Page 1

---V

Газета вю:о~ить квітна 1937 року

з

ВІВТОРОК, 27 ЖОВТНЯ 1992 РОКУ

17

.NQ 89 (8332)

Ціна

2 крб.

Громадсько-nоn,ітична· rазета_&_р_о_в_а_р_щ_и_н_и________/

До критичноІ точки )с Найваж:швіші

.

дальшого

шпа~ня

розвитку

першого

ськогосподарського вироб­ ющтва обговорювались на черговому

засіданні

ради

директорів агроно;.Ібінату <<Десна>>. Це завер­ шення

ко;;шленсу

по"1ьових не

робіт,

зонрема

ши:vш

осінніх

втратами

подарствах

лися

техніІШ,

важних

всю

ху­

продун­

тивності Дlйного стада. На жаль, в інших гос­

ефектив­

винористанн;І

жовтня

добу було переведено на стійлове утримання. І!ри­ чому роботу цю провели орган;зовано, з пай:v.сн­

СІЛЬ­

траІпо

до

з

дещо

затрима­

підготовною

зими,

ферм

невчасно

пере­

вільний стан роботи в

га·

вели тварин на стійлове утримання, на зимовий ра­ ціон годівлі, хоч об'єн­

лузі

ін­

тивних

рів,

-

паливно

матеріалів,

мастильних про

незадо·

тваринництва

та

го, можна було.

ші.

На засідаr;ні ради ди­ ренторів виступив глава районної державної адмі­

ністрації шок.

В.

для

цьо­

сназати,

й

не

Ножен нерівник госпо­ дарства розповів про пла­

СЛободи­

ни Дальшого розвитну тва­

проінформував

ринницьної галузі. Ян з'я­

JI.

Він

причин

керівників господарств ра­

сувалося,

йону про нараду, нотра щойно відбулася в облас­ нш держадміюстрації. 1:3 цілоrvІу "'Стан справ у

йону, навіть незвюкаючи на несприятливі погодні умови, зуміли припасти

розвитну

тих нармів для худоби, що

сільсЬІ{ОГО

подарства сказати, В

гос­

області, можна незадовільний.

онремих

ВіН

чимало

дасть

господарствах

ДіЙШОВ

ДО

ЩJИТИЧНОЇ

печити

необхідні

годівлі

тварин

ральний

сназав

днреюор

номбівату

<<Десна>>

вини яюrх

агро­

поголів'я

І.

ще

С.

v шести гос/іод~р­ ствах. району надоrовjли НИНі за

ВіД

день

НОШІІОЇменше

:югра;ІІів З

ана.1ізо~v1 ~~аііону

місяців

головний

І.

до

в

Шн

нівський>>.

про

аЦі.

про

і

і

С.

па

і

робітники.

Допомог-

інженерно-

(до

бу ла

речі,

Та

~~

бул

-

ч

для

жаіі

Слабу-

звичайно,

й

ж

на-

літо

бу ло!

юн:сло

11ас

для

А.1с

спекотне

Саме

небюr;ані

норсІ\ТИШІ.

Проте

lVI. Рубано­ Удавенна -

ll,e

господаретні центнерів з

умов.

цнт

120 на

тара

з

ген-

сьогодні,

Нам

було

Поr·ребн

І

весь

бу дув а тися

на

час

наших

rо.•ови

у

селі

Мо.•од!жній,

відчували

проблем

сі.1ьради

лайовича

з

Георгія

ро­

боку Мико­

радгосnу

Володимира

ради

ди­

Мою

запропоно­

ших

номісію

сім'ю

сусідів

і

із

Народицько.о

багатьох

села

лихо

Вирішили

ми

із з

1Jідн

братися поближче до

ради.

чок,

що

живуть

Троєщині.

nластмас

Тож

із

пере­

роки

ЯІ\і,

навіть

форми,

ність,

найпрекрасніші

спрямовані

Люди,

до

1992

рону

які

на

визнають,

свобода

це

-

в

дирентора

нашоr.о І

пі~~и::~~::от::::оІ:::і~ :::ов;;;· сІ\ладний дл~· України час до нашого парламенту повинні прийти

~успільства державному

взяти

на

всебічно рівні,

себе

і

певну

можна при

ношного

реалізувати

цьому

тонн

нормових заводів, а таІ\ож

нині),

це

і в

~рів

та

непогано:

магазини

тонн

і

продукції,

Бра-

печили,

і

с:ювом, за

ю;

ЛЮДЯ~І.

і

?'ал ІХ та

що

тільюІ

держава

відповідальність

члена

на

повинна

за це.

Депу­

татами мають бути люди, котрі nереконані, що без

/шр

і

на

проведення

радгосп.

пот

а

А

\

реалізуnати ні­

найпрогресивніші життя

демОІ\)JаТія,

чергу

ре­

{j

_

незалеж­

натегорії

ено-

незалежність

~/

~м є те, що роз-

і ні можна тільки те, що виробни~твом.

дом важливих загальнодержавних пам'ятати

про

коннретну

нар,

знають,

зувати

у

господар­

також

з

Ва<силю

1U1J

Бендику,

що буде~жи

доброзичл

их,

{

пішли

.ш~дко,

І;ах

ч

ому

на

і

питань потрібно

людину,

нотра

що саме такі люди,

велиним

населення.

органі

побажання широних мас

державної

трудящих.

Ад­

використовувалася ви­

їі

але

пона:зали,

дуже

що

висона.

меться

кон­

з

благо

піД­

Ці­

Тому

'l,_(Jif. t')reн,-

ти бу ;....-

допомоrти

б.Jl~НЬО~

в

ох.

. ЯКУБОВСЬКИ

. ОКСЮЧЕ~КО,

р-

ер.

робітю-ша до дирентора заводу.

За

5 ронів його роботи на посаді диреюора за­ стабільна

робота

не зменшено обсягів жодного

працівнина,

соЦіальна

сфера,

1\олентиву,

вирсбництва, в

повному

на

заводі

не

снорочено

обсязі

фуннціонує

нолентив вийшов на одне з пер­

ших місць у Броварах по

забезпеченню

житлом.

Одним словом, І. К Токар на ділі реалізує ті прин­ ципи,

про

яні

тан

Нонференція заводУ

багато

трудового

пластмас

говорять

інші.

нолективу

звертається

до

Броварсьного

вас,

шановні

повинна

ян І.

К

То­

вого про

досвіду,

і

висунення

просить

підтримати

нандидатом

у

Ради Уffраїни по Бро~:jарсьному

наше

депутати

ви­

влади

Адже

надії

він

і

сам

пройшов у нас на підприємстві нелегкий шлях від

рішення

Верховної

виборчому онругу

N2 210' Тонаря Івана Нарповича і в день виборів, 22 листопада, віддати за нього свої голоси.

розуміють і можуть практично реалі­

вищому

на­

ПОВИННі

тільни фасад виготовл ти­

здатнІ сnів­

rорю

у

рахунни

~д людеи

\ділами

робочою

,и;ючно дt:ревина,

;за~олені;

іІ~<і

шд

чтва. Це нваліфіковані 1-)ОUіТНИІШ, ВіДПОБІДНЄ об­ іІаДНаНІ-ІЯ. ~ перших зраз­

~алоrо

«Зодіак:.

дружин

меблів

Тан,

нухонних

же Ні:і підприємстві є всі у!\'Юі:JИ ДJJЯ їх виробни­

за два дні, зв./', :ли. 'ТРУ.~· Ми

набори

поnитом

Едуардоеичу

rоловІ

ВСЄ-Та­

борці, до вашої природної мудрості, розуму, життє­

їсти, одягатись, мати житло, виховувати дітей і т. п.

Ми вважаємо,

газового

безпечена

народу.

ящ з~штою розумrють те, що за розгля­

}(

п.

нерші

І{Ористуватися

велику Інженеру

це

ч ть для того, щоб щось ділити,

. м~ися

1

висловити

Володимиру

Куцу,

1\ОJ!ЄНТИВ

;шою <<СВіТаНОК>>

100 тисяч карбованців.

т~ що тільки енономічна

л

СТ3а

r( знаходить вихід.

годовному

управл:ння

і іНШі ПрИЧ!і,.!Щ і не було~ще­

lірот~·Цш І;епростій

/

і

-

СИ

~

Хочеться

За дорученням конференції

Голова президії В. НІШЕНКО. СеІ\ретар

1

ІЮ У.- серійне ~бництво.

собі,

А. ГABPИJIEJf

подяку

-

Але ч рез )Іорожнечу ме­

спасибі

пап руже­

нажуть,

простих, але тан

Це піноген р т ; вібро­ майданчин, ' · ·вати для нідня1 я п:шт перенрить.

пу щ:аціо: виростили rшр· топлі,

спе­

обхідних механ;х· з ДJІЯ UЛЬСЬНИХ ~і Є И:ніВ.

