Page 1

rама. впо.... ВІіtка 1807 роКf

17

8

.N9 89 (8448)

Ціна

ГАВЕТА БРООАРОЬЮІХ ІІІІСЬІЩІ ТА РАІОІЦЮІ РАА НАРОІНП ІЕППАПВ Перший Усі квіти­ вчителям Першого

вересневого

~ вулиці се.'Іа наповни­ лися галасливою першокласників. вони несміливі! тримаються за

материнську

юрбою Які ·ще Боязко лагідну

руку.

Це

вон9-, найрідніша.виспі­ вувала колискові, вчила добра І любові. А на свя­ то

першого

вела

СВОЄ

школи, Ішлося року

бо

дзвоника

при­

<<СОНеЧКО>>

ДО

дитині років.

6

велика

випов­ Цього

шкільна

сІ­

м'я Зазим'янської школи прийняла до себе 32 пер­ шокласників. Іх вчителя­ ми стали Л. Ф. Бокач та

Н.

В.

Дудка.

На

школи

зіб­

ралися учні, вчителІ, батьки, гості. Серед них В. С. Касянчук -- голова Броварської районної профспІлки працІвникІв

ті

--

звернувся

r.

ШКО.lИ В. році

в

заступник

Як вчителька і мати, Л. Ф. Бокач привітала своїх першокласників та їх батьків з початком довгої дороги, яка веде в країну знань. Завітали до учнів на свято Бура­

тіно із Мільвіною. Діти зразу впізнали їх. Ко­ лись Буратіна був про­ стим дерев'яним хлопчи­ ком, нічого не знав і не вмів. І тільки дякуючи

в

житті

змогу

цьому

школи

навчатися

у

фільних

класах з

леним

вивченням

їнської

мови

тики.

Він

вав

укра­

та

матема­

Та'КОЖ

подяку­

директору

радгоспу

могу

в

тей. І

оздоровленні

ді­

та

учні

звучить для

перший

першонлас­

НИІ<ів. Тож сміливіше ру­ шайте до класу, вливай­ тесл

у

шкільну

родину.

І. ГУЗОВСЬКА, керівник гуртка район­ ного центру виховної роботи.

зокрема,

і

чима­

внесли

грошей

для

·

присутніх

із

ло

минулого

важких;

цих

дагогів дець,

вчителів.

успішно

закликав

частку

знання

своїх

щедро

пе­

сер­ пере­

дати своїм вихованцям. Учасники . урочистої JІінійки поклали квіти до nідніжжя пам' ятни­

·

землякам-великоди­

учнів і

відвідувати­

восьмирічну

села.

Іх

щиро

шко­

вітали

Т. Іваненко, представник районного відділу освіти С. М. :Кривенко, голова сільської Ради народних - делутатів А. Б. Бочкарьов, голова профспілко­ вого комітету радгоспу І. Л. Дідук .та інслектор дитячої кімнати райвід­ ділу внутрішніх справ в. В. Летенко.

Г. АНДРІЄНКО.

t3ідповідно працюватиме і більше

складних,

умовах

року.

Школа

добре підготувалася до зустрі:чі своїх вихованЦів: гарно відремонтована, по­ хорошіла.

Урочисто

вітав

В.

Радо

зутрічало

і

радісно

директор

Г.

у

Про

ня

училища

Запека.

в

ньому,

навчан­

його

тради­

перспективи

ку

розповів

розвит­

присутнім

директора

навчально-виробничої боти В. Він

з

ро:

І. Гаданзовський.

сказав

також

про

нелегкий. конкур~ний віД­ бір серед вступників, бо не всі бажаючі стали уч­ нями

У.чилища.

побажань гордити­ робітника

викладач

спец­

дисциплін В. Ю. Моргун,

- майстер

виробничого нав­ С. І. Мокра, бать­

чання !4и

учнів.

--

краса

ження>),

--

та

основа

відрод~

«Українська

джерело

пам'яті»

ха­

родинної

та

інші.

в

добру

путь,

· вчитель.

Повідо.АІдяє peilдoвtz ЦІ півгодини. які ми провели біля Требухівсь­

До· біди один

кої середяьо'! школи, да­ ють уеі лідстави для сер­

йозного

занепокоєння

за

життя і здоров'я місце­ вих учнів, ."-:ш котрих розпочався новий нав"_ чальний рік. Біда тут мо­

-

же

траnитися

будь-sпюї

миті. До неї, як кажуть. рукою подати. І все це

через

необачність

котрі

за

час

дІтей,

літніх

ка­

нікул забули, що дорога, а тим бІльше.. там. де рух автотранспорту такий напружений, НЩІіть най­ меншого

ігнорування

пра­

вил ловедінии не прощає. Після 8-ї години, ко­

ли

гомінкі

пчиків нулися ця

і

зграйки

дІвчаток

до

школи,

нагадувала

хло­ nотяг­ вули­

мурашник.

Тут і пішоходи. 1 велоси­ педисти, і авт{)мобілі ... Причому, чи не в найгір­ шому становищі оnинили­ ся

пішоходи,

тися до

їм

того

по ж

адже

руха­

вузенькому

і

певпорядкова­

ному тротуару було не­ просто. Тому-то й нехту­

вала дітвора і

виходила

вану

небезпекою на

стрічку,

асфальто­ наражаючи

,.__fебе на небезпеку потра­ ,.. пити під колеса авто. І були це в основному уч­ ні сере.днlх і старших

крок

класів. Та й дехто з учи­

їні з

телів

вересня. І щоб акція ця дала очікуваний ефект,

служив прикладом: ..

їм

у

цьому

Чим може це закінчи­ тися, неважко уявити, бо практично щомиті на цьому ·відріз~ дороги

рухалися в обидва бо­ ки автомобілі -- індиві­ дуальні, з радгоспного автопарку, транзитні. Добре, як водій встигав вчасно

за:гальмувати

об'їха'Ги маденьких ходів. А якби на нього

не

чи

nішо­ це у

вистачило

су?

Тим

ких

випадків

більше, у

щq

ча­

та­

населених

nунктах району трапля­ ється немало. ТількИ за вісім місяців нинішнього року

під

мобілів

колесами

побували

хлопчиків

і

авто­

дев'ять

дівчаток.

І

всі вони змушені були пройти курс лікування в лікарні. ПсТІередити ди­ тячий

травма·, чзм

рогах,

привчитh

ких

наших

тримуватися ху

-

таку

на

до­

малень­

громадян

до­

правил

ру­

мету

маємо

20

серпня по

педагогічні колективи шкіл повинні в перші ж дні навчання це раз про­ вести з учнями бесіди

про необхідність правиль­ ної гах,

поведінки

на

ня учителів у найбільш небезпечних місцях. Так, безлека дітей

значною

мірою

залежить

від нас, дорослих. Адже сини і дочки, спостері­ гаючи за діями бітьків, наслідують їх. Причому наслідують не тільки все краще. Тому дорослим,

і насамперед власникам індивідуального транс­ порту та водіям радгосп­ них

автопарків,

слід

ної молоді. На жаль, про це ми частенько забува­

зупиняти

це

місячника

цевого

радгосnу,

сформувалася

проходить

в

Укра-

ханіка

по

руки

вже

норма

водіїв

з

завідуючого

випуску

що

сталася

коли

під

не

та~

колеса

автомо­

дитина,

не

ла для керівників

корови

щодня

в

одержують

по

кілограма

9,5 Це на

молока.

кілограма біль­

2.9

ше проти відповідного періоду минулого року.

Птахарадгосп плюсує і по реалізації початку

продукції. року

продано

З

державі

на

і

ста­

воді­

четвер­

таку

дум·

ку.

М. ЗІНИЧ, М .. ГРАБОВИП,

співробітинки

·

яка

внутрішніх справ,

кор.

ДАІ

Т.

Цьомка, Г. К. Романенко, О. М. Здоровець, М. П. Бабко. Все роблять, щоб під час транспортування у дорозі не загубити жод­ ного кілограма подріб­ неної маси кукурудзиння.

Словом, дбають, годівлі

би

щоб для

громадської

було

худо­

якнайбільше

ковитого

со­

корму.

За лерші дні роботи кормодобувний загін зак­ лав у траншеї 2500 тонн кукуру дзяного

силосу,

а буде всього 8000 тони. Це На 3000 ТОНИ біJІЬШе,

Підвищення

продук-

ніж було заготовлено ми­ нулого року. Щоб худо­

ка.

тивності

--

це

що .в

ос­

худоби

результат

того,

період у господар­

стві почали біЛьше дбати про

тваринництво,

-шили Тепер

годівлю худоби. вона перебуває на

!,

випасах

крім

достатку

ної

того,

одержує

маси

в

зеле­

кормових. куль­

зокрема

кукурудзи.

Вона, можна сказати, ни­ ні виручає. ІУ на силос і зелений кщ1вейєр посІ­ яно 430 гектарів. У nтахарадгоспі nочали силосувати

качанисту.

Загін· по кормовиробницт­ ву,

яким

Ф.

М.

Rерує

З{)ОТехнік

лихсrод.

закладає' у

щодня

траншеї

тонн корму.

400

ковитого

низькому

зрізі з

по

соНа косять

качанами мо­

лочно-воскової

ба

його

стигло­

сті комбайнери Г. Г. Ми­ хайленко, Л. І. Цьомка, О. Д. Бобка. Такий метод збирання забезпечує біль­ ший вихід зеленої маси. Вони щодня видають nод­ рібненого кукурудзиння майже у півтора раза більше норми. ·

краще

давала

трохи

Якість му

паїдала

кращу

силос

поліп­

і

віддачу,

присолюють.

соковитого

залежить

від

кор­

того,

як

утрамбовують масу. Розу­ міючи важливість цього фактору, механізатори М. Ф. Бобка та В. М. Горбач, працюючи поз­ мінно, важним трактором старанно ущіЛьнюють со· ковитий корм у траншеї.

Можна сказати,

з

упевненістю

що

у

господар­

стві для громадської худоби на зиму буде дос­ таток різноманітних, по­ живних кормів. Для неt

заготовлено 4000 тонн си­ лосу, що більше, ніж торіК, є 400 тонн сіна. Зараз проводиться укіс отави багаторічних бобо­ во-злакових

трав

Заскиртовано соломи ярих

на

1300

озимих

і

зернових

сіно.

тонн ранніх

культур.

Треба врахувати і нормо­

ві . буряки та дрібну кар­ тоnлю.

А. ГАВРИЛЕНКО

відді­

райвіддІ.лу

В. НЕБРАТ, •Нового життя•.

НЛОПІТ

НОВОСІЛЛЯ-ЗАВЖДИ НолеК'І'ив постійно· дію­ чого

N9 2

будівельного паХзда тресту « Укрелева­

ється

впоратися

у

строк.

Чимало клоnотів у бро· варських будівельників

тормлинбуд• nереживає зараз не кращі своІ ча­

будинку на

108

си.

що

Грушевського

--

Головні його об'єкти Березанський і Теті­

Івський елеватори міст­ кістю понад 11 тисяч тонн кожний закон. сервонані через бран коштів у замовників. Трапляються

·на

одній

простої,

новобудові

реконструкціХ кого, що у

ському

ще

.-

Калинівсь­ Васильків-

районі,

хлібо-

на

минулого

наводить

зас­

Ю.

тонн моло­

бухові га

ВОДії

1900

nриймального пункту. До ТОГО Ж ОСНОВНі СИЛИ

лення

гара-

кожної

їв автопарку уроком? Не хотілося б вірити в це, але побачене в Тре­

міс­

легкоУ

давно,

біля, яким . управляв С. В. Піший і в якій пост­ раждала

пе­ хоч

Похвального слова луговують

авто­

транспорту С. М. Бlлоно­ га? На порушення в ав­ топарку дивляться крізь nальЦі. Дехто із водіїв залишає автомобіль на ніч вдома. Інший виру­ шає в дорогу на машині, не пристасованій для пе­ ревезення людей і без оформлення відповідних документів. А третій вза­ галі тікає світ за очі, тільки побачивши співро­ бітників державтоінс­ пекції. Невже трагедія,

порушників.

