Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСS1'

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ Газета виходить з

І

квітня

17

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ року

1937

КОМІТЕТУ

РАД

*

.N2 8 (7709)

*

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТJI УКРАІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

НАРОДНИХ

П'ятниця, ІЗ січня т Р АДИЦШНl на та

ПЛЕНУМ qЕИТРАвьиоrо КОМІТЕТУ КПРС 1.

Про

висунення

кандидатів

виборах народннх

у

питаннях

Пnенум внсунув

ретарів

вн­

ступив Генераnьний секретар КПРС М. С. Горбачов.

депутатів

СРСР

ЦК

КомпартІй

союзиих рес.

пубnік, крайкомІв та обкомІв партІl,

ЦК

друrих секретарів ЦК Компартій союзних респубnік, Гоnlв Презндlй Верховннх Рад І Гоnів Рад МІніст­ рів союзннх респубnlк, мІнІстрІв І керівників центраnьннх вІдомств І органІзацІй, командуючих вІйськови­

кандндатІв у на­

родні депутати СРСР вІд КомунІ­ стнчної партії Радянськоro Союзу. у встановnеному ПОРЯДК:f вонн бу­

дуть представnені дJIЯ pee'CTpaцtї у виборчу комІсІю по виборах иарод­

OKpyraMH,

ми

Jlкі не входять до скпа­

ду центраnьних opraнiB КПРС.

иих депутатІв СРСР вІд КПРС. Пnенум прийняв Звернення

пар­

Гоnосування при внборах иа­ родннх депутатів СРСР провести з участю кандидатів у чnени ЦК КПРС, чnенів Центральної реВізlйно[ комІсії КПРС, а також першнх сек­

народу.

3.

Цент­

Доручнтн Поnlтбюро ЦК КПРС

подати

раnьиого Комітету КПРС до паР'l\іі, радянського народу, яке буде опубnі­

у

встановnеному

законом по­

рJlДКУ спнсок rоnосуючих на ПnенумІ ЦК дО виборчої комісії по внборах

ковано в пресІ.

народннх депутатів СРСР вІд КПРС.

Пnенум прнйняв

постанову

проведення виборІв

«Про

народних

роиу,

увагу

на

тих

иониретних

що

найбільше

питаннях,

хвилюють ту ЧИ

значення ти

на

власні

напрямів

Зрозуміло,

В одних щих

яи

иласти свої нижчі,

в

яи

проведення

заходу. що

і

ці

на

вииладу

нижче,

ша) заклииати

і

вІдповідальне вихован н я

що

слово

заміннииа, зізнаюсь,

нашій

року

лише

му,

яищо

через

h. - г\ 'no n ~ n Ь U},VDQ},,",,

роджено

LI'

л.

И Х

збільшується.

Для

по-

сонцезахисні

енспо­ зиц1ї павІльйону «Будів­ ництво» Виставки досяг­ народного

господар­

Чимало нових марои алюмінієвих виробів на

ства Уира1ни демонстру­ ють<;я зразии продуицН бро~арсьиих БУДівельни­ иів. Продуиція заводсь­

рахуниу

иих

вують аНОДНО-ОИИСНі л аиоф ар(ЮВ і

руитора

або

fIОIфИТТЯ.

інженера-ионст­

Н.

П.

ВоЛІ(.

Ви­

спеЦіаліc-rів

єт~я велииим '('О.пов,чиЙ

користу­

успіхом.

иОМіТет

рес­

иористовують їх для оз­ доблення стін, стель, влаштування иозириів,

Jаизнав

фризів та лоджій житло­ вих і громадсьиих буді-

РУН!1'ора Н. П. Волк учас­ JlИИОМ виставии. 1і наго-

п уБЛікансьи01

премією. і

в

спРа­

газетну

можна

приз­

таи

та

виставии

грошо­

на

з

профіЛЮ

для

житлових

громадсьиих

споруд.

ВИГОТQВИВ їх слюсар ме­ ханосклздаль.них робіт Д. І. Менший. Він теж визнаний

учасником

тавии і Дипломом ня та

вис­

нагороджений другого ступе­

грошовою премією.

На матеріалах досвіду Броварсьиого заводу алюмінІєвих будІвельних ионструкцій на :виста,вЦl Відбуваються семінарсь­ иі

ли

заняття,

а

передового

інженера нонст­

М. інжеиер

-

таиож

шко­

досвіду.

ПОЦКОВ,

будІвельник.

він,

цей

Був

і

дух, в

лютневий

(1988 р.) Пленум ЦК КПРС, і Всесоюзний з'їзд працівнииів народ­ ноІ освіти. І ось, иоли хто уважний до газетних публіиацій, той не міг не помітити.

що

обійшли

вчителі.

тично ніхто

ся

навіть

всі ці

не

події

Праи­

в1Дгуинув­

на

ті

думии, позиції редаицlI, яиі що­ найменше заилииали по­

сперечатися.

А В

тих розмовах ся жартами: ний народ -

Правду

наж:vlП1,

сподівалася зети на

дуже

редаиція

одержати

гогів

особис­

відбуваnи­ «Ох. інерт­ ечителі~.

від

заціиавлені

га­

педа­

відгуии

матерІали,

в

мих

йшлося про виховання ді­

тей, батьиів, яиих збавляють прав, про повнолітНіХ

порушнииів,

людей по них,

про

по­ не­

суті

знедоnе­

доnю

неповно­

ионферен­

цій? На мою думиу, пря­ ме.

З ВИЧАИНО, ференції, nися в усіх та і району,

про що

ионвідбу­

школах міс­ судити не

буду, бо ж вдалося побу­

-

поглибnюються про­ демократизац1І,

в

історіІ,

давтує

Вже а

жити

ніби все

в

й

про­

иожному

Я КЩО

иоротко,

ференція

в

рівні.

иа

кон-

місьиій

середній шиолі М організована

У

2

була

до

ДО ЛАДУ В

радгоспі

~ Бобриць­

иий» повним ходом іде ремонт сіnьсьногосподар­

сьиої техніии. Коли заві­ тав на Тр'alНТОРНИЙ стан бригади М І, то механі­ затори й слюсарі ставили

на ЛінІйну готовності п'ять полагоджених куль­ тиваторів. Іх ремонтува­ ли досвідчеНі майстри М. Г, Брииун, В. Т. За­ левський, М. М. Сиа­ ляцьиий, М. М. Зубои та иоваль В. І. Яременио. Робітниии господарства 1І0nагодили

грунтообробну

вже

всю

та

посів-

ну

теХНІку,

поставили

ня

знайшли вихід зроби­ ли тимчасову майстерню. Наирили плІвиою, поста­ ють

і

ремонту­

агрегати.

ференції через

аниету

мож­

Та й вся ион­ була пІдпоряд­

иована

єдиній

активізації Добре,

меті

дій що

з

-

доповідач, диреитора

навчально-вихов­

ної роботи мовно

і

всіх.

заступнии

О.

повно

І.

КолодІй

і

нрасно­

розповів

про

з'їзд

працlвнииів народної ос­ віТИ, адже аудиторІя силадалася

в

основному

не з освітян. ЗумІв допо­ вІдач зосередити увагу І невирішених шиільних

на

питаннях,

оцінку

дати

власну

матеріалам

стану

справ

з'їзду,

у

школі

.N2 2.

Це була в якійсь мірі позиція 1 адмінІстра­ ції.

(3акІкчеиия на

3-й

сторінці).

От

стараються все

до

ладу,

яиісно.

Відчувається й те, що бригада на чолі з учас-

ни"ом ХХУІІ партионференц1ї Чуприною ється

обласної Г. Т.

серйозно

переходити

разрахуно.к.

на

готугосп­

Всі, як один,

навчаються

в

номплекс­

ній шиолі. Головний аІ'РОНОМ радгоспу В. І.

техніиу

торам

ираще,

ніж

роии. Бо робітниии лаго­ дять машини, причіпний інвентар самі. Кожен знає, що йому доведеть­ ся на них працювати 11

мали

ШИQ nярl. ференцlя

тують

попередні

ион­

думками

подІлитися

ДІДИК,

в

своїми

.rIивlсть

Варто відзначити, що цієї зими траитористи го­ значно

творча

НапередоднІ

зробити на

ор­

розповсюди­

узагальнювала

група.

