Page 1

Виходить

з 17 квітни

1937

року

Газета

Броварських місько·і та

N9 8 .~ ш

....................

~

.

районної

рад,

районної державної адміністрації

січня

(9825) г-

·==о=.··-.".==.и=и=и=и=·........,=А=І~А;.-~;··=·.· ·=· .· · ~·.· · ·.· · · .· · · · .· ···•······•·······•···~~~·.. ··•···

·====··=······=······=·· ..

.

року

2007

···=··.··

і Про змінv вартості теnnоnостаqаннн ~ Такий Jвичайний 6уАинок... І

І

23 січня під головуванням місь­

! кого

носії стосовно кліматичних умов. Як безпосередньо відбу­

голови Віктора Антоненка

І відбулося

чергове засідання

ватиметься процес перерахунку

І міськвиконкому.

-

над цим питанням зараз пра­

управЛІнь,

цює дирекція підприємства, і на наступному засіданні викон­ кому буде розглянуто порядок

1 члени виконкому схвалили ряд

перерахунку плати за опалення.

1 міських програм на 2007-201 І І роки, зокрема утримання об'єк­ ,; тів благоустрою міста, капіталь­ . ного ремонту житлового фонду,

За попередніми підрахунками тепловиків, ситуація, що скла­ лася з природним фактором, дасть змогу знизити на 83 ко­

з безпеки дорожнього руху, ут­

пійки вартість метру квадратно­

римання об'єктів благоустрою 1зеленого господарства, відзна-

го за використану теплову енер­

1 Перш за все, заслухавши ін1 формацію ':а:альників відпо­ І вщних

ВІДДІЛІВ

та

гію. Стосовно розгляду звернень громадян до виконкому Бро­ варської міської ради, звітувала начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян Тетяна Коморна. Так, протягом мину­ лого року 14534 броварчан звер­ нулось до відповідної служби, в результаті було прийнято 7169 звернень, з них 5883 - у пись­ мовій формі. На особистому прийомі у керівників виконко­ му вирішували свої проблеми 1907 громадян, з них 544 - без-

· І чення державн~х та професій• НИХ СВЯТ, ЮВІЛеИНИХ даТ, ЗаОХО·.

чеННЯ

за

заслуги

перед

гро-

1 мадою міста, розвитку фізичної

.' :1

культури і спорту в м. Бровари

та інші. Згідно з розпоряджен­

і ням міського голови та врахову­

іІ' ючи

рекомендації тимчасової

~·.· контролм~ої коміс!ї місь~ради,

JJ

для

.

переВІрки доцІЛьносТІ

вве-

деннЯ нових тарифів на житло­ во-комунальні послуги, а також постійно діючої міської комісії з питань реалізації державної цінової політики у житлово-ко­ мунальному господарстві та на міському пасажирському тран­ спорті, було вирішено зо­ бов'язати КП "Броваритеплое­ нергомережа" з І лютого 2007 року розпочати перерахунки зі зниження

плати

за

послуги

посередньо

тання:

(32.9%

з

1 зв'язку з пе~евишенням темпе­ ратури ЗОВНІШНЬОГО ПОВІтрЯ Над

J

час

опалю-

нального сезону 2006-2007рр.

Міський голова Віктор Анто­

передуватимуть

цьому

··1 моніторингові дослідження, які : дадуть

від загальної кількості

тачання гарячої води. Про хід виконання Програми соціального захисту пенсіо­ нерів, інвалідів та соціально не­

зу буде коригуватись щомІсяч­ а

землекористування

центрального опалення та пос­

ненко зазначив, що вартіс-r:ь га. но,

голови.

звернень), виділення чи прива­ тизація земельних ділянок, на­ дання житлового приміщення, експлуатація та ремонт житло­ вого фонду, будівництво та ре­ монт доріг, плата за комунальні послуги, обяаштування інди­ відуального автономного опа­ лення та відключення від мереж

!·..

під

мІського

Аналіз пропозицій, заяв та скарг свідчить, що в місті зали­ шаються актуальними такі пи­

централізованого опалення для споживачів І групи- населення, виходячи з фактичного спожи­ вання газу та електроенергії в

• нормативною

у

захищених верств населення за

соціального захисту населення Алла Петренко. Сьогодні на обліку в територіальному цент­ рі обслуговування пенсіонерів та самотніх неnрацездатних громадян перебуває 1668 меш­ канців нашого міста. Протягом минулого року 1600 пенсіонерів отримували продуктові набори з нагоди державних чи релігій­ них свят, щоденно в центрі хар­ чується 60 броварчан, взагалі ж гаряче харчування в 2006 році отримувало 165 осіб. 246 мало­ забезпеченим громадянам замі­ нено газові nлити, 94 - газові

І!

колонки на загальну суму понад

тисяч гривень. Також в ми­ нулому році 128 броварчан от­ римали матеріалhну допомогу на термінове хірургічне втру­ чання та вирішення соціально­ побутових питань. Станом на перше січня 2007 року 27 студентам

І: І!

І! адресою бульв. Незалежності,

..1 1

І і (дільниця NQ І на чолі з начальІі

,

займаються

nідnриєм­ торгівлею,

ня за участю керівників управ­

nослуг. Є на обліку сільради і 35 nідnриємств, які ведуть госnо­

сільради.

лінь і відділів РДА та місцевих

підприємців

дарську

територїі сільради, мають сnлачу­

силівці.

відбулося

у

Аналізувалися

наданням

Кра­

сплата

трансnортних

діяльність.

ревірити,

скільки

ностей з виплат зарпла~

робітників,

сти­

інших

Часом,

nе­

Усі

nідnриємства,

що

діють

вання, а не в Київ, де вони зареє­

неможливо. Представ­

стровані. З реєстрацією на місцях

займаються

насnравді

пендій, пенсій.

ників фінансових чи nодаткових ор­

nроблем немає. На цьому наголо­

Голова комісїі, nерший застуnник голови районної держадміністрацїі 0.1. Дармограй, звертаючись до nідnриємців села, зауважив, що ко­ жен населений nункт району теnер

ганів

сила на одній з нарад і голова об-

nід

різними

nриводами

nідnриємства не nускають. Працівники nодаткових вважають,

що

значна

на

І

органів

ного, культурного і духовного роз­

робітників, зайнятих на красилівсь­ ких nідnриємствах, зарnлату одер­ жують "у конвертах", не сnлачуючи

витку

відnовідних

громади.

nрограми

Здебільшого

затверджені

на

ці

сесіях

nодатків.

Звідси

-

і

сільрад. Визначені шляхи фінансу­

слабкі надходження до бюджету. Начальник фінансового уn­

вання. Тепер настав час виконува­

равління РДА Т.Е. Рудевич, аналізу­

ти намічене.

ючи джерела надходжень nрибутків

бюджетних установ села nри неве­ ликих зарnлатах сnлачують третину

nодатків. А де ж nодатки з доходів

nрацівників численних місцевих nідnриємств? Тим часом у Кра-

.

nрацю.

Свої двері для

ГОСТИННО

відкрив

Спочатку

це був

кінотеатр,

який

Іменинників

nривітали та­

кож колеги з інших закладів культу­ ри

міста:

Шикула,

став

Ніна

Момот,

Олена

Циба,

Валентина

Цимболя,

Марга­

начальники

відділу

улюбленим місцем проведення

рита

дозвілля міських жителів і гос­

культури

тей.

ління освіти Володимир Онищенко

Наталія

Багмут,

уnрав­

та уnравління у сnравах сім'і та мо­

Михайлов, а nершим його дирек­

лоді

тором

міськрадІА Сергій Піддубняк та Ана­

став

ветеран

війни

Д.Д.

