Page 1

Пролетарі

всі.х краі'н,

єднайтеся!

СТЯХАН06[UЬ

Радянський народ урочисто

СЕРЕДА

30

партії України та районної Ради депутатів трудящих

виконала план ХJІібозаготівель і Радянського уряду, виконуючи взяті зобов'язання, кол­ t·осnи і радгоспи Київської області достроково виконали

завершила

річний план хлібозаготівель на

ного плану по випуску

-

виконааня

Славна перекоrа хліборобІв Запорlжжа

в цьому році продати державі понад план

річний план хлібоJагстівель (без

тисяч тонн м'яса.

иона пудІВ шьше, ~~~<r~~ З р а з к о в о п і д г о т у в а т и с ь ~~~0~! "? нТа це число в

до сівби озимих культур

!

ЦІ.

<і> під <і>

озимі

культури

<і> найбільший ефект. <і>

<і>

*

б

*

~ ки шд озимі культури при~ сТУПИЛИ ВСЬОГО ЛИШе 7 КОЛ<і> госпів з 27 в районі. Але і

<і> <:> серед цих більш-менш знач-

погода

~ пах «Червоний прапор», село часних і дружних сходів '!'а <і> Світильне, 182 гектари, дальшому їх нормальному роз<і> <:> ім. Леніна, с. Плоске, - 149, витку. ~ «Жовтень», с. Требухів, Щt> у дні боротьби за до~ ~ 126 та ім. Сталіна, с. Руса~ строкове виконання плану хлІ~ нів, - 110 гектарів. бозаготівель у великодимер-

В постанові липневого Пле- ському увага

надплановни

колгоспі

ім. Леніна

на те, кий

І., агроном

тонн

становив

зокрема «Зо- ся

за підготовку

вручити

перехідний

~

мирської, Кримської і Херсонсь­ g кої обласних комсомольських ор­ ганізацій.

60

7

метрам, розмістяться технічні приміщенметрам. ня телестанції. (ТАРС).

ТЕЛЕВІЗОР • ТРЕМБІТА"

модель

(РАТАУ) .

телевізора

«Трембіта » . тиметри.

Особлив істю

нової мо­

Цей приймач з двома динаміками делі телевізора є малі має

удосконалену

електрuнно­

променеву трубку

габарити

і пластмасовий корпус.

(РАТАУ).

з кутом від-

~ с. Княжичі,

ес. ~

«Шлях Ілліча» , Рожни, Світильне, Русанів та ~

~ с. Зазим'я, «Перемога», село ряду інших,- а;Іе незрозуміл•J, ~

~ Гоголів, ім. 1-го Травня, село чому зразки відсортованого і ~ <:> Мокрець, оранка грунту під доведеного до п~сівних конди- ~

<і> <Z> озимину стримується

незадо- цій зерна

не відправлено на

~ вільним скиртуванням соломи. перевірку?

Потрібно

якнайшвидше

<і> звільнити від соломи

площі,

В пкремих колгоспах пор)·-

<і> <:>

~

<і>

<і> ка під озимі. В кожному кол-

.-:.. вершено ремонr сівалок та під- ...., ~ госпі необхідно зараз постави<:> ~- ти на оранку потрібну кіль- готовку іншого інвентаря. ~ ..., Часу мало, незабаром сівба . <і> ~ кість тракторів і живого тяг- Всі ці недоліки слід негаііно

$~-·

~.. ла, забезпечити двозмінне виф користання тракторних агре- усунути. "' <:> гатів, організувати справу Вчасна і високоякісна під- ~

колгоспник, готовка

грунту

під

озимі ~

~ зокрема механізатори, переви- культури, відмінно підrотов- ~ <:> конували норми виробітку. лений посівний матеріал, до- <і>

статня кількість добрив -- ~ При підготовці грунту, вка- вирішальні умови для забез- 0

~ зує районна інспекція сільсь-

кого господарства, слід звер-

~ нути особливу <і> безпечення

~ робіт.

печепня озимих

високого культур

у

врожаю <Z> наступном

у <і> <і>

g

якості успішно провести сівбу ози- <і>

Одночасно з оранкою мих -

<і>

бойове ::>авдання тру- ~

~ стерньових попередників ши- дівників сільського господар- ~

f роко застосовувати коткуван- ства району.

акуратно

і полицях

безліч

-

розставлених

скляних

банок, мензурок, nробірок. Професор Олександр Васильо­ вич 1\ірсанов знімає з полиці од­ ну з банок, наnовнених білим, схожим

шком.

на

звичайну

Не

сіль,

відриваючи

задумливого

погляду,

~

Інституту

захисту

рОСЛин

Укра·

на

nраця

Вони

наочно

ефективність

показали

преnарату

в

іх

неі

нах

вже

да в но

різних

прагнуть

безпечним

для. людей,

господарських В

результаті

тварин

рослин.

кропіткої

науко­

во -дослідної роооти

цю складну

і

народногос·

винятково

ваЖJІиву

проблему розв'язали хіміки лабораторії І. М. Жмурова і М. С. Маренець під керівницт­ вом члена-кореспондента Академії наук УРСР О. В. 1\ірсанова. Виnробування нового препара­ ту, недавно nроведені на буря­ кових плантаціях кмгоспів імені Калініна і «Україна» Змотонісь­ кого району, Черкаської області,

ФФФФФФФФ~ФФФФФФФФФФФФФ0ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ а також на дОСJІідних

ділянках

отруй­

15-nроцент­

препарату

Витрата

його на

« Киів

гектар

ка

що

отруйними

протягом

росли ни для

більш

лиша­

довгоноси­ як

20

днів.

Таким чином, сходи цукрових бу> ряків збері гаються від nсування в найнебезпечніший період іх розвитку,

краі­

сільсько­

обробили

Встановлено , ються

коли

звичайно

з'яв­

ляється довгоносик. Нен ажерл и· вий шкідник, з датний за кілька д нів звести нанівець тривалу і

створи­

і

їх

не nере!'нщувала двох кілограмів.

на­

ти так ий преnарат, який би ус· пішно знищував жука-шкідника цукрових буряків і водночас був

насіІ-Іня або че­

робить

шкідника.

розчином

20-35».

20-35» .

у

для

він

насіння

ним

довгоносиком

вчених

в рослини з

листя,

Під час доСЛ ІДІВ, за кілька днів до сівби цукрових буряків,

шої лабораторії. Довелося синте­ сотні хімічних речовин , щоб знайти нарешті дійовий пре­ парат « Киів для боротьби

Багато

рез

ними

зувати

з

його

ючи

високу

вчений

колективу

довгоносиком,

дівання.

Ось у цьому порошку втіле­ велика

з

ських наук, перевершили всі спо­

зауважує:

-

боротьбі

дуже цінну властивість так зва­ ної внутрірослинної дії. Попада­

інської академії сільськогосподар­

поро­

від

<і> nодарську

увагу на за- році. Зразково підготовитись і

високої

Лабораторія Інституту органі­ чної хімії Академії наук УРСР.

