Page 1

СУБОТА

5 листопада

2005

р.

Ng89 (9698) Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації 8иходиrь з

Завтра

17

квітІІ.8

1937

року

День працівників соціальної сфери

Шановні nрацівники соqІсш•ноі сферІІІ

Шановні друзІІ

Від імені rромади міста, міської ради та іі виконав­ чою коміте'rу, себе особисто сердечно вітаю вас і3 професійним СВJІТом! На вас покладена дуже відповідальна і почесна місія . Тисячі людей відчувають вашу турботу, ува­ гу, доброзичливість, бо щоденно ви допомагаєте їм справитись з нелегкими життєвими обставина­ ми і тим самим реалізуєте активну соціальну полі­

Від імені БроварсьЮІх районної державної адміністра­ ції та районної ради, щиро і сердечно вітаємо вас з профе­ сійним святом -Днем працівників соціальної сфери! Слова глибокої поваги і вдячності сьогодні адресу­ ються всім тим, хто повсякденно опікується життєвими проблемами пенсіонерів, ветеранів війни та nраці, осіб з обмеженими фізичними можливостями, дітей-сиріт, багатодітних сімей і самотніх літніх людей . Ваша напружена, сповнена високого гуманізму пра­ ця, ваше самовіддане служіння обраній сnраві, ваша доброта, чуйність та шедрість душі доnомагають обез­ доленим людям долати життєві труднощі, не залиша­ тись наодинці зі своїми nроблемами , несуть величез­ ний заряд добра і милосердя. Висловлюючи щиру вдячність за ваші подвижницькі зусилля, не маємо сумніву, що вони .будуть подвоєні у ході реалізації різноманітних районних соціальних програм, зігріті співчуттям і любов'ю до ближнього . Напередодні вашого свята, від широго серця бажає­ мо вам міцного здоров'я, великого особистого, родин­ ного щастя і благополуччя, невичерnної енергії і насна­ ги у реалізації високої гуманної місії , якій ви присвятили все своє свідоме життя.

тику держави.

Щоденною копіткою і, на перший погляд, непо­ мітною, працею у місті займаються близько 200 чоловік . У цій сфері працюють тільки люди небай­ дужі, сповнені дуШевного тепла та співчуття до чу­ жої біди. . Незважаючи на зростання обсягів асигнувань у соціальний захист та соціальне забезпечення, во­ ни ще далекі від фактичних потреб . Тим більше ми сьогодні шануємо вашу самовіддану,

подвиж­

ницьку працю.

Щоб усе добро, усе тепло душі, вкладене у неп­ росту і велику справу милосердя, повернулося до вас сторицею.

Міцного вам здоров'я, добра, миру та злагоди. Успіхів у вашій благородній та благословенній праці!

З повагою-

Доброго дня! Я

Інна Богословська і сьогодні ми бу­

-

демо говорити про здоров' я.

Минулого

вівторка Прези дент Віктор Юшснко брав участь у з'їзді сімейних лікарів

мабуть,

-

для того, щоб показ ати своїм підлеглим усю глибину пробл ем . шо пост<UІИ перед

що Президент никла в саме ту позицію ,

голова

райдержадміністрації Микола ДІДЕНКО.

ІННОІО &OFOCJIOBCЬKOIO

українською мед ициною . І я дуже рада,

З nовагоюголова

+ ВІЧ-НА-ВІЧ J

райради

Леонід СЛОБОДЯНЮК.

яка міститься у КІІІ1ЖL1і <<План розвитку країни•>, шо написана r-.1ною і моїми коле­ гами по гро мадсt, кій орt а нізацїі << Віче Ук­

ПРОФЕСІІ - ДОПОМАFАТИ ІІІОДІМ I(Jf~'ЦJI~J!!'·. :X:QJJ()І[jlвiijk)~O(ipe ЗІJ~і\ОМІ ЧИТА~а&І ... ~,.,".· ~~. ·.....,.

, буваЛьuіинИ, вір- ·

'МОІРИ\'::'fів· в. У~р.аіПі мo)JQia полічити JІа шщьцях .

. з М. Мнхайленком видала книЖКу про рід­

... СЕСТРА милосердя. Соціальний працівник. Відділ соціального 3ахис­ ту. Територіальний центр. Змінюються назва nрофе­ сії, на3ва самої установи . Навіть свято для на.с вста­ новили, а робота залиша­ ється одна і та ж: тяжка і невдячна.

українець,

звертається

до

як11й

час

медиків ,

по

від часу

собі

знає

справжнє стаtювtt шс у сфері охорони здо­ ров'я . Якщо стисло- tро шсй на медици­ ну виділяється зан : t.по шІло, але наніть ті гроші,

що є ,

витрач а ют ься

подарськи. Перша з адача

не

по-гос­

ми повинні

-

відновити діагностику раннього виник­

чість- це, як каЖУть~ іі занятrJІ на дозвіллі, для душі. А на хліб насущ­

нення захворюванни. Те , шо з ара з відбу­

ний (хоч і цю роботу 8ОНа теж робить на совість, з душею) Віра заробляє як соціальний працівник. Пропонуємо вашій увазі її роздуми про профе­ сію, проблеми, про те, чим живе нині наше село.

вається

ішла зі сльозами і тяжким серцем . Це багатьом доводи­ лося пережити .

Адже люди мають різні ха­ рактери і до кожного nотрі­ бен індивідуальний підхід. Є ображені і на життя, на долю чи родичів, а злість зганяють

на тобі . То хліба не такого принесла, то не зранку прий­

ти чи просто запитати, як і що). А навіть доглядати до смерті доводилося нам . І це була не тільки моя робота, а всієї нашої сім"і: дітей, чоло­ віка, а тепер уже й онуки зна­ ють усіх моїх підопічних і з радістю йдуть зі мною їх про­ відати. Хтось думає, що наша

людьми . Бо uід НІІХ я багато чого взяла . Дякую•ш їм, на­ писала історію свого села, почула і заnисала багато прислів"ів , легенд, буваль­ щин. Старенькі є героями моїх оповідань, новел, гумо­ ресок. Ці часто неграмотні або малоосвічені жінки - ін­

робота - хліба принести. Не раз доводилось і від . смерті

телігентніші за б.аrатьох з нас, тактовніші, з красивою, багатою на прислів'я мовою . Коли захворію, вони хвилю­

рекласти на себе всї їхні проблеми і біди. Вислухати

ликати лікаря, чи до лікаря відправити . Якось заходжу до однієї пі­ допічної, а вона сидить у кім­ наті зігнута , на колінах тазик, а у ньому - половина крові . У бабусі відкрилась кровоте­

знову і знову (двічі на тиж-

себе, заспокоюєш, розраджу­

ча, і добре, що я нагодилася

здоров'я і світлих днів наnе­

день, а то й частіше) їхні nлачі, пропустити все ue через своє cepue, nереnлакати разом з ними, засnокоїти і ... допомогти. Хоча чим можна допомогти, коли людині за 80, за 90, коли немає здоров'я чи навіть сили ходити по хаті,

єш, nояснюєш . Праuювати було завжди тяжко. В мину­ лому - ue черги по nівдня за хлібом, ue купони, це 2-3 мі­ сяці без пенсій і зарплатні. І часто доводилось ходити самій nозичати гроші, аби ку­ пити для своїх «дітей» (як я їх

вчасно (не за графіком прий­ шла, ніби відчула, що їй по­ гано чи вона й справді nо­

ред.

Ще кілька слів про наболі­ ле. Щоб допомогти старень­

думки

ким, за будь-якої п~оди ми

свою опіку. А це значить пе-

Кожен

цу ·Л~ку, а зарцз rРтує до друку нові книжки. Але літературна твор­

шла, а після обіду (хоча зранку всіх не обійдеш!), то гною не такого привезла, то борг записали за газ чи світло (хоч його насправді немає). То пенсія менша , як у сусідки, то забулися привітати листів­ кою до свята. І всю цю нега­ тивну енергію приймаєш на

Ось уже скоро \4 років, як я обіймаю цю посаду . Десятеро самотніх стареньких, немічних, обділених і долею і жиrrям, довелося взяти під

раЇНИ>> -десь бл изько року тому.

зварити собі їсти чи вийти в називаю) хліба. туалет. Та навіть дихати тяжА вони для мене дійсно як ко . І вже не допомагають ні літи. Вони чекають мене, як лікарі, ні ліки. То можна матір, яка їх втішить, допо­ тільки поспівчувати . може. І я їх усіх люблю, хоч у Багатьом здається, що рокожного свій характер. І про­ бота соціального працівника щаєш образи (хоча це трап­ - легшої не знайти. А скіль- ляється, на-щастя, рідко). І ки заздрощів, судів-пересувтрачаючи їх, мучить тебе дів доводилося вислухати за біль, ніби втрачаєш рідну лю­ всі ці роки від односельців і дину. За ІЗ років я поховала навіть керівників сіл бага\8 своїх підопічних! Для мене тьом нашим nрацівницм! ш було тяжко, бо для бага­ Ніколи не доводилося чуrи тьох була ріднішою, ніж їх похвали, тільки наріканн.fr~ .. · J'ідні, бо рідні з'являлися ВJ'Я­ Іноді і від своїх підопічних ди-годи (часто, аби шось узя-

рятувати, чи то вчасно вик­

кликала

мене

на

поміч).

Так і до іншої зайшла в не­ ділю- ніби повело мене, аби доnомогти в тяжку хвилину.

Зайшла в двір, а з хати дим валить. Бабуся вийшла , мов п'яна, до мене і впала, як під­ кошена. Коли б я не нагоди­ лася, лежала б серед двору взимку на мерзлій землі цілу добу (я мала тільки наступ­ ного дня nринести хліб) . Та навіть мертвих доводилося Н<ІШИМ працівникам знахо­ дити чи в сараї, чи то в іншо­ му місці.

Проте в кожній роботі є і погане, і хороше. Я ніколи не шкодувала, що майже 14 ро­ ків nрацювала саме з такими

з

епі д сміячи

туб е ркульозу і

СНІДу, <<епідеміяшt >> кард іол огічних і он­ кологічних захворю вань, відбувається то­ му, шо хвороба не ро з пі з н ає ться на ран­ ній

стадії,

не

вс де тьсн

11рофілактична

діяльність і хворі са ~ Іі доводять себе до стану, коли необхідне операційне втру ­ чання.

Ті або інші проб.1е ,\ІИ у галузі охорони

здоров'я мають всі країни

-

навіть найба­

гатші, навіть такі, як США і Великобрита­ нія. Але й план дій теж очевидний

-

пот­

рібно братися за головні проблеми і по

ються за мене, чекають, зус­

черзі витягати з <<болота•> все інше. Діаг­

трічають і цілують, мов рідну.

ностиці повинні надаватися пріоритети,

І просять дуже, аби я не зали­ шала їх, аби догледіла до смерті, бо за стільки років звикли до мене. Дай Боже їм

вирушаємо в доро , бо це наша робота. Проте е в nе­ чінках сидить уся uя nаперо­ ва бюрократія. Тільк й зна­ єш , що їздиш із папе ами по різних конторах. Газ РЕС, субсидії, соцзабез, зе ельні відділи, податкова, щ річне переоформлення пільг іби­ то баба знову дівкою у 8 ста­ не!) . А гроші на прої:ш д во­ диться платити з ма ої

кишені . Зарплата .е.оціапьно­ го nрацівника бажає бути кращою

...

Ось такі ро:шуми напере­ додні свята ...

Віра ХОJІОШВІЙ. с. Пухівка.

