Page 1

Середа

4

листопада

1998 р. N2 89 (8981) Ціна

Виходить з

17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

23 $КОВТНЯ Глава держави Леонід Куч­ ма своїм Указом впровадив рішення Ради національної безпеки і оборони "Про захо­ ди

щодо

подолання

кризових явищ на

ну сферу України" . Цим документом Кабінет Міністрів, зокрема, зобов'яза­ но забезпечити у тримісячний строк розроблення заходів

ДОБРОСУСІДСТВО, ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ, СПІВПРАЦЯ 27-28

жовтня

щодо скорочення енерговитрат

1998 року відбувся офіційний візит Президента

України Леоніда Кучми до Угорщини.

Президенти обох держав обговорили шляхи вирішення значного комплексу актуальних питань . Серед них: інтенсифікація двостороннього політичного діалогу, розвиток торговельно­ економічних зв'язків з урахуванням очікуваного входження Угорщини

до ЄС, активізація науково-технічної та гуманітарної співпраці, пожвавлення міжрегіональних конфліктів, поглиблення співпраці у сфері міжнаціональних відносин, розбудова договірно-правової бази українсько-угорських стосунків .

У ході візиту було підписано низку двосторонніх міжурядових угод . Серед них: про заходи щодо зміцнення довіри, безпеки та розвитку військових відносин; про співпрацю в галузі ветеринарної медицини; про запобігання промислових аварій, стихійних лих та ліквідацію їхніх наслідків, інші документи.

ФІЛЬМ ПРО УКРАЇНЦІВ Відомий американський кінематографіст українського походження Ярослав Кулиніч почав знімати документальний фільм про українців Європи. Перші метри кінострічки відзнято у країнах Балтії. Вони розповідають про товариства українців у Таллінні, Ризі, Венспілсі, Лієпаї. Клайпеді, Вільнюсі. Ярослав Кулиніч продовжить зйомки у Польщі, Югославі! та інших європейських державах, де живуть українці. Зрозуміло, не залишиться поза увагою і сама Україна. В основі фільму - ідея української державності, їІ розквіт у період

князівської доби і козацтва, говорить кінематографіст з Нью-Йорка.

Ця основа буде природним чином доповнена розповідями живих людей

- українців, які живуть в різних куточках Європи . Так поєднаються історія і сьогодення.

ПОМОВЧІТЬ. І НЕ ПИШІТЬ ...

розмов коштуватиме 1 копійку. Дещо зростуть розцінки на міжміські телефонні розмови для всіх категорій споживачів .

Змінено тарифи і на окремі види поштових відправлень. Так,

100

г

СКІЛЬКИ НАС БУДЕ 2026-у? За прогнозами Інституту економіки Національної академїІ наук, в Україні в 2026 році житиме 42 мільйони чоловік (із нинішніх 50 з половиною мільйонів). При цьому нація помітно постаріє: частка громадян, старших за 60 років, зросте з 20 до 25 відсотків. Як не прикро констатувати, але нині в Україні скорочується середня тривалість життя . Так, за період із 1989 до 1995 року тривалість життя чоловіків скоротилася на 4,9 року, жінок- 2,6. І хоча в пресі з'являються

обнадійливі прогнози щодо майбутнього демографічного вибуху, але науковці, котрі глибоко обізнані з реальним станом справ, цього не підтверджують. Адже нині навіть сільське населення, яке завжди відзначалося високою дітородною активністю, скопіювало міський

стереотип: одна сім'я - одна дитина. Якщо 10 років тому сільська жінка за все своє життя могла народити в середньому від 2,4 до 2,5 дитини, то тепер цей показник складає лише

1,7.

ВІДЗНАЧЕНО РОБОТУ СЕКРЕТАРІВ За участю секретарів селищної, сільських рад, відповідальних працівників райдержадміністрацїІ минулого тижня проведено нараду, на якій підбито підсумки роботи з організаційно-масових питань і діловодства за 9 місяців нинішнього року. Організатори наради, а в їх ролі виступив секретаріат райдержадміністрації, було відзначено позитивний досвід у цьому плані секретарів сільських рад

О.М . Пасіченко (Зазимська), В.Г.Пашнюк (Калинівська), Н.В.Шульги (Літківська), Н.І.Томіної (Пухівська), Н.Ф . Грамак (Семиполківська). Разом із тим окремим секретарям сільрад вказано на недоліки у веденні діловодства. На нараді визначено шляхи подолання цих недоліків та намічено порядок надання практичної допомоги безпосередньо на місцях.

Із засобів масової інформаці! та за повідомленнями кореспондентів tсНового жипя».

та виробництва енергомісткої продукції, яка не має вирі­ шального

впливу на

чинників в ~раїно-канадських відносинах. Ишлося також про підготовку візиту в Україну Прем'єр-міністра Канади Жана Кретьена, що має відбу­ тися у січні наступного року.

даються населенню для оплати

26 $КОВТНЯ Президент України Леонід Кучма провів робочу зустріч з головою Херсонської обласної державної адміністрації Ана­ толієм Касьяненком. Леонід Кучма назвав слуш­ ними деякі пропозиції, які знайшли своє відображення у розробленій обласною держав­ ною адміністрацією Концепції реформування економіки регі­ ону, виведення її з кризи. У цьому зв'язку Глава держави підтримав ідею створення вільних економічних зон в Ас­ канії Новій та в Скадовському районі .

спожитих електричної, тепло­ вої енергії та природного газу.

Хід реалізації передбачених Указом заходів буде розгляда­

тися на засіданні Ради націо­ нальної безпеки і оборони у січні наступного

року.

розвиток

економіки, перевищує внутрішні потреби народного господарства та є неконкурен­

тоспроможною. До кінця поточ­ ного року має бути здійснено все необхідне для виконання проекту будівництва нафтотер­ міналу " Південний" і нафтоп­ роводу "Одеса-Броди", залу-

24 $КОВТНЯ Глава держави Леонід Куч­ ма мав робочу зустріч із ново­ призначеним Надзвичайним і Повноважним послом України в Канаді Дмитром Хандогієм. Президент України звернув увагу Посла на необхідність посилення

ролі

НЕВІДВОРОТНО і настирливо вступив у наше повсякденне життя останній місяць осені. Перший день листопада приніс приморозок. Кож­ ного дня, більше того - години, можна чекати приходу

зими,

яка

з

кожним

роком

стає

все

серйознішим випробуванням для людей. Насам­ перед, дуже гострою і наболілою стала проблема енергозабезпе­ чення нашого регіону, зок­ рема району . Протягом

економічних

дарського виробництва . Про який можна гово­ рити технологічний режим вирощування птиці чи догляду за тваринами в цілому! Зрозуміла схвильованість, більш того - роз­ губленість директора АТ "Рудня" В.М.Фроло­ ва який не може зрозуміти: своєчасно і в по­ вному обсязі здійснюється опла­ та за використану електроенер­

гію, а світло відключаєть­ ся. Наприклад, хто гос­ подарству

компенсує

селених пунктах Бро­

збитки за

тисячу ба­

варщини

нок консервованої птиці, яка прийшла в непридатність за недо­

минулого

нергією просто

тижня

з

в

на­

електрое­

творились незрозумілі

дива. Не встигали ввімкнути світло, як воно тут уже гасло. Ясна річ,

тримання режиму приго­ тування через позачергове

люди у нас завжди можуть зрозу-

З 1 листопада 1998 року, як повідомили в Держкомзв'язку, для населення щомісячна абонентна плата за користування телефонним апаратом становитиме: на АТС без похвилинної сплати розмов - 7 грн ., з похвилинною- 4 грн. 90 коп . , а хвилина місцевих телефонних

пересилання У межах України поштової картки чи листа вагою до подорожчає на 10 копійок.

