Page 1

8!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ї!!!!І!І8.-.".-!!!!!і!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• П РОЛ ЕТАР І ВС ІХ І( РА J Н, ЄД НА Я Т ЕС Я f

О Р ГА Н

& РО В А Р С Ь І( О ГО М І С Ь К О ГО І( О М І Т ЕТ V К о· М V Н І СТ И Ч Н О J П А Р. Т JJ V К р· А J Н И. "М І С. Ь К О ·J І .рА Я О Н Н О J РАД Н А Р ОД .Н И Х Д Е П У Т А Т І В І( И J В С Ь КО J О 6 Л А С Т І

* М 89

Газета вИходить .з 17 квітня 1937 року

ПРО · РОЗВИТОК·

вІдбувся нещодавно в рад~ госnі сПлоск.Івський•. На

заходи

по

дальшому

витку колективного

иицтва

роз­

ЦентроспіJЩі і Радам Міністрів союзних рес­ публік запропоновано за; безпечити закупку лиш­

городництва•.

1

В ній передбачено забезпечити в. 1986-1990 ро­ ках . приріст по 1-1 ,2

ків сільськогосподарськоr продукціІ у членів ~адів­

мільйона · садовиі ділянок

ницьких

товариств

ін­

ших

забезnечити

порядку

споживчоr ноопераціІ до­ говорів Із садівницькими товариствами, які перед­

садівництва

бачали б взаємні зобов'я­

встанdjленому

земельіІ:их

ділянок

колективного

і

надання

городннцтца.

агроqром

вати

і

оргапн на. місцях дено організацію

укладення

ствами

у

для

та

організу­ підприєм­

організаціями

зання сторін по прийман­

На Держ­

. СРСР

громадян,

та

у кdлективних садах що­ року. ради Міністрів со­ юзнfІ" республік повинні

його покла­ поста­

ню,

продажу

і

вивезен­

ню

сільськогосподарсько'

продукціІ.

Розширено прийманні в

чання садівницьким · това­ риствам і колективам го­ родників садивного мате­

товариства

пільги при садівницькі непрацюючих

учасників Великої Вітчиз­ няноr війни і ветеранів

ріалу й насіння ·плодових, ягідних, овочевJІх, квітко­ вих та інших культур.

Збройних Сил СРСР. Пе­ редбачено ряд 1 Інших за­ ходів для поліпшення

Передбачено заходи по збільшенню випуску для продажу населенню літніх садових будиночків, за­

транспортного, побутового 1 торговельного обслуго­ вування членів садівни­

безпечення

цьких

повного

з

1987

задоволення

року

товариств

і

колек­

треби населення в основ­ них видах будівельних

СРСР

сПро

ня

гослод~ств

юрис­

району.

«Про зав­

дання господарств

по ви­

ко,нанню

XXVII

рішен&

дальше

управлін­

вому компле'І<сl краІни• виступив перший заступ•

ник голови Біпик.

агропромисловим ком­

плексом• та «Про дальше удосконалення ного механізму рювання

в

економіч­ господа­

агропромисло-

Р АПО Ю. Д.

Учасники сдухали

семінару за­

питання

про

впровадження внутрігоспо­ дарського розрахунку і колективного підряду в

господарствах

1985

роцІ

і

'

району за

в.

чотири

місяці цьосо року та чеко­ вої системи кон'rролю ви­ трат

в

госпрозрахункових

• Ш:Дрозділах

.радгоспів сВ€ликодимерський• 1 сПлосківсЬкий• та інші. Г. ПЕТРОВА..

НАШ КОМЕНТАР===================================================

.

Гаряча пора нині в кор­ модобувників господарств районного агроnромисло­ вого об'єднання. йде сіно­ кіс. На плОЩ[ 11799 гек­ тарІ:в вирощено сіяні і на 21356 г~ктарах природні трави. Іх зібрано уже на 3865 гектарах. Заготов­ лено 1253 ,тонни сіна, 3496 тонн сlнажу. виго­ товлено 659 тонн віта­ мінного трав'яного борош­ на ці'Нного високопо­ живиого

корму.

Високими темпами йде збирання трав nершого укосу ·в радгоспах сАван­ гард•. імені Докучаєва,

. імені

60-річчя с Русанmський•.

господарствах

дбали

. СРСР,

У

цих

вча:сно

по­

ремонт техні­

npu

ки, створили механізовані

збирапьно-транспортні за­ гони·, розробили чіткі пла· ни робіт на кормовому полі, вnроІВаджують ко­ лективний підрЯд і госпо­ дарський розрахунок. Все це приносить бажані ре­ зультати. ·

· Добрі (ТАРС).

рів

спектори по кадрах,

тивів городників.

по­

з'їзду НПРС, постанов ЦН НПРС і Ради Мініст­ удосконалення

З доповіддю

матеріалів, санітарно-тех­ нічному обладнанні.

саді&

6 червня 1986 року . * Ціна 3 коп •.

П'ятниця,

ньо~ були приС'у'rн1 та­ кож голови профкомів, ін­

ти

САДІВНИЦТВА

*

СЕМІНАР ПР АЦІВНИИІВ ЕКОНОМІЧНИХ СЛУЖБ

-

КОЛЕКТИВНОГО Рада Міністрів СРСР прийНяла постанову сПро

(7170)

справи

ництвом

. мів

з

вироб­

зневоднених

на

кор­

Семиnолківській. \

Прискорити темпи сінозбирання БогданІвській та НиУвсь­ кій птахофабриках, а та­ кож у радгоспах сПлос­ ківський•. імені 60-річчя СРСР. Тут запаси трав'я­ но•го борошна й січки ста_­ новлять більше два,ццяти процентів до річного пла­ ну. Так, колектив Семи­ nолківської птахофабрики виготовив

уже

цих

кор­

м!Lв 200 тонн, радгосn сПлосківський• 172 ТОІ)НИ, що значно бІльше, ніж на цю дату 'rOPiK. Нраще, ніж у поперед­ ні роки, заготовляють сІ­ но із багаторіЧних трав першого

укосу

робничники ні 60--річчя

кормQви­

радгоспу іме­ СРСР. Вони

Погодні нього

умови

року

нинІш­

склалися

що збирати

сіяні

так,

трави

сліД негайно, ие чекаючи їх повної бутонізацІї чн

колосіння.

Однак,

госродарств

чимало

Запізнюються

з косовицею.

Так, у рад­

му

стає

непридатною

до

згодо-вування.

У кожному господарст­ ві турботу повинні зосере­ дити,

у

п-ершу

чергу,

впровадженні

на

прогресив­

них технологій заготівЛі ІН'ОрМіtв. Необхідно з пов­

госпах сЗаnлавний•, сЗо­ ря•. сЛітківеький• прак­

ним

тично

тиляційні установки, прес­ лідбирачі. Зелену масу слід зберігати у капіталь­

rце

не

пристуnили

до скиртування сіна. У більшості господарств не включені в роботу агрега­ ти

по

виготоошенню

тра­

в'яного борошна і січки. Зволікають цею трав

рез

Із

косови­

в основному че­

незадовільний

техніки. У.