поnі.

зберігання. А перед цим очистили її від землі, по­ змащували. СпеціальноІ майстерні в бригаді не­ має, але механізатори

вили опаления

запрошених

ли аниету, висловлені в ній проопзиції, зауважен­

неІ.

ПР АГНУТЬ ЗРОБИТИ

І

прагнеННr1

Серед

високому

Готуючись

-

ганізатори

досить

учительсьиих

совість

особлг~іrllt'liвернути бlnЬшу увагу ви­ робничих колеитивів, гро­ мадсьиостl, сlм'ї до пи­ тань освіти. Цьому спри­ яла й вистави а робіт уч­ нів та учителІв, влашто­ вана тут же, в школі.

Але яие все це має

відношення до січневих

на

відмінною

заходу

шиоли

ви­

якими буде­ З ножним

потрудилися

вчителІ, і учні, і батьки. ВсІ вони, а також пред­ ставниии базових підпри­ ємств БУ.'ІИ запрошенІ взяти участь в конферен­ ції. Мабуть, це і було

nітніх q;безробіТНИХ».

мlсьиій середній школі Ng 2 та СемиполиівсьиіЙ.

ви­

алюмінієвого

ділах.

передбачити, мо сьогодні.

перспеитивної

продуиції та

дру­

житься

вати тільии на двох

еиспериментальні

зразии

ИОНСТРУJ(Ції. у IJРОМИСЛОВіЙ

нень

СТ.упеня

вою

Демонструються

'BeJ'FЬ. Прдolбaюrься ,всІм і дeHopaT~BHI вентищщlйні решітни,

Дипломом

гого

ставці

будівельників

ліпшення їх естетичннх ВЛalCтивостей тут застосо­

Бо,

біди

з нас дNX ХХУІІ з'їзду КПРС, ХІХ Всесоюзно'! партионференцl'i. І мно­

роиів тому ніхто не міг і

днем цеси

Вчатьея

мінієвих будівельних конструицій «Головии'!вМісьибуду», весь час

є

НЕПОВТОРНИИ час ми живемо. Нільиа

гласності.

завод алю­

хоті­

«розізnи­ стосується

освіrrЯНСl>иій

яищо

У

Фото А. Козака.

випусиає

а

написати

словитися.

На фото: С. крук.

яиі

сзаклииа­

Ві, то в значній мірі во­ ни від беЗіНіЦіаТИВНОСТі, інертності. Що дає під­ стави таи говорити? Особливо, мабуть, і до­ водити не треба, і запе­ речити цьому важко. Але спробуємо подивитися

заочне

виробіВ,

багатьох

педагогів? На жаль...

КПРС. Працюючн на під­ приємствІ, Свlтnаиа заре­ комендуваnа себе акти­ вІсткою. Комсомоnьцl фабрик" одностайно об­ раJIИ іі своїм ватажком.

Асортимент

до розду­

поиоління.

думаю,

стаnа кандндатом у чnенн

"'т J

не

мів, а, можливо, і яии­ хось нестандартних рі­ шень і учительство, і

лося,

Зго­

мввуnоrо

і Ті,

претендують на беззапе­ речність. Це лише спро­ ба (ХОЧа далеио не пер­

здивує

вlддlnеННJI Дарницькоro Фіnіanу Харківського тек­ Сl'НJIьноrо технІкуму. На­ прикінцІ

відразу

думии,

«розбудити», тн» . І все це

вступнnа

шу­

чергового

Однаи

зазначу:

тнся на місцеву стрічко­ ткацьку фабрику, де вже давно ТРУДJlТЬСЯ ії бать­ кн. Спочатку працюваnа в' язanьницею, добивалася дом

-

других

іншого

успіхів.

на

иати і знайти, в третіх­

ченні середньоі шкоnи вона внрішнnа вnаштува­

відрадних

пере­

турботи

ПОЛЕМІЧНІ НОТАТКИ УЧИТЕЛЬСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

3

спробу ви­

організацій

ТН». Воно, може, й не на Місці. Але не знайшла

сеnо

А тому по закІн­

foronlB.

нову

Ідею в різних шиолах і сприйняли по-різному.

юного

Світnана Крук над усе рІдне

робо­ через

цю

СЕБЕ

3

ус­

пошуии.

питання

Б У ДНІ

УЧИТЕЛЮ,

і ви­

-

перспеитиву

РозуміЮ, JIЮбнть своє

іншу

танову. А звідси

Ціна З коп.

ра­

школи.

таи, щоб, обговорюючи матеріали Всесоюзного З'Ізду працівників народ­ ноІ освіти, яиий нещодав­ но відбувся, зосередити

силадне

ТРУДОВІ

цього

в

і

нав­

громадсьиість. Адже йдеться про надзвичайно

(ТАРС).

депу-

першим

Завдання було поставлене

2.

З. Про проведення внборів иарод­ них депутатів СРСР вІд Комуністич­ иої партії Радянськоro Союзу. З доповІддю у цих

чального

Комуністичної Щlртіі Радянсько­ ro Союзу 15-16 березня 1989 року в м. МосквІ.

2. Про Звернення Центраnьноrо Комітету КПРС до партії, радянсь­

між

*

ПОЧИИ,

січнеВі

півріччями

зу перенегені

вІд

народнІ депутати СРСР від Комуні­ стичної партії Радянськоrо Союзу.

Koro

перерві

другим

У постановІ rовориться: 1. СКJlихати Пnеиу'м ЦК КПРС по

Пnенум РОЗГJIJlНув такІ питання:

район-

місьиа

учительсьиі ионференції, ЯН[ проходили на велииій

татІв СРСР вІд Комунlстнчно! тІї Радянськоrо Союзу •.

сІчня 1989 року вІдбувся чер­ rовий Пnенум Центраnьноrо КомІте­ ту КПРС.

10

1989 року

інші

спеціалісти

розповідають

механіза­

про

методи

госпо­

дарювання,

висоиу

куль­

туру землеробства.

п КУДІН, громадський дент.

нореспон-


M~~~~'~~""~~M~~~~~~~~~'~~~~'~~~~~~~~~M~"'''''''~~~~~~~~~'''"'~~~"''''''''MO'_''''M~~~'~O''~''~~'''~'~M'~~~'''''''''''~м.e",'~~~~~'~''''~~''''''''''''''''''~M~

~-, :.мM

2 сторінка.

НО В е

ж и тт Я

13 СІЧНЯ 1989 РОКУ

...

. . M. . . ~~ . . . ~ . . . . . ~MMM"~~M~~~"'~~"~~~M~M""M~ . . "" . . ,'~~_ . . '~~M~ . . ~' . . ~~, . . O. . ~~~M""~'~ . . . ~~_~ . . . . . . . . . """M"" . . ''M""~''''~~'''''~M~~

ПI~О УТВОРЕННЯ ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЬ ПО ВИБОРАХ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ СРСР Рішення ви"он"ому Броварсь"ої районної Ради народних депутатів .м На підставі ст. ст.

Ради

народних

депутатів

ВИРІШИВ:

Утворити такі виборчі дільниці по виборах народних депутатів СРСР: БОБРИЦЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 62/564 Центр ня

-

село

середньої

Бобрик.

школи.

з

примІщен­

включенням

теРИ'юрії с'іл Бобрик. ФрунзіВlка. БОГДАНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .Ni! 63/565 Центр село щення сільського

Богданівка. примі­ будинку культури.

нівки.

Центр село Залісся. приМіщен­ ня будинку УШОСДОР. з включен­ ням території села ЗаліССЯ. Залісь­ лісомисливського

Сільського

«Заліське»

Ииївського

господарства.

господарства

приміщення центральної ~онтори радгоспу «Великодимерськии». з

включенням вулиць Леніна. Радгосп­ ної. Паркової. Мічуріна. Ворошило­ ва. Шевченка. Броварсько1 від будинку .N'2 1 до будинку М 37; Щорса. Ирупської. Прорізної. Пар­ хоменка, Чехова. прсвуЛКі'В Щорса. Леніна.

