Page 1

Пролетарі всіх краІн.

єдна йтеся!

Пленум ЦК Компартії України

Рік видаиня ХХІІІ.

)іVДІВНИК

27 липня в Києві ві,дбувся Пленум Цент~ль­ ного Комітету КомунkТИЧН(ії партії України. Пленум обговорив підсум'ки липневого Пле­

IIIVOl31V Орган Броварського раііонного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

.N! 90 (1997)

*

Субота, ЗО липня

1960

року.

*

Пленум ЦК Компартії України цілком і пов­ ністю схвалив резолюцію Пленум'у ЦК КПРС

І

\(Про підсумки Наради предста.вників комуністич­

нуму ЦК КПРС і завдання партійних (}рганіза­ цій України. 3 Д(іПОВ'ЇДДЮ в цьому питанні ви­

них і робітничих партій соціалістичних країн в

СТУ'ПИВ перший заступник ГОJIОВИ Ради Міністрів Украінськ(}ї РСР І. С. Сенін. В (}бговоренні доповіді взяли участь 17 чо­

та діяльність делегації КПРС на чоді з товаришем

ловік.

партія України, як і вся КПРС, вважає своїм

Ііухаресті»,

схвалив

п:)літичну

М. С. Хрущ(}вим на цій Нараді, і від імені всіх

(ібов'язком і далі в~ти безустанну боротьбу за

постанову, в яІсій 3aJIевнив ЦК КПРС, щО тру­ дящі республіки вілдадуть всі свої сили справі дальшого зміцнення могутності Радянської дер­

зміцнення єдності і згуртованості соціа.'lіСТИЧНОГIJ табору

та

. на

всього о'снові

міжнародн(}го

принципів

комуністичн(}го

жави, ще ширше р(}згорнуть с(}ціалістичне зма­

,?уху

гання за д(}строкове виконання величних пданів

і продетарського інтернаціl)на.lізму.

марксизму-.'Jенінізму

(РАТАУ).

семирічки.

Вірний страж морських рубежів нашої Батьківщини

лінію

комуністів ре~пуб.'lіки заявив, що Комуністична

Плелум ЦК КП України прийняв віД'ІlO'відну

Ціна 15 коп •

повністю

М. С. ХРУЩОВ У СТАЛІНГРАДСЬКІЙ, АСТРАХАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

ПриОуття 21

І

МІСТІ КИ€ВІ

У льОрlХТ8 і я. Кадара на вІдпочинок у Радянський Союз

8.

липня Перший секретар ЦК

сто, цікавився ходом споруджен- Астраханськаго

целюлозно-кар-

КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР М. С. Хрущов прибув у Сталін­

ня житлових і КУЛЬТУРНО-ІП(}бутових будинків, ознайомився з

тонного комбінату. Трудящі міста Астрахані, кол­

град,

станчм ри{)ництва і освоєння зап-

госпники і рибалки палко вітали

де Qзнайомився 3

роботою

лавних земель у дельті ріки Вол- товаришів М. С. Хрущова, В. У льбріхта і Я. Кадара. ським гоcrюдарствам: Разом з сек­ ги. 25 липня в Астрахань на запУвечері 27 ЛИ'ІІНЯ М. С. Хрурета.рем Сталінградського обкому КПРС І. К. ЖеtГаліним, головою рошення М. С. Хрущова приfYули ІЦі}В провів роомову з керівника­

ПРО'МИСМІІИХ пііЩІрИЄМСТВ і сіль­

виконкому Облради І; С. Пань­

перший секретар ЦК С{}ціалістич-

ми Астраханських

обласних та

ної єдиної партії Німеччини то- мі, ських партійних і радянських кий тра.кто'рниЙ за,вод, розмовляв вариш Вальтер У льбріхт і перший організацій. Він поділився свої­ ЦК УГ(іJ)'CЬКОЇ соціа- ми враженнями, відзначив успі­ з робітниками, КОНСТРуКторами і секретар ке.рівника.ми пЇ'ДПриємства. М. С. лі,стичної ро'біТ'Ничої партії тоnа- хи трудящих області, досЯгнуті Хрущ <УВУ розповіли пр(} роботу рию Янош Кадар, які п~ре.бува- під керівництво,м партійної органі­ про організацію соціалістичного колективу по створенню нового ють на віД1ІІОЧИНКУ в Радян.сько- зації у виконанні рішень пар­ робітничо-селянського флоту. Но­ швидкі'сн.о'го потужного трактора му Союзі. М. С. Хрущо·в, В. Уль- тії і уряду. Разам з тим в.ін під­ ковим він відвідав Сталінградсь­

31 липня радянський народ святку€ День Військово-Морського Флоту СРСР. Наші славні моря­ ки демонструваТИ1l4УТЬ свої досяг­ нення в бойовій і політичній під­ готовці. Радянський Союз веЛИlІ:а морська держава. Більше двох третин наших кордонів 47 ти­ сяч кІлометрів омиваються во­ дами 14 морів і двох океанів. Чимало чудових сторінок у літо­ пис Батьківщини записано війсь­ ковими і цивільними моряками. Наші співвітчизники Ф. Ф. Бел­ лlНСl'аузен і М. П. Лазарєв у 1820

му довелося

інтервентів на суші. Вічно жити­ муть в пам'яті народній імена ле­ гендарних героїв моряків Же­ лезнякова, Маркіна, Полухіна, Ульянцева, Виноградова та ба­ гатьох інщих.

Немеркнучою

флот

висунув

Попова,

талановиту

творця

першого

вкрили

в роки Великої Віт­ чизняної війни. 73 днІ захища­ ли чорноморці Одесу. Безсмертні імена севастопольців. Хоробро би­ лися під Москвою У 1941 році частини морської піхоти. В битві за Сталінград . на смерть стояли моряки Волзької флотилії. Бать­ ківщина ніколи не забуде героїч­ них подвигів балтійців і півнІчно­

плеяду видатних кораблебудівни­ ків, дав людству винахідника ра­ діо

. славою

себе моряки

році відкрили шосту частину

світу Антарктиду. Російським морякам на.цежить честь відкрит­ тя і осво€ння Великого Північно­ го морського шляху. ,Вітчизня­ ний

боронити владу Рад

не лише на морських рубежах країни. Під час громадянської війни більше 75 тисяч військових моряків громили білогвардійців та

в

морців.

свІтІ літака Можайського. Всесвіт-

Батьківщина

ньовідомі перемоги російських мо-

героїзм

і

високо

відвагу своїх

оцінила

вірних

ряків на морі при Гангуті, Чесмі, синів. 515 чоловІк були YДOCTO€­ Корфу, Наварині, Сінопі, героїч- ні високого звання Героя Радя,н­ на оборона Севастополя і Порт- ського Союзу, а семеро стали

«ДТ-75».

М. С. Хрущов побажав сталінгра~ським

тракторобудівникам

нових великих успіхів у праці і

в особист(lМУ житті.

М. С. Хрущов побував у рад­ госпі «Волга-Дон», на полі, де йшло

ляв

ми

збирання

хлібів,

з робітниками і

розмов­

робітниця­

Микита Сергійович

pawocny.

поцікавився економічними показ­ никами роботи радгоспу і звер­ нув увагу на не.обхідність різко­

го зниження собівартості овочів,

збільшення Їх виробництва і дав ряд порад.

М. С. Хрущов спорудженням

ознайомився з

житлових

будин­

ків і куЛЬту.РНО-ІПобутових закла­ дів у Сталінграді.

бріхт і Л. Кадар разом з секре-

дав, КРИТИЦІ

тарем обкому КПРС І. П. Ганен-

і міста

ком, ГОдОВОЮ облвиконкому П. С.

в(}му будівництві, в (ісвоонні зап­

Нахімов,

Макаров.