завод дещо відвезли, l на насіннн необхідну нільhість бульб залишили ... Одним

нон­

із

ніс» розробиJJИ цілrlи-· -

uip

нpoxrvrajjЬIIl и

r;артоплярам

спільно

Ціалістами гоJJовної орга­ Нізації <<Агробудтехсер­

півтори

r"

на

заводсьщ

струнтори

раДГОСПНУ Їі-jа.1ЬНЮ забсз. 1

'

Іlередбачаючи сІ\ладно­ щі із реалізацією Цієї

гроші

відправили,

вінна

-

двері.

300

гарні

Ниєва

сьних новобудов

люди,

продали

СВО€Му

першу

Люд~. ~ля \яІ\ИХ

нула нандидатом в народні депутати по Броварсь~-~

інтереси

l!ИВС

,..r

знаючі

державі

електромере­

І

понращсння

лити ~ де~жав

нонфе­

ренція трудового нолентиву заводу пластмас вису- ~

що

у важІ\о

з

,~

принципі

кре.тними

оплатив

нратног

ДІ , с н-

{:!!:,

дент.

чувати

близько

тому

nід час rа4и­

\

розуміють,

підвищенн

,__/

ба

но енспериментального воду, яний донедавна спеціалізувався на вироб­ ництві нонструнцій для елеваторів, млинів, номбі­

громадський

прокладання

міцної державної влади неможливо

.NQ 210.

яні

Після

влітну,

боротьбу

бур'янами.

фікаціІ буд rків. Так, пр~ктпу

жі

на

вони

і свобод.

люди,

велп

документацію газу

своїх до­

сім'ями

три

ке ат.

дружиною

'Ru~~"', забудОІЧіи-

надал

що

ч~рио нль

вигнало

е~, Е

.Яжберень

рай

Житомирщині,

~ідWт,~лоп&/;о{у нам, пере-

на­

ругу

N2 21 О

особливо

назустріч новос1.м

ч

rвідні передумови для пол:;.w:чних прав

округу

сортів <<ама-

fли радгоспвинам пенсіо­

Івановичу

ім.

~\иколаИо

номічні,

му виборчому

Перейшли на меблt""~-·_,./<

вроди-

Чималу допомогу пода·

:

п!дпрш: ме тва

Паламарчука

ректора

att, ДОІІОМОГf

вул,

цей

зуміння

Вдячttі

хліборо­

а -~,=~---·

заводу

розnочали

пишуть

лю-

оплату

\'

жовтня

добре

..,гер-611».

Я!{

створює ві

14

зібрали

ла пізня капуста «харнівсьІ\а>> та

---~~~тн і

гетара.

І

яке воно

за

, ~~.

.у 1 О

трактори­

плата

натуральна

топr:ею).

ЦЬО-

старших нла-

ташованих на території Броварського виборчого ок­

колеrн!

Особливо

в

учні

на

геюару

исоний.

збирання бульб.

бовЦі.

напусту

одному

Урожай

вважають

трудових нолективів nідnриємств і організацій, роз­

Шановні

ожен.

було організовано й ручне

ли

номбайнера

В.

по

виробництво

виготовляв різноманітні столярні вироби для сіль­

технічні працівнини, служ-

Демна, а таrюж

П.

Jlунашенно

ге

вирощували

площі

Сарон сімей вирощували цього рану напусту на

оперативно

і

М.

Про.м ислове

П. Д. Грипа, М. В. Голубцов, В. С. Пилипен1\О, В. М. Иовенко. Вони

орендноі\rу підряді на пло-

врожай бу-

Ну1-1елі

lVI.

В.

та інші.

Піс-

80

механі-

мен ка.

і створити

технічн

службовців

зібрано

відповідно С.

учасників конференції робітників, інженерно-техніч­

і

он внесли

батно,

ІІевеJІИ~

всього

-

іш-

l\оліус, комбайнери В. П.

<<Авангард•>

була

· -

о

70 гектарів. Серед них

-

!:3ласенно, А. М. Дяченно,_Jнери, їх помічвини М. l. Горно.1и

Григо­

Х.1ібОМ>>

Тому і

ста В.

3ВЕРНЕННЯ них nрацівників

радгоспі

літа

І!.

П ДГОТОВЮІ

до

о

сів

<<друГІІіVІ

о

затори І. 1:3. Обіух, В. І.

І для держави, і для себе

забезпечен-

господа

Та

юу

щодня

І{остгштшювич

агrJегати

с ецодягом.

ДЛЯ

<<Се~шпол­ ще

чи­ пи-

умови

вано

племза­

Тут

Руда;\

'Щ:!,

ректоqв

добру

<<І1ЛОСІ-\іВСЬЮІЙ»

птахарадгоспі

стада.

приділив

На \засіданні

підготовни

зи:vІИ

С.

турботи

бів

«Десна>>

органі:Jацію

І.

риннинів

зоотехнlк

відправдяла

цеху овочівництва

У

інших

ньо dk31.._ 'р чани. Чима ий rlнлад у спільний

п ий­

на овочеву базу та в ма­ газини міста вагар Зінаї­ да Василівна JІессІшо. Раділи успіхам начальвин рій

замерзла

щі

агрокоlІІбінату

та

висту­

зокрема

будь­

господарствах

уваги

їх

на

рсзподільн

" '~!і без втрат: крім того, що . ва в полі працювала техніпа '

KOfJOEII.

<<Д сна>>

.;о­

Згмляницький.

відзначив <fерм

\і-

чами

не

рости.1 и А з·

пунюі радгоспу <<Бобри ь­ ниіі•> було вже людн . Ilo 50-60 машин з ов

ло

утримується

рипор

мально

п:rоща

зменшувати

рану

r;апусти,

тарів.

нерів­

дійного у

весь

цього

на полі. 1\Іайже 3000 тонн ог· нів, помідорів, марн

Ще Ті.1ЬЮІ нош1й день, а

ГО

період.

за

Овочі зібрано

ПіД

· { завжди, в своїх ви­ _v/упах генеральний ди·

дев'ять

агрокомбінату Г.

2

.___

роб~ти

ж

не

ну

тварнюІhf(ьких

1\ІИНУ лих

пив

п'я

люлска.

.1ентивlв феІJМ

1~'0 . ВИ

на

прийняли

у:-.юв

Нині

не було та.ІЮfО,

щоб

забез· раціони

рішення

гене­

Рудак, за десять останніх ронів

й

ра­

соІшви­

можливість

Т9му

Не шшятІ{ови:vІ с і наш Ян

і

зимово-стійловий

~КИ.

район.

господарства

грубих

новський та бригадир Михайло Миколайо в и ч ІІроцеюю і Світлана Без­ смертна. їх продунЦія

Сільські вісті

3.

КОРЧЕГАНОВА.

.

(


стор.

2

Вівторок,

8

жовтня

27

р.

1992

«НО В Е

• :• НА lПЕ

а

.Еі=

-:=

•а

Напевно,

багато

читачІв знають і представників •Актнву

І 1

які

та

наших

про

вирішили

: :

Степана

Петра

Скиби,

влаштувати :

Київ

-

Маршрут

руського до

ського

рез

Одеси

чином,

від

!!1 рехрещеиа

пе­

хрестом,

ного

приниження,

а всього

а

:

держава.

кіломет,рІв,

тепер,

Протягом

а

це

2556

встановлювали-

1 !!

і

• ВОЛОДИМИР ї"'' ним та ПЕТ-

наш

= ; НОВИК. дий

земляк,

лікар

= РОМ :•

З

СКИБОЮ

наш

моло-

розмовляє

кореспондент

М.

ГО-

І МЕНЮК.

= = = =

само-

Єі\ІО

що

проходити

мп ма­

через

~ой

чи інший населений пункт. Звичайно, це ро­ билося не для гу х зу­ стрічей, а щоб /ПО ільше

експедиЦії,

дізналися

сив

до

цію.

їх

запро­ повечеря­

себе

тИ, переночувати.

р~~~льно

але

=

і

:•

отруєння

у

Отець Василь, мені здається, що молодь біль­ ше приваблюють церков­

-

·ни, .яка таким чином

: даруно:к

турботу

• .

про

,

..

д;;r·

багато

Скиба:

му

автомобіль

міністру

і

я

включився

.яка

на

під

постів.

і

передавши

записку

будь

молитви,

в

США,

та

й·. на

Адже

.

і:снує

добове,

·

неве І РІЧНе служіІНЬ, яке

.

раз

гах,

б

:коло оговідповідно

повторюється.

ОДИН

тиж-

·

Сl'СТИ

І

Треба

ПО

:КНИ-

проконсу льтував-

до

церкви?

,Адже

наші

дять

у

храм,

цІ.об

поста-

~таб

модним ... -' вірити. Доб-

р~

це

чи

поm<но?' Що

нщ:правдІ

ц~РІ<вІ?

ж

~Ідбувається

, запитання

на

рафиІі\ІвськЬї

церкви

пр.ото!Єрей

в

ко-

в

убір,

а

жінки

шого ставлення до Боіа або святих сві~а. Батьки просять здор 'в'я, благополуччя

свої

тям,

еві

ля

ставлячи ікони

Божої

ді-

у

бі-

матері.

