Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРА/Н,

ЄДНАйТЕСЯ!

ом

П' JlТирічка: рік третій У ДАРННИ ТЕМП 3 ПЕРШИХ ДНІВ

8 (4528)

СУБОТА

14 СІЧНЯ р.

1978 2

..

Ціна

Завершилась

коп.

трудова

~~

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНА 1937 РОНУ

перша

дeKa~a

нового

МІСЬКO'l І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИ'lВСЬКO'l ОБЛАСТІ

"* * Змагання хліборобів

*

ПОПЕРЕДУ­ ШЛІФУВАЛЬНИКИ Бригада

ловат-го~ин

трудова

напр у га

панує

енергії, з заводських кон­

перших

с і чневих

днів

вейєрів

КО.lективах,

електро­

ЗlИшли

тисячі

підвищені

,кришталевого

скла,

якою

ке­

У

рує комуністка Олександра Петр і вна Сн і жкова, протя­ гом перших років десятої п'ятирічки міцно закріпила­ ся в числі правофлангових соціалістичного

змагання

ну.

днів

на

нинішнього

Шліфуючи

ників,

що

в

до

Механізований довжує

з

державним Знаком якості, нолентив щозміни виконує виробниЧі завдання на

процентів .

ний

нерує

Вона

центів і шог.о

135

здає вироби

зивезено

понад

2

достаВJ.lено оргаНІЧНИХ

15

тисяч добрив.

Іх складають у великі кага­ ти, гній номпостують з тор­ фом, до суміші додається фосфатне борошно.

Іванівна

дання більш як на

поживу

тракторами і автосамо­

поля тонн

ЯНОЮ

виконує

про­

тисячі тонн гною. А за весь осінньо-зимовий періоД на

трудиться

Натерина

Менжега.

доставляти

скидами

прац і вник обробляє по деталей при нор­

також і друга бригада ,

1

.NQ

Нож­

750-800 lМі 600.

По-ударному

загін

під ярі культури. Тільки за першу декаду січня ниніш­ нього року на майбутню кар­ топляну плантацію відділка

світиль­

випускаються

135-140

грунт.

ро­

кришталеві

зірочки-підвіски

ювілейному

ля 35900 тонн органічних добрив при плані 32 тисячі тонн. Більшість їх внесено

світлотехніч н ому заводі. Добрий старт взяла вона і з перших

минулому

році механізатори радгоспу «Заплавний» виконали вели­ ну роботу по удобренню земель. Вони вивез ли на по­

зав­

про­

Висоною праці

з пер­

у

гоні

пред' явлення.

продуктивністю

механізованому

відзначається

за­

тракто­

дання першої декади, нолен­

рист Михайло йосипович Вітрюн, який ванта жить доб­ рива лопатою ТЛ-3. Сумлін­

тив

но трудиться

Успішно

виконавши

д-ільниці

кришталевого

зав-

шліфування

Олексій

скла докладає

підприємстві про

програми.

П.

на

Не­

перемішуванні

та підгортанні їх. Водії транторів Т-150Н Василь Іванович Нощій та Іван Дмитрович Олійник роблять щодня по 9-10 рейсів на відстань до 4 нілометрів.

рапо~туват~

завершення

Минолайович

стеренко

усіх зусиль, щоб першим на

і бульдозерист

МІСЯЧНОl

ДУДКО,

майстер дільниці.

Перевиконує свої завдання і водій трактора ЮМЗ-6 Гри­ горій Нононович Нузьм~нко. На заплаві Трубежа пра­ цює інший механізований за­ гін, який розкидає міндоб­ рива на площі під кормові буряки, однорічні та багато­ річні трави . Трактористи Михайло Пилипович Олексієнко, Олексій Семенович Отрох, Микола Іванович Олійник та Олександр Пет­ рович Нот вже розкидали РУМами фосфор но-калійну поживу на площі понад 400 гектарів ,

систематично

виконують

свої

пере­

змінні

зав­

дання. Через нілька днів вони закінчать цю роботу . Ми винористовуємо нині сприятливу

погоду

для

проведення

них

робіт.

танож

меліоратив­

На

заболочених

місцях механізатори . зріза­ ють бу льдозерами нупини,

щоб навесні можна було переорати ці площі. Наміче­ но

окультурити

40

близько що

РАХУНОК

"МІЛЬЙОНЕРІВ"

взимну

ще

ви д обула

недавно

бригада

Про

кореспон­

стають

ляють тисяч

до

колективи

з

половиною

У треть о м у році

п'ятирічки

і

цехів.

На одному прокатному зливку ли

завод

грами,

виконає

зобов'язання, десятьма

та

своє

вони

ко­

річне

обер ну ться

тисячами

НОМ,lеного

тонн

зеко­

металу.

МАШИНОБУДІВНИКИ:

ДО РУБЕЖІВ

нового

па.lива .

допусками

рейко-б а лкового

сортолистопрокатного

ДОСКОНАЛОСТІ

повсякденною нор­

трьох

тонн

це

денти РАТАУ.

вважали­

мою: щод о би з вибою відправ­

Тисячну тонну

ну

з

початку

устаткування,

для

року

призначе­

модернізації

стана

«1700» на Ждановському мета­

ко.lеКТИВ- « \lі.lьЙонер» має на­ мір повторит!! своє' досягнен ­

лургійному заводі імені !Л,lіча

ня,

об'єднання

та

вже

з

меншим

числом

робітників.

Перші плавки на зекономле­ ному з початку січня чавуні видали ста .lевари Дніпропет­ ровського металургійного за­ воду імені Петровського за­ служений металург республіки

М. Па.%чнков, М. Пузько і В. Працівникам цеху

ся заощадити майже

кисне­ вдало­

200

тонн

рідкого чавуну завдяки вдоско ­ наленню

продувки

машинобудівний

здійснюють

НІ ГРАМА ВТРАТ

во-конверторного

виробничог~

«Новокраматор- ·

Новокраматорці

МЕТАЛУРГИ:

Швидкий .

відправлено · з

ський

плавильних

агрегатів киснем. Старанно настроївши стани, видають більше половини про-

граму

завод»,

успішно

комплексну

вдосконалення

про­ ран і ше

випущеного устаткування. До­ держуючись девізу «Новим роз­

-

робкам НlCl'b

у

СТВІ»,

вони

найвищу

народному уклали .

ефектнв­ господар­ договори

ПiJО співдружність з колекти­ вами багатьох металургійних, підприємств країни. Всього в об'єднанні за рік буде вироб- · лено 25 тисяч тонн нового і М9дернізованого устаткування. Економічний ефект від вико­ ристання його в народному господарстві становитиме по країні не менш як 47 мільйо" нів карбованців.

гектарів земель,

використовуватимуться

переважно

палива

ся кращи м !! , на старті року

соціалістичНі

розпові~ають

А . Поліщука з шахти «Трудів­ які

у

взя л и

зобов'язання,

заощаджуються

Першу тисячу тонн

кн,

які

кату з мінусовими

НАДПЛАНОВИЙ

П,1аН

Висока 3

~

ШАХТАРІ:

понад

третього

р,оку п'ятирічки.

CbKa~ , яка видобула торік МІЛЬИОН тонн вугілля . Показни­

ириться

ш

ШЛіфувальникіВ

перевико­

завдань

~

РІШЕННЯХХV з'їзду КПРС-В ЖИТТЯ!

і

нання

вий п о рив ювілейного со­ ціа.lістичного змагання, трудівники республіки

'

виконання

року. Вже виплавлено сотні тисяч тОНН металу, вироблено мільярди кі­

нових машин. Закріплю­ ючи і розвиваючи трудо­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУКОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІУКРАІНИ

прагн у ть створити на~ій­ ну основу для успішного

для

Курс- технічниil прогрес

вирощування

нукурудзи.

ТрудівнинИ полів радгоспу все ширше розгортають бо­ ротьбу за високий урожай третього року п'ятирічки.

А. ХАРЛАН, головний

агроном рад­

госпу.