нових

осередків

творчого

nотенціалу

році "Проме­

1995

отримав

для

статус

міського

Ковкрак,

деnутати

толій Кривонос. Привітав колег зі

Щербина. Місто розвивалося і nот­ ребувало

Тетяна

·

святом

і

директор

"Прометею"

Юрій Добробабенко. Натхненно

і

радісно

дарували

своє мистецтво народний колектив

культурного центру, став головною

"Доля",

сценою Броварів. Перший його ди­

таїр",

ректор

"Арт-лік", "Оксамит", учасниця те­

- 1.0.

Василянська.

ансамблі "Калинка", "Аль­

"Черевички",

"Барвінок",

леnроекту "Шанс" Олена Троянсь­

nрацівників

вихованка

вого nідnриємця. Слід nереглянути

у бік збільшення і nлату за оренду

.

землі. Підnриємці, які ведуть гос-~

районній держадміністрацїі.

nрацівники

важлива подія.

І ось минулої n'ятниці на вогник

сія з nідnриємництва має розібра­ тися з діяльністю кожного місце­

Богданівні, наnриклад, - nлатять 50 гривень, а у Великій Димерці інвестори за 1 сотку nлатять ще більше - 170 гривень. Ці дані навів у своєму вистуnі 0.1. Дармограй. Учасники засідання nланово­ бюджетної комісїі вважають за не­ обхідне nровести у Красилівці термінову інвентаризацію усіх за-

коли

грамоти і

сільського бюджету дійсно ще ба­ гато. Передусім деnутатська комі­

грошовому виразі

nриклади,

І

-

наручні годинники за наnолегливу

ка,

мають це зробити, навідавшись до узгоджувальної комісїі, що діє nри

ленні

керівництва міста, а ще

року в культур­

"Червоної рути" Михайло Мельник,

землею nідnриємствами села дуже мала, - 2 грн. 40 коn. за сотку. У

чис­

1977

вальників мистецтва, друзів і колег

бюджету Красилівської сільради за 2006 рік виконаний на 122%, але в

наводили

noa1i

"Прометею" зійшлося багато шану-

відnовідних дозвільних документів, І

органів

~

-

Голова сільради Н.М. Жерибор визнала, що роботи з наnовнення

що орендна nлата за користування

ми. Сnеціалісти фінансових і nо­

січня

своїх жителів. У

1

-

ному житті Броварів відбулася

тей"

слід nривести в дію. План з доходів

даткових

вІаrомІн

розкриття

до сільського бюджету, зазначила,

це невеликі су-

кожного з нас. • Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО. ,

СдАЮТ, ''RРОМЕТЕЮ ''!

І

1

янченко.

сІмейного вогнища і затишк~,

Проект "Прометею" зробив М.М.

На місцях є багато резервів, які

-

і

17

ласної держадміністрацїі В.І. Уль- 1 частина

Мабуть, саме ІЗ такими думка- і

ми будівельники і роблять<:вою 1

Фото Олексія МІЛЬКА. і

'

на

nрацює

вони

квартира

~;:=."":'"====:::;::::::=;::;;;::;;.:-::"-7.:==::"'..=:-...:=;;;;.-;.._::;:;_-:-.:;:;.=:::::"..;;;::'.;;=...=_-=:;;;.:;,;.;::;::;;.;:.:

nідnриємців. Необхідно nровести також інвентаризацію усіх земель, що є в адміністративних межах

вати nодатки за місЦем розташу­

там

-

та

nодарську

діяльність,

не

маючи

Через два місяці, заnевнив 0.1. nланово-бюджетна комісtя знову nроаналізує виконан­

Дармограй, ня

nитань,

що

розглядалися

на

засіданні комісїі у Красилівці. Володимир ЛЯШКО.

цього закладу.

Свято

nереможець відбіркового туру театру-студії

"Едель­

відкрила начальник відділу культу­

вейс" Кіра Ісаєва, дует "Почайна",

ри Наталія Багмут, а далі до "кер­

танцювальний

ма"

"Прометею"

роnірідзе та Ілля Сидоренко, а за­

Юрій Добробабенко та його зас­

вершила свято Оксана Вояж. "Чор­

туnник Ганна Остаnенко.

нобривці" у їі виконанні nрозвучали

І

стали

директор

Від імені міської влади ювілярів

1nривпали застуnник

! Шестоnал '

lf

прославить на_ше рідне місто ... І!

,! тсльня на даху, де зараз ведеть-

та

і

чим

податків, погашення заборгова­

має nрограму соціально-економіч­

1-

які

родиться дитина, яка згодом

складну шоденну справу заради І

"Прометей...

nідnриємств

!

11

' або 64 кв. м, З-кімнатна- 75 кв. ' м. Відповідно кухні - площею ' від 9 до 12 кв. м. Іі Із нововведень - власна ко-

міський

ництвом, ·здебільшого

осіб,

1- кімнатна

'1!

1

іншого, неповторного значен- 1f ня. А ще, можливо, саме тут ~а- І:

сягає 42 кв. м, 2-кімнатна - 58

мешканців

бюджетної комісії райдержадміністрації. Цього разу засідан­

реєстрованих

яна квартира набуває зовсім

Ще один звичайний буди-

Іі нок, де lj

Де брати rpoUІi сільраді? фізичних

чекають на свою домівку, омрі-

НД!Дшросшьбуд.

,!

ь"================================ ...=.. ~. ~...... -... ~=.

99

воселів, котрі з нетерпінням

,! ником Віталієм Васильовичем І! Романом). Запроектував будиІі нок колектив Київського Укр-

Лариса ІІІАПКА.

силівці зареєстровано

драбини ... І все ж таки для но- і

і ОП "Броварипромжитлобуд"

рішення.

Саме ця тема стала головною на виїзному засіданні планово­

консьєржок, на фасадах будин- Іі ку передбачені протипожежні 'і

І верхівку спорудив колектив

вень. Її отримують діти-сироти

!•

під'їздах є приміщення для І•

і нок на 80 квартир загальною

та діти, позбавлені батьківськаго піклування, котрі є студента­ ми освітніх навчальних закладів 1-11 рівня ·акредитації та інше. Про низку заходів, спрямова­ них на проведення у Броварах у 2006 році Року захисту прав ди­ тини, звітувала начальник служби у справах неповнолітніх Лариса Виноградова. Адже Бровари є лідером у реформу­ ванні системи опіки і піклуван­ ня над дітьми та· інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько­ го піклування. Члени виконкому розглянули питання, пов'язані з роботою управління освіти, економіки, інспекції держархбудконтролю, . МБТІ, КП "Бровари-Флора", з j

яких були ухвалені відповідні

ністю 192 кВт. кожний. У двох

14-Г, стансдоладу новий буди-

'Іl площею 4638 кв.м. Uю 10-по-

тисячі гри­

22,8

До кінця І кварталу ц.р., за ся монтаж 5-ти котлів потуж- ji

!1

виплачено допомогу на

загальну суму

рік інформацію надавала начальник управління праці та

і тину про використані енерго-

!1

200

2006

змогу мати реальну кар-

ІІ!~

та

вручили

міського та

нагороди

голови

керуючий

міськвиконкому

В.П.

Л.П.

сnравами

Дворський.

"Як корабель назвеш, так він і nоn­

ливе",

-

зазначила Л.П. Шестоnал,

дует

Юлія

Ок­

особливо зворушливо, а їі власна

nісня

"Зима"

стала

магічною: нарешті і до

сnравді нас завіта­

ла сnравжня сніжна і морозна зи­ ма.

