Page 1

npOAempl всіх IСраін.

eaHarJ1'tcJt!

е

ЧЕТВЕР

Xa~

24 Н2

Орган Броварського райкому КП(б)У та райради депутатів трудящих, Київської областІ

15

всеперемагаючиlt

Хай живе непереможний радянсьний народ! Під прапором Леніна, під проводом Сталіна

коп.

вперед, до нових перемог J{омунізму!

ПАМ'ЯТІ ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА ЛЕНІНА Урочисто-траурне січня народи Радянського Союзу і все прогресивне людство відзначили скорботну дату-двадцять восьиі роковпни ~ дня смерті Володимира Ілліча Леніна-засновника комуністичноl партії і першої в світі Радянської соціалістичноl держави, геніального вождя і вчителя ТРУДЯЩІІХ усього світу. у Москві, в Державному Академічному ВеЛИКО~fУ театрі Союзу РСР відбулося урочистотраурне засідання ЦК ВІіП(б),

21

засідання

у

Великому

ля всього прогресивного людст-І Запорукою НСПСРЮIОЖІІості ва товариша Сталіна. В за.Jlі І комуністичпої па.ртії і РіЦЯПСЬ­ виникає бурхлива овацін. кого парод)" G те, що вонп в ГО.l0ВУЮЧІІtl М. М. ,Шверник YCЬO~IY лдутr) за ;1аповітаМІІ виголошує І\Оротке вступне сло- .Іепіна, щО ВОПИ в усіП своїй во і пропонує вшануватп ;tiH.1bIIor.тi liеруlUТЬСЯ мудрими пам'ятьВолоДимираІ.1.1іча Леніна вказіВІіауи ве.1Ш\ОГО ПРОJ~ОВіI\У­ вставанням. Всі в Г.1иБОКО~IУ Вllча СПр1ШІ aehia-товарпша мовчанні встають. ТОН. ~I. М. СтадіІIIl! Шверник ГОВОРПТЬ про втіленВсесвітньо-іСТОРIlIІПIl перемо­ ня в життя ге.ніальних ідсй га rаДЯltСЬІ\ОГО СоlO:Ч па;( фаЛсніна, про пеРС~IОГІІ раДИIIСЬ- ШІІСТСЬКОЮ НімеЧЧIIНОЮ та ім­ кого народу в будівшщтві ко- псріалістичною Японією дала муніЗ}IУ, здобуті пі;~ керіВІІИЦ- МОil\.тшвіеть Нtlрода~1 рнду країн твом товариша 1I. В. CTa.liHa. t-;вропи і Азії В~ЯТІІ спою долю

Відкриття пам'ятника

театрі ня далского

майбутнього,

що

він росте і будс рости ~ вели­ кої творчої праці радянських людей, 3 нових уСПіхів нашої

ІІаУІШ і техніки,

ВЦРПС разом ~ представника-

ми партійних, громадських ор·

28 -,

,.

РОКІВ МИНУЛО

.

з

ТОГ

paT~1 в ріЦІ I~IHI~. ц,t'lIтралыlll І ПшдеННО-СХІДНО,І t,BPO?~, по­ леГШ~.1а пере~I~~У BC.:IIKO.~ па­ РОдІ.ІОІ реВО:1ІОЦll н І\.итаl: До-

о коршно ЗМlНlI.1ася ll('я

родна

обстаНОВКiL.

Юіl\на-

Утворився

з безперерв­

праці і підвищення матеріаль­ но-культурного

рівня

життя

ра,lЯНСЬКІІХ людей.

кого театру. В глибині сцени І оимий вож~ь, БIlТЬК? І ВЧИIt.lЬ те~lами. РУШИ.lа вперед справа в обрамленні прапорів і живих ТРУДЯЩПХ ~ сього СВІТУ.,

квітів -

портрет

Ілліча. Над

Володимира

сценою

оновлешш

.

світу

на

Безсмертне вчення ЛеН,ша, де)lОкратії і СОI~іаліЗ~ІУ.

