Page 1

СЕРЕДА

4 лютого

р.

2004

N28 (9515)

Виходить 17 квітня 1937 року

3

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраці"

у районній держадміністрації

Із засідання міськвиконкому

3ВЕРНЕННІМ rpOМAДIH НАЯЕ)І(НУ На черговому засіданні викон­ кому під головуванням міського голови В. О. Антоненка було роз­ глянуто низку питань, пов'язаних з життєдіяльністю міського гос­ подарства. Перш за все члени ви­ конкому заслухали інформацію про підсумки роботи за 2003 рік щодо

розгляду

звернень

грома­

дян відповідно з вимогами Указу Президента України від 13 сер­ пня 2002 р. N2700/2002 «Про до­ даткові заходи щодо забезпечен­ ня реалізації громадянами конституційного

права

на

звер­

нення». Завідуюча вімілом з пи­ \:raHb діловодства Н. І. Гнатюк до­

.віла,

_

,ку

що

на

протягом.

чотирьох

конкому роботи з громадян

минулого

заСІданнях

ви­

підводились підсумки розгляду заяв і скарг за відповідні періоди,

неодноразово

заслуховувалися

звіти керівників вімілів та уп­ равлінь по роботі в цьому нап­ рямку: а саме відділу архітектури,

управління праці та соціального захисту населення, відділу жит­ лових субсидій, управління жит­ лово-комунального

господарства.

Періодично проводились перевір­ ки роботи і зі зверненнями гро­ мадян у службах, вімілах, управ­ ліннях та інших структурних підрозділах виконкому. Так, у 2003 році спеціалістами були пе­ реві рені. Броварське

виробниче

управління з експлуатації та ре­ монту житлового фонду, ЖЕК-4, фонд комунального майна, відді­ ли архітектури та освіти. Також визначені шляхи реалізації додат­ кових заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти

~аселення, роз'яснення конститу­ .іЙних прав і свобод місцевого самоврядування. Створена та працює

юридична

громадська

приймальня. Значна увага приді­ ляється організації особистого прийому громадян. Так, за мину­ лий рік до міськвиконкому звер­ нулось 1885 громадян, 982 з них були прийняті особисто міським головою. З метою створення­ більш сприятливих умов для жи­ телів нашого міста неодноразово організовувались виїзні прийоми за місцем проживання чи роботи. Позитивної оцінки заслуговує і практика

проведення

{<прямих

телефонних зв'язків» з міським головою та його заступниками. У 2003 році їх було 10. Громадя­ ни,

котрі в

(через

силу різних

хворобу

тощо)

змоги самі прийти,

причин

не

мали

спілкувалися

з керівниками виконкому, стави­ ли свої наболілі запитання і одер­ жували обrpунтовані. відповW. Після звернень найменш соціаль­ но захищених категорій населен­ ня в минулому році було виділе­ но матеріальну допомогу 255 громадянам нашого міста на суму 29244 грн. У виконкомі працює інформаційно-довідкова служба «050». За минулий рік її послуга­ ми скористались 4501 чоловік

(частіше дзвінки пов'язані з ро­ ботою комунальних служб). По­ рівнюючи статистичні дані, не можна не відмітити тенденцію росту звернень громадян до від­ повідних служб. Це вказує на те, що люди стають більш активни­ ми і використовують всі дозволе­ ні законом методи для вирішення своїх гострих і злободенних проблем. Одним із важливих питань, що розглядалося на засіданні місь­ квиконкому, є проблема дитячої безпритульності. Доповідач

СТАНОМ на 1 січ­ ня 2004 року в райо­ ні зареєстровано 50 районних форму­ вань політичних пар­ тlИ, 95 громадських

-

YBArY

заступник

начальника

служби у

справах неП6внолітніх С. Д. Круг­ ляк у своєму виступі відзначила,

що відповідними відділами та службами виконкому проводить­

ся робота, спрямована на запобі­ гання дитячої бездоглядності. Всі заходи спрямовані на виконання рішення виконкому від 26.08.03 N2406 «Про затвердження захо­ дів щодо реалізації Київської об­ ласної програми з питань запобі­

гання

дитячій бездоглядності на РОКИ». Станом на 1.01.04 р. У місті на­ лічується 167 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, 41 з них вихованці

2003-2005

дитячого будинку змішаного «Любисток». Протягом 2003 спеціалістами різних служб обстежена 61 сім'я з метою

типу року була вив­

чення їх потреб. Також іде тісна співпраця з громадськими і між­ народними організаціями. Так, наприклад, товариством допомоги сиротам в Україні було надано гуманітарну допомогу (зи­ мове

взуття)

25

дітям-сиротам

і

дітям, котрі залишились без бать­ ківського піклування, та матері­

28 дітям цієї ж категорії на загальну суму 23800 гривень. Фонд «Асперн» надав гуманітарну допомогу у вигляді речей, яка була розподілена між школами, ПТУ та дитячим будин­ альну допомогу

ком «Любисток». Спонсори міста теж надали матеріальну допомогу

на загальну суму 3621 грн. для всіх соціально незахищених ді­ тей. Через громадську організа­

цію «Друзі Броварів» було оздо­ ровлено 8 дітей відповідних категорій у муніципальному ди­ тячому таборі в м. Фонтане-су­ Буа (місті-побратимі у Франції). За ініціативою ССН в Броварах розроблений та працює механізм взаємоіНфОР;\lування між кримі­ нальною

міліцією

у справах не­

повнолітніх, відділом освіти, службою У справах неповноліт­ ніх, районною лікарнею про під­ літків, котрі скоїли злочини чи перебувають у складних життє­ вих ситуаціях. Продовжує роботу спеціалізована соціальна служба

підтримки них

сім'ї

центру соціаль­

служб для молоді відділу у

справах сім'ї та молоді міської ра­ ди, під супроводом якої перебу­ вають 45 сімей, в яких виховуєть­ ся 74 дитини, з них 64шкільного, 10 дошкільного ві­ ку. Сім'ям, які перебували в кри­ зовій ситуації, спеціалісти нада­ вали різні види допомоги: психолого-педагогічна робота з родиною, сприяння поліпшенню матеріального становища, спри­ яння навчанню та розвитку дити­

ни, захисту здоров'я та оздоров­ лення,

надання

матеріальної

допомоги - 44 сім'ям на загальну суму 7180 грн. 50 коп., 8 сімей, в яких є діти під опікою та піклу­ ванням,

отримують

продуктами

допомогу

харчування,

одягом

та взуттям від підприємств міста тощо.

Також члени виконкому заслу­ хали звіт начальника фінансового управління А. М. Зеленської про виконання бюджету Броварів за минулий, 2003 рік, директора ПТМ «Броваритепломережа» М. В. Шибіка про затверджен­ ня тарифів на теплову енергію для І групи споживачів (населен­ ня) тощо. Лариса ШАПКА.

татів районної ради та взаємодії з селищними та сільськими радами для обговорення окре­

заходу тощо. Сільським (селищним) радам ре­ комендовано розроби­ ти порядок підготовки

мих

та

питань

щодо

по­

організацій, в тому числі 73 профспілко­ вих, 6 благодійних фондів, 3 молодіжні організації, 4-

дальшої взаємодії. Цього разу виникла нагальна потреба роз­ глянути, на перший погляд, просту пробле­ му про забезпечення

спортивного

додержання

спряму­

2-

вання,

років районна рада на­ лагодила тісні ділові зв'язки з політичними партіями та громад­ ськими організаціями. Створена координацій­ рада

з

питань

взає­

модії з політичними партіями, громадськи­ ми організаціями при голові районної держ­ адміністрації стала справжнім штабом, де зацікавлені сторони розробляють спільні

підходи

по

важливих

участі

у

політичних,

прав

громадян

на участь у зборах, мі­ тингах,

походах,

де­

монстраціях. Чого гріха таїти, саме тут часто­ густо трапляються всі­ лякі непорозуміння і навіть грубі порушення чинного

законодавства.