...

"Салют, "Прометею!"

-

так, nе­

рефразовуючи слова пісні Валерія

"Прометею",

Меладзе, сnівав Михайло Мельник,

його художні колективи та глядачів

і зал nалко аnлодував цим словам,

зі

дякуючи nрацівникам МКЦ за що­

вітаючи

nрацівників

святом.

Факс

і

ксерокс

-

ці

nотрібні у госnодарстві речі отри-

І мали nрометеївці у nодарунок від

денну nрацю.

Валентина КОВАЛІВСЬКА.


2

~ереда, З 1 січня

---ПОВЕ~ПЯ---------------

2007 року

•---------•Аr•о•ино•---------•

..

ІЕ

1118

п

118

'n"" і•• )

п

'~~

•• •• ••

'ІІІ

Журнал "Кореспондент" (NE2 за 2007 р.) звернувся до теми агроринку в Україні. У статті ''Зе.мля не обітована" кореспондент Ольга Іваненко пише, що "зе.мля, як золото, - завжди в ціні». А тQму придбання навіть невеликого наділу вважається відмінним способом укладання грошей. За даними будівельноінвестиційної компанії "Київ Житло-Інвест ·~лише за останні півроку вартість землі у прилеглих до Києва населених пунктах зросла більш, ніж на 60%. у найпопулярніших серед політичної і бізнес-еліти селишах середня вартість сотки співставна з вартістю хорошого автомобіля. Так, в елітній КончаЗаспі - 25,7 тис. доларів, у Козині - 13,8 тис., в Плютах - 8,6 тисячі. Але навіть з великими грішми отримати пристойний шмат землі непросто. На первинномуринкуй практично вже немає.

зразковою одностайністю продовжила дію земельного мораторїю до 1 січня 2008 року. Таким чином, депутати дали зелене світло крупним перекупникам землі на придбання наділів за заниженою вартістю. І як завжди,- в тіні". Далі автор статті пише, що "зараз підприємливий українець за 50 тис. доларів оформить з потенційним покупцем договір оренди на 50 років. А коли землю запустять у торговий оборот, то договір оренди перетвориться у договір купівлі-продажу". Найпопулярніший і перевірений спосіб придбання великої ділянки ріллі - заміна у паперах цільового призначення землі. Коли не можна продавати сільгоспугіддя, значить слід переоформити з "ведення сільського товарного виробництва" на "особисте сільське господарство". Змінити цільове призначення обійдеться дорого. Офіційно

Для одержання землі застосовується і такий метод, як само­ захоплення. У цьому випадку покупець або використовує зем­ лю для сільгоспвиробництва без оформлення документів (швид­ ше за все, розрахунки ведуться з місцевими чиновниками у виг-. чяді хабара), або будує будинок і реєструє його. Потім на основі того, що у нього є власність, "вибиває" з місцевої ради чи райдержадміністрації земельну ділянку. За словами Максима Федорченка, виконавчщо директора Інформаційно-ресурсного цент­ ру реформування земельних відносин в Україні, коли са­ мовільного забудовника не зу­ пинити на момент забудови, то коли будинок зведений і за­ реєстрований, в нього доволі ви­ сокі шанси узаконити право на землю. "З-під такого узаконеного будинку земельну ділянку висмикнути вже не можна",- ка-

У передмісті земля або вже у приватній власності, або ж зарахована до угідь сільськогоспо-

державі виплачується до 20 тис. гривень, ще трохи перепаде місцевій владі.

же юрист Віктор Кобилянський. Тіньові схеми, вважає фермер Старунський, дозволяють ску-

довані. І він боїться втратити ту частину, шо орендована. "Хтось зі сторони прийде, і люди мо­ жуть швидко продати свої паї, а він залишиться з тим, що є вйого власності". За відповідні підрахунки, веде

року в Україні діє суворий мораторій на продаж сільгоспугідь, що, загалом не є перепо-

наводить слова лідера політичного блоку "Наша Україна В'ячеслава Кириленка, що існують

ли б вона продавалася на відкритих аукціонах, до яких би мали доступ усі бажаючі, ціна на

варської районної адміністрації Микола Діденко. Тиьки не вірту­ альних прибутків, а цілком від-

ною для тих, хто бажає придбати нові ділянки. "Близько 50% земель уже давно продані-перепродані", - обурюється Анатолій Старунський, фермер з Києво-Святошинського району.

"сьогодні десятки контор, які через корумпованих суддів, і вдаючись до низки махінацій, перекваліфіковують землю і практично зараз, при діючому мораторії, віднімають землю в селян".

Дитріх Трайс, консультант консалтингової фірми OLT Consult, допомагає іноземним підприємцям шукати земельні

Таким чином, до початку 2006 року загальна площа сільгоспугідь країни, порівняно з 1991-м роком, скоротилася на 251,2 ти-

ділянки. Звертаючись у сільради, він чує, що земля вже зайнята. "В одній з райдержадміністраціі1Житомирської області нам сказали, що дшянку, яку

сячі гектарів. Це все одно, що з аграрної карти України зник.,1а територія, котру займають Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк і Запоріжжя

хотів би орендувати мій клієнт, уже орендує Олександр Омельченко, - розповідає Трайс. -Але я знаю, що ця земля пустує впродовж чотирьох-п'яти років". За словами німецького консультанта, чим ближче до Києва,

разом взяті". Під Києвом, за інформацією Миколи Красника, керівника групи Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин, з товарного в особисте господарство було пе-

тим частіше відмови.

реведено 16,5 тис. га і "фактично 98 % стали об'єктами риНІ<.:у і

землю була б іншою. У статті наводяться й аргументи тих, хто виступає проти продажу землі. . Голова асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич вважає, що більшість українських селян пенсійного віку, і не всі вони одержали свої земельні паї. Коли зняти зараз мораторій на продаж, то 90% з них залишилися б без землі, бо на сьогодні 70% земель "пов'язані". Поблизу великих міст до 80% землі через тіньові схеми мають інших господарів, і після відміни мораторію земля зразу ж буде оформленана них. Якшо в 1991-1994 роках вимагали ринку землі чи підтримували такі наміри 90% фермерів, каже Томич, то тепер, залежно від регіону,- 50-80%. В середньому фермер володіє \ОО га землі,

чутних збитків. На прикладі свого району він ілюструє, увіщо обійдеться йому мораторій. На програми соціаль­ ного і культурного ро'звитку району в 2007 році потрібно 35 мільйонів гривень. Раніше ці кошти бралися з позабюджетних надходжень, левову частку яких складали доходи від опе­ рацій з землею. "Бюджет ми ви­ конаємо. А позабюджетні втра­ ти будуть на рівні сільських і селищних рад", - прогнозує го­ лова Броварського району. Діденко каже, що впродовж останніх років, завдяки хоч якійсь можливості купити зе­ мельні ділянки, в район прийш­ ли хороші гроші, зокрема і з-за кордону. В 2004-му було вико­ ристано 2 мільйони доларів за­ кордонних інвестицій, а в 2006-у - вже 50 мільйонів доларів за­ кордонних і 300 мільйонів гри-

дарського призначення. Але з

2001

він чує

подібні

Автор статті Ольга Іваненко

новувати землю за безцінь. Ко-

страшні

цифри

могли

б

бути

іншими: на .цумку ме.циків, чо­ тирьох із цих .цесяти .цітей можна встигнути врятувати, а ві,дсоток .цітей, які перемогли страшну хво­ робу, міг би зрости .цо 70. Але все це • за умови лікування .цоро­ гими препаратами, які можуть

Дозволити собі .цалеко не всі сім"і та не всі клініки. "Гроші повинні мати місію. Висо­ ку мету. Благородне завдання. Ли­ ше тоді вони набувають істинного змісту. Вони повинні не просто безцільно розмножуватися, збіль­ ·шуватися,

рости,

а

працювати

на

благо, в ім'я жипя, на користь тих, хто потребує підтримки і допомоги. Лише тоді їх нарощування стає вип­ равданим", · Такими простими і зрозумілими кожному словами презентував нову благодійну прог­ раму Голова Правління ПриватБан· ку Олександр Дубілет.

