Page 1

Пролетарі всіх країв, єднайтеся!

Центральному Комітетові Комуністичної Партії Боnгарїі

ЧЕТВЕР

26 СІЧНЯ

Uентральний Комітет Ко· І усе своє життя тов.

муністичноl Партії Радянсь, кого Союзу висловлює КомХ!8(598: партіr f трудящим Болгаріі ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМУ КП(б)У ТА глибоке співчуття 3 ПРИВОЦіна 15 коп. РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ київської ОБЛАСТІ ду смерті видатного керівника Комуністичноr ПартВ БолгаРІЇ, визначного діяча міжнародного роБІтничого руху, стійкого реВОЛЮllіо· Райпартнонферен ція визна· нера-члена ПОЛітбюро ЦК Два дні-23 і 24 січня в ПОJJітмасовоl роботи, підбо· ру і вихованню 'Кадрів, ЯКОСла роботу райкому КП(б)У за К'JмуНіСТИЧНОї Партії Бол· l5poBapax тривала VII район­ тІ Ісерівництва сільським звітний період за задовільну. гарії, Голови Ради Мін/стна партійна конференцІя.

Кола­

ров. Вірний друг Радянського Союзу, найближчий сорат­

1950 ".

ник ГеоргІя димитрова, тов. Коларов послІдовно вlдсто­ ював справу іН1'ернаціона­ лізму І невтомно боровся· проти імперіалістичної реак­ ЦІХ та іТ агентури, був ак· тивним поборником справи миру, демократії і coцja­ лізму.

VII РАЙОННА ПАРТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ухвального І дорадчого го­

БОJIгарськоl НаРОДНОІ Світла пам'ять про тов. Республіки товариша Васи·· Коларова довго житиме в Керуючись рІШеННЯМ груд- золюціі, керуючись вказів­ ля Коларова. свідомості всіх борціВ міжневого Пленуму иК КП(б)У, ками великого СтаЛІна та Смерть тов. Коларова є народного робітничого і ко­

лосу.

конференція зобов'язала но- рішеннями

11 1&8 В

3

роботІ

взяли

делегатів

з

В одностайно прийнятій ре- рів

господарством.

участь правом

виключним піднесенням вообраний

партії, райпарт· тяжкою втратою для Кому- муністичноrо руху. ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ райкому конференцІя намітила біль­ нісrичноі ПартіТ БолгаріІ і

склад

від- шовицьку програму дії для болгарського народу, ЗfJХИ' стові інтересів якого віддав колгос- новообраного р а й ком У

I{ОМУНlСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

партІйна конференція обра­ КП(б)У покласти край ставанню окремих

ла почесну президію в скла·

ді Політбюро ЦК ВКП(б) і lІів, рІшуче присікати будь- КП(б)У, дала практичні вка­ ПолІтбюро ЦК КП(б)У. Під які прояви порушень ос- зівки якнайшвидше УСУНУ­ довго нестихаючІ

нов ного закону

ОПJlески

Урочисто-траурне засІдання у Великому театрі Союзу РСР, присвячене ХХУІ роковинам з дня смертІ В. І. ЛенІна

колгоспно· ти наявні неДОJIіки.

почесним головоюVІІ район­ го життя-сталінського Ста-

воl пзtJткопференц!ї обрано тут у сільгоспартілі, великого

вождя

і печити, щоб

партії

Райпартконферевція зак­ забез· ликала всю парторганізаlllЮ

1950

район з честю виконав

народу товариша Сталіна. Конференція

у

заслухала

році

і всіх трудящих району ши­

всі І РОКО

втілити

на

практиці

своУ зобов'язання ПЕ:ред то- досвід шполянців, домогти-

звіт райкому КП(б)У (допо­ варишем СталІним. Щоб домогтися цього· вІдач т. Ратушний М. К.) і звіт ревІзІйної комісії (до­ партконференція поставила повідач т.Мінчук Я. Л.), об· завдання-до дня виборів

