Page 1

Газета

Внходнть

Броварських міської та

районної рад,

районної державної адміністрації

з 17квітнн

Ng 89 (9906)

1937 року

Субе>та,

2 4 ..-. ..... сте>І""ІСІДСІ 2 0 0 7

ре>к.у

7ZP

За nаnи свіqкv nам'нті

ВСЕ ЗАДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ рганізація соціально-правового неповнолітніх Еро-

о захисту

До Дня пам'яті жертв голодомору, який

варшини-основне завдання, яке

відзначається сьогодні, в суботу, в районі встановлено пам'ятні знаки, проводилися

стоїть перед працівниками служби у справах неповнолітніх, одного із струк-

тематичні уроки в навчальних закладах,

турних підрозділів райдержадміністрації.

листопада до пам'ятних місць будуть пок-

ладсні квіти, відправлені заупокійні пана-

· Б швна ойко розповіла про надбання своїх

муть участь у національній акції "Запали свічку". Голодомор не можна забути.

ходами та пріоритетними напрямками в роботі служби: "Сьогодні ми є свідками

активізувалася дослідницька робота. 24

хиди і, звісно, жителі Броваршини візь-

Нинішнє покоління, - сказав голова райдержадміністрації М. Ф. Діденко при

-

зустрічі з громадою району, -має глибоко

усвідомити масштаб пережитого Україною лихоліття і зробити все для збере-

ження пам'яті загиблих. Відбувається непростий процес визнання трагедії Го-

Спілкуючись, її керівник Оксана Баси-

колег, ознайомила із проведеними за-

повної реорганізації державної політики стосовно законодавства у сфері системи

допомоги на утримання різних категорій

дували

дітей. Якщо декілька років тому працівники служби в основному займались

мання

культурно-розважальними

закла­

профілактичною роботою серед молоді,

яка була спрямована на попередження

негативних проявів серед неПовнолітніх,

то зараз наші повноваження значно роз-

змогу в

індиві­

порядку працювати з учнями,

вулиць" не відві­

учбових закладів, їм потрібно пройти певний адаптаційний період. Влітку вони мають змогу відпочити і отримати певні навички в "наметовому містечку", яке вже декілька років підряд розкидається на берегах Десни. Також у "Сонячному світлі" практикується такий

ігровими закладами, комп'ютер­ клубами, що діють на території

району нормативно-правових актів сто­

сільській місцевості їх значно менше, ніж у місті, та все ж руку на пульсі потрібно тримати постійно. Багато чого залежить і від працівників будинків культури. На­ приклад, в Плоскому, хоч і старий клуб, та все ж молодь туди йде, в Требухові для заохочення в будинку культури вста­ новлено стіл для гри в теніс, де підлітки мають змогу пограти і поспілкуватись.

Серйозну роботу проводить опікунська

ширились, а відповідно і напрямки роботи".

напрямок роботи, як адаптація випуск­ ників до умов проживання поза стінами

М. Діденко відзначив важливість вета-

Наприклад, докорінно змінився підхід з

закладу. Приміром, неповнолітнім вида­

рада, яка є дорадчим органом і разом з працівниками служби у справах неповно­

новлення історичної правди про тогочасні

питань опіки. Другий рік поспіль на терн-

ються

кошти для самостійного прожи­ вання. Звичайно, як доводить практика,

літніх

дитина їх витрачає за декілька днів - то ж спеціалісти навчають молодь раціонально використовувати гроші. Також одним із напрямків роботи служби є контролювання умов прожи­ вання дітей в інтернатних закладах, з опікунами, родичами, батьками. За сприяння міжнародної організації Holt International працівники розпочали процес дсінституалізації дітей району з

питань, пов'язаних з подальшою долею юних громадян Броварщини. З квітня поточного року в Україні вве­ дений новий єдиний Всеукраїнський електронний облік дітей, в якому розмі­ щується конфіденційна інформація

духовності, людяності буде ще на багато поколінь. події, зокрема, про кількість загиблих У роки Голодомору в Україні. Він підкрес-

торії Київської області триває експери мент під назвою "Гроші ходять за

вела нас до правди, хоч цей проЦес, безу-

дитиною", який дав можливість опікунам

Голова райдержадміністрації М.Ф.

середньо там, де перебуває дитина, але за

лив, що нам треба йти дорогою, яка б при-

мовно, не буде легкий.

отримувати необхідні виплати безпо-

Діденко подякував жителям Броваршини за участь у національній акції "Запали свічку", за їх громадянську позицію та не-

певної умови: неповнолітні повинні мати офіційний статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Лише в цьому

' мором. у нашій державі в 1992 році було встановлено перший пам'ятний знак жертвам Голодомору. 24 листопада запали

матеріальну допомогу. За словами О. В.

байдужість до подій, пов'язаних з Голодо-

на вікні свічку пам'яті жертвам Голодомо-

випадку вони отримують низку пільг та

Бойко, під час перевірок було виявлено

та дотичними

до

неї

службами

приймає рішення стосовно блоку спірних

стосовно "проблемних" дітей, яка дасть можливість оперативно реагувати та діяти в інтересах неповнолітніх. Шоб здійснити введення інформації в електронну сис­ тему "Діти", було придбано потужний комп'ютер та забезпечено доступ до мере­

чималу кількість безстатусних дітей, котрі

інтернатів. На основі розробок амери­ канських вчених стосовно кожної дитини складався індивідуальний план подаль­

жі Інтернет. Низку заходів, які проводять

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ моги. Після необхідних процедурних дій

шого влаштування, де враховувались їх потреби, характер, оточення, родичі. Це дало змогу вилучити з ДБЗТ "Надія" 9 діток. Троє з них повернулись в свої

працівники служби, відповідають запла­ Програми подолання дитячої безпритульності та бездогляд­ ності, що була затверджена депутатським

біологічні сім'ї, інші- були всиновлені чи знаходяться під опікою або здобули прийомну сім'ю. Пропагування сімейних форм виховання теж дає позитивні результати - все більше людей виявляє бажання та має можливість взяти на

корпусом районної ради. Кінцевою ме­ тою Програми, окрім подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запо­ бігання соціальному сирітству є ство­ рення умов для всебічного розвитку та виховання дітей. Це дуже важлива, гуманна місія, яку служба у справах неповнолітніх виконує за активної підтримки райдержадмініст­ рації, безпосередньо її голови М.Ф. Діденка та заступника голови райдержад­

ру

1932-1933 років з 16-ї до 24 години.

Ганна ПРОСЯНОВА.

НаймоАОАWа nереможниця конкурсу 19 листопада 2007 року в Будинку вчите­ ля в м. Києві відбулося урочисте нагород­ ження переможців Всеукраїнського кон­ курсу науково-пошукових робіт серед школярів, студентів, учителів та педа­ гогічних працівників "Голодомор 19321933 рр. Україна пам'ятає!" Наймолодшою серед переможців стала \О-річна бровар­ чанка Алєся Соловйова. Вона присвятила свій реферат подіям Голодомору в Брова­ рах, записала спогади тих броварчан, які пережили ті трагічні події. Алєся була на­ городжена

дипломом,

електронною

"Історією України" та Кобзарем. І це не

перше дослідження Алєсі. Доля Бровар­ шини, П історія та культура цікавить ма­ леньку броварчанку.

травня 2007 року Правлінням Ук­ раїнського національного фонду "Взаємо-

16

1-

обставин. Також контролюється дотри­

совно відвідування їх дітьми. Звичайно, в

деякими

про це знати. І цей шрам у нашій моралі,

комен­ тарів. На моє запитання, в яких селах району фіксується більше правопору­ шень, скоєних неповнолітніми, в яких менше - Оксана Бойко пояснила, що як такої, тенденції немає. Наприклад, під час одного з рейдів було виявлено ви­ падки насильства у сім'ї в Требухові, ще й на одній вулиці, але це швидше збіг

тей, позбавлених батьківського піклу-

що дає

політиками. Боляче дивитись на надзвичайна складну дорогу визнання, якою йде

значна частина населення країни не хоче

"Вулиця", "Вок­

вирівнювання,

кою спільнотою,

.~32-1933 років, але ще прикріше, що

-

потребують

соціально-правового захисту неповно-

бо, як правило, "діти

що світова

не

літніх, системи обліку дітей-сиріт та ді-

батьківської опіки, виплат державної

Прикро,

"Підліток"

дами, ними

ладомору не лише сві-rовою, а й українсьзокрема,

Броварщини, їх назви зал",

розробленими програмами працюють з дітьми із "кризо··.их сімей" віком від 10 до 18 років. На території центру є школа дуальному

українська нація.

~

реабілітаційні центри "Сонячне світло" в Требухові та "Свобода" у Великій Димсрці. Протягом року створсн.о п'ять прийомних сімей, а найближчим часом очікується іще дві сім'ї. Наприклад, у "Сонячному світлі" структурній одиниці Міжнародного бла­ годійного фонду кваліфіковані педагоги, психологи, волонтери за спеціально­

вання, пріоритетів влаштування дітей без

~ільнота не знає цілого масиву подій

t

чий будинок сімейного типу Паплавсь­ ких у Гоголеві, дитячий будинок зміша­ ного типу "Надія" в Мокреці, соціально­

розуміння і примирення" при Кабінеті

Міністрів України вона була нагороджена почесною грамотою та цінним подарун­ ком за активну участь у ІІІ-му Всеук­ раїнському науково-творчому конкурсі серед учнІв старших класів ( Алєся тоді навчалася лише у 5-му) загальноосвітніх закладів на тему "Доля громадян України, постраждалих від нацистських пересліду­ вань" у номінаціях "дослідження" та "літе­ ратурна творчість". У номінації "дослідження" Алєся пред­ ставила роботу під назвою "Забути нікому не дозволено ... " про події, які пам'ятають наші броварчани. Дівчинка з ними безпо­ середньо спілкувалася, фотографувала. У номінації "літературна творчість" предс­ тавляла своє оповідання "Чому бабуся не їсть цукерок ... ", засноване на переживан­

нях своєї прабабусі Миронової Олександ­ ри Іванівни, яка проживає в Броварах, та два вірші. Інф. "Нового жипя".

фактично проживали без батьків, з бабусями, не отримували грошової допоці сім'ї відчули значне полегшення, тому

що

кошти

виділяються

для

підтримки

досить пристойні. Працівники служби у справах неповнолітніх систематично здійснюють контроль за тим, як опікуни витрачають отримані кошти, підтримують з ними постійний зв'язок. Важливим надбанням педагоги цього структурного підрозділу вважають той факт, що протягом двох років жодна

виховання дитину,

хоча за статистикою,

дитина з нашого району не потрапила до

це в основному педагоги та медики.

