Page 1

Пролетарі всіх краін, єднайтесяl ПОНЕДІЛОК

ХАІ1 }f{ИВЕ 32 РІЧНИЦЯ

7 ЛИСТОПАДА

19(9 ом

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАдИ ДЕПУТАТІВ ТРУдЯЩИХ киJвськоі ОБЛАСТІ

р.

90 (575)

Ціва

15

коп.

Крізь

грози

тило

на,м,

сві­ сонце

свободи,

І Ленін великий на,м, путь осіяв. Нас виховав

Сталін - на вірність народу,

На працю і

nод-­

виги силу на,м, дав. Слава

велико,м,у

краєві

рідно.му,

Щастя народів опорі в віках! Слава радянсько­ .му стягу народ­ но,м,у,

До перемог він nOKa~yє шлях!

Тридцять друга СьогодНі трудящі

.

РІЧНИЦЯ

Великої радянської революції

нашої го-за його здібніСтю. кож· економІю матерІалів і сиро· вих і технічних культур і лlстична революція і пере. вини, за прискорення 060· достроково, 31 ЖОВТНЯ ви- мага соціалізму в СРСР

кратни відзначають своє ве· ному-за ЙОГО працею".

лике свято-32 рІчницю ВеРадянський соціаJlістнч­ ротності оборотних коштів, конали план хлібозаготІвель ликоt Жовтнево! соціалlС· ний лад, животворний пат­ 38 випуск продукцІІ вІдмІн· разом з кукурудзою на тично! реВCll1юціі. ріотизм радянських людей, ноl якості забезпечують 100,3 процента; успІшно Тридцять два РОКИ тому, мораЛЬНО-ПОЛітична єдиlсть дострокове виконання пла· здійснюється сталІнський 7 листопада 1917 р. робіТ- і дружба народів СРСР за­ НІВ піСJIявоєнноІ п'ятирічхи. план переТl:!орення природи ники нашоl країни разом з безпечили перемогу кратни План по випуску продукцІІ і трирІчний план розвитку селянською біднотою під Рад над фашистською Ні· всією промисловістю СРСР колгоспного громадського

бе режим народноТ

керівництвом партії БIJ1ЬШО' меччиною,

ратіі і при підтримці СРСР

викlв, на чолі з вождями ре·

іІ

союзниками за три роки п'ятирічки ви· 103 проценти; та японськими імперіаліста' конано на ми у ВеЛИКіЙ ВіТЧИЗНЯНіЙ загальний збір зерна уже в війнІ. Наш народ, Радянсь, 1948 роцІ майже ДОСІІГ рІВ· ка Армія пІд керІвництвом ня 1940 року. В ІІІ коа рта·

волюціТ ЛеНіним і СталІнИМ, скинувши владу капіталіс· тІв і помІщикІв, ВQтановили владу Рад. великого Сталіна не лише лі нинішнього року значно Велика Жовтн ева соціа· відстояли свободу І неза· пІдвищений союзвим уря· лlстачва реВОЛЮЦіВ звlль· лежність ііашоІ БатьКівщи' дом план випуску проДук· нила трудящих нашої краї· ни, а й ВИЗВОJJИЛИ народи ви від соціального і нацlО' Європи вІд фашистського нального ГНіТУ, вІдкрила І пане валення. шлях до комунІзму. Після Великої Вlтчизня-

ціі ПРОМИСЛОlюсті також ви­

конано на

102

проц.,

а со­

тваринництва.

роблять ве;'Іичезний вплив на трудящих усього

світу. На·

роди краін Східної Європи, визволені Радянською

Ар.

мією від гітлерівських

за.

гарбникlв, встановили усе­ демок·

Дедалі БІльше кращає ма· стали на шлях будівництва терlальний

добробут

тру· соціалізму.

ЛЯЩИХ, підвищується ра· На Сході утворилась На. дянська, соціалІстична зміс, родна республіка Китаю, а В том І нацІональна формою ЄВРОПі-Німецька демокра­ культура украІнського

на· тична республіка.