Соціалістичні зобов'язання колективу Іеху ХОЛОАильвиків Аеревообробвоrо комбівату ва Робітники

ників

цеху

холодиль­

втілюючи

в

життя

накр~слення ХХУ з'їзду НПРС, досягли в ювілейно­

му

році

визначниХ

трудо­

вих успіхів. ХОЛОд.ИЛЬНИМ камерам трьох ВИДІВ при-

своєно

державний

Знак

якості. Соціалістичні з.обов'язання на честь 60-РІЧЧЯ Великого Жовтня 1 60-річч~ встановлення

випуску дукції

РадЯНСЬКОl

на Україні кон­ програму зростання

влади кретну

високоякісної

-

виконано

про­

ДОС трО-

.ново. Додатково до плану виготовлено 160 холодиль-

них камер з почесним п' яти­ нутником .

Прагн у чи ти

на

рішення

р.)

(1977 НПРС ховної тив

гідно

і

відповіс-

грудневого

Пленуму

восьмої Ради

цеху бере

ЦН

сесії

СРСР, такі

Вер­

колек­

соціаліс­

ТИЧНі зобов' ffзання на третій рі,Н

десятої

ВиконаТIІ з

усіх

п'ятирічки:

план

1978

року

Т('ХН: KO' C !iOBO~I: чних

показників до

25

грудня.

Виробити дукції

50

товарної

понад

тисяч

1978 про­

завдання

карбованЦіВ,

у

на

то­

му числі до першої річниці прийняття нової Радянсьної Нонституції на 15 тисяч нарбованців. Трирічний

план

з

випус­

ку валової продукЦії викона­

ти до

7

жовтня.

Шдвищити

продуктивність

праці проти завдання на

0,2

процента.

За рахунок впровадження нової техніки , раціонального використання робочого часу

і поліпшення умов праці знизити собівартість ПРОДУК­ ції на 0,2 процента.

Здавати го

відділу

контролю

технічно­

з

першого

пред;явлення 99,8 процента виробів. Забезпечити варної ним

Знаком

дильних

За

з

то-

держав­

-

холо­

типу

НХС-2

якості

камер

- не менш 800 тисяч ЖИМУ

випуск

продукції

як на

1

мільйон

карбованціВ.

рахунок еКОНОl\lії

посилення

ре­

заощадити:

рік

На Житомирському

оліфи

-

кілоrра-

1000

Мів;

металопласту

-

2000

m..

лограмів;

алюмінію

300

кілогра­

10

нубомеr­

цеху

зобов'я­

-

мів;

пінопласту

-

рів .

Наставники зуються

навчити

профеСіЯМ

8

завоіJ'i «Промавтоматика»

стала до ладу

перша черга автоматизованої системи уnравліltltЯ підприємством. 3 її впровадженням поліпшується оперативне керування основни,It виробmщтвом заводу, матеріально-технічним постачанням, регулю­ вання собівартості продукції і госпрозрахунку, а також ведення КD-llnлексно-механізованих, облfково-обчислювальних і планових робіт. На передньому плані фото: оператор комплексу М-4030 комсо­ молка І. В . КРАЄВСЬКА.

Фото П. Бойка.

'(Фотохроніка РАТАУ).

суміЖним

МОЛQДИХ робіТ­

ників.

Включившись

У

боротьбу

за зразкове місто-супутник столиЦі України, змагатися за звання «Цех високоІ культури виробництва~

У позау'рочний час відпра­ цювати ,на території комбі­ нату і ланах підшефного радгоспу «Зоря» по 16 лю­ дино-годин

кожному.

Подати і впровадити у ви­ робництво 12 раціоналіза­ торських пропозицій з еко­ НОМіЧним ефектом 12 тисяч нарбованців. Викликаємо

колектив

на

Зобов'язання

і

змагання

меблевого

прийн"~і

цеху.

обговорені

на зборах ко­

лективу цеху.

l!a

Во/он.еЗЬКОАfУ авіаційному заводі достроково випущено перо lllИИ_ Cel'llIHlIIl ЛІтак е !Л·~6» (аеробус). Нова МQlIшна зможе ,n qTU на (1" П7 850 lIaca ~,' l1ого l/IВllд,<іпь О()О-950 кіло,иетрів на годц ну . 'іі/си т а ' l ол/.m І, ' 10 ти сяч М С7I'і!l . Ни фоти, «ІЛ 86» у склаdа lbNO!tty црху

(Фотохроніка Т APCj.


--

:==..:...=:..= - - - -

---

у парrJ.it• •ж орrаиJ.зацJ...ж

---'---

._~

РУБЕЖІ ВИЗНАЧЕНІ

ділка М 1. Секретар партбюро Г. Ф. Максименко

Відповідальний 1 напружений 'період триває в робо'1'1 тваринників зимівля !Худоби. АналІзуючи підсум-

яка випливає з тих завдань, що поставлен! перед il\олек-

розповіла

про

нулого року

пІдсумки

1

програму роботи ків відділка на

довести надій на корову вІдповідно до 4400 1 3800

ми-

кІлограмів

наRреслила

молока.

ВисокІ рубежі

тваринни1978 рік,

нам!тили

на 1978 рі' К працівники першої бригади, яку очолює ко-

муніст М. Г. Кац!он. Вони :roбов'язались надоїти віД

достроково за-

довести надій на норову до 3250 кілограмів. Т б ід і ре ав значити, що вс

кожної корови по 3600 кілограм1в молока. І з перших днів нового року цей колектив своє слово підкріплює конкретними ділами. .НадіЙ на корову порівняно з м

рqбництву 1 продажу держа:вІ молока 1 м'яса. Однак не зуміли сповна вииористати наявні резерви підвищення

увагу на тих недоліиах, які знижують. ефективнІсть роботи,! пропонували конкретнІ заходи по їх усунен-

Тваринники першого відділка сповнені рішимості зробити 1978 рік роком внСОКОПРОДУИТИВНОї працІ, до-

!НИ минулого року, вони намlчають рубеЖі на 1978 рі'К. В цілому трудівники

ферм

радгоспу

непогано -

працювали

тивом радгоспу - ' виробити "/ тисяч тонн молока, продати його державі 6500. тонн,

~ершили рІчний план пави_виступаючі

:продуктивності тваринництІВа, що негативно відбилось на виконаНнІ соцІалІстичних 'зобов'язань по 'виробництву

зосереджували

инулим роком зростає.

-----

підкреслюють важливість заклику Центрального Комі-

.

спо

в о

тет у

м

Політ інформатори

Беліс, І. М. Притула, П. С. Щербак останнІ бесІди присвятили обговоренню планІв

1 зобов'язань на 1978 рік.

лення Радянської влади на

І

Україні, иолективвиготовив

і

деолог 'ІнІ працlвниии за-

понадпланової продукції на загальну суму 460 тисяч карбованців. У досягнення цих здобуткІв внесли ваго-

воду значну увагу приділяють вивченню і розповсюд· женню патріотичної !ніц!ативи москвичів-до 7 жовт-

фронту по вивченню і пропа гаНДі основних положень

СЬОГОДНі на заводі передові бригади, окреМі виробнични-

КПРС і восьмої сесії Вер-

ну москвичів.

На них обговорюються пла-

рік п'ятирічки. Цими днями вІдбулися !ВІдкритІ партійнІ збори віД-

ярки А. Т. Романюк, М. І. Карпенко дали слово в третьому році п'ятиріЧки

М. ТОПІХА, секретар парткому радгоспу .Зоря..

ховної Ради Союзу РСР. У своїх виступах перед роБІтіНИЧИМИ аудиторіями вони

роботи.

сьогоднІ.

1 агітатори комуністи О. Г.