написані що розвивається

великпм про-

слова: «Під прапором Леніна, довжуваче~1 .Його справ~

Доповідач говорпть

у Львові

-

Ве.1ИІ\і ідеї дені на і Сталіна

20 січня. у. урочисте

Львові

ві;J:далепих кутків sемпої кулі, -говорить наприкінці

Допові­

великому генію людства,організато

... Святково шена

вулиця

і урочисто

до перемоги комунізму!» умами 1 серця~ш трудящого муністпчному бу діВІІицтві, про 18 година 50 ХВИ.'ІІІН. ~T пре- людства, ВІ\ а3'у Є ЛЮ:1СІВ'у тля:, ве.111чезне творче піднесення, ~идії появляється товариш впз~олення ВІД каfiдашв І\а .rп - 3 яким наш народ споруджує и. В. Сталін, товариші В. М. таЛІЗМУ, ~лях. о~овленпя СВІТу ПОТУil\ні rilpoe.Jt'KTpOCTaJIuii, Молотов, Г. М. Маленков, д. П. на основ] СОЦІаЛ]З~IУ. гіГііНТСЬІ\і ЗРОШУВdlьні канали.

прикра­

Першотравнева­

центр мІста. За післявоєнні

роки вона відбудованими і новими будинка­ ми. В одному з них-філіа.l Цент­

дач.-Ніякі перепони і заборо­ обновилась і прикрасилась ни не можуть перешкодпти пе-

по всьому світу.

Хай живе ленінізм-всепере­ магаючиtl ЛО;J:ства!

Xatl

прапор

живе велика партія Сталіна, - «розум,

честь і совість

Xatl

визволення

нашої епохи»!

живе непереможний ра­

дяпськиЇ1 lIapo:~!

рального музею В. І. Леніна. Пе­ ред будинком музею споруджений

величний пам'ятник Іл.lі чу.

Сюди з усіх кінцІв міста нескін­

го не стихаючими

ни Радянської Армії,

сту деНТІІ

І

учні шкіл, старики і діти-всі. ко­ му дорога і б.lизька велика І безсмертна справа В. І. Леніна.

паМ'ятни~.а

вишикувалась несуть

воїни

гарнІзону­

відмінники бойової та

оплесками.

робіт­

ники підприємств. представники колгоспів з усіх районІв області. працівники науки і культури. вої­

Біля

НОШІХ перемог комунізму!

Володимиру

ченним потоком прямують

Під прапором Леніна, під почесна варта. Ії Сталіна-вперед, до частин Львівського

3аключні слова промовця това: світньо-історнчні персмогu, здо­ зустрі чаються бурхливими дов­

під проводом Сталіна-вперед, ришеll ~талlНИМ, ВО.1ІОДІЄ ІІІІНl буті Радянською дсржавою в ко­

пам'ятника

ру і вождю більшовицької партІї. творцю першої в світі Радянської

ОСІІОві проводом

про все­

Вlдбу.l0СЬ

ВІдкриття

ДОХОДЯТЬ до ТРУДЯЩИХ найбільш держави Володимиру l.мічуЛеніну.

гані~ацШ і Радянської Армії, скорботного ДНЯ, - ГОВ?РИТЬ тов. ~ІОГУТlIій табір ~lIIpy, соціал із­ Леніна -

присвячене 28 роковинам з дня Поспєлов, - к?ли, ПО~IlНУВ нас ~IY і демократії. 3міНПJОСЛ спів­ смерті ВолодимираІлліча Леніна. Воло~импр Іл~~ч .;1eHlН, найве- відношення сл.l між капіталісСтрогий і урочистиlt зал Вели- ~ИЧНlший..геНІЙ л~дс~ва, лю- ТlІЧНОЮ і соціаліСТlllllIОЮ сис­

Володимиру Іллічу Леніну

ного зростанпя продуктивності

МК і M.~lIt ВКП(б), Президїtt Урочисто-траурне засідаu- У свої ваасні РУІШ, ПО~:СГШІІла реможному рухові передових ВеРХОВНОІ Ради СРСР 1 Вер- ня ОГО.:10ШУЄТЬСЯ ві;ЩРІІТШI. ПСР.~?ІОГУ Л~JУ 1I,~pOJHOI дe~IOK: lДetl сучасності, ідеtl леніні~му

XO~HOI РаДІІ Р.РФ.СР, ~OCKOBCЬСлово для доповіді ТОВ. MJI. КОІ о?ласноr 1 МІСЬКОІ Рад де- Шверник надає директорові пут~пв трхдяших, ЦК ВЛКС~~ Інституту Маркса- ЕнгельсаМК 1 ММК ВЛКСМ, ПреЗИ;J.ll дсніпа тов. п. М. ПОСП6ЛОВV.

прапор

честь і совість нашої епохи"!

р.

8 (807)

Ціна

ленінізм -

Хай живе велика партія Леніна-Сталіна-"розум,

СІЧНЯ

1952

живе

визволення людства!

політичної

підготовки.