ремонт·

деяких госпо­

дарствах піД·

час сінажу­

них

мів

дасть

ціЛі, надої

,

При

Дотрима<Ння технології ·заготівлі 1 зберігання кор­

сліДок

кор-

вкритих

плівкою.

_ти.

технологічних вимог. Вна­ частина

·аr­

закладанні її обов'язково треба до~авати нонсерван­

торік.

цього

crropyдax,

полімерною

вання

дотримуються

вико­

сушильні

;регати, вентилятори і вен­

припасли його уже 400 тонн, що на 30 тонн більше, ніж на цей час

не

навантаженням

ристов-увати

взимку

можливість

значно

зменшити

витрати зерна на фуражні

одержувати

високі

.

~он~а ідеологі~ноіро~ти~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Більша резу.л_ь татив~цоті J ВИХОВНІЙ РОВОТІ

Обов'язок nартІйних орга­ нізацій, ідеологічного активу

ПІдсумкові завJІТТІІ в светеІІі JВарксвстсько-левІв­ ськоі освіти проводІШІІСІІ · по теМІ: сЗраставвJІ pOJi1 партії, рівИJІ П полІтJІ1ПІоІ, fдeoлorl'Diol та організатор­ ської діuьності•. Характерною Іх особлнвІсТJО стаJІо

ти

В першу чергу це сто­

ступів ків

будtвельних

конструкцій,

Високу

активність.

зо­

продемонстрували

слухачі шкіл основ марк­ сизму-ленінізму по курсу

.

сПитавня наукового ате­ Узму• заводу нестандартного комунального обпад·

~нання (пропагандист Г. М.

Науменко), наукового ко­

мунізму по курсу сАнту­ альнІ питання ваутріш· ньоУ і зовнішиьоУ політн­

ки НПРС• заводу пласт­ мас (пропагандист А. С. Бортяний), школах моло­ дого комуніста нічного заводу

світлотех· і радгос·

'Пу-комбінату сНЗ.Литянський• Імені 50-річчя СРСР , (пропагандисти І. П. Дітковський та В. В. Деревинський) та інших. Присутні на підсумкових заняттях тут тісно nов'я­ зали

теоретичні

положен-

ви­

праць

класи­

марксt~зму-лен1нізму,

документів ·партіУ. Але

.

занять

із

зІрвано

тресті

слухачі

сАктуальні ~рішньоУ

і

школи

проблеми зовнішньоУ

пОJl'lтики НПРС• на заво­ порошкової

металур­

дист Г. О. 'Хасрламов по­ ~оровив nрисутніх із за­ кінченням навчального ро­

самоза·

чи

nере­

несено заняття в СПМН580, РВУ обпмісцевпро­ му,

заняття

пропагандис­

спокоєнням. На заводі сТоргмаш•. у радгоспі сАванrард• внаслідок цього була низькою явка слухачів. З незрозумілих nричин

свузь­

заважа-

гіУ імені 60-річчя Радян­ сько! УкраІни. Пропаrан­

ти підійшли до підготовки й проведення підсум­ кових

ЩО

той

насторожує

організаціІ,

ліквідацію

РUвно у визначений час ЗібралИ'С'я на підСУ!ІfКОве

ді

факт, що окремі партійнІ

НиІвськоУ птахофабрики. крема,

час

використовували

положення

комунального

алюмінієвих

rilд

ділами

про

сБроварисtль­

ку і запросив до активноУ участі в nідведенні під­ сумкіВ занять.

Першим

· ·

виступив

на­

чальник цеху N2 5 А. М. Тоих08ИД. Він висвітлив

nитання cXXVII з'Ізд НПРС про докорінну nе­ ребудову партійної ро­ боти та дальше піДвищен­

буд•.

ня ролі і віДnовідальності

Не можна назвати нор­ мальним 1 те, що окремі секретарі парторганізацій не пише не організували

своєму виступі він поси­ J.Іався на конкретні при­

. контролю за 1 ефективним

своєчасним

проведен­ /ням занять, але й самі не взяли в них участі.

,

Уже н~ближчим часом

·розпочнеться

комnлекту­

вання мережі шкіл систе­

ми політосвіти на 1986навчальний рІк.

1987

чів марксистсько-ленін­ ського світогляду.

nартійних організацій•. В

клади з роботи первинноУ ·партdйноУ організаціІ це­

Л. ВАЩЕНRО, завідуюча кабінетом по­ літосвіти міськкому пар­ тії.

кий короткий час можна впровадити в цеху робо-

тотехніку. Тепер вона успішно

nрацю~.

чальник цеху по випуску товарів

широкого вжитку

На питання про необхlдн•ість безустанноі боротьби за чисте і чесне

об~иччя партійця, за. здій-

снення принциповаУ кадрової політини зі знанням справи

відповів

заступник

чергу­

нагадувати

про

сплату членських внесків.

Змістовно ступив

по

цікаво

ви­

третьому

пи­

1

танню підсумкових за­ нять про зміцнення зв'язку ідеології з жиrr­ тям, збагачення духовного світу людини Е. М. }{ри-

-

куно·в. Він говорив про необх.1дність · посилення

lдейно-.:виховної

роботи в

колективах,

не-

обхіДність усnішного вико­ нання державних планів,

тооо;о забезnечення чіткої

fЩНоСті

слова 1

діла в

кожоом}f виробничому під­

розділ.і ..І Начальник

виробничо­

диспетчерського

Е.

П.

вlддlлу

Нотов зупинився в

основному питаннях.

на виробничих Він · закликав

наполег.І{ивіше

за

якість

боротИся

продукції.

Наприкінці пропагандист Г. О. Харламов піД­ вів rtідсумки заняття, від­ значив

позитивні

і

нега­

тивні сторони окремих ви­ ступів. подякував слуха­ чам за активність, вияв­

лену

при

ми.

Обговоренні

те-

Н. ФЕДОРОВ.

1

Підсумкові заняття в системі комсомольськоУ політосвіти у більшостІ

, , організацій ЛНСМУ · йшли .Jia вИсокому

nро­

ідей­ но-поЛітичному та органі-

.

за:нят~. В окремих із шиІл на завоДі «Торг­ маш• було присутнІх ли­ ше 50.:......60 процентів слу­ хачів.

На низькому

віДділу заводу В. М. удомьотов. Він nідкреслив, що не повинно _бути місця в нашій роботі пустій ба-

чат застосовувати одержа­ ні знання на nрактиці. Глибока ·й . зацlкавлева розмова велася в ході за~

кому

і ділом ми повинні вlдпо-

няття

нізаціях.

р

лаканині.

