Page 1

Пролетар] 8ах краін, єаfiаї1теся7 н!

9-10 (1022) ЧЕТВЕР

28 paAoBBoro

1954

комІтету КОМУllfcТlІчвоl

партlі УкраіllИ та раЙОВllоі РаJlIІ Jlепутатlв ТРУllSlIІІИХ, IlІівськоі об.lастl

Піна

10

Бюро Київського обкому КП вивіз тільки ro-

700

коп.

450.

року

-

день виборів

Республік.

розгортаЙ.те

Агітатори,

агітаційно

- .масову

роботу серед виборцівl

-

тонн, імені но РОЗВ'Я1lУЄ невіДltлапні пи-

Леніна, с. ПJlоске, sаиість 3.750 тання, .які ставлять· перед НИІІ

nови ВИКОНКОIlУ Броварської тонн вивіз

1954

до Верховної Ради Союзу Радянських ширше

р.

в київському ОБКОМІ КП УКРАІни

України заслухало поповід.і

березня

Соціалістичних

СІЧНЯ

Орган Бро"арського

14

Такий же стап районні opгaHi~aцii, слабо ке-

Про затвердження СКJlаду

Окружних по виборах до Ради

Нац.·она

Ь

о

Л Н сте

й

. .

б

ви орчих КОМІСІИ u

районної Ради пепутатів трудя- і в колгоспах «30РЯ). імені рує робоrою спеціалістів сільпо УкраїнськІй РСР щих тов. Пазенка і секретаря Андреєва та імені Щорса. В ського господарства райкому партії тов. Ратушного окремих колгоспах вкрай неза. Па підставі ст. ст. 47, 48, ордена Леніна Академічного . . б' 3а неsадовільну організацію 49 ({ Положення про вибори по театру опери та балету іllеНІ' про шдготовку до сІВ И та са- ДОВІЛЬНО йде заготівля торфу. підготовки до сівби та садіння В рхо .. Р cur.p П Т r Ш діння овочевих культур і кар- Артіль імені Сталіна, с. Калита, . е ВНОl аДИ .C.J» реsи- . . еВ'Іенюt, топлі.

ОВОЧІВ і картоплі на секретаря llіл Верх.овної Р,1ДИ

УкраІнсь-

Єгорова. Uктябрина Феопен-

Бюро відмітило, що райком ~~:~~в~л~з~~~~ ~~~e 4~3, 6 i~~~i Броварського райкому партії киї РСР У каЗОIІ від 21 січня тівна-від Київської обласної

партії, райвиконком і машинно- Кагановича- на 3 проценти, а тов. РаТУШНОГО і голову райви- 1954 року затвердила Окружні організації Ленінської КОllуніс­ тракторні станції Броварськnго колгоспи іllені Ватутіна, (Шлях ltOнко,иу тов. Пазенка наК.ІІа· по виборах до РаllИ Національ- тичноУ Спілки Молоді У країни, fI • І . деН0 партНІні стягнення. Їх ностей виборчі КОllісії по У кДзюбенко Михайло Петрови" раIlОНУ незаДОВІЛЬНО керують ЛЛlча., імені Ворошилова, іме· ... підготовкою до сівби і садіння ні Леніна, с. Семи полки, до попеРflджено, що КОJlИ протя- раІнській РСР в склаJJ;і пред- :-Bi~ ~олгоспниКів колгоспу . б ГОІІ lІіСЯЦIІ стаRовище не буде ставників громадських органі- ІмеНІ КІрова, IваНКІ·ВС.ЬКОГО раовочевих культур та картоплі щє! ро оти навіть не присту - випраВJlено, ВО нп б УДУТЬ при· зі!цій ї товариrl'В ТРУllcrщих·. йону, в колгоспах, безвідповідально пали. . дО б'ІЛЬШ суворої від.д ТЯГНУТІ киlвськиА ВИБорчиА Збанацька" Григорій ОліфеБ юро о б КОІІУ партії вважає, повідаJlьності. ставляться до впровадження нових прогресивнихагротехніч- що таКі серйозні недоліки в ОКРУГ рович-від СlIілки радянських них saXOib-кваІратно-гніsnо- підготовці до вирощення висоБюро БроваРСЬКОІ'О райкому Голова Окружної виборчо! писыllJниківB України, вого способу саl1іння картоплі T~ овочів, використаннл торфОперегній них горшечків. Перевіркою встановлено, що навчання колгоспників квадpaTHo-rнi~дoBoMY способу садіння картоплі та овочів не ведеться. МТС не sабезпечені маркерами. Виготовленнлторфо-

перегніllних горшечків пущено на самоплив, в 'ряді випаl1ків Іх роБJlЯТЬ без домішки міне· ральних добрив, готові Гі)ршеч·

ких урожаїв овочевих культур і картоплі ІІають місце тому, що райком партії і його секретар тов. Ратушний, райвиконком і його голова тов. Паsенок беsвідповіда.llЬНО постави.llИСЛ по цієї справи. Райком партії ще не перебуJtував своєї роботи відповідно до ВИІІОГ вересневого

Пленуму ЦК КПРС і не за6ез. печив належноІ організаційноІ роботи в колгоспах. Секретарі райкому по зонах МТС в ма-

партії, раЙВИКОНКОIІ і директорів коміСІЇ Попович Петро АндріМТС sобоВ'язано негайно вжи- ituвич-віll Київської оБЛitсноІ тв рішучих заходів для забез· раllИ професійних спілок. печення безумовного . виконан~і1.СТУПНИI\ голови ОКРУЖRОЇ ня постанови партії і уряду виБОРЧL'Ї комісі! Зеров Дмитро пр!> вирощення. високих. уро- Костянтинович - від наукових жаїв городини І каРТОПЛІ. працівників і СJlужбовців Інсти· Бюро раЙКl)lІj' парті! зобов'я- тут,! біологіі Академії HaYIt зано' негайно переБУllувати ро-' Українськоі РСР.

боту а!Іарату райкому відповідСекретар Окружної виборчої Тіхенко Марія Ростиславівна. но до постанови вересневого '1tolliciI Яаицька Ніна Сергіїв- -від Молотовської районної ПJеНУIlУ ЦК КПРС ~ тим, щоб на-від Жовтневої районної організації професійної спілки секретарі раЙКОIІУ по SOHax МТС комуністичноl організаціІ .11. працівників початкової) серед-

ки погано sберігаютьсл і псу- ШИННО-l'ракторних станціях не праЦЮQaЛИ безпосередньо в МТС Києва.

ються. Добрива ііа ПОЛЯ ВИВОsяться повільно, .П.llЯ аакладання парників заготовлено зовсім MaJlO гною. Ремонт парникових рам і коробів майже не почи-

працюють і бувають в них JlИше наїздом. Недостатня увага пр~діл.вється раЙSОIІОIl піJ1СТа.. ючим колгоспам. Ще не в усіх колгоспах розроблені sаходи по

sipBaHO.

де вони є, не організована ро- перед колгоспами.

року виготовлено тільки 4.962 ній дійовий контроль. тисячі торфо-перегнійних гор- '. Партійні орг~ніsаЦіІ

шечків, або

43

і

ньоl школи,

і КОJIГОспах, а інструктори пеЧпенн ОкружноТ внборчоТ Хобта Олена Семенівна-від ребуваJlИ в закрІПJlених за комісіТ: колгоспників колгоспу імені НИМИ КОJlгосnах ~ подавали систеГ~ишко ~ихаЙ..по Степанович Шевченка, Переяслав - Хмельм~тич.ну допомогу парторr&- --ВІ" праЦІВНИКІВ Київського І ницького району. . НlЗ~Цlя)( у проведенні партійно-

нався, план ввепевня в еКСIJ- виконанню постанови вересне- ПОЛІтичноІ роботи, У 3llійсненні Jуатацію теплиць у 1953' році вого П.l6НУМУ ЦК КПРС, а там, виробничих saBIIaHb, що стоflть

3а станом на 10 січня 1954 бота по їх виконанню, відсут,

Семінськиіі ВІталій Купріл­ НОВИ'І-від робітників, інже­ hepho-теХlJіЧНDХ ПРdllівників і службовців Київського Зі!ВОДУ (Червоний екскаватор», . р8євсыuf" Степан 6лисейо­ вич-віll медичних працівників і службовпів Київської міської кліНІЧНОЇ ліка,рні,

Райкому КП України, ра,йви-

конкому, директорам МТС, пер-

прав- ВИННИІІ партіЙНИIl організаціям

проценти пла- JlІВНИ КОJlГОСШВ неправильно та правлінням КОJlгоспів запро·

ну. В окреllИХ артілях стано- сприймають шефську допомогу поновано повністю використати вище ще гірше. Колгосп ім:ені промислових піпприємств Києва, ДОПО1l0ГУ піщриємств 11. Києва

З рішення виконавчого комітету Київської обласної Ради депутатів трудящих

м. Київ.