інтернатних

Стосовно профілактичної роботи. Сьогодні на обліку служби перебуває 64 не·повнолітніх, схильних до правопо­ рушень. На щастя, серед них не має дітей,

закладів обласного рівня. Всім давно зрозуміло, що ніякий подіб­ ний заклад, навіть найкращий, не зможе

замінити сімейну форму виховання. Науковці вже довели, що чотири роки перебування в інтернаті віднімає у дитини 1 рік розвитку. ·Неповнолітні

котрі стоять на обліку у нарколога, хоча фіксуються випадки епізодичного вжи­ вання алкогольних напоїв. З метою охо­

вступають у широке життя без необхідних

рони

життєвих навичок,

щення

створити

міцну

з

невеликим

сім'ю.

Броварщині відтворено

Тому

шансом

зараз

на

цілісну систему

влаштування дітей: функціонують дитя-

громадського

втягнення

діяльність

міністрації з гуманітарних питань, коор­

динатора дій В.Є. Шульги. Попереду- Новорічні та різдвяні свята­ головні свята дитинства. Та ми знаємо,

недопу­

що працівники всіх структурних підроз­

підлітків у злочинну

ділів док.падуть зусиль і зроблять все, щоб

порядку

працівники

співробітниками

нованому згідно

та

служби

міліції

разом

зі

систематично

здійснюють рейди по населеним пунктам

наші діти

відчували себе щасливими і комусь потрібними. Лариса ШАПКА.

І

НАМ ПИШУТЬ Хвилюючою і повчальною була екскур­ сія у рамках Всеукраїнської туристської­ краєзнавчої екскурсії "Краса і біль Ук­ раїни" для гуртківців Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст., яку здійснив Броварський районний центр туризму. Діти побачили і

почули багато цікавого і захоплюючого про своїх сусідів-світильнянців, про ста­ ровинне слов'янське городище, яке несе позитивну енергію на тих відвідувачів, хто приходить сюди з добрими намірами. Вразив дітей краєзнавчий музей у селі Перемога Баришівського району, роз­ повідь учителя про створення музею та історію села. Коли повертались додому, дітям спала на думку хороша ідея про створення краєзнавчого музею і в нашій Плосківській ЗОШ. Створення музею це давня мрія дирекції школи. Але лише ініціатива дітей спонукає нас до дій. З ра-

Музею в Ппоскому бути! зу ж виділили приміщення і закипіла ро­

ся подякувати тим, хто найбільше попов­

бота. Разом з керівником гуртка в селі

нив майбутній музей цікавими і вкрай

збирали експонати. Жителі села, до яких звернулись гурт­ ківці, схвалюють бажання дітей створити

потрібними матеріалами. Це

-

М.І. Кри­

вець, Є.О. Ніколаєнко, О.К. Топіха, С.Д. Топіха, Є.!. Строкач, В.П. Строкач.

музей. Вони не забарились з підтримкою:

Шановні плосківчани! У кого в родині

розповідали дітям про своїх рідних, ро­

збереглися матеріали, речі, що висвітлю­

дичів односельчан,

віддавали їхні речі:

документи, фотографії, листи та інше. Приміщення під музей наповнилось

ють культуру, побут жителів рідного села,

-

принесіть до школи або покличте по­

шуківців. Ми будемо вам дуже вдячні.

Одним із перших експонатів була скри­

потрібними експонатами. Ведеться робо­ над систематизацією зібраного ма­

ня. Хай вона станс символом нашого му­

теріалу.

зею

та

Гуртківці вдячні вчителям, жителям се­

-

нескінченної щедрості, мудрості,

багатства душі наших земляків.

ла, котрі віддали багато різних речей -до­

Катерина БУЗНИК,

рогих, пам'ятних для їхніх родин. Хочеть-

керівник гуртка.


14 листопада у Броварській центральній районній бібліотеці відбувся семінар бібліотечних працівників Броварської ЦБС під назвою "Бібліотека - центр чи­ тання і формування інфор­ маційної культури

користу­

ІІІА/О ТЕКА: У 14АІІІУТНt - 3 ОRТИІ4/314014 кафедрах абонементу Броварсь­

зазначила, що бібліотечні пра­ цівники, як завжди, з тривогою

вачів". Розпочався він з ліричної час­

кої районної бібліотеки - ди­ тячій, юнацькій і дорослій - об­ слуговуються 2852 читачі. Цього

ріоду, адже в багатьох бібліоте­

тини

року ці

ках холодно і сиро. Проте в цьо­

презентації вже четвертої

-

збірки поезій "Древо роду" Надії Кольцової, бібліотекаря Тре­

20003

кафедри

зареєстрували

відвідування читачів

повідно,

очікують осінньо-зимового пе­

від­

му році

ситуація

значно

змі­

Кни­

нилася. Приємно констатувати,

бухівської сільської бібліотеки, з жовтня ц.р. - члена Спілки жур­ налістів України. Надія Ти­ мофіївна привезла для перегля­

говидача за цей період стано­ вить 50272 примірники (дитяча кафедра- 14956 книг, юнацька-

ду відеофільм та виконала власні

місяців ц.р. читачами читально­

пісні разом з донькою - Окса­ ною Корнійко, автором музики. Кілька слів про творчість колеги сказала Л.І. Чебіна, а директор Центральної бібліотечної систе­ ми Л.В.Кошелєва від імені всіх присутніх вручила поетесі квіти. Н.Т.Кольцова передала примір­ ники своєї книги у фонди ЦРБ

го залу районної бібліотеки ста­

що нині в 1О приміщеннях про­ ведено або проходить капре­ монт. Коли раніше такого мож­ на було дочекатися? В деяких бібліотеках, зокрема в Димит­ рові, капремонт уже завершено. Сюди· приємно зайти - затишно, чисто, тепло. Ремонт у стадії за­ вершення у Зазим'ї. Вікна, стіни, підлога - за євростандар­ том. Читачам теж буде приємно бачити таку красу. Ремонту дочекалася Літоч­ ківська бібліотека. Грибок, щі­ лини, сирість, холоднеча - чи­ тачі раніше просто втікали звід­

17720,

6528, 6826 і 6649.

-

доросла

За

- 17596).

ли

2542 жителі міста і району (17142 відвідування за цей пе­

ріод,

а книговидача становить

примірників). Про те, як живеться нині цьо­

46955

му розгалуженому осередку куль­

тури, йшла серйозна розмова на

семінарі.

Про

формування

та сільських і селищних· бібліо­

інформаційної культури корис­

тек.

тувачів -дорослих і дітей

Броварська

централізована

бібліотечна система - це цент­ ральна районна, три селищні та

29

сільських книгозбірень. Ста­

ном на

І

1 листопада

І

Ранкова молитва

06.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини Спорт Погода Глобус України 07.55, 08.40 Православний

07.15, 08.10 , 07.20, 08.15

календар

Ера бізнесу Ера здоров'я VІР-сніданок Рейтингова панорама Ранкові поради 15.55 Футзал. Чемпіонат Євроnи. 18.20 Український вимір 18.55 Ситуація 19.00 Новини 19.15, 21.25 Діловий світ

07.10 07.30

19.30 Громадська варта 19.45, 21.40 Світ спорту 19.50 Погода 19.55

..

і :вІВJ:().

.··•. -.-~'t'ді!І4Т ·· · ·

vт:1

"Доброго ранку, Україно!" 06.00 Ранкова молитва

06.00

06.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.15, 08.1 О Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус України 07.55, 08.20 Православний календар

Ера бізнесу Будмайданчик Дай лапу! Ранкові поради Новини Діловий світ Погода Цивілізація на ім'я "Україна" 09.55 3х4. Домашнє відео 10.25 Експерти дозвілля

07.10 07.35 07.45 08.45 09.00 09.10 09.20 09.25

10.55, 12.55, 14.55, 18.55 Ситуація

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новини

11.10, 13.10, 15.15 Погода 11.20 Життя триває 12.20 "Собаки від А до Я" 13.15 "Один за всіх" 14.15 ДІф "Великі Соро-

;;;'~~~.вот·

УТ-1 "Доброго ранку, Ук­ раїно! Алчевськ 06.00 Ранкова молитва

06.00

06.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус України 07. 1О Ера бізнесу t>7.55, 08.20 Православний календар

08.45 Ранкові поради 09.00 Новини 09.10 Діловий світ 09.20 Погода 09.30 Історія ресторану 10.00 "Світське життя" 10.20 Д/с "Легенди Середземномор'я"

10.55, 12.55, 14.55, 18.55 Ситуація

11.00, 13.00, 15.00, 19.00

ц.р. на трьох

20.30 21.00 21.50 21.55 22.55 23.00

-

гово­

рили на семінарі методисти ЦРБ О.П.Данильченко, С.М.Бесе­ діна, працівники бібліотек-фі­ ліалів району. Директор ЦБС Л.В.Кошелєва

ДІф "Хліб насущний"і

Новини Погода "Один за всіх" "Трійка", Кено Підсумки

1+1 06.00, 07.45 '"Сніданок з 1+1" 07.00 "Гаррі та Гендерсони" 07.30 М/с "Веселі мелодіІ09.05 Т/с "Кадети • З" 10.05 Т/с "Моя прекрасна нянька"

10.30 "Серцю не накажеш" 11.30 "Караоке на майдані" 12.20 "Шанс" 14.00 "Хто в домі господар?" 14.30, 19.30 "ТСН" 14.55, 20.10 "ТСН. Погода" 15.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"

15.30 "Всі жінки · відьми" 16.20 "Сімейні справи" 17.25 "Янгол-охоронець" 18.30 "Серцю не накажеш" 20.15 Т/с "Атлантида" 21.15 Т/С "Кадети" 22.10 Т "Рим · 2" чинці"

ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.25 Новини 06.10 "Доки всі вдома" 06.45 "Уроки тітоньки Сови" 07.10, 08.10 "Ранок з Інтером"

08.50 Т/с "Ваша честь" 09.55, 20.30 Т/с "Тетянин день

10.55, 19.00 "Багата і кохана" 12. 1О Х/Ф "Це могло стати· ся із тобою" Д/ф "В.Винокур і Л.Лещенко. Історія однієї дружби" 15.25 Х/Ф "Своя-чужа сестра" 17.40 "Чекай мене" 20.00 "Подробиці" 21.30 Т/с "Платина" 22.35 ДІф "Убивство .Кен­ неді" ІСТV 05.40 Служба розшуку дітей

14.15

05.45 Факти тижня 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00, 19.15

1+1 06.00, 07.45 "Сніданок з 1+1" 07.00 "Гаррі та Гендерсони" 07.30 М/с "Веселі мелодіІ09.00 Т/с "Кадети · З" 10.05 Т/с "Моя прекрасна

15.30 16.20 17.25 18.30

"Всі жінки · відьми" "Сімейні справи" "Янгол-охоронець" Т/с "Серцю не нака-

жеш·

20.15 21.20 21.30

Т/с "Атлантида" "Про Лігу"

Футбол. Ліга чемпі· онів: "Динамо (Київ) "Рома"

ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.ЗО Новини 06. 1О Знак якості. Згущене молоко.