ми повинні створити у кожному великому населеному пункті діагностичний центр, щоб люди, які

проживають неподалік,

могли досить легко потрапити туди. Нам доведеться надолужувати згаяний час, то­

му що сьогодні ми не знаємо, який нас­ правді стан здоров'я мешканців України. І ще: дуже важливо врешті-решт запро­ вадити інститут сімейних лікарів, які по­

винні мати знання, достатні для первин­

ного обстеження. Щоб сімейний лікар міг правильно діагностува ти і вже потім від­ правляти хворого до фахівця.

Усі ці думки не сьогодні і не вчора наро­

дилися. Коли ми з колегами по руху «Віче УкраїнИ>> готували <<План розвитку краї­ НИ», ми обговорювали все сказане з ліка­ рями із різних міст і містечок України- з титулованими і звичайними дільничними терапевтами, з усіма, хто знає справжній стан справ. Будьмо здорові!


·новЕ житгя nОВІДОМІІЕНН8

До відома громадян України, які проживають або перебувають на території міста Бровари бочої групи обліку виборців із заявою про внесення змін, уточнень або доповнень до списку або з інформацією про осіб, які постійно не здатні са­ мостійно пересуватися у зв'яз­ ку з інвалідністю або за віком. Громадяни мають право ос­ каржити до робочої групи облі­ ку виборців або до місцевого суду допущені при складанні списку неправильності, в тому числі невключення, неправиль­ не включення або виключення із загального списку виборців його або інших осіб, або наяв­ ність чи відсутність відмітки

Шановні громадяни!

чою

групою

обліку

виборців

складено та надається для оз­

найомлення

громадян місце­ вий загальний список вибор­ ців, які проживають або перебувають на території міста Бровари.

Згідно

з

Законом

України

•Про вибори народних депута­ тів України» кожен громадянин

Украіни має право ознайоми­ тися із цим списком, перевіри­ ти

правильність

внесених

до

нього відомостей і, в разі не­ обхідності, звернутися до ро-

ПОНЕДІЛОК,

7

листопада

УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украї­ но'

05.10, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.10, 08.05, 23.35 Спорт Ої.О5 Ера бізнесу Православний кален-

07.55

дар

08.20 08.25 08.45 16.00 16.30 17.00

Енергопанорама

Фондова панорама Ранкові поради Територія •А• Студія 5 Казка 1ї.15 Україна. День за дІ<ем 18.00 Правозахист 18.30, 21.00 Ноеини 18.40, 21.25 Діловий світ 19.00 Концерт-церемонія .. вибір року• 21.40 Спорт 22.00 Лото "Трійка•. •Кено• 22.10 Центр уваги 22.45 Ситуація 23.00 Підсумки 23.40 Погляд

1+1 07.00 07.30 08.30 08.45 09.45 11.00 11. 15 12.10 13 05 14.00 14.20

Сніданок з

Tjc .. колір

1+1 гріха•

Сніданок з 1+1 Т/с •Клон• Документ тсн Судові справи Т/с •Геркулес• Т (с •Колір гріха• тсн Т/с ·Люба, діти і за-

"9.А···"

8 06.00

ВІВТОРОК, листопада УТ-1 Доброго ранку, Украї­

но'

06.10, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.10, 08.05, 23.35 Сnорт

07.05 Ера бізнесу 07.35 Будівельний майдан­ чик

07.55 Православний кален­ дар

08.45 Ранкові nоради 09.00, 18.40, 21.30 Діловий світ 09.30 М/с ·Великі дитячі іс­ торіЇ>• 10.00 День уряду 12.00, 15 ОО. 18.30, 21.00 Новини 12.25 Вітаємо вас 13 СО. n5.35 Служба розшу­ ку дІтей 13.05 Перехрестя 13.30 Народна служба порятунку- 01 13.55 Абетка безпеки 14.10 Досягти мети 14.30 Тарасова церква І 5.20 Дитяча лінія 15.35 У нас усе вийде 16.00, 01.45 Територія •А• 16.30 Студія 5

,:

СЕРЕДА, листопада

9

УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украї­ но!

06.10, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

us 35,

07.10, 08.05, 2З.З5

Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.55 Православний кален­ дар

08.45 Ранкові поради 09 ОО, 18.40, 21.30 Діловий

15.00 Т/с •Не родись врод­ ливою»

16.00 Судові справи 17.00 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... • 17.ЗО Т/с •Усі жінки - відьми•

18.25 Т/с •Клон• 19.ЗО тсн

20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись врод­ ливою"'

21 . 15 Т jc •Полювання на асфальті• 22.20 Іду н~ ви 2З.25 тсн ІНТЕР

06.05 ввс 07.00 Подробиці. Економіка 07.1 О, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Інтерспорт

07.25 Ранкова зарядка 07.35 Уроки географії 08.20 Т/с •Приречена стати зіркою•' Бадьорого ранку! Т/с •Чорна богиня• Кумири і кумирчики Т /с •Раузан• Єралаш 1З.45 Ігри патріотів 15.25 Ми все про вас знає­

09.25 10.00 11.00 12.15 13.15

мо

16.30 Т/с •донька садівни­ ка•

17.35 Чекай на мене 19.00 Т/с •Приречена стати ЗІрКОЮ»

20.00 20.40 21.45 21.50

Подробиці Т /С •Чорна богиня• Країна. Львів Т/с •Панове офіцери•

17.00 Казка 17. 15 д/с •Захисники диких тварин•

18.00 Бізнес-nозиція 19.00 Концерт до бО-річчя оон 21.40 Спорт 22.00 Лото • Трійка•. •Ке но• 22.1 О Центр уваги 22.ЗО Щоденник Верховної Ради

22.45 Ситуація 23.00 Підсумки 2З.40 Погляд

1+1 07.00 Сніданок з 1+1 07.30 Т/с •Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+ 1 08.45 Т/с •Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові справи 12.10 Т/с •Геркулес• 13.05 Т/с •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... » 15.00 Tfc •Не родись врод­ лива•

16.00 Судові справи 17.00 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... » 17.30 Т/с •Усі жінки - відь­ 18.25 Т/с •Клон• 17.00 Казка 17.15 д/с •Захисники диких тварин•

18.00 Зелений коридор_ 19.00 Фестиваль •Море друзів•

ка». «Кено» Центр уваги

Ситуація Підсумки Погляд

09 .ЗО Mjc •Великі дитячі історіі• 10.00 Грані nізнання 10.30 Художня nанорама 11.20 Подія 11.25, 05.00 Аудієнція

12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини

12.25 Вітаємо вас 13 ОО, 05.25 Служба розшуку дітей

13.05 Хай щастить' 13.35 Територія безпеки

13.55

Абетка безпеки

14.10 Спорт і ми 14.30 Дзеркало 15.15 Малята 15.35 Я здивую світ 16.00 Територія "А• 16.30 Студія 5

1+1 07 .ОО 07 .ЗО 08.30 08.45 09.45

Сніданок з 1+ 1

Tfc •Колір гріха•

Сніданок з 1+1 Т/с •Клон• Документ 11.00ТСН 11 . 15 Судові сnрави 12.10 Т/с •Геркулес• 13.05 Т/с •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Tjc •Люба, діти 1 за­ вод

... •

15.00 Т jc •Не родись врод­ ливою»

16.00 Судові справи 17.00 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... • 17.ЗО Tjc •Усі жінки - відь­ ми•

18.25 Tfc •Клон•

нездатність

Ознайомитися із загальним списком виборців можна у пе­ ріод з 1 листопада 2005 року по 1 січня 2006 року щодня (окрім неділі та суботи) з 8.30 до 17.00 години в приміщенні Броварського міського вико­ навчого комітету за адресою: Гагаріна, 15, кімната 201. Тел.: 4-61-69. .

22.55 Паралельний світ

В. А. ДВОРСЬКИЙ,

керівник Броварської міської робочої групи

виборців.

Дім-2

08.ЗО

КИЇВ 06.45, 13.40 Мультфільм 07.15, 13.З5, 20.10 Бережіть

09.00 Історіі у деталях 09.30 Деталі

себе! 07.20 Вісник роботодавця 07.ЗО СТН-тижневик 08.00 СТН-спорт 08.ЗО, 2З. 1О Музика 09.00 Дім живих історій 09.30 Х/Ф •Жовтень• 11.ЗО МІс •Подорож у мину­ ле•

12.00, 13.ЗО, 15.ЗО, 17.30, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 12.ЗО Київ класичний 13.00 Чорний квадрат 14.05, 21.15 Дозвольте запитати

14.30 Х/Ф •Першодрукар Іван Федоров• 15.40 М/с •Нові історіі Кленового міста• 16.30 Клуб Суnеркниги 17.00 Телескоп 17.25 Без дієт і рецептів 17.45 Телепрес-клуб 18.40 Шлях до успіху 19.00 Діловий формат 19.20 д/с •Політ крізь час• 20.00 Бізнес-ситуація 20. 15 Вечірня казка 21.05 5 хвилин 21.ЗО Х/Ф •Під рифом зав­ довжки в 12 миль• 23.45 Десерт ТЕТ

06.30, 11.ЗО, 18.00, 2З.30 Дивись!

07.00, 14.00, 20.30 Муль­ тфільм

12.00, 19.30, 00.00

19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись врод­ лива»

21.15 Т/с •Полювання на асфальті• 22.20 Особлива думка 2З.25 тсн ІНТЕР 06.05 Ми все про вас знаємо 06.50 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка

07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО

Tfc •Команда-мрія•

10.ЗО Велике прання

13.00 М/с •Історіі Кленового містап

15.00 М/с •Роботи-ніндзя• 15.30 Mjc •Сандокан - тигр Малайзіі•

16.00 Т/с •Команда-мрія• 16.30 Єралаш 17 .ЗО ЗЗ квадратних метри 18.ЗО Велике прання 21.00 Х/Ф •Правила гри• 23.00 ЗЗ квадратних метри

5

КАНАЛ 14.15 Драйв 14.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини 15.00-18.00 Час новин. Щогодини

15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 На nерший погляд 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00 Час новин 19.25, 22.ЗО, 2З.З5 Час сnорту

19 .З5 20.00 22.00 22.40 23.15

Київський час Час Закрита зона Бізнес-час Час-тайм

ІСТV 05.45 Докладно Об. 1О Служба розшуку дітей

06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 2З.10 Факти 06.40, 08.З5 ЗОО сек.jгод. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн!- 2 07.15 М/с •Фліппер і Лапа18.05 Ключовий момент 18.55 Tjc •Приречена стати зіркою• Подробиці

20.00 20.40 21.45 21.50 22.55

Т /с •Чорна богиня• Країна. Львів Т/с •Панове офіцери•

Спецкор 23.ЗО Подробиці

КИЇВ 06.45 Мультфільм 07.15, 20.00 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.35, 20.10 Бережіть себе! 07.ЗО, 12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн

Інтерспорт 07.25 Ранкова зарядка 07.35 Уроки обережності

08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО д/с •Строката

08.20 Т/с •Приречена стати

09.00 Відсвіт 09.30 Х/Ф •Звенигора• 11.10, 18.~0 Музика 11.ЗО, 19.20 д/с •Політ крізь

зіркою• 09.25 Мелорама 10.00 Tfc •Чорна богиня• 11.00 Єралаш 11.25 ВВС. Справжнє дике шоу

12.15 Т/с •Раузан• 1З.15 Чекай· на мене Єралаш Новини Паралельний світ Ми все про вас знає-