звичайИо, \дякують

чаtи

ввечері

1 8алишилась У

і

В'.,

У

свят!fх

Пантелеймона

Цілителр.

Ще

Агапіта

мужна

литву

·

~<за

поминання рідних

і

лікаря.

духовного

коналення.

тя

Ісуса

завер-

таїнством

Таинш вечерІ. ЛІтургrя буває вранЦі. Перед причастям Пdрафіяни, як

пра.~ило,

сповіДуються

своІх

поганих

священи:ка

здравіє»

або

ють

напи-

вона

і

вчинках

відпущення

У,

І

одержуцих

грі-

хів від самого Бога. Церква

рекомендує

сповідати-

од­

воно

поєдналося

тиЦі

з

таїнство

на

пра~

Хрещен­

знати

віруючі

з

співів'!

Звичайно, парафіяни всі разом виконують «Символ вірю>, «Отче

ВЩJС-

причастя, встановленим са~и~v Спас~теле~ н_а

через

близьких,

Христа

відданого

Миропомазання,

церковних

наш»

та

інші

святкові

Божес~

-

ще

православні

НайголовИіЩе

бого.служіння

на·

єдинохрещен­

,Що повинні

як пj!)авило,

сне, все як у Біблії\ Господь шість днів твQрив світ, а сьомий мнь спокою,

духовним

ня.

по суботах і 'неділях, Ела-

мо-

упокій»

тим

немов­

тобто прийняття дарів Свщого Духа че.рез по­ мазан!tя святим миром,

сільсью;ІХ хра-

служби,

замовити

~<за

існує

нашій

шується

цтва від марної смерті просять у/ велиномучениці Варва,Ри, здоров'я -

з

не одному життя. .Крім цих найвідоміших таїнств

!}устрічали

Сергія

Ни-

хрещених,

щасливого,

день, "ця\ традиЦія

венна літургія. На ній\ згадується все земне жит- \

Радонезького,

вірі

бу Господь благословляє два люблячих серця для

Бого-

Студенти, я:к пр ило, перед екзаменам зве.ртаються за до~омогою до

рила і Меіь6дія, Андрія Первозванн<ftо. Заступни-

по

ня. Під час таїнства шлю­

За-

'ІПІІПІІ~ІПІІІІІі/ІІППІІІІІ '

пов' я-/ мах

зують хустки. Символ на/

і

знімаючи

спов.ідуємо

Ки-

Василь

· · ,-

Чоловіки знімають голов- /церкві.

ний

хре­

родженням людини. Тому якщо хтось у дитинстві не був хрещений, може зробити це свідомо IJ будь-якому віЦі. Треба тіш>ки пам'ятати, що JWИ

І:f6вий

людині.

Таїнство

називаємо

турно, скромно, як налевихованій,

Свято­

спасительна

немовля

батьків

ві за/ проЖитий день, а та:кощ славЛ{!ть свята або свящіх, чия ·.пам'ять відзна'іається \ наступного дні. Ще у G,тарозавітні

жить

Божа.

хрестити

бабусі і батьки виховувалися атеїстами, нам немає кому розповісти про традиції прадідів. У храмі кожен повинен поводити себе куль-

або

•заборонений•

євІ єв.

увійшла

благодать

лят первородпий гріх 1 приймаючи їх під захист церкви. Це таїнство ми

ЩО відбувається в церкві. Як nоводити себе в храмі, що повинна зна-

ЯКа

невиди­

передається

Відроджується церковне життя. Юнаки t .Дівчата, якІ ще кілька рщlів тому 3 побоюванням пе,Реступали

рес.іондента і УКРІНФОРМ вІдпОвідає /настоятель Се-

МОЛОДЬ,

таємне,

х.ідне У'Сім, хто хоче бу­ ти членом церкви Хрис­ тової. У нас прийнято

вити свічку біля/ ікон, хрес··тити дитину, ; вІнчатися.

.

це

·іцення встановив сам Гос­ подь, хрестившись у Іоан­ на Предтечі. Воно необ­

прихо-

можна

\

молитви

і

тропари.

Цього

навчитися

дуже

ш~идко, вникнувши у змІст. Але перш за все у людини повинна бути віра.

\.Кожному священикові ха-

'еться, щоб . у храм приХХІдил~ з ВІдкритою ду-

ш~ю І серцем, не заради мо~и або наслідування :когІ\сь або чогось, а зара-

ди. ~х духовних надбань, я~1

-

ною.

КОЖНОЇ ЛЮДИНИ, ' іСТОрії кожної країни бувають важкі періоди. Отож, по­

Я

міг

сятки

би

'(!~дуть

людину

до

ВІЧНО(\ТІ.

КQр.

\

де­ щи­

ре, доброзичливе ставлен­ ня до нас. Так, в одному селі я пішов шукати ніч­ ліг, бо чотирьом чолові­ кам у нашому ~<Рафіку>> ночувати було затісно.

Бачу гарний будинок, рають·ся

чоловік

і до чого. ЩО

по­

жінка.

розповідаю,

що

Вони кажуть,

ПОВИННі

ни до

і

ЙТИ

своїх

На

рОДИ-

дітей, але

ЛИ ~R!JIБRa ХВИЛИН: І Ц1 щирІ, .добросерд~чю люДИ ПОВ!р~ЛИ ,МеНІ. Н~. Т~-

уСПіШНОЇ

ДОрОГИ,

хоча б

чим-

По.оуІує така ~ум-

що

Існує

протирІччя

досвіді

Є

пе­

що немає Ні

ні

~<ЗаХіДНЯ­

єдиний

україн-

культури.

багато їх ній день?

Чи

на

не

за­

сьогодніш­

Дійсно, вистачає. становищі

проблем

У

скрутному опинилися

профспілкові будинки культури. Підприємства, господарства,

ледве

жуть

:кінЦі не

з

мо-

утримувати.

причини

три

хори

-

кого

будинків

З

народні

Налинівського,

.ТН;rківського, П}ІИПИНИЛИ

НЯ.

ледве-

просто

їх

Цієї

які

зводять

кінцями,

До

ше

І ц~ ~·л<{ да~е:-.о не н~ Захщю

вір

Требухівсь­

ам

Ось

І

про недобро-

ставлення

насе-

лення !их облас·тей до ідей незалежності УкраїЛюди в 'Україні по­ части розгублені. Важке життя,

останній

с.:rаву,

-

ма

колектив

навіть

художні

тепер

практично

дістатися

стали

віддmу,

інших

аЦі ни­

ків утримуватим

коми

та

Причому, ствах, де

а"­

ь п

госп

р

у тих гос о керію иц о

Ціко.влене

у

.кулиури,

оф-

tW' р-

з

звит

знаходять

у

оп­

тимальні варіанти вирі­ u•сння проблем. Так було у Налиті, Се­ миполках, НалинівЦі, хоч· радгосп-комбінат «Теп1 личний>> зараз перебуває у вкрай скрутному ста­ новищі. Інші ж доходять

нотною

літературою,

учування готовка

партитур, до

Доводиться керівникам,

повідні

занять

документи.

будується

на

незважаючи

це,

на

її

щували

на

мі'зерну

У:крінформ.

ють

бо

по1ш

-

Все

нервах. все

зарпла­

праЦівникам

Л. КОЗИК,

під­ тощо.

пояснювати наводити від­

Та,

-

роз­

не

люди

люблять

куль­

підви­ працю­

свою

місця

ви-

культури

ренко.м ІПІІІqІІІІІІІІІІІІІППІІІІІІІІІІІ

дуже

ІЦоб жив

складно.

колектив

повнокровним

тям, но

тво.рчий

Скиба:

важкі

У житті

-

трібно робити перебороти їх. розумІю,

все, щоб Я добре

що

характери,

звич~и формувалися в умовах· тоталітарної си­ стеми,

коли

лися

придушува­

найменші

спроби

вільнодумства

-

літичного,

і економіч­

так

як

по­

ного. Тепер їх необхідно в собі культивувати. Життя моє склалося '!'ак, що більшу частину , його я прожив у багатій, благополучній Нанад.k.­ Але це не означало що'\ все давалося мені за

так

Потрібно було багато працювати. Зупинись я хоч на місяць-другий, і все благополуччя зникне, як туман під сонцем. Значить, незважаючи на всі труднощі, вам потріб­ но

шукати

легливій го,

вихід

праЦі.

здається,

у

напо­

Для

цьо­

створюють­

ся необхідні умови. Про­ йде не так багато часу і ті,

хто

вміють

працювати, не

і

люблять

віДчують знач­

полегшення.

Це справді відрад­ но. Та давайте поверне­ мося власне і1О питань/ культури.

Ми

глибоко

ДО:\ІЛюємо,

що

ня

наЦіона-:rьн?ї

-

це

І

народних

усві-

відроджен­

ри

культ~

вщродженнл

свят

та

тради­

цій. Адже кожне народ­ не • свято це Ціла скарбниця самобутніх пі­ сень, звичаїв, повір'їв. Тому праЦівники культу­ ри

працюють

му

плані.