Жовтня І 60-рlччя встанов-

нової КонституціУ СРСР, матерІалів гру дне в о г о (1977 р.) Пленуму ЦК

грамів МОЛОRа. Передові до-

необхід-

закріпнти

працювати краще, ніж учора, завтра - краще, ніЖ

ювілейного року трудівники заводу торговельного машинобудування. Ставши на трудову вахту по гІдніЙ зустрічl 60-річчя Великого

жІв, виховати 'в кожного робlтнииа почуття відповlдальності за кінцеВі результати

ни 1 зобов'язання на третій

про

зберегти,

трудовий порив 1 ритм ІОвілейного змагання, сьогодні

Успішно справилися з планом і соцзобов'язанням

,вІддІлку, 1 зобов ' язалася одержати від кожної иорови !Не менш як по 3220 кіло-

за собою весь иолектив на досягнення високих рубе-

КПРС

ність

мий вклад 54 політінформатори та агітатори. Велику роботу нинІ про'водять бійці ідеологічного

тивність яких значно нижча іВlд середнього показника по

--~-

З А К ЛИЧ НИМ

строково ВИRонати взяті соцlаліСТИЧні зобов'язання. Обов'язок комунІстів - особистим прииладом повести

молока. Саме про це йде !Відверта 1 принципова розіМова на виробничих 1 паро тІйних зборах 'І'варинників.

ню. Тзи, молода доярка кандидат в члени КПРС Н. О. Марченко виявила бажання ~зяти групу корів, продук-

- -=---===--

--.::::::::::--::--=====--

:ня - першої річниці вІд дня прийняття нової КонституцП СРСР виионати план трьох РОНі,в п'ятирічии.

ки глибоко аналізують сво! можливості, щоб стати гідними ПОСЛіДОВНИRами почиВ. СУХІНІН, секретар партбюро заводу.

I-'"--~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S

ж.в:.І'Ц.І'АТО'р.І'В

;,

аИАrАИИВ:

ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ

Розрахунок на творчу активність Свою виробничу програму

гідний вклад у дострокове виконання накреслень XXV

но ввести в дію такий же корІвник у радгоспі .rQro-

ницького pemohtho-БУДівельного управління тресту сУкррадгоспрембуд. розробив з врахуванням завдань,

зобов'язався план будівельно-монтажних ,РОбіТ трьох рокІв десятої п ятир:чки виконати до першої річницІ з

104 місця у радгоспі Імені

Докучаєва.

монтажних робіт на .3 мІльйони 890 тисяч карбованц:в. Складність цього зав-

повсяиденній праці показують чудові зразки високосв ідом ого иомуністичногостав-

ти будівеЛЬНі об'єкти у Бро'варах і багатьох селах району. Так, наПРИRлад, ми повинні здати в експлуатацlю ряд приміщень на тва-

!. соціалістичні зобов'язання на 1978 рік иолектив Дар-

з'їзду КПРС,

наш колектив

лlвсьииЙ. та гуртожиток на

План досить складний 1 напружений. Але ми· зобо-

поставлених у рішеннях грудневого (1977 р.) Пленуму ЦК КПРС, промові товариша Л. І. Брежнєва та матеріалах восьмої сесії ВерховноХ Ради СРСР.

дня прийняття нової КОНСТИ-в'язалися ВИRонати його з туц:ї СРСР, а завдання честю. Для цього у нас є 1978 РОНУ - до 1 грудня. реальні можливості: міцна у нинішньому році пламатеріально-виробнича база ном пО генп!дряду передба1, головне, досвідчені майчено виконати буд:вельностри будівельної справи. У

зосередили основну увагу на дальшому підвищенні

дання полягає в тому, що нам доводиться споруджува-

активність

ініціативу

ринницькому компле,ксі рад-

иування резервів підвищен-

~~f~~H~p\~~/~o~~~i:B%Ї p~~:

Щоб успІшно виконати Ух, адміністрація, партійна т1l ПРОфСПіЛRова організаціІ

ефеКТИВНОСТі виробництва і ;поліпшеННІ ЯКОСТі будівель'них робіт. Перш за все поставили перед колективом мету - спрямувати творчу та

усІх будівельників на вишуня ПРОДУКТИВНОСТІ праці, по-

ліпшення якості роботи, ра-

ціоиальневитрачання матеріалІв

та

економІю

енерге-

тичних ресурсІв.

Після широкого рення В и роб н И чих

обговозавдань

на 1978 рік на підставІ зобов'язань ,

розробл ених

••"рийнятих Дl'л ь ницях ,

N

у

ри Й нято на

бригадах

І

та

б І розро лено (5 загальних з о-

~~о~~дз~~і~не к~~~і:~~~ИЧ;е:

монтно-6удівельного

.

управ-

У новій Конституцll СРСР багато уваги приділено розвитку вищої, середньої, середньої

ду, для радянських громадян у цілому. Держава йде на великі витрати, щоб ми могли одержа-

спеціальної і професійно-тех- ти спецlальиість згідно нічної освіти. Основний Закон жанням і здІбностями. нашого життя гарантує не ли-

.

ше право на освіту, а й широиі можливості вільного вибору професії до душІ. У цьому можна переионати-

Звернемося знову

з ба-

до

кон-

иретних прикладІв. Без відриву від виробництва здобуває вищу освіту начальник цеху металоконструкцій Анатолій Михайло-

ся на прикладі нашого підприємства, колектив якого фОРМУВа!!'СЯ 1 міцнів У повоєнний час. Зараз на дослідно-експериментальному трудяться вмілі робітники, знаючі інженери.

вич l\озленко. На заочному відділеннІ автошляхового інституту навчається інженер-ионструктор Валерій Миколайович Бреус, педагогічного інституту вихователь заводського

Олександр Павлович Зайцев одразу по приходІ на наше підприємство працював бетонНИRОМ, потІм - столярем. Пра-

дитсадка Ніна Григорівна Волоха. Є в нас і студенти технікумів. Це інженер ВТК Гри-

начальниии передових дію,ниць В. Д. Ткаченко і Г. П. Пугач, ВИіІ\онроб І. В. Бич'иовський, керівники бригад мулярів В. Г. Русецький та

ром столярів. Але сподобалаСЯ йому інша професія. Олександр Павлович заR!НЧИВ будІвельний техніиум, зараз трудиться старшим майстром.

Умрихін і ЛеонІд Михайлович Винников. . Особливо показовим є саме те, що звичайні, рядові робіТники мають змогу не лише

госпу «Гоголівський», один

трудяться

ченко починав слюсарем,

волюціІ

да слюсарів О. М. Кумова

.ПЛОСКівськиЙ»,

відгодівельну площа ди у на 500 головомісць у радгоспі

лення до виионання виробничих завдань члени партії,

М. С.

Лобко.

СамовІддано

водії М. Є. Та-

шута, М. П. Коваль, брига-

та багато Інших.

О

тже, у нашому І'

-реМбуд., розпочати будІвни-

району зробимо все необхід-

ЦТВО

г

во о

зо

ше

70 -квартирного

б

житло-

удинку.

крема на ивартал ранІстроку зобов'язалися

~дати в еКізgуатаЦIЮ корlв'p~~

~a

атО!

б голІв великої

худо и

у

радгоспІ

є на кого РІВНЯТИСЯ, є З

кого брати при"лад

І ми як

" . інІціатори паТРІ'отичн го о чину

серед

по~

б' . УДІвельниюв

не. щоб перетворит и .с оц І а'

лlстичне

змагання

ню рушІйну

за

достро

в

силу б

иове

Олександрович

ніше був

бригадиром

Дем- удосконалювати

Накалюжний, Мииолайович

свою

профе-

п!з- сїйну майстернІсть, а й оволо-

слюса- дівати основами складних тео-

рів . Після закінчення автошля- ретичних

хового інституту став

Інжене-

і прикладних

Це означає, що вони

наук.