14.40 15.00 15.20 15.55

планета•

час~~

12.ЗО, 15.40 М/с •Нові істо­ ріі Кленового міста•

13.40, 17.45 Т/с •Маленькі Ейнштейни•

14.05, 21.15 Дозвольте запитати

14.30 Т/с •Герберт15.00 Мерія 1б.ЗО

мо

Перлини

класичної

музики

16.50 Без дієт і рецептів

ка•

19.ЗО тсн

20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись врод­ ливою»

21.15 Т/с •Полювання на 22.20 Без табу 2З.25 тсн

00.00 Tfc •Секс і місто•

18.05 Ключовий момент 18.55 Tfc •Приречена стати зіркою• Подробиці Tfc •Чорна богиня• Країна. Львів Т/с •Панове офіцери• Кримінал 2З .ЗО Подробиці

20.00 20.40 21.45 21.50 22.55

КИЇВ

ІНТЕР

06.05 Ми все про вас знаємо

06.50 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Інтерспорт

07.25 Ранкова зарядка

06.45, 15.10 Мультфільм 07.15, 20.00 Бізнес-ситуація 07.25, 13.З5, 20.10 Бережіть себе! 07.ЗО, 12.00, 1З.ЗО, 15.30, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.30 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.30 д/с •Строката планета•

07.З5 Уроки географії

09.00 Дім живих історій

08.20 Tfc •Приречена стати

09.ЗО Х/ф •Горбоконик• 11.00 Телескоп 11.10, 18.10 Музика 11.ЗО, 19.20 д/с •Політ крізь

зіркою• Смачно Т/с •Чорна богиня• Єралаш ВВС. Справжнє дике

09.20 10.00 11.00 11.25

шоу

12.15 Т/с •Раузан• 1З.20 Ключовий момент

14.10 Єралаш 15.20 Спецкор 15.55 Ми все про вас знає­ мо

16.55 Т/с •донька садівни­ ка•

ПОНЕДІЛОК, листопада

7

Профілактика на каналі до

15.00 15.00 Т/С •Бунтівливий дух• 15.45 Музика на каналі 16.00 д/Ф •Най-най. Альманах

неймовірних

фактів•. 16.45 М/с •дуг• 17. 1О М/с •Бейблейд• 17.35 •Кримінальне чтиво•

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 18.05 •Година суду. Справи сімейні•

18.50 •Шосте відчуття• 19.40 •Година суду• 20.30 Т/с •Бунтівливий дух• 21.25 Х/ф •Попелюшка у чоботях•

22.25 Муз. канал ВІВТОРОК, 8 листопада 08.00 Муз. канал

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­

2З.З5 Подробиці

07.ЗО,

ви­

ся.

асфальті•

20.40 Мегзлот 21.40 Спорт 22.00 •Суперлото•. • Трій-

світ

постійну

борця самостійно пересувати­

16.55 Т jc •донька садівни­

ми•

22. 1О 22.45 23.00 23.40

про

5.11 ~®®§

ПроrраNІа nередач теnеканаnу ЕКТА

&роварськоі міської ро6о11оі rpynи ви6орqІв

Броварською міською робо­

IL-----

час•

12.ЗО, 15.40 М/с •Нові істо­ ріі Кленового міста• 1З.40, 17.45 Т/с •Маленькі Ейнштейни• 14.05, 21.15 Дозвольте за-

вини

09.ЗО М/с •дуг•

09.55 Mjc •Бейблейд• 10.25 Т/с •Бунтівливий дух• 11.15 д/с •Зникнення• 11.40 •Шосте відчуття• 12.З5 •Дорога передача• 1З.О5 М/с •Що з Енді?•

1З.30 Х/Ф •Попелюшка у чоботях• 14.ЗО д/с •Зникнення•

15.00 Т/с •Бунтівливий дух• 15.45 М/с •дуг• 16. 1О М/с •Бейблейд• 16 .ЗS •дорога передача• 17 .ОО д/с •дика планета• 18.05 •Година суду. Справи сімейні•

18.50 •Неймовірні історіі• 19.40 •Г оди на суду• 20.ЗО Т/с •Бунтівливий дух• 21.15 Муз. канал ка•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.25 Спорт 09. 1О Острів спокус 10.15 Кухня для •чайників• 10.55 Королеви чистоти 11 .З5 Квартирне питання 12.25, 1З.05 Каламбур 1З .40 Х/Ф •Позначений смертю•

16.ЗО Мистецькі обереги

16.55 Поради лікаря 17.00 Молодіжна служба

СЕРЕДА, листопада

вини

09.ЗО М/с •Дуг• 09.55 Мjс •Бейблейд• 10.25 Т/с •Бунтівливий дух• 11.15 д/с •дика планета•. •Алея вулканів• 12.1 О •Очевидець• 12.55 •Кримінальне чтиво• 1З.ЗО •Неймовірні історіі• 14.00 д/с •Зникнення• 14.ЗО М/с • Тарган-робот• 15.00 Т jc •Бунтівливий дух• 15.45 М/с •Дуг• 16.10 М/с •Бейблейд• 16.З5 •Кримінальне чтиво• 17 .ОО д/с •дика планета• 18.05 •Година суду. Справи сімейні• 18.50 •Неймовірні історіі• 19. 40 •Година суду• 20.ЗО Т/с •Бунтівливий дух• 21.15 д/с •Зникнення .• 21.45 Муз. канал ЧЕТВЕР, 1 О листопада 08.00 Муз. канал

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 ,Но­ вини

09.ЗО М/с •дуг• 09.55 М/с •Бейблейд• 10.25 Т/с •Бунтівливий дух .. 11.15 •Кримінальне чтиво•. 11 .45 д/с •Зникнення• 12.05 Mfc •Що з Енді?• 12.ЗО •Дорога передача• 12.55 д/Ф •Магія Девіда Коперфілда• 14.00 д/с •Зникнення• 14.ЗО М/с • Тарган-робот•

15.00 Т jc •Бунтівливий дух• 15.45 М/с •Дуг• 16.10 М/с •Бейблейд• 16.35 •Най-най• альманах неймовірних фактів

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Т/с •Флорисьєнта-2• 06.40, 19.00, 00.00 Репортер 06.50 Підйом! 06.55 Т/с •Занадто мало часу•

08.00 Репортер. Бізнес 08.З5, 20.ЗО Маски-шоу 09.05 Т/с •Кобра-11• 10.15 Кунсткамера

15.З5 Т/с •Люба, я зменшив

11.25 Х/ф •Велика спокуса•

дітей» 16.35 Т/с •даша Васильєва• 17.40 Лінія конфлікту 19.20 Т jc •Леся+Рома•

1З.ЗО М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-ге­ нія• 14.00 М/с •КітПес• 14.20 Т/с •Чорна діра• 14.55 Т/с •Занадто мало ча­

20.00 Tfc •Загублені• 21.00 Х/ф •Зламана стріла• 2З.45 Х/ф • Темні історіі• 17 .ОО Економічний вісник 19.15 Поради лікаря 19 .ОО Діловий формат 21.30 О. Сєров. •Моя богиня•

23.45 Десерт ТЕТ Об.ЗО, 11.ЗО, 18.00, 2З.ЗО Дивись! 07.00, 14.00, 20.ЗО Муль­ тфільм 07.ЗО, 12.00, 19.ЗО, 00.00 Дім-2 08.ЗО Т /с •Команда мрія• Q9.00 Історіі у деталях 09 .ЗО Деталі 10.30 Велике прання 13.00 М/с •Історіі Кленового МІСТа•

15.00 М/с .-Роботи-ніндзя• 15.ЗО Mjc •Сандокан - тигр Малайзіі• 16.00 Т/с •Команда-мрія• 16.30 Єралаш 17 .ЗО З3 квадратні метри 18.30 Велике прання 21.00 Х/Ф •Кривавий під­ пис»

23.00 ЗЗ квадратні метри

5 06.15,

КАНАЛ

19.35, 05.05 Київ­

ський час

Об.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин

19.00 Діловий формат 20.15 Вечірня казка 21.ЗО Х/Ф •Його дівчина П'ятниця• 2З.1 О Споживач 23.45 Десерт ТЕТ Дивись!

07.00, 14.00, 20.ЗО Муль­ тфільм 07.ЗО, 12.00, 19.ЗО, 00.00 Дім-2 08.30 Т/с •Команда-мрія• 09.00 Історіі у деталях 09.ЗО Деталі 10.ЗО Велике прання 13.00 М/с •Історіі Кленового міста• 15.00 М/с •Роботи-ніндзя• 15.ЗО М/с •Сандокан - тигр Малайзії• 16.00 Tfc •Команда-мрія• 16.ЗО Єралаш 17 .ЗО ЗЗ квадратні метри 18.ЗО Велике прання 21.00 Х/Ф •У полоні в кос­ мосу•

2З.ОО ЗЗ квадратні метри

КАНАЛ 19.З5, 05.05

5 06.15,

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.З5 Час спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40 Бізнес-час

07.50 Автопілот-новини 09.30, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Щогодини

10.15, 11.15, 12.ЗО, 1З.15 Сесія

Київ­

ський час

Об.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин

17 .ЗО Військова таємниця 18.05 •Година суду. Справи сімейні• 18.50 •Неймовірні історіі• 19.40 •Година суду• 20.30 Тjc •Бунтівливий дух• 21.20 Муз. канал п·ятниця,

листопада

11

08.00 Муз. канал 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­ вини

09 .ЗО М/с •дуг• 09.55 М/с •Бейблейд• 10.25 Tfc •Бунтівливий дух• 11.15 •Неймовірні історіі• 11.40 д/Ф •дика планета• 12.З5 д/Ф •Най-най. Альманах неймовірних фактів• 13.10 програма •Очевидець•

14.1 О д/с •Відображення• 15.00 Тjc •Бунтівливий дух• 15.45 М/с •дуг• 16.10 М/с •Бейблейд• 16.ЗО Х/Ф •Попелюшка у чоботях• 17.35 •Най-най• альманах неймовірних фактів 18.05 д/с •Зникнення• 18.25 Конкурс •Міс Бровари-2005• 19.40 •Година суду• 20.20 •Обличчя міста• 20.30 Tfc •Бунтівливий дух• 21.20 Муз. канал

12

СУ&ОТА, листопада

08.00 Муз. канал 09.00 Тижневик •Наше місто•

09.30 М/с •Що з Енді?• 09.55 М/с • Тарган-робот• 10.20 Х/Ф •Попелюшка у чоботях•

11.20 Дорога передача

Верховної

Ради

четвертого скликання

14.15 д/с •Унікальна Украї­ на•

14.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 Драйв 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО,

00.00 Час новин 20.00 Час 22.00 Чи на п'ять? ІСТV 05.ЗО Тfc •Циганська кров•

06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 2З.ОО, 01.50 Фак­ ти

06.40, 08.35 зао сек.jгод. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн!- 2 07.15 М/с •Фліппер і Лапака•

15.25 Тjc •Флорисьента-2• 16.25 Т/с •Баффі - перемож­ ниця вампірів•

17.20 Х/Ф •Жінок кривдити не рекомендується•

19.15 Спортрепортер 19.25 Т/с •Студенти• 21.10 Т/с •Солдати• 22.10 Х/Ф •Акула юрського періоду•

СТ&

06.00 Т/с •Команда А• 07.00 Вікна 07.10 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.10 У пошуках пригод 09.25 Заборонена зона

10.10 Т/с •даша Васильєва• 11. 15 Лінія конфлікту 12.25, 1З.О5 Каламбур 1З.20 Х/Ф •Зламана стріла• 15.З5 Tfc •Люба, я зменшив дітей• 16.З5 Т/с •Даша Васильєва• 17.40 Лінія конфлікту 19.20 Квартирне питання 20.00 Т/с •Загублені• 21.00 Х/Ф •Воїн мріі• 2З.30 Х/Ф •Тіні мертвих•

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Т/с •Флорисьєнта-2• 06.40, 19.00, 00.00 Репор­ тер

06.50 Підйом! 06.55 Т/с •Життя у родині Келлі• 08.00 Репортер. Бізнес 08.З5, 17.25, 20.ЗО Маскишоу

09.05 Т/с •Кобра-11• 10.15 Т/с •Студенти• 11.20 Х/Ф •Британик• 1З.З5 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-ге­ нія• 14, 05 М/с •КітПес• 14.25 Т/с •Чорна діра• 15.00 Tfc •Жипя у родині Келлі•

06.40, 07.40, 08.40, 19.25,

12.25, 1З.05 Каламбур

Бізнес-час

години

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

1З.15 На перший погляд 14. 15 Д/с •Відділ кадрів• 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 Дорогами українців 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00 Час НОВИН 20.00 Час 22.00 •Арсенал• ІСТV 05.30 Т/с •Циганська кров• 06.10 Служба розшуку дітеtІ

06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.00 Факти 06.40, 08.З5 ЗОО сек.jrод. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн!