Така ж проста і зрозуміла й назва цієї програми · "Врятуй жипя!" . Без зайвих слів, без рекламних хитрощів звернулися банкіри до КОЖНОГО, ХТО Не байдужИЙ ДО ПОрЯ· тунку маленьких жипів, яким так потрібна підтримка навколишнього світу. Суть акції також нехитра: що­ разу, коли хто-небудь із клієнтів розплачується

в

продовження мораторію, багато І лися під загрозою зриву".

зазнає і сільське господарство.

дерації Юрія Окневс?кого, табу.~ на продаж сшьгоспупдь заморо-

зило в аграрному секторі близь­ ко 10 млрд. доларів. Адже земля не зможе бути заставою, і тому

банки не будуть кредитувати ее- І ло, бо великий ризик. і "Коли мораторій буде нарешті знятий, уся країна з подивом побачить, що продавати вже нічого",- робить пророчий вис­ новок Арсеній Яценюк, заступ­ ник голови Секретаріату Прези­ дента.

За офіційними даними, в Ук­ раїні за часів незалежності було

здійснено більше ЗІ тисячі актів

купівлі-продажу землі. Ак­ тивність на ринку ;землі буде не падати, а навпаки,

ляд, але якщо порахувати, що в ее·

редньому протягом місяця за карт­ ками ПриватБанку здійснюється близько мільйона транзакцій, ·а акція триватиме упродовж двох місяців, - грудень 2006 - січень 2007, _. то простим множенням вий· де сума досить відчутна. "Ми впев· нені, на наш заклик відгукнеться

більшість наших клієнтів, осторонь не залишиться ніхто, - говорить Олександр Дубілет. - За підсумка· ми акції ми nлануємо перерахувати

на .рахунок Фонду не менше двох·

залучити до вирішення проблеми якомога більше людей · щоб кожен прийняв цю проблему як свою, щоб ніхто не залишався осторонь. "Щоразу, коли ви стоятимете в магазині і будете вирішувати · розплатитися вам готівкою або карткою, подумайте про те, що чим більше разів ви скористаєтеся своїм "пластиковим гаманцем", тим більше грошей зі свого прибутку перерахує банк на користь хворих дітей, і тим більше дитячих жипів нам вдасться врятувати", · гово· рить виконавчий директор Фонду

"Сподіваюсь і вірю" Владислав Ка· саткін. Ще один спосіб допомогти он·

я!

кохворим

дітям,

банкірами,

-

жертвувань

запропонований

це перерахування по· на

рахунок

Фонду

"Сподіваюсь і вірю" зі своєї пласти­ кової картки в будь·якому банко­ маті ПриватБанку. Збір пожертву· вань через банкоматну мережу

виробничі площі якої зводяться~ в селищі Калинівка, стане крупним логістичним центром

України. Вона- потужний інвестор району,

кажеМ. Ф. Діденко.

тривав ще з травня минулого року,

і за цей період клієнтами на ко­ ристь хворих дітей було пожертву·

·

j

.

ВІ рІО

"

·

диr· так звані сети (nрилади, призначені для одержання тромбо­ концентрату).

··

наростати,

дІтям, хворим на рак

вана rюнад 1ОО тисяч гривень. Ці кошти були передані як окре­ мим сім'ям, що зіткнулися зі страш· ною бідою, яку не можна поДолати поодинці, так і різним клінікам та медичним центрам, що борються за порятунок маленьких жипів. Двадцять сімей із різних куточків України завдяки клієнтам Приват­ Банку отримали істотну матеріаль­ ну підтримку. Більше тисячі не· обхідних для лікування дітей ори­ гінальних ліній для інфузійних на· сосів (системи FMS) було передано в дитяче відцілення Київського ІнстиТf!У онкології, відцілення он­ когематологїї дитячої обласної лікарні Одеси, дитяче відцілення онкогематології Луганська і дитяче відцілення онкогематології Дніпро­ петровська. Дитяче відцілення он­ когематологїї обласної дитячої клінічної лікарні Києва завдяки бrта­ годійним внескам змогло придбати такий необхідний хsорим ізо­ тонічний розчин, а Українська дитя­ ча спеціалізована лікарня "ОХМАТ·

наших клієнтів ця сума може стати набагато, набагато більшою". Банкіри не просто вирішили до· помогти дітям, хворим на рак, і ne· реказати їм грошові кошти, але й

-

1

!

переконаний А. Яценюк. Публікацію підготував Володимир ЛЯШКО. На фото: фірма <<Рабен>>,

Приват&анк і &nаrодійний Фонд "Сnодіва10сь і

сот тисяч гривень, а за допомогою

.

!

За підрахунками віце-президен-1 та Української аграрної конфе- 1

СПрава НаДІИНИХ рук

rpow1•

і

Внаслідок мораторію втрат і

далі журнал, сів і голова Бро-

nередадуть

'

.

П~рятунок дит!І~их життів

торговельно·

сервісній мережі пластикавою карткою ПриватБанку, ПриватБанк перераховує на благодійний раху­ нок 10 копійок зі свого прибутку. Ця цифра мала лише на перший пог­

,

довгострокових проекпв вияви- І

~..--_'_'І_о_с_ь_т_е_п_е-'р~В_е~р_х_о_в_н_а~Р~а'-д'-а_з__п~р....о...:.д...:.а_ю_т_ь_ся_".___________з_н_и_х_З_5_г_а_в_л_а_с:._н_і..;.'..;.Р...;е_:ш.:__та.:.:._-_о.:..;рс...е.:..н:.:._-~нь внутрішніх. Однак через Щотижня в Україні вмирає 1О .цітей з онкологічними захворю­ вання~. Вилікувати в.цається ли· ше половину хворих малюків ... Ці

..

• ...•• .. .. •• •• •• •• • "'

За весь час акції пожертвування

через банкомати і відцілення При­ ватБанку здійснили близько шести тисяч чоловік. Здійснити пожертву· вання також можна в будь·якому

відділенні

300711,

ПриватБанку

свідоцтво

перерахувавши

(МФО

N2 33777790), гроші

на

Р/Р

одержувач - Бла· годійний Фонд "Сподіваюсь і вірю". "Кожному з тих, хто зробив доб·

26002052702047,

ру справу, вона неодмінно повер· неться старицею, - упевнений го· лава правління Благодійного Фонду

.

"Сподіваюсь і вірю" Серrій Орен· чак. - Ми вдячні всім, хто зробив благодійний внесок! ХаІіі навіть це сума, яка вам здається крихітною,

усього кілька гривень · повірте, ці гроші краnля по краплі зберуться в один величезний океан людської доброти, великодушності, щед­ росrі ... ". Коли йдеться про продовження про

порятунок

маленького

життя,

що опинилося на краю прірви, дуже хочеться, щоб поруч у потрібний момент були сильні, надійні, чесні руки, які не дадуть цьому життю

обірватися. І.як добре, що діти, які зіткнулися з однією з найстраш· ніших хвороб, знайшли підтримку і -~ опору в особі не nросто двох надійних організацій · Благодійного

Фонду "Сподіваюсь і вірю" та При· ватБанку · але й мільйонів жителів України, які напевно не залишаться осторонь, відгукнувшись на - "Врятуй жипя!"