Тож на спільному засі­ данні з інформацією з цього пив

питання

голова

висту­

вищезгада­

них акцій і закріпити його в статуті територі­ альних громад. Це в майбутньому повинно позбавити органи влади району всіляких непо­ розумінь з партіями і

не

ної ПОСТlИної комісії районної ради Г. Д. Ми­ ронець, котрий акцен­ тував свою увагу на си­

динаційної

громадян

ради.

Слід

підкреслити, як наголо­

сив її голова Л. А. Вай­ сфельд, що це засідан-. ня проводиться спільно з постійною комісією районної ради з питань регламенту,

депутат­

етики, забезпе­ діяльності де пу-

туації з дотриманням конституційних прав на

участь

у

зборах, мітингах, похо­ дах, демонстраціях, а саме: надання різного роду дозволів на прове­ дення

зазначених

проминув

мінів

звернення

подолати

дання

дозволу

ведення

і

на­ про­

масового

які

в

здо­

що

з

року партії,

подолали

4-відсот­

ковий рубіж під час ви­ борчої кампанії, будуть фінансуватися з дер­ жавного но

з

бюджету згід­

вимогами

чинного

законодавства.

Про план роботи ко­ ординаційної ради з пи­ тань взаємодії з полі­ тичними партіями, громадськими організа­

2004

ціями на

рік допо­

вів начальник відділу з

питань внутрішньої по­ літики райдержадмініс­ трації

В. І. Мусієнко.

Учасники засідання внесли окремі доповне­ ні до

ши

плану,

висловив­

сподівання,

що

в

поточному році робота координаційної ради буде більш активною й

«вузьких

місць», яких не вдалося

нагадати,

1 січня 2005

не

акцій, дотримання тер­ на

чам

прикладах проаналізу­ вав процес. структурної перебудови економіки району, реформування її аграрного сектора, про збільшення надход­ жень до бюджету, розв'язання найбільш гострих соціальних проблем. Слід відзначи­ промовець

вагоміших

йону Т. М. Марійко розповіла про внесення змін до деяких законо­ давчих актів України у зв'язку із запроваджен­ ням державного фінан­ сування політичних партій. Хочеться чита­

конкретних

що

ще

номічному розвитку. Головний спеціаліст управління юстиції ра­

ки зібрання аргументо­ ваний дохідливий виступ голови рай­ де р жадм ін іст рац ії Л. А. Вайсфельда про соціально-економічний розвиток району за 2003 рік. Леонід Ароно­

ти,

поточному

бутків у соціально-еко­

сом прослухали учасни­

на

в

році Броварщина досяг­

організаціями в справі мітингової діяльності. Зацікавлено, з інтере­

вич

колек­

громадських ор­

ганізацій

• nnlAHOIO •

економічних кампаніях як місцевого, так і дер­ жавного рівня. Мину­ лої суботи відбулося чергове засідання коор­

ської чення

них та

зазначе­

активноlO І ційних

органів

трудових

тивів, осередків партій­

Робота буде

Приємно відзначити, що протягом останніх

зусиллям

влади,

охорони

природи.

на

конститу-

проведення

ним

минулому

плідною.

році. Він висловив на­ дію, що завдяки спіль-

Сергій ПРИСТУПКО.

На злобу дня

СИТУАЦIIО ПОIlIПWУВАТИ РАЗОМ теплопостачання

будуть

прово­

Нелегкі часи переживає сьогодні колектив нашого під­ приємства. ПТМ «Броваритеп­

новлений державою, у 2002 році складав 140 грн., зараз 205

дитися виключно протягом опа­

грн.,

1.11.04 -

лювального періоду, тобто у той

ломережа» є самостійним госп­ розрахунковим

підприємством

що

становить 46 %, а з пропонується 237 грн. Ремонтні роботи. Вартість ма­

власності,

теріалів

для

яке співпрацює на умовах дого­

вельних

та

вору

збільшилася в середньому на Також зросла вартість па­ ливно-мастильних матеріалів

комунальної з

форми

підприємствами-поста­

чальниками

них

паливно-енергетич­

ресурсів.

Саме

тому

проведення

буді­

ремонтних

робіт

25 %.

повинно викону­ вати зобов'язання перед креди­ торами і проводити з ними роз­ рахунки за спожиті газ, електроенергію, воду за рахунок коштів, що сплачують спожива­

для потреб виробництва.

чі

селення в умовах реформування

підприємство

за

встановленими

тарифами

мета

діяльності

шого підприємства ня безперебійних

та

на­

це наДан­ якісних

послуг з теплопостачання. Тому для

виконання

політику

держави

житлово-комунальній

в

галузі

взятих

зо­

У січні за 1 м 2 грн. ОО

послуги, тобто збільшення Їх до рівня фактичної вартості, гаран­ тується державою через Прог­ раму жнтлових субсидій. Останнім

часом встановилася

2004

р., ще за старим

кв. загальної площі

-

коп., в т. ч. ПДВ.

Починаючи

з

за опалення за

16 коп.,

послуг, а соціальний захист на­

здій­

лютого

1

2004

року:

моокупності

бездотаційності

фактично

тарифом:

ної

та

коли

снюється надання послуги:

спрямовано на забезпечення са­

тарифів на житлово-комунальні

на теплопостачання.

Основна

Цінову

момент,

площі на

1

м кв. загаль­

місяць

-

2

грн.

в т. ч. ПДВ.

Це дозволить збільшити обся­ ги коштів, які отримає населен­

ня

і

відповідно

приблизно на

підприємство,

100

тис. грн. що-

місячно.

Також зазначимо, що сьогодні право кожного нашого спожива­

бов'язань та для можливості іс­ нування ПТМ у ринкових умо­ вах ми були вимушені підняти

практика проводити розрахунки

ча обирати такий вид розрахун­

із населенням за опалення рів­

ків, який є для нього найбільш

ними

прийнятним.

тарифи

в

Це дає змогу зменшити фінан­

Зміна порядку розрахунків ви­

середньому на 10 відсотків. Пи­ тання підвищення тарифів крок непопулярний, але, на

сове навантаження на спожива­

конується за особистою заявою

на

теплопостачання

жаль, необхідний в нинішніх економічних умовах. Отже, вже у березні поточного року спо­ живачі отримають повідомлення на оплату зі збільшеними сума­ ми.

Основними чинниками ниніш­

нього підвищення тарифів є: Електроенергія збільшення вже складає 17.% та прогнозу­ ється її подальше зростання. Заробітна плата. Рівень МlНI­ мальної заробітної плати, вста-

чів. них

частинами

Але

в

протягом

сьогоднішніх

економічних

року.

скрут­

умовах

ситуація змінилася. Договір з «Газ України» на поставку природного газу нашому підпри­ ємству вимагає подекадної, по­ передньої та 100-відсоткової оп­ лати відразу за використаний у цьому місяці газ. Також у разі прострочення платежів на­ раховуються великі пені та штрафи. ДК

Тому, починаючи з січня

2004

споживача

та

обумовлюється

умовами Договору на теплопос­

тачання, укладеного між спожи­

вачем

та

мережа».

ПТМ Якщо

«Броваритепло­ людина

бажає

проводити розрахунки тільки в

опалювальний період, необхідно звернутися у наш абонентський віміл та змінити форму розра­ хунків і порядок оплати.

