Page 1

l7ро.АІmІІрі Іеі.х краl~~.: еіИміітеся!

по виборах до Ради Національностей На. rПЇ\JJC'T:lJBi ет. ст. 39, 40, 41 «!ПО.1()ІЖ•еНН\Я •ПРО' вИІбо:ри l-1:0 БерХОіБНОЇ Рщщ ОІ~ОР» Прешщія Ве'рхо•вщ>ї Рruди У·краінсь:каї РСР УоКйІЗОІ)І в•іц 15 СЇЧІІЯ 1958 ІJЮІК'У •ЗИ!ВеР~·И!.1а · роопуrбл.і:км~сЬІк;у ВибоІj)чу :ко•м:•сію ІПО вибараtх до

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної PaAik Аеnутатів труАfІІ!JВХ Київської області

П'ятниця,

січня

17

·11

Рщи Нruціо·нал;,ное<NJЙ.

Uia 11 --.

в колгоспах

і

~бИ'. І ·все це rощ, що []jparnurЇ!R­

м'ІЯJеа на кожні сто CЇJILІCЬIKI()IrotmщapCЬІiiJirOC

Чд,іШW:І!Ші В'ИІборчої :к<Jм1~іІї Затвеrрд:ж·ено 16 ч~·ювік. -

J

стаrв:нИJк:и .ко.нJк.~ив1в ПЇ(іІ)Пір:иtемr~11В, ·ко.]ГОІСІпів,

;к.а.НІс ьІКюіЇ виборчої JООІ)[) ;rc і. і :з•а11В•ер­

'lt()І:ІfУ'НіСТИ!ЧіНШlХ,

С()І)fЮ~1Ь!СЬІ!tИОС,

-

'І1Р~<О'В'У' JtІІІС.ЦИІІІJІіІJrУ·

IJJIJ()фІCIThЇJIJliO~ИIX

ІК.О.'І!{)1)-

ге:к.тарі:в І}'!Гі!І{Ь. -

.3аJГа.JІЬІНі

3боірИ! к.о.тгокшНИJКів

госmод.а.р аІрТі.ІІtі. ВО'Rи ІІЮІВИJR~И! ~оди llOOIJIIrooiiЇIВ, oor.л:arra ні щiurwrи 'J)ОІ6оту rкоЖІЮrо ЧtJНЖа

Тj)}1!\'О:lІ)НІЯ ІК()ЩІ]."()ІСd]}fИJЕЇіВ.

У То~ЮБН"""'' ~J а.рхіБНо:wу '"п"'аІВJ~•!' wrінні СРОР rni,mi)l,,uюcь "аtе;'".<Іі!ШЯ ""' J " ""' На''"КОВІОІЇ '""'".·И, [[Lj)ИJCJЗJIЧ""'" iiii"r'' """' VД.'Q C'V1}11'1'3iM """'"3/ВІНИЧЮІЇ ""ЇЯ.ЛЬНОІСТЇ ІВ , ..w,. ~....,., """ 1957 році і обгоа:юрешю lll'ЛailfY ІЮб()ІГИ на 1958 ІIJR. В ньшу ВІЗЯ-

тFраrвдіtнн:я і pemmihroї

ко:w1•с.а.

""

:ро)[)у

іІІЇ!д.ІШrБЮЯ

В

ЛOtBi'l1JIЯ

.'ІіТаІК

«'ІЛ -18))' \Я!КИІЙ ЗІР()ІбІИІВ Ч~РІГОІВИJЙ ПО.lіТ.

f 01.1{)ІВН.ИН

'КIOIJDC11P)1кrro·p літJІКа -

Г~ерой Со-

. ціаJ.'ІЇіСТИІЧіної ПраJЦі СергИі Вмо­ ~ИІМІИІРОО'ИІЧ L'ІьюшИ!н. Вага 'lliO'В::. НЇ.СТЮ ЗІа!ВІа!НТЗ:Ж.ffіЮЇ В'WЖlКОЇ І~аІІІІИ­

НИ стаІНОІВИJІа 57 rонн. ЛітаІК, до­ <к:~в'· СРmдІm '~"" "''"і "'""IIiJу n.пm vy''-"" '3\д""',.,.. UШ..WA AV :n.п.zvГ •мг BИJCO/l'Иj 8 ТИJСЛЧ •MerrpiJВ. .DІИJНЯ'"""""""* 1·,umм\"." nro''""" ~· "' ~'fi'V'Dn:fi шvy<>v .,.,..,:....," 3u~рНJИІК, «ll.PO ООЦl. "'"l·ICmИJЧ!tmr """""НІНl.СТЬ В ЕраІС.НОІД<'Фі •тітЗік зроІб:иm no1 ». "'"

.,

,.,

'"'""'"'

В НЬ"'.._" 'O"rimeп.r. ДОІІІО'В;".l· 1'111'\l'W" '"-"' .D<..U~ л.v ; · ""' ' """·~-nІ()-

іВаІЖЛИіВ'Ою р:иtоою ІМЕІfУJІЮІГ() iJ>O- До аrе.рЇіJтиІЦТва. KtOJr.roaпoer..r міщ ви, ли,сти, 'Г€UІЄІnраJМІИ в. І. Лен~на. Бrurarro .з них .цІJуІК;У'6'ГЬІС.Я li3JJ1epшe. 'lt'Y є те, що збіІЛ.ЬmИJд.ось ІІtіль­ ~~. wИІJ)а'М К:раІЩИІХ 3 ~раЩИІХ труJtість nеІреЩОІВ:ИtХ !ШІІГОсІП'іD, :11;е :д'ЇJJНИJКі'В, Яllti ділш до•в.е,;ж с:wє ли учwсть пр•ещч~.таJВІНИ!КІИ щентдірутк,уюrЬІс.я та:к.ож tЗбірн.ІІІІі.и: нар ·е • • е • • вРQЖаІіітн:~еть, ~ИВtНіtСІГь 'І'.В<3.­ }")riWLЯ бороТИІС.Я за. 3Д~ИІСІRе'Н'Н.Я Р,аJІЬНИІХ і ОМ•аІСІН'ИІХ ащів]В, "' « ОС.l'И!еЬІКо-lІ!Щ:JдІСЬІКа !Юд;ІЮСИІН'И В ~'і"'~О!ВИІХ з~·" rrotт1в хуп ' · 0е РИІННИІЦ'І1Ва наЮа~rато 'ви;щі, ніІж в ісrгорИІЧІНИІХ рfuпень llaJJ)ТИ і Ypur- )'1КЮ!іІ'ИОС і B""mп.v 1 ......._...... '"" ~w....,., :и 'С'ГОЛlІ!'Тl», «1 ,1ІЯJН1СЬІК.ИІЙ •ру:х ·- в ХІХ ·em1irм'i», « 1Ро~іІйOOpte!lJIHЬOMy •fiiO paЙW'yt. Досшшуті ду ПІЮ J\lptyТe Щщнебе.нн.я ооіІх !la- МоСЛіів!ИІ і Jl€fR'i,нгpatдa.. гу рQІСП 'У'С/ПЇ!Х:и-реЗІушьтаrr ооротЬІбІи ІЗа лe.­ ;rу3ЄІіі: сілЬІсьrоо'rо rоСІІІща.рс'І1Ва, 3ж.ту1ІІінИІЕ начальнИІка Го,доІв- 'СЬІК& пparnp;a» ПестедІЯ, «М. О. Pe.'ТВQPffii'RJl в

літака .ІЛ-18" М с:іочяя rз м,ооКЮ+веь:юого ,ае•rюд­

:В,ИJЩрооібі}"'Ва.JІЬ'RИІЙ

Нові доkу!Wентальні збірвини

і р і•ст rцро­

Випробувальний політ

пред­

ня ІWЛІГО'СІІІу (rourooa т. :&оmібаюИJН­ ІВЇ~ УІК!раJЇ;JІІеЬІк.оіЇ ре~іПJ}'ОЛЇІ:кМЮЬІКQ'Ї rа;ніза!ЦЇJЙ tрЄІІШ)'ІблЇ!Іш. •е ЬІІt1ІJЙ І.) ПО!ВІеJJ)Хов.о :К.ЄІJ!)'ІЄ rос­ 1раІДІИ IJ]IJ'(IIф еІс.і!іj;них ·сnі.101к, за!еТуlП(РАТ~У). пщtЩрtстоом:, не ») ає .п:ро В<ИІсmу

ЦЄ'Н'І.1Не:,ра ~тИJRНооті tlliPaщi в аІрТіді.

32, 6

[)JраJЦі•внИІК•і,в 'К·'У'Шгури.

nJІВаІР·ИІсrr:н ТР'}WЯ'ЩИОС. :То.1{)•ною У'Крruй~сЬІКtОЇ V€ІСІЩ1блі-

tІІІЖенИІИ то'в'. Н. Ф. Москалець

Т()ІІJ'НИІіі: защ~ ~mюнаш 'ВВ.1.111Іі.е. ІЗа­

в:ИІГ()і'І'(УВtJІе·но ВІсі ·ге­ НИІКtОМ ГО'.111ІВИ - то:в. А. Ф. При­ моо.л·ення хотько В·і.д на'}'К()•ВИІХ іГІІРаJЦЇ.В~ НеІРЗfГО·РИ д.ля Ірz)І'І1сЬІwї ГЕС. На .НИІКіІВ і •С'.-F)ІЖбо!Вщі!в Інстшгуту фі­ Aвrrupry вWFI>a~1·BRQ ІВ'}13JtИ і ~ета..'Іі зИІк.и АІка;дем1і нa.yrlt У:кра.їнсЬІR.о1 ()ІС·Т&ННЬОІГО, В•О~ЬІМ()ІГО reнeparopa. РСР, tC.ellif/}8TaJJ}el:lli !ІИ:dІі~ії п. н. 3 ВОСЬІМІИІ 3д1ІJ·ЄІГМ'ЇВ ШЇJсТЬ :ВЖе да­ Мусієнко - в•і,J; роеІ(Jrrу6JІ~кансЬІІvоІЇ ЮІГЬ :ІІJІ>оО:\І!ИІСЛОВИtЙ ·стр)'ІМ:. о~рганізащії •ПіРОФе~Їійної I(JПi.JІiltИ

Д(). rомkії •вв~й:ш.ш .преІ,JJстав-

:рщі Tpt)'WШJIИIItИ Нm:Jж•ча Т)"І'l' і ПірОІД)'ІКІГІІВІНіІСТЬ Х'У­

СЇJІ'ЬІСЬК:ОГО ГОІС!ІЮ,Д<І:JJ'С'.І1В'а tpatЙ{)IlfY В:ИІІJОІСІГ.ИЛИ lliO 12,2 Це'НТНЄіj)а 3Є1ІJНОО'ИіХ, 1 М ЦВІrmІВ'РЇІВ ІК.Зір'l"ООІ­ ІЛі, 141,6 центнеvа о•вочів з Г€tІtТ<ІІІJа, J'ІЦІ>~біииrи 'ПО 2U центнеру ИIOJIOOta

року.

НИ!к.и ['р.шrад'СЬІКІ!!Х QІрrані:за;ці.й

Звітно-виборні збори ІВ МІИІІrУ'100!'У

·

1958

ДЛЯ ІРКУТСЬКОЇ ГЕС

У краінської РСР

СТЯХЯНОВЕUЬ }6 8 (1610) 11

ВИГОТОВЛЕНО ВСІ ГЕНЕРАТОРИ

Затверджецня виборчої комісії

ж.иrrтя Ї:сwРИJЧіJІІШ:

tC·•Y·

В~та'!ІЬ ~~~~ МОІСJ:к.В'Н -

біл:ЬІШ .яаt 1200 ІІtі:лшетрі!в........-пJІЮ­ й.ц·шю за

і'ОІД!іН:И 13 Хt&ИІJІИІJІІ.

2

У Д!руГЇЙ 1ІО.1ООИНі ЦЬ()ГО lJ'O'ItY tЛі­ Та!ІtИ: «ІЛ-18» з'ЯВ•'ІІЯТЬС'Я на '1!0ВЇ'DРЯНИІХ

Pa1дщ.rncь:wro

'J1P31Cax

Союзу ..&ни: ооrоок·уть Р<JІбиmи: бе'З

ЯІКі осQб.ИJетИІм ІП'р!ИІкладQ'І! в· ро- ного wрхі1вного ·зmРШ3~1інн.я Л. І. Бал.wк~р.ев», «0 . .С. СераІфИІМtОВИіЧ» J"ЕоrеаJДІ.к:и полюги: на вЇ!д'~ташь 5 рfuпень ХХ з'ІЇЗJtу ЮПРС. На Gmіт­ боті 'С:ЗШІОВ'4і~JдаІНО бО'J}ЮІГ!ІСІЯ за ЯіК>ОІВ.деВ, JІ1К!И1Й ВИ'С/ГУ[[ТИІВ ІЗ ~{іПО- Та Ї'НІШі. 'І'ИІМЧ кілооrетр·іm· та :П~Ін~оозИ'l1и 'НО-lВІИіб·!)JШИІІ ІЗбоораІХ ІВ (JWIJ]I'()I(Щa'X

piJfJIКJВJт ІР1щн~rо .КІОJІ:І'ОІС\ІFУ'. ,п~JlО'ГоОІВІКа JifJ і3вітно-ІВ'І!!оорнmх У!ЗаtГаuІЬtН:ИІГИ AOCB·ЇVJ; Л€ІРЄ'J.!QВИІК.ів, ЗІб,о•ріІв lj)OI31Ii!Чa.JIWCIЯ . В '}'ІСіХ КОЛ_ ЩОО ЯlltНЗJЙ!Кір<ШЦ~ !ЙОГО ПOOJI:иtptиrmJJ. 'ГОІСіІІа.х, aure У РЯ\1\'Ї з НІИІХ ІJІОІВ'іль... Але ~ві<tно-вИІб()ІJ}ні зоор~Іrе нн """І()ІХ""'JІ'ТЬ '~""'"'"'~~ІТТНІЯ· .,.; ...'l'mПV "Ч' ""' """'"""'"д. "'-шицд міІСЩ~ ;цля СІШМJОІВИ!Х.Віа\Л!.JІНІЕЯІ. На З!ВЇrГЇІВ•. І ·Це ос.ОІбJІІИІВо С'ООС.'="'ЬІОО .,~ lfИIX ~с:лЇ\1; ІП!о-д;іJЮВоООfУ, ІІІ~д' зна­

ЯІR.і

'РОИІІЮІ'ІИН&ЮТЬ'СJІ, іІІО'J.1Р·іб·Н~

ТаJК.ИІХ

оо:v KiiJ ИІІ'ИШtИ! і С.ШМОКJрИІГJІ!К.И ·DJІЮ-

тDcrrь

а!Н'ШЛЇ/3уtВаrги ~ки

сілІ>еЬІlоо-

rоmщшрсЬІІWrо

m:шітиmи

рашу,

·

·rоокtа:Ш!ИJ!t;іІВ,

щи,RИІЦі

ЯJit ообі!вшр-

:&ОІЖІНQІrо

с1.1ЬІСІїІООГОоо~арсЬІІWі

В&ХЩИ, З,ЦЇЙ:СІНЄ.ННІЯ JllltШ ЗЗІ00заr<&­

зей в~~-

НеtзаІДОІВі.лмю З!ВІіmно -m·ИІоорюп рЄІВdІЗЇІЙНі .lООООЇіеШ. МІУ at<OJErocлri fur,. ·:к.1щд_, Ре1вDі:йІна

HeдИJВIJiiJIJ1UJJeь на С'еtріі'ОО'Ні · уос­ піх.и, ЯІR.і буJІІИ ~ГН')"І1і 'ЮJ)ЇІ&, lttOIJI\I'OCIII натrаго· раdЮну не лосі­

cтaffiro 'ІЮ

:ma

1!1€fliOДIO­

RИ!ЇІВІЩИІRі.

'ВИ!])Оtбонищrnу

т. 1\.у~дЇІН)

BЩ­

не

'lllшraurm,

~ш.а

,юк.