заклик


3

Середа, З 1 січня

--·ПОВЕ ЖИТТЯ----------

року

2007

•--------••а•а ІІОr,а•••--------•

РЕВІЗОРИ ПІДВИЩИІІИ

ІІВІІІІІ

КВАJІІ.ІКАЦІІО Із

2006

року Державна контроль­

дачі

національних

університетів:

но-ревізійна служба (ДКРС) запро­

економічного ім. Вадима Гетьмана

вадила низку nроектів фінансового

та ·торговельно-економічного.

ауДиту бюджетних установ. Ці про­

кваліфіковані

екти втілюються в життя згідно з

мовані

nостановою Кабінету Міністрів від року

31.12.2004

Не­

1777.

N2

на

жетного

востей

nрацівникам

Однак,

контрольно-ревізійної

служби слід усвідомит-и, не

тільки

що

вони

nроводять ревізію,

а

й

поглиблене

нормативно-nравових

кає

сумнівів.

були

Їх

спря­

вивчення

актів

з

законодавства,

ня,

nроведення

ходів

І

у

бюджетній

сфері

.

і

новостворюваного Історико-краєзнавчого музею

j в с. Плоскому. Автор замітки, вчителька Плос­

'

ківської

школи

Катерина

і ла наших читачів уважно вдивитися в обличчя

в

зображених на старому фото сільських листонош.

доnомагають установам правильно

суб'єктів державного та комуналь­

1

організувати ведення бухгалтерсь­

ного секторів економіки, які здійс­

11 Хто

кого обліку та забезnечити цільове

нюють підприємницьку діяльність.

! них чекало страшне

й

ефективне

використання

бюд­

жетних коштів.

Саме цьому й деяким іншим nи ­ танням

був

ганізаціІ контролю у роботі органів

дводен­

ДКРС та багато інших. Сnодобала­

ний семінар, що nройшов в КРУ в

ся ревізорам й лекція з елемента­

Київській

nрисвячений

області

на

базі

Центру

nідвищення кваліфікацїІ кадрів nри

ми ділової гри з етики поведінки у

системі державного управління.

обласній державній адміністраціІ. У проведенні семінару взяли участь

Прес-служба КРУ

фахівці ГоловКРУ України та викла-

в Київській області.

r

У структурі власних і закріпле­ них доходів найбільшу питому

вагу' займає податок з доходів фізичних осіб - 7З,4%. У 2006 році Цього податку надійшло 19,8 млн. грн._, що на 1,7 млн.

грн. більше, ніж було заплано­

вано. У розрізі окремих плат­ ників податку найбільшими є: -Завод "Кока-Кола" перера­

хував у бюджет району

4,6

млн.

грн. податку з доходів фізичних осіб, що становить 2З,6 % заІІа rальної суми податку, що ,.- надійшов у 2006 році. - ВАТ "Тепличний" перера­ хував З, І млн . грн. -) 5,6 %. - ВАТ " Птахофабрика Київ­ ська" - І ,З млн . грн. - 6,8 %. -ВАТ "Агрокомбінат "Кали­ та"- 788,0 тис. грн. - 4,0%. Тобто, чотири вищеназваних підприємства з 1104 зареєстро­ ваних у районі, перерахували до

··нове исипн··

-

це наше

3

J/l;;:o:;:,:,:;-· 2007року BlfnOBHIOet6CB

70 рок/в

VПіСПRВОЕННІ РОКИ наша rазета виходиnа nід назво10 "Стахановець".

і вернувся додому.

працю, але заробітну плату в~п­ лачують у "конвертах". І тут ми маємо значний резерв збіль­ шення доходної частини бюд­ жету, легалізувавши виплату за­ робітної плати. Плати за землю в бюджет ра­ йону надійщло З, І млн. грн., що становить 11 ,5 % у структурі закріплених і власних доходів. У 2005 році цей показник стано­ вив 9,8, а в 2004 році лише 6,3%. Понад план до бюджету райо­ ну надійщло 1, 7 млн. грн. плати за землю, тобто виконання ста­ новить 224%. Доля всіх інших доходів бюд­ жетускладаєлише 15,1%. Якщо в цілому бюджет райо­

на

стількох

садибах

розпочато

будівництво. Зн;;!чну доnомогу тру­

j Гог~шеві. Похований Гаврила Архипович у Гого-

·

І левІ.

І

реліквії. Чим старішаю буде світлина, тим цікавіше буде побачити, як виглядало наше місто (село) та його люди багато років тому. А сьогодні ми пропонуємо вашій увазі фо­ тознімки з архіву нашої активної дописувачки

Раїси Степанівни ЩЕРБАКОВОЇ-КАЙДАН. Це

Разом із чоловіком Павлом Дем'яновичем Де-

бронзове погруддя Т.Г. Шевченка, встановлене у Броварах після рес­

І

таврації у 1946 році на постаменті від пам'ятника імператору Олекса­ ндру 11 (фото 1957р.) Згодом його було перенесено у Гоголів. А у 1939 р. погруддя Кобзаря було з бе­ тону. Як пригадує браварчании Григорій МИРОНЕНКО, під час німецької окупації він з іншими підлітками побачив, що німці хо­ чуть зруйнувати пам'ятник. Хлопці ·підійшли і почали роз'яснювати, що "це не комуніст, а наш народ­ ний поет", і німці забрали гранати. І внизу - нинішній пам'ятник пое­ тові (скульптор О.П. Олійник) у сквері на "розвилці", через рік після його встановлення (весна 1965 р.) Чекаємо на нові фотодокументи.

'

І

Підготувада 1

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО. І Так було, але зараз зовсім інше.

тис. карбованців.

Значна

лили що

на

ми

ком? Неважко собі уявити, як мо­

Броварської МТС свог:J часу с~оро­

кількість колгосnів ухва­

відсвяткували відкриття нашого Бу­

лодь проводить зимові вечори, ко­

тили

звітно-виборних

динку

ли Кf1убу немає і немає навіть де

бджільництва, і функцїІ їх · nокладені

nодивитися кінокартину .

на двох головних зоотехніків.

Четвертий

проходять зараз,

надання артілей

зборах,

рішення про

дійової допомоги у

будівництві

членам

нових

хат.

Колгоспники сільгосnартілі

ім. Ле­

ніна с.

почали

Плоске,

наnриклад ,

вже завозити nридбані таким чином

100

тисяч Ш:rУК цегли .

Протягом

1955

і

1956

років

колгоспах району споруджено різноманітних

капітальних

госnо­

Мокреця,

ну обслуговують місцеві радіовуз­ Працює

радіоточок і

1957

близько

1700

А

пішов, стільки

як

цікавих

відбулося, а як чудово тан­

цює молодь!

Група комсомольців.

Григорій Микола

Юрченко, Божук

та

Надія інші,

7

тисяч

радіоприймачів.

рік має для нас стати роком

завершення радіофікації району.

агрономів-інструкторів

фактично

с. Велика Димерка.

Кожен номер, з яким виступають

вони

цією

з

Але

справою

не

займаються. У ряді колгоспів пере­

с гали дбати про кормову базу для

Дужик,

бджіл, скоротили nосіви такої цінної

викликає

особливе задоволення в усіх nри­

Наш колгосn ім

медоносної культури, як фацелія.