ся в

1950

зернових,

роцІ по

1200

100

пудів

пудів кар-

топлі і овочів з IiОЖНОГО гек­ тара, надоїти не менше

2000

Раду СРСР літрів молока від кожної фу. район­ у Верховну повоістю вивершити п!дго- ражної корови. ноl партійної організа цll. ТОВКУ дО весняної сівби. Одностайно також ззтверд· Вся робота парТіЙНОЇ кан­

рала Kepiqoi органи

В обговоренні звіту взяли

ференціІ, в якІй взяли участь

жена звіт

ре~lзlйноТ

комі­

обкому участь тт.: Беркович, Винар· сії. Антоненко, Мехед, 3 величезним піднесенаям Гриза О. А. ський,

секретарі Київсьного КП(б)У товариші і

.калець К.

Краснолуцький.

Ф., проходи­

ла На

високому

рівні,

пІд

знаком

Сологуб, Ха-

райпартконференція

.. ·

гуслаВСЬJOа, Русканець,

не­

Пазе· ний

райкому нон, Лихвар, Гольдінов, Пет· КГJ(б)У і його віДДіЛіВ. ЯК ренко, {;еменов, Боримський, доповідач, так І виступаю­ Музиченко, Кушнір, Горячев,

долІКІВ

в

прий­

няла привіта;ІЬНИЙ лист ве­ ідейному зан, Чудновський, 3аЙцев. ш ГОСТРОI роніна, Бойняк, Кладун, Бо- ликому СталІну, привіталь·

більшовицької критики

Комітету

роботІ

чі особливу увагу придІли­ Кишаян, f!оцевольський,

ЛИ стану внутрІпартІйної

і ребінськиЙ.

лист

VII

РАДЯНСЬНОГО СОЮЗУ.

Цеатральному

21 січня, У МОСlші,у Великому театрі Союзу РСР відбулось урочисто,траурне засі· давня ик ВКП(б), Президій Верховної Ради СРСР І Вер· ховноl Ради РРФСР, МК і ММК ВКП(б), Московсько! Обласної і Міської Рад депутатів ТРУДЯЩИХ,UК ВЛКСМ, МК і ММК ВЛКСМ, Прези· діі ВЦРПС разом з пр~д·

дун І член полІтбюро Ки· ТаЙСЬКОЇ !<О\IIІаРТії тов. Чжоу Ень-лаіі. ПрисутнІ гарнче від усієї душі вітають геніаІІЬНОГО продовжувача справи ЛеНіва товариша Сталіна. В зал; лу­ нрють бурхливі оплески, ЯКИI\fI;l учасники засідання виражають глибоку любов ,і вдячність великому вож­

ставниками партійних і гро-

деві РRДЯНСЬКОГО наролу.

мадських організаІ~ій та Радянської АрмІї, присвячепе 26,м роковинам з дня смер' ті Володи~ира Ілліча Леніна. у глибині сцеНFJ-веЛИJ<ИЙ портрет В. І. Леніна, обрам-

Головуючий топ. М. Л1. Шв~рник звертається по !Ірисутніх з короткою промо­ вою. Товаришіl Сьогодні минуло 26 раків з дня смерТі

лений живими квітами.

веmн<о,'о peBoJНoцloHep8, ,'е­

у мовчанні завмер почес- ніального ма::лителя,

КП(б)У.

ний

караул.

районна партійна КОН­

6 годин 50 хвилин. 3а свою столом президіL займають Оог- роботу спІвом партійного місця товариш И. В. Сталін, тт. В. М. Молотов, Г. М. гімну "ІнтернацІонал". Маленков, Л. П. Берія, К. Є. Ворошилов, А. І. МІкоян, М. С. ХРУЩОR, М. О. БулганІНІ М. М. Шверник, О. М. Косигін, М. А. Суслов, П. К. Небрат Е. І. ференція

тН біЛЬillv13иків, засновника першої в

закГнчила

Богуславська С. Й.