для

...

жем С. 1. Обабка та ме­

ємо. У тому ж таки Тре­ бухові ми не встигали

Мождиво,

який

по­

стійно пам'ятати про це і бути зразком· для шкіль­

поведінки

діти!»,

доро­

а, можливQ, навіть організувати чергуван­

поставити перед собою усі. ми, дорослі, в ході -«Увага:

20

Про це свідчать

би так! факти і цифри. Нині у господарстві від

кукурудзу

в. мозговип,

685

теnер

реконливо

300 -

зміно робітнича!

nроти

данівський».

тур,

Відродження України -- під таким девізом пройшов перший у-рок. Иого темами стали <<Ду­ ховний родовід україн­ ців», <<Творчість, добро,

краще року

ідуть справи у тваринни­ ків птахарадгоспу . <(Бог­

танній

Зі словами добре вчитися, ся професією виступили

Набагато минулого

середньому

училище,

Отже,

Зміна робітнича

N'Q 4.

день знань ·пройшла свя­ ткова лінійка, на яку ра­ зом із батьками прийшли учні. Всіх їх тепло при­

заступник

у

з початком навчального року директор школи п.

уч­

нічне училище

учням

лу

нів найбільша із сільсь­ ких шкіл району. Пер­ шого вересня у ній сіли за парти 1100 школярів. Це трохи більше, ніж навчалося

ди­

робітничими спеціальностями, навичками май­ бутньої професії, міське середнє професійно-тех­

ції,

420

тисяч

кількості

святом

• Сиnосу10ть ·кукурудзу

юнаків дівчат, які оволодіватимуть десятьма

ректор школи М. · М. Не­ щимний, який побажав

ка

Середня· школа Вели!\ОЇ Димерки, в якій живе одинадцять

матеріа­ виконану

мерчанам.

Добридевь, школо!

понад

придбан­

роботу , будівельникам фірми <'Рось>>. Ремонт школи обtйшовся у п'ять мільйонів карбованців. Тепло привітав усіх

муть

чоловік,

старших

Вони,

навчатися,

ось

цій

батьки.

ня будівельних лів, оплату за

про­

поглиб-

у

к.1асів,

ло

є

ім. Юрова В. М. Хомен­ ~у та голові профспілки В. З. Легкому за допо­

лови сільської Ради, Л. _П. Соловей -- голова ра­

Олег Цвікор виконав піс­ ню <<Чорнобривці'>.

вчителі

приємні зміни. Так. учні - 9-х та 10-х класів мають

го­

д"И школи. Учні при,вітали учителів і батьків пер­ шокласників квітами, а

що

напо­

вміння

важливій справі доклали робітники фірми «Рось». Ім у роботі допомагали

директор

Турботи еела

·

старань,

легливості,

Пасіка. який

наголосив,

освіти і науки, О. М. Па­ січенко

Багато

дорогому <<Букварику» він навчився читати і те­ пер знає всі казки, бага­ то цікавого. До· присутиіх на свя­

дзвоник

подвір'ї

дзвоник

договірна

і .механізми

кинуто

виконання

ської

зараз

Чорнобиль­

програми

-

здати

«Під КЛІО'!!• до кінця ро­ ку 20 будинків садибно­ го типу у селі Прист­ роми Переяслав-Хмель­ ницького району для пе­ реселенців із Полісся. Із цим завданням бригада Степана Михайловича Стефанішима сподіва-

із

заселенням

на

вул

власного

квартир,

(колишня ім. 60-річчя СРСР). Нині новосели самі опоряджують свої квартири. Згідно із кош­ торисом,

вони

одержали

11шалери, фарби, мають можливість замість ліно­ леуму

настеляти

паркет­

ну підлогу. Майже усі планують До одержання ордерів засклити балко­ ни і лоджіУ. Однак вида­ ча останніх затримуєть­ ся через труднощі з про·

кладанням кільцевої· га­ зової магістралі, до якоІ

мають nідключити цей будинок. Чимало проб­ лем

також

ням сосної

із

споруджен·

каналізаційно-на­ станЦії.

М. СТЕЛЬМАХ, інженер з власного бу­ дІвництва ПДБП-2.


2

8

стор.

Субота,

вересня

4

сН О В Е

року

1993

Люби і знай свій рідний

"рай

/------------------------,

••

DOBI~\L\OE:,

ІІ

Післявоєнні

1946-47

роки

були позначені но­ вим випробуванням для нашого народу. Над ук­

раїнсьІшми нависла

селами

11

вище,

жор­

·•

дер­

18

однією

сткі

жавній

голоду.

такими

лян.

повідають,

1946

стягнення

страхітливими,

1933-му. року

ходили

в

восени

було

сутужно:

поле з

щось

коржів,

таку із

готували

Весною

потім

пів

і

се­

заповіддю

називала

преса

віддавали

державі,

в

ж

страву

лише посівний фонд. Податки з колгоспни­ ків~ були такими ж обо­ в'язковими. Наприклад, жителі с. Соболівки при­ гадують. що щорічно треба було платити за

льону.

1947

ро­

готували

нього мл~ці.

з

колгоспах

зерна

потім

податку

зразок

ку, коли було найтяжче, терли на борошно листя липи

ІІ

на

нового,

з

В той ·же

11 11

залишався

очевидців•.

музики nам'аті жертв 33-го рокt;

оІ

,,

19.00 УТН. 19.10 Акценти. . 19.40 Творче об'єднанна •Їромада• пред.:тавnяє: •Понеділок • день

11

11 11

,,

11 11 11 11 11 11 11 І

полях

ряду

колгоспів

.лю

за­

із

(nрисадибну

розрахунку

лишалася незібраною городина і картопля (Літ­ ки, Рожни та ін.), яку

30-40

селяни

літрів

не

взяти

під

мали

права

страхом

пока·

сотку,

ву

молока

(на

даток.

ув'язненням.

випадків ків

у

не

від

го·

ро­

тут

се-

врахувати

в

якому

той

і

особисті

JІянські

господарства

сnлатити .по­

разі

у

його

таких

не­

колгосп­

оnисували

ЯКИХ,

опинились

колгоспи

11

майно,

забирали корІв, рештки продуктів. Нрім сільськогосnодар· ського податку існували і інші платежі, у сnлаті

реєструвалось.

Слід стан,

ників

що

1946-47

згаданих

лах

В

сnлати

смертІ

на

корову-первістку

люди· могли

лодування

коро~

та

150

тюрем­

зауважити,

250

11 11

літрів) та і1іші пла­ тежі. Звичайно, не всі

розплачувались

Треба

11

кг. м'яса

рання. Більше того За посягання навІть на якийсь дрІб'язок люди ним

за

крб.

здавати

се­

ЯК

тована

мері

в

післявоєнний період. Тех­ ніки для обробітку зем­ лі було обмаль, а оскіль­ ки коней чи волів теж не

ПОВІДОМЛЯЄ

вже

від

газета

ЦИ­

в

но­

19.08. 1945

ро­

ку, <<ганебно

відстають

ce-

Jia Велика Димерка, Літ­ ки, РожнИ, Заворичі,

орати коровами. Газета «Стахановець>>, орган Броварського райкому НП(б)У та районної Ра­

Троєщина». Значною мірою погли­ били бідування селян державні позики. Нол­ госпників змушували nід­ писуватись на значнІ на

ди

ті часи

вистачало,

доводилось

депутатів

номері року

від

трудящих,

23.08.

видрукувала

у

1945 серію

статей під загальним гаслом «Сіяти швидко, якІсно! Всі корови, при­ датні до роботи, повин­ нІ бути в полі, в ярмі!>> В 1946 році довоєнна посівна площа в районі rце не була освоєна. Низький рівень агротех­ ніки

не

сприяв

Не

мали

на

дарств

висіяли

в

ли но

чать

47

в

зернових

1946-

з

і

не

або

виклика­

знову.

так

оператив­

. перед­ 3.05.1946

виконувалась

р.

рівно

о

поча­

4.05. 16.00

закінчилась. Нолгоспни­ ки і домогосподарки рай­ центру <<ОДНОСТаЙНО» ПіД­

в

ПИСаЛИ

роках в колгоспі <<Ударник>> с. Соболівки було зібрано по 12-15 пудів

і

1946

роках некон­ насіння. Як свід­

очевидці,

знову

її

додому,

відпустивши,

плата позик. року о 16.00 вона лась в Броварах, а

1945-46 диційне

підписувала,

Тому-то

госпо­

грунт

не

відпускали ж,

колгоспи ряд

підписува­

тись, н.,_nриклад, на 1000 карбованців. Поки люди­

виконан­

всі

сІвалки,

грошей. Так,

наказували

ню закликів <<Забезпечи­ ти високий урожай 1946 року>>

суми

соболівські старожили пригадУють, як людей ви­ кликали до сільради і

НОВУ

ПОЗИку

На

суму 9.3.000 крб. і внес­ ли готівкою 20.000 крб. Нрім того, до голоду­

гекта­

вання

ра (2,5 центнера). Про­ тягом 1945-46 років у

післявоєнних

ро­

ряді колгоспів Бровар­ щини було зірвано стро­ ки оранки на зяб, сівбу

ків спричинились і nри­ родні явища недорід, а також в ряді випадкІв - різні стихійні лиха, наприклад, повені. Так,

озимих культур; Подібна картина, очевидно, була

деснянські

характерною

не

весною

рівщина, іНші були

тільки

для Броварського райо­ ну, бо восени 1946 ро­ ку Рада Мінісrрів УРСР і ЦН НП(б)У приймають спеціальну

постанову

році, наскІльки про це можна судити Із офі­ ційних зведень. Так, на 5.Х. 1946 р. із 66 кол­ госпів Броварщипи 24' господарства

зяб

не

виорали

більше

:нщланованої

на

1-10% nлощІ.

8

при­ Вигу­

Соболівка охоплені

та nо­

гоnолучна обстановка в далеких селах району nродовжувалась nриблиз­ но з весни до осені 1947 ро.ку, тобто, до нового

вирішальне справі під-

1946

-

На основі розповідей людей, що nережили го­ •1Од, :виnливає, що небла­

про

вищення врожайності. Але. очевидно, помилка не була виправлена і в

року

села

вінню.

зяблеву оранку в колгос­ nах і радгосnах УРСР в 1946 році, наголошуючи, що це має значення в

1947

урожаю.

.

Отже, як голодування деяких

бачимо, до 1947 року в

селах

с.я комnлекс торів.

сnричннив­

різних

фак­

музе~.

·

1

УГН.

·

Новини. Ранкова гімнастика.

•Ранок• •. Фірма гараН1УєІ · Новини.

•дивний иір•. Муnьтфїm.м.

сурдоnерекладом).

ІІ

ІІ

11

nредс:rавт~є nрограму •Здрастуйте, мої дорогі• • 17.50 Фестиааль •Кіноwок-93•.

11

• 11 ІІ

Відкрктта.

11 11 11

18.:J5 ПОГ()Да. 18.40 Прем'єра худ. теnефіль~ •П'ять дівчат у Парижі•. 5 серія. 19.40 Вечірка казка. 19.55 Реклама. 20.00 Новини. 20.40 Го11. 21.10 Є.Свє:rпанов: Неnарадний

•1111 11

J

і

11 ІІ

11

•= І •

іІ

-

11

•• •• • 11 11

•• • ••

•• • • 11

11 11 11 11

11 ІІ

11 11 11

"

Майстри. В.Каверін. Вустами матІТИ. Муnьти·nуnьти. Фортуна. Cni8ac Опександр

·Міські етІОДи•. Дсж. фїпІ.м. Cem~нcІtite nнтанн•. Вісті. Реклама.