06.55 "Уроки 07.10, 08.10

тітоньки Сови". "Ранок з Інте·

ром"

08.50, 16.30 Т/с

"Оператив­ ний псевдонім-2". 09.55, 20.30 Tjc "Тетянин день".

10.55, 18.55 Tjc

"Багата і

кохана".

12.10 Т/с

HЯHbKjl"

1О.ЗО

"Серцю не накажеш" 11.ЗО "Не родись вродлива" 12.ЗО "Янгол-охоронець" 13.30 Т/с "Атлантида" 14.30, 19.30 "ТСН" 14.55, 20.10 "ТСН. Погода" 15.00 Т/с "Моя прекрасна Новини

11.10, 13.10, 15.15 Погода 11.20 Життя три ва є 12.20 "Собаки від А до Я" 13.15 В гостях у Д.Гордона 14.1 О Далі буде ... 14.50 Служба розшуку дітей 15.25 Індиго 15.45 "Птахи · крила природи" 16.45 Д/с "Легенди Середземномор'я"

17.15 "Пологове відділення" 18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.35, 21.25 Діловий світ 19.45, 21.40 Світ спорту 19.50 Мегзлот 20.00 "Пологове відділення" 21.00 Новини 21.50 Погода 22.00 "Світське життя" 22.20 Історія ресторану 22.50 Лото, Трійка, Кено 23.00 Підсумки

1+1

"Платина" 1З.15 ДІф "Убивство Кен­ неді" 14.15 Tjc "Любов як лю­ бов". 15.25 "Знак якості". Гірчи­ ця.

17.45

"Ключовий момент".

06.00, 07.45 "Сніданок з 1+1" 07.00 "Гаррі та Гендерсони" 07.30 М/с "Веселі мелодіІ09.00 ДІф "Заповітам Бендера вірні" 10.05 Т/с "Моя прекрасна нянька" 10.30 "Серцю не накажеш" 11.ЗО "Не родись вродлива" 12.ЗО "Янгол-охоронець" 13.30 Т/с "Атлантида" 14.30, 19.30 "ТСН" 14.55, 20.10 "ТСН. Погода"

Т/с "Моя прекрасна нянька"

15.00

15.30 "Всі жінки · відьми" 16.20 "Сімейні справи" 17.25 "Янгол-охоронець" 18.30 "Серцю не накажеш" 20.15 Т/с "Атлантида" 21.15 Т/с "Кадети· З" 22.10 Т/с "Рим • 2" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.35 Новини 06.10 "Знак якості". Гірчиця.

належного

вигляду,

поповнення новою літературою, централізоване

явно бракує.

поповнюють самі читачі, такі, як

С.В. Крючков, С.М. Ярош, M.l. Пилипенко, Т.М. Зеленіна, І.В. Конопля та багато інших. Але

Нині триває передплата періо­ дики для ЦБС, усіх й філіалів. І немає

-

ніяких

без підтримки з боку влади на

нарікань

місцях, меценатів змін на краще

задовольняються запити

не відбудеться. Тому бібліотечні

читачів усіх вікових категорій і соціальних груп

-

працівники

дітей і дорос­

виділяє

лих, студентів і пенсіонерів. Га­

зети і журнали от з

-

книгами

втішні

вдячні

кошти

на

всім,

хто

придбання

книг, поповнює фонди новою

на всі смаки. А

справи

при­

руй бібліотеці книгу" й фонди

стають

ри.

здається,

Звичайно,

ємно, що в рамках акції "Пода­

справжніми осередками культу­

тут,

забезпечення

фондів бібліотек недостатнє. ~ Якщо й надходять новинки - їх

літературою

не такі

з

власних

кни­

гозбірень. Поділіться і ви сучас­

- фонди рік від року

старіють, не відповідають сучас­

ними,

ним запитам відвідувачів біб­ ліотек. Бракує новітньої літера­

те в бібліотеці, якої літератури

си. Завдяки допомозі райдер­

тури з різних сфер нашого ди­

вона потребує. Отож не будьте

жадміністрації, благодійному фонду "Відродження", а також

намічного життя. Звичайно, біб­ ліотекарі намагаються всіма способами максимально вико­ нувати замовлення читачів, але

байдужими

сільраді тепер усе це позаду. Приємно констатувати, сказа-

06.30, 08.35 300 секjгод 06.35 М/с "Місто ледарів" 07.00 Т /с "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09.10 Х/ф "Один прекрас· ний день"

11.05, 16.00 Галілео 11.40 Останній комік. 12.45 Факти. День 13.05 Т/с "Своя людина" 14.05 Х/Ф "Таксі" 16.35, 20.20 Т /с "Вулиці розбитих ліхтарів" 18.45 Факти. Вечір 19.20 Т/с "Геро·І21.25 Х/Ф "Обитель зла" СТБ 05.30 Ранковий виграш 07.00, 08.00, 18.00 Вікна­

07.05, 08.10 "Бізнес+" 07.10 Історичний детектив. Андрій Вишинський. Червоний інквізитор "Добровольці"

08.35 10.55

12.55 "Лікарська таємниця" 14.00 "Становлення людини" 16.05 "Їмо вдома" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 Х/Ф "Максим Перепелиця"

21.25 22.00 22.25

"Кулагін та Партнери" Вікна-Новини "За вікнами"

НОВИЙ КАНАЛ Т/с "Прискорена до­ помога-2" 06.05 Т/с "Студенти"

05.40

06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 13.55 М/с "Підлітки· титани

07.20, 08.15, 19.20 Погода 07.45, 14.55 Батьківський контроль

08.25, 13.35

М/с

"Злюки

бобри"

новини

"Якщо ти мене

"Подробиці". 21.ЗО Tjc "Платина". 22.З5 ДІф "Убивство Кен­ неді" ІСТV 06.00, 03.05 Факти 06. 15, 07.50 Ділові факти

20.00

нянька"

Індиго ДІс "Птахи крила природи" 16.45 Д/с "Легенди Серед· земномор'я" 17.15 "Пологове відділення" 18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.30, 21.25 Діловий світ 19.45, 21.40 Світ спорту 19.50 Погода 19.55 "Пологове відділення" 21.00 Новини 21.50 Погода 22.00 "Світське життя" 22.20 Історія ресторану 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки

15.25 15.45

ла Л.В.Кошелєва, що завдяки районній владі, таким сільським головам, як Л.А.Пінчук з Літак, Л.В. Спичак із Зазим'я, П.В. Примак із Гоголева, С.Д. Вели­ ченко із Рожівки та ще декому з їх колег, бібліотеки набувають

06.20, 08.00, 09.00, 19.15 Погода 06.25, 08.З5 300 секjгод 06.30 М/с "Місто ледарів". 07.00, 10.10 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09.10. 16.35 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів". 10.50, 15.50 Галілео 11.40 "Готель "Вавилон". 12.45 Факти. День 1З.О5 Т/с."Своя людина". Фінал 14.10 Т/с "Кохання у Берліні".

"Кремлівські аси" 08.З5 Х/Ф "Максим Перепе-

07.10

лиця

"Паралельний світ" • "Особисті історіі." "Лікарська таємниця" 1З.40 "Зоt вікнами" 14.45 "Документальний де· текти в. Зашморг волі" 15.15 "В пошуках істини. Пояс цариці амазонок" 15.55 "Битва екстрасенсів" 17.00 "Навколо світу" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 "Правила життя. Синдром самогубця" 20.25 "Російські сенсації. Раби кредиту" 21.30 "Кулагін та партнери" 22.00 Вікна-Новини 22.25 "Нез'ясовно, але факт"

10.50 11.40 12.40

НОВИЙ КАНАЛ

05.40

Т/с

"Конфіденційна

кухня

14.55, 19.20 Т/с "Геро·І-. 18.45 Факти. Вечір 20.20 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів-б". Бойовик "Адреналін" СТБ 05.30 Ранковий виграш 07.00, 08.00, 18.00 Новини 07.05, 08.10 "Бізнес+"

21.25

06.55 "Уроки 07.10, 08.10

09.05 Фабрика зірок. 11.15 Х/Ф "Добийся успіху" 13.30, 19.00 Репортер 14.25 Т/с "Ханна Монтана" 16.00 "Вероніка Марс" 17.00 "Кулл-завойовник" 19.15

тітоньки Сови" "Ранок з Інте·

ром"

08.50, 16.35 Т jc

"Оператив­ ний псевдонім-2". 09.50, 20.ЗО Т/с "Тетянин день". 10.55, 18.55 Tjc "Багата кохана·. 12.10 Т/с "Платина" 1З. 15 "Убивство Кеннеді" 14.20 "Любов як любов". 15.30 "Знак якості". Сухий корм для котів. 17.50 "Ключовий момент" 20.00 "ПодробицІ. 21.30 Т/с "Платина·. 22.35 ДІф "Любов Поліщук. Останнє інтерв'ю· ІСТV 05.55 Служба розшуку дітей 06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти

06.20, 08.00, 09.00, 19.15 Погода

06.25, 08.35 300 сек/год 06.30 М/с "Місто ледарів".