можуть

ром-технологом. Не так давно стати керівниками виробничих

«Укррадгосп-

Юрій

колекти-· й комуНІСТИ заводу виявили ому

«Авангард., примІщення ба. зи ІНституту СУRРRОЛГОСПпроект» і механІчних майстерень тресту

горій Антонович цював на славу, став бригади- слюсарі Леонід

могут

б

ороть и виконання

~~~~~H:, я~~~І~~~ в P~flo~y де-

підрозділІв.

На фоні

масового

надзвичайно

сильними

високе довір'я _ обрали секбезробІття в країнах иапіталу ретарем партїйно V органlзаЦI"I·. 1 ці буденні факти нашо! дійсЕлеитрозварник високо'l' кваЛlф!RацП

АнатолІй

Брежевський

закінчення г1йного

ності

Юхимович

є

має диплом про аргументами,

механіио

технІкуму.

- металур- жують більш розвитку

ДосвІдчений

риву від виробництва

порівняно

соціального

гноблення.

в буді-

виСокий

підтверд-

СОЦіалістичного

пільства

майстер ОлексІ" Васильович t1 Хижко здобував освіту без вlд-

О ТРЕТЯЧЕНКО' вельному техніиумІ. . ,ДолІ цих людей

що

і

рівень

сус-

зІ світом

національного

П. БІРІН,

гоnовRИЙ lmкeHep досnlдно-експернментального 3аводу•

звичайнІ

ління. Прагнучи зробити СПЛоСИївсьииЙ.. Передбачеголовний 1иженер. для праЦівників нашого заво~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~.~~~~~~~~~~~---~-~------------~~~~~~~~---~~~--e~~~~e~~~~ НАМІЧЕНО НА ДЕСЯТУ

ЗА ПАРТАМИ­

"СВІТ ЛАНА" В колектив! ЛенІнград­ ського об'єднання електрон­ ного приладобудува н н Я «Світлана. 'Немає робітника, службовця

чи

інженера,

який би не навчався. За за­ твердженим тут спеціаль­ ним графіком, регулярно за

парти сІдають всІ вІд до­ свідчених спеціалістів до но-

.

вачк:в.

-

Практично наших робіТНИКіВ ливість,

риторі1

не

кожен з має мож­

залишаючи

підприємства,

те­

стати

висококваліфікованим техні­ ком чи інженером і навіть захиститИ дисертацію, розповІли в робітничому ко­ мітетІ «Світлани.. - Нав­ чальна програма пов' язана з перспеRТИВОЮ

розвитку

робництва,

темпами

ви­

прискореними

науково-технічного

прогресу.

2

стор.

П'ЯТИРІЧКУё§~

В кожному цеху

«СвІтла­

у КРАІн!х

ню> працюють університети передового досвіду, школи

професійної

Щотижня

СОЦІ!ЛІ3МУ

майстерності.

майстри

відвІ­

СОФІЯ.

дують спеціально створені для них курси. Діє дворіч­ на школа керівників серед­ ньоІ ланки. А провідні спе­ ціалісти навчаються в Ленін­ градському інституті мет о­ дики і техніки управліиня

легких

го

чає

нового

трактора

висока

унІ­

«Мур­

прохІд­ відзна­

стійкІсть

розташу­ ванню центра ваги. Це ду­ же важливо, бо близько 30

низькому

процентІв

оброблюваних

у

республіцІ площ припадає на гІрськІ та передгlрнl ра­

Динамічному розвитку ви­ робництва сприяло те, що всІ члени колективу постій­ но поповнюють знання. І в

(ТАРС).

таRОЖ

завдяки

іМlсті

серlйно­

гаш-45. підвищеної ності. Нову модель

перепідготовиу в навчальних центрах мІністерства.

«прикладом хорошої органі­ зації виробництва., колек­ тив фірми вбачає також оціниу його комплексної нав­ чальної програми.

виробництва

версального

заводу

у

Русе приступив до

виробництвом. За направ­ ленням «Світлани. багато керівників фірми проходять

тому, що товариш Л. І. Брежнєв назвав «Світлану.

Колектив

траиторів

йони.

З допомогою

трактора

НОВЕ

ЖИТТS:

Фото М. Семинога.

Субота,

14

сІчня

1978

нового

косити,

під­

на землях,

кут

бирати і транспортувати тра­

СправжнІми майстрами художньоТ вишивни називають Н. І. Ворону, О. В. Хоменно та Л. О. Батюн в ноnентиві Літнівсьноі фабрини художніх виробів імені Т. Г. Шевченна, "них ви бачите на фото. Іх роботою ~aДOBoneHi всі замовнини. Недавно передові робітниці браnи участь у вишиванні ностюмів ДПА відомого хору іменІ Г. Верьовни.

можна

ву та

сІно

нахилу яких досягає градусів.

Трактори j

25-30

«Мургаш-45.

підуть і на експорт. (ТАРС). _ _ _ " _ _..:-..'

#,.c>,;o,.:o.~~

року


ІЗ ГР АМІВ-ТОННИ Вагомими трудовими здо­ бутками завершили другий рІк десятої п'ятирічки тва­ :ринники радгоспу ІменІ ю­ ,рова. Вони одержали від "южної корови по 4141 кІ­ лограму молока, що на 207 кlЛ'ограмів більше проти 1976 року. В цІлому за рік внробили його 2095,4 тонни ~ 1750 тонн продали держа­ вІ при завданні 1620 тонн.

За

підсумками

"ичного

змагання

ринників

соціаліс­ серед

тва­

господарства

lIJереду

колектив

варної

ферми

1'0

вІдділка,

ІІІО

4410

по­

молочното­

Троєщинсько-

який

одержав

кІлограмів

молока

rвiд кожної

корови.

Майстер

машинного

доїння

Галина

НирИЛівна

Устименко

стала

п' ятитисячницею. НинІ своє головне завдан­ іНя працівники молочното­ варних ферм вбачають у то­

шl.

Тваринники

зобов'язали­

кілограмів молока від. кожної корови. Дали слово виробити його 2142 тонни І 1820 тонн продати державі. Уже з перших днів роботи

життя

ники во

змагання

господарства

виконали

соціа­

трудів­

тварин,

якІ

народно­

дбайливо,

сенко,

доглядати

'l'варин, забезпечити високу продуктивність дійного ста­ да в зимовий .період. Прик­ лад у роБОТі показують май­ етрн машинного доїння Ніна фе jJ!BHa Барбон, Ольга

Федорівна еія

3агура,

Власівна

Анаста­

Ревенко та ін-

лик,

Ганна

Нарсим

'вить ми

Дмитрівна

Ольга та

ці

Він

поступово

дееитки

рі.1(

і

радгосп

.виробив

здобуте.

в

СОЛlКАМСЬК область). Першу неральних

високої

грамів, свиней до грамів. Вони дали сло­ во продати державІ 2190 тонн м'яса. Можли~ }сті для невичерпнІ.

Г. ТАРАН, енономіст.

ники

добрив

гірничо-хімічного

lIOмп­

Солі камського

PY,l;o-

лІстичному

села 3 но­

ЛЬВІВ. День здоров'.11 про­ йшов У селі Рудники Мико­ лаївського району. Для про­ філактичного

иаступного

огляду

Бригада

населен­

оснащена

пере­

сувною рентгенолабораторією та іншим сучасним діагнос­

тичним

об.1Jаднанням.

Цього

року профілактичні дні здоро­ в' я пройдуть У всіх селах ра­ Тепер

система

медич­

них закладів Львівської об­ ласті включає 11 ОО фельд­ шерсько-акушерських

понад

220

пунк­

дільничних,

районних, міських і спеціалі­ зованих лікарень. Для забез­ печення

населення

ментами

тут

медика­

функціонують

маЙже.250 аптек та близько тисячі аптечних пунктів.