Козирна дама. Від..:рмтмй -мnіонат США 3

тенісу. 15.00 Прем'єра док. фіпьму

•Іспанія з висоти пташиного

= ••• ••.

11

Ранковиі' концерт.

серіІІ.

1.2.20 12.40 13.00 13.20 13.25 13.55

11

..

Час-ділових 1110деііі.

Малин ін.

11

11 11 11

Вісті• Тепебір.а nраці.

L.1 о. ~ s Пinirpwм. · ·· І11.00 •Лев ТопстоА•. Худ. фіпьм. 1

І

11

в. rоРвлчввськоrо.

_'П:2,.Л-.и.кАНАЛ «РОСІJІ• 07.00 07.20 07.30 08.00 08. 15 09.00 09.40 09.45

11

11 fl 11 11

18.30 Док. фільм кОй горе, це* гості до мене ... •. 19.00 УТН. 19.10 Україна і саіт:

nоnьоту•.

15.30 Там-там но&иІіn. 15.45 Бізнес в Росії. 16.15 ТрансРоt.ефір. Єароnа • Азія.

11.00

17.45 18.45 19.05 19.10 19.30 <'0.00 • 20.30

rocnoдap. Пар.r.аментс .. ка година.

Київська nанорама.* Ві3итка. Ганна Безп10дна. •

Муль:rфільм.• CNN.* Фігаро. • Світло істин._;е. •

20.~5

Візитка. •

20.40 20.50 22.30 22.40

tьогодні на сьогодні. • Ху.,. фільм •ВеІtика nіна•. w

сі-с-а. • ·Фортуна ... Коморційний

огляд .•

22.50 ...ДжеІІАіІ(С. • 23.20 Сіі·З." 23.25 Про-uідсо. • 7.3.55 Відкритd перu:Ість США з roнit.y. • ·

співає Віра Мельничук.

11.00 Долі українськоі інтелігенціі. ЗО· і роки.

~

На добраніч, дітІІ! УТН. Спорпур'ср.

Худ. тепофілІоМ •Гріх•. 2 серія. Урочисте ІшануааІІНІІ чемпіоніа І аолодаріа Кубка України з фуrоолу

команди •.динамо• (КиfІ). 00.30 УТН.

17.45 ОпернІ арїі у в 18.10 Док. телефіль

(ооУкркінохроніка•, ооУкр:rелефільм•) о

!іІідчення,

коментарі•. 21.00 УТН. • 21.• 30 Голодомор-33: факти, свідчення, коментарі. 23.40 УкрзІнськІ ліричні дуе:rи.

00.05 УТН.

05.00 Новини. 05.20 Ранкова гімнастика. 05.30 •Ранок•. • 07.45 Фірма rарантус! 08.00 НоІИНИо 08.20 Веселі нотки. 08.40 Прем'~ра худ. телефільму •Прос1о Марія•.

09.30 10.00 10.50 11.00 11.20

05.00 Ноаини, 05.20 Ранкоаа гімнастика. 05.30 •Ранок•. 07.45 Фірма гарайтус! 08.0Q Ноаини. • 08.20 ПодІІІИСІо, поспv.хай. 08.40 Прем'сра худ. телефільму

Людина і :~<ікон. Стартінейджер. · Прес~експрес. Ноаикм (з сурдоnерекйвдом).

•Підліток•. Худ 1 tелофільм. 1 і

2

представпяс

.,Ціачинка і рись•. 10.20 Джем. 10.50 Прес-експрес. 11.00 Ноамни (з сурдоперекладом)• 11.20 ссОтець Сергііі•.'Худ. фільм. 13.00 .дРібниці )І(ИПІІ•,"Худ, телесеріал. 15 і 16 серії. 14.00 НоІІІНІІ (з сурдоперекладом). 14.25 Телемікст. 15.10 Спрааа. 15.20 &локнот. . 15.25 Прем'сре мультфільму ..nригоди Тедді Ракспіна•. 15.50 Музоrраф. · 16.10 МЬк нами, дівчатами ... 16.30 !(луб 700. 17.00 Новини.

17.25 В ефірі мЬкдержаdІа ., телерадіоком паніІІ «Мир•. ооЗдрастуйте, це А•. Погода.

17.55 18.00

Прем'єра худ. телефільму соПрі:>сто МарКІ•: 18.45 Мініатюра. 19.00 Таємниці. століmІ.

19.40 Вечірня ка3ка. 111.55 Реклама. 20.00 НоtИНІІ. 20.40 Репортаж ні про що. · 20.55 Футбол. 'Іідбіркоаиіі матч

чемпю...-ту.сІіту. fбірна Угорщини •

.

збірна Росіі.

програму ..діасnора,ІірмеМІІ•· 17.50 Технодром.

22.50 84щІуІWІІоНМіІ марафон у

18.00 Поrода. 18.05 Прем'сра худ. телефілІоМу .Просто '-'арія». . 18.55 Тема. 19;40 Вечірня КВПІІ, 19.55 РеІUІаМІІ. 2();00 НовиН. • 20.40 lnepwe.нa темекрані. Худ. філІоМ

23.00 НО.ІІНІІ, . 23.25 8oneii6on. Чемnіонат ЄаропІІ,

КрІІЛІ'!'СІtІСОМ)'о

'!оnоІікІІ. Збірна Росіі Німеччинм.

• збірна

00.10 Прес-експрес. 00.20 .мтv.

..зат. меІІ8 wістер Ііраун• (АІс:трвпія).

22.20 Піс118-93. 'І nерерві • 23.00 НОІІІНІІо

00.15 Прес-мсnрес.

..УІ::2

і КАНАЛ «РйСІя»

07,00 Вісті. . 07.20 T11186ipQ праці. . о-r.зо 'Іас д!ІіоеіІх лJОДеІ. · 08.00 Момент істІІІІІІ. 11.00 осІІеа Топс:тоі•. Худ. філWоІ. 2 серія. •ТІСМНІІці красмо, Док. філІоМ, 1~.40 СелІІІІСІоІІе nитан•. -

12.20

13.00 Bicti. 13.20 РеІ(Л.".., 13.25 Ві•ІілоІі д*Унrа/. 13.55 ВідкрмтиіІ чемnіонат США

з

теніс".

15.00 Д.ерела. 15.30 Там-Там ІІОUІНИ, 15.45 СтудіІІ •РОСТІІ. 16.15. ТрансРосефір. Як по•иааєш, Уфа? 17.00 Неопалима куnмна. иІ(остроttські .друзі ЮхІІWа Честнокоаа•.

17.30 Паноае·тt'аармші . 17.45 Парламr.ІПська година. 1SA5 Киїsська r.аІЮрама. • 19.05 ооХіала• інформус! 19.20 Рекnама. , 19.2:; Прем'єра худ. телофІr.•МУ осСзнта· Е~рбара•. 215 серія. 20 15 Студія •'Ікртепефіr.ІоМ• nр11~етаалsк: ..коз&цьки~ЛІІХ•. • 20.45 Відоерита першісnо СWА(З rенісу.• 21.35 ТелофілІоМ. • -· 21.5& Рекnl'ма. 22.00 Rісті. 22.20 АітоМи11о. 22.25 Зірки гоаорІІТЬ. 22.30 Спортивна r.аруеель. 22.40 ХудожницІ tlaтanitl Wібалі"а. · 23.10 Музика Санкт-Петербурга .. •Просто друзі•.

• Псреда•tі УТ-2 і УТ-З

руки Іо'а~стер. Ко;

Музика. Таорчіс11 Прем'єра тет (ооУкртолефільм•),

17.25

Доля•.

18.30 &аскеlііол. Ку!

чемпіоніа. ,.fнnpor.

• •Гілфорд Кінго• 19.10 Jmj, 20.00 •Спалахніте се1 Ідухоана ·спадщиt

20.45 На д 21 21.30 21.45 CN>nт,.Vn• .. n. 22.00 МЬкнародна на: ПробЛем ГОЛОДОМІ 1933 рр. 23.0Б Моло)!Ькна СТ)

00.05 УТН.

.Просто Марія•.

09.30 Торгоаий міс:r. 10.00 Прем'сра док. телефіл~у

()_с]'АfJКЇІШ

французьких ком

17.25' Дж. Верді. ·•РеквіЄм•. 18.50 УТН. 19.00 До Днів Скорботи і Пам'ІІТі жертв

одного млина~ (•УкртелефілІоМ•).

Реклама.

худо*нА школа•.

09.30 Дж.Верді. «Ре 10.40 Вільний селян 12.00 УТН. 12.10 Симфонічна МІ 1s.oo УТн. 16.10 Дл>1 дітей. іжа 16.40 Осаітній канал

19.3Q.Студія оо1-е грудня•.

20.35 20.40 21.00 21.30 21.45 23.00

07.00 3 сьомої до~ 08,00 Пектораль. 08.50 Наук.•поп. фіІ

11.25 Камерна музика. 12.00 УТН. 16.00 УТН. 16.10 Наш гість~. дитАЧий ансамбль .. sараінок•. 1'6.30 І сая:rе, і грішне. А.Реговцева. 17.05 Прем'єра телефільму ооРід•

20.15 Прем'єра док. телефільму а Історія ·

15.40 Д.ем. 1&.10 СтартіІfеіІд*ер. 17..00 НоІинм. 17.25 Телеканал .ОСтанк•но•

11

11

Фестиваль українськоі музикм пам'яtі жер:rІ 33-го року. 2 частина.

Тедді Ракспіна•.

.ІІ

07.00 3 сьомої до аосьмої. 08.00 Саічадо. 08.50 Док. філІоМ •Кольороаі асоціацїі . Марії 6анник•. 09.05 Худ. телефільм ооГріх•. 2 серія. 10.20 Свідки. 10.40 Поnулярні українські рОМЗНСІІ

.. rолодьмор-33: Фа

і. К.отляревському.

17.15

ЧІ::'І~І __.у

голодомору 1 Укра!·нІ. Творче об'еднання ооГромоІt,ІІА» преДСТЗІЛІІЄ:

•Нова студіа• предс1авпяє:

11

11 11

12.10 УТН 16.00 УТН.,. 16.10 Аля дітей. Вулик. _ 16.50 Теленовела «6удеш, ба:rьку, панувати ... • ПрмсаІІТа

13.50 ·муль:rфілІоМ. •д*ем-сейwн•. У перерві • 23.00 14.00 Новини (з сурдоnерекладом). 14.25 ДілоаиіІаісниое. І НРJаИНИ . / 00.05 Прес-експрес. 14.40 КонаерсіtІ і риноk. 15.10 6покн0т. . '15.15 Прем'сра мультфіі!ІоМу .Пригоди 2 1 . 55

•=~ •

11 11 11

література, Микола Зеров. Сторінки творчості. ·

серії.

портрет.

І

11

світового з'їзду Української Спілки професійних учителів. 09.00 ·худ. телефільм •Гріх•, 1 серІя. 10.15 Чаріаний промінь. 10.35 Шкільний екран. 10 кл. Основм інформатики і обчислювальної

наслідкіА травматизму.