вЦ КИІево-і()вяrrопrи;нсЬІrого paiЙJO­ О~ИІН.ИІЦі

JI!Y, .:t

JIJKИN ЗІ:Іjj3ІГ<І.Є':МОІСЬ,

·

в

·

М'ЬІR.l!ВЩИНІИІ.

Р01с:іі »,

. «3ОІВ:НlіІІІІІШІ

ІІLМі'l"ИІК,а

Будівництво

«·3оtвІНішня

'}"'ІаJОнми ВмИІWЇ Ві'І1Ч.ИІЗІ1f.ЯІНQЇ

ХІ()ІВаJНа ,.ІІа в.ищ.оІбУ'ТІ()Ік Т()ІНН ВІ}'U'і:ЛJІ\Я на. ·ріІк..

10 МіJІьІіон пудів ІІІСіиня кrкурудзи

ЩО\'tІІІЯ ІЗі ста.щШ Мін€'J}алІ()JЮД~ іВЦlІІЦlJІІКгу Ор:;J)ЖОtНЇtк'ЇДготу.ІОО'ЬІМ до 'CЬIK()!J'() :Jб{)Ірі:в і О!Іt:ремі Зffі!СЬІR.ОІЇ 3ЗІЛЇІЗІНИІЦі •ВЇ(ДіІІJ)'а!ВJІ•ЯЮТЬнwei.НiffiЯJM У КаШl'І\ЯJІІеЬІКО­ ся П{ІІЇЇ3.ІQИ, вwнтаІЖЄІНі Сталін<~~, наадри- ~&уmу·~и. Мільйон ІІІ!УЩ11! ншеінНІЯ 1;vаооть в~~антааКJИЛ1и. за.лізRИJЧК.()!МіІС,ЇJя (!ГOtЛorna

НИJК:И IК•OJN'IQICIIl'&!l і lJ'ai,'ljl'OICIIIЗJ)f 25

ІВІНИІЕа~ у таJК.і с () б і ІВ' а р ті 'с т ь 11ііра[.В·,

•еЇЛЬСЬ!іІ()tJ'()ІСШО)І;аІ])tСЬІКtОІЇ

іІl'ІJІ(J(Щ)1КJЦЇІЇ, зtб·еrр ей!V~НJНІЯ :КtOwliГOICIIIН~Ї ІВдІ\іС;НQ,СТЇ, :я;ка гу ІІJ()ІЗІП()J).ЩЦІЖВН­

а 1Ю 'ВИ­

ООJІаІСТеІЙ

300

і

новоі'

шахти

N~ 2 «Бі6.іІІtОіВ'СЬІМ» ЗаJІtіНЧ!е!Ю ІВ III!OIJlim.lllli.a. Тr•1І>СЬІКі'ІЇ ОІбJІа'сті. Вона :роора.­

У rur,aнi цюrо ІрQІКУ ІJl'е·ре,щба- .О~ОР», «P~.ffiJIІeЬІR.i' ·ІІИІСЬІ:\І!NІ!НИІК:ИІ

ТЮ в.і•ДfбИ'ІІИ етан ~кооюної ~іл.mІІКІR

ІLЇірt!ШЙ lJ'ОІЗІВ.WГОК. ~іх ЙОО'О r:wry-

вoro Uщя

···

:Н'ОІСИІНИ!»,

~}'ІКЩЇІЇ. ЧаJЄТЬІС<Я ІВИJПУІСt'ГИІТИ .в с.віт не ·ме•нm -

mmжшнОО'(} ~И!рОІбtНІИІЦ'І'Ва.

jj:м

·

l1 CIГOij)ll lfaJШQl

НИІЙ $ЇТ ІЮDИІН·ЄІR 'ГО'ЧНО і ІJЮІВІНЇІС<­

.tа.рсш.е ооrіщнетr.я ІІШ'ІІГООІrУ, 'ВІСе­

ще .на.л,е;ж.ного

ІКУJМ'еНТЗJ.1ЬНИІХ ІЗІtУірншіrв, ІЯІІtі !В®ІСІвітлюють на;ИінаЖІЛиmііші [!!И'l'аІJІІНІЯ

Оліщ .n;рИJСІwрити цю JIOбtOO'y. Річ- :!Іі:К. 110 ~~ОІКІ)'ї:М•е,нтальнmх ЗІб;Щши-- війни» та бruгато іQІ.!ШИІХ.

ЧRТЬ да.n:ЬІШое оргмrіізащііtв:<НrоСІІЮ­

дають

ВИІ!W

віо,щдю, пов~QІ)fМ, що ·коurеКІ'І'ИJВИ Тешер :гwуються ід•ОКІ)1МВНІІІИ О[ЩНОІЧЗ.СІRО 7 5-100 ІПЗіСа!ЖИJ)LВ. а1рхісrжИІХ устано'в Ікра·їни ІРаІзІ()Ім з ДІJІІІІ збtрюnкLв «.3 історtї ,11111жша­ 11іР,аtЦі!ВІНИІКа.М1И Rа)"ІtОІВИ:Х 3аІКШЩ~В 'РtОІЩІЮ'Ї 'Щ)ОJІ•8Т3Іj)С.ЬКЮЇ Іеоurіщщр­ ЗВІДУСІЛЬ .В•ИJІFУСТИUІіИ ІВ ~~віт !Іюна.д •СТо ~Що- HQC.Ti», «РОІ~іtйсЬІКІ()о-ІК.ИJТа.йісьш.і rnilд~

3 ОО

тИІСІЮЧ

* * * кіловат-годин

мільярдів

електроенергії вИJІ)О•бил~

за JІJ.Ва

'pooiltИ і 13 дні!в КуйІби:mє;веЬІКа рес!Ш}іішh:к. :Rі])а!ЇІНи. 14 с1ЧІнл mГЕС. ІІіращюючи тесrщр .на ;rнmну В<\ІНТаІж.еІНО ~С~ 'ВЗІГОНЇІВ Іlt)'!КІУ'РJ13JЗИ,

а;J@еоов.а.ноі

в·

Пов'ІJІJІ'.ж:я,

Донбас, ГQРЬ!КІОІВСЬІІіJУ' облаJСть

і

ПОО'}'ІЖJІ'іоеть,

Тат:\Jр::ю. НшсіН!Ня ІІt')'!К:у~р<УІІІJ3ИІ .вЩ:Пір<Іf!ПІЯЄТЬІСJІ .mа.л:~бt.ІЮВ'аШІ!М, ІІІ€1J)е-

ОО.'ІІЗЬІК.ИJЙ

rіІга.нт

JJ;ШСТЬ o1t ЦЬОО!'У рощі ТаJКІУ Ж ІІtМЬ­ ІІtЇ!еТЬ еtЛооtrГрОЄІНерrЇ'Ї.

* родІ$ище **

Промислове

природ·

НОГО ГаЗу ВИІЯ!В~Ід.И ГООJІQІІ1И 3а

а;вІ'ГОІНІ()ІМ/НИtХ 'ВЇ."Ре•RИІМ На СІХ<:ІЖЇJСТЬ.

комплексних тракторно-рільничих бригад

10

~tL1<0tМtefГPЇIВ від мkта Ізюм.а. (Хwр­ кіВІсЬ>R<а

ОІблwС'fь).

У 1958 ])(Щі

ІЮГОІJІІЇІВ '1Я ХІУІWбИІ і ІІІЇІ)І)Неtет.и l!l проtJfУ!КІІ'И1В'Rіtс.ть. У велИІІW~еор­

То·ріік у ~е!В''Я'l',И i&O.'IIroooaa: Кі- щилася ІВІ3аtеМ()'В·ЇІД!ІrоВ:Ї;щашЬ'НЇіс.ть OOВmf Га!ЗОІВ.И!Й ІІ!lЖІ!ПбеЛ 6~ ні бІРИІГЩІІ)ИJр:,В, заQЮЧИІХ ТІВа­ Р<JВОІГРЩJ!JСЬ!ІЮЇ ОІб:Ла•еТЇ 6у,'Ю tCmiiO- КІ()JІJГ()ІСіІЕН'ИІІ\J,в, і 'М€ІLЗІНЇІЗа.'ГО!рЇtв За ІrJijiJJгorroБ:Jeнo ~.о еюсІІJІдуатащШ. РИІНіНИЩЬК:ІmІіR ФЄ\Р'МаJМИ. Ірено J\OOfJIIJ,Te®c:нi 'fll}ruкriOptHO<-Ipiль- :ІЮЗВGИ'ОІК. )'ІСЇ:Х ГШІ1:уоо:й сіurьсьuю­ ІНИ!ЧЇ 6р•ИІГЗJ)І;ИІ. Тша орrаUІізація !ВИ- юСІІІJО!д'а.реЬІІОО/ГОІ вироб1ІJИІЦТВа.. Звітно ~в'И!б()ІJ)ні ЗібQІЛf 1О-тисячний сиnосозбиральний ІроtбІНИЦТВ\1 С€!бе ІJЮ'ВН•іІС.ТЮ !ВИІПр,а.в:У ЦЬОІ:ІСу tрОІЦЇ іВ ~()IJDIOOШIIX ОІб­ на."ЕН'а nодіш в ЖИ!'l1'Іі- atoJIIГOOIIy. комбайн ІИІЩ'ІСТИІВ І:ж{)рсЬІR.ИІЙ за­ llaJIYl'ЇЙilia ~аціІя іМОО ІПЩ!ба­ да.ла. НаІбІІІГа.то поліш!ш.нtЛоІСІЯ ша- да·еті наwі'Чедю ст.оориmи ІІІІ()ІRщд_ 1tОО!ІІІJІЄІКІСRИІІ 'l1P<IIКfOOIPНIO­ оод і!МеJні А. о. аvдмюmа. О~ВІОЇІВ'tи, ЩОО ЮНИІ ПjрtОІЙШUІН @I'aнfuo- Іf}'ІВ\WНІЯ робіт 'У 'li.()IJ]I'()ICIIIa!X і :ЮОІН- 300 1РМЬНіRЧИІХ біриг~. TpwlЬ за. Ї'Х прооо,ц<ешштt:, !ІІЇJ)І.1І•Иmи; ·:ВИЩТ.СJ:к. циос :машпш, !IOOIJielltІВаНО, аІК.ТИВНО, ОП]!ШМ:И ШИІРОІІtО­

сьаwосу

му

рабющт.вrу •;v'ІЯ1Са 111<]\Ц баІГа.тЬОІХ інших ІРRЙО'НЇВ ruИЇ'ВЩИ!RИ.

!Wрі!НІНЯ віvrіетЗІвання

у та~,

що в J)JЦI{i WЛ!ГООПЇІВ мало :JP(Jiб.лte. ІЮ JtUI·~ roro, щоб іІЩв(ІJЩИ.ТИ БІ})О­ ж.Шніоеть груtНТ~В, щоб ;JбіпьmиІги

m'l1f101Cni

ИЗШІрИІІWЩ.{,

зтмі

m.:.

***

І

ДИІМИІІ']JtОU!Іа,

:к;ращі,

ні:ж

у

а :Dporвtali

ШіІбшгаrrо

1JІИ!ЖІrі.

сщіа;.1і~'11И!Ч'НОО'О

ЗIМMa'IIJlJI за у;сшішне ВИІІWRМІ'НlЯ

.mi'l1ltiвteЬКOOfy &Ot.'llr~IШ'i ім. Rа.ліні­

R&,

р.о.зrоІрТа.нн~р

В:ЗЯІІ\ИХ ЗtОtбоm\явань

на 1958 рі!&

'!1Р€ТЇ:Й ;рік. шооrої п'.яrl1ИJPirtWІ.

-

'11рудЮІЦі

УІЮра'~ІШ 40-річчя

Герої фільму-працівники міліції «ІВ..."пшп.а iJI""'·""' Htlli'IПV'Wm;m~'""''" .. .... ~ "Litnr "1JI11П1"""l>ll\l!В• • •..".".. V.DUJO ~~"1'\Ш><I<дV'llo » .., ,~.. ~nJ:"'""' }!VVV''l .. ~'VID.vy - '!1а:& 1ІаJЗ:Ва.JІИ С!БЇіЙ Н()ІВІИ]Й [Кt()І.!ІІО- <<J100ІІ()І.Ца!рітв ІІЮJУЩДІJ.tУ», Jl!lti б~ rрІІІфісти Ле'НЇНІ"J)<ЩІеЬІК.()ІЇ

М·а:іже .БІСІЯ! utilя

філь(wу

ЯіК 3а ,рік ос:НЗJС.:l'ИІВ .НИІ:\І!И М'ГС і Р1\J,ЩГО'С'ІІИ,

етооре.ні

JІіаІрк.а\ Л·е.ніНІ!1Рада. В НЬОІ)і!У' роо-

А'РОСЇ!Ї на :заІБWJИ і фабр:шк.и, IR.OЛ­

~ІtЗІХ lІіJ)'ІЛЬТ}'ІРИ іJбtЛЩЦІffУІІО"І'ЬІСІЯ :SИІСІІ'ШВК,и, .прИІС•вягwні Р~ІООЬІКІИІМ

ірОLЗІ,JІ;МЇ:В' 'В::д'БЇ\Ц<ІИа ()fД'еІСЬІК.Ї. 3аJВ10t]І;ИІ .'f'=======

~м СшNІІМ.

ЖИІНіС.ЬІlt()ІГ{}

·В КИGВі на .в·ИІста:вщі в ЧИІГ&!ІЬ­

СТ<М€!Пj)ОіК.а'І'Н.ИІЙ:

ІRоо:хJ

і

ЇІмJеяі

На.йІб.шж:ч~и ~ фі.лш ви-

ДІ3~р-

rrot.тa·pa іКУХ1''Р'У~И за rодину.

(За

роз·в'язувати найскладJІІLші задачі. Змонтовая>і тут аІ'ІРегати займають площу в 250 квадратних ме11рів. Обчислювальний центр ви~онує різні ро3рахун­ ки для багатьох ,нау,ково-дослід:них інститутів і промис:.лових підпІриємС'Гв респу,блШш. Всі роботи виконуються з виня"ГКовою швидкkтю. Якщо на

нrоrу залі Це.нтрашьного \1tеІJ)Жа!R­

ІR-еtрі:вtну і!)О.ПЬ ltоNІУ'Н'Ї!еТИІЧ!Н()ІЇ 'ІtаіР­

l}t]l~

ІЩ)З.'ЦJ.ВІRИІІtЗіМіН

ІІ\.'У\JІЬТ}'ІJ)И

І

:

роов'язаІГНя окремої задачі од,ному чолавако:ві по"Грібно було б три Мі·сяці, то з допомогою ма­ тематичної машини на це за11ратилося б лише 8

ТЇЇ Б ПЩШІі ])ОКІП РаtДІЯНСЬІІt()Ї :в.ла.­ ЛЬІВоо'а і ооїнwяи П~р<.ІІІІі.арп&mеьnоо­ ~и, ІШІЮ ·б()ІJ>ОТь/Уу з'є)І)НЗІН:Ь і -чшс.­

•rо ,в,lltcь:ю(m()!ro tOO\Ipytr'y. ЛЬІВ~

'11ИІR Червооші АІрхШ ;n:Ї:Jt' lRIOOfa.RWY- Р<JІСВЬ!К.RЙ · 1,1JJраJМат.И'ЧНИІЙ те&'® -~a.1IIIIoSIМ тт. Фруqюе, ВорооІDИІJюm~, ІП()Іста:вm n'ecy 01фіщера Р~JІІН1СЬ­ Б1VtiOEOOro, П&рхrоrеІНІІtа і Щорса ІІООЇ A·ptlfi.i І. P~a.ra «ДЇіВіЧІИ'FІ'а з ]JtОІ3ІЮ.ВІ~~ає ІfіІЮТИ' ВОІІJtОО'Ї;в реt:ООJЕЮЦі.Ї ІВ ро!і1І МіR'У'СІИІІrеЬ.КЮ>. ВоІш [1JЮИЗІ.JІJЯНС.ЮWЇ віІінв:. БЗІГшrо фо­ ЩJtO ·1'ЕИІо1Ь'НіІеть ~'ИІХ ,лЩJІ;еЙ, 1:І Пar.t1Pioтиror і ІВ~ІСІІ'Ь сщі.а­ ТОІІ'І})&фі.А еккш~ we.plfle.

