Page 1

СУБОТА

з лютого

2001 р. N!! 8. (9209)

Виходить з 17 1937

квітня року

Газета

Броварських

міської та

районної рад, районної державної адміністрації

"МИЛОСJ:::РДЯ щодня", "Доно­

А взас:,юлін

з обласною

орІ·аІ-Іізацісю, Jвідки також над­

ці І·асла нкнайкр<tще характери­

холитІ,

зуюп. роботу ці сї :чі ж на родної

з~юrу втілити в жи1т>І баJ·ато не­

орІ·ані:зації, осередок нкої 11лідно

відкл<tдних ІІроектів.

діє у н<шю~ІУ місті й районі. Цими

До

ПОСИЛJ,ІJі!

fiO'Ii,

ДОГІL)~ІОJ'а,

у ІІЛіІІІі!Х OCl'pt:ЛKY

зидїі Бров<tрськоі міськр<tйонно·І

дітей-інвалідів, організацін І'<tрн­

орІ·ані:з<tції Товариства Червоно­

'ІОІ'О Хар•ІунаІІІІ>І Cal\IOTHiX Пре­ старіЛИХ гоголів•Іан, придбання

ентузіаст цієї справи Алла Павлів­

на

Руден­

ко.

Ії

взуття ДЛЯ ТИХ, КОІ'О обслугову­ ЮТІ. СОЦі­

до­

аЛЬНі

повідь була

Відбулася телефонна розмова Президента Украї­

-

створеш ІН І\t:юру реабілітації і\МІ

І'О Хреста, нку очолює справжній

В.Путіним

/І,і!Є

ІІре­

лня~1и вілбулосІ. :засід<tннн

Телефонна розмова з

спр<tв.

моІ·а всім в їх нуЖденний •Іас" -

пра­

цівники

На минулому тижні відбулося засідання комісї{ з nроведення ВсеукраХнеького пере­ nису населення, який буде nроходити 5 груд­ ня цього року. Засідання nровів nерший зас­ туnник міського голови Леонід Гринчук. Усі присутні, а це керівники nідnриємств та організацій міста, висловили свої думки та nропозиці1. щодо кращої організаціі цього ши­

короткою,

1\1 і с ь ко І' О

проте

усі

територі­

запрошені

алJ,ного

Так, колективу комунального госnодарства

-

чинних

міста доручено найближчим часом вnоряд­ кувати назви вулиць. у разі необхідності за­ мінити таблички, у багатоnоверхових будин­ ках nоновити нумерацію. Усе це буде зроб­

ке­

це ІІ тр у,

ни Л.Кучми з Президентом Російської Федерації

рівники

проведен­

В .Путіним, у ході якої йшлося про комплекс питань, які передбачається розглянути під час робочої

або

а

це

прел­

нн

ставники

лобро­

рокомасштабного

заходу.

зустрічі глав обох держав у Дніпропетровську в

колективів,

акцій

до

лене з метою зменшення неnорозумінь для

першій половині лютого цього року, повідомляє

дінльні стt.

Дня матері

людей, котрі будуть проводити nерепис на­

Укрінформ з посиланням на управління пресслуж­

яких

та Днн Пе­

селення.

би Президента Украіни.

~ювана

снря­

ремоги

на

~чедико­

Уряд уточнює програму Уряд планує уточнити завдання своєІ програми "Реформи задля добробуту" на цей рік шляхом підготовки відповідного _документа,-який буде зат­ верджено відповідною

постановою Кабінету

Міністрів. його робоча назва - "Меморандум еко­ номічної політики. Ключові завдання Кабінету Міністрів на поточний рік". Про це поінформував

журналістів під час брифінгу у вівторок Урядовий секретар Кабінету Міністрів Віктор Лисицький.

З мовними експериментами

·

освіти своїм рішенням рекомендує Кабінету Міністрів України призупинити роботу Української національної комісії з питань правопису при Кабі­ нетові Міністрів України до розгляду парламентом внесених законопроектів про мови в Україні.

У Львові уже епідемія З вівторка припинено заняття у школах, ліцеях, гімназіях Львова -таке рішення прийняв головний санітарний лікар міста у зв'язку зі збільшенням кількості випадків захворювання на грип. Лише за останні шість днів захворюваність перевищила епі­

демічний поріг на 7,З відсотка. набирає обертів й інша інфекційна хвороба - кір.

Кількість столичних районів буде скорочено Депутати КиІвради ухвалили остаточне рішення

1О,

верств

ІІа­

14 до

повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив голова столичної міськдержадміні­ страціі Олександр Омельченко, територіально-ад­

міністративна реформа у Києві має завершитися до ~ін ця 2001 року. У третьому кварталі будуть виз­ нач!=Jні межі нових районів. З карти міста зникнуть

такі історично необгрунтовані назви, як Ленін­

совоІ·о догляду за хворими. Є по­ передня до:човленісп,

Отож правелення благолійних

r-ІісІ,к­

і

можна підібрати серед безробіт­ них бажаючих доглядати хворих,

організація свят для дітей-сиріт,

нкщо в сім'ї усі працюють або на

інвалідів, ветеранів, розподіл гу­ манітарних надходжень, надання

'Іас відпустки тощо. Цікавою обіцяє буги нризова

невідкладної медичної допомоги

акція "І любов, і шана", присвя­

все це снрнмоване на те, щоб

чена Всесвітньому дню Червоно­

квитків,

реалізація залучення

марок

треби найнужденніших бровар­ чан і жителів району. Звичайно, без постійноІ'О вдос­

від

12 · грудня 2000

року

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 21.08.97р. N~ 132-16-22 "Про затвердження Положення про "Почесного громадянина міста Бровари"

На засіданні президії було та­

Відповідно до протокольного доручення виконавчого комітету міської ради від 17 .10.2000р. "Про порядок присвоєння зван­ ня "Почесний громадянин міста", враховую­ чи рекомендації комісіІз питань регламенту.

го Хреста

(8

травня} та Міжна­

родному дню матері

(14

травнн}.

кож затверджено бюджет, шт<tт­

депутатсько! етики та контролю за виконан­

коналенн>І методів роботи, актив­

ний

ням рішень мІськоІ ради, міська рада

ної спіІшраці з депутатами, орІ'іІ­

місІ,крайоІшо·І

орІ·аІІіз<щіі Това­

нами місцевого самовр>Ідувашт

риства на

рік. Є налі~І. що :>і

та

І·ро­

збільшенням шт<tту зміцнип.ся й

мадськістю, комерційними струк­

матеріальна база осередку (Іюки

райдержадміністрацією,

ро:~ІІИС

2001

та

КОІІІТОрИС

турами, благородна снрава була

що у новому приміщешІі немає

би

телефона}. Є потреба у нодаЛJ,­

нриреченою.

вдячність

Особлива

адміністрації райлі­

-

шому поширенні

волонп:рсІ,ко­

карні на чолі з головним лікарем

го руху,

ІЛ.Сокуром за постійну турботу

надання <tдресної допомоги, залу­

і увіІІ'у до

'Іенні донорів-благодійників і т.п.

проблем

Червоного

Хреста. Однак, нк Jаув<tжив го­

Отже,

удосконаленні системи

оріснтири

Попереду копітка нраця заради

Товариства

хворих і немі•ших, усіх, хто в наш

ЧервоноІ·о

ОлеІ' Миколайович

Хреста

Гуленко,

у

Бранарах працюють са~ювідNІНі люди, котрі с координатора~Іи і НаТХНІЧІНИКаМИ баІ'аТЬОХ ЛОбрих

надоЄІІо молока на корову.

/Jpyra -

ДПЗ <<Пfюсківський»

ВАТ а/к-т «Калита»

ФГ «Журавушка» ТОВ «Агро-2000» ТОВ «Зазим'я» ПП «ТУР» (В.Димерка)

ТОВ "Бобрицьке» ТОВ «ОбОЛОНЬ» тов «Шевченківське» тов "Русанівське»

ТОВ «УКQаїна-агро» ТОВ «Красилівське»

ТОВ «Семиполківське» ПП «Придеснянське»

Усього по району

І.З.ПЕТРЕНКО.

немилосердний •Іас ІІО'І'ребус ре­

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

кання, яка відбудеться

ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ УПРАВЛІННЯ АПК РАЙОНУ ПРО СЕРЕДНЬОДОБОВІ НАДОЇ МОЛОКА В ГОСПОДАРСТВАХ РАйОНУ СТАНОМ НА 31 СІЧНЯ Ц.Р. -

Міський голова

альноІ'О піклування і нідтримки.

,. . . • і.•і!і!811ІІ•тRІRІ:·І·І·І:····. . . ;~ (Перша графа

ВИРІШИЛА: Внести доповнення до рішення міськоІ ради від 21 .07 .97р. N2 132-16-22 "Про зат­ вердження Положення про "Почесного гро­ мадянина міста Бровари: абзац nерший пун­ кту 2 Положення викласти у такій редакції: "Звання "Почесний громадянин міста Бро­ вари" присвоюється рішенням Броварської міської ради наnередодні святкування Дня міста".

визна•Іс~но.

лова нрезидії обласної оргашзації

голові Олексію Максимовичу ІЩЕНКУ присвоєно почесне звання "Заслужений будівельник України". Вітаємо, Олексіє Максимовичу!

коресnондентів "Нового жипя»).

із

районним центр011.1 Jі!ЙНЯТОСТі, ле

спонсорів,

лотерей,

тові УкраІни, колишньому Броварському міському

{Із засобів масової інформації та за nовідомленнями

"Рука дономоги",

на на них, дає плілні резум.тати.

ТОВ ••Требухівське»

Указом Президента України народному депута­

вете­

зусиллнм Іуманна ~1ісін, Іюкл<tле­

ляться Голосіївський, Дарницький, Деснянський,

Висока відзнака

служба

На засіданні також обговорювалися деякі технічні питання.

Окре~ІОЇ

яка б надавала ІюслуІ·и з ТИМ'ІіІ­

Кооп-в ім.Щорса

важення до найближчих виборів.

вдіІJ.

перекоІ Іатисн: Jанднки снільним

градський, Мінський, Московський, Ватутінський,

Після скорочення кількості районів, сказав Олек­ сандр Омельченко, депутати збережуть своІ повно­

та

хідні!

JмоІ·ли

Жовтневий, Радянський і Харківський райони. З'яв­

ський, Солом'янський, Святошинський, Шевченків­ ський.

війни

роз~юви заслутонус вкрай необ­

-

Племоб'єднання

Дніпровський, Оболонський, Печерський, Поділь­

ранів

селеІІІІ>І, зокреча інвалідів, літніх

залучені кошти витратити на по­

Крмітет Верховної Ради України з питань науки і

про скорочення кількості столичних районів з

ня

Іrе:JаХИІІІ,ених

люлей, дітей та ~юлоді,

-

краще не поспішати

вшануван­

соці<tлІ.ІІИЙ :~ахист

зі

плюс або мінус на цю дату торік. У кілограмах}.

14,0 13,1 8,1 7,5 7,2 6,4 6,1 5,3 4,5 4,2 3,0 2,7 2,6 2,1 1,4 1,4 1 '1 5,4

+1,8 +О

+1 ,6 +0,7 +1,1 +О

+0,4 +1 ,О +2,5 +0,4 -2,0 +0,6 -1 ,О +0, 1 -0,2 -1,5 -0,6 +0,2

року о

14.00

1

лютого

2001

годині в приміщенні малого

залу міськвиконкому.

НА РОЗГЛЯД СЕСІІ ВИНОСЯТЬСЯ ПИТАННЯ: І. Затвердження звіту про виконання бюд­ жету м.Бровари за 2000 рік. 2. Про бюджет м.Бровари на 2001 рік. З. Про nідсумки соціально-економічного і культурного розвитку міста за 2000 рік та nрограму соціально-економічного й куль тур­ ного розвитку міста на 2001 рік. 4. Про фінансування витрат, nередбачених в бюджеті міста на 2001 рік, для виnлати що­ місячно'І матеріальної допомоги студентам ІЗ

числа сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. 5. Про затвердження заходів nрограми .. охорона довкілля в м.Бровари до 2005 р.''· 6. Про реєстрацію договорів купівлі-про­ дажу.

7. Про затвердження переліку об'єктів ко­ мунальної власності територіальної громади

м.Бровари, що підлягають приватизації у році. 8. Затвердження «Правил розміщення ма­ лих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності». 9. Про реорганізацію Будинку милосердя

2001

для неповнолітніх.

1О.

Різне.

Міський голова

І.З.ПЕТРЕНКО


3.02 ~

·' ...... ' ' ........,~~ ~ ... '

·" '·' ",, '

ПОНЕДІЛОК,

5

О. 20 Муз. завод 1.20 Музика на 7-му каналі 1.ЗО Інф. прогр. •Наш час• 1.45 Програма •Стрес• 2.00 Муз. програма

лютого

УТ-1 15.0 УrН- •ДЕНЬ• 15.15 Погода 15.20 Студія «5»

16.ЗО Нова колекція Ук-

раїнська епоха

17.00 Т/с •дотик янгола• 17.55 Закон є закон 18.00 УrН- •Вечір» 18.10 Погода 18.15 На зламі тисячоліть.