14.25 Теnемікст. 15.10 •Еnьдор'ІДо-Парма•. 15.30 Мультфільм. 1~.40 Таланти і поклонники. 16.20 Зоряний час: 17.00 Новини. 17.25 Телеканап сОстанкіно»

11 11

11

.YJ:1

11.40 ШкільІІІІй екран. 11 кл. УкраІнська

Таланти і nокпонники. Прем'єра наук.-nоn. фільму •Вічності заложник•. 09.45 Тема. 10.30 Гол. 11.00 Новини (з (:урдоперекладом), 11.20 еЗоnоті розсипи•. 14.00 Новини (з

11

11

В. МЕЛЬНИК, старший науковий спів· робітниJС ~роІщрс~коrо

УТН. Худ. телефІЛьМ •Гріх•.

0!>.00 05. 20 ' 05.30 07.45 08.00 08.20 08.35 09. 15

ІІ

щорІчно

ділянку)

На добраніч, діти!

O_CIAt1КJl::IO

11 11 11 11

7

20.45 21.00 21.35

00.20

Іі зем-

_Yid

11.10 Доброго вам здоров'я. Причини 1

культури в Соnоті.

ІІ

колгоспом

Реклама.

серіа.

11 11

виділену

2С·.40

22.,5 На фестивалі української

па Броварщипі .. роках на

•;І~·І~\А. І

ТеХНІКИ,

ВЗ.оІ<КИЙ•:, •Острів дуwі•. 20.20 Чарівний nромінь.

І

1945-46

·

І частина.

11 11

.N! 89 ( 8448)

•~а~·•~•••ок:. '7 07.00 З СЬОМОЇ ДО 80СІоМОЇ, 08.00 Телефільм •.СОната•, 08.30 Велика педрада. Ноtатки з ІІІ

17.45 Фсс:rиваль }ІІ<раІнськоі

1946-194 7 роки час в

6

16.00 УТН. 16.10 Дпа дітей. ·Зірочки•. 15.45 Док. фільм ·33-й. Свідченна

ІІ

8

~----------------------, ~-----------------------

Лd

ІІ

і

вивезення хліба з госпо­ дарств. Як свідчать оче­ видці. майже весь уро­ жай ·зернових з колгос­

мерзлу

якої

по

ІІ

сільськогоспо­

<<Першою

артілі»

збирати

там

картоплю,

роз­

що

залишену

пекли

Люди

були

хлібозаготівлі

дарського

в

nричин

рознарядки

lЦоправда, його масшта­ би і глибина були не як

з

голодування

знову

примара

артілей взагалі не орали. • Зважаючи на сказане

ЖИТТЯ:.

07.00 Вісті. 07.20 JелебірJК8 праці. 07.30 \4ас ДілОІІІХ ЛІОДеіі, 08.00 ПaP.:SJ:!eni. · 08.15 ..М1іі Даrестан.. Расул Гамзатов • 08.40 3усrрічі у Токіо. . 00.10 МІІІ8РІ• 00.40 tІуЛЬ1JІ•!1)'ЛІtТІІ. 00.50 Тепетеатр Росії. М.Гоr:ІЛІt, . tсІdІІодмммр ІІІ стуnе••· ЧаС11ІІІІ .:/, 10.35 Якщо аам пімІІ ... 11.05 Худ. тепефіnІоМ осСакrа-&арбара•.

215

ееріІІ.

11.55 48ІСІНЧеІІО бм•. Іапетмеііс:1ер

reopdA АпексіА"'·

12.40 t3.00 1.3.20 13.25 14.45

СепвнсІоІСе пита-. Іісті. Ркмма.

·

ос&апкоІ4!о. Худ. фіпІоМ,

ІідкреmЇІІ -піонат С11,ІА з

тенісу. 15.35 Там-там НОІІІІІИ.

15.50 іізнес: нЬеі ім9ІІІ. 16.0S ТрансРоеефір. ДалекиіІ Схід. 16.50 Християнська 11роrрама • ..Ол•к.;андр Мень. Cnoao про &іблію• • 17.15 ЛІО,t\ІІна Cnpalll. . 17.45 ПаРfІаМснтська година. 13.45 КиїасІока ПІJtСірама. • 19.05 ·Хіала• інформус.• 19.20 Реклам&. 19.25 Прем'сра худ. теr.ефільму с.Сан:rа Еар~ара•. 216 серів. 20.15 «Ім'ІІ її • УІСраіна•. ПубІІіuистична . програма.• ~о.зс Спіаає •СІ'Тг.иця•. • 21.00 Відкрита rІЄршість США 3 Т.)ніс}'·' 21.G5 Реклама. 22.00 Вісті.

22.2С АІТОМИ1Іо.

22.25 3іркм гсІорІІТь. 22.30' Спор:пtаЇ!а ІСаруселІо, :!'2.40 Да1айте з'ІІС)'Є!\fо, ~:1:.55 Театральний роз'їзд. Гастролі, гастроЛІ... • 23.30 Ми ніколи не спіааам.на

замоІJіення. Фестиааііь ааторсько1 пісні.

05.00 Ноаини. 05.20 Ранкоаа rімна• 05.30 •Ранок•. 07.45 Фірма гаранту 08.0С Новини

08.20 сеВеликий Ух•. І 08.30 Прем'єра худ. Mapitl•. • 09.20 Футбол. Відбір! оимпюнату саіту.: збірна Росіі. 2 таі 10.10 ...До шістнадц 10.50 Прес-експрес. 11.00 Ноамни (з сурд 11.20 нДАДеЧКіІ СОН•.

Частина 1. 13. 1О •JІегкІtй хліб•. 13.20 Концерт етноr~

..rанджина•. Ноамни (з суr-д Тслемікст. 6локнот. 15.15~._ ІМ

14.00 14.25 15.10

Тедді Р .."

а•.

·~ 5О т~лє.:з .. ,-, ,, ·с.,.; nрограму телебачЕ <.0рЛІІТ8 ІЧЗТЬСА лі дітей. 16.20 ...До wіс:rнадЦІ 17.00 НоІІІНІІ. 17.25 До ДІІІІ незале:. •Тад*ИКИСТаН СІоОІ 17.55 Погода. 18.00 Прем'єра худ. МаріІІ•. 18.50 МузичниіІ flt>)(. 19.1 О Ваучер • ступін

19.40 Вечірня казка • 19.55 Реклама. 20.00 НОІІІНІІ. 20.40 Лоnо 21.10 •Коли дереаа Худ. фільм.

23.00 Ноаини. 23.25 На першість І 23.40 РОК•І!•РОЛ•Т6. 00.25 1'1рес:·експрес.


«НО В Е

ЖИТТЯ»

8

.N2 89 (8448).

3

..

8

стор.

Субота,

вересня

4

1993

року

. . . . . ====---======

~.-=---=======~;.....;_~;......;,;;·---------...;;;;;;;.,.;;· ~о...;....;.;;;·-----:--~-·===-..-.;;;=---=-~~ ~----------------------.,

Xl:1

ро:sкладомо.

МНОЮ•.

10.30 11.00 12.00 16.00 16.10 16.55 17.10

країнс~кмх і

ріа.

..YI::l

09.20 Заnрошують юні му:sмканти. 10.00 Док. Фіnьм •Вони стОІІТь переді

1 і 2.

'l'fCKII

t:'lli.t'I'A. 11

07.00 3 СІоОМОЇ ДО ІОСІІІМОЇ • оа.оо Худ. фіnьм ..nої:sд поаа

'

раїнська

.. ~•••,. . .~. 10

·'

tолАрІІ. На ІСі астмка.

<

noaoro. , .. межа•

Му3. фіnьм .. кміаськ•· фрески•.

Молодіжна студі11. ~Гарт•. УТН. УТН.

-

Каітм- Украіни. Телефіnьм •ЧудотІfОрець мімnііі•.

&оrдан· ЕіоіІчук. Голодомор·ЗЗ.

~7.40,фесtІІІІЛЬ украіНСЬКОЇ МУ3ІІКИ пам'ІІТіwерта зз.го року. З частина.

ІНі В.Грмшка.

•......

ІМ Ужаій.

19.00 :r•n. 19.10 ДеnутатсІіtкмі канал. 19.55 Док. фіnьм .. народженнА му3ІІКІІ•. 20.10 МоnоІJіжна студіІІ. •.діпоаі

'опеісІаІІІІХ Іудіаельник• ). У перераї •

аідомості•.

20.40 На добраніч, діти! 21.'00 УТН. 21.30 Спорткур'ср.

• 'Гелеесе

~сенu).

,А..., 21.45 Акцеіmt. ~ fl2.15 Худож~~~tо·nубіІіцистичнмі фіnьм

~

ra.

.rолод·ЗЗ•.

-

tонференціА 3 00 •06 УТН. країні у 19З2·

О~ІАНКЇН.Q

арто.

08.00 08.10 08.30 09.30 10.40 11.10 11.20

'08.ЗО Заключнмі концерт 2З·rо концертного 'сезону Кмїас~окої ди'ПІ'Іої фіnармонії.

;.

УТН.

15 •.1О Вераицs.. ?5.40 Л.Колодуб. СІІмфоніs.ІІІg 5, 16.25 • SсесІІТНіЙ СПОр;І'ІІІНІІЙ ОГЛАД

Шедеври класичної музики. Саічадо. УТН. Реклама. . Вперше на екрані УТ. Худ. фі,nІtМ ..nодарунок на іменини•. 20.25 Аіі Лі Кмїа. 20.30 Мультфіnьм •.Літаючий будинок•. 37 серія.

18.00 18.15 19.00 19.10 19.15

17.45 Наше коло. • 18.15 Вікно 1 Америку. 18.50 УТН.

2:

тайм.

19,00Jlaм.~i..up:[І...I.QJІOДQМOМ,33..,j 'ІАШ\На.-'.'!НароА!ІІІі.JрІ\6JІ:І&О!а-2 !IAC.~!'P.AUif:~ rражлІШіR.~Лалащ~ІЦWІtа!. У ne'pepai • Хроніка МВС , •На

00.20 УТН.

05.30 оРІІНОІІ•, 07.45 Фірма rарантус! ()8.00 Ноамни. 08.20 В rосТІІХ у ІІа3ІІІІ. Худ. фіпа.м

)inltМ.

•Прмнцеса·Пааа•. 10.00 Клуб мандріанмкіа (з сурдоперекладом).

іІьму .. nросто Іа'N

Угорщини· ·арwІ.

tІІІДОМ/•

телефіnьм.

фіnьм. • 1ro ансамблю :ладом).

..n~

1 ~:

10.50 Прес·експрес. 11.00 Ноамни (3 сурдоперекладом). 11.20 мДІІдечкіа сон•f Худ. телефіnьм,. Частина 2. 13.20 Прем'сра док. телефіnьму о.ЛамінаріА, або ЖмПІІ 3 ТОЧКІІ30РУ•· 14.00 Ноамни Із сурдоперекладом). 14.25 Еірндж 14.50 Еіізнес·КЛаС~ 15.05 Худ. фіnІtМ .. принцеса·Пааа•. 16.50 Технодром. 17.00 НОІІІНІІ. 17.20 ТелеІІЯНJІЛ aotoтaw.. iwno nr-едста~к: ..ноаа РосіІІ і

t

сароnеііська безnека•.

17.40 Людина 1 закон. . ;·,;о~,.;~тааm< 18.10 Г.огода. . . wкикнстзну. 18.15 Вагон 03. rтередача ДШ< 18.45 Поле чудес. 19.40 В...ірнtІ U3ІІа. аршІ. 19.55 Реклама. 20.00 Ноамнм. 20.40 Людмна'Тм»СНІІ. 20.55 Прем'сра худ. теnефіnьму аСуїніо, nьму •Просто 10 cepitl. 21.55 ПОлПбюро. 22.30 Му30бо:s. ІІІ, 23.35 АІто-wоу. 23.50 Проrрама Х. 00.15 Хіт-конаейср. У перера/· 23.00. nнкммМ'•.