ІВ tЦі ~ opra~ ~- .дісТИІ'Ші.:й Баrrьш.ШЩИ!Ні. (РAT!f).

повідомленнями

ТАРС і РАТАУ}.

математичними машинами, що дають можливkть

ЇІ1!JеіНЇ

Жоmтне.оої 1JtЄІВ'М'юдіі. Роо:і~Н.ІІІlі.и ного ісrrоРИ!Ч'НОІГО арх:і;ву УРОР J!)ОІЗІПОВЇ..'І'Иі lfiOICTJl1M !It.\)Q Сів.о!Ї 'І'\І))'\11,10Ві ІЦ)ЩІСТа:Б\ЛffіЮ бJШІЗЬІІtО 500 ф(Уrо­ )'ІОПЇJХИІ. :Міщн:шІі .з:в"яз011t Ю1'3ІН'ОІВИІВІС!Я ІІдІі:)'ІМЄН'ГЇІВ, \ll!ltЇ ;рОІЗІЮВЇ.Даmь 'ІІІІЮ

ЦЇЛ·ИІННИІІ

Обчислювальний центр унІверситету

С.ЇІ.П>СЬІКОІГОІСІІЮІД:ЗірtеЬr­

МЗІШИіlІОІбу111JуtваІН'НJІ

на

oem ІJоЩ]JJЯНСЬ'КИІХ I1IJ()IM3Щ\IIJ!l, 'II000ry' с.1)'ІГОВ)1ВІ\.НИІЙ JІИПП·е ОДНИІМ чолоr&]JДQry- що ЧаІС!JІМ .вимшга.є Н·е<І6ИlЯІКіОІЇ ІМ'У\Ж- 'ВЇІltам, ~є з:м()Ігу (ІІбрОІб.мmи до 1, 7

~ і ВійеІїІОО'1Ю--МQРСЬ!t01Го Фло­ rocnи і МТС. Не~ 'ГрtУІІІа !ІІІ~ 'ШJІDЇ:~етЬtея Л])Оt Ве.'LИJК.у, В.Ї\Jі!{)ІІІ<Ї- ходwrь на е~ра.,н:и <Itllii()ТOOI'11l)iв. ту. В біІбЛ іtОІІ'ЄІІtаХ, ІКJІУ,б ШІ і б~­ СЬІК:ОІВ()ІСІ.'ІІ)'ІЖ'боо'ВІЦ~ ()I)JjliOГ() 3 'ПІЇ(І{­

-

'l1potXИ б·ілЬІШ

ІСІІ1)WЇ.

ГОО')'ІІОІІ'ЬІС:Я сИ сща.тів і офіцеріtв РадJІШІСJїlt!ОІі ваетЬ(С·Я на ·вгуur:ищях, ІDІJЮЩаtх і 'В ності і .СІПОСІІ1еР·е~•Іl!Вt()еті. Pa:,ІJJJFHeЬiltOii

тиm ПЇ\ЩJРрие:~~~етва

·.\)QВ'ИІЙ ОС'у\{'О'ЖНЇІЙ Філ:ш кін€1МаТОt- ~т<~~нно еrо.ять на стоrрож.і і•нте::ре- зе'МL.'ІJПХ. ІЖJОІРСЬІК::шІі КОО!!байн, Оtб-

40-річчя Радянської Армії :ВЇЩ!:mа'Ч'ИІГИ

/

годин.

В уtНіверсиrrе"Гському обчислювалмюму центрі проходять навчаfШ!я студенти київсЬІКих вуз·ів, а

У •Киі~сь.кому дЕ1ІJЖІІІВному університеті імооі Т. Г. Шевчоока діє ,щругий у реепубліці обчис· лювальний ЦеІІ'J1Р. йоrо устажоваяо досконалими

також інших інсrиrу11іІв України. На фото: старший інженер П. Т. Старостін біля пульта управління обчислювальної машини «Інтеграл-І:..

(ФотоХІраніка РАТАУ)'. Фото К. Доліна.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

16

П'ятниця,

17 сІчня 1958 рону.

березня-день виборів до Верховноі Ради СРСР

.

На

двадцятихатцІ

ва, Зиш.а JJІCT}'1Im1a у с•вої лрава. цwго і JI·Юtдffli, Щ() з 'НИ'Ж тращю нkть гро.:~~адосьаооrо wаrро1иmищт 'JtoOIIliИoк1f бу.'Іа тру~оц:щя ва'Р'Гkть а rовормь було, ·не б «Що ють. Не wв•стиш: ще, IJIIh1Sдa, шаро:~:~

сн1гу РВГ,:•ІfГЇ ЛСtдЯ і 'В11.1ИІЦі ее.та, МИІко;rа

але у ІК\.Т)ІО:, JІІК ЗаJВІЖІЩ у ЦеЙ Час, О:\!о{М<ІДЬ. щс-бі.льшQю Бе'Ч('орW:ІІ·И Л:тні ЕО•'LГООП'RИІК.И 'Пj)О1ВЩWГЬ С·ООЇ rод'ИІН:И доові.лдя в~•О(\Ю, защQвольняюч:ись рад:ооrе;ре[.:ІаіЧ3!:111І ш6о ne-

КаірІlІоQІВІИЧ,

а

-

наша і ГР3!:ІtИ'. ТQІР~ ло Е-сіос ЦИІХ. по­

брита:;\~ ff•OfJШR'Jll3 6}"11И I!IeJ)IIIIOIO». І .ц-е не с..'!О'Ва. Тор1к. ()ІІJ1()ІЛЮіОО'На

Іі.аІЗ'НИ'КаІХ 'ІЮ.ТГ{)ОСІ!І, Х{)•Ч і не ВИ­ йmоо ще в ла~и леtрt>До()ІВ-кх, але

НИШ бршгщда ЛОС:Ї.Лоа, П€ІІJІПІе :ІІІОЦе З іВЇ:Д'С'І\'t'ВаННЯІМ JJ!Ж€ !І()К;j!J'Ч~НО. Гріllrмш ви:да·но ло 4 к~бо·ва111Ці, no 2 ;к.і.югрw:~~:и, Іlі>WР­ з~на 2, сіна - Ш> 2 !Кlпо rо.плі -

в ІKMrocmi rro в•ИfК;(}НЗ.Н'Н·Ю (!OOL'\I!JI.те~юсу П(А.'ІЬОО!ІИ'Х :ІЮбіт і :ВJ)()IWреtю·я.да;ми тео.теmер-сtІ:а•ч в однім ;з нOCtri сіJ1ЬСЬІWГОtСJІІОДа;рсьК'и.х кулЬтуtр.

хат. нашХ:Jі:

П3'ІJІЮРГ31Ні:З~Щіі,

о~::ННЬІ()-'ЗІИJ.)[()оВ•ИІЙ

ЧІаС

пЄІршої преж:і. І !ПІІНі бриІr~

пі:дІХа;;зоаm

Бага'І'СІJ)іЧІrИІЙ ДJО<СІВ•і:л:

1113

П~p.illmfY' .МіtСІЦЇ ІВ- .IttOUIIГOIC1Iri ЛО .!Щ-

·В

Щ~

3.а це ві'Н у.цостоєІl'ИЙ б-уm

МТОВТ(.Ї 'НЗІСіНН:Я 11J ООС'НіЯіН'ОІЇ сів-

наІЙ'К:раІJЦе ро-

би, зш:готіт.'Іі М.:te.цernmx ~· та

·боту Jю .Іщтк,а,х. ПV() О'д;ИІН. з таюmх

~~ompofunщТІВty ~odiOOIOI'X .кох-

Іl'ІЮВ<tд'ИІГИ

&упк.1в,

а.гітащіііН{)-'М&Ісов•у

Щ{).

З'Ветьс;я

ШJt~ті.в-.

«Хуті:р»,

я і Х'О''ІУ tрООаІоQІВіІСти. Т:рт утВQ>.Рена ~ВЩ:VЦІJИ'ИІХ~'ТІltа. Міта'110•р М. К. lW.1QIIIa ЩіJІЩJоеtд.и ЛJ_ЮООДШІ'Ь Tj'T з ~.о.л·о-сur,НJИІК,'юrn б€0СWІ з питань ІfО'ІІО'Ч'Н1ОІЇ по.'!!:тИІК~ і .внуrрік~1Г<ЮІГНОО"О ЖИТМ. х·ата F:o0.1.ro~nMjcrцe ООйtру -

.Iw.paut:-и .на ТІJ}'\дQJІ;ень.

ЛсьраовИІМ ІІРИІК.1а.щом

-

Яllt '3'ІJОІС.'Га€

&і:в,

ororo,

добр~Ібуrr оКООіГОІСШІНИ-

В новоутвореній організації "Міжколrоспбу д"

.тж.е .rnpa•виrrи :І\JООЕен з на.~. Ось І'()ІСй!()'Д.ар х~т.и, ~е

ми з:бора.лиtСІЯ,

Фщі:р Оста~ювПІЧ ДячеtНJКо, у ІЮ­

праще>Jдатиих. 3а 1957 ріrк вони Bl!l)pOOmпt 994 11Р)(.WДІНі, на JІІКЇ Ot:\•ЄV'Jl\3..1К 3976 кар00ва:нц1в гр:Шw, 1900 ІК-іщ()­ ПІ>ашів tІІІІІІенИЩ'і і ;юита, 1988 ·.к.і­ .о10fграосЇв ІKa!p'romJii Ї 1988 .:к:лолра-

...ЗІrа>'ШJе ПО'JЮВаІ9.о'ІешІЯ .в~- дині .ЯJК;(}rо Тр()Є

.д:В'&І;ЩЯТИІХатці піщ чаr 1 вал·ооя на ІІ~Г(УЮlЖИ ~О ООІj)О'l\.аtріЧЧІЯ ВеіJІИ: кQ:ro ЖА:іов.'l\ІІJІ і СQРОО\tаІРіЧЧЯ РадЯ'НІ~ЬК.()Ї :в.'ІаІДІ на f.к•раіні . А 3, ОСТ.1'ННіЙ ЧаІе оООІб.'І•ИІВе _ ВІИІ1МИ· кзне ІІ'О'Н{) п1~Г{)'f1()fВtiW<IO до вИ!бО'Рі.t

цia-rQPOO! ЯJК;И:Х В:н є,

JLmв:сть е.поІру'І,Ц'И.ТИ дoopwlfY хату,

-

це n:po

Jt-вa (М;ЇСUІЦі ТООІІУ 3ОО)щ '}11ЮВІНО- Л(І{К;ООЮб Ї.Л·Ь ІІО'Гу\ЖJН~сrl'Ю 75 йtЇН­ ІВир1ШИІЛИ СЬІК'ИІХ Cm'I. (:J m'ИІЛОра!М.а і ~­

ВіІІЖ€1RІП

С'ГВІ()tрИІІ1И ІМ.іІЖІКОІЛІГІЮІПІ'}" opralfЇGa­ !11() в'И!рОО.ІfИЩ11В!j" б)'ІДів.е.льнmх І)ІДТЄtрі&І1ЇІВ. 3аJМЗJНо()ІВ;М{О 00()1PWt1L-

Oiб:pofuri с.танuш. ІІJДщн:я на ~­

чере­

на...теЖІні .вЦ ІШХ 'Dro'}l!LНЇ і П€р­

crranщi об.щ~наJНІНЯ і м.атеріа.JІІі.в прап;ЮІЄ б:vшше деsс.яrги ІІ!ІІ'J100Са­ ТИ цеоrе..'ІЬRИ!Й заrnщ, ЯJК;ИJЙ ~ir би ши:н. ILpooкrmmи заm.і.нпJ;ують '})00J!ЇІВ оіна ~л:я в..'І<lіСН()ІЇ Х')'доби. :В11ІЮТОІВІЛ'ЯТИ ЩО'J)ОІКоУ 5 МЇІ.1ЬtЙОRЇІВ IIOOOt'Y' Іl{~ЗЩЇІЇ з/WутдОІВК •:V:.а.Jі­ - А в·іозЬut:іть, - продОВІЖ')'ІЄ Пf'I'Y1t цегли, а Та!ЮООК ц-ех·и -по :Ц'ЗіН!Ч!ИІК:а «·М:~». На:Вtд'О'ВИ r . Колоша, - .РО!'ЩІІУ OOirpШльшіІсть ~ CШІJJarrm;rи ~ії GтЄІІІJа.нітrн.и Ще!рібайt, у .ffi.l\J()Ї 11 ВщюбНJИЩ'fІ!JУ ШJІаІJ.Wіб.:1()ІКЇ.В, ЦiiO

HOtiO зami•Зt06e'foory, ідіlіХОJООЇ

.пищі, оСТОt.'І'я;рІІИХ В•И!РО'ОЇВ. Це ІДіlіСТЬ ш.Ісіі rПа.:й:01mШ !ВН€'001t. А таІ!tі ІІЮJІ­ tрО­ .ЗМО!l}" ВІЖе .В НЗІЙІ&.ПІІ~чі 1 ,rоСІJJИ, JIJ1t, іІм. Ш€t1J1IOНI1ta,, е. В. -Ди. К.И ~:&ТИ! 1)/jЩІІу 6З~Зу ;JijJLЯ ПОІІJІЮГО •мepilta, 40~ІІJJЧІЯ Жоів<Dня, ооло зwбооо.JrеІчеRШІ ІІІотре•б :wлrocmirв і Р.}1)1JНЯ, і•м. 1-щ ТраВІRЯ, е. Мок-

_,z

w.

Ч&ІС'111WВО Іt()JІ:Г()ІС:ПНИJКЇІВ В СТЇН()!8ІИ!Х

і оокrрі'ООЛь1ШХ JШІІГеоріа.ла.х та сто­

ltооrун~СІГИЧ'На 'ПаJРТЇя 'ВЩtе JlЯРІШІ ;ВІИІрооах.

_

АІJІе не тLП>КdІ це •ПtрИіВаІб.1ює сюд·и кю~.тrое>nниm.іrв :к;уnкз. В(}НИ і ~мі жmвуть не г:1рше 3а свого

Пооч.а...ть)tИІ){ в ІЮботі М. К М1о()ІШЇ є те, що в.і•н. }1:\Ііє ·Шд ч:~с т&к.и:х беtсі•д proropкymи м;Jж елуxa'Чaili:R .ЖИІВ•ИТЙ' ОіІЬ!ііН ,1;yrnJК11100И ІЩЮ іВНутрі'К:о,:Drос:пні і сі.лЬІСЬІК.Ї onpa-

Шаu!ооншо ·СУ·~:да. У НИ'Х ІСМ'ЬНИЙ інтеtреІС до бес:.Ц, ()ІІJІГа:н:ІЗато·рОІ}! JІІКШ є а·rіта.тО'р, він же і брЕГаІІ:·ИІР •РЇ!..'ІЬНІFЧ()ІЇ ·брюга.д:И ;N! 2 М:И'Ко-.1~ Ka:J)IIIOВm lto.1oma:.

Ск.аІже,~ю ІК-L1ЬІЕа мів ,про аJГі- 'ви. Гo'liOpwm, На.>ІІ!рИ!Кі.1щд, >n:po устатора. Иоооу :rюнщ'(. 30 JЮ.К.::В. В піох XIJ)a.ЇlfИI в •СМьсЬІк-о•)[)' rorcшo-

аоо.'Ігоооі .він .в:Ї;дОО!'ИІЙ JIJ1i. yrrurИJЙ ~·aJPCT&i, .він на·віВІ rбжarro фаrкті•в,

opra.нiзa'NfP ще з т:и:х ЧІаІс:і•в, ~.оди яш.і св:t:~-чать про чудові J'Мі•НІИ, що '3 lt•Ot:\OCO::.Ю.lЬЦ€1)1 б11в. ШаtНують йо- сталІООЯ в. нam<JI)I}" !КtО\Л'ГОІС1Ісі ro, .llllt таІКоrо, що са.ж 'Во ор~ооті И53 .:rro 1957 р:•к. НІЮьхі були н~ і )l:WЇЄ ЩJ·И!В•Ч<LТИ ,to в 1954 році вtро-жа[, 'ІDІЮJП'ІК;Т.иІВ-

затюrду.