06.05 Т jc "Студенти" 06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 13.45 Mjc "Підлітки· титани"

07.20, 08.15, 19.20 Погода 07.45, 14.45 Батьківський контроль

08.25, 13.35

М/с

"Злюки

07.00, 10.10 "Леся+Рома·. 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09.10, 16.35 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів". 10.50, 15.50 Галілео 11.40 "Готель "Вавилон". 12.45 Факти. День 13.05 Т/с "Паралельно коханню". 14.10 "Кохання у Берліні". 14.55, 19.20 Tjc "Геро(. 18.45 Факти. Вечір 20.20 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів-б". 21.25 Х/Ф "Пітбуль •. СТБ 05.30 Ранковий виграш 07.00, 08.00, 18.00 Вікна-но­ вини

07.05, 08.10 "Бізнес+" 07.10 Анастас Мікоян. Крем· лівський довгожитель 08.З5 Х/ф "УвагаІ Всім ПОС· там"

19.25 Т/с "Солдати" 20.30 1V-табло·Ід 21.00 Т/с "Щасливі разом" 22.00 Tjc "Колишня" 23.00 Фабрика зірок. УКРАЇНА

06.30 Мультфільми 07.20 Autoпews 07.50 Т jc "Клон" 09.00 Т/с "Безмовний свідок"

09.40 Т/с "Затьмарення" 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.30 Щиросерде зізнання

Х/ф

13.00

Т/с

"Олександрівсь·

кий сад· 2" 16.00 Срібний апельсин 17.00, 20.00 Подіі 17.15, 20.25 Спортивні подіі 17.25, 20.35 Погода 17.30 Т/с "Затьмарення" 18.30 Т jc "Дві долі • 2" 20.45 Критична точка 21.10 Х/Ф "Війна"

5

КАНАЛ 05.00 Програма переда·• 06.10, 18.45 "Київський час"

разом"

18.00 "Молодий вовкодав" 19.15 Спортрепортер 20.30 1V-таблоїр. УКРА] НА

06.30, 17.00, 20.00 Подіі 07.00, 17.15, 20.25 Сnор­ тивні подіі

07.05, 17.25, 20.35 Погода 07.20, 16.00 Срібний апельсин

07.50 Т/с "Клон" 09.00 "Безмовний свідок" 09.40 Tjc "Затьмарення" 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.ЗО Щиросерде зізнання

1З.ОО 15.00

Х/Ф "Огарьова, 6". Тjc "Олександрівський сад- 2" 17.ЗО Tjc "Затьмарення", 18.30 Т jc "Дві долі • 2" 20.45 Критична крапка 21.10 Х/Ф "Повний подих"

10.35 "Паралельний 11.30 "Правила

світ" життя. Синдром самогубця" 12.40 "Лікарська таємниця" 1З.45 Х/ф "Пригоди. Шерло­ ка Холмеа і доктора Ватсона" 17.00 "Навколо світу" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 "Зіркове життя. Зірка на один день" 20.20 "Слідство вели" 21.30 "Кулагін та партнери" 22.00 Вікна-Новини 22.25 "Нез'ясовно, але факт"

НОВИЙ КАНАЛ

Т/с "Конфіденційна кухня" 06.05 Т/с "Студенти"

05.40

06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 13.55 М/с "Підлітки· титани"

07.20, 08.15, 19.20 Погода 07.45, 14.55 Батьківський контроль

приєднуйтесь до Читачі

будуть

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

"Погода у світі"

06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 22.40 "Погода в Україні" 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 "Час НО· 07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22.15 "Погода на курор· тах"

07.50 "Автопілот-новини" 09.30 "Час-Тайм" 10.05, 13.05, 16.05 "Час: світ" 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 "Прес-конференцїі"

11.05, 14.05, 17.05

"Час:

регіони"

14.30, 15.30 "5 елемент" 16.10, 17.10 "Майдан" 18.15 "Особливо небезпечно" 19.20, 20.15 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин"

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16.15, 2З.40 "Погода у

21.00 22.25 23.00

"Час" "Час економіки" "Час новин" ТО НІС Клуб 700 Гіганти

06.00 06.30 07.00 Чудернацькі світи 07.55 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.55, 18.50, 21. "Погода"

08.20 Спецпроект 09.00, 16.55 "Дві правди" 10.00, 15.05 Життя мрія 10.30 Генезис-2 11.30 Рятівники 12.00, 17.50 Жіночий 12.40 Замки Європи 13.05 Кращі готелі світу 14.00 Чиста наука 15.50 Світ природи Бі бі сі 18.30, 20.30 "24 години" 18.45, 21.00 ·Спорт" 19.00 Таємниці розвідки 19.30 Цей дивовижний світ 20.00 Стихія 21.10 Абсолютна Стихія 22.10 "Світські хроніки" 22.30 18.15 "Територія закону" 19.20, 20.15 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.25 "Час економіки" 23.00 "Час новин"

світі"

ТОНІС

06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту" . 06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в Україні"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 "Час НО·

06.00 Клуб 700 06.30, 07.50, 18.45, 21.00 "24 години. Спорт" 06.35, 15.50 Світ природи 07.30, 18.30, 20.З0 "24 ГО· дини"

07.55 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.20, 08.55, 18.50, 21.05 "Погода"

09.00, 16.55 "Дві 10.00, 22.10

правди" "Світські

хроніки"

вин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22. 15 "Погода на курор­ тах"

07.50 "Автопілот-новини" 09.30 "Час-Тайм" 10.05, 13.05, 16.05 "Час: світ" 10.30, 11.ЗО, 12.30, 13.30 "Прес-конференціІ-

11.05, 14.05, 17.05

"Час:

регіони"

14.30, 15.ЗО "5 елемент" 16.30 Програма "Арсенал" 17.ЗО Програма "Драйв" 1З.35 М/с "Злюки бобри" 09.00 Х/Ф "Деніс-мучитель" 11.20, 19.25 Tjc "Солдати"

08.25,

12.25, 22.00 Т/с "Колишня" 13.30, 19.00 Репортер 14.25 Т/с "Ханна Монтана" 15.25, 23.00 Фабрика зірок. 16.00 Т/с "Вероніка Марс" 17.00, 21.00 Т/с "Щасливі разом"

18.00 "Молодий вовкодав" 19. 15 Спортрепортер 20.30 1V-таблqїр. УКРАІНА

06.30, 07.00, 07.05, 07.20,

корисними

вам вдячні.

06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 13.15

бобри"

09.00 Х/Ф "Людина-метеор" 11.20, 19.25 Tjc "Солдати" 12.25, 22.00 Т/с "Колишня" 13.30, 19.00 Репортер 14.15 Tjc "Ханна Монтана" 15.15, 2З.ОО Фабрика зірок. 15.55 Т/с "Вероніка Марс" 16.50, 21.00 Т/с "Щасливі

-

благодійників!

вин"

"Нестерпна

жорстокість"

15.00

цікавими,

книжками. А ще краще- з'ясуй­

17.00, 20.00 Подіі 17.15, 20.25 Спорт 17.25, 20.35 Погода 16.00 Срібний апель-

син

07.50 Tjc "Клон" 09.00 "Безмовний свідок" 09.40 Т/с "Затьмарення" 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.30 Щиросердне зізнання

10.20, 15.05 життя-мрія 10.50, 20.00 Стихія 11.20, 19.00 Таємниці розвідки

11.55 Служба 12.00, 17.50

розшуку дітей Жіночий пог-

ляд

Школа ремонту 13.З5 Підводний світ 14.00, 21.10 Абсолютна стихія 19.ЗО Цей дивовижний світ 22.30 Т/с "Прокляті королі"

12.40

12.ЗО Х/Ф "Повний подих" Т jc "Олександрівський сад· 2" 17.30 Tjc "Затьмарення" 18.30 Т/с "Дві долі· 2" 20.45 Критична крапка 21.25 Футбол. Ліга Чем· піонів. "Селтик" (Глазго) · "Шахтар" (Донецьк) 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16.15 "Погода у світі"

15.00

06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17. 15, 22.40 "Погода в Україні"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 12 ОО, 13.00, 15.00, 16.00,

08.30, 11.00, 14.00, 17.00,

4


18.00, 19.00

"Час

но­

вин"

тах"

"Автопілот-новини"

Новини

06.35, 07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус України 07.10 Ера бізнесу 07.30 Ера якості 07.40 VІР-сніданок 07.55, 08.20 Православний календар

08.45 Ранкові поради 09.00 Новини 09.10 Діловий світ 09.20 Погода 09.30 Історія ресторану 10.00 "Світське життя" 10.20 д/с "Легенди Середземномор'я"

10.55, 14.55, 18.55 Ситуація 11.00, 15.00, 19.00 Новини 11.10, 15.15, 19.50 Погода 11.30 Біатлон. Кубок світу. індивЩуальна гонка 13.З5 "Собаки від А до Я"

14.10

61З (Єврейська nрог-

=::,::,;:;:::=/:=:,:·.,

fІ'іЯТНИц··:·я·:·

. .,.,·· .;

·:::;.:зQ~~стІ>п~·-·····.·. УТ-1 "Доброго ранку, Ук­ раїно!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 08.00

06.00

Новини

06.З5, 07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус України 07.10 Ера бізнесу 07 .ЗS Будівельний майданчик 07.55, 08.40 Православний календар

Ера відпочинку Ранкові поради Новини Діловий світ Погода Історія одного ресто­

рану

"Світське життя" д/с "Легенди Середземномор'я"

10.00 10.20

10.55, 12.55, 14.55 Ситуація 11.00, 1З.ОО, 15.00 Новини 11.10, 1З.10 Погода 11.20 Життя три ва є 12.20 "Собаки вЩ А до Я" 1З.15 "Ваш вихЩ"

УТ-1 Ранкова молитва Дні, які вразили світ Погляд з Д.Теленко-

вим

07.05 Автоера 07.30 Олімnійські

ме-

ридіани України 08.00 "Оріфлейм" 08.25 Форсайт 08.45 Дні, які вразили світ 09.00 Погода 09.05 Екіnаж 09.З5 Хто в домі хазяїн? 10.05 Вихідні nо-українськи

10.25 Експерти дозвілля 10.55 Історія ресторану 11.25 "Світське життя" 12.05 Богатирські ігри. 13.05 Чотири стіни 1З.25 Здорово Футбол. "Динамо" (Київ) -"Чорноморець"

13.55

(Одеса) В перерві: Погода

}4.50 16.05

Кіно,

регіони"

nрироди" д/с "Легенди Середземномор'я" 17.15 "Пологове вЩділення"

16.45

06.05, 06.30, 07.00, 08.00

• •

"Час:

рама)

"Доброго ранку, Україно!" 06.00 Ранкова молитва

06.00 06.05 06.15

"Прес-конференціІ~

14.50 Служба розшуку дітей 15.25 Індиго 15.45 д/с "Птахи - крила

06.00

08.20 08.45 09.00 09.10 09.20 09.30

16.ЗО "Не перший погляд"

11.05, 14.05, 17.05

: : і:~~,~-~-1

t

14.ЗО, 15.ЗО

1З.О5, 16.05 "Час: світ" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, 13.ЗО

10.05,

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22. 15 "Погода на курор­ 07.50

09.ЗО "Час-Тайм"

ua

·····•tцюя•.•·/··•••··•••·····.•: rрумя········· УТ-1

Ранкова молитва

06.00 06.05 07.00

Правда про наркотики

07.45

Подіі світу. Підсумки

08.20 08.40 09.00 09.10

Автоконтинент

Погляд

Каnітал-шоу "Патріот"

Погода М/Ф "Морозики-морози", "Шалтай-болтай" 09.35 Крок до зірок 10.05 Mjc "Вуличний футбол" 10.35 М/с "Горець" 11.05 3х4. Домашнє вЩео 11.35 Цивілізація на ім'я "Україна" 12.05 Нова армія 12.35 Сільський час 1З.О5 Садиба+ 13.25 Здоров'я 1З.50 Погода 14.00 "Ваш вихЩ"

15.00 Аудієнція 15.25 Благовісник 15.55 "Милосердя" 16.15 Вікно в Америку 16.40 В гостях у Д. Гордона 17.30 "Діловий світ." 18.05 Х/Ф "Безстрашне кохання"

20.00 д/Ф "Історія про нас", 21.00 Новини 21.1 О Погода 21.20 "Світське життя"