роду.

Зовсім інше становище в

С

~

творився могутн/и еди·

країнах, де ще панує капі. ний демократичний

фронт

боротьби за мир, за демок­

талlзм. ВнаслІдок того, що ратtю, за соціалізм, икий на дарство дало ще БІльше sе&1ЛЯ, фабрики, заводи та чолі з великим Радянським ГеРОlчна боротьба радян· ноl війни радянський народ хліба, ніж у минулому роцІ. інші засоби вирОбництва Союзом бореться проти

ськвх людей під керівницт·

під

керівництвом

партiJ

ціалістичне сільське

Небачених

госпо­

успІхів досяг знаходяться .там

руках англо-американських

па.

вом великої більшовицькоl ЛенІна - Сталіна успІшне під керівництвом КП(б) Ук· купки багатіІВ, яю живут.ь л/ів нової війни, які хотіли партІІ, пІд проводом това· заліковує рани, заподіяні раіни і возз'єднаний в єди­ за рахунок. експлуатац~r! б затримати могутній .пос. риша СталІна, за nQбудову війною господарству СРСР, ній державІ український ра­ трудящих, а гакож внаСЛI- 1туп лю-ства до комунІзму д.. • План ІІІ док того, що господарство нового, щасливого життя і з в~ликим пІднесенням дянський народ. Але ВІК капtталlзму вже уВінчалась небаченими ус· здІйснює грандІозну прог· кварталу 1949 року по про· в країнах. капІталу ведеть-

піхами. 3а небувало корот- раму побудови комунізму в ДYKЦlї всієї промисловості ся безпланово там почала. віджив_ Велика Жовтнева реВОЛЮ~іЯ республіки виконано на 102 св нова, жор~тока екон о- соціалістична КИЙ строк наша країна з нашІй країні. мічна криза, зростають без. І від~.рила нову епоху в ІС' проценти; працівники соцlа· відсталої, аграрної перетвоСоцзмаганвя, в якому бе· рилась на передову, могут· руть участь всІ трудящі лlстичного сільського гос­ р06іття, голод і злидні пра. тирl1 людства-епоху кому· ню індустріаЛЬНО-КОJIГОСПНУ краrни Рад, винахідництво і подарства України вирости· цюючвх. Велика Жовтнева державу. рацІоналізація, боротьба за ли високий урожай зерно·

заці1 сІльського

господа р.

стаа в нашІй краІнІ побу­ довано соцІалізм. В СОЮЗі

Радянських республік здійс­ нево принцип: ,ВіД кожно·

нізму. Радянський народ, а зом з

На основі леніНСЬКО'ста­ лlнської політики індустріа­ лlзацiJ країни j колективі·

соціа·

Колгоспники І колгоспницl! Множте rpOMaaCbKe багатство колгоспlв, змІцнюйте дисциплІну працll Свято додержуйте Статуту сlльськогосподарської арТIЛI-ОСНОВНОГО закону колгоспного життяІ

ним

народної

трудящі

ра-

країн

демократіІ

під

прапором Леніна, під про· водом товариша Сталіна впевнено йдуть

до

нових

перемог комунІзму.

Хай живе 32-РіЧНИЦЯ ликого Жовтня!

Ве·


с

А

f

х

А

Комуністи виконання

КОМСОМОЛЬЦІ! Бу дь те . .. ПІСЛЯВОЄННОі П~Яl'ИР>Н{і1~

Н

~

О

В

Е

Ц

Ь

__ММ~"""~$~"""H"" "3 перших рядах борців .j

в

за

7

листопада

року

1949

Hf;Ee

КУЛЬТур~t, за зм~цнення

ЧУ ДОВІ

ЛЮДИ,

НАШІ

В с і Е Ю

сім' Є ю

1917 рік, На прапорах партіі Леніна-Сталіна полум.'яниЙ заклик реВОЛЮI~іr: ,,3а ВЛlщу Рад!" Серед мІльйонів робітників і селян у сірих солдатських