:значІrі ~w. П()'Іlр:6н~ ІШИ'І~1JШе Н:Llfi sвк.н.а.ііІ:к.раІІЦе. 3а·вrоено об.1аІ'\:Н3ІНН'Я.-іДОО no- 003аJВ~ИІ~Ь ІВ~'Іt(tСН:ИШ ЗІВ'І10Т.\}<ІІВІС­ ... Неtnоооі.тно :ІІрОХО!!РfГЬ чае. Заод{ІІ]JІ()tЛ~Ні роохо;t.ятьоя оо.шгооп- 1')1ЖJii Іrроси ~ фор~ цег­ m()ірТооt. 220 НИІКИ. В Рtт'~'ІЬТаті .ltO\iКHOO бооі;J;и ли. 3аІК11ІІЛеіН{) і 3(l!ВОІЗИТЬІС.Я 1Сл.~ за.уООІЖІИ/11ИІ й таtІОО·: ІГОtЛ<та НИ' !ВаJІ10І 2 і зростають лши перщовИІХ ООрціІв ТИІС;ЯJЧ ШТ}'Оt .3ВШ'ІІІІЙJІОІЇ

ІІJ14'\•И « М:ІЖ!К()І.;JІ~у» т. Вілещь­ mЯТRХ оогн.етр1ІІВJК.ОоЇ цеrли д,.'ІЯ oCПIOJJ)'V/;­ за yoCIImпre 'В1ИІІОО1ІоаІFRЯ 'lі.У­ 400 :ПЄЧОО, В1!ІІІЗ...'ІЬНИІХ .к.и.й Г. за цей час не ІJ:lІРООЇІВ Ж,ffіШМ .зrоо.ІЮJІІf!ОІСІІІШ ооціа.л:ісrr.И'ЧІR1ІІХ ..ту, 1000 •КJУ­ ЖІ()І~ОГО За'СЇІДМШЯ, Не ІІТщ1.ТИіВІСJІ лЇіеООІа.теоріа. боооі>е'fІрі.в в'ІЯІЗІ&Нь на 1958 рік•• бооrе'ГР'ЇІВ 'к.мt:ffliiO бутовоrо та ІJЦе­ І. Гуднов, CIВOifurи л.ланаоm~ член КПРС. Колгосn «Червоний праnор:., с. Світильне.

У

України

райкомі КП

·~шш JЩоов:·е~в ~.л.я су­ Це\ГJІІИ-~ИІІЩЮ ,

тії т. Оетаmещ М . Д{)!ПОtв-jдwч JВоЇІіІJЗ:НаІЧІИJВ, що 11 с6Лах В.-ДИL'd~rка, Кр~клі•JJІка , '}1роощина, Кня­

'ЗЗJВе!ЗеНО

перВИ'ІІІfИВ( партНі:ним оргашіІза.ці.mм

К.О..ШГ()оnів і

МТС ОІбrов.орити на ·п.артіІіШих зоорах хід n~гп­

•ювки до ви!Юрів· Верхо.в.ної Рщщи СР.ОР, •:mерну­ 'ТИ ОІСІОО.'Іиву 'УІВаJГУ на rПОfС'ИІЛЄІШІІЯ роООти міта­ тІ>рів ІВ аІІ1Ї'ІІІІУНІltТМ, брИJГЩІt>аХ, ЛаJНІК.аlХ, Д€ІСJІТИ-

б)'Щ3 ще на...1ежного •p roжwxy. ПрИІ}!Ї.ЩЄ'!ІНЯ аrі'Г­

ви·борів ·ПО ВСЮДНО було ІПІИроІОО J)ОІЗІГ()ІІJН}"Те .wціа­

П'У'Нrктів .іІе }"отатк.о.вані, а.rі11К.о.1екти;вл не р·о·з­

•1іСТИЧПе 3:о.tаrа.ння за .в111001tі 'reWИ

rорну ли аrітацШно-<:\ІаООВу роботу ~~ lJ'ИІООр­

.ІJЇДГОТ~ВІК;у ~ ВЄrС'НЯНОіЇ сі•ООИ Та 3p;tl!lllt()IВ(} JІ1ЮВ е­

ціJв.

ДЄ!:ІНЯ ЗИ!МЇВ:Лі ХУ·ДООИ.

і .відм~нну

нацої

•Ви•к01юtом:и еільсЬІКІИІХ Раrд повин:rі ~JoCoo:rи:%

)I0.;1()-Jta .на ко.'Гг~·ПН.И!Х феtрма!Х сті:_щчаrrь, що С·Є'J}еД

ув а ;кно r;,і~ГО1Х•В'ИТИ СШИ'-С'К•И' ВИІбоrріців, •Не ДООуІС­

poo.roJ>IfYT·o

'!rаЮЧИ при цюму будь-я.ких llОі~И.'!{)ІК; і н~очнu­

1tИIEOJJ:aHHЯ

ет~й. До а:К1l1RВНОЇ учЗІСТЇ у ІП~ГОІ'ЮВІЦЇ ідО В.О:QСІ:ЇВ

взятих зобов '.н;~а·нь. Ноощ;~;онільІЮ таrкоок пrроо,хо­ дить п~,\гото·вка до весНЯНQЇ сівби, ~с.Ю:~и:nо за-

Верховної Р·щщи СР-СР слі·,ц 3аІЛУЧWГИІ всіх депу­

тва'рион;нищтва

ще не

ДЇІЙ:ОІВ-е WЦЇа~о'ІіІс'ТИГЧ:Не 3НГМІ'!f.Я

За

60 цеІ)ІоеtНІІ'у, 2

'l'OIRH Ш•'ІапtУ,

10

7

вати по

IJ'OIRH

етаJШ,К, на 'lWЖіН()ІМ!У

111а.теріоаJІіІв

хаrз.GИІНах

і у бІЮВаІРСЬКИІХ

сООЖІИІВЧОІГО

СРОР?

ІІ'()Ва р~rет­

за ВИ'І'О'І'ОІ&1~ННЯ ІВа. ПОО'4'\<!.w1ЬНО'Г0 Дозоо..шге заuшгати Ч81)е3 тазе­ ІL1аІХ.ат:в, ЗШ!і.і.'ІВІКW, •визнЗІЧКЛ<'і іх 3JІ:іет, а.л~ виrоrовw:и: іх .нз- 'l'y -херівоюІІ&hі рш.іЬсnожи:ІІІе11іt.mх.и:

В. Маnій, секретар

парrорr анізації.

її !К/1)()­

на. ІІіраmІJІЇННЯ 1ЮJІІГОІСІІ:rЇІВ ІІІОО!tИННі еИІетrоt:а'11.ШЧ:Н~ на~аІВtати. і·й.належ­ ~ .цооІОМіОІІ'У ІВ

!pt01i)oo1i.

n.

І:'tернович,

за·відуючий райа!ідділом

Ш..'ІЗJІООІ6л:ОІК;ЇІВ. Дл,g ІВИ­

по

будіаниu:nву в колrооnах.

Активні, кмІтливІ в роdотІ І в навч аннІ щю

Ти ~ Blloiii'IIJ1:

бaJГarrWX І Не'НКоО. По бжатьох ііі 3І:а.л·~

;виmв:вашЬІНІИІЦЬ,

!)[OJIOI,{ИJX

!ВИКІ()ІfУІЮТЬС:Я

X}'tli;OЖHi

:В'ИJІllіИІВІЮИ.

sиti BИiГOIJ'OI1IJJJlЯ:I Нщ~ за ві~ 3РЗІ3КІИ: .ко­ Ш!І!Іе!Й, orota.IIЬ, храс:И!ВІі і дООротаі чолові"ІЇ в:и- ВИІХ 'ИаJlЮ'НІltЇВ ху~жній .xrooirrer іІіі ПJl)e)lJЇІJІ жі.ночі б.луtши і О'б.'І!ПрОtМ(рщЦІІf :вщаm ПШІГі оорочіltИ, баrга.то ЇІrШИІ ~оЖJНіох вирООЇіВ . 1200 ltЩ)ООвавщіІВ. не ТЇ.ЛЬІШ ІJЩрІЕНО Дівчата По опеціа.льншу 3оІІІМt()В;..'ІеНІf.ю воBИ!J1<1l'W!Ilf.J ІК;O:WП.,'!ffitl1'

НИ

}!ЇІВ'

ДЛ.Я

'}lКіраffНСЬІК·ОІЇ

JWCТIO-

'1\аm€ІЛ'И

ІІ!РЗЩЮЮТЬ, а Й ІМ3Uе всі беруrrь І\ІКІГИіВ'ІDУ уr<ІаіСТЬ у Х'УJЦОІЖіні:й tOCI.·

« д'УІ:ІІІ:Ка », ансаr.~блю п~сІНі -і тан- М•О'..'J:Ш:іьнос.ті - !ВtИІСІГУІП<ІІІD'і'Ь в 10. цю. Чm'tf·3J10 ;зразкі:в .щюдУіК!ЦЇ'Ї IJ'OIOOOOY, татщю.вЗІJrЬІ!ЮОfУ та ,івп:п:иа: ЄІ!і,(ЩО•ІfУЄТЬІСЯ

Ra

'ВСе>С'ВlТНІІХ

В•И-

Г}"P''11t.all.

ІtооІітет і&ООІ!СШОШЖЬ'lі.tОЇ орга:ні-

о111р-ащЇа!ЮІЩЬ

оообuіИІМ І за'Ціі добuся ТOtro, що усі ;КоОО(-

JІ·ю- со~·ьці !ЩвИЩ}1ЮТЬ е:оої зwга.~~ь­ ВWЮІІча.ІО'І'ЬоС:Я .ІW.'tІ!ОО:\ІІОІЛJКМ бов Бурдоа ~ М:и:ч:аr1t fаJІТИНа Н()ОСJ!И''Нl і І!ТіОL'Іі'11ИіЧRі знз:н;:ня:

:іtоМ.'Іь, и~ Кшоо'Н~ і

іmпитх. На ~тпці :ПО:к.а.ІЗЕШК.'Ї!В' ПІ{)ІВІЇІ!{оа~'Іь'ІЮЇ по..1ітоИІЧНоff •Eai)f!ПaJJrH, •фа.Н.ЄІРИ, ЧеfР!В<Шоі :матеrр:.ї. НеІ)Іає 'l'r.І!ЬИІ :І{О в.'ИJООрів Ве РХ()ІВJІОЇ РЗІДи

Ращи •

arepmi

\lt.'И СІВ~Ь, ЩО. .воrна ЖR'М'QJ){аТ­

rроб.нІЩ'11Ва. за.лі'ЗОбеrоmу 11ІІНІІ.3ібаJЮ

СеJЩІ;

.вeiL'tf оВ~ожQ 3НЗІЧ€1ННІЯ Н<ЮЧНQ>Ї а:гі- 1·ШІ€ на чооrу. В нamOL'tfY сі•1ьrеькQ- ІІІОли BQHR 3аІб•ЄІ3ІІе"Іать :н~ JI€l)[a€ rо.вwрИJС.тві підrrо­ .ої в оп~чrоrу аmw: р ·}f'f .з· і;;\в ; для та.к.ої час нооб.хідНИІ:ІІ п:\11: oc00.'1Rllt() та-діі, до Веtрхтної

оргmщі.я, але :БІЖе

стаВІкаrх в Вр.юDсещі, Дрrодені.

та'Тів, ш-стійні комісії еі.'ІЬІСЬІКШ Рщщ.

Запитання керівникам райспоживспілки

ОtрrанізаОРСР. Наша ІІІа:ртШЬна .ція уlС'.В'~дом:Jно-в це, в'И'д:.'ІИ\ла. rві:д-

Це оорйоошtі НЄЩІМЕ ІВ роООті.

з J1ІЮИіХ .ІtЮЖJНа ЩНQЧ.а!С.НО

і ,ц~а;щ.я'І1И'Хмutа:х. Всtя а.rітащіrіmннмаІ(}()ва. ]:Юбоr:~ повинна бути Cll1PffiiiOIВ&Нa ~ ТО'ГО, щоо на че r.ть

про

.вmпашЮІВа.юr.я

Дл.я ВИІІ'О'l'ОІВUІ€ІН'Н'Я шлалообіJюІК.іrв

юfоорча ІКruшпішіJЯ іНС на­

lliUQCI}~и: пеРtШої де:кади еі:чн•я

•IJJpeiCtOIВIOIГ{)

CGfP'ЦIO .

готі&.я, вІffіозка і 'ВЩ/ЮІбlfИІЦ'Гоо м~~цввих д,.брив. Вюроо p:t.ЙKt()':\fY КП У•юра.їнк 3&ІfІЮІЮН'УІВаJІ()

з 'ІІJІ.ена}!ІИ рщди:

Й д'}".\ІІКоООІ)И ПО ~ЬШОО\ТУ pt03Г()Ip­

Н~аІбЗJР()':І! бw;і:&ел:ЬІІШ.И П(ІЧ!Н1УТь' T<!.tEНJO :роОО.ти.. 3.аЙJоо :ЦOfOOJІ,lWИ -

цех~у та. печі ~'ІЯ

Про підготовку до виборів Верховної Ради СРСР

&юра в раЛі,кші КП Уйtра.ЇJDИ в~щбула.сл на-ра­ да wкрета1р-:.в пеІрвшmнmх .парт.іrііІlfи:х ()ІJ)rані~а.цііі К<NІІГООІІЇВ і МТС, заrnі~уюч:их ~~k1ЬІСЬІК-ЮІІИ ЗІГіт­ ІJJушктаrм.и і •ro.1Lв е.і.шсьrк.ш Раtд. 3 Д()tПОІВЩю 11DP0 хі); пі;r.гОТОJВ•К;И :д'Q :ниІООtрЇВ ВеJ!'ХОВ1ЮЇ Ради СРСР :вИІСтуmкв на нaopar;J.i се~крЄІТаrр р<ІіЙІКQ~у пар­

за.л•іІЗа.

'ООНІІ ,д&х:ового

ООН!Ю,

ШЇ'НІНЯ

ЯJК; ІВtИІборІJ

СІІІ'.ЛаtГИІ.іШ. Це !ВИІltJl!ИІ.Кtаіе певні фі­ •Н<ІІНJООВ'і Т.ІЧ'!д'н.ооці ·в IIOOOri ноою­

llрооодитюя дhяш.ьн·а 'П~­ уТtООреноі Оf.РІГМІІЇІ3а1Ції. ха до сеоону. На Киrї~ВІеЬ\К(ІІму еаt.­ ВелИІХу Д'ОІІІО'МОІrу TJ}aiiiOilJ()ptl'OO[ <ШеtрИШеІrТашЬІНщу з~і :&еJРаtміки ~­ нЗІ,Щають « МіжІwлІrоСШІбоуjду» ну:ли:х ви;борів ДО ВЄРХІ(ХВІООЮ О!Р- rop,-i у ЦЬОО!'У H<lJШa ~И~'І<!. і ЩЗІСзшкіwчу ЄТЬІС'.Я :вИІІJІроб:уm.іlіНJLЯ r ли­ ta lli>OJDГOCІIIlfEi шефИ і МТС ІК-~жного сшої р 3аmщшІrНя ВрtО!Ваt тя. рrооц1я гану в.ла~·и ·в НJаJПЇ!Й :к.раіні, ПР\• lfИ. Піе:..1я цwго бWJie ІВИJзнаrч-енОt }1111РаtВ:.'І1!ІtН!Я }"РЯ[.:ІООИІХ б')'Ідш­ Іrшйв.а.жлІИІ:.Ші р'іІll·е•ння ШІІрті:і ' : К{)t.1ІГОоСІІІН•И'Ці І!ІР<І.:ЦЮІВаrrи тaut, щоо мікще ~'ІІЛ О)~•ЇtВtНіИЩ'11Ва цег€ІJІЬ'Ноrо 'ВИ!lWбули ILaJpТii це ~И'ТІРЗІЧа~ нжта·но;в,и '11~: Ал-е на •К;іrв. чш~. о~танній за ~lr~JЩY

ІJU)ОВоеІе.ТИ ЧаJС.