,. 94. 21 січня 1954 року. Про затвердження складу Окружних

б

ви орчих комісій по виборах до Ради Союзу'·

ftагаНJвича виконав план ви- непостатньо працюють над тим, і на її основі добити сл зміц·

по Киівсь"ій області

робництва горшечків лише на щоб, використовуючи ДОПОІІОГУ нення трудової дисципліни, підНа підставі ст. ст. 43, 44, цукрового saBOllY, ГребінКівсь. 10,6 процента, імені Бупьонно- шефів, добитися участі всіх несення активності всіх ко,!- 45 (Положення про вибори по кого району.

го - на 14,1, (30pJH - на 7,5, імені Кірова, с. 3аворичі,-на 5,3 процента. В багатьох колгоспах вигоrов.в:ення горшечків припинено.

КО.lгоспників У громадському госпників і СПРЯllуваlИ Іх на господарстві, піднесення ТРУДО- успішне виконання постанови вої дисципліни з ТИІІ. щоб уже Вl\ресневого ПJlенуму ЦК КПРС. в цьо:ау році покінчити 3 від· Обласне упраuління сільсьставанням.

ВерховноІ Ради СРСР» saTBep· Рябчук Петро Фотійович­ дити склад Окружних виборчих від колгоспників колгос{)у імені

комісій ІІО виборах до Рапи Сою Чапаr.ва, Бишівського раЙОI:ІУ. зу по Київській області в склаДепутат Григорій Нечипо-

кого господарства (тов. СавчеlI- ді таких представників громапсь рович-від робітників,

спеllіа-

ВстаНОВJlений для району Бюро оБКОIlУ КП УкраІни {(о) ЗОбо.в' язано негайно РОЗГJlН-, ких органіsацій і товариств лістів сільського господарства план заготівлі і вивозки гною відмітило, що обласне УПРІВ' нути ВСІ читання, що були ТРУl1ЯЩИХ: та службовців БишіВСhКvї мапід картоп.в:ю та овочі врожаю ліннл сільського господарства перед ним поставлені районникиlвськиА СlльськиА шинно,тракторної станції Би-

1954 року виконаний лише на (тов. Савченко) мало допомагає ми організаціЯIІИ, і подати Бро- ВИБорчиА ОКРУГ На 461 шівrького району. 43 проценти. КОJlГОСП імені Ди· Броварському району в підго- варському району неоБХідну ГОІова Окружноl виборчої Пунтус Володимир ГригороlІитрива з плану 2.600 тонн товці до весняної сівби, повіJlЬ- практи,ну допомогу. комісil Трач Степан МефодіЙо. вич -від Броварської районної

-----------------=--

вич-від

у ЦентраJlьній виборчій комісії

Київської

обласної ОРГднізаuії Добровільного това-

професійноl спілки робітників риства СПРИJlННЯ армії, авіації

ПО виборах до Верховно". Ради СРСР

електростанцій' і електропро- та Сорокіна флоту (ДТСААФ). IІИС.Dовості. Ганна Григорівна-

25 с~чня ц. р. відбулось пер-, (ГОJlубого кольору); виборчого 3 метою подання ДОПОМОГИ в 3аступник голови Окружної від рuбlтників, інженrрно-техше sаСJДання Центральної ви· бюлетеня по виборах до Ради роботі Окружних ви60РЧИХ ко- виборчиї КОllісії Давидюк Віра. нічних прщівників та службов­ борчоІ комісії по виборах до Національностей від аВТОНОIІНО! місій, Центральна виборча &0- Петрівна-від учителів і тех- ців шкір заВО llУ М 4 м Васильків.

Верховної Ради СРСР четвертого скликання. Г?~OBa Центральної виб(}рчоt КОМІСІІ тов. Шверниlt М. М.

республіки, автономної області або національного OKPYfY (рожевого кольору); фОРIІУ протокоч ОкруЖНОї виборчоІ ItoMiciI

місія прийняла текст листа Окружним виБОР'ИJl КОllісіям ПО виборах до Ради. Союзу і до Рсіпи Національностей. В цьовиклав sавданнл, які стоять про реєстрацію кандидатів у му листі виклаllаються основні

нічних працівників сереДНЬОІ Косицька Ольга Никанорівна школи .N~ 1 11. Вitсильків. -від lІедичних працівниКів Секретар Окружної виборчої Ворзе.JIЬСЬКОГО курортного УПJ!ав комісії Сапухін ОлексаНllР ління, Києво· СВЯТОШИНСЬКОГО ОлексаRдрович-віп Києво-Свн- PitttoRY·

пер~Д. Центр~льн?ю в~борчою депутати; форми протоколів го- завдання, що стоять переА Ок- тошинської районної КОllуніс- Недерська Галина ЮхимівК()МІСІЄЮ у ВІДПОВІІІНОСТІ З ви- лосування Дільничних і Окруж- ружними виборчими КОllісіЯIІИ тичноІ організації. на-від Обухівсько! РJ,йонноІ

.ІІогами «Положещ:!Я про вибо- них .виборчих бкомісій і форми У відповіДНОС.ті s вимогаllИ сПори до Ве РХОВНО І Р ади СРСР ». ПОСВlдки про О рання депутата ложення про вибори до Вер-

Члени ОкружноТ виборчоТ

. 'Т КОМІСІ :

оргаНізаuії Ленінської Комуністичної Спідки МОЛОДІ' Ук-

. . дО Р ади С ОЮ3У І. Р ади Н' раїни . Ц.ентр~льна .ви б орча КОМІСІЯ, а,цlонаJlЬ- ховноl Ради СРСР». у ВІДПОВІДНОСТІ 3 статтею 38 ностей. На sасіданні КОllісіУ РОЗГJlЯШтангеєв Остап ОлексаRДАндріяко Матвій Степановпч ПОJlоженнл про вибори, вста· Центра.JIьна виборча комісія, нуте питання про встановлен. J,10вич--від робітнИ!~ів, інженер- -Rід колгоспників колгоспу нови~а форми виборчих доку- у відповідності З. статтями 38 і' ня зв'язку Центрально! вибор- но,технічних працівників та імені Хрущова, ВищедубечансьмеНТІВ: виборчого' БЮ.llетен~ ПО 56 ПОJlоження про вибори, pos- чоl КОllісіІ 3 Окружними вибор- службовців Са.llивонківського кого району. виборах по Рапи Союзу (БІЛОГО ГJlЯНУІа і

Окружних

ГОnОВІ виконкому КиТвськоt обnасноТ Ради депутаїlв ТРУJJЯЩИХ

по вибор.ах по Ради HaЦloHa~ь- також встановила sра.sки вибор- .ІІИ виборчими комісіями та іп-

Секретер виконкому КиТвськоТ абnасноТ Ради депутатІв трудящих

КО.lьору); виборчого б~летеня: печаток

встановила

зра~ки чи ми

КОllісіяии

і

вибор'их комісій, а виборчих КОllісій з Дільнични-

ностей ВІД СОЮЗНО! респуБJlІКИ 1JИХ скриньок.

ті питання.

І. СТАФIАчук

.

Б. ГРЕЩЕНКО.


СТА

виконавчого

.

депутаТІВ

..

Х

А

П

n

О

Е

Ц

Ь

січня

28

1954

року

Р'ІШЕННЯ

Броварської районної Ради тру-дящих ВІД 27 січня 1954 року

КОМІтету

Про затвердження складу дільничних виборчих комісій по виборах до Верховноі Ради Союзу РСР по Броварському району На підставі «Положення

ет. ст. про

51, 52

вибори

пої

спілки

працівників

по живчої кооперації

спо· професійної спілки працівників

райспожив- початкової та сере.дньої школи

Члени дільни~~оТ

к?місії ~УБАН Л~дм~!а Овра-

виборчоТ КОМIСlі

14,IBHa-BI~

оргаНJ~~ЩI

.профе-

Верховної Ради Союзу РСР» спі.llКИ, Броварськоt сеМИРІЧНОЇ школи. ГАНЖА Яків Васильович- СІйноі ~шлки працlВН~КlВ позатвердити дільничні виБОР'lі ГАРЦУЄВ Єгор Іванович-від Члени дільничноТ від комуністичної оргаНІзації чаТКОВ~1 та ~cepeДH~OI .~коли

комісі! по виборах до Верхов- організаціІ професійної спілки ної Ради Союзу РСР П~ Бро- працівників споживчої коопе-

варському р~tlону в склаДІ таких предс!ав~иКlВ громадських оргаНl~аЦlЙ І товариств трудящих: Броварська виборча Аільниця Н!! 130-604

рації

промкомбінату

рай спо- від організації професійної спілШВИДАК Валентина Петрів- Члени ДlЛьни~н~, виборчо' ки працівниItів ci.1lbCbKoro гос_на'-:'від колгоспників колгоспу . KOMlglr , СЕРДЮК Петро Іванович - подарства та ~аготівель держ- імені Хрущова, с. Требухів,., ЛІtУ БОВС~КИІІ Г~~ГО~IЙ Мивід організаціІ Ленінської Ко- стайні, RОВБАСИНСЬRА Га.lина lІо· х~ilлов~,Ч--ВІД ?ргаLШІ~ц\І, Л~муністичної Спілки Молоді ПАВЛІ ЧУК Любов Сеиенівна сипівщt-від opгaHi~aцiї про- HlНCЬ~OI RО~УНlСТИЧНОI С~ІЛК~

живспі.llКИ,

"б" Украl"НИ

.