07.15 М/с •Фліппер і Лапака•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.10 Спорт 09.10 Tfc •Загублені• 10.10Т/с •даша Васильєва• 11.15 Лінія конфлікту

то•

18.ЗО Конкурс •Міс Брова­ ри-2005• 20.00 • Тиждень• 20.ЗО Тижневик •Наше міс­ то•

21.00 Муз. канал

14

НЕДІЛЯ, листопада

08.00 Муз. канал 09.00 Тижневик •Наше місто•

09.30 М/с •Що з Енді?• 09.55 М/с • Тарган-робот• 1О .20 Дика планета 11.10 •Неймовірні історіі• 11.ЗО Тижневик •Наше місто•

12.00 д/Ф •Бомонд• 13.00 •Тиждень• 13.ЗО Конкурс •Міс Брова­ ри-2005• 14.ЗО •Очевидець• з Сергієм Ростом 15.50 д/Ф •дика планета• 16.50 •дорога передача• 17.00 д/ф •Най-най. Альманах неймовірних фактів• 18.00 Тижневик •Наше місто•

18.30 •Обличчя міста• 18.45 •Шосте відчуття• 20.ЗО Тижневик •Наше місто•

21.00 Муз. канал

Рекnамна аrенція «ЕКТА»

6-64-27

12.00 •Обличчя міста•

15.30 Тfc •Флорисьєнта-2• 16.30 Т/с •Баффі- перемож­

07.10, 08.10, 12.20, 22.40

Коперфілда• 1З.ОО •Кримінальне чтиво• 1З.ЗО •Військова таємниця• 14.00 •Кримінальне чтиво• 14.25 Муз. канал 16.00 д/с •дика планета• 16.50 д/Ф •Магія найзахопливіших атракціонів• 17.40 •Неймовірні історіі• 18.00 Тижневик •Наше міс­

то•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.15 Спорт 09.10 Tfc •Загублені•

22.ЗО, 23.З5 Час спорту

12.10 д/Ф •Магія Девіда

11.ЗО Тижневик •Наше міс­

10.З5 Х/Ф •Вирок•

су•

07.50 Автопілот-новини 09.ЗО, 23.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що-

06.30, 11.ЗО, 18.00, 2З.ЗО

питати

14.20 Теле-прес-клуб

9

08.00 Муз. канал 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­

ниця вампірів•

1З.50 Х/ф •Божа робота• 15.З5 Т/с •Люба, я зменшив дітей• 1б.З5 Т/с •Даша Васильєва• 17.40 Лінія конфлікту 18.45 Факти. Вечір 19.20 Квартирне питання 20.00 Т/с •Загублені•

21.00 Х/Ф •Самітник• 2З.ЗО Х/Ф •Американське страхіпя•

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Т/с •Флорисьєнта-2• 06.45, 19.00, 00.00 Репор­ тер

06.55 Підйом! 07.00 Т/с •Життя у родині Келлі•

08.00 Репортер. Бізнес 08.З5, 17.ЗО, 20.ЗО Маскишоу

09.05 Т/с •Кобра 11• 10.15 Т/с •Студенти• 11.20 Х/Ф •Зворотний бік небес• 1З.З5 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-ге­ нія• 14.05 М/с •КітПес• 14.25 Т/с ·Чорна діра• 15.00 Т/с •Життя у родині Келлі• 15.30 Т;с •Флорисьєнта-2• 16.35 Т/с •Баффі - пере-

1З.50 Т/с •МУР є МУР•

15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемnіонів

17.00 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Tjc •Кулагін і партне­ ри•

19.00 В. Ленін. Анатомія ле­ генди

20.00 Х/Ф •джек-Стрибунець•

22.00 22.25 22.40 23.45

Вікна Вікна. Спорт Кремлівські перельоти В. Ленін. Анатомія ле-

генди

18.00 Тjc •Солдати• 19.15 Спортрепортер 19.25 Т/с •Студенти• 21.10 Т/с •Солдати• 22.10 Х/Ф •Таємниця ама­ зонського змія • СТ&

06.00 Tfc •Команда А• 07.00 Вікна 07.10 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.10 У пошуках пригод 09.50 Х/Ф •Джек-Стрибунець•

12.10 Х/Ф •Усе навпаки• 1З.50 Т/с •МУР є МУР•

15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіонів

17 .ОО Навколо світу 1~.00 Вікна

18.15 Т/с •Кулагін і партне­ ри•

19.00 В. Ленін. Анатомія легенди

19.45 Х/Ф •Не може бути!• 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Чотири смерті Чкало­ ва

23.35 В. Ленін. Анатомія ле­ генди

можниця вампірів•

18.00 Т/с •Солдати• 19.15 Спортрепортер 19.25 Т/с •Студенти• 21.10 Т/с •Солдати• 22.15 Х/Ф •Щупальця-2• СТ& Т jc •Команда А• Вікна Принцип доміно Вікна Навколо світу Х/Ф •Не може бути!• Х/Ф •Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено!• 1З.45 Т/с •Пуаро Агати Крісті• 15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіонів 17.00 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Tfc •Кулагін і партне-

06.00 07.00 07.10 08.00 08.10 09.50 12.10

ри•

19.00 Афера Ілліча 20.00 Х/Ф • Татусі• 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Наскрізний удар. База особливого

призначен­

ня

2З.40 Афера Ілліча


5.11 ~(Q)@ЬJ

~ rf!!89 (9698) 10

ЧЕТВЕР, листопада

УТ-1 06.00 Доброго ранку, Украї­ но!

06.10, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.10, 08.05, 23.40 Сnорт 07.05 Ера бізнесу 07.45 Ера якості 07.55 Православний кален­ дар

08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.30 Діловий світ

09.30 М/с •Великі дитячі іс­ торіі•

10.10 Подорож у дитинство 10.45 Межа • 11.20 Подія 11.25 Пісні нашої долі 12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини

12.25 Вітаємо вас 13.00, 05.35 Служба розшу-

листопада

06.10, Об.ЗО, 07.00, 08.00 Новини

06.З5, 07.10, 08.05, 2З.45 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07,35 Будівельний майдан­ чик

07.55 Православний кален­ дар

08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.ЗО Діловий світ 09.ЗО М/с •Великі дитячі іс-

• торії• 110.05 Не все так погано · 10.40 Класний журнал 11.15 Подія 11.25 Надвечір'я 12.00, 15.00, 18.30,. 21.00 Новини 12,25 Вітаємо вас 13.00 Служба розшуку дітей 1З.10 Мультфільм 13.35 Неопалима купина

1З.55 АбетКа безпеки 14.10 Цей таємничий світ 14.ЗО Край 15.15 Зірки, на сцену! 15.40 Подружки

СУБОТА, листопада

УТ-1 Контролер Підсумки Абзац Темник Форсайт Православний світ д/Ф •Мироносці• Крок до зірок Хто там? Хто у домі хазяїн? Музика Реверс Глобус України На пробу 12.З5 У світі хороших новин 1З.СС Парламент

06.05 06.25 07.00 07,05 08.05 08.25 08.45 09.05 09.40 10.10 1О .30 11.00 11.25 12.10

_,. '14.00 Контрольний пакет 14.30 Родом з України 14.55 Спортклуб 15.25 Перехрестя 16.00 Баскетбол. Україна. БК •Київ• - МБК •Одеса• 17.50 Наша пісня 18.40 Квиток у кіно 18.45 Х/Ф •Маленькі чолові­

УТ-1 Пісня року т;с •Без жартів• Подіі світу. Підсумки Автоконтинент Патріот Нова армія Мультфільм Телефортуна

09.10 09.40 10.00 10.45 Вікно в Америку 11. 1О Сільський час 11.50 Знак Благодаті 12.15 Чітко і ясно 12.55 Така мода

1З.15 Здоров'я 1З.40 Мультфільм 14.05 За обставинами,

що

14.30 В гостях у Д. Гордона 15.20 Олімпійська панорама 15.50 Б. Сташків. •де любов nанує•

16.25 Пісні, народжені Україною

17.50 Футбол. Ліга чемпіонів 18.30 Квиток у кіно 18.35 Х/Ф •Остання війна• 21.00 Новини 21.20 Спорт 21.35 Діловий світ. Тиждень 22.00 Лото • Трійка•. •Ке но• 22.10 Наш футбол 22.З5 Екіпаж 2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки 2З.40 Фестиваль •Київський nодіум•

1+1 07.00 Бокс по-справжньому. В, Кличко - Х. Рахман 08.40 Єралаш 09.00 Лото-забава 10.00 Веселий вечір •Аншла­ гу•

асфальті•

22.20 Я так думаю 23.25 тсн 00.00 Т/с •Секс і місто•

мо

06.50, 11.00, 14.40Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 0810, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Інтерсnорт

зіркою•

09.20 Планета Здоров'я 10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.15 Імена 12.15 Т/с •Раузан• 13.20 Ключовий момент 14.1 О Джентльмен-шоу. 15.20 Кримінал 15.55 Ми все про вас знаємо

16.55 Т/с •донька садівника• 18.05 Ключовий момент 18.55 Т/с •Приречена стати

18.25 Т/с •Клон• 19.ЗО тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись врод-

2З.35 тсн

07 .ОО Сніданок з 1+ 1 07 .ЗО Т/с •Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+1 08.45 Т/с •Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11. 15 Судові справи 12.10 Т/с •Геркулес• 13.35 Т/с •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... • 15.00 Т/с •Не родись врод­ ливою•

16.00 Судові справи 17.00 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... • 17 .ЗО Т/с •Усі жінки - відьми• Мегзлот Новини Спорт Прояв часу Суперлото.