Михайло ШИБІКО,

року, із споживачами, яким на­

директор ПТМ

дається субсидія, розрахунки за

({Броваритепломережа».


4.02 ВИКОНАННЯ ЗаНА кону України «Про

права

і прийняли рішення про перехід на індивідуальне опалення

хідне для підведення теп­ ла в квартири. А «Брова­ ритеплокомуненерго»

державної та комунальної власності» така робота

квартир, бо подальша робота котельні була недо-

товно провело монтаж об­

розпочалась і в селі Семи-

цільною та фінансово не-

ладнання.

забезпеченою.

Вивчались

спільній роботі всіх служб

можливості жильців кожного будинку, кожної квартири.

району, сільської ради, спонсорів прийшло таке довгоочікуване тепло в

передачу

полки

об'єктів

ще

2001

в

питання

році.

Об'єкти, що були на балансі в КСП «Семиполківський», терміново

намагались передати в ко-

На

житловому

мунальну власність тери-

проживають

торіальної

громади

(В. А. Кирилюк)

масиві

4 сім'ї,

Авторитетна думка

«Сnаси6і всім nодви.никам, .кі СТВОРИІІИ

безкош­

Так,

nам'.тник Іроварському краІО»

завдяки

Заступник голови Ки­ ївської обласної держав­ ної адміністрації, пись­ менник В. Ю. КУ ЛЕБА: :Шановні друзі!

квартири М. Й. Воронова,

які

Н. К. Пихтіної, О. М. Мир­

села.

були переселені із Чорно-

городської, Г. Т. Отрошко.

Але стан цих об'єктів ба-

бильської зони і потребу-

Безліч проблем зараз в

жав бути кращим. Водогін, що обслуговував жителів масиву,

вали першочергової допомаги з боку влади. Коштів

Семиполківській сільській раді. Особлива турботазабезпечення

мав безліч про-

LЦасливий тів,

привітати

rp

тепло

не давали мож-

ливості

розпо-

чинати

роботу.

О

рої справи людей, а їх більше сотні (!), від імені

при є мст В О

«Надія»

при

висловити велику подяку

і низько вклонитися за те, що зроблено. А зроб­ лено, як ви бачите, уні­

Створено

комунальне під-

Але іншого ви- ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' сільській

раді

ходу із такої ситуації сіль-

для

індиві-

для обслуговування насе­

ська рада не бачила. Необхідно було все взяти в комунальну власність сільської громади і вже громадою вирішувати наз-

дуального опалення в квартирах цих людей сільська рада не мала. З допомогою управління соціального захисту насе-

лення. Недостатнє фінан­ сування, відсутиість дота­ цій з боку держави не дає можливості надавати всі послуги населенню. Але

рілі проблеми. У 1998 році було побудована блочну котельню

лення райдержадміністрації була надана матеріальна допомога в сумі

проведено достатньо велики й об'єм робіт з ре­ манту водопроводу, від­

для

по

новлення

опалення

будинків J\Іиру,

житлових

на '\Іасиві

вул.

встановлення

грн. кожній з чоти-

500

рьох сімей. Дякуючи пер-

яку обслуговувало

шому

«Б роваритеплоко!Чуненер-

заступнику

роботи

голови

Гостро

стоїть

нічна документація на проведення робіт з опа-

Тому знову сільська рада проводить роз'яснювальну

складала

лення

роботу

всього

за

сезон

грн.,

но була виготовлена тех-

а

опалювальний

це

Для

кожної

серед

опалю-

про необхідність своєчас­

ста н о в и л о

вальних котлів та необхід-

ної проплати. Не всі розу-

ного обладнання звернулись до підприємців, які працюють на території сільської ради. І завдяки

міють, що тільки вони са­ мі будуть вирішувати свої

52 тис. гривень за спожите тепло. Була припинена

МП «Оганез» (Х. С. Акопян), кафе «Українські

вирішувати всі назрілі пи­ тання. Не треба бути

подача газу на котельню в

страви» (О. І. Домащенко),

спостерігачем, а потрібно

зв'язку з такою заборгованістю і будинки перес-

2002

ТОВ Алес», АЗС «Луко й Л», під при є м ця м В. Д. З акр е в с ь ком У ,

році. Треба було шукати вихід. Депутати сільської ради на сесії вивчили це

М. М. Кукшину, П. І. КорНієвському сільська рада змогла купити все необ-

тали

опалюватись

~< 'о

',.,

в

реат міжнародної літе­ ратурної премії імені

Володимира Винничен­ ка, заслужений праців­ ник культури України Н. П. ОР ЛОВА: Я, по-особливому радію за вас, мої любі земляки, коли беру до рук книги «Праотча сто­

населення

грн. Одного газу треба спожити 167160 м'. Так утворилась заборгованість в сумі більше, ніж

62680,80

Уродженка Літок, лау­

неплатежів за ці послуги.

квартири.

придбання

краю».

питання

тельні? Вартість години експлуатації котельні тоді

14,36

безкоштов-

яке

у межиріччі Десни і Тру­ бежа», «Літописна скар­ бниця» та «Історія посе­ лень Броварського

рів каналізаційних мереж.

А. Т. Косенку,

видання,

складається із трикниж­ жя «Праотча сторона

квс.

го». Але які затрати були

потрібні для роботи ко-

кальне

Замінено майже 550 мет­

р а йде р ж а Д мін іст рац і ї

причет­

голови Київської облас­ ної державної адмініс­ трації. Анатолій Андрійо­ вич Засуха просив мене передати вам привіт,

луг.

МАДИ

всіх

них до цієї великої і доб­

::~o~y~~ ~~~~~ СПРАВА ТЕРИТОРI11ІL.НО'I' ~:~~~eHHHa~aHKHo~ лем. Борги за 11І111 мунальних посспожите

проекту

«Броварщина - наш рід­ ний край» Іван Васильо­ вич Доцин та його твор­ ча команда. Я хочу

_ довідведення на житловому ма-

~~Іал~~:~Ю~::;~

як керівник творчо­

видавничого

водопостачання, проведення во-

налізація взагалі ВИРІШЕННІ ПРО&nЕМ СЕnА

район,

який має таких ентузіас­

безперебійного

ривів, застаріле обладнання, ка-

той

району, про талановитих людей, які зробили ваго­ мий внесок у розбудову нашої держави, її культу­ ри та духовності. Серед них і академіки, і письменники, і журна­ лісти, і поети, і компози­ тори, і воїни, і Герої Ра­ дянського Союзу, і Герої Соціалістичної праці. І багато інших невтом­ них і сумлінних трудів­ ників міста і села. Талановитий організа­ тор і фахівець, керівник проекту Іван Доцин із душевною любов'ю до людей у передньому сло­ ві сказав: «щоб не обри­ валася нитка пам'яті людської ... » І сам дуже багато зробив для цього, подарувавши нам ці над­ звичайно потрібні книги пам'яті. Я дякую усім авторам та працівникам видав­ ництва «Водограй» за цей подвиг. Хочу слова особливої вдячності висловити та­ кож і на адресу талано­ витого керівника, висо­ копорядної людини, яка всім серцем вболіває за рідний край та його лю­ дей, голови Бровар­ ської райдержадміністра­ ції Леоніда ВаЙсфельда. Він ділом підтримав ав­ тора ідеї про написання історії Броварщини, його велику працю, яка й увінчалася виданням трьох неоціненних книг. Величезну роль у їхній появі відіграла ще одна високошанована у райо­ ні та державі, а також за її межами людина, нова­ тор овочевого виробниц­ тва, чарівник своеї твор­ чої праці, голова правління ВАТ «Комбі­

рона у межиріччі Десни і Трубежа», «Літописна скарбницю> та «Історія поселень Броварського краю». Я горджуся тим,

проблеми. Ніхто не прийде в село і не буде

що

ви

за

напрочуд

ко­

роткий термін (лише 15 місяців!) та ще й у такий тяжкий час для україн­ ської книжки подарува­

працювати спільно, тоді й проблеми у нас будуть ви­ рішуватись.

