЧНИЙ &.;1 З гарматами fflIО!."Ш Петра І, побyma,ли на про­

ТУрис';'в

-

пра,ЦЮЮТЬ

ня дит.Я'ЧИ!Х ясел та ба­

Семенівм

COt.'10-

вей та В. Рябий. добре

будівельни,ки

СПОР'}'ЩЖУЮ'ТЬ

ВИJJjВИЛ~Я

ЩJОІдylКТИIlI­

3aJН'Ня тестфі М.

Р'У'JЄlИ()К та

П'риве.'Іа поповнення, Ж<З1J)ТУЮЧИ, Clказа.'!а т. Різ&Нен­

-

Черні­

Ки висо.кої

МихайшJВОЇ,

тають. МУ_ТFЯр КИJpИЛО С$И'РИдович Гра'бар прочитав т.вір

Иід ча с Ш.1Віща,ння м.

Ва,1'угі,на,

WlР­

wpi,плюють С'ВОі зобов'я-

~ращих

ні,вною Толо'ІОКО.

Марія

ім .

Пухівка.

з'~

тіі, 6ущівелынiиJtи ~oї ~ілЬіН1Щі п()tIULВУІОТь t:tpal3-

імена

ЩRе у чита.1l>ННЙ 'зал. Всі чи-

« Поповнення »

Колгосп

1\ Оj)3ЗJчеНtК о.

ЗО~ з СУ'сі,щкою МаріGЮ Семе:. І

се.J)Й0зн1ЮІ.

KOM~'PНHIК.

с.

3мм>аЮЧИlеь На честь H.a!C'r.}1l1Н1lX

ної бриг.щди. Всім .мі

пі~обнищь

вона прийшла в бібліorrewy р.а-

Незабутня зустрІч

ВРОЖАЮ . Є. Пиндюра,

ності праці. На БУ~IВ­ н' ищтві КЩІ,ЬВНИКЇВ JIЇIд­ в.нач.аються М. Солooreй 'І3. І. Соловей. Ділo(JlМ під-

Ла'РІна

ра Оле.ксії.вна . Не так дaJВНO

3а'й;(еш }'Івечері ;в цю сім'ю,

_ б.і КDЛгосny Бylдівелыи--

хліб нового

:ю Їх CiIJ'Oрyt,щжЄНI() СИ.'lа­ ми palJIrOOIIoН()Ї б,}'І;jвель­

Р(Щ'1МЇlнн-і цьОО'о

!Не .во,диця » .

~ИС~ЧЗТЬ

г а зет)

МІЦНЕ СЛОВО

гаТ'ИМ'e'J'ЬС' Я

жwмові БУ'ДИlRКИ. Чи:ма­

;к,ещ: IЮНИГ()JJJO-

Б І Б Л І ОТЕ К Д Х

'мії М. С-reльмаха «Кров .'1JOiД-

-

ГOlДНІ

Х

НОВЕ ЗЕРНОСХОВИЩЕ

На цеН11J)a~ьнИtООіДИ-

ше село. ТаіМ, \Це .!lreЩО- НОСХОВШЦе н.а 60-70 давн.о бtyJlИ п,УСТИРJ, CЬQ: ІоНН зерн'Il. ТУТ збер;­

Ні,чого 'Н,есIW.-

І в с І Л Ь С Ь КИХ

сКНИГУ лауреата Ле,нінсІ>КОЇ IПреська

СоціаЛЇ!С'ГИІЧІНI()Ї

1=========1

ла. 3 захоп.'1е<н-

ffЯl'tl

,Героя

,вrt1знаIl!RИМ став на

1t U

За-м .

3324-3309.

90 номер 1961 рік  

90 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you