Но•-·

~Нк/НО 06.00 Ноамнм. 06.25 Ранкоаа rімнастмка. 06.35 Прес·ексnрес. 06.45 Суботній ранок ділоаоі людини. 07.3о Щртні іrрм. 08.00 "МарафОН·15о ПреДСТаІJІАС: «ПОІUІИК АJІСУНГПіІа, • .08.25 ЕКО. ЕІсоnоrічниі оrлІІД. 09.50 К~tижкоамА даір. 10.45 А3бука ІІJаСНІІU. 10.55 ..слухінНА му3 !18 тер"мть сусrи•. 11.25 06ЛІІЧЧfІ ІЛІДІІ. 11.48 Худ. фільм •.Закон хмтtСІ•. 14.00 Ноамни (з сурдоперекпадОМ). 14.25 Медицина дл11 тебе. ' 15.00 Фуrоол. Чемnіонат Росії.

?ОСЇЯ»

07.00 Вісті. 07.20 ТепебірІП nраці. 07.30 ·Ч8с: ДЇПО8ІІХ nюдеА. 08.00 Парапепі. • 08,15 Іhчана МОІІ. Пt~, 08.10 Мм ніколи не cniunм на "'

uмоап-.'Феотмаапь .•аторс~а~~оі nісні.

)ЛЬ.

·Еіа

08.40 у СІіті ТІ8ріІН. 10.40 Муnьтм-nуnьтм. 10.50 Худ•.теnефіп.м .санта.Еіар6ара•. • 217 серіІІ. 11.40 Чем~нат е,роnм з боtссу. 12.40 СеІнІнсІаІІе nит-. 13.00 ВІсnі. 13.20 Petcnaмa. 1З.25 Сам собі ромсер. 13.55 ВідкрtІТІІІ1 ~т CWA 3 тенісу.

15.00 ..Sурда моден• nponoнyc ... 15.30 ТDМ·ПМ - - · 15.45 СтудіІІ -Росто. Му3мчнмІ1 клас. 16.15 ТР-:Росефір, На wла'У'до ринку.

16.45 МулІо'nІ·nуnьтм·. • 16.55 oWAIIX Іказус КОХ8НН\1о, Худ·, фіnьм. 2 сері\1. 17.45 Парламентська rодмна. 18.45 Кміаська nанорама.• . у •.Санта· 19.05 ссРодмна•. • 19.50 Концерt.• 20.10 Відкрита nершість США з тенісу. • :s.тенісу.• 21.00 Дж8НТЛІtМ8Н•ШОУ. 21.30 Мультфільми дл11 дорослих. 21.55 Реклама. 22.00 ВІсnі. 22.20 АІ'fОМІІТЬ. 22:25 Зірки rоаорІІТЬ. 22.30 Спортмана upyt::eл~o. ftno ~ 22.40 Cniaac Віка Циrа!ІОU:' .

......... і};ЗS Чемпіонат Єароnи а б:о«су. ~іна.....4_.Т,..~qо.з5 мІМпёратор спJд.. ДQк. Фільм.

Доки асі адома. Тираж •Сnортлото•. Ранкова 3ірка. Поліrон. Марафон·15. Волейбол. Чемnіонат Єарqnм. Чолоаікм. Піафінал. 12.30 Я· жінка. 13.00 Прем'єра муm.тфільму .. піф і Геркуnес•. 13.10 Прем'єра дqк. фіnьму .. nідаодна одіссеСІ команди Кусто•. 14.00 Ноамни (з суРдоперекладом). 14.20 Діалоr у nрІІМому ефірі. 15.00 Клуб маНАfНаникіа.

09.00 · 09.30 09.45 10.15 11.15 11.45

(Mocna).

·

16.50 Чераонміі каадрат •

1s.so

nрем;сра худ: телеф~nьму ·Ті

,ЙОГО друзо•, coCnpaІIUii МІІСЛІІІЦІ 33 nрмвидамм•. Панорама.·

19.40 19.55 20.00 20.40

16.50 17.30 17.45 18.00

Ве<ІірНА казка.

ТелепоцЇ\1. Ноаинм. Пре3ентаціІ1 фіnьміа режисера К.ШаброІІІІ. 18.45 Логода. 18.50 Іе(Імкмі театр. Дні і аечори ••

Реклама.

Ноамнм. Прем.'сра худ. теnефіnьму • .ВідНИНі і аоІікІІ ІЇІІЇІ• •. ФіпІtМ 2. Частина 1 (США).

21.45 СтудіІІ "Ре3онанс• предстаалк. '22.00 .. гардемарини \естради•. У перераї • 23.00 Ноамнм.

1:I::Z

М.Гnінка. Опера ""'"~ за царА•.

20.55 21.00 21.45 22.00

Підсумки. Спортианні УІК·енд. Воnеіібол. Чемnіонат Єаропм. Чолоаікм. Фіна··. 23.00 Ноамнм.

УТ-З І VAUA n «МJ«;Їн

8іСті."'

23.25 На першіст ·аіту 3 23.40 Відеодром.

07.25 СІій nоrnІІД н4 саіт. 07.55 Тепеерудмт •.

OIJ.OO

Формула· 730,

Реклама.

СЕРЕДА, В

СтудіСІ тenonporpaм •Тет·•·тето.

11.30 Му".Тфі.ІІІоМ. 11.50 ПриrодНИЦwсий худ. фІ­ СтудіІІ тспепроrрам •Тет-а-тет•.

18.50 Мультфільм. 19.10 1000+1 реклама. 19.15 ПригодницІ>Кнй •уд. фільм •В nowyкax заrубленОІ"о ковчега•.

21.10 1000+1 реклама. 21. 15 Худ. фіт.м •Барселіно і компаніа•-1. ЧІ:!ТВЕР,

9 СтудіСІ телепроrрам •Тет-а-тет•.

11.35 Муm.тфіт.,.., 1J.45 1000+1 реклама. 11.50 Приrо~иий худ. фі.ІІІоМ •Пр_wоди Каеtnіна Дореарда,

стр~m.ц11 королівсwсої арміі•

13.20 Відеомузмка. · • 13.?<J -~~~К без ВІДМіТОК•, Х\І..ІuЬіт.м СтуДІа .-enenporpaм •Тет-а-тет•. ., 19.15 Мупьтфі.пьМ. ~ 19.25 1000+1 реклама. '' 19.~0 Приrо~ий худ. фільм • •Ідіана Джонс І храм Долі•. ' 2 І . 25 Чом ти не npийwott. ' 21.35 1000+1.реклама. · 21.40 Гостросюжеt"ИЙ худ. фі.ІІІоМ •Барселіно і КомпаніСІ•·2.

.

.

п·ятниця,

10

Студ)а тenenporpaм •Тет-а-'fет•. 11.25 Мультфільми. 11.35 1000+1 nеклама. 11.40 ПриrоДНМЦІо«ИЙ худ, фіm.м •Рейс 222•. 13.50 •Кох.~на жінка мех.~НІка Гаврилова•. Худ. фільм. · . 15. 1О Козмрна дама. .15.40. QереТІІОІІQІИ\._ СrудІІІ -reлenporpaм •Тет·а·тет•.

19.05 'Мультфі-. 1!!_.f_5 •1000+1 оеклама•.

"

•о 'В~ худ. if>ІnWI'

•І"АІ:rfІІІ/А)&онс І останній хрестовиі.

похід•.

~

·21.25 1000+1 реклама. 21.30 Худ. фіт.м •Помер- моnоднм•. МелодРама.

og.oo

3

СУБОТА, ранку р;тен~ко.

tr

09.30 дОІ\>< всі вдома. і о ОО Автомо1осєіт-сереос. 10.15 ТехноJ,4ром. 10.25 Худ. фільм •іlодК•1ДьОК•.

08.30 НеnQнанмІ18сесаіт. 08.00 СтудіІ.Росто. 09.30 ·nіліrрмм. _

11 55 АВІЗКОСМІЧНИН С ~l.'"iOti.

07 .ОО Вісті. 07.25 Відкрмтмй чемпіонат США 3 тенісу.

10.15 Як І(ІІТІІ будемо? 11.00 ..Н.імоаірні прмrоди ітапіаціІ у

08.30 Доброrо ран.у. Сніданок дл11 чемnіоніІ.

Росіі•. Худ. філ.м,

09.00 09.30 10.00 10.30

12.40 СеJНІНСІаІІе ІІІІТІНІІІІ, 13.00 Вісті. 1З.20 Що нам аарто ~дуаати дім.

СтудіІІ•Рост•. Першмі тайм. Здороа'СІ. Ати-бати ...

Кіпрас Махейка. Реnортажі з

Піаденної Африки.

11.00 ..тасмнмцА .Чорних дро34і••·

13.50 Від4опоеаіІа. м.Ка6ак~. 14.05 Ьабель. Po:siaJUJІьнa Пn-орина. 14.50 ВідкрмтмА чемпіонат CWA з

Худ. фільм. 12.30 Мультн·nультм. 12.40 Се/ІІІНСІаІІе ІUІТаННА, 13.00 Вісті. 13.20 Не аирубатм ... 13.35 Ііаш сад· 14.05 -ідкритиі чемпіонат США 3 тенісу. 14. 5<1 Sina аорона. 15.35 Коробка передач.

_темісу.

15.30 3епота lilnopa. 16.00 Фут6опо без кордоніІ. 16.55 Т811Ирудмт. 17.00 &алет, бfмт ... На конкурсі молодих танцюристіа у СтокrоЛІtМі.

12.10 Бумеранг. 1:1..4U Прем'єра док. телефілнц .. дмериІ(а на шляху·:~ минулого у майбутнє .. 19 серія.

Студіа телеnроrрам.•Тет-а:тето. 13.10 МуІІЬТфіnьм. 13.30 Худ. фільм •За сірниками•. 15.05 Маски-шоу.•

ff.SO

Джем.

18 70 Палітра.

~·.телеnрограм •Тет-а-тет•.

16,55 МупьтфІ.пьми. 17.10 1000+1 реклама. 17. 1 5 Худ. фільм -дРуr•. Драма. 18.30 35хвилинджазу. 19.05 Кіноанонс ТИЖНСІ. 19.10 1000+1 реклама. 19.15 "уд. фіnьм .Оме"-3•. 20.50 Відеому3ИКа. 21.00 Приеіт, артисте ... Бенефіс ІО.Шифрина.

11F.Д1ля, 12

кпа;:і ..формула-1•.

18.00 Ф8ІtМ·nрем 1 ср. 18.15 ·Вустами маnІІТІІ. 18.45 Киїаська панорама. • 19.05 Візитка. At!A'roniii Sондаренко.•

Хіт-конвейєр. Город - ~ли.іі RiK. 09.00 ТелестудІЯ •І МІ- Тб• предСТ<ІВЛЯЄ: ·Мqдус•.

07.30 08.30

16.50 .. нові r.рмгодм Вінні·Пуха•, · ..чорний плащ•. Мультфіnьми. 17.40 Чемnіонат саіту :s а атогонок у класі "формула·1•.

18.45 ОбличчАМ до столиці.' 19.05 Візиткз. Василь Климчук.' 19.10 Муль1фіnьми. •

19.10 Мультфільми.• 19.30 CNN.' 20.00 ·хіт-рік. • 20.3Q Сьогодні на сьогодні ...

1:і~ЗО

'f't.oc

CNN. •

:'lросто так ... • 20 ЗО Ог.ександр Антікуз • людина, сnортсмен і турнір, йому nрисІІІЧе• ний.'