впливу

енергетич­

чивши до цього вітчизняні та іноземні інвестиції. Згідно з Указом Президен­ та органи виконавчої влади на місцях зобов'язані забезпечити поточне фінансування з місце­ вих бюджетів субсидій, що на­

міти, що в країні фінансова криза, і стерплять подібні аномалії . Гірше, як це пояснити худобі чи птиці, чому їх своєчасно не можуть догля­ нути, навіть нагодувати . Саме ці та інші наболілі питання стояли у центрі уваги наради керівників енергозабезпе­ чуючих та комунальних служб району, яка відбулась минулого понеділка. Перший заступ­ ник голови районної держадміністрації Л.А.Вай­ сфельд піддав гострій критиці роботу відповід­ них служб, які просто-на-просто вже змири­ лись з подібними явищами . Важко не погоди­ тись з Леонідом Аронавичем у тому плані, чому підприємство електричних мереж не дотри­ мується графіку відключення світла . Легше всьо­ го послатися на якусь вказівку "зверху", авто­ матичне відключення лінії. Чомусь певні відпо­ відальні особи просто нехтують елементарними правилами і нормами ведення

сільськогоспо-

відключе~ня енергії? Звісна річ, часті перебої в електропо­ стачанні ставлять у вкрай загрозливе станови­ ще практично все теплове обладнання госпо­ дарств району. А на що можна сподіватись, коли

вдарять великі морози? Важко навіть передба­ чити можливі наслідки ... · Безперечно, як підкреслив Л.А.Вайсфельд, ніхто не знімає з рахунку населення, госпо­ дарств борги за використане тепло й енергію. Проблеми тут залишаються, над якими сьогодні працюють відповідні служби. Проте, вступаючи у зиму, керівники певних служб району нести­ муть персональну відповідальність за доручену ділянку роботи. Проблемні питання слід вирішу­ вати у своїх вищестоячих організаціях, прояв­ ляти більше ініціативності й пошуку в справі розв'язання складних ситуацій. Така вимога сьо­ годення. Таких результатів чекають люди від органів влади, її структурних підрозділів. Сергій ПРИСТУПКО.


ІЦD CTAЛDCSI В РDСІЇ 7 ЛИСТОПАДА 1S17 PDKU~ Рік тому 80-річний ювілей Жовтневої революції привернув увагу світових інформаційних агентств. Сьогодні жур­ налістів цікавить переважно не суть того, що сталося у революційному Петрограді,

а реакція на цю подію з боку сучасних політичних сил Росіі та України. Однак варто поговорити і про суть. Заміну Тимчасового уряду Раднарко­ мом у Радянському Союзі називали Ве­ ликою Жовтневою соціалістичною ре­ волюцією. Ця подія розглядалася як го­ ловна у ХХ столітті. Зі свого боку, анти­

комуністи заперечують зоачення цієї подіі, вбачаючи в пій тільки політичний переворот. Є і третя сторона, яка не прий­ має нав'язуваного нашим сучасникам ідейного протистояння, оскільки це ідеї 80-річної давності. Однак спроби знайти центристську позицію, ІІа жаль, поки що неплідні. Отже, 1917 рік. У «Квітневих тезах» В.І.Леніна революція розглядалася, як цілісний, але поділений на етапи, процес: перший етап- буржуазний, другий- про­ летарський. Момент взяття влади у жовтні 1917 р. більшовики, вслід за Лен­ іним, довго називали переворотом. У вживанні цього терміна вони не вбачали приниження найвагомішої в історії їхньої партії події. Тільки 1927 р., коли відзна­ чалося перше десятиліття приходу більшовикіJ!дО влади, пропагандисти за вказівкою И.В.Сталіна побудували не­ проникну перегородку між подіями у лютому і жовтні 1917 р. Лютнева рево­ люціябула оголошена «передднем» Жов­ тневої. Остання стала називатися Вели­ кою Жовтневою соціалістичною револю­ цією. Штучність поділу Російської рево­ люції на дві неспростовно засвідчують основні гасла, під якими більшовики здійснили жовтневий переворот у сто­ лиці і за кілька місяців утвердили свою владу по всій країні. Це були гасла ЛютУ

1916

році російський

невої, за визначенням Леніна, «буржу­ азної» революції: мир - народам, зем­ лю - селянам, фабрики - робітникам! Готуючи переворот, вождь більшовиків у серпні 1917 р. взяв на озброєння ці на­ родні вимоги. Раніше гасла більшовиків виплива­ ли з їхньої партійної програми. Зокре­ ма, з 1914 р. вони вимагали перетвори­ ти війну імперіалістичну на громадянсь­ ку. Навіть у липні 1917 р. В.І.Ленін при­ людно заявляв, що відкидає сепаратний мир з Німеччиною. А через місяць його партія почала вимагати негайного ви­ ходу з війни. Така сама метаморфоза відбулася з

силу, прикріплену до землі своїм безпас­ портним статусом. Була збережена і зміцнена унітарність країни, побудованої як федерація. Робітничі організації діста­ ли на виробництві багато повноважень,

магали поділити землю порівну між тими, хто на ній працює. Більшовики?

няков заявив депутатам, що караул сто­

гасЛом «Землю- селянам!». Селяни ви­

навпаки, вимагали створювати на сеш

великі виробництва у формі радянських господарств {радгоспів) на базі по­ міщицьких маєтків, а також колектив­ них господарств (колгоспів) на базі селянських засобів виробництва. Партія есерів першою включила зрівняльний поділ землі до своєї програ­ ми, а більшовики привласнили есерівсь­ кий лозунг.

го більшовики стратили, пи­ сав у своїх віршах про більшовиків і про те, що вони

несуть зі своїми гаслами брехню: "ЧудОВИЩ СЛЬІШНО реВЬІ мирньІе ... "

лювати без суду

жахливого свавілля ВЧК пізніше реорганізовані в ГПУ, НКВС, КДБ. За вказі­ вкою Леніна вони грабували,

місці. Май­ бутній ленінець,

і

слідства

місяців

9

по~азали,

що

бюджету

до

1998

державного

урахуванням взаємозаліків

з

58,1

млн:rри., при плановому.авдаииі

59,9 млн.rри.,

що складає 97%. Із усіх надходжень до бюджету податок на додану вартість

складає

30,2

млн.грн., податок

Ftt

прибуток 6,2 млн.грн., прибутковий податок з громадян8,2 млн.грн., плата за землю- 2,1 млн.грн., податок на промисел

12,0 тис.