саме

у

цьо­

намагаються

якомога більше зібрати мІсцевого матеріалу. А

ївщини

го

зазнала

нищення.

збирати

лини

по

жит-

йому вкрай необхід-

виступати.

- Отже, ставп€НІІJІ~ льт . не зміню~;;~~ аг т ом~2fІ,и-

~ к. а oxD~op-

tc

страшно.

Доводиться крупинЦі

фольклору.

чином

Л. Ф. Дехтя-

ступу

ці

це дуже непросто. Адже наЦіональна культура Ни­

райвідділом.

суру

вдалося

свята

пер­

Таким

в

режи­

Івана

.Купала

ввести чимало місцевого матеріалу. Попереду в

цьому

плані

багато

робо­

ти.

ти

Це

саме

про

ни.

можна

сказа-

щедрівки,

.Клубні

ро;lJдукали

коляд-

працівнюш

народних

...-1ІьЦів,

У~Їj

вишивальн~

ткаль, ложкарів, бондарів. У Гого·леві, наприк,:лад,

живе

чоловік

дуже

цікавии

Григорій

Івани-

чих колективах всr Ці проблеми дуже боляче сприймаються. І лише велика любов до народ-

цький. Рід його зберігає давнє народне ремесло плетіння брилів. Цим людям потрібна

ного

підтримка 1 допомога. Ми ж поки спромоглися зібрати їх, двічі влаштовували виставки

мистецтва

приво.

дить люд~vпіс~ напруженого б ofo )дня до :клубу чи ф!НІ\'У куль-

тури, де не1 (~жди за,

тишно.

Ції.

з

своє

Адже

Броварським.

ють по три години двічі на тиждень, рівно стіль­ ки, скільки збираєть•ся хор. Тут не береться до

робота

людям.

Роз.иова із завідуючим

цях

копітка

позбавлений

ІІІІІ•ІоІІІІІІІІаІІІІІІІІІІІІІІІІ

до .абсурду. Нерівників народних хорів табелю­

уваги

хорошим

до

П.

тран­

дарувати

мистецтво

дитячі.

керівники

пробле­

· потенЦіалом

можливості

ко­

праЦівниками

з

творчим

народного.

і

за

наЦіональ­

відсутність

пережити

часи?

купьтури

спорту. Народний само­ діяльний хор ~<.КриницЯ>> районного будинку куль­ тури, лауреат обласного конкурсу імені Стеценка,

ли­

Рятівний крок побачили в частковій передачі профспілкових будинків культури райвідділу куль­ тури. їх директори та

вболівають

ної культури. Інша наболіла

Під загрозою закриття опинилися фольклорні ан­ JІективи

бо

Бідродження

захистив

танцювальні

у

теренах

існуван­

лютому

самблі,

невпевненість

майбутньому, навіть най­ ближчому. Що можна і потрібно, на ваш погляд, зробити кожному з нас,

культури

СВОЄ

речі,

в

зьання

це

У'f1РашІ...

б

зичливе

важких

Як би складно не було ЖИІИ, ми не повин­ ні забувати про пробле­ ми

ке здатНІ Jfliшe украшщ.

ни.

Щось по­

-

власно:.rу

тури

\

про

я П'йтаННЯ: а за акЦія? Всі нам

На

ту,

\

навести

прикладів

я~що я не проти, .. то м~-

~

про

поясніть, будь і призна­

~«е

домі-

небудь стати в нагоді.

. зміе'і

.: чином

с;.Ила

порІг,

л

рік ~

. ·таїнство

го. 'Духа

шись ·із священиком, вірозИратися, ру ючими,

ти

що

самим

\

заговорили

людИні

...

ЧЙ

КіВ>>.

таке свяЩенне дійство, че­ мим

Україні. Але в цьому 'не­ має нічого страшного навіть ДЛЯ ТИХ, КОМУ Не ХО;

четься утрудняти ее б е ви-·. вченням мови предків. '

м·о,

яких,

порогом

Фріvщії,

на

своїх

<<СХіДНЯКіВ>>,

- Щоб :'все було ясно надалі, давайте зрозуміє­

церковним

І ·'Б Іта­

аби

розі виникr&ид. pyжiO.. Jt.o;(:') ~lf,r')аночу~ати у ІХ хатІ~ мо , 'і зміfІОО ~Р~ ;vrв~ТЬ .собІ, М_!!-ІJ.ОГОВ?РИ.

на

чення.

За

~~'Парафіях

Польщі•,

вже

рез

РПЦ в США, т м також богослужіння п аводить­ ся Цією древн\>ою мо­ вою, а проповіді ·';- рід­ ною. У католиків·, в ос­

і

на

ський народ, який хоче бачити свою молоду дер­ жаву багатою, незалеж­

прямо на до-

'реконалися,

який

рази

Часто

Отець Василь, коли

таїнства, ласка, їх

Служби

вечірні,

мова спілкування з Бо­ гом більше десяти сто­ літь тому. Я служив у

Іспанії,

ми

-

бувають

час

-

Розкажіть, про служби.

ласка,

скла­

4

б

гослужінням.

Лії,

прості

дібне говорили нам чи не у кожній області. Ми ж

був

РАФ,

до

_

вок.

П. Скиба:

нашо­

розпорядженні

ся хоча

ЛЮДИ

проб-

У

-

савши для цього їхні іме­

с.ь:кою

латинь.

їда.1ень,

стен.

виділила Українська рес­ публікансьна партія. У

охорони

- Богослужіння· прово­ диться церковно-слов' ян­

нові -

госпних

харчем. до кол­

МІЖ жителями. південних, схіJ;!ИИХ та захщних обла-

проза·

побутових

П.

написала

Віруючі збираються в церкві для загальної молитви, церковних спі­ вів, що і називається бо­

патріарших

мали проб­

лем із бензином, Запрошува.1и нас

к~,

вихлопними

депутатів

-

всім зрозуміла мова і те, що відбувається в храмі?

мова

не

стараЛИСЯ

ач

r~~ 1ояло

і

тис:к,

цер:ковнослужителям.

ні таємниці, ніж молитва і служба. Можливо, не

я:к

практично

али

е:кс е

-

них

здоров'я,

ак­

:іSІІІІІІІІІІІІІІІІІІtrІІІІІІІІІІІ·•

лася

необхідності сховатися від нсгодн, перепочува ти трьол1 чо.1овікам... Мн

п

висок~ет~ю ~~~:~ в~~

до

них

участ

Ук

газами автомобілі·в, пит­ ною водою. Група народ­ листа

і

у

:кров'яний

ра

ПJЮJІ!в,ил нас.\: .

тренувалися,

відмічалися

високий

про

Словом,

В ол! и

готувалися

акцн,

8

•а

мовою,

разі

Вітаюся,

сни:ків

ЦІЄІ

і =

а

подолали

ангело:'vІ-охо­

Завдяки його люди за декіль­

ка днів знали,

І пану Петру, і пану Степану за ШІстдесят. Отож, порушення здоро­ в'я є в обох. І хоча вони

До складу експедицн вхо-

див

Петро

стійно. А від Польщі і до Росії вже я їх супрово­ джу.вав. Я був у числі броварчан, які вітали уча­

; •

~ волІчнІ хрестини Ук~~їни» ·І

=

та

динатором,

Во­

коор­

наші

в

~---==с=~==~~~~~~~~~~==-=~~~~~~~-~~~~~~~~~-~.

• ся хрести з написом «Сим- Е8

а

Пан

-

було

Мости дружбuеее

який

національ-

маршруту,

Горлач

початок

а виборовши свою незалеЖ·· І ! ність, утверджується як Е і молода

Скиба:

перевозилися

:>Іожна

Таким

символізувати

гноблення,

П.

чи­

ньому

речі,

БЛАГОСЛОВИ ВАС, БОЖЕ!

че-

була

вого

я:ким

ронцем. турботам

!:::

~ визволення від багатовІко- ~ • ••

питання:

в експедиЦію з ~Іетою л і•ка рсько,го нагляду.

при­

Ві.дрізо:к від білорусько­ го :кордону і до Одеси

Харків

Росії.

чита­

.лодимир був нашим

поль·

також

Україна

роднє

у

-

виникнути

ВІДРОДЖЕНИН

ном я, броварчанин, по­ трапив у цю е:кспедиЦію?

Скиба

біло- Е через

Полтаву,

рубежів

має

І

кордону

Київ,

до

від

кордону,

Новик:

може

Степан

символічне хрещення Укра· :: 'інк.

В. чів

:

канадського :

Волі»

Горлача

= акцію :

8 .N'2 89 (8332) .;а...

~ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ~

••

ЖИТТЯ»

Та!)/ у

Нулажин.

уже V чотири

роки

Ішуб у стадії реконструк-

Потрібен :капітальний

ремонт

будинку

культу-

всіляка

Ухніх робіт.

Бібліотечні

та

цювати

з

проводять освітніх

дітьми.