*

<і> шено графік вивозки органіч- <і> ~ де повинна провадитись оран- них добрив під озимі, не за- ~

~ так, щоб кожен

Науковці-трудівникам соціалістичних ланів

посівного <і> На столах

~ ря», с. Кулаженці, ім. Щорса, матеріалу і у колгоспах

<і>

ГЕС.

ні, де буде споруджено бетонну

<і>

<:> госпів району,

~ ·~

мання скельних nорід у котлова- щадку

силосу

ній комсомольській організаціі. Конструктори Львівського те­ хилення променя в 110 граду­ Відзначено добру роботу на заго­ <:> <і> тівлі кормів Ровенської, Жито­ левізійного заводу створили нову сів і діаметром екрана в 43 сан­

~ цю роботу одночасно з збиран- ревірку в контрольно-насінну ~ ~ ням врожаю ... ». У ряді кол- лабораторію. Енергійно взяли- ~

<і>

На будівиицтоі Дніпродзержинської ГЕС

Ч'l·рвоний прапор і видати першу її в основі дорівнює

<:> зібрати і заскиртувати всю сіння озимих культур до сів- <і> <і> • • <і> 0 солому 1 полову, закшчивши би, і зразки здані вже · на пе- <:>

0

і дРукарні газети нагороджено ор­

-------

~

т. Галиць- ~

<і>

~

,

в зв яз-

продаж

(РАТАУ).

<і> «...щоб своєчасно і без втрат кий А.) почали очищати на- <і>

~

.•

завдань nартн та уряду,

<:> <і> грошову преміЮ в сумі 10 тисяч а у верхній частині <:> <і> карбованців (Волинській) облас­ <і> НОВИЙ

~ нуму ЦК КП України зверну- (голова правління т. Зариць- <і> особлива

мшь-

з недостатньою ~

v

~ та

,

<і>

~ на площа виорана по колгос- б умови для одержання· своє- ~

~

б

муніетичному вихованню

. (РАТАУ) . Сільська молодь і комсомоль­ ці республіки активно включили­ кількіс'Ію опадів. Отже при ~ НАЙВИЩА В СВІТІ ся в роботу по заготівлі кормів підготовці грунту nід посів ~ В інституті «Москпроект» за- На внеоті 400 метрів запроекто­ тваринництва. "' для громадського озимих як парів, так і нспа- ~ кінчено ескізний проект суцільно вано оглядові площадки. Чотири Вони вже заготовили 3 мільйони рових попередників треба за-· <:> залізобетонної телевізійної баш- швидкісних ліфти будуть достав­ тонн силосу. безпеЧИТИ ЗаСТОЄ}'ВаННЯ ТаКИХ ~ ти-антени висотою в 500 метрів. ляти на одну з таких площадок За підсумками змагання за прийомів, які б сприяли збе- ~ Башта буде найвищою залізобе- любителів подивитись на столи..: <і> перше півріччя ЦК ЛКСМУ по­ реженню вологи, створювали <і> тонною спорудою в світі. Діаметр цю з висоти . Всередині споруди

але не пізніш як за 20 днів ка

<і> Це істина, але поки що за <і> <і> станом на 20 лиnня до оран-

Нагороджеппя гaae,mu "Гудои"

Будівники Дніпродзержинської водозлиону греблю. День і ніч ГЕС розгортають роботи на осіде укладання бетону в судно-' v <і> заготовила З мільйони новних спорудах. Почалося вий- плавний шлюз монтажну пло­

Вона по- сіву в неущільнений грунт.

~ до початку сівби.

.,:~:::::::;:::~::~:т,~::~~~~:~

Молодь України

За даними гідрометеослужби, <і> <і> nопередника, в серпні передбачається жар- <:>

з иранням

j

шж уло зда-~ ку з виходом десятитисячного денами і медалями СРСР. мин~лому ро- номера Президія Верховної Ради (ТАРС).

---

дають нуванням, не допускаючи по- ~

<і> винна бути проведена слідом <і> за

риває

.

хліба державі .

Н аукою і практикою дове- ня грунту кільчастими або <:> 0 ~ дено, що ранні строки оранки ребристими коткам.и з боро-

v<і>

Москві, в С'rолицях союзних республік, а також на фло"~

За плодотворну роботу по ко­ СРСР Указом від 26 липня 1958 радин- року нагородила газету « Гудок » кукурудзи) на 102 нроценти. Во- ських залізничників і по мобілі- орденом Трудового Червоного ни продали державі 3 5 1 мільйо. · зацн 1х на усшшне виконання Прапора. 45 працівників редакції 1'4 1 .·

20 тисяч тонн

на пудІВ зерна, що на о • б'

J

На ознаменування свята в столиці нашої Батьківщини

Колгоспи і радгоспи Запорізь­ кої області достроково виконали

плавання, стрибків у

ського моделізму.

валової

ний план здачі м'яса та молока державі і зобов'язалися

6

ня з веслування, парусного спорту,

семимісяч­

(РАТАУ).

зерна. Колгоспи і радгоспи достроково виконали півріч­

були проведе ні паради

воду. JІюбителі морського спорту зробили багатоденні шлюп­ кові походи, брали участь у традиційних змаганнях з мор­

продукції.

2,5 мільйона пудів

липня в приморських міс.тах

військових кораблів, великі водно-спортивні свята, змаган­

Украінської 26 липня,

на 3,8 мільйона пудів більше, ніж на цю дату в минуло­

молока і

Владивостоку та інших містах країни.

27

Промисловість РСР достроково

бов'язалися дати державі понад план

також у JІенінграді, Києві, Севастополі, Одесі, Ризі, Талліні,

семи•ісячвий план

му році. Трудівники сільського господарства області зо­

відкрилися ви­

ня .Міністерства Оборони СРСР. Урочисті засідання і збори, присвячені Дню Військово-Морського Флот у СРСР, відбулися

виконала

здано і продано зерна

флоту, про доб­

В переддень свята в Москві відбулось урочисте засідан-

коп.

Промисловість України

100,2 процента. Державі 8 мільйонів 74 тисячі пудів, або

проведені лекції

і доповІДІ про славну іст орію радянського

ставки військово-морської техніки.

Київська область достроково Перетворюючи в життя історичні рішення ЦК КПРС

відзначив День Військово­

Морського Флоту СРСР . У містах і селах

суднобудівної промисдовості. В бібліотеках

р.

15

Ціна

Київської області

--..:"..:N .

лесть і мужність його моряків, про досягнення вітчизняної

лиnня

1958

Дня

Військово-Морського Ф.1оту СРСР

.N'2 90 ( 1692)

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

С вят кув а ння

..,._" -·

Рік виданни ХХІ

нелегку

працю

сотень людей ,

rи-

Одеса. Всесоюзний селекційно- не, поівши один, не більш як півгенетиЧний інститут імені Т. д. тора листка. І головне: «Киів Лисенка відправляє в колгосп~ 20:35» виявИвся абсолютно не країни нові виведені сорти насін· шкідливим. для людей, ня

кукурудзи,

пшениці,

гречки ,

рослин.

тварин і

трав.