ТАШНЕНТ.

Став

в

щороку

щення,

ладу

завод

виробів.

На

випускатимуть

боти є пІдготовка кадрів ма­

сових технічних профеСіЙ. Так, з 1967 року в ньому набули

спеціальність

водія

вантажних автомашин 1280 чоловік, . легкових - 830, мотоциклів 980, шоферів

-

перших

640

других

f(лас:в

-

чоловік. Спочатку в нас

був один лише клас і три автомашини. Всього навча­ лося чоловІки. Поступово зміцнювалась матеріально­ технічна база клубу, зБІль­ шувалась кількість учнів. Уже в роЦі спортивно­

64

1976

технічннй

клуб

міського

ДТСААФ вісім

мав

ко­

ТРИ

вантажних

ав­

томашин і одну легкову. Тоді спеціальність водія ав­ томашин та мотоциклів на­

були

430

чоловік.

Виконуючи

плани

другого

року десятої п'ятирІчки, ко­ лектив працівників клубу виконав рІчне завдання до

для

бу­

зрошувальних

си­

шин,

-

набуло

осна­

стем. Тепер в Узбекистані веllИКИХ

\lеllіораТIІВНОЇ

підприємств

будіндустрії.

того,

тракторів і

857

ним

Субота,

мотоцикЛів

чоловік.

колектив

Нрім

працівників

спортивно-технічного постійно

(ТАРС-РАТАУ).

о

Спортивно-технічний клуб міського комІтету ДТСААФ існує лише 10 років. Одuим з головних завдань його ро­

вО-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. СпецІальнІсть водія автома­

кубометрів

необхідного

дівництва

до

області

залізобетонних тисяч

ТЕХНІЧНИХ

класи,

' Завод роОить канапи найбільший

Г О Т У Є М О .К А Д Р И М А С О В И Х

мітету

УЗБЕКИСТАН

:(есять

завтра

цього закликають рішення грудневого (1977 р.) ПлеНУ,­ му ЦН НПРС. Тваринники розумІють, що вІд того, ян пройде зимІвля худоби, залежить успіх но­ вого року. А рік цей багато в

чому

визначить

десятої

пlдсумни

п'ятирІчки.

хуванням

цього

у

З

ура­

вІдповІдь

на постанову ЦН НПРС t Ради Міністрів СРСР .Про

внес­

заходи по забезпеченню ус­ пІшного проведення зимІвлІ худоби в період 1977-1978 рону» тваринники зобов'яза­ лися за стІйловий період на­ доїти вІд кожної корови по­ над 2000 нІлограмІв ~оло­ ка. Слова додержують. За перші

три

місяці

зимівлі

вони одержали намічений прирІст продукціІ. Головний

серед

-

шлях до успІху пІдвищен­ ня продуктивності тваuин.

господарства.

Д. ПРОКОПЕНКО, зоотехнlк-селекцlоиер.

року.

переВІРЯЮТЬ

якІсть

Фото Л.

Новгана.

ремонту

кукурудзяної сІвалки.

(Фотохроніка

РАТАУ)

!

--- -----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;;~~$~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~---~----------------------------.

ня сюди прибула група ліка­

сто

учора,

На фото: лаиковий Герой СоЦlалlстичноІ Праці Ю. Ю. ШТ­ РА (~права) І бригадир транторної бригади П. А. ГОРЗОВ

Дні здоров'R

ньому

ніж

краще, нІж сьогодні. До

-

Закарпатська область. Хороших результатІв у цьому роцІ добилась механІзована ланка по вирощуванню кукурудзи Ге· роя Соціa.nlстичної ПрацІ ЮрІя ЮрІйовича Пітри з радгосlIYi .За иове життя» Іршавського району. З кожиого З 100 гекта· рів посІвІв землероби Зібрали БІльш як по 1оо цеитнерlв зер­ на кунурудзи. Ниві кукурудзоводи готують технІку до весив

YtWAJHA

тів,

нраще,

тва­

Високої ПРОДУКТJlвності тва­ рин добилися також майст­ ри машинного доїння Євге-

ва. Тут щороку виробляти­ муть 200 тисяч тонн цінних калійних добрив.

Пону.

змаганнІ

тварИННИНів

управління імені С. М. Кіро­

рів.

радгоспу

тре­

ливим завданням, вони праг­ нуть СЬОГrJДНі працювати

ли вагомий вклад у вико­ нання працІвниками ферм областІ підвищених соцІаліс­ тичних' зобов'язань. Найвищої продуктивності норlв добилася майстер ма­ шинного доїння Галина МансимІвна Божок по 5014 кІлограмІв. Вона ви­ йшла перемо?Нцем у соцІа­

віДВ3ІІ'І'а­

вого

лекс!

нашого

стоять у

його продати державІ. Щоб справитися з цим важ­

добиваємося

продунтивностl

завдання

тваринниками

TrJHH

БільшІсть майстрів ма­ шинного доїння нашоІ мо­ лочнотоварної ферми успіш­ но виконали взяті пІдвище­ нІ соціалІстичні зобов'язан­ ня. В цІлому в господарст­ ві одержали по 3531 кІл~ граму молока вІд кожної корови при завданні 3500 кІлограмІв. Надоївши за рІк 8508 тонн молока, тварин­

(Пермсьu партію мі­

трудівникам

цьому

першим

БІльше проти 1977 року. Зо­ бов'язалися виробити 9075 тонн молока І понад 8250

тварини,

рин.

JlI",

жено

зимують

Завдяки

ltIJCT;\

КDМnJ1IИС став Ае

яких

Т:ЛЬКИ

тьому році десятої п'ятиріч­ ки. Зокрема, дали слово одержати вІд кожно! коро­ ви по 3650 кІлограмів мо­ лока, що на 150 кілограмІв

всі радгоспники на совість.

стві норми використовують­ ся в пІдготовленому видІ.

ТУРБОТИ

Q.J1bCbKI

ВеликІ перед

І

полагоджені нормопереробні машини. Наявні в господар­

можливо стІ,

головний

реал:зується

На q;ійловий період для худоби заготовлено вдосталь високоякІсних норм Ів. Доб­ ре підготовлені примІщення,

вони зобов' я­

та

сортом.

сор­ тва­

праЦі

Сахно

бов'язання. Нині щодеtjний надій молока від корови їх груп перевищує 8 кІлогра­ мІв. Одержана продукція

основному

ветерани

-

900 580

про-

І в

молодь працювали

540

цього

році.

ринники,

середньодобові прирости 617-620 грамів. У ни-

То­

І

1976

Довгодько,

Захарівна

інші. Вони перевиконали ін­ дивІдуальні соцІалістичні зо­

радгоспу

кращої якості, вищих тів. Наші механІзатори,

грамів, у тому числі на Інтенсивній вІдгодівЛі до

складають­

трудівників

ВасилІвна

Надія

«Літківський». У другому роцІ десятої п'ятирічки вони значно БІльше продали дер­ жаві всіх видІв сільськогос­ подарської продукціІ, ніж у

800

Гра­

сотні тонн.

гання

встановлення Радянської влади на Україні тваринни­ ки господарства зобов' язали­ ся в третьому роЦі десятої п'ятирічки довести середньо­ добові прирости живої ваги великої рогатої худоби до

стано­

ВСЕ­

нІя

1978

Напередодні року було .пlдбито підсумки зма­

соціалістичному серед колективів

Зваживши

ся в кілограми, нілограми­ rв

гра­

у

закріпити

ЗА

ПІДВИЩЕННЯ ВАдоІв

тваринни­

У день святкування 60-річчя

Ли­

грамів.

846

залися

Степанівна

інші.

910-940

одержавши по

нІшньому РОЦі

доглядають

скотарі Ганна Антонівна Се-

в:дділка,

які,

ли по