18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.ЗО, 21.25 Діловий світ 19.45, 21.40 Світ спорту 20.00 д/ф "Побічні жертви" 21.00 Новини 21.50 Погода 22.00 "Світське життя" • 22.20 Історія ресторану 22.55 Трійка, Кено 2З .ОО Підсумки

1+1 06.00, 07.45 "СнЩанок з 1+1" 07.00 "Гаррі та Гендерсони" 07.ЗО М/с "Веселі мелоді1~

09.00 Tjc "Кадети-З" 10.05 Т/с "Моя nрекрасна нянька"

10.ЗО "Серцю не накажеш" 11.ЗО "Не родись вродлива" 12.ЗО "Янгол-охоронець" 1З.ЗО Tjc "Атлантида" 14.30, 19.30 "ТСН"

14.10 "Надвечір'я" 15.15 Біатлон. Кубок світу. 17.15 Український вимір 17.55 Футбол. "Таврія" (Сімферополь) - "Вор­

2З.ОО Підсумки

1+1 06.00, 07.45 "Сніданок з 1+1" 07.00 "Гаррі та Гендерсони" 07.ЗО Mjc "Веселі мелоді1~ 09.00 Т/с "Кадети-З" 10.05 Tjc "Моя прекрасна нянька" 10.ЗО "Серцю не накажеш" 11.ЗО "Не родись вродлива" 12.ЗО "Янгол-охоронець" 13.30 Т/с "Атлантида" 14.30, 19.30 їСН" 14.55, 20.10 їСН. Погода" 15.00 Tjc "Моя прекрасна нянька" 15.30 "Всі жінки - відьми" 16.З5 Книга, ua "Перехрестя" Футбол. "Металург" (Донецьк) "Дніnро" (Дніnроnетровськ) 18.50 В перерві: Мегзлот 20.00 д/Ф "Історія про нас" 21.00 Новини 21. 1О Світ сnорту 21.25 Дитячий nісенний конкурс "Євробачення 22.50 Кота, Трійка, Кено 2З.ОО Подіі світу. Підсумки

17.20 17.55

1+1 06.00 07.00 08.00 09.05 10.05 11.10

М/Ф "Суnеркнига" "Топ Гір"

"Сніданок +" "Хто там?" "Смачна країна" М/ф "Війні і Ламnі святкують Геловін" 12.20 "Танці на льоду - 2. Оксамитовий сезон" 14.00 "Юрмаліна" 15. 15 "Хто в домі господар?" 15.45 "Найрозумніший" 17.30 Х/Ф "Туnий та ще туnіше" 19.30 "ТСН"

елемент"

17.30 "Феєрія nодорожей" 18.15 "Велика nолітика", 19.20, 20.15 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 14.55, 20.10 їСН. Погода" 15.00 Tjc "Моя nрекрасна нянька"

15.ЗО "Всі жінки - вЩьми" 16.20 "Сімейні справи" 17.25 "Янгол-охоронець" 18.ЗО "Серцю не накажеш" 20.15 Tjc "Атлантида" 21.20 Tjc "Кадети-З" 22.15 "Я так думаю" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.З5 Новини 06.10 "Знак якості". Сухий корм для котів. 06.55 "Уроки тітоньки Сови". 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром"

16.З5 Т/с "Оператив­ ний псевдонім-2". 09.55, 20.ЗО Tjc їетянин

08.50,

день".

"Багата і кохана". "Платина" 1З.15 д/Ф "Любов Поліщук. Останнє інтерв'ю" 14.25 "Любов як любов". 15.ЗО "Знак якості". Майонез. 17.50 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці".

10.55, 18.55 Tjc 12.10 Т/с

16.20 "Сімейні справи" 17.25 "Без табу" 18.30 "Серцю не накажеш" 20.15 Т/с "Атлантида" 21.20 їанці на льоду-2." ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.35 Новини 06.10 "·Знак якості". Майонез. 06.55 "Уроки тітоньки Сови". 07.10, 08.10 "Ранок з Інтером"

"Оператив­ ний псевдонім-2". 09.55, 20.30 Tjc їетянин день".

08.55, 16.35 Tjc

10.55, 18.55

Т/с "Багата і

кохана".

12.10 Т/с

"Платина". 1З.15 д/Ф "Діти-зірки" 14.25 "Любов як любов". 15.35 "Знак якості". Чіпси з сиром.

17.50 20.00

"Ключовий момент"

"Подробиці". 21.ЗО "Свобода С.Шустера". ІСТV 06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти 06.ЗО, 08.00, 09.00, 19.15 Погода

20.00 22.00 06.00

"Час".

21.00 22.25

"24 години. Спорт'· 15.50 Світ nрироди 07.ЗО, 18.ЗО, 20.ЗО "24 го­

"Час економіки" 2З.ОО "Час новин"

Об.ЗS,

ТОНІС

дини"

Клуб

06.00 Об.ЗО,

700 07.50, 18.45, 21.00

22.З5 д/Ф "Діти-зірки". ІСТV 06.00, 04.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти

06.20, 08.00, 09.00, 19.15 Погода 08.З5 ЗОО секjгод Об.ЗО М/с "Місто ледарів". 07.00, 10.10 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09.10, 16.З5 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів". 10.55, 15.50 Галілео 11.40 "Готель "Вавилон". 12.45 Факти. День 1З.О5 Tjc "Паралельно ко-

06.25,

їанці з зірками -З" Х/Ф "Імперія вовків" ІНТЕР Мjс "Люди Ікс: Ево-

люція".

"Свобода С. Шустера". їелеформат". "Картата nотата". "Аншлаг і комnанія" "Жди меня". 1З.45 "Городок" 14.20 д/ф "Г. Хазанов" 15. 15 Х/Ф "Чартер·. 17.00 Х/Ф "Без особливих прикмет". 18.55 Т/с "Ваша Честь". 20.00 "Подробиці" 20.25 "Юрмаліна-2007". 22.45 Х/ф "Кашалот". ІСТV 05.40, 07.25 Погода 05.45 Свобода слова 07.З5 Автоnарк 08.05 Х/ф "Мушкетер". 10.20, 14.00 Найкращі анекдоти з Росіі 10.55 Програма "Леся+Рома". 11.40 Дитина-робот. 12.45 Факти. День

07.00 10.10 10.45 11.30 12.30

"Банкнота"

07.55 08.00

14.10 "Кохання у Берліні". 14.55, 19.20 Т/с "ГероГ. 18.45 Факти. Вечір 20.20 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів-б". "Павутиння". СТБ 05.ЗО Ранковий виграш 07.00, 08.00, 18.00 Вікна­

21.20 Х/Ф

Х/Ф "Без особливого ризику" 10.45 "Нез'ясовно, але факт" 11.45 "Зіркове життя. Зірка на один день" 12.45 "Лікарська таємниця"

08.35

13.50 Х/Ф "Пригоди Шерло­ ка Холмеа і доктора Ватсона" 17.00 "Навколо світу" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 "Моя nравда. Бороть­ ба за право бути: Лю­ бов Поліщук" 20.20 "СлЩство вели" 21.ЗО "Кулагін та Партнери" 22.00 Вікна-Новини 22.25 "Паралельний світ"

НОВИЙ КАНАЛ

07.05, 08.10 "Бізнес+" 07.10 "Великий вождь.

05.40 "Конфіденційна кухня" 06.05 Т/с "Студенти" 06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "ПЩйом" 06.55, 1З.45 М/с "ПЩлітки 07.20, 08.15, 19.20 Погода 07.45, 14.50 Батьківський контроль

1З.35 бобри"

До­

06.З5, 08.З5 300 секjгод 06.45 Акули бізнесу-З 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Сnорт 08.05 Каламбур 09.10 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів".

10.10 Т/с "Леся+Рома". 10.55, 15.50 Галілео 11.40 "Готель "Вавилон". 12.45 Факти. День 1З.О5 Т/с "Паралельно коханню". 14. 1О "Кохання у Берліні". 14.55 Т/с "ГероГ. 16.З5 Х/Ф "Мушкетер". 18.45 Факти. Вечір 19.20 Свобода слова 21.ЗО "Максимум" в Україні 22.05 Ти не nовіриш! 22.50 Трилер "Основний інстинкт-2" СТБ 05.30 Ранковий виграш 07.00, 08.00, 18.00 Вікнановини

07.05, 08.10 "Бізнес+" 07.1 О "Битва за Гімала·І~

М/с

"Злюки

09.00 Х/Ф "Денніс-мучитель" 11.20, 19.25 Т/с "Солдати" бов Поліщук" "Лікарська таємниця" 1З.50 Х/Ф "Пригоди Шерло­ ка Холмеа і доктора Ватсона" 17.00 "Навколо світу" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 Городок 20.ЗО "Веселий концерт" 22.00 Вікна-Новини 22.20 Х/ф "Бішунмо-летю­ чий воїн"

12.50

НОВИЙ КАНАЛ 05.З5 Служба розшуку дітей 05.40 "Конфіденційна кух­ ня"

06.05 Tjc "Студенти" 06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "ПЩйом" 06.55, 1З.45 Mjc "ПЩлітки · титани"

07.20, 08.15, 19.15 Погода 07.45, 14.50 Батьківський контроль

1З.35 М/с "Злюки бобри" 09.00 Х/Ф "Серце дракона.

08.25,

Новий nочаток"

08.З5 Х/Ф "Городяни" 10.50 "Нез'ясовно, але факт" 11.50 "Моя правда. Боротьба за nраво бути: Лю-

11.20 Т/с "Солдати" 12.25, 22.00 Т jc "Колишня" 13.30, 19.00 Реnортер 14.20 Т/с "Ханна Монтана"

13.00 Клуб колишніх дружин 14.ЗО Х/Ф "Щурячі nерегони". 17.00 Хвилина слави 18.45 Факти. Підсумок дня 19.05 Квартирне nитання 20.00 Х/ф "Володар перснів: Братерство персня". СТБ 05.30 "Ранковий виграш" 07.00 ·у пошуках nригод" 07.55 "Навколо світу" з Ми-

nринцеси" Корисна nлоща 10.ЗО Смачні nригоди 11.05 Жертва моди 11.45 Алпо, гараж!-2 12.25 Вищий nілотаж 13.05 Х/ф "Бетховен-2" 14.55 Концерт Ептона Джона. На краю. 17.00 Реnортер 17.05 Спецрепортаж "Наші діти" До Міжнародного дня боротьби зі СНІДом 17.10 Сnортреnортер 17.15 Погода 17.20 Фабрика зірок. 18.05 Х/Ф "Червона nланета" 20.10 Х/Ф "Місія нездійсненна-2" 22.55 Комеді клаб

хайлом Кожуховим -;мо вдома"

09.00 10.05 10.45 11.20 13.15

"Вусолаnохвіст" "Еники-беники" "Улюблені мультфільми" Городок 14.ЗО "Веселий концерт" 16.00 Х/Ф "Іграшка" 18.00 "Неймовірні історіі кохання" 19.00 Х/Ф "Шалений день, або Одруження Фігаро" 22.05 "Зіркове життя. Зірка на один день"

НОВИЙ КАНАЛ Х/Ф "Детективи з клу­ бу в nошуках зниклої

07.50

09.30

УКРАЇНА

06.ЗО,

09.00, 20.00 Подіі 07.00, 09.ЗО, 20.30 Спортивні подіі

07.05, 09.40, 20.35 Погода 07.20 Х/ф "Макар-слідоnит" 09.50 Срібний аnельсин 11.00 Кулінарний дозор 11.30 Зірки гумору

Наш футбол "Трійка", "Кено"

18.00

Ера бізнесу. Підсумки

20.00 "Подробиці тижня". 20.50 Х/ф "Глянець".