закладах;

народознавства.

чах,

пада

де

просмолили

плоский

дах,

а

як позатікали від лорічних дощів,

тіль-

стіни минутак і

стоять. Занлади культури у цих селах фактично не

працюють.

по

тимуться

Вони

у своїх культ-

ри у Жердові, у Завари:ки

:клубні

праЦівники прагнуть пра-

З

лютий

проводи-

огляди

тячих, так і фо.тьклорних

уроки

листаяк

ди-

дорослих :колекти-

вів. Є задум створити фоль:клорну лабораторію, де

б

був

зібраний

і

за-

Чи не доведеться клубним працівникам цієї зими працювати в ко-

писаний місцевий фольклорниЙ' матеріал.· Треба зберегти, врятувати все,

жухах?

що

У цьому плані все гаразд. Паливом забезпечені усі клубні закла-

Цієї справи нам по . . бен справжній фахівець. Розмову вела

-

-

ди.

залишилося.

Н.

Та

для

ГАМАЛІВ.


сН О В Е

ЖИТТЯ»

Вівторок,

8

жовтня

27

3

р.

1992

ПРО НАРАХУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОrО ПОДАТКУ

....

POЦI

у

мадянам

в

містах

році

1992

селах

вується

наведена

порядон вон

визначення

земельного

ста­

податку!>

Кабінет міністрів України дозволив

провести

хування

датну дячи

в із

нара­

земельного

по­

році,

1992

середніх

вихо­

ставок,

ріллі

і

саджень

ділянки

ПО МІСТУ БРОВАРАХ

по

12-60; при

(ставка податку в карбо­ ванцях за 0,01 га). при розмірі земельної

ділянни більше

ми,

садівницьними

ративами,

плату

ми

за

ступним

податну

землю»

з

на­

на

підставі

Радою Республіни

ста­

розмірі 3 проценти ставон із земельного

від по­

датну,

·ча­

Крим,

обласниі\ІИ, Ниївсьною і Севастопольсьною місьюІ­ ми Радаl\ІИ народних депу­ татів. у

вигляді

податку,

земельного

або

орендної

п.1ати, з метою раціональ­ ного

винористання

рони земель,

і

До

0,2

тис. чол.

від

0,2

до

від

1

до

від

3

до

родючості грунтів,

~рів­

-: 1єно-

ного

надастру,

зем!

·

земельної га

0,10 1,24.

населе1

Розмір земельного по­ датну не залежить від результатів господарсьної лі,

власнинів

-

платежів

за

у

За

землі

подарсьного

з

і

вигляді

одиницю

мельної площі хунну на рін.

зе­

розра­

сільсьногос­ призначення,

згідно із Зананом Унраї­ ни <<Про плату за землю", введеного в дію з 1 лип­ ня 1992 року, ст. 5, середні

ставни

подаТІ{У ласті

з

по

земельного

Ниївсьній

одного

нальні,

об­

геюара

дендрологічні

·ах

2 .. Заназнини

за

науново-дослідних

установ

і

нладів

сільсьногосподар-

сьного

рофілю.

ід

в

селе

тому

виробничими

д

х

при­ числі

сьюІх ться

підприємств, бере­ за стаююю ст. 5,

тобто

124

за

гентар.

Податон за земельні ді­ населених

за

межами

пуннтів

промисловості,

ту,

зв'язну,

для

транспор­

оборони

та

іншого призначення, бе­ реться в розмірі 1 карбо­ ванець за 1 нв. м., або

тис.

карбованців

за

гентар.

що

а

радгоспів,

і

танож

що

вино­

цими

стан­

дільницями

для

сортів

ськогосподарських

сіль­ нуль­

для

земельного

нарахування податну

гра-

за­

Занлади

науни,

культури,

освіти,

охорони

здоров'я, соціального за­ безпечення, дитячі сана­ торно-курортні заклади,

а

і

оздоров­

танож

нав­

ча.'Іьно-виробничі занлади, підприємства, об'єднання та організації товариства сліпих

і глухих, громад­ ські організації іНвалідів та їх об'єднання.

5.

Занлади

фізичної

нультури та спорту,

нятном

за ви­

кооперативних

і

6. 7.

Благодійні фонди.

Інваліди І та ІІ груп, учаСІ,шни Великої Вітчиз­ няної війни і прирівняні до них особи, вдови вій-

не

сплати

по

ну

за

з NІетою ~ своєчасного земельного

·~датну всі ПіДПРИЄl\~СТВ~-~ анови та оргашзацв трон до 1 О листопада

повІ\Нні

ни

подати

розрахун-

\земельного

відпо · дним інспен ·ЯМ. Грам·

податну

податновим

яни,

підприєм

а

ва,

організаці

точного

повинні

мельний

танож

установи

і

а

замазкЬю,

платити

,

в

вікони цях,

~ ~

податках

ення

\ 1

31,

МИ

(повно: о не

прізвнща

називаємо

із

якої

зрозумі­

лої причІШІІ), чим могла закінчитнся її поїздка з невідомими людьми ·в ав­ томобілі. Зупини в ш и <<Жигулі» неподалік стан­ ції метро «Комсомоль­

Людські сльози Оезслідно

ська»,

не nроход ять

вона

мала

намір

дістатися на Броварщину. І дісталася, але не в рідне село, а у Велику Димерку, куди привезли її невідомі - супутники.

Там вісімнадцятирічна Те­

тяна разом зі вими

своїми но­

друзями

розпивала

спиртнІ напої. «Насьорба­ лася» добряче, бо чи то свідомІсть, чи то почуття міри втратила. До тями прцйшла аж настуш: о :о ранку

в

чужому

ньому будинку.

порож­

Розплю­

щнла очі, і жахнулася: не

те, що брюк

І кофтини,

але й навіть лизни на н!й

нижньої бі­ не було ...

Що живою лишилася, самій не вірилося.

й

є ремонт

покрівлі. Ремон~ Lчерепичного на нові.

Складніше з шнфfнм дахом. Такий матеріал завжд 11 є

в цьо у

в;падку

можна скористатне Розтопивши Y.oro,

гудрон<с~м.

~алиІІте всі тріщини І місця кр ; енна. Для про 1 11н можна я,коюсь мі-

заіІ!азування

г.ою

:

анало1·ічну ~сфальту.

сухий

пісок

з

н

в

додаііrе

\

ро рах)'нку

ІхІ

ких тетян заклично підні­ руку,

ледь-ледь

не

посеред дороги вибігають, щоб доїхати в потрібне місце. І не кожна замне­ люється,

чим

кінчитися

Тетяна не

Не думала і не гадала наша землачка Т. Ч-а

така

Ч-а,

може

певні,

«Голосуватиме»

зиаіtО)JИМ

томобілів ...

за­

поїздка.

власникам

тепер

і

година

година

шпак-

jнсти.;.~ гудrо: \ г;дроном, м~ж­

користуватис~L і

при 'у-ерме­

-но­

'

у

ви­

чолові­

жінок

година лlна­

р~: шніра найменш чут­

л1ва

до

ін'єкцій. го­

,9.00-10.00 -

диіvа нонтантів: найміц­ ніr.Щій потисн руни.

го­

lQ.00-12.00 дина\ творчості:

висона

антив~ість

головного

13.00. -

годин а

мазну.\

травленЦя: утворюєть­ ся найбі.і!ьша кільність

шлунново'rо сону, на­ віть якщо\ їжа не над·

, 13.30 -\година І:ім­

ходить.

настини:

дина

на

година

найбільший

гормонів

льовку замажте

люйте дірку. Зас иглу\ Розплавленим

сліпо­

ти: у цей час водії ба­ чать найгірше.

мязова

пі~вищується

антиооість.-·

15.00-16.~0 -:-- горунодlЛ1'J~:

більша

най-

спритНість

вправність пальЦів.

16.00-18.0.0 \.-го­

тизаціі шв;в, ро"ивів, д~!І ла­

дина бігу: найбішіш ін­

тання

м'якоУ

тенсивно дихають \леге-

роііду

і

П<f<рівлі

ТОЛЮ.

з ~убс-

j

·•.

бн,

ринви

вати

най~раще пофа~бу­ ! лаком. Як ~за~

бітумним

сіб від іржІ ві+ більш стlйк~Й, ніж

олійні

Необхідно

Іподбати

.фо

крокви, решіт~у даху. рев'янІ

частиіф,

нІчим

не

деревину

Ці Це­

як

за~11щені.

Зберег~и

дщ/омаrає

протру.t.­

човини розчи.Іть у відрі водІ!

;1

одержаним }розчином пофар­ буйте зсереf,ини дах, балк~, перекриття 1rстелі. Після вис.С­ розчІ/ну

операцію

раз на

:

~~

селяється fбаrато гризунІв, ст•

приберіть

ліквІдуйт~ їжі.

приміщен~~.

будь-які

залишкіt

,Спальних

кладіть; грона

І

меблів гілки

розі­

бузини~

ПИЖМИ,/ ПОJІИИУ. Запах ЦИХ

віjцлякує

гризунів.