На фото (зліва направо): nра­ цівники відділу селекції кукуруд-

зи старший технік аа, техніки

упаковкою

«одеська

В. Лукашо­

комсомолки

Ошмииська та за

r.

Л.

М.

М.

І.

Бараненко

насіння

кукурудзи

ю:..

(Фотохроніка РАТАУ).

Фото А. Подберезькоrо.

Тепер науковий колектив лабо ­ раторії розробляє технологію ви ­ робництва нового дешевого

npe·

парату

в

заводському

масштабі.

Близький час, коли колгоспи і радгоспи одержать у достатній кількості «Київ 20-35» надій· ний засіб боротьби з н а йнебез­ печнішим шкідником цукрових буряків. С. Харитонов.

(1\ор РАТАУ).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Агітатори борються за підвищення Під таким ціальному

Середа, ЗО nиnня

Сількор еверстник

заголовком у спе- ний досвід», «Довідковий випуску « Блокнот діл». У « Книжковій полиці »

Я от сердца написал тебе. Снова неспокойно на Востоке Мир с войною встретились

-

паганди і агітації

продуктив­

ЦК КП Украї- спеціально з питань

ни) вміщена розповідь секретаря

ності

авторів

праці в сільському

тілі за останні роки , зокрема за

ринницькою

час після районної конференції.

с ільських та колгоспних бібліоте­ ках. Партійні організації мають

фермою,

але

і

В усіх

присвяченого викшочно питан- -агітатор був забезпечений необ­ ням підвищення продуктивності хідними даnими як за першу по­

для

<' Передовий досвід

року, так і

.

.

б

... _

аптацшно1

«Консультація»,

завідуючий

«Використай у

їде

засідання

довго

із

мені всі, так би мовити , «секре-

ти ». На

кому колгоспі «Шлях Ілліча » бу­ ла

утворена

щоденна

ренко , комсомольці·

В. Д. а р ага, час виступу на В. Піддубний, І . Обіух та учень робсількорів.

класу І. Богданович.

зернових.

стінгазета ,

роботи.

Спочатку,

вони

охоче

з

На

тут розпочалася

погодилися

на те,

встигнути, а ся.

.. славні діла -~· -

ми днями виїхала

комбайнів В. Лях

збирання

врожаю, події на Близькому і Се-

є на світі Радянський

Ми, жінки-матері, повинні все

Виконуючи обов'язки бригади- ренок

0. Олексієнко.

ла . В силі

де ржави-щастя

сказати

кілька

-

американські

-

колгоспу

комсомолець А. Ту­

з мокрецького колгоспу

_

з артілі «Червона Україна», ее-

ло Гоголів, В. Бойко -

ім. Кірова с . Заворичі,

с. Бобрик.

комбайнери.

як

і могутності

нашої

наших

і

англійські

дітей,

З. Смирнова,

палії нової вій- І

пенсіонерка.

ни не брязкають зброєю. Минули

с. Літки.

Особистий приклад патріотів с. Гогоnів.

С. Т. Калюк у

трудящим

свій час був одним з активних лова колгоспників

артілі

« Ч ервона

Україна». Але і нині

на

лю­

-

дина похилого віку прагне

-

всіма

принести

користі

яко­

молокоприймальний

господарстві,

1800

Жовтня комуні ст

літрів молока продав

1300

за цей час державі колгоспник Д. О. Ярко, 920 штрІВ О. І. Кирієнко, по 900 літрів

-

Г. Т. Таран та Н. М. Бар­

даш.

По них

-

радянських

патріотах

-

дівники

села і систематично

збільшують

державі .

з артілі

рівняються тру­ продаж

молока

М. .Дейнека, молокоприймальник.

та інші

го-

40-річчя

Г . А. Ком­

він продав державі

7 мі(:яців 1240 літ­

рів молока від власної корови.

3а цей же час

бухгалтер

колгоспу

Г.

здав

молокоприймальний

на

976

С.

Компанець

літрів молока.

Х. Борисенко.

літрів мо­

лока.

показує

ім.

панець. За останніх

рідвій

року він

села

колгоспу

пункт від корови, що у його пункт

та М . Стро-;

Колгосп ім. Сталіна,

слів,

мати. Хай пани щастя всього людства.

-

імперіалісти -

здав

урожай на ці-

з плосківського

ім. Леніна,

партійної організації, правління. Ф. Федоровський. Агітатор Н. Свирська провеJJа

--

висловлено на мітингах і зборах,

державі . З початку

в Казахстан

майже разом збирання ози- ра, намагаюсь робити все так, ім. 1-го Травня, м. Безлюда мих. Щодня відчував допомогу як і мій попередник комуніст

в бригаді бесіди · про

інтелігенція,

хочу

силами

людьми, і линних землях. Серед них: водії

признатися, щоб працювати у дві зміни. За-

косовиця сіна і

зволить

артілей,

мога більше

Група комбайнерів району ци-

нелегко було. Бригада комплекс- раз зерно на току не залежуєть- кач

на, і треба скрізь

районній нараді

очищат~ збирати багатий

На. току не встигали

зерно. Поговорив другий день приступив до

мислових

його дійовій допомозі у зазимсь­ літня жінка

викошували по 0,40-0,45 гек- роботу до районного відділу натара трави. Добре працювали родної освіти. скиртоправи Ф. Кукса і С. СидоНа фото: м. Горбатенко під

своїм бригадиром. Хоч і не один Наполегливо трудяться ко.л­ рік, як рядовий колгоспник, при- госпники і на жнивах. Комбайнер глядувався до його роботи, але в М. Накалюжний, наприклад, зби­ цей вечір дізнався багато нового. рає щодня по 18-20 гектарів Комуніст т. Федоровський виклав

тися над народам и так, як хоті­ ли . Зараз ніхто їм цього не до­

сі учитель М. Н. Горбатенко . При

України.

7

села відбулися багатолюдні мітинги. Колго спники, члени про-

по-

складатя І . Хижняк, В. Чмир, М. Хорошун активний сrлькор висунутий на

розмовляв

матері

трудящих ті часи, коли вони могли знуща­

тали заяви нашого уряду У зв'яз-

- Бригадир вашо-1 бригади редньому С ход1.. П осилилось со .. на базі якої рік тому почала ВИ"' Федір Гнатович Федоровський, - ціалістичне змагання, зросла ходити друкована багатотиражка. звернувся до мене голова кол- кількість передовиків. Так, Висококваліфікований педагог, -

робіпшк.

м. Бровари.

КП

ВРАХОВУЮЧИ ДОСВІД КОМУНІСТА

госпу т. Буча,

-

райкому

літосвіти

бесідах», « Розповіді про зарубіж-

екзамени в партійну школу. Є думка правління і партійної організації доручити вам виконувати його обов'язки. Справитеся?. Подякував за довір'я. Після

колективах

-

кабінетом

І. Цимоwинський,

ро оти»,

борьбе.