Ук­

раїнська епоха

18.20СамеТой Т/с •Школа ризику». Ч.2 19. 1О В/Ф •Оксамитова революція» 19.55 Бізнес-простір 20.25 Телеслужба •Милосер-

18.45

дя•

20.45 Вечірня казка 21 .ОО УТН- Панорама 21 .40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 •Акцент» В. Лаnікури 22.1 О Футбол. ПІслямова до Кубка СnівдРужності Ігрове шоу НХЛ 2З.40 Хіт року 2З.45 Погода 2З.55 НІчний канал

22.40 Хокей.

11.З5 Телемагазин

11.45 Моделі 12.10Телемагазин

УТ-2 7.00Сніданокз •1 + 1• 8.00 •Жіночий погляд• 8.ЗО Сніданок з •1 + 1•

9.15 Ток-шоу •Без табу• з М. Вереснем

10.05 Телемаркет 10.20 Що в уnаковці? 10.25 Телемаркет 10.40 Хіт року 10.45 Х/Ф •Фучжоу•. 1, 2 серІІ 12.50 Телемаркет 1З.О5 Діловий канал. •Тиждень•

1З.50 Що в упаковці? 1З. 55 Хіт року 14. ОО Освітній канал 15.00 Перерва 16.00ТСН 16.1 О Т/с •Район Сансет• 17.00Tjc •Нові пригоди Робін Гуда• 17.50 Т/с •ІсторіІ сучасного

1З.З5 Телемагазин

1З.55 Закон є закон 14.00 Сучасні укра·Інські

романси. Співає Л. Недін 14.50 Формуладолі 15.05 Х/Ф .Переворот• 16.ЗО М/с •Хранителі історій•. 1 серія 17.00 Таємниці nортретного фойє 17.З5Ім'я 18.05 Наш теплий будинок. Ч.1

18.15 За лаштунками 18.45 д/Ф •Оксамитова

КОХаННЯ»

матчІв

чемпюнату ІспанІІ. з фут­

болу 20.ЗОСТН 20.45 Київсью ділові новини 21 .ОО Міські новини 21.25 Телемагазин 21 .ЗО Вісті тижня 22.20 М/Ф •Жив собі пес» 22.ЗОСТН 22.40 Київські ділові новини 22.50 Х/Ф •Все те, про що ми так довго мріяли»

О.З5 Комn'ютер Х

0.50 •Pro-Art». •Гість студІІ• 1.05 •Pro-Art•. •Київ класичний»

1.20 •Pro-Art».

•За лаштунка­

ми сцени•

1.40 •Pro-Art•. 7.00

•Ліри•

ІСТV Хіт-nарад •Російські

ГірКИ». Підсумки ТИЖНЯ

20.55 Х/Ф •У тенетах дияво­ ла•. 1 серія 21 .ЗО Т/с •Ворон-месник•. З серІя

Ток-шоу М. Вересня •Табу» 2З.ОО Телеслужба •СитуацІЯ» 2З.15ТСН 2З.З5 Х/Ф •Холодний розра­

22 20

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З ОО, 14.00, 15.00, 17 ОО, 18.00 "Факти". Гарячі но­ вини

9.15 Т;с •Жозеф Бальзамо• 10.15 Т/с •Анастасія• 10.40 Т/с •Вдова Бланка•

війні»

14.20Х/ф •Шербурзькі парасольки»

УТ-З

7.00 •Новий день• 7.05, 8.00 Новини 9.00 Новини 9.05 Інтерспорт 9.10 Погода 9.15 Т/с •ПовітрянІ замки» 9.55 •Вікенд• з І. ЗІнченко 10.25 Т/с •Тінь• 11.10 Т/с •Як сіль і перець» 12. ОО Новини 12.1 О Інтерспорт 12. 15 Т jc •Даллас» 18.00 Новини 18 15 Т jc •Марія Селесте>> 19.10 Міні-серіал •Тільки кохання))

20.00 •Подробиці•- Час 20.45 Інтерспорт 20.55 Погода 21.00 •Маски• представля­ ють. Фільм •Троє в чумі• 21.20 Х/Ф •Тремтіння• 2З.ОО •Секретні агенти розповідають>>. 1. Справа про убивство спецагента. 2. Справа про шантаж

2З.50 •Подробиці•. Підсумки дня

0.05 Погода О. 1 О Х/Ф

15.50 М/Ф 16.00 М/с •Крихітка Мемоль» 16.25 М/с •джед Марс• 16.45 Хіт-парад •Гаряча сімка»

Т/с •Під сонцем Сен­ Троnе» 17.45 Хіт-парад •Російські

16.55

гірки)>

17.55 Т/с

•Приватний детектив Магнум• 18.45 Факти

19.00 •Факти•. Докладно 19.20 Х/Ф •Лікар сумує• 21.00 Факти 21.20 Спорт 21.25 Погода

випуск

2З.20 Спорт 2З.25 Погода 2З.ЗО "Плюс/Мінус" 2З.40 Т/с •Під сонцем Сен­ Троnе• О.ЗО Хіт-парад •Гаряча сімка• 0.40 Хіт-парад •Російські гірки•

7 КАНАЛ 8.05 Молодіжна телеслужба 8. З5 Муз. завод 9.З5 Т/с •Діаманти•. З серія 1О.ЗО Полювання на зірок 11. ОО Family album 11.ЗО Моя зірка 12.05 Бути жінкою 12.ЗО Шоу самотнього холостяка

1З.ОО Муз. завод

14.00 Малий бізнес сьогодні 14 ЗО Family album 15.00 Т /с •Індаба• 15.ЗО Муз. завод

16.ЗО Ток-шоу •В гостях у Д. Гордона». Л. Кравчук

18.00 Т/с •Діаманти• 19.00 •І побачив я

небо відкрите•. П. Глоба. Ч.1 19.ЗО Т/с •Індаба• 20.00 Інф. прогр. •Наш час• 20.20 Реклама 20.З5 Торгінформ 20.50 Добрі новини 21.00СІТ 21.20 Казка лірника Сашка 21.ЗО Зустрічі в прямому ефірі

22.00 Парк преси 2З.ОО Моя зірка 2З.40 Музика на 7-му каналі 2З.50 •І nобачив я небо відкрите•. П. Глоба. Ч.2

7.00 ПрОГНОЗ ПОГОДИ 7.05 Астрологічний прогноз 7.10 •BIZ-ТV• 8.15 Бізнес-студія 8.55 Телемагазин 9.05 Т/с •Антонелла• 10.00 •Вікна у світ• 10.ЗО Телемагазин •BIZ-ТV• 12.З5 Телемагазин 1З.О5 Медіа-клуб 1З.40 НІ nyxy ні пера' 14.00 •Вікна. Новини• 14.15 Телемагазин 14.З5 •BIZ-ТV•

11.00

16.00 •BIZ-ТV• 16 50 Телемагазин 17.00 •BIZ-ТV• 17.45 Т jc •Манекенниці

19.З5 Т jc •Нова жертва• Модні тканини на Тол­

20.25

5

Х/Ф •Скринька

Mapit

Медічі•

22.00 Репортер 22.20 Погода 22.З5 Х/Ф •Замовлений вбив­ ця•

0.05

Репортер ВІВТОРОК, б лютого

УТ-1 6.05 Доброго ранку, Укра'tно' 8.55 Вічні істини 9.00 Що в упаковці? 9.1 О Нова колекція 9.З5 Бути жінкою 10.00 М/Ф 10.25 Т/с •Школа ризику•. Ч.2 11.00 УТН- •Ранок• 11 .15 Погода 11.20 Пригорща 12.20 На зламі тисячоліть. УкраІнська епоха

16.50 Час рішень, час дій 17.00 Т/с •дотик янгола• 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.45 Хіт року 18.50Т/с •Школа ризику•. Ч.2 19.20 Казна 19.45 Симфонія Закарпаття 20.30 Щоденник cecit ВРУ

20.40 Вечірня казка 21. ОО УТН - Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 •Акцент• В. Лапікури 22.10 Х/Ф •Людина в зеленому КІМОНО»

2З.20 Хіт року 23.25 Погода 23.40 Нічний

канал

7.00Сніданокз •1 + 1• 7.05 Телеслужба •Ситуація• 7.15 Сніданок з •1 + 1• 8.00 Т/с •Історіі сучасного кохання»

8.45 Сніданок з «1 + 1• 9.10 Т/с •Історіі сучасного кохання»

10.05 Телемаркет 10.20 Що в упаковцІ? 1О 25 Телемаркет 10.40 Хіт року 10.45 Дитяча лінія 11 .ОО •Наша земля,

21.З5 •Вікна. Бізнес• 21.55 Футбол. tталія. Серія А. Огляд матчів туру 2З.ОО Англійська прем'єр­ ліга. Огляд матчів туру 0,00 •Вікна. Кримінал• 0.10 •Вікна. Опівночі•

..

Х/Ф •Щовечора після роботи» 18.05Дебют 18.15 •Золота фортуна•. Ч.1 19.00 Ескулап 19.25 Хіт-базар 20.00 Інф. прогр. •Наш час» 20.20 Реклама 20.З5 Торгінформ 20.50 Добрі новини 21.00 СІТ 21.20 Казка лtрника Сашка 21 .ЗО Транспорт України 22.00 Х/Ф •Останній зв'язок» 23.20 Ностальгія за піснею 23.50 Інф. nрогр. •Наш час• 0.05 Музика на каналі 0.40 Програма •Стрес• 0.50 Х/Ф •М'ясник» ТЕТ Міські новини

8.30СТН 9.00 Т jc •Чорна перлина• 9.30 Споживач 9.40 Економічний вісник 10.1 О Столиця 10.45 Кіногороскоп 11.05 Х/Ф •БЛИЗНЮКИ» 12.30 Закон є закон 12.40 Знайомство зблизька 13.05 Телемагазин 1З.15 Т/с •ІсторІЯ кохання• 14.05 Закон є закон 14.10 Огляд матчів чемпіонату lcnaнit з футболу 15.05 Телемагазин 15.35 СенсацІя 16.05 Телемагазин 16.25 Закон є закон 16ЗОСТН 16 45 Все про податки 17.00 Лакмус життя 17 25 Світ Украtна. КиІв 17.50 Х/ф •Танцюрист ДИСКО» 20.20 КиІвські ділові новини 20.ЗОСТН 21 .оо МіСЬКІ новини 21.25 Телемагазин 21.ЗО Вісті 22.00 Х/Ф •Запечена кров• 23 ЗО ВІСТі 0.00 Х/Ф •КримІнальне чтиво•

Хіт-парад «РосійськІ

ГІРКИ»

7.45 "Плюс/Мінус" 8.00 •Факти».

8.15 Спорт 8.25 Погода 8.30 Т/с •Приватний детектив

0.

16.45 Т/с •Район Сансет» 17.35 Т/с •Нові пригоди Робін Гуда»

18.ЗО Т jc •Район БеверліХіллз»

Магнум» ОО, 10 ОО,

11 ОО, 12 ОО, 1300,1400,1500,17.00, 18.00 "Факти". ГарячІ но­

вини

9.20Т/с •Милtстю Божою» 10.15 Tjc •Анастасія» 10.40 Т/с •Вдова Бланка» 11.ЗО Т/с •ЛловІзна• 12.20 •У робочий полудень» 12.50 Х/Ф • Три товариші» 14.10 Х/Ф •Лікар у смутку• 16.00 М/с •Крихпка Мемоль» 16.25 М/с •Джед Марс• 16.45 Хіт-парад •Гаряча СІМКа»

16.55

19.ЗОТСН

Т/с •Під сонцем Сен­

Троnе»

17.45 на По­

пелюшку•

Гумор. програма •Біла

ворона•

Х/ф •Відлік жертв• 2З.10 Телеслужба •Ситуація» 2З 25ТСН 2З.45 Х/Ф •Міра покарання•

Хіт-парад •РосІйські

ГІрки•

17.55 Tfc

•Приватний детек-

тив Магнум)>

18.45 Факти 19.00 •Факти». Докладно 19.15 Х/Ф •Крила голубки• 21.00 Факти 21.20 Спорт 21.25 Погода 21 .ЗО Х/Ф •Ніч довгих ножів• 23.00 •Факти». Підсумковий випуск

9.00

Т/с •Полювання на По-

пелюшку.,

ГІРКИ»

10.05 Телемаркет 1О. 20 Що в упаковці? 10.25 Телемаркет 10.40 Хіт року 10.45 Цикл «ГероІУкра·Іни».