'J'ільки

словом

готовність

на

юнаків

заводах

і

дів-

пласт­

оргаНІза­

Ційному рівні пройшли за­ ключні заняття в тресті

зац1йному рtвні, показали

сБроварисільбуд•.

місь-

інформаційно-обчис­

лювальнО'Му

Центрі та Ін­

ших ·комсомольських орга­

Ось

чому

най­

вісти на заклик партії різко nідвиrцити продуктивmсть праці на основі

мас·, алюмінієвих буді­ вельних конструкцій, де­ ревообробному комбінаті ..

ближчим часом комітетам ЛНСМУ цих та Інших ор­ г~нізацій необхідно на

ного проr1ресу.

лися підсумки

nроаналізувати · nідсумки мину ло го навчального ро­

на·чалЬJІИк цеху М

за

.

виробнИ'Чо-диспетчерського

наголошував на необх.ід­ ності здійснення більш контролю

на

народн<>У Дружини, а окремим навіть дово­

~~ ~~о:2в:~о~: і~ч~:\ Нв обійшлося і без ·нвдоJііків

бенник.

досягнень

виконанням рішень, що приймаЮ'ГЬСЯ на зборах. Не всі Bi'PИJJH, що за та-

виходять

трудових

В доповненнІ по першому питанню виступили на-

ху, ІндивідуальноІ відnо­ відальності комуністів за стан сnрав на виробництві,

належного

щди

. вання

диться

За єдність слова і діла

застосуваввJІМ

колективів,

6Q-річчя РадянськоУ Ук­ раІни, пластмас, нестан­

обладнання,

із

ня з практичними

сується шкіл системи по­ літо,світи на заводі порош­ кової металургіі Імені

дартного

рівні,

nроаналізувавши

ких ·міСЦЬ*•,

те, що здебІJJьшоrо пройпшн вони орrавlаоваВ:о, на ва~ лежиому fдейно-полІТВ'ІІІоІІІ)' активних форм навчаJІІUІ. ·

-

підсумки навчального ро­ ку, що закінчився, подба-

ють формуванню в слуха­

науково-техН'іч-

його виступ

доповнив

3

А. п.

Фом-енко, який навtв nриклади із життя парторганізації про те, що деякі кому-ністи проявляють недисципліновані-сть, не~ заІІ-

Тут

критично

аналізува­

навчально-

го ро·ку, йшли бесіди за темами, що вивчалися.

Проте не скрізь nропа­ гандисти і комітети Лl\СМУ з усією ві,ІІпові­ дальністю nідійшли до проведення піДсумнових

своїх

засіДаннях

глибоко

ку, зосере,фівши особливу ~агу на nроблемах і не­ долЩах з тим, щоб враху­ вати їх у майбутньому.

П. ІВАНЕНRО.


2

*

стор.

червня

6

року

1986

«НОВЕ

ЖИТТЯ•

СЛІДАМИ НАШИХ

ТРИБУНА СЕКРЕТ~РЯ ПАРТОРГАНІЗАЦІІ==================================================

о

СОБЛИВІСТЮ в робо­

ються недоліки, але й ве­ деться коЛективний по­

ції такого великого колек­

шук

є те, що станом на 1 січ· ня 1986 ,року перегляну­ то 2.474 норми. У І квар­

вану

тиву,

становища.

талі

рів

план

тань, які повинні постійно

Наведу такий приклад. Торік на засіданні пар­ тійного бюро заслухову­

перебувати в полі зору ко­

вався

ті партійної організа­ як

яаш,

є те,

тут надзвичайно· чітко

що

силадно

онреслитн

коло

пи­

муністів. Гщ:подарська ді­ яльність і здійснення про" грами

соціального розвнт­

ку, вирішення проблем внутріпартійного харакТе­ РУ і турбота про зростан­ ня авангардної ролі чле­

нів партії

життя.

Досить на

мить

випустити

якусь

докладати

Цю

рівня

істину

праці•.

часу.­

номуністи

за­

воду алюмінієвих буді­ вельних ионструнцій усві­ домлюІО'l'ь в усій повноті, тому й намагаютЬся вирі­ шувати наявні проблеми в иомплеисі, послідовно.

вся організація до питань ва,

виробницт­

впровадження

в

нього

досяг.нень науково-техніч­ ного npo11pecy. У · цьому плані нами вже нагромад­

жено певний досвід р~ ти,. на но

праитиці

форм

і

вання

яиих

ний ефеит. них

форм

значальних,

розгляд

досягнутим

данн:І.

процесі підго­

ся,· що

ху

питома

вага

тех­

ви­

иардннальних

випадках

вона

Інтенсивного

шення

Якими б вагомими не бу­ .Ли досягнення в тій чи ін­ шій сnраві, досить часто в них можна nобачити не­ використані резерви. Тоб­

господарювання.

реглядаЮ'Ї'ься і продук­ тивність праці зростає че­

то те, що може стати Ім­

рез це- надто повільно. Ви­ явлення цих спідводних частин• айсберга і стали предметом заЦікавленоУ розмови. Що ж змінилось після неї? Після засідан­ ня партбюро роороблено

кІв 1' досягнень.

поліпшенню праці і впо­

на

виготовлення

щомісячно

в

про­

пІд­

пульсом до довести

.це

нових на

родтноrо

1985 в

споживання

можна

в

громадсько­

членИ

нормування. Ре·

зультатом

усього

цього

бованців.

ництво

·

ОсобJІВВою гордістю став у ГаІІІІ'Іах куnтурво­ спортивний комплекс. Тут пр&ЦJОють хорові КОJІ~­ тивн. вакальні ансамблі, аrІтбрвrада, І'урТКВ :худоа­

иьоn слова і дРаматJІ1ІВВЙ, авсамбJІЬ троІствх му­ зик. сеКЦія аеробіки. 14 rуртв1в об'вдвУJОТЬ пqвад 11оловік. Та

ще

.цев'я:ть спортивних

200 · спортсмевІв

секцІй. ВСІО

і спрямовує коордивацlйва рада.

На зніМках:

ради,

в

JПСому

вгорІ

-

беруть

роботу орrавіз}'в

заЩаввs

уqасть

вІДвtдують

,

коорАВВаціЙІІОУ

.секретар 1 rолова вввзу -

парпому

М, І. Дзябко (крайній зліВа) КОJІГОСП)' В. І. Лавришннець ~У центрі); ввступав аrітбрвrада в супроводі авсамбJUО тро1ствх музвк. Соліст механік комоспиого цerem.вoro вuод1 Василь ГерН'І.

Фото Г. УдовН'Іевка.

.

(Фотохроніка РАТАУ).

техно­

народного

Розроблено

своєчасне

втручання парт­

бюро стимулювало --дІІ вJд­

Можна назвати й інші питання, які перебувають

речний. Але ж увагою не

оплачує

профспLпковий

комітет.