працівюrк і~І

·

рещь; на:віть іВІС'l'уІП1Іі ІJШеСtІtи не

що ве.'Іиrчюні уw]хк Ра.~ЬІкоrо ра..д:я:НІСЬІКИІЙ народ по л-е.ніжЬІlrоОСУ хі•wата·х Соtюз-у за Ч(Уl'И!РИ рооtИ nЮ.'І·Я ·ЮІ- m.uxy,-m~cyrnQВ'}'Є, бес~у агіта-

об1етruюrги, 'NIIlt

жичі та ~еJІІІШХ інших

~-----------

----------~-~

ТОІООj)ІИТЬ a.riтarop,

-

n.,ГNОІВоН""Ї Pa"v СРСР. ф о д ,..... v НІИІК.а • • .ЯТЧе>НJК.а, я:roro з по- Dt:ty~ Миnш1а КаРtІІОВ.ИПІ <XЛJ.aill(Ji}fИ1! ша.ною ВЄІ.'ІИ'Ча•ють Ф~-\ЇФ Oc·тa.uro:х. ви:ч ЛобQfІріЙІка. Сп-ра.в.а ·в ТОІ:\І'У, ''Шібtорці.в, с.ере.ц JmИlX працює, з сім'ї таnwж троє лращЄ'ЗІДатни тру­ 1700 виj)ОІбИі.'ІИ в~ни р~к За з 1!!Иібоп>і'В, до Щ>() к:ра.щоrо .за HMU'{) косаJря в xoдmt: п~rоr~вкя і з.а:ріlіЗ, ТИІ.)[:И :В€JI:mtИL'tf·и .rnp<liOOJ~И, що J:Ia- .з;о~і:в і Оtд.ЄІРЖЗJ.'ІИ 6800 мрбова:н_ нашшу ое.'Іі RЄL'tfa€ я, він даті К;ОtЖ,н:й лщині .в нamidi QI:Jpa- ц::В ,гр:шn, 3400 ІК-Ї:Л()tгра.Jміво ;х,л.і­ до6ИJІ)а:ЄТw 1t01.11И вже RO 60 JЩYl'OIIIJii і ВЛЇ'!Жу :)(еІІШе >reкrratpa .н.11Ик.ращоrо ї11:і за РаЩJІJНСЬКQЮ Кон.оетиrrущією. ба, 3-400 к.і.л'()Іrраt:о.rі:в ~ масе1на ом1в а к.іІ.'ІоfІр. 3400 жита н:tк.ми не ~- Чос·на А.'Іе це ті.'Іши чаосmка nрОІВоеД·енш ХУІЦОО'И. НОЇ iJriроо!МQВИ, Оснооті босі'Р;. НИ':\1 ПІРаtЦЯ 'В І.Wо.'ІіГОІСІПі да.ла ЙОс.tту }11()1Ж-

:&'}'ІІІЬ'І'У'РНО П пр~rемно :В LЦJIOe'l'<JIPИ:X

У райан і будівниц'Гва ша хт Львівсько-Волинського вугільного

басеwну зростає нове гірницьке місто Червоног.рад. На фото: нове селише N2 16. Будівельна вулиця. (Фотохроніка РАТАУ). Фото д. Мулярчука.

PJIIJt 18

xo-

-

В:.WЧаеІ'ЬІМ 'В :ПO!Jri'I1Ij'IJ)'I1К;y' ry> !ВІО'С"ЬОООООf

liY ооці.а.'J ЇСІ11ІJЧЖІІГО З:!LаІГашІІЯ IJ1IIO- IIII1WJDI1. ТИІ іх lllV.n~~oИJЩ )II()JiiJia ЩіЦН!Я 6асекретар 1fRТИ ЦИ!фри

125-150

IJIP(ЩeR-

Колгосn ім. Леніна,

m.

е. Семилолюr.

ишс і Іу~ВІИІЦЯ Ваrрвtщра Та:ра-

!.'l!tropИt'М'OO( (lttO(p~ в

x.uaci

І. Семічов, ХОІtІСОМОЛЬСЬКОЇ організаціі.

П'РQtМартІт. ім. с. ЛіТQ,

8

4

ООЧіі•рн.ьоі

береакя,


П'ятниця,

січня

17

Не тільки наздогнати, о

:~ок~е~~?~с!·не~ь~~·а-1

значно ництва.

а

рази,

100

гектарів

більше

сільськогосподарських ніж

Ч811Ю

ки».

ІПо-

СТаІm'ІеІНо.rо партією ЗІіИІUІ:аRНІЯ Іро!КИ

ОІІІА 1rю :в•И!рІОіб.нищтВІу М'ІЯіс.а, ІМО­ JІ'()1к.а і t)f•aІMa Н·а lifY!J1IY НШОМ·е'НН.Я,

~а.JІЬШе

Ір!Ю!ІІІИІР•ЄНН!Я

ШЮІ!Ц

:иід [{І}'ІЮУІР'У\ді3У і tбi(JIO{)IRЇ crt!yt[ЬTYIPИ, ПІромови

М.

тов.

JIOIIIa'TOIO тра•Кrгоір,НО·Ю До 1 JIIO'l'OIГ() ВІИІВеІЗТИ на !!ЮЛІЯ ІІІРИJ11Їі!m 10 ТИІООЧ т01нн rо,РФУ, ЗJІа:чна М·еФООtцtй Ео.лИіВІай. ДооІ[}е пращю­ буJІ,Іе .заІКІ()ІМШЮ<е•т·о-

.mкoro

Пrв•(УJ)ено :міц!І)у ІКtOIJIMiQ\JЗ/y 'бооу. ll~'I.aH(II)f :В•ЄІС;JШЕНОЇ •СЇlВІбИ: .'Н€!ре~ба­ Г~СІП.ні і 4-5 аІВто~ашИІн

виробляється

ювілейній Хрущова на Верхо•вної Ради УРСР).

тонн добрив ють на ВИJВОІЗЩі ДІ()Ібр.ИJВ:а

mофер.и ВаІС•ИІдь Тм~б:цоІВ та Mи­ &ма

Еоіwа:нець.

3а.щдЯІКіИ

бжаrrі ;на .біл•к.и. ,3е.'І•еши't ІІWн:Бе•Й'Є:р

С.

сесії

даІсть

МQІЖЛ'ИІВkть

ІІЮв.ніш·ю

за­

·б·ооІ!І!еІЧІИіТ.И .БІСе ВЇЦіГ()1ДЇ:Вельне ІІЮІОО­ .1ів\я та МОJ}О"ІІНУ Х'}lД{)Іб•у ІСі:ІКОІВ.И­

голова колгоспу

В{)Іб-

ім. 40-річчя

РИ!ЦЬІКІ()1Ї МТС. Ок:уJ1fу'є і наJВантаа;вrГQІМаJШИІНИ

ЖІУЄ -щрф на

та

Не відстанемо від російських овоЧеподів

'ШІІШІІ ШIOIIJIЖ<IL'tH!i З ірШНЬОІЇ ,ВеІС:НИJ і ІВ'ЇJдІбУІJІИJс:я ·з,боІри, ІНа .ЯІЕИІХ \КІОІЛ'ГОСІП-

,JtoJIІNІCІII уж.е •rюста'ВИІВ на іВЇ.Д- ГО раіііОІну' мІ()І(Щ)ІВ'С!ІК·ОЇ ООJІаІСІТЇ,

IIi:Xa.Жit. УІС13';/];Ю!l'ІІЮЮ"ІИ, Щ{І· У КраЇ- для .підІСТІИJLКИі. Всі ІWІРО•ВИ: J"ГРИне

м:у;ються В Т·еПJJІИХ і ВПіJІІJІЯІ)ІjКОВІа- ГЩЇ!вІ..'ІЮ ~Jrul здачі іЩЄІріЖаJВ;і В І!Іер- 3 J!IIOИ'.'d! ·3МаІJ.'аєі\ЮСЬ. По 450 це~ТНеІ[}Їів ·в ш]й ПМQЕ,ині циго 1IJI()!KY ІЛО!На;д НИІХ rrриміщенНІЯХ, а lВді'І1ку -

тілши

~ИІІІ!Є!])еОІJИІТИ:

к

!Jм;epimtУ 'ПО ~ИІрОО НИІЦТІВУ :ІІІР•О.Щ)'[К- rа·бо,рах. В МИJНу.':ЮМУ JІЮЦі надоЄНО 300 СВІИНЄіЙ і бЛИІЗМЮ 100 •МіJ~10ТЇВ ТВ'аіРИ!ННІИІЦТ'Ва, ЮНИ Іб'"РУ1ГЬ ВЇ·Д Іl'\ІО.ЖдІОЇ /К(J<р•І)ЕИ 'В' ІС•€Jl)СІJІ)НЬ0Іі)' ,){ИХ •б'ИІЧ!КtіJв 'Bi!ltOL'tf ЩНОІГО-ІJІіГВ'DОІра sобо- по 3856 І:к,Lщгрщ\І.ІЇІв. 'MI(JJJ()ІКa, а1бо 'IJiOfК'Y· ІПЇJдіВІШЦені на. СОО8 HQrвi, ІВідтворое:НіН!Я Дл·я ШВИІ)І;ШіJІГО rю 540 це'Нітнерів ,на. 100 rешав'JІІ3а;ннur. р}в 'ЗеММЬ:НИХ УІГЇ(ІJ;Ь tllll)O!'DИ 400 •ОЕІИJН(І(!JЮ'Ю.'ІЇ:в'ІЯ Ma€L)Il(), к:р.іJМ О!СІНО!R'НЗІ~і'І1КМ!ІІІ, ЦеlГТН()рЇ.в у 195() :J)ОЩі. За ІПООеІР~ЇімИ НШІ 1МіаТ00t, •ПО 'П'.ЯТЬ іраJЗО'ВИІХ СВ•иІt(}.1•Г()11ШИ 'РЗ.ООН'У •Б'Ж.е В 19 58 "0ІЦі ВИJІюбництвQ МОЛ()1К;а св ІІИдІ!-ое- H01}f)atNЖ на crro ІГЄІКТаІ[J.ів, зеоолі. " <Jі)tеірЖаТЬ 'В се•ре:"НЬІОІМ"". ., llO 400 1пі бЄІЗІПСІ.РеРІ!tНО ·3б.і.льшує•тЬІсл не Mallil1me ІВІСіх ло•рос.ят, ЩJtИІЗІН:аІЧеІНИІХ "' ц~нтнеnі!В, "' .ммооtа і по Н5 ·Ц·ент- ·ТЇJІЬІКІИ' 'В рЄІЗУJІЬТWТі ПООffіІІШеИНЯ ,ДJШІ ВЇ\ІІjГО~ВІЛі, <JtдІСІІJІЖ')'ІЄМО ШJIЯJX{)t)f :з.е- ІКЮІІJІХ•ОІВИІх 'Р'ацШніБ· і JJ;OIO!Ji'OIГO до:;- М~<ЮІІЮІРО~ІГо li!IJ(IfМ:ИJCJ!om.o·гo ссх:реНеір:,В М'(!І•са :н;а ·ето гекта~nів " МІМЬ'RИJХ yriprrr.. І в ТОМ'У ЧИІМ і ll()J MoUI\JIЧHe ЩуJВа.'НіНІЯ. На !Кj•нещь 1958 Р'І()ІКУ ГJІ'ІJ]Ду за ТІВаірІrНаL'd!И:. "'и 7О центщ,рісв •СВ'И'Н!И'НИ НЗІ •ero СТЩJ{КІ на феJІОСі ЩО<рОІК.'У !ПОІІЮБ- НЗ. ІWЖ.Ні ІСТО .ГЄ\К.ТаJрі:в ЗЄІМіМЬНИІХ r&таріІВ Qрної G'elui і rno 10 нюєтЬІсІЯ і ,1юс·т)lПО'В'О Qно:вщюєть'СШ УІГі!дь у на-е б}"ІДЄІ не :МіеІІШІе 14 центнеріlВ

,на за ІІJІаІХ1'Ч!ООІ.. біJІІ>Ш ІІ!ІЮ)(УJШГИJВ•НОГО ,,..,m,ноtв•ИіХ и.теІМіН!Н•"'"" ·".~""'"'Н'"""•а. На .фЄІnІ"; ~V.,

nташино•rо ІМ.\rоrа

СТО J'e/Ri'Dap.irn

'ЕІ}1Лиу:{)

ПО'сі:вfuІ

Що1б :в·и::иm:а1І'И ЮЯ'Ті 'З()Ібоо':я:ІІ'ОЛ~ІІ!Ш~'ЮТЬ 311/Н'Н.Я, :W.'ІІГОСІІШ J

С.'ГJ)УJКТУІІJ'У П()С.Ї~НіИJХ I!IIJ1\JЩ, StдЇЙс•НІюють ::захощи: по д8.1Льmооrу піlд"' .ВрооltаЙН()1еТі

'"'

і

е.и:wе!і'І''аJІЬtСЬJК()ІЇ

Ky®J"P'Y\1\- nер:ВЇІСТ!К&1.І'l'J!

зи та інших Іюр~ю:вИ!Х іКІУ•'ІЬ1'У'ІJ, о•стфріІзЬІІООЇ :Іщрід. де Д3!СІТ1> ~юж!ВИJІЮІЩУІВанню

л;ИJВість збі.1 ьшити 'КLпжі1 сть crro-

:И()ІЛ~3 ~еJІИіКЮ.Ї poraT()Q ХУ!д'О-

рів на К.ОІЖНЇ СТ'О ГеІКІТаІр.tв ІЗаІ:ЮрЇІІІ-

по

<Jб€!Реженню

і

бИі, СВІИНеІЙ, ОВеЦЬ і 'Іl'ГИJЦі, JКІОІН- Л•еіІЮІЇ 'За IКtO~rocm:ror

'!1J)ШК.ту•юrгЬ Х'Уtд·~бу у ,КМГQ1СІІІ!НИІКЇБ, ДО робітнmк:f& і ·СЛУ'Ж·бовщі,в. У 1958

. . . ІЮЦІ .RJ.ЛЬІК.:ІСТЬ

І!\'ЮІl)ЇІБ.

б Щ б !J' 3аІ еІЗІПеІІІиmи дашЬІІІІе пі!д."...., v'"' .n""'""" """ СТВ.О•J)6'НО ІІІУ'Н'КІТ ПГТучНО•rо OICiJMe- ВИІІЦЄІН!ffіЯ 1']ДОІЇ:В 'M~1()!lta, ІШШМ'ІІЮЄ. нін:mя '11В3ІРJІІН. Ми не· :д.n.тmпс 1""""•о t)!{) І}I0.1iJIЧJre ІСТ:і<ДО ,nЄJрІВІ1ІС'І1ІtаІ)!И:, 'V'••J "'""'.u и· · на;й.u,І\ІІЬ!ІІІ "Om,;,". у 19!5.8 nruтт;, '.ПО.. .mJIOIБiJ"'Tl '}lд:~ЙНИІХ JНЩ ОLіJіеrржа.лим;и. yv•.u,• .,. .., = "' ПіJІВІНЮ.ЄІ)!І(}• <СіТЩЩО 50-I)!<J. :В'ІrР<JіЩЕШИ- ІІТJІ€МЇ!НІНИХ мрів.. •ми св· мшооnі :в~СІJІкощ~Иtнши

,•

:ВИІІЦМШЮ

І

17,5.