село

-

примІщення

Велика

середньої

Димер ка, школи.

з

включенням вулиць Горького. м,ака­ ренка. )І. Українки. І. ЄвтушеН1{а. Гоголівської від будинку .N'2 1 до будинку N'Q 56; Пугачова. Поштової. П. Морозова. Гагаріна. Богданівсь­ коі від будинку .N'Q 1 до будинку М2 15; Некрасова. Петровського­ від будинку М2 ] до будинку .N'2 7; Заліської. Літківської. Пушкіна від будинку Nq 1 до будинку .N'2 51; Березневої. Січневої. Ивітневої. До­ кучаєва. Бобрицької від будинку М2

1

до

вул,

Гагаріна;

провулку

Богданівський.

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .Ni! 67/569 Центр село Велика Димерка. приміщення дитячого caAKa.N'2 3. з включенням вулиць БогданіВської від будинку М 16 до кінця; Пушкі­ на від будинку М2 52 до кінця; Вокзальної. Городньої. Озерної. Боб­ РИЦЬКОЇ від вул. Гагаріна до кін­ ц.я; Иотсвськсго. Південної. С. Разі­ на, Петровського - від будинку .N'2 9 до кінця: Иалініна. Д. Безсмертної. Берегової. Иурчатова; провулкІв Пушкіна. Вокзального. ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 68/570 Центр село Велика Димерка, приміщення

восьмирічної

включенням

вулиць

школи,

з

ГОГОЛІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N'2 69/571 Центр село Гоголів, примІщен­ ня клубу стрічкоткацької фабрики. з включенням вулиць Ииївської до

будинКів ММ 158-165; ТреБУхів­ ської. !\расилівської. Жовтневої,

1 Травня 21; провулка

до будинків MN'Q 16І-го Травня. вулиці Иуйбишева, провулка Франка, вули­ ці Яшника. села Зоря.

ГОГОЛІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 70/572 Центр село Гоголів. примІщен­ середньої школи, з внлючення.м вулиць Ииївської від будинюв ня

160-167

до кіНця;

І-го Трав­

ня Від БУДИНКіВ N'QN'Q 18-23 до кіНця; .вулиць Воровсьного. Чапа­ єва. Дзержинського, Островського, Боженка. Стасюка. Друця, Червоно­ аРМіЙСЬКОЇ. Чкалова. Франка. Иотов­ ського.

Фрунзе. О. тіна до Булииі та

Иалініна,

Винарського,

Иошового. БУДИНl{іВ ПРОІвулка

Юрава.

Вату"

N'QN'2 11- 54.

Л е.ні,на.

ВІД оудин­ Лермонтова. Матросова,

кіна, Иоцюбинського, Чехова. Черня­ ховського Толстого, Некрасова,

Иотляревського,

Гоголя, О.

Вишні,

ЖЕРДІВСЬКА ВИБО.РЧА ДІЛЬНИЦЯ М 72/574

Центр село Жердова, ПРИМі­ щення будинку культури, з включен­

.wя'м

ТЄіриторіій

сіл

ЖерДо,ва,

Иуйби­

-

щення

село

середньої

ТараСівка, школи.

з

75/577

Иалі,ніна.

ву­

ЗАВОРИЦЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 76/578 Це,н'!1Р село ЗаВОРИЧі, примі­ КУ;РЬТУРИ,

з

вl!{лю­

чен ням вулиць Леніна ку .N2 1 до будинку N'Q

від будинку

N'Q 40

до

- від будин­ 23, Иірова-­ будинку N'Q 48.

Иооперативної, Шевченка. Суворова, Першотравневої, ЗамJ<,ОВОЇ, Набереж­ ної. ТруБІЗЬКОЇ. Залі'зничної. BQo~­ зальної, СтаДіОННОЇ. ПривокзаЛЬНОl, провулкІв Вишневого. Замкового. Шевченка. Вокзального, вулиць Рад­ госпної, Иультури, Будівельників, ЧервоноаРМіЙСЬІ'Юї.

ЗА3ИМ'ЯНСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 77/579

Центр ня

-

село Зазим'я, приміщен­

середньої

школи.

з

включенням

теРИТОірії села Зазим·я. КАЛИНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 78/580 Центр село Налинівка. ПРИМі­ щення сільськОГО будинку культури,

з включенням території сіл Иалинlв­ ка та Скибин. КАЛИНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 79/581 Центр село Димитрово. ПРИМі­ щення сільського клубу, з включен­

ням території сіл Димитрово,

Центр село Иняжичl, примі­ щення сІльського клубу. з включен­ ням вулиць Ииївської від будин­ ку N'Q 116 до будинку N'Q 218 (пра­ ва сторона). від будинку .N2 105 до будинку N'Q 179 (лІва сторона); Дач­

ної. Иомсомольської, Стогнія, Залоз­ ного, Челюскіна, Чкалова, Щорса, Лісової, Иутузова, ЮвІлейної, Мак­

щення

селище

будинку

Иалита.

культури,

ням багатоповерхових

лиць

з

Пере­

примі­ включен­

будинків

ву­

49 51 55 57. 59, 61, Шевченка N'Q.N2 19. 20, 21, 2З, провулка Юві­ лейного N'QN'Q 1, 3. 5, 7, провулка МолодіЖНого N'QN'2 1, З, 5. КАЛИТЯНСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 81/583

Центр

-

селище

середньої

Иалита,

школи,

примі­

з внл~чен­

ням вулиць Леніна. ЧервоноаРМlЙСЬ­ кої, Турчиновського, CaД~BOЇ, Гого­ ля Набережної, ИРУГОВОl, Иоцюбин­

cь~oгo,

ПіонеР'СblКОЇ,

О.

Иошового.

Левицького, провулків ШкіЛЬНОГО, Першотравневого, Бредака. Чкалова,

вулиць

Петровського,

. Пости~ева,

Шевченка, Пінчука, ЛеСl УкраlНКИ, Першотравневої, ПУШКіна, Иотовсь­ кого Нової Щорса, Скока. Франка.

КАЛИТЯНСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N'q 82/584 Центр село Опанасів, примі­

щення

сіЛЬСЬНОГО

клубу,

з

включен­

ням територlї села Опанасів. КНЯЖИЦЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 83/585 Центр

-

село

щення середньої

Иняжичі,

ПРИМі­

шкоЛИ. з включен­

ням вулиць Ииївської вІд будин­ ку N'Q 2 до будинку N'Q 114 (права сторона), від будинку .N2 1 до будин­ ку

.N2 103

(ліва

сторона);

N'Q 2

вулиць

Поповича. ГагарІна. Леніна. Осинко-

І

N'Q 14 (права сторона), від бу­ 1 до будинку N'Q 25 (ліва

школи,

з

включен­

ЛІТКІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 86/588 Центр село ЛІтки, приміщення будинку культури, з включенням вулиць ЛІсової. Червоноармійської, В. Садової, Дзержинського. О. Сав­ ченка, Музиченка, Шевченка від будинку .N2 З2, до будинку N'Q 159, Харченка від будинку N'Q ЗЗ до будинку .N'Q 98, Зої Носмодем'янсь­ кої. провулкІв О. ИОШОВQГО, Радян­ ського. Озерного, Павлика Морозо­ ва. Бузкового, Лугового, Виноград­ ного, Садовог.о, Мельника, Грушевого.

JЇITКIBCЬKA ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М

87/589

Центр село Літки, приміщення контори радгоспробкоопу, з включен­ ням вулиць Франка. Ииївської­ від будинку N'Q 1 до будинку .N2 20, Шевченка від будинку N'Q 1 до

будинку N'Q від будинку

31,

Леніна, Харченка "до будинку N'Q З2.

.NQ 1

Чоповського. Лесі Українки, Иомсо­ МОЛЬСЬКОЇ, площі Перемоги, ПРОВУЛ­ !іів Базарного, Ну:знечного, Петров­ ського. Да,чного. ЯТіIДlНОГО, Чехова, Вишневого, Ткачі)3, Річкового. Бере­ гового.

ЛІТКІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N2 88/590 Центр село ЛІтки, приміщення контори комплексної дільниЦі N'Q 1 радгоспу «Літківський» , з включен­ ням вулиць Ииївської вІд будин­ ку N'Q 21 до будинку N'Q 63. Гагарі­ на, Чапаєва. Иостенка. Некрасова, Иалініна. Иоцюбинського, провулків Зеленого. Почаївського. Рибальсь­ кого. Щорса. ПушкіНСЬКОГО, Челюс­ кіна, БУСлівського. 8 Березня. ЛlТОЧКІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 89(591 Центр село Літочки. примІщен­ ня будинку культури, з сіл Літочки, Соболівка

включенням

Центр щення

-

село

середньої

Мокрець, школи,

з

ПРИМі­ включен­

ням території села Мокрець.

МОКРЕЦЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 91/593 Центр селС> Бервиця, примі­ щення сільського клубу, з включен­ ням території села Бервиця.

ПЛОСКІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 92/594 Центр ня

-

село

середньої

території

Плоске,

школи,

сіл

приміщен­

з

включенням

Плоске.

Першотрав­

неве.

ПОГРЕБІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N2 93/595 Центр село Погреби, примі­ щення середньої школи, з включен­

ням території сеЛа Погреби. ПУХІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 94/596 Центр село Пухівка. приміщен­ ня

середньої

школи,

з

включенням

території села Пухівка. ПУХІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 95/597 Центр село РоЖівна. примі­ щення сільського клубу, з включен­ ням території села РоЖівна.

РОЖНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N'q 96/598 Центр село Рожни, приміщен­ ня будинку культури, з включенням вулиць Хоменка від будинку

до будинку .N2 65, від будинку до будинку .N2 60; Північної. ПушкІна. Піщано'і. ЛісовоУ. Зеленої,

N'Q 49 М 52

ро"у Франка, Травне­

вої. Партизанської, Червоноармійсь­ кої, Шевченка, Старе Село. Нової ХУтірської.

РОЖНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 97(599 Центр. ня

село Рожни.

-

сільського

клубу,

з

приміщен­ включенням

вулиць Леніна, Рибальської. Лисен­ ка. Садової, Иосмонавтів. Иоопера­ тивної. ШКІльної. Шляхової, Хомен­ ка від будинку N'Q 1 до будинку

.N2 47, вІд будинку N'Q 2 .N2 50. Сибірської.

до будинку

РУДНЯНСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N2 98/600

до бу­

МОКРЕЦЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N'!!- 90/592

ЧервоноармійСЬКОї N'QN'Q 14-16. Леніна - ММ2 24-38. 47,

щення

від будинку

КРАСИЛІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N2 85/587 Центр село КраСИЛівка. примІ­

КАЛИТЯНСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N'2 80/582

-

-

сименка

мога.

Центр

бу­

1989

Щорса. Пролетарської, Огородньої, ИоцЮбинського,

КНЯЖИЦЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 84/586

іНвітневої.

будинку

до

ням території села ИраСИЛіВки.

лиць ЖОВТ'НЄІВОЇ. Ю,рова - від будин­ ку N'Q 1 до будинку N'Q З9, ЗаріЧНОї,

щення

,Nt> 16

(права сторона). від бу­ до будинку .N2 75 (ліва

46 27

щення середньої

Лє,ніна, ПЛЯЖНО'ГО. вулиць Титова, ПроріЗноЇ, Иомсомольської, Радянсь­

3ел,еної,

б,уlдИ'НКУ

січня

9

сторона).

ВІльне,

Центр село Заворичі, примІ­ щення середньої школи, з включен­ ням вулиць Леніна від будинку N'Q 24 до .будинку М 112, провулкІв

п;ровул:ка

ДИНКУ М2 динку N'Q

включен­

Центр село Підлісся, примі­ щення сільського клубу. з включен­ ням території села Підлісся. 3АВОРИЦЬКА ВИБОРЧА

И3JЛіні:JНа,

віід

динку N'Q сторона).

ЖЕРДІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N2 74/576

ДІЛЬНИЦЯ М

-

ме,!{lка

примі­

ням території сіл ТараСівка. Михайлівка.

від

вої, М. Лагунової. ШНільної, Лисен­ ка, Гороб'я. Петренка, Глибокої, Майської. Иуценка. Мирної. Макси­

ДИНку

Захарlв,ка.

ЖЕРДІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 73(575

Центр

Ніколаєва,

П. Поповича. Гоголівської вІд будинку М2 57 до кінця; Л. Зелено­ го. Парникової. Ииївської. Першо­ травневої. Чапаєва. І. Франка. Б. Хмельницького. Польової. Иоцю­ бинського, Броварської від будин­ ку М2 38 до кі,нця; Зеленої. Иомсо­ МОЛЬСЬИОЇ. Димитрова. Жовтневої. Лермонтова. Юрова. Механізаторів, 60 рокіlВ СРСР. ОЛіМIПlіЙСЬКОЇ. Миру; провулків Юрова, ПОЛЬОВОГQ.

М2М2

приміщен­ з. вкл_ючен­

Жовтухи, ИС'ЛЬЦQlва. Артема, Пет" ,рсвського, Шевченка. Фурманова. Щорса, Маяковського. Пуш-

кої.

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА ВИБОРЧА .l1ІЛЬНИЦЯ .N'Q 66/568 Центр

Гоголів, ШКОЛИ,

ням 'ВУЛИЦЬ Ватутіна кіlВ Nt>N'Q ІЗ-56, вул. Репіна, Панфілова,

радіозаводу.

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N'2 65/567 Центр село Велика Димерка.

Пархоменка.

село

ВОСblМИ;Рlі'Чної

шево,

БОГДАНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 64(566

Підсобного

-

Центр ня

Чернишевського.

з включенням території сеЛа Богда­

кого

ГОГОЛІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ Nq 71/573

19, 20 Закону

Союзу Радянськнх Соціалістичних Республік «Про виборн народних де­ путатів СРСР» викоиком районної

1

Центр село Рудня, приміщення будинку культури. з включенням те­ риторії села Рудня.

РУСАНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 99/601

Центр село РусаНів, примІщен­ ня будинку культури. з включенням території

сІл

Русанів та

Першотрав­

неве.

СВІ1'ИЛЬНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N'q 100/602 Цечтр

-

село Світильне.

ПРИМі­

щення виконкому сІльської Ради. з включенням території сіл Світильне,

Гребельки.

СВIl'ИЛЬНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N2 101/603 Цен:тр

-

село

Иу~ажинці,

примІ­

щення сільського клубу, з включен­ ням теРИТОlрії села Иу лажинЦ'\ .

СЕМИПОЛКІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .1'1'2 102/604 Центр село Семиполки, примі­ щення будинку кульryри. з включен­ НІЯМ вулИ!ць l\ИЇЕСЬКЄ шосе, Рокосує­ ва, Гайової, Петровського. Матросо­

ва,

Примакова.

МОЛОДіЖНОЇ,

Рильсь­

кого, Щорса, І-го Травня, Миру, Шевченка. Героїв Партизан, Иарла Маркса від будинку N'Q 1 до бу­

динку N'Q 59 та від будинку М2 2 до будинку N'Q 46. Остерське шосе -

від будинку М 1 до будинку М 23. від будинку М2 2 до будинку .N2 зо, провулків Смоловика, Енгельса, Пушкіна, Мічуріна, Юрія Гагаріна та СеМИПОЛКівеького лісництва.

СЕМИПОЛКІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 103/605 Центр

-

село

Семиполки.

щення середньої школи. ням вулиць Леніна.

з

примі­

включен­ Боженка,

Ирасуцького. Дніпровської, Проле­ тарської, 60-РіЧЧЯ Жовтня. Єсеніна. Зої Иосмодем'янської. Лесі Україн­ ки, Франка, Озерної, Лісової. Остер­ ське шосе від будинку .N2 З2 до будинку N'Q 128 та від будинку

NQ 25

до будинку .N2 97. провулка Остерського. вулиці Нарла Маркса­ від будинку N'Q 48 до будинку N'Q 70 та від будинку N'Q 61 до будинку N'Q 91, провулка Ирасуцького.

ТРЕБУХІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N2 104/606

Центр

-

село

ТребухІв,

примі­

щення будинку культури, з включен­ ням вулиць Ватутіна. Шевченка, Иарла Маркса. Парн~кової. Нрайо­ вої, Садової, Иутузова, Піонерської, Лугової, Амбулаторної, Постишева. МічурІна. Броварської, Иотовського. Чапаєва, ЛенІна, Пролетарської, Вокзальної, Гагаріна, ИРУПСЬКОї, Зеленої, Городньої, Тихої, Цент­ ральної, Паркової, Иомарова, Пер­ шотравневої, провулка Польового.

ТРЕБУХІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N'q 105/607 Центр село ТреБУХів, примі­ щення ВИКОНКОМУ сільської Ради, з внлюченням вулиць Гоголівської, Щорса. Матросова, ИоМінтерну, ПуЩкіна:, Иоцюбинського, Червоно­

армійської, Поповича. Чкалова, Су­ ворова, П'ятниц1, Свердлова, Горь­ кого, Жовтневої.

ТРЕБУХІВСЬКА ВИБОРЧА

ДІЛЬНИЦЯ .N2

106/608

Центр село Переможець, при­ міщення клубу, з вкЛ/{)ченням тери­ торії села Переможець.

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N'Q 107/609 при­ Центр село Шевченкове, міщення виконкому сільської Ради Шев" з включенням території села 'Іе}ікове.


М""""

М""

СІЧНЯ

13

1989

(Закінчення.

нове

РОКУ

~"', ... , ' МІО МІО' ~M""~ t '"

на

О, 10 10"

було

почу­

ти ДУ'IМЮf, так би мовити, знизу. Тим більше, що для їх 'Висловлення були ство,р.е,нl умови. І ось тут

ських

рядЬв

при·близно

~ORеслося

таке:

<,Ноли

я

потРібно значно більше, ніж зроблено. Тому і я скажу про те, що стурбу­

пішло все, на мою думну,

чую

за раНіше розробленим сценарІєм. А са-м,е: нада­ ти слово голові шкіЛьної

мені стає не по собі». ЯКіЩО так, то чому не го­ 'ворити про це вголос?

вало.

CbOrO;tHi 3 рів.нем міської.

предстаЕ,никам ві'д бат'ьК'і'в, від учнів. Може, ме,ні

Номентува:rи, мабуть, тут зайве. Як зайве говорити і про те, що вже післ.я

так

п:рий.ня'гтя

ради

'"о

на,радній

здалося,

малося,

ні.

то

Хоча

але

не

коли

тlлlЬ,!(И

заради

слід сказати,

л·и

освіті,

.вО'НИ

ме­

істи'Ни

що

виступа­

по-<дlло'llОМУ.

Немало спіоовучних за­ лові думок щодо демо'кра­

тизаЦії

на'Вчально-вихо'В­

ного процесу, гумаНjзації. 3'мЩне,нн.я з:в'язкі,в між школою і сім'єю вислови­ ли

се,к.ретар

'міськкому

партІЇ А. Я. Теплюк, за­ вІдуючий міСЬквно В. М. Троценко, військовий 1>0,мі.сар місьюрайв'l!ЙсьКко­ мату В. В. ПОЛіЩУК. Але на тому все і скіН­ чилося. ПІДJ!mтися на сце­ ну, щоб підтримати чи заперечити попе,реднім

ПРО'МОІВЩЯМ, більше ніхто не наСIМLЛИIВСЯ . А чому? Чи нІ,кого не три:вожило те,

що

в

анкетах,

запро­

понованих учням, у відпо­ вІ,дях

на

вони

ХОЧУ'ть

теля,

запита,ння,

учні

принладу

бачити

вчи­

назвали

для

лише

Т,рьох

даго,r'~в

своєї

кі,ЛЬ'КОХ

де,сяТ'кіВ?

,перечую,

ЛоКИМ

на

пе­

школи

Не

їхній

думці

,не ,ставиться КіРг'ЛJка, але ж... ТО що ж знову ,ВЇід-не,с'l'И

все

на

рахунок

інертності? нового

ку

,навчаЛJ>НОГО

працює

в

пери·менту. го

мова

ступІв.

і

експеримент,

2

ро­

умовах

енс­

Була цро ньо­ в

одному

На

це

з

з

ви­

учитель-

то

постанови

з' я­

дення кабінетної системи. ДYlМка була така, що во­ на, на6інетна система, не 'ПОТj:I:6на. А прийняли ж цей

одноголосно ...

ПУНК;Т

У СЕМИПОЛЮВСЬЮй середній неву

школі

зуст,річ

січ­

учителів

з

предстаlВНИКC!JМИ базового господаРС1\ва, батькІвсь­ кого

комітету,

громадсь­

П рашИJlЬНО, ,рівень сіль­ ської

школи

І на з'їзді ПРо це гово­ рилося з болем і триво­ гою. В значНіЙ мірі сто­ сується це і Семиполків­ ської, особливо її мате­ ріально-технічної бази. Але зараз знову мова не про

це,

ОкреМі

родного

на­

споживання,

про­

ром,

ПРОі,гнорували запро­ шення ПірацiJвники до­ шН1ільного закла·ду, хоча пита!fНЯ наступності нав­

'!аН!I1Я й виховання в до­ шкільн1й установі і шко­ лі тут патребує особливої уваги. HirкOMY було ви­ слов.лювати пропозиції, зауваже.ння і щодо робо­ ти

будинку

У

!{ульту~ри.

ці.л.ому ж

дувала,

що

не

пошко­

провела

ту

СУ'бот,у У колі вчителів-се­ МИіпол.ківців. Почула не­ мало

цікавих,

МУдіРИ'Х Хо<Вного

ня

СМ'іливих

думок

і

стосовно

навчально"ви­

процесу.

моладІ,

вихован­

З'МіЦнен.н.я

ма­

теріальної бази школи. Але добре все те, що добре. І в ьдра,Д!н о , що вчи­ теЛ'і розуміють: зробити

засідаННі

ПеРШі ж рейди ників

виявили

робіт­

чимало

по­

рушень. У Харківській, Ровенській і Закарпатсь­ кій

областях

після

пере­

громадського

харчуван­

ня та сфери

послуг вста­

організаЦії, радгоспи

роль

день

ПІдприємства,

колгоспи

взяли

понад

під

і

конт­

100

тисяч

і

продо-

промтоварних

вольчих магазинів, тисяч їдалень, кафе,

феТіВ І близько

60 бу­

тисяч

90

ательє і майстерень по­ бутового обслуговуван­ ня. На найбільших об'єк­ тах базах, в універма­ гах,

ресторанах ,

побуту групи

діють та

будинках

оперативні

інспекЦії,

нуди

входять як робіТНИЧі тролери

трудових

кон­

колек­

тивів, тан і штатні проф­ спілкові праЦівнини, а також

представники

ших

ін­

нонтрол ю ю чих

служб. РобіТНИЧі яних

нонтролери,

налічується

вже

по-

над півтора мІльйона, обираються на зборах трудових

числа

нолентивів

найбільш

тетних,

чесних ни

ти

автори­

принципових

працівниНів.

мають

право

нонтрольні

з

і

Во­

проводи­

закупни,

знайомитися з донумента­ ми

первинного оБЛІку то­

варів,

явність,

перевіряти

ставити

про

понарання

нів

правил

їх на­ питання

порушни­

ТОРГіВЛі

слуговування.