UЦо ж виходить? У кім· натах килими і холо- 1 дильвики, на кухнІ електроплити,

вже

про

не

гарячу

кажучи

воду,

Ін­

ші побутові зручності, ді­ ють гуртки (наприклад,

варчан своУм домом нази­

крою і пошиття та макра­

ме на фабриці верхнього

вільні побутові умови для: мешканців. А у нових де­ в'ятнпо~рхівках тресту

сБроварисtльбуд• та фаб­ верхнього

кімнат,

що

даткові

зручності,

створює

до­

сприяв

затишку.

великій мірі

затишок у

залежить

f

віД самих хлопців та дlв­ ча't. Tat< само, як 1 змlс· товний відпочинок у ви­ хідні ДНі, ВіJІЬНі ГОДИНИ •. Ному,· як не молоді, ви­ явити

ініЦіативу,

_заручи­

тися nідтримкою комітету комсомолу. адмін1страціІ

_

дитячого трикотажу), про­ водяться лекціУ відпочинку, а

1

вечори молодь

...

нудьгує.

Чого ж Хй не вистачає? (.Rк правило, дискотеки, :вечори відпочинку в гур­ 'І'ожитках

на адресу партійних органі~ за цій цеJсtв .N!! З (секре­ тар В. О. Федорко), N!! 5 (секретар В. В. Рибалко) та інших. /

У тому. що партійне бюро, вся парторrанlзацlя, весь колектив Йдуть пра­ вильним

курсом,

сумніву;

немає. Але комуністи за­ воду алюмінієвих буді­ вельних конструкцій само­ критично оцінюють досяr­ не.ння. Не завжди ще пар­ тійне бюро домагаєтьсц своєчасоності і повноти ви­ конання своІх рішень, а цехові парторганізаціІ виявляють мало ініцІати­ ви у питаннях 1итенсифі­

кац1У виробництва. Ці та mші прQблеми м'И знаємо. і на їх розв'язанНі і ак­ центується сьогодні увага .всіх комунlстl'В nідприєм­ ства.

r.

ЯРМОЛА.,' парторrав1аа-

секретар

ц11.

диться. І ось у фойє гур­ тожитку з'являється ого­ лошення. Наприклад: ста­ кого-то числа. в стільки­ то годин... лекцІя сТВе­ резість норма життя•. Даємо гарантію, що меш­ канці не будуть у захоп­ ленні від .такого заходу. Чому? Саме слово слек­ ція• в нашій уяві асоцію-

1

вано передову статтю, пІй Ішла мова про те,

що комувіств

аародвІ

-

ковтр011ерв автобази .NЬ

2

безвідповідаJІЬво ставтпь­

СJІ до ввкова8ва своІ.х обо­

в'язІdв. Як повідомив редакЦіЮ секретар парторгавізацІТ..

автобази )і 2

С.

r.

ЄJJi-•

стратов, Критику визиаво правНJІЬвою. Виступ газе­

ти обговорено ва

групи

народвого

зборах

коитро­

JІІО. А на партІйвих збо­ рах, JПd вІдбуЛВСJІ 29 квітвя 1986 року, де об­ rоворювмоса ПИТ8НJUІ про

ввковаввя партійцSІмв ста-

. тутвях вимог, коІІJУВІстаМ -- народвим контролерам П. І. Породьку, С. В. По­

пову, В. М. ДеІІ'Іевку, Л. · В. Солошевку вказано ва відсутвlсть ІвlцІатввв у

виковаввl

Партійве біо

заслухало

дору'ІеиRJІ.

авоrобази

ормацІю го­

лови rрупи Н В. І. Свит­ июка ва сво«Jму засіданв1 і суворо вщмо ватажко­

ві дозорців за допущевl недоліки. На звітно-ввбор­ иlй ,овФеревцlІ, що від­ буJІася 27 траввя ц. р., глибоко проан8JІізовано ДІ· яльність

rруии

вародиого

коитроJІІО, кожного П ва. До нового складу

'UIIt'

fP7·

пи Обрано ів1ц1ативВ.НХ, JJI" МОГЛИВИХ комуністів В. І. Марущака, А. О. ІОр"ІВ­ кова, а також безпартій­ вих .1\. Авра~ову, Малу та Івшвх. До 10

r.

r. r.

че~НJІ ;передба11ево роз­ робити заходи по реалlза­ цt1

критИ'ІІІИХ

заувцсеQ,

висловлеНИх ва ковферен· ~1.

ефективну працю і здоро­

вий побут• триває. В · хо­

ді

його

також

F.ИХ

передбачає~сЯ

створення

організацій

первиІ{;_

товарист­

ва боротьби за тверезий спосіб життя. Поки що в таких

організаціях,

як

управління виробничо-тех­ нічної комплектації та ПМК-15 тресту сБровари-

проводяться

на

молодим

них

доводитсья у ма­

фойє

(ленінсь­

кімнатах,

червоних

ло пристосовані до цього.

здивуєш зараз телевізо­ ром. Не рідкість 1 культ­

чори.

ВИхlДНОГО ДНЯ, вартості

70

юсих

житку

тресту

у ГУрто­

сБровари­

сільбуд•).

Значить, не потрапляють

всі бажаючі на такі ве­

шукати

Всюди у планах куль· турно-масових заходів на місяць в лекцtї, Не остан­ нє місце в Ух переліку повинна займати тема ан­ тиалкогольноІ пропаган­ дИ. Не секрет, що у спра­ Ві виховання молодих від­ мовлятися від неІ, на жаль,

поки

що

не

дово-

форми

впливу

специфічну

на

аудиторію

Цікавою,

юрис­

том, лікарем. Або

вечір

запитань і відповідей, ди­ спути. Адже зуміли пласт­ масівці зацікавити слуха­ чів своУ!'4 тематичним кОй­

цертом сПияцтву- бійІ•. якому

інших,

далІ

слів діло не пішло.

· Нев­

взяли

участь

тисти Ннївської філармоніУ,

відомі

Всесоюзний

ар­

об,ласноІ поети.

рейд

РЕВДОБА

•За

світ

Указу

про

боротьбу з пияцтвом та самогоноварінням, та­ кий малий строк для

цього? Не треба, мабуть, пояс­

автори-

людиною:

в

АТП-11063, та

виходу у

вйхід один

тетною

ПДБП-2

сТеплицятех-

же рік, що пройшов з дня

Що ж ро~ити?

з

куточках і т. п.), які ма­

екскурсlю у Києво-Печер­

нещодавно

стріч

масlвців, спортшщі май­ данчики біля багатьох гуртожиткіВ. Нікого не

ську лавру, туристН'Іні по­

було

Нехай це буде зу­

база у nорошкІ.ВЦів, пласт-

дитячого трикотажу ми побачили .оголошення про

тресту

монтаж•.

іоних.