Кривошлин В. О. Краснолуцький Ф. Ф. Кремець М. М. Конах Н. С. Коцевольський О. К. Крошко І. Л.

Бурлака Ф. П.

Боришиєв В. М. Віиніков В. Г. Винарсьний М. І. Гура Р. М. Дворовий А. І. Езерець П. Г. Зайцев І. В. Зубрицький Ф. А. ІваІОВ А. К.

І

~ тов.

Хазан М. Л. Чудновський Г. Б. Шульга І. В. Широніна Т. І.

Нестеренко А. П.

Скпад ревізійної комісії Мінчук Я. Л.

\

Леонова В. Я.

Гольдінов С. А.

І

Б о б ко І . О .

президії -

ТёlКОЖ відкритим.

Урочисто-траурне засІдання в КиєвІ, присвячене 26-річчю з дня смерті В. І. ЛенІна

Риффа В. Н. Соколов В. д. Санкин Л. Я.

Мехед П. П. Мазниченко П. В. Микал К. д. Новікова М. Г.

У

вождь Китайської комунїС· Слово для доповідІ надаєть­ тичної партії тов. Мао Цзе- ся тов. П. М. ПОСПЄJIОВУ.

Ратушний М. К.

r.

Білич В. І.

Пленум райкому КП(б)У

21 сІчня в Київському акадеМічному ордена Леніна театрі опери і балету імеНі Т. Г. Шевченка Відбулось урочисто,траурне засідання, присвячене 26 річницІ з дня смерті В. І. Леніна. 18 годин 50 хвилин. У президії з'являються, тепло зустрінуті присутнІми, това-

вшанувати пам'ять В. І. ЛеНіна вставанням. У гли­ бокому мовчанні всі встають ПіД бурхливІ, довго не стихаючі ова ції присутні обирають почесну президію засідання у складі Полlтбюро Ленlнсько,Сталінсько­ го Центрального Комітету ВКП(б) на чолі а товаришем

риші Л. Г, Мельников, Д. С.

Сталіним. В єдиному пори­

Коротченко, О. І. Кириченпаганди І агітацll РК КП(б)У ко, д. 3. Мануїльський, М.С. 24 січня, зразу ж після Першим секретарем РК затверджено т. Бойняка О.С. Гречуха, І. Р. Сенін, І. Д. ~айпартконференції, відбув­ КП(б)У обрано тов. РатушНазаренко, О. А. Гриза, ся перший пленум новооб­ О. Г. Коваль, П. В. Рудного М. К. 3авідуючим сіЛЬСЬКОГОСПQраного райкому КП(б)У. '" '" '" дарського віддІлу РК КП(б)У виuький~ В. Ю. СuеМИЧ/lСНИЙ, Пленум обрав бюро райП. П. Мацуй, О. И. Давидов,/

". '" *

* ,. '"

кому КП(б)У в складі:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Ратушний М. І{. ДВОРОВИЙ А. І. Шульга І.

8.

Пазенок С. М. І{ривошлик В. О.

ПогребінськиИ С. А. Зайцев І. В.

€зерець О. Г.

Боrусnа8ська С. Й.

Секретарями

РК КП(б)У затверджено

обрані тт. ДВОРОВИЙ А. І., М Ю. Шульга І. В.

'"

,.

*

«. '" Редактором

т.

радянсьн:ої

І Пономаренко, М. Ф. Шкіря· урочисто-траурне засідання

Погребінський С. А. Петренко М. Т. Петрусєв М. Ю. Пазено!< С. М.

Любімо в 3. Музиченко Ф. С.

світІ

соціалістичної держави Во­ ЛОдимира Ілліча ЛенінСІ. Прошу вшанувати пзм'ять Володимира ІЛЛІча ЛеНіна ·вставанням. (ВСі в глибоко­ му мовчанні встають). Тов. Шверник оголошує

Скпад райкому КП(б)У БuАняк О. С. БІлоліпова Л. І.

