Page 1

Для

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ [{РАІН, ЄДНАRТЕСЯІ

.NV 8 (4116)

"

14 Ціна

р.

іх зам овленhями, вир ішили да­

РОЦІ

пресі

соціалістичних

бов'язань,

що

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАд ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИШСЬКОJ ОБЛАСТІ

району, успішно закінчили п'я· тирічку і її завершальний рік, перевиконавши

народ·

ногоспода:рськнй план по ви· робництву і продажу державі тваринництва,

крема молока. Якщо році надій молока

1971

на корову

високих

добилися

показнн·

тваринники

рад·

госпу ордена >Ковтневоі Рево· люціі « Плосківський», вн!робив· ши торік на сто гектарів по

19!19

центнерів

молока,

довів·

від

молока,

курки-несучки

тонн

молока,

штук

Нещода!Іно

мільйонів

\80

яєць.

Завдання

не

з

легких,

але

цілком під силу працівникам ф~м. Потрібно 1ільки з пер· ших

днів

нового

року

по·

сnравжньому Qрганізуватн зи· \ мівлю корів, як це зробили в ) радгосnах

сПлосківськнй»,

) ) \

сЛітківськнй» та в деяких ін· ших. Тому й не випадково, що

виробництво молока в цих гос· ~ nодарствах

минулого

не

компонув анн я

добре

кІлограма, Імені Докучаєва

кий»

молока

центнерів,

-

по

о:РусанІвсь·

вісім господарств

\333,

уже подолали тисячний рубіж. Значно збільшилася кількість доярок, які надоїли по чотири, п'ять і більше тисяч кілог,ра­ мів молока на корову.

Такий

ріст

худоби, молока

продуктивності

валового

-

виробництва

результат

проведен­

ня великої організаторської роботи в тваринництві nартій· ними організаціями, керівника· ми господарств, с~еціалістамн. Зокрема, зміцнена кормова ба· за, поліnшено nорідність ма­ точного

стада

при

о д ночасно·

му зростанні поголів ' я . Район у цілому виконав річннА hлан ло маточному поrолів ' ю і має в

середньому

рів на сто

по

::.

трндц

гектарів

ко·

сі ::.госn·

угідь. а такі ра:~_госпи, як іме­ ні Щорса, о:Плосківський» І с\Sобриuькнй», відповідно, по

41 -39- 38.

Завдання

тепер

полягає

в

тому, щоб закріпи т и досІІгнуті успіхи і примножити іх. У проекті ЦК КПРС до XXV з 'їзду паr:;тії «Основні ми

розвитку

напря·

~;ародного

госпо­

дарства СРСР на 1976-1980 :роки• підкреслена необхід· ність довести по країн і серед· ньорічне виробництво м'яса до 15- 15,5 мільйона тонн (у 3а· бійній

вазі),

мо.1ока

94-96 мільйонів тонн, до 58-61 мільярда

-

до

яєць штук.

Цього можна домогтttсь за ра·

хукок дальшого підвищення лродукт иr~ност і ху доби і nтиці, зростання nоголів'я, ефе кти в· ност і використання кормів, значного пол і пшення умов ут· римання тварин і іх годівлі, вдосконалення племінноі робо· ти, механізації праці і впро· вадження прогресивної техно·

ЛОГіЇ. Працівники

твар иниицтн а району вирішили внести знач· ну частку праці у створення

такої кількості

продукціі.

Во·

ни дали с .~ово в першому році десятої п'ятирічки виробити На СТО гектарів L"і,lЬСЬКОГОСПО· дарськи х угідь 290 центнерів м ' я са і \ООО центнерів молока. Н адоіт и на фуражну корову ~

rocnl

сРусанівськии»

на

-

1,2

-

на 1;2, «'8еликоднмерс:ьКМй» на 0,8. Такий недобір мо· пока

можна

пояснити

несумлінним

очищувач

дише

дання: «Повсюдно забезnечити

найбільш раціональне викорис· наявних

кормових

На кожній

винно

бути

вилом

-

\

ре·

фермі по·

непорушним

пра·

випадки

з ·· од инадцяти

молока.

Одна

з

виконали на два дні ра ніше nередбаченого строку і виnустили додатково продукції

основ·

\ \ \

хі· ~J

мічнІ добавки, зокрема карба­ мід. Слід згодовувати тільки

добре підготовлені корми, за- ~

;~r:::г~т;по~~::лю,ах1~~=ід~~ альними раціонами. Зимівля ;,:удоби

відnові·

-

дальна no;>a. Кожний nраців· ник тваринництва повинен r.ройнятись прагненпям, від-

повідальністю

турботою про

і повсякденною

усnішне пров~

\ \ ) ~

на

600

тисяч карбованЦів, в то­

му числі товарі в народного спо­

парткоі\ту ~1икола Пет

J

ничи х зборах ріл ьни к ів

високе трудове і п олі

тичне піднесення , розповtдає сеr;ретар ро вич Г рінченко . На партійних та робіт·

не тtльки бtльше, <і н кращоt \ і тваринників цей важ· ;; меншимикuнтр."ілери, затрата- ~ " ми!». Народні ливии ДОІ{ У м е н т якості,

зн айшов

рабсількорівські пости на фер· ~ схвалення . повинні

активізувати

свою роботу і доn омогт и виконати це важ.1нве за вдання , ~ тваринництва!

j

одност а йне

Прийнят ;

нові соціа ~Ііст ичні

зо

бов'язання на першІ!!'' . с . .. п' я ти . J

шнмн на честь XXV з'їзду КПРС рапортувати про достракове викоtІання В)Яtих Jобо~ в'язань!

~

автоматизації вир обничих про­ ц ес ів . Перекривши заnланова­ ни й показник no росту продук­ тивності на З, 1 процента. доби-

лис я 90 nроценті в nриросту ви рсбництв а. Успішне

в иконан ня

завершаль н ого n'ятирїчк11

року

дала

Ці.

Роз горнувши

завдан ь дев · я тої

мтю1ивість

взяти добрий ст~"т у зустріч

«До відкриття ХХ V

з ' їзду

КПРС

доярки

радгоспу А. Чайка. М. Ме.,хьничеюш та У. Овчар зобов ·язалисr: В:'lконати завдання пер·

woro кварта;;у - на· доїти в \д кожної коро· ви 1200 кілограмів мо· ;юка. Рівнятися на пере· довиків

змагання! >>.

-

sci.,a

електротех· люс т р

uexy

1976

ро-

зма гання

за

:КПРС.

XXV

з 'ї зду

робі тники

та

ін ; :.<-" Н Е? І'­

но-технічні пра ці в иини під nри­ ємств:~ ЗС бов ' ЯЗЯЛИСЯ Д() 24 ЛЮ· того

випустити

п онад

ПЛ'І Н

номанітвої продукції на сяч ка рбовя~ців. а до

рі З·

20

ти­ к інця

року нн 250 тис кр б . Св оє зобов'язання з першнх дн і R с і ч· ня rrідкріплюємо д обри;,ш тру· довюш ділями . Відзн ач ~ ютьс я колектАви

нічного

стоять

та І.

ливарного

цехі в.

на

комуністи

та

чnлі

М.

С.

м еха-

яких

Бабяк

Є. Писаренк о.

1. директор МаШ >>

Миr;ола І ва н о в и 'І Пруд~ий . обгрунт овує· зобо вяза ння вагомими

AГAIJUH,

заводу

~ торг·

•.

ДІЛОМ

1\ільк іс ть мінеральних добрив . У сього ви везе· но nід уро жай чоти ри

аргументами :

тися ч! тонн органічних

п 'ятнріч ни наш колек · . тив добився високих стал и·; · урожаїв зерно вих. Навіть у минуло

стільки ж. Hn транс· портуванні їх особливо відзначаєтьс.я тра кто­ рист ланкттй меха ні•

-

За рони дев · ятоІ

му. несnриятливому роЦі їх було одержанена · круг 110

33 центне

ри . Особли во добрtзареr;омендували себР

сорти озимої

пшениц1

добрив .

буде

ще

:юваної ла н n-и nn виро­ щуванню картnпл і Ми­ tіОЛа. Гаври ло вич

Jtiи·

тина і його пnмі чник Петро Антонов и ч Мельничен к о .

с·а-5 1.

і ус :х

НОВ".

культур , зокрема виро·

.-ато .

сокнм

урожаєм

сІльськоrосподарсь к и :х

ції. яку rотує}ІО .

тарІ

ви:шся перші художньо оформлені зо-

числі озимої - по 40>>.

р· ів

.J

дійсно. зроблено ба

Озимі

вв!йшлн

стнтн на кожному гек- під зиму в добром~ 220 центнерів к-зр- стан і . Заготовлено зЯ6 Справді. у людних топлі, зернових - по лід весь ярий клин. На місцях на стендах з'я- 35 центнерів, у то~tт~· сто гентарів під кар

бов 'язання окремих ро·

старт

Іттічівка та Оrіесь Насіння картоnлі Зобов' язаннн· ·. с g та <• Працівники вІдділ- " сортнІ толоRа-1 Гатчинськи й ювністю 11 а . .NV 1 зобов · язалнс.в підкріплюємо ділом відзначити перший рік готуємо nід цьоrоріч · вистачає. добре зберідесятої п'ятирічки ви· ний урожай міЦну ос - гаєтьсЯ . До 5() геr;та·

* * *

P,l){ .де н т о 1 . · . РІЧR і ~ее це прагнемо вщоб

розгортайте соціаліс· \ разити в наочн ій агіт<~

rнчне змагання за право пер-

продуктивності праці шляхом дальшої механізації і

- Проект ЦН ІіПРС . бітників, к олективів . до XXV з 'ї зду n ар т~ї Н а них можна nрочи « Основні н аnрями роз· тати :

)

ви щення

гідну

зобо в'язань ІІершог о року де·

ся1'оі п'ятирі'Іки nід девізом: \ «Дати тваринницької продукціі \

Запорукою усnіхів nосJтужи · ла наn о.11еглива боротьба за nід­

• . о в я 3ан н я п 1д к рі п л ю ю т ь с я

220

тисяч nар­

добрий

взяли

б

на

) витку народного rocno· ) д арства СРСР на 19 76 -1980 роки ,, виклн ·

соціалістичне :sмаrання тварин· ) ників за успішне виконання )

Ширше

1\Іосква.