дармський офіцер Муравйов зайняв Київ у 1918 році, тоді він розстріляв 5 тисяч українців тільки за те, що ті розмовляли українською мо-

купу трупів, стікаючи кров'ю. Це все бачив Олександр Чаковський, шо був арештований у ті роки. Чек істи використовували його

-

грн.

Невиконання прогнозних показників зумовлено рядом причин: одна із них- несвоєчасна і неповна сплата податків і зборів. На обліку у податковій інспекції на 01.10.1998 року зареєстровано

БроварськоГо

райвузла

зв'язку

були

безрезультатними. Нарешті, я звернувся зі скаргою до райдержадміністрації. І справа зрушилася з

місця - маю вже телефонний зв'язок. Тож велике спасибі усьому апарату райдержадміністрації, які душевно поставились до мене і допомогли у вирішенні цієї справи. Володимир

ФЕДІК.

с.Требухів.

чекісти зв 'язували в'язнів докупи ікла-

1951

ли на рейки ПІд коле­

Борїtсовй•гБарбоіГrІройШов>через страшні жорна репресій: у

перебував я на черзі на

.Вітчизняної війни, не повинен був так довго чекати, все·ж мої неодноразові звертання до

пит1в встромляли в пл а жертв кинжали, плющили 1 відрубували голови, ламали рсбJ)а. заганяли голки під НІГТІ, вщдавлювали пальЦІ дверима. У Полтаві

долази бачили тих мерців, що лежали на дні. Чекіст Яша Агранов став

катом інтелігенції. У березні 1919 року у Астрахані, на фабриці, ленінці вти­ хомирювали мітинг робіт­ ників, де комуністи з чекі­

при вантаженні трупів, прибиранні від крові підлоги гаража і копанні ям для трупів у саду. Одного разу

з більшовиками взяли Пере­ коп, убивали. Кулемети пе­

стом Чугуєвим з кулеметів розстріляли і закидали грана­ тами голодних робітників. Те ж саме чекісти робили в Се­ редній Азії і на Кавказі. У ВУК, ГПУ, НКВС уміло підбирали катів. Брали п'я­ ниць, садистів, проституток, як Землячко в Криму, Громо­ ва Канкардія в Єлисавет­ граді, товариш Роза в Києві, Євгенія Бош в Пензі, Ревака Майзяяв в Архангельську, Надя Островська в Севасто­ полі, та, що кидала в море офіцерів флоту, угорська

регрівались ві~ роботи. Лю­

єврейка Ремовер.

навантажена трупами

авто­

дей масово шшали на сто­

машина, що спускалась вули­

впах. З трупами вивозили і

Зараз цього не бажають бачити ортодоксальні кому­

ли вели у великому гаражІ, де

цею Банківською на вулицю

цементна підлога була зали­

Хрещатик, потрапила в ава­

топили в морі навіть живих. 28 лютого в Севастополі

ністи, що хочуть відновити СРСР з його передовим заго­

та кров'ю. До того гаража був прибудований зверху ко­

рію, її борти розійшлися і трупи випали на бруківку.

було розстріляно 1634 чоло­ віки, а через 2 дні знову 1202.

ном ВЧК, КДБ. Тож хай на­

ридорчик з дверима, де в ніші сто:Яли два чекісти. Прирече­

Машину оточили чекісти і всіх, хто випадково був свід­ ком цього, забрали і страти­

За один тиждень у Севас­ тополі було страчено 8 тисяч чоловік. У Криму стратили

дуванням про трагічні на­

ли теж.

тисяч чоловік. Офіцерів­ моряків зв'язували колючим дротом і топили в гавані. Во-

позбавлення волі.>-1

дротом

на І-·Н«>р,ил,ьс:ьІІrИJ(,: rулагів.

са потягу. Під час

слідства на ніч голо­ го арештанта прив'я­ зували до голих тру­

пів, кидали у підвал водою або па­

з

цюками.

Коли більшовики в році захопили Крим, то з кулеметів розстрілювали шо-

1920

дей, що здалися в

ВОЮ, НОСИЛИ вуса і ХОДИЛИ у

вишитих сорочках. Розстріли вів Муравйов біля Маріїнсь­ кого палацу. На вулиці Рози Люксембург у Києві зниши­ ли 12 тисяч чоловік. Розстрі­

ний ішов тим коридорчиком, відкривав двері і йому в по­

тилицю стріляв кат, і в'я­

У Харківській слідчій тюрмі ВЧК кати під час до-

зень падав вниз у гараж, на

2009 підприємств і організацій та 3146 фізичних осі б, які займаються підприємницькою діяльністю.

передано

до

правоохоронних

органів, по І О з них порушено кримінальну справу.

За 9 місяців 1998 року проведено 2050 перевіnок дотримання ними

Донарахування

податкав

36,8 ТИС.

на

одного

працюючого в ОДПІ складають

Додатково до бюджету донараховано 10,9 млн.грн. податків та фінансових санкцій. За

ГрН. Значних втрат зазнає бюджет і від несвоєчасного надходження коштів. Станом на О 1.10.1998 року недоїмка склала 8,3 млн.грн. Значно заборгували перед

порушення

державою

законодавства.

_ ~тановлено

в

872

випадках.

податкового

законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 747 осіб. Загальна сума адмінштрафів складає- 98,0 тис. грн. Матеріали перевірок по 25 підприємствах та 8 підприємцях

полон. Навіть махновців, що

ведені факти стануть їм нага­ слідки тоталітарного режиму минулого.

50

Ще раз про податки

ПорушеНІ._.

1d років

;Автор;·цієї·публікації, наш постійний дописувач із Зазим'я Микола

Гітлеру чи Гімлеру? Уже з 1917р. відбувся сим­ біоз партії з ВЧК Про це пи­ сав Ленін: "Кожен комуніст повинен бути і хорошим че­ кістом". Тобто, кожен ко­ муніст повинен бути донаши­ ком у ВЧК Владу Ленін з більшовиками тримав на брехні, жорстокості та доно­ сах. При найменшому опорі розстрілювали чи висипали в концтабори, на Соловки. Ле­ нінський полководець, жан-

мобілізовано

·Майже

встановлення телефона. І хоча, як інвалід

r------------------------------------.

них, а й невинних, шо б впли­ вати на маси". Куди до них

року

Клавдія БОРЩОВА, броварчанка.

наук, професор.

винні ~трачува-

іJІДСУМКИ роботи Броварської

рятівнИкам'! зиЧуJмщастя та здоров'я на довгі

роки.

КУЛЬЧИЦЬКИЙ,

істори'Іних

ти не ТІльки вин­

більшовики постійно пору­ шували права Людини! Долю мільйонів людей вирі­ шувала зграя партійних теро­ ристів. Обіцяючи народу ко­ . муніетичний рай, вони втілювали свої злочинні задуми.