мо

06.50 Єралаш 07 .ОО Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Інтерспорт

«Ке но»

2З.ОО Подіі світу. Підсумки 2З.40 Енергопанорама

1+1 Богатирські ігри Т/с •Галідор• Т/с •Ксена• Концерт •Хороші nісні• Кіно у деталях Х/Ф •Мій пес Скіn• Хочу бути зіркою Т •Моя прекрасна сім'я» 16.20 Найрозумніший 18.10 Т/с •Моя прекрасна

fc

нянька»

19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Веселий вечір •Аншла­ гу•

22.10 Віталій Кличко. Час і місце

Янг• 14.05 Богатирські ігри 15.00 Т/С •Моя прекрасна сім'я• 16.15 Смішні люди

18.05 Т/с •Моя прекрасна нянька»

19.ЗО тсн

20.20 Х/Ф •Бій з тінню• 2З.О5 Бокс по-сnравжньому. В. Кличко - Х. Рахман

06.05 Т/с •.Пола і Маркіз• 06..50 Єралаш 07.15 Академія сміху 07.55 М/с •Русалонька• 08.20 м;с •Чорний плащ• 08.50 Прокинься і співай! 09.55 Квадратний метр 10.40 Караоке на майдані 11.25 Усе для тебе

зіркою• 09.20 Караоке на майдані 10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.00 Усе для тебе 12.15 Т/с •Раузан• 1З.15 Ключовий момент 14.05 Квадратний метр 15.20 Єралаш 15.40 М/с •Ліло і Стіч• 16,10 М/с •Качині історіі• 16.З5 М-кілометр 16.55 Tfc •донька садівни­ ка•

18.05 Академія сміху 18.55 Т/с •Приречена стати

12.ЗО Мелорама 1З.10 Єралаш 13.40 Вечірній квартал 15.45 Х/Ф •Бонд. Кульова блискавка• 18.З5 Шанс 20.00 Подробиці тижня 20.55 Країна. Львів 21.00 Фестиваль

23.45 Твоє кіно. •Молодість•

КИЇВ. 07.00 Мультфільм 07.25, 13.35, 19.00 Бережіть себе! 07.ЗО стн 08.05 Музика 09.00 Споживач 09.20 Власний дім 09.30 Х/ф •Шарада• 11.ЗО Клуб Суперкниги 12.00, 2З.ЗО Музика

12.20 Х/Ф •Лікар Ойболить• 1З.40 М/с «Подорож у мину-

15.45 Фестиваль •Юрмалина-2004• 17.25 Ігри патріотів 18.45 Зіркою серіалу буду я 20.00 Подробиці 20.20 Інтерсnорт 20.30 Краіна. Львів 20.35 Вечірній квартал 22.40 Х/Ф •Шик•

КИЇВ 07.00, 15.40 Мультфільм 07.25, 1З.З5, 19.00 Бережіть себе! 07.ЗО, 15.ЗО,

17.ЗО, 20.ЗО,

09.ЗО Х/Ф •Його дівчина П'ятниця•

11.10, 18.10 Музика 11.ЗО, 19.20 д/с •Політ крізь час»

12.ЗО, 15.40 М/с •Нові істо­ ріі Кленового міста• 1З.40, 17.45 Т/с •Маленькі Ейнштейни• 14.05, 21.15 Дозвольте заnитати

16.ЗО Без дієт і рецеnтів 16.40 Перлини класичної музики

17.00 Доброго вечора, кия­

зіркою• Подробиці Т/с •Чорна богиня• Країна. Львів Фестиваль «Юрмали­ на-2004• 23.З5 Подробиці

20.00 20.40 21.40 21.45

КИЇВ 06.45 Мультфільм 07.15 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.35, 20.10 Бережіть себе! 07.ЗО, 12.00, 1З.ЗО, 15.30, 17.30, 20.30, 2З.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО д/с «Строката

09.00 Дім живих історій 09.ЗО Х/ф •Молода Земля• 11 .ОО Молодіжна служба 11.30 Д/с •Політ крізь час• 12.10, 23.10 Музика 12.ЗО, 15.40 МІс •Нові істо­ ріі Кленового міста• 13.40, 17.45 Т/с •Маленькі Ейнштейни• 14.05, 21.15 Дозвольте запитати

14.20 Муз/ф •Жизель• 16.45 Подолання 17.10 Споживач 18.20 Поради лікаря 19.00 Діловий формат 19.ЗО Чорний квадрат

08.05 5 хвилин 08.1 О Музика 08.50 Вісник роботодавця 09.00 Корпорація •Сімба• 09.10 Х/Ф •Світлий шлях• 10.45 Власний дім 11.00 Економічний вісник 11.30 д/с •Війна у повітрі• 12.20 Музика 12.40 МІс •Нові історіІ Кленового МІСТа•

1З.40 МІс •Охоронці історіі• 14.10 Дивосвіт дитинства 14.45 Концерт І. Завадського

16.00 Я -українець! 17.15 Бійці антитерору. Готовність N21 17.45 Гаряча тема 18.00 Хіт-базар 18.25 Шлях до успіху 18.40. Споживач 19.15 Теле-прес-клуб 20.00 Подіум натхнення 21.10 Доброго вечора, кияни! 21.40 Х/Ф «Шарада• 2З.45 Десерт

15.ЗО Алюр 15.45 Подолання 16.00 Візит 16.30 Ділові знайомства 17.00 Я - українець! 18.00 Київ класичний 18.ЗО Мерія 19.05 д/с •Війна у повітрі• 20.00 Київські мініатюри 20.30 СТН-тижневик 21.10 Подіум натхнення 21.40 Т/с •Поліція Гамбурга. Східний округ• 22.30 СТН-спорт 2З.20 Х/Ф • Трактористи• ТЕТ

11.30, 18.00, 23.30

Дивись!

07.00 М/с •Крихітка

Ме­

моль»

12.00,

19.30, 00.00

Дім-2

08.30 МІс •Суnерсумо• 09.00, 20.30 Мультфільм 09.30 М/с •Капітан Симіан і космічні мавnи• 10.00 Єралаш 10.ЗО Зніміть це негайно!

1З .ОО 14.00 16.00 17,00

Життя nрекрасне Хfф •Апачі• Життя прекрасне Зніміть це негайно! 18.ЗО Т/с •Обережно, Задов!-2• 21.00 Х/Ф •Містер Ревнощі• 00.05 Т/с •Обережно, За­ дов!•

5

КАНАЛ

06.15 Київський час 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25,

07.10, 08.10, 12.20, 15.20, 22.40 Бізнес-час 09.30, 23.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що­ години

10.15 Інновація 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

11.15 Вікно в Америку 12.35 Страва від шефа 13.15 Енергетичний журнал 14.15 V1Р-жінка 16.15 Гра долі 16.ЗО •Арсенал•

17.15 Час пік 18.15 Закрита зона 18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00 Час новин 19.35 Час. Важливо 20.00 Час 22.00 5 копійок 00.45 Коктейль ІСТV 05.20 Факти 05.40 Х/ф •Інтриган• 06.55 Кулінарний двобій 07.50 Телецентр моди 08.30 Х/ф •Поллі• 10.10 Королеви чистоти 10.50 Квартирне питання 11.45 Фабрика краси 12.45 Факти 1З.О5 Докладно 13.50 Х/Ф •Велосипедист• 16.15 Х/Ф •Хроніки Риддіка• 18.45 Факти. Вечір 19.05 Нянька-911 19.50 Острів спокус 21.00 Х/Ф •Командо• 22.55 Х/ф •Просто, як смерть•

НОВИЙ КАНАЛ 07.40 Церква Христова 07.55 Запитайте у лікаря

07.50 Автоnілот-новини

МІСТа»

15.00 М/с «Роботи-ніндзя• 15.ЗО М/с .. сандокан · тигр Малайзіі• 16.00 Т/с «Команда-мрія• 16.ЗО Єралаш 17.ЗО ЗЗ квадратні метри 18.ЗО Велике nрання 21.00 Х/Ф «Крутись, стріляй, біжи!• 2З.ОО ЗЗ квадратні метри

5 06.15,

КИЇВ·

ський час

Об.ЗО, 07.00, 07.30, ОВ.ОО, 08.30, 09.00 Час новин

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 20.00

Перлини

класичної

09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що·

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

ка•

1З.15 Драйв 14.15 Страва від шефа 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 •Арсенал• 18.40 Будмайданчик

2З.30 Х/Ф •Не вмирай поо динці~)

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Т;с «Флорисьєнта·2• 06.45, 19.00, 00.00 Репор­ тер

18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00 Час новин 20.00 Час 22.00 Закрита зона

06.55 Підйом' 07.00 Т/с «Життя у родині 08.00 Репортер. Бізнес 08.35, 17.ЗО, 20.30 Маски-

ІСТV

.. циганська кров• 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.55 Факти 06.40, 08.З5 ЗОО сек.jгод. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн' · 2 07.15 М;с «Фліппер і Лапа·

13.40 Mjc «Пригоди Джиммі

Дивись!

10.15.11.15 Час коментарІв 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

14.00, 20.30 Муль­

тфільм

07.30, 12.00, 19.ЗО, 00.00 Дім-2

08.30 Т/с •Команда-мрія• 09.00 ІсторіІ у деталях 09 .ЗО Деталі

13.15 Дорогами украінців 14.15 Чи на п'ять? 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 Д 1 с «Унікальна Украіна•

10.ЗО Велике прання 13.00 М/с «ІсторіІ Кленового МІСТЗ 11

15.00 М/с «Роботи-ніндзя" 15.30 М/с •Сандокан - тигр

18.45, 19 ОО, 19.45, 23.00, 00.00 Час новин 20.00 Час 22.00 Час за Гринвічем 22.50 Ультра-тема 05.30 Т /С «Циганська кров" 06.1 О Служба розшуку дітей 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.50 Факти 06.40, 08.35 300 СеК./ГОД. 06.50, 08.10 Обережно, мо­

5 КАНАЛ 06.15, 19.35, 05.05 Киів­

07.15 М/с .. фліппер і Лапа-

Келлі''

хлопчv.~а-rе­

НІЯ"

13.55 М/с «КітПес• 14.25 Т/с .. чорна діра" 15.00 Т /С «ЖИП Я у рОДИНІ

ка~~

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час НОВИН 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 23.35 Час спорту

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.05 Спорт 09.10 Tjc «Загублені" 1О. 1О Т/с .. даша Ва сил ьєва•

Келлі" 15.30 Т/с ·•ФлорисьLнrа-2" 16.30, 07.15 Т/с «Баффі -

ТЕТ

22.30, 23.35 Час спорту 07.10, 08.10, 12 20, 22.00, 22.40 Бізнес-час 09.30, 23.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що­

10.25 Т/с ·.Леся+Рома•11 (15 Школа ремонту 12.00 Кухня ДІJЯ "'аІ'>никін" 12.45 Факти 13.05 Д/ф «Південна СТОJІИ·

06.30,

11.30.

Дивись' М/с

07.00

18.00, 23.30

«Крихітка

Ме­

моль"

07.30,

12.00, 19.30, 00.00

Дім-2 08.30 М/с «Суnерсумо• 09.00, 20.30 Мультфільм 09.30 Mjc •Капітан Симіан і космічні мавпи" 10.00 Єралаш 10.30 Рятуйте, ремонт' 13.00 Життя прекрасне 14.00 Х/Ф .. маленька принцеса))

16 . 00 Життя прекрасне 17.00 Рятуйте, ремонт' 18.ЗО Т/с •Обережно, дов!-2• 21.00 Х/Ф •Поле бою• 00.05 Т/с «Обережно,

За­

За­

дов!»