Велику роль відіграв флот у боротьбі за перемогу Жовтня. Він був однією з головних сил ре-

У післявO€нний період бурх.llИвий розвиток індустрії і иауко­ во-технічний прогрес нашої краї­

липня М. С. Хрущов при­ був в Астра'хань. Він оглянув мі-

волюцП. Для Rідтримки збройного повстання в Петрограді балті йці послали 14 бойових кораблів і 20 тисяч матросів. Разом з ~eBO-

ни дозволили озброїти флот най­ новішою технікою. Військово­ Морський Флот зміцнюється і удосконалюється. Великі надводні

НАЙБІЛЬШИЙ В €ВРОПl

люційними робітниками і солда-

кораблі, з

якими

Л(fВ(УЗОремонтний заоод.

тивно~іригаційних робіт для то-

льотах оглянули в південній час-

типі дельти ріки В. олги

сер «Аврора» своїм пострілом про-

роль.

могутність на морі, втратили свою Тепер

перевага

відда€ться

голосив початок нової ери в іс- підводним кораблям. Особливий

торії людства

комунізму. Після

ністична

-

ери соціалізму і

перемоги

партія і

Жовтня

І свої військові знання.

КОМУ-,

комишу. М. С. Хрущов зауважив,

Відзначаючи

День

Військово-

краще

вик.ористовувати

на

бл а-

На Киівськ(}му аеродромі гос-

М. С. Хрущов і гості ознайомилиси з роботою рибалок

Волго-

горний, Голова Президії Верхов-

27 липня М. С. Хрущов, В. Ульбріхт і Я. Кадар побували в кол-

ної Ради УРСР д. С. Коротчен­ ко, Голова Ради Мініетрів УРСР

госпі

Н. Т. Кальченко та інші керівні партійні і ра,ДlЯнські працівники

імені

Леніна

Лиманського

го діаметра, ЛИ'сти використову-

опублікував

декрет

до

двох

морські кордони рідної Вітчизни.

На 'Чесm'Ь Дня ВійсьuовО-МОРС'b'ltОZО Фдоту Радянський народ і його ЗБРОЙ-І ського Флоту СРСР», «СРСР ня, стрибків У воду, ні

Сили

урочисто

відзначають

велика

морська

держава»,

ня

Близько 500 молодих робітників підприємств Естонської столиціТалліна разом з моряками провели тематичний аечір «Любити Батьківщину значить ненавидіти її ворогів». В кінотеатрах

диціі військових моряків, про безсмертні подвиги матросів, сер-

демонструються фільми про подвиги радянських !'\йськових мо-

Ж!lН1'ів, старшин і офіцерів у ро-

ряків..

ки Великої Вітчизняної війни також на теми партія

-

.'

а

ї~ навча·ння

і

життя

з

творець Військово-Мор·

лярсько·ларусноtJ спорту, ллаван·

товаришів

Ульбріхта (ТАРС).

і

Книги - ножяlй

clM'j

Чотири дні в М(}скві

трива.l<l

Учасники наради

працівників

каната,

зустрічі

КПРС «Про стан і захо'ди поліп­ шення книжкової торгівлі».

На

заК:ІЮЧНОМУ

засіданні

28

липня з промовою виступи.'!а член

Президії ЦК КПРС, міністр куш,­ тури СРСР К. О. Фурцева.

Вона f)голосила зустрін'уте бурхливими

перетягувантрудящих

з

морякамн. Члени добровіль,ного \ Товариcrва cnрия'ння армії. авіа­ ції і флотові любителі морсь­ Харківська область. В районі кого спорту роблять багатоденні Шебелинського газового родови­ шлюпкові походи, беруть участь У' ща виникає все більше і більше традиційних змаганнях з морсько- бурOtВих вишок. Монтажники за­

ro

обгооорили

у світлі виконання постанови ЦК

лишк()ом

моделізму. На честь всенародного

свята

відбудуться па~ади кораб~ів, ви­ МИрНІ ДНІ. . . . с: упи фЛ?ТСЬКОI ?,УДОЖНЬОІ самоНа флотах І фЛОТИЛІях оргаНІ-І ДІЯЛЬНОСТІ, масоВІ народні гулян·

зуються масо'ві змагання з вес-

В.

завдання, які стоять перед ними

лист

в

«КОМУНІстична

вітали

всес(}юзна нарада

(ТАРС).

традиційне свято День Війсь ково-Морського Флоту. В містах, селах, військOtВих частинах, на кораблях проводяться лекції і бесіди про слав.НУ історію вітчизняного фло'l'У, про революційні тра-

сердечно

М. О. Хрущова, Я. Кадара.

Сили РаДЯНСЬКОI держави - ар-Ізапевняють радянськии народ, .. мію і флот. 14 лютого 1918 року що вони свято охоронятимуть Іватимуть автомоБІЛеБУДІВНИКИ. Раднарком

ва

ністерством культури СРСР.

метрів. Він піде для труб велико­

Збройні

реClIIYбліки. Тисячі жителів Киє­

На цьому

ної партії і нашого уря.ду. Воїни

іноземними

ЦК КОl\ІІПартії України М. В. Під­

Каепію.

arperaTi, який не ма­ тиме собі' рів'н(}го в є Вji (}п і , поч-

ряди навколо рідної Комуністич-

та

теи зустрічали перший секретар

ного стана «2500».

контрреволюцією

ст.~орили

нок.

го народу.

потужному

завширшки

своі

Кадаром

книжкової торгівлі, скликана Мі­

ки

згуртовують

і Я.

цьому році

уряд для боротьби з внутрішньою

тісніше

з В. У льбріхтом

що землі і комиш пониззя Волги І прибули в місто Київ, звідки во­ - великий скарб, який треба ни вирушать у Крим на віД1ІІОЧИ­

в

нуть прокатувати Т(}НКИЙ

ще

області.

липня М. С. Хрущов разом

28

п(}чне діяти перша черга прокат­

Морського Флоту, радянські моря-

Інтервентами

Радянський

склад флоту постійно поглиблю€

комбінаті

ханській

за.рості

На Магніт(}горському металур­

до недавнього часу уявлення про .гійному

мовий палац. Легендарний крей-

житло­

липня М. С. ХрущО'в, го, що,б краще використати приЛ. Кадар і В. У льбріхт на верто- родні багатства, які є в Астра­

ПРОКАТНИЙ СТАН

тами їх загоии штурмували Зи-

області

26

25

пов'язувались

в

КУ'ilь,міним і головою раднар'гос- лавних земель і висловив ряд мір­ пу В. В. СУ'І'Увіним відвідали тоо- кувань про прове,дення меліора-

Жителі Сталін,града та інших раЙ(іНУ, а також на будівництві Артур·а. З народу вийшли видат- двічі Героями. 350 тисяч орденів міст і сіл обла'сті палко зустрі­ ----1:1 1:1 ні флотоводці Ушаков, Сеня він, і медалей одержали моряки. чали М. С. Хрущова. Лазарєв,

керівників

за нед.оліки

ня.

(РАТАУ).

стосовують

прогресивний

спосіб

спорудження їх блокове будів­ ництво і тра,нспортувзння вишок у зібраному виді.

На фмо: транспортуваННІ}! БУР0' вої вишки на місце будівництва.

Фото

Є.

Андрєєва.

О'Плеска.ми

привітання

ЦК КПРС учасникам наради. На нараді було прийнято звер­ нення до всіх працівників книж­

кової торгівлі, видавництв, полі­

графії, до всіх друзів книrи. У зверненні підкреслюється, що по­

станова ЦК КПРС заХf)ДИ

поліпmеШІЯ

«Про стан і книжкової

торгівлі» є яскравим свідченняи піклування партії про благо на­

poJty

та зад.оволення ЙОГО дУХов-

них запитів.

(ТАРС).


6УДІВНИИ КОМУНІЗМУ

2

КОМБАЙНИ ПРОСТОЮЮТЬ

ДРУЖНА РОБОТА МЕХАНІЗАТОРІВ Хто б з колгоспників не

ди­

в'я:жово захопиться. Працює він відмінно,

,с.косив

уже понад

180

Де

механі'затор

умілий

гектарів

хлібів . водить

свою машину, там чисто, ніяких втрат.

170

на

гектарах

- Нема запа'сних частин, чуємо від комбайнера Петра Ко­

бритада вирішила ще раз побува­

Григорій

шиною з кулажен'Ськото

ти на полях, перевірити, як ідуть

валки більш як на

,уже зібрав

зернові і комбайнер Петро Тимо­

тривожні

надходити

сигнали: на відділку затягується

збирання

роботи

зернових.