Надія ГРАМАК, сільський голова.

ли нам таке видання.

нат «Тепличний» і водно­

Гортаючи його сторін­ ки, ми дізнаємося про славну минувшину і су­ часність Броварського

час президент правління районного благодійного фонду «Культурне від­ родження Броварщини»

Володимир Чернишенко. Він

також

довів,

на

що

є

практиці не

прекрасним

тільки

господарем,

але й великим патріотом рідного

краю,

прихиль­

ником національно-куль­ турного

відродження,

зокрема

рідної

мови,

культури та· мистецтва.

Насамперед, ось

цим

никам ний

завдяки

трьом

подвиж­

із' явився духов­

пам'ятник. нашому

чудовому

Броварському

краю.

...

Я

кому із

ників

не

книги

-

письмен­

покажу

всі

три

захоплені

і

здивовані обсягом вико­ наної роботи. Спасибі никам

всім

подвиж-

творчо-видавни­

проекту

чого

щина

«Бровар-

наш

рідний

край», які, не рахуючись

із

часом

і

здоров'ям

незважаючи

на

та

відсут­

ність нормального, своє­ часного

фінансування,

створили

таке

чудовg

видання.

Я,

як

і

мої колеги по

Національній письменників

вважаю,

спілці України,

що

головні

співорганізатори творчо­

видавничого проекту Ле­

онід

ва:йсфельд,

Доцин

та

Чернишенко ють

Іван

Володимир заслугову­

високих

державних

відзнак.

Редакційна примітка. Приgбати книги «Пра­ отча сторона у межиріч­ чі Десни і Трубежа)) , {(Лі­ тописна

скарбниця»

{( Історія

поселень

та Бро­

варського краю)) можна у

Броварах {(Книги)),

у

магазині

що на бульварі

Незалежності.

(ільськогоспода р ське ви р об н ицтв о

ЧИ ВУДЕ ТВАРИННИЦТВО УДАРНИМ ФРОНТОМ? Як відомо, протягом останніх п'яти ро­

ків

У

галузі

склалася

на

молочного

критична

зменшення

тваринництва

ситуація.

Заборона

поголів'я корів

і

низькі

1 січня ських

цього

року в

підприємствах

голови менше, ніж на цю дату торік, у

тому числі корів

воляли розвивати галузь на гідному тех­

на

нологіЧНОlЧУ рівні, призвели до своєрід­

район виробив

ної

на

Вона

склалася

так:

практично зберігся генотип худоби, що виживає на одному тільки слові

-

«кор­

- 3006

голів, що менше

голови. Протягом минулого року

488 1751

8834

тонни молока,

138

корови старі,

3 іншого боку, У цей же час перероб­ ні піДПРИЄ'\Іства були завантажені лише на 15-20 відсотків своїх потужностей.

датні для подальшого відтворення.

Вони не банкрутували тільки тому, що знаходили рентабельність не в техноло­

488 107

гічних

«Красилівське»

низьких

закупі­

годівлі, се­

524

не при­

Тим

524

непередбачених причин вибуло

замкнуте коло: низькі ціни на молоко

низька

якість

молока

-

-

обмеженість

аСОРТИ~fенту продукції з неякісного мо­ лока

-

висока конкуренція на внутріш­

ньому ринку

-

низькі ціни на молоко.

Можливо, саме це в деякій мірі приз­

-

86,

ТОВ «Русанівське»

100, - 66

голів

Де ж вихід із становища, що склалося?

Управління

сільського

що

корова. Поряд з цим в

645

нетелей.

За рахунок цього поголів'я корів збіль­ шиться на За

104

Україні

розпочалося

сокоякісними і безпечними для здоров'я людей

м'ясо-молочними

продуктами

з

достовірною інформацією про умови їх­ нього виробництва, а відтак

-

зростан­

ню довіри споживача до якості продук­

ції тваринництва. З огляду на майбутнє

голови.

розпорядженням

Кабміну торік в

впровадження

за­

господарства

у

тому

до

числі

У

першу

чергу

паспортизувати­

меться поголів'я великої рогатої худоби, а згодом кози, вівці, а також птиця, ри­

раЙдержадм.іністрації

ба та інші групи тварин. Розрахункова

2004 році. 1200 го­ лів парувального віку. З 15 березня 2003 року по 15 березня 2004 року буде спаровано 935 телиць. Із них голів зап­ лідниться 701. Заплановано одержати 685 голів приплоду (нетелей), із яких 645

вартість ВРХ

Із наявних

го

голів телиць

голів буде переведено в корови, що ста­

22

адаптованої

країн єс. Цей процес обов'язковий для

рів в господарствах району в

2520

худоби,

стандартів,

і

порівняння: протягом

на

551

дійне стадо буде введено

всіх.

за

станом

за рік вибуде

слід відмітити,

сприятиме забезпеченню населення ви­

саме завдяки паспортизації стане мож­

ливим

дотримання

вимог

з

племінної

ренційований

новитиме

держстатистики,

корови старі, малопродуктивні, а

міжнародних

вело до зменшення поголів'я корів. Так, даними

ність. Паспартизація тварин, передусім,

-

ідентифікації

-

ТОВ

розробило Програму руху поголів'я ко­

своєрідне

худоби, включаючи епізоотичну стабіль­

551

ТОВ

100,

жувального обладнання, що в свою чер­

сформувалося

корова, що становить

відсотків від загальної кількості корів

«Добро­

-

продовольства

Врешті-решт,

на­

голів, ТОВ «Агро-2000»

лекції, відновлення доільного й охолод­ гу спричинило зниження якості молока.

Сергій

забезпеченні

лежної охорони і профілактики здоров'я

що протягом

налізувавши все це,

не­

Агентства

справи та селекційних програм, дифе­

та ін.

заходів

малопродуктивні,

-

на

гальнодержавної системи реєстрації та

дій"

профілактичних

корів. Із них

директор

наголосив

корів, У тому числі У ТОВ «Світ»-

з;чусило виробників молока відмовитися виконання

1012

часом у дійне стадо було введено

вельних цінах на молоко. Зниження цін

від належних умов утримання,

кі­

За рік із сільгосппідприємств

мання, але й не дає молока.

в

Волков

році.

ванням на лейкоз і туберкульоз). Проа­

району вибуло

а

реєстрації,

2002

нинішнього

року вибуде (це

первісток,

тонну менше, ніж у 20О2 році.

лограмів.

3

голови менше, ніж у

Передбачено,

18

16

корів було введено

3

що на

також вимушене вибуття та за захворю­

Продуктивність корів зросла на

телі.

100

ні

що

ми» ... Тобто, невибаглива до умов утри­

рішеннях,

6818 1222

голів великої рогатої худоби, що на

закупівельні ціни на молоко, що не доз­

селекції.