і

об­

новлено,

що

третьому

з

на

кожному

них

допуска-

ються обрахування покупцІв, обважування, приховування дефІЦиту. За результатами рейдів

покарано

понад

600

чо­

педради,

основною, ження

з

Ради нялись

профспілок таксЖ

зай­

встановлен­

ням причин дефІЦиту ря­ ду товарів та послуг. У селищі Заріччя ської області у ма'газинах 't5уло

Ровен­ трьох прихо­

вано товарів на 6 тисяч карбованців, а в магАзи­ нах Селидового Донець­ ної облаСТІ на 12 ти­ сяч карбованців. На про-

ської

про

те,

мовляв,

водитИlCЯ

т·i:JLl>НИ

У

про­

присут­

n,р.еД1СТatвнині,в

нон­

тролю. Одночасно вживає­ ться заходів до того, щоб на місцях ,розв'язувати питан.ня про виробництво I,РОМИСЛОВИХ

і

чих

яких

товарів,

стачає, ти

продоволь­

поліпшення

підприємств

не

ви­

робо­

побуту.

А. КОВАЛЕВСЬКИй, сенретар Укрпрофради. (РАТАУ).

стійно хору

ла Та

не

маю),

хоftила в

H~

раицентр

11

І

ПО­

заняття

І

знаходи­

в ннх свято ДЛІІ душі. хіба тlльни 111 З усього

ж

технічного багатства у нього був лИше ка .. ертон і

подвижники.

Тепер чути від ка,

що

щепив

же доводиться нері!щика гурт­ вчитель

любові

предмету, просто

хлопцем

...

вин'а?

старенький баян. А ще мав він неспонlйне І люБЛllче серце. Та й у наш час є такі

з

чи тільки Сім'ї в цьому

не

при­

до не

свого навчив

працювати;

Тан, школІ потрібен педагог-особистість. Ін­ струкЦІями,

від

яких

з'їзду

шість

чи

чеЮіЛа

не

біль­

вчителів,

такого

не виховати. Починати, гадаю. треба кожному з себе.

А.

викла-

КВІТНЕВА.

зни­

в

остаННі

ро­

вихованню

уч­

до

міської

шко­

Що

Відповім спогадами зі сво­ нолишнього учнівського життя. Ніколи не забуду своєї першої вчительки Ган­ ни Андріївни з чотириріч_ ної початкової шноли. Ну яну базу, технічні можли­ вості мала початнова шно­ ла, та ще й 30 три десят­ нів ронlв тому1 Але не було жодного свята, до яно­ ГО б шнола не влаштовува­ ла

нонцерт,

дО

"І)ГО

Ж

для

всього села. І відбувалося все те в будинку нультури. Тепер в Семиполнах кажуть учням не ходити до будин­ ну нультури. Був У нас свІй хор, свої антори, читцІ. По­ щастило мені і в середнІй шнолі. Мудрий І "'ренрас-

РАДИКАЛЬНА реформа rосподарського механІзму потребувала перебудови діяльностІ профспілок у всіх тру­ дових колективах. Прн rоспрозколектнв-

підряду з проф ак­

тивом,

спеціалістами

проводилось

Вчитель біології середньої школи

Гоичареико Василь Спиридонович

.N2 2

веде серед своїх виховаиців велику природоохороину роботу.

Фото о. МІЛЬКА.

На фото: В. С. ГОНЧАРЕНКО з учнями.

вання,

відпочинон,

поліп­

шено побутові умови.

Побудовано аптену, по­ ліпшено

сім'ям.

60 но

ЖИТЛОJ31

в

У

дію

селі

введе­

ку.

заплановано

реконструкцію гуртожитнів

ри.

та

і

одного під

збудувати

з

кварти­

сім

будин-

Нняжицької

середньої школи постійно турбуютьц про самотніх

умови

наналізацію

теплотрасу,

та колентив

громадян

За

похилого

ними

ві­

З,,,іріплено

учнів, які надають їм допомогу у придбаННІ продуктів

харчування,

господарських

справах.

Виділяються

бу дІвельні

внвчення

реджає

темпи

рооітної

росту

плати.

за­

Зросли

рентабельність rоспо­ дарства, а також фонди матеріального заохочеи­ ня соціального розвитку колектнву.

Основою матеріального морального добробуту людини є труд. Творчу талант

ми

заохочуємо. І найважливіших антивlзації

фактора

є

Велика нях

вІ УМОВИ для механізато­ рів, відкрити кафе у про­

випадки,

мисловому

ля

виховання

питан­

належить

довольчої програми пев­ ну роль відіграє матеРі­ стимулювання

виглядІ

натуральної

Для

у

оп-

працівників

радгоспу

виділяються

нетелі,

потреб

корми.

особистих

підсобних господарств по­ чали відпуснати більше нонцентратів і зерна. В рівній мірі цими послуга­ ми

користуються

нери,

ветерани

валіди

пенсіо­

праці,

Великої

ної війни. ІНДИВідуальним довникам

ін­

Вітчизня­ забу-

надається

до­

шиться

цеху.

також

БУДіВНИЦТва чинку

Вирі­ питання

бази

ДЛя

відпо­

праЦівникіВ

радгоспу.

Профспілковий тет

уважно

скарги

ви

їх

працівників,

звільнення.

нулий

рік

бітнинів скарг, з

на

моти­

За

ми­

користь

ро­

розглянуто 16 поданих 9 пред­

ставле1;іЬ дано

комі-

розглядає

на

згоду

звільнення лише

на

од­

не.

Особлива

увага приді­

ляється

гарантуванню

трудових

жінок. годні

прав

Не ми

ватися

молоді

завтра', повинні

про

покоління.

а

і

сьо­

турбу­

підростаюче

При

ПРОфНОМі

матеріали

та

Однак

матеріальна

траПJlЯЮТЬСЯ НОЛи

зводяться

всі

ЗУСИJI­

нанівець

через те, що робоче міс­ це тепличницІ, БУДівель­ ника,

механізатора

не

за­

з

вини

зриви

допоміжних

Щоб вище,

виправити

стано­

адміністраЦІя

зму­

Відволікати праЦІв­ ників для допоміжних ро­

біт,

залучати

ти

в

час.

їх до

робо­

понаднормативний

А це ставить

психологічну

її

в

залежність

від праЦівника . За таких обставин начальник діль­ ниці, бригадир стають поблажливими до дрібних порушень

трудової

дис­

ципліни.

чальників

I{ОМітет

сільгоспмашин. Залиша­ ється проблемою відсут-

нізовано

гарнче

орга­

харчу-

викорис­

сліД

мати

свої

грунтів,

но

в

них

дітей. ПроФспіЛI\ОВИЙ

300

Інженерна виконує

служба час­ роль

поста­

запчастин

до

вирощу­

врожаю

в

не

кінцевому

наос­

резуль­

таТі здоров'я людини. На жаль, в цих життєво важливих питаннях проф­ ком

ще

тивних

не

домігся

пози­

зрушень.

Підводячи

підсумни

виконання

соціальної

програми

в

господарстві,

профспілковий що для

комітет

до

її

вистачає

висновку,

реалізації

ще

дисципліни

не

порядку

та

серед

спеціа­

піД!reденні

підсум­

лістів.

При

K~B і ОЦіНЩі роботи спе­ ціалістів за рік представ­

ники

Р АПО

цікавилися

виконанням

Жодного зицій,

планІв.

питання

про

рацпропо­

поліпшення зниження

ва'НОСТIІ

і

умов

захворю­

'Гра'вматизму

не було поставлено.

шена

тіше

праЦі

радгоспу

праці,

служб.

охопле­

длн

налаГОД>f{еза

танням Фунгіцидів та гербіЦидів, внесенням мі­ неральних добрив. Тому

впровадження

трапляються

заняттями

умов

Не

контроль

лами,

тою

вих

но

лише

працює піД:ЛіТКС'вий клуб та клуб юних техніків,

сприятли­

зованість.

лімі­

OprqJil-

Чіткість,

безпечене необхідними. засобами праці, матеріа­

помога в придбаННі БУДі­ вельних матерІалів . З ме­ створення

правлять

не

приходить

людсьного

радам бригад. Перекона­ Ні, що у вирішенні Про­

альне

НАМИ ПРАВЛЯТЬ ЛІМІТИ допомога

у

а

ліп,

ків кооперативного типу, створити належні побуто­

роль

нами

ти,

вання

QДНИМ з засобів

змагання.