20.40 Сндм і_ дивись.' 20.50 Каnітан·аідео. •

21.00 Худ. Qільм ..ссньорита•. З~ і 34 С:Jрії.' • 21.55 Чорним по біnому. • 22.00 д.«уаі-шоу.' 22.20 Сьогодні на сьогодні.' 22.зо сrт-3.· · 22.40 Псрехрсст\1. • 23.00 Моетер Х.' 23 30 СіТ-3.' 23.35 Г.ро·відсо.' ОО. 15 9ІДкрит~ перШІСТЬ США 3 теНІсу. •

. 21.О54 Х~д· фіnьм.•Нічні злодії•.' 22.30 СІТ·З.'

. 22.40 Астролоrічнмй nporнoa. •.

22.55 Віннер-до. • 23.05 Субота, .. Вечір .. .' 23.35 Віннер-пістІ. * 2З.50 Про·Іідео. • 00.20 Іідкрмта першість CWA 3 rенісу.' /

(СШАJ.

21.25 •АМ1ГО ТА ЙОГО ДРУЗІ• Мультсе~''"' 21 ЗО ·Я КУПУЮ ЦЮ ЖІНК'і· Прем'єрз

тenecepІ.:l.'lY. 27 серtя (Мекр.,...:~) СПОРТИВНИИ ОГЛЯД ~<рми

22.10 СВІТОЄИИ •Жиллетт•

22 35 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ 23.10 АЙ·ТІ·ЕН. Можн~р огляд (БеликобрИ'Т:>НІА). 23.25 Прогрзмз nередзч н~ р~нок. 23.ЗО .. 03 ОО SUPER CHANNEL СЕРЕДА, В

ОО.ЗО аА МООМИ ЗАВТРА. Нзук.-nоn ци<Л (США)

J9.55 ·АМІГО ТА ЙОГО ДРУЗі• Мультсеро:111 10.00 ·Я КУnУЮ ЦЮ ЖІНКУ•. Прем'єра тen~pt:&n~

09.30 "RTL +··. 10.40 У недоJІІО з ДмІПром Дібjювим. 11.20 Тільки ді-mм. Худ. фільм •Нові .

27

сер•А (Мексикз).

10.40 СВІТОВИИ СПОРТИВНИЙ ОГ/1ЯД ф'рми •Жилпетт•.

11.05 МУ3ИЧНІІЙ АВТОМАТ. 11.55 Прогрзмз nередзч нз аечір. 12.00 Перера:а. Англоиоений 61101(: 17.00 SUPER CНANNEL. 19.30 СІ·БІ·ЕС (США).

УкР3іномоаний блок:

19.55 П_Р-Оrрзм.:J nepejj".. Н3 оеч(о. 20.00 •t<.:Jрусель• Теnесерім. 235-2ЗS сер11. 20.45 АИ·ТІ-ЕН. М_і,.н:~р.оглод (Вt>л,.кобритзнІА/ 21.00 ТВАРИННИИ С81Т АМЕРИКИ 'США) 21.ЗО •Я КУnУЮ ЦЮ ЖІНКУ•. Прем'сРа .. телесероаnу. 28 серіІІ (МексМІС.1) 22.10 М}'ЗИЧНИЙ АВТОМАТ. . .

23.ІQ АИ·ТІ·ЕН. Мо.с~~ар.оглІІД (Великобои'<>н,А)

23 25 Програм3 ПЄред3Ч на р3нО<. 2З.ЗО .. 03.00 SUPER CHANNEL. •. .. _ _ . .~ТВЕР, fl

09.00 АЙ·ТІ-ЕН. Мо,.н:!j,.оrляд (Великобри-т~нІАІ Укрзін~МОІІ>ІИЙ 61101(: ·

09.ЗО ТВАРИННИЙ СВіТ АМЕРИКИ (США). 10 ОО ·Я КУПУЮUЮ ЖІНКУ•. Прем'ср3 телесерозлу. гв серіо (Мексмкз).·

10 40 М>'ЗИЧНИИ АВТСМдТ.

.

20.06 -;1!-.:ірусель; TeneCe!>ian. 237·238 серіі.

20 45 АИ-ТІ-Е~. М'жнзо.оглад (Великобританоя). 21.00 ПР>1.(06А~~ КАМЕРА Жар,·wоу (США). 21.20 .. дМJ;о -:д І.~ГО ДРУ~. ~~ультсер1.:tr.. 21 ЗО •R КУПУ'О ЦЮ ЖіНКУ•. Прем'єра телесерІJ.ГІ}' 29 с~р1я (Мекс .. кз). 22.10 У Г.ОJіі 30?У. 22 20 ЕІ(ООГМІJt . 22.45 rП311.,І"о1о1 АЬТОМдТ 23 10 -\Й-іІ-[,-і ~:.,І\о.). 1 ) ···:·іІд ~[3~.1~-.оf;р.-о.:.н:яj. ?З

25

гз ЗG

Прu; ;_.;:,мз n~~Д:)"'f нз рзn...,к.

··

о:~

C,u :.ОL'?ЕЯ CHANNEL. п·ятннця,

10

' )g ЗО ПРИХОМНА КАМЕРА Ж.:Jрт-wоу (t::ША) ' 39.50 .дwго ТАйаго Д?УЗІ•. Мультсер'"" 10:00 •Я КУПУЮ ЦЮ ЖІНКУ• Прем'срз· телесеР'""У· 29 сероtІ (МеtесиК3). 10.40 У ІЮЛІ ЗОРУ. 10.50 ЕКООГЛЯД. 11.15 МУЗИЧНИИ АВТОМАТ. . 11.55 Прогрзмз nередзч нз """'Р·

12.00 Пере~.

Англомовний б/Іок:

17.00 S\.IPER CНANNEL.

19.ЗО СІ-бІ·Е~ (США). Укр~іномоаний блоJ:

.

19.55 Програм:~ nepeд:N на~ечор. 20.00 ·~еr:ь•. Телесері:ІЛ. 239-240 сер11 20.45 АЙ-ТІ-ЕН. М'І>І<Ні!ОГЛАД (8еликобритзн1А) 21.00 ВИБ,ІР У ЖИТП. к.-npn цикn (США/. 21.25 •АМІГО ТА ЙСГО ЗІ•. Мультсер1:111.

21.ЗО •Я КУПУЮ ЦЮ

КУ•. Прем'єра

телеоероаnу. 30 серіІІ (Мексио:а). 22.10 МУ3ИЧНИЙ АВТОМАТ. . 23.10 Ай·Т1·ЕН. Можнар.оmІІД іВfnикобрит:~ноа). 23.25 Програмз nеред:ІЧ на ранок·. 23 ЗО .. 03.00 SUPER CНANNEL. ' CY60-nt; 1t Англоиоаний бn!ж:

08.25 Програм~ nередач нз р~нок. '08.ЗО 0-ЕН·БІ·СІ. Екомомічний тижневик. 09.00 АЙ·Т1·ЕН. Міжнзр.ОГЛ<у\.

·

Укрзіномоаний бnо.:

09.ЗО ВИБІР У ЖИТП. Н!'У",:nоn.цикn (США).

09.55 ·АМІГО ТА ЙОГО ДРУЗІ•. Мультсер•:ІЛ.' ·10.00 ·R КУnУЮ UЮ ЖІНКУ•. Прем'~р~ тепесерtаІІу. 30 серіА (Мексикз). 10.40 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 11.55 Програма nеред:1Ч н~ аечір. 12. ОО Перереа. Англомоений блок:

:~:~ ~~:ИМИНУЛИХ РОКІВ.

УкрзінсмоtниіО блок: 18.25 Проrрам;а nередач Н3 ІІ8ЧІР. 18.ЗО МУЛЬТФІЛЬМИ.

19.00 ГОДИНІ\ М~ЮМАНА. 20.00 ОПРА ВІНФРІ. To<·woy (США). 20.45 sижиеАння. У саіті тІІ:!рин (Бел.,кобри•зноя).

:22.15 M'IV.

15.50 Че~nіонат саіту з аІtоrонок у

19.!;5hрогрзмз nеред~ч нз ~

.СКІUІнка 1Іодм•.

• 18.20 •Бурда моден- пропонує ..

. а""•Р·

20.00 ·~зрусель•. Телесер1зл 233-234 сер,; 20 45-Ай-ТІ-ЕН. Можнзр.огляд (ВелІ4кобритзноя). 21.00 ЗА МЕЖАМИ ЗАВТРА H~yк.·n<>n. ц"УJ'

20.05 1000+1 реклама. 20. 1О Худ. фільм • Амос І ЕндРЮ•. КомедіІІ. ' 21.45 Муз-• пауза. 21.50 Прогр;Іма • Х•. • ~~.5(} ')(уд. фільм •39 СХОДИНОК• (Польща).

waxia.

тt>лесері:ІІ1у. 26 сер•• (Мексик~)

10.40 Музич~и.:. затом:ft. 11.55 Прогрзм~ nеред;ІЧ на '12.00 Перера:а.

удачі•. КомедіСІ.

1ь.ОО Прсt.І'єра мультфU1ІоМІІ •Каспер ;'

Джеіі Хукер•. Фільм 4 (США).

10.00 ·Я КУПУЮ UIO ЖІНКУ•. Прем ~рз

СіудіСІ тenenporpaм •Тет-а-тет•.• 18.20 Mym.тфinwt. 18.30 1000+1 реклама. . 18.35 Худ. фі.ІІІоМ ссДІІсент-'-ІМ

15.50 Жиае дереао ремесел.

17.30 У СІіТі ТІІІРІІ", 18.10 аокзал мріі. Ю.6ащмат •

ВІВТОРОК, 7 Му~ьтсер1.1ІL

09 .•55 ·АМІГО ТА йОГО ДРУЗІ·.

і 17.50Сімейні зустрічі.

ДИНО38ІріІо,

•.динамо• (Москаа) ·•ТорПедо•

07.80

uaxia.

06.00 Ноамни. 06.20 Ранкоп rімнастмка. 06.30 Апо-wоу. 06.45 Технодром. 07.00 Година сили духу, 08.00 Центр. 08.30 З ранку раненько. Прем 1 сра мультфільму .Д.наер • останній з

23.10'АИ·ТІ-ЕН. МІЖІІЩ).ОГЛІ\А (Веnикобрит3>ІІА). Прогр.1мз nеред3ч нз р3>ІОС<. 23.ЗО -- 03.00 SUPEA CHANNEL .

•Пірати ХХ СТОІІЇ'ПlІ•. 13.55 МуЗична nауза. 14.00 •Зламана підкова•. Худ. фільм.

_ОСТАН.КЇ.НJJ ·

.

23 25

12.05 Муm.тфіlІІоми. 12.20 1000+1 реклама. 12.25 ПQиrодницwсий худ. фі~

сІроnеіtськмх чемпіоніа.

05.2о Ранкоп гімнастика.

19.30 Муm.тфіm.м. 19.50 1000+1 реклама. 19.55 Худ. філ..м .. в СІблучко•.

І СтудіСІ телеn'роrрам •ТJТ·а-тет~.

r~лодомор~3.3..

2 таАм.

СтуДіІІ-телепрограм •Тет-а-тет•.

КомедіІІ.

22.00 Еіудьте з нами. 23.20 Настіnьнмй теніс. Кубок

22.05 Арт·маіІдан •• 23.35 Чемnі,он8т УкраіНІІ а футболу.

(Великобрит3>Іоо).

21.00 НАУКОВЕ LJ,!OY (~одз). 21.25 ·АМІГО ТА ИОГО ДРУЗІ•. Мультсер'J.Г' 21.ЗО ·Я КУnУЮ UIO ЖІНКУ•. Прем'єр:> телесер1злу. 26 серія (Мекс .. кз; 22.10 Му>ичний зато...-.т.

21.25 1000+1 реклам'J. 21.30 Худ. фі.r.м •дон Тані-о•. . КомедіІІ. . · ВІВТОРОК. 7

2LQO.Jt~Aiйюtiise~iiІJІ.ti

добраніч, діти!• 21.30 УТН.