Кубок Фалбі. Mtc УкраІ­ на на колясці-2000. Ч.2

11.05

Троnе»

0.25 Хіт-парад •Гаряча СІМка» 0.35 Хіт-парад •РосІйськІ 0.45

СТБ

7.00 •ВІкна. Столиця• 7.10 Прогноз погоди 7 15 •BIZ-ТV>· 8.ЗО •ВІкна. БJЗнес»

8.50 АстролоГІчний nрогноз 8.55 Телемагазин 9 05 Т/с «Антонелла• 10.00 «Вікна. ОпівночІ• 10.30 Телемагазин 11.00 •BIZ-ТV·' 12.З5 Телемагазин 1З.О5 Т/с •Викрадений• 1 с. 14.00 •Вікна. НОВИНИ» 14.15 Телемагазин 14.35 •BIZ-ТV» 16 ОО •BIZ-ТV» 16.50Телемагазин 17.00 •BIZ-ТV» 17.45 Т jc «Манекенниці в раю». Ч.2 18.40 Т /с •Антонелла• 19.15 •Вtкна. Столиця» 19.25 Т/с •Антонелла• 19.50 «ВІкна Новини». Спорт. Погода 20.25 Казки твого дитинства

20.35 т;с •Викрадений». 2 с. 21.35 •ВІкна. БІзнес» 21 .55 Х/Ф «Пророк»

2З.30 Людина року. Історія

ycntxy 0.00 •Вікна. 0.10 •Вtкна.

Кримtнал» ОпівночІ»

НОВИЙ КАНАЛ ЗО Репортер 6.З5 Підйом 7.00 М/Ф 7.10Підйом 7.15 Єралаш 7.25 Підйом 7.ЗО Репортер 7.З5 Пtдйом

6

7.45 Т/с «Нова жертва• 8.40 Реnертер 845 ПідЙОМ 9.00 ки·Івський репортер 9.05 Підйом 9.ЗО Репортер

9.40 Х/Ф

•Центральною вули­

цею з оркестром•

11. 1О Тетянин полудень 11 .ЗО Х/Ф «Дівчина з харак12.50 Тетянин

полудень 1З.15 Т/с •МІледІ»

14.00 Репортер 14. 1О Дом. фітнес 'Хауз фіт" 14.15 Х/Ф «Скринька Mapit Медичі»

15.45 М/с •Три ведмеді• 16.10 М/с •СеИлормун" 16.35 Єралаш 16.50 Х/Ф •Крадіжка» 1 серія 18.10 Т/с •Рекс- найкращий друг полщейського»

19 ОО Репортер 19.20 Погода 19.25 Модні тканини стого, 5

на Тол­

5

20.ЗО Х/Ф •Ловкач і Хіn поза»

22.00 Репортер 22.20 Погода 22.35 Х/ф •Секрет О. 10 Реnортер

1З. 55 Хtт року 14.00 Освітнtй канал 15 ОО Перерва 16.00ТСН «ЖІНОЧИЙ ПОГЛЯД». М. Ар батова 16.45 Т/с •Район Сансет» 17.З5 Т/с «Нові пригоди Робін

16.10

Гуда" 18.ЗО Т/с •Район Беверлі Хіллз»

19.ЗО ТСН

19.50 ТСН. Проспорт 20.00 Т/с •Полювання пелюшку»

Гумор програма •КомедІйний квартет» 21.40 Х/Ф «Остання справа «Вареного•\ 2З.1 О Телеслужба •СитуацІя» 2З.25 тсн 2З.45 Х/Ф •Блондинка Доллі» УТ-З

7.00 «Новий день» 7.05, 8.00 Новини 9.00 Новини 9.05 Інтерспорт 9.10 Погода 9.15 Т/с •Повітряні замки» 9.55 Супутник «Планети Здо10.25 Т/с •Тінь" 11.1 ОТ /с •Як сіль і перець» 12.00 Новини 12.1 О Інтерспорт 12. 15 Т/с •Даллас» 18.00 Новини 18.15 Т jc •Марія Селесте• 19.10 Мtні-серіал •Тільки кохання•'

19.50 Національналотерея 20.00 •Подробиці•- Час 20.45 Інтерспорт 20.55 Погода 21 .ОО Право вибору 21.25 Х/Ф •Перемикаючи ка­ •ЖІночі історІї»

Л.

Чурс1на

19.05 Х/Ф •Гаряча точка• 20.30 стн 20.45 КиІвські діловІ новини 21 .оо МіСЬКІ новини 21.25 Телемагазин 21 .ЗО Вісті 22.00 "Команда+ ТV" 22.30 стн 22.40 ки·Івські ділові новини 22.50 Х/Ф •Газонокосильник• 1.25 МолоДІжна телеслужба 1.45 Комп'ютер Х ІСТV

7.00 ХІТ-Парад •Гаряча СІМКа» 7.1 О М/с •Вуді Вудпеккер та ЙОГО дРУЗі» 7.З5 Хіт-парад •Російські ГірКИ»

7.45 "Плюс/Мінус" 8.00 •Факти•.

ЖІНКИ»

СЕРЕДА, 7 лютого

Т jc •Блиск та злиднІ

«ПодробицІ». Підсумки

дня

0.55 Погода 1. 00 Т jc •Секс і МІСТО» 1.ЗО •Казки для дорослих»

8.ЗО Т jc •Приватний детектив Магнум• 9 ОО, 10.00, 11 .ОО, 12 ОО, 1З ОО, 14 ОО, 15.00, 17.00, 18.00 "Факти". Гарячі но­ вини

СІМКа••

•Під сонцем Сен­

Троnе• 17 45 Хtт-парад •РосІйські гірки))

•Приватний детек-

тив Магнум»

18.45 Факти 19.00 ·•Факти•. Докладно 19.25 Х/Ф «ФІктивний шлюб• 21.00 Факти 21.20 Спорт 21.25 Погода 21 .ЗО Футбол. Кубок ІталіІ. Півфінал. •Фіа ренти на•­

23.45

•Факти». Підсумковий

0.00 Спорт 0.05 Погода О. 1О 'Плюс/Мінус" 0.20 Т/с •Під сонцем

КАНАЛ 7.05 Граці! від •Гравісу• 7.ЗО Мадрас- місто кіно 8.00 Вистава •Ревнощі•. серія 9.00 •Саме Той» про себе 9.30 Доживемо до nонедІлка 10.00 Тележурнал •Тиждень» 10.15Сакура-шоу 10.30 Торгінформ 10.50 •Шлягер» представ-

УТ-1

6.05 Доброго ранку, Украtно' 8.55 Вічні ІСТИНИ 9.00 Що в упаковц:? 9.10М/Ф 9.ЗО Скарбниця 10.00Т/с•Школаризику». Ч.2 1О.ЗО ХІТ року 11 .ОО УТН- •Ранок»

11 .15 Погода 11.20 Хjф •Людина в зелено­ му КІМОНО»

12.ЗО д/Ф •3 вогню 1 фантазіt>' На зламІ тисячоліть.

12.40

12.40 Закон є закон 12.45 Погода 15.00 УТН- •день» 15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16. ОО М/с •дог Трейсер» 16.ЗО Крок до зірок

17.00 Т/с •дотик янгола» 17.45 УТН- •Вечір• 18.00 Баскетбол. 1/8 Кубка РонкеттІ. •Козачка» (За­ порІЖЖЯ, Украtна) - МТК

•Польща• (Пабьянще, Польща)

19 ЗОТ/с •Школа ризику». Ч.2 20.00 Що в упаковцІ? 20.10 На ЗЛаМі ТИСЯЧОЛІТЬ. Укра·Інська епоха

Нова колекція 20.ЗО Щоденник cecit ВРУ 20.40 Укрспортлото 20.45 ВечІрня казка 21 ОО УТН - Панорама 21 .40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22 ОО •Акцент» В. Лапікури 22.1 О Бокс Шоу олІмnійських чемпюн:в США 0.10 НІчний канал

20.15

телекомпаніt •ЕРА»

УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1• 7.05 Телеслужба •Ситуація» 7.15 Сніданок з •1 + 1• 8.00 Tfc •Район Беверлі

..

11.40 Слідами тварин 12 05 Хіт-базар 1З.О5 ТорГІнформ 13.20 Новини Європи 13.50 Поле на Марс 14. ЗО Ноосфера 15.00 Торгінформ 15.20 Х/Ф •Від долі не втечеш».

1 серія

16.40 Фінансист 17.00 ТорГІнформ 17.15 ГрацІt вІд •Гравісу» 17.З5 М-стиль 18.00 Програма УХРТ 18 ЗОТоргінформ 18.50 Клякса 19.00 Стимул 19.15 Нtм. мова "AIIes Gute'" 19.З5 ТорГІнформ 20 ОО Інф. прогр. •Наш час• 20.20 Реклама 20.З5 Торгtнформ 20.50 Добрt новини 21.00 СІТ 21.20 Казка лtрника Сашка 21 ЗО Торгінформ 21.45 Кава з молоком 22. ОО •Амазонка» перемагає час

22.1 О

Попелюшка Олеського

замку

22.ЗО Престиж 22.50 Міста й столиці світу 2З.ОО Програма УХРТ 2З.ЗО Молодіжний канал •М» О.ЗО Торгінформ 1.30 Інф. прогр. •Наш час» 1.45 Програма •Стрес» ТЕТ МІСЬКІ НОВИНИ

6.40 7.00 М/Ф перед школою 7.25 Вісті 8.00 Християнська програма 8.ЗО стн •Чорна перлина»

9.00 Т/с

9.ЗО Закон є закон 9.40 Джаз-степ-танц-клас 10.10 Телемагазин 10.20 Х/Ф •Хлопець з нашого МІСТа••

11.45 Телемагазин 12.05 Моделі 12.30 Закон є закон

Сен­

ГІРКИ»

Українська епоха

17.00 Tfc •дотик янгола» 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - •Вечір• 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.45 На ЗЛаМі ТИСЯЧОЛІТЬ. УкраІнська епоха 18.50Тfс•Школаризику». Ч.2 19.20 Що в уnаковці? 19.ЗО •Створи себе». А. Мок­ ренко

народження Л. Українки.

Резонанс 20.ЗО Щоденник сесіІ ВРУ 20.40 Вечірня казка 21. ОО УТН - Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 •Акцент» В. Лаnікури 22.1 О Х/ф «МарІЯ•

2З. ~~окей. Огляд тижн_І Погода 2З.50 Хіт року

23.45

в

раю•. Ч.З 18.40 Т jc •Антонелла»

19.15 •Вікна. СТОЛИЦЯ» 19.25 Т/с •Антонелла» 19.50 «Вікна. НОВИНИ». Сnорт. Погода

20.25 Казки твого дитинства 20.35 Т/с «Викрадений». З с. 21.35 •Вікна. Бізнес» 21.55 Х/Ф •Дещо з кунг-фу» 2З.40 Автостиль

0.00 •Вікна. Кримінал» 0.1 О •Вікна. ОпівночІ» 0.40 Астрологічний прогноз НОВИЙ КАНАЛ 6.ЗО Репортер Підйом

УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1» 7.05 Телеслужба •Ситуація» 7.15 Сніданок з •1 + 1» 8.00 Т/с •Район Беверлі­ Хіллз•

9.00

10.05 Телемаркет 10.20 Що в упаковці? 10.25 Телемаркет 10.40 Хіт року 10.45 Відеофільм циклу

•Ук-

11 .ОО Крок до зірок 11 .ЗО Хто в домt господар? 11.55 •Наша земля, наше майбутнє•. Фtльм 2-й

12 20 М/Ф 1З 25 Телемаркет

16.00ТСН «ЖІНОЧИЙ ПОГЛЯД».

16.15

Гуда»

18.30

19.ЗОТСН

19.50 ТСН. Проспорт 20.00 Т/с «Полювання

21.00 Прихована камера 21.40 Х/Ф «Пригоди Присцілли, пустелі»

королеви

2З.ЗО Телеслужба •Ситуація» 2З.45ТСН 0.00 Х/Ф •Розбірка в Гон­

9.05Інтерспорт

7.З5 Підйом

7.45 Т/с «Нова жертва» 8.40 Репортер 8.45 Підйом 9.00 Ки'tвський репортер 9.05 ПІДЙОМ 9.30 Репортер 9.50 Х/Ф «КрадІжка». 1 серІя 11 .ОО Тетянин полудень 11.20 Х/Ф •Законний шлюб» 12.55 Тетянин полудень 1З.15 Т/с «Міледі»

14 ОО Репортер 14.1 О Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.15 Х/Ф'•Ловкач і Xtnnoзa» 15.40 М/с •Три ведмеді» 16.05 М/с •Сейлормун» 1630 Єралаш 16.45 Х/ф •КрадіЖКа». 2 серІЯ 18.05 Т/с •Рекс- найкращий друг полщейського»

19 ОО Репортер 19.20 Погода 19.25 МоднІ тканини стого, 5

на Тол­

Модні тканини на Тол­

5 -

9.10 Погода 9.15 Т/с •ПовітрянІ замки» 0.10 Родина ВІД А до Я 10.20 •Елка і кореша» 10.25 Т/с •Тінь» 11.10 Т/с •Як сіль і перець» 12.00 Новини 12.1 О Інтерсnорт 12.15 Т/с •Даллас• 18 .ОО Новини 18.15 Т jc •Марія Селесте» 19.10 МінІ-серіал •Тільки кохання»

20.00 •ПОдРобиці•- Час 20.45 Інтерспорт 20.55 Погода 21 .ОО Х/Ф •ЩупальцІ: монстр безодні•

22.40 Обережно, модерн' 2З. 1О Tfc •Блиск 1 злидні кур­ тизанок))

0.10

•Подробиці». Підсумки

дня

19.ЗО Т/с •Нова жертва•

донька

мента•>

22.00 Репортер 22.20 Погода 22.З5 Х/Ф •Я люблю чоловіка в уніформі•

на По­

пелюшку•>

7.00 7.05, 8.00 Новини 9.00 Новини

7.15Єралаш

0.15 Репортер

Т/с «Район Беверлі-

Хіллз•~

УТ-З •Новий день»

7.25 Підйом 7.30 Реnортер

Х/Ф •Аварія

0.