Леніна має влас­

сутніх в залі. З кожним разом все

ний радіовузол. але працює він ду­

Треба садити і медоносні дерева:

краще і краще виступає хор.

же погано. Справа в тому, що ніхто

білу і жовту акацію, шюу, клен, вер­

з

бу, лозу.

Проте

багато

наших

юнаків

і

дівчат при><овують свої таланти, не наважуються

вийти

на

сцену.

майстрів не доглядає аnаратуру

П. ЖИГАЛО,

радіовузла і лінію. С. ТАРАЩУК,

Так

було і зі мною, довго вагався, поки

дарських приміщень.

ли.

місяць

культури.

вечорів

по

116

начальник райконтори зв'язку.

два роки районне відцілення Сіль-

юрідний брат), але я не знаю, чи збереглася

спадщина. У нього два сини: Олек­ І епістолярна сандр (мешкає в Києві) та Григорій, який живе у

При перегляді штатів Бобрицько'і і

ництві надає держава. За минулих

індивідуальному

;

І

Тож приносьте до редакції ваші сімейні і

від цього, коли він весь час під зам­

О. РОЗД'ЯКОНОВ,

в

і Павлом Григоровичем Тичиною (це його тро­

редники, починаючи з дня їі заснування 70 років І

ТОМу...

придбав телевізор. Але яка користь

будів­

дящим

Хочу зазначити, що мій дядько був людиною

! освіченою, культурною, доброю. Він листувався з

молодь,

За винятком Заворич,

році

і

Броварщини. Адже саме цим і займаємось ми, І

журналісти міськрайонної газети, як і наші попе­

СМІЛИВІШЕ НА СЦЕНУ!

Рудні і Жердови, всі інші села райо­

Майже

його знову

раїни. Низький уклін вам". Від редакції. Після такого листа ми вирішили і надалі продовжувати цю рубрику, в якій хочемо з допомогою фотографій відобразити митrєвості житrя як окремих людей, так і населених пунктів

госпбанку видало коротко- і довго­

РІК ЗАВЕРШЕННЯ РАДІОФІКАЦІЇ

1956

1947 році

І вислали у Красноярський край. Відбувши зас­ і лання, він там одружився і через деякий час по­

вдячні за те, що ви робите прекрасну справу, вив­ чаючи історію рідного краю, виховуючи молоде покоління в дусі любові до нашої чудової Ук­

термінових кредитів в сумі З млн.

У січні-Лютому 1957 року "Ста­

рах справили новосілля у

І ром на швейній фабриці, а у

нисюком, колишнім вчителем фізики, ми щиро

ну виконаний і перевиконаний, то є сільські ради, які не забез­ печили виконання своїх бюд­ жетів. Це такі сільські ради : Жердівська недаотримала До­ ходів в сумі- 4,7 тис. грн., Кня­ жицька - 113,8 тис. грн., Літківська- 56,4 тис. грн., Мок­ рецька - 12,2 тис. грн., Пог­ ребська - 53,1 тис. грн., Руд­ иянська - 170, 1 тис. грн. Тетяна РУДЕВИЧ, начальник фінуправління.

Л. БЕРКОВИЧ.

у нових власних будинках.

ча (він стоїть у першому ряду в окулярах). Це житель села Гоголів. До революції він закінчив міське училище (так мені розповідала мама -.По­ лянська-Дегтярьова Онися Архипівна). Вчився Гаврила Архипович добре, йому було подаровано 1 дві книги (твори Пушкіна і Тургенєва). До речі,

'

ють, використовуючи найману

рінки газети піввікової давності.

у Брова­

І І ла свого дядька Полянського Гаврила Архипови­

і повернувся до Гоголева, працював там бухгалте­

П. ЯКОВЕНКО,

НОВОСІЛЛЯ 348 родин у селах і 123

від колишньої вчитель~и літератури Марії Данилівни ДЕ ГГЯ РЬОВОІ з Літок. Вона пише: "На фотографії, вміщеній у "Новому житrі", я влізна­

, лісничим у пана, були грамотні. І У 1937 році дядька заарештували і вислали в , Пермську обл. Пам'ятаю, як мама підписувала І йому посилки (мені було 7 років). Після війни він

Сьогодні цікаво погортати сто­

хановець .. повідомляв:

І от нещодавно пані Катерина отримала лист

1

бюджету району 50% обсягу по­ датку з доходів фізичних осіб. Подібне трапилося тому, що більшість підприємств працю­

300

В;ІМИ ИСИ"ІТR

вони, як склалися їхні долі, адже попереду на випробування - війна ...

j усі п'ятеро дітей Архипа Полянського, котрий був

Про стан виконання місцевих бюджетів Броварськоrо району за 2006 рік Відрадно повідомити, що до­ ходна частина зведеного бюд­ жету району за 2006 рік викона­ ~ на на 117,2 %. При затверд­ женому плані власних та за­ кріплених доходів 2З, І млн. грн. фактично надійщло 27 млн. грн., тобто понад план місцеві бюд­ жети отримали З,9 млн. грн. З них 2,8 млн. грн. було направ­ лено на збільшення видаткової частини бюджетів. Порівняно з 2005 роком обсяг власних доходів зріс на ЗО,8 %.

і

Крім того, на семінарі були роз­ глянуті питання діловодства та ор­

Митрофанівна

І ДЯЧЕНКО, ентузіаст створення музею, заклика­

за­

та

У "Новому житrі" N298 за ІЗ грудня 2006 р . було

І

особли­

!<Онтрольних

lfl

1 вміщено довоєнну фотографію, яка є експонатом

фінансово- господарської

діяльності суб'єктів господарюван­

І

11

пи­

тань фінансового контролю, бюд­

обхідність такого аудиту не викли­

жодних

вистуnи

І. ПОТУРНАК. с. Семиnолки.

вступив до хорового гуртка.

Ми,

учасники

художньої

-

nосісти перше місце на наступ­

ному

районному

огляді.

Сnо­

НЕЗАСЛУЖЕНО ЗАБУТА ГАЛУЗЬ

М. НЕЩЕРЕТ, колгоспник.

лаженці) та інші за літо брали з кож­

бджільництва,

по

високих

ім. Леніна (с . Плоске), "Зоря·· (с. Куного

вулика

по

25-30

і

більше

кілограмів товарного меду . Як nра­

Давно вже колгосn ім . Шевченка

.

магазинах

реалізовано

200

час після утворення в Києві теле­

медозборах . Так, наприклад, артілі

КОРОТКІ СИГНАЛИ

в

передових місць в області за роз­

колгоспна

Колгосп ім. Сталіна, с. Русанів.

райспоживспілки

року

телевізорів різних марок. Всього за

же

молодь, інтелігенція села.

1957

Раніше наш район займав одне з витком

життєрадісна

ТЕЛЕВІЗОРІВ ЗА МІСЯЦЬ

У січня

діваємося, що у цьому нам доnомо­ наша

200

са­

модіяльності, пасгавили собі за ме­ ту

агроном .с. Заворичі.

вило,

майже всюди пасіки давали

значні доходи .

центру реалізовано близько З тисяч телевізорів.

.

М. ЖОГЛО, завідуючий магазином. До друку підготував

Володимир ЛЯШКО.


4

tереда, З 1 січня НАМ

2007 року ... Тихого зимовогодня, коли

RИІІУ1.

Пожежа 1

,

яюдське

районної бібліотеки, у царстві

• спІвпереживання Наnередодні Нового року у на­

шому будинку

no

вулиці Леніна,

1

ну.