16.00

М/Ф "Суnеркнига" Бокс nо-сnравжньо­ му: Ізраель Вазкез - Ра­

ІСТV 06.10 Факти 06.25, 08.10 Погода

17.00 18.00 19.00

"Нез'ясовно, але факт" "Паралельний світ"

22.20

Футбольний уїк-енд

"Битва екстрасенсів"

06.00

5 КАНАЛ Програма nередач

фаель Маркез

06.30

20.00

Хjф "Коханий за най-

06.10

"Київський час"

22.05 22.55 23.00

1+1 06.05 07.00

08.00 "Сніданок+" 09.05 "Лото-Забава" 10.05 "Єралаш" 10.35 'Таксі" 11. 1О "Караоке на майдані" 12.10 їанці з зірками -З" 14.20 "Катастрофи" 14.50 "Хто в домі госnодар?" 15.20 "Криве дзеркало" 17.40 "Шанс" 19.ЗО їСН"

їанці з зірками-З" Х/ф"Шnигунські ігри" ІНТЕР 06.00 Mjc "Люди Ікс: Еволюція". 06.20 Дис кавері. 07.05 д/Ф "Г. Хазанов" 07.55 'Телеформат".

20.15 22.35

08.30 "Городок" 09.05 "Квадратний метр". 09.55 "Доки всі вдома". 10.35 Х/Ф "Снігове кохання, або Сон зимової ночі". 1З.ОО д/Ф "А. Вертинська. Зірка на ім'я Настя"

13.40 "Шиканемо!". 14.50 "Все для тебе". 15.50 "Юрмаліна-2007".

Х/Ф "Подвійне nрізви­

ще".

Х/ф Тарна на

"Док.детектив.

Ос­

танній довід жінки"

при-

роді".

"Правила життя. Заморський nринц"

мом"

08.15 Tjc "Апьф". 09.15 Хвилина слави 11. 1О Скотч-шоу 11.45 Квартирне nитання 12.45 Факти. День 12.55 Євро-2012 1З.15 Х/ф "Бетмен назавжди".

15.55 Х/ф "Міф" 18.45 Факти тижня 19.15 Останній комік. 20.25 "Леся+Рома". 21.00 Х/Ф "Володар

15.25

nерс­

нів: Дві вежі".

СТБ 05.25 Ранковий виграш 06.55 "У nошуках nригод" 07.50 "Навколо світу" з Михайлом Кожуховим 08.50 "Імо вдома" 09.50 Х/ф "Іграшка" 11.50 Х/Ф "Чи не nослати нам ... гінця?" 13.45 "В nошуках істини. "Дора": останнє захоn­ лення Гітлера" 14.20 "Таємниці України. СНІД"

22.10

"Російські сенсаці1~

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 08.00

Церква Христова

Заnитайте у лікаря 08.З5 Х/Ф "Місія нездійсненна-2"

11.05 12.55

Розіграш Шоуманія

1З.ЗО Ексклюзив 14.10 Аналіз крові 14.45 Х/Ф "Джек-стрибунець" 17.00 Реnортер 17.10 Сnортреnортер 17.15 Погода 17.20 Х/Ф "Нецілована" 19.30 Фабрика зірок. 21.15 Х/Ф "Детектив Шафт"

УКРАЇНА 06.30, 09.00 Подіі 06.50 Сnортивні nодіі 06.55, 09.40 Погода 07.00 Хfф "Макар-слідоnит" 09.ЗО Подіі сnорт

09.50 Срібний аnельсин 11.00 Зірки гумору 12.30 "Московська сага" 14.30 Х/Ф "Есенія" 17.00 д/с "Лихі 90-ті"

"Погода"

09.00, 16.55 "Дві правди" 10.00, 22.10 "Світські

ляд О .Пушкіної

10.20, 15.05 Життя-мрія

12.40

12.25, 22.00 Tjc "Колишня" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 14.20 Т/с "Ханна Монтана" 15.15, 2З.ОО Фабрика зірок. 15.55 Tjc "Вероніка Марс" 16.55, 21.00 Tjc "Щасливі . разом" 18.00 "Молодий вовкодав" 19.15 Спортрепортер

06.10, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 "Погода у світі" 06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45

17.30 Х/ф

"Вечори на хуторі біля Диканьки" 19.00, 20.30 "Зірки на льоду" 20.00 Подіі тижня

06.20 "Огляд nреси" 06.25, 08.20, 1З.15, 16.10 "Погода у світі" 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.15, 21.50 "Бізнес - час"

06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час сnорту".

06.50, 07.50, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в Україні" 07.00, 07.ЗО, 08.0Q, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00 "Час новин"

07.20, 09.20, 12.15, 15.20 "Погода на курортах"

08.45 'Туристичний путівник" 09.30 "Вікно в Америку" 10.05, 13.05, 16.05 "Час світ" 10.10, 11.10 "5 коnійок" 11.05, 14.05, 17.05 "Час: регіони"

12.20 "Феєрія подорожей" 12.45 "Страва від шефа" 13.ЗО Програма "Мотор ТВ" 14.20 Програма "Арсенал" 14.45 Програма "Зодчий" 15.30 "Час за Гринвічем"

Школа ремонту

"Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в

20.ЗО ТV-табло:1;ц УКРАІНА

Україні"

Об.ЗО, 17.00, 20.00 Подіі 07.00, 17.15, 20.25 Спор­ тивні подіі

07.05, 17.25, 20.35 Погода 07.20, 16.00 Срібний аnель-

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 "Час но­

син

визнання

1З.ОО Х/Ф їорnедоносці" "Олександрівський сад-2"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22.15 "Погода на курор­ тах"

07.50 "Автоnілот-новини" 09.30 "Час-Тайм" 10.05, 13.05, 16.05 "Час: сві1" 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 регіони 14.ЗО, 15.30 "5 елемент" 16.30 "Велика політика" 17.20 "Іnотека-Експрес" 17.30 Програма "Мотор- ТV" 18.15 Програма "Арсенал"

15.20, 2З.ОО Фабрика зірок. 15.55 Т jc "Вероніка Марс" 16.55, 21.40 Т/с "Щасливі

06.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16.15 "Погода у світі" 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45

Ірен"

"Час сnорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в

УКРАЇНА

06.30, 07.00, 07.05, 07.20,

Україні"

17.00, 20.00 Подіі 17.15, 20.25 Сnорт 17.25, 20.35 Погода 16.00 Срібний апель-

син

07.50 Т jc "Клон" 09.00 "Безмовний свідок" 09.40 Т/с "Затьмарення" 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.30 Щиросерде ЗІзнання

13.00 Х/ф

"Вони nомінялися місцями" гумору 17.ЗО Tjc "Затьмарення" 18.30 Tjc "Дві долі-2" 20.45 "Сміхота" 2З.ОО Х/Ф "Кримінальний роман" 5 КАНАЛ 06.00 Програма nередач 06.10, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд nреси"

15.00 Зірки

1З.ОО Х/Ф "Московська са­ га"

15.00 COSMOPOLITAN. 16.00 Футбол. "Зоря" ганськ) - "Шахтар"

(Лу­ (До­

нецьк)

18.00 "Сміхота" 20.30 Tjc "Олександрівсь­ кий сад"

23.00 Autonews 5 КАНАЛ 06.00 Програма nередач 06.10, 17.45 "Київський час" 06.20 "Огляд nреси" 06.25, 08.20, 10.10, 1З.15, 16. 1О "Погода у світі" 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.20, 21.50 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час сnорту"

06.50, 07.50, 14.15, 18.15, 22.40 "Погода в Україні" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00 "Час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20 16.15 16.40 17.30 17.45 18.20

07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 "Час но­ вин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22. 15 "Погода на курор­ тах"

07.50 "Автоnілот-новини" 09.30 "Час-Тайм" 10.05, 13.05, 16.05 "Час: світ" 10.ЗО, 11.30, 12.30, 13.30 "Прес-конференціІ' "Час: регіони" 14.20 "Блюдо від шефа" 14.30, 15.30 "5 елемент" 16.30 Програма "Драйв" 17.30 "Не nерший nогляд" 18. 15 "Особливо небезnечно" 19.20, 20.15 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин"

11.05, 14.05, 17.05

10.ЗО "Не nерший погляд" "Час: регіони" 11.15 "Автоnілот-тест" 11.30 "Час куnувати" 11.45 "Ви практично здорові" 12.25 "Блюдо вЩ шефа" 12.40 Тра долі" 13.ЗО Програма "Драйв" 14.ЗО, 18.30 "Хроніка тижня'' 15.ЗО "Особливо небезпечно" 16.15 Програма "Арсенал" 16.З5 "Бистро-ТВ" 17.15 "Час за Гринвічем" 19.15 "5 коnійок" 21.15 "Час: важливо" 22.00 "Час новин" 22.15 їериторія закону" 2З.ОО "Час новин" ТО НІС 06.00 Палітра 06.ЗО "Погода" 06.З5 "24 години. Сnорт"

11.05, 14.05, 17.05

06.40, 03.05

"Не nерший nогляд"

ївське

Цей дивовиж­

09.00, 16.55 "Дві 10.00, 22.1 О

правди" "Світські

хроніки"

10.20, 15.05 Життя мрія 10.50, 20.00 Стихія 11.20, 19.00 Таємниці 11.55 Служба 12.00, 17.50

розшуку дітей Жіночий пог­ ляд О. Пушкіної 12.З5 Школа ремонту 14.00, 21.10 Абсолютна стихія

22.ЗО Ганібал

21.00 22.25 23.00

Подіумна ко-

"Час" "Час економіки" "Час новин" ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.30, 07.50, 18.45, 21.00 "24 години. Спорт" 06.35, 15.50 Світ природи 07.30, 18.30, 20.30 "24 години"

07.55 "Банкнота· 08.00 "Нерухомість" 08.20, 08.55, 18.50, 21.05 "Погода"