5 06.15,

КАНАЛ

19 .35, 05.05 Киів­

ський час

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.З0, 09.00 Час НОВИН 06.40, 07.40, 08.40, 19.25,

08.20

Магія

17.00 Навколо світу 18.00 Вікна 18.15 Т 1 с «Кулагін і партне­ ри·

19.00 Микола-2. Плаха 20.00 Незбагненна, але факт

21.00 Паралельний світ 22.00 Вікна 22.25 ВІкна. Спорт 22.40 Авантюра століття. 23.40 Микола-2. Плаха

іЗ

Н_ейтрона,

дерн'

ський час

Агати

Потг Матіаса Руста

08.00 Репортер Бізнес 08.35, 17 ЗО Маски-с.:оv 09.05 Т;с .. таксисrка•- · 10.15 Т/с .. студенти" 11.20 Х;ф «Щасливий зуG· 13.25 М,'с .. nригоди Джиммі

ІСТV

МалайзІІ'' Tjc •Команда-мрія• Єралаш 33 квадратних метри Велике прання Х/Ф .. nерехоплювачі• 2З.ОО 33 квадратних метри

16.00 16.30 17.30 18.30 21.00

ведуть

1 17.55 т. с .сопдап1·' 11.15 ЛІНІЯ конфлІКrf 12.25. 13.05 К2ламбур 19 1ё С>•оu•репоrтер 13.50 Х/ф .. зникаю•1:.1 ''Р3П19 25 Т··: "м~""'" ка• 20.30 У:Ф .. три корал;" 15.45 Т jc ><Люба, я зменшив 22 25 Комед;-1\лзС, дІтей• 23 15 :ii-..:1\.G прикол;в 16.50 Нянька-911 СТБ 17.45 Школа рем он гу 06 .ОО l ;с •Команда д" 19.25 Свобода словг 21.00 Х/ф •Наречений нап­ 07 ОО Вікна рокат» О 1. 1О Принцип домІно 23.25 Автопарк 08 ОО Вікна 08. і С ~Іавколо с~1ту НОВИЙ КАНАЛ 09.20 Незбаr·ненно, але 06.00 Т/с «Флорисьєнта-2• факт 06.45, 19.00, 00.00 Реnор­ 10.30 fІаралельний світ тер 11.50 Т·с -•Сл ще rво ведуть 06.55 Пщйом' 07.00 Tjc «Життя у rод.>Н<І ЗнаТІ'Ки•

години

06.30, 11.30, 18.00, 23.30

Т jc

15 16.00 Запитання для чемпі-

Келлі"

15.30 Т/с .. флорисьєнта-2•

10.00~18.00 Час новин. Що-

ТЕТ

.. слідство

ЗнаТоКи·• Т /с .. пуа ро

КріСТІ• ОО Принцип доміно

хлоп•tика·ге­

НІSJ~>

14.10 М/с «КітПес• 14.30 Tjc «Чорна діра• 15.05 Т /С «Життя у родині

12.20. 22.40

09.30. 23.15 Час-тайм

СТБ Т;'с «Команда А" Вікна Принцип доміно Вікна У пошуках пригод Х/Ф «Татусі"

13 50

Хі((інс Кларк. Щзслиаий день''

Нейтрона,

21.ЗО Х/Ф •Відсутня ланка•

23.45 Десерт

06.00 07 ОО 07.15 08.00 08.15 09.45 і 1.50

онів

09.05 Тіс «Таксистка" 10.15 Tfc .. студенти·• 11.25 Х/ф .. таємницІ Мері

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.10 Спорт 09.10 Т;с «ЗагубленІ• 10.10 Т/с «Даша Васильєва• 11.15 Лінія конфлікту 12.25, 1З.О5 Каламбур 08.10,

озеро страху"

шоу

ка•

07.10

можниця вампірів'' т;с .. солдати• Спортрепортер Т/с «Студенти• Т,с .. солдати" Х;'ф «Лейк-Плесід

17.55 19.15 19.25 21.10 22.10

Келлі»

05.ЗО Т jc

20.15 Вечірня казка

07.00,

17.40 Лінія конфлікту 19.20 Професія · репортер 20.00 Т/с •Загублені• 21.00 Х/Ф •Зникаюча кра~·

години

Бізнес-час 07.50 АвтопІлот-новини

музики

16 35 Т,'с «Баффі - пере-

1З.З5 Х/Ф •Затворник• 15.З5 Т/с •Люба, я зменш~в дітей· 16.З5 Т/с «Даша Васильєва"

Бізнес-час

ТЕТ Об.ЗО, 11.ЗО, 18.00, 23.30 Дивись! 07.00, 14.00, 20.ЗО Муль­ тфільм 07.30, 12.00, 19.ЗО, 00.00 Дім-2 08.30 Т/с •Команда-мрія• 09.00 Історіі у деталях 09.ЗО Деталі 10.ЗО Велике nрання 1З.ОО М/с •Історіі Кленового

КАНАЛ 19.З5, 05.05

13.05 Каламбур

07.10, 08.10, 12.20, 22.40

21.ЗО Хjф .. молода Земля• 2З.20 Вісник роботодавця 2З.45 Десерт

14.20 Муз/ф •Жизель•

22.ЗО, 2З.35 Час спорту

ле•

14.10 квн 15.1 О Мистецькі обереги

07.30,

09.00 Відсвіт

22.ЗО, 2З.35 Час спорту

19.00 Діловий формат 20.15 Корnорація •Сімба•

2З.30 стн

ні-Пуха• 08.30 М/с •Аладдін• 08.55 Джентльмен-шоу. Фабрика анекдотів 09.35 Бадьорого ранку! 10.10 Шанс 11.45 Кумири і кумирчики 12.40 Смачно 1З.25 LG-еврика 14.40 Імена. І. Рєпін 15.ЗО Єралаш

06.30,

17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн

08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО Д/с •Строката

планета•

07.25 Сім'я від А до Я 08.20 Т/с •Приречена стати

ІНТЕР

22.10 Радіобенд О. Фокіна

07.00 08.00 09.00 10.00 11 . 1О 12. 1О 14.05 15.05

ІНТЕР

06.05 Ми все про вас знає-

06.05 Т/с •Лола і Маркіз• 07.35 Єралаш 08.00 МІс •Нові пригоди Він­ • Трійка•.

себе!

07.30, 12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО,

ни!

Троянди-З• Спорт Лото • Трійка•. •Ке но• Центр уваги Ситуація 2З.ОО Підсумки 2З.40 Абзац 2З.50 Темник

1+1

КИЇВ 06.45 Мультфільм 07.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 13.35, 20.10 Бережіть

nланета•

07.25 Ранкова зарядка 07.35 Уроки обережності 08.20 Т/с •Приречена стати

21.15 Т/с •Менти-б• 22.25 Перший мільйон

21.40 22.00 22.10 22.45

Подробиці Т/с •Чорна богиня• Країна. Львів Т/с •Панове офіцери• Подробиці з nерших

вуст

ливою»

тварин•

20.00 20.40 21.45 21.50 22.55

23.45 Подробиці

ІНТЕР 06.05 Ми все про вас знає-

18.00 Рада 18.55 Х/ф •Печера Золотої

ІНТЕР

склалися

.,

16.00 Територія •А• 16.30 Студія 5 17.00 Казка 17.15 Д/с •Захисники диких

20.40 21 .ОО 21.20 21.35 22.00

на

зіркою•

11.40 Х/Ф •Могутній Джо

НЕДІЛЯ, листопада

лива»

Фабрика анекдотів

23.00 Х/Ф •Професіонали•

хи•

08.З5

вод ... •

18.25 Т/с •Клон• 19.30 тсн

но!

06.10 07.10 07.45 08.15

1+1

Сніданок з 1+ 1 Т/с •Колір гріха• Сніданок з 1+1 Т/с •Клон• Документ 11.00ТСН 11.15 Судові сnрави 12.10 Т/с •Геркулес• 13.05 Т/с •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­

07 .ОО 07.30 08.30 08.45 09.45

ми•

УТ-1

Троянди-З• 21.40 Спорт 22.00 Лото • Трійка•. •Ке но• 22.1 О Центр уваги 22.45 Ситуація 23.00 Підсумки 23.45 Погляд

лива»

06.00 Доброго ранку, Украї­

12

18.00 Енергетичне nоле 18.55 Х/Ф •Печера Золотої

16 .ОО Судові сnрави 17.00 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... • 17.30 Т/с •Усі жінки - відь­

П'ЯТНИЦЯ,

20.00 ТСН. ПроСnорт 20.10 Т/с •Не родись врод­ 21.15 Т/С •Полювання

тварин•

15.00 Т/с •Не родись врод­

ку дітей 13.05 Крок до зірок 13.35 Святе Письмо 13.55 Абетка безnеки 14. 1О Пенсійна реформа 14.30 Милосердя 15. 15 Суперкнига 15.35 Надія 16.00 Територія •А•

11

16.30 Студія 5 17.00 Казка 17.15 д/с •Захисники диких

переможниця вамnІріВ"

ЦЯ•

години

15.15 Х/Ф .. поллі• 17.05 Х/Ф «Наречений

10.30 Ви практично здорові 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

НЗ'і·

ро кат"

11.15 Новобудова 12.35 Страва від шефа 13.15 Гра долі 13.30 Зодчий 14.15 На перший погляд 15.20 Час за Гринвічем 16.15 Інновація 16 .ЗО У центрі уваги 17.15 VІР-жінка 17.45 Будмайданчик 18.15 5 копійок 18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00 Час новин 20.00 Час 00.45 Чи на п'ять?

18.45 19.10 20.00 21.00 23.25

Факти Квартирне питання Фабрика краси Хjф «Хронік~ Ридд;ка" Х/ф «Новий Фрсикен-

штейн~~

НОВИЙ КАНАЛ 08.10 Х/Ф .. щасливий зуб• 09.50 Іспит вірності 10.20 Тачку на про;:а•.ку 10.50і Кухня Жертва моди Магія Девіда Копnер­ філда 1З.10 Х/Ф ·Фліппер" 15.00 Х/ф •Зведи мене з ро-

11.25 12.1 О

ІСТV 06.10 Факти 06.ЗО Свобода слова 08.05 Автопарк 08.50 Х/Ф «Жива мішень"

т,.с

«ilyapo

дrати

Крісті" 15 ()Q П~;ИНЦИГ"J ДОМЇІ-f\1

15

ОО 3J;І:1Тrн~ня для '1еМ11;

ОО У nошуках nригод

оні в

18.00 Вік•<а 18.15 Т.'с "Кулапн 1 партнери"

19.00 20 ОО 21.00

МІстер Бін КІмната сміху

Парr гумеру 22.0С Вікна 22.25 ВІкна. Спорт

22.40 Х'Ф "Хід у відnо"•д""

19

;~5 Х ·Ф ·:Ден~·.:-бешr~1· ник завд~є удо.р у ВІдпо­

s.дь·'

21.40

Х,'ф

... не

ечора ніІропи­

лася"

23.40 Спортрепортер 23 S5 ХІф ·Ро.твейлер-• СТБ

n5 СО Х 'Ф '-Звичайне чудо" 07.35 Хіф «Хід у ВідПОЄідЬ'· 09 15 Імо вдома 09 50 Доки ВСІ вдома 10 50 M1crep S1н І2.0U Сам собі режисер

13.00 15 ОО 16 ОО

КІмната сміху Парк гумору Неймовірні Історіі ко­

хання

16.50 Футбол. Кубок Укра.­ ни. «Динамо" (К) -·«Ме­

талург" (Д)

19 .ОО 20.00

Заборонена зона Т;с

«Граф

Кресгов­

ськ~1й·•

21

зуму .. 16.50 КВН-2005 19.00 Репортер 19.10 Cnoprpeпoprep

50

ОО

Історичний

детектив

Х1о стрІляв у Леніна?