вич /(овбасинськl. Орден .,Червона ЗІрка", медалі "За відвагу", "За оборону Москви", "За В&ЗВО.'!ення Варшави", "За взяття Берліна", "За перемогу над

шинелях, які всім серцем і душею, багнетами свd!ми підтримали пролетарсьt<у революцію, був І наш зем-

Німеччиною"-на грудях у рівна-батько і дочка-на­ Петра Михайловича, орден городжеНі минулого року "Червона Зірка", медалі медалями .За доблесну

ляк-колишній наймит

тешнlх

куркулів,

постанови партіТ і родина Ковбасинських. Вона здер' жала слово, дане великому Сталіну.За трудові подвиги на славу ВІтчизни Петро Ми­ хайлович і Олександра Пет­

"За визволення ВІдня", "За І працю".

ту- визволення

Будапешта"

і

ПідведенІ підсумки

Петро КовбасинськиЙ.

І

929

.

РІК,

Н

а

ровича,- бойові

партії Леніна-Сталіна

іс- аигн.

стаханов­

І кого

тичної перебудови

І жаї вІн двічі був

ськогосподарсьКій

РаПОDТИ П8DВМОГ лотьбу.

ці в rідній Москві.

с.

польових

мо­

• Всі

на захист f)атьківщини!·

В лавах радянських

пат-

* * Закінчено

культур У колгоспі "Про­ летарський шлях·, с. Зази­ м'я. Розгорнуто пІдготовку

піднесення

сільського

них продовольчих і сиро­ винних резервів". Серед мільйонів хліборо­ бів Украіни, відважних бlй­ ців за виконання іСТОРИЧНОI

Ювілей

Слухали: ську худобу, першою при"! Про вІдзначення 20·річно­ вела на колгоспний двір С. Спичак. го ювілею знатноІ свинарки свою СВИВОМІ\ТКУ, чим було колгоспу ПрасковіІ Васи­ покладено початок колгосп:;: лівни Проскурко. ної свиноферми, яка наліПрацюючи за погодинУхвалили: чує зараз 263 голІв свиней; ним графіком, механІзато­ Високо оцllfЮЮЧИ 20·річ­ в) у 1949 році з честю ри Броварськоr МТС знач­

9240

гектарІв.

В'язується

заслуги

перед

Досягнуто перших успі­ колгоспом: хів і на ремонті. Випущено а) У довоєнні роки ви­ з ремонту в жовтні 3 трак­ рощувала по 22-23 ділових тори ХТЗ і 1 ХТЗ НА ТІ г-оросят від кожної свино­ при плаві .3. Трактористи матки, за що здобула честь бригади N!! 10 тт. Гудзенка взяти участь у Всесо­

виростити

виконала взяте

ней по

18.9

по

центнерІв в наступно­

500

му році.

(Фото вvіщеве В стіІгазетІ КОlгоепу).

занесено

колгоспного коваля.

Всією сІм'єю

-

батько і

складають зараз нове зобо­ в'язання великому СталІНу на 1950 рІк. В. Кривошлик.

с. Требуrів.

РаПОDТИ ПОD8МОГ БудІвельний комбінат N~ 2 виконав річний виробни­

процентів.

136

В. Петренко.

** Колектив

.х-

Лїтківського

лІсництва у два ною

рази

з

полови­

перевиконав план

заготівлІ жолудів та Н8сін­ ня іоших деревних і кущо­

ціаліСтичної революцll від­ значити 20-рlччя перебуван­

ниці Прасковlї ВасиліВIfИ ня-виростила вІд всієї зак- будинку для родини Проскурко, яка прщюе сви­ рlплеНОІ за нею групи свп- Проскурко. варкою І іІ

картоплі з гектара, і зобо­

вих порід. ЗІбрано 38 тонн. М. Щуревська. :;:

'"

*

3-го листопада промартіль ня на роботІ свинарки кол­ СталіНСЬКQТ Конститу­ госпвиці ПрасковіІ ВасилІв­ ім. ції виконала ріЧНИЙ план НИ Проскурко. Зобов'язати будівельну випуску готовоТ продукціі, бригаду прискорити вивер­ виробництва Dрядива. Ко­ зобов'язав- шення будівництва нового лектив артілі зобов'язу€ть­

'" '"

ну сумлІнну працю колгосп­

зі брацентнерІв

400

них людей колгоспу, ВQ,lІею

свинарки

сІвби.