ОДПІ за

Станіслав доктор

р. навчав чекістів: "Ми по­

свого кривавого панування

виконана колективом на благодійницьких

защЩах, за що я низько вклоняюсь усім моїм

Українська революція зазнала по­ разки. Проте національно-визвольний рух, що розпочався на українських зем­ лях Росії після повалення самодержавства і на українських землях Австро-Угорщи­ ни після розІЗалу цієї імперії, відіграв ве­ личезну роль в державотворчому процесі.

1918

На совісті більшовиків з 1917 року до 1959 року- де­ сятки мільйонів жертв. За

старший диспетчер Іван МикоЛайович Яцухненко. ·· Майже тиждень тривала напружена праця робітників; які проклали 1ОО м труб відводогону пряма у хату, змурувавши кільця, підставку зробили все на совість. Отож, уся робота була

кого народу.

прокурор СРСР М.Криленко в

вбивали сотні й тисячі людей, ~об встановити свою владу. !хні каральні загони ЧК ка­ тували і страчували не­ винних. Фашисти Гітлера вчилися пізніше у більшо­ виків. Фашизм і більшовизм - це рідні брати, що нищи­ ли мільйони людей.

господарства Микола Юхимови-; Чи паченко та

ях Росії. Українська революція в Австро­ Угорщині порівняно з Росією запізнила­ ся на півтора року. Однак різниця у ре­ волюційному процесі не мала істотного значення. В січні 1919 р. обидві народні республіки задекларували свій намір ут­ ворити єдину, соборну державу українсь­

генеральний

rвалтували, нищили села і

·звернулись .за допчмогоЮ до виробничого уnравління водсканалізаційного r;осnодарства. Це моя найперша· помічниця - соціальний nрацівник Валентина Дмитрівна Зваженко і завідуюча службою опіки престарілих на дому Валентина Яківна. Багнюк. На .їхнє прохання відгукнулися ·начмьник водаканалізаційного

Українська революція 1917-1918 рр. розгорталася у двох країнах- Росії та Ав­ стро-Угорщині. Наслідком їі стало утво­ рення Української і Західноукраїнської народних республік. На основній території України рево­ люційні події розгорталися у тісному зв'язку з подіями у центральних губерні­

виків розстрі- :ііііЦГбУ.в.'беЗіrіА'іііаві:іо Зіі.суДЖеfіИй_ За nоЛітичнИми мотивами.на 25.

більшовики створили із час­ тин Червоної армії органи

кошти, які важr<о відірвати від пенсії. · ·. І все ж знайшлИсь добрі порадники, які

волющєю.

радянська держава згодом перетвори­

навчав більша-

Прийшовши до влади,

nроіржавілИ складні грунти додавали труднощів М8 ремонту, не кажучи вже лро

монопо­

мився і треба розійтися. Ця історична фраза .підвела риску під Російською ре­

ла селян па пролетаризовану робочу

люції", був катом N2 1. ленін

-

лістом на виробництві і почала експлу­ атувати робітників інтенсивніше, ніж ко­ лишні капіталісти. Вибори до У становчих зборів відбули­ ся у листопаді-грудні 1917 р. У Росії більшовики дістали 24 відсотки голосів, в Україні- близько 10. Проте ленінська партія не збиралася віддавати завойова­ ну владу есерам та соціал-демократам, які виграливибори.18(5заст.ст.)січня 1918 р. начальник охорони матрос О.Желез­

В.І.Ленін завжди обстоював перева­ ги централізованої держави, а з серпня 1917 р. в його промовах залунало гас­ ло федералізації Росії. Більшовики Ук­ раїни до серпня ігнорували Централь­ ну Раду, а тут раптово увійшли до ії складу як окрема фракція. Події 1917 року мали всі ознаки на­ родної революції. Проте жовтневий пе­ реворот дав владу більшовикам, що обернулося фактичним запереченням революційного процесу. Позбувшись світової війни, народи Росії потрапили у вир війни грома­ дянської. Поділивши спочатку землю,

Ленінтоді писав: "Нехай 90')';, людей загине, аби ІО%дожили до світлої революції". Хворий садист Ф .Дзержинський, який себе звав "собакаю рево-

поет Микола fумільов, яко­

але держава стала власником

і, /самотНій, хворій жінці, ти воду від сусідів -

і бюджет проведено

засідань комісій

48

координацшної

ради

по

Микола БАРБОН. (Із газети <<Українське слово», N~

42, 22.1 0.!998р.)

З метою прискорення темпів ліквідації недоїмки працівниками податкової інспекції спільно з працівниками податкової міліції звернено

стягнення

на

рухоме

забезпеченню надходжень до бюджету під керівництвом міського голови l.З.Петренка та голови райдержадміністрації

майно, що перебуває в податковій

В.М.Хоменка, на яких за~;лухано

тис. грн.

344

керівників

підприємств­

боржників про фінансовий стан підприємств і заходи по погашенню заборгованості по

заставі по 22 підприємствах­ боржниках на суму близько 2,5 млн.грн., вилучено готівки 128,2

Незважаючи на фінансову і економічну кризу в країні:. праЦІвниками

податково!_

конструкцій,

Тривають заходи з реалізації

інспекції, працівниками більшості організацій і підприємств міста і району проводиться значна робота

кранабудівний завод "Стріла",

вимог Указу Президента України

по на повнеюно доходної частини

завод порошкової металургії,

N2.

Броварський завод

будівельних

Броварський завод "Пластмас" та інші. За

9

місяців поточного року

платежах до бюджету.

167

"Про

ПІДВИШеННЯ

.

заходи

щодо

.

ВІДПОВІДаЛЬНОСТІ

бюджетів всіх рівнів.

за

та

Володимир ЛОХ О В,

державними цільовими фондами''.

начальник Броварської ОДПІ.

розрахунки

з

бюджетами


ПЕЧІ палахкотить вогонь. людям радість і здоров'Я. гектарІВ. Частину саджанцІВ . І І#.··························-~---------~ у Його гарячі відблиски на На різних посадах працювала Надія районованих для нашої зони сортІВ

І

стіні нагадують танок

Тимофіївна у господарстві: не один

1 дивовижних птахів. Бабусина та дідусева оселя здається онучатам

І пре)щвною казкою. У такі вечори, І

1 І

І

1

садівника, а коли посаду цю було

Олекса~др С~рпиович Барськ~и ІДе

збирається разом, затишно усім- і дорослим, і малечі.

скорочено, очолила садову бригаду. Надію Тимофіївну поважають у

1

Требухові. Односельчани двічі

назустрІч садш~~кам,- розповІДає бригадир.- ДвІчІ було обприскано

сад, ~оч з щ~епаратами зараз важко.

жаркому вогні згорають утома, клопоти, проблеми, відновлюється

обирали ії депутатом райради. Вона і зараз депутат сільської ради.