сільськогосподар­ утримується

голови

100 корів. для 2003 року на кож-

на

-

паспортизації

однієї

голови

реєстрації до Єдиного державно­

реєстру з

присвоєнням

ідентифіка­

підхід

до

ціноутворення

на продукцію і прогнозування стабіль­ ності ринків продукції тваринництва, а

також запровадження цілеспрямованих програм державної допомоги виробни­

кам молока і м'яса. Отож тільки об'єднаними зусиллями в ринковій консолідації виробника, пере­

робника, споживача й влади ми постій­

виготовлення

но матимемо високі надої на фермах і в

за оцінкою спеціа­

дядьківських хлівах, а на прилавках ма­

лістів Державного підприємства «Агент­

газинів якісні і доступні за ціною моло­

ційного

номера

тварині,

паспорта та бирок ство

з

-

ідентифікації та

рию> становить у межах

реєстрації тва­

копродукти. Необхідно все зробити для

грн. (з ПДВ).

того, щоб тваринництво стало ударним

30

Мимоволі виникає запитання: «А наві­ що все це?» Аргументуючи необхідність запровадження системи ідентифікації та

фронтом. Галина ПОЛЯКОВА


А ви

Милосердя

Діти із звичайних сімей, ко­

ли їх запитати, відповідають: моя мама, мій тато, моя сес­ тричка чи братик. Вони відчу­ вають себе іскоркою того ма­ ленького

вогнища,

яким

живе

їх родина. Ті ж, кого виховує держава,

не

мають

таких

по­

rOTOBi стати nРИЙОМНОIO сім'ЕIО? знають, яким смугастим буває життя. І як гірко, коли дитина

сім'я.

опиняється

вість

сам

на, сам

з

надія

помирає

десятки рук, кожен з них мріє

співчувати, бути милосердни­ ми, люблячими. Тож нещодав­ но відділ у справах сім'ї та мо­ лоді Броварської міської ради та Українського Представниц­ тва Європейської дитячої бла­ годійної організації «Кожиій дитині» заснували спеціалізо­

казенних

кімнатах,

і

почина­

ється наперед запланований (не ними ж) одноманітний день. І все, як завжди: сніда-

~

' уроки, прогулянка, вече­ І. зн?ву ніч, що подарує їм

з

ІЧ

ІЗ

ВИМРІЯНОЮ

мамою,

яка чомусь приходить тільки уві сні. Таких дітей багато, і вони

поруч

завжди

з

нами,

звертаємо

але

на

ми

них

не

ува­

гу. А вони так потребують теп­ ла, нашого розуміння і під­ тримки! Розуміння саме з

боку

дорослих,

котрі

добре

колом»

Кому не серце,

знедолені

звертайтеся

за

адре­

сою : м. Бровари, вул. Кірова,

91,

3,

кім.

вул.

тел.:

Гагаріна,

6-19-00 або: 15, кім. · 104

(прийомні дні: вівторок, сере­ да з 8,00 до 12.00). Наталія БАКАЛ,

_ соціальний

для молоді.

({Любисток»

милосерgя

законними дружинами.

Щодо

жінок,

то

спостеріга­

ється інша картина: бачачи, як розпадаються шлюби їхніх дру­

зів чи колег по роботі , поДВоєним

вони з

старанням працюва­

ли над тим, щоб зберегти у ці­ лості власну сім'ю.

виховується

на

співжиття

І

тільки

прихильники,

і

противники

їхню

психіку.

позитивно

на

здоров'я

Так,

впливає

чоловіка,

а

шлюб

-

шлюбу знайдуть достатньо аргу­

тому,

що

ментів

погіршується прямо пропорційно

спільного

або

батьківської

впливає

набувають громадянські шлюби.

41 gumUHa віком Big З go 18 ро­ ків сироти, напівсироти позбавлені

може

У нас все більшої популярності

Віа "еаакції: нині у Бровар­ буgинку

розлучення

rромаДIИСЬКИЙ W1l106. За і проти

Центру соціального захисту

ському

чачи щасливі очі друзів і колег, які пускаються у нові любовні пригоди; інші чоловіки також починають вести «ризиковані ігри», які в більшості випадків закінчуються розлученням із

що

працівник

служби «Прийомна сім'я»

вану соціальну службу сімей­ них форм опіки «Прийомна сім'я», завданням якої є ство­ рення у місті прийомних сімей та їх соціальний супровід. Вже доведено, що у тісній співпра­ ці з громадою можна дати ді­ тям родинний затишок і тим самим забезпечити майбутиє держави. Так, в Україні вже реально існує 21 прийомна

ється «стадним інстинктом»: ба­

бути «інфекційним захворю­ ванням». Однак воно чомусь вражає найперше чоловіків. Опитавши майже 37 тисяч чо­ ловіків У 1500 закладах, учені з'ясували, що чоловіки з біль­ шим ступенем ймовірності приймуть рішення зруйнувати власний шлюб, якщо це трапля­ ється у сім'яхіхніх друзів чи колег по роботі. Насамперед, як стверджують вчені, це поясню-

зуміють подарува­ байдужі

У ході дослідження, проведе­

ного соціологами Швеції, з'ясу­ валося,

діти, хто може зігріти самотнє

ос­

яким небайдужа доля таких знедолених дітей, які вміють

у

можли­

ти їм родинне тепло і любов.

на була потрібною у цьому бу­ денному вирі.

лягаючи спати, обнімаючи іг­ рашку, яка за день пройшла

прокидаються

є

«рятівним

труднощів,

Кажуть:

І Не ДОnУnИМО вірус ДО lIonoBiKa! І

ті

вона усвідомлює: немає нікого рідного і близького, кому б во­

танньою, бо вона тримається на вірі. Ми віримо, що є люди,

знову

у кого

стати

й

для таких дітей, не злякаються

чий будинок, наша вихова­ телька, наші іграшки. Проте,

ни

броварчани,

цим

що

життям, а ще страшніше, коли

нять . Вони говорять: наш дитя­

прокинутися вранці від ніжно­ го маминого поцілунку. Та во­

Сподіваємось,

життя

без

укладення

на свою користь . Та

на

на здоров'я жінки. І все психічний стан жінки

опіки. А у gиmячій лікарні пе­

предмет цього існують висновки

кількості

ребуває

британських учених.

до нових стосунків. Навіть у са­

малюків

9

нароgженого

go

-

Big

ново­

Виявляєть­

розлучень

ся, ставлення до спільного життя

мотніх

чоловіка

ша за чоловічу.

2,5-річного ві­

ку, які щоgня чекають маму...

жінки

по-різному

жінок

і

переходу

психіка

стабільні­

Вперше у місті Нінон де Ланкло, відомій кур­ тизанці ХУІІІ століття, було вже 80 років, коли в неї закохався й власний онук так молодо во­ на виглядала. Тим же, хто нама­ гався вивідати секрет її нев'янучої молодості, вона чес­ но показувала клапоть замші і кип'ячену воду, промовляючи : «Ось моя косметика». Природніхто їй не вірив, вважаю­ що стара мадам дійсно знає,

личчя

виникає

збудЖуючи

електрика,

м'язи ,

яка,

робить

їх

ності. По суті, це примітивний електростимулятор, якого

широко

аналоги

використовують­

е приховує секрет молодості. І помилялися. Нінон де Ланкло

говорила

нуть,

чисту

правду.