виборчо' комісі' КО.llгоспу імені Хрущою, с, Тре- [tраСИЛІВСЬКОІ сеМИРІЧНОІ шкоЛИСЕНКО Андрій Хомич-, бухів, ли. .

Голова ДІЛЬНИЧНОl ви OP1J:OI ління,

KOM~ciї ГYД~Ь IBa~, Кузь~ови,~

БУДІ'ве,nьного

управ·

Л'

, . '.. - ВІД. оргаН!SЩll,

..

енщсько~

феСІ'ИНОІ" n

СПІ'лки

праЦI'ВНИКІ'в МОЛОДІ

ЧУДНОВСЬКА Степанида На- ~ОМУНlСТИЧНОІ, СDl~КИ ,МОЛОДІ ~~:~~~~:~~K~~ c~ie~~:~~I :к~~.n:,

-~I~ КОИУНlС~ИЧНOl оргаНlзаЦll умівна-від комуністично! ор-

краІни працІВНИКІВ зв язку,

'1 КРіННИ КОЛІ'ОСПУ IMeВl

Жданова с Красилівка

ЧУ НЯS . Оврам СидоровичШТ!КУН Василь Іванович- від комуністичноІ opгaHi~aцiї

КИІВського МІжобласного, риб- ганізаці! Броварсько! середнЬ!lї ГОНЧА,РОВ ВОJI?ДИМИР !риго- від комуністичної організації КОЛГОСПУ імені Жданова с. коопу УкррчбаКСПОЖИВСІІІЛКИ, Р?ПИ~-ВІД КОМУНlСТИЧНОI opг~[tрасилівка' 3асту,~ник ,г?~лови дільничної ШКill.1l3.frІНА Марія Петрівна- Н13аЦ1І деревообробного -комбl- ~~~~~~пу iM~Hi Хрущова, с. Тре- СТРЕЛЬЧЕНКО Никифор МивиБОРЧОI KOMI~ll КР~ІВОШЛИ~ "Від організацїj професійної вату, _ ПАСІЧНИ1І Володимир Олек- хаЙJОВИЧ -від організації проОльга МиколаІВна-вІД opгaНl-.

.., .. ТІ' . "СІІІJIКИ праЦІВНИКІВ зв язку, eBlНcь~ol 1.0.~,УНlСТИЧНОl Бровари.

.~ Л'

за~ll

Сшлки МОЛОДІ Укрюни вико~- с. кому районної Ради

труд ащих.

депутаТІВ

Броварська lиборча

дільниця Н!! 132·606

.

РИБАК Євген Миколайович

фесійної спілки праціВНИКІ'в по

,_ нінськоl Комуністичної Спілки чатковоr та середньої школи ПR.ащвниКlВ ~аЛ1sничноі стан МОlоді України колгоспу іме- Красилівської семирічної шкоцп Бровари,,, ' від

КОМУНІ'СТИЧНОї

.

оргаНІ'зації сандрович-від органі~апiJ Ле-

.,

.НАДТОЧІ,ІІ Васи~ь Пет~ови,~ ні Хрущова, с. Требухjв,

ли,

3АЄЦЬ О лександра ТІ" САМСОНЕ НКО Ганна Олекдy~ЬMIB. КО О 'ко гоепv сандрівна - від КО.1lгоспників а 1J:ОЇ Комі.сії ТУП,АЛО.ВА .Ліді,Л,. КО"І'СІ'І ЛІІП' аВТІ'А ГригоріП Ми- Брова. РСЬКОї МТС" . ,н -ВІД ЛГ СПНИКlВ Л , КО.1lгоспу імені Жданова, с. Кра1u Н l' , . Х о Т б І' АвксеНТІЇвна - ~IД opгaНl,~aЦll хайлович-від комуністичної CIiBO~ЦOBA. ~lДlЯ. HeC,TO~IВ- IMeНl рущ ва, с. ре ух в. силівка, Секретар ДІльничноі

вибор-

n

Голова ДІ'льничної

виборчої -ВІД КОМУНlСТИЧНОlоргаНlзаЦIl ..

..

професійної СDlЛКИ праЦlВНИ - організації райспоживспілки. на - ВІД працІВНИКІВ В,1ДДIЛУ ків ПО'laтковоі та середньої Заступник голови дільничної ШЛНХОQо-БУДlвельних роБІТ.

школи Броварської середньої І виборчої комісії ЧАЮН Василь. школи.

Члени дільничноТ виборчоr

комісі' ІЩЕНКО Іван Сергійови'lвід комуніСТИЧНОі організації Jініtl:но-технічного вузла, ДОРОШЕНКО ІІарасковія Григорівна-від

фесійної

меди'lНИХ

організації

Сl1ілки

установ

Кузьмович-від організації про·

фе сій ної спілки фінаНСОВО-бан-

про- H~Ї

епідеміологічної станції,

Голова ділыlчнJJїi виборчої КОЛГОСПУ імені Жданова, с. Кракомуністичної

РОГ А Ч Ганна

Миронівва-

організаціі Требухівської серед- від КО.JIгоспників колгоспу імені НЬОI школи. Жданова, с. Красилівка. 3аступник голови дільничГоголівська виборча ноУ виборчої комісії 3ІНЧЕНКО дільниця, Н!! 138-612 Ганна Іванівна-від організаГолова пі.llЬНИ'ІНоІ виБОР'10ї

opгa~\3aЦll промаРТlЛІ Іме- tl:ОВИ'І-від' комуністичної орга- ції прuфесійної спілки праців- комісії КОТЛЯРОВ Пи.lИП Іва-

нізації колгоспу імені Щорса, ників ПО'lаткової та середньої нович-від членів промартілі

Члени дільнично'

с. Княжичі.

виборчо' комісіТ

ДУБИНА Іван М~каро.вичДЯТЕЛ Олексій Климович-, від колективу роБІТНИКІВ та від організації профес.іtl:но! спілслужбовців районної контори ки працівників сільського гос«3аготскот», . подарства та заготівель упов-

школи Требухівської середньої імені Сталінської Конституції,

Секретар діJЬНИЧНОї виборчої школи.

с. Гоголів.

к?місії ~OMEHK~ С~фіЯ ЦиитСекретар дільни'lНОЇ виборчої 3аступник голови ді.llЬНИЧНОЇ pI~Ha-BIД, оргаН13аЦll, ЛеНІНСЬ- комісіІ МЕЛЬНИЧЕНКО Платон виборчої комісії СОРОКА Ва­ КОl. КОМУН~СТИ1J:НОї СІПJlКИ, Мо: Конснович - від колгоспників силь Степанович-від комунїс­ ЛОДІ Украши кол~оспу ІмеНІ колгоспу імені Хрущова, с. Тре- тичної організації колгоспу

ПРИХОДЬКО Ганна ЮХИМІВ- новаженого Міністерства заго- Щорса, с. КНЯЖИЧІ. на-від оргаRізац~ї професійної тівель СРСР по району, Члени дільнично' спілки працІВНИКІВ державних

МЕНЖЕГА Анатолій Олексійович _ від колгоr.Dників

комісії .1ІЕВИЦЬКИИ Віктор Ми- силівка,

Голова дільничної вибор'lОї хайлович - від

ківських працівників відділення комісії МАКСИМЕН[tо Юхим Держбанку. . ,,~Іванович-від колгоспників колCeKpe.T~p ДІЛЬНИЧНОl ~ио?р- госпу імені Щорса, с. Княжичі. чої KOMICI~ КЛАЦОВ! 3~HalДa 3аступник_ ГО.1l0ВИ виборчої RОСТЯНТИНl.вна:::-вlД КОМУ~І~~ИЧ- комісії ЦАРИК Федір Теренті-

працівників нl ХІУ 3'13ДУ КП(б)У. . санітарно-

Княжицька виборча 134608

АіЛЬНІЩЯ Н!!