~

дову !техніку та інвентар.

ключ/.ть водопровідну

від ;загальноr воду.

мережі

ВодонапІрнніі

Ві.zі­

систем'у

І

злийте

бак,

труби

пофарбуііте бітумним лаком.

1 18елнкого

поширення

садовода

набули

у

ПJІак­

складані

1/арники з поліетиленовою плів­ fою. Під впливом вологи І по­ fвітря

полІетилен Тому

не­

очистити

ав­

І

стрені

cJf.yx, нюх, смак 18.0Q-20.00 - го­

дина ~шивни:

печінна

найбі.!JЇ,ш активно роз­ щепл,іоє

(переробляє)

алноfоль.

'~.00-22.00 -

го-

' ди,lіи

самотності: самртність переживається а·собливо

гостро.

година іму

підвищення протистояти

0.00-4.00 -

годи­

ни народження: біль­ шість дітей з'являють­ ся на світ у цей час.

плівку від

щільно

розоравившн

швидко краще

ста­ зняти,

бруду,

просуши-

скласти,

акуратно

всі

шви.

МІЖ

ІНШИМ

pocr

Тепф можна подбати про са-

J рІє.

заго­

На _!підлозі, в шафах, все;

редnні

тJ,ІцІ

віДчуття:

pof-

вуючи, щоі взимку в сади пер+

го­

17.00--!18.00 дина

нітету: здатності інфекції.

і BpaxJ

найбілАр.ї

лосся й н~ті.

'/ 22.00 -

5-6

Перейдем~ в кімнати.

ранно

дини росту;'

поі­

торіть. Такf протруювання д~ сить провоіф!ти

.' '-._ 16.00-18.00 -\го­

інтенсивно і ростуть вQ­

правнф,

вання антисе~тичнимн засоб·­ мн. НаіібІльш/ доступним є мі.Ц­ нніі купорос. /один кілограм р~­

хання

ні.

;

фаJІби.

І

мають

нічних ритмів

2.00-година

і одержаною суміtшю\ зашпак­

ном.

мі­

річними

Таблиця денних і

заміні роз-

трісканих пластиq+ під рукою.

та

циклами.

нів

будІвель

дІЛІІнф

даху полягає лиш~

лин

... Проїдьте увечері в п'ятницю чи в суботу трасою понад колією мет­ рополітену. Скільки та­

сячними

9.00 -

п~оф!~а~тф\1

на садов/н

про­

міжками-денними,

ІШД

Наі!більш тр~о>4Jсткою спра-

вою в

визна­

часовими

8.00 -

і

· і

за точно

хання:

Гребінь даху, /вкритий лftсто­ внм залізом, во4ов.ідвідні ж~ло­

Кримінальна хроніка

цюють ченими

4.00-5.00 -

~

'.

Мі­

сяця, обертанням Зем­ лі навколо Сонця; на­ ші органи, наша свідо­ мість і наша душа пра­

апатії, найниЖчого кро­ в'яного тисну.

ГоТ\f':. є•·о_ся I,J ДО

визначені фазами

3.00-4.00 -

І

\

гуд

держнвної податновоІ інспекції по Броварському району.

тєві ритми,

ПОМИЛОІ-і.

!

розтопленнЯ-

___с ~~,.-· ІЮ Рови& відділу- :fi~

дверях,

і

ро-

нарахованих

начальн

; \

рамах,

хв!ртках.

хроно­

відкриває жит­

природою,

ви­

Не заб~дьте з аститн завіси

масу_

зе-

відновіть

розтр скались і

приrо!_vвати

пода он

-

спq-старому»

та

в стран до 15

листопада

ну

/

землю

·\... .-:f'

надходження

у в

стіни, ~амн. двері.

ронів з • ,

Я ЗеМ~ЬНОl ДІЛЯН-

частини

Нованаука

біологія

•нев~ихаючуізамазку».

від

ніс1а бо на~ння -~ J:'ОРИНИ.

канавки.

дерев'іІні

і

падають, Для гер етизаціt ра-;;.

часу ; еред"~і їм у влас-

сту а

ідвІднІ

чор-

ються

тну

Реставруііте

добре вІі~орнстов*атн так ~ва­

катастрофи.

прот~м ,трьох

щіт­

цемеи~­

Уі, попбр.едньо виtаливши старі

Новостворені

звіл

місця

дротяною

яньте

реіІі<амн,

біологія

руйнування

заштукатурити

цвяхамі_І

Пільги надаються власнигосподарств.

тур.

4.

зачистити

І

нам

ства)

інш/

Якщ~ скло в ра~ах кріпиться

яним у

внаслідоІ{

селянсьн·

хроно­

вихро­

фарб~ заскобл!ть /шпателем. І

порндnу

нобильсьноІ

rоворить

будин-

пошкоджені

пофар'буйте.

чорнобильської натастрофи, а танож громадсьні об'єднання осіб, ЯІ{і по­ страждали

Про що

увагу

МІсщj лущення і 11/ідшарувания

видано посвідчення про те, що вони постраждали від

сьнl

та то

шматки,\ що

приватних.

До цього слід заува­ жити: Міністерство фі­ нансів Унраїни встанови­ ло,

лі

ціями

чі надані

иці,

випробування

спору-

нарбованЦі

за-

Де жавні сортавибу ьні станції та

сільсьногосподар­

лянни,

навчальних

стовуються

пільговим

з а енням,

(нрім мис­ дослідні госпо­

дарства

зе н

ботаніч­

3.

вино рист-ову­

ся

парни,

і

сади.

.•швсьюІх),

крб.;

націо­

пІд­

будівелям.

тріщини,

нимtр'оЗJІнном.

виконанні

Громадяни,

8.

виявите

буді~_лі -

яні

встановленому

Заповідники,

1.

крб.;

крб.;

від

звільня­

ються:

зоологічні

крб.;

Зокрема,

прдатну

І

обладнання,

фундаменту

кою

Or

сіонери.

сплати

жилих

особливу

слід

вод

щодо цього.

при

з

шування

1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

сьновослужбовців,

ви

кладки,

nлощі зеділянки га і

1,50 2,10 2,70 3,00 4,80 гину ли

Настала

ку. Якщо при старанному огля­

мельноі

від

зими

приділити

Почнемо

га)

0,01

до

Насамперед

дІ

державних обов'язнів, пен­

ні

1,50 1 2,10 3 2,70 10 3,00

е

зем­

землекористувачів

встановлюється

6

за

проведен­

ПУНІ{Т!В.

діяльності

в

Занону Ук­

11

посадок.

приміщень,

треба

і

раїни «Про плату за зем­ ЛЮ>> встановлені пільги

пода

-

ня землеустрою · зем~~ь. а танож розвитну ін~­ струк;ури

Статтею

Це цікаво

минає

інвентаря

від

При розмірі земельноі дJлян-

населення

0,2 ТИС. ЧОЛ. 0,2 до 1,0 тис. чол. 1,0 ДО 3,0 ТИС. ЧОЛ. 3,0 до 10,0 тис. чол. 10,0 до 20,0 тис. чол.

ор

номічних умов гОСJ"\<>да'-рювання, фінансуванм; ви

трат на ведення

ДО від ВіД від від

ня

нювання

соціально

встановлених

-

о.

підвищ

справляється

стиною першою статті' (за 0,01 гентара).

Плата за землю береть­ ся

дачами

громадян,

що будуть Верховною

-

0,25 ------------------~к_и~д~о~U,~2_5_г_а__~__б__ ільше

ноопе­

сум

уточненням

ВО!{ податну, затверджені

і

І(ількість

в

індивідуальни­

гаражами

га

0,10

площі

(ставка податку в карбованцях за

на­

встановлено

осіннІх

собних

ПО СЕЛАХ БРОВАРСЬКОГО РАЯОНУ

розмірі 124 нарбованців, сіножатей і пасовищ 40 нарбованців. Податон за земельні ді­ ляюш, зайняті житловим фондом, гаражн-а-будівель­ ними, дачна-будівельни­

встановлених статтями 5 і 6 Занону України <<Про

час

жнива,

пора подбати садоводу про під­ готовку

rn

багаторічнах

Закінчуються

нижче

методина:

застосо-

При

ПОСТАНОВОЮ від 16 вересня ц. р. J\i"Q 532 <<Про

8 .Nit 89 ( 8;j32)

ДІМ. САД. ГОРОД.

На , прохання читачів

. . . . . ,У 1992

стор.

Барвисті синтетичної що

так

лосини з тканини,

припали

до

смаку нашим дівчатам,

як з'ясувалося, на За­ ході вважаються «спец­ о~ягом»

представниць

прадавньої

професії.

Знай наші красуні про це раніше

-

можливо

не викладали б за них по тисячі купонів ...

Агенція «Деловая жизнь».


стор.

4

їхній зок

Вівторок,

8

головний

перед

рами

жовтня

до

у

був

слабким,

що

та

вану ся

відкрито

на

те,

спрямо­

щоб

позбути­

монгольського

Орест Субте.fьниіl

вання.