Аресєва 16.45 Т jc •Район Сан сет• 17.35 Т/с •НовІ пригоди Робі

Підйом

20.25

Т/с •Полювання на По-

пелюшку•~

конзІ»

700М/Ф

стого,

.

1З.35 Будні

16.05 •BIZ-ТV• 16.50 Телемагазин 17.00 •BIZ- ТV» 17.45 Т/с •МанекенницІ

20.15

До 130-річчя Від дня

19 50

1З 50 Що в упаковці? 1З 55 Хіт року 14.00 ОСВІТНІЙ канал 15.00 Перерва

СТБ

6.35

УкраІнська епоха

12.20 Нова колекцtя 12.45 Погода 12.50 Закон є закон 15.00 УТН- •день• 15.15 Погода 15.20 СтудІЯ ·5· 16.00 М/с •Дог Трейсер» 16.30 Нова колекція 16.50 На зламі ТИСЯЧОЛІТЬ.

раїна нескорена»

1.10 Хіт-парад •Гаряча сімка• 1 .20 Хіт-парад •Російські

7.10

Пальмов•> На ГраНІ ТИСЯЧОЛІТЬ.

12.15

хамед•>

12.50 Х/Ф •Воротар• 14.05 Х/Ф •Крила голубки• 16.00 М/с •Крихітка Мемоль• 16.25 М/с •БлаффІНИ» 16.45 ХІт-парад •Гаряча

17.55 Т/с

УТ-1

6.05 Доброго ранку, Украtно' 8.55 ВІчнІ істини 9.00 Що в упаковці? 9.10 Нова колекція 935 М/Ф 10.00 Т jc •Школа ризику•. Ч.2 1О.ЗО Не все так погано .. 11 .ОО УТН - •Ранок» 11.15 Погода 11.20 Ток-ринг 12.05 д/Ф «Художник Віктор

20.1 О

11.ЗО Т jc •Лловізна» 12.20 ,у робочий полудень•

16.55 Т jc

лютого

Т /Ф •Горить моє серце•. Фільм 2-й. •Айша і Мох­

9.20 Т/с •Милістю Божою» 1О. 15 Т jc •Анастасія• 10.40 Tfc •Вдова Бланка•

Троnе• з

К. Виноградовою

ляє

Повтор

8.15 Спорт 8.25 Погода

випуск

куртизанок••

0.40

8

«Мілан»

нали•>

23.40

ЧЕТВЕР,

1З.О5 Т/с •Історія кохання• 1З.55 Закон є закон 14.00 Х/Ф •Танцюрист диско» 16.ЗО М/с •ХоронителІ історІй•. 2 серія 17.00 Украtнський пацІєнт 17.20 Царська ложа 18.00 •Я - пам'ятник Собі'• В. Чигляєв 18.50 Телеенциклопедія

вечІрнього випуску

на По­

21.00

23.10

12.35 Телемагазин

7

19.ЗО Т/с •Нова жертва» 20.20 Модні тканини на Толстого,

В

Богуслаєв Прогулянка з •Акцен­ том•) і не без моралі 11.20 •ХронІка ХХ століття. АрХІВИ, люди, ДОЛІ ... ». І. Багряний 12.15 Сільська година 1З. 05 Вісник податковоІ служби УкраІни 1З.25 Телемаркет 1З.З5 БуднІ 1З.50 Що в упаковцt?

ров'я•

Українська епоха

Повтор

вечІрнього випуску

9

ХіЛЛЗ»

2З.20 Погода 23.25 "Плюс/Мtнус" 2З.З5 Т jc «Пtд сонцем Сен­

тером»

6.30 6.55 М/Ф перед школою 7.05 Вісті тижня 8.00 Християнська програма

наше

•Жіночий ПОГЛЯД•.

УТ-З 7 .ОО •Новий день• 7.05, 8.00 Новини

ляє

23 15 Спорт

16.45

його,црузі»

12.З5 Модний час 1З.О5 М/Ф 13.25 Телемаркет 1З.З5 Будні

21.40

ПОЛІТ»

КАНАЛ 8.00 Інф. прогр. •Наш час• 8.15 Музика на каналі 8.ЗО Програма •Стрес• 8.40М/Ф 9.ЗО •Шлягер• nредставляє .. 10.15Дебют 10.30 Х/Ф •Принц і жебрак• 12.25 Програма •Стрес• 13.00 Х/ф •Чужа рІДнЯ• 14.40 Ностальгія за ПІснею 15.10 М/Ф 16.00 •Шлягер• nредстав­

7

7.35

майбутнє». ФІЛЬМ 1-й

19.50 ТСН. Просnорт 20.00 Т/с •Полювання

0.45 Погода 050 Хjф «СЛІПИЙ

ІСТV

11.25 Зірки, на сцену' 11 .55 Книжкова полиця 12.05 Перехрестя

21.00

ТИЗаНОК»

7.00 Хіт-nарад •Гаряча сімка• 7. 1О М/с •ВудІ Вудnеккер та

Яковлєва

Погода

НОВИЙ КАНАЛ

16.ЗО Класик-прем'єр. Сторінками програм 16.45 На зламі тисячоліть.

1600ТСН

20.25 Казки твого дитинства 20.З5 Т/с •Викрадений». 1 с.

ЗО Репортер

15. ОО УТН - •День» 15.15 Погода 15.20 Студія •5» 16.00 М/с •дог Трейсер»

16.15

раю•. Ч.1

6

на Тол­

20.15

стого,

2З.30 Т/С •БЛИСК І ЗЛИДНІ кур­

дня

•ПікнІк•. Урок французь­ ка·, мови. М/ф. Новини від... Кліп 15.00 Перерва

18.40 Т/с •Антонелла• 19.15 •Вікна. Столиця• 19.25 Т/с •Антонелла• 19.50 «Вікна. НОВИНИ». Сnорт.

ди серЙОЗНИХ ЧОЛОВІКІВ•. М. Жженов 2З.О5 ТелевІЗІйниИ центр

О ЗО •Подробиці». Підсумки

друг полщейського•

19.00 Репортер 19.20 Погода 19.25 Модні тканини стого, 5

1З.50 Що в упаковці? 1З.55 Хіт року 14.00 Французька година.

в

22.З5 •СентиментальнІ бала­

МОДИ

УТ-2

21.ЗО Х/Ф •Команда карате: вовк джунглів-З• 2З.О5 •Факти•. ПІДсумковий

20.00 •Подробиці»- Час 20.45 Інтерспорт 20.55 Погода 21 .ОО Х/Ф •Сnогаду»

16.З5 Єралаш

17.00 Новий елемент 18.05 Т/с •Рекс- найкращий

телекомпанії •ЕРА•

СТБ •Фатальний

талtсман»

14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.15 Х/Ф •Інферно• 15.50 М/с •Три ведмеді• 16.15 М/с •Сейлормун»

Украt·нська епоха

11.ЗО Т/с •Лловізна• 12.20 •У робочий полудень• 12.50 Х/Ф •На tІійні як на

хунок>>

хання»

12.З5 Закон є закон •Сво­

бода слова•

чик!»

9.40 Х/Ф •Дівчата• 11.15 Тетянин полудень 11 .З5 Х/Ф •Джульбарс» 12.50 Тетянин полудень

12.25 М/Ф

7.ЗО М/Ф

7.45 Перехрестя 8.15 Аналіт. тижневик

19.ЗО тсн

19.50 ТСН. Просnорт 20.00 Телегра •0, щаслив­

12.10Інтерспорт 12.15 т;с •Даллас• 18. ОО Новини 18.15Т/с •МаріяСелесте• 19.10 Міні-серіал •Тільки ко-

1З.10Т/с •Міледі»

12.40 Закон є закон 12.45 Т/с •Історія кохання•

телекомпанІt' •ЕРА•

Підйом Єралаш ПІДЙОМ Репортер 7.З5 Підйом 7.45 Т/с •Нова жертва• 8.40 Реnортер 8.45Підйом 9.00 Київський репортер 9.05 Підйом 9.ЗО Репортер

7.10 7.15 7.25 7 .ЗО

7.05 М/Ф перед школою 7 .ЗО Розваги для вас 8.00 Християнська програма 8 .ЗО СТН-тижневик 9.00 Чорний квадрат 9 .ЗО Закон є закон 9.40 Футбол. Чемпіонат Іспаніі. •Реал• - •Малага•

революція• 19.З5 Огляд

9.00 Новини 9.05 Інтерспорт 9.10 Погода 9.15 Т jc •Повітряні замки• 10.00 Родина від А до Я 10.10 Вчасно 10 25 Т/с •Тінь• 11.10 Т jc •Як сіль t перець• 12 ОО Новини

7.00М/Ф

ТЕТ

16.00 М(с •дог Трейсер» 17.50 На зламі тисячоліть.

6.З5 Підйом

Погода •Казки для дорослих» з К. Виноградовою

0.25 0.30

7 КАНАЛ 7.05 Граціt від •Гравісу• 7 .ЗО Цадкін: світло 8.00 Вистава •Ревнощі». Ч.2 9.00 •Шлягер» nредставляє .. 10.00 Сестра моя- жиnя 1О 40 Торпнформ 11.00 •Саме Той• про себе· 11.30 Домовик


3.02

N98(9209) 11.45 Штрихи до портрета 12.00 Хіт-базар 13.00 Торпнформ 13.20 Жіночий світ 13.40 Торгінформ 14.00 Х/Ф •ВІд долі не втечеш•. 2 серія 15.15 Кіно про кіно 17.00 Торгінформ 17.20 Граці,. від •Гравісу• 17.40 100 чудес світу 18.00 Програма УХРТ 18.30 ТорГІнформ 18.50 Самут і Мутмефрет 19.00 Стимул 19.15 Нім. мова 'AIIes Gute 1" 19.35 Торгінформ 20.00 Інф. прогр. •Наш час• 20.20 Реклама 20.35 Торгінформ 20.50 Добрі новини 21.00СІТ

21.20 Казка лірника Сашка 21.30 Торгінформ 21.45 Штрихи до портрета 22. ОО •Амазонка• перемагає час

22.1 О Престиж 22.25 Комп'ютерна манія 22.40 Міста й столиці світу 23.00 Програма УХРТ 23.30 Торгінформ 1.ЗО Інф. прогр. •Наш час• •Стрес•

1.45 Програма

ТЕТ 6.40 Міські новини 7 ОО М/Ф перед школою 7.25 Вісті 8.00 Християнська програма

8.30 СТН 9.00 Т (с •Чорна перлина• 9.30 Світ. Укра'Іна. Київ 9.50 •Етюди•. Е. Забара 1О. 1О Лакмус життя 10.30 Формуладолі 10.45 Джазмісія 11.10 Х/Ф •Воротар• 12.30 Закон є закон 12.35 Знайомство зблизька 13.00 Телемагазин 13.10Т(с •Історія кохання• скарби Ук-

14.00 Безсмертні раІ·ни

Іt .35 Закон є закон

.40 Земля і небо Києва 15.10 Гелемагазин 15.30 Століття Російського музею

11:45 ТеЛемаrази~

12.10Т/с •Викрадений•.

2,

З

мільйон»

серІі

14.00 •Вікна. Новини• 14.15 Телемагазин 14.З5 •BIZ-1V• 16.00 •BIZ -1V• 16.50 Телемагазин 17.00 •BIZ-1V• 17.45 Т (с •МанекенницІ

Т(с •Вулиці розбитих ліхтарів-З•

20.55

22.00 Ток-шоу •Без табу• з М. Вереснем

в

Погода 20.25 Казки твого дитинства 20.З5 Т/с •Викрадений•. 4 с. 21.З5 •Вікна. Бізнес•

21.55 Х/Ф •Той, що біжить по льоду•

0.00 О .1 О

•Вікна. Кримінал• •Вікна. Опівночі•

НОВИЙ КАНАЛ 6.ЗО Репортер 6.35Підйом

7.00 М/Ф 7.10 ПІДЙОМ 7.30 Репортер 7.35 Підйом 7.45 Tjc •Нова жертва• 8.40 Репортер 8.45 ПІДЙОМ 9.00 Київсьщй репортер 9.05 Підйом 9.30 Репортер 9.45 Х/Ф •Крадіжка•. 2 серія 10.55 Тетянин попудень 11.15 Х(ф •Земля Саннікова• 12.50 Тетянин полудень 13.1 ОТ /с •Міледі• 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес 'Хауз фіт" 14.15 Х/Ф •Аварія - донька мента))

15.55 М/с •Три ведмеді• 16.20 М/с •Сейлормун» 16.45 Х/ф •Вокзал для ДВОХ». 1 серія 18.10 Т/с •Рекс- найкращий друг полщейського• 19.00 Репортер 19.20 Погода 19.35 Т/с •Нова жертва• 20.20 МоднІ тканини на Толстого, 5

16.ЗО стн 16.45 Дитяче коло 17.10 Киянин

22.00 Репортер 22.20 Погода 22.35 Х/Ф •Ціль N21» О. 1О Репортер

ЯНГОЛІВ»

ки»

23.50 Вісті 0.20 Х/Ф • Той.