ТребухіВСЬК8 виборча дільниця Н!! 136610

БУЛА.ТОВА Марія Овсіївна-

виборчо' комісіТ

буJЙв. ' (Червона Україна», с. Гоголів. Члени дільничноТ виборчо' Секретар дільничної виборкомісіі чої комісії ЖУРИЛО Людмила

установ ВИ~ОНl\ОМУ районної від opгa~i~aц!ї профеСіЙН?ї спілВІТЕР Олександр Прокопович ПАСІЧНИЙ Олексій О.1lекеанд- Яківна-від opгaНl~aцiї ПрОqJеРади дe~YTaTlВ трудящих, ки ~рац\вниКlВ СПО~ИВЧОї коопе- - .ід організації професійної рович - від первинної організа- сійної спілки працівників по-

~РИВVlЧ-ЛИК MOTPOH~ Гри- рацн раЙСПОЖ,ИВ~,ШJlКИ, . Сl]і.lКИ працівників початкової ці! Добровільного товариства чаткової та середньої школи . ЩЕРБ~К ~~HaIДa I~aН1.~Ha:- та середньої ШКОJlИ Rняжиць- СПРИЯННЯ армії, авіації та фло- Гоголівської середньої школи.

ГОРІВна-ВІД колг?спниКlВ кол-

ГОСПУ «Шлях ІЛЛІча", селище вІД оргаНlзаЦll профеСIЙІІОI сшл- кої семирічної школи ту Требухівської середньоІ Бровари, . ки фінансово-банківських праКУПРІЄНКО Павло Михайло- школи, БАРИЛО Арон Ісаакови,-ВІД цівників районної ощадної ка- вич-від КОJlГОСПНИltів колгосКОВБАСА Микола Маркович

Члени дільничноТ виборчо' комісіі ЖМІНЬКА Ромаи Як()вич-

комуністичної організації рай- си, пу імені Щорса, с. Княжичі, споживспілки. МУ3lIКА Ганна ПавлівпаМА[tСИМЕН[tо ГаJlИНі МаБровар.ська виборча від організації професійноl спіл- карівна- від колгоспників KO.lдільниця Н!! 131·605 ки працівників культури від· ГОСПУ імені Щорса. С. Княжичі, rO.llOBa ~ільничної виб9рчоі ділу культури ВИКОНКОМУ районЛИСЕНКО ввдокін Дмитрів-

~Biд пайовиEtів требухівського від КОЛГОСПНИКІВ КО.1lГОСПУ «ЧерСІЛЬСЬКОГО споживчого товарис- вона У країІІа» , с. forOJliB,

пович -- від комуністичної ор-

С. ТребухІВ,

комісії ГЕИХМАН Самуїл Носи- ноl Ради депутатів ганізації райспоживспілки. 3аступник голови

тва,

І

ТАРАН Ольга ПетріВНd-віJ(

ВИН9ГРАДО~ Петро ~аСИІЬ~- КОJlгоспників колгоспу (Черво-

ВИЧ-ВІД КОМУНlСТИЧНОI opгaНl' на Україна» с. Гоголів трудящих, на-від колгоспників колгоспу зації колг.оспу імені Хрущова, -ХАРЧЕНКО Іван Григ'орович

3АllOНЧИК Григорій

дович-від організації

Дави- імені Щорса, С. Княжичі,

профе-

МАЛЯРЕНКО Григорій .яко-

-від КОМУНlСТИЧНОІ організаціІ .

КОВБАСИНСЬКА Галина Ан- с. Гоголів,

дільнич- сійно! спілки працівників лег- ви'! -від комуністичної орга- товівна-від

організаціІ про-

ТИШКОВЕІІЬ Галина ввдо-

ної виборчої комісії БРЯНЦЕВ кої та харчової промисловості нізаці! колгоспу імені Щорса, фесійної спіJlКИ працівників кимівна--в[ц КОЛГОС"пників кол­ Василь Григорович - від орга- міжрайtнноl контори «rO'n:OB- С. Княжичі, початкової та середньої школи госпу« Червона У країна), с. Гонізації професійної спілки пра- вторсировина»,

МЕЛЬНІІЧЕНRО Павло Дани- ТребухіВСЬJiОї середньої школи, голів,

цівників державних yr,TaHoB БОВА Володюшр Григоро- лович-від комуністичної оргаІВОНКО Михайло ПетровичХАН Іван Ант()нович-від відділу комунального господар- вич-від організації професій- нізації колгоспу імені Щnрса, від колгоспників кол~оспу імені КОМУНІСТИЧНОЇ uрrаюзації с. Гоства виконкому районної Ради ної спілки працівників почат- с. Княжичі. депутатів трудящих. кової та середньої школи Требухівська виборча

Секретар дільничної вибор'Іоі комісіІ МИРОШRIНА НатаJJ:ія Яківна - від організації Ленінської Комуністичної СпілКИ Молоді У країни ~iHaHCOBOГO відділу виконкому районної Ради депутатів трудящих.

Броварської середньої школи. дільниця Н!! 135-609 броварська виборча Голова діJЬНИЧНОі ВЧ,борчоІ дільниця Н!! 133-607 комісії КОВБАСИНСЬКИll Іван . Голова ді.JIЬНИЧЕ!оі виборчої Сергійович-від комуністичної комісії RОСТЯНИИ Михайло органіsації ТребухівськоІ се· Михайлович-від комуністичної І редньої Ш&ОЛИ. ОРNнізації будівельного .омбі3аступник голови дільничної

Хрушова, С. ТребухІВ, голів. . О[tСЮТА Ма~іЯ Дмитрівн~ДЕЙНЕКА Ольга Олександрів-

ВІ,д колгоспникІВ колго?пу ІмеНІ. Хрущошr, с. ТребухІВ. Красилівська виборча дільниця N! 137-611 Голова дільничної виборчої комісіІ ДЯЧЕНКО Петро Федорович-від організ,щії Ленінсь-

Ha~Biд колгоспників колгоспу (Червона Україна), С. ГоголІв. Гоголівська виборча дільниця Н!! 139-613 Голова діЛЬНИЧНОі виборчої комісії ОСТРИЦЬКА Галина Миколаївна-ВІД ItОМУНlСТИЧНОЇ

Члени дільнично' нату. . lIиборчої K~Micil КУЦ .Ольга кої Комуністичної Спілки Мо- організації с. Гоголів. виборчо' комісі' Заступник ГОJJ:ОВИ ДІЛЬНИЧНОЇ ПеТРІвна-вІД КО.1lГОСПНИКІВ КО.l- лоді України КО.1lгоспу імені 3аступник голови дільничної ПРИХОДЬКО Петро :Михай- виборчої комісії СИСІН Ава· госпу імені Хрущова, с. Тре- Жданова, с. Красилівка. виборчої коміеії СТАСЮК ~a-

.пович - від районної організа- толій Іванович -від комуніс- бухів. 3аступник ГО.1l0ВИ дільничної СИЛl> Степанович-від кому нісції доброві.!lЬНОГО сільського тич ної ОРl'анізації ву.llИКОВОГО Секретар ділыlчноїї вибор- виборчої коІіісії ПОЖИДАЄВ ТИЧ ної оргаНІзації колгоспу спортивного товариства «Кол- ~aBOДY. чо! , KOIlir.iї ,солоД[tИІІ IB~H Олексій Федорович-від комуні- імені Молотова, с. forO.1liB. d

госпник» ,

Секретар дільничної вибор"ої ОХРІМович - ВІД

МАРЧЕНКО Валентина Степа- комісії

колгоспниJtlв ~тичної

організації

колгоспу

КОРЖАНІВСЬRА Віра КОJlГОСПУ імені Хрущова, с. Тре- імені ЖД31l0.ва, с. КрасилівКJt.

HiBHa~Biд організації профеСІЙ- Олександрівна - від організації, бухів.

Секретар ДІЛЬНИЧНОl вибор'lО~

(Продовження на З-ій стор.)


J/ЮТОГО

4

СТА

року

19;)4

Х

А

П

О

в

ЗВЕРНЕННЯ

Е

Ц

Ь

3

Досвід передовиків

уч~сників Всесоюзної .наради працівників МТС, скликаної ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР

у надба:ння всім колгоспникам, механізаторам Понад 400 ЧОJовік-передовиків сільського господарства -механі!!аторів Броварської і БоБРИПЬКОІ МТС, голів колгос-

пів, секретарів парторганізацій, До всіх робітників~ спеціалістів і службовців бригадирів і ланкових рільнимашинно-тракторних станцій Радянського Союзу чих, городніх та садових бригад.