господарський план І соціа­ лІстичні зобов'язання 1977 pOky по виробництву та про­ дажу державі м'яса. Серед­ ньодобові прирости живої ваги великої рогатої худоби становлять 818 грамів при плані 670 грамів. Значно вищий цей показник у гру­ пах

Зазимського

Добре попрацювали в ми­ нулому. році оператори по відгодівлІ свиней Ольга Петрівна Гриценко, Марія Іванівна Млечко, які при завданні грамів одерща­

достроко­

також

вклад

господарства. Завдання по виробництву м'яса великої рогатої худоби вони викона­ ли на 103 проценти.

Істо­

розгорнутого

лістичного

внесли

,ваго­

ки

змаганнІ

ричні рішення ХХУ з'їзду ленІнської партії, на основІ ,широко

здобуток

мий

можцями

вони нарощують темпи бо­ ротьби за успІшне виконан­ ня взятих зобов'язань.

в

спільний

мів середньодобових прирос­ тів живої ваги великої рога­ тої худоби, вийшли пере­

4200

ІМ,', щоб, ефективно викорис­ IJ'Oвуючи фуражні корми, вмІло

У

ся в третьому році десятої п'ятиріЧки одержати го

Втілюючи

ПЕРШ

дав державІ 2142,5 тонни м'яса при планІ 1880 тонн.

допомагає

клубу первин­

органІзаціям ДТСААФ,

щО

працюють

14

сі1JИJl

при

1878

радгоспах,

року

NР О Ф Е С І и.... на

підприємствах,

чальних товЦі

в

закладах,

кадрів

у

масових

нав­ підго­

техніч­

них професій. Так, у первин­ ній організації ДТСААФ радгоспу-комбінату Налитянський» імені 50-річчя СРСР обладнано клас, де нині навчаються чоловік . Вони набу ли спеціальність водіїв мотоциклів. Такий

«

36

клас працює нині і на заво­ ді порошкової металургії.

Спеціальність

шофера

набу­

ває нині при мІсцевому господарстві група робітни­ ків держплемптахозаводу «Рудня».

ПраЦівники нашого спор­ тивно-технічного клубу допо­ магають

також

проводити

курси підвищення квалІфІка­ ції водіїв автотранспорту на НИЇF!СІ>К\й птахоcnабр!!ці, R радгоспах імені Щорса. іме­ ні Юрова та «Великодимер­ ський». У радгоспах «Жер­ дівський» та «Гоголівський» були створені пункти по під· гот()вці B~дiїB м()тоциклів.

Результати роботи від­ радні. Добитися успіху ми зуміли завдяки правильній розстановці кадрів І їх під­ бору, складанню спільних планів потреби спеціалістів для кожного радгоспу, пІд­ приємства, тісному зв'язку працівників нашого колекти­ ву

з

директорами

заводів,

радгоспІв,

виконкомом район-

о

НОВЕ

ноІ Ради народних депута-

~~сп:д~~~~~~~ням сільського

ПО КРА ІНІ РІДНІЙ

сф~р:оив~і:н~О~;уп рп~цIПі~~:

АТС КОл~~С~~ШТИ

товцІ кадрів масових техніч­ них професій. Спеціальність водіїв автомашин набувають чоловІк. При радгоспах району створено 6 груп по підготовці механІзато­ рІв при плані Нурси

Нову АТС, збудоваgу на кошти колгоспу імені М. Ко­ цюбинського, введено в дію в селі Колтів Золочівського ра­ йону Львівської області. Прав­

механізаторів

ління

145

152

120.

працюють

при радгоспах «Великодимер­ ський», «Бобрицький. та

вати

інших.

Нолектив

клубу

спортивно-технічного

доб~е

обладнано

3

базу

клубу,

кл~си.

готуємо

клас по підготовцІ водіїв автомашин І клас для проведення лаборатор­ HO -ПРal(ТИЧНИХ занять. Ві д­ ремонтовано п'ять автома­ шин, одну ПDидбали н()ву.

Також маємо неоБХідну кількість мотоциклів. Сло­ вом, створено хорошІ УМQВИ для Н'1вчання. Послугами клубу можуть скористатися

всі бажа'ючі набути спеЦіаль­ нІсть ра,

'Водія

машини,

тракто­

мотоцикла.

О. rOJlOBa

ШИМОХJН.

ЖИТТЯ

телефОННий

о

зв' язок.

~YH.KTiB об:~асті, в TOM~ числі І

BlддaJТeHI

карпатсьКІ

села.

НАЙНАДІЙНІШІ ТРАКТОРИ

!

8 тисяч годин

працювали ~

б' ез каштального ~ольов/{х

ІХ

випускає

кий пі Ві~енннй

,

ремонту

умовах трактори,

в ~

щn'

Дніпропртрnвсь-

\ машинобудів- ~

~ ний. завод. Таrшй MOTopecypr \ КО,~lrних Mal~~H,. ~аП,.'ІаНОВі!- ~

\

,НИИ H~ останНlИ РІК п ятиріq-

\ ки, ДНlпропеТРОВl'hкі тракт()\~ РООУДІВНПКИ ' . _З~безпечили пер~ тю!и н краІН!.

,

t \

Трактори 3 маркою «ЮМЯ>;

удостоєні

\ державного Знака ~

!lкості і поrтаВ.1ЯЮ'ГЬСЯ ~Іайже!

в

50

краін світу.

спrртивно Tevqї'l­

иого нпубу ДТСААФ.

виробничих

~Іають понад 160() насе.'lенпх!

більше проти' минулого року

навчально-матерІальну

ДIя.1ЬН1СТЮ

Тепер

зобов'язався в третьому ро­ ці десятої п'ятирічки підго­ тувати водіїв автомашин та трактор'в на 15 процентів без зБІльшення фінаНСQВИХ затрат. Для цього є всі мож­ ливості. Зокрема, зміцнене

дістало

підрозділів .

працІвників

спортивно-технІчного

господарства

змогу бі~ьш ?перативно керу-!

(РАТАУ). """,~~#~~~~

о

3

стор.

о

-


СТОРІНКА

СУБОТНЯ ЦІКАВЕ

ПОРУЧ

-

Броварах . Поки

НА МІНВОДИ ••• В БРОВАРИ Ви

з недовір'ям сприйня­

пи заголовок, чи не правда? Але не поспішайте зі скеп­ тичними висновками . Незабаром

багато

хворих

звертатиметься

номів

дійсно

до

профспілки

місцев­

з

прохан­

ням:

Хочу провести відпуст­

ну

на

мінеральних

водах

у

ВИСТУПАЄ ВОКАЛЬНО·

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ Вечорами, роздмухавши

за

будь

ли

що

в

комплексні

слідження

нашому

місті

вона

неологічного ганізм

Найближчими

курортології

Співробітники з

при

інституту

Одеси

прове-

грамоти ,

більш

з

старшокласники

слухаючи

відкриття

скільки

Жердову,

не

зупиняю­

Виймаєш

пазухи лассо, і ця клята

-

канікул

на

рить ти

за­

кове

у

піонер і в

до

все

зробили

діти

почува­

красуні

раІщіОНИ,

то

гання

спритність ,

ялинки.

авіацій­

спортивні

зма­

то

пе­

регляд фільмів У добре об­

ладнаному кінозалі. не

те,

що

з кожним

роз·

Как без неба -

nтицыl. Виктория СМИРНОВА,

В. ВОВЧКІВ. с. Тарасівка.

ви-

студентка.

бажанням

борги ,

що

забу­

внутр:ш-

рідній вулиці ідею: є можли­

вичікувати

біля

моря

вість стандартну

пого­

ретворити

ди.

лише

Печерними порядками ма­ рить і Ольга Іванівна Бурда (Гагаріна , 7, кв. 31), яка працює

*

В то, что радость летняя Больше не nродлится. Пусть душа почувствует То, что ТЬІ nотерян, Тол ько руки чуткuе Сразу не nоверят, Что с другими, сильныlи-­ Не соединиться И замрут 8 бессuлuи,

репер­

днем

працюють свого про­

комірником

у

на

аде

приклад

з

Треба

склепінчасту

головне

взяти

кошлатих

членів

допотопного

мага­