Наш

ІКОО•NІСІП

16

ЗешІі З

На І!ЮЖJІЇ

секретар Вінницького райкому КП

УкраіІНи,

Вінницької

()ІД·ЄІІJЖJІТИ В

500 Ц€ІНТJІеІП()І 140 ЦеJНТН€ІJ)ЇlВ· ЧИІмі aiiJI 100 цеrнт-

ЗЄІМ•еJІЬІВіІІ'Х уrіJдь

рів МІ)ІJІОІКа і

'Н<'І!ІІІОl

[l()o

;м'я:са, ІВ тооrу зоб.о[J'JІІза.в~я нерів с•виmи;ни, на сто ,reІJiiTa.niв

1958 :році 'liO 600

JІ()ІВ•И:іі: 'ВИ!Хід :моо·о,ка на тallty m:ющу ІІІеіре'ВИІІЦИ!ТЬ

750

l

nільсь.кого району, ВінНИЦЬІКОЇ області.

це,нтнЄІр!.В.

Т1ва.р.ЕННИІКІИ' наІШІ()ІЇ фе~М!ИІ б()ІJ()ІТИІ)!'}'ТЬІСJІ за те, що1б ІПеІре!В~- і І.ІЮ 4 7,8 центнеіра ІМ•'JІJеа (,в ж:и:вій :Вmзі) на. сто TEJRІrrupicв смжьнати й це 30,бОІВ.'JІІз.ща:mя. І:КЮІГQІС\ІІЩаірІСЬІК.ИJХ УІГЇ.дь, а 'На УІКЕ. МАРЧЕНКО, По.rол.і!в '.я ІВtеІЛJШі.() і рогатої х•удо­ області.

би на 1 груr,JІjН!Я 19.5 7 ір{ІІКІу :в :КООІГООІІЗ.Х: і IJ;ЗVVГOOП:U УІКІраЇЕСЬ­ !КlJІЇ РОР збішЬШ1ІJJЮІСІЯ ІП.І()ІJ)ЇІВНЯНО

завідуючий молоЧІНо-товарною

раІїні, ВЇЩІПОІВ•ЇQ{но,

фермою ко.лгоспу «Ко.муtніст;&,

Ц€tНТНJЄІра.

Киево·Овятошm!'ського

2 !ВіJФІО.В~· 'ПеІl)і()!ЦІОІМ 1956 11)0-

ну, Київської

райо­

області.

•М()ІрКІВ•и з

К. Божук, ла•нко·ва.

Колго•сп ім. Сталіна, с. Русанdв.

Поліпшення насінництва-невідкпадна справа ІЩдоІМІІ), що ІВІИ\сок.і і ста.лі !БІЮ- НИІЗЬІІtИІІ ,реІ!І'рІ()ІДуІІщіИ, а. ofl'ж.e ЖJаіЇ З·Є'рНОІб·ОІб()ІВі:ШХ: 1Ку\І'ІЬТ}1) O:AeV~ Н!ИІЗМWІЇ ІІОСіВ'ІООІЇ Я]КІОІСІІ'і О!ВtеІС. у · · Ж"""""Ь OOUIO сорто- 'KOІJPI'()ICiiJJalX «ШЛ.JliX Іл ЮЧа», тJ.V'> с М~е ТаМ, ДЄІ СJЮТЬ

.tнm• "''=•

е 1\ИJ. f\ta'<>Іtr.п 1В,ИJООКІvщ'"'''~"ИJЦ ним

• Щ . 3аіЗИJ)! ' я, JJМ:.. • ц.н.шmЕЧ1, ор;с.а, с. 1J' настн-

. Л errnнa, • с. В .- Д~uе;р,к.а. · ІіІаJЗОІВоИІМ що~д.о <ЦЬОІОО ~ю ,з<J~ !!М'. 'НЯ'М • ·ll()l · Д е•рЖаІВ~ БJІІД!.ЛИJ.ла '1lt' ""''' М11С н1· н"ш"·· ДJШІ :К.ОJDГОС«·шОа!~ Є ·...w11I'()JC\II . w '"'l ·· • щ ;. 3 Т"НЬ' ~· 243 центнеО1ЮІR:у ІЮЛІЯ ПІ!В ~ОНИ! ,нмпоtl М"'С '>. ruс~наЮЧИJ v • .е р R"' • t('ffimrur>rm д оібt.ntUmU Ir іВИ!С()ІК()1ре\Пj)Оlд'УІІЩl'И'НОІГО на•СlНІ І cl"'-''n.ш Cvl"lv~M ....СlШІІЯ'М: !ВИ· · · б • · И!Х тр€1 'УОСlІВІЦ1 Н:Я j)]З'НИІХ КуЛІІтуір ІВ ООМ!Н На 'lН~ІlІІрtОЩ'}1КІЦ~И, СОК

о•дЄІржують •С'І"<Ш}'lд'й'Ві, а ча•С!ТО ще леІСЮІр•тов·е зерно. Одншк, не.дИJВІЛІЯ-

SИЩІ· ВІрООКаІl. •· """ "''а•ль , Tu1X. На ..,. л" }'IC<lot!\1 ИI.

ЧИJСЬ На НЄІ()ІДНіJІР•аІЗОІВІ· наrа;'І:)'ІВ:і<Н· 33· Н:Я JІЕИІМ .за' , ЖJO{J{e'H з ІЕо.mго•еmв,

Це НаІС~ННЯ, ~ІJІСЇ Не

ІJ!рИJК.'ІЩД:ОІМ }Ja"'I•{jКO ХО~ИJТИ Не ДО- НаJрЯ}ДіЖеJНО

ІВОДИJТЬІСJІ. "Візьмемо таwу в•аІЖJІИJВІJ" І!'РИ!Сrrу:ІІИJВ до <JІбе.ю~JІІу'. ОсіJІбJІ·ИJВtО ІІJрі()Д()ІВООІЬJЧу ІК,уЛЬТУJР'У, JLK ООИІЖа ДИІВіНQ, ЧШУ Не іJІОІМіНЮЮТЬ НаІСЇ'Н-

'lІІІІІеrнищя. В lOOJ,;]IXJICIПWX «•Че•:р!ВЮ•На НЯ :К.О,1•ГОСІІІІИ «,/lJIJ'}1ЖJбa» т·а Їt)fені УІК:р,а~rна», •с.• Г{)JrоліІв, ім. ЛеІНіна, Дm'd'ИІгр>Оtва, в .я:к.n.х Н€І:~tає ЧИІМ

·

· щ 1 в д ОР С3, С·ЄJІ{) ·Сl.ЯТИ. .- И.'І•е'ІJІ:К.а, ХМ. В • • · а.ж:л:ИJВО'Ю Iropi)!oOIBOOO і 0\д'Но~~НІЯІЖИJЧJ, та 'ДJеJІІк.и:х 1·нш·и:х, вж.е -· · · шрті.лі зОІб·ОtВ•'·Л3а.JmІся О!дІАІnжати: Б :ЦЄІК1ЛІJКІа ІІНJК,ШJ· f!,ИJс1вають и на- чruсно СИІдІеJJ}аJ.'ІМюю ІК:УJІЬТ}'РіJІЮ в '-\!'' в· ·• · 1958 ІЮЦі на мжІІLі сто •гeuvrapirn · ПіJдІраху.ваІВі!ІІи .с:вю[ lJ'ООе!РІВИі і

'МіОІЖJ!ІИІВІQ'СТі, :rоо-1І~ІІНИJКИ

'>' .. З·ЄІМЛЇ. ОТО геІІtта.рів Зеl\ІіЛ•Ї зр·о•сте .в: цен-:снеvі'в .~ю.л·оrоа на 1кЮІЖні его O•PHOl М. ДІБРОВА, C·e',l)eJtHЬOCifY П()о ра/Йону до 12 го- 1 rоктаІ[}Ї!в )'ІГЇ;l{Ь. А ,в 196·0 ;році, голова колгоспу імені кми на, фермі буІ1{е бмьm ЯІК 20 лів. Карла Маркса, Крижо'КОІрів на C'I'i(J Ігектарі:в :ЗJrоМі, :оо1. БОНДАРЧУК,

К.О•р]в

Жовтня.

с. Рудня.

мo.'IiJIЧHa Х'У)ДІоба НаІПЮГО :ІWІЛГОСrrу ШІІВ,нvетю '3'аІбеJЗ!ІІе'Чена різноctиuюoot)f, _-103,1 цеНtrне~ра м·'JІІ<ХІ• на К<о:жмі 'Маrніт·ни:ми: ІКОVfМ'<J.ІШІ СТО ГЄІІИ'а,рm СЇt.1ЬіСЬК<ЕУГОІСІІЮ!д,Щ)ІеЬ­ іКіJІренешща,ми, ·к~нцеХТІІJІ()ІВ•аІНИІМИ КtО:ІJL~ми, ·КОНІЮШИННИ!)! j :В.ИJКС!ВЇlВ-. ІКОІВ•а:RИJХ j]pOO.W.ЇЩeRН'JIIX 'ГЄ!Пер !ІJ'ОІЗ"' центн~рів. о•но·чів більше, ніlж то­ :МШ: 'У'І'Їі)(Ь. ~~ОІбvИІБ. с.я!НіИJ)! сrнюм. j .С~'ІіJІЖа ЮІІКО'.\)ИІСТО- 1 МЇЩ€ІНQ М:<'І!ЙЖ.е :ВІС,і!Х TlВatptИJН, ІПО­ ·Р.Їіх., не відст·аrІ'и: ві1д ()ІООЧеІВеl'J;і:В КО~ГО•СІП'У «RO~IOIC», ДІ:М'Ш11РОІВСЬІК.О­ 3~tО!ООЛЬМЮТЬІМ ;дJОІС.ІОІ'RУТИІМ'И J'IC- В)"ЄІТЬСІЯ на Мt0~10'ЧJНЇ:Й фe,p;tfii ТіЛЬІКИ Лfurш€1Iro ДОІГ.'І.Я!Д За НИ!ІІИ.

але

'РСІбОІ'!'Ї

У )J)р!УJГЇЙ бІрИІГа~і НаШО!Ї ар,тЇІJІі ІКІ()ІЖНОІГО ІГЄ'КГГЗфа :ю().ОІ,І:І\ЯJЗІаЛаJС'Я зібрм1ИJ ла:Н!Іtа, ЯІКІУ іJІчю.поо Галmа НИІЮИІ nі~вми піІ)JJСІ}'-'ІІЮИ ТOOliiOQJ;a- Хамб~р. Н з c.вo.futи: :пщдІ[}Уrюrи JOOJDooc- РЮІВЗ.ННЯ ~а .МИ:Ну\[ИJН і В.зІЯJІИ ЗО- Д&'Іа СЛ•ОlВО· ЩtЄІІJІЖЗАТИ ІЮ 500 з ІІіі ІЗІбіЖtОІВаІНО ІЕо:ріІВІНИІК, С'ВІИJНар­ боо'JІ1зан.ня на ~еtЙ 'Р•іІК. ЛаІІІrоо:Ві Ц€Інтнеvів •сrr'ОІдО'ВИ:Х б'}lІJІЯІКів '}lріJ!ж.аіЙ: ПЩ НИJК і іlWІІJІХІ(!за:парнrnй цесх:, :ІІ!Р•ИІ'(­ ВЇ/1.{ ЇІМ·еНі С.І!ІОІЇ:Х ЛІ<І.НОК. 11{.1.'Ш Cv101ВIQ ІКtООШ!ІОІГО ІГ.СІКТ&р а. бшно ма:шини ~'LЯ .п~р.ЄІр<ОІОІІtИ грІУ­ 1 ІІіРаЦЮВ'ати ТШК, ЩОіб З •КtОІЖ.Н(І!ГО !КІО!ЖНа даНJк.а нже ІЗаІГО''fіОІВ.ИJ.ла ІПО 6ИJХ І!V(JIIJIМllВ· rн·а ,б.ОJрооnно. У ІВІІWІР~­ rеІКтара !Зtбірати: ІНа 150-20О 80-100 бL'ІЬШе ТОНН ІМ•ЇІСЩЄІВИІІ

о

ИЇос:ЯЩЇа! 19·5 7 pooty .В ОО})е!ДІНЬОІЖУ [Ю ІІІ()І 32t1 ЦеіІІТНеJРІУ М'ОІJЮІКа і

н:Щ)І)ОІГнаrmr,

3.'ІаіГОІ,]JЖЄНЇtlі:

16 корів на сто rектар!в ~{) ~:~~~~ ~:і.в Rаш.шу

ІООІЛІГОІСІІJjИ: •ра'ЙОН1)" ()Щ~ІріЖаШИ за 12

на ·м·оже і !ПtОІВи:нна

трмиrо­

Р.И'Сmи к.ооошхмець І0ІР'ЇЙ Гат!БJОІБ, Іtва:н 3іне'НіМ і МИІХаіЬrо ГуІЗііі,

ІОО\ЖООСІІNІИJК.И: і м·еха,ніІ:ж•то•ри щадН\Я в.ИJВ<JІ3іJl!ГЬ у ІП0;;1е• ЛО 180-200 Г. Компанець, і «ДТ-54» ,з mJрИІчіІІІwм.и, 2 ІКщ- T()IRH ТОІІJІфу.

набагато

виробляти

НаJllJб.Л~Ж'Ч'Ї

два

в Сполучених Штатах Амери­

ці.

HЗJЗ'JJ;I()!ГltaTИ: В

.по

землі

продуктів,

мгне•НJНт: є чa'C'llK.a і ~хньюff ;пра­

ВОІР'ЮЧІИісь з& зд1іkненlllіІ

в

Може

для того, щоб на

11\Ю­

ІЦИJХ

США

180-200

та~ке .ообоо'.rо3131ННІЯ K.QIJIвана, 1ЕоЛІгоІе'П ім.е•ні Карла МаІр®с:а, •rоСІІІШfіі,і'В б'РИІГruди aro (В:ИІJЮ1бни:Я1Іt і і•mші ІЕО•'Ііl'ОІСІІІИ ~ИІЖJОІІІЇШJІСЬ.- цтв.у •дООІІJ·ИІВ і ~ехан1заrоріІв ка ІЮJІГО •раІііЮ.ІfУ, t!II'И!pl(}1t.O ВИJКQІР•ІrеТО­ !Jiecrrь в.ИJб{)ІJ)~в ,л;о· ВеV'ХОІІШОІЇ Р•а.ди ВІ)1Є .В.'Н'}1Трішні ре>~ерви длtя QІаль­ СРОР. ІВ•И!J)І()ІбНИЩТ.Ва 3\бЇJJ:ЬІШе!НіН!Я Ш()ІГО що~ TJl1rлa, Wрі!м ЖИІООІОО ПJрЩІ)~кrrів ТІВ&РИІННІИЩТВа. rдращюють ТJ}аJКІrори «ВЄ.Л•ЩРУ•СЬ»

наздогнати, а

випередити

По q;анл,иша

Наші резерви

українці,

Безперечно, більше. може й однак, що .ви маєте всі умови

і 'fiWWOJIOIГO ІП.Ї~Н€ІС.еНШІ у ІК(Щ­ і МТС ГQ1c:rmrИJE~, 'ПІРШЦЇІВІІ!1ИІК.Ї$ рІJІ)!JrоСІП.ів 'ІІаІШQrо раrй:ону. Воіни В

о

виробництву продуктів тварин­

ro

ЩО

випередити Америку

о

треба не тІльки

ВИІК.Л:ИІКіаJІа 'Н'ОіВУ ХВІИ!.1Ю ІП.{),'І~ТИІЧJЮ_

ТИ!)!,

ane й товариші

«Вам,

рИІrн:~і:в У®р•аІЇ'Ни, ,JJ:аІНа в ІІJ'Р'ОІХО­ ві то!В. М. С. X!py:щorna ла :юm.і~'Іеrй­ ні:й •ОЄІС.ЇІЇ ВеrрхоІВНО'Ї Рщд.ИJ УРСР,

ПИІШаІО'ГЬІСJІ

8t.AIAHallltЬ

рону.

1958

-

•С. tl'

С~ННЯІ..'І

в:Ї\1( ЧШО

ЛЄІВJ.tд'О~ИJХ

НЄВІИJС()ІК,і. ·

і ВWОЖ.аіЇ

:р€ІІр()ІДУ!Юд"И,

НЗіШШ YJMOIБ.alX Є JІЮІІІИІН.