ції всього

(3 а кін чен н я)

сільськогосподарсь· машинно-тракторних

станцій,

-

агрономів, зоотехніків і працівників

тваринництва

взяли

ної землі. Ще вищі зоБОВ'Slзан­ ня взяли на себе окремі брига­ ДИ, ланки, доярки, свинарки та інші працівники ферм.

У колгоспі завершується під-

готовка до весняної сівби. 3а­ кіН'l.ено очистку посівного ма­ теріалу, бригади і !аНКИ ви­ веми на по,в.я понаІ1 10 тисяч тонн місцевих добрив; при зав­ данні 600 тисяч виготовлено 800 тисяч торфо-перегнійних

кого вирuбництва. Рuзширяйте повсякденно подавати їм все­ участь у районній нараді, що щоб різко поліпшити і Sllіпнюйте зв' язок s механі- бічну організа.ціЙНУ і технічну того, відбулася в клубі колгоспу якість проваджених робіт, заторами сільського господарст- допомогу. Треба негайно роз­ імені Сталіна, с. Бобрик. На неухильно підвищувати про­ ва, 3 раціоналізаТОраМИ і вина- робити по кожному відстаючо· нараді бу ла присутня Ie.1leraиу КО.JТГоспу практичні заходи дуктивність праці, широко хідниками мтс та колгоспів. пін Києво-Святошинського ра- горшечків . ., s тим, щоб уже в ць()му році впроваджувати в МТС інду­ йону. у спішно проходить зимівля ТоваРИШІ. . усунути ваявні в цих ко.nгосстріаЛЬНУ культуру вироб­ худоби, продуктивність її з кож­ Дep~aBa ВИДІЛила нам ве- пах хиби і на основі широко­ НИЦТВ<t. В Мd.ШИННО·ТРJ.ктор, 3 доповіддю про піДСУIІКИ ним днем підвищується. них станціях і колгосп,!х ви­ л~чезНl кошти на нове б,- го впровадження досвіду кра­ 1953 сільськогосподарського

РОСЛИ ЧУJ10ві

люди,

ВИДатні

Дlв!tицтво .в Мdшинно-т~актор-І щих ко.nгоспів добитися корін,

року, завдання в справі sдіПс­

Такого розмаху будівництва в

нуму ЦК КПРС, зокрема про бухів, Т. Оснач М. поділився llальший розвиток сільського досвідом вирощування високих

МJ.Йстри землеробства і тва­ них ста~UIЯХ .Uб~I:\Г БУдlRНИЦТ- ного поліпшення роботи ринництва, вивчення і ШИР0' ва в 1~J4 роЦІ збl,nьшений по- стаючих КОЛГОСIJів. . . ке впровадження досвіду рівняно з 1\:1::,3 роком у 6 раз.

яких 8 Найпершим оБОВ'ЯI­ історії мтс ком працівників МТС D uією зак,nикаЄIІО метою необхіднu всемірно поліп­ шити роботу мро,зuотехнічних курсів, всемірно

викорп('тову,

вати книги, брошури, плакати, кінофі,nьми про передовий дос­ від, пробуджувати у широких

вжити ~cix

ще не

працівників заходів до

п.nани

У цьому P?Цl ВІДкривається

господаретва району та рuзгор­ урожаїв капусти, помідорів, тання соціа.nістичноrо змаган, огірків та інших городніх &У.llь­ МТС ка вистав~а. ~и заКJlикаємо ВСІ того, колгоспи І МІС включитис.ь в ня в ко.nгоспах і МТС за прик­ тур, розповів П!JО зобов'язання, ладом механізаторів ордена які взяла бригада на 1954 рік. вета- 8магання sa право учаСТІ на

Леніна мтс імені Т.

БУD.івництва, виставці!

правильно і повністю

ВИ кори

ченка та

Товариші!

СТiJ,ТИ Д.llя цього наших постійШирше розгорнемо сопіалісних роБІтників і широку І10ПО- тичве змагання між маШRВНО­ станuіЯIІИ, кол­ рес до знань досягнень сучас­ могу КО'nГОСOlв. Необхідно ви- тракторними ноl на.уки і передовоl практи- шукати на місці і своєчасно госпами і 6ригаJlами за успішне )Іас колгоспників живий

інте­

К_В'язок інженерів, техні­

до праЦІвниКів промисловості прискорити поста 8КУ виділених нам будівельних матеріалів, віllремонтувати кожний трактор, .nісу, готuвих деталей та станКQЖНУ сіJlЬГЬКОГОСПОДііР('ЬКУ дартних будинttів і цим подати ~И. ~y, відмінно піД.готуватись нам діЙОRУ допомогу в своє час~I1IШIІО привести R€СНЯНІ по­ вому закіНЧl\нні і BReneHHi 8 Jlt:bBI роБUТl!, Щіклавши тим дію об'ЄКТI8 будівництва. в

1~54

році. Дальше піднесення сільсь­

кого

не

госпоnарсТВJ.---всенароа­

Зdвдання,

В

успішному

розв'язанні якого велика роль належить праціВНИКаМ соціа­ лістичноТ промисловості_ Товариші ро(нтники, техніки й інженери, кррівники заВОllів, що вироБЛI:\ЮТЬ трактори, сіль­

Ми звертаємось. до :lак,nиком

ще ширше

вас

із

розгорну­

зівського району

ОдеськоІ об- кращоl доярки КО'nГОСПУ

ласті, на ,есть 300-річчя воз- Шевченка, с. МУЗИ'lі,

імені

Києво­

них Комуністи'l.ВОЮ партією пе­ ПУТатів трудящих т. Пз,зенок С. ДОГЛЯДdЄ 8 .корів. 3J.проваджуюред сі,nьським rocoonapCTIJOM! ., . '1И переДОВІ методи, т. БориДОПОВl1lач 1. ВИСТУП~ЮЧІ ~ли., севко надоїла торік по 5540 Комуністи і КОМСОМОJlьці машин­

HO-lракТ'орних станцій і кuлгос­ пів, SlK завжди, будуть бойо­ вими організаторами цього зма. гання, а наша центра.nьна і місцева преса стане бі.nьш широко і всебічно висвjТ.ІІювати

бо ко проанаЛІЗували І1IЯЛЬНlСТЬ літрів молока на кожну коро·

Для спеціалістів МТС зараз неllа почеснішого і відповідальні шого завдання, ніж завдання стати справжніми органіЗаторами колгог,пного виробниптвiJ. і в найкоротший строк добитись

ніЗIlj. КОllуністична

Кірова, с. 3аворичі, т. Клочко На нараді виступив голова Д., ГОJlовниft 300T~XHiK Бро­ колгоспу імені Ста.!іна, с. Ру- варської МТС т. ItОlпаков В.,

партія і

Радянський уряд с.прямовують зусил.nя ра1lЯНСьКИХ людей на дальше зміцнення могутності нашuї Батьківщини, на забез­ печеннн крутого піllнесення всіх галузей народного госпо­

ти зuагСіИНЯ за ВИКUНаННЯ і переВИІ\ОНdННЯ IJланів по ви­ робництву і поліпшf'ННЮ якuс­ ті Тракторів, кuмбайнів, сівалок, докорінного поліпшення робо- дарства, на повне задоволення культиваторів, МаШИН для -f1бро­ ти всіх колгоспів. Цю свою зростаючих lІitтеріальних і ку ль­ бітку картvплі й овочів, меха· високу роль спеціа.nіст може чрних потреб ~адлнського cy~­ нізації тваРИННИUТВ1L та інших виконати ті,nьки безпосерf'ДНЬО шльс~ва. В Ц.ІЙ б.лаГ()РОІ1Н1Й по: галузей сільського господарст на виробництві, творчо розв'Я' сп~аВl .на пра~I~НИ~IВ

зуючи на~ущні практичні :lав-І КЛ<l,деНl веЛИКІ дання разом s колгоспниками sавдання.

ва.

3 винят1tовою увагою учас­

імені С. М. Будьонного, Бере- ники нараДІ! вислухали виступ

Оli.l'е~и~ К?Jlго~пів, бригад ,МТС, І ву, а цього року бореться спеЦІаЛІСТІВ

llapcTBa,

ClJIbCbKOfO

госпо-, те, щоб одержати по

викрили факт:! про те, рі8.