22.00 діф «Подвійна 00.15 Хф "2046•

порЦІЯ"

Девіда

Копnерфілда

ооляри-веfJ~Юrн>Іки

09.20 Зх4 09.55 Усміхніться, вас знімають! 10.35 Ви -очевидець 11.05 Кунсткамера 12.00 За гроші 12.35 Точка кипіння 13.05 КВН-2005 15.20 'Х/Ф «Денніс­ бешкетник завдає удар у відповідь• 17.05 Х/ф «Не вчора народилася•

19.00 Репортер 19.10 Спортрепортер 19.20 Х/Ф «Ігри мете-

10

учні

стотрів;

- ОПЕРАТОРИ НА ДЕРЕВО­ О&РО&НЕ О&ЯАДНАННR з досвідом роботи та без нього;

- ВОДІЙ категорії С, Д; - РІ3НОРО&ОЧІ. Можл~1вісгь 3/п висока. Переваги - жителям Броварщини. Здійснюватиметься

розвезення працівників.

ликів»

Виробництво знаходиться:

с. Гоголів, вул. Куйбишева,

Тел.:

СТБ

05.00 Х/ф •Звичайне

ти

на

стр1чксяиv

пилорамах;

різнороSоч:. Тел.: 5-67-49, 4-60 11 8 (067) 733-06-59 D!Аnриемсцо зanpowvє на QOIOIV;

навчання.

21.05 Х/ф «Меверик» 23.30 Футбол. Гол'

- працівники з досвідом робо­

7/2.

8 (044) 204-66-23.

- ВОДІІВ категоріІ' ·В', ·С·, «Е• (ГАЗель, ЗІЛ), з,'п від 1200 грн. ABTOCniOCAPH, з/n від 800 грн. АВТОМІХАНІІСА, з,n від 800 rрн. ОХОРОНЦІВ (доба/дві), з/n 320 грн.

РІ3НОРО&ОЧИХ, зjn від 500 грн. Звертатися за тел,:

(294) 5-87-52.

чудо•

06.15 Подорожі натура­ ліста

Учебно-ОздоровительньІЙ курс по уникальной

06.40 Їхні звичаї 07.15 Неймовірні історіі кохання

08.20 д/ф •дика АмазоиІя')

09.20 Рятувальники від' нападу акул

10.З5 Плем'я 12.00 Особа людини 1З.10 Варвари. Вікінги 14.20 Заборонена зона 15.25 Телефільм 16.00 д/Ф .. nодвійна порція• 18.00 Очевидець. Ней­ мовірні історіі 19 .ОО Заборонена зона 20.00 т;с .. граф Крес­ товський»

t

л

системе окадемика М. С. Норбекова.

8~; хотите расправится с недуrами?!

t Дать мощную защиту телу!

t

Акт ивизировать все систем~; орга­

низмаі t Хотите восстановить зрение? t Устранить дефект~; кожи?

Система М Норбекова ,;е лсчебн~я а учебная и ос­ нована она на дре,вних '(радициях васточной медицинь1 и достижениях современной науки. Она вкпючает все­ бя 18 запатентованнLІХ методик и фундаментальное открь1тие в области психофизиоnогии.

еделайте шаг навстречу здоровью. успеху, радости'

Поверьте в себя' гические проблемЬІ? Человек не имееr право бЬІть бопьнь;м, некрасивь1м и беднЬІм' t Расправится с проблемами опорно· Занятия проводятся С 25 ноября ПО 4 декабря, двигательноrо аппарата и суставов! в 18.00 по адресу: г. Броварь1, yn. Пороwкова11, t Запустить процесСЬІ омооожения! 2, в актовом зале БЗСК (4 зтаж). t Разобраться в причинах многих бо­ Справки и запись по тел · Де~с3уег сис:ема с<идС< лезней и неудвч!

t

Устранить гинекологичесхие и уроло­

6-11-87,8 (050) 756-16-29. Счим:.:тьпер,сг~занятия-

10

rpH


~ N!!89 ( 9698) +

~,

5.11. ~®®~

НОВЕ ЖИТГЯ

ХРОНІКА «КРИНИЦІ»

О ІОВІІІЕЇІ

єю на засіданнях, однією з на­

Увесь нинішній, 2005-й, рік

йом»

в

усіх

наших заходах.

Марія Данилівна- частий гість і в редакції <•Нового житrя».

довго

ція

У криничан є хороша тради­

новими

-

присвячувати одне одно­

книжками, творчими вечорами,

му вірші. Ось саме такими ряд­

nуб,тікаuінми у пресі, персдача-

ками вітає свою колегу по перу

щІ в теле- і радіоефірі.

Тетнна Русанович:

·

Та попри це криничани евит­

* * *

кують і свої власні ювілеї і дати.

Волошкове поле, во.1ошкові мрії...

CL·pt:.т них- і досить поважні. А

Мов себе я бачу у віршах Марії.

jЧ>>ІІО'І<LІа UЮ ЮІJLlейну ходу на

В пшттячку легенькім стою

IIO'I;tTKY ГЮКУ СВОЇМ 50-ріЧ'ІЯМ

серед поля,

Віра Хо:юшвій (І січнн). Один з колишніх керівників пітстудії !\1икола Сом 5 січня зустрів своє LІНІІ f.:І ваннн ювілею «Криниuі».

В далечінь дивлюсявиг.ІЯдаю долю. Волошкове жито волошкове иебо,

рів

Прuкладу до серця Ваші

-ІІ.рі•І•Ін. Навесні. відразу після

В .иріях во.юшкових пригориусь

~.:п·діі\uі вітали з 60-річчнм своїх ко"лсг Таїсію \1с.1ШІІК та Григо­ БульвінсІ,кого.

'ІЮІ

до тебе.

а з 65-річ­

ліки-квіти.

ГІані..:.lава Жуковського.

Народяться вірші-

~ll ІІІ f.:j)llflll'l<lllll- СТудійці З

во,юшкові діти.

ІІОВ.ІЛ.:fІІІ\1 t:ТаЖС\1.

А цими дннмн свое 70-річ•Ія зустріла

краснва жінка,

Усі ~Іи

-

Я вручаю вересщо 81JУКІ1,

Світла радість вирує нasJЦJJІo, < У серцях поселщося. свщп.q. ~,,~,:;

З навчальншt останнім вітатр, Та від щастя змокріли очі- · · ·

Не змогла й до обличЧ1l дістати:

...А мусила ж поруч іти неодміщtо І за ручку його тримати. Нагиналося низЬІСо й уклінно,

Щоб у щічку поцілувати.

!\1. Д. Вильотник з ювілеєм. З

... Ранок виводить Мf!Лодію звучну, Хмарка на небі квіти 'малює.

ІІL'ІІІО.'Іавно,

\О'І

тсnс:р

Нахилися ж, високий внучку,

.1іта!

дуже

Хай бабуся тебе поцілує!..

111~11:111. 111\1 l.IK ІІіJНО НаВаЖІІ­

\Ін

.'1,1(>1

Валентина КОВАЛІВСЬКА .

привітна. уоtіхнена,

-

Дмитра Никифоровича

з ВО-річним ювілеєм

Нові навчальні автомобілі. Обладнані класи. Помірні ціни. Група вихідного дня та вечірні заняття.

дружина, дочки, зяті, правнуки.

Стшити час uіхто не в з.нозі, І грас ліс. і І>:вітuе

Тел.:

cari.

ІІа Виші.Іt СОІІЯЧІtі.ІtІІорозі /і).)ІС 11е

[;)@0®1Ш OiJ®lJ'!W0Ш08

шайте

ОПЕРАТОР ПК, ЕКСПЕДИТОРИ,

І 11 серці .Іш.юдість пю.;:айте .\'оча

iJ

ВОДІЇ КАТ. «С», ВАНТАЖНИКИ.

до ста високих ,1іт.

JluJЬJ..<ІІi

труни, вінки, хрести, інші ритуальні товари.

3АВ. СІUІАдОМ (Д/Р},

В житті ІІі otyтr;y, а ІІі бід.

Тел.:

}'J...till npuit.Іtimь,

8 (050) 231-29-15.

-·--~----- ..

рідненький, За душу щедру, золоту.

При обслуговуванні nоховань

І

інвалідів та ветеранів війни

---· _______ _j

Для відкриття філіалу Німецько- Української туристичної компанії у Броварах

І ш r'іатt.ківську доброту.'

ПОТРІІЕН ПРЕДСТАВНИК.

S

О/

знижка При потребі -доставка. Працюємо з В.ОО до

РО В ОТА

За рукu ду.жі. працьо«шnі

5-02-86.

РИТУАJІЬНІ ПОСІІУFИ:

~~ ~ Ш'-::~UUWI.IJ

80. cmapitime і Іu!

.І )к·с стоііІІЬ

10.

16.00

без вихідних, без перерви.

~

м.

Незалежності,

Бровари, бульв. 24 (біля прохідної ши-

норемонтного заводу) ..

Тел..

5•43•21 .

Вимоги: вища освіта, знання ні­

мецької мови, володіння nк. водій­

.ські права, ком~ікабе~ьнісТЬ. Оплата-·висока.

· Резюме відправляти tta e-mai\: ronoвнoro сnrцІАJІІСТА

-

ІОРИСТА. Вимоги: громадянин України, ІJІТа вища юридична, стаж робо­

:.· .. ,

r.1t;tнlrC

трьох

років,

уміння

працювати на комn'ютері.

ronoвнoro сnЕЦІАЛІСТА

ВІДДІЛУ KOMYHAnЬHOrO МАЙНА ІА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЕМСТВ. Вимоги: громадянин України, освіта вища відповідного nрофе­ сійного спрямування, уміння пра­ цкrвати на комп'ютері, стаж робо­ ти за фахом не менше трьох років на Іюсаді бухгалтера. За11ви подавати протягом місяця з 5 листоnада no 5 грудня 2005 ро­ ку за адресою: м. Бровари, вул.

Гагаріна, 1В, кім. $~л1

5_1О·бЗ.

Vправnіиия праці та соціаnьиоrо аахистv

насеnеиня броварської міської ради

СПЕЦІАJІІСТА І КАТЕrОРІЇ ІОРИСКОНСУІІЬТА. Вимоги: громадянин України, освіта вища юридична, стаж робо­ ти за фахом не менше З·х років, вміння працювати на комn'ютері. За~ши подавати не пізніше 29 листопада 2005 року за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 1В.

Тел. для довідок:

5-23-88.

·

lnfo@rusde.com.

набір на посаду

по зливу і наливу нафтопродуктів (чоловіки).

Свідоцтво про державну реєстрацію 1(1 Щ 259 віц 10. 12. 1997 р. Індекс 61285

••••

-rд•r•c•

МІНІ-ІРМАРОК

- можливості отримання безро­

Оnлата за домовленістю.

Тел

· 6-68-59

Шановні пенсіонери! Управління Пенсійного фонду України у м. Броварах повідомляє, що з метою забезпечення своє­ часної виnлати пенсій та рівномір· ного фінансового навантаження протягом виплатного періоду Бро­ варським районним вузлом зв'язку були внесені зміни в графік дос­ тавки пенсій пс паwтС)а'ІІХ відділен­ нях 07400 («Центральний пош­ тамт») та 07406 (район «Вокзал»).

Дати виnлат пенсій будуть пере­ несені на більш пізній період від 1 до 8 днів. Інформацію про нові дати виn­ лат пенсій, які будуть введені з 1-го грудня 2005 року, ви можете отримати у листоноші, отримуючи пенсію в листоnаді 2005 року, на стенді в поштовому залі Бровар· ського вузла зв'язку та в управлін­ ні Пенсійного фонду України у м. Броварах за тел.: 6-9В-9В.

ПРОСВО ОВА

ного

життя

наших

громадян.