ОQ\ЄІрЖуюrrЬ ГОС·ІІИ .НИ'М: WI'JL3R:y 3

ЗаІО•ЄІ3\!ІеJЧеНі.

С1 RЮ:Л:-

Осоо.лmвоо yrnшm 3<\\СЛ'У['()В'УЄ по- ІІJ!Ші м:оо .в.лаІСІІ':И:Jвіс'ТЬ під чwе ве-

JІШШЄ!llІЯ

·

НWС.l'НRИJЦТВа

Jl'P'ИX.

·-

ГеТаЦ!й П<е/Ре{}~:Wуrnат.І!'СЬ

Шзь:wемо, НаJІІJрИJК.лЩ!.{, tОІВе<е. В ар- ~ий, нoo6xWro ІВЖе зарruз po:moті.mяJх «Дtр}1ЖJб.а», с. ТІІJООІЩИІНа. ч:ати вЇJдібір BPJ"iHY насіюtя ·КО'Рта ~мені ІМQВ()'ГО JІЮІІ!ИJН'У' ·В'L){ tдtОІМЇІШОІК гjрДИІ:wИJТІJІОО!а, с. в.~ДИJ)!еІрк.а (ampo- IOOiro. ДіJІСІВЇjД :К.О.1•ГОJОПів іІ)!. Ленін~

(ащроН()ІМ tr. МаТ}'Іс,ОІв),

оом т. ХОІ:wеН!КtО), рі!К. У р1:к. не та ~м. Кі'!ЮВа, с. В.-ДИ!)!е•ІJІКа, noМІЙМЗіЮІТ!ІСІЯ !ІІООЇJІІІ!ІІЄІЕН.ffі)! НІІJеін- ltOOaiВ, ЩО Т•аІ:К.'ИІМ СООООІООЖ JІе11КО НИІЦТВ•а, І!·ОІК!реі}Юа ІСІОртйІПtОІНЮІВІJИ~Н- МОЖІ!Іа ()11lИJСrгит.rИ. ЗІНаЧНі ПatlJ!l'ii Г •. Чорний, JIШill[. TOO!lY <еТаJІІ()ІОЯ ТаІК., Щ()І ці rнасі•ННJІ. головний агроном. аІрІl'ілі НИІНWНЬОІГО poilty зо:всім Броварська МТС. 'Не ~з;ють :вша.сuщоо на.сіння іВ:ЇlВІСа.

273 і 54,4 - - - - - -

0JJ;IOIІK 'Н() 1НЦJООІНИІЦТ1ІУ Т.В.Щр:ИН­ НИJЦ:ИWЇ ІІІРіJі,Jі}ІКЩЇ'Ї н<~. ї~У!ІІІУ на•се­

У колюспі ім. Димитjрова, с.

В.-Димерка, сіють

ЩО Є ОдJНОЮ 3 ПрИЧИН :НеД{)б,РО~ІКЇСНИМ НаСіІННЯМ. низІ:JКою врожаю ярих зернобобових культур.

1ЮЙ -

VJi()1JIP\К·a 'Р ЄІ(щуtбulііки ПереІД()Іва ЩОtдІ()І ТЄІ}f)Пів• ЗростаІНН:Я ВИІІJОІб­ 13 іКЩ!ГОІСІІІ'У «M- НіИJЦТБа м.OIJ!o()IR.a і м' .юса, то ДеІ)!•ИІД•ЄІН!ІЮ 0. .'На Гvе~бі.н!к.Ї:вІеЬl1Wіоо JІаІйо.ну, КИІЇ!ВІсЬІК{)ІЇ Пе•реІЯІс.;rа.в-х,~е-'Іьн.щмшго УІRІраІ~Ні 'В()ІНJИJ ООІа"ІІНО ВІИІІЦЇ, ніж ІІІО 3832 :К.L1QГРаІМИ JI<(JIC!», ОібшЗJСті, !МОJІ()ІК.а В. tСе 1р•еІд.НЮ)!І}' ІВЇ'Д ІКtО'ЖШJЇ ІІ/.аtЙІ()ІНУ, ЕИІЇ'ВІСЬІкої облаІСті, 'НаІДОЇ­ у ОША. ТаІК, .mкщо в США за ОІс­ іКtО\l)О~И, і Ві'НіНИІЦьnюr-о vruйo·н:y, ла В lt9:5 7 році ІІІІО 8 7 3 8 ІКЇJІО­ та.ннИr ІП€Рі()V{ уtдИі:ніІсть ·на qщну ІЗІбіJІЬІІП'}'ІЄТЬ:С.Я :К<ОрtОtву ІПО 3712 ·f'РЗllііЇіВ t!tflOL10ІКa в.Ї~ КОЖ.ІЮЇ .'3 ОІбІСJГУ­ ф}1раtжн:у ВЇ:Н:НLИ.ЩМWЇ ОІОJІ3ІСІГЇ, ІКЇJІQграСІІ':tв. llll) 374,2 Це<НТНера ГОІВ)"В.аІНІИJХ Н.ЄЮ іКІО/рЇ:в, а \)()()IJJJp!Ka ЩQJJootcy на 30 ІК1лщра;мі:в, то в

19 57 рСІЦЇ ОІДеір!Жа"'ІИ

i:ЮO!.'l'NICIOOI

ІМЮІЛок.а на 1 :К.О:Ж'НЇ 1 О О :rешtrаїр·ів fіЇЛЬІШfі ІВ~ЇХ ООМеJLЬ1І'ИІХ )'Т~Ь ()Деtржа.п.и ~ОІЛООС­ у роо~1бшіщі і!ІИ ІtИІЄІІЮ..(}вuроошИJlJІСЬІlWГО раJЙОНJУ,

Є.

М. Х. СаІВЧе'НJІіІ(} з !ЕМГОtСЩ' ЇС\ІеНі УРОР на 220 'КЇw'ІіJІІ1РаІ:М:ів. Ці району, дан:і •СВ'Ї'~ать lllliO те, що У'КІРаfіна ЛебеІ'\•ИІНСЬІКОІГО Л.еніна, С)'NСЬІІWЇ QблаІСІГі, п.о 8270 ІК.і.ло­ 'МІОІЖе •ВИJПЄІРЄІд:ИJrИ СїПО.Л'}"'ІеІНі Шта­ грамі1в. ти АоорИJКИ' ІПО !]j.JІрабнищтву· МІО­

ltИІЇІВСЬl1WіЇ ООлаJСТі. По 'ВІИІр.DІбНІИЩТ­

·В 19 56 рощі :в США .бtyur()J :в~и­

ІВІУ :~~t'~ca на ІІІtІРШі :м:іщя mШ:шли

рО'бш·еІlЮ al{l Н 1 ЦЄ.Н'І1НЄІРЇів І!t!WНJII\Ja

·

В пр-

1,5 rмільіЮна голЇ!В, <:вил·еІнНІя УІюр·аїна ще віІщстає rв·:І){ ·на. 1,7 мі.ль:йона. rо.1.ісв, США, ТОІ)!ІJ що на 1КІ()ІЖ~ні сто• :геІк­ •К<J"'JІГО•<JПи К:риж.опЇ.1ЬІСІЬ1ІООоrо і Ві.н­ тщрЇів ЗСІХЛі :В• у.:ЮР ІІІ!РИJШІЩае ll()l сmець -НоЗІ 1,1 •м:с'ІЬЙ~на rо.1іІв. ВіН:RИJЦЬІК·ОЇ і}аІЙОіНЇіВ, НИJЦЬІКОІГО по· 37 92 чмо•в]к.а, а в США ф),раJжну ти на ·CeJp~tii' о•бласrrі, ;ЯіІі;і ОІд<е!рtжа,'!и ІВ o~P·eJ:I!HW­ 'ЮІJІіJІВЇіх.. В 19 56 1J<І)ці :в ОША на. JООІІ)ОІБ'У В ·lИ.ЛІNІСдІ&Х •РООПуtбдіх;и М'Y бk1Ь.m як ІІІ() 103 це'Н'ТН!еіРИ на О.ДІЮrо ЧОІЛіJІВЇІК.а б·yuro В.ИJрОІб.ЛЄІНЮ• І:К.іuюrр·а.мів WЬШИJВ'СJІ ;з 118 6 1 ОО ГеІКІтаІрі:в· сL1ЬІСЬ!ltІ()ІJ'О'СІІІЩаїрсь­ ІЮ 343 Іtі.ЛіJІІ'іраІМ•И МІ()Щ{)ІКt!І, а НЗ. у 195·3 р<Щі Д() 2106 ІК.ЇЛО!rраміІв кш )ІГЇІдЬ. ПО 293 :Jі,ЇJІОГР•аr:.ІИІ. УІКІРаІЇНі у 1957 1році. НаtЙ!вІИІЩиrй: )lдЇіЙ у

ху на

В

AJI,e

'l''ИJ)!, ЩО СМ()~КиlЙ: JІЮ-

Л<JІКа ІНа. .JJ:YШY на~с,ел•е1ШЯ в пай­ бJІ'ИJЖ'ЧЮІМ'f І}! аИJбутньооrу.

Зверху лиш наводять шик, А на полі буде пшик •••

Мал. О. :Козюренка.


СТАІАИ8ВЕQЬ

4

П'ятниця, 17 сІчня 1958 ,рсжу.

І ОповіАання/1 РОЖЕВА КВІТОЧКА Ок:ільки доводилось бачити або!

rrpo

чути

ж

Та для чого вам?

-

Од·ного разу він поверта·вся з

-

виїжджена саньми і машинами так, що блищала проти с~»~ця, як металева С'Гр-ічка. Б]'Ів легенький

мороз. Щоб не мерзли вуха, Федя від:котив комір і ХО·ті•в було розв'язати пов~розки на вушанці, мо-

йде

коли

гульк-позад ньоrо

лода

дLвчи·на в зимоІВому

пальті

аі в го-

лосом:

« Ой, п ід вишнею, під череш­

-

не зміг, лише кивнув головою до

тихенько

Дорога лежала прямо через ліс,

дзвінким

оголосив

Ну, Па.рхоменко, запам'ятає.

не гаяти часу, ви,р,ішив не чеа<ати

-

програм у,

почув,

що

керівник,

худоЖ Н'ій

благав

Як для чого? Напишу листа.

Скажіть , Олю, скажіть,

машини і пішов пішки.

коли

його_ к'орчило,

як

І як

виконує молото·бо єць кол ­ нею » госпу «Ком унар» Федір Дмит-р о­ вич Рукавиця.

райцентра додому. Щоб даремно попутноі

сором-

-

ливо сказала Оля.

СВІТІ.

усьому

Gкажіть, будь ласка, як ваше

-

з нашим Фе~~ю, мабуть, не було в

ГJІК!нув

-

трапилась прізвище?

Я'К

комедії,

такої

але

закоханих,

се,ред

ін"Григи

бооноі

Почекайте, Олю!

-

і лю- Федя і підбіг до неї.

різ.н:і трагедії

-

Федя.

вс.я

знаєте, от і

те? А село ви

сказала Оля. адреса, - Гаразд, запам'ятаю, - тремтячим голосом мови:в Федя.

Попрощавшась, в.І»Іи рооійшли­ в ся . Федя в свій бі:к , а Оля свій. «Яка хQроша д.івчина, думав Федя,

-

11реба буде заїха­

ти ·в хутір». І тут же спохватився

поаміхнутись,

хоті•в

Федя

але

пот!'!.!, поставивши бандуру на коліна , з а співав. Слухачі бул и зачаровані його голосом . З ці єю п.і·снею довелося виступати д·ва

залу,

рази.

як

Олю,

охопила

рад і сть

Яка

почула, що Федя Н€ вчитель, ·· а Ій

молотобоєць.

сподо­

дуже

це

Вона йшла, не поспішаючи, з но-

я сказав ій, що п·рацюю вчите­

балось. Але й Федя дуже зди.вувався , коли, сидячи в залі, побачив на

венькими книгами в руці і з аво-

лем, а що ж буд.е, як дізнається,

колгосп у

комірцем.

каракулевим

сивим

з

«І для чого

і почуха·в потилицю.

що я молотобоець з колгосnній ською. «Мабуть, ЗЧиt'еJІька», nодумав Федя і навмисне стишНІВ кузні?» Він, з.вичай,но, не знав, кр<Жи . Дівчина теж заці·ка.вилась що в цей час Оля теж :в душі до­ юнакам в сиІНіх галіфе і в нових

-

не

що

те,

за

себе

сама

бух-

призналась, що працює доя,ркою в колгоспі. Адже це колись ви­

прошепотіла сама до

ЯІвиться ... Федя й.Шов так швидко,

чоботях. «Мабуть, агроном галтер:.,

К·Оіряла

або ж

себе. Незабаром ВІ»ІИ порівнялись. - Ви теж піш:ки, - першим озвався Федя. - Та немає маш ини, - відпо-

що не зчу.в.ся, я:к наблизив·ся до свого села. Цього вечора він не пішов гуляти до кл убу, сів за стіл, замислився і скл а;в Ол.і листа. Та ще й намалював рожеву

бими очима.

«Олю, ви схожі на цю квіточку,

ВіЛа Незнайома і ЗИірІКНула голу- КВіточку, а осліпило.

сонце

неначе

Федю

Незнайома прискtJрила кроки

щиру

на

вам

хай вооа буде

і згадку. Федя».

з

доярок

11рьох

й «Перемога», серед я·ких була Оля. Тепер все з'ясу.валося. Після всього він під+йшов до Олі, взя.в

Фото Елл а.с-Проос.

Допомога населенню Цейлону

жева квіточка». Теп·ер Оля відч у­

-·-

ла себе щасливою.

П.

BIPUO

чи

Висікан.

ЗРОБИЛО

ПРАВЛІНUЯ КОЛГОСПУ? в

-

юo.wO'CJIIi іІх. щ~,р.са, с. КНJІ)ЖИ-

редавала ЩИрИЙ ПрИВ'ЇТ і дякуІВаЛа

заговорив про те, що в ї.х кол-

жи 1вала, що не СІКазала

Наздоrнавши дівчину, віJн весело за листи. Хоч сама дуже пере­ правди.

гocrri уже є чотири машини і ноІВа Дівчата стали помічати, що Оля чому:сь стала нЄІВеселою і зм сtрніеле:кт.роста.н,ція. А в нас теж 11J!И автомаши-

-

Але

сказала

і одна леrкDІВа, -

ни

ла.

й

841 .:карОО<'ОО.іlі€ЩЬ. НшраІХ'}'ІВІllііlИ, 1мали і na """"'аІОТЬ, :мо11JJie Re '"'и.".. -""' и....,.

3а!JІИІІІІ1ІІВ iJ\)-

ЩО .Я

ТИІВ УІО'ЧИ ТИ1:11:,

Становище у ВенесуеІі

Це Щ>МJ,Д<І. , ЩО Я ЗаІ.'ІИ!ІПИІВ ро­ \)ІQІгу, шл·е, на wю дУІ.wt'У, ло д'У­ У ·м€<Не

припrИ'Ні.

Шульц вказує, що, хоч Юмене­

Пов.ідомлооня з Венесуели свід­ чать

політичної

загострення

про

ситуації .

OODy,

же ,БJЗІЖ..'ІИІВЇІЙ жо)І)Іоі ночі не

Федя

--------

Визвольна боротьба в країнах Латинської Америки

яа Т{}antTO'lJi.

- сказав сам до себе Федя, боявся п;риЗІНатись. Оля теж про ·ні доведеться й собі піти на.вПІро- себе нічого не писала, лише пе-

стець че""· ' · р ' адже ближ че. .--" ху~І

.HaJOOJI<IJIHНilO , Ті\1Ж ~·Я I1!31C€1.1~RНJI ДеLЙ.ЛОJFу.