хто ніжніший•

ІСТV 7.00 Хіт-парад •Гаряча сімка• 7.10 М/с •Вуді Вудпеккер та ЙОГО дРУЗі» 7.35 Хіт-парад •Російські

f

ГІрКИ»

5 'Плюс/Мінус" О

•Факти•.

Повтор

вечірнього випуску

8.15 8.25

Спорт

Магнум• ОО, 10 ОО, 11.00, 12.00, 13 ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 'Факти". ГарячІ но­ вини

9.20 Т(с •Милістю Божою• 10.15 Т/с •Анастасія• 10.40 Т/с •Вдова Бланка• 11.30 Т/с •Лловізна• 12.20 •У робочий полудень• 12.50 Х/Ф •На семи вітрах• 14.30 Х(ф •Фіктивний шлюб• 16.00 М/с •Крихітка Мемоль• 16.25 М/с •Старла- володарка каменІ ВІ>

16.45

Хіт-парад •Гаряча

сімка))

Т/с •ПІД сонцем Сен­ Троnе• 17.45 Хіт-парад •Російські

16.55

ГІРКИ>>

17.55 Т/с

•Приватний детек-

тив Магнум•

18.45 Факти 19.00 •Факти•. Докладно 19.) 5 Х(ф •ДжеК І Браун• 21.00 Факти 21.20 Спорт 21.25 Погода 21.30 Футбол. Кубок ІталІІ. Півфінал. •Парма• •Удінезе• 2З.45 •Факти•. ПІДсумковий випуск

0.00 Спорт 0.05 Погода 0.10 'Плюс/Мінус" 0.20 Т (с •ПІД сонцем

УТ-1 Добого ранку, Україно! ВІЧНі ІСТИНИ

6.05 8.55 9. ОО Що в упаковці? 9.10 Х/Ф •Ще одна зустріч•

10.00Т/с •Школа ризику>>. Ч.2 10.30 Мед. тижневик •36,6• 11.00 УТН - •Ранок•

11. 15 Погода 11.20 Х/Ф •Марія• 12.25 М/Ф 12.40 На зламі тисячоліть. Українська епоха

12.45 Закон є закон 12.50 Погода 15.00 УТН- •день• 15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16.00 Дитяча концертна про­ грама •ВсІ ми діти тва·,,

·

Погода 8.ЗО Т/с •Приватний детектив

9

П'ЯТНИЦЯ, 9 лютого

Сен­

Тропе•

1.10 Хіт-парад •Гаряча сімка• 1.20 Хіт-парад •Російські гірки•

СТБ 7.00 •Вікна. Столиця• 7.1 О Прогноз погоди

7.15 •BIZ-1V• 8.30 •Вікна. Бізнес• 8.50 Астрологічний прогноз 8.55 Телемагазин 9.05 Т/с •Антонелла• 10.00 •Вікна. Опівночі• 1О. ЗО Телемагаз ин 11.00 •BIZ-1V•

Україно!»

На зламі тисячоліть. Українська епоха 17.25 Надвечір'я 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.45 На зламі тисячоліть. Українська епоха 18.50 Що в упаковці? 18.55 Ток-ринг

17.20

19.40 Золота фортуна 20.ЗО Щоденник сесі1 ВРУ 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 •Акцент• В. Лапікури 22.10 ПОГЛЯД у СВІТ 22.40 Вистава •Пристрасті дому пана ГЛ.•

23.45 Погода 23.55 ·В ніч на

суботу• з О.

Роминою

УТ-2 7.00 Сніданок з •1 + 1• 7.05 Телеслужба •СитуацІя• 7.15 СнІданок з «1 + 1• 8.00 Т/с •Район Беверлі Хілл з)>

9.00

Т/с •Полювання на По-

nелюшку))

10.05 Телемаркет 10.20 Що в упаковці? 1О. 25 Телемаркет 10.40 Хіт року 10.45 Х/ф •В асилиса Прекрасна•

11.55 Естрадна прем'єр-ліга 12.25 Відкриваємо Біблію 12.55 Право 13.25 Телемаркет 13.35 Будні 13.50 Що в упаковці? 1З.55 Хіт року 14. ОО Освітній канал 15.00 Перерва 16.00ТСН

16.10 •Парк автомобільного періоду•

11.ЗО Т(с •Лловізна•

прем'єр-ліга. Централь­

12.20 •У робочий полудень» 12.50 Х/Ф •Забудьте слово

ний матч туру

«СМерть»

14.10 Х/Ф •Джеккі Браун» 16.00 М/с •Крихітка Мемоль• 16.25 М/с «Старла- володарка каменів»

Хіт-парад «Гаряча сімка»

16.45

Т/с •Під сонцем Сен­ Троnе• Хіт-парад •Російські

16.55

УТ-З

7.00 •Новий день• 7.05, 8.00 Новини 9.00 Новини

17.45

гірки}}

17.55 Т/с

9.05Інтерспорт

9.10 Погода 9.15 •Смачно• з Б. Бурдою 9.40 М/Ф 9.55 Джентльмен-шоу 10.25 Х/Ф •Русалонька• 12.00 Новини 12. 1О Інтерспорт 12.15 т (с •Даллас• 18.00 Новини 18.10 Чекай мене 18.55 •Елка і кореша• 19.00 Капітал-шоу •Поле чудес•

7.15Єралаш 7.25 Підйом

20.30 Х/Ф •Я хотіла побачити

Ч.1 22.10 Х/Ф •Поліцейські-соба­

22.З5 Телеслужба •Ситуація• 22.50ТСН 2З.10 Х/ф •Ловець сонця»

раю•

18.40 Т (с •Антонелла• 19.15 •ВІкна. Столиця• 19.25 Т(с •Антонелла• 19.50 •ВІкна. Новини•. Спорт.

15.55 Телемагазин 16.25 Закон є закон

17.40 Чорний квадрат 18.1 О Столиця 18.40 Х/Ф •Родина напрокат• 20.20 Київські ділові новини 20.30 стн 21.00 Міські НОВИНИ 21.25 Телемагазин 21.30 Вісті 22.00 •Наш теплий будинок•.

19.50 ТСН. Проспорт 20.00 Телегра •Перший

20.00 «ПОдРОбиці»- Час 20.45 Інтерспорт 20.55 Погода 21. ОО Клуб •Золотий гусак• 21.30 Х/Ф •Затримані в

•Приватний детек-

тив Магнум•

18.45 Факти 19.00 •Факти•. Докладно 19.15 Х(ф •Долина Теннессі» 21.00 Факти 21.20 Спорт 21.25 Погода 21.ЗО Х/Ф •Штурмовик• «Факти•. Підсумковий

22.55

випуск

2З.10 Спорт 23.15 Погода 2З.20 'Плюс(Мінус• 2З.ЗО Т/с •Під сонцем Сен­ Тропе• 0.20 ХІт-парад •Гаряча сімка" О.ЗО Хіт-nарад •Російські гірки•

Йємені»

СТБ

Випадковий свІдок 2З.55 Т/с •Блиск та злидні

23.25

куртизанок•

0.55

•Подробиці». ПІДсумки

дня

1.10 Погода 1.15 Ток-шоу

•Про це•

КАНАЛ 8.05 Муз. завод 9. 05 Навколо світу 9.З5 Т/с •Діаманти•. 4 серія 1О.ЗО Хіт-новини 11.00 Світ науки 11.ЗО Музика на 7 -му каналі 12.00 Парк преси 1З.ОО Муз. завод 14.00 Моя зірка 15.00 Т/с •Індаба• 15.ЗО Програма •Стрес• 15.40 Х/Ф •Принц 1жебрак•

7

17.З5 Повернення в родину

18.00 Ностальгія за піснею 18. ЗО Хіт- базар 19.00 Шалом, Укра'Іно' 19.40 •Транспорт України• 20.00 Інф. прогр. •Наш час• 20.20 Реклама 20.35 Торгінформ 20.50 Добрі новини 21.00СІТ

21.15 Дивлячись з Америки 21.ЗО Торгінформ

21.45 22.00

Ваше здоров'я •Амазонка• перемагає

час

22.1 О Тинди-ринди-новини 22.40 Молодіжний канал •М• 23.40 Торгінформ 1 .ЗО Інф. прогр. •Наш час• 1.45 Програма •Стрес• 1.55 Реклама 2.00 Х/Ф •М'ясник• ТЕТ

6.40 Міські новини 7.00 М/Ф перед школою 7.25 Вісті 8.00 Християнська програма 8.30 стн 9.00 Т/с •Чорна перлина• 9.30 Закон є закон 9.З5 •Решето•. Історія. Рік

1998 10.50 Закон є закон 10.55 Балет- любов 11 .25 Телемагазин

моя

11.З5 Магія кіно

11.50

Сергій

ПєнКІн.

«Вокаліз»

12. 15 Телемагазин 12.З5 Моделі 1З.О5 Т/с •Історія кохання• 1З.55 Закон є закон 14.00 Кіногороскоп 14.25 Молодіжна телеслужба

14.55 Х/Ф •Родина напрокат• 16.ЗО М/с •Хоронителі історій•. З серія 17.00 Х/Ф •Весілля• 18.05 Наш теплий будинок. Ч.1

18.20 За лаштунками 18.50 Палацеві таємниці 19.20 Розповіді старого ПЛІТКаря

19.50 З5 хвилин джазу 20.ЗОСТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 Міські НОВИНИ 21.25 Телемагазин 21.30 Вісті 22.00 д/с •Хроніка надій та ілюзій»

22.ЗОСТН

22.40 КИ.ІВСЬКі ДіЛОВі НОВИНИ 22.50 Х/Ф •Примадонна• О.З5 Конкурс виконавців

молодих •Золотий

скіф•. Ч.1

JCТV

7.00 Хіт-парад •Гаряча сімка• 7.1 О М/с •Вуді Вудпеккер та ЙОГО дРУЗі» 7.З5 Хіт-парад •Російські гірки• 7.45 'Плюс/Мінус" 8.00 •Факти». Повтор вечірнього випуску

8.15 Спорт 8.25 Погода 8.ЗО Т/с •Милістю Божою• ОО, 11.00, 12 ОО, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17 ОО, 18.00 'Факти". Гарячі но­

9.00, 10 вини

16.40 Т/с •Смертельна битва• 17.30 Х/Ф •Флінт проти

9.20

викрадачів тіл• 19.ЗОТСН

10.15 Т/с •АнастасІЯ• 10.40 Т/с •Вдова Бланка•

Т/с •Під сонцем Сен­ Троnе»

7.00 •Вікна. Столиця• 7.10 Прогноз погоди 7.15 •BIZ-1V» 8.ЗО •Вікна. Бізнес» 8.50 Астрологічний прогноз 8.55 Телемагазин 9.05 Т(с •Антонелла• 10.00 •Вікна. Опівночі»

10.30 Телемагазин 11.00 •BIZ-1V• 12.35 Телемагазин 1З.О5 Tjc «Викрадений•. 4 с. 14.00 •Вікна. Новини» 14.15 Телемагазин 14.З5 •BIZ-1V• 16.00 •BIZ-1V• 16.50 Телемагазин 17.00 •BIZ-1V» 17.45 Д/с •Підводна одІссея команди Кусто» 18.40 Т/с •Антонелла• 19.15 •Вікна. Столиця• 19.25 Т/с •Антонелла" 19.50 •Вікна. НОВИНИ». Спорт. Погода 20.25 Х/Ф •Друга істина• 22.10 •Вікна. Вщкрита дискусія• 22.55 Астрологічний прогноз

•Вікна. Кримінал• 2З.1 О Х/Ф •Незабутнє»

23.00

НОВИЙ КАНАЛ 6.ЗО Репортер 6.З5 Підйом

М/Ф ПІДЙОМ 7.15Єрапаш 7.25 Підйом 7.ЗО Репортер 7.З5 Підйом 7.45 Т/с «Нова жертва» 8.40 Репортер 8.45 Пщйом 9.00 Київський репортер 9.05 Підйом 9.ЗО Репортер 9.50 Х/ф •Вокзал для двох•.