ку з подіями на Близькому і Се- зробити для того, щоб наша рідна редньому Сході. Радянська держава з кожн~м.. Понад п'ять років бере актив­ У додаток до всього, що було днем все більше і більше міцні­ ну участь в сількорівському ру­

пам », .« Поради спеціалістів», «3/ дарської продукції. досвІДу

-

Я всегда, товарищ мой, с тобою Мьаслями и сердцем молодьам. И я верю всею силой сердца, По-иному и не может бьнь Мир не даст пожару разгоретьс Я" И огнем планету охватить. А. КОЗЛОВ ,

як і всі радянські люди, одно- Союз, навколо якого згуртовані с1айно схвалили і палко приві- всі волелюбні народи світу .

бесід», минулі роки щодо затрат на ви­

усім колгос- робництво одиниці сільськогоспо­

ДЬІМ,

С.1ово

у

РоздіІІІІ « Блокнота агітатора», rакож подбати про те, щоб кожен

праці в колгоспах України, елі- ІІовину нинішнього

Но в сраженьях, где клубится строки

И когда вечернею порою Над газетньам я склонюсь листом, Вмиг Ливан встает передо мною Залитьай и кровью и огнем. Далеко мой край от места боя,

го спо­

парторганізаціі рожнівського кол- дарстві.

дуючі: «Матеріали

простьае

в

госпу « Більшовик » М. Лисенко. « Блокнот агітатора» повинен У цьому матеріалі узагальнено бути не тільки у кожного аrіта­ досвід боротьби тр удівників ар- тора, бригадира, завідуючого тва­ економічної

мой,

зти

20

року.

Apaбcuo;ny юиоше

продуктивносrі праці агітатора» (видання відділу про- назви творів понад

1958

***

с.

Світиnьне. Колгоспник П. С. ІПматко продав у червні 150 літрів молока державі від власної корови, О. І. Шевчен­

ко

- 160, Г. А. Романюк 206 і М. ·н. Романюк - 250

літрів. В липні кожен з них

продав понад

200.

Всі вони одержали в раху­ нок отоварювання

будівельні

матеріали.

Н. Сиnко,

* * *

с. РуАня. Хороший приклад

молокоприймальниця.

,~ , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ЗА СПОРТИВНУ ЧЕСТЬ РАЙ ОНУ

тар т. Шевченко 11.) і правління колгоспу (голова т. Компанець Г.) по-партійному оцінили В розпалі літній спортивний ного м'яча 7:7; обласні зональні значення спорту і фізкультури, сезон. Він приніс нам вже дечого змагання з волейбола, футбола, як одного з видів комуністичного відрадного. велоспорту, стрільби, плавання,

Щойно повернулися

з облас- JJегкої і важкої атлетики.

них змагань баскетболісти Вроварщини. Вони виграли фінальні ігри у білоцеркінців з рахунком 69:57, васильківціn - 55:47, таращанців 68:26 і білоцерківських спартаківців з рахунком 65:56. Не зазнавши

жодної

поразки,

Підготовка до обласних змагань триває вже близько двох місяців. В ході сільських, кущових і районних спартакіад визначились групи і колективи, які боротимуться за першість Броварщини на Київщині по окремих видах

баскетбольна спорту.

команда Броварів (капітан В. НеТрудящі району бажають най­ года) завоювала звання чемпіона кращих успіхів своїм спортсме­ Київщини на 1958 рік , здобула нам на змаганнях. Вони глибоко право брати участь у республі- зацікавлені у тому, щоб спорт канських зм аганнях на першість

т. Холод 0.), правління колгоспу (голова т. Ковбасинський І.). Комсомольська організація стала душею товариства, а її секретар, спортсмен І. Кузьменко очолює

виховання трудящих, зокрема мо- ДСТ «Колгоспник» . лоді.

Вони

активізували

комсо-

Не

менші

використовують надану їм мож­ ливїсть витратити частину належ­ них від них членських внесків для створення матеріально-спор­ тивної бази в селі.

Недооцінка

можливості,

спортивної

роботи

ніж має місце і по ряду промислових

мольську організацію, культурно- требухівці, і набагато більші, ніж підприємств району. На заводі освітню комісію сільради, залучи- руднянці, мають для розвитку сільгоспзапча стин, наприклад, ли до спортивної роботи комуніс- 1 спорту гоголівці. Але тут все спортивна робота зовсім занедба­

та, колишнього воїна Радянської Армії, а нині бригадира рільничої бригади т. Гузія Д., викладача фізичного виховання в сіль-

«збираються щось зробити » . Непогане рішення прийняли навесні на партійних зборах колгоспів « Червона Україна », « Перемога»

ській школі т. Кудіна П. Силами молоді устаткований стадіон, на кошти колгоспу ім. 40-річчя Жовтня придбано інвентар, фор-

та текстильної промартІш про Вкажемо ще на один недолік, устаткування стадіону, придбання який стосується багатьох колгос­ інвентаря, спортивних форм то- пів і підприємств району. Значна що. Але що з цього - значна кількість колективів спортивни]\

на, у ливарно-прокатному заводі більш-менш працюють лише фут­ больна, стрілецька і шахова сек­ ції товариства «Авангард » .

му - все те , з чого складається кількість цих добрих побажань товариств « Колгоспник » , « Спар­ необхідна матеріальна база для залишилася на папері - стадіон так », «Авангард» і шкіл району рудиянська мо­ розвитку спорту. неустаткований, інвентаря майже малочисельна. У 70 колективах

повсюдно став ма с овим.

України з баскетбола. Друге місЩе рік тому це серед баскетболісток Київщи- лодь не брала участі у будь-яких 250 юнаків і дівчат об'єднує немає, а футболісти колгоспу всього тільки 5750 чоловік. Пони rіосіла жіноча команда Брова- спортивних змаганнях. Причина первинна оргапіаація ДСТ « Кол- « Червона Україна » виступають в за спортивними товариствами зна­ рів, яку очолює Г. Ш утенко . дуже проста ніхто в селі не rоспник» требухінської арт1ш спортивній формі промартілі, то- ходиться ще і значна кількість

Незадовго до цього футболісти І піклувався про розвиток фізкуль­ « Жовтень » . Вона спирається на му що своєї у них немає. комсомольців. требухівського колгоспу «Жов- тури і спорту. Нині руднянці по­ міцну матеріально-спортивну баДуже серйозним гальмом У розРізко збільшити чисельність тень » (капітан Н. Мельниченко) сіли абсолютну першість району зу - стадіон зі всім необхідним витку спортивної роботи в райо- спортивних колективів , налагоди­ виступали на обласних змаганнях з футбола. В селі створені також інвентарем, 25-метровий стрі- ні є заборгованість окремих кол- ти. у кожному з них роботу сільської молоді з футбола. Важ- волейбольна, легкоатлетична, лецький тир і багато іншого, що госпів юридичних членів то- у цьому основне в боротьбі за кою була боротьба, але третє стрілецька команди. потрібно для розвитку фізкуль- вариства « Колгоспник ». Недивля- спортивну че сть району. місце з шести вони посіли.