08.25 Цей дивовижний світ 09.00, 16.55 "Дві nравди" 10.00, 22.35 "Світські хроніки"

10.20, 15.05 Життя мрія 10.55 Стихія 11.25 Таємниці розвідки 12.00, 17.50 Жіночий погляд О. Пушкіної

12.40 Школа ремонту 13.35 Підводний світ 14.00 Абсолютна стихія 19.00 Фатальні камені 20.00 Спецnроект 21.15 Сильні світу цього 21.30 Архіви ФБР 23.00 Ганібал лекція Ганібал

07.15 09.20 09.50 10.10 11.10

Представляючи Біблію Шлях до успіху Світ nрироди Бі-бі-сі Тварини, які зникли у 20-му столітті 11.45 Повернення до раю

12.20 П'ятий вимір 13.00 Океани таємниць 13.40 Чарівність домашніх улюбленців

14.00

Няня поспішає на до-

nомогу

15.00 Хто швидше постаріє 15.30 Парад дикої nрироди 16.35 Школа ремонту 17.30 Спецnроект 18.00 Сильні світу сього 18.25 Найбезглуздіші виноходи

18.50 Гіганти 19.25 Жорстокі

таємниці

минулого

19.55 Автолегенди 20.30 Королі і королеви 21.00 Tfc "Мегре" 23.00 "Диваки"

обласне дорожнє

ДП "Ки­

управління"

повідомляє про наміри щодо отриман­ ня дозволу на

речовин

"Особливо небезпечно" "Час новин"

викиди забруднюючих

в атмосферне повітря стаці­

онарними джерелами виробничої бази та асфальтобетонного заводу, які знахо­ дяться за адресами:

- виробнича база - 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 2 - асфальтобетонний завод - Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 135. Зауваження та пропозиції щодо намі­ рів філії "Броварське райДУ" надсилати

НайбезглуЗДші вина­

08.ЗО Домашні улюбленці

Няня nосnішає на до-

nомогу

09.45 Парад дикої nрироди 10.45 Найсмішніша реклама 11.15 "Диваки" 11.50 Школа ремонту 12.40 Хто швидше nостаріє 13.10 Таємниці минулого 13.40 Пірати Карибського моря 14.55 Замки Євроnи 15.30 Кращі готелі світу 16.00 Чудернацькі світи 17.00 Фатальні камені 18.00 Чиста наука 19.05 Гомо сапієнс 20.05 Рятівники 20.40 Т/с "Король світу" 22.45 Х/Ф "Айріс"

"Погода" ний світ

Філія "Броварське райДУ"

їема тижня"

ходи

08.50

дини

07.55 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.20, 08.55, 18.50, 21.05

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

"Гра долі" "Код життя" "Хроніка тижня"

ТОНІС 06.00 Представляючи Біблію 06.25 Повернення до раю 07.00 Сила віри 07.ЗО П'ятий вимір

08.00

ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.30, 07.50, 18.45, 21.00 "24 години. Спорт" 06.З5, 15.50 Світ природи 07.ЗО, 18.ЗО, 20.ЗО "24 го-

"Погода на курортах"

08.45 "Туристичний путівник" 09.30 "Код життя" 09.50 "Іпотека-Ексnрес" 10.05, 13.05, 16.05 "Час: СВІт''

18.ЗО "Велика nолітика" Ток-шоу "Майдан" "Час інтерв'ю" "Час новин"

19.15 21.15 22.00 22.15 23.00

19.20, 20.15 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.25 "Час економіки" 23.00 "Час новин"

розвЩки

"Час:

17.ЗО Т/с "Затьмарення" 18.ЗО Т/с "Дві долі-2" 20.45 д!с "Лихі 90-ті" 21.45 Шоу "Дуель" 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач

разом"

стихія

19.30 Цей дивовижний світ 22.30 Т/с "Прокляті королі"

"Прес-конференціІ~

11.05, 14.05, 17.05

18.00 "Молодий волкодав" 19.10 Спортреnортер 19.20 Х/Ф "Я, знову я та

13.35 Підводний світ 14.00,- 21.10 Абсолютна

08.25, 19.30

вин

07.50, 05.ЗО Tjc "Клон" 09.00 "Безмовний свЩок" 09.40 Tjc "Затьмарення" 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.ЗО Щиросерде 15.00 Tjc

титани"

08.25,

новини

10.50, 20.00 Стихія 11.20, 19.00 Таємниці розвідки 11.55 Служба розшуку дітей 12.00, 17.50 Жіночий nог-

08.20, 08.55, 18.50, 21.05

хроніки"

"Нерухомість"

ханню".

рогой учитель"

21.ЗО Т/с "Платина".

скла" (Полтава)

18.45 В перерві: Новини 20.00 "Помилочка вийшла" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.50 Погода 21.55 Оnеративна частина 22.20 Екіпаж 22.55 Трійка, Кено

"5

в місячний термін в Броварську райдер­ жадміністрацію за адресою: 07400, м. Бровари, вул. Гагаріна,

15.

%62~?-;f!.f"~~/.(%~;~"f%ї.S',~~"._7_z_;p:·,;~:.f-~?::r;~~(;}~);*;A~;;-;~;(;:;і>:~~-.й~:!?)\j~~;?.і.~

~~ g}CЛJ[ii][ft)(§)[![![)'j7(3 <П/J:?;piOIXliOI1!Jill<» (;.

.

~ ~~ У ІНЄДІЛ/101

/

>) >::;; ~і ~

r~

25

~ ЛИСТОnар а, у)

у -ісько-у к.пу61 fву.п. Г~r~р/ІН~, 6)

відбудетьсR чергове sасіданнR піте.R_атурно-ІІІІнстецькоrо об єднаннR «КрнннцR». поч~ток о 1 з-оо.

/

(~

;& t'~ ~і

k': «~~_.:16:/;<~~~:.;:.~"*"!i.~'~*i~~:,Ck~"y~:;·г:{,;i>;:~(~~~:~::;.?fl...~'>"~'.:J~~(;;;;_\~.z~~,;.~~;~


ЗАГРОЗА ДИФТЕРІЇ НЕ МИНУЛА!

Рік нестерпного болю· в зв'язку з траrічною заmбеллю Левченко Вікторії. Час не в змозі

Ще п'ять років тому здавало­ ся, що проблема дифтерії май­ же вирішена. Але ні в якому разі не потрібно розслаблятися. В нашій державі, як і в ряді ін­

часом і некомпетентної інфор­ мації про шкідливість вакци­

тя та стенозу просвіту гортані. При появі ознак захворюван­ ня, яке супроводжується болем в горлі та запаленням носоглот­ ки, необхідно звернутися до лікаря, що дозволить на ранній стадії розпізнати дифтерію. Основний стратегічний нап­

ворілий. Зареєстровано 447 ви­ падків носійства, в тоІ>"!у числі:

нації, що сходила зі сторінок центральної преси, радіо і теле­ бачення. Викликає захворювання мік­ роорганізм - коринебактерія дифтерії, яка передається від хворої людини або носія збуд­ ника за допомогою респіратор­ ного механізму. Відбувається це в основному повітряно-кра­ пельним шляхом - під час каш­ лю, чихання. Для зараження достатньо навіть короткочасно­

токснгенних штамів дифтерії 22, нетоксигенних - 435. Носії коринебактерій дифтерії за­

го контакту з джерелом інфек­ ції, тобто хворою людиною. Не треба забувати і про повітряно­

Враховуючи вище викладене, необхідно зробити одноразове щеплення проти дифтерії та

реєстровані у всіх областях за виключенням Херсонської.

пиловий шлях передачі. Диф­ терійні бактерії стійкі у дов­ кіллі. В дифтерійній плівці, в

правця для підтримки імунітету проти цих небезпечних хвороб. На даний час всі медичні закла­ ди забезпечені достатньою кількістю вакцини.

ших, це захворювання реєстру­

ється і його наслідки вкрай серйозні. Тільки за 6 місяців 2007 року на дифтерію зах­ воріло 48 осіб, випадки захво­ рювань реєструвалися в ІЗ об­

ластях, з них помер

5 летальних.

кожний

Тобто

десятий

зах­

Протягом поточного року в Броварському район випадків дифтерії не зареєстровано. Після періоду підйому захворю­

ваності ( 1992 року

- 1998 роки) З 1999

реєструються

поодиноКІ

випадки інфекції. Цей промі­ жок часу розцінювався спеціа­ лістами ВООЗ як епідемічний період. Прийдеться нагадати, що основний важіль, який обу­ мовив ріст захворюваності в дев'яностих

роках

крапельках

слини,

на

ручках

дверей, дитячих іграшках та інших предмстах вжитку збуд­ ник зберігається до 15 діб. Інфекція досить підступна. В початковій стадії захворювання може протікати як банальна ангіна. А несвоєчасно розпоча­ те специфічне лікування - вве­ Дення протидифтерійної сиро­

-

ватки

минулого

не

попереджує

ускладнень,

як

враження

цевого

ням імунного прошарку серед населення, тобто збільшилась питома вага осіб, які не були охоплені щепленнями. Одна з

ників, нервової системи, від яких ймовірна смерть та інва­ лідізація. Одним з досить небез­

основних причин такого стано­

дифтерійний

вища

(задушшя) внаслідок перекрит-

-

тиск необгрунтованої, а

нирок,

сер­

століття, пов'язаний зі знижен­

печних

м'язу,

таких

ускладнень

круп

наднир­

Згасло наше. Сонечко, Обірвалась раптом пісня. Де тепер ти, наша квітонько?

Мабуть, .стала в небі зіронькою ... Хто знав Вікторію, пом'яніть ії сьогодні.

максимальне охоплен­

У вічній скорботі

ня населення вакцинацією, не­

мама, тато, Іринка,

рямок

-

допущення летальних випадків, зниження захворюваності на дифтерію. Єдино надійним профілактичним засобом диф­ терії є щеплення.

Незважаючи на неодноразове запрошення медичних праців­ ників, жителі міста Бровари та

району не з'являються для про­

вся родина.

До відома споживачів теплової енергії! луги

з

теплопостачання

до

і погасити заборгованість.

тер!али на передачу до суду

І

У випадку непогашення заборго­

адміністрація оголошує конкурс

оголошує конкурс на заміщення

на заміщення вакантних посад

вакантної посади:

медичних закладах чекають

на

вас для проведення профілак­

20 листопада по 20 rруднІІ 2007 року: - nроеІАнніі сnецІапІст еІміпу ор­ rаніsаціііно - каАроеої ро6оти аnа­

років,

nовна

вища

хомого майна, в тому числі відчу­

гарячої води завтра!

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ . ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ від

Розглянувши

щодо

подання

протягом

безпечення

витрат,

якості

житлово-кому­

7, 31

опублікування оголошення

15,

9 (дев'ять) м 1

фасу•аn .. них маwин.