виорано

і ла 'понад

промисловості і нагромад- син-комуністи,дві дочки­ чий план на ження неоБХіднвх держав­ комсомолки-Ковбасинські -

посівматеріалу до весняної

під­

Варвара ПаВJlівна мищен-/'

ко-ланкова колгоспу .Чер­

ра. На Дошці пошани знат­

лення, СИР08ИНИ дЛЯ легкої

зябльової ріотів, що груддю стали на захист здобутків Жовтня 3 перших днів ВеЛИКОІ Вітчизнявої війни також Петро * обмолот всіх Михайлович і Іван Петро-

-

к()мсомолки

ЯК Н а й н евідкладВіше

1941 рік. На прапорах пар- створити достаток продо­ тіІ Леніна-Сталіна бойовий вольства ДJIЯ нашого насе­

План

няття зябу

ланка

~ вона Україна', яка

ло б в найкоротший строк й Івана Ковбасинського _

оранки перевиконаний. О. Холод.

но перевиконали план

"Переможець",

вистав- господарства, яке дозволи- загальних зборІв

Гребухlв, повністю виконав заклик: і

колгосп

YДOCTO€- ззвдання,-забезпечитн та- картоплІ з кожного гекта­

ний бути: на Всесоюзній сіль- ке

робіТ, в тому числі

за

планових

Центра- нових, картоплі І городини

сільсь- мирного будівництва, перед поруч

За чесну працю І ряснІ вро- ло

IOlrccuy).

комплекс

зобов'Я-

державою,

господарства і Петро нашою партією і державою Олександри Ковбасинської, Михайлович КовnаСИlJСЬКИЙ. знову на весь зріст поста- яка ЗІбрала по 265 центнерів

(Фото Вllіще.е В 9тіlгазеті

ilесь

своїх

Серед мільйонів тру дів- льного Комітету партії Леніна який очолю€ Петро Михайників села, які раз і назавж- -Сталіна ухвалив: лович, занесений на район­ ди стали на шлях СОllіаліс- "Тепер, після переходу до ну Дошку пошани. Тут же

пів колгоспу ім. 17-річчя /Ковтня. с. Калита. який домігся високого медозбо­ ру по колгоспній пвсіці.

"Жовтень·,

зань перед

завдань по врожайностІ зер-

1947 -1949 рік. Лютневий Пленум

"За колгоспний лад!"

Колгосп

відзнаки

прапорах І батька і сина за ратні под- перевиконання

торичний заклик:

о"ин з кращих

1949

пастух "За ,~epeMOГY над Нlмеччи- року. За ДOCT~OKOBe вика­

панськоІ череди на ТавріІ- ною -на грулях (вана Пет- нання всіх

Павnо Павлович Татарин - демобілізований воін­

їх ДІЛА

ПРЕКРАСНІ

ділових

поро-

Зобов'язати

П. В.

завфермою

ся дати до

кінця року

на

півмІльйона карбованців по­ над плановоІ продукціі, да­

ти держ&ві

тисяч

300

кар­

сят на одну свиноматку і видати П. В. Проскурко н&­ бованців нагромаджень. першою взяла нове соціа- лежну ій додаткову оплату Р. Фаllllан.

лістичне зобов'язання виростити в 1950 роцІ по 25

-13

поросят.