на

Рейдова

жнивах.

о,зимих і ярих

588

зернових

гектарів

буде' до

-

покладено

гектарах.

50

І'ектара,

На день переві рки виявилось, що

тористи.

скошено та обмолочено лише гектарів. Чому так сталося?

обмолотом,

центнерів зерна з

20

-

культур.

430

Вже

Урожай вирощено високий

-

До збирання у нас

Кa~yн.

ведУТЬ

розмову трак­

Треба б поспішати з та

невистача~

ком­

байнів.

Ми на полі, де збирає ячмінь комбайнер М. Ще,рбина. У нього

-

-

Он бачите,

вказує один

все добре виходить. Тут же брига-

з механі'заторів, стоїть ко'м­ баян. Це Іван Юхименко довів

вень з Олек'сандром Бредаком. 3а­ дир розповів на,м, що денну норму вершивши збирати озимину на водій «степового корабля» вико-

потужну машину до того, що вона З перших днів вийшла з ладу,

шенко. Якість добра, він бореть' ся

за те, щоб в РОlооті вийти на рі­

285

гектарах, комбайнери зараз

косять ячмінь

і

яру пшеницю.

Урожай хороший. Ячмінь, НalПриК­ лад, дає по 15 -16 центнерів зерна з гектара. Ще два-три дні, і

упораємося

з ранніми

ярими

н)'є па

130-150

Більше, ніж на 100 гектарах, заскиртували солому . Ії підвозя·ть 'l'Pакторними

во,локушами

дО

поле, -

говорить комрайнер . -

на Юхименка, то такого б не ста­

І все з-за того, що не було за- І ло~я. Самоплив пасних

чаетин.

Внаслід,ок

цьо- мічник,

40

підсумовує

-

Щоб

прискорити

ро­

боту, вони працюють і вночі. На очищених

полях

від

заЛltшкі'В тракторист

Володимир

Дружно працюють

механіза-.

тори і на інших роботах. Вони підготували понад 100 гектарів

rPY1lTY

під

озимину,

яку

скоро

почнемо сіяти. Насіння жита ОЧИСТИЛи на 400 гектарів .j зраз-

. ки

&ідправили на аналіз в конт­

рольно-насінну лаборатор~ю. Все зробим,о для т(}го, щоб ози­

.мину посіяти тим

самим

ДJlЯ

одержання

в

1961

швидко, якісно і

створити

передУМОВИ

висок(}го

врожаю

році. голо,ви

витрачаю

час.

зене від комбайнів зерно. Його 1УТ СК'}іПЧИЛОСЯ багато.

- Чому ж зерно не очищене і не засипане в комору? - звер­ таємось до завідуючого током.

Та от два дні слюсарі вит­

-

ратили на те, щоб пустити в хід

новий «ВІМ'>. 3атримались трохи,

-

ВlЮравдовує'гься він.

Де не були ми на полі, ніде

ба ВЖити рішучих заходів, щоб

Побачили ми в цей день . на по­ жаль,

теж

не

раніше графіки і пдани. Партій­

Змагаючись між собою, лан­ бр'игади наРОЩУЮ1Ь

ки другої

темпи продажу овочів держа.ві

- надійшло в магазини 670 центнерів городини. Ланка М. Чепрасової копає ранню картоплю. З гектара вже одержано її 158 центнерів. 467 центнерів помідорів внбра­ ли колгоспниці ланки Т. Мар'-

ченко.

Г. ГАВРИЛЕНКО, колгоспник артілі

імені

виправити

стано'вище,

яке

с.кла­

лося.

Колекти,вний кореспондент га­

працював.

зети «БудІвник комунізму»­ реЙДОІВа

Осінній сівбі-кондиційне насіння

бригада

стінгазети

«3а

редколегії

комунІзм».

* * *

Безперервно надходять ово­ чі для продажу державі з

требухlвського колгоспу, . який вже здав їх 139, 7 тонни. Най­ більше продав картоплі 159 тонн колгосп імені Сталіна, с. Русанів. І. ЦИМБАЛ, бухгалтер

заготконтори райспоживспілки.

•••

Великий врожай овочів ви.­ рощено в радгоспі «Богданів­ ський», але невистачає авто­ машнн для вивозки Їх торго­ вельним організаціям. Овочі по декілька днів лежать на складі, втрачають якість І вагу. М. РАДЧЕНКО, агроном-овочевоід.

Радгосп «Зоря» .

3агащнові,домо, яке значення має для <>держання високого вро­

Калініна.

С. Літки.

жаю ОЗИМини добре очищене, кондиційне насіння. Передовики при­

діляють значну увагу підготовці на:сіння до сівби і завдяки цьому збирають з кожн(}го гектара на 2-3 центнери хліба більше.

СвО'єчасно, без втрат зібрав ур.ожаЙ жита з Н'а'СіннО'ї ділянки В гектарів ра~гО'сп «Великодимерський». Те,пер тут й()го очи­

135

ІЦІають на складній зерноочисній машині. Радгосп ще з минулого ро­

ку зберіг для сівби 300 цеН1не'р.ів озимої пшениці. У колгltспі імені Кірова, с. 3аворичі, насіння жита, зібране з насінної ділянки, мав нормальну вологість, його повторно очищають на машині «ВІМ» .

ДО осінньої сівби залишилИJCЯ лічені дні. Однак не всюди пос­ пішають з підготовкою насіння озимини, бо в кО'Нтрольно-насінну

лабораторію на аналі'з досі Шl.діслано зразки з колгоспів лише від 320 центнері'В посівного матеріалу, а з радгоспів - від 500.

Не гаючи часу, треба закінчити очистку на'сіння озимини, викори­ ставши для цього на повну потужні'сть всі зеРН()І()чИ'Сні машини, і

зразки надіслати на аналіз. Не мО'жна допускати до того, щоб зер­

С. Тесля, заступник

даремно

На току золотом ви,грає зве­

ній ор,ганізаціі, керівникам плос­

гектарів лі і третього комбайна, який, на

жита зібрав би д<>да11КОВО.

пожнивних

KY'3H~ЦOB лущить стерню.

дить

року.

-l(uянам.

сказане кі&ського відділка радгоспу тре­

наш опіврозмовник.

ся в роботу. А вийшов би вчасно

на поле, не м'енше

поганий по­

СКИ]JТ Петро Поляков та Михайло БезручlW.

ДумаtJ допомогти вам, а вихо­

ти, поморочитись перед виїздом у єш. А холи б · хто перевірив Іва­ роБQті. Давно порушені складені

го на два дні пізніше включив­

ку дьтурами.

BiMw.a.

бо при відповідному режимі обер- не побачили справжнього змаган­ А скільки довелось пооіга- 'l1iB . He обкатав її. ОТ тепер і ма­ ня механі'заторів, здагодженості в

-

процентів.

зюби, який приїхав із своєю ма­

-

1960

Овочі і l(арmоn.лю

Неподалік навісною жаткою ко­ сять ячмінь на насінній ділянці тра'Ктористи Микола Щєр{іина і

Почали

вився на комбайнера Олександра Бредака під час роботи, той обо­ наполетливо,

Субота, ЗО липня

но довго лежало на тО'ках у великих купах, засипати

в зерносхо.

вища на'сіння з підвищеною вологістю, оскільки це може призвес-

колгоспу

імені Кірова.

ти до втрати схожості.

с . Заворичі.

Н. Кремінська,

завідуюча контрольно-насінною лабораторією.

На

фото (зліва направо) : керуючий четвертим відділком рад­ «ВеликодимеРСЬЮIЙ» я. І. Якименко, бригадир 2·і бригади М. Т. Ми кал, брига,дир мехаlнізаторі'в Г. Р. Грінченко, cekpe-rар паРТОРГdнізації І. М. Заболотний та агроном Ф. п. Хоменко оглядаюті? картоплю . Фото і текст ро.бкора І. Лебединця.

f<lCnY

Ж нива

у нас нині пО'­

чалися пізніше, ніж

озимину - ПО НАЙКРАЩИХ ПОПЕРЕДНИКАХ

торік, ал(! майже закін­

чуємо збирати врожай. Це тому, що всі к()лго'Сп­

кожною годиною в полі.