що

аналіз

всіляко

соЦіалістичне

ність будівельних MaT~pi­ алlв. Тому й виходить.

агрохімічні лабораторії. Адже це систематичний

основинх його принцн­ пів. Як наслідок, иині приріст виробиицтва ва­ лової продукції випе­

Для

повинен

альту

І

вмІє

го

бички,

населенню

кого

сПілкуватцся

про

не

учитель­

ли не дотягнутися. на це сказати?

ян их

продаж

що маю янийсь ріднісний альт (дорослою, звичайно, зрозуміла, що нІякого та­

говорить

дівчина

нів. До речі, навіть не­ має й хору. І тут нам,

спис­

затверджують

Сава

перенонати,

що

не 'приДіляється уваги ес­

коМів

ності

що

тетичному

лати.

товарів.

співів

зумІв

мови

те,

-+-

e,,~

праці?!

позицію робітничих нонт­ ролерів багато облвинон­ ки

учитель

Іванович

дач

10" О." О, 10'"

розпи­

причин

престижу

працю,

ловін.

ний

О"

ПОЗИЦіЮ.

рахуикового

слут .

СЬОГОДНіШНій

про

впровадженні

вірки більше трьох ти­ СЯЧ підприємств торгівлі,

На

•• е •• t оо ео о, О, '.0100 О 0.000'10 О ООО t о •••• t ' . 0 ••• 10 •••••• 10' 'о О"""

оое

~

сторінка.

3

виступаючи на

ки в школі послабилася виховна робота, по суті

дуктів, а також за робо­ тою сфери побутових по­

промислові

о ~O 0100 ""100"""

сувалися в своїй безіні­ ЦІаТИВНОСТі. І чи не вона була однією, хоча не

иоrо

товарів

а

ж,

л,и до шноли. Так, ПРИМі­

контроль рсзподілом

З'РЇIВ,няти

Але звернемося до прикладів. Через усе за­ сідання пройшла думна

Під робітничий Завершується організа­ Ційний етап посилення робітничого нонтролю за

не

кості назвали робочим за­ сіданн.ям педаГОr'іч.ної ра­ ди . Щоправда, не всі з тих представників IJ)рибу­

пі ДН19се ння

Bi~OMO, що шнола .М з

про

су,вала:ся нео<БХідНіСТЬ де­ тальніше і конкретніше обговорити пита,н.ня в/ве­

із

за­

0.00.010 10" 10' О "ее ,е t о О, •• о" о е оо". *~:~OM"

ПОЧИИ, УЧИТЕЛЮ, З СЕБЕ

Початок

цilНaBO

... о о ••••• , О"

життя

о.,. ео...мое, о " О О"

,~e,." "'0_0_0' о, е, е, о,. ОО"""

І-й сторінцІ).

Тож

1000000 ОО О, О .00.010 '010"0 О. ОО ее о. о, о ••• о О, о О, о о о о. о

""10М М ~oo '10' 10 10 мо 010100010 10"

Хронічною хворобою проведенні

кому

пленумів

профспілки

ників

у

рай­

праців­

агропромислового

номплексу, шуються

на

які

запро­

пр~дставнини

медицини, побуту, торгів­ Лі, РАПО, є те, що ніхто з

них

бути

не

знаходить

присутніми

рішеННі

назрілих

А це все турботи.

наші

при

часу

ви­

питань. cn l 'ТЬні

Т. РУДЕНКО, голова ПРОФКО~У рад­ госпу імеНі Щорса.


м еом.о.о м" oo~,ooo, оо, ме 10'10 '0101010101 О 10'" ееоо о" 0.0'0 О О, е. 01 001001 81.01000 О ••• 0 •••• о ооо. о о 01" 0000 ••• о 01 О •••••••••• 0;0 ••• о. оо 0 ••• 0 ...... 0 0 •• 0 ••••• 0.0 о" О О О О. 0101'0 01 01' 0100 ,О 010" М-' ом.мо ,-' о

-+- 4

сторінка.

нове

ЖИТТЯ

~"O"" 01"'" 10 'О' 01 10 ,О" 01 О О О О о. О О о' 01" О О М '01 О,,, ' •• о., о. ОО ••• 100.01 е. о •• " •• О ,О 00110' t о •• О" ' .

). ООО 01"

СІЧНЯ

13

'.0 ••••• о. о ое ,О," ••••• оо. о ••• ае. ее •••• ее ••••••••• О".

ГРАФІК

ДИВО-КВІТКА

Начальник

Дні

1989 РІК

управління

3 rлибокою щирістю 1 душевиим теплом вІтаємо

вона

до нас

перш

декораТИ13l-l'а

Великі

за

ГО.'lОвниЙ

,нашу

ромашку,­

інженер представників

в

нас

Прийом

нагадує

ще

громадян

1, 3

таніч.ному

саду

в

щить,

що

може

дов<>­

Служба обліку газу (заміна розрахунко­ вих книжок)

КиєвІ.

будь-якій

зо'нl

свlд­

рости

Ех!ооцея

в

Начальники

республІ­

ки.

-

пурпуpt)ОО рос ли.н а зав­

багатоЛІтня

,

вишки

60-100

санти­

метр!:в

з

розга­

~осить

ЛУЖeGЮЮ

КQРе.невою

го

си­

-

аби рожевІ, зрІдка ВнyrrР1ШJ(I,

трубчаСТІ, РОЖіНисті,

вІ,

грунтів,

все

н.асі,НН.я>М,

ЛQIМ

ж

до лю­

так

І

Має ця кувалЬtнІ

3дalВн.a

lн.діЙці

це

ЯН

пЩг.вердили

Та,к,

США

Л!'Кj'1ВаJFЬНОЮ

метою

совують

частини

усІ

та

середа,

10.00 14.00

до до

9.00 17.00 10.00 10.00

12.30 19.00

до до

кання

поса­

звертати­

Міськном

комс ом о-

Телефони:

4-21-60;

4-05-8.5.

фІліалу об­

3aJIВH

приймаються

ПРОТІІГОМ

двох

тшкн1в

ДНJI пуБЛікацІІ

З

оголошен­

ня.

при

Броварському

послуги по ремонту і техніч­

спо­

монтаж силових і освітлювальних електро­

оформлення

навчання

з з

10.00 17.00

до до

неділі

з

1

з місцевість.

від

- диспетчерсь­

на

мереж і засобів

персоналу електротехнічній

спра­

атестація на групу по електробез­

КиївськІй

республіканській

оптовій

сУкоопторггалантерея» Укоопспілки

базі

терміно­

во потрібні на роботу:

іFlженер

достав­

по

навантажувально-розвантажу-

вальних роботах; комірники; слюсар-реМОНТFIИК;

по теле­

акумуляторник;

слюса р-са HtexHiK;

слюсар дні

документації

ЩО

насе­

підприємств,

цілодобово фону 04.

вимірю­

засобів за­

Прийом замовлень і довідки за адресою: м. Бровари, вул. Мічуріна, 1. Тел.: 4-21-32.

9.00 до 20.00. 7.00 до 21.00

додаткове

та і

інші різні роботи.

12.30 19.00

заявками,

лення,

щоденно,

всі

технічної

монтаж та налагодження

за

газу

інше

електроустановки;

пеці;

сільська

на

хисту;

зв'язку;

вівторок п'ятниця

крім

випробуваНl·rя

електричних установок

ві та його

зрідже­

електролічильників

налагодження, вання

четвер.

ка служба, прийом за­ явок на несправність газових приладів, виті­

коріння .

лу.

за­

в

мереж;

12.00 18.00 12.00 18.00

до до

надходять

Аварійно

на

Кооператив «Енергія»

п'Я1НИЦЯ, субота

з-асто­ .рос­

коикурс

РЕМ пропонує

лення газу у вихід­ ні дні по графіку.