Техюка.видтяється своєчасно. Зорано 1 удоб~ен.о чо:ири гектари

1

Весело потріскують дрова. У

І

І І

ПЛОЩІ ПІД ЯГІДНИКИ,

І

підживлено 40 га молодого саду. У садівництві так: · урожай збираєш і вже про

І

Іи А

І

1

наступний дбаєш. Це тіл: ки І

І

здається, що сад мертвии. Він відпочиває, набирається

І

1

душевна рівновага. У такі

на те, що життя людей

1

налагодиться, стане

І

І

Надія Тимофіївна відповіла ствердно, бо з з приходом н ового директора колгосп оживає на очах. Якщо для КСП валовий збір зерна 2 тис. тонн був нормою, то у

І І

І шлях ВІД серця до серця.

1 І

заможнішим, спокійнішим,

Саме тому чоловік Надії Тимофіївни Леонід Кирилович і 3робив власно~уч у будинку цю ПІ'І-камш, а доньки Світлана та Оксана, його

І співавторки, розмалювали

І

цьому році зібрано 3,6 тис.

І

1 ~~~тj~;':и::с~:~~~~їсза:~:.ісля І

районному святі родини. І не лише

ансамбль, що обидві доньки грають

білосніжний, з ніжними пахощами

на музичних іструмеитах: Оксана- на

розквітлих яблунь, то зелений,

скрипці, Світлана- на акордеоні, що

розімлілий від літньої спеки, то

І показали колекцію моделей одягу,

пори, бо перед й очима він він то

Кольцова у саду.

рясний, з обважнілими вітамн

1 тому, що у Кольцових немає

праця, й добрий слід на землі, й доля.

І роботу. А це означає, що тут

І піклуються одне про одного, і зібрані

1 в городі помідори не чекатимуть, поки прийде 3 роботи Надія

Тимофіївна. Леонід Кирилович зуміє

І дати їм раду.

співають їх навіть учні місцевої

1

стала гімном села ("Требове село"). Музику до віршів Надії написав

І учитель Требухівської школи Микола І Федорович Грінченко. І

-А слова народилися в глибині

І І

Збудувать собі оселю, влаштувать

коли він ставив там досліди, збирав

Мрія зоряна здійснилась, і на світ

матеріал для дипломної роботи, а їх, юних студенток, привели до саду

І

1

11ове житло. І

благословилось І у лісах під Броварами наше древнее І село.

Село, мое лtІtле село, лmе дав11е село,

І

1

дружиною, його долею.

Що в садах розцвіло, в почуттях

юаємоповага, взаєморозуміння,

Я тобою горджусь, я ІІа тебе молюсь, І

ожило.

доброзичливість, приправлені добрим, м'яким гумором. У таких

Мое рідне село, ІІезрівІІЯІІІІе село. З ГорочаІІ і Маковію, із Шелухи

сім'ях завжди виростають хороші

І

попри мрію

діти. Бо і самі Надія та Леонід-

Почи11алась Украііtа мо11астирських

мужиків.

1

.ІjІ1дnuСИТЬСЯ ДО

Зеров

1

20-Х роКіВ

разом

із

с.

ХХ

дружиною

ГОстювали у місцевого священика ч,~~uдuot:L/1

Платонова. (Дружина М.Зерова племінницею священику). У цей 23 р.р. Микола Зеров учителював у Ба,риІшівці. Поета добре знала і дочка Ф.Пла Фросина, яка навчалась у Баришівській школі. Перебуваючи в Русанові, Зеров багато зокрема

українсьскою У

1923

над

перекладами

мовою давньогрецької та

р. Зеров покинув Баришівку і

переїхав на роботу в Київ, де займався викладацькою

діяльністю,

зокрема

в

кооперативному технікумі. Багато віршів Зерова

до

сьогодні

залишаються

неопублікованими. У 1935 р. поета було репресовано і вислано на Соловки, де в 1937 році він і загинув.

Долю М.Зерова розділив і інший український поет- Михайло Дубовик (19001941), який був розстріляний напередодні війни в Биківні. За фахом М.Дубовик учитель. Перші твори

поета побачили світ в 1924 р. У 1927 році він приїхав з Дніпропетровська до Києва, де працював у журналі «Життя і революція», «Селянській газеті», «Кіногазеті». М.Дубовик був членом літературної організації «Плуг», яка охоплювала близько 200 письменників і тисячі початківців. (Уродженець Броварів поет Д.Чепурний теж був членом «Плугу» ). З

1937

року М.Дубовик працював учителем

у Броварах, згодом у Дарниці. У Броварській газеті «Стахановець» у кінці 30-х років часто з'являлися його вірші. Так, наприклад, у 1939 році були надруковані його твори - «Народи славлять Леніна», «Слово» (про Сталіна), «Юнаки ідуть в армію», «З іменем вождя» та інші.

І

Володимир МЕЛЬНИК, директор

1

Броварського

забрали до свого дому Надіїну маму з

Дьоготь гиали, хліб збирали, з

очеретина" про нашу благословенну требухінську землю, - розповіла Надія Тимофіївна.

сама. Уляну Нестерівну шанують у родині. Вона, колишня учителька, народна майстриня, передає онукам

Щиро Богові молились за майбутне І дітлахів. І Промайнуло три століття, бурі,

майстерності вишивки та килимарства. Ціле літо і осінь

З11 икл11 ліс, оле11і, острів, шикла І Стариця-ріка. І

Калину ми також всі знаємо. ·1'1 плоди, які саме зараз треба збирати, свіжі, перетерті з цукром, їх сік, джем з них вживають при нервових збудженн~х,

требухівчаuи, І

медом, їдять при задишці, жовтусі. Сік з медом

Хоч Кольцови і не корінні

усією душею. Обоє приїхали сюди в

І 70-их після закін•rення Уманського

Прилуцького району, яка залишилася

секрети мистецтва ткацтва, навчає

найбільш завантажена у сім"ї Надія.

І сільськ.огосподарського інституту.

Тому кожен у міру можливостей бере

І народилися і виросли їхні доньки,

членів їі бригади доглядають І24 га

Спочатку Леонід, а через рік, після закінчення навчання, і дружина. Тут

1

закінчили nедагогічний інститут, тут І дочекалися трьох онуюв 1стали молодими бабусею та дідусем, тут

І 3алшшtють добрий слід на 3емлі.

І Надія 3і своєю садавою бригадою •

ХВОРЕ серце (крім пороку) можна з успіхом приводити

в

норму

звичайним відваром кропиви. Тієї самої, що росте на городах і в садах. Не слід змішувати ЇІ. з іншою, яку ще називають кропивою

жалкою (малою). Кропиву можна

свіжою.

застосовувати

Сікти

якомога

Приблизно

їі

треба

дрібніше.

50 - 70

грамів

помити, помістити в літрову металеву

кружку,

залити

450 мл холодної води. Через півгодини поставити

малини та смородини, виростили у

розпліднику 20 тисяч саджанців,

ягідників та аличі, які будуть

Та 11 е з11икли Горочаии, Маковій,

їх 11і руки роботящі й до села любов палка.

розширити площу ягідників до •

на вогонь. Кип'ятити у відкритому посуді на малому вогні 1 О хвилин.

Остудити, процідити. Відвар слід зберігати в холодильнику,

а

перед

І

Церква, олеиь, соице й иебо і

І

переплелися І

пше11иця золота.