Вступивши стосунки

в

з

та

Угорщиною, Данила звер­ нувся

до

з

IV

папи

Мазовії.

допо­

знак

могти зібрати слов'ян на хрестовий похід проти монголо-татар. За це Да­ нила

погоджувався

рехід своїх церковну

Риму. Тан вив

він

на

довгу

ду

питання,

поста­

що

житті пи.

ною темою галицької іс­ торії, а саме питання про відносини між захід­ ними

українцями

та

Щоб

рим­

заохотити папа

послав

йому

королівську

корону,

тою

князя

ція

була

органі::;а­ походу

проти

монголо-татар

визволення

У

й

довелося

за

1259

велике

р.

були

дорого

невдачу.

Бурундаєм

ням

монголо­

ми

від

милості

.

за

старанно

політики

до

не

великого

в

Польщі,

Тому

Міндовг,

якого

щойно

підноситися, ний піти на ні поступки

.NQ.NQ

ціною

крб.

2

1

за ціною

50

монголо-татар­

іга.

І

все до

вул.

він тиск

мініму­

впливів

Данила

Захід,

відгоро-

зі

звернувся

тим

самим

по­

століття.

ОСТАННІ КНЯЗІ ГАЛИЦЬКО­ ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

і харч

БРОВАРСЬКОІ

...

РАй­

реалізує м'ясні жили за

коп. за кілограм

крб. за

]і(ілограм

та кістки

через

магазин

громадсько-політична

газета.

Редактор

з..

точність

тільки

на

РеА&Іщіu

А. з

виходу:

викладених сторінках

не

завжди

і7

квітня

вівторок, фактів

газети.

подіJІве

ни,

правитель

узявся

донження

політики

за

чаfЕтl ~

переживали

пе-

тонцями

ІХНl

виявився

ежністю

свого

о

й

бра та ними

у

галицько­

ся

він

як

мирних

будівництво

замків

та

і

владу

церков.

переписуванням

книжок Смерть

та рукопи~ів. Володимира у засмутила не

1289

р.

ввести

і937

четвер,

Галицько-Нолинеького того

ж

правителем,

служило

захопленню

їнських

лі­

Тим

де­

нього

Солідність

сувалися.

князя

Лева

nідставу

мого РУ

становища

давала

тисяч

в

Нрім прав·о

дня,

захіДноукра­

окре­ утво­

часи,

що

4 23-26; автор.

пуб.аІкапІІ.

JІистуванвв

Рукописів

s

м.

І

-

4-03-76;

і

читачами

-

повертаеІІо.

заступника

секретаря

соціальних

а

також

один

м.

3

не

тіль­

і добро­

небагатьох,

має

<<Україна і.>

А:К

рахунки.

рахунки

банк

шанс! у

і

нашому

неділі,

, Бровари,

відділенні

з

вул.

до

9

17

кожного

години

Возз'єднання,

в

наш

банк

стане

просимо!

за

(жит­

1

ваша

вкладна

Адміністрація.

МІНЯЮ

на­

частину

приватного

будинку

загальною

площею

lOU кв. м з усіма комунаJІьними зручностями газ, вода, окремий санвузол, гараж, молодий сад на З-кімнатну квартиру з гц.ражем або двох- І однокімнатну. Можливі та­ кож

інші

варіанти.

Довідки за адресою: с. Княжичі, вул. Ювілейна, І, кв. Або по телефону у Броварах 4-22-72, запитати Ірину.

К:олектив

сумує

з

Броварського

приводу

висловлює Дирекція,

райокного

трагічної

ПАТЬОЛИ

смерті

Костянтина

співчуття

сім'ї

педагогічний

та

ньої школи N' 4 сумують у тю вчительки-пенсіонерки КОНДРАТЕНКО

та

висловлюють

щире

-

Броварська ",ІІ,реса

вузла

зв'язку

електромеханіkа

3.

глибоко

l(остянтиновича

ПОК!ійного. учнівський

зв'язку

з

колективи сtред· передчаСІНою смер­

Віри Семенівни співчуття рідним і близьким

ІІО·

кійної. Адміністрація, прюфспілкова орган.ізація птахо-радгоспу «Семиполківський> висловлюють щире співчуття техно­

логу по перерюбці сільськогосподарської продукції ЮНІЙ Надії Іванівні з приводу смерті її батька:

Бровари, вул.

редактора,

відділу

4-21-34; відділів: питань 4-02-92; листів І радіоінфqрмаці1 5-13-91.

35

1~ОЖЛИВІ Й ІНШІ .ВАРІАНТИ

МІСЬКВИ-

Київська область,

255020,

двох

-

масив).

Ласкаво

і

відпоnідального

промисловості

не

банк

Редактор А.

редактора

4-04-61;

забезпечені

внладах,

валютні

вас

4-04-41 . РЕДАКЦП:

менше

років

8

книшка.

(Далі буде).

відділу несе

чекаємо

Пропуско.м

(бортові чн автобудка);

субота.

авторІв

наш

крім суботи

ловий

новий автомобіль ГАЗ-52 «Бензовоз» на

-

цього,

адресою:

Польщею.

автобудка);

-

не

понад

будуть

по

втрачайте свій

Ми

автомобіль ГАЗ-53 (автоцистерна «Жи­ риба») на автомобі.1ь ГАЗ-53 (бортовий

ва чи

проценти

відкривати

Не

два нові автомобілі Г АЗ-66 (автоцис­ терна «Молоко») на а втомобіль ГАЗ-51,

-

внесенням

виладнинам

Нореспондентські

-

ГАЗ-53

-

строком

30 проц.; 35 проц.;

-

має у Відні, Мілані, Лондоні, Франкфурті-на-Май­ Ні, Парижі, Брюсселі, Хельсінкі, Москві, Амстер­ да:."Іі, :Копенгагені, Нью-йорку, Тель-Авіві, Цюриху, Будапешті, Осло, Торонто, Стокгольмі.

ук­

як

ТОРГІВЛІ

установив

зокрема:

душний теплий прийом. Ті.'Іьки вкладники банку мають можливість отри­ !\ІаТИ кредит на споживчі Ці"lі та на житлове бу­

йому

УПРАВЛІННЯ КОН КОМУ міняє:

-

карбованців

високі

років

опорою

існування

користуватись

понад 5 років понад 10 ронін 30 проц.;

договірних

Наши:v~

ки

пра­

наЦіонального лихі

<<Україна і.>

населення,

процентів.

самим у переломний

що під час його мирного правління ці землі, <<Цві­ ли в багатстві й славі>>.

ко­

накопичувальних:

по

MO:vieHT

зазначають,

акЦіонерного

мі·ста Бровари дово­ що, починаючи з 1

банк

вкладах

шанс!

дівництво.

ста

земель

року,

по

по цільових

чужо­

іСТОріЇ БОНИ збе­ реГЛИ в українЦів чи ру­ синів, як їх тепер нази­ вали, почуття нультурнГJї та політичної Цілісності. Це почуття матиме вирі­ шальне значення для їх­

року.

оскільки

літописи

по

раїнської державності. У Цій ролі обидва князів­ ства перейняли велику частку київської спадщи­ ни й водночас запобігли

Після смерті Лева в Галичині й на Волині князював його син Юрій. Напевне він був добрим

ЖИ11Р

рюку.

відповІдаJІьвість

позипІ10

ство

5-67-52

ДО ВИМОГИ 10%; по термінових: від 1 до 3 років 20 проц.; від 3 до 5 років 25 проц.; понад 5 років -30 проц.;

католи­

чужозе.Іших

поточноr·о

проценти

-

* * *

лише його підданих, а й сучасних істориків, бо, очевидно, з нею був по­ в'язаний раптовий кінець топису

такі

продовжу­

ПРОТЯГОМ

проводив за читан-

і

жовтня

політиЦі

потурання

Росії

матеріа­

телефонах:

республіканського

мерційного АПВ <<Україна>> дить до відома вкладників,

земцям. Так власна знать позбавила Галичи­ ну й Волинь останнього князя. З тих пір західні українЦі потрапили пі~

у

зосередив­

та•Ішх

справах, міст,

цизм

Не

диплома тичній

на

внутрішній

намагання

вини­

участь

Відділення

та­

свою владу. Такий курс призвів до сутички з бо­ ярами, які й отруїли йо­ го у 1340 р. нібито за

Во­

взаєминах

брати

за­

вав підтримувати міста й намагався розширити

проти­

нерідко

а

по

• втрачайте свій

Не

союз із тев­ проти литовЦів.

Юрій-Болеслав

су-

напруженість. і

У

тимчасово

о· лаблені. Ннязь Володимир

раніше

поляками,

в

і

5-45-73.

про­

кож відновив

.сп~кою,

захщш

були

инський

землі,

~. :тлє ні

дн?.сн?го и

ь•'){,вав

напо-

ст. Галичина

ол

л

агре-

Лева, - на

збувають сировину

АДМІНІСТРАЦІЯ БФУБ <<ВІДРОДЖЕННЯ І!),

редників.