-

кав у І:<о:тективі ра ц· госnу . « ТребухівсьІ-rий:'

Працівники

Короrоді на

живання бованці в.

дення її. Завдання парпиних \ організацій, napтrpyn і кому- \ ністів, які r1 рацююrь на фер- ~ мах, очолити передз'їздівське J

т о р­

1975

корм о·

викорнстовува·rи

заводу

сраму завершити до 25 грудня ро ку і внпустити продук­ ції понад план на 250 тисяч карбованців . ' С лово не р озі­ йшлося з д ілом. Річний план

них nричин такої невідповід· ності - незбалансованість кор· мів по білку Іа інших пожив· них речовин. Тому необхідно

мах

Олексіївна

•КрниаJL1», що атестовані на державн и І\ Знак якостІ . · 3д<!буіІа славу н а Акра ~• оі CK~IJIIJIЬHИUJ. Ставши НІ ТР~ оо ву ПtP~!l · 3 'Ї3!1івську вахту, вена викnи у• змfмнІ нор.,и ка 115-120 nроutнтІв . на фото : м. · о . кm>t~ГOlltK~ ·· а скла.а.аннttм каркаса 4n J'ltrtcтpи •КРК• сталд>. Фото А . Кn>ака.

ве-

населен­

дотримали,

пе­

ви" одиниць, а надої на коро· ву становлять лише 7,1 кіло·

поnитом

Б. ДУХНЕВИЧ. м.

говельного машинобудування дав слово річну виробничу про­

вигляді».

Спостерігаються

nовніше

КОР!ІСТУЮТЬСЯ

МаріА

шанована тр у д!вниuа 3ІІО JІу нічних виробів . Праuюючн в

ня.

Визначаючи соціалістичні зо­ бов'язання на зав ер ш альни й рік дев ' ятої п ' ятирічки. кол еии в екс периментаJl ьного

ревитрати кормів. Так, у рад· гослі «Авангард» раціон скла·

грама

кон-

можли­

зберігати кухонне

лики м

в

згодовувати корми

підготовленому

дається

в о ни

та~

п овітря,

Слова

Пленуму ЦК Компартіі Украі· ) ни, де прямо поставлено зав- ~

сурсІв.

шафи,

ЇМ

виконанням По· )

станови вересневого ( 1975 р.) )

тання

-

буретки з м'яки:.~ покриттл~t ; наві сн і секції,

~

Надає

нарядного

сnеціаліНа стів, к ухпнні меблі Бр оварського ДОКу кращі у нашій країні. А тюІУ й не дивно, що

дозво­

госпугідь

одержав

н о ю rl;1ЇBKOIO

вість ДЮІОГО С ПО;tа рці Н ? ·

устаткувати

комnлект

рад·

1

меблів

тейнери дають

кухню бу;~ь-якого роз~tі­

року, в

(РАТАУ).

по.1ірова­

ВИ::\У. Ориrінальні

дерево обробного

ру. ~fеб.1і, ЩО в:.:~;!.Я:ТЬ У

зокрема

а також М . К. Сау.1ова і В. П. Фесенка.

зр уч­

на;tзвичайно

начиння.

ка

корову,

Офор~шення

,тrів виробництва Бровар­

ляє

велику

декоративною

::~ійно

знижено щодобові надої моло- ~ на

пообіця-

ність і повний комфорт .

ко~rбінату . Іх раціона.1ь-

Однак nрикро, що в дев ' яти

періодом

створюють

нітніших виробів зайняли набори кух о нних меб­

·ського

зростає .

радгосnах уже в першій декадІ січня, порівняно з відповід· ним

у столипі

нашої Батьківщини Мо с­ кві на ВДНГ СРСР на честь XXV з'їзду КПРС відкрито В сесоюзну ви­ ставку « Rращі зразки ~rеб.1ів ». На ній чільне ~rісце сере:~ найрізно:.~а-

ши надій на корову до 5226 кілограмів. Радгосп іменІ Щорса на сто гектарів сіль·

1609

··

кілограмів

3400

Соціалі•

стичної Праці І. Ф. Горііатька.

енергоблок,

Броварські ~•ебліна ВДНГ

250 штук яєць, що дасть мож· лнвїсть nродати державі 21,7 тисячі тонн м'яса, 68 тисяч

зо·

в

становив 2426 кілограмів, то вже в минулому році 3227. Вихід молока на сто гектарів сільськогосnодарських угідь зріс, відповідно, з 513 до 969 центнерів. Особливо

ло .

одержати

перший

слюсар ів•

складальників Героя

***

неослабну увагу Тваринники, як І всІ nраців· ники сільського господарства

атацію

атестованої

значилися. бригади

зо­

ли достроково цати в експлу-

'

машини,

державним Знаком якості, від­

XXV З'ЇЗДУ КПРС - ГІДНУ ЗУСТРІЧ!

Зимівлі ху доби­

ків

рійної

будівельники

Чорноби.1ьської АЕС

nродуктів

При виготовленні нової ее­

елек­

Дізнавшись з опублікованих

у

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТП УКРАТНИ

значно

ти .робітничу .гарантію високої надійності техніки.

кі.1оват для

Чорноби~ьськоі атомної

ГАЗЕТА

1935

харків'яни взяли шефство на~

тростанції - первістка ядер­ ної енергетики ~'країни.

ЗАСНОВАНА

В

харківського заво.:tУ іме­

стю пів~ільйона

2 коп.

елентростанц11

ні Кірова почалося ві;tванта­ ження вузлів турбін потужні-

3

СІЧНЯ

""

.

атомно1

СЕРЕДА

1976

ЧорнобильсьноТ

Керуючий

вирощуватиметься

.

..

раннь01 к артопл і,

яку поча.'Іи підготовляти до

:закЛадання

зацію .

на ярови-

Організовано прохащть навчання кадрів, пшениці топлю вже внесено п<' ІіИВЧення передтюrо тридцять тонн торфо . досвіду.

відділком

компостів та достатню

І. MИXAИJlEHKU,


РУДПЯНСЬКІ ПОВЕРХИ Село Рудня будІвельний ОСТ/іННІ

роки

змІнилося

це суЦільний майданчик. За

-

п'ятирічки

до

воно

невпізнання.

введено в дію нову птахІвничий комnлекс ,

Тут

школу, багато

житлових будинків та культур­ но-побутових приміщень .

У новій, де сят Ій

п ' ятирічці

сещJ ростиме не тільки вшир, але й угору. у сююму центрі вже височить красива багато­ поверхова споруда сіль­

ський будинок культури . Він сnоруджений за но вітні м про­ ектом . Зараз тут у розnа.'Іі оnо­ ряджувальні

роботи .

з'їздІвському дає бригада

У

змаганні Івана

. nеред­

тон

:іа·

Павпщшч(J

Драчевича.

Самовіддано

гатьох Інших

Микола

Володимирович

ку

нати двомісячне завдання.

садах. .

'

.

Що й говорити,

сумлІнно по-

Господарство коааівна Швидак, Катерина Яків• .

І так з кожним днем на но- недобирало ве.ТJИКІ

суми грошеи. на Каленченко, Марія СтеnаНІвна

вобудовах РуднІ все ширшого Це спону!іало до розмаху набирає соціалістичне винзаводу, rховищ,

будівництва Шеремет н інші. Тепер робітни· цехів для ці упорядковують склотар у, ящи•

змагання. Змагаючись ц!д дев!- переро~ки овочів. Уже в nершоЗОМ •П'ятир!чцІ

С · · _ ро, . КИ. ЛЮС.арІ ПІДГОТОБЛЯ ЮТЬ ТеХНО• будівель- му рщі дев'ятої n ятирІчки, на- логічні лінії д.ТJЯ виготовлення

ЯКОСТі

бІтивчу гарантІю•,

ники добиваються в!драдн!fх ус- прю\.1а;(, буаt> вироблено 500 ти- томатного соку, огірків, піхІв 1 а боротьбі за якість, і за і nродуктяви і сть nрац .

строково передали під опоряд­ ження. І в цьому велика заслу­

га наших кращих

. ' .

вступили з новим ен;узіаз- І тІв_ 1 овочІв, яю_ не _мали товар-

криття XXV з Ізду НПРС вико· ди в полі

і до·

--

н

Старожили, робітники радгоспу що при уток становитиме не ме •

мом. Уси бригада зобов язала- J но І форми, не ВІдповІдали стан- працював колектив. Особливо від­ ся nрацювати, :ак. щоб до вІд· д:~рту. Нерідко їх nросто залиша- значилися робі-тниці Марія Ми·

А навnроти його виріс чоти· риловерховий житловий буди· нок. Передова бригада !з ПМН-8 тресту ~Броварисtль· буд», якою керує комуніст Ана­ толій Єфремавич Іллюшенко, звела його за три мІсяцІ. - Цей дім ми побудували за рекордний строк , -- заявляє

Єфремович,

б

якІ

n ятир!ч- 1 . •

якості роботи. В нову

Носков, Володимир Михайло­ вич Гузій, Олександр Іванович Валерка та багато Інших.

Анатолій

товаришів,

при змІннІй нормі 1.2 кубомет- «Требухівський» вгадують, скіль- ше 50 тисяч карбованців, в той ра укладали по 1,8-2 ';<Убо:! :ш у свій час сnисувалося ва час як у 1971 році був лише метри цегли при вt~мшн!и ; тваринництво втрачалося фрук- три тисячі.

тру­

дяться на оnоряджувальних ро­

ботах

ПОТУЖНОСТІ ЗРОСТАЮТЬ

сип.я: Аидрійr~вича Олешка, Іва­ на Федоровича Печури, Івана Петровича Федоровського, Фе· дора Івановича Прядка та ба-

'~~!!!~!!~===НОВОБУДОВИ П'ЯТИРІЧКИ=====

сяч умовних ба но R овочевих консервів, а в зав ершальному році

П. ГOJIUBAHb.

мулярів в~-

помідо·

рів, ремонтують авто клави, а та•

при плані о~ин мільйон ми виrо- кож машицу для миття склотари, товили їх

тисяч,

1160

зокрема вигото вле ну вла с ними rи.ча ми .