прохання

Створено редакційну колегію. До їі складу увійшли Микола Кос­ тянтинович Федорен­ ко голова (тел.: 4-01-48), Микола Ада-

до редколегії за вказа­ ними телефонами або до ради ветеранів за

тел:

звертатися

4-09-09 . Рада ветеранів.

ПАСПОРТІ

-для вклеювання до паспорта но-

вих фотокарток при досягненні гро-4. мадянином 25- і 45- річного віку подаються пасnорт і фотокартки зазначеного розміру (3,5 х 4,5); - громадянин повинен надійно зберігати паспорт. Про втрату паспорта громадянин зобов'язаний термінова повідомити паспортну службу; - забороняється взяття паспорта в заставу; - в паспортному документі nовинен обов'язково бути проставлений штамп реєстрації місця проживання.

Особливо це звернення стосується

h.

;_.:,

···'··~

••••

·,

Броварський район, ВГІРФО Броварського РВ, вул. Кірова, 24. Тел.: 4-04-32. Начальник ВГІРФО Броварського РВ

ласті Л. В. ПЕТРИК.

С. П. СЕРГІЄНКО.

МВ ГУ МВС України в Київській об-

ГУ МВС України в Київській області

І Втрачений сертифікат на земельну час­ пу (nай), серія КВ N2 029639В, зареєстро­

бітними одноразової виплати до­ помоги no безробітгю для зайнят­ тя підприємницькою діяльністю;

ваний за N2 615 від 7.07.2000 р., виданий ВАТ •Рудня• на ім'я ДЕДЕНКО Ганни Андрі­ ївни, вважати недійсним.

можливості тимчасової зайня­

тку (nай), серія КВ N2 0226023, виданий ви­ конкомом Світильнянеької сільради за ре­ ~стр. N2 186 на ім'я ДЯЧЕНКО Парасковїі Иосиnівни, вважати недійсним.

-

І Втрачений сертифікат на земельну час­

тості населення;

- можливості професійної підго· товки, nерепідготовки та підви­ щення кваліфікації, в тому числі і на замовлення роботодавців (інди· відуальне навчання на виробниц· тв і). Запрошуємо мешканців району до участі у заході, який nроходи­ тиме у приміщенні Великоди­ мерського

середнього

освітнього

загально­

навчально-виховного

комплексу за адресою:

Броварський район, смт. Вели­ ка Димерка, вуп. Запіська, З.

КУПЯІО АВІОМО&ІЯІа

BAJ-2101·2199. Тел.:

4·23·81 (дом.), 8 (067) 74-555·80, 8 (050) 512-41·83.

СІМ'8 ШJ[Шffi ТРИКІМНАТНУ

КВАРТИРУ &УДИНОК:

А&О

3

ПРИВАТНИЙ

МЕІUІ8МИ. Без по­

середників.

Тел.:

5-23-19, (050) 168-26-44.

(моб.) В

ІІІ! Втрачений державний акт на nраво при­ ватної власності на землю, серія ІІІ-КВ N2 077866, зареєстрований у виконкомі Пог· ребської сільради за N2 559 від 26.03.1998 року на ім'я ЛЕВЧЕНКО Валентини Василів­ ни, вважати недійсним. 11!! Втрачені документи на nраво власності на житловий будинок в с. Заворичі, зареєс­ тровані Броварським БТІ за N2 2-6515 від 25.11.94 р., та Державний акт на право при­ ватної власності на земельну ділянку, серія КВ від 30.01.199В року, реєстраційний N2 447, виданий З.!J.ворицькою сільрадою на ім'я ГРИЧАНСЬКОІ Катерини Іванівни, вва­ жати недійсними.

Відділи:

4-02-92. громадсько-політичного життя 4-21-34; промисловості і соціальних питань, листів і масовоіроботи 4-04-81; бухгалrерія, прийом оголошень 4.23-21. ·

e-mall:

newliferwгealtel.пet.ua

• Реда~<ціа не :~авждк лo,JJinarr пщнцію ІІ&торів. • За точність цкладеннх фІІпІв •І,длов/,qо\18 автор. • ЛнстуsаннІІ :t '*"'ТІfЧSІІІf - на croplн~tax r~етн.

'

громадян, які з різних причин не здійснили обмін паспорта громадянина СРСР зразка 1974 ·року (червоного кольору) на паспорт громадянина України. Цій категоріі громадян потрібно терміново звернутися до nаспортної служби з nитання обміну паспортів, оскільки пасnорти зразка СРСР є недійсними. Документи, необхідні для обміну паспортів: - паспорт; - Ф N2 1 (береться в ЖЕКах, сільських радах, приватний сектор м. Бровари в паспортному відділенні); - 2 фотографіі 3,5 х 4,5 (чорно-білі або кольорові); - сплата державного мита - З грн. 40 коп.

м. Бровари, ВГІРФО Броварського МВ, бульв. Незалежності, З. Тел.: 5-12-25, 5·31-77, 4·06-48. Начальник ВГІРФО Броварського

Редактор: 4-03-76.

відбудовував

За консут.тацІеtО s:Jищеісааанмх 'nИ:Т~tt~ авертвтис-: ' ·:" .<;;,, ". <;% ' ..

Відповідальний секретар:

Ганна

роки

но з Положенням про паспорт грома·

АДРЕСА: 07400, Киї~ська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 2.

'ir

Говорушко Григорій Архипович Пирогав­ ський (5-32-26), Ми­ кола Володимирович Наліс (5-27-55). Усім, хт:о бажає поді­ литися своїми спогада­ ми на сторінках книги,

зруйноване господарс­ тво і створював спри­ ятливі умови для мир­

дянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 02.09.1993 року: - пасnорт nовинен мати охайний вигляд, nобічні записи в паспортному документі забороняються; - записи, вклеювання фотокарток і відмітки в пасnорті здійснюються nаспортною службою; - термін діі nаспорта, виготовленого у вигляді паспортної книжки, не обмежується; - до паспортної книжки при досягненні громадянином 25- і 45- річно· го віку вклеюються нові фотокартки,· що відповідають його вікові. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним;

МАТИЗОВАНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО:

м. Бровари, вул. Кутузова, 127-А.

після сnівбесіди.

мович

(5-14-08),

про дітей війни і всіх тих, хто в післявоєнні

ментом, що засвіДчує особу громадянина та nідтверджує громадянство України, є паспорт громадянина України. Тільки nри наявності цього дійсного документа можливо буде провести голосування під час виборів народних депутатів. Тому рекомендуємо всім громадянам перевірити наявність та дійсність паспорта громадянина України. Що потрібно знати про дійсність пасnорта громадянина України? Згід-

загальноосвІтнІх закладІв раиону,

За оовідками звертатись за адресою:

-

наближували

перемогу над ворогом,

ри народних депутатів України. ДО'І!f·

для незайн~т~х громадян, у~нів

- наявності вакантних посад і вільних робочих місць на підпри­ ємствах і установах міста Бровари та Броварського району;

Прийом на роботу

працею

26.03.2006 року відбудуться вибо-

НА ЯКОМУ БУДЕ ПОДАНО СИСТЕ­

ОПЕРАТОРА

TOBAPHorO

11.11.2005 року з 15.00 до 17.00 ПРОФЕСІЙ ТА ВАКАНСІЙ

Підприємство оголошує

·ИОВf ЖИПИ• - газета Броварських мrськоі та районноі рад. районної державно·, адміністраціі.

СПІВЗАСНОВНИКИ: колектив редакції газети, броварські міська і районна ради, районна держадміністрація.

···

Анатолій СТЕПАНЕЦЬ, старший тренер ДЮСШ Ng2.

WІНІІНі ІІИІІnі М. іІ. .ТІ іІІ88С.ІІfІРІЙІНV

ВОАЇЇв трансnортних засо6ів катеrоріі «В>>.

з Рудні вітають

кандидат у майстри спорту Артем Омеля та Богдан Строй, третє місце вибороли також вихованці ДЮСШ Ng 2

YBArA

3anpowycмo на курси

ТЕРЕЩУКА

онуки,

Президія Бровар­ ської міської організаціі ветеранів спільно з міськрадою прийняла рішення Ng 10 від 14 липня 2005 року про видання другої книги, присвяченоїучасникам бойових дій в рокИ Ве­ ликої Вітчизняної війни. Це книга про тих, хто визволяв ·Бровари від німецько-фашистських загарбників, про учас­ ників трудового фрон­ ту, які своєю героїчною

Незрадливоідолі бажати хочу;

роси і води вам, колего' Многії

прийшла

Л. С. Коварський). Чемпіонами області стали наші земляки -

Євгенія Хлебік та Ми­ хайло Продеус. Попе­ реду напівфінал Ук­ раїни. Побажаймо ж юним шахістам з Бро­ В?рів вдалих виступів.

НАПИШІМО ІІІІОПИС ВІЙНИ

Проводжаю його вдесяте.

т.:лька і nост Марін 13ильотник.

Наше місто пред­ ставляли юні шахісти з ДЮСШ Ng 2 (директор

------------------------------~~---,·1

я з онуком іду до щkШш,

криничани, журна­

ліспІ •·Нового житrя», вітаємо

вчн­

ВгамувgдQСЯ сон'це'вогnЄНІjе~ . ):, . Стиглим яблуком осінь cmylia, :,~АК' День велцкий сьогодні у м(?не =-; <_.

.1о "КрІІНІІUі•>

вона

з 28 до зо жовтня у Білій Церкві проходила особиста першість Ки­ ївської області з шахів серед юнаків та дівчат. У змаганнях ВЗЯЛІІ! участь найсильніші гравці з Білої Церкви, БориспQля, Березані, П-Хмельницького, Бро­ варів та ін.

Марі• аипьотиик

йактивніших, «легкою на під­

літературно-мистецьке об'єд­ нання <<Криниця>> живе своїм 50-річчнм. Це свято ювілею ше відлунюватиме

ВІ1'А8МО nІРІМОЖЦІВ

лагідна жінка відразу стала сво­

., .

За зміст ре«ламк 8/,дnQІІідалІоЩсть нещо рекламQДа•"Чf'•

І

Втgачене

свідоцтво

nлатника ПДВ ДП! від Василя Петровича, вважати недійсним.

N2 67В53997, видане Броварською 26.02.1998 року на ім'я ТЕПЛІОКА

І Втрачене свідоцтво про спадщину за за­ коном,

видане

державною

нотарІальною

конторою від 16.09.05 року за реєстрацій­ ним N2 1-1117 на ім'я ХИЖНЯКА Володими­ ра Миколайовича, вважати недійсним.

І Ліквідується nриватне підnриємство •Салют•. З усіх питань звертатися за адре­ сою: м. Бровари, вул. Київська, 146. Тел.:

4-11·45.

І Втрачений державний акт на nраво nри­ ватної власності на землю, серія КВ, вида­ ний виконкомом Літківської сільради за ре­ єстрац. N2 111 від 26.02.1997 року на Ім'я МОЦІ Ганни Михайлівни, вважати недій­ сним.

І

Втрачене

nенсійне

посвідчення

N2 114654, видане Броварським управлін- .8 ням Пенсійного фонду від 23.12.1992 року на ім'я КОЛОМІЄЦЬ Надії Іванівни, вважати недійсним

друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "Броаарськадрукарна•

УJ1равлін,ttя у; сnравах преси

.,&' Т~ інІ!іРР"'ІІІЦії Київської ,) об~~іністраціі. з....

~612 ·-.

),. TJPt• 2t\QO ;(Jі~м..

#89 2005