На трибуну пІднімаються ГО.10" ва Президії Верховної Ради Ук­ раїнської РСР М. с. Гречуха, сек­ ретар Львівського обкому КП(б)У В. Д. Чучукало. ГО.10ва виконкому облаСНDЇ Ради депутатів трудящих К. М. Пt'лехатий та інші.

Веі встають. думають вигуки: «Хай жпве товариш Сталін!», «ВеЛИКО~IУ Сталіну - слава!», «ТоваРІІшеві Сталіну - ура!», Мітинг, присвячений відкриттю «Любимому вождю і вчителю пам'ятника В. І. Леніну. Відкриває ВеJИІ\і БУ:{ОВJI КО~ІупіЗ~IУ в ПОЄ,1тов. К. М. ПелехатиА. товарпшеві Сталіну - ура! » нанні а успішно виковуваним Над площею пливуть урочисті Присутні співають партіttний ПЛаНОМ перетворення прпродн звуки Державного Гімну Радянсь­ гi~1Н «Інтернаціонал». 3нову кого Союзу. який виконує зведе­ Є однісІО З наПваЖ.lивіШllХ ла­ нок у створенні матеріа.:ІЬНО- лунають бурхливі оплески і ний оркестр.

Берія, К. (-;. Ворошилов, А. І. Мікоян, М. о. Булганін, д. М. ltaгаНОВИ1f, А. А. !ндревв, М. С. Хрущов, М. М. Шверник, М. А. Суслов, М. К. Пономаренко, М. Ф. ІІІкірятов. Присутні стоячи палко вітають геніального продовжува1fа

РаДЯНСhкі люди, І\еровані ве.1Икою партією Леніна-Сталіна, добилися всесвітньо-іеТОРІІЧНИХ перемог соціалізму тому, що вони БОРОlИСЯ і перемагаЛIl воВиступає Голова Президії Вер .. ВИГУІШ на честь великого про­ рогів, внутрішніх і зовнішніх, технічної баЗіІ І\О~Іунізму. ховної Ради УРСР тов. М. С. будували нове життя по 1.1Лічу, -~Іи иоже~IО теlIер сказаТІІ, ДОВіl\увача справи ~1eHiHa Гречуха. tlдучп за безсмертними ~апові- -ПРОДОВіI\УЄ топ. 1I0СПЄJОВ,-­ товариша П. В. Сталіна. На мітингу також виступили: справи Леніна-вождя і вчите- тами Леніна. що комунізм ya~c не r. ПlIтан(РАТАУ). секретарЛьвІвського обкому КП(б) України

Урочисто-траурне засідання в Києві

тов. Г. П. Солодун, голова колгос­

Разом ~ усіма народамп Ра- ДЯНСЬІ\ПХ, громадських органі- зп]ії обирається ПО.1ітбюро ЦІt }(СЛЬ в GДIlній У країнськіП Ра­ дянського Союзу, з усім про- зацitl і Радянської Армії, при- ВІіП( б) на чолі з топарпше~1 дянськiti дертаві. У країнськпй

гресивним людством }'краlнсь- свячене 28 роковина~r ~ дня Н. В. СталіІІШI. кий народ свято шанує світлу смерті В. І. Леніна. 3 доповіД;ІІО «(28 років без пам'ять засновника більmовиць18 годин 50 хвилин. У пре- деніна, пі] ItеріВШІЦТВО~1 товакоl партіl і першоl в світі со- зидії з(являються тепло зустрі- ІНlШі1 Ста.1іна _ по ленінському

народ твердо йшов і далі непохит­ по ЙТИ~lе по шляху, вказа­ НОМУ дені ним і Сталіним, обе­ рігатиме і всіма силами зиіц­

ціалістичноУ держави, гепіаль- нуті присутніми тт . .:1. Г .Мель-' Ш.1ЯХУ» виступив CCl\peTap Цп пюваТІІме дружбу між народами

ного вождя і ВЧllтеля ТРУДЯЩИХ ников, Д. С. Коротченко,М. С. Ь:П(б) ~ТкраїlIИ тов. І. Д. Наза- і насамперед ~ великим росіП-

Володимира Ілліча Леніна. Гречуха, о. І. Іtири'lСПКО,В.В. ренко. І1"иlвсь ... о\rу теат 21 СІ·ЧНЯ в 1" .'1 - Мацкевпч. Л. Р. Корнієць, І.Д. - ВеЛПІ\И~1

ським народом.

Свою доповідь тов. І. Д. На· опери 1· ба.Jlету І·М Т Г заренко закінчує здравицями РІ . . . Назаренко, І. Ф. Сенін, А. А. шої парт, і і.· і деРіl\ави, торжест- па честь великої партії JIeHiHa Шевченка відбулось урочистозапоюванпям на-

1\

траурне засідання Центрально- Гречко, Г. є. ГРllШКО, о.