орга-

нїзатор,,- комуніСТИЧ!'lоr пар-

Петрусєва

вІ всі встають. В залІ зву­ чить могутня овація на че~ть мудрого І любимого вождя й у:,ителя бlльшовицькоr паРТI1, радянського народу й трудящих усього світу

товариша Сталіна. Овація О. Є. Корнійчук, О. В. Пал- триває кілька хвилин.

ладіВ, С. А. Ковпак та іншІ.

*

Слово для доповіДі "Під

Оголошуючи урочисто- прапором Леніна, під про· органу РК траурне засlдавня вlдкри- водом Сталіна-до комуніз­ КП(б)У та Райради депута-

ТИМ, секретар КиІвського му" надається тов. Д. 3. Завідуючим відділом пар- тів трудящих газети .Ста­ міського комітету КП(б)У МануІльСькому, теІІЛО зуст­ тfйних, професійних і ком- хановець затверджено т. тов. П. П. Мацуй пропонує рінутому присутніми. со мольських організацій Погребінського С. А. РК КП(б);У' затверджено т. '" * в районному будинку/то-траУРНі збори трудящих, Кривошл",ка В. О. * На засІданнІ ревІзійної культ?,ри, по всіх сел~х і присвячені світлій пам'яті

... •

*

*

комісіУ rоловою

ЗаВідуючим Відділом про- Мівчука Я.

41.

обрано

т.

ва

21

ПІдприємствах

'*

рапону

сІчня вІдбулися урочис-

*

Володимира

ІллІча ЛенІна


.

ШИ

s

СТА

2

Х

А

Н

О

В

;;ц...Ь..._ _ _ _ _ _ _ _.2.6.. сl.ч.пя_19.5.0."IІІІО.((v ..._ __

Є

12 БЕРЕЗНЯ 1950 РОКУ -ДЕНЬ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОUІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК

_._-----Про затвердження виборчих дільниць по виборах .дО Верховноі Ради СРСР по Броварському району Київської області .-

~._--------..

Рішення ви"онавчого "омітету Броварсь"ої На підставі СТ.ст. 27, 28, 29, 30 і 32 "Положення про вибори до 8ерховної Ради. Союзу РСР" виконком БроваРСЬКvІ районної Ради депутатІв трудящих УХВА­ ЛЮЄ:

Броварська виборча дільниця.N!

Разlна,Рози lIюксембург,Толстого,Садова, Калініна,

Мічуріна,

Лермонтова, Київська-права сторона від вул. Степана РазІна до кінця, пров. Кі­ рова і площа Шевченка. Броварська виборча дільниця .N! 129, (центр-с. Бровари, приміщення середньоІ школи. 1), з включеRНЯМ території с. Бровари: вул. Куйбишева, Андреєва, Ки­ ївська-права сторона від інкубаторної станцlІ до вул. Степана РазІна, Запорізь­ ка, Таращанська, Кощ:омольська, Леон­ товича, Чапаєва, Пластунська, БОГУНСЬІ<З, Петровського, ВОР08СЬКОГО, Тургенєва від N!! 1 до Nc.! 9, ЛенІна, Київська-лІва сторона вІд Райвіськкомату до вул. Пет­ ровського, ЧеЛЮСКlпа, І-го Травня, Фрун­

території

кої Ради.

Заворичі,

залізничного

включенням

території

колгоспів

і

Бервицька виборча дільниця

(центр-с. Вервиця,

школи),

JA

сІль­

156,

приміщення школи),

з включенням територіІ

N2 142,

с.

16 155,

(центр-с. Мокрець, приміщення

коТ Рали. Погребська виборча дільниця

сІль­

157,

школи),

Бобрик

<:.

і ху­

тора Михайлівка.

ЖердіВСЬJtа виборча дІльниця .N~ 158, (центр-с. Жердова, примІщення школи),

Погребсь­

з включенням територіl С. ЖеРДОВ8 і ху­

торів ТарасІвка, ПІдлісся, Вільне. Світильнівська виборча дільниця N!! 159, (центр-с. Світильне, І;1риміщення сільсь1<ОЇ Ради), з включенням територіІ с. Свl­ тильне і хутора Гребельки. Кулаженська виборча дільниця

N!! 160,

(центр-с. Кулаженцf, ПРИМlщевая школи), 3 включенням сільської Ради.