дефіле), пластичні рухи (ритмо­

твердішими, надає шкірі пруж­

ся в сучасній косметології . Розтирати обличчя треба дві­ чі на день до почервоніння, ши-. рокими колами від носа до во­ лосся по 5-10 хвилин на кожну щоку і ваше обличчя зро­ биться рівним, набряки зник­

І

АНТІІЧА МОАЕІІЬНА СТУ АІІІІ

терті між замшею і шкірою об­

При

хідно дізнатися,

дізнатися

й наполеглива праця душі. Я дуже рада, що кожного вів­

основні

правила

мати уявлення

про

про сти­

лі в одязі та правильно догляда­

ти за своїм волоссям і шкірою. Виявляється, що все це не так просто, і тепер я дивуюся моїм однокласницям, які, не маючи ніякого уявлення про макіяж, намагаються копіювати своїх жди все знають, тому такі занят­ тя корисні і для них. Та крім всього цього, мене ще дуже при­

те

будження

процедура, а й омо-

випивай-

мл

150

води

гарячої

лоджуюча . рез

невеликими

10

Уже

че­

ковтками. Це не ли­

чите

ше

ше обличчя, гарне й

оздоровлююча

ваблює можливість виступати з показами колекцій одягу, а та­ кож самій брати участь у їх роз­ робці. Під час новорічних свят ми брали участь у карнавалі но­ ворічного костюма, який прохо­

днів ви поба­

у дзеркалі

ін­

здорове.

Усе в житті починається з ма­ леньких кроків,

а

на шляху до

успіху їх дуже і дуже багато. Адже будь-якому досягненню передує

Дієтологи стверджують, що дожити до старості у доброму здоров'ї не так уже й складно. для цього досить переглянути свої звички і внести зміни у систему харчування.

-

З'їдай два великі яблука на день. Рослинна клітковина, що міститься в яблуках, поліпшує перетравлювання жирів та біл­

ків, сприяючи зниженню ваги. - Замість пива й коктейлів краще

випити трохи

червоного

вина. Воно містить біофлавоно­ їди, що нейтралізують вільні радикали й мають протизапаль­ ну дію, а також є найбільшим джерелом антиоксидантів. Після важкого дня або виснажливих тренувань спожи­

вай 1 г вітаміну С, це вдвічі зменшить ймовірність підхопи­ ти застуду або грип, навіть під час сезонних епідемій. - На сніданок їж зернові пластівці. Кілька ложок пластів­ ців з цільного зерна (пшенич­ них, вівсяних, житніх) покрива-

тривала

праця.

лоти, яка знижує рівень небез­

свої заняття в дитячій СІУдії мо­

печного

ди

ну

-

серця

речовини,

гомоцистеї­

що

ушкоджує

стінки артерій.

-

За можливістю їж банани.

Завдяки безцінному для серця калію, що міститься у солодких

плодах, на

20 %

знизиш ризик

інфаркту!

-

Три

плитки

шоколаду на

місяць продовжать життя на ці­ лий ріК

-

шоколад зменшує рі­

«Jalie»

моєю

з

виснажлива

ють добову норму фолієвої кис­ для

Саме

та

цього

(<<Жалі»),

дорогою

я яка

до

почала стала

перемоги.

Звичайно, можна заперечити, чи правильний вибір я зробила, чи

дійсно необхідно це дівчинці мо­ го віку, чи принесе це якусь ко­

ристь? На всі ці запитання я від­ повім дуже просто, а саме розповім про нашу студію, і ви самі дізнаєтеся, чи правильний вибір я зробила.

в

Модельна студія «Jolie» (<<Жолі») одиа із восьми чле­

крові, підвищує імунітет і дарує

нів Асоціації дитячої моди, яка

гарний настрій.

об'єднує дітей 5-14 років і на­ дає їм можливість розкрити та реалізувати свої творчі здібнос­ ті . Останнім часом побутує дум­ ка, що якщо мова йде про моду, то має обов'язково бути щось

вень

-

«поганого»

холестерину

Щодня випивай

2

літри хо­

лодної води . ЛИше завдяки цьо­ му

за

місяць

без

особливих

зусиль ти схуднеш на півкілог­

рама: щоб нагріти воду до тем­ ператури 3б,б градуса, організ­ му треба додатково спалювати

109

ккал у день. Якщо хочеш до

літа скинути

2-3

кг, почни їсти

не гарячу, а ледь теплу їжу.

див

у

Наша

Театрі

драми

колекція

і

комедії.

називалася

краса,

витонченість.

поганого

в

тому,

що

Чи є щось я

хочу ста­

ти особистістю: мати гарну ходу (цьому нас навчають на уроках

-

це

торка

та

п'ятииці

маю

можли­

вість відвідувати заняття в дитя­

чій

«Jolie»

студії

(<<Жолі»),

яка

працює в міському клубі нашого міста по вул. Гагаріна, 6. До речі, Асоціація

дитячої

реєстраційне

(N20249-2001 Думаю,

моди

має

свідоцтво

г.о.)

моя розповідь хоча б

частково

зруйнувала

такі

роз­

повсюджені на сьогодні стерео­

типи сприйняття моди, особливо дитячої. Хотілося, щоб в нашому житті було якомога більше кра­ сивих,

а

головне

-

щасливих

людей. Тож бажаю вам успіху і пам'ятайте: щоб чогось досягти, необхідно

цього

по-справжньо­

нас на заняття, і ми переконає­

і

стали

справжніми

зірочками.

Серед них пригадую Гончарову Наталку, яка знялася у рекламі GAIA, Панкевич Вікторію, яка

стала

«Міні-мод~ллю-2002»

багатьох

інших.

Нам

та

дуже

приємно було побачити свій виступ на телеекрані, почути теплі слова на адресу нашої сту­ дії від президента асоціації І. Ю. Ярмак. А у Броварах наш дебют від­ бувся у МКЦ «Прометей» під час Різдвяних зустрічей. АДМ також організовує та проводить дитячий конкурс «Міні-модель України», спільний з КТМ про" ект телевізійного конкурсу «Мі­ ні-фото теле-стар»,

бере участь

у акціях «Людина року», міжна­ родних виставках

«Бебі-експо»,

тож

стиль,

краса

Я дуже хвилювалась щодо нашо­ го дебюту, адже виступали діти, які навчаються вже не один рік

те:

насамперед

бо

не лише приваблива обгортка, а

му хотіти. Але, якщо ви ще досі

у фестивалі «Морські сезонИ»

це

Мені ще так багато необ­

«Просто Пеппі». У карнавалі брали участь усі студії асоціації .

дуже негарне. Але ж ви забуває­ мода:

натхнення та ро­

вильну, ви мову (акторська май­ стерність). Мені хочеться

мам . До речі, мами теж не зав­

Існує простий спосіб очищення організму від солей. Щоранку після про­

-

бота!

етикету,

зморшки розгладяться.

А поки що

пластика), гарну, а головне пра­

поле

для

діяльності

-

дуже

широке . До того ж навесні ми відвідаємо справжню фотосту­ дію, щоб вперше в житті відзня­ тися на професійне фото.

не згодні зі мною, приходьте до

мо вас не словами, а ділом. Інформація за телефоном:

5-31-00. Катерина КРУПІНІНА, учениця гімназії ім. Степана Олійника. На фото: юні моделі.


~ Запитуйте

-

є ще й інші варіанти. Тесть також мо­ же оформити дарчу на ім'я вашої дру­

рахунком у вашого тестя і оформити йо­

приймає ваш тесть. Але не слід забува­

жини.

го на вас чи

ти, що незалежно від виду

млення

складуть

BapTocri

автомобіля

плюс

равління без права відчуження, а також про

І. СОКОЛЕНКО.

те,

тесть.

у цьому випадку ви зможете скорис­ татися декількома варіантами, про які нижче наша розповідь. Якщо у вас хоро­

ші стосунки з тестем і дружиною, до то­ зекономити

кошти,

на

кого

власником

м. Бровари

ви хочете

вона

буде

автомобіля

Слід пам'ятати,

виписана,

AOBipeHocri

залишається

всі

від

платежі,

таріуса, як правило,

ти видану ним довіреність. Також необ­

дальшою постановкою на облік у МРЕВ. У такому випадку ваша дружина стане

рахунку.