Тут уся ,,10я родиІІа і кохаІІа Україна,

."..

поспішайте

- складає в людина оживає в 20 21 день. буквальному значенні цього

r

о н

реться столава ложка соку і чайна ложк~ меду. Ц~

суміш випивається щодня вранці перед ІДОЮ. Си~~

розім'яті плоди калини вживають~я по стол?ВІИ

ложці тричі на день за ЗО хвилин до ІДИ при коттах, запорах, виразці шлунка. .

Не забудьте наламати та заготовити кетяпв

горобини та калини. Довгою і холодною зимою вони

стануть вам у пригоді, допоможуть позбутися

багатьох хвороб. -------в

емальовану

кастрюлю,

заливають

холодною залишають

водою, на

годину,

а

арсеналінароднихцілителів холодильник. Цей відвар,

свіжих

е 8

вживають для лікування раку молочно1 залози, а також для профілактики раку шлунка. Для цього бе-

після того, як відвар Не закипить, його зніміть, панікувати. В охолодіть, процідіть - і в

подрібнюють,

q

гіпертонїі, захворюваннях судин. Ягоди, зваренІ з

кров.

грамів

загальному

11 •

це не підходить тим, у кого

загущена

перервами

другий удар, а там ... Але

u

рядки, розчаровано зітхне: вогонь. Через 15 хвилин

лікування - три періоди по застосувавши декілька п'ять днів з двома разів кропивний препарат,

Курс

11

слова. Дехто, читаючи ці потім ставлять на слабкий

є засоби, що розріджують кров. Це - корені тутовика свяченого (чорної або білої шовковиці). Беруть 200

три дні.

11 •

кладуть

J ЯКОГО 6ОКУ МОЄ серце1

Після цього можете сміливо

-------------------------,

промивають. Чисті корені

Зелена аптека

вживанням підігрівати до робити ЕКГ, вона у вас буде кімнатної температури. нормальною. Препарат бажано вживати Після інфаркту міокарда у у свіжому вигляді. Ця людини, як правило, кількість - на дві доби. з'являється почуття Через п'ять днів зробити приреченості. Чекай на перерву на

І

1

Надія КОЛЬЦОВАJ

IS •

1

На гербі села злилися і ІІавік

1 коріиня, і 11 асі11ия, і иайкращіїліта.

планують тут омолодити сад,

І Щоб він цвів, плодоносив, дарував

вій11и, лихоліття, І

саду, що плодоносить, по 2 гектари

висаджені восени та навесні. Бо

такий сад виплекала' 124 гектари!

~- •

на себе домашні справи. Роботи ж у Надії справді багато. І 6

ворогами воювали,

І

краєзнавчого музею.

самого серця, коли прочитала книгу

1 требухівці, та люблять своє село І

мрія в Треба:

допомагати старшокурсникам.

хороші діти. Нещодавно вони

І Володимира Гузія "Золота

1

І

Саме доля, адже свого Леоніда

Панує в родині Кольцових

І школи, а пісня про рідний Требухів

ТРЕБОВЕ СЕЛО

у сяйві зоряного неба народилась

зустріла у саду. Познайомилися вони,

І

1

плодів. Сад для Надії- це їі любов, й

Дівчина його мрії стала його

А щодо пісень Надії Кольцової, то

Надія ГАМАЛІЙ. І І

яскраво-червоних чи золотавих, Ішлитих цілющими соками, медвяних

розподілу на чоловічу й жіночу

І

1

На фото: Надія Тимофіївна І

І виготовлених власними руками, гарні вишивки та калими, якими

І прикрашена їхня затишна оселя, а й

Відцвіте білопінна сад і вродить добрий рясний урожай...

укра нf''hl'ltиJ пере

(1890 - 1937 р.р.). Його а саме - в

римської поезії.

І

ча

Броварщині,

І

в ідроджується надія- це мов

... Зустріли ми Надію Тимофіївну у саду. Здався він нам непривітним і голим. Та Надія любить сад будь-якої

був та

працював,

не пускається на самоплив.

І тому, що Кольцови- це ще і сімейний

І

І

своіми віршами, своїми

Коли в людському серці

них

1

ретельно доглянуті всі площі. І Жодна справа у господарстві І

підживлені міндобривами і

І моралі3аторспза. Недаремно їхня І сім'я була п.:реможшщею на

І

І

поетич1юю душею. Мама ·!аl!Ж/НІ надихає усІх

1 ш:нав'юливими порадами, І ~~·~~~~~~~~~~~~ку і

І

1

тонн. Це результат того, що були розширені, вчасно

І пісшши, своїми добрими

І

І

їі прегарними квітами. Надихала ж їх матуся,

І жінка з ніжною і

1

із

розквітнути буйно та пишІ.ю. І А на запитання, чи є надІя

деякий

І

І хвилини найкоротшим є

І

які

tl)D<J:В1:1.ш:ш~rнi і працювали тут.

с или, щоб весною знову

І

1

.

зою не вродили, та все ж наша бригада І

парткому, обіймала посаду агронома- зібрала їх 240 то.':н. Голова КС~.

І коли дружна родина Кольцових

І

буде реаЛІзовано населенню .. ~ - Цього року яблука в нашш

рік була диспетчером, обиралася головою профкому, секретарем

розрахований на п'ять днів, п'ють по склянці три рази в

день за півгодини до їжі.

Потім роблять перерву на дні і лікують серце коренів, три добре кропив'яним препаратом за

вищеподаною схемою. Два­

три таких курси - і ви забудете, з якого боку ваше серце! І надалі, щоб серце вас не турбувало, коли

ви

щовесни,

з'явиться

кропива (аж до

молода

5 листка),

рвіть їі й кладіть у супи, борщі. Правда, я кидаю

кропиву після того, як

їжа

перекипіла, щоб збереr:~. активно діючі речовини ЦІЄІ

надзвичайно

корисної

лікарської рослини.

Володимир БЕНДИК, травознавець.


··~······················································· • ЦЕИ 8 8

знімок зроблено

У рамках програми співробіт­ ництва міст-побратимів Києва та

по закінченні чергового засідан­ ня літературно-мис­ тецького об'єднання "Криниця", яке відбулося 25 жовт­

Чикаго (США) на запрошення Броварського відділення "Жіночої громади" у СШ N25 побували високі гості - представниця мерії

м.Чикаго пані Марта Фарьйон та голова Міжнародної організації "Жіноча громада" пані Марія Драч. І хоча про цей візит педагоги та школярі дізналися лише за два дні, діти і дорослі продемонстрували високий рівень знань англійської мови і всебічні таланти. Так, педагоги кафедри іноземних мов на чолі із заступником директора Людмилою Микола­ ївною Попавою підготували цікаву і змістовну програму, де в гумористичній формі розповіли про рідну школу, про культуру України, й великого Кобзаря, дружні зв'язки з ровесниками із міста-побратима Броварів- Рокфорда (штат Ілінойс), а також найбільше місто цього штату - Чикаго. Окремий розділ програми був присвячений творчості відомого поета і політичного діяча Івана Драча. А вчителі В.Р.Коновал та В.І.Сизо­ ненко зробили вдалий переклад його творів на англійську мову. Пані Марта Фарьйон, батьки якої народилися в Україні, із великим задоволенням відзначила, шо вона зворушена теплим прийомом і одночасно

чистою українською мовою,

-

я не

Кілька своїх пісень виніс на

ня ц.р.