томатного соІ; у - 770 тисяч Обговорюючи пр оект ЦК КПРС умовни"t бано к, огірків конс ерво- до XXV з'іцу партн « Основні ва них 31 О ти сяч у~Іовних ба- напрюІИ розвитк у нар одн ого гос­ нок, nюІідорів -:- 4() тисяч умов- nодарства СРСР на 1976-1980 них бан ок, щавл ю 32 тисячі, роки», ко.1ектив на ш о го цеху кроnу - 5 ти с яч у)І овних банок взяв пі~вищені соціалістичні і так да.lі .

І\рі)І того,

сорок тонн

оrірків

засолили

зобов'язання і ~·спішно їх вико•

і заквасили

два;щять тонн капусти. Uю про- І

н~·є.

л. кольцов.

д}·кцію вже реапізували. Гцаємо, І ЯКІСТЬ ПОНАЗНИК ПЛАНОВИй

пер в:н виnускає по11овину вс!єt n родук ці ї з п о чесним n' ятикут·

І д й 3 ержа вни н ак якост n о вторно nрисвоєно чоти рьом мар-

На фото: виконроб будІвельної дільниці

І

проводить виробничу п'ятихвилинку

з

начальник цеху.

ником.

Ycn·.·xoвt

р ЯІІ О

в nровад

cn и

нам радіочаст отних кабел:в . ее- ження на n ідnриємстві комn· рІйний впnуск як и х освоїв лексноУ систем.~ уnравлІння

буді·

Ми~ма Георгійович ПІКОЖ (зліва другий) 1 велькнками бриrади А. Є. Іллюшенка. Од еський кабе.'!ьний заво.:t. Те- якістю продукц11. . ~&ei!!!!~S"z:2.'_....~~~~~~~~~~~~~....,~-~ Рапортувати

ХХ V

бисті трудові

успіхи. а й сво­

іх вихованців

-

ли

наставники

Іх Ініціативу

так

виріши·

райун івермагу.

підтримали ко·

лектини універмагів Переяс­ лав-Хмельницької та Яготин· ської :райспоживспілок. Надаючи цьому

великого

значення

патріатичному

п очину,

правління облспоживспілки і президія обкому профспілки працівників держторгівлі . і спо· живчої кооперації схвалили ініціативу наставників молоді універмагів Бр о варсь кої, Пе­ реяслав-Хмельницької

та

Я го­

тинської райспоживспі.1ок, які взяли спільні підви щені соціа­ лістичні зобов'язання на честь

XXV

з 'їзду

КПРС з

своїми

вихованцями.

у

UI

ДНІ,

гідну

дянський зустріч

коли

весь

народ

ра-

готує з' ї зду

XXV

КПРС, колегія Міністерства торгІвлі С РСР , nравління Uе нтр осn ілки і П рез ндія UK про фсnілки nр ац і вник ів держ­ тор гівл і і сnоживчої коопе ра ­ ції схвалили ініціат иву на ­ ставників Московського Uен т­ рального

універ~tагу.

чі підтри ~tали

Москви ·

заклик

Героя

Соціалі сти чної Пр ац і тк алі М. С. І ванникон ої пр о n одан ­ ня

дОПО МО ГИ

ПідшефНИМ

у

виконанні вз яти х ними на честь XXV з' ї зд у Кочуніст ич ­ ної партії Радя н с ького Сою ­ зу соціміс тичних зобов'язань.

Ін іц і а т ива мана

цу:.tівців

наставни ка мн

підтр и­

р а їt ун і вер­

магу. На загальних зборах од· могол осно

nрийнято

рішення:

Всім на став н н кам коле к тиву допомогти м олодим р оІ\ітни­ кам торгівлі з честю вt Іко н а ти передз 'їзд івські соціалісти ч ні зобов ' я за ння .

Переконувати осо бистим nрикладом це було лейтмо ­ тивом зборів, адж е на ста в-

иицтво за к о НО\t і рн е я в ище у розвитку к ол ективу . В ч о му, перш

за

в се ,

в о но

nроявл яє ть ­

ся? Звичайн о , в праці , у ст а в ­ ленн і до

основної своєї с пра­ ви . І авторитет наставників за останній час зн ач но nідви ­ щив ся.

-

Бути н а ста вником

значить вати

щоден но

своє

п ра во

Підтверд ж у ват и

-

ue

пі дтве рдж у­ на

а в то рите ~

дідами .

дово­

д ити пов едін ко ю. А це за ле­ жить від ідейн их і м оральних

з~ІЗДУ :КПРС-ГІДНУ ЗУСТРІ"9:l

XXV

з'їздові

КПРС не лише про свої осо­

МОЛОДИМ ПРОДАВЦЯМ-РУБЕЖІ НАСТАВНИКІВ як остей св оі )ІИ

л юдини, думками

ділиться завідуюча

відді;юм тканин універмагу Зас.1 ужений n рацівник торгівлі j ·pcp j"ляна Тро хим івна Кри­

-

ти

на ста вник.

Отже, n ов ине н брати бі,lьше, завжди бути в

і )І ' я

загальн о го

на себе гото в им

nnступитися

особисти ~І. До uього пр агн уть, вихов ують у собі т а ку готовність

ус і ч лен и гр у nи наставників: і У л яна Трохимів н а Криво­ шлик, і відмінники радя н ської СПОЖИВЧО Ї КООПерації 0.~ 1 І Іванівна Кі:.tнацька, Га :, d О.1екса ндр івна Понома ре .. ко, По.1 і на І " ригорівна І ва нhко, і д иректор універмагу l " eoprt й

Ф едоров ич

Лобка .

С п ок ійн а , витримана , у м іє викюtк а т и прихильні:ть до се­ бе такою з а вжди па м'ята­ ю ть j' л я ну Т рох имівн у більш відколи прац rоє як 35 ро к ів , вона у с исте мі споживч ої коо­ перац і ї. Не скаржил ися на неі ні прац і вники, ні покупці за в есь час роб оти в ун івер ма ­ зі . Багатьом nр и шепи л а вона любов до своєї пр офесії . Чи­ ~tа.1о зве ртається до неі за порадо ю

чи

підтримкою.

.~ 'j

ні!:.)

n ' я тирічм ого

восту nила

най м енувань

кул ів,

ф аб рик

тканин,

;ІЮТОГО 1976 ро к у. 1:\ О~ · танні дн і місиuя продат и ІJО· над n.1а н това рІ в на 7 ти сяч кар бованців; зобо в · яз уЕ ~~ о~ я продu н ж ІІТІІ турбоtу

ЗОІЮВ Яj}ОІ U~ И св;и

""

осва і·

ти сп ож ив чі власт и вості виро· бів? П ро свої сумн іви від вер­

то роз повіл а н аст а вНИІlі Уляні Трохимівні Кривошлик. І во н а, як завжди, тепло, по - м атер инськ Іі підt'іадьорнла, n орад и ла, яку л іте р ату ру про­

Че р ез

проfІонувала

бити

в ик.1 а дку,

робоче місце. та к

де я к ий

вихо д ил о,

яснювала

ча с

с а мостійно

Коли

за­ зро­

nідготу вати шось і не

поправляла,

n о милки .

по­

ВІ! poi'>HІILL f·

П рО .

в ідді·

ВІІКО Н аННЯ

з авдан н я .

Але

І

nр И КЛ ад

т н ми

т у рбота м и,

змагання

за

Т аК ОЖ

ВИ·

ВІІ·

з~ю гу

в ідальність у

значить

Jl ілов а житті ,

дружня і ви моглива nідтри~І­ ка з бок} старших тuвар нш 1 в! Знає доб ре кожну з сво ї х пр а цівн1щь

гала н тере й н им

зав і­

від.11лu"

Ольга І ванtвна К1мн а ц ька . Знає ін те рес и кож ної , з н а є , що

їй

ше.

Що

яке

nитання.

ково

у

дов і рять

вона

Тож

кол е ктивІ

мікроклімат,

н айnота є мн ; .

розв ' яж е

будь­

невиІІа д ·

скл ався

той

я ки й сврІІ ЯЄ ро·

бачому настро ю, Jlpyжi1i, вз а є ­ мовнручІlі і в кінц е вому ре зул ьтат і комуністич н ом у ставленню до праці. Ко м со· мольська- молод і жн ий

тив,

я к ий

ня

ко.~ектив у

нос и ть

коле к ­

вис пке з в а н ­ к ом у ніС1 ичноі

__2____ст_ор_._____о______~---------о~--~н_о_в_Е__ж_и_тт__я_____о

і слав а

1 1 ла н

1976

!І ро

ст а ло

11 равилом

отже

має

усьо го

ко.текнtву .

-

зустр і ч

щоденному

завер ш ити

м ісянів

щоб в

Ue

10

дасть

11 ер ш нх

ро ку

Яка кул ьтур а тор гі вл і

-

до

24

-

та­

м агаз ин .

Ue

н ас т ав ник і в,

стати

п рав и ло м

К улt.тура оnслугов у вання це ІІІІІ рnf\е пшtяття . Ue і ве-

ли к ий

вибі р

вч а с н о

rо в н рі в,

прийти

ко в і

nослуги

н а Іtь ка ти

вл а стивост і

НоВІІ Й () ра в

І.

Кім ­

~І а ЙrтерНО

ОС·

СП "ЖІіІІЧ і

то ва r ів .

п а тр 1отичн иі1 рух н а ­

rннр щ< n го

R0,1eiO,

.10б рою

poз ~r a xv .

.'l УІІІ і В<'т.,р ани ІІ rн t t І вч ан лоп ь

п ране.1 1о Іі н остІ

<:те р н ості.

св і д. ЦЯ

раnота

В ЗІІ О ,

і

їй

:1н ан н я

Hf'Л!'J l"Я

І! р е д .\І t' Т ІН)

"Іо·

\ІnЇІ·

• нс р t п н ю ть

пр офес і ї1 н і

Зи

ІІОК Л ИkІЩ

:13

llO· Ш ""

ІLіЛРІ" ІІРИ\1 0 ·

-

V

ІLІ •ІЩV

nа р т іЇІн а і ІІ рофсні л kо ва opra . Н і:1 а ІІЇЇ Rfia•J I!ІO Tb CR<Іf ll t' I' III O · че ргове ю ться

і

~ав лн ння

з а хпд и

Ро чн•fіл ІІ ·

11n v зa r а .1 І · fІ <' ІІІІ ~І

п о шире нн ю

Середа.