А. вом. Jешшзму . с непереможна -Сталіна, на честь геніально-

Гриза, о. 6. Корнійчук, иініст- лен~нсько-ста~1~IlСЬІ\а др~~ба наго Комітету JtП(б)У країни,ltиїв- ри у країнської РСР та інші. pOJIB Радянського CoIO.J~, -госького обласного і міського У . ВОРllТЬ тов. І. Д. Назаренко. комітетів RП(б)У, Президії Вер- відк~~::~Т~~f~l!~ре::~:fа;:р~ - Дружба H~,poдiB CPC~ ховноІ Ради Української РСР,. .. джерело сп.1и 1 могутпосТl уквиконкомів КиlВСЬКОї обласної ховної Ради украшсыоїї РСР ра.їНСЬКОГО HapOTHr, якиti перМ С Г в· ;.t,J і міськоУ Рад депутатів трудя- тов. . . речуха. ІН про по- ШШІ сліlОМ за РОtittСЬКИ~1 наІ щих, ЦК ЛКСМ УкраІни, Київ- HYf.. вшанувати пам'ять ..В ..1. PO;J:OM пішов ПО Ш.1яху КОМУського оБJlасного і міського ко- деНШ<1 вставанням. В Г.1ІЮОЮЙ пізму і завдяки ЦЬO~IY добився lІітетів ЛКСМУ,

президіl

У к- скорботі

раїнськоІ республіканської ра- місць.

всі

підittмаютьсн

ди професійних спілок разом з Під бурхливі довго не представниками партійних, ра- хаючі овації до почесної

в селах і колгоспах району, І

Броварах відбулися лекції, проведені доповіді, присвячені 28 роковинам ~ ДНЯ смерті засповника більшовицько! партії і РадянськоУ. держа.ви, вождя і вчителя трудящих усього світу

ВОJ10ДИllира Ілліча Леніна.

<-'

J,Ю народів товаришеві lIосифу

Віссаріоновичу Сталіну.

Jd'ЯНОМУ пориві. Постан В. І. Леніна відлита з бронзи за проек-

том народного художника

СРСР.

лауреатаСталінської премії Сk)'ЛЬП

тора С. Д. Меркурова. Постамент. трибуна спорудженІ з червоного граніту за проектом

архітекторів

В. А. Шарапенка та І.

А.

Фран-

цуз. На П'6десталі-бронзовий ві­ нок з лаврового листя. В центрі постаменту-герб Союзу Радянсь­ ких Соціалістичних Республік, від-

сти- ЗJ.itiснив CBO~ прагнення до воз- тіПного гімну «Інтернаціонал». пре- з'єднаНlIЛ ВСІХ україІІСЬКИХ зе(РАТАУ).

На мітингу. присвяченому від .. криттю паМ'ятника В. І. Леніну у

'* Після "'/:(

у Броварах, в раПОlIНО~ІУ бу-

і

духовних

УРОЧІІСТОі

Урочисто-траурне

Величний паlf'Ятник висотою 7 метрів зображає Володимира Ілліча виступаючим на трибуні у пuлу­

литий з бронзи. а над ним-яскра ..

теріальних

ма-

го ПРОJ.овжувача безсмертноl справи Леніна, иудрого вождя і вчителя радянського народу товариша 1I. В. Сталіна. 3 величезни}( піднесенням . учасники заСІДання прийняли . штального листа ве.JlПКОМУ вож-

пу "Перемога". Красненського ра­ йону. Львівської областІ. депутат Верховної Ради СРСР тов. А. М. Шевчук, студентка Львівського університету ім. Ів. Франка тов, І. А. Завул. депутат Верховної Ради СРСР, член - кореспондент Академії наук УРСР, професор тов. Г. С. Кияк. учениця середньої школи 1ft 40 м. Львова піонерка Люба Середа.

засідання

*

з небаченого розквіту своїх

тов. В. Д. Чучукало. ста­

хановець електролампового заводу

сил, закінчується виконанням пар­

частиНИ-І лова п. М. «Про

ДИНКУ культури, на урочисто- ХУДОЖlIЄ ЧІІІаІШЯ творів траурному засіданні 3 доповіД,lЮ В. )ІаЯКОВСЬІ\ОГО про В. І. «28 років без Леніна, під ке- Jlепіна, де~lонструвався кінорівництвом товариша Сталіна- фільм «денин В 1918 году». 'по леніНському шляху) виВ І\олгоспах ряд агітаторів ступив секретар райкому КП(б)У І почали проводити бесіди, голосх. Дворовий А.. ні читаннн доповіді т. Поспв-

28 роковини

3 дня смерті В. І. Леніна», ~робленої нии 21 січня на уро­ чисто-траурному засіданні в Москві. У 2-їй рільничій брига­ ді требухівського колгоспу ім. Хрущова першим провів бесіду

комуніст-агітатор т. Буряк

А.