оселю пе­

печеру.

зробити

стелю,

суспільства

і

забути про квартплату . Ска­

зині. Вона вже заборгувала державі 223 карбованці 38 копійок. Працівник заводу порош­ кової металургії Одександр

від розлитого спиртного при­

до

лавок

держава

і

ледь

на

не

спричиняє

«Бортівському» .

.справедливо , що

стукає

їй

платити тільки

ти

не

мешкаєш

за

у те,

удома ,

а плаваєш хтозна-деl Може , і не але в такому

справедливо, разі , вища

справедливість полягала б у ру

щоб здати цю

державі.

У

кварти­

противному

випадку

квартплату

вносити

регулярно,

треба нічого

Програ .. а .Час •• .Обличчя друЗіВ. 22.І5 Твори Л . Бетховена виконує лау­ реат .. Іжнародного конкурсу

130

ІІЮГО заводу . Н,ожний день був . насичений подіями : то поїздка до столиці , то ат­

сумувати

радує

зано

-:-

зроблено.

І

от

«за.

будькуватість» А . Г . Вінни­ ка і Л. О. Б і лопол , їх по­ слідовниці О. Ф. Бабуки (Нороленка, 63, кв. 21) та інших негативно по­ на стані місько­ го бюджету. значається

висновку,

-

що це

-

державне

Б ' є рекорди і Раїса Олек­ сандрівна Потапенко (НИїв­ ська, 166, кв. 56), яка пра­ цює кіномеханіком у кіно­ театрі імені Т. Г. Шевчен­ на. Вона вже заощадила на квартплаті 194 карбованці 13 копійок Так ,

ми ,

і

право

проживання

рІ

61

~

можна

в

на·

ськи

кварти­

Образно

кажучи,

м'яса

захотілося

і

ми

мон­

тажнику ПМН-8 Анатолію Григоровичу Віннику (Норо­ ленка, 49. кв. 21). Без­ платного екзотичного м ' яса. А мамонти у Броварах ви­ мерли

ще

до

кв.

61,

ставляться

цілого

Поки

до

в

не

суспіль­

нашому

су-

скасовані

товідносини,

baPHO-ГРОШОВі

але квартплата в СРСР най­ нижча в світі. То як же не соромно рахунок

заснування

цим розумі!Икам за неї поповнювати

свої гаманці?

Є. НОВАК,

старП[Ий

бухгалтер

ЖЕК.м

по котила по

23)

p~

мамонта.

що

спільстві

міста. Дай, думає, хоч пече­ ру десь виб ' ю собі. Вибивав і руками, і словами не вийшло . А тут Лариса Олек­ сандрівна Білопол (Норолен­

ка,

громадян

неправильне

них надбань. Вони ледве не вимагають подати їм на та­ рілочці з блакитними ' края­

самовільно

анулювати.

мамонта

деяних

зуміння прав і обов ' язків, нашого і свого, державного і особистого . Вони по-утриман­

оскільки

водночас

у

розвинулося

оскільки

ше, то обов'язок ' платити за

Словом,

довелось .

8.00 8.35 8.55 9.20

ПРОГРАМА Програ а .Час>. Гі .. настнка.

СІЧНЯ

ПРОГРАМА

ЦТ

ІО.ОО К.

..

Мультфіль"и тер., .Зн"овІ

• НоворІчниll забави •.

вІ-

телефіль. . . Вічни. по­ серії . 14.30 Доку .. ен тальнІ телефіл .... и (тудій країнн . J5.З5 «Рідна природа •• 16.00 .Ма"ина ШКОJlа'. 16 . ЗО .Творчість П. Ніліна». 17.30.ВІдгукніться, сур .. ач!!». 18.00 Новини. Художнііі

КЛИК».

5, 6

18.15 Вірші J8.30 • Народна

дітя".

творчістьа.

ОГJlЯД.

19.10

.Рік третій

зе .. лі

-

поклик»,

Теле·

рік ударний». сНа

тю .. еНСЬj(і.» .

І9.55 Художній

Л . ШИНКАРЕНКО.

16

ПОНЕДІЛОК,

Н . Панкова (фортепІано) . "овс"к). По закінченні -

телефіJ\ЬМ

ПреМ'Ера

7

сВічииl

серП.

11 .00

т.

(Сверд· новиии.

.По

20.45 21 .00 21.30

•.

Львівського автобусного Передача І.

колективу

заводу· .

І2.40 К. т. ХУJl,ожній фіаь" .Від і доа. І7.05 ХудожнІй телефіл"м .Казки та історії.. (За Г.-Х. Андерсеном). 17.25.Партіilие

життва.

І8.00 Камерний

концерт.

J8 . ЗО Телефільм

І9.00 К.

т.

.Вісті».

Інформаційиа

.

lk«оJ03НИЙ

тур'

.Торпедо

ПРОГРАМА

8.10, 14.00 .Для 8.40, 9.40 6 кл. 9.10, 11.10, І3 . 00

НА

вас,

... діти! • • тай

В

1.

В. ДОВГИЧ.

Редактор Є. ФЕДЯИ. ее

(М.).

(М.) .

.Дослідження

.М.

22.35

.. ова .

.Ди-

(М.).

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

19.45

20.00.У партійних і'ВЩИНН».

20.30

Звертатися на адресу: м . Бровари , вул. :Кутузо­ ва, 125, відд І л кадрів. Те­

• Неделя.:

.Торпедо • . J тай ... казка. (М . ). організаціях

(М.). Ки­

Філь .. -концерт.

'·1

оператори . газово! уотельні.

І9 .00 Всесоюзний турнІр ко .. анд .. аll­ стрів вищої ліги з футболу на щотижневика

~:C:~~~i~:H:~K'i~ '~a:;

постачання і збуту Міністерства сІльського господарства УРСР

(М.).

(М.).

••

матеріально-технічного

В.Об­

.Поезія •. М. ЗаболоцькиА .Велика педрада.. (М . ).

ЦСКА Вечірня

.Служу Радянсько .. у СоюзуІа. Художні~ телефіль . . . Душа кли­ че •. (М.) . Довідкова служба .

антрактІ

ОБЛАСТЬ

Ботаніка.

кл.

20.45 21.45

дра .. атичного

Горький.

J 1.40 6

тинство..

12.10 14.30

лІги

«Неделя»:

батьки!..

ручова'. (М . ). 10.10, 13.00 Англійська

ІО.40,

вищої

•. 2

рос Ніс ького

приз

програма

.. аіістрів

щотижневика

театру і... Чкалова. - к. т. Новини .

.Розсип» .

19.ЗО Концерт. 20.00 К. т. Футбол.

-

К . т. «На добраніч, Програ .. а .Час •. (М.). В . Константинов. В. Рацер. 'Хід конем». Вистава Миколаївсько­

г'о

рІдній

•.

сьогоднІ, завтра .Соцlал"ниЙ портрет

приз

ЦСКА

краіні К. т. Новнни.

II . І5 К. т. Поетичнйй аль .. анах сСу­ зір'о. М. Ду.. ін. 11.45 К. т. Кінон.рис .Све .. а» вчора,

12.10

на

УТ

Кінопрограм.

ко .. анд

нІр

21.00 21 .30

«Жура­

прийняв

НІІЇВСЬКОГО

на

ж

*

То, что ТЬІ - nотерян. Только сердце чуткое Сразу не nоверuт, Что глазам - не встретиться, Что устам -не слuться,

нещо­

Іванович Маслянников (Ни­ ївська , 300) теж прийшов

тому,

700.

В гостях у п і онерів побува­ ли артисти концертної

бригади

*

п усть душа nочувст~ует

ній голубий вогонь мало не перекидається на мокрий

серці,

Але йдеться не про стриб­ ки у висоту. й ці мр : йливо­ соннІ думки приходять У

ли себе як ВДО:\l а . У спаль­ них корпусах, на території встанови.'JИ

за що

працював

табір

Тут

ні

і

А

сцени постійно над підвищенням фесійного рівня .

тиру ~ 23 У будинку ~ 5 по вулиці М. Лагунової з житло в о - експлуатаційною конторою .N9 1. Хіба це

треба.

дітей,

300 -

спорту

щоб

не

таким

про

пожежі

квартплати,

кажуть,

}!{овтня.

глаза, где А!йЙ смеется.

ве­

аматори

Та дуже важко спалити мос­ ти, що сполучають її квар­

печери

де,

Взглянуть 8

МАМОНТ ... НА ТАРІЛОЧЦІ

секунда «такся.

до

ливни.

ТЬІ, как немногие , nоймешь Мою дев'ІОНОЧЬЮ наивность П рuжаться к твоему плечу,