чому ще в нас дуже

за

6000 літ­

низький

На нараді виr,тупили також директори Бобрицької та Бро­ Вересневий Пленум ЦК хід соціалістичного змагання, варської мтс тт. ()анкін Л., КПРС поставив вимогу ДОКО- напо.nегливо пропагую'l.И пер!'­ Копевольський О., !lавідуючий рінно поліпшити агрономічне довий досвід і смі,nиво крити­ фермою великої рогатої худоби і зоотехнічне оБСЛУЖУВаННЯ куючи хиби в роботі. На осно­ літківськоrо колгоспу імені колгоспів. 3 І10ПОМОГОЮ вели- ui сuліа.1lісrичного Зllагання Ка.nініна т. llашківський М., че:lНUЇ аРllії спеціа.1lістів, які до6'ємоса ,1J;dIЬШОГО зvіцненпя доярка колгоспу «Червона Ук­ праЦЮЮТЬ в МТС і колгоспах, і всебі'IНОГО розвитку громад­ раїна» ,с. ГОГОlів, т. 30ЗУЛЯ М., повинні бути успішно розв'Я' ського господарства колгоспів. представник opгaHi~aцiI Ленін­ З1Lhі sавдання перебудови родуктивності тваринництва., що боти МТС і підвищення їх ро Радянська країна впевнено слід зробити, щоб ці резерви ського району Києва., яка бере шефство наІ1 колгоспом імені лі в рО:lВИТКУ колгоспного ви- йде вперед по шляху до кому­ пустити в дію.

сьІАсПОllарські машини і з<l,­ робництва.

пас""частини!

Г. Шев­

колгоспників артілі

з'єднання УКРdІни 3 Росією, Святошинського райоtIу, Гали­ RИСТУПИВ fOJlOBa ВИКОНКОМУ ни Борисенко. Вона поділилас& заве~ти будматеріаJIИ. Ми !!вертаЄIІОСSl S просьбою РОЗВ'язаннSI завдань, поставле- Броварської районної Рi:l.ДИ де- своїи досвідом рuботи. Доярка

ків, механіків, бригадирів Tp:tKторних бригаІ1 і всіх Мl'хаhіза­ торів-своєчасно і доБРО1і кісно

самим основи високого Вf!ОЖаЮ

бригади

бу ло! Ми Всесоюзна СIЛЬСЬКОГОСПОДdРСЬ.

щuб безумовно виконати

новлені

Бригадир городньої

від· н"внн рішення вересневого Пле­ колгоспу імені Хрущова, с. Тре­

Ми просимо вас вжити най­ рішучіших заходів до РОЗШИ­ і рuбітникаllИ МТС. КеріВIlИ' рення вирОбництва запасних кам МТС і прав.nінням колчастин і поліпшення їх якос­ госпів треба ПРОJJВИТИ niKJlYті :І тим, щоб повністю забез· вання про спеціалістів, які печити НИМИ потреби МТС. прибули в МТС і колгоспи. Інженрри,конетруктори! Ми Особлива увага праціRників. 1JeKaeMO від вас нових успіхів МТС по~инна бути звернута У справі поліпшення існуючих на. відстаючІ колгоспи. Ми

M:r c

1

ВІДПОВlДа'nЬНІ

врожай сільськогосподарських ку.nьтур у ці.nому по району, низька ПРО1lуктивністlt тварин­ ництва, ЧОМУ вкрай незадовіль­ на підготовка до весняної сів­ би. Поряд з дим вони вказу­ вали на резерви, які мають район, кuлгоспи, для підвищен­ ня врожайності, піднесення про·

сарів, т. Хазан М., щО розпо_/ланкова колгос,~У імені Леніна, вів як колгоспники ДОбивають-, с. Плоске, т. БІГУН Г., голов­

СЯ 'того, щоб уже цього року ний агроном Бобрицької МТС

круто піднести виробництво зер- т. ТоргунськиП В., голова ви:

конкому КИЄВО'СВЯТОШИНСЬКОІ районної Ради депутатів трудя­ тур, домогтися високої продук­ щих т. ВойцехівеькиП М.,секре­ тивності тваринництва. Колгосп­ тар райкому КП Украіни- т. ники борються за те, щоб зіб­ Ратушний М. нових, картоплі, ово.евих куль­

рати стопудовий урожай мрно­

У часники наради прийняли соціалістичне зобов'язання і Ми, працівники МТС, разои лі на кожному s 325 гектарів, звернення до всіх :-рудіввиків з усім раДIlНСЬКИМ народом по­ 200 центнерів ово,ів, одержати сільського господарства району, K.nalleMO всіх сил, досвіду і по 2500 ліТjJів молока від ко­ а також виклик на змагання знаRЬ для виконання істори'l­ рови, відгодувати по 35 СВlнеll тру llівників сіІЬСЬКОГО госпо­ них рішень Комуністичної пар· вагою кожна 100-125 кіЛOl'ра­ дарства Києво-Святошинського вих, по

20U

тіі і РаllЯНСЬКОГО уряду про мів на кожні дальший розвиток сі.nьського гuсподарства, внесеио свій

центнерів картоп­

1ОО

гектарів ріль- району.

і створенні нових, більш до­ закликає"'о направити в такі вклад у велику справу сконалих машин для механіза- колгоспи кращих спеціi:l.лir.тів комуністичного будівництва!

Успіх кінофільму "Розповідь про

ОБГОВОРЕННЯ твору Н. РИБАКА "ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА"

зелені квадрати"

На 031Іаllенування J()О-річчя Польщі, про возз'єднання з б рат- ка народних сподівань-вистуБі.lьше 700 чоловік трудя- І Перед ПО'lатItОИ кожного кіно'єднання у країни 3 Рuсією ньою Росією, допомогу російсь- пила Г. Мi:l.НТО. • щих нашого се.lа-бригадирів, сеансу агроном. БроварськоІ

. .на бlб.llіотека провела чи- кого народу украlнському на-

Jанкових, КОJП'оспників ріль- МТС при ІіОЛГОСПl . В. Буртовий виступав s лекЦІЯМИ на тему: та корм ОД0· . «3 наченвя квадратно-гНlЗДОВОСЬКИМ народом». Учасники об- ської Польщі в 1648.1654 ро- сім'І братніх народів СРСР» бувної бригад, працівників тва- го способу сівби та садІННЯ в

'І ьку конференцію на тему: родові в його НdЦіональновиз с Навіки разом з великим рос ій- вольній боротьбі проти шляхет-

Л екцію

на тему: РадянськоУ України

Р

«озквіт в Єllиній ничих, городньої

говорили твір лауреаТа СТi:l.лін- ках розповіли вчителі се\jедньої прочитав уqитеJlЬ С Ку діш.

ринницьких ферм артілі імені підвищенні врожаllності картоп-

ського народу за CBJe

відь про зеlені квадрати).

ської премії Н. Рибака "Пе- школи М Демченко. Г. ЛеllберЧитапьку конференцію по Ж1lанова, інтелігенції-з інте- лі і ово,евих культур». реяс.nавська Pa1la». с};ка і Ф. Красна 3 характерис· книзі Н. Рибака «ІІереяслав- ресом дивилися в клубі новий М. Якубовс"киіі, Про герulЧНУ боротьбу україн- тикою образу Богдана ХмеJlЬ- ська Рада» провела також біб- кольоровий кінофільм сРозпоження

з-під

гніту

визво-\ ницького-видатного Jlержавно- ліотека с. ІІогреби.

панськоl го ~іяча j ПОЛКОВОДЦЯ,ВВРitЗllИ-

Г. ВаСИПIНКО.

заlJдуючий ~лубом.


СТА

4

І

А

П

О

в

Е

Ц

Ь

4

:І F10ro

191'14

року

ЗА ПЕРШІСТЬ У ЗМАГ АННІ З КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИМ РАЙОНОМ! СОЦіалістичні зобов'язання на

1954 рік, прийняті на районній

нараді передовиків сільського господарства

Виконуючи рішення врресневого Пленуму ЦК КПРС гляд за садами. На всю площу ні та міне"альні добрива, мак­

про 1Іаходи дальшого розвитку сільського гuсподарства та готуючись гідно відзначити 300 річчя .В01lз·є~нання України з Росією, Itолгоспники, колгоспниЦІ, РОБІТНИКИ МТС та спеціалісти сільського господарства Броварського району, вступаючи в соціалістичне змагання з хліб~робами Києво-Святошинського раПону, Київсько! ОблаСТІ, беруть на 19;;4 рік такі соціалістичні зобов'язання: Виростити ранніх 2500 тонн, зокрема в

ПО ЗБІЛЬШЕННЮ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ

садів внести органічні та lІінеральні добрива, міжряддя засіяти люпином на !lелене добриво. Посилити боротьбу з шкілника· ІІИ і хворобами садових НС1саджень. ПО ТВАРИННИЦТВУ

овочів тепли­

Виростити, усередньому, в ЦЯХ і парниках-85 ТОНН.