7.00 7.10

1 серія 11.00 Тетянин полудень 11.20 Х/Ф •Коли настає вересень>>

12.55 Тетянин полудень 13.15 Tjc •Міледі» 14.00 Репортер 14. 1О Дом. фітнес "Хауз фІт" 14.15 Х/Ф «Я хотіла nобачити янголів»

15.45 М/с •Три ведмеді» 16.1 О М(с •Сейлормун• 16.З5 Х/Ф •Вокзал для двох•. 2 серія 18.05 Т (с •Рекс- найкращий друг полІЦейського»

19.00 Репортер 19.20 Погода 19.25 Модні тканини стого, 5

на Тол­

19.ЗО Т/с •Нова жертва» Модні тканини на Тол­ стого, 5 20.ЗО Х/Ф •Я оголошую вам війну• 22.00 Репортер 22.20 Погода 22.35 Х/Ф •2000: момент

20.20

апокалІnсису•

0.20 Живий звук 0.50 Реnортер СУБОТА,

10

лютого УТ-1

7.ЗО Доброго ранку, Укра·Іно' Вас вітає гуморист М. Риба 9.00 В гостях у Дрьоми 9.ЗО Зірки, на сцену' 10.00 Пригорща 11.00 Погляд у світ 11.ЗО Телекрасуня 11.45 Дитяча лінія 12.00 УТН - •день» 12.10 Погода 12.15 Що в упаковці? 12.20 На зламі тисячоліть. Українська епоха 12 25 Л. Укра'інка. Вистава •Бояриня• 13.45 Перехрестя-транзит 14.00 •Класик-прем'єр» з Т. Миленіною 14.ЗО Надвечір'я 15.00 УТН - •день» 15.1 О Погода 15.15 Не все так погано ... 15.45 Хіт року 16.15 Т/с •Служба порятунку

8.55

911» 17 ОО Футбол. Англійська

18.50 Вікно в Америку 19.20 Прогулянка з •Акцен­ том•. і не без моралі На зламІ тисячоліть. Українська епоха 19.45 Цикл •Гера·, України• 20.05 Чемпіон чемпіонів.

8.00 Міські НОВИНИ 8.ЗО стн 9. ОО Створи себе 9.20 Х/Ф •Недільний тато• 10.45 •Золотий скіф». О. Буй-

19.35

Вшанування С. Бубки

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.41 Світспорту 21.50 Погода 22.00 Телефортуна 22.40 Муз.-спортивне театралІзоване свято •Но­ вий рік вітає тисячоріччя• 23.50 Погода 0.00 Нічний канал телекомпанІі •ЕРА»

7.00

УТ-2 •Парк автомобільного

пер юду•

7.30 Т(с •Лессі» 8.00 Прихована камера 8.30 Гумор. програма •Повне мам аду»

Телегра

9 05

«Перший

мільйон>>

10.05 Хіт-новини 1О.З5 Резонанс 11 ОО Модний час 11.30 Публ. програма

нов

11 .15 Економічний вісник 11.45 д/с «СупермІста світу• 12.15 Комп'ютер Х 12.ЗО Знайомство зблизька ОО д/с •Хроніка надій та

ІЛЮЗІЙ»

1З.ЗО Телемагазин 1З.40 ХХ століття. Обране.

Врубель 14.15Право 14.45 Телемагазин

15.05 М/Ф 15.15 Х/Ф •Новий

Гуллівер» 16.ЗО стн 16.45 Формула долі 17.00 «ЕТюДИ». В. Гарбут

«ЧІТКО

12.00 Надзвичайна ситуація 12.30 Телемаркет 12.45 ПоезІя О. ПушкІна в музицІ. До дня пам'яті поета

дя"

13.50 Книжкова полиця 14.00 Блок громадського

те-

лебачення

15.00 Т/с •Солдати удачі» 15.50 Х/Ф •Благодійник» 18.10 Т/с •Вулиці розбитих ЛІХТарІВ-З»

19.15 Планета КВК 19.50 тсн 20.20 Т(с «Марш Турецько­ го•. Фільм 4-й. •Синдікат кіллерІВ». Ч .1

21.45 Т (с хаю>.

«З привІтом ІЗ Шан­

1 серія

22.40 Бокс

по-справжньому. - К. Неллон

М. Роччіані

0.15

«Парк автомобІльного

7.00 7.10 М/Ф 7.15 'Плюс/Мінус" 7 .ЗО •Факти•.

Х(ф «Важкий ШЛЯХ•

10.00, 11.00, 1З.ОО, 14.00. 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 •Факти•.

Гарячі новини

9.20 •Аншлаг» і Ко 10.10 Х/Ф •долина ТеннессІ» 11.55 Х/Ф •Подорож до центру Землі" 12.40 Х/Ф «Трень-брень• 14.25 Т/с •Будуар даМИ» 15.20 М/Ф 16.00 Х/Ф •Сіндбад і каліф Багдада»

Т/с

•Війна

Сіміан

ХІт-парад •Гаряча

та·tтР)

21.00 Насправді 21.20 Погода 21.25 Х/Ф •Людина В

Бенчлr~~

15.З5 Показуха

16.05 Х/Ф •Лікар По nоль• 17.45 Комунальна квартира 17.55 Х/Ф «Синиця в руках• 19.30 Особливості . національного застілля 19.50 Національналотерея 20.00 ПодРобицІ 20.20 N-юлометр 20.30 Час 20.50 Погода 20.55 Х/Ф «Заміжня за мафією»

22.40 Т (с •Угода Шеннона» 23.30 М/с •Маски•. •В'язни­ ЦЯ»

2З.40 Х/Ф «Пробудження• 1.40 ПІСЛЯ ОПІВНОЧі

КАНАЛ

8.00 Інф. прогр. •Наш час• 8.15 КІнозал м(ф 9.10 Х(ф •Чужа рідня" 10.50 Ескулап 11.20 Програма •Стрес» 11.30 ХІт-базар 12.05 ТранспортУкраїни 12.25 Кінозал м/ф 1З.10Дебют

13.25 Будуємо по-новому 1З.40 •Шлягер• представ...

14.25 Повернення в сім'ю 15.QO Ностальгія за піснею 15.35 Молодіжна телеслужба 16.00 Муз. завод 17.00 Парк преси 18.00 «І побачив я небо відкрите». П. Глоба. Ч.1

18.35 Полювання на зірок і 9.00 •І побачив я небо відкрите•. П. Глоба. Ч.2 19.ЗО Т/с •Індаба» 20.00 Підсумкова інф. прогр. «Отже ... »

20.20 АдРеси діловоіудачі 20.З5 ТорГІнформ

20.60 Добрі новини 21 ОО СІТ 21 20 Казка лірника

Сашка 21.ЗО Ток-шоу •В гостях у Д. Г ордона•. Л. Кравчук 23.00 Х/ф •Сини» 0.25 Моя зірка 1.00 Музика на 7 -му каналі 1 ЗО Підсумкова Інф. прогр ((Отже ... »

1.45 Програма «Стрес• 2.00 Реклама 2.05 Х(ф •Останній зв'язок•

епохи

Відродження»

23.35 Муз.

nporpaмa •М-фай­

ГІрКИ»

СТБ Астрологічний прогноз

8.05 8.10 •BIZ-1V» 9.00 Новинидля родини 10.00 Ви практично здорові 10.20 Астрологічний прогноз 10.40 Музей людини 11.00 д/с •Підводна одіссея команди Кусто»

11.55 М-стиль 12.З5 Лабораторія малого бізнесу

13.00 •BIZ-1V» 15.00 Телемагазин 15.15 Телемагазин 15.30 Х/Ф «Джек Восьмьоркін -американець». 4 серія 16.30 •Вікна. Спорт». Зворот­ ний бік медалІ 17.00 Т/с •Містер Б іН>> 17.ЗО Людина року. Історія усПІХУ

18.00 Сеанс одночасна·, гри 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода

Укра'інська епоха 18.25 Бути жінкою

18.50 Х/Ф •далекий піадень».

Європи 2З.О5 Муз. програма •Пол Маккартні та інші» 2З.ЗО Погода 2З.З5 Хіт року 2З.45 Нічний канал телекомпаніІ •ЕРА» УТ-2 Муз. програма

7.00 7.1 О Т/с •Смертельна битва• 8.00 Гумор. програма •Комедійний квартет• 8.40 Гумор. програма •Біла ворона•

9.10 Розваж.

програма •Лотозабава» 10.05 Реальний сектор 10.40 Золота Фортуна 11.ЗО Кпуб-700 12.00 Людина і закон 12. ЗО Захист 13.00 ВІдкриваємо БІбЛІю 1З.ЗО Всеукра'Інський фести­ валь майстрІв мистецтв 1 народної творчості «Та­ ланти твої, Укра·Іно•.

•ПІсенна мова Полтавщи­ ни•

15.00 Т/с •Марш Турецького». Фільм 4-й. •Синдикат кіллерів•. Ч .1 16.25 •СВ-шоу». DJ Грув росІйськи» 1850Т/с •Мамаду» 19.ЗО Програма В. Піховшека •ТСН - Епщентр" 20 05 Х/ф •Місіс Даутфайр» 22.15 «ТаЄМНИЧІ іСТОРІ.І» Д. Харитнова «4 життя Ма­ нергейма» 22.50 •Фонтан-клуб•. Л. Но­ воженов

мога-2)>

•Велика прогулян-

місяць» 2З.45 Астрологічний прогноз 23.50 Х/Ф •Тристана•

НОВИЙ КАНАЛ Голос •Перемоги•

7.ЗО М/Ф М(с •Бридке каченя»

Т(с «Чарівники-2• 10.00•3х4• 10.25 Дом. фітнес 'Хауз фІт" 10.35 Т(с •Таємничий острів•. З серія

11.30 Х/ф

•Книга джунглів• 1З.25 Х(ф •Людина НІЗВіДКИ» 14.45 Репортер

15.00 Х/Ф

•Не можу сказати

•nрощавай•

16.ЗО •динамо• (Київ). Юго­

ТЕТ

7.1 О

7.З0 ВІСТІ 8.00 Це надприродно 8.ЗОСТН

9.00 Дитяче коло 9 ЗО МІй цирк 10.00 Телемагазин 1О. 1О З5 хвилин джазу 10.45 Телемагазин 11.05 Театр на долонях 11.40 Ім'я 12. 1О Наш теплий будинок. Ч.1

12.20 Моделі 12.50 Людина

14.00 Комп'ютер Х 14.15 •Pгo-Art•. «ВерНІСаж» 14.30 «Pro-Art•. •Київ класичний>>

14.45

довжується»

17.45 Сміхопанорама 18.20 Х/Ф •Прокажена• 20.00 ПодРобиці тижня 20.40 Погода 20.45 Джентльмен-шоу 21.15 Х/Ф •Максимальний 22.55 Спорт-тайм 23.25 Х/Ф •Місто

зниклих

дітей»

тяка

9.З5 Бути жінкою 10.05 Музика н.а 7 -му канапі •Останній з вели-

ких КОрОЛІВ»

15.00 •Pro-Art». •Без гриму• 15.15 •Pro-Aгt». •Машина часу»

16.00 Зустрінемося ввечері 16.30 М/с •Хоронителі історій•. 4 серія 17.00 Х/Ф •Біг по сонячному боці• 18.ЗО М/Ф 18.40 Футбол. Чемпіонат ІспаніІ

20.30 СТН-тижневик 21 .ОО Укра'1нський пацієнт 21.15 Телемагазин 21.20 Блеф-клуб 22.00 Вітражі 22.ЗО СТН-спорт

22.50 Екстремальний спорт 22.55 Х/Ф «Газонокосильник2• 0.30 Конкурс молодих ВИКОНаВЦІВ

ІСТV

7.00

1З.ОО Муз. завод на зірок

14.ЗО Навколо світу 15.00 Малий бізнес сьогодні 15.ЗО Програма •Стрес• 15.45Дебют 16.00 •Шлягер• представ-

прем'єр-ліга 19.00 Репортер

17.ЗО Повернення в родину 18.00 Ностальгія за піснею

Модні тканини на Тол­

5

19.25 Х/Ф •Пік-Пік• 21.00 Х/Ф •Лос-Анджелеська ІСТОріЯ•

Х/ф «Пси війни• НЕДІЛЯ, лютого

11

УТ-1

7 .ЗО Доброго ранку, Укра'Іно! 8.55 Укрспортлото 9 .ОО Шоу самотнього холос­ тяка

9.ЗО Крок до зірок 10.00 Наше військо

18.ЗО Будуємо по-новому

18.45 Муз. програма 19.00 Ескулап 19.40 Транспорт України 20.00 Підсумкова Інф. nporp. •Отже ... • 20.20 Реклама 20.З5 Торгінформ

20.50 Добрі новини 21.00СІТ

21.20 Казка лірника Сашка 21 ЗО Шалом, Укра·Іно 1 22.00 Х/Ф «Щовечора після роботи» 2З.15 •Золота фортуна•. Ч.2

0.00

Хіт-парад

«Гаряча

СІМКЗ}>. ПІДСУМКИ ТИЖНЯ

7.30 Насправді 7.50 Погода 7.55 •Неближний

свІТ•. ПодорожІ з Олександром Москальцем

900, 1000, 11.00, 1200, 1З ОО, 1400, 15 ОО, 17 ОО, 18.00, •Факти•. ГарячІ новини

9.01 М/Ф 9.20 Х/Ф

•Людина епохи

ВІдРодження•

11.35 Муз.