Жовтневому

побувало

того,

доволі,

платити

Старшокласники мали ялинку

від

Ельдорадо,

усього

влаштували

на

подалі

назад

урочистому

травЬІ, сеешь

деяких

поближче до безплатної хати. Ну, а якщо це немож­ ливо, то стрибнути б У каз­

воді порошкової металургії .потурбувалися заздалегідь. Для учнів молодшого шкіль­ ного віку і малюків на свята

вже

на

стелешь

И как я верить не хочу, ЧТО ЗТQ болью оберн ется!

що

вносити плату за житло і ко­ мунальні послуги. Вона го­

Норотше, не порядки, а Ідилія. Жаль, що не повер­ нутися

Мне

про­

ВІТАЛІЄВ.

Ш і !рЮЄТЬСЯ,

розширенням

ниця Людмила ' Олексіївна Штефан впадає в розпачли­ вІ думки. Ій теж хочеться мати право на обов'язок не

А що вже казати про житло, про комунальні по­ слуги! Вибирай печеру на свій смак: хоч двокімнатну, хоч трикімнатну і живи, скіЛЬки влізе. Печерно-екс­ плуатаційна контора тебе не чіпає, про квартплату 1 мо­ ви бути не може ...

Е)

ф

в

при<:внченому 60 - річчю

туар їх

голову не на стадіоні, а за прилавком буфету на тепло­ ході «Бортівський. . Буфет- .

заба­

Що робити?

ТЬІ каждыlu шаг мой бережешь,

внут­

Звичайно, самодіяльним музикантам ще бракує до­ свіду, музичної освіти . Та все

МихаЙ.'Jівку,

colpeTblll.

заСТОСОВУБзтиметь­

вживання

*

И мне пока еще, пока П ереБыlатьb в 06 'ЬЯТЬЯХ лета.

САТИ~ИЧНИМ ПЕРОМ

сезону,

-

вправи.

продовжував

над

тріа­

знайде

і

*

Зима , как старость, далека. Стобою - каждыlй день

давно , в новорічне свято, ансамбль з успіхом висту­ пив на вечорі відпочинку мо­ лоді .

репертуару . Юлька разів йо­ го учасники разом з агіт­ культбригадою виїжджали з концертами у сусідні села

душа

мимо

їхні J[ерші

перші успіхи. Ансамбль

кально-інструментальний ан­ самбль. Були музичні інстру­ менти і бажання вчитися. Але з чого ж почати і не

Про відпочинок дітей під

школярі.в.

Дехто

п.'lечима,

працювати

як

званих

зовнішнього

Великого

за

зики, вирішили створити при Тарасівському клубі во­

освітле­

Сумувати не довелось

для

чорі,

Хтозна ск:льки потрібно було юнакам наполегливос­ ті послідовно йти вперед. Нагородою за працю стали

пір ,

для

ступали

Шевченківської школи Ва­ лерій Бардаш. Василь Дави­ денко, Олександр Нулинич і вчорашні випускники Ми­ хайло Сидоренко, Леонід Хитрий, закохані у світ му­

Е)

Він

речі .

знизував

так

шлун-

-

*

надходить водоносного

В.

тих

Фотоетюд М. CeMRНoгa.

,вочка».

для

вживати

-уод і

що

філакторії «Бі.1а діброва», який, до ре'!і. B.'liTKY Функ­ ціонує НІ; п і онерський та­ бір на 200 м і сць.

місяць,

Вiдпвra.

Для

вже

складні

скептично

вже у твоїх руках. Хвать за гриву і поганяй гало­ ПОМ на торжище. Без кон­ ~KTopa 1 без плати.

піонерський

а

міне­

рішнього

гастритах,

кислотності

бр ова :;ська

BiД КJ:aдeHЬ,

вона

ся

лікувально·

можна

шлун­

потужного

час

землею

із-за діла

а в Палаці

Ії

негатив­

широке вю;о р истання в баль­ неології. Уже через дея[шй

аналога­

вченими

як

з

функції

горизонту,

коли

мчать

Так,

її

на

вода,

сових

знали. Вирішили спочатку взятися за вивчення нотної

посмішка .

мину ло

з

води курор­

хронічних

зниженій

тично ставився до ідеї ство­ рення свого ансамблю , і не пробіжить вже на устах іро­ року

ральна

ор·

столової.

водою .

чись.

Києва.

на

ною

рекомендована

ський транспорт . Ти запіз­ нюєшся на БІй бикІв, термІ­ ново треба таксі, а вони всі

.палаці

впливу

дією

Отже,

не­

людини .

ми є мінеральні

Еге ж, не часи то були, а справжнісіньке золото . Візьмемо, примІром , громад­

поїхати

з

антереколітах,

невр озах

ка.

високою мІнералізацією і не виявляє активного баль'

жає. А потІм раюєш ...

змогу

типу

хронічних

також

ною

хло­

застосування

б'єш,

ранки.

вод

пробурили свердловину для підживлення озера глибин­ науково-дослідного

а

що

Цілюще джерело виявили тут випадково . Спеціалісти

чекаючи

новорічні

до

ридно-натрієвого

НОЛИСЬ упредковічну давнину у людей було за­ надто багато прав І занадто мало обов'язків . Захотілося тобі м'яса мамонта зби­ раєш членів добровІльного товариства мисливців І, не

зимових

встановили,

належить

ка ,

до­

води .

тів Миргорода Полтавської області і Нуяльника на Оде­ щині . Одержувана мінвода

Менше

НИМИ вікнами. «Знов хлопці зібралися на репетицію», промайне Мимоволі здогад і навіть в . . . ХТО найбільш песИМіС-

час

режимні складом

над

яскраво

ф

за

Науковці

немає бювету, але мине не­ багато часу , і він обов ' язко­ во буде споруджений . Цей бювет (бу дівля над джере­ лом , обладнана для прий ­ мання лікувальних вод) роз­ ташується в мальовничій місцевості , у мікрорайоні Приозерному.

нічна

завісу з лег~их сніжинок, розіллє своє срібло, часті перехожі зупиняються на мить навпроти клубу, при­ слухаючись до мелодії, що

звучить

Виділіть,

путівку .. .

ласка ,

Тлефон 19-0-72. ;

І. ~I

...

'1

••

11

.1

І' І.

І

••

~&~g~I~,~~~q~q~#~~~C~~~~#"g'~Q~OC,~~~~~q~~~g~~'C~gq~qgp#~~:Q~~~IQ.C~CO~O~.

І

.НОВАЯ ЖИЗНЬ» -

КО"МУ ilистическоі!

., -

партии

оргав Броварского горкома

УкраинЬІ

городского и районноro

Советов народнЬІХ депутатов Киевской области. Газета выодитT ва украинскОМ ЯЗЬІке.

І

НАША АДРЕСАІ 255020.

БРОВАРИ

м. аул. КИТВСЬК6.

, 154.

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

і9·3·82; заступвика редактора -

19-4-47;

відповідального секретаря, відділу Сільсько.-о господарства , lСореспоні і 8

девта . 11 сцевого рад о .. оелення .,аС0801 р~боти. Фотокореспондента

19·3· і;

-

вІдділів і9-4-61.

r4"":-~~~~""I.:Jh""""'..,:fb"...:-о"'Q,,.;ro.,,.,,.~#.,.с-"''''''~'''~'4І~.оа~,.,..#..;.с.,.~...,...,,.,..q:;D"#~оС"~ ..:-,

-

промисловосr1.

Газета виходвть

'Вівторок. п'ятницю І Обсяг газети

І .

0,5 формату сПраВд8~.

.. ~ .. Ае @ ..#~~.#,..

і:декс 61964. Броварська друкарня Київського 06луправлінна в справах видавництв, поліграфії і книжкової fорrівлі, аул. I5.иївсыіt,, 1~4.

середу, суботу.

- - , -O#~

Зам. 220'::.11ЗQQ-

,

8 номер 1978 рік  

8 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you