поль-

на

ку ІІІ

За довідками звертатися чи

попе­

сивну п прикінЦі

Телефони:

ВОЛОШИНЕНКО.

виходІГТЬ

Дні

щ

Незважаючи на поль­ ське походження, він від­

ю~

І

зовецького. Змінивши ім'я на Юрій і прийняв­ ши православ'я, новий

західн·

Незва

І

Болеслава Ма­

ського т'ні в Нракові.

АДРЕСА

держадміністрація.

Газета

загинули в бо­ монголо-татара­

-

там

дукцію,

Нали в 1323 р. помер останній князь місцевої династії, знать обох кня­ зівств обрала на стіл польського кузена Рома­

новичів

України

купують

українському клієнту, товари, сировину, про­ послуги тощо. Дякуючи цьому методу, вдасться різко скороти­ ти термін оплат!f різних операцій між підприєм­ ствами двох республік. Броварська філія може За бажанням клієнта запустити rроші клієнта в обіг. В цьому випадку КJІієнт одержує або свій відеоток, або обумовлену частку від прибутку.

та­

вважати,

ми.

Ук-

він навіть домаг

воро­

існують

піДстави

що вони ротьбі 3

для

міжусо ні

тел.

Засновники колектив редакції газ-ети, Броварські міська і районна Радн на.рюдних депутатів та район­ на

кож

.\ктив

Польщі, в

політику,

автомобіль ГАЗ-52 (бортовий чи автобудка). Наша адреса: Бровари, ву.1. Київська, 139,

Красовського, 22.

)І(ИТТЯ»

у

нула

Бро·

• «НОВЕ

Лев

які

Протягам 100 років після смерті Данила на Волині та Галичині не відбувалося особливо по-

промкомбінату, який знаходиться у м. варах,

ж

звести

від

такии

СПОЖИВСПІЛКИ

жу

проводили

навіть

ням

u

ПРОМКОМБІНАТ

на

Нарпат.

із

позбутися

наступні

78-83, 85, 86, 88).

раїни

діяльності,

ін

да.вши західним україн­ цям приклад, який вони насліду•ватимуть в усі

у

Яке життя,

вал

їхніми

претен

союз

після занепаду Ниєва Га­ лицько-Волинське князів­

починала

Початок

майбутніх

в

князі

незалежну,

Честолюбивий і невга­ мовний Лев був пос~ій­ но втягнутий у політичні конфлікти. Нали в Угор­ щині . помер останній із династії Арпадів, він за­ хопив За:карпатську усь,

війнах

ту

ло-татар

1301) (1270-1289).

бажаючи

ль

князем

підвалин

вступили

лицаря:v~и Тевтонського ордену. Стосовно монго­

Левом (1264та Володимиром

заклавши

Галиць­

філософом>> і найбільше часу

був змуше­ територіаль­ Данилові в

(Продовження.

синами

вони

пасивнішим до певної

наслідувався

в

вите.'ІіБ.

на

країна

міри

правили

ко-Во.lинському князівст­ ві. Занепокоєні зростан­ ня~! могутності Литви,

енергій­

діяльним

пред­

Юрія Андрій і Лев, котрі разо;.т

підприємств

продукцію,

.ТІи, комплектуючі. Але при сьогоднішній фінансо­ вій плутанині здійсюІти взаєморозрахунки між фірмамн двох республік дуже важко. Перераховані rроші ідуть із банку в банк дуже довго, а іноді і зовсім не прнходя1ь нлієнту. Чи можливо якось обійти цю жорстку перепону? - Можливо! відповідають в Броварській фіJІії Українського банку <<Відродженню> (БФ"УБ ). Для цього українське підприємство повинне до!\ювитися із своїми російськими партнерами пе­ рерахувати належні йому кошти не на свій ра­ хунок в Укрзінському банку, а на кореспондент­ ський рахунок Броварської філії Українського банку <<Відродження~!) в •Москві. Сво! кошти клієнт одержить із кореспондентсько­ го рахунку московського банку в Броварах. Або, за баж<.~ннлм нлієнта, цими грішми Броварська філія буде оплачувати в Росії все те, що потрібно

династії Ро­ були сини

За Галицько-Волинським літописом, він був <<великим книжником і

Сходу,

князів-

і

у Галичині й на Волині -

останні;.ш

нилові не вдалося утри­ мати Ниїв, як і не вдало­ ся ЙО.іVІУ здійснити свою найважливішу мету

дитися

литовський

князь

своі

ним

з

засну­

окремої

Дво:v~а

стереотип

-

на

вання в Галичині

ставника~ш мановичів

Установле­ Данилом і

Васильком правління

кала

Намагаючись

особливо

Мазовецькому

стві.

соц

мітних змін. ний князями

між

и

помічного ·~· ку

що

лицький на західних су­ сідів. Великим авторите­ том Галичина користува­

у

піднесенн

Га­

му.

його справляв Данила Га­

лася

воло­

ьку

монголо-татар

то­

впливу,

відновлен­

ола

спромігся

при­

послаблення

уго

П бо

ського

антимонголь-

звели го

руйну­

які він так

ської

із

одного з найви Східній Єв пі. Проте не · його плани вінчалися успіхом. Да­

зводив.

Невдачі

та

рівня

монголо­

наглядати

кня­ на

видатними.

розширенням

сію. ність

щення. Із каменем на серЦі Данила був змуше­ ванням мурів,

і

ську

татар, або стати перед загрозою негайного зни­

ний

і

дінь бюь а Дан лицький с имува

несподівано

рушило на Галичину та Волинь. Монголо-татари поставили Ро.мановичів перед вибором: або розібрати стіни всіх уwріп­ лених міст, лишаючи їх безборонними й залежни­

справді

Водночас

У

татарське військо на чолі з

Гертрудою

ті складні обставини, в яких йому доводилося діяти, його досягнен

успіхи, йому не вдалося здійснити свій задум, та ще

Бабенберзького

правителів західних зї:вств. НезважаЮчи

1254 р. Данила розпо­ чав цей військовий похід. Незважаючи на перші

платити

політичному

У 1264 р. ПіСЛЯ май­ же 60 рОКіВ ПОЛіТИЧНОЇ діяльності Данила помер. В українській історіографії його вважають найвидатнішим з усіх

за

Ниєва.

у

трон.

турбо­

хрестового

зго­

своїх

зробив спробу, хоч і не­ вдалу, посадити його на австрійський герцогсьний

короля.

о.сновною

дати

двох

Центральної ЄВІро­ Використовуючи

престолу

й у 1253 р. в Дорого­ чині на Бузі посланЦі па­ пи коронували Данила як Проте

шлюб

ницею

галиць­

князя,

на Мін­

шлюб як засіб досягнен­ ня зовнішньополітичних Цілей, він одружив сво­ го сина Романа з наступ-

церквою.

кого

Ж

волі

довелося

на

участь

згодом

стане важливою й постій­

ською

того

ДіТеЙ іЗ СИНОМ і ДОНЬКОЮ князя Данила. Активніше, ніж будь­ який інший галицький правитель, Даннло брав

пе­

володінь під юрисдикЦію

уперше

До

доброї

Багато свою

метрополії.

•ІІІІUІІІІІІІІІІUJ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІUІDІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Іннонентія

проханням

стантІшополя

Йорисьного університет у (11анада)

дружні

Польщею

Невдоволений

Юрій отриюує згоду Нон­

професор

-

р.

1303

рішенням митрополита київського перенести свою резиденЦію до Володими­ ра на північному сході,

•НІІІІ.ІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІUІUІІІІІІІІІІ!UІІІІUUІ!ІІІЩUUІІІІ'

пану-

ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ З РОСІЄЮ? БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Русі>>.

переконливіше

свідчить про його автори­ тет подія, що сталася у

YRPA ЇН.И

Дани­

ла міг проводити досить незалежну зовнішню по­

<<Король

Ще

ІСТОР ІЯ

настільки князь

титулом

• .N'!! 89 (8332)

ж и тт .Я»

сН О В Е

І дітям~ і дорослим ...

загонів

Галичині

Волині

.'І

{--./

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ і ІІІІІІІІІІІ

надан­

допоміжних

голо-татар

(_-

обов'я­

під час нападів на Поль­ щу й Литву. Вплив мон­

літику,

р.

1992

монголо-тата­

зводився

ня

27

Київська,

сільського масової

Індекс Друк

господарства

роботи

-

ВОЛОШИНЕНКО.

154.

суспільно-політичного

4-04-81;

кований

61285.

високий. аркуш.

&РУК&рвІ:

Киівського

обласного

управління

поліграфІУ І квижково1 торгівлі.

Киівська

об.аас:т~о,

Обсяг Тираж

дру-

4.945

примірників.

Замовлення

друкарня

К:ОР­

11.

Бровари,

у ву.І,

справах

N•

5061.

видавництв,

І(вТвс:ьІІL

ІМ.

·

#89 1992  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you