15 вересна

забезпечити ни

витку

плану роз­

продуктивного

тварин

к()жноиу

180 црнт­

гнійних горшечках, для чого Щоб забезпечити вирощення ППГОТОЕИ'l'И їХ не менше 12 ні Хрушова, с. Требухів,-по такого врожаю картоплі. про­ ,500, імені ЖВ,анова, с. Крамільйонів штук;

вести слідуючі агротехнічні ~a­ ходи:

в) на кожний

колгоспі

зе.1lРНИЙ

До

15

лют.ого укомплектува­

конвеl:tєр, на зимовий періол !lа­ ти всі тракторні бригапи трак­ ництва по всіх вилах, мати в силосувати на кожну корову тористами і при чі плювачil.МИ. складі стала великої рогато! не иенше 6 тонн силосу_ Пїлготувати в школах механі­ худоби не менше 32 прuценти М,Lксимально м р хані!lУI1аТИ в заціJ протягом року 80 нових корів. усіх КОЛГОСllах ТРУ!lоиісткі про­ lІеХанізаторів_ Навчити квад­ Надоїти, в серепньоиу по ра­ цеси роботи на тваринницьких ратно·гніЗllОВ()ГО СП(IСОбу посад­ йону, на КОЖНУ фуражну КО­ фермах. Устаткувати вод()по­ ки картоплі та овочів нІ' lІен­ рову по 180U .пітрів молока, а стачання додатково на 8 фер ше 600 механізаторів і КО.]l­ по ко.пгоспаХ-"Чt'рвона УкраІ­ мах, аВТОНd.пуваННЯ-lJа ~, гuспників. на) , с. Гоголів. ~ ПО 3000 .nіт­ елеКТРОJ10ї~ня-на 'l, запарю­ рів, імені Калініна, с. Літltи, ПО.Rі пшити агротехнічне нав­ вання кормів - на 7 фррмах. імені Сталіна. с_ Русанів, імечання колгоспників НсІ. триріч­

З метuю збільшення вироб­ ництва овочів здійснити такі нерів 3 гектара на площі 6100 агротех ні чиі захоли: гектарів, а по колгоспах-іме­ а) розширити парниltове гос­ ні Сталіна, с. РУСішів, імені Маленкова, с. Світильне, - по оопарство в КОJгоспах району 200 центнерів з гектара на всій на 100ОО рам, закінчити буків­ НИПТВО теплиць загальною пло­ площі. Посадити ранніх сортів кар­ щею 1200 квадратних метрів; б) широко :!апровадити виро­ топлі в колгоспах району не щування овочів у торфо-пере­ .менше 600 гектарів. колгоспах району по

До

КОНаННЯ державнuго

г) збирання ~ерновиі КУ.lь­ СИllальво механізувати об~обlтоlt тур комбdйнами--за 10; і зfiирання кормовах культур, д) МОЛОТf,бу Х.піба закінчит," провести поліпшення при­ не пізніше 1 жовтня; родних сіножатей ва всій пло­ щі_ е) сівбу озимих культур за­ У літній період nCB маточне кінчити не пізніше 10 вересня; поголів' я ~еликuї рогатої Х} до­ ж) підняття зябу завершити би перевести на стіtlлове та­ бірне утримання, створити в до 20 жовтня.

гектар

всієї

площі овочевих культур

внес­

ПО БУДІВНИЦТВУ

них кур('ах підготовки

майст­

Річний план будівництва та рів сіJlЬСЬt\огоспо}{арського ви­ силівка,-по ,OUO літрів моло- Р!'ІІОНТУ тваринниuьких примі­ робництва.. s добрими показни­ ка на фуражну кор(,ву. . . щень виконати до 1 жовтня, ками в успішності. Д.оярки - код~оспу H"eНl, побудуват'И 10 корівників, У СтаЛІНа, с. Py~aHIВ., М Ю'р~ен- ТОІІУ числі 2-чотирирядних; Значно поліпшити масово· ко, ~OДГOCIJY ІмеНІ КаЛіНІНа, те.пятників-2, свинарників-5, ВИХОВНУ роботу сер!'д RО.DГОСП­

а) ва кожен . гектар всієї ти не менше ~O тонн органіч­ площі внести не lІенше 20 тонн них і 3 центнери -lІінераль­ органічних і 3 центнери міне­ них добрив; с. ЛlТItи,-М. ДO~ЦOBa та Во- cr-dєнь-2,віВЧd.рників-3. птdш ників, робітників МТС і сое· ральних добрив; г) широко запровапити lІеха­ б) на всій площі картоплю нізапіlV всіх процесів вирощу­ рона в:!я.пи зо~о~ язаНН8 !liLllol- ників-1 О, гаражі в _ 5, СИJ(ОС- uіалістів сільського госполар­ посадити тільки квадратно-гніз­ вання овочів; капусту, поміпо­ ти по 3000 .1ВТРІВ .молока на них спорул-на :!500 тонн_ УСТВі. Підвищити почуття віппо· колгоспах імені Сталіна, с. Ру_ віllальності керівного СК.JLЗJIV ДОВИИ способом; ри та огірки на всіЙ. п.поші корову -

6:

квадратно-гНІЗДОВИМ в) механізовану по сапку кар­ посадити топлі провести не менш як на і квапратним способами. Державний П.Dан поставоlt 80 пропентів, обробітоlt-на 90,

про­ овочів виконати не пізніше

~бирання врожаю-на 75 центів ycier площі;. г) копання

Ії закінчити

та

не

.

хагатування

пі5ніше

20

жовтня.

Державний план картоп.пепо­ ставок та натуроплати

за

ро­

боти МТС ІНІконати 10 15 жовт­ ня, засипку насінних фондів­ до

1

жовтня.

ПО ЗБІЛЬШЕННЮ НИЦТВА

ВИРОБ·

ОВОЧІВ

Виростити в колгоспах райо­

ну

OBO'JiB, У середньому,

по 16~

25

жовтня.

/JОДВОїТИ доходи колгоспів від овочівництва в порівнянні з 1953 РОКОІІ.

ПО ВИРОЩУВАННЮ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Од~ржати, в ce~p.IHЬOIIY, на санів, імені Хрущона, с. Тре }1ТС та колгосuів за ....К?ЖНІ І ОО гектаРІВ ?РНОІ зеll- бухів, імені Калініна, с. Літки, чену ЇІІ справу, підняти '{ру'

л~ не менш як по I~ ~eHTHe- "Більшовик), с. Рожни, (Чер- 110ВУ ЛИСЦИПJIіну се:редколгосп­ РІВ СВИНИНИ,

(),

BCЬ~ГO ВІДГОДУ' вона у країна» та імені Моло- ників і механізаторів.

вати в КОJlгоспа.х 56.60 св~~еЙ. това, с. Гоголів, спорудити меПu ~ОJlгоспаХ.-IIІ~НІ Ka~lНlНa, ханізовані кормоцехи_ с- ЛІТ~И, та IlІеНі CTa~lНa., с_ Кріи того, побулувати 5 РусаНІВ, одержати по ~~ ~eBT~ клубів на 1500 kicnb, 2 бані. нерІВ свинини,

в ~PТl.ll1 lMPНl

4

приміщення

Хрущов~, с. ТребухІВ,-по ЗО асе!_

Виростити, всередньому, по

центнеріВ_

.

д.DЯ

Всі приміщення

ДИТЯЧИХ

БУllувати з

повсяк,

денно к!'рувати соціа.піСТИЧНИIІ 3l1аганняи, }загаJlьнювати до­ свід передовиків і подавати до­ помогу відстаЮЧИIІ.

...

Виконуючи історичне рішен,

Настри~ти.' в cepeIlH~OMY, вІД вогнетривких ПОВГОRічних lІа- ня Вl'ресневого

Пленуму ЦК

15,5 центнера lІернових КУ .IlbTYP кожноl ВІВЦі по 3,5 Кl.п:.:>грама теріалів ~ вогнетривкою по- КПРС і постанови партіІ та. з fl'KTapa Hd. площі 29.1 ОО гек- вовни_ кріtlлею. Для 1ІабезпечеНRЯ бу- ypJ:lRY в справі да.п:ьшого роз­ тарів, у ТОІІУ числі:

Одержати, в

середньому, на дівництва виготовити на існую- витку сільського госполарства,

озимої пшениці-по 16 цент- опну нрсуш~у ПО 80 яєць. _ чих цегельних заводах колгос- зустрічаючи велике свято УКнерів з гектара на площі 6700 . ОдеРЖdТИ Ізберегт~ ПРИПЛіД; пів 600 ООО штуlt цегли, а та- paїHrbKoro та російського H(L.гектарів; жита-по 15,u -11 пло- ВІД кож~их 1011 КОРІВ-ПО ~(, кож 2(10.0QO ШТУ!t цементно- родів і всіх Ha~oдiB РаJ1ЯНСЬКОщі 10.3ОО гектарів; вівса-по телят, вІД кож~оІСВИНОllатки- піЩі1НОЇ черепиці.