територіt

Кулаженської

Плосківська виборча дільниця Н!! 161, (ILehtp-с. Плоск~, приміщення школи), 3 включенням територlІ С. Плоске

і

ху­

тора Першотравuевог<;\.

Русанівська виБОР'lа дільниця N!! 162, (центр-с. Русанів, примІщення школи), з включенням територі1 с.

РусаНіВ

і

ху·

тора РусанІвського.

ГоголіRська виборча дільниця Н!! 163, (центр-с. Гоголів, приміщення середньої школи), з включенням територll кутків Тихонів, Заволока, ГалатІв. Коса, Рудеш­ ківський, }(озіна, Базарна, БелодичІ, вул. Ярки і хутора "Зоря", С. Гоголів. Гоrолівська виборча дільниця.N'!! 164, (1(ентр-с. Гоголів, приttlішення сеМІІрІч­ ної школи), з включенням території кут­ кІв Ситняки, Жерді/JСЬКИЙ шлях, Плос­ кІвський шлях, вул. МОlІотова, с. Гоголі ••

8. о. rолови виконкому райради депутатів трудящих С. ПАЗЕНОК.

шлях і

Висунення кандидатів до дільничних виборчих комісій по виборах до Верховної Ради СРСР

сільсь­

.

Мокрецьк&. виборча дільниця

Бобрицька виборча дільниця М2 (центр-с. Бобрик, приміщеl:lНЯ

Деркачівка, Шевченків, Старий Затягайлівка, С. Семиполки.

154,

приміщення

торфрозробки

полустанку

лісся, Літківське лІс НИЦТВО. Семиполківська виборча дільниця .N! 150, (центр- С. Семиполки, приміщевня Шl<О­ ли .N'2 1), з включенням територіІ кутків

ім.

Леніна та ім. СталІна, с. Требухів. Красилівська виборча дільниця .N! 134, (центр-с. Красилівка, приміщення сіль­ ського клубу), з включенням території с. КраСDлівка, хут. ім. Димитрова.

Опана(;івськоl

3аворицька виборча Дільниця ~Q

(центр-с. ЗаВОРИЧі,

Бог данівська виборча дільниця .N! 149, (l~ентр-с.БОГ.LIанівка, приміщення Шl<ОЛ9), з включенням території с. БQгданівка, За­

Требухівська виборча дільниця N!! 133, (центр-с. ТребухіВ, приміщення школи),

території

(центр-с. ЗііЗИМ'Я, приміщеflНЯ школи), з включенням території Зазимськоі сільсь­

Ради), з включенням території

Сот­

.N'2 153,

з включенням території Бервицької ської Ради.

Клінкерний завод.

з

з включенням СільськоІ Ради.

ІЛІ,

рil колгоспу "Жовтень"

хутора

Калита І хутора

(Ц~HTp-c. Опанасі/J, примІщення школи),

N!! 140,

N!!

lеРИІОРIЇ с.

"Переможець" . Опанасівська виборча дільниця

з включенням територіі МокреЦЬКОІ ськоІ Ради.

ний комБІнат, залІзнична станціЯ. Княжищ.ка виборча дільниця .N! 131, (центр-с. Княжичі, приміщення школи), з включенням території Княжицької сіль­ ської Ради. Требухівська виборча дільниця .N! 132, (центр-с. Требухів, приміщення клубу артІлі "Жовтень"), з включенням терито­

І

включенням

(~eHTp-c. Погреби, приміщеitня сільськоІ

..