вими золотими .1ітерами:

В. І. ЛЕНІН

Львові. взяли участь близько

100

тисяч трудящих.

Мітинг перетворився в хвилюю­ чу демонстрацію готовносТі

дящих вперед

Радянської по

Леніним, під

України

шляху.

ТР)'­

йти

вказаному

проводом

великого

Сталіна.-до свіТJ1ИХ вершин люд­ ського щастя-комунізму.

(РАТАУ).


СТА

2 ПАРТІilНЕ ШВТТ Я

Трибуна

Активність слухачів - показ­ ник успішності 3 початку навчального року

Х

А

n

о

в

Е

передового

Ц

t

досвіду

Покінчити з сезонністю в сільському і колгоспному будівництві

1952 року

Районна конферен­ ція ДобровІльного сільського спортив­ ного

товариства

"Колгоспник"

Будівельна бригада працює нруглий рін

в мережі партійної освіти гур­

січня

24

Днями відбулася районна ток по вивченню «пороткого 3а перевиконашш П.шну пати П.1ап будівшщтва, пс кож- жується і зараз, в ЗІІМОВИХ уио­ конференція членів Добровіль­ курсу історії ВlіП(о)) прп ТЄ- сі.1ЬСЬІ\ОГО і КОJГОСПНОГО будів- на розраХОВУВ<lТИ ті.1hІШ «на вах.

риторіальніИ партійній органі- ШЩТВі1 n 1~);)1 році hllїВСl>lіИЙ зації с. В.-Димерки не ЗШ1G об.lаСІШП виконавчий комітет зривів у своїй роботі, всі 15 JeIIYTilTiB ТРУДЯЩИХ вручив наслухачів з ВСЛШ-іШІ iHTepeCO~1 lllО~lУ колгоспу перехіДНllП

відвідують кожне заняття. Вро- ЧеРВОІШЙ прапор. пагандист т. Во.uинко Б. ДO~liгБр.іве.lьна бригада, яку ся цього, перш за все,

Цінна ініціатива народилася ного сільського спортивного то­ будівс.'lЬ]ШП сезон». Будіве.1ыla брнга;щ в укрупненому кол­ в нашому колгоспі: налагодити вариства «Колгоспник». З звіт­ госпі, як ми нерекопа.лися цього РОІ\У масопе виробництво ною доповіддю про роботу рай­ на праКТІІці, може працюваТlІ цементно - пісочної черепиці. ради товариства виступив голо­

круглий ріl\. В листопаді і Придuано потрібний для цього ва райради ДССТ qltолгоспник) 10UO штук фори, т. КаJЮК В. н грудні нами ВИК.1адені цегляні верстат,

В районі, -зазначив допо­ низовий товарист­ тає потреба в кваліфікованих ва, які об'єднують 1263 чоло­ 21 колгосп вступив кадрах. Вирішуємо це питання віки. таким чпноя: найбільш підго­ у юридичні члени товариства. Проте, значна кількість ни­ товлені майстри беруть шефст­ во над малодосвідченими в бу­ зових фізкультурних колекти­ дівельпїn роботі КО.1госпнпками. вів, відзначено було на конфе­ Так, наприклад, кращий сто­ ренції, працюють погано. По ляр бригади т. Черняк Яків колгоспах ім. Кірова, с. Погре­ підготовив, особливо У зияовий би, ім. Молотова, с. Гоголів

-

ТНМ, очо:ною після укрупнення КО.1- стіни чотирирядного корівника, організована ланка, яка з вес­

відач, - утворено 21 що він старанно ГОТУЄТЬСЯ іГОСПУ, СКJадасться з 118 чо- CTiltlHi для 40 плеиінних коней. ни приступаr, до роботи. Чим далі, тим більше зрос­ спортивний колектив методично правильно організо- JOBiI\. II нашому ро~порядж{'н- Не пршшшн:тьсн робот.t на

вує sаняття.