суд

За вікном ще привітно сміялася осіннє сонечко, а в затишному залі міського клубу було сонячна і тепло від посмішок учасників зустрічі, від віршів, мелодій і пісень. Зустріч ця була не зовсім традиційною, бо давно вже літстудійці не запрошували на свої засідання колег-му-

Ілемський

.. .

8

ся,

новини,

ри виконав кілька власних пісень. Зичимо обдарованому юнакові всіляких гараздів і сподіваємося на подальшу співпрацю'

ІНШІ.

- І О років колектив школи докладає всіх зусиль, щоб відповідати статусу загально­ освітнього закладу з поглибленим вивченням іноземних мов, доповнює Людмила Миколаївна Попова. - І тепер, коли з'явилась можливість для співробітництва зі школою у далекому Чикаго, наші діти і викладачі одержать новий стимул для удосконалення своїх

знань з англійської мови. Цьому сприятимуть сучасні технічні засоби, а також література, які пообіцяла передати учням пані Марта. А пані Марія Драч вже подарувала нашій кафедрі магнітофон із навчальними записами.

Голова міської організації "Жіноча громада" П.М.Кирієнко пообіцяла, що разом із Марією Драч, котра була дуже схвильована увагою броварчан до творчості їі чоловіка, і надалі опікуватимуться проблемами СШ N25 та інших навчальних закладів міста. Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

"НОВЕ ЖИТТЯ''_ газета Броварськuх міської та

раuонної

pag,

раСюнІної

gержавної аgміністрацїі.

СПІВЗАСНОВНИКИ: колектив

Яни Багмутів

один

одно-

8

торів, як Наталя Багмут та Володимир Ілемський, і

га тьох конкурсів і фестивалів. Діти сворили справжнє свя-

ство з композитором-амато-

представляти

то

ром, вірніше, юним бардом з Броварів - студентом дру-

стійним читачам не треба газета постійно слідкує за

вими костюмами, у яких завітали до криничан. А потім

їхньою поетичною, музичною

Наталія Багмут сама співал~

університету Максимом Кру-

і виконавською творч~стю.

сво1. шсю,

мед-

•. шем, який у супроводі гіта-

нашим

по-

Наталя Багмут приишла на

1.

-

..

·

сво1м сшвом,

ВІршІ.

читала

переглядали

• • • • •

нові

книжки, які принесла на засідання керівник "Криниці"

М.Г.Овдієнко.

А коли час зустрічі вичерпався,

лауреат ба-

-

Приємним сюрпризом для всіх присутніх було знайом-

ще

довго

розходитися

по

не

8

хотіли

8

домівках.

• • • 8 лося. • • Валентина КОВАЛІВСЬКА, • староста "Криниці". • Фото Миколи АНДРІЯША.•• Зустріч з піснею завершилася - свято в душі залиши-

чудо-

власю

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Щиро вітаємо~;;;~

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Листопад Лушпиння на цибулі багато теплою, мало

-

-

зима буде

.

суворою.

-

суху погоду.

Небо

на

ніч

укривається

хмарами,

посилюється вітер - загрози примарозків немає. Чим сильніший вітер, тим менша ймовірність місцевих приморозків. Якщо пізно восени з'явився комар­

~

і

народження шановного 1 дорог;нг~ ~ КУКОЗА

К~ст~нтина Ол~кС:ійовича.

Та є одна з найкращих дат,

Коли вітають друзі, рідні, Коли тобі лиш п'ятдесят. І в цю знаменну світлу днину В житті, що птахом лише в вирій,

Рідні, друзі. ~~~~--7~~~

УВАГА! КОНКУРС! Відповідно до рішення сесїІ Броварської районної ради від 20.10.1998 р. NQ 46 в доповнення до оголошення конкурсу (див. газету <<Нове життя .. від 21.10.1998р.) райдержаміністрація оголошує конкурс на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на внутрірайонних маршрутах: Княжичі-Бровари; Рудня-Київ; Погреби-Бровари; Зазим· я-Бровари; Урочище (Зазим'я)-ки·Ів; Рожівка-Київ; Калита-Бервиця; Опанасів-Заворичі; Жердова- Тарасівка; Рожни-ки·Ів (ч/з Пухівку); х.Зоря-Київ (ч/з Гоголів). Конкурс буде проведено з 1 по З грудня 1998 року.

холодна.

Качки або гуси все частіше почали перелітати з місця на місце - на холодну зиму. Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене - тепла осінь. На березах листя рівномірно жовкне згори донизу - зима буде помірна. Старі коти граються - на дощ. 4 листопада- "казанський день", перехід від осені до зими. Вважалося, що цей день "морозцям дорогу вказує", на землю лягає перший справжній приморозок. Якщо зранку дощить, надвечір має лягти сніг. Якщо 8 листопада замерзла земля і дме

(4

а

грудня)

буде снігу по коліна. 1О листопада сонячна- чекай теплої зими, хмарно- в середині грудня будуть сильні морози.

14 листопада - зустріч зими, "курячі іменини". "Кузьма з Дем'яном - ковалі: закують дороги й ріки - до весни не розкувати", - казали колись. Але якщо й установиться в цей день зимовий шлях, то ще не остаточно, можуть бути й відлиги. Якщо у цей день розвезе, не жди морозів до початку грудня. Сніг же цього дня провіщає велику повінь наступної весни. 19 листопада - льодостав. Якщо в цей день ішов сніг, зиму чекали сніжну. 21 листопада: якщо відлига

--

Довідки за тел.:

снігу не буде до Нового року.

Якщо ж цього дня дощ, то на Введення

5-03-42.

Продається бичок

б-місячного віку вагою 140 кг. Тел.: 4-23-26; 5-21-71.

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗУЄ оптом та вроздріб: - столярні вироби: дошку обрізну і необрізну;

-

продукти харчування.

Виготовляємо меблі на замовлення, проводимо розпилювання лісу, євроремонт. Звертатися: м.Бровари, вул-Кутузова, 6. Тел.: 5-34-03.

не жди санного шляху до 19 грудня, якщо іній - чекай великих снігів, а якщо день почався туманом бути відлизі. 27 листопада: якщо хмарно або сніжно, наступний травень буде непогожий. Іній цього дня - на врожай вівса, дощ- на врожай пшениці. 28 листопада: якщо у цей день уже сніг лежить, то лежати йому до повені.

ЗО листопада: який день

-

-

така буде й

-

Якщо сніг, що випав уночі, залишається на деревах, залишиться й на землі. Якщо перший сніг іде лапатий - на негоду й сирість. Якщо восени сніг ляже товстим шаром на мерзлу землю, то буде добрий врожай.

ir

255020,

~ Загублене посвідчення ветерана праці А lV від 25.10.1996 р., видане відділом соціального захисту населення на ім'я СТАШЕНКО Надїі Веніамінівни, вважати недійсним.