Місяцем особливо

Завдяки чому руднянцям вда-

наполегли- лося за короткий час досягнути

тури і спорту. І найголовніше _

чись на нагадування,

відповідні

рішення, вже ряд років не сплачу-

вої боротьби за спортивну честь nомітних успіхів у спортивній ро­ всією роботою спортивного това- ють членські внески колгоспи району серпень. Відбудуться боті? Перш за все завдяки тому, риства « Колгоспник » цікавиться ес. Богданівка, Княжичі, Гоголів;

обласні фінальні змагання з руч- що nартійна організація (секре- партійна

організація

(секретар Заворичі, Плоске. Вони також не

М. Яхна,

голова райкому фізкультури і

спорту,

В. Наnюк, голова

ДСТ «Колгоспник» ,


Середа, ЗО липня

року.

1958

СТАХАНОВЕЦЬ

з

З а в е р ш у ю ч и з б и р а н н я в р о ж а ю, на повний хід розгорнути підготовку до осінньої сівби О

• ..(ОПІКА ПОІПАНJt~

У РУСАНІВЦІВ

~~~

Без затримни На збиранні хлібів працюють комбайни. На жнивах відзна­

сяться на Дошку пошани:

Іван йосипович Жук і Василь Андрійович Петренко комбайнери з колгоспу ім. Сталіна, с. Русанів, які збирають

4

Жука 155, а В. А. Петренка ~ 150 гектарів зернових. Іван Григорович Довгодько, Микола Павлович ДовгодькQ

говують комбайни

чаються

В.

по 16-18 гектарів хлібів при нормі 10. На рахунку І. Й.

та Іван Степанович Приходько

трактористи

-

процентів. Рільнича бригада

госпу

«Червона

виконують

с.

Гоголів,

яка,

з кол­

значно

по

сезон, але

гекта­

15-18

перевиконуючи

Одночасно з тракторна

нор­

ють в хід машини . Для механі­ заторів обладнано якому

затишно,

вагончик,

щодня

в

доставля­

ються газети і журнали , придба­ но

для

них

спецодяг.

Повар

Ф. Шитий завжди частує механі-

працювати

проте

заторів смачною стравою.

сприятливу

повну

силу,

використовує

годину,

і

в

Рільничі

кожну

резуль­

гаті кількість гектарів

зібраного

бригади

скиртувати

хліб,

який

вручну. :Колгосп

Добре працюють комбайнери Володимир Михайленко та Дмит-

.

рільничих

і кормодобувної бригади тівля

кормів

тваринництва .

-

-

гаря­

іде масова заго-

для

с.

громадського,

Одна

за

другою

ім.

Ватутіна,

-

Ланки,

які

вдень і

очолюють Га­

лина Голик та Ніна Кабиш, що­ зміни заготовляють тонн

силосу

при

траншеї закладено

50-60 нормі 30. У 1200 тонн

підводи та автомашини, наванта­

кукурудзи

жені зеленою

цтва заготовимо ще

культур. Ії ЩGдня

кормових

поступає до

силосних траншей не менше

відходів

лосу.

600

роботу

прискорити

тонн си- ·

організували у дві зміни

:Колгосп с.

Післяжнивні культури господарське

Буде в достатну силосу громадського твариниицтблизько 4 тисяч

ЯКІСНОГО

~<

еремога»,

зелених

-

За

ОСТаН­

в траншеї заклали 2000 тонн соковитого корму. Добре організували заготівлю кормів бригади Nt.М І, 2 і 6. Не­ забаром силосуватимемо кукуруд­ зу молочно-носкової сти1·лості. І. ДОЦЕНКО, зоотехнік .

Одержують додатнову

оплату

За перевиконання планової врожайності ягід суниці бригаді Nt 6 нараховано 9690 карбован­ ців додаткової оплати. На кожен

ці

70

вироблений

ЯГід,

на

виро­

КО.1ГОСПНИКИ

одер­

4

карбован­

копійок.

колгоспник.

с.

Минулого

рохом в післяжнивному посіві да-

стали

вог-

u

стили по

дотримати слова? Площу під кар­

тур дає в середньому по 150 центнерів зеленої маси. Це дорівнює 1000-2850 кормоодиницям, в залежності від якості зеленої маси. Продовжуючи цей підраху-

ви. Чистий кормовий

люпин в

супер­

2

цент­

Картопля росте

славу.

Агротехніка

вирощування

ку­

курудзи у нас така. На кожний гектар

картоплища

вивезли

тонн гною. Сіяли

25

по

гібридним

громадського

тваринництва.

В. Пригара, ланкова.

кожний гектар по 60 тонн компо­ стів, а перед посадкою по 1

с.

центнеру селітри і суперфосфату.

На фото: група дівчат комсо­

Садили картоплю nров'ялену сор~

І лення

ту «елла» вручну з площею жив­

70Х35

сантиметрів .

грунти,

вносити

відведені

посіви,

органічні

і

Колгосп «Червона Україна», Гоголів.

мольської ланки. Третя справа ланкова

Як

Віра

-

Пригара.

Фото В. Полотняка .

горох, кукурудза в чистому ви­

під гляді, турнепс, гречка, соняшник.

nотрібно

На чистих від бур'янів полях

мінеральні люпин та інші суміші слід сіяти

росту і добрива зі значною дозою в них суцільним способом, а турнепс -

культур, азоту,

днів, а період вегетації

особливо

під кукурудзу широкорядним способом

та інші злакові культури .

агротехнічні заходи

Оранку та посів проводити елідом за збиранням основної куль·, тури. Орати потрібно на глибину близько 15 сантиметрів. В arpeгаті з nлугом пускати борону і

високоякісного пожнивного по- вирівняти поверхню. сіву дає достатню кількість зеПідготовку грунту та посів лен ої маси для виробництва nроводити за 1-2 дні і закінчи2000 літрів молока. ти не пізніше 5 серпня. ЗапізНедивлячись на велике госпо- нення на 2-3 дні веде до зни-

з між-

рядним обробітком на протязі ве-

гегативного періоду. На засмічених полях суміш кукурудзи з бо-

бовими та чисті посіви кукурудзи необхідно сіяти широкорядним

способом або квадратно-гніздовим з

посл1'дуючим

оброб1'тком

мІ·ж

рядь

~

· Щоб економічна ефективність післяжнивного nосіву була ниео-

кі, як при сівбі цих культур на- ка, потрібно застосувати такі за-

весні, лише норму висіву слід збільшити на 25-30 проценгів проти норми, висіяної навесні. Глибина загортання насіння при недостачі вологи повинна В нок, можна сказати: один гектар коток, щоб ущільнити грунт та бути на 1-2 сантиметри глиб-

і в умовах нашого району. колгоспі ім. Димитрова, с. В.-Димерка, вже кілька років підРяд в другій та третій декадах липня nровадять післяжнивні посі-

гектар.

тури, виорали на зяб. Внесли на