36,

Правильно

каже

І

книг і журналів, постійні читачі

. бібліотеки та запрошені гості зустрічалися з самобутнім майстром , одним з провідних ху­

І •дожників

народне

України, учителем

Лариса і Дмитро Коваленки,

.• образотворчого мистецтва, вик­ 1 . ладачем факультету дизайну \ Броварської фіJ~ії Відкритого

яких

Анатолій і Ніна Гончаренки,

·1 мІЖнародного уюверситету роз-

трималася nідлога. Полум'я швид­

Любов Литеин; Євгенія і Андрій

смт. Калита сталася nожежа. Во­

прислів'я : друзі пізнаються в біді.

гонь nоширився З nідвалу. Від ВИ·

Мешканці квартир ~4,

ся

бетон~tі

nерекриття,

на

ше nостраждали наші квартири

·

nід'ізду.

nереnинипи

дорогу

вогню.

Логвин, Наталія Романенко,

литянської nожежної частини, а та­

МОРОЗ:

-

І дс;куємо ·керівникові місцевої nо-

Пожежа, як стверджують

1

го заr.tИкання з nідвалу будинку, в і

мандиру відділення Г.І. Шевченку,

якому

розташовувалися

яке nрибуло з Броварів, nожежни­

дарські комори. Вони зроблені з І

кам з Калити О.В. Кабану 1а П.В.

дощок,

до

Деnутат

районної яка

ради

мешкає

у

Ірина Калиті ,

відразу nоставила до відома надзвичайну nодію жавну

До

ж

там,

госпо- і

очевидно,

r.овщала про иого життя 1 твор­ чість головний бібліотекар ЦРБ-

• Наталія Григорівна Кримсць. 1 Народився Л. Воєщшо на

nо­

З

12 років обда­

1 рований

1 Республіканській

Зараз

nостраждалі

родичів,

живуть

знайомих.

лою.

Бригзда

будівельників

з

5

чо-

рим словом і вручив кожній сім'і по

ловік займеться ремонтом квартир

тисяч гривень з районного бла­

nостраждалих . Треба буде заміниnідлогу,

nідвівши

хлопець

навчався

у

художній ее­

І редній школі ім. Т.Г. Шевченка

у

.• м. Києва,v закінчи~ К~ївський 1 державнии художнш Інститут.

Добре,

V

що хоч зима видалася на диво теn-

Діденко . Він nідтримав людей доб­

5

І

сут~ім худож~ика та багато роз­

порох.

своїх

горільців nрибув голова РДД М.Ф.

злети митця у

старі речі. Усе це зайнялося, мов

npo

районну дер­

адміністрацію.

того

і будні і творчі

мешканці будинку зберігали різні І .. Чернігівщині.

Гайовому. Грищенко.

у

виставленими

і І формі запитання-відповідь-мо­ cne- ! ! нолог-діалог. Представила при-

ціалісти, розnочалася від коротко-

жежної частиfіИ О.М. Дужику, ко·

знайомство

1 - задушевна некваплива розмо­ І ua про w.иття-буття, учительські

тянеької селищної ради С.Я.І

кож з Еіроварів і Бобрика. Уклінно

-

Подію коментує голова Кали­

жежні машини nрибули з нашої Ка­

І

Після ВУЗу і донині живе і пра­ цює у Поrребах . У власноруч обладнаній майстерні з великим вікном - робо­

годійного фонду " Відродження" . На

ти

швелери,

чий стіл з цікавими поличками

місці nригоди nобував і застуnник

відновити внутрішні nерегородки і

голови РДД М. В. Шибіко, який зай­

т.д.

для всього необхідного (для зручності , щоб усе було під ру­

мався nитанням організаціі доnо­

Вnродовж місяця, розраховуємо ,

моги та визначав обсяги будівель­

ремонт цих nомешкань закінчимо.

них робіт з відновлення квартир.

Кошти виділяються з того ж район­

Усі ми, хто nостраждав

кою). Тутже

жежі, висловлюємо глибоку nодяку

- мольберт, полиці

районної

ження" .

держ-

Підготував

адміністраціі, усім людям, які нам

ВЬлодимир ЛЯШКО.

Приrода

зв'язку підпорядкованої дер-

нє пофарбування припаркова- і

жавної пожежної частини

ного

-1 О

м. Бровари отримав повідом-

' янці за адресою: м. Бровари, : вул. Гагаріна, 28, що знаходить-

кримінальну справу.

! ся у власності готелю "Спорт". : Прибувши на місце пожежі, !було встановлено, що від вогню :потерпають приватні автомо!: білі: Опель "Мовано" (дорожній номер АІ З 5-58 АР, 2002 року

У ході:

парковані поряд автомобілі,:

"Фольксваген-транс-

:ється), "Фіат Дукат" (дорожній

! номер 631-21 КТ) , ''Газель" (доІрожній ·ном е р 121 - 12 КМ). ! О 5.40 було ліквідовано поже-

тель Требухінської ЗОШ

соняхи, вишні, все таке рідне,

в Київській області ,

Але ше - приватне життя, не­ видиме оку. А ще , крім роботи викладача, є священнодійство над розписами Погребського

зустріч принесла аматор,

художник- ~·

читачка

бібліотеки

Н.П. Осовець. Вона висловила побажан_ня, шоб у місті _були 1

храму, участь у різноманітних

виставках, щорічні творчі від­ Україною. Є методрозробки, за якими nрацюють колеги-вчителі Бро­ варщини і Київщини. Є хобі­ збирання предметів старовини. І є картини, малюнки - всі улюблені, всі дорогі і рідні, як власні син і донька ... На зустрічі з художником,

маленью

картинНІ

галереt,

л.е І

могли б виставлятися місцеві І

рядження-пленсри

майстри . А Л.І. Чебіна подяку- 1 вала ЛЛ . Воєдилу від усіх уч ас- 1

ників за нагоду долучитися до І прекрасного.

І

Валеtпина КОВАЛІВСЬКА.

житлового району;

ло~hапg~~~е~к~:%о:,~~~~~~;~~~

· Металурrів; , 8) Ескізни.й nроект автосервісного . nідnриємства на вул. Щолківській, в : р-ні автобази N2 2; · 9) Проект реконструкції частини

наnівnідвального приміщення nід мага­ зин "Взуття" з влаштуванням окремого входу на бульв. Незалежності, 12-в; Проект оздоблення фасадів цеху

·

10)

зі збирання виробів з алюмініЄвого профілю на вул . Лісовій,б-б; 11 ) Проект nідnриємства з виробни­ цтва продуктів харчування на вул.Кра­ совського;

12) Проекти індивідуальних житлових будинків. Для врахування громадських і nри­ ватних інтересів , nід час nланування і забудови територіІ. згідно ст. Зако.ну Укра·Іни "Про nланування і забудову те­ риторій" nротягом місяця з дати nрове­

18

дення архітектурно-містобудівної ради, Броварська 'Міська рада (бульв. Неза­ лежності , 2, відділ роботи зі звернення ­ ми громадян) в nисьмовій формі прий ­

ПІНОВЛОКИ зі скпадv в м. ОІіvхів,

має подання фізичними та юридичними

від 425 rвн. доставка. ~-·

особами проnозицій та зауважень що­ до розробки проектної документаціі об'єктів містобудування . ВідАїл містобудування та архітек­ тури Броварсько1 місько'і ради

8-098-776-111-2, . 8-098-776-111-3.