Розповідаючи на одному з занять про труднощі n період соціалістичної інДустріаліJtlllії і бuротьбу з ІІШШ, КО~IУIlіст

тов. Васюк прппустпв дсякі неточності, чотири інших С.lухачі попраВИ.11I і ДОПОВІШ.1И т. Васюка. Піс~1Л ЦЬОГО пропагандист узагальнпв бееіду і допоміг слухачам законсш'ктувати питання.

пі - повозбг~ована маі1стсрпя,в uудівельних майданчиках і зараз

якifi є струга.1ыltl,' довбадьний, токарні-по дереву і ~Ieталу --- верстати, циrІ{улярна Пlllа. ІІРИ1l6апа пп:юраиа. ~lап-

стерня е.1ектрифікована, праЦЮЮТІ> 7 ~IOTopiB. В за.'lежпості від RпроБНПЧlIХ потреб праВ:ІінПЯ ВИJ,іЛilЄ для 6рпшди по 3-5 аВТО~talIIШС (j -12 пар ТЯГ.1а.

мерзенних наtlмитів а!lІерикапоанг лійськпх паліїв нової вitlни

_ Тіто-в ІОгославії,

ре" і вікон. Бригада ІІаша працює ~a чіт­ ко СК.1адении планои. Іірім того, встаПОВ.lено графік вико­ нання колшого виду робіт, і час ,1 О майстрів-столярів, інші ім. Леніна,

МlIІІУ~10ГО року ми цими сп- виробниче завдання

~ІаМlI і засобами побудували за до кожної лаНКlI

Розповідаючи про утворення тпповпип

троцькістсько - зінов'євського антипартitlного блоку в 192G році, слухачі наво;щли факти, які приведені в Х розділі «Короткого курсу історії ВlіП(б)>>. Узагальнюючи цю бесіду, пропагандист звернув увагу СоЧ'хачів на ворожу діяльність

-СПСрр,іІ\УЮТЬСЯ внутрішні стішш, К.lадуться прогони, б(1]IШ, стеля, в сrоляршй маП­ С'терні кінчають заготовку две­

проектамп:

доведено

або окрсиих

свинар- будівс.1ыків •. Це дає нам змо­

ник-маточник для 40 свиноматок, СВlшарнпк-відгодівник на 150 голів свинеfi, телятнпк для 1;)0 тслят, ПТdшаРIІИК Д.1Я 1500 ШТУJ\ птиці, гараж ІІа 10 аВТО~lашин, слюсарну і столярпу майстерні, брuгадний ;:J.Bip з стаtlпею Д.lЯ 80 І\оней та деякі інші U\-JіВJі.

гу оргапізуваТlJ, під керівницт­ вом первинної партійно! орга­ нізації і ~a допомогою агіта­ торів, дШове соціалістичне SMaгання в бригаді. В усій свой роботі МИ щі.1Ь­

по зв'язані S брига;:J.ОЮ по вп­ робпицтну цегли,

яку ОЧОЛІ06

J • Д С й В постав- член правлІННЯ . олове. Щ е бі.1ьше завчннл ~ . .. С.шнсь- :Іено перед БРІІгадою цього ро- ХОДІ соц~аЛlСТИ1J~ОГ~ змагання

кого-в ЧехословаЧЧИllі.

ку. Маюю, зокреИ<1, llобудува- 3 на~и 1 вони _ЛІКВl:у~али ееБесіда показа.lа, що всі елу- то пеРШІІtl в нашому рапопі' ЗОННІсть У .СВОІЙ poOOТl. В ми­

хачі r либоко засвоїли теиу. У :от~рирядний к.оріВНІІК на 20~ ну .'Іоиу роЦІ

вони

ВИГОТОВИЛИ

підготовили 2 теслярів, 4 муля­ рів, 8 формувальників. Прово­ димо виробничі наради для об­ иіну досвідом роБОlИ, колектив­ НО читаємо журнал «Сільське будівництво» . Всі наші колгоспникп на чо­ лі з первинною партійною ор­ ганізацією включилися в соці­ алістичне змагання за успішне виконання взятих sобов' язань на 1952 рік. Наша бригада бо­ реться за те, щоб і в 1952 ро­ ці перехідний Червоний пра­ пор' залишивсн в колгоспі. с. Ря6иіі,

газет і. журналів, на які поси.Іався

1

го випалено 58О тисяч

ІЦоо У строк] яКІСНО ВИКО- цегли. Вппалка цегли

штук

продов-

рекомендував пропаган-

дист.

о. Кулеба, член ВКП(б).