.N! 152,

кого клубу), з включенням

коТ ciJIbCbKoI Ради. Тро€щанська виборча дільниця N!! 143, (центр-с. Троєщина, приміщення школи), 3 включенням території Троєщанської сільськоІ Ради. Вигурівська виборча діlIЬNИЦЯ N!! 144, (центр-с. Вигурівщина, ПРИМІщення шко­ ли),:'! включенням територіr ВигуріВСЬКОІ сіЛЬСЬІ<оІ Ради. Руднянська виборча дільниця J\j'Q 145, (нентр-с. Рудня, приміщення школи), з включенням території- с. РУДНЯ, ст. Боб­ рик, МТС, перевалки. В.-Димерська виборча дільниця .N! 146, (l~eIlTp---c. В-Димерка,примlщення школи), з включенням територіТ куткІв Зб рІд, П()lIівка і Броварський ШЛЯХ,С. В-Димерка. В-Димерська виборча дільниця .N! 147, (центр-с. В,ДимеРI,а, приміщення школи), з включенням території кутків ГРИЖОR­ ка, Голубинка, Хутір, с. В,Димерка. В·Димерська виборча дільниця.N! 148, (центр- хут. Калинівка, приміщення шко­ ли колгоспу ім. Котовського), з включен­ ням території: КалинІвка, хутір Скибин,

ВИЦЬkОГО

/{алитянська виборча дільниця

(центр-с. !Са.111 r і, приміщ~ння школи), З

сільської Ради. 3азимсьuа виборча дільниця

стайнв, МТС, вуликовий завод, будІвель­

.N! 151,

силеНl<іRШIІНЗ, Уilанська, Остерське шосе, ГреЧівка. с. Семиполки.

(центр-с. І1ухівка, приміщення Сільськ01 Ра 'І,и), з включенням територfI Пухlвської

площа,хут.Стародуб, Броварське ліеництво. Броварська виборча дільниця ом 130, (центр- с. Бровари, примІщення-клубу лі­ созаводу), з включенням територlI: с. Бро­ вари: Першотравневий виселок, вул. І(у­ тузова, БУДЬОННОГQ, Лермонтова, Пушкі­ на, Ватутіпа, Карла Маркса, Кагановича, Щербакова, Димитрова, Тельмана, Жда­ НОВ8, Старченка, пров. Дзержинського, Фурманова, Черняхівського, Чайковсько­ го, Ол. Толстого, лісозавод, держ­

ро"у

1950

лі ім. 18г.) партз'їзду), з включенням те­ риторії кутків Хутір, Почаее, Буслівка, с. Літки свиноїдсыla виборча дільниця N~ 137 t (центр-с. Спиноїди, ПРИМІщення школи), з ВКJIюченням територiJ СВИНОїдськоf сІль­ ськоТ Ради. Рожнівська виБОР'Ja дільниця N~ 138, (І(ентр -С. Рожни, IІриміщення школи), з включенням тери"оріІ rожнівськоІ сільсь­

кої Ради. Пухівська виборча дільниця

зе, Ів. Франка, Пушкіна,Свердлова, КОІ~Ю­ бинського, Красний про БУЛОК, Радянська

січня

колгоспу ім. ЛенІна), з включеsнv.м теРИТОРІЇ: С~МИПОЛКівське лісництво, 8а­

Рожівська виборча дільниця N!! 139, (центр-с. Рожівка, приміщення школи), з вклІОченням територіІ Рожlвськоі сільсь­

СЄДОВ8, ПапанІва, Осіпова, Кірова,Гоголя,

23

N!! 2

(l{ehtp-с. Літки, приміщення клубу арті­

райпарт­

від

Семиполківська виборча дільниця

вайЛ'вка, СВfJеча-Дарняця, с. ЛІтки. Літківсь:{з виборча діЛЬНИЦІ! N2 136,

128,

22,

(центр-с. Семиполки, ПРИМіщення школи

за р, ПіСОК, KYPГ~H, МаЙ.цан, Шлях, Розу­

кабінету), з включенням територіІ с. Бро­ вари: вул. Тургенєва з N!! 9 до кІнця, вул. Щорса, Оболонська, rеволюції, 8-го бе­ резня, Гальбіча, пров. Лисенка, вул. 8-го з'Jзду Рад, Кокінакі, Колгоспна, пров. Шевченка, Тупий, вул. !(иІвська ліва сторона вІд вул. Петровського до кінця, хутір Березняк, вул. ЖовтнеRа, Степана