20.00 ·КзРісепь•. Телесер1:111 231·232 сер" 20.45 АЙ·Ті-ЕН. Можнзр.огляд

рогом•. КомедіІІ.

~ltlia'itti.

•Жиллеп•.

17.00 Чамnіонат УкраІни 3 футболу.

_nоНЕДІЛОК, б

понFДілок1 о СтудіІІ-телепрограм •Тет·а-тот•. 11.50 Мультфільми. 12.00 35 хвилин джазу. 12.35 1000+1 реклама. 12.40 Худ. фільм ·Блондинка за

Ритмічна rімнаqмка. У неділю аранці.

мопе_бен~lІІ!Й хід, _(&u'W!ШI пам 'ІПІtоІ!L;t.ІІака.ж.е~паам rоподомору J.932.:.19.ЗЗ.роkіІ.А

.

•Шахтар• ·•Чорноморець•.

Утн.

14,§_ХJІІШІІІІ..j;КЩІШіlІІ~ЖалоО.Нкй

nрисвІІЧена пам'ІІТі жерта rоподомо-

РУ·ЗЗ.

t<AHдJI

Худ. фіnьм "Лома•. Док. фіnьм ..смерті листи•. Міі друr • .. &араінок•.' Прем'сра док. фільму ..опек· сандр Доаженко. Роздуми піспА жипА•. (.. Кмїанаукфільм•. об'сднанн11 ..спектр•). 11.40 Канал •.д•. 12.40 Село і люди. 13.25 Зичимо щаст11. ~ 1.25 Телефільм иПодільська ікона•~ 14.35 УТН.

10.40 Телетехнотеіtа •. 11 :00 Доброrо ПМ 3ДОftоІ'СІ, 11.30 Док. фіnІtМ .. )І(ниаа ро3П8ЧУ•· 12.30· Дл11 дітей. Худ. теІJефіnьм .. сіроманець•. 14.00 ..я хочу жити, во на можна .. ;. 14.30 Sлara аість 3 Рік ом Реннером.

15.00

з2-w

1:!

.>!Т.-:1

08.00 УТН. 08.10 Ритмічна rімнастмка.

.ДИнамо• ·•Верес•.

05.00 ·Ноамнм.

ИІ~..\1•\~1.

nригодІ! Кота в чобоТІІХ•.

Crillla телеnрограм •Тет-а-тет•. tZ.SQ Муn..тфільм. • f:J.:10 1000+1 реклама.

13.15 Худ. фільм •Мері Поnnінс, до tІ06яченн•·· І<а:sка.

15.30 &іде<>музика. 15.40 Ч:~с місцевий . 16.00 Автограф по суботах. 16.30 •Нова студія• nредставляє: ТV-Х. 16.45 У неділtо з Дмитром Дібровим. 17.30 •Сталt>І з нами?• Док. фольм.

СтудіІІ телепроrрам •Т.ет-а-тет•.

21.10 ДОБіРКА Від!:ОКЛІПіВ. 21 45 •ХіЛЛ-СТРІТ БЛІОЗ•. Телесероаn (США) 22.30 ЗОЛОТИЙВІК РОК-Н-РОЛУ. Чет8ерти,:; еиnусо:.

2З.25 Програма nередач на рзнок. 2З.ЗО ·· 03.00 SUPER CНANNEL.

НЕДІЛЯ, 12

днглсмоаний б.1ок: С8.25 Прогрзм~ ~ереоц:ІЧ на рЗtООК. 08 ЗО Доб•рк~ а:д-.о«:nопіа. •

09.0~ АЙ·ТІ·ЕІі. МVІСнзр огляд (!Зеликобрит~ніо) У~р~:'"'v·~овн~:t бtю•.: ;~ ЗС 'І VЛЬ ТФІЛЬМИ.

fO :::с.: ra;;_~.-t~:~; ML"".-:'.;!.JAf-•A 11 (11 ОП"А ::!НфDІ ' " ' '·'·ОУ (t::ШАі

11 tS

f\ИЖИВдННЯ У~""' '!З;>~н

І Бе.п~-::обрІ1Т;J,НІЯ ).

11.1 Ь д.:s1РКА а:.r.r:ск.л:n;в.

12 4~ Х-~,1 СіРіТ сЛ'С'З· Тел'есепо:ал (CC:JAJ 13 ~ ЗОЛQТ 1.1\!"1 9ІК РОК·Н-РО;~У. Ч!'1'.сrп,,1 в~nус~е.

,

іlрограмз nеред"" н~ веч•;;. АнГЛО'іАVенхй б:юк: 14.30 Хокей. tІІ•нuл КубІІ.З С.тенлі. Четеер':'"J зустр•ч

14.25

17.00 Фольм>І "'"ну.1И.< ):.о<:в. 19.05 Мультфільм. Ук;.з;~-tом:>еtоtи."і блок: 19.20 1000+1 реклама. НІ ~5 Програма nеред"" нз вечоr. 19.25 Худ. фільм ~УІЛІІОу•. Фантасти- 18 ЗО МУЛЬТФІЛЬМИ. ка. 19 ОО ГОДV'Н.А. МЕЛОМАНА. \о 21.25 Кіноанонс ТИІКНІІ. 20 ОО БАСКЕТБОЛ. КJ)зщ' огри НБА (nлеііоФ.і 21 ОО ВІдЕ:JМОДА. 21.30 1000+1 реклама. 21 25 ДсЖіРКА ВІДЕОКЛІПІ8. 21.35 Худ. Фі.ІІІоМ ..о ..ен-4•. ~! ~~ _:і!ОННА ФЛСР І .• Худ ф.льм (5р~ЗИЛ>Я)


стор.

4

Субота,

8

вересня

4

року

1993

сНОВЕ

Вже заПрошують! У дні святкування другої річниці суверенної }'країни відділ молоді та спорту Дарницької дер­ жавної адм!Ністріщії міс­ та Києва органі;3ував і провів Дарницький шахо­ вий фестиваль на честь Дня Незалежності нашої держави, який проходйв

.

в кафе «Лісова казка• nарку «Партизанська сла­

ки фінальних змагань на першість міста Андрій Гашенко і Дмитро Гон­ чаров (усі школа .Ni! 3), а також чемпіонка міста серед дівчаток п'я­ тикласниця школи .Ni! 2 Ліза Король. До уваги учасників ша­ хового фестивалю було запропоновано 11 зав­ дань. Це і змагання по

ва•.

«швидких»

Було дуже несподіва­ но і nриємно, що на цей урочистий захід заnросИ­ ли і броварських школя­

«Не

віце-чемnіонка

і

на

гра дош­

композиції

та

Розпочалося

ін­

шахове

спорту Олексій Косиков. Дуже солідно вела свій

раз

же

nоказав

на

поєдинок,

незважаючи

на

· авторитет

розташувати

мо

нашим

шити

самим

цю

вів, що пер_шим чемпі~ ном колишнього Радян­ сьtюго Союзу був росія­

навчаль­

ного року. в Таращі Саш­ ко Alftcoв і його братик Андрійко (школа .Ni! 8); третій nризер цього Ж змагання Сертій Радчеtі­ ко також з братиком Сашком, Віталик Соло­ шенко · і Володя Пісоць­ кий, які на особистій першості області в Береза­ ні вибороли, відnовідно, ЧІ:'rверте . і n'яте місця; чемпіон

Будинку

загального

чаrу

пого­

дилася на нІчию. Бліц-турнір з годинни­ ками

.

творчо­

стl школярів · за цей рік Сергій Шевель і учаснн-

проти

дорослих

за

олімпійсьнрю системою проводив відомий громад­ ськЩt шаховий діяч, ар­ бітр республіканської ка­ тегорії А. Сендлер. Тут знову відзначилася Іри­

четвертий

Що

значить

Б.

у

літературу

етапу.

У

конкурсах

на

роз-

тичними

ним

днем

перемогою,

·

і

й дІJбРий с:лід лишити на землі. Чолпвік Анатол!й, дочки Люда,

А на

зяті Тарас,

провести

гуртківців Дарницьк·:>го шахового клубу і Броварського ди­ тячоrо «14-й чемпіон сві­

народження!

ту•. то!

Пропозицію

nрийня­

.

їни,

директор

дитячого

11Іахового клубу чемпіон світу•.

в~

Вітаємо

Наташа,

Петро, внучка. Катя.

людину

везвнчайноі

долі,

чемпіона

світу cepe,r: інвалідів, пухlвчанииа Василя мовича МАРЧЕНКА з днем . народжеиНJІ.

Бажаємо,

Кузь­

щоб перемога завжди· ·була супутни­

коn-І Нашого життя.

Володимир АРЧАКОВ, відмінник освіти Укра­

матема­

.

І :v~и тоGі бажаємо літ до ста nрожити

премі"і,

запропонував

організувати

41Калинка».

Хай несуть на крилах пісню журавлz: ~­ А ми тобі бажаємо літ д..о ста. прожити

учнів,

і грамоти.

світло:rехвічного

Хай кують зозулі тобі Щасливі ро~

ква­

матч-турнір

не

нюансами.

nризи. і

закінчення

nо­ От

шахів

про

КИСІЛЬ

Щиро вітаємо Ніну Іванівну ОМЕЛЮ з ювілей-

слові

наших

поздоровив

одержувати з

профком

перемогою.

хорошого

Михайлівку

заводу, ~о.nекткв дитхчого садка

другий ·поєди­

ліфікацію

.

J\дміністрація,

проn~

О. Ширяєв сказав ба­

диnломи

Таісу

державної

Хuй пахуt,:У.м квітом стелиться дорога, Хай відходять в далеч горе і біда. Хай же будуть щастя і міцне здоров'я, Радість і повага на довгІї літа.

зу­ уні­

заключному

вручив

вітавмо

з 55-річчям!

Олександ­

завершив

гато

Щиро

Дмитра

за

Бориса

У

на шахові теми з

лише

nричому

нок

ного

зупинили

ви­

першу закінчив

ровича, а

nівфіналі. А також Віта­ лій Солошенко - він вибув із чвертьфlналь­

Уі

у

дозволя­

здібності

.

чию,

тільки як призи, а· й чи­ тати, вивчати її! З підвищеним інтере­ сом було проведено ігри

на:

відnовідь

зицією

чемnіон

світу з шахів, який мер непереможеним!

гру:

Гончарова: стріч він

нин Олександр Олександ­ рович Альохін, майбут­

ній

у

тичні

задачу.

тю

минулого

таку

І ось на Вашому порозі а·явилось мудрих шістдесят . lЦоб заFжди квіти запашні Вам шлях ·життєвий устеляли, І що6 :зозулі навесні Сто літ щасливих накували. З повагоЮ колектив насікнєвоІ станціі.

фес­

ється зробити те ж саме, але так, щоб у загально­ му підсумку на дошці не залишилося б жодної фігури або пішака. Тут виявилися матема­

читачам ·вирі­

ніру

Nq 9

РУ

чорнр­

Ірина Швед; дру­ гий nризер обласного тур­

школи

запро­

учасникам

тивалю

89 (8448)

Щиро вJтабмо шановного Григорія Андрійовича ГОЛЬЦЯ з 60·річним ювілеєм. Час зуnинить ніхто не в змозі, Ні сnнце ясне, ні квітучий сад,

хІдній позиції він знімає з дошки одну або дві фі­ гури чи пішака. Партне­

го короля так. щоб йому було оголошено мат за один хід. Ірина, Віталій і Дмитро знайшли по од­ ному пункту. Пропонує­

У шаховій вікторині переміг А)Ідрій Гашен­ ко. Він правильно відnо­

учениця

п,онував

поле

сеа-нсера, Ірина Швед.. Вона мала деяку перевагу та за відсутніс­

раїни,

суддя-організатор,

хістам було дано таке завдання: в позиції . білих -'- Крд3, Фс6 треба поставити на щахівницю чорного Іtороля на таке поле, щоб йому одразу ж був би мат. Андрій за­

зиції

«шахові

рис Олександрович Ши­ ряєв, віw же головний

у

хової

турнір

свято сеансом одночасноУ гри, який провів майстер

Ук­

школярів

д8. Друге nитання вже складніше: в цій же по­

і

складі: Гашенко, Гонча­ ров, Солошенко і Швед. . У заключному турі ша­

nіддавки•. і марафрн ша­ ші.