доrв і л v

о(ігово­

д у альн і бесід ІІ , з в і т и п ро в и­ к он а н н я соці аліс т и ч н нх зо бо­ в· язан~-о. договор ів, де т альн нІІ їх

а н ал із ,

узаг ал ьне нн я .

М и н ула

не~tал о тр удо ву

п · ят и рі ч к а

В І нк ала

славних стор і н о к у (> і о rр афію кол ективу

раіі ун і в ер магу . Комсомольськ о· ~10.1 о ді жн и й к о.1е1п и в і ме ні 50 - річчя Ве.nІJкого Ж о втн я JlО­ строк о во ви кон а в П Ід ВИІ І І е ІJ і со ц іа л істич ні зоІ\ов'язанн я д~­ в ' ято ї r( ятн річки . [] он ~д план пр ода н о товарів на сум у І ~t і ль й он но п лан

карбова нц І в . ВІt к она ­ п рибу т к а х на 103,7

110

Пf1 О Ц еНТ З ,

ЗІІИ ЖЄН О

ВИТ ра Т И

о бе рт ан ня на 0,28 п роuев та пrот и п ла ну . П о рівня но з 1970 ро ком товарооб іг збіт.шввс я на 154,4 п рш t е нта . Кплек т нв у п р исуд ж е но перехідн ий Ч ер во­ ни й

UK

п ра н ар

ВЛК СМ .

Н ов у хвилю тр удо в о го й п о­ літ и чного під н есе н ня v · колек ­ ти в і викликав п роект UK КПРС до XXV з' їзду п а р тії «Осн овн і н ап р ями роз в и тку н ар о дно го

на

гос п од ар ,

. на

СРС Р

рок и ».

1976- l 9!j0

0JlВ О­

ст а йно с хва л ююч и цей ва жл и­ в и й п а р т і й ний докум~нт, п р а­

цівн и ки ди

н о вІ

ун ів ерма гу р убеж і

н акресл и ­

н а Jlесяту п ' я­

вик о н а т и розд р іІіни й пл ан товароо fіороту до 28 грудн я 1976 ро к у;

То му О

RНВЧІІТ\1

н аста вн и н т ва

рю ються ІІЗ збо р ах . В аж ли ­ в о ю фо р ~юю ро n оти є і н д и в і ­

ти р іч к у. з,, кр е м а, nередІ'\ а чен о:

ВОЇТИ ВИКЛ а .'l к у Т ОВарі в, ORO· лод і т и су .ч іжними nро фесія~rи ,

ГЛІІЄ:ОКО

П ита н н я

в м ін ня

зоб о в'яза ла сь до Іюм о г­

ВИХОВІ!ІІІІЯ~1

ни к ів . П ро них роз по відається у ст іІІН і й 1 1рес і , «І\.1 и с ка вках :о .

до ІІ о~югу

і

на

n о І<у пц ям . да ти кв а лі ф іковану п о р а ду і на дати н о му до д ат­

сnільна.

Як багато

та к,

люто г о .

СОЦіЗЛІСТИЧІІе

з'їзду КПР С. За х ід ви ко нан н я взятих зобов'язань, з вичайно, відn о­

і

Ідо денно п он а д 1 1д а н

~t апни ну

двох

ком со м ол ь­

гідну

~ІUС~ В І І Ч а Ш І ,

к ас у

ців і молоді працівників споживчо ї кооперації раі\ он у у

з

ни ­

роб и ла свої зо І\о в ' я зан ня.

ка

ВКЛЮЧИТИСЯ

к о т р и чи

к ар боваІІІtів виrучк и.

ти;

до

110·

~ІОЖ ІІ З

ІІ Оєд н у в а ти

ріш ил а тор г ув а ти кожен ~~:r зда ти

постійно ТУJ.н'Jуватнся щю учасників Вел и кої Вітчи з няної

звертаємося

ЯК

ор га н ічн о

НИЙ

1 ІіІ •u.f!о: ·

ветерані в їх запи­

Т QГО,

ч ин

живе р а д янська тор гі вдя . І . Кічва н ьк а р азо м з с воі­ чихова нк ами Л е но ю І І о:ю­ .>нко та О.1е ю Л ІІТВІІ ІІен ко ~ " ..к н о вив ч ила догов ір н а­ с та внІtк а і вихов ан ки , n ідІІ ИСЗ ·

Т ОрГ ІВ/11,

sійни, пенсіонер і в n ра ці, задовольняти

~І сти.

ні

р1в~:нь,

Ме1 О іІИ

н ієї

він 1 знаї1 ш u в такий ЖВаВИЙ Ві дгук . А МОСК ІНІ ЧК<І Г. І. Ф едор о ва д а л а наоч ний

вІІрuвnд ..nувати В робОТІ НОВІ II )JOI р~~ІІВН І фор ­ МИ

досяпІ ення

T o~ty

ІІідВИіІLуВаІ И

загально u~ВІТНІІІ

сійни и

дуюч а

час

U

п е ріuд u.·слу І овування твариіt · ників за мkuем робurн,

з а п а м'ятаю,

Чи

кор отки й

cim,.

т рудІВНІІh ів

ВЗ, Не IIUC,1a6ЛІU iU4H у ЗІІМОВІІ іt

деанадuяти

готовачів .

читати .

про

СЬКОГОІ.: І! ОдарСЬКUІ

і ком бінатів-ви

з можу

за

арти­

догов і р:

24

порада

ки

такий

дво м ісячний план роз.чнбно­ то в арообороту перш о го кварталу 1976 року ВІІІ\ ОfІ а нt

в

- Сnе ршу розгубилась, ро зповід ає Наташа . Стіль­

к о.1 ектив

рапо р т у в а в

ш .~ яли

nідансали

XXV

тканин.

в

вець

школ и вирішила пр а uювати в тор гі влі . Ue була її мрія і во н а закінчила шестимісячну ш колу - ма г а з ин на « в ідмінно» . Ій запро п о н ували nрацювати віддіді

коопер а тив­

місuе

З"ІЗ ГЗ Н ІІ і.

з молоди,\ІИ nр ода вци~Ін Н а та­ шою Лу го вою і Валею Кра­

-

у

nе рш е

Достроково

го

·

заїо1ає

всі і вете р а ни, і ~tолодь пра гнуть п і дготу в ат и з'їзду р і д н ої nарт ії ще ваго:~Ііший т р удuв иіі п ода рун ок. Почи н М. С. І ва н н ІІ h о вої ІНJІ\а з ав

Ком сом о.~ка Наташа Лугова nісля зак і нчення сере.а.ньоі

універмаз і

в

пр а ці,

СОЦ іа.1 і СТИЧНО)ІУ

ний технік у м. Але nродовжує вчитІtся у своєї наст а вниц і . На збо ра х У . Т. Кривош лик

вошюt к . За будь-яких об· ставин необх ідно глибоко усві· д о~І ,1ю вап1 :

Ось так і ста ла Наташа Лу ­ rова nродавцем . За порадою Уляни Трохимівни { « Ч ас ни ­ ні т акий, що знання nотріб­

nрола ти

н аселе н ню

noнall nлан на

бова нні в,

квар т ал і

в

-

тов ар ів

90,0

r исячі кар­

23

т ися чі ка р ­

томv

на

ч исл і

в

І

бов а fІ!tі в, у 11 кв арт а.л і на ти сяч у карІ'\ован І tІR. в І ІІ к в ар т ал і ІІ З 2.З тнс я чі к ар-

21

1'\о ва нні в , в lV к в щ • І а л і 23 тисячі кар f\(Ів а нні в : до д н я Rіll к рипя XX V д у п арт і ї над пл ан

nованн ів

про дати на 13,f\

на

з'їз­ юн а рі в ІІО· т ися чі ка р­

За ІІО J • \· кто ror o. що слова 1'\ уде дотри~Іанп, - с а Ін •Аі .1 nа ­ н а n r а н я і Rf' Іt'І • а нів .

як і г і дн о н еС \ 11 ;~ ькv

r pv д oнv

1 молоді.

' ' "Р"п ·< ї ~лі в­

в а хн

на

ч ~сн

XXV з'ї>лv І<ІІРГ ' XXV з'їз­

ду Комн;~ r тії .\' кrа ї н и .

наrтІІв ·

14 січня 1976 року

Jl.

lЛO J Іі/І(()RД.

-

0

------------------~--


ПІдсумки робоТJІ

ВИЩЕПРАПОР ЗИАf АННИ! ,ДОВ РВИ

ВИКОНАЄ!ІО

B3JITI

Тваринники радгоспів

1

ЗОБОВ' JI3AIIIIJI!