---

ЮНІ ЛЕНІНЦІ ВСТУПАЮТЬ у

КОМСОМОЛ

піонерів-кращих учнів нашо! шкоди вступили протягом перших місяців навчального року до лав ленінсько-сталінського комсоколу. 13 З них

76

працюють зараз піонервожати­ ми загонів. Восени комсомольці і піоне­ ри, об'єднавши навколо себе всіх учнів школи, зібрали і sдали державі 1485 кілограмів жолудів, ДОПОМОГ.'ІІІ колгоспни­ кам у знищенні шкідників на овочевих плантаціях. П'ять комсомольuів-відмінни­

Ліс

-

с. Гоголів, за 6 ;щів ~аготови- ці заготівлю лісу, a.'le з вила у Вище-Д~'бечансь]\оуу ліс- возкою деякі відстають, зокренпцтві 500 кубоиетрів лісу. ~Ia іІІ. llІевченка та ім. ДИІІИТ-

Протягои місяця, незважаючи рова, с. Ве';lИка Димерка, імені

обслуговують членів колгоспу іІІ. Ватутіна в сс. Пухівка і Ро­ жівка. Читачі радо зустрічають юних книгонош і з пошаною ставляться до їх роботи. Д. Писаренко, директор семирічної ШКО.1Н.

~. Пухівка.

КНИЖКОВІ КІОСКИ 3а оставнШ час КНИЖІ-іОВПЙ иа­ газин «ІіиІвоблкнигокультrор­ гу» opгaHi~YBaB ряд пересув­ них книжкових кіосків. Під час роботп січневої учите~1ЬСЬ­

За 'уйне ставленнн до хво­ рих, в тому ЧИCJIі й до мене, КQJ[И я була тяжко захворіла, Мокрець, не заготовили лісу, прошу оголосити в газеті еСта­ план будівництва тваринниць- хановець» .мою щиру подяку ких і інших господарських головному лікарю веJ1ИКОДИllер­ п.рИМіщень в 1951 році тут був ськоl лікарні т. Гурській Н. М. ЗІрваний. Ланкова г. Карпова.

Не гаючи часу ліс слід як-

рік 10 нових цегельних заводів були побудовані до травня, щоб усюди робота бу ла організовапа так, як у передових КО.1Госпах. Саме зараз, взимку, треба підготувати буки, навіси, пот-

цегди ввести прогресивну оплату праці. Якщо в 1950 році тут два цегельних заводи да.JJИ 230 тисяч штук цегли, то в 1951 році, після запровадження прогресивноJ оплати праці,ці аЕ два заводи дали 580 тисяч ріБНІІtl для виробництва цегли штук цеГJIИ, ~аготовили вдос­ швептар-форми, таЧІ\И, носил- таль сирцю, і зараз печі пра­

с. В.-Димерка.

СВОЯ РУКА­ ВЛАДИКА ЯК хоче, так і розпоряджаєть­

saB.

ся товарами

магазинок в

с. Пухівці Покидько П. Маlе­ рію, що на.дходить в магазин, він у першу ,ергу відпускає своїм родичам та близьким, а, іНШИJ( - що залишиться. Так, наприuад, було, коли приво .. вили кашемір.

а 06па.'Іено 1 иільtl?Н 176 тисяч, то в 1951 роЦІ вже було

Про всі ці HesaкoHHi діІ По· кидька не раз говорили голові споживчого товариства т. Різа­ ненку К., а той хоч би що. К. Черняк. ки, .uопати, переносні СТОЛІІ,- ЦЮ ють на повну потужність. устаткування для прокладки ЗмеНШИJIась і собівартість цегли­ в}тзькокол}tlних доріг від кар'є- в 1950 році 1 ТИС8ча штук цег­ Редактор РіВ для транспортування цегли . .ци обіЙшлас.я колгоспу в 14 !)

сяч ІІ!ТУК. цеГ.'lIl-СВРЦЮ, а обпалено :& МІЛЬЙОНИ 200 тисяч. В~ТУПІІЛІІ дО ,ладу нові цеге.льНІ заВОдll з .2-камерними печаии потужНІСТЮ 200-300 ти-

прикладои ко~госпу ім. ХРУщо-, ва, с. ТреБУХlВ, горизонтальні глином'ялки на електроприводі. Все це можна зробиm зараз. Але, на жаль, по колгоспах

році будо вироблено 1 мі.uьЙон 9~7 тиснч штук цегли-сирцю,

вироблено 3 мільпони 150 ти- Дуже цінно- виготовити,

на sменшити собівартість, 8К­ що використати на обпаленні цегли торф, так, як це роблять у колгоспі «Більшовик», с. Рожни, і величезні поклади

~яч ~T~K. кожна п.о ко~госпа~ ім. ~дaHOB~,. с. Крас~лівк~, ік. якого Є В багатьох місцях на-

ня це можна набагато переви~о-

с. поrРЕ&lнськиА.