програма •М-фай-

ли}>

12.10 ,у недільний полудень» 12.З5 Х(ф •СтрІЛИ РобІн Гуда»

13.45 Т(с •Будуар дами• 14.45 Х;ф •Зустрінемося

на

Таїті>>

19.00 Анал1т. тижневик «Сво20. ОО •Аншлаг• і Ко 20.55 Погода 21.00 Х/Ф •Чоловічий зигзаг» 22.15 Х(ф «Борг• 2З.45 ХІт-nарад •РосІйські гірки•. Підсумки тижня

0.15 Т (с

•добро проти зла» СТБ

8.05 АстролоГІчний прогноз 8.10 •BIZ-1V• 9.00 Новини для родини 10.00 Т(с •Містер Бін• 10.ЗО Т(с «Прискоренадопомога-2>>

11.00 •Вікна

у світ•

11.ЗО Імпреза

Лабораторія малого бізнесу 12.ЗО «BIZ-1V• 14.25 Телемагазин 14.50 Телемагазин 15.05 Ні пухуні пера' 15.25 «ВІкна. Спорт• 16. ОО Італійський футбол. Серія А. Центральний

12.00

17.55 Автостиль 18.15 МедІа-клуб 19.00 Х/Ф •Робінзон Крузо» 20.40 Бізнес-студія 21.20 Астролопчний прогноз 21.ЗО Італійський футбол. Серія А. Центральний матч туру

НОВИЙ КАНАЛ

12.ЗО Хіт-новини

17.00 Футбол. Англійська

стого,

«ЗОЛОТИЙ

скіф•. Ч.2

2З. 25 Х/Ф •Жагуча помста•

12.15 Світ науки 14.00 Полювання

«Ки.Івська

матч туру

КАНАЛ

Муз. завод Шоу самотнього холос-

10.30 Х(ф

«Pro-Aгt•.

пектораль>>

бода слова•

1З.20 Т/с •Світ Сафарі• 14.1 О М/Ф •Льолек і Болек» 14.55 Випадковий свІдок 15.25 Т (с •Амазонка Пітера Бенчлі>> 16.15 Брейн-ринг 17.00 Т/с •СпецпідроздІл •Пасифік». Історія про­

8.05 9.05

і закон

1З.20ДІтвора

космічні мавnи>>

9.35 Прокинься і співай 10.25 •ВІкенд» з І. Зінченко 10.55 Мелорама 11.25 •Смачно• з Б. Бурдою 11.50 Караоке на майдані 12.15 Доки всі вдома 12.50 Планета Здоров'я

7

Міські новини

tталtйськи»

Симіан і

ляє ... 16.45 Здоров'я 17.00 Хіт-базар

славський лепон

22.45

Програма •Стрес• О.ЗО Реклама О.З5 •Золота фортуна•. Ч.З

1.15 Погода

ка)>

19.20

·~отЖе::.),·

0.15

16.20 Т(с •Жозеф Бальзамо» 17.20 Х/Ф •Шлюб по­

УТ-З

9.05 Погода 9.10 Т/с «Капітан

21.55 Х/ф •Кривавий

8.35 9 З5

Х/Ф •Свято печена·,

карТОПЛІ>>

ризик•

19.15 Т/с •Прискорена допо­

7.00

(іДетройт»

911» 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Погода 18.20 На зламі тисячоп1ть.

23.20

ли})

0.05 Т(с •Війна з реальністю» 0.50 Хіт-парад «Російські

19.45 Х/Ф

-

16.З5 Перехрестя 17.05 Т/с •Служба порятунку

17.15 Х/Ф •Любити по­

•добро проти зла» 19.ЗО Х/Ф •Зустрінемося на

13.25 Т jc •Світ Сафарі• 14.15 Пропаганда 14.45 Т(с •Амазонки Пітера

ТЕТ

ОО,

1 18.45 Т (с

гостях у М. Євдокимова 12.00М/ф 12.20 •Музичний кіоск• з А. Гончаренко 12.40 Вчасно 12.55 Життя тварин

7.20 М/Ф 7.30 Вісті

9

сІмка». Підсумки тижня

9.30 Т/с «Друга ЗемЛя• 10.20 •Бадьорого ранку' 10.50 Не час 11.10 Смак 11.30 •З легким паром 1 ».

ляє

Магнум»

18.15

КОСМІЧНІ МаВПИ»

7

вечІрнього випуску

реалЬНІСТЮ;>

УТ-З

9.05 Погода 9.1 О Т/с •Капітан

Повтор

7.45 Спорт 7.55 Погода 8.00 Перехрестя 8. ЗОТ jc •Приватний детектив

17.30

періоду•

0.45

•Запечена кров•

ІСТV ХІт-парад •Гаряча сімка•

1З.ЗО Телеслужба «Милосер­

Тиждень НХЛ

((Торонто>>

Післямова до чемпіонату

21.ЗО Вісті 22.00 Х/Ф •Поза часом» 2З.40 Анатомія кохання

15 Х/Ф

15.10 Погода 15.15 Хокей

20.40 Вечірня казка 21.00 7 днів 22.00 Погода 22.05 Фігурне катання.

17.ЗО Х/Ф •Гість• 18.15 Лакмус життя 18.40 Чорний квадрат 19.15 Телепресклуб 20.00 Киянин 20.ЗО стн 21.00 МіСЬКі НОВИНИ

О

1З.О5 •Саме Той• про себе 1З.З5 Клуб «Суперкниги• 14.00М/Ф 15.00 УТН - •день"

З серія

17.15 Споживач

21.25 Телемагазин

і ЯСНО»

10.30 ТелеФортуна 11.05 Хто в домі господар? 11.ЗО Мед. тижневик •36,6» 12.00 УТН - «День• 12.1 О Погода 12.15 Сільська година

Підсумкова інф. прогр.

8.00 Живий звук 8.30 М/с •Бридке 8.55 М/Ф

каченя•

9.З5 Т(с •ЧародіІ-2» 10.00 •З х 4» 10.ЗОТ/с «Таємничий острів».

4 серІя 11 .25 Новий елемент 11.55 Світ індійського

кіно

1З.55 Запитайте в лікаря • Х/Ф «Світла особистість• 15.40 Репортер 15.55 М/Ф •Вінні-Пух і день турбоТ»

14.20

16.15 Х/Ф •Гараж• 18.00 М. Хазанов.

•Чужі

ювіле-t»

19.00 Репортер 19.15 Модні тканини на Тол­ стого, 5 19.25 Х/Ф •За сірниками• 21.10 Х/Ф •Основний інстинкт;>

2З.

Футбол. Англійська прем'єр-ліга. •Чарльтон»

20 -

•Ньюкасл•


2.. 10:01! .......

3.02 І

З

18 ВЕРЕСНЯ 2000 року в Бро­

заявив про себе, як навчальний зак­ лад, що бере активну участь у куль­

варах розпочав свою роботу Фінан­

І сово-правовий коледж Міжнародно'!

1 поліцейської асоціаЦІі, як вищий на­ вчальний заклад. Основною метою,

ОВЕН. У вас закінчився період неспо- І якою керувалось Ки'івське обласне

кою, хвилювань, турбот про завтрашній І відділення Міжнародно'! поліцейська'! день. Починається відносний сnокій. Це асоціаціІ·, є соціальний захист дітей, дозволи~ вам швидше ро~в'язат~ пибатьки яких, працівники органів тання, яю вже давно назріли,

змІнити

для стипендіатів

Німеччини, БельгіJ. ГолландіІ, Люк­

вчання.

оула створена

родно·І поліцейськоІ асоціаціІ.

ВеликобританїІ. У травАі цього ж

своїх службових обов'язків; дітей­ сиріт та дітей, котрі залишились без

.. :

Українська секція Міжнародної

свої стосунки на роботі, виявити особ- І фінансово-правовий. На сьогодні -

орган самоврядування - студент-

на кращу наукову роботу студентів

запровадила міжнародний конкурс

ливу дипломатичність, відмовитись від намагань І це перший та єдиний в м. Бровари строго судити Інших 1в усьому вважати правим ліцензований вищий навчальний

ську раду, яка вирішує питання студентського жипя. У цей час .радою

на загальну тематику: "Міліція (поліція) та населення - партнери". Ле-

втратите набуте, а потім довго доведеться шу- І ному відділенні якого навчається

газети ПФП К

чувальні преміІ·.

109

року було затверджено ·Ії емблему Укра'Інська секція МПА зареєстро­

вана

26 квітня 1998 року і приймає у

своїряди кращих представників пра­ воохоронних відомств, фахівців своЄ!

куль турну діяльність. Президент Ук­ ра·Інської секці1 МПА

-

ректор Націо­

нально'! академіІ внутрішніх справ Ук­ ра·Іни, генерал-лейтенант міліцІі

Ярослав Кондратьєв. Поліцейський фінансово-право­ вий коледж

реможці конкурсу одержать заоха-

"Поліцейський

-

року у

-

це перший в Укра·Іні

навчальний заклад МПА. ПодібнІ зак·

1О кращих наукових

робіт будуть також відзначені дип-

лади існують в усьому світі, і в ко­

Отримання ліцензіІ на І-ІІ рівень

ломами оргкомh'етуконкурсу і опуб-

леджі проводиться робота по вста­

112 студентів-за-

акредитаціі не є кінцевою метою ке-

ліковані у "Науковому віснику" Націо-

рівництва коледжу. Уже зараз готу-

нально'іакадеміІ·внутрішніх справ Ук-

поліцейськими навчальними закла­

місяць зими, коли сили підупали. По- І співробітники правоохоронних

ються документи на підвищення

раїни. Оргкомітет буде рекоменду-

дами та обміну досвідом між спеці­

вати кращих конкурсантів до стажу-

алістами правоохоронних органів ба­

кати виходу ІЗ становища, яке склалося.

готуєТься до друку перший номер

1950

справи, здатних зміцнювати автори­

академія внутрішніх справ України

лише себе. Не підносьтесь над усіма, інакше І заклад 1-11 рівня акредитаціі, наден-

січня

та девіз «Служба через дружбу».

· · · · • • ·•·•·•-о~,_•· · ·•·-·•· ·• ·•·• · ·•· · · · · ·

.:.

1

тет міліціІ, розвивати соціальну та

міських змагань. Створено також

студентів:

57- на фінансово-обліко-

вісник".

БЛИЗНЮКИ. починається час, коли І вому факультеті, 52- на факультеті

м

Міжнародна поліцейська асоціація

поліцейської асоціаціІ·, Національна

коледжу - акти в н а Уч асн иця манда

ререєстровано у Поліцейський

відмІННИКІВ на­

сембурга. Левову ~астку коштів

ви зможете зараз легко з ними розра- ни~f грудня органів ~~бсіі~ніх справ. хуватись, зробити так, щоб ніхто на вас 1 Р ку коледж пене дивився скоса. Варто переглянути

......... -: .-.--

сплачують коледжІ системи Міжна­

aARP.OWiiІ навин{

ТЕЛЕЦЬ. Якщо у вас були борги, то І опіки батьків; дітей із сімей праців-

-

--

Бровари. Створено команду КВН «Поліцейський інкубатор». Вона ви­ ступала в іграх міської ліги. У ній «За­ сяяли•• сво'і «Зірки». Футбольна ко-

1 1

Нею передо<:~·,.;но ьщвідуt~ання

-.-,-.-. -~-

турному та спортивному жипі міста

щось У стосунках з людьми, У своїй роботі. Ви- І внутрішніх справ, загинули, помер­ користайте будь-які можливості, щоб Р?Зпоча- І ли чи стали інвалідами при виконанні

ти пошук нових ДІлових партнерІв, знаити додаткаву допомогу, можливо, навіть фінансову.

-

вам важко працювати, важко щось І правознавства та засвоювати. Дається взнаки останній

очників, значна кількість з яких

турбуйтесь про те, щоб більше бува-

ти на nовітрі, вживати вітаміни, спілкуватись з І

органів.

дута збільшення кількості студентів.

вання і праці в міжнародних струк-

леджі дозволяє готувати професіо-

буде надана можливість отримання

ня в освітньому центрі «Замок

друзямИ. Не бійтесь говорити з ними відверто,

1 Високий

сите, У 1вас буде.

І налів для nравоохоронних органів та

просиТt допомоги. Це час, коли все, що ви про-

рівня акредитації навчального закла-

У штаті ПФПК 6 кандидатів наук.

рівень викладання у ко-

На З-му курсі студентам коледжу

Рішенням Київського обласного відділення Укра·Інсько'І секціІ Міжнародної поліцейсько'І асоціаціІ п'ять

ред, ні назад, то тепер все буде га-

вий центр Міжнародної поліцейська'!

кращих студентів коледжу щорічно

ку ІНШОІ людини, можливо, саме вона допомо-

асоціації «Замок Гімборн», що в Німеччині. Нині в коледжі впроваджується

За короткий час існування ПФПК

nринципово новий якісний рівень та здійснювати підготовку спеціалістів

комп'ютерний клас. Крім того, найкращі студенти будуть направлені для навчання в Міжнародний учбо-

разд. Головне, не нервуйте, намагайрозвитку науки, техніки й культури, тесь говорити тільки з позицій миру і І відображаютьрізноманітністьсвітогдоброз~чливості. Не поспішайте відкидати дум- 1 лядних позицій, концепцій, теорій.