1980 року народження і молодших. Отже, мають авторитет юні земляки­ шахісти! До збірної міста вві­ йшли:

дивлячись

ку•,

рів, головним чином дітей

шахах,

варських

8

СІІІ911/ В/TjHHifiL

Наш шахогаіі "Ауб

в'язання задач та етюдів перемогла команда бро­

)1(8ТТ••

ДРУЗІ. :Niii

57

ііі ііі

..,

ііі ііі

« 14-й

Для вас м-асника було меж

.смерть під

бензину.

ножам І

лися,

ко•байиа

через

Серед пил~я таЦl'І

біЛого

дня

трагедія

· тра­ план­

в

рад­

« Великодимерсtr­

кий•.

Трактором

яким

Т-150,

управляв

тракт~

рист І. М. . Кузьмик у зчепці з нормозбираль­ ним комбайном, за кер-. мом якого nеребував

комбайнер

ка,

О.

С.

РУбан­

було смертельно трав­

мовано Києва О.

nенсіонера Б. Кочана.

Наступного одна

із

дня

трегадія

Іще

сталася

в

. Погребах.

Тут у власно­ му будИнку nіслЯ вжи­ вання спиртних напоїв

раnтово

помер

житель

nY

В.

місцевий

Б-р,

1975

р~

народження.

При

по­

верхневому

огляді

трупа

, тілесних ушкоджень .явлено не було.

ви-

Винахідники? Пі-З.ІОЧНВЦі! Винахідливості мих

наших

котрі

коштів,

·

окре-

земляків,

звикли

рахунок

чужої

цем

такі

ви­ що

без місцевих жителів, а, можливо, й сусідів у цій пригодІ не обійшлося. · Бо хто,

примІром,

ти, що

може

бензин

і

зна­

саме· в

єння

іще

одного

ну. Цього Заворичах. особи на

кран ним;

на цистерні з паль­ внаслідок чого на

землю

сто

вилилося

літрів

понад

бензину.

відчинив

~дивуванню

На щастя ка

для

трапила

на

самовпев­

центральну

лікування

район~у

б цього не Звісно ж,

цього

в

лі­

треба

було

не

Украіни

з

трансnортно·

засобу, ВіН На ВУЛИЦі

Парниковій урізався в де­

anocy: C8Pe.t• •. cy6cma.

·вули

серед

них

М.

Гла­

представляв

сnор­

броварчани.

дишев

·тивне училище, нін збірну Київської учасників телі; бігу

. . . . . . . . . .і

.

області, вісім - клуб люби­ «Крок» заводу

.• 1кової

металургії

Найкращий серед

броварчан

anptnu r - . .

рів

показав

О. Хлинін. Напівмарафон він подолав за 1 годину 5 хвилин і 13 секунд. Це

був

тринадцятий

зультат

у

заліку. лив

він

Олександрові

сатися•

ду

й

у

збірну

республіки

ближчі

ре­

тей,

ність тики,

най­

м

інших

інва­ кар­

Що ж до орга­ недоречнос­

Це

1 нестача но­ і відсут­

обlцяноі

атрибу­

документації.

настрій

ли

він

в

І

все

учасників був

під­

і

болільникам,

і,

на­

самперед, самим собі, що є

п'ятірки.

. ще

порох

установчих

види В>рнднчвоУ

допомоги.

здійснюється

Фірм:а реаnіЗ)'Є:

докумен­

за

·

традиційно

у

nорохівни­

А.

ВІКТИЧ.

спальні

•Альбіна•

коньяк

колад,

пра.пьннй порошок.

· Н~а адреса. Бровари, ву.п. Гагаріна, 12-А. Дзвоmть нам: 5-24-55 з 8.00 до 19.00, ~~ ми зу­ стрінемося з вами у будь-якнй час.

ЗДАМ ДЕШЕВО двокімиатну хто допо:wоже жІнці анайти роботу.

Тел.

з

.

ВКЩ6Ю

квартиру тому,

техвічною

освітою

5-28-SU. Запитати Тет.ину АндріІвиу Юр­

ченко.

_

_.__

ЗАГУБЛЕНЕ ЛОСВІДЧЕННЯ з BКJJ~.I\Q безкошт~ВНИй проізд старшого державного поДат­ кового

Інспектора

за

.Nil 21,

видане

міськфіивід­

діJІом на Ім'х ЮХНЕНКО Ольги Вікторівин

ЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

'

ВВА·

ОРЕНДНОЮ• МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВУ сКОJ\ІІФОРТ• терміново потрібні на постійну ро­ •

боту стоJІнри

4-5

Оплата відрхдна

розрядів.

(150-200 тис. крб.). 3Іrерта­

тися по тел. 5-59-69. ця Будьо1тоrо, 14.

І

Адреса:

м.

. .

Бровари,

Хо.текті'в Бrоварськ.ого місь~rоrо коопторгу ГІІнбокс СІ!іВЧ)ТТЯ І(ОСЕНКО Ніаі Григорівні

ду

тяжко!

·

в-тратІІ

резуль-

-

смерті

П

чоІІовІка.

вули­

ВНСІІІОВІІЮЄ І з

приво-

Ре,І(актор А. ВОЛОШИНЕНКО.

.._.... ..... -·....-·~,... -·..... r11тn - 4-04-11; .._Іаа•.._,...,. - 4-tl-14; ІІUІаІа: cLІ.c•aero rOCIIOA&pet8& ~1·81; арома~'rІ ~..811 anus., аІІС'rІВ І 11800881 po6on 4-04-ІІ:

вІ.UІ.ІJ paalol8..,._..t -

господарських

•Бі.nиіі Ж'!.nека•, аперитиан «Салюте•, ~аву, шо­

АДРtСА P~JJ.AI(ЦJI: 2Н028, І(ІІІ~•· oa..acn., ... Вроаара, .,... l(ldaaaa, 114. Та....._-: -аа- _ 4-ІІ-7І•, -·п -•·-а, вlui•J CJ88Ia.......tr..••re

-......

і

експертиза.

цях.

учасників

виділити

серед

несений; бо ж вони дове­

не потрапив до запов.ітної Серед

а

мільйоном·

валівмарафону

Де­

був у

адже

колясках.

мері~ у готелях,

наnівмарафони

М.· Г.11адишева,

на

то їх також не бра­

кувало.

«впи­

рівня.

-

Іх

інозем­

Інва."ІІди війни,. інваJІіди з дитинства та інваJІ!ди І групи обс.пуговуються безкоштовно.

ви­

2 тисячі дола~

бованців.

коман­

настрій

старт

інваліди

нізаційних

дозво­

на

перемож­

на

США.

лідів

абсолютному

Але

чет-

Абсолютні переможці в бігу нагороджені · пре~

мією в .

та

з

ІІІІЗЬКНМИ цінаМИ.

і· nризерів у біговій «КОЛЯСОЧНіЙ• програ­

спеціальних

результат

підприємств

іuвесnщІхми.

Обс.ІІуговуваннх

нагородили

також

ними

.

сос.пуговуваtІВJІ

Юрвдн·mе обслуговуваННJІ пІдприємств, а також

nоказав

адже

Правове

Інші

ців та мах,

Здійснения правового обслуговуванни зоввіmкьо-

еІ~ОІІОМі ЧВОі Ді.НJІЬНОСТі.

Розробм

ми

йшли

та

усні . і вис:tомояJ довідки по законодавству.

тів

вертий резу.11ьтат. Директорат папівмара­ фону разом зі спонсора­

О. Хли­ команду

-lltn. aauu•• . ...,.. aiU081.І&oІ. .kn ІІМ 88Нр, дК!J8&ІІІІ а ІІІІИІІ&ІІІ а

Згурський

Ква..їіфіtсовані юристи провонують своі~-~~ 1\онсультаціі 1 роз'хснеННJІ з юридичниХ питан>,

результа­

"Кубок Незалежності"

можна

І

із

том 1.40.00 став Я. Сер­ гієнко. Переможницею у своїй віковій групі· стала і дев'ятирічна . Юлечка Вишнякова. У віковій групі 61-65 років А.

Па півмарафон

автомо-·

.,..... liclu89c- ....... н

переможцем

згада­

це важка і . довготри­ вала працю> і вирішили nодолати напівмарафон­ ську дистанцію на Хре-

і

без вихідних

Ій зайняти друге місце. У віковій груnі 11 років

--

міжнародного

реВо.

· ·

«Незалежність

щатику.

.ми працюємо

тат С. Цифри у віковій груnі 45-49 років 1.40.05, ЩО ДОЗВОЛИЛО

Президента

що гірший

......... --- ............................... "'

З.

дистанціІ,

слова

дозволу

справившись

уnравлінням

ro

без

батьків

Не

тра­ але

ВІталієві

Спорт

«Еллада• .

неного требухівця . В. Р-а та його ровесниці закін­ чилася без трагедії. А.ле без травм не обійшлося. З тяжким переломом по­

Гамм вuо,аи• а 17 пmrs 1!137 J18Y,

-

Незалежності

ще п'ятеро міський клуб любителів бігу

ця прогулян­

юного

11141111U1U: аuуТМіа. · 3-- оеаощі1 rai8!'S, ІІіс- і РІІ._ Ptu• JIAIICIA- &ІDJТІІ'І'іІІ. Р......,Ор А. ВОJІОШИНІ!НІ(О. ДІІі

довгі

ли

пор,

ПокатаJІися?

біль.

ранку

на

злочи­

разу вже в Тут невідомі автозаправоч­

иїй станції радгоспу «За­ ворицький• поШкодили

Як

одного

день

дах. Інші городяни повністю присвятили цей день відпочинку~ А ті. хто захоплюється бігом

Знову ж таки саме -бензин штовхнув на ско­

брати

калинів­

У

кожен займався чим хо­ тів. Багато хто поІха.в збирати врожай на горо­

такій кількості зберіга­ ється саме в гаражі Іва­ на Васильовича?

no- ·

Коли. він

сНОВИ ЖИТТJІ•

можна

nриnущення,

дл1t

завжди.

pa~r Р. .

Щоправда, словити

Інколи

В. М-м.

гараж,

осо­

можна

І.

свій

невідомою

Могло nитися?

трюки, про які навіть з

. гараж

зроблен~

карню пасажирка Т. С-м.

демонструють

випадку

винесли його

та

вони

у

А

підкоп,

ЗІJ

позаздрити.

от

язиком

жити

воістину

не

зберіга­

праці

.лише

.цумаєш

тут

корова

бою.

на

кукурудзи

госnі

що

ян

злизала. під

автомобіля не 340 літрів

-

.

І-18-11.

Замо·ВІІення

.

~

""-~ _...

-•1 ..,1'18•1. ........................................ --. ...

I>JI08&JІC••• 'apyii&JIIII

8

ІВ,І8ІіС 8128&.

}J.pyx ••соавІ. 06c•r І .. РУ· кований аркуш. Тираж 8.814 примі!)6Ик·ів.

ІаІп•аоrе

e6aUIIWO

-lrpa.IT І ...

,..,._••І•••

у

capaau; ......... ,

1

І

#89 1993