птахофабрик

Доярки,

1

з'їзд Комуністично! партії

XXV

r.·(

з'їзд КНР(;

58:26 5658 5629 5559 5549 5395 Ситниченко Н . П. ( « ГІл осківський») 5392 Топіха Л. П. («ГІлосківськиіІ») 5371 Щ~бнна П. П. («Плосківський:о ) 5365 Ж~реб r. М. ( « Плосківський»} 5352 Зеленко К. А. ( і ~Іені Шорса) 5321 Миронівська Т. С. ( « Плосківський ») 5320 Корбут В . А. («Плосківськи й») . 5313 Малашенко Л . Л. («Плосків ський» ) 5301 Строкач К. Л. ( «Плосківський») 5300 Маринич €. Ф. ( «Плосківський» ) 5285 Сокіл О. М. (« Плосківськ ий» ) 5~78 Жук В. А. («Плосківський ») 5269 Бойправ Н. С. ( «Плосківський:о) 5255 Чайка А. М. («Т ребухівськи й» ) 5176 Касян Г. М . ( « Плосківський») 5176 Горобей В. Т. (і мені Шорса) 5174 Миколаєнко О. Р. («Плосківський») 5137 Гончаренко Н. Л. (імені Шорса) 5106 Кривець М. О. ( •:Плосківський:о) 5091 Димчук Л . С. ( « Плосківський») 5084 Кривець Н. Г. (« Пмсківський» ) 5073 Цьомка С. І. (імені Докучаєва) 5060 Логвиненко Г. П. («Гоголів ськи й») 5056 Максименко З . І . ( сПлосківський») 5031 Печура Г. Г. ( ім ені Мічуріна) 5028 Миколаєн ко Г. С. ( «Плосківський») 5011 Дордюк О. М. ( «Плосківський » ) 501 О Лишаленко В . Н. ( «Плоск івський») 5003 БорнсеtІКО €. Б. («!1.1 ос ківський») 5002 Жолдак Т. О. (імені Шорса) · 4962 Сидоренко С. І . (і ~Іен і Кір о ва) 4974 Володовська Г. М . ( «Плосківський» ) 4942 І ванчук Н. В. («Требухівський») 4932 Строка ч Г. Ф. ( «Плосківський:.) 4905 Могильна €. З. («Тр ебух іnський » ) 4915 Касян Ф. І. (і мен і Що рса) 4900 Журибіда С. Ф. ( «Т ребух івський») 4926 Са.1ай О. А. (імені Щорса ) 4882 Строкач М. М. ( «Плосківський » ) 4880 Топі ха К. М. ( «Плосківський») 4873 Овчинник О. Г. ( « Плосківськи й») 4867 Васюра К. Л. (імені Щорса) 4841 Орендар Г. П. («Пл осківськ и й» ) 4840 Топіха П. М. («Плосківський») 4788 Дригинич П. А. («Требу х і вський» ) 4779 Литоиченко Н. К. ( « 11лосківський:О) 4777 Фен ьок Г. В. (і мені Міч ур і на) 4770 Мельниченко М. І . (« Т ребух ів ський») 4750 Овчар У. Я . t« Тре б ух івськи й») 47-lU Міщенко Є. П. ( «Плос ківс ький» ) 4670 Андрусенко В . €. («Пл ос ківськи й» ) 4670 Ост а лчук А. М. (імені Щорс а) 4659 Ігнатенко О. Г. ( « Требухівський») 4657 Шанднба У. Г. («Літківський ») 4557 Жеребець М. Д. ( «Т ребух і вський» ) 4632 Москаленко С. Д. (і~t е ні Il'.opca) 4627 Воробйова М. М. ( «П лосківський») 4597 Шарко В. Я. (і мен і Шорса) 4564 Кузін Л . С. («Лі тківськи й» ) 4551 Байлукова В. П. ( «Пл ос ківсь кий» ) 4462 Лисенко Ф. А. (імен і Шорса) 4453 Строкач Є. С. ( «Плосківськи й» ) 4438 Барбон Н. Ф. (імені Кірова) 4433 Губська В. Д. (« Велнкоди м ерський» ) 4422 Жеребець Л . В. ( «Требухівський:о) 4393 Карленко В. Г. ( «Русані вський:. ) 4382 Антонова Г. Г. ( і мені Мічуріна) 4368 Шелест Г. Л . ( «А в а н г ард») 4354 Юхименко О. А. ( « Плоск і вський:о) 4326 Радченко Н. Е. ( «Ава н гард») 4324

Завершал ьний рік дев'ятої п'ятирічки . для колективу бpuгadu, 11кою керує комуністка Ніна Миколаїв на Корнієвська~ був рокод найбільших трудових досягнень. Вона виростила до Зи-денного В !· ку і перед ала на дорощування один мільйон 479 тисяч голів птz.1: ці. Але досягнуте для завзятих - не межа. Прагнучи зробити , свщ гідний внесок у дос трокове виконан ня накре слень на нове пяти­

роки», передова бригада зобов язалася році один .чільйон 600 тисяч голів птиу1.

з'їзду партії .: О снов­

СРСР

на 1 9~6- 1980

виростити

у ниюшньоJtу

На фото: Н. М. КОРНІЄВСЬКА.

Ф ото А. Коза ка .

ПЕРШІ УСПІХИ ВІДГОДІВЕЛЬНИКІВ З

радгоспу

«Авангард >>

у

нілограмів живої ваги) , давали

цьому році відправлено на дер-~ молодняиу 6 нілограмів

соло-·

жавний

ні ло­

nершу

приймальний партію

пунит

відгодованих

м ' я:оої с ічии за де нь . грама

ионц ентратів.

1.2

вводили

в

бичиів 16 - 18-міся чного· віку . Середня вага иожної з 186 тварин становил а 420 иілограмів, а загальна вага їх 78

норм міиро- і маироелементи . Середньодобовий пр и рі ст живої ваги твар и н становив 7 40 гра­ мів на гол ову при плані 550.

тонн. . ВІдгодовували цих бичюв до-

Зараз у го сподарстві стоїть на відгодів.тІі 2342 голови мо-

rлядачі Анатолій 1\~ихайлович лодняиа велиної рогатої худо­ Білим. Галина Павшвна Анти- би. у січні буде здано державі

nенио

1 Наталія ВІитор!вна НорнІєнио. Вони вииористову-

вали у нормовому раціон І нарбамід

(по

rолову ,

ще 500 бичиів загальною вагою

2 10 тонн.

П . КРИВЕЦЬ , сіпькор.

150-180 грамів на 50 грамів на 100

або

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ виробництва 1 продажу державі продуктів тваринництва 1 птахівництва господарствами району за 1975 рік

"' "'"' "' :.,., 0<..,

tla3BR

госnодар ств

о-

Рогальська Т. Я. ( імені Щорса )

о "

" "'

НАДОЇ ПІШЛИ ВГОРУ

:t~ «Ллоскі вський»

«Требу х івський» З . і~еиі Щ о рса

2.

4. імені Кірова

5. 6. 7. R. 9. 10. 11. 12.

Плем з авод « Р удн я » еРуса н і ВСЬІ< ІІЙ » «Аванг а рд» сЖе рдів сь кІІ Й» сЛітківськ ий » сГ оrо.1іВСЬКІІЙ »

«Красил і в ськ и й » «Бобрицьк ий»

ІЗ . сЗ оря » І~ «ЗаворицькиА » 15. імен і Мі ч уріна 16. і~ е н і До ку ча єва 17. « Всл икодюt ер ськ ий » І & «За пл ав н и й »

\9. 20.

21 .

«Пухівський » Киї вське о б' єдн а нн я

5226 4804 4035 3812 3476 3464 3394 3282 3254 3120 3066 2953 29.19 2826 2669 2ti68 :?611 2619

93,4 1999 83 25,9 263 19 92,8 1609 56 87,4 321 325 92,0 871 11 4 242 87,4 13.'3 9 48 92,5 693 82 172 87,2 11 62 39 94,5 11 45 зо 90,7 966 55 87,2 111 2 58 87,8 ! 109 43 90,2 1045 58 89,9 888 54 90,9 65 1 20 86,2 62 1 79 222 789 35 85,9 83,9 694 48 87,7 153 37 - 259

152,5 137,9 690,0 185,8 142.0 131.5 1ї0,7 152,7 330,0 249,7 153,4 128,4 11 8,7 128,1 65,4 159,7 88,3 15-1,2 84,0 151,2 179,7 123,9 11 4,9 135,3 158,6 129.7 132,7 131,7 11 6,2 119,4 64,0 124.6 111,9 123,4 137,6 95,7 1 SО,б 195,0 70,0 64,9 153,4 136,0

Радгосп - ко"бінат «Калитянський »

о

38

Птици

~

4317 4310 4302 4276 4269 4253 4248 4247 4235 4220 4210 4210 4210 4206

Г. І.

(імені Що рса»!

Шусть Р. М. («ЖердІвськ~н•) НечитаАло М. Н. (іменІ КІрова) Какун К. («Пл осківськнй:о) Стеnура Н . Я . («Гоголівський») Гламазда М. П . (імені Шорса)

~~:

с:;~ :.:

r.

=== :ti~4

Куценко Е. П . (імені Шорса) Рак Г. Г. («Русанівський») 6ожко €. М. («Р ус анівський,.) Сорока О. Г. («Авангард» )

1200 l2b2 1149 1218 І 098 992 1048 1222 1100 1136 11 71 1090 1119 1157 862 1100 11 Об 1051 1063 1148 935 1198 1080 1324 11 ОО 949 1109 157-1 \264 956 1195 1020 І О 1б 101Б 1004 1144 768 988 1204 967 1056 1314 1312 957 \017 968

Галицька В. Т. (імені Кірова)

r.

6ожок м. («Літківський») Юрченко К . Ф. («Р усанівський») Розгонова З. А. («Аван гард») Зеленко €. Д. (імені Шо ре!!) Яковенко К. А. (імені Кірова)

4~1

Міщенко Г. І. («А ванга рд») Воробей Г. Ю. ( «Літківськи й» )

Бербец~о Г. М. ( сЖерді~ський») Коханівська м . («ЛІТКІ ВСЬКИЇІ»)

r.

Марчук З. В. («Літківський») Котенко О. З. («Жердівський») Тарасенко €. П. («Літківський») Юхименко Л. П.

(«Плосківський»)

Остапчук Н. В. (імені Шорса) Найда О. Г. (і мені Кірова)

Литовченко Г. Ф. («Русанівський») Яку ша Г. Л . (імені Кірова) Костира В. П . («Русанівський») €рко

Г.

М.

(« Р удн я »)

n. n. (

МиронеІІКО «Літкі вський:о) ФІліпчич О . Н. («Жердівс ький») Чухліб Г. Т. (імені Шорса) Москаленко К. П. («Красил івськи й») Величко У. Ю. («Л ітківський»)

Корнусь В .

(«А ванга рд»)

€.

Ку.1 нк О. (і м ені Шорса) Заболот на М. І. (імені Шорса) Ткаченко Г. В. ( ім ені Шорса) Надточій В. Г. ( «Г о голівськнй» ) Колутницька

Г. О.