ники працюють з подво­

Комбайнери Василь Пет­ ренко, Іван Жук, Григо­

єною енергією, дорожать

рій

-----0

Костюк,

наприклад,

<>----

І

викон. ують н, орми на і

ках

120

більше процентів.

дбаємо ми і ПРО' уро­ насту:пногО' року. На черзі дня осіння сівба. В плані організа­ ційних та агротехнічних жай

за'ходів,

що

передбачи;ІИ,

в

трактори на

тязі

одній сівалці .

Почнемо

сіяти озимину на зеле­ ний корм худобі з 10

жами йде слава про плодорозсад-

ник, де вже багато років вирощують різні сорти щеп яблунь, грущ вишень, слив тощо. Саме тут працює Василь НечипорOlВИЧ. Лише В минулому році під його керівництвом вирощено і реалі зовано близько 100 тисяч штук саджанців. Нинішнього літа, по-

вирішили мати О'зимини гектарів. Ії розмі-

що

36.

Тепер

слово

вони

довести ден­

ний виробіток на кож­ ну машину до 45-50

гектарів.

МеханізатО'ри готують

грунт

під озимину.

Є

ЩУЄіМо по найкращих 1480 гектарів. Тракто­ попередниках: 420 гек- ристи Василь Гулий та

тарів по пласту пере- Григорій Par., які на ма­

ораної КОНЮШини та на шині «ДТ-54», переорю­ площах, де збирали вику ють площі , де зібрали на сил~с і зелений корм

ви ку

худобі. Жито і пшеницю лений посіємо

також

на

тих

ділянках, де зараз горох,

Вінницька область. Щодня

автокрамниця,

30

розвозок і 25 розносок Гайсинськоі райспо­ живспілки доста,вляють у польові колгоспні табо­

ри взуття, ОідЯГ та інші товари . до автокрз,м!ни­ ці причіплюють польову кухню і спеціальний ві­ зок з комплектом столів та стільців. Такий «агре­ гат»

колгоспники

жартома

називають

«польовим

pecropaHOM» . На фото: «польовий ресторан» у таборі КОJl«Більшовик». Фото Ю. Копита.

rocny

вика,

люпин

на

зерно і

кукурудза,

яку

зберемо в молочно-вос-

цюють

на

силос

K!JPM.

та

зе­

Вони пра­

вдень і вночі,

щозміни дають по 6,5-

7 6.

гектар.ів при нормі Добре також трудя­

ться

трактористи

К()стиря і

Іван

Данило Ря­

ковііі стиглості на силос. бий, які riідготовляlОТЬ Сівалок маємо 8, всі вони справні. Створимо два агрегати по 3 сівал­ ки кожний, на тязі трак­ торів «ДТ-54». Вови

грунт для залуження.

М. Кособлии, а'грощ>м

колгоспу

ім. Сталіна . с. Русанів.

- Хороше діло придумали, Василю Нечипоровичу. - Ти, Раю, очолиш цю роБO'l'У. Виділимо у твоє розпорядження

Спокій,но, не поспішаючи, ця · сrreціальну ланку. людина з року в рік здійснює У Так і зробили. Зараз на неве­ колгоспі велику справу . Не лише личкій ділянці-парнику вже роо· в районі, а й далеко за його ме- пікірова.но 150 тисяч штук роз­

працю­

нормі

пшениці, а в останні дні

- Наш колгоспний Мічурін" так називають в селі старшого садовода Василя Нечипоровича Рогача.

на машинах «ДТ54», сіяли озимину на 40-45 гектарах при

дали

Раніше планували сі я800 гектарів жита і

-

зерно

ють

біт.

900

на

до

початку і закінчення ро­

ти

а

r.е~пня і закінчимо 5 вересня. Торік

11)

а-------------

САДОВОД-НОВА тор

«Бєлару'Сь», буде по

серпня,

--~---------a

два

яких

трактористи,

строки

великих

працюватимуть

маємо,

никах ро. змkтимо О'зими­ визначили

на

якому

полі, на яких поперед­ ну,

ХoQдитимуть

площа'х. На малих ділян­

чи,наючи з І серпня, їх зно:ву бу-

сади, а всього її буде 400 ти· сяч, що цілком вистачить на 8 . гектарів. Вже трет.іЙ рік Василь Нечипорович проводить досліди по запровзджеlfНЮ нового мe-rоду в дог­ ляді за суницею. Він полягає в слідуючому: площу, де будуть ви­ рошувати ягоди, тримати в чи­

стопу

пару;

вносити

на

кожний

де заоку.1ЬОв.ано 105 тисяч штук. гектар по 40-50 тонн гною; ви- до цієї важлиаоі робти ми са,Джувати ягоди в рядах; після ст.ара:н:но готувались, розп о.ві- І з бо,ру ягід негай,но скосити всю дає Ва<:иль Нечипорович.--Лідго- площу траКТОРІЮЮ або КЬНіНою товлено 12 окуліров'ниць та стіль- косаркою, залишаючи зріз від ко­

ки ж· в'lI.зальниць . Завершимо ро· боту за 10-12 днів. Минулий рік, як відомо, був

реня: в 5 саНТИ)fетрів; кінн'ими розпашниками обробити міжряддя, потім важкими боронами о.б­

несприятливий для вирощу'вання суниці . ті багато за,гинуло від. мо-

робити ПЛОЩУ поперек рядків у три-чотири сліди . Через п'ять ­

розі,в . Довго міркував садовод над

шість днів ще раз пустиnI кі,нні

тим, як допомогти справі, щоб якнайшвидше поновити площу .

просапники, і знову бор они У два сліди.

ПОКЛИК<І'ВШИ якось У свій робо· чи,й кабінe-r молодого агро'нома Раїсу Оснач та свого помічника

Спочатку цей досвід було за­ стосовано на 0,50 гектара, торік­ на 1,5 і У 1960 році -- на 6 гек­

ПОірович сказав :

біток

друзі, вирішив я здійснити х?рошу справу. Як ви знаєте, то·

ного ТРУДОДНЯ. Зараз у колгоспі

РІК

плодових

дмитра

І(орнійка, Василь Нечи ·

-

наполовину загинула

У

нас

тарах. Наслідки разючі. На обро­ в'руtшу

не

затрачено

264

насаджень.

жод·

гектари

Цієї

весни

суниця. Всі 27 гектарі, в надто зріджені . Попереду велика робота по

посаджено 52 гектари молодого саду. Щороку тут збирають по

її иасадженню. От я і вирішив закласти спеціальні парники по вирощенню розсади ягід. Річ но·

900-1200

ва і дуже цікава.

тонн фруктів. М. Загребельний. Колгосп «Жовтень»

с. Требухів.

'


Субота, ЗО nипня

~';KY~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!І!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!----.;6;yд;;ВН~ик;;.~и;;О;;М;.УН~I;;;;3М;У;-..--I!!!І!ІІIІ!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!І!!!!!І!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!!!!!1

1960

СТОРІНКА та

.мистецтва в МОСКВі

І цілує,

ні

і

піс­

поетів

ними

іпорадниками.

надиха­

ють

на

чість,

твор­

ПЕКAnА

дерзан­

лю­

Боо вітру вода не шумить_

рости

-

ми

всІ

ясніше і

Не можна нікого любить.

Народу

MOtl1A

яскравіше висловити с в о ї

такими

мир

Не-спокійнії літа,

Зацвітуть

Для

ЯК хліб і сіль __ . І він його доб'ється_ Труд і мир - такнй лейтмотив

творів українських ПОе1і·в, вірші яких увійшли до «БібліО1'еки:.. Всі двадцять книжок серії СП08-

кому~істичного СВІТОГЛЯДУ .вели-

Поезії Тичини і Рильського, Со-

.

Про

це

ще

раз

СВІДчать

твори, вміщені у «!3іблі~~ці ~K -

раї'НСЬКОІ

радян. СЬКОІ

готовленіІІ

Приcnів.