Шолом-Алейхема,

Ради депутатів трудящих М

Літківська виборча дільниця N! 135, (центр-с. JlI гки, ПРИ~flщення сІльської Ради), з включення" Tep~lТopiI кутків Ба­

ЗаТRердити по Бр )взрсьТ<ому району та­ кі виборчі дільницІ, спільні ДЛЯ виборів до Ради Союзу і Ради Національностей: (центр-с. Бровари, приміщення

P:ll'O ·t:иЙ

Секретар виконкому раАради депутатів трудящих І.СЕМЕНОВ.

29

СІЧНЯ

РОКУ-ВСІ НА ВИВОРИ

1950

НАРОДНИХ СУДДІВ!

---

Всі

виборці

переВI-1

ЗаКінчуємо останні

Со­ рили правильність запису готування: обладнуємо ПО ВСіх селах району своіх представників, серед Параска М:шсимівна, Вlдбуаися збори партійних, них комуністи, комсомоль- лодкий Іван ОхрІмович, аг­ Ух у списках, докладно оз- біliИ для голосування, комсомольських, профспіл­ ці, стахановці, вчитеЛі, лі- роном т. Холод Ольга Ми­

найомилися

з

біо~рафіЄЮ доблюємо виборчу

кових органІзацій, збори карі, агрономи, значна кіль- китівна. Від комуніСТИЧНОІ кандидата в народВ1 організаціі колгоспу "ЖовКО.llгоєпників, присвячеНі кІсть жІнок. висуненню

кандидатів

до

CkJIaJtY дільничних виборчих

до складу виборчої діль тень"

комІсій по виборах до Вер­ ниці ХО8ИОІ Ради СРСР. Всюди лова

збори

пройшли

виключно

.N\! 132 висунутий

активно, у повнІй відповІд- жець"

ності ..110 "Положення вибори до ВерховноІ

ТРУДRщі складу

-

висунули

комjСlй

БИ 01462

району

Ради

Т.

КовбаСl!llСЬКИЙ

СпІлки

органі-

КОМУНlС-

МОЛОДі

Т.

ни Задорожної.

* Колектив

ознайомився

Днями,згі.L їо 3 "Положен- кандидата в

нашої

з

оз­

діЛьни-

А. Гордієнко

с. ТРО6ЩIІа. ·х· :,:

ш. arITI!YIIТO:.

МТС дати своУ голоси

біографІєю дата в народнІ

народнІ

ка.

суддІ дільниці

за канди.

судді

Миколу

2'0

Григоро·

стаха- ням про ви{ори до Верхов- 2-01 дільниці т. Костенко вича Костенка. новці тт. Сом Федора Ми- ної Ради СРСР", виконком М. Г. А. Кушнір. Броварської Райради депуВ день виборів всі вибор- - - - -_ _ _ __ хайлівна, Мельниченко ПJlа- татів трудящих розгляне і ці Бобрицькоі МТС при­ Відповідальний редахтор

до тон Кононович, Ольга ПетрІвна,

кр_а Щ и х

зації ЛеНінської

Бабич

"Перемо- Бабr.ч Іван Дмитрович.

про Петро Михайлович,

СРСР".

го- Іван Петрович, від

одного з кращих кол- тичної

госпів

висунутий т.

суддІ цЮ.

І-ої дільниці МарН Павлів-

при-

Голець затвердить

склад

Іванова діЛЬНИЧНОІ

комісії.

кожноІ йдуть організовано на борчу дільнвnю,

Київська 064., М. Бровари, вул. Кірова. Друкарв, раАrазети

ви-

щоб "від-

.СТUllовЦЬ8

С. поrРЕБІНСЬКИЙ. ц

Тlр.-25СЮ

8 номер 1950 рік  

8 номер 1950 рік