підняти рівень навчання в коледжі на

Гімборн• (Німеччина).

РАК. На цьомутижні вам легше буде інших установ та організацій Украївирішувати старі справи із сnадком. І ни. Якщо раніше вони не рухались ні впеСтуденти коледжу отримують

1 знання, які відповідають сучасному

гатьох кра'Ін світу. Це дозволить

турах та відправлення їх на навчан-

посвідчення водія, в коледжі працює

1

новленню міжнародних зв'язків з

для правоохоронних органів не тільки на основі українського досвіду, але й

базуючись на кращих набутках прг­ воохоронців та поліцейських навчаль­

будуть пропонуватися для прийняття в члени МПА. У коледжі створюється фонд імені Артура Троппа - засновника МПА,

програма вивчення німецької мови.

них закладів інших країн.

Р. МАТВІЄНКО,

виконавчий директор.

же вам. Приділіть увагу своєму дому, своїм 1 :::::::::::::::::::--:==================-~~~~==============~ близьким.

І

ЛЕВ. Досі у вас з партнерами були

абсолютно ідеальні стосунки. Але те- І пер з'явилися деякі проблеми. Спро­

r'(l~~~~~~~~~~lfr~~~~~~

буйте проаналізувати їх природу, по- І

говорити з друзями і співробітниками, визнати свою вину, вказати на '1Хню. Можете бути

Микопу Гриrоровича

певні, що стосунки налагодяться. Не забувайте І

ЛИТОВЧЕНКА

подумати про свій імідж, про те, щоб на вас І звертали 'увагу.

ДІВА. Зараз вам зовсім нелегко І гано, якщо ви хоч на кІлька днІв І візьмете відпустку, постараєтесь по­

думати про все, що вас оточує, знайти єдино І правильний вихід із становища, що склалося. Не дуже виплескуйте свої емоціі на інших. Це

тільки Зашкодить вам. Спокій і ще раз спокій. ТЕРЕЗИ.

У

вашому

оточенні

1 І

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКLUЯ

рідноrо батька, сина

1

справитись з відчуттям неспокою, І підвищеною нервозністю. Буде неFІ?­

БРОВАРСЬКА ОБ'ЄДНАНА

Дopororo чоповіка,

вітаємо з 50-річним ювілеєм! Вас привітати пастала пора, Бажаємо щастя, здоров'я й добра! Спасибі Вам, тату, .ю Ваше тепло, 3а людяпість Вашу, бе.змежпе добро, За руки робочі, бе.зсоппіі uочі, 3а те, що .зростили, .ю хліб па столі Спасибі Ва.ч, тату, ух:ліп до землі.

запрошень провести разом вечір або вихідний І день. Слухайте голос власного серця - він вам І не дасть схибити з єдино правильної лінїІ поведінки. І СКОРПІОН. Ви шукаєте в темній І кімнаті потрібний вам кут, ніяк не мо­ жете визначитись, чого ж дійсно хоче- І те. Тому в цей період ви будете хапа­

тись одразу за кілька справ. Візьміть себе в руки, І визначіть, що ж конкретно вам потрібно, йдіть по цьому шляху. Тільки це дозволить виконати

намічене. Тільки це приведе до успіху.

1 І

1

СТРІЛЕЦЬ. Будьте готові до приємних перемін. Вас чекає успіх і на І роботІ, 1в особистому жип1. Не нама­ гайтесь обдурити долю, не намагайтесь І самі визначити свій шлях. Небеса по­

турбуються про це. Головне, щоб ви вчасно І зорІєнтувалися,

не вІДмовились ВІД того,

що

дарує вам доля. Саме це позбавить вас від багатьох помилок і неприємностей.

І

1

КОЗЕРІГ. Ви вірите у випадок? По- І чинаючи

,

з

цього тижня, доведеться

1

повІрити. Бо саме випадок, несподіванка змінять ваше жипя. І Можливо, навіть розгубитесь. Але не

.. ~ начаnьнИка буДіве/1ьно~монтажноІ дільниці;

- головного енергетика; - виконроба будівельно-монтажних

-

технічного відділу;

- технолога з/б виробів. На постійну роботу потрібні: -лицювальники,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Звіт правління про фінансово-гос­ подарську діяльність за 2000 рік. Пер­

- паркетники, - формувальники з/б виробів, -маляри,

спективи розвитку підприємства на

-електрики з допуском в;вольт., - муляри 4-5 р.,

2001 рік. 2. Звіт ревізійної комісіІ.

- слюсар-компресорник, - столяри 4-5 р., - машиніст бульдозера, - пилорамниt<, - начальник відділу кадрів, - машиніст крана К-161, - начальник деревообробного ви-

З. Затвердження річного звіту і балансу за 2000 рік. · 4. Внесення змін до статуту товари­ ства.

Затвердження договору на послу­

ги реєстратора.

6. Затвердження розподілу прибут­

робництва,

ку товариства.

Оплата праці відрядна.

Для участі у зборах при собі мати до­

·fІ~оtтань•·праце$J1SШТ)'ІІаІ:ІНЯ~ІJ~РТа­

кумент, що посвідчує особу, доручен­

Р'І.с~.:Jа адР&(:()І(); "''~Р()ВарtІ, вул.Куrу·

гу і підтримку близьких.

І ~=:::::=::::;;;;:;:;:=;;;;;~;;~~:;:=~

ВОДОЛІЙ. На цьому тижні кожний

ваш вчинок матиме якісь наслідки.

1

Виявіть особливу розбірливість, вмін. ня І

аналізувати, відсіювати непотрібне. Це І допоможе вам визначити єдино пра-

вильну лінію поведінки, вберегти репутацію, ут- І римати ситуацію під контролем. Не забудьте, І

що у вас є численні родичі, котрі потребують уваги. І

РИБИ. Готуйтесь до того, що вам, І

ня на представника.

3ова,

Правління.

водію автобуса,

іорНjJlІчннх та фізнЧннх осіб д.-ІJІ до­ ...tьовоі'rrастів з.авершенні.бJ'дівннgтва

електрозварнику на ремонт автобусів,

дев'ятиповерхового gcr.JІНнoro бJ'дІІнку на 36 дво- та трикімнатних квартир. Будинок р03Ташованнйв меоларковій

автослюсарю вантажних авто­ мобілів.

можлива робота за сумісництвом. Заробітна плата - договірна. Тел.:

~ тись їі дарами, їі прихильністю, вас че- І

-V

кає і прибуток, і успіх у справах. На цьо-

му тижні не починайте нових проектів, І

5-07-85, 5-18-24.

не беріть гроші в борг. Це поставить вас в

залежність, що буде зовсім не на користь справі. І ·новЕ життя·­ БроварсьКІІХ міської ma ра(іоНІІІої! рм, раііоююї державної аАМінІсmраuії.

СПІВЗАСНОВНИКИ·

nn ~~ 1199ri~IY RQ~P- qgfpi~ki: ) - продавці; - різноробочІ; - водій зі своїм авто.

Тел.: (Київ)

ir

колекmuв

07400,

Київська обА., м. Броварu,

ВіААілu:

сільського госnоАарсmва

і

бухгалтерія; npuuoм оголошень

Свідоцтво про державну

реєстрацію Kl N 259 від 10~ 12. 1997р. індекс 61285

буАьв. НезаАежносmі,

2.

РеАа ,-nop: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

міська і раuонна

АержаАмінісmрація.

...tиІНи...tиСJІ олорндж}'ВмьНіроботи.

Зве татися· ~r. Бровари, ву...t. Куту· зова, .2. Te.t.: і-0.2-.26.

543-74-05.

реАакції газеmu, Броварські

paAu, ра(юнна

зоні бi..tn озеріІ ло· вул. Білодубравній, м. Бровари. Будинок знаходнться в стадії бJ'дів­ НІtgтва, JІбудовано дев'ять поверхів. За­

~~~~~~~~~======~~~~ АдРЕСА:

соціальнuх

+ Редакція

numaнь,

лuсmів

району _началрfіИК Броварської ОДП~ ВАЛЕРІИ СЕРГІИОВИЧ БОГДАН з про­ блем взаємодіІ органів державної по­ даткової служби та платників податків. Контактний телефон: 6-20-00.

Головним управлінням праці та со­

ціального захисту населення облдерж­ адміністра ці! проводяться заходи, спрямовані на захист трудових прав працівників. 7 лютого 2001 року головним держав­ ним інспектором праці Київської області

В.В.ШАБОТИНСЬКИМ буде проводитись прийом громадян та надання консультацій з питань додержання законодавства про

працю на підnриємствах усіх форм влас­ ності, в тому числі з оплати праці, гаранТІй і компенсацій, трудовихдоговорів і веден­ відnочинку та інших. Місце проведення: Управління праці та соціального захисту населення Бровар­

ської міськради, бульв. Незалежності, 11, кімната 2. Час проведення: з 15-ї до 17 -І години. БроварсьІsій фіІІії Xaplsiвcьlsoro інсти­

туту управІІІння ЛОТРІБЕН СТОАЯР.

,

~ в уІІ. ЩоІІkівсьІsа. Z. ТеІІ~ S-1 Z-04.

·

~ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКУПОВУЄ ПОСТІЙНО І~ В БУДЬ· ЯКІЙ КІЛЬКОСТІ ВІСК БДЖО­ ЛИНИЙ, МЕРВУ, ПРОПОЛІС. Ціна на бджолопродукти: віскгрн.jкг (залежно від кількості та якості), мерва - 1, 5

9-9,5

грн.jкг, прополіс

- 50

грн.jкг.

Контакт. телефон/факс у Хар­ кові: (0572) 14-30-31, 14-92-38;

~ел.:

д,

40-56-10.

та ремонту жнт..tоВОІ'О фощузапрошуе

ПРОПОНУЄ РОБОТУ:

А _нарешті, посміхнеться пані Фортуна. 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

~ Якщо правильно зумІєте розпоряди-

1.31; .ТеJІ;: 7;7~.~4р,•.··505-?2-

Внробш~че fDp.a#.ii!JJR Йсксп.ІtJ'атауіі

ПРИВАТНИИ ПІДПРИЄМЕЦЬ

зок «гаряча лінія» з жителями міста та

ня трудових книжок, робочого часу й

юрисконсульта;

-заступника начальника виробничо-

1

і

робіт; -інженера з питань якості будівниц­ тва та з/бетонного виробництва; -начальника відділу капітального бу­

дівництва;

настільки, щоб відмовитись від того, що про-

понує~ам доля. Покладіться також на допомо-

4-06-22.

~14Jl«~\ІІrІJIIIII§~~~~j~

-

ЗАТ Гоголівська стрічкаткацька фабрика повідомляє про проведен­ ня щорічних загальних зборів акці­ онерів, які відбудуться 22 березня 2001 року о 15-00 за адресою: Київська область, Броварський ра­ йон, с.Гоголів, вул.Куйбишева,7, зал засідань. Початок реєстрації- о 13-00.

5.

економ чна,

ТОВ БРОВАРСЬКИЙ АБК ІІМ_ЕРКУРІЙІІ

несподівано з'являться люди, які не- І ~~!=~!;;:;:!;!:~~;:~~~:;~

забарам стануть перспективними партнерами. Не відмовляйтесь від І їхньої допомоги, дружби, навіть від

вища,

не менше 3-х років.

Довідки за телефоном:

Дружина Надя, мати, син Григорій, дочка Валя.

1

1

стаж ро

6 лютого 2001 р. з 13-ї до 14-ї годи­ ни буде nроводити телефонний зв'я­

і

4~02-92;

масової poбomu

nромuсловосmі

4-04-81;

4-23-26.

не завжди поділяє позицію авторів.

+ За точність викладених фактів відповідає автор. + 1\истування з читачами - на сторінках lазети. + За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

«ГАЗ-24~~ ~~ ПРОДА.І0 АВ.ТОМОБІЛЬ 5-20-88. у хорошому станІ.

~ Контактний телефон

А

і~ Загублені сертифІкат на земельну частку (пай) серІї КВ

N!0211574, зареєстрований в книзІ реєстрації за N!160 ВІД 21.08.98 р., та будівельний паспорт на земельну діЛЯнку ПІД забудову згідно з наказом радгоспу "КрасилІвський" N!9 вщ 08.01.1991 року, затверджений виконкомом КалинІвсько·І сІльсько·І

ради.

N217 /31 від 29.04.1991 року, виданІ МЕНЖЕЗІ ГаННІ Володи· мирівні. вважати недійсними.

!ij Втрачене свІдоцтво про право власностІ на житло, вида· не фондом комунального майна 20.02.1998 року за N!629 на ім'я СЛІПЧУКА Костянтина Каленійовича. вважати недІйсним

Арук Обсяг

1

oфcemнuu.

друкованuu

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА дРУКАРНЯ" управління у сnравах

npecu

інформації КuївськоІ облдержадмінісmраuії.

ma

Зам.

8

#8 2001  
#8 2001  
Advertisement