ріІІ

1975

(«Русанівський » )

Дужик Г. С. («Ав ан гард:.) Онищенко Г. А. ( сБобри ц ьки й») Юхименко €. І. («Літківський»)

4180 4177 4160 41 59 4159 4130 4125 4118 4114 4112 4\03 4098 4092 4090 4077 4075 4075 4073 4060 4060 4057 4040 4036 4033 4027 4026 4024 4013 4005 4003 4001

\04:? 108t 105~

\354 921': 9З'' І Об:< 97~· ІО lї

2041 204.j

900 88~1

1065 1446 1018 1086 955 1045 948 1 1 1~

861 1034 1004 1004 789

1032 574 1407 936 \950 1027 1002 1008

969

1089 798

996 1078 1008 985 1006 1412 1013 1014 1052

пrАmв.и.цz ЛтаmнrщІ,

И 8 ~ВR

rосп одар ств

Коваленко З. П. (Київська) Репетунова Л . О. (Київська) Тимчук Н . Б. (Ки ї вська) Лаєвська К. В. (Київська) Боровик Н . І . (Київська) Паденко В. О. (Киї вська) Сл уценко Л. П. (Київська) Власенко Т. І. (Київська ) Куценко Т. З. (еРу дНЯ» ) Косахівська К. А. (Київська) Щербакова Л . В. (Ки ї ІІська) Суменко Г. О. (Ки ї вська) Щекотоліна Р. Я. (Київська)

І О І :)

11 52 971 1004 1239 897 122.1 І 171 1 ~'60

972 951 1190 1088 1047 І І 72 \1 48 742 11 78 1096 892 11 28 921 960 11 84 IO!f7 1470 1121 1087 824 \052 11 27

Шело мін а

К.

І.

Макаренко М. Семииог О. Р. Бобко М. Я. Майборода € . Ювенко Г. П.

277,5

3194000 4652000 3444000 3185000 31 13000 4316900 3233000 2486000 177591 321 3000 4776000 3372000 2955000 2780000 574055 167987 451 4000 61 0772 5!9028 61 1700 4445000 4399000

2і6,6

276,2 275,8 275,7 275,3 274,5 274,4 272,0 269,7 268,6 267,8 267,6 266,9 256,0 256,0 255,4 255,0 254,0 253,3 252,8 252,8

(Київська)

І. (сР удня:о) ( « Р удня») (Б оrдаиівська) М. («Рудн я») («Рудня :. )

Микап Г. д. ( Б р оварський ППР ) Теплюк М. Г. (Боrданівська) Теллюк м. n. (БОГJІ.анівська )

СВИНАРІ

.

е ~ ~-

'§,.; .!

Саииарі, на3&к recno.aap~rв

:.

;t ~~

: ·~"' ~ ~ [~~ g; .~:

t); ~ ~ 662 657 612

Шелестоаська О. О. (імf!м і Кіrом) Єфремова Н. С. (і мені Кірова )

Савf!льЕва О. А. ( імені Кі рова)

~

са

..

;_

598 581

482

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~~ J.

43:і'2

району

Коваленко У. М. («Авангар~») . Кобко о. м. (с:Требухівсt>І<ІІИ»)

~: :~ :~~: ~~6~ :: ~~

Лесик Ф. І . ( «Плос ківський») Купріянчук К. Г. (сПлосківський») Волоха М. П. ( .: Плосківський») Какун Г. Т. («Гlлосківський:о) Малюга О. М. ( «Плосківський» ) Лаврова Т. В. («Плосківськи й» )

ськогосподарськнх угідь 1 по 1000 центнерів молока, а від кожної корови надоїти його по 3400 кілограмів, одержати від курки-несучки по 250 яєць, продати дер­ жаві 21,7 тисJІ.чі токи м'яса, 68 тисяч тони мопока І НЮ м1пьйоиІв штук яєць. Виконати ці зобов 'язанНJІ почесний обов'язок КОЖ· ного колективу, кожного тваринника І птахІвника.

ні напрями розвитку народного ~осподарс тва

71&!

~~;~::~ ~: ~~{.~~~~f~~~~~~~) :~~~~ан~·~: ~ :п~~~~\:~~~:~: ~

України, працівники

XXV

:~:~

Носко О. П. («Жерд!вський~)

ферм району взяли високі соцІапістнчнІ зобов'язання у першому році десятої п'ятирічки. Зокрема, дали слово виробити по 290 центиерів м'яса на сто гектарів clnь·