ЦЄІЙІ..'ІОН!еЬІК.\JІ:ІІ!у

вом

341 'lll>YiJ:I()I,)I.'eiНЬ називав її рожевою ~mіткою, але На виrр.о;бшені ріжку, що вела до хутора. - Мабуть, з Пеньк!івськоі шко- про те, що пр ацює молотобойцем, 'Іф1JІВдіН1І!Я ЗJVТілі нара:Х')'За.JІQ .ме­

ли,

14

січня д;и.ктатор Перес

Хіменес взя,в на себе прямий кон­ троль

збройtними

над

арештув ати

нак азав

ПрИ3Н ачеНОГО

недаюrо

силами

та

і

вислати

мініст:ра

з.аtХоор іл а.

оборони генерал а Ромул а Ф ерн а н­

А ви, мабуть, п,рацюєте в ним перед Олею, 'він вир•ішив вес­ Bp.arr .мИі:, ЯІК.И!Й ІLРЩЮІВЗІВ у цьошколі? - запита.в Федя. - Бо я ною вступити до інституту. Хоч ;wy ж К().'Lгоопі траІШЮрИJе'ОО}І, пе­ ніби десь бачив, тільки не знаю заочно. А після зШ<ІінчеНІН<Я можна ·роеб)lв.ає 3 3/раJз у лarna;x Ра.дяtн.с.ь­

деса, як повідомля ють, за те, що

дівчина.

сп а в сп окійно . Щоб не бути вин-

жі,mк,.а,

СІГаора

маt'fІИ,

-

де, чи в відд,ілі наро)І)Іоі оовіти, стати вчителем і в•се злагодити ... Та од:ного разу трапи.лось таке, JtОЇ АржИ. 3&ТИІІПИJГИІСЯ на ро:бО>Т'і чи в райкомі ком·сомолу. Вас, ІtИUІутИ чого ні Оля, ні Федя зовсім не mрИ!Ч~LЮ~аJЧа ОО!ШІЧ.З.Щ} здається, Катею ЗІВаш? -Ні, Олею.

А я Федір. От і познайоми-

-

лись.~З цими словами Федя опус­ тив ком1ір і поп:ра:вив шапку. - А ваЖІко працювати з діть­ в п•родОВЖ}'Івав Федя, ми, мене вже голова тріщить.

СІКазала Оля, - Нелегко, діти не слухаються, кричать. А класах старших ви, мабуть, в з апитала . викладаєте? -

- ·

- Так, в ста.р•ших класах веду Історію. - То JІИ зараз nовертаєте ;z.o оовався Федя . хущра? - Так, мені сюди, - •відповіла Оля і зупинилася .

В райІ»Іному Будинку культури почався огляд колекти.вів художс

я не міJг ootJ.i ДQІЗ~ЮwП!'ГИ:. ILpoпry Р€'~аащію ра.Иолн~tі ганьоі самодіяльності всього райо­ М€НЇ, ЧИ Пф>аВі'\Іп{)ІВЇ'сТИ 3е'І'И ну. На цей огляд, як сол·іст, при­ 1!іИі.і1Ь1Ю рООWГЬ Іl'Ра'В.'ІіJІtНІЯ JtO<.liГ·OCїхав і Федя. Коли приїхав, то в Будинку кул.ь.ту•ри було повно молодІї . Фе­ дя зайшов в 11ри·міровочну і ... перед ним стояла .вся в стрічках Оля . У вишитій сорочці і в ІІ!іноч­ ку вона була схожою на справж­

ню КВ.Ї1І'ОЧІКу.

- І ви теж п1риїхали? - ска­ зала вона і чомусь зблідла . В>ід хвилюваІНіН Я у Феді неначе в горл-і п ер есохло, а серце сильно

з абилось.

Федя_ став .навпроти.

А коли ж ми ще побачимось? не вит.рима.в Федя. червоніючи, - Не знаю, може, НІіколи. мовила Оля, - Ні, .побачимось, - сказав

-

-

Ну, я nішла, б}'Івайте здоро­ промовила ді•вчина і руши­ аі, ла по вузенькій стежці.

-

він швидJКо поверну•в·ся і під:ійШОІВ

-

Анщ}і•Ю Г,ригоровичу,

...

З глузду з'їхав?

Я:~t не відмовляося Федя, ПІроте йому довелося виступати першим .

-

газеті

І

під

З. НІЗЯЄВА,

залежують­

ЗаГОЛОRКОМ

« Стахановець»

від

В

ll-ro

було .вміщенІ()

листа начальника

ГоГОЛ\Ьвсьrого

і957

поштового в.іддJілен.ня т. Міхеева. Виконком

СвітІІЛЬІнів.ськоі

сілІ>ра-

ди

шення.

по.в,ідо.мленням корес­ Юна йтед агентства по ндента Пресс, а.рм•ій с ькі танки оточил и .навколо міН'істерство оборони і Зrід,но

з

ІІІрезидента

пал а цу

посилено

охо­

рону.

розрахуватися

робив до того, як залишив роботу. на цей увагу Сwід звернути

ся

сути'ЧІКи.

По :всій країні розповсюдж ува­ лис\. листівки, що закликають до протh демонстрацій д ал ьших

уряд у.

Визначні

діячі

науки

і

розповсю­ В енесуели культу.ри джують петицію, в якій вимага­ ють від,новити авободу С.ЛОіВа та ~нші громадянські св·ободи.

в

ви<іуху

Jf aHCbKJfn рух на

К "І

УІ

На Кубі т,риває збройна боротьба Неда•вно па11р-іоті в. ку бинських війська Ф. Каст·ро 3нову ·віднови­ ли СВОЇ діі ПрОТИ У.Р·ЯДОВИХ :ВіЙСЬК. За ПJІВідомлен.ня.м кореспондеІНта з агентс:n.ва Ассошіейтед Пресс Г авани, па•ртизанськ і загони зав'я_ зали бої на пЇдJСтуп ах до великого міста Мансанільо , розташов аното на п:Пвден ном у узбережжі острова в пLвдеН'но-захі.дНіій частин·і про­ вінІЦіі Ор'єнте. За повідоІМлення.м

повнkтю

суельській сrолиці відбулис я сту­ протесту демонстрації Між проти диктатури Хьменеса.

до

~

Парт З

оф і.цері.в армії. Кореспо.чдент га­ зети «Нью-йорк таймс:. Шульц п овідом ив, що скрізь лунають ви­ моги в ідставки Хім енеса . У вен е­

поліцією і демонс'Грантами стали­

повинно

привести

може

будь-який час».

кор еспондента,

не нікому те правління артілі дозволено, і тому-то праві керів­ ники колгоспу ім. Щорса, що осу­ дили на засіданні правління вчи­ нок т. Тишка. Але разом 13 тим, роз 'яснюють працівники райпро­ куратури, яких редакція ознайо­ правління листом, мила з цим колгоспу

я.к а

Аген"ГСТво перед ає про невдово­ серед лекня режимом Хіменеса

деН'тські

з Тишком за трудодні, які він за­

су вдаеться в якійсь мір1і вдержу­ ват~ КО!Нrrрооь у своіх ру:ках, в ОПОЗИЦіЯ, С.ИЛЬІНа «Є <~<:раІІН'і

КаС"JІро

ІВІИськ а

контролюють

11р анспорту

на

шими

весь

головних

ралf!х, що з'єдІНують цент.рами

і

міста

блокуовали підступи до

рух

ма,гіст­

місто з

ін ­

к;р аіни.

Партизани іроблять напади

на

урядові ск.лади, знищуючи урядо­

ві

запаси спорядження.

Недавно

було зроблено напад на один з ві йськових таборів урядових вій­ ськ, які були змушені відступити сил пе:реважаючих під тиском урядооі .rювстан,ців. Напади на за·ГІ»Іи і акти са·боrrаж у роб.ляться Дель Пінар т акож у пров інції Р іо, де недавно було п.ідлалено дуюрові плантації і велиюі склади тютюну .

-------

Підкуп-узаконений .метод дій

факт і :райкому ЛКСМ України. комсомолець, а між тим Тишко -

американських .монополій ~а ІІІОВЇІ,ІІ,О' (ІflЛеНІШІ!М: Щ>ееИ, 'Ч!JJ.ffii В(ЦИJВ!СЛ ІІІ .IIFИJpoliiiiiX ~НІІСІПІ'Габ а1Х. 3 ДoffiiЩJ,>T3• фЇ'На.НС()ІВ()ІЇ КОІМІОЇіЇ СННа'І'ОіР Уі.'ІЬ­ ІСХ!Ва.ІІЕШН\Я: ~[!)ЖШВН~іГО ЯІМІС (>l!JЇ\1{ mrraтy д·е-даІВеір) ІГОТУЄ ІМІЄІНТУ США. Мі.'ІЬ'ЙQІНИ J{I()Jia;pi:в, tЗ<ШW:IIOIII!JIOielltT, JLК>ИЙ ~О'.Н:ЯТИN-8 ·ви:тр-а>ч~~и:х ІНа .xa6aspi , ЗІВи:чаІЙІЮ ам·еV,И1Іt~нс ЬІЮИІХ ФіІРІмаm, і .кошr:шrі­ !ВІК:Л'Ю'Ч1WІИJСЬ .'У «.Витр.а;ти мрОО­ ЯІМ, що ІМ'а.ІО!І'Ь кІаІІІЇrга.поок..'Іщд1€:Н­ НИЩ'І!Ваі» і Не ОІІІЩа.'І11ЮВ;уJВа;JІИ!СЬ . .3ЗJЙ!ШlІЮЧJ!1СЬ лиrrа.'ННJm{ lllJpO ха~ НІЛ ІЗ·а 1Шр.д<ОІНОL'd , '.ВИw'І'У''ІаТИ З ООІ~ -

б31р.і, OffiHVI1CЬil\Ja <ІtО'МЇ>еЇ.Я Jre• 'СІІ'а­ «З'а1:wНJНікт.» ·С!)ІІМ:.НЇІВ 'I'J)a."'&:юrrь ла ~дІRІ)'ІІІ в іНQІЗе)ШІИІІ .виrrь ІІІі\д В неі можна накачати 9:ЮО тонн іІЮЮщк:f!П'у Пj)ЗJRІrИІКіИ! ШИV'()ІК()ІЇ 'щержаІІІах . ·нафти. Нафта Л€rша води, а rому .ли­ ДІба'Є Вана чинооНШІІtіІв. 3еJ}ІІНИ!І ДЇ!я"ІЇJВ аіВНИ!Х ~ Д· ~'ІІІ Д>О~і 11рубка

не

рІВеться

і

1,ДМ1:к:j1ВІаJНіНІЯ Су>М.И, JLК.i ІООR.Иі ВИ­

легко

і "ІJШЮІ!І>ІІJИІКЇів· у ІКраJіна.х, ~ ааrе- ше Il'PO те, ЩQ!б 'Щі 'Illl}aiКIIlИJita не 1J·И1К>а~неь:к.і ·М!О:Н~.'ІШ'ІЙ: ма•ють ово і ЗаJВДаJВаJІ Зі IIFIW,It}I! ~€'J)ІЖ.аІВНІ()І:І!'У >t)R)Д_ на &:КО'НООt:ІЇJЧt!Іі ВІВЗJЖ.а!В!М Ж€УГУ США. інrrереІСИ, (ТАРС). ЦЇ:лJКQІМ 1ІОр!.'d8І.'ІЬНИN JІІВИПЦ€l'tІ і npo-

плаВає. Звернута в рулон, гіган'!'­ ська трубка перевозиться

лубі корабля. А з нафтою буК"ІСІИрі.

повідомка :>едакцію, що такі

ІНСП()добства д і й.сно мали м•ісце . За пропозицією сільради правmін­ •Н Я колгоспу· «Чер·воний прапqр » особу при·зн ачило .ві:дпов ідал~;ну і nр еси за своєча сну доста,вку

кореспонденції

він наполягав на тому, щоб Пе­ рес Хіменес п;ішDІв на постуrжи, щоб заспокоїти народ.н.і завор у ­

ВІД РЕДАКЦП. Залишити ро­ боту у колгоспі без дозволу на

тЗІКа

комсомолк а.

с . В. -Д и м ер:ка.

року

г,руд1ня

с. Княжичі .

ЦІкаво

Щоб навіки зберегли.

вогнем.

журнали

В. Тишко._

І.t:і1<авий Нещодавно винайдено прис11р-ій для перевезен111я нафти морем . Це своорід1н а кишка із пластмаеи довжиною 180 ме11рів .

Хочу я, щоб ми з тобою Все життя отак пройшли І любов і пісню в серці

Все навкруг

ТаІКИМ

rpom:i 33 RИІр00.'1€'Ні ТІj}}'\ІІ,ОДНі.

І сади цвітуть навкруг,

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ сГазети

ні

Серце тому .все співає, Що ти поруч, любий друrІ

І чому б нам не радіти, Коли поруч ми ідем?

ся:~>

пу, що не .БJИІІІі"1 а'Ч'у€ на•1еокні :.fе­

комсомольська організація не ці­ кавиться тим, як він працює та які побутові умови у нього скла­ лися за останній час дома.

А навколо май буяє,

Славить щастя і май, І якщо у серці пісня, Пісню радості співай! Радість хаА буяє цвітом, щирістю,

горлом

Та тя що?

-

Та коли у серці пісня, Чом ту пісню не співать.

Сміхом ,

-

я .... я сьогодні виступати не буду,

приховать,

Любий друг!

лед­

радості

Вальс тебе

-

ве ВИМОВИВ ЧJеМТЯЧИМ ГОЛОСОМ ,

Кажеш, радості не вмію від

постоявши,

Х.в илинку

до кері.вник а групи .

щось з

Федя .

Я

МаТЇ'.\) б€13 OOЯJKQ'l'{) ,ДVСГЛЯІД'У. Цwro

ч ека ли.

ІІІQІВ{),ці_

ІВkJ(

у 'З<В'я:з!tу> G ети;хіJіі:НJИN ІJН!IXQN ІІІ Q Т ~ір ІІІ і JI ()ІМ у

1,5 ~r'Шл 3 Оде~с'и в Itourffli!OO на Цей:Jюні РЩІІ;я·НІеЬІюИІй )'llJIJЩ і діИІ3МЬ-Мет.'І1рQ!Хіjц «AJН­ ВИІJ>J'ІШИІВ ІJІ.ООЮІ:Іюпо:дати !Вир.іши..пf ВДРПіС ry ІrrеЩІИІкааr·ентаmи і л~ОВQt.,'ІЬІСТ- гщргос». В ЙQГQ тр.юмах - вмr-

у ·М!ИJН'у'Л()І~ ІЮЩі .я щр.ащюв~в

Піс.ля цього він завжди в листі чі, Щ1ІИJ'61І!.ПО/Ва•Ч'ем

звернула ліворуч на вузеньку до-

монІС"Грантів .

її за руки і, ховаючись за кулі­ сою, шеп:нув тихенько: «Моя ро­

написав :

нею

під

сцені

Греція_ Неда вно .в Афінах відбулася демонсrрац і я студентів на підтримІКу б01р отьби кіпр.іотів за самовизначення Кіп;ру. На фото : аф і,н ська поліція намагається від"Гіс:нити і ·роз·сіяти де-

з

Гоголі&еЬКІ()Ї

пошти.

ААреса рцаціі:

***

на па­

-

..

При грі в шахи можна ПІРКду-

мати стілЬІКи комбінацій, що іх не ПЄ!ІJеІ'Ірати навіть тоді, коли всі

два з половиною мілья:рди людей,

б ст али що живуть н·а землі , гра111 без ві,д:rючинку ц,ілу добу і щосеку.нди робили б новий х.ід.

Гайовий В асиль Якович, який ною,

жиІВе в с. За.воричі, порушує спраз Д!р.ужиною ву про ,розлучення МикитівГайовою ОлександІРОЮ

яка

,живе

в

с.

Бобрик.

Спра•ва слух атиметься в на.род­ ном у суді 2-оі дільн иці Бровар­ ськоrо району.

--------~------~г-~--------------~--~---------138.

6роаари Квiacwrot •atri, аул. Киіасьха, Нt

Зак.267-2Ш

8 номер 1958 рік  
8 номер 1958 рік  

8 номер 1958 рік

Advertisement