Б. ІВАНЧУК. зНіМКу: ехінацея

На

17.30

з з

з

лини. У ,нашІй ~paїН'1 визнаний як лІ'кувальний засіб еlOCТРСІіКі із св'lжих наре.невищ

пра­

по

оголошує

перестановка

насе­

(з І травня жовтня)

ся

місце і заміна дротів в будові;

вівторок

користу­

(розвезення ного газу)

пре­

НТТМ

ремонт старих електромереж;

науновІ

у

Щ)

з з

лення

красний п.ротиза,n.алюваль­ ний з-асіб, ДЛ'Я заживле'н­ ІНЯ ран. І тіЛЬКИ Hejla.f!t}IO

досліди.

8.30

з з

газом

Обслуговучання

використо­

ехінацею

з

до

За довідками

РАДА

ди керівника

подl­

росли.на І лї­ властИ'Вост1,

КООРДИНА­

ЦІННА

JIaCHOrO клубу самодіllЛЬ­ ноі технічноІ ТВОР'lОСТі. Посадовий онлад 170 нар60ванцІВ.

четвер

Майстер аварfйно-від­ ноliлювальних робіт

нущіlВ.

вують

безпеки

до

12.30 19.00 13.00

до

середа,

(при заселенні но­ вих будинків, посе­ лення в гуртожиток)

бить ДoQре обробле.н.\, по­ Мірно зволожені І соняч­ ні мliCця. Розм,ножується як

вил

з

БJlаГОПОЛУ'l'lIl.

Дружина, дітн, онукн.

вівторок,

інструкта­

населення

з

10.00 17.00 10.00

народ­

бадьорості,

ному обслуговуванню електроустановок

вівторок п'ятницн

матеРІаЛІВ,

жу

тем.нопурпуро­

ал€

газу,

вання

по­

п'ятооубчасті. Гостя не вибаглива

17.00

1

його

здоров'я,

живачів:

служб

Проведення

БІ­

або

до

щастя

місяця

')бладнання промис­ ловим об'єктам)

2mlточки

дрІБНі

14.00

з

всі дні тижня, крім неділі

Бухгалтерія (виписка зрід~ен?­

стемою. Orебло пряме, гІллясте. Лист.ни досить нрупнІ, особливо нижні. КвітковІ ,КОШИКИ велиКі. }{,райнІ .RIВІтки ЩnРПУ;РОВl лІ.

з

з

субота

кожного

]]І невелика. Є вона в Бо­

Досвід 'ВИРОЩув.а,НJНЯ

до

до

ПОНОМАРЬОВА Миколу

міцного

міщення вакаитиоІ

вівторок п'ятниц~

(Щна ДИІВosижа. Зона по­ ширеННІЯ цієї ен.зотичної РОСЛИІН,и

з з

12.30 20.00 13.00

Бажаємо

МІСЬКА

вівторок, п'ятниця,

організацій

ехІ нацеї

що

.н,РУ'Пlну

Прийом

все

пурrтурової,

до

10.00 14.00 10.00

ження.

місяця

культура.

суц'Віття

субота кожного

2, 4

гостя добре почуває се­ бе ІВ с.ЦРНlЯ'ГЛИВОМУ клІма­ Т! украши. Потрапила я,к

З

JIIOдииУ -

ВОЛОДИМИрОВJI1I8 З 70-pl'l'UIМ від дня

Годиии прийому

середа

Б!ЛіЬшості з нас ще не ІВ'ІДQМИЙ цей пришелець

1з П'рерій ПiaJ,нlч.НQЇ Аме­ РИlНИ. З'ЯСУ'Валось, що

прийому

Oio.~

ВІТАВНн дорогу иам

Посада

РОКУ

COHHQHI

ПРИЯОМУ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН БРОВАРСЬКИМ УПРАВЛІННЯМ ПО ЕКСПЛУАТАЦІІ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА НА

1989

t О о. ее о. 01"',, о о 10 О" о,,, е. О"

контрольно-вимірювальних

прила-

дів і автоматики; інженер зв'язку;

тижня

механік.

АдміністрацІя.

пурпурова.

Найближчим часом працівники будуть за­

безпечені житлом.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул.ку­

НУТРІЯ Янщо У вас є місце ДЛЯ невеnичного дерев'яного БУlд-Иночка з

вигула.ми

сараї чи старі

з

металеІВОЇ СІТКИ,

тваринницькі

Будинок послуг «Броварчанка»

навІси.

-

приміщення,

ПРИЯМА€ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОШИТТЯ:

заЙ·

жіночих головних уборів,

мітыся вирощуванням нутt:':Й. Ц€ 1щрис.на й цlлНОМ посильна

верхнього чоловічого одягу,

справа.

верхнього жіночого одягу.

Для годівлІ тварин придатне Майже все, що рос­ те в полі, на городі, по берегах водоймищ

та

Замовлення на пошиття легкого плаття, бл уз, спідниць приймаються за моделями­

на

лІсових галявинах, а також харчовІ вІдходи.

Шкурни й м'ясо нутрій без обмеження вують

заготІвеЛЬНі

пункти

споживчої

зразками, розробленими висококваліфіковани­ ми

закупо­

ВІд реалІзації лише одного приплоду можна одер-

риннах

не

художниками-модельєрами.

Запрошуємо відвідати наш будинок послуг. Наша адрес]: Бровари, вул. Київська, 146.

нооперац1ї.

жати понад 200 нарбованціВ. Прибутки громадян від продажу шнурон державі та м'яса НуТрІй на колгоспних

127.

тузова,

оподатковуються .

ШАН-ОВНІ ТОВАРИШІ!

ЗаготІвельні організаЦії споживчої кооперації та

Економте свій час, користуйтесь послугами

товариства кролІвників і звірІвників-любителів кон­ сультують з питань утримання нутрій. сприяють

заКУПІВЛІ племІнного ПОГОЛІв'я, сітки концкормlв, надають ПОСЛУГИ і перВИННІй обробЦі шкурок.

Більше розводьте нутрій!

по

для

кліток,

забою

тварин

Здавайте

Іх

хімчистки і пральні самообслуговування.

Придбати талони в пральню і здати речі

в

шкурки

та м'ясо на заготlвельиі пункти споживчої

ХІМЧИСТКу

ви

зможете

пункті ~ри будинку

вул. l(И1вська,

ноопе-

146.

в

приймальному

послуг «Броварчанка», АдміНістрація.

рації!

УRООПТОРГРЕКЛАМА.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. АДРЕСА РЕДАКЦIJ:

сновзя жи.зиь» орган БРоварсlOOГО ГОРОІХСКС)­ го КОМИ'1'ета Номмунистичесхой партИІИ УкраиНЬІ, ГОРОДСlЮго И раЙ'оll'НlOГО CoвeroB наРОДНЬІХ /tепу­ ТМ'ОВ КнеВСШ>Й области. (На УlOраИНСf«)М ЯЗЬІке) Редактор А. ВОЛОШННЕНКО. ГaGeТa выодитT с 17 апреЛЯ 1007 года.

)(111І

выода::

втоРНИИ,

среда.

ПIІ'І'Я'ИЦа.

БРОВlІорСьна

ТеnефОНИ:

Jq)YMPIIII

Кldlk:ьнoro

A,1u>eca

255020, -

Київська область, м. Бровари, вул. Київська,

4-03-76;

IААlnу

3аступкика

редактора,

.Ідпо.lдаn!>кого секретаРА, вlААlnу промисnовос;тl І соціаnьних питан!> -

4-04-6!;

роботи

СУббота,

редактора

-

4-04-81;

ВIААlnу

"IААlnу

clnl>CI>Koro

раДlоlнформацl1

партlАиого

rocnoдapCTn .IААlnу nистl.

4-02-92; 5.t3.9t.

оБJl&СНОГО УПРВJlJlіlUl1І у справах вкдавинцтв ... пom.-peфtІ МJyкap": KII'Ї1tCIt1l8 ot.aeorb. U. Вро_ари. _У.JI КJШtс:"ка. 154.

І

І

154.

ЖИТТR

Друк

Індекс

4-23-26:

дру/ООВМlий

масової

15.700

ТОРгЬ4I.

Обсяг

аркуш.

М

І

1'ираж

примlр1i1lКв .

3амовленНJI KнtaкНOaOI

61285.

Офсетний.

371.

#8 1989