річчя, викладен.их у проекті ЦК КП РС д о

•~о

~~~-:

птахівництва.

Прагнучи гІдно відзначити наступні

t XXV

...

.,g

господарств

нашого району

успішно завершили дев'яту п'ятирічку. Особпиво бага­ тим ка трудові здобутки був її останній рік: досягнуто значного збільшення виробництва й продажу державі продуктів тваринництва

назви

ТІІРИННМКІІ

Тварининии радгоспу

кІв сьиий:о другий рік підр яд nодолали п ' ятитне яч ний рубіж, одержавши по 5226 ні лограмів мол она від иор о ви І з честю виионавши

Середа ,

14

січня

1976

року

своє

соці а лі сти чне

зобов'язання на ч есть наступ­ них XXV з 'їзду НПРС І XXV .з 'їзду Номуні етичної партії Уираїни . А бригада Андр! н

Хвою- на корм худоОі Хоч і недостатній І<ормовиі! рац і он для

год і влі

худоби у

радгоспі « Зоря• , проте ста ра н.на ла них

130,0

~плос­

підготовна

нармів

тв арининнам зру шень

продуктивності

дозволи­

добитися у

п е в-

підвищенні

поголів ' я.

Нині

Іванов ича М алюги

надоУла за

ринники добиваються дальшого

мів вІд корови . Вало ве вироІ'іиицтво продунцН по го~:подар-

доби . Надо! nІш ли вгору 1 вже майже на нІлограм пе ревищу­

МИНУЛИЙ рік ПО 5426 кlлоrраству зросло на попередн ього

555

ПіДВИЩеННЯ ПрОДуИТИВНОСТl ХУ·

тонн проти

ють торішнІ

роиу .

грама

у нинішньому, першому ро-

по

-

молона

від

12.3

кіло­

коров и

одер-

жуємо за день. Ва лент ина Є в­

цІ десятої п'ятирі чии колентиn І rен!вна Андрусенна надоює no нашої ферми бореться за одер· .20 кІлограмІ в, Ганна Миха й л ів­ жання 5 250 нілогра мів молона на Насян по 17.

вІд

иорови .

розгін

з

Взявши

добрий

самого початиу,

середньоденний

надій

тва-

молона

Т. ПАХИРRО,

j

,

зоотехнІк-селекцІонер.

нігівс ьної області . Дає мо УУ по

від корови на 400 грамІм ви· 1 два кілограми на rолону . '1 в<t· щий , ніж було тор l н у цей час. рнни охо•Іе nаУдають хвто . nроМи вншуиуємо нов! резерви , дуитнвнІсть іх nом Ітно зросла .

для

ф ермі Нулажинсhного вІдділка . де утрим ується 5 10 норІ в . по

підвищенн я

годівлі вел ІІ ноУ роrатоі' худоб и буде вnроваджен е на в сІ х від-

чали

додава ти

ділнах

до

надоїв.

На

кормового

Вииори стан нн

раціону хвою . яиу завоз имо з

о

для

пі д­

радгоспу.

І. КОСТЮК,

Новоселицьиого лісництва Чер·

НОВЕ ЖИТТЯ

хвої

rоповвий зоотехнІк.

о

З стор.

·


Шаховий турнір

Ч ехослоgаччина. Обсер11аторія Ондржейоо, розташована поблизу Праги, є .великим європейськи" астрономічним

центро,ч,

ним найсучаснішою і складною спеціальною технікою. В числі іІІ­ ших наукових закладів соціалі­ стичних країн обсерваторія Онdр­ жейов бере участь у підготовці по льотів супутників .:/нтеркосмос», rJ обробці космічної наукової інфор­ мації. На фото: антеІІа нееого

радіо­

(Фотохроніка ТАРС).

Обережно на льоду Ваимку, холи во~йми

поЩJи- 6ов'язані впстамяти орган~заціі,

JІІ.одовим nанциреІІ,

ба-

чаток з~rагання

ді.'Ію, о

за якими закріплені ці водойми.

rато .'!юдей, а особливо діти, по~

Коди ж можна виходити на лід?

сnіmають на дід. Це й зрозуміло, адже ігри на льоду, катання на

Тільки тоді, коли його товщина досягне 7 сантиметрів, але навіть

ковзанах, зимова ловля !}Иби при-

в цьому випадку слід ходити по­

носять велике задове.1ення. Однак, прямуючи до замерзлої водойми, згадайте про правила

одинці . в.~аштовувати 1атки та ігрові мі ст е чка можна на тих ділянках, де товщина льоду не мен-

ніки і поспіху вибрати спосіб допомоги і обер е жно піти на зб.'Іи­ жеnня з потерпіди:ІІ. Робити це слід nоповзом, використовуючи для доnомоги вірьовки, гілки де· рев, зв'язані частини одягу (nоя­ си, шарфи) . Можна створювати живий ланцюг з .'!Юі-\еЙ, держа­ Може трапитись,

·

б

ЩО

хтось

ЧЕ~:~~р~~АСІ~ТНЯ

по

прова.1ИТЬСЯ

nершор озря,J.ники.

на

ЛЬОДУ, а ПОбЛИЗУ НіКОГО Не буде.

них

країн>.

•СоuІалІС1ИЧна

ту О. С. Ко.'!андирця,

М. В. дит­

виненка, Н. С . Сергієнка, Яхна.

А. М.

С. МЕЛЬНИК,

кандидат

у майстри

спор•

ту з шахів.

[

Фе-

запр ошево

також кандидатів у ~Іайстри с пор­

9.10 9.30

чи ОДИН ОДНОГО за НОГИ.

нео ережносТІ

усі

Д.тrя уча сті в турнірі

П'ЯТНИЦЯ ,

9.00 Новини. 9.10 К. т . ГІмнастика. 9.30 К. т . •ІІідгукиІться, сурмач! ! •. 10.15 ХудожиІІІ телtфільм •КолхІдська балада•. 11.20 к. т. Лісні 1 таиuІ народів СРСР. 14.00 1(. т. Кінопрограма •У буднях великих І>удов•. 15.00 к. т. •Сnівдружність соuІал Істич-

січня, в я.е·

18

10.00 ранку. За шахівІШ.·

ці сяд уть

r.

телескопа.

·ваютьсл

при с вячений XXV з'їз;ху КПРС, який проходитюІе в при~іщеині районного будинку RУЛьтури . По·

У новорічному змаганні шахі­ стів брало участь 2 7 спортоrенів :ІРПОГО розряд у . ІіраЩЮІИ серед них стали М. О. МурашєвсьRий ( « Спартак » ) та І. П. Мельни!\ ( « Авангард » ), які набрали по 10 ОЧОК'. За НЮІИ М. Федоре н­ ко, В. А. дитовченко та П . С. · Собч)·к (усі пр едставнюш товари­ ства «Сnартак » ). Вони набра.1и по 9 очок. За цюш результата1ІИ їм буде прио· джено п е рший спор­ тивний розряд з шахів. Спортивна рада 'І іста вирі ши­ ла ого.'Іос ити шаховий тур н і р,

оснаще­

16

СІЧНЯ

ПРОГРАМА К.

т.

ЦТ

Гімнастика.

к. т. •Шеня дружби•. Конnерт дитячих хорових колектиаіа Pil·

ІО.ЗО ~~оа~~- ::::::~:няте:::ІІ::і:ТН:::: не жде•. (І сері а) .

14.00 Документальний фільм •Останні · Ігри•. . 14.20 ··Іворчість письменника НоАара 1 Думuадзе•. 15.05 Те.tеиарис •Робітнича совІст••· 15.35 Художній фільм .nерші радошІ». , І 7.і5 К. т. Телевистава •Кресало• sa І

~отивами казок г. х. Андерсена.

' 18.00 Новини . 18.15 к . т. •Веселі нотки• . я К б УТИ ТОДІ. 18.30 •Рубежі 10-ї п ятирічки•. Треба розкинути Р"ІіИ і нам а- 15.30 19.00 Конuерт народного &РУІІС:ТІ nоведінки на л ьоду, про н ебез пе- ше 25 сантиметрів. J • 116.00 РРФСР Ю. Мазурка. КУ, яку він таїть в собі, розкаПереходити і переіжджати по гатися перемістити вагу тіла на 19.45 к. т. Прем ' єра художнього Уеле· 16.30 • фільму • Час не жде•. (2 сері а), жіть про них дітям. Особливо льо,п nотріСІно в дозво;lених міс­ ПОВерХНЮ ЛЬО:\У. п ОТІМ .'JеЖаЧИ На 17.00 21 .00 Інформаuі~на врограма •Час•. ДІІТRЧНХ хорових колективів ра- . 21.30 1(, т. Чемпіонат Евроnи 3 фігур· обережни:~~ потрібно бути в міс- цях, позн а чсних спеціальними животі або на спині, рухатися в діо І тцебаqеиия соuІалІстичних І' ного катання . Чоловіки. доаІла.. ЦRХ .:~іючих І\.1ючів, впадання }' зшша\Іи. О соб.11шо уважними тре­ ТОЙ бік, ЗВідки ПРИЙШ;1И, або В країн. на програма . ( ШвейuарІя). ,. · · 18.00 Новини . 22.40 К. т. Співає І. Лауф•р . ( ЧССР). водоііJІИ річок і джерел, а також ба бути при пер еправ ;lе нні транс­ ОІК )!ЩНОГО .'ІЬ ОДУ 1 одночасно 18.15 к . 1 . ЧукоаськиІІ . •БІб!гон•. чиПо закінченні - новини. та~!, де є товстий ш а р снігу, бо порту. 3oRpe1ia це стосується кликати на ДОПО)!ОГУ. тае народннІІ артнет СРСР ПРОГРАМА УТ Б . Чиркоа. 111.05 Документальний телефІл•м «Ctl• :від того лі.І завж:~и має меншу рцгоспів, які Rористують ся п е­ Прави.н , ЯК бачите, прості 18.30 •Плани партії - плани наро.ІІ.у>. род авиості камської ЧyJll». 11.25 Новини . · · · · . 18.45 к. т. «Музичии/1 календар• . товщину , Побли зу таких місць репранами в район ах сіл Літок та • ІХ ПОВИННІ ЗНаТИ ВСІ: 1 ДOpOC.'Jl, 1 19.15 сЛоиІиськиіІ університет мІль/Іо-~11 .40 •ШкільниІ\ екран• . Пер. еда_qа небезпечно ходити ло льоду і Пухівки. діти. нІв•. •Трудово виховання з росі йської л ітератури JІJІЯ учнів складова частина комуністичного 10 класу. •Герої Краснодона•. ЛУЗАН В;1аштовувати будь-які ігри. Іх ДсRілька- с.1ів про допомогу І. • виховання молоді•. ( ВGрошнлсвград). 19.45 К. т . До 100·рІч чя з дня народ. І 12.10 А . П. Чех ов. •Сuенкн•. Telie8jlc:• необхідно обгороджувати поперед- .1ю,щні , я;;а пот рапила nід .чід. начальник рятrвальвоrо ження Дж. Лондона. Прем 'єра І тава . жува.'Іьнюrи знака:~~и, які зо- Наііго.1овніше прави.1о- без папоста «Рожни•. художнього телефільму сЧас не 15.35 •Партії бІйuі•. (Одеса) . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21 .00 ІнформацІАна жд... (І серія)програма . . 15.55 •На музичній орбіті•. ТелеаJІ~ома• •Час-. І н ах. (Харків) . · 21.30 К. т. Чемпіонат Евоопи ~ фігур- 16.45 «ВзятІ рубежі•. ВорошилоаrрІJ.• ного катання . Дові.11ьна прогр а.. ський автоскладальний зааоА. ма. ( ШвеіІuарІя) . По sакі ичен( Ворошиловгра д) . нІ новини. 17.15 •Важливий етаn комунІ"нчноrе ворог--ревматизм ПРОГРАМА УТ буді вниuтва•. БесІJІа 5. 17.30 • Пере ,tовий досвІJІ усім». Бr>игаJІа будівельників Героя СІІ­ Небезnека від стрепток о ко­ востl органі з му впливають та· nідвищеноУ чутливостІ органlз· 11.!5 Наша афіша. 11.20 • Екран молодин. • Штаб • ВинаuІа.,істичної Праці Я. Гале•ка. ваУ Інфекції полягає н е лише в нож захворювання ангіною та му. ДЛЯ ЦЬОГО ТИlІ!, НОМУ З!ГрО· хІдник• . (дніnроnетровськ). тому , що вона може винлинати грипом. При цьому ревматизм жує ревматизм (людям, яні хво­ 12.20 ХудожнІіІ фіJІьм «Нічна зміна•. 18.00 Ре кла ма . Оголошення . ангІну , _ гайморит, фарингіт чи найчастіше розвивається через ріють на повторні ангіни , заго­ 13.45 Но•ини . 18.30 Фі .оь м - конuРr>т •МолдаІ<hКІ ва­ 15.55 Наша афіша. ро n нІ меІІо!І.