примі­

леньких

зе!. на виставки. У гурто­ житку фабрики верхнього

ціУ

бо пюди не прІІйдутв (так

часто-густо у гуртожитках

сами, як це зробили сіль­ будівці. Є своя спортивна

походи в кіНо. театри, му­

управління механlза­

нові

просторих

СПМН-

580,

на місяць. А вИхlдних днів випадає на мlс;яць сім або й вісім. до того ж

немає

промжнтлобуд•.

ється з чи~ось нудним 1 необов'язковим. Отже, не дивно, що УІ бур.е зірвано,

свЯта, не частІше, JПС раз

щень для масових заходів. Танцювати, спілкуватнея

nеретворити, скажімо, п1двм у клуб за інтере­

процентів

ЗОКрема,

му ЖВТ'l't. було опубліко­

ЧОМУ ДОЗВІЛЛЯ НЕ ЗАХОПЛЮЮЧЕ

1

Уздкн

ВИСЛОІВЛЮБалОСЯ,

к оитролерів"

Під таким заголовком 26 квІти ц. р. у сПово­

дитячого

ще й зручне розташувания

Везумовно,

мі! й бережливості, то ряд серйозних претензій

"Звіти народвих

саме з

міста показала, що зага­ лом в. них створені задо­

трикотажу секційне

реа­

РЕАД «ЗА ЕФЕКТИВНУ ПРАЦЮ І ЗДОРОВИА ПОБУТ»========

вають гуртожиток. А чи завжди юнаки і дівчата

рики

за

ВИСТУПІВ

\

· ВСЕСОЮЗНИА

Перевірка молодіжних гуртожитків багатьох підпрнємств і організацій

тири.

-

повdдальних ocfi>.

Безпе­

повертаються туди

ському селі споруджено два будивкв JСУJІЬтурв, 'Іо­ тнри клуби., п'ять бібліотек, два стадіовв, два спорт­

цеху

документацію н~ випуск .нових її видів. Словом,

семи.

радістю?

За рахунок комосttу Імеві КаJІtвІва в Цьому rlp.

Т()варlв

споживання.

кось одну JІІОдИну спитали: сЩо таке щастя?•. Відnовідь вияви­ лася лаконічною: сІЦастя - це коли вранці з радіс· тю поспlшаєш на роботу. а ввечері з радістю по­ чертаєшся додому•. Сьо­ годні багато молодих бро­

Закарпатська область. Ceno ГаJІИ1ІІ Тачtвс5коrо району за велИІd уепІ.пІ ' в. соціаJІЬВ€!:-куJІЬтурвому розвитку нагороджено По11есвою грамотою Верхов­ ноІ Ради УРСР.

ДудУка­

конструкто.рсько

сказати,

У спіХ?

В.

логічне бюро по розробці 1 впровадженню у вироб­

що намІчених рубежів до­ СЯІ1НУТО. Освоєно випуск восьми видів цих товарів запланованих

В.

начальнику

кінці минулого і на почат­ ку нинішнього років при відділі головного кон­ структо.ра організовано

році і ХІ п'ятирічці

цілому,

та

кон­

М. Ю. Соколову. Виснов­ ки з критики були зроб­ ленІ оперативно. Напри­

ltІУ прикладі. Підбиваючи nіДсумки роботи коленш­ ву по реаліІзації програми виробництва товарів на­

Торік план вшtуску това­ рі!! народного споживання в роодр.ібннх цінах пере­ виконано на 49 тисяч кар­

го бюро

структору лову

Ф. РО­

головному

контроль

ро анаJUзувався стан ро­ боти по посиленню еконо­

пред'явлені

В.

виробництві. ланки здій­

намічених захо­ дІВ. А~е й вlдповідаль­ нl'сТь за допущені прора­ хунки sони несуть нарІвні з керівниками пlдрозділ·lв. Ноли на засіданні партбю­

це й nе-

інженеру

спожи­

в ХІІ п'яти­

річці пере,цба'іено освоl'ти випуск нових Ух видІВ. У вирІшенНі усіх цих nроблем партбюро спира­ лось й спирається на це­ ховІ парторганізації, чле­ ни · яких · беЗlІосередньо

снюІОТЬ

комплексною

були

манову,

конкретно­

nри

руть, і

му

Спробую

лізи внкО'Нання цих норм. Причому участь у прове­

аналізу бе­

тензії

на.родного

вання. адже

. лі'Зацією

тоді комунІстам-головно­

пошу­

розділах проводились ана­

денні· такого

редбачено

товарів

зайняті на Саме низові

програмою на 19862000 роки. Серйозні пре-

поліп­

я

300

де йшла

споживання, як

же стати· гальмом на шля­

становить лише 68,6 про­ цента. Розкрився ще один

З RООРДИНАЦІИНОЮ РАдОЮ НА ЧОЛІ

два

партбюро,

мова про збІльшення ви­ пуску товарів народного

мо­

ніЧІНо обгрунтованих норм

ку

проблем госnодарювания · на засіданнях nартбюро. На них не лише конста­ туються факти, назива-

зали,

.

ЗОРУ­

Я не. випадково згадав про заспокоєність. В ок­ .ремих

дукції,

очікува­

Однією із та­ є

У

рядкуванню норм виробіт­

делних

методів, застосу­ дає

тоs-а­

випуска­

а також інших недоліків і обговорювалися на засі­

зрушено з місця.

товки матеріалу на роо­ гляд партбюро з'ясувало­

заходи по нормування

переВІре­

вииористання

нормування

момент: у результаті ате­ стаці'і і раціоналізації ро­ бочих місць .норми не пе­

Саме з таких поз:~Щlй підхо~ить партійне бюро і удасионалення

спокоєння

Не

єrься, зокрема, прис!трій для сушіння білизни. Ви­ робництво його стримує внеока вартість виробу в пор~внянНі З аналогами. Причини цього уnущенНя,

камінь за­

ПОЛ І

лlпшенню

маисн-

_вимог

зусиллями

номенклатуру

освоєно.

у колі уваги комуністів. Це зниження М.етало.­ ємкості виробів, посилеН. ня режиму екоиоміІ, зро­ стання продУктивності nраці, підвищення JПCoc'ri

ІМТЕНСИФІКАQІІ ВИРО6НИQТВА

мум зусиль, щоб по-верну­ ти втрачені позиції, до­ сягти

зниження трудоміст­

дера про ·виконання nоста­

начальника

У

з-лід контролю те чи ін­ ше питання, і тоді дово­

. диться

року

ми

звіт

нови Ради Міністрів СРСР_ сПро заходи по по-

ловні і другорядні. Вони всі головні, всі потребу­ ють першочергового вирі­ шення, бо так ставитися до них змушує бурхливий

нинішнього

відділу праці і заробітноУ плати заводу В. О. Бай­

інших аспектів життя не можна розділити на го­

плин

виправлення

кості виконаний на 121,2 процента. Рівень технічно обгрунтованих норм ста­ новить на цю дату 70,8 процента. Тобто спіЛЬни­

ці та багато

-

Шляхів

можна обминути і той факт, що не всю заnлано­

нювати, що вані заходи

можні

дати'

результат

з

всі вищеназ­ у сумі cnpo-.