в днях від сходів до цвітіння Якщо добрива не вносились найбільш придатних культур для nеред оранкою або під попередпожнивних посівів також 65- ник, то м 1· неральн 1· добрива _ 80 днів. Отже тривалість тепло- азотн 1· 1· фосфорн 1· _ вносити з вого періоду достатня, щоб куль- розрахунку по 20 кілограмів тури післяжнивного посіву досяг· Для вирощення післяжнивних пожнивні посіви турнепсу дава~ поживних речовин в рядки шд ли збиральної стиглості. · кульгур не потрібно виділяти з ли по 70-120 центнерів коречас пос1ву. весни спеціальних площ, та за- нів з гектара. Основні Основні nрийоми агротехніки трати праці на них невеликі. Іх Підрахунки показують - копісляжнивних посівів майже татому, що це могутній засіб бо-. ротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами рослин. Вчасно nроведені післяжнивні посіви цілком себе виправдали

на

селітри з

розрахунку

топлю, де торік були бобові куль­

соковитих кормів в кінці вегета- ла врожай сирої маси по 230 ційного періоду (жовтень-листо- центнерів з гектара. В колгоспах . . . Ж К Ж пад ) , чим самим з б ерІгаємо таКІ ІМ. данова, с. расилівка, « ов. Д б т б соковиті корми, як б уряки, морк- тень», с . ре ухш, « руж а», ва, картопля, на зимові місяці. с. Троєщина, в 1955-57 роках

агротехнічне значення полягає в жен гектар післяжнивних куль-

нери на

з

20

речовин

пожнивних

вили сумішшю фосфатом

центнерів картоплі насінням, внесли перед цим по гектарів, по ЗО 1 центнеру суперфосфату і стіль­ центнерів кукурудзи на 10 гек-' ки ж каїніту на кожний гектар . тарах і по 250 центнерів куку­ Провели чотириразове рихлення рудзяної маси на силос . міжрядь механізмами і дв1ч1 За ще вищі показники ланка вручну. Зробили підсадку виnа­ бореться в цьому році. Зобов'я­ лих кущів. Двічі підживили рос­ залася виростити на 5 гектарах лини сумішшю селітри і супер­ по 250 центнерів картоплі, на фосфату. Кукурудза має хороший трьох по 225 і на двох вигляд. по 200 центнерів, кукурудзи на Наша ланка бере активну 7 гектарах - по 35 центнерів. участь у заготівлі кормів для Що ми зробили і робимо, щоб

200

на кожному з

грунтах. На бідні щодо поживних

І ня озимини тривалість теплового

в

ми

Слід негайно взятися за це і всім

.кол- періоду, потрібного для

огошв,

усі

ником боролися за врожаи. Виро-

В наших умовах після збиран- післяжнивні у

року

іншим колго спам району.

Вони дають можливість безпере- 1954 році суміш кукурудзи з го- р6о0зви7тк0у бійно постачати худобі

СИЛОСУ

тиждень

Г. ЛИТОВЧЕНКО.

мають на з~ленПии корм та випаГс . госш

колгоспник.

Рожни.

u

значення:

Ф. КОСТИР.Я,

жують додатково по

«Більшовик»,

ПРИСКОРИТИ ПОСІВ ПІСЛЯЖНИВНИХ КУЛЬТУР велике

151 пу.

менше 100 тонн ранньої картоплі. комсомолками і ще з більшим

щуванні

бригади .

силосування,

Киянам від- НІЖ було в середньому по колгос­

серпня буде продано державі не

трудодень,

кормодобувної

тонн, яку подрібнюємо. Щоб

овочівни­

С. Довгодько, бригадир

120

бригада копає її.

правлемо понад 30 тонн. До

по

соковитого корму. З вико-суміші, та

КОСОБЛИК,

Після закінчення школи ми, тільки з'явилися сходи, її забо­ дев'ять подруг, вирішили працю­ ронували. Під час вегетативного вати в колгоспі. Створена була періоду рослини двічі пропололи, ланка. В 1956 році зібрали на а перед окучуванням піджи­

Копаємо ранню нартоплю кожному гектарі по 175 центне~рожай ранньої картоплі xop~r рів картоплі і по 25 центнерів шин кожен гектар дає по 130 . · -150 центнерів. Майже кожна к:курудзи набагато бшьше,

НіЙ

силосорізка працює

грунт

агроном.

ТОНН

Пухівка.

вночі.

хліба

готує

гектарів.

М.

Для

в'їжджають на колгоспне подвір' я масою

СЕРЕДА,

І ва заго~овили

зміни

ДВІ

бригад, що збирають врожай, так ча нині пора

збирали

Д. Сахно, агроно-м .

Як у колгоспників

Соловей,

збиранням

260

завершують

хліба зростає.

у

М.

бригада

попередників

змоги

на

автомашини­

для сівби озимини. Виорано зай­ нятих парів та площ з-під інших

му . Зараз дощі не дають комсомолець

4

Шофери

Під жито і пшеницю

випереджаючи

тонн силосу.

він веде впевнено, зі справи. У перші дні

жнив збирав

процентів. Обслу­

Г.

Дарма, що комсомолець Петро ро Строй. Як тільки трохи про­ Висоцький за штурвалом ком­ сохне хліб, вони зразу ж пуска­

рів,

та

зерно з поля на тік для очистки.

130-150

Лень)

(бригадир Г. С .

N! 7

700

байна лише перший

Жук

І. Литовченко, І. Доламський та О . Костюк без затримки возять

Використовуємо кожну сприятливу годину

машину знанням

І.

завідуючий гаражем.

Україна»,

графік, заготовила

150-180

самоскиди.

з колгоспу

норми на

комбайнери

Петренко, які виконують нор­

ми на

«Більшовик», с. Рожни, які на підготовці грунту під озими­

ну та пожнивні культури

Так працює наша ланка

(Ocma;;:~~~~ic;~a~i:~;zocny

правлінь колгоспів зано-

За поданням парторганізацій

~

ОО

ша, ніж при весняній сівбі. Слід забезпечити, щоб насіння обов'язково було у вологом у шарі грунту. Для післяжнивних

посівів в

ходи, при яких вони підвищують врожай послідуючої культури. На наших підзолистих грунтах, бідних на поживні речовини, особливо на азот, краще всього висівати чисті бобові кули·ури

або в суміші з злаковими, які збагачують грунт на біологічний азот і поліпшують білковий балане кормів. Післяжнивні

посіви

повинні

nершій та другій декадах жовт- дарське значення пожнивних по- ження врожаю. наших умовах рекомен}lуютьси повсюдно пройти під наглядом ня досягав висоти 40-45 санти 1 сівів, лише колгоспи ім. Леніна Крім вологи, рослини потрібно слідуючі культури: люпин кор- агрономів. Будь-яке порушення метрів, врожай 140-195 та ім. Димитрова, с. В .-Димерка, забезпечити достатньою кількістю мовий в чистому вигляді або в агротехніки слід негайно випра­

центнерів з гектара зеленої ма- «Жовтень», с. Требухів, присту- поживних речовин, а тому посі- суміші з вівсом, кукурудзою, ви- вити. Г. Чорний, си, яку колгосп використовував пили до післяжнивних посівів. ви слід проводити на удобрених ко-овес, горох, овес. кукурудза· агроном Броварської РТС,