хідно відмітити, що У випадку смерті до­

повноправною

вірителя,

При постановці його на облік у МРЕВ

майно

може

бути

ми

(якщо

довіреність. Рішення про те, що яка це буде довіреність генеральна чи на уп-

буде

не

складено

зможе

вписати

вас

у

автомобіля. паспорт,

що

За

з днем народження.

Рада Спілки ветеранів

Ми тебе з любов'ю обнімаєм. Море щастя й радості бажаєм. Рідний, дорогий наш,

війни в Афганістані

Можна використати

для надання населенню допомоги з соці· альних, юридичних, психологічних проблем. Лінія «Телефону довіри. є безкоштовною і працює щодня з 15.00 до 20.00 за номе·

.м. Бровари щиро вітає свого бойового товариша

ром

Миколу Івановича

й такий

8-800-500-21-80.

СЕМЕНЕНКА

3АВОД

гнуття листового металу;

• виготовляє

переключення

лімерними фарбами;

• приймає замовлення на то­

МОЖЛИВИЙ ДЕМОНТАЖ,

абонентів

тимчасові перебої у роботі теле­ фонів у вхідному, вихідному та

карні, фрезерувальні та інші види металообробки; • виготовляє декоративні гра­ ти під замовлення.

Для оптовиків ексклюзивні ціни.

увагу

(044) 244-29-83, 493-06-34, 201-89-27.

~A~ Ціна AoroBiplfa. Довідки за телефонами: 6~B7·72, 5-76-01,

з

цифри

«2».

Наступні

чотири цифри у телефонних но­ мерах абонентів АТС села Пухів­ ка залишаються без зміни. Наприклад:

Телефонний номер 36-2-1 О після переключення АТС з міста Бровари чи іншого населеного пункту необхідно набирати так:

26-2-10. Місцевий телефонний зв'язок

між абонентами села Пухівка при цьому буде діяти також за 5-значною нумерацією. Наприклад:

ТелефОнний номер 2-10 села Пухівка іншому абоненту села Пухівки після переключення АТС необхідно набирати 26-2-10. За додатковими поясненнями та зауваженнями просимо звер­

татись

за

телефонами

0-087

(бюро ремонту сільського теле­ фонного зв'язку) або за телефо­ ном 5-13-70 (диспетчер ЦЕЗ

NQ 1). Адміністрація Центру електрозв 'язку Н!! 1. О В Е

Ж нтт Я

• -

rазemа

Броварських мІської та районної раА, районної Аержавної uмiHicтpaцiї.

спІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

peAaKuiї газеmu, Броварські міська і ра(lОнна

paAu,

раСlOнна

,. ,.

адресою: м. Бровари, вул.

,. ,

Гагаріна,

26.

Реєстрація акціонерів про­ водиться з 9 годин до 12 го­

,.

дини.

,.

Широкий асортимент імпортних елек­ тронних тонометрів та термометрів за низькими цінами.

фінансово-господарську

ді­

пн-пт з 8.00 ДО 19.001:81 вул. Гагаріна 5\ 9.00 ДО 17.00 ' нд з 9.00 до 15.00 І 5-15-52

Сб з

яльність товариства за 2003 р.

і

перспективи

розвитку у

2004 р. 2. Звіт ревізійної комісії за 2003 рік. 3. Звіт спостережної Ради. 4. Затвердження річних зві­ тів та балансу товариства за 2003 р.

5. Внесення змін до складу спостережної ради.

«TOprMAW» • ОРЕНДУ:

3дАС ,. ВИРОБНИЧІ

ПРИМІЩЕННЯ за адресою: м. Бровари, вул. Красовського, 16; ,. АВТОКРАН KC-3S7SA на шасі аlм ЗІЛ 133ГЯ вантажо­ підйомністю 10 Т., виліт стрі­ ли 15 м.

Довідки за тел.:

1. Звіт голови правління про

5-21-34, 5-30-57.

6. Затвердження нового не­ залежного реєстратора.

7. Про затвердження нової редакції внутрішніх положень товариства.

Учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує

МІський IJIVI. вул. Гагаріна,

ним

представникам

реність

оформлену

-

.сIХ6_В....их

дові­

згідно

-

ТзОВ "Екс-Альфа»

дична адреса

-

юри­

(25564844),

м. Бровари, вул. Гага­

ріна,

21, рішення Ng 30.09.03 р.;

290І14-03

від

ТзОВ «Інекс»

-

ри, вул. Горького, від 6.10.03р.;

ПП «Агросоюз»

-

ПП "Бізнесекопром» (30117916), м. Бровари, вул. Кутузова, 125, Ngp291j14-03 від 30.0903р.;

-

ДП ТВФ "Софія-5» (00911701), м. Бровари, вул. Радистів. 3, Ngp289/14-03 від 30.09.03р.;

-

ТзОВ "Даня» (23586190), м. Брова­ ри, вул. Гагаріна, 16, Ngp300j14·03 від

-

7.10.0Зр.;

ПП "Делікатесморепродукт» (24885799), м. Бровари, вул. Гагаріна, 22, Ngp301j14-03 від 7.10.03р.; - ТзОВ "Лагуна» (25293813), м. Бро­ вари, вул. Радистів, 3, Ngp302j14-03 від

(25295752), м. Брова· 3, кв.в, Ngp131j12-03

з

НI3IНІПІ:

чинним законодавством.

вари.

б-р.

(20620058),

Незалежності,

Ngp376j2-03

кв.95,

від 14.1О.03р.;

ПП «Техбудсервіс»

-

м. Бро­

9-а.

(30356215),

М.

Бровари, промвузол, 3АО «Завод плас­ тмас»,

ТзОВ «СЛІМ»

ри,

від 14.10.03р.;

Ngp377/2-03

вуn.

(20578267),

Возз'єднання

м. Брова·

5·а,

кв.В2,

NgрЗ94/2-03 від 21.10.03р.;

м.

Ngp393j2-03

бульв.

- ПП «Флоріана» (24220551), М. Бро­ вари, вул. Енгельса, 10-а, КВ.39, Ngp263j15-03 від 1.12. 2003р.;

7.1О.03р.;

Ngp392j2-03

- ДП "Донкон» (30082611), м. Бровари, вул. Київська, 186, Ngp132j12-03 від

- ПП "Промторг» (30117874), м. Бровари, вул. Кутузова, 131, Ngp160j12-03

6.1О.03р.;

від4.11.03р.;

-

бровари, вул. Грушевського, від 6.1О.03р.;

кв.

3,

184,

N!!p133/12-03

ЗАТ

-

СП концерн «Ксоан» (248В5479). м.

смт.

від 21.10.03р.;

«Базис-Транзит»

В.Димерка,

Ngp162/12-03

Засновникам

необхідно

здійснити заходи

ААРЕСА:

07400.

1. 2. 3. 4. 5.

з

-

- ПП "Каліфорнійська інтернаціональ· на корпорація» (30270259), М. Бровари, вул. Пирогова, 2, Ngp209/12-03 від 9. 12.2003р.; - СП «Дунвен»(14297728), Бровар­ ський район, С. Шевченкове, радгосп «Шевченківський», Ngp208/12-03 від 9.12.2003р.

ліквідації підприємств У відповідностІ з чинним законодавством.

За необхідними роз:Ясненнями звертатись до Броварської ОДПІ (тел. 4-01-18).

Кцівська 061\ •• М. Броварц. 6УI\ЬВ. Незалежносmі,

соuіальнuх

бухгалmерія;

Степ-класу. БреЙк-дансу. Хореографії (4-5 років). Бальних танців. Сучасного танцю.