** *

Поставити питання на за­ РІчний план по виробницгальвих зборах про премІ­ свиноматку, ЩО дасть мож­ і Шеверун, працюючи за тву сирцю виковааий В8 122 ювання П. В. Проскурко В юзній сільськогосподарськІй ливість колгоспу значно пе­ погодинним графІком, вико­ зв'язку З 20-рІчннм ювІ­ проценти, по обпалу цегли виставці у МосквІ; рев~конати трирічний план нують норми на ІЗО 140 леєм перебування на роботі на 116, заощаджено 102.600 б) У 1943 роцІ, після виз­ розвитку СВИ80поголів'я. процентів.

Г. Лимар.

* * .*

2О колгоспів району повнІстю виконали ріЧНИЙ план поставок продуктІв тварин­

волення села від нІмецько­ фашистських загарбникІв, якІ вщент зруйнували госп

кол­

і знищили всю громад-

дІлових

поросят

на

одну

За всі ці трудовІ заслуги у святковІ дні 32-0У

(9 Пiltта&ОRИ праВІіІНЯ КОЛГОСПУ ІІІ. ":ОIОТО&& ві. 3 І истопа.J; а),

рІчна-

цІ Великоl Жовтне:юї

со-

карбованцІв,

свинарки.

,'.

ГОГОlів.

--------------------------------------

О. flаруШевич.

* * * Катерини

революції

соцlалlстичнот

палкий бlльшо-

вицький привіт! Особливий

*

*

Василю Щуру

* *

*

Вітальні телеграми своє-

"Палко вІтаю тебе І всіх му бойовому другу

Аадlс-

Ланка Шапран ПРИВІТ моїм друзям-колиш- твоїх бойових друЗіВ З днем лали також колгоспник с. колгоспу ім. І-ої п'ятиріч­ нім одвополчанам, що разом великоІ річниці Жовтняl Богданlвки ФедІр Мотузка, ки, с. Заворичі, перевико­ були ІЗ боях біля стІн героя Бажаю вСІм вотнам г~роїч- літкlвчанин-студент КИЇВ­ Леніна Григорію нала взяте зобов'язання по міста кукурудзі. В комору здано ЧУНЯКУ, Федору Мотузці, ноІ РадянськоІ АрмІї ще ського фlнансово-економічпо

41

центнеру з гектара, П. Жигало.

рИ

028(6

Олександру Марченку і по- більших успіхів в Іх напо- ного Інституту

бажання найкращих успіхlR легливій праці по

дальшо-

робітничого

воду

Переклик друзів

Жовтневої

ки

колективу

Заліського клІнкерного

ництва державі. На пеРТIlО­ му місці колгосп "Перемо­ Шановни!! товаришу реданторе! І у їх творчій праці на благu му удосконаленню своіх жець" с. Требухова, який Дозвольте через газету наш01 любимот Батьківщи- вІйськових І політичних виконав план м'ясопоста­ "Стахановець" передати ни. знань. вок на 186 процеНТіВ, моло­ моІм землякам-трудящим Василь ЩУР, ГригоріІІ Чуня", копоставок-на 158, яйце­ ГОІ08& сіlьра •• ". Броварського рЗїlOВУ в воі& Радянськ~і АРllії. поставок-на 191, вовнопос­ день 32-0Т рIЧНИI~і Великот с. КраСIIІівка. тавок на 200 процентів.

*

СОбlварТіСtь

випалки цегли знижена нl\ 15 процентІв. Такі показни..,

Олександр

Марченко.

до

жовтневих

за­

свят.

Г. Василенко.

** *

Райспоживспілка виконала дев'ятимІсячний план това­

рообороту на Тільки З8

101,1

процента.

останні й

мІсяць

реалізовано готового одягу, мануфактури, взуття І пар­

фюмерil

на

2,5

мІльйона

карбованцlв- у півтора раза БІльше,

сяць

Ніж за цей же мі­

1948

року. Б. БабіцькиИ.

В Ідповідальний

редактор

С. ПОГРЕБШСЬКИЙ.

--------~-------------------------------

м. Бровари, Київська обл., вул. Юрова. Друкарня райгазети .СтахаНОlець"

Твр.-2500

90 номер 1949 рік  

90 номер 1949 рік

Advertisement