4

СТАХАНОВЕЦЬ

Привабливий павільйон устаткували в центрі Броварів. Вивіска при вході «Води, морозиво:. приваблює не тільки

-j

Очима друзів

дорослих, але і дітей. Вирішив туди зайти, а там, як вияви­

лось, не тільки морозиво, але і звичайна склянка газованої

води -

рідке явищ_е .. В одному лише тут перебою немає

сорокаградусних 1 Інших

.

.

алкогольних

.

напоях .

Минуло п'ять років з того ча­

су, як на корейськііі . землі змовкла

г

арматна

КерІвникам раиспоживсшлки слщ припинити торгівлю го- трудящ ·

рілкою там, де торгувати нею заборонено.

я до столу (Стіл грязнючий що й казать!).

Зирк вв іходи ть кум Микола, З ним його два брати й зять. Ех, держіться, грошенята, Шана вам тепер одна! ... И почали ми випивати За здоров'я кабана.

«П ' яницею-кабаном».

А за що хотіли знати? Розкажу все сповна ... Раз Задумав я продати

***

Звідти вийшли вже веселі ... співали «Єрмака» , Голосили «Ой ти, хмелю:., Вибивали «Гопака». І притихли раптом всі ми; UЦо це - казка чи то сон? Виріс вмить перед очима Гарний літній павільйон. Ми й цього не проминули, Хлиснули й гайда вперед.

1

У райцентрі кабана. Там стоять прийшлось недовго, Бо на ринку, аж кипить! .. Я й продав свою худобу

За п 'ять сотеньок умить. То - то, плекаю надію, Мотря вдома порадіє!

* * *

У завулок

Вийшов з ринку я швиденько.

повернули

-

Не напоїте мене?

Продавщиця - градом з небаУ отвіт як рубоне: - Пити є лише «сто грам», Хочете, наллю я вам? А бодай їй! .. От завзята:

Друга ми в біді не кинем

Довелось його тягти ...

Словом, так пили-гуляли, Аж котилася луна!

Збила молодця з пуття! Заплатив я грошенята

... Вже й не знаєм, де загалом Доконали кабана;

І ·«московської» потяг. Закусив. Прогнало втому

Зовсім пам'ять одібрало ... Згодом (хтось це розповів)

Ну, тепер пора й додому Там же Мотря гроші жде.

Наче мертвих кабанів.

(Трішки в голові гуде)·

На машини нас покJІали,

* * *

Та не встиг розмірять кроки, Народився інший план,

/

Зрозуміли, в чім причина І вини моєї жах? _

Бо моргнув на мене збоку Гарний напис: «Ресторан».

UЦо води нема й краплини, Ні в буфетах, ні в ларках,

Я не стримавсь - завернув. Міркував: водички тільки. .. А як глянув - боже мій!

Там «столична», там «перцівка » ,

«звіробій » ...

** *

Просто серце тобі крає, Етикетками блищить...

Отака мені морока

є вода? ,

Вийшл а

Води немає. Що ж, горілку будем пить!

з клятим

Іван м. Бровари.

кабаном .

НЕМИРОВИЧ.

--------

Справжнє обличчя ледаря

колгоспі!

І слід визнати :

Саме у цей

момент,

22

ланкову,

ЕЦиголь

намагалася

Шила,

як кажуть

народі, в мішку

не

в

заховаєш.

Виявилося справжнє обличчя ле­ даря. Одного дня, коли вся лан­

варить сивуху і торгує нею.

Хай вирок народн ого суду буде

суворим

витягпула

з підземелля

Звідки

Фото з нім ець к ого жур н алу «ФрсНє В ельт » .

лі

«Новая Корея» (М

6 за цей

Від сохи- до трактора

рік):

«Коли я вийшов nодихати сві­ жим

повітрям

на

широкі

спекти Пхеньяна, я побачив те

ставка

нове, чого не можна побачити в

на

жаль,

не

Щиголь, nеревелися

які ще, у

на с.

І. Голенко. с. Зазим 'я .

нування

ський народ спорудив незліченні

взяті

« Червона

Україна»

протягом червня одер­

жали

кожну

на

курку-несучку

ці

дан і? не 71,3, як-то

маємо вдосталь концентратів , поліпшуємо догляд за птицею. Певні, що яйценосність

птиці вже

лише по 3,7 яйця. Не знаємо, звідки або від ко­ в липні значно збільUІитьсл . М. Винарський, го т. Ігнатенко взяла ці дані. У червні

10,4

одержано

яйця на

фактично

по

голова

-

по

колгоспу,

Г. Лось,

курку-несучку, а

всього за перше півріччя

АвтомоОільний транспорт

цього

БолгарІї Ще

феодальної

системи ,

лесні люди все будують, будують

і будують».

Письменника вразив величез­ ний театр, розташований глибоко під землею . Пхеньянці збудували

завідуючий

птахофермою.

Адреса редакції:

на початку

століття

один

нинішнього

іноземний турист,

відвідавши Болгарію, країною « рипучих

назвав її

кінних возі в

і ручних тачок ». І справді, тран­

а

спортні засоби,

також колоніальне ярмо затрима­

багатоповерхові будинки. Споруд­ ли розвиток техніки в країні . жено багато будинків культури, Лише після перемоги народної готелів, житлових будинків для революції, слідом за розгортан­ робітників, шкіл для підростаю­

осо бливо в

бол-

гарському селі , лишались досить

примітивними аж до встановлен­ ня

народно-демократичного

Лише десять років

ням коеператИвного руху в сіль­

ладу .

тому зу-

ському господарстві почали від- силлями народної влади в країні буватися корінні зміни. На кі- було створено )Іержавний автомо­ нець 1957 року в Китаї було більний транспорт (УАТ). Відзна­ виготовлено і розповсюджено чаючи цю дату, журн~л <~Нова~ б.ТJизько 10 мільйонів нових сіль-І Болгария» .нав?дить ЦІкавІ. дан! ськогосподарських знарядь. про оргаюз~ЦІю автомо~шьноІ Ще зовсім недавно в країні служби в УСІХ кутках краши. не було жодного трактора вітчизЯкщо в 1948 році вантажо­ оf.орот

автотраншорту становив

лише 390.000 тонн, то в минуло­ мУ році він досяг 8.453.000 тонн. Швидко зростає і автомобільний парк Болгарії - за другу п'яти­ Заради щастя своїх малих ді­ версальний трактор марки « Ба-і » річку його тоннаж збільшився в ток, заради свого квітучого гос~ («1 серпня » ) , перший зразок 2,4 раза.

подарства,

не

покладаючи

якого пройшов вулицями Пекіна на під час першотравневої демонст­

Розширено

р ук,

вони працюють з посмішкою

ліній,

сі.хку

обличчі, плавлять метал на заво­ рації в цьому році.

1957

і обслуговують

будівельних

пло-

На виставці, яка. є, за висло­

величні-

2656

населених

вом журналу, оглядом

народної пунктів. У мин уJІому році пере­

мудрості,

різнома- везено близько

експонуються

І завдяки їх самовіманій пра- нітні двигуни, ван·rажні машини, грандіознішим і