Довідки за тел.:

5-60-69.

!!І Втрачене свідоцтво про держав­ ну реєстраціЮ суб'єкта підприєм­ ницької діялыfстіi NQ 66151203, видане Броварською рейдержадмі­ ністрацією на ім'я ГАВЕНКО Тетяни Володимирівни, вважати недійсним.

!!І Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія А NQ 171645, ви­ дане Броварським міськвійськкома­ том на ім'я ПАХОЛОКА Вадима Гри­ горовича, вважати недійсним.

!!І

Втрачене свідоцтво на право

власності житлового будинку та присадибlfИХ будівель С. Рожни, ви­ дане Броварською ОДПІ на ім'я ЖЕ­ БЕЛЬ Варвари Іванівни, зареєстро­ ване за N!!261 від 15.08.97 р., вважати недійсним.

!!І Втрачене посвідчення учасника бойових дій серії АА NQ 336557, ви­ дане Броварським міськвійськкома­ том на ім'я ВАНСОВИЧА Руслана Анатолійовича, вважати недійсним.

!!І Втрачене свідоцтво NQ 67090527 від 17. 08. 01 р. платника податку на додану вартість, видане Бровар­ ською ОДПІ на ім'я ЦИГЛЯР Світла­ ни Василівни, вважати недійсним .

2.

РеАакmор: 4-03-76. 3асmупнuк реАакmора: 4-21-34. 8іААілu:

і

вул.

(23583777) Заліська, 2,

від 4.11.03р.;

у зв'язку З ліквідацією юридичних осіб вважа­ ти недійсними їх статути, свідоцтва про держав­ ну реєстрацію, печатки і штампи.

МПП «Кооператор» (13703737), Броварський район, с. Заворичі, вул. Суворова, 8, Ngp358j16-03 від 25.11.2003 р.;

-

(13733767), Незалежності, 14,

від 21.10.03р.;

Бровари,

ПП «Жанна»(24209940), М. Брова­ вул. Кирпоноса, 13, кв. 27, Ngp359j16-03 від 25.11.03р.;

-

ри,

(23582424), 2, кв. 51,

Гагаріна,

ВКФ «Бровариінвест»

М.

вул.

- ТзОВ "Макс Вал» (24219393), Бро­ варський район, С. Русанів, вул. Леніна, 91, Ngp360/16·03 від 25.11.03р.;

ПП «АлЬфа-Полімер» (20587421), М. Бровари, вул. Черняховського, 13, кв. 46, Ngp264j15-03 від 1.12.2003р.;

ДП «Велвана-Бровари»

Бровари,

- ТзОВ «Меблі» (13726075), м. Бро­ вари, вул. Київська, 310, Ngp161j12-03 від 4.11.03р.;

6

3Вn••1IIJC

особу (паспорт). Уповноваже­

сільського rocnoAapcmBa 4-02-92; nромuсловосmі numaHb, лuсmів і масової робоmu 4-04-81; npuUOM оголошень 4-23-26.

3а точність викладених фактІв вІдповІдає автор.

• J\истування з читачами - на сторінках zазети. 61285

Високоякісне обслуговування за низь' кими цінами. Широкий асортимент медикаментів. Пенсіонерам вітчизняні ліки зі зниж­ кою 20 %. Дорогі ліки - з мінімальною націнкою. Приймаються замовлення на відсутні ліки. Інвалідам ВВв та учасникам бойових дій ліки за рецептом - безкоштовно.

РІШЕННЯМИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СКАСОВАНО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ТАКИХ СУ6'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ:

Свідоцтво про державну

реєстрацію кі f'( 259 від 10. 12. 1997р. індекс

що загальні збори акціоне­ рів відбудуться 25 березня 2004 року о 14 годині за

• Редакція не завжди nоділяє позицію авторІв.

АеРЖаАмінісmраuія.

Ш~@8

,.

&роварська ОДПІ ПОВЇДОМnЯЕ:

в нумерації телефонів абонентів

тись

21.01.02 р.

С,М. Т. Калита, БрреаРСЬJ(ОГО РёН

села Пухівка.

ції всі номери телефонів абонен­ тів села Пухівка будуть почина­

3АВОД

Тел./факс.:

на

IIAnПlа мапрll ДИТИНИІІ

правління ревізійної комісії та

5-33-53, 5-40-61.

із закупівлі.

зміну після переключення АТС першої цифри «З» на цифру «2»

Так, після переключення стан­

Звертатись за телефонами:

Запрошуємо до роботи менеджерів

місцевому телефонному зв'язку у дні переключення. звернути

замовлення

• покриває металовироби по­

телефонної станції села Пухівка на нову цифрову АТС можливі

Просимо

під

різні металоконструкції;

САМОВИВІЗ.

року

«TOprMAW»

• пропонує послуги з порізки,

lIItДЗIIa МiнnpoмпoJiтики

I18М1НОЬНІ ПIДПРНСМСIВІ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

щастя, здоров'я, добра!

N! 269748,

6-12-15,

МРЕ В ДАІ, капітан міліції.

спосіб-

[jj]®0~®[lil!I)II](~u

з дне.м народження. Зичи.мо

Лiцettзiй ЛА

тел.:

Олександр ГУБСЬКИЙ,

«Телефон довіри»

5-6 лютого поточного

консультацією

за

заступник начальника Броварського

ЛИТОВЧЕНКА

денням

детальною

звернутися

ня тимчасового реєстраційного талона.

Миколу Григоровича

Центр електрозв'язку NQ 1 по­ відомляє, що у зв'язку З прове­

-

отримати тимчасовий реєстрацій­

люблячого татуся

IipoBapCbKoro

довідки­

варіант

виключає в подальшому необхідність ви­

вам

побуткомбінат»

До vваrи аliонентів тепефонної мережі міста liровари та районv!

можливий

дачі на ваше ім'я довіреності й отриман­

чоловіка, дорогого сина,

З любов'ю - мати, дружина Надія, син Григорій, дочка Валентина.

Іще

складає не меншу

оформлення

5-41-76.

ВАТ «&роварський

лихо і біда. А душа хай вічно буде молода. За радість, щастя і тепло. За все тобі сnасuбі. любий! І скільки б рОКів не спливло, Нехай довіку в нас так буде.

саме

більш

можна

Державним комітетом України у спра· вах сім"і та молоді за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні створено Всеукраїнську дитячу лінію

веселковій цвіт. Хай тебе минають

ніж

потрібно

до довіреності

ний талон у відділенні МІ.

Хай тобі сміється

цьому

оформлення договору купівлі-продажу.

Шановні мешканці міста!

проживи сто літ.

при

заповіту).

В додаток

було

вона

власницею

вашу дружину,

ви зекономите гроші: адже послуга но­

момент власник машини зможе скасува­

розділено порівну між його спадкоємця­

що

офор­

суму,

його

в

на

відсотків

пов'язані з його зняттям з обліку і по­

все

що

Причому всі витрати

просто купити автомобіль за довідкою­

будь-який

будуть сплачені за переоформлення ма­ шини, достатньо попросити його дати

•н

4.02

_к ОФОРМИТИ АВТОМО&ІІІ.?

відповідаємо

Мій тесть npожuває в інШОМУ міс­ ті і хоче віууати мені свою машuнy. як краще її оформити1

го ще

... ~

3а змІст реклами відповідальнІсть несе рекламодавець.

ВіААруковано в ЗАТ "6роварська Арукарня· управління у справах

npecu

та інформаuіі KUЇBCbKOЇ оБЛАержаАМіністраuіі.

Зам. 491 Тираж 2100 прим.

#8 2004  
#8 2004  
Advertisement