ПІД -

поеЗlL» ,

Держпо~ітвид~во~

УРСР дО Декади

украlНСЬКОІ

>11-

нені

великою

емоційною

за

темами,

поетичними і-нтонаціями. ківщині могутній»

-

жащюм,

«Бать-

так назвав

По-

ет уславлює Комуністичну партію, яка

веде країну до нових звер-

шень, славить трудовий

подвиг

«Скоро вже,

-

Старість

не радість,

-

-

своє оджила_

..

ХОЧУ, мій сину, сьогодні я зна.ти,

ВМІ­

щеНl у ~нигзх «Бlбл~отеки». Окре­ Чи поважаєш стару мене ти? мою зБІРКОЮ А серІЮ

СинО'Ва згода :'-Ну як не віддати Матері рідній сер.це сповна!

Близьких б8Л'ато, а' мати -

Книги «Бібліотеки» вийшли ки­

шенывимM форматом, оони з сма-

ком

це

художньо офор.млені .

народу на будовах семирічки. Це

0_

мати,

Мати одна! Мати ж всмі.х.нулася:

Кривов'яз_

Матір стареньку гнівить

ЯК же без серця тобі 3 ними жить?! Я, як належить, візьму лиш час.тину,

Ту, що по праву належить мені, К. Грищенко.

Украї.ні,

народного

з

становленням

радянського

театру.

артисткою

М. К. 3анькО'Вецька стала

Великоrо

Жовтня.

ще до

Вона

віддала

~

=Н=ар=ис=11 Батьківський наказ ЛШІе пісня над полем_ спиняється,

слухає

ніжну

Олена Десь в мело-

1938

Еге ж,

ти

~oцi Оленка, рию­

на

обіцяли

найближчому

-

Нелегко буде,

і

ської сцени. Яскравим блис-

t ! !

серцях, уся

палаючи

натхнен-

Отак і батько любив при на­ ви.Йти з маленькою

дочкою

в поле, ·обціловане сонячним про­

-

і

чорнооких дівчат і

НИМ вогнем. І алмази виблис-

І

страждаю-

! ! !

чих ]Кінок, чие серце так чу-

тю чарівною Твоєю_ Нехай ще довгі,

довгі

роки

сяє

иоl слави Твоєі чи чуєш

корОна

немеркнучої слави Твоєі! Ца- голос наш: Тобll Чи чуєш Ти ніжниА ше-

Цариці мистецтва

ПАП О в Е, Пірнув навіх в радянські води

І Панове,

ще

зась!

один

хижак.

НемаЕ

ходу.

Всіх вас купатиме'dО так.

і

!

~

України

і

привітl

І

J ,..,..,..'••II. . I •• ' . ' I . ,. . . , . . . .,'. .,.II. . I . ' I. . . . . . .II.I •• , ••••~I.I •• II•• I . , ••• _ ' •••• _

Зухвалий

~

Тн

••• , . ' _ • • • , . . " . , •• , ' . " •• , •• ~,~. ,..

а АСЬ!

І Ми вам покажемо свій клас.

І Цвісти садам, містам, заводам, Народам в мирі, в дружбі жит.,

А вас, зага'j>бників породу, Ми били, б'ЕМО

Й' будем бить. М. Тищеlll(о.

-

3'YVЇли її рішення: з:мінити цю роботу на важке сanання буряків!

зеленої JIIаси та по

1ОО

цеН'Гнерів

кукурудзи в зерні.

Тільки батько сказав: Якось в один 3 таких вечорів - Схвалюю, Оленко, завжди Олена п(}просила у сестри нит(}к

-

пам'ятай, що людину вичікує ща-

для вишивання.

РI)ЗГЛJlНУ-

стя на важких дорогах, а на лег-

р(}згорнула перед нею веЛИ'ке по­

заеіданні

ких залшпаються .1Jише загублені

.тJ()'J'HO. На тлі його в нечітких об-

від нього скаJlJtи.

рисах вгадувався дооре знайомий

Через два тижні дівчина була

зітхає Ма-

вже в п(}лі, ще. через

півроку

Олена роздумує про себе: ех,

дві найвідсталіші лаlffiИ в к(}л- ти

То сама IIJJавда, донько_ 3а Гагановій важко довелось, та не

неї життям треба стояти, не ус­

t

! кують иа ніА - алмази заХОD- дово зуміла Ти світові розкрилення чистого перед творчlc- ти_ Але серед цьoro свята гуч-

госпі, вивести ЇХ в передові не так пр (}СТІ)_ Але ж і Валентині

годі

сміху, що Ти запалювала в ми, Тобі поцілунок принесли

колосках, на повні груди вдихає

таке, ві'ДІ10вів:

і ~

Твоїх! Золотом сМіху окована лоски, сплітаючись 3 волошка..

очолила комсомольсько-молодіжну сестричко! Звичайно Ж, ОЧQЛИТИ ланку. І не шкодує. Чи ж зрївня-

землі.

і

Дніпра багатоводиого Тобі шепочуть хвалу! Чи чуєш riMH

що лилися з очей владою чар' України вітає Тебе! ЗOJIоті ко-

! !

лями по ниві, голубить мідні стеб- у чистий шмат полотна. Похва­ ла. Дівчина нахиляється, пров 0- лилась знахідкою батькові_ Він, дить долонею по нагрітих сонцем ледь збліднувши, відібрав у неї запах

!

дзвін і журчання? То хвилі

ком сяє корона слави Твоєї на чолі натхненному Твоєму_ Уся

рія_

. настояний

!

прилетіли сказати Тобі привіт-

Вітаємо Тебе, царице україн- но: сЗдрастуй!» Чуєш срібниil

дію_ Легки'й вітерець ходить хви- • ла на купу КНИЖmt, загорнутих

книжки, а на запитання, що то

!

ти вншневих садочків вітерцем і

до подру­

правління.

чись у соломі в сараї, натрапи­

нижче .

нуть в ЦЬОМУ р(щі зібрати з кожH~ГO гектара по 1100 центнерів

запитує її та_.

-

ро­

Старlлась_ Директор весь час хвалив її_ І раптом._. Не всі зро-

Ну як, подала заяву?

-

артист­

колективу

Радянську

жок, займає рядок буряків поряд з сестрою Марією_

,сПоліська кадриль».

адрес

піт ароматний? Це весняні кві-

У"раlни.

і

говорить

подаємо

"Цариці .мистецтва

І

ЯК не підніметесь високо

:країну. __

Дів'!ина підх·одИ1'Ь

Про велику пошану до

сійського театру Соловцова, на­ дісланиА Заньковецькій в д.ень 25-річного ювілею її сценічної ді­ ЯЛblності в січні 1908 року, який

на

Решту віддай, не шкодуючи, 'СИ'lIу, Шуліку збив звитяжний сокіл. Діткам маленькИ'М і вірній жоні~» Ні! Наше небо не ДЛЯ вас;

IIJJO

ру.

пов'язані

ва

;

Адже і жінк-а, і діти є в тебе,

(Фотохроніка РАТАУ). Фото В . СИЧ01lа, М. Селюченка .

тистки навічно занесено на сто­ рінки історії українського теат­

= рице мистецтва Украіни, привіт І

і смішить,

правду

успіхом користувалася

ки

«Рідний, не треба

чанам

Великим

І із перлів, світлих перлів сліз, золотий і MorYTHiA? Те сонце

ТіJЮ, в ЯК(}МУ нема теПЛQТИ .. _)}

ненко .

на­

з розвитком театрального мистецт­

і і

Дай мені серце, яке б зi,rJ}іmло

включено

тісно

fLрофесіональною

каже, мені в домО'Вину,

башти, Неходи, ПервомайськOl'О і

етичне слово він віддає рідному ХОВОІ, Ф. Карпенко І Х. Литви­ Радя-нській країні.

професійній сцені

всЬО('о

прorpеснвного,

майстерність Марїі Костянтинівни у радянського гдядача. Ім'я ар­

бительських спектаклів до ство­ рення невми;рущих обравів на

Мати приїхала в гості до сина,

вірші Воронька, ТерещенК<І, За­

Марії

родного.