за ТРУАОДНЯ, ав 1951 р.-12. Mo~­

Слід за прпкл~Дом py~aHiB-

-ба.1Ш в кіоску різної літератури ва 4520 карбованців. нати. Але для цього ПОТРlб- ChKOrO колгоспу ІМ. Сталша в но, щоб заплановані па цей усіх бригадах по виробництву А. Ковбасинська.

Бровар,=ька

райконтора

терства ЗВ'язку пропонує кам

незареєстрованих

Мініс­ власни­

лампових.

детекторних і саморобних радіо­ приймачів негайно зареЕС7руватв такі. Реєстрація проводи!ься тІль­

ки

справних

радіоприймачів

ва

шого району. броварській пошті й у всіх пош­ Нак потрібно, і у вас є всі тових відділеннях. Особи, що не зареєструють ра­ можливості, подвоїти цього року виробництво цегли по всіх код­ діоприймачів, будуть ПрИТЯГНУТІ до відповідальності . госпах району. Одночасно пропонується ВJlac­ л. Беркович никам зареестрованих радіОПРИЙ­

в. о. старшого lнженер~

райвіддЇJIУ сільського та колгоспного будівництва.

Адреса редакції: М. Броварв, Київської області. вул. КІрова

014017

ПОДЯКА ЛІКАРЕВІ

с. Русанів •

:Іеніна, с. Жердова. Не зайвим н~йшви~ше приставити на бу­ буде нагадаТІІ, що саме тому, ДlвельНІ маПданчики. що минулої осепj і взимку керів8. Лемпіцькиіі, ники КО~1госпjв ім. Кагановича, зав.раЙвlдділом сільського с. Рудня, ім. Будьонного, с. та колгоспного будівництва.

1М. КаЛlВша, с. ЛlТКИ, ІМ. Кl- Ленша, с. Жердова,ll1. КІрова, рова, с .. Погреби, «Зорю>, с.Ку- с. 3аворпчі, всі ці роботи відла~енЦІ.. ,кладають чомусь на ~eCIIY, що IlОЛГОСПИ рапону зобов вза- неминуче призведе ЦІ колгоспи .;шся виробити в 1952 роиі 5 до відставання у виробництві кої конфереuції учителі прид­ мідьИонів штук цеГJШ. Завдан- цегли.

листи до РЕДАКЦІЇ

бригади.

Колгосп ім. C]"o~iHa,

Перевиконати взяте зобов'язання по виробництву цегли

Ще порівняно недавно-в 194~ році ГО.10ВИ uaraThox колгосшв Р~ПОНУ приїжджали в колгосп ІМ. :Молотова,- с. Гоголів, щоб на місці ознайомитись, як тут організовано впробпицтво uегли. Сьогодні по колгосцеків навчання працюють книго­ пах району вже діють 18 ношами сільськоl біб.Jіотеки і ге.JЬНИХ заводів. Яitщо в 1950

М. Яхно.

на будівельні майданчики

Спеціально оргаIlі~ована ланБільшість колгоспів раПону ка в колгоспі ім. Молотова, дружно провели в осінні міс.я-

на неСПРИЯТ.1ПВУ погоду, майже весь !іаГОТОВ.1ениЙ ліс перевезенпй через' Десну і лежить УЖС зараз на будівеJЬних иа.Йдаllчпках у ]-іолгоспі.

кого спортивного ордена Леніна товариства «Динамо».

бригадир будівельної

багатьох ВИНИКЛО бажа.ння по- KOPlВ, :l силосНІ. башти, ПРИИl- 800 тисяч штук сирцю, з ЯКО­

читати ЕДОllа ряд матеріалів ЗІ щенн~ конторп ~ Rл~~G.

с. Жердова, ім:

Шевченка, ім. Димитрова, с. Велика Димерка, фізкультурні колективи ЗОЕсік не організо­ вані. В обговореНtIі звіту ВЗЯJlИ участь 15 чоловік. Обрана райрада ДССТ «Колгоспник» в складі 17 чоловік і ревізійна комісія. По sакінченні конференції в райбудинку культури показали окремі спортивні номери ряд майстрів спорту-члени Київсь­

БРQварська районна друкарн" Київського обласного упраuшня в СПРU8Х ПОJllграфli та IВдUВИЦТII

мачів,щО мають заборrованість по

абонентній платі за друге півріч­ чя. негайно сплатити її.

8 номер 1952 рік  

8 номер 1952 рік