ІЇ». перенесе­ стрений хрон ічний тонзиліт , ка­ 18.00 •3о.. отІ хронічнИй тон зил іт. Пр оннна­ два-три тижні після Зірки України•. Теле­ 1~ .00 ІифоnмаuіЧиа програма •ВІстІ•. тар верхніх дихальних шляхів ючи в організм людини, стр е п­ ної хвороби. нарис про брига д ира nрохідників 19.30 • РубежІ 10-ї п'ятирічки• , тм .. шахти сДолжанська-Капітальна» танони можуть сnричиняти р ев­ Внявлено, щоб будь-ян! хро­ або мають Інші вогнища !нфен­ Я. П. Гущина. ( Вороши ло вгра д ). 19.40 І( т. Спортивна noorpaмa. матизм - небе зnечне з ахво­ нічні вогнища інф енції. напри­ ції), реномендується профілан­ 16.15 • Населtнню - про цивільну обо20.10 МузичинА ФІльм •Тимона».. рювання в будь-яному віЦі. Ця нлад. наріозні зуби, п рийм ати саліциловий хронічний тично рону-•. . 20.4:; •На добраніч, дІти!• . хвороба уражає головним чи­ тонзиліт. запалення середнього натрій, аспір и н , піра~·Іідон або 16.35 •Щедрість талантІв•·. Конце~т , 21.00 nпо грам а •Час• . (М . ). оркестру народ ни х Інструм ентІв 21.30 •Зустрічі з маАстр~мн те&·Т!ІУ"· ном серце, рідше-суглоби . Але вуха та · і нші, можуть винлина­ ана.1ьгін. Робити це слід не ли­ тресту •дзовстальбуд • · (До-, Твоn чиІІ nоnтрет М. Трофнмqаа, й цим н е обмежуються її шнід­ ти ревмати з м. При цьому всі­ ше лід час захворювань. а й неuьк). . . актопа Л.;онінrрадськоrо 8fJІмкоrо 10-14 днів після 17.05 РеспублІканська лив! дії на організм . Недуга ляні додатнові фІзико-матемадраматІІЧНОГО тоатру Ім - м. го_Р~· впливи (пере- протягом тична школа. сЕлементи матемакого. · ІІrоже поширю ват и ся на нирни, одужання. тичного аналізу•. Перед ача 2. , 22 ЗО 1 . легенІ . nл евру , печінку, цен т­ 17.35 Музичин/І фільм •НароднІ таи· ' · · ка r>aб і 11• І( онцертни 11 .дна~р. дtратиана Республіка Югославія• . 1(, Треньоа. •Л юбоа Ярова• . •Російські мандрівники І доСJІІдники•. К. т. Шахова школа•. К. т. «ЛІсня дружби. Конuерт

'?

.

Підступвий

плакат.

ральну

нервову

нро воносні

систему ,

судини

та інші

Яв ища запалення в серцІ роз­ виваються

п ереваж н о

та середній

оболоннах .

Тане

у

внут­

(м'язовій)

ж

ревмати з м

вражає

сер­

цевий м 'яз , вннинає міонардит. В залежності від ділянни вра­ ження Jюж

м едицин а

ендонардит,

розnі з нає

та­

леринардит ,

рев матичн ий поліартрит. Як бачимо, ре вматизм спричи­ няє баг ато небезпечних хвороб. Звичайно, для вининнення і роз витну

їх

го , щоб

в

недосить лиш е

організм

мінроб-збуднин. умовою є

то­

потрапив

Обов' язновою

н едостатність

захис­

них м еханізмів ( слабкість при­ родного імуніт ету ), а танож ви­ роблення в організмі стану особливої , підвищеної чутливо­ ст! на повторн е діяння цих мін­

роб і в . Відомо, що стійкість імунітету певною мірою зал ежить від рюв життя, зонрема від яності

харчуван ня , органі зації побу­ ту. раціональноУ праці , гігієн іч­ них

умов.

охолодження організму, спалах ангіни, р і зн а пер е втома) значно знижують здатність організму

опиратися

захворювання

носить назву ревмонардиту. Но­ nи

си с т е матичних

тини

ор­

rани.

рішній

Важливою умовою

ПОСТ ЗДОРОВ'Я

очі.

за­

нять фізичною нультурою, спортом тощо. На зміну чутл и-

КОСТЮМИ, МАИКИ,

На

хворобі.

від:v~іну

ших

від

багатьох

захворювань

має

підступну

Ін­

рев:v~ат изм

здатні сть

повто­

рюватися.

Ці повторні

атани

називають

рецидивами.

Безпо­

середньою причин ою їх н ер ідко є

nовторна

верхніх

ангіна,

гр ип,

дихальних

шля хі в

простуда. я ні дуже nри

відсутності

натар

або

небезпечні

наполегливого

лінува ння . П е рші умови

захворюв ання

динної

системи

прав ильного

є

профілак­

серцево-су­

дотримання

режиму

Інф ек ційних

під

час

спалахів.

Так,

ножному , хто захвор ів на ангіну або грип , треба неухильно до­ тримуватися постільного режи­ му

аж

до

встановлення

нор­

мальної температури.

Присту­

пати до роботи можна

лише з

дозволу л і наря .

Під час загострення ревма· ти зму хворий танож повинен до· тримунатися постільного

режи­

му доти, пони не зниннуть нлі­ нічні

ознан и

суво рого

ревм атизму дотримання

за п о­

органів, ратура

нормалізується та

ще

те:-.ше­

nротягом

трьох тижнів

післ я

виладну ,

ревматичнІ, ура­

ся повним

ження

!

торн і ж

одужув анням.

повернен ня

Пов­

е ндокардн­

вж е

рішній м ання

нали

цього. У

ро зв инулись

оболонЦі

у

серця.

зазначених

умов

1

пра­

~Ііж

серця.

порожнинамн

серця,

що

в

порушує

норм альний кровообіг, послаб­ лює серцевнй м'яз . Тані ре вма­ тичні ураження нам відом і під назвою поронів або вад серця.

І основне: п ри будь-я но му за­ хворюванні необ хідно звертати­ ся

до

лін аря ,

ви значити

роль

На цьому

відіграє

1

він

мож е

при значити

лінування .

І. РІЗАНЕНКU,

У за побіганн і ре вматизму в елину

т!льни

р ежим

в еликому nідприєм- та багато ІншоУ продунц!У. Бу·

ДИТЯЧІ tКОМПЛЕКТИ стві виготовлятимуться щоро- дІвельники і монтажники фаб­ рюш внлючил ись у соціалісНа Жодинсьн!й фабриЦі спор- , ну 28 мільйонів виробів тивного одягу (Білорусьна РСР) лущено перш! конвейєри.

спортивних .ностюмів, футбо­ лан, майон, дитячих .номплектів

тичне з:vtагання за гІдну зустрІч

XXV

10.00

з'їзду НПРС. (ТАРС ) .

1!.05 12.45 13.35 14.35

І

НА

10.40

ОБЛАСТЬ

8

дJІА учніа кл. Анатомія, фІзІопогІя І гігієна JІюдиин . •Гі­ гІсна дихання•, (М.). Д лк сn е uІалІстІа народного го с· подарства. Основн і nитання rос.­ ЛО!\ар ськоrо зак онодавс тва . «Пр а ..

вове регу пювання діяльно сті державн01·о об ' єдн ання І пІдn ри­ ом с тва•. М.).

(

Художні/І фільм Документальний

•Комсомольськ•. телефільм •Бра­

18.30 К . т. дJІЯ .ІІ.ІтеА. сУміJІІ РУІМ», ІМ . ). 19.00 І<. т. Сnоttтнен• пDогоама . 19.30 Лок vментал•ниіІ те.••<hІл~ом сПне• минськІ уроки•. ( М . 1. 1n.4.; К. т. •Наш с•л• . (М . )' . 20.15 ІІ•чІоно к•зк ~ . Мул•тdоі -••м •І<ржеми.• •к і Вахмvnк••· ~o.~n 1(. · т . Сnnр т~вн• ПDОГРАма.

21 .40

Бrсі.ІІ.и про кІномистеuтво. (М . \. Матtматнкв. •Систем и рІвнянь•. (М.) .

(М . ).

ХудожиІІІ телефільм •Рекорд»,

Редактор Є. ФЕДЯИ.

тtрство• .

·----=--.,-=----=--с..с-..:-~~_,-~>_,.

1s.os :~~кк~ул~;:.•.•тr~~Ї.І sapяJlи. з •. ,~ 18.25 Наша афіш а. 18.30 Дл а дІтrА. •Сонuеворот•. (М.). І 9 . nо 1(. т. Спорт иан а програма. 19.30 сдлло? Будь ласка!•. Ро•nовІ!!ь про розвиток автомобільного сполучrнн. міста києва. І

лікар-терапевт.

усунення

9.35

дотри­

вильне лінування сприятимуть зап об іганню розвитну порон!в

нінцево му результаті

ПРОГРАМА

в н ут­

ту при зводять до рубцевих зм ін форми і т овщини серцевих нла­ панів або до звуження отворів

ми. (М . І. 1~. ?-> Наша афіша.

да•.

двох­

стільного реж и му пра вильно­ го лінування мож ут ь закінчити­

тнсмент.

тав а.

антивного процесу

з боку серця. суглобів та інших

атани

цІ

18.00 Ре:~ама. Ого.,ошсння. 23.05 ~~~Іри! новини. Програма n~p.. 18.30 Докуме нтальниА телефільм •доблр(огРАМА н ~ ОБЛАСТЬ риіІ сл ід • · 9 45 1 10 4 д •· 19.00 ІиформаuІАна програма •Вісті•. · · О ля учи І • 2 кл. nPHDOilO. 19.30 Кіножурнал . з навство . •Зима а лісі•. ! М.). 19.40 к . т. Спортиана програма. 10.00 д.•я с n еuІалІстіа народ ного roc:20.10 •Руб•жІ 10-r п ' ятирічки• . Телеnодарс тва . Осноані пнтаІІRЯ- ·r.oc• плакат no_ll:tpчoro 3аконn.rt.авс!ва. с~оа• 20.15 Фільм.коиuерт •МистеuькиА альвовІ nитанІІя планування вироб• манах• . ниuта, постачання І 3буту•. 20.45 сНа добраніч, діти!•. (М . ) . 21.00 Програма •Час• . (М.). 10.53 К т. Науково-nоnуларнІ фІJІа.мк. 21.30 к. т С. Таие@а. Симфонія J\\ 4. (М.). " . : Виконує симфонІчниІІ оркестр 11.10 д . Л . Чехов. •Екзамен ІІа ~вІІ•. УкраіисьJ<ого тел ебачення І ра· ХудожнІА телефі п ьм. дІо. 11 .45 д;я у ч н ів q м . О . С. ПушаІв. 22.15 д. П. Чехоа. •Сnенки•. Тел еаис. 1?..10 М• р ..вгенІА Онєгін•. (М.). ичинА антракт. 23.00 ВечірнІ новини. Програма пер е­ 12.30 К. т. " аvк ово-поnуJІяриІ &ІнофІJІ..

до ВІДОМА М ЕШКА НЦІВ РАЯОНУ

І

.

.

МІ{;ТА.

На бойн і Б ров арської заrотконт ор и

вод ит ься

) евинен.

.

раиспоживсшлки

закупівля І

.. UІНІ

"

np_o..

живнх -

20.00 Р•к:nама. О голошенио по ка рuованеuь 20.15 к. т. Вечірка казка . · Мультфільм ' ' 45 к опійок за кілограм жи вої •Кржемиn•к І Вахмурка•. (М.). ваги. · Адр " • · Б · · 20.30 К. т С nортивна nрограма. 21.40 к. т. •Народна творчість•. ес а uоин1: м. ровар и , 22.25 ІнформаuІІІниіІ випуск •день за вул. Богунського , 22. днем• . Адміністрація. 22.40 К . т. Науково- пnпулярми/І фільм •Про_ загадки сміху 1...»

-::~~:и~с~~~=::Е::;~:~:0к~~~:::-·І-=-":Л;~~~;:Л;""-="~~~:~Е~:~:::::~~~~":::n~::::::::~~:-~~::в:~ ~ -

І

Советов деnутатов ТРУдRщихся КиевекоА обпасти.

11, БР0ВАРИ •

декта ІІІсuевоrо

радІомовленна

19·3-18,

аІд.Аі1118

nРОмисловостІ.

-

а... я.;таяnю • tфсуботу, ... vcяr 0, J ОРІІІІТУ

Газета вЬІходит на укравнеком нзЬІке, вул, КИІвська. ІМ, м асовоТ роботн. фотокоресnондекта 19-4-67, rазет 11 cn 111888,. ~~ -~~~~...:-..-.:-~~~.. ,.>C""oo'_.. ...........,_~:#A:&'":#'"..",.#A<C"<D".:."'~~~- .,."..".."."."~оО"~#оі7#оО",.~~ ....... ...-.. 4r~#>C"~~.,.. -- • - - ....... ~ . . ~ ........

ІНДЕ!_<G

§.1.99,4,

J)роварська ,!f.рукарня І<иівськеr:о еблуправління в сnравах видавництв, nOJiirpaфii І книжкоаоІ тоІ).rівлі. вул, Киі~ька.

154,

Зам.

156-10.890.

#8 1976  
#8 1976  
Advertisement