її творчий шлях, від перших лю­

Зношене серце йому привезла.

свою книгу П. Г . Тичина , під- TBOIp~. колгоспних поетес - П. Ам­ . креслюючи самою назвою, що по- брос~и, М. Бон:дареИI~о, О. Доба-

.народові,

щоб стать щасливим,

БАЛАдА ПРО МАТІР

терка, теплий гумор Олійника і в,оскрекасенка, балади Нагнибіди,

серпня минає 100 років з ДНЯ наJIЮIЦЖення Марії Костянтині'вни Заньковецької велmюї україн­ ськоі артисткп, життя якої, весь

3

М. Сом.

сюри і Малишка, Бажана. і Дми-

ли ~ОПУЛЯРНlсть ":!! н.аРОД I , -

сади_

Приспів.

силою.

піЗ'нати

гнобителів

передового,

Треба мріяти завжди.

терзтури та мистецтва в Москві . І багатьо~ інших поетів, . які своєю У «.Бібліотеці:. читач зна'йде но- б~гаТ?РІЧНОЮ . працею в рад!!нсь­ ві твори українських поетів, різ- юй ЛlтераТУ~1 по праву .завоюв~­ иоманітні

TOfO,

усі

-

піталістів

Зак(}лосить вітер ниви,

потрібен

Сила ідейного впливу сучасної радянської поезії на формування чезна.

В поЛlїСОКОЛОJl( злі та.

рядками :

це довелось

Заньковецькій і її товаришам. Але на!Юд високо цінив свою славну дочку. Ії талант запалю­ вав в нього любов до рідної зем­ лі, до культури і викликав нена­ висть A<J царизму, поміщиків і ка­

В морі чайкою кигиче,

як вода,

думки, найповніше передати свої ПОЧУТТff.

все

Де 'вона ДQ себ.е кличе

І, наче перегукуючись з П. Ти­

відкриває

ні переслідування поліції, багато­ денні мандрн з oдJНoгo місця в інше, образи з боку чиновників­

Без мрії не можна жити,

чиною, ПОе1 О. Підсуха свою збір­ ку віршів «В передчутті весни"

JlIТEРАТУРИ ТА tlИСТЩТВА

ди звертаються,

щоб

труді

ні перепони, а навіть іноді забо­ рона грати рідною мовою, постій­

Без вІтру не родить жито,

даному до

ясне_

'1КРАЇ"СЬКОЇ

ня, подвиги . До в і Р ш і в

епіграфі,

ще свlг струсне! В цім ЛенІна священний заповіт, В цім партії накреслення

друзями

Вони

В

дали обіт, Наш ріст нехай не так

щих , стали вір­

обра .1V1 собі таку професію, хоча українським акторам важко бу­ ло в дореволюціllні часи. Цензур­

ПJ}Иооів:

зву'!ить

В

ввійшли

в життя трудя­

ковецька ніколи не жадкува .1а, що

Наша мрія м(}л(}да_

К' ниги:

радянських

увесь свій-талант, усі свої зді6ності трудовому народові . Марія Зань­

і гойда.

Ширша моря голубого

НАРОД і

(До 1О0-річчя з ДНЯ народження)

Хвиля човника легкого

ПРО ПАРТІЮ, БАТЬRІВЩИНУ, Вірші

М. К. ЗАНЬКОВЕЦЬКА

Пісня про мрію

До,Декади української літератУРІ!

ЗЛЯ'калась вона труднощів,mшла

'у ві'дстаючу бригаду, бо не про смї зар06ітки дбала, а вболівала

p8lдicтt.

УаІіху,

неспокій

І потім МОВЧ1(И

портрет.

-

Ленін? -

вигукнула дівчи­

на. Файно ж я.к у тебе ви­ ходить!

Олена щиро зраділа:

БУІДНЇв у 1tолrоСПЇ З тією розміре~

-

ною нудною секретарською рооо-

Багато веч{)рів просиділа вона,

тою?

Схоже?

Правда?

вишиваючи по.ртрет

ВОЛQ,ци,мира

Місяць за місяцем біжать дні Ілліча. І от одног(}

березнеВQГО

трудові, гарячі_ Рідко ВИilIадають

ранку сестра, поглянувши на за­

мінням, і п(}довгу стояти, підстав­

тупати нікому_

ляючи пестунові-вітру обличчя.

їх у мол~Дої коМ!}"Ні.стки Олени Олену. Зазирнула ЇЙ в очі: Тимчук, сеltретаря КОJП'OClПlої - Покликати матір? село прийшли визволителі з че·р­ Марійка на хвильку спинявть- комсомольської організації_ За cTapeHыJaa з'явилась незабаром _ вовими зірочками на пілотках, ся, задумливо .циВИТl>Ся на кароо- день натомиться дів,чина, прийде ВражеJlа, вона ДОВГО Рl)зглцала

Дівчина журно зітхає : біль не­ давньої тяжк(}ї втрати не прой­

За;пам'ятал· ось

незвичаЙIl1iстю.

те

ЇЙ

Пізніше,

своою

коли

в

шов. Далися взнаки батькові, Ми­ киті Васильовичу, ті відсидки

Олена

на хлібі та воді в хол(}дних кар­

1ВОРИ Леніна. Однієї книжки було

довідала,сь,

що то були

за

загальний

успіх,

справу.

ку русяву Олену, потім, наче зва- додому жуючи

кожне

слово,

стиха

за

часів

боярськ(}-румун­

СЬ>КОЇ окупації. Певно, вони та ще нескінченні допити й стали

-

сідає за книжки: го-

майстерно вишитий портрет.

Ій

гово- тується до вступу на заочне від- не треба було говорити, скільки

б достатны)' ЩОО боярський оуд рить: виніс Микиті Василь()вичу смерт­ -'- Правильно робиш. Так ний вщ)(}к. І так староста мав батько на'С вчив_ причиною тяжкої хвороби.' його на приміті як більшовиць­ І враз спливл() В ДУМК4х недав­ Повільно йде Олена стежкою, кого агітатора. Батько знав це, нє: влаштувалась Олена після за­ що в'юниться по,між жит(}м. Зга­ та не залишав своєї небезпечної юінчення десятого клаС'У технічним односель- секретарем у своїй рідній школі. дується напівзабуте дитинство . ро,боти, рожовідаючи

церах

вільні вечори. Мало, ой як мало кінчену роботу, мовчки обійняла

за спільну

.Щілення сіЛЬСЬКQТосподарськосо інституту. І довго ще, заni»ніч,

серця вкладено в нього. НепОJlітно ЗJl8іХНУ.llа з що,ки сльозу. Не

світиться вікно в кімнаті, де хотілося, Щ~ до'lJtИ побачили. cnллть сестри_ Розумів дівчина: Не вї,д Г(}РЯ, а з рад(}Сті плаRaJlа

без науки не Дооитися їй, ЛaJIКО- баТЬRЇЖЬRОЮ дорогою KPO!Wвій, високого ВРl)JКаю. А Олена ж ють її русокосі дівчата_ Твердо і її подружки з нової ланхи праг- впевнено. В. ИосоnanО8.


6УДl8НИК КОМУНІЗМУ

4

Субота, ЗО nипня

Спартаківці демонструють

ЮНІ ТУРИСТИ

свою майстерність Людно

ІМПЕРІАЛЮТИ УСКЛАДНЮЮТЬ МІЖНАРОДНУ ОБСТАНОВКУ. СРСР І B~I НАРОДИ ЗАХИЩАЮТЬ СПРАВУ МИРУ «Країни світового соціалістично, го табору перетворилися в басті­

наша

країна

ПРQі30Дl1fЬ саме таку

жав, насамперед Сполучених Шта­ тів Америки, намагаючись зупи­

політику, є опубліковані в пресі nОС.lання М . с.IXfущова главам урядів Англії, Канади, президен­ тові Франції і радянська нота урядові США в llитанlНЯХ роз­ зброєння. В цих документах наш уряд знову наполягає на невід­ К.lаднсму розв'язачні питання про зага.lьне і повне роззброєння і закликає західні держави сприя­ ти розв'язанню цього завдання. На протилежність цьому імпері­ аJIістичні кола Сполучених Шта­ тів і союзних з ними :Jахідних держав дедалі більше ви'крива­

нити

ють

он

бороrrьби

залеЖ!іість

землі,

і

всіх

і

народів

свободу,

це,

за

за

не­

мир

безсумнівно,

на виз­

є

начал'ьною рисою сього\Ц,нішнього світу, в якому соціалізм, подібно до сонця, піднімається все вище, а імперіалізм занепадає». Спра­ ведливість

цього

зауваження

уругвайської газети «Попула'р» підтверджується P!I)l,OM подій ми­ нулого

тижня.