-

позитивний ефективну,

повною віддачею робо­

ту на підприємстві і зміс­ товний (без ПЛЯШКИ) ВіД­ ПОЧИНОК.

А,

ЗНаЧИТЬ,

більше буде людей, які без вагань вважатимуть себе щасливими.

БРИГАДА:

С.

відповідаJІЬВВЙ секретар міськоі

МІРОШНИЧЕНКО, оргаиlзаціі , добро­

віJІьвоrо товариства боротьби за тверезість, Р. ЛИ­ СТОПАд, ва'ІаJІЬВВІС кабінету профіJІактвки меДви­

r.

твереаВВІСа, СЄРІКОВА, Івструктор міськкому комсомопу, Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО,_ коресповдевт сНо­ воrо жвтrв•.


«НОВЕ

1986

ЗА ВИСОКИЯ УРОЖАЯ

РОКУ

Вриrада

Довірено кращим механізаторам Нелегкою видалася цьо­ горІчна весна дщ1 хлІбо­ робІв радгоспу «РусаНів­ ський•. ВІд nочатку сІвби

но.

~ госnодарства наnолег1!!Иmо ведуть боротьбу за

Ще з осенІ в. господар­ ствІ заклали добру осно­ ву цІд май6утнІй врожай

ВонИ.

буряки,

якІ

'

кормовІ

ось

вже

гією.

ТорІц

одержали

кожного г.ентара по центнерІв коренів.

На

всJх

з

780

nлощах. .янІ

закріnлені' за ЦИІІJ колек­ тивом. уЖе nровели мІж­ р.яднJій обробіток куку­ рудзи. Нинішнього року вирощуємо l'ї на nлощі

-

молодІ

меха­

працює

nо-ударно­

му.

гектарів, у тому чис­ лІ на 60 гектарах на зер-

сnрияли

колек­

nІдряд, за

мето­

IYcnlxy

тивний

~м .якого

пІдрозд1л

·

стJіесlв,

сприяє

продуктив­

ностІ та доброму збере­ женню. Так, за п'ять м1сяц1в збережено 99,1 про­ цента поголІв' .я при плані

ripa· /

98,7, або на 517 голів більше нормативу. · Результативно nрацюва­ тн

членам

колективу

nомагають

висока

до­

квапІ­

фІ.кацl.я, володІння суміж· ною nрофесІєю слюсаря­

·

оnератора

чи

пташницl.

Саме завдяки ·цьому бригада витратила на ви­ робництво кожноУ тис.ячl

в хорошому технІчному станІ, у nримІщеннях nІд­ тримується належний мІх-

лише О .86

дешева

людино­

карбованців

rодннн nри плані 1,15. Вагато уваги в пtдроз­ дlпІ надають економІї кор­

. виникненню

nідвищенню. іІ

курку­

. яєць

мtіІ.

Не

втрат

пІд

Найкращих результатів у бригадІ домоглася nташ­

пиця

вальних робІт, автоматич· ної доставки до клІток та пІд час годування. Тому протягом n'яти місяцІв

кормових

М.

Сич. вІд

Вона кожно'!

несучки 118,9 .яйця при зобО!в'язаннІ 116,5 1 вико­ нала зобов'язання з вало­ вого збору .яєць на 106,9 процента. Головною заnо­

тисячІ цент-

1.64

· нера

Г.

одержала

завантажу­

на виробництво _яєць витрачено

копІІtок

.27

менше.

допускають їх час

З corop~

рукою

УІ

nри nланІ 1,76. Така органlзаЦІ.я праці к9лективу забезпечила низьку собівартІсть одер­ жано! продукцІІ. Кожна тисяча яєць копrrує не 49 карбованцl!в 75 копІйок. .як планувалося. а .на 14

_стали

•успІху

сумп1ннlсть. нІсть у праці.

QАИВИ~

самовІдда­ Набутим

трудовим. досвІдом право­ флангова щедро дІлиться

Із nодругамн по бригаді.

Л. МАДІНОВ, J'О.ІІОВВВЙ зоотехи11с па· хофабрвкв •

nригортачамн.

екіпаж

500

на

на. Дякуючи їм, нове уторське обладнанн.я пташинкІв бригади завжди

культиваторами,

урожай. Високими темnа­ м~. зІ знанням сnрави міжрядний об­ nровQДять роб:Jток кукурудзи механІ­ затори Анатолій Приходь­ ко. Володимир Вожук, Сергій Вfрич 1 Інш[ Всьо­ го на цій робоо'І зайняrо п'ять агрегатів. .КОЖен

техноло­

одержали

запобlrає

у птиці

несучку 111.8 .яйця цри nлані 107,5.

снили

виконання кожноУ оnера­ ці! залежить майбутнІй

дРУГИй рік . ВІІрощуємо за

астрахаJІсь~ою

та,

чисті,

ні-затори. Трудяться вони добросовісно 1 високоякІс­ но, бо знають: вІд якостІ

механізаторам.

обробили

це

по валовому збо­ РУ яєць на 106,5 nроцен­

цюв третій рІк, · а також мІцна трудова дисциnлІ­

культур

nосІви.

працІв~

· мІсяцІв

У колективІ по обро­ бітку овочевих І кормових

цю· справу д~ручили най-

Ії

роклІмат, суворо по за­ твердженому графІку nро­ водиться годування. Все

ники виконали nлан п'яти

Перший мlтр.ядний об­ робіток кукурудзи здій­

дуть

овоч~вих І, кормових куль­ тур. Тепер головне до­

' кращим

птахофабрики.

ють грунт на глибину шість-сім сантиметрІв. Третій мІжрядний обробІ­ ток механізатори nрове­

культур.

слІд

ал1стичному змаганнІ між підроздlпами Кнївсько'і

оснащеними лаnами-брит­ вами. А в ці дні розnушу­

врожай. старанно догляда­ ють посІви, дбайливо готу­ .ються до збирання всіх

як

на

рує з початку року в соцІ­

доглянутІ посІви. nроймає гордість за цей колектив -- один Із кращих у гос­ nодарствІ.

і до кІнц.я травня не виnа­ ло на nоля жодно'! краn­ :'Чни дощу. Але трудlвни-

глянути

ДИВЛ.ЯЧІ:!СЬ

Чому продукція

З. яку очо­

.N!!

лює камувІст Т. Х. За­ бродська, упевнено п1ди­

*

6 червня 1986 року

ЖИТТ"•

В. ДМИТРИЧЕНКО,­ дирсщтор

paдroc:IIJ.

Запорізька область. Наймо.п:одше в MeJitтoпo­ nl,- ue вже одне з поау­ nярвих СПТУ .Nil 40.