автобусних

які досягли на кінець року ~3.520 кілометрів

дах, розбивають квіткові клумби,

електроустаткування,

транспорт-

ні засоби, багато іригаційної тех-

29

мільйонів па­

сажирів, тоді як в рік створення

УАТ

було

перевезено

лише

1.750.000.

----------------••~----------------СЕРДЕЧНІ\

ДО УВАГИ ПРАВЛІННЯ АРТІЛІ

Під

Зайшов у парикмахерську по­ стригтися . Коли постригли, підій­ шов до касира і дав

5

карбован­

з мене причитується

1

нець

Одержавши

95

копійок.

здачі тільки

3

2

карбова­

карбованці,

тав, чому беруть

боту

тенко Т. Вона пише, що у гого­ птиці у нас дійсно низька . Зараз колгоспі

ві дкрила ся

її павільйони, де виставлено по­ над 3 тисячі експонатів , жур~:~ал «Дружба » відзначає, що перші в

бадьоро працюють за­

Фел ьдшер

а нгі ною .

н. Парасочко надала мені кваліНезабаром допомогу . фіковану

артілі.

Сердечно

кувати

районної газети

цього

за

чутливість

і

опублі -

листа в «Ст ах анов-

ці ».

Л. Ліснича, службовець.

Парасочко допомогу. Пр ошу

дякую

т.

с. Мокрець .

Редактор с. ПОГРЕБІНСЬКИА.

спи­

Профколектив

1,5.

глибоке

службовець.

парикмахерська,

повин­

Чумак живе

невий

Га нна Захарівна, яка Бровари, Першотраввиселок, вул. Павлова, І9,

в

м.

справу

про

Прокоповичем, який

Оглезнєв

розлучення

Чумаком

чолов іком

Олексі є м живе в селі

Миха йло

Павлович,

но розглянути скаргу т. Сорокіна. Звертаємо разом з тим увагу на те, що книга скарг і пропозицій

про

у вкрай

Оглезнєвою Фаїною Михайлівною

неохайному стані.

лікарні висловлює Володимиру Дмит-

-

з

ВІД РЕДАКЦІІ. Правління промартілі ім. Панфілова, якій

Броварської районної лікарю Мудрицькому

МУДРИЦЬКОГО Дмитра Сидоровича

порушує

Бровари.

співчуття

ровичу з nриводу передчасної смерті його батька

працівникам

Г. Сорокін,

належить

ПОДЯКІ\ редакцію

видужала.

карбованці в той час, ко­

личить так робити

захворіла

я

з мене за ро­

ли завжди плачу за стрижку

м.

в ідпустки

час

злоякісною

Майстер почала доводити, що це зазна­ В районнш газеті « Стахано- 82 яйця, а правильно . вець» від 11 липня вміщена стат­ чено у зведенні, яке наводить у Вирішив попросити книгу скарг тя старшого зоотехніка інкуба­ своїй статті т. Ігнатенко. і записати це. Вважаю, що не Визнаємо, що продуктивність торно-птахівничої станції т. Ігна­ лівському

яка

літа в Пекіні. Розповідаючи про

Під пекучим проміннЯм сонця

чого покоління і заводів. А доб­

що її випускає зростаюча

сільськогосподарських

знарядь,

жодному з міст Західної Європи. і

ніки,

китайська промисловість для за­

Великий інтерес громадськос­ до волення потреб сільського гос­ ті викликала Всrкитайська ви­ подарства .

про­

подіб­ ців. За ордером, у який я глянув,

попередженням

ним до Марії

ка була на роботі, мнима хвора Марія

На фото : гp yrra біІЇці n визвол ьr юї армії Алж і ру.

пише про свої враження в журна­

суду, що це, мовляв, перший раз

давно вже тільки те і робwrь, що

проте,

письменник

Ось що він

довести шим стає місто-герой Пхеньян » .

бригадира,

трудодні.

р умунс ький

Михаї.ІJ Давідоглу.

ці все

але і що варила вона самог онку «для Але не вийшло: і керівників колгоспу. За півроку своїх потреб » . вона спромоглася виробити аж ... на суді доведено було, що вона тільки

Недавно столицю КНДР відвідав

працюють на

на гарячому її спіймали .

дуже

часто вдавалося ій обманути не

оuвуг­

свою апаратуру і почала варити щадках.

силалася Марія Щиголь, аби тіль- самогонку. ки ухилитися від чесної праці в

бомбардувань бу ла

Про райцентр К:аже Мотря:

К:аюсь. .. каюсь, добрі люди,

На які тільки причини не по-

ських

цей підземний палац ще в роки безперервних забув і мріять. війни, під вогнем - Підожди, бомбардувань. няного виробництва. А нині усЯк буфети там за криють, «Потім я бачив всюди жінок, пішно завершено пробний виАж тоді поїдеш ти, - пише далі М . )Іавідогл у . - пуск 120 видів тракторів. 3 особДо тих пір з села _ Вони носили на спинах землю і ливим схваленням відзиваються ні кроку, розбивали квіткові клумби. китайські селяни про новий уніХай сміються всі кругом! ..

Щось мене штовхнуло в груди : От зайду, води ковтну...

і

само-

смаглі люди. І тут і там всю 7 П<УГім ще другий і третій ... Зять Миколин - горе й сміх- ди, де я не проходжу, заклада­ СВІТІ плуги і знаряддя сівби були На розвилці, у буфеті ються фундаменти нових будинвинайдені в Китаї кілька тисЯ­ Ліг сердега на поріг, ків ... Бугаєм реве: - Я . гину! чоліть тому. Проте тривале іс­ Непереборний мужній корейдо села вже не дійти!

Спереду - буфет дивлюсь... Що ж, додому далеченько Увійду, води нап'юсь. Увійшов. - Ви тут чим -небудь

«коньяк»

епер

ародно-

лена навіть земля.

радісно

Знов киває нам буфет.

~_Р~ИСЬКUІ

працею загоюють рани вшни. Вже димдяться труби від­ будованих заводів, зазеленіли по­ ля... Знову повернуто до життя місто Пхеньян, де від американ­

Примостився

Рідна жінка тільки й кличе

Н

..

J в~~даною

м. Бровари,

Всі зовуть- мене Петром,

Т

ка нонада .

д.емократичноІ Республіки

залізн ичн ик. От порадьте, люди добрі, Що робить тепер мені? Проклина дружина Мотря Цілі ночі й цілі дні. Хоч сусіди зроду в вічі

К

1

В. МАТКОВСЬКИИ,

Там

року.

1958

ІСТОРІЯ З ВОДОЮ Й КАБАНОМ

Фейлетон

У

Середа, ЗО липня

який

живе

К:иівська,

в

І ЗІ,

м.

порушує

розлучення

м . Бровари, Київської області, вул. К:иївська,

Бровари , з

вул .

справу

дружи ною

Слобода,

Борямського

району,

Сумської області. Справа слухатиметься в народному суді кого

яка м.

І · ої дільниці Броварсь·

району. живе

в

Тейково,

Івановські й області. 1 - а К:омсомоль·

вул.

ська, N9 36. Справа слухатиметься НОМ у с у ді м. Тейково.

в

народ-

N9 138.

----------

Броварсака районна друкарня Київського об.пасного управління культури,

Зам.

3180-2500

90 номер 1958 рік  

90 номер 1958 рік