- Правлячі КО,1а західних дер· рух

людства

по

шляху

ми­

себе

в

очах

громадськості, як вор.оги миру і душителі свободи пригноблени"

женості

На з'їзді пра'В.1ЯЧОЇ в Сполучених Штатах республіканської партії, склика.ному у зв'язку з виборами

мічна б.1О:када Куби, оголошена США, і піДГ,JТовлювзна ними відкрита збройна інгервенція про­ ти цієї республіки яскраво ха­

американського президента, які мають відбутися а листопаді,

американського

і

підготовку нової

найвідповідальніші США

закликали

гонки

озброє'нь

війни.

предста'вники

до

і

посилення

роопа.1ювання

воєн·ного психозу. «Голо·вним зав· данням Сполучен,их Штатів,­ заявив на з'їзді від імені керів­ ництва партії сенатор Дж,адд,­ є виграш холодної війни». У відповідності з такою наста­ новою американські імперіаліСТІ! посилюють с!Юї атаки проти спра­ ви миру І мирного співіснування . На заклик президента Ейзенхауе­ ра в США провадився недавно так званий «тиждень понеВОvlених країн»,

п.окликаниЙ,

за

висло.вом

чехословацької газети «Руде пра­ ВО»,

очорнити

мирну

працю

на­

родів країн Східної Євр.опи. Американське військове відомство вживає

пра'ктичних

озбр.оєн'ня zтомними Військова жує

заходів

до

Західної Німеччини ракетами «Поларіс». авіація США продов­

провокаціЙ'Ні

обльоти

радян­

ських мирних кораблів у відкри­ тому морі. ці та до них подібні дії пр.ав­

лячих кіл

США,

підтримувані

їх

і

цеи день

небну

роль

звіряче

В змаганні з волеибола взяло участь 7 команд. Особливо від­

вітання,м

значилась команда дівчат Гоголів­

д'О

присутніх

ської ткацько,,"рядильної промартілі. Добре підготувавшись, во-

Лунає команда: - Підняти прапор змагань! Це право надається кращим

на заifняла перше місце. Коли підвели підсумки спартакіади, виявилось, що в загаль-

відіграють

даючись

друзями

IОть

агресивним

дi'~M

тиву Фізк,ультури

ткалі промаРТШI

рів.

бе.lьгіЙсь­

на

конголезыійй

території

і

зали хороші результати.

пуб.lіки провінції Катанги. Але пол1тика імперіалістичних

Ідуть стрибки в довжину. І тут ми знову зустрічаємось з

сил суперечить ilJТepeCaM усіх на·

відбулися за

спортсменка стрибнула на

останній 'Іас в ІтаЛІЇ і на Цейлоні. В Італії впав уряд ТамБРОllі, який. ТРИ\lа~ся .при владі з~~дя-

ри

Гвз~та «Уні:га»

неофашистів.

В командному заліК'У по лег-

НЮЄТЬСЯ наДlвичаиним невдоволен-

Панфі,Іова,

ням італійського народу політикою участі країни у воєнних блозахідних

спортсмени

промаРТlЛl

друге

держав.

_

очолює

ми нашого радгоспу і

що

західних держав як це зробив ци­

ми днями прем'єр-міністр Франції дwре, звалити вину за створен­ ня напруженості в світі на Радян­ ський Союз. Проте, такі маневри західних політиканів нікого не можуть ввести ди

на

в оману, бо

практичних

реконуються

в

наро­

прикладах

тому,

що

пе ·

радя'нсь,

ка політака служить справі миру.

Липневий підкреслив, ЮЗ

що

повинен

СЛІДОВНО

Пленум і

ЦК

КПРС

Радянський

далі

про.водити

твердо

Новий

Сірімаво

уряд

промартілі

на

стадіон

с.

В.-ДимерсуСіднього

«БогданівськиИ».

мiCf>KOMY

порядку

на

стадіоні.

політику неучасті. у воєнних БJIоках і співробітництва з усіма країн.3ми .

ливу

Незважаючи на підступи чорних імперіалістичних СИJI, міжнаРОДНі

бив

перемогу

димер'Ча.нам-

5 : О на їх користь. Три м'ячі за­ -

розвиваються. на користь і прогресу народів.

другоразрлднlfIК І. Зуб, два В. Онашко. У другому таимі

гості перебудувалися.

суддя

В цеи же вариська

спартакіади.

••• день відбулася

:Jустріч

з

футбола

Маленький фейлетон

.".".".".... ,...."...."."."., .".".... ! насоло)у, А фганістан. джангала,кський ! думи:

автореМ<JНТНИЙ завод побJlИЗУ Ка.була. На фото: металообробний

м

Іван Пилипович закінчував за- І

проб-.

приємну

Вже

міеькими командами

~ - Ддя ЧОГО існують і Щоб по них їздити. :"."."." ...."."."."." .... ".... ".

о

о

т

7:

.

.

вич вже ні на хвилину не СУМ-

нівався, що їздити

по шляхах

то·

перемотою

хунком

І

димерчан

з

ра­

судив

матч

т.

і раптом... (не

зель.

М. Сідушов, керівник групи.

УОТАТКОВУЙТЕ ОИНИЧНИКИІ В лісах Броварськ()го

хрущів,

А

Шлях,

••

і таким

чином

дувати приклад великого комбіна-

тора не дало Івану Пилиповичу

иого

ДІІ,

як

таКІ,

що

шпаківнях

розміщуються

на

щави·ну сусіднього дерева або ку­

ща на висоті

І. дійсний член Товариства

Академії

с. Недра,

Березанського

району.

-8ЛИПНЯ

англійської мови; 13.00 «Не­ посида, М'якиш і Нетак». Спек­ такль Республік'анськОоГО театру ляльок; 14.45 - телевізійний жур. нал «Юний піонер». Передача з

Москви;

16.30 -

морських

рубежів",

народна зустріч з футБОJIа. ПереІ дача з Москви; 19.45 - «Герої

підводних глибин». Москви;

20.20 -

Передача з

еМи

З Крон­

штад~а.»: Художній фільм; 21.50гелеВІЗІИНИИ жур.нал «Мистецтво,..

П("редача з Москви. Редан тор Іваницька яка живе в

В. ПИНДЮРА. Надія Тимофіївна, с. Гоголів, порушує

ще продовжують курсувати мото­

суді

ЦИКlIісти

раЙ(щу.

номерних

Передача,

не,су-

осуд.

без

«На сторожі

присвячена дню Військово-Марсь­ кого Флоту СРСР; 18.00 - між-

повича

про

наук

СРСР .

який живе там же.

те, чим він займається.

Юречно,

геО1"рафічно.го

Але п{) дорогах нашого району все

одяг

метра.

2-2,5

раждав). І раптом Івана Пи.тІИтовариш,

дерев

щоб льоток виходив у гу­

На цьому можна було б і за­ кінчити цей малень'кии Фейлетон.

зупинив

учні

Неділя: 10.00 урок «Займай­ тесь фізкультурою»; 10.15 урок

замітав сліди. Намагання наслі­

ли

бу­

щове'сни роблять шпаківні, які розвішують на деревах. Але в

31

робіl1НИК.

п{)льовии

гусінню,

ДивІться телепередачІ

І. Нарпов,

х

району

довгоносиками.

хвилюйтесь, шановні читачі,.на щастя, на цей 'Раз ніхто не пост-

якого не викликав сумніву

зна' ків

і

справу про розлучення з

ким

Григорієм

Справа 2-ї

Іваниць­

ВаСllльовичем,

С .lухатиметься ді,1Ь11lщі

в

нар­

Броварського

без прав на їзду. до добра такі

ВелиJtий комбінатор Остап Бен-І їздоки не приводять.