го СОІОзу-3tЮ рІЧЧЯ ВОЗЗ'єднан-

і fI,~--з площі 3;,5О гектарів; 2400 гектарів, у тому '!нс.п:і ячменю-по 10-з гектара на ПО культурах: капусти--по 16~ площі 7500 гектарів; оросацентнерів 11 гектара на плоЩІ по 15-з гектара на площі 9)0 580 гектарів, ПОl4їлорів-по І ~O гектарів; гречки-по IU.5-з

ня у КJ)аіни з Росією, колгосп. віВЦclматок-110 ягнят, від ВИКОРИСТАННЯ !ЕХНІКИ і НИКИ.МРХd.візатори, спецаст.ІІ КОЖНИХ 100 конемато&- 60 ло- мтс ТА СТРОКИ В"'КОНАННА сіЛЬСhКОГО господарстваWlРОшат_ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКНХ вар('ЬКОГО району докладуть i:Jбільшити кількість бджолоРОБІТ усіх зусиль "ДО того, щоб у

люпину-по 15 центнерів 3 гектара на площі 1650 гектарів. На всій площі озимих культур провести Сllігозатриuання, площі 20U гектарів. а ранньою вр~ною-пілживленняб міНt'раЛЬНИIІИ та місцевими По колгоспах-імені Хрущо-

лограмів товарного lІеду. О~обливу УВаГУ звернути на ЗИllівлю худоби, ПU.Dіпшити зоотехнічне і ветеринарне обСJужування ферм, до()итись раціона.пьноl годів.nі тмрин. Груб'

пентнс~ів з гектара на

ПЛОЩІ

16 поросят, ВІД кожних 1ОО

-на площі 570 гектарів, огір­ хів-по 135-на площі 5U.'i reltTapiB. столових буряків-по 160-на площі 170 гектарів, CTOJIOBOI МОРltви-по 140-на П.ll () щі 170 г{'[иарів, цибулі-по 100 центнерів ~ гектара на

гектара. на площі ~ЗОО гекта- сіllей у КОЛГОспах не МРНШ як PeMt)HT тракторів закінчити 1954 році виростити високиП рів; кукурудзи-по 35-з гек- на 45 процентів і одеРЖаТИ від 110 20 лютого, грунтообробних урожаtt всіх сільськогосподар­ тара на плuщі 110О гектарів; І кожноІ БЛЖО.llосім'l по 30 кі- машин-до 15 березня, 1Іби- СЬі\ИХ культур, успішно вико,

ва, с. Требухів, імені Сталіна,

до ривами. С" . ю 1Воу ВlВса та ячмен

центнерів 3 гектара на всій площі посіву_ Овочеві бригади тт. Оснача. М. та Ганжі І. ~ колгоспу імені Хрущова,с_ Требухів, зобов'я:!а.DИСЯ виростити капусти. раННІ..оі ПО 300 центнерів з гектара, серелньuІ та пізньоІ-по 3;)0, помідорів-по 250, огірків-по ~OO, морквипо 400, столових буряків- по 300, цибулі-по 120 цeHTHe~

кваПРdтно-гні1lДОВИМ способом, затвердженого П.Dану та раціоз внесенням до ~U тонн торфо- ну _ компостів і 4 центнеlJів IІше- Створити в колгоспах міцну ральних добрив на гектар. кормов}' бdЗУ Іля тваринництПо всіх, колгоспах. раПону вСІ.: посадити 1700 гeKT~p'B КУ3liачно розширити ПОСІВ люпи- ку~удзи,з НИХ Hd. СИ.DОС 600 гек-

ральних- 110 1 ТраВНЯ. Виробити на 15 сильний трактор ПО БроваРСЬКІЙ мтс- 650 гектарів, БОбрицькitt-671 гекТіірів. По БРИГііді А. Грицюка З Броварсько! МТС лов~сти ви-

нати ~авдання по ~ростанню поголів'Я тваринництва та підвищенню його продуктивності; збільшити виробництво овочів і карТІ П.DІ; Зltачно поліпшити роботу МТС і на цій основі до-

1 КОР"И згодовувати лише в по- робіток на І ;1-сильний трактор битися дальшого організauійно. . о лр) Ht:HOIlY ВИГjJЯДІ, СІ ЧIiУ за.па· до 8~0 гектарів. М. СОМСІ. -7 5 ГОСllOларського зміцнення кок3

ПрО'б

-

с. Русанів, імені КCl.лініна, с. вести в найбільш стислі стро- рювати та здобрювати. Витра- геКТіірів, В. СтефJ.НОВСЬКОГО госпів і поліпшення М<tтеріаль­ Літки,-зібрати овочів по 20() ки. Ку KYPYll'lY посадити ТІЛЬКИ Чд.ТИ корми тіЛhКИ ва основі Бобри llbttoї МТС _ 7~U сектарів. ного добрuбуту ltoлгuспників.

б

ну на. сидеральuі до рива, ~a- Тd.РІвтаДОIІОГТИ~Я вирощенн

сі.IJТИ ВИМ ВСЮ мати

П.DОЩУ

паРІВ, 40 тонн зелеНОІ

пожнивного люпину

а по

Зібрати, в середньому за ее-зон самохідним комбаllном 250 Дружною і самовідланою прагeK~~ рів. при чіШ1Им-300 гек- цею здобудемо першість у сотарів хлібів_ uіалістичному змаганні з Києво-

Знизити собівартість гектара Святошинськии районом.

умовної uранки по Брuварській

і Бобриuькій МТС JlаСИ з КОЖ- карfюваНIlЯ.

не ного гектара.

добитися екон()міІ

на

U,75 Тво редакто-ра

паЛЬRОГО

менше 3000 гектарів. Посіяти кормового люпину по Броварській ~ПС-ІО тонн, рів з гектара на всій П.J\ОЩі ПО САДІВНИЦТВУ 1130 . гектчів; кормових ко· БобрицькіП-5 тонн. -посіву. Овочева бригада т. ТуОдержати УРUЖd.11 фруктів-по ренеплодів-050 гектарів і . OC~OBHi сіЛЬСЬКОfоспо~аРСhпого П. з КОJlГОСПУ імені Сталіна, 35, ягід-по 30 центнерів з одержати врожаП Іх не менше Кl роооти провести в Td.Kl строс. Русанів,

мбов'язалася ви- reltTapa. на всil:t

Пl0щі плодо- 250 центнерів ~ Г~KTapa._

ки:

М. IВАницькиА.

60НА8ренко Г. Ф .. який П~­ ває в Броварах. вулиця Револ~lі.

120

метою одержання високоа) закриття ВО.JIОГИ на зябу го врожаю КОРМОВИХ КУЛhТУР на всій площі-за :t робочих

ltl, порушує справу п;ю nозлучен, НЯ з ДРУЖ'ІНОЮ Бондаренко Н_ д.,

ву, а ланки тт. Т-опіхи В. і reKTapid, ягідників-40, виноЧернюк О. -по 400 центнерів градників-8 гектарів. овочів 11 гектара НСІ. всій площі 3міlЩИТИ склап садових посіву_ бригад і лаНОIt. Поліпшити до-

зміцнити кормодuБУJ:ні брига.пи, дні; _ _ закріпивши:!а НИІІИ ItOPMOBi б) СlВбу paHНlX зернових сівозміни, внести піпltоренепло- культур- за 5; ди і си.посні культури органічв, посалку картоплі- за 16;

8УМІЦЯ Ш~вченка. 5. Справа слухатиметься в нарсу­ ді І-ої дІльниці Броварського ра­

ростити овочів по 250 центнерів ягілних насаджень. з гектара на всій площі посіПосапити нових садів

3

--~----------------~----------~--

також у Ьриварах.

йону_

---~~------~--------------------

Адреса ~дaKцii: С. Бровари. Київськоі області. вул. Кірова

------------------------~~----Броварська районна ВИ 11712

що ПО',живає

~----------------------------~~-3ам. 295-2483

друкарня КИЇ8СЬКОГО обласного управліиня КУJlЬТУРИ

9-10 номер 1954 рік  

9-10 номер 1954 рік