ТОВ "ПухІас~tкиіі

sa•OA

•ентип•ціііних •иро6іа"

на nостійну ро6оту sanpowyc: 4 . ~";люс:ари_

J

Теnефони:

;.:·:::::.·:::::::::::::::.::::::::=·::::=::::.::::::::::::::-:::.•::.·.:·.-:::::::::::::·.::.::::::::::::.:·::.·:::::::::.:::::::::::::::::::.·:::::::::::::::::::·:::::::::.·:::::::.::·::::·::·:::::::::::::.:·::.·::::::::.~::::::::.::::::.·:::::.~

Броварське

міськрайонне

уnрав­

ління юстиціі повідомляє, що відnо - І відно до Закону України "Про благо - 1 дійництво та благодійні організаціГ І

19

січня

2007

року зареєстровано :

Благодійну

організацію

"Благо­

дійний фонд ''Требухівське" (еві -І доцтво N97 від 19.01 .2007 року) . І

!

Юридична

адреса:

Броварського

с.

району

Требухів Київської

області, вул. Гоголівська, 12~.

І

t!~~~~~~:-~~~-~!-~~~~~~-~~-з-~-------------------------------------J

Голова

організа ціі:

Цікра

Гри-

го ій Євгенович .

НавqІJІІІІО-ІИРОІІИІІИЙ центр ТІІРqосТІ МОПІДІ М.ІіРОІІРИ oronoшvc наІІІІІ ІСVІІСИ:

· кухар ( тер мін навчання 6 · офіціант (6 міс . ) ;

· кухар-офіціант-бармен ( 18 міс . ) ; · nерукар-модельєр (5 міс . ) ; · манікюр-педикюр (3 міс.); · оnератор комп'ютерного на­

І

ЦІна · ·••роtІн•К.:

і за,Іірн - бсжоштовно. І ДостанкаTen.: 5-o2w24, вул. Кутузова ,

4,

"Негал

бору

. . . ...

(3

міс . ) ;

категорій:

(4,5

(2, 5

міс. ) та "ВС"

Форма навчання : денно - вечірня .

Звертатись за адресою : м. вари,

вул.

М.

Лагунової,

Телефон для довідок:

"Слюзалек" ,

с.

Рожни,

nризуnи ­

няє свою діяльні сть з 23.01 .2007 року. З усіх nитань звертатися за адресою: с . Рожни , вул. Лісова , 7А, nротягом місяця з дня оnубліку-

• вання nовідомлення . Телефон для l.~~_ві~~~:. ~_(~~Q)~Q~.-.~?. ~-~-ІіІ-~ ............

'r.: Втрач~ний

Бро­ 17-А.

6-13-14.

Редактор:

серІифі.~аІ

н а. зе м ельну

частку .(nаи ) , серjя РН N22651 24, вида~~и БОГД<ІН ІВG..ЬКОЮ CIЛJ>CbKOIQ раДОЮ на ІМ Я Хил.~ка t3іктора сераф1новича , вважати НеДІИСНИМ .

ІІі;) Втрачений дер~авн1-1й акт на ~рива: тизац1ю земель~01, дІІІ.ЯНКИ , с~tя КВ N2044З10, н а Ім я Хилька В"tкт о ра Серафіновича, вважати недійсним .

Київс.. а обп., м . Бровари , бульв. Незаnе•ності,

V

2.

4-03-76.

Відділи: громадсьІ(І)-політиЧНОfО ЖИТТЯ 4-21-34; f1)0МИСІ108ості і соціальних ПИТЗІ-ІЬ,

·

"В"

міс . )

. . ...

Фермерське

07400,

воДІи транспортних засобів

міс . ) ;

· бармен (б міс . );

Meтanonnacrикoai аікиа, nЇА8ЇКОИИА, 80ДО8ЇNІІІ8ІІ, даері, 6аnкоим.

:

На фото: Левко Воєдило. 1_.. Фото Оксани Чуняк. !•

лейтенант внуrрішньої служби . :

!

В.Г. j

Носенко, учні Бобрицької шко- 1 ли разом з вчителькою О. М. Да- 1 раган. Кілька власних робіт на І

знайоме з дитинства.

управлінняГУМНСУкрзJни:

в результаті якої вогнем .

!

орієнтовно на суму 100 тис . грн.! На гасіння пожежі виїздили ря- : тувальники 2 відділення ПДПЧ-! 1О м . Бровари, підполковник : внуrрішньої служби В.П. Гон-; чарук та інші спеціалісти держ- і пожежнагляду. : Юрій КОЛЕСНИК, : інспекторДПН Броварського!

!

І

та стінових матеріалів на об'ізній до­

: • розі;

гасіння пожежі врятовано при- і

: портер" (дорожній номер АА 46-66ВК, власник встановлю-

: жу,

:виробництва будівельних nокрівельних

"Мерседес" (дорожній номер АІ 5) Проект житлового будинку в 23-05 АК). : ра\Ііоні буд. N2 11 на вул. Возз'єднання; , · ! б) Ескізний проект блокованої котеЗа фактом пожежі порушено : . джної забудови на вул.Чорновола lV

лення про пожежу на автосто-

! випуску),

по- сусідству автомобіля

побували також методист рай- І відділу освіти С.М . Труба , учи-

все життя живе в селі. За вікном

-

І

!

щодо nnaнla 3а6удоаи територІі ~Іста

і 01 .02.07 о 9.00 в кабінеті головного ; архітектора міста (м. Бровари, вул .Га• гаріна, 15, к.412) відбудеться архітек­ • турно-містобудівна рада, на якій будуть ·------------------------------------------------------------------------1' !і розглядатисятакі проекти: 1) Проект СТО з мийкою на розі ! і вул.Щолківськоїта бульв. Незалежності; на автостоянцІ , 1 2) Проект виробничої бази на вул. : 1 МеталургІв, 2; 14 січня 2007 року о 4 годині доблення 4-х приватних авто- •,' ку 3) Ескізний nроект лоnетичного парна об'ізній дорозі ; 34 хвилині диспетчер пункту мобілів та пошкоджено зовніш- : 4) Ескізний nроект nідnриємства з керівництву

окрім завсідників бібліотеки ,

з роботами. Полиця з книгами підвішена до сті:лі, щоб не заби­ рала робочої плоші. Художник

ІнформуаСІни• rромада.костІ

ного благодійного фонду " Відрод-

від по­

ІІ

від-

ком Леонідовичем Воєд;uюм . Перед початком зустрічі з

І

!

України Лев­

залі роботами художника. А далі

і

По-

"УкраЇна",

Євдокія Михайленко.

По­

жежні розрахунки діяли швидко

. ВИТКУ ЛЮДИНИ

І• мінником освіти

Світлана Поліщук, Наталія І

N24 і N25. . Вогняний вал рухався від нашого nершого до другого

N25:

Горбики, Ніна Прокопець, І Олександр Шкілібей, 1

ко nроникло до квартир. Найбіль­

І

1.

надали доnомогу у скругну хвили­

сокої темr:ератури швидко нагріли­

І

сутеніс рано, у затишному чи­ тальному залі Броварської

· листіе і ІоІ8СО8ОЇ роботи 4-02-92;

Громадська

орган ізація

ранів - буді вельників

м.

вете­

Б ро вари

глибоко сумує з nриводу nе ред­ часної смерті вете рана- будівель­

ника ГОРБЕНКА ЛЕОНІДА ГРИ­ ГОРОВИЧА

~nівчуття nокійного .

і

висловлює

рідним

та

щирі

близьким

.

#8 2007  
#8 2007  
Advertisement