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА:. -

ли у Київ, а звідти-у Вор­

Кар­

наух В.

иого власник не має прав на во- місні з нормами поведінки радян­ діння, не біда. ської людини. Товариський суд ... ОдиИ за одним миготять кіло- оголосив т. Дужик'У громадський стовпи,

Після короткого відпочин­ ку у раионн,ому центрі руши­

так,

. Te~ що мотоцикл не зареєстро­ РИШ~. ЯКІ. .~иступали~ РОЗЦІню· ва-

метрові

ми.

ни на товстих стовбурах

ловив иому співчуття. Всі това-

І ва нии, не має номерного знака, а

Далі наш маршрут ішов че­ рез Требухів. І тут нас го'стинІ но прийняли. 3 інтересом оз­ найомились ми з ко.'ІГОСПНИМ виробництвом і новобудовами села. Наш щоденник заповнив­ ся багатьма цікавими записа­

мою думку, шпаківні слід ЗaJIШИТИ синични­ ками. Вивішувати іх треба восе­

О.

8 : 2.

Дооре

подарували

зразки своїх виробів.

Щоб привабити шпаків,

між

шляхи? повинен саме він, Дужик, і не бажаних результатів: сховатися на чому-небудь, а на власному не вдалося ... о . _ мо.тоциклі троюродному браті Товариськии суд БроваРСЬКОІ «Антилопи Гну» зібраному з РТС, де працює т. Дужик, не висча,стин декількох машин.

сом виробництва,

ряковими

через 9 хвилин другий. Та і наші футболісти не анижували темп гри. М. КОНдРатенк'О, В. Ши­ тий та М. Васюк забили по м'я­ лася

Bii!l-

відали міецеву прядильно­ ткацьку артіль. Гостинні ха­ зяї ознайомили нас з проце­

личинками

«Спартак»

спартМ(івців з рахунком

и

Зробивши таке глибоке Філо-

ми зупинились у Гоголеві.

ків). Гра закінчила'ся перемогою горобці. Тому,

на

софське ВІДКРИТТЯ, Іван Пилипо-

він настроївся на роз-

гурт­

ка нашої школи.

і «Аванrард» (завод холодильни­ цих

13-й хвилині вони послали у сіт-

Касаткін.

активні

-

гні3Д~СЯ шпаки. Це дУже ко­ рисні птахи. Вони харчуються

А. Дуда, головний

ленінський

МІжнародних

нашому

. Першии таим приніс перекон­ чу. Таким чин'Ом гра закінчи­

провадитиме

Д.

ІмеНІ

ка п,одивитись гру між коман'да-

(єдина в світі жінка прем 'єр-мі·

лем. Новим сзідченням того, що кусувати. ВІдчуваючи

цех.

Цейлону

Бандаранаїке

ністр), яка ЗdЯВИJIа, що Цейлон

події миру

не ви ста­

Бwrато любителів футбола зіб­ ку гооподарів поля першии гол, а

силам,

по­

добива.ючись M~PHOГO врегулюван· СПlрних

Цейлону.

принесли

демократичним

Со­ і

курс на мирне співіСI!уванн'я дер­ жав з різним соціальним ладом, ня

пе[>Ємогу

чого

Перемоzа димерчан

20 JIИПНЯ на Цейлоні вибори

всього,

наведення

,мет-

підкреСЛJ?Є, що І кій атлетиці перше Mic~e. за.Иня~ ли

Проведені

ховувати

13 сантиметрів. На 5 метрів

раДІННЯ каБІНету. ТамброН1 пояс-

ках

4

87 сантиметрів стрибнув А. Лем­ пицыки •. .

ки ПlДТРИМЦlнаибlЛЬШ реакцlИ'НИХ

СИЛ, У тому числі

••• Декілька слів про наш мі'СbJКИИ

мобілізувати спортивнии актив на

В.Крамар. Ця всебічно розвинена

родів. ПРО їх настрої можна су-

з -подій, які

Відсутні були на спартаюад\ команди Літківських промартілеи «Радянська Україна» та ім. 8 бе­ резня. Між інши'м, ці команди не брали в нинішньому році участі в жодних районних змаганнях.

мет­

сприяють відокремленню від рес.

дити

нагороджении перехі:дним кубком

ва.1а біг. Недивлячись на це, чає на ста,діоні. Про це знають А. .1fемпицькиИ на 1 ОО метрів і в раираді Союзу спортивних то­ П. Беззубов на 800 метрів пока- вариств і у раик{)мі ЛКСМУ. Час

раnося

представники намагаються,

факт,

400

серед чоловіків. Спека утрудню­

про вивел.ен-ня з КОНГО бе.lьгіЙсь­ :-;их військ, вони все ще за.lишаються

промартілі імені Панфілова, якии

стадіон. Не створені ТУТ умови розгорнулась для змагань. Не будемо пеорера­

Гостра боротьба

які виступають за політику зміц· нення національної незалежності

той

імені

їй і вдруге, коли вона посіла

дає

також

СОРТ належить колек-

.

перше мїсце по бігу на

ких В.1ЗС1еіі про·ти молодої Аф­ риканської Республіки. Незважаю­ чи на рішення Раю! Безпеки ООН

вони

географічного

Група прямує на обласнии

.1И

народу, США разом з тим сприя­

Всі

зліт юних тури,стів. ПО дорозі

Змагання розпочинаються забігами на 100 метрів серед жінок. Гаряче аПЛОд'ували присутні В. Крамар, яка виишла перем{)жцем на цій дистанції. Аплодува-

конголезького

ченко.

учасники

нокомандному за-

~

.

варнику промартілі ім. Панфіло- і дипломом І ступеня. Потім ідуть ва В. Горохів.ському і ткалі Го- промартіль ім. 14 з'їзду IШ(б)У, голіВСЬІ,ОЇ ткацько~прЯ'дильної арті.1Ь «Промлозодрев».

Штати і в подіях У Конго: прики­

за~тупник Петро Пильтяй, чле­ ни групи Леонід Дитовчеl1КО, Петро Семенюк і Микола Юр­

ліку перше місце

тк а л і

14 з'їздуКП(б)У Л. Сінчук, ли-

Га­

на

риства:

ДlИчук,

Сполучені

з Гоголева

Київ вирушила група юних туристів Русанівської серед­ ньої школи. В її склаДі п'ять учнів 5-6 класів: капітан групи Микола Ю,рченко, иого

спортсменам TOBa-~.. а

парламентські

очі

зверну-

«Промлозодрев»_

лась голова районної Ради товариства д. П. Кучер.

промартілі імені і '

О'бличчя

імперіалізму.

з'ЇЗд')' КП(б)У, третє -

14

раионна спартакіада спортивного товариства «Спартак». 3 :при-

- колоніальних народів. Еконо­ 'промартілі Г. Талаш.

рактеризують

ім _

артілі

західними союзниками, ускладню­ ють міжнарод:ну обстановку. Впа­ в

на

липня

27

міському стадіоні. Тут проходила

Панфілова К. Гор-

міжнародної

ру і прогресу, продовжують лі­ нію на погіршення міжнаородної обста,новки, загострення напру­

було в

рону.

1960

дер в хвилини небезпеки накаЗ'У-

Г. Смопенчун,

вав звертати з аВТ(Jмагістралі на

службовець .

Загублений

ВИДЗilїІЙ

ДIfГl.l0M

у 1949 році

X~

223047, Курським

торгове,~ьно·Кооперативним

нікумом,

вважати за

тех­

недійсний.

орга:н Брова,рскorо раЙКОМа КП УкраИoНl>l и райсовета депутатов ТРУДJlШИХСЯ. Гор. БроваРbl, Киевской области. Адреса редакції! 11. Бровари, Київської областІ, вул. Київська, М 158. Броварська районна друкарня обласного управління КУЛЬтУри.

Зам. 3~21-3160

90 номер 1960 рік  

90 номер 1960 рік

90 номер 1960 рік  

90 номер 1960 рік

Advertisement