Приваблює воно суч:асвв-

ми .робі'DІІІ'ІІІМв спецluь­ востsми:

статіВ

оператор

а

_їr_·"/,/-

!'. -

і

_ •

вер­

ЧПУ, вuад'UІІС

токарвих

автомаТJІ1ІІІВХ

.

-~-::,::.·--:k:-::;;j:-~=--=--· --;.;;;'

~

і

>

'

' .f і

'

-

'

вапІвавтоматвчивх вер­ етатів та установок. Ви­

робничі майсТерві уч:вп­ ща маюn.

статввІ

ветпсвІ

вер-

иарк. Осво10ватв

смадву техвІку, Jdзвава­ тв секрети професlІ уч­ ням допомаr&ють досвід­ чеві ваставвики а базово­ го підприємства Мепl­ топопьськоrо

заводу трак­

торвих rt.цpoarperaтlв.

На звімку: у виробив· ..а майстервих уч:вmuца.

народних депутатІв Я. А. Стеценко, якому лист був надІс.ра.ний на розг ля.д, по­

вІдомив. що

Фо'l'о В. Дворвоrо~ (ФотохронІка РАТАУ).

дороrа уже

відремоитована. Держав­ тоІнсnекцією встановленІ дорожнІ знаки, .якІ заборо­ няють

У редаицЬо надійшов .пвст бровар'І8ВІІІІ8 М. П. Єременка. ВІв· сваржввсв на довrострокоавй ремонт радіомережІ. /

ВІдnовІв на

цей

лист

застуnник начальника рай­ вузла зв'язку В. П. Ко­ лісниченко. Він nояснив. що по ву лиці Па.nанlна nІд час реконструкцl'і ме­ режі електроnередач . бу­ ла зруйнована і радІоме­ режа. Зараз мережа вІд­ новлена. радІо працює нормально.

У редакцtю надійшов ІСОJІеІСТИВВВЙ JІВСТ Meuupul· цlв с. РожІвІСВ, в ному йшJІосв про ремонт доро­

rв вt.ц- 'ІІlщавоrо кар'єра. Застуnник

конкому

_

селу

авто­

голови

районноУ

ви­

Ради

о СОВЛИВОСТІ

ДН'l'$!'10го організму. функ­ цІональна недосконалість

тю бlпьше

тонн.

5

У

РожвІвськоrо приємства

торфопІд-

йшлосв

факти ввrотов.n:еІІІUІ

1

про­

дажу самогону. Назввuо­ ся, М.

зокрема,

прізвище

А. Ко:ш()ВоІ.

ВІj~nов;дь

тканин

rо жнтrя в цілому, ле­ жить обмlн речовин в ор­

який

змІнюється

зовнІшнІх ! факторІв. У

знайдено самогон І рІв

заКІваски.

По

80

літ­

вІдно­

шенню до неї зараз проводиться перевІрка по формі досудово'і пІдготов­

кість

ІІервовнх

незважаючи .на нервова система

те, що досягає

роовитку. Ця нестІйкІстІt нервових nроцЕЩіВ у nІд·

лІткІв nро.явп.яєтЬс.я у ви­ глядІ· емоцІйної збуджу·

гальмування

тей часто виникають тяж-

найбагатші во­ нашого орга­

uізму. Тканина· мозку дінІж у

сот

го

nІдходу до

сnрави,

-

нІше за сІвозміни вІдпо­ вІдала агротехнічна служ­ ба господарства, а меха­ нізатори лише виконувапk П розnорядження. Це. звичайно, скавувало нашу ІнІціативу. знижувало вІд-· повІдальність за долю врожаю. Тепер же, не в-трачаючи зв'.язttу з агро­ номами,

не

чекаємо

зІвок зверху. багато пи­ тань виріШуємо с:амі. Добре знаючи можпи·

сячі

ятливі

Тому паrрібно

ко

і

умови

для

швидко

1

тяжких ня яє

-

ознмоІ

поnередника

пшениці,

.яка

нагромадила в грунтІ пев·

ну кІлькІсть фосфору. можна внести тукІв знач­ но

менше.

З впровадженням

справляється

rocn·

з своУми

меншим скла­

кІ аrруєни.я, різнІ захво­ рювання. ПрИйом алкого· лю nорушує розумову дІ· .ялью.сть слабшає па­

наднирковІ. статеві зало­ зи. У nlдлlткІв ураження

м'Jn'Ь,

страждав

багатша во­

дорослих,

во­

на дуже швидко всмоктує

порушення

ритму

дихав·

r,~ислен­

ня і навіть до його _зуnин­ КІІ. Пара алкоголю, що. видІляється через легенІ Із

вІдбува­

кровІ, сприяє nошкоджен­ ню органІв дихання.

н.я.

Значні зміни

Алкоголь викликає ее~

ються в серцево-<:удиннlй системІ. У 15-18 років

яльностІ. .які суnроводжу­ ються неорганічними шу­ мами. nlдвищенв.ям кро· в'.яного тиску, змІною сер­

цевого ритму. Ці nору­ шення носять тнмчасовий

гастритІв.

Вживан­

наnоїв сnри­ у nІдлІткІв

·

-

виразок

ся

fi

при

швидке

багатьох

ураження

lнтоксикацl·

S!X. Під вnливом

алкоrопю

йознІ безпо!Іqротнl захво· рюваннл оргавlв травлен­ ня, nечІнки, нирок. ВІд­ мІннdю особливІстю шлун­ ку і кишечника є підви· щена nроникнІсть Ух сті­ нок. Тому всі токсичні ре­

хворювання нирок неф· рит. nІєпонефрит. Алкоголь також уражає

човини, шлунок

залози внутрІшньо! секре­ цІІ. в першу чергу щито­

.яні надходять в 1 кишечник. 11 то­

му чиспі й алкоrопь, J!Єf•

у

нирках

.явища

склерозу;

загостритися

·вндиу

розвиваються можуть

хронІчнІ

запозу,

за­

rіпофіз. ·

на

виробничих масивах гос­ nодарств новий сорт кар­ тоnл1 сВІхола•. Вивели його селекцІонери Укра 'ін- ськоrо науково-дослІдного Інституту картоnляного господарства сnІльно з ко­

легами з ВІлоруського НДІ захисту рослин. Сорт має хорошІ техно­ лоrІчнt властивостІ. FІого м'якнна містить близько n' яrнадцяти nроцентІв крохмаlJЮ, nри розрІзував-

ні не чорніє. сВІхола• на­

лежить · до

середньостиг~

лих сорТІв, стійка до хво­ роб. ЗбІр бульб на круг

досягає

290-330 цит. В. ВАСИЛЕНКО.