N2 474757

Кuївська обл., м. Броварu,

бульв. Незалежності,

2.

Реgактор:4-ОЗ-76. Віgповіgальнuu секретар:4-21-34. ВіААілu: і

сільського госnоларства

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

4-02-92; і

nромuсловосmі

масової poбomu

· · · · · · · · · · · · - · · · · · ·· · -· · ··· ...... . ,. . . . ........~ІТ_ІІН:t[.[lf?_\ІІЕЕІ~.':Іеf:'И\11 ,........... . . . . . . . .... . . . . . . ,. ...

добрйхнадrи·на краще:

·-···з

........ . .

-~......,-- -·

·--~--

-" . ;:!!lP-_9__LІ:ІY.§~p_j3~f':i~

.__ цій ..сл..:шнійдtоіІі.•. ЯJЯІІ.й . . Е!ід9Удетьс.в и.столада . J.99д.... Року

.7.

оJШЗQ ..

біля

МКЦ

Міськрайком-КПУ.

З 9 по 15 листопада 1998 року проводиться Європейський ссТиждень якості-98». На цей період діють пільгові знижки у розмірі 20 відсотків від граничних тарифів для населення:

-

за

перевезення

посилок

у

межах

України наземним транспортом без урахування плати за оголошену цінність; - за пересилання бандеролей простих, рекомендованих, цінних без урахування плати за оголошену цінність. Просимо завітати до наших відділень зв'язку та скористатися послугами поштового зв'язку.

ПРОДАЄТЬСЯ половина будинку у с.Шевченкове (ст. Бобрик). Житлова площа 43 кв.м. Земельна ділянка О, 12га. Є колодязь, сарай. Довідки за

тел.:

4-23-26; 4-04-61

(у робочий час).

ПІДПРИЄМСТВ() Зд~}'ПОfІУЄ• ло~ 1 ~ольороа:~ого

І'.ІІ·РРР

t.~~eтaJ1y за <~f'ре~ою:

llf, :вул.І3окзал~;ан~,,22.. ....... Тел.:5~58-З4.

Продається автомобіль ІЖ-2715 (пиріжок) грузопасажирський, випуск 1990 р .. 185 тис. км, капремонт двигуна 1997 р. 1300 у.о. Тел.: 4-24-15 з 10.00 до 16.00. Броварська організація товариства

<<Знання» проводить набір на курси бухгалтерів та молодших продавців.

Наша адреса: м.Бровари, вул.Київ­ ська,290. Тел.: 4-24-15, 6-24-99.

4-23-26.

4-04-81;

Колектив ЗАТ «Броварська друкарня» висловлює

щире співчуття друкареві ПАНЧЕНКУ Олександру Віталійовичу з приводу тяжкої втрати- смерті його матері Людмили Микитівни.

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" Київського обласного комітету інформації.

Реgакція не завжgи поgіляє позицію авторів.

За точність виклаgених фактів віgповіgає автор.

"'з:дорь-в<s:і-;-·блаrоnолуччя; згуртсrваності,

·

~ Втрачене посвідчення інваліда І групи серія Б видане 20.10.1995 року Броварським управлінням соціального захисту населення на ім'я Сімановського Олександра Володимировича, вважати недійсним. !і Загублене посвідчення «Ветеран праці» А lV NQ 467391 від 16.10.1996 р., видане Броварським відціпом соціального захисту населення на ім'я ОЛЕКСІЄНКО Броніслави Петрівни, вважати недійсним !і Загублені свідоцтво N2 4337 приватного підприємця і книгу обліку ф-2, видані Броварським міськвиконкомом на ім'я МАРЧЕНКА Олексія Олександровича, вважати недійсними.

морози настануть нескоро.

АДРЕСА:

-

вітає васз-81 річницею-Великої *овтневОі · соціалістичної·ревоЛюціі,· бажаємоміцноrо ···

N2 501040,

зима.

Листя хоч і пожовкла, але опадає слабо

-Броварський міськрай~<:оіvнКПУ-щиро

,

Тобі ми хочем побажати

Як листопад дерев не обтрусить, зима довга бути мусить. Пізньої осені вітер зі сходу - весна буде

-

Шановні броварчани!

.•.. . ... .

Добра, Здоров'я, щастя й миру.

шість тижнів.

холодний вітер

~

Є ЮВІЛеІ ДОСИТЬ рІЗНІ,

товкунець, бути м'якій зимі. Якщо восени теплого дня коти на піч лізуть грітися, знай: ніч буде з приморозком. Від першого снігу до санного шляху -

редакції газети, Броварські міська і ра· йонна ради, районна держадміністрація. Свіgоцтво про gержавну реєстрацію КІ ІУ' 259 віg /0. 12 1997р. Інgекс 61285

цю зустріч не одна. З нею прийшов і виконав її пісні дитячий квартет <<РОСЯ» у складі Світлани Репіної, Олексія Рогозіна, Романа та

А таких наших компози-

землю

..

критикували

•· • •

го, обговорювали літературні

школах.

рідну мову, яку, до речі, їі сім'я ось уже протягом 3-х поколінь не розгубила по далеких світах в Аргентині, Америці, де подовгу довелось їм жити. Як розповів директор СШ N25 О.В.Мажуга, школа не вперше зустрічає гостей будь-якого рангу, тому завжди напоготові. Адже має прекрасний потенціал талановитих, знаючих, відомих педагогів та не менш талановитих, розумних дітей. 25 педагогів­ ентузіастів з іноземних мов щодня працюють з дітьми, віддають їм усі свої знання, досвід, вчать любити власну мову, історію, культуру, вивчати і поважати мову і культуру інших народів. Це завкафедрою іноземних мов Л.М.Попова, Н.І.Бушуєва, С.О.Гудій, 9.в костюніна, Л.Г.Думенко та

Він

вих авторів. А ще криничани читали нові вірші, як завжди сперечали-

знаю подібного рівня знань учнів у звичайних (не суперелітних)

самоповаги, наполегливо вивчати

Ка-лити.

відомих поетів, так і місце-

Грім у листопаді віщує малосніжну зиму. Якщо вранці туман піднімається, утворюючи хмари, це віщує дощ, якщо падає на

Марта Олександрівна пишається тим, що вона українка, адже наша нація дуже пашановується в усьому світі. Тому вона закликала маленьких броварчан до

Володимир

талановитий

-

пише свої пісні на вірші як

вачки.

гаго курсу Київського

слухачів

композитор з

зикантів. Але цього разу пісня була повновладною воледаркою наших сердець: до нас завітали місцеві композитори- як відомі, так і но-

вражена знаннями та

інтелектом дітей. - Навіть у Чикаго, -сказала вона

'

Листування з читачами -на сторінках газети.

Зам. 4387 Тираж 2015 прим.

#89 1998  
#89 1998  
Advertisement