оренди з "Укрпоштою". Адреса:

Гарантуємо nристойну

м, Бровари, вул. ГагаріНа, 20,

Звертатись за номерами:

Вестибюль Укрпошти. Тел. для

з .. арnлатню та умови роботи_

3-33-оО;

(044) 332-08-48; 331-61-08; 331-79-84.

110!іl0Ш[і)~ СШ~ШІJJВ~ @~[р<:] шammw (i)!J]ф~[j][j)ill ОО)

@~(РЗ~Ш000

~В(ЩJ~

І І

довідок:

8(067) 741-62-•3.

Броварах

по

утри­

споруд

та

N2 27

засідання

вул.

Короленка,

66,

відкрилася

аптека.

приємно здивують низькі ціни, широкий асортимент лікарських

Вас

npena-

! ратів та товарів медичного призначення. В аптеці великий вибір тоно­ метрів фірми "Нісей" для вимірювання тиску. Вас зустрінуть досвідчені фахівці і доброзичливі консультанти. Доброго вам здоров'я! Наш телефон: 7-36-88. Працюємо без вихідних. Адміністрація. (Ліцензія МОЗ України,

n.

"а" ст.

28

майстеr по вузлах уводу району теп­

серії АВ

-

Jinиraнь . oronoweнь

СІІА~. rеnефонуйте

~~· реіакЦіі: 4·23·26. •ИОВЕ ЖИПИ•

-

газета Броварських

міської та районної рад, районної державної адміністраціі. СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакціі газети, Броварські міська і районна ради, районна

розряду;

слюсар з ремонту устаткування теп·

лових мереж

4

розряду;

ізолювальник з термоізоляції

5 роз­

ряду;

слюсар з КВП і А 4 - б розряду; електромонтер з ремонту та обслуговування ел. устаткування 5 розряду; - слюсар - ремонтник - 5 розряду ре­ монтно-механічної дільниці; - слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3-4 розряду;

-

-

слюсар

тельних

-

лових мереж;

5

ремонту

Виконуючий о.бов'язки міського голови заступник міського голови

Закону України

N!!

Зб

устаткування

ко-

АДРЕСА:

4-5

Броварської міської ради М558 від

слюсар з ремонту устаткування теп­

Основні вимоги: відnовідальність та бажання працювати. За довідками звертатися за телефо­ ном 4-1 5-85.

07400,

гуртожитку та прибудинкової тери~оріі

n~~

Перелік послуг

бухгалтерія, nрийом оголошень пewllfe@meta.ua

4:23-26.

• ~АІ!/ЩІfІ '"' зввжди подJл•е познціІQ в"сrорт.. •а, ~~;Rr-.•~~81:'~1!~ Фв«"fв . . "с.іtІІТ(!"Їf''!~ ВВТ(>Р· •ЛІІ'С1'1'!"!'./1Ні(;t ~\!'~:!~~ .• ;-·.Нв•'.с:'І'орІ~~ J"!'~eЦf. 1 , •ЗJІ a•tJ<rrP~,., JІЩt!a.WІл•~tl()r• Н1'7'!я~в ·

1

j

І

О 20

!

Прибирання сходових клітин

о'з2

І

~З~~В~и~в~ез~е~нн~я~т~ве~р~ди~х~п~о~бу~то~в~и~х~ві~~од=ів~----------------------+----0~:~13~--1 .І~ 4

Послуги паспортного столу

0,02

5

Освітлення місць загального користування

О ,05

Обслуговування внутрішньобудинкової системи водоnостачання,

6

водовідведення, зливної каналізацїІ та ліквідацїІ аварій на

0,14

і

внутрішньобудинковій мережі

7 8

Підготовка житлового фонду до експлуатаціt в зимовий період

0,07

Поточний ремонт

0,08

Разом

1,01

(20%) 1 кв.м загальної площі

1,21

-------

~~ш~«~QWI-~ Новітня

техніка,

стабіл~@

зарплата, широкий спектр піЛЬііі соціального захисту.

За спеціальностями: друкар офсетиого рулонного друку; помічник друкаря; інженер­ електронник; вальник;

·• ·•·•

слюсар-налагоджу-

.

Контактний телеФон:

>fl (Q44). 529-93-47. 2.

і І

і

!

0,20

Всього витрат на утримання

Редактор: 4-03-76. Відділи: громадсько-політичного жиnя 4-21-34; промисловосlі і соціальt~их nи1ань, відіюе(цального секретаря 4-04-81; лисlів і масової роботи 4-02·92;

e-mail:

J

Тариф (грн.)

Прибирання прибудинкової територu

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

'if

13.11. 07р.

Розрахунок витрат на утримання lкв. м загальної площі І

Ш[;)0оо~··.Сі10з'іІ!tФ.

лових мереж 4-5 розряду; - слюсар з обслуговування теплових пунктів 4-3 розряду; - машиніст екскаватора 5 розряду; -машиніст автокрану КС-2561. Підприємство забезпечує: високу оплату праці + премія, спецодяг, опла­ чувані лікарняні та відnустки, трудовий стаж (повний соцпакет).

• ,

Додаток!

1760).

розряду;

111

в.о. АНДРЕЄВ. І

на nостійну ро6оту терміново nотрі6нІ ро6ітники настуnмих nрофесій:

електрогазозварник

rолови Г. П. Голубовськоrо.

до рішення виконавчого комітету

пдв

-

5.Контроль за виконанням цього 1 рішення покласти на заступниІ<З міського

раїні", виконавчий комітет

КП "&роваритеn.nоенерrомере.ис:а" -

послуги в гуртожитку.

госпо­

"Про місцеве самоврядування в Ук­

1 2

Ие»ІВс. с.п...-~.с:.с. У

послуг з

і

з Подальшим оформленням

міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

надання

будинків

транспорті від 15.08.2007р., керую­

оnераторІ•

ного господарства Броварської

про

дарстві та міському пасажирському

площею

"Броварський

відома споживачів послуг. 4.Управлінню праці та соціального захисту населення, відцілу житлових субсидій провести інформаційну та роз'яснювальну роботу щодо умов оформлення пільг та субсидій при зміні тарифів на житлово-комунальні

житлово-комунальному

Продаєrься кіоск

ЗАТ

15.11.

утримання будинків і сnоруд та при­

алізаціі державної цінової політики у

з.апроD.ІІує на робоТ"у:

Управління житлово-комуналь­

3.Керівництву

постійно діючої комісіі з питань ре­

ВАТ ··мономах••

в дію тарифи з

завод пластмас" довести тарифи до

ванням протоколу

кімната

бульв. Незалеж­

на послуги з

чись

Вимоги: освіта вища відповідного профес.ійного спрямування за освітньо­ кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше З років. Звертатись за адресою: м.Бровари, вул. Гагаріна, 15, каб. 221, тел.5-З4-ЗЗ.

2. Ввести 2007 р.

прибудинкових територій", з враху­

дня

угриманням

ком.

р.

будинкових територій і типового до­

телефон дn• довідок 5-З2-48.

417,

СІІуж6и у

тарифів

з

ності, 3-Б в розмірі згідно з додат­

24.06.2004

"Про затвердження порядку

формування

в газеті за 'ЗДре­

сою: м. Бровари, уд. Гагаріна,

аrроnромиСІІоеоrо роsеитку;

торії в м. Бровари,

Закону України "Про житлово­

12.07.2005

пов'язаних

"Бро­

гуртожитку та прибудинкової тери­

нальних послуг, відповідно до ст. ст.

Міністрів України від

умов

з

1.

р., на підставі Постанови Кабінету

основних

місяця

ВИРІШИВ: Погодити тарифи ЗАТ

варський завод пластмас" на оплату

питань Броварської міської ради. подавати

голови

пластмас" Кушніра Б. Я., з метою за­

оплати nраці надається ві.о.ділом з кадрових Заяви

1111

завідуюча епідеміологічним відділом Броварської санітарно - епідеміологічної станції.

не нижче рівня користувача. розміру та

N2558

правління ЗАТ "Броварський завод

мання

обов'язків,

р.

гуртожнтку в м. Бровари по бульв. Незалежності, З-Б

говору

інформація

1 З. 11.2007

Про погодження тарифів на оплату витрат, пов 'язаних з утриманням

еко­

Додаткова

'

Адміністрація КП "Броваритеплоенергомережа".

Крім того, в такому випадку, на

номічна;, вільне володіння державною мовою,

функціональних

відсуrність у Ваших оселях тепла та

ження житла.

N2 560

/юридична,

.

зобов'язань сьо-

годні -додаткові витрати та І

Олена ЛЕВЧЕНКО,

досвід роботи не менше 5-ти років, знання ПК

рату аАМіністрацІї; • сnоцІапіст І катеrорії ІОРІІАИЧНо­ rо еіміпу аnарату аАМіиістрації; • сnоціапІст І катоrорІї еІмІпу ••· А&нне Держаеноrо расстру еи6ор­ ціе аnарату аАМіиІстрацІї; • r011оенніі сnеціапіст маркетинту nроАукцІї nаринництеа уnраепІнне

• сnоціапІст І катеrорії cnpaeax неnоеноnІтнІх.

освіта

3000 по-~

нення боргу в судовому порядку шляхом реалізації рухомого та неру­

тичних щеплень.

Уnра811іннІІ nраці та соціаn•ноrо 3ахисту насеnенне. .&.и.мши..і. громадяни України віком до 45

в райдержадміністрації

з

Пам'ятайте! Невиконання

ваності, до боржників будуrь засто­

Запам'ятайте! Ваше здоров'я,

3астуnника начаnьника

державних службовців

600 гривень. На даний час підготамені ма­

ЗОБІВ.

совані заходи з примусового стяг­

комунальні послуги" від Виконком Броварської міської ради

судові та виконавчі витрати в сумі

пропо­

нуємо всім боржникам в термін до і 30 листопада 2007 року добровільно

а також здоров'я тих, хто поряд з вами, - у ваших руках. В усіх

асфіксія

Броварська районна державна

боржника додатково покладаютЬся

У випадку наявності боргу за пос­

ведення щеплення.

являється

-

стерти в пам'яті роки, адже біль втрати не

j

_j

1:.1 Втрачене свідоцтво про право на сnадщину ·за заnовітом N!101, видане Державною нотаріальною конторою м. Бровари 15.03.1980 р. за реєстр. N! 1662 на ім'я Горбик Валентини Миколаївни, вважати недійсним. Колектив Броварського уп­ равління державного казначей­ ства ГУДКУ у Київській області глибоко сумує з nриводу перед­ часної смерті нашого сnівробітни­ ка головного казначея

Д'ЯЧЕНКО НАТАЛІЇ КОСТЯНТИНІВНИ та висловлює щирі співчуття рід­ ним та близьким покійної.

#89 2007  
#89 2007  
Advertisement