Кожна виnивка заважає

ТІQ головного мозку всІ цІ

залоз

веде

до

непо­

органІЗму

І

таким чином віддаляє йо-

-

екзамен

воротних змІн в процесах росту І -розвитку всього організму. становленню

І на•

віть злоякісних пухлин. Недосконала в органІз­ мІ. що росте, і ді.яn.ьнІст• печінки: Цим про.являєть·

Витримав

державних дІлянках і ни­ нІ вnерше роом.Іщений на

пt.цдаютьс.я клІтини кори nідкІрки головного моз­ ку. Вони зморщуються. набухають, ядро розчиню­ ється. У пІдлІТ1<1в у зв'яз­ ку з особливою вразпивІс­

цих

безnоворотних органічних захво'рюваНІt шлунка '-

когопю може призвестн до

картоплі

Кор. РАТАУ.

одер-

розвиток

отруєнь.

вимогу

дом заміст• 28 чоnо­ вік JJ ній тепер тільки 20.

спинний мозок.

спиртних розвнтку

урахуванням

завданнями.

nроникають

викликаючи

nоставилк

додаткового аналізу. rрун­ ту. ВІн показав, що з

да

в кров'яне русло, nariм в

головний

затори

логІчна дисципліна. Брига­

вост! Грунту t наявних с:ортІв, особпивості nого­

гектарІв.

мінераль­

розрахунку в ко.п:ективl змІцнІла трудова і техно­

вка­

ди, бригада створює спри­

кілограмів

них добрив. СтаJІши госnо­ дарИми сІвозмJни, механІ·

Ра·

-

Новий сорт­

врожаю

нинІшньому

АЛКОГJ)ЛЬ І ПІДЛІТОК

ні nорушення серцево! ді­

дою,

з нас пере­

rоворить бригадир.

в

НА МЕДИЧНІ ТЕМИ------------------------------------~--------~~

nІдлІтка, проникав в кров

.ей значно

кожен

рацІонально органІзувати режим nрацІ, вІдnочнику, харчування nlдлlткlв. При прийомІ сnиртних наnо1в порушення збільшуються. Дихальна система в рІз­ ні вІковІ nеріоди має своі вІдмІнності. Вживання ал-

у

у Щдпіткм нерідко сnо­ стерігаються функціоваль­

дою тканини

на

Кожен

-

високого

тільки

сезонІ, а й у настуnнІ ро­ ки. Наnриклад. раніше_ на гектар цукрових буряКІв у paдJ;'ocnl вносили по n' .ят­

конався в nеревагах ново­

рок таких колективів. Вони є в кожному госпо­ дарстві. За бригадою, яку очолює В. П. Носов, за­ кріплено дев'ять nопІв за­ гальною · площею 1. 7 ти­

хар11ктер.

алкоголь. ВнаслІдок незрі· постІ нервових кпІтин і

:ІіІаностl., AJIКoronь, nаrраnл.яючн в організм дитини чи

-

не

ro

1

.явища

t

виникають

проіадять

швидше, ра­

но настають

явні

ПІдлІтковий вік це час формування особистості до

установок,

оточуючого,

-наrромаджеНWІ

знань,

ча­

су розвнтку необхІДних для неІ в мв.Абутньому ос­ новних

зміни

зникають мо­

критерlІ.

ПовторнІ випадки nи­ яцтва найчастІше повто· рюкльс.я

·ставлення

Тому

ються значно

ральнІ

остаточне формування.

. людини, ' і1

швидше

важче.

в підлітковому 1 юнацько­ му віцІ симnтоми хроніч­ ного алкоголІзму форму­

особистості,

нестій­

процесІв,

до 14 років значного r:ryneн.я функцlо:наJіьноrо

І мозок

.

ки матерtалlв•.

nроцесІв

затрати

гектар угідь знизІJлися на дев'я_ть nроцентів. НинІшньоі весни в ра­ йоні діють вже nонад со­

М. А. Козлово'і під час рейдової nеревІрки було

середньому шкtльному ві­ цІ (12-14 років) ендо· криннl зрушення nов'яза­ ні Із статевим дозріван-

'ням. викликають

цьому

надійшла вІд ·начальника районного вІддІлу внут­

вІдnовІдь навІть на неве­ ликІ дози алкоголю у· ді­

ганізмі,

рослинництва бlпьш .як -на мільйон карбованцІв. При

на цей лист

витку,. як І в основІ всьо­

1

ливим до сnиртного. В ocHGBI процесів росту 1 роз­

пІд вnливом ·внутрІшнІх

кріnлення сІвозмін за госnрозрахунковими брига­ дами в Богодухівському районі Харківсько! облас­ ті. Торік тут вироблено надплановоІ продукціІ

про

бІльш чут­

роблять його

Вагомим економічним виграшем обернулося за­

арацlввввІв

.IUICTI

жання

Бригада-господар сівозміни

• **

пІдвищеноУ рефлекторноУ збуджуваності кори вели· ких nІвкулЬ, слабкості

окремих органів

АДРЕСИ ДОСВІДУ

вантажопідйомнІс­

рІшнІх сnрав М. Л. Баби­ ча. ВІн пов1домив: «У

••• '

рух по

машkн

морально-етичних

навнкЩ. об'єктивного -~црийманн.я навкопишньо­ rЬ. стримування грубих

ус тих

підnlткtв,

у· яких вІдсутнІ інтелекту­ альнІ запити1 не виробJІе­ нІ морально-етичні'· ·принципи.

~

ПlдлJтки стають леrко­ Іtажними І безтурботнИми, в той же час вони др~тів­ пиві, запальнІ, не- сnрий­ мають

нІяких

зауважень.

Тож усІм дорослим не cJllд забувати . .яким ве·

•пиким

зп ом

вернутися

на

можуть

по­

перший

по•

проявІв негативних емо­ цій, розватку вольових

rл.яд безневинні грами ал·

якостей,

когото.

типу

анапітичного

мис.п:енн.я.

При хронІчному апкоrо­ п1змІ иайбlпьшим змінам

В. КАЗАКОВЦЕВА, n1кар .ИWdтковоrо кабІ·

.,.,.

.


*

4 стор.

6 червня 1986 року

сНОВЕ

ЖИТТЯ»

---~·----------------------------·------------~------------------~----~~--------------------------------------

+

СПОРТ

+

СПОРТ

Вдалий

спортивний

. воювавшн

забиТий

райради

осінній

району, . жердівці

мим

здобули

сrупатн

1 за·

кубок

тим

са­

право

вн­

нинішнього

року

в обласному турнірі. Стартовий його мат'!_ во­ ни проводили минулої не­ ділі на своєму майданчн-

н,у з предсrавннками Вишrор.одського району. Спо­ сrерігаючи

за

впевнено гості під

тнм,

почували час

. '

як

себе

розминки,

підбору гравців команди­ суперниці, глядачі мимо­ волі

сумнівалися, чи

жуть

змо­

господарі на рівних

боротися з вишгородцямн.

Та

їхні

побоювання ви­

явилися зайвими. Стрілка

. суддівського

секундоміра встигла зробити лише кіЛЬка обертів, а в воро­ тах команди з Вншгород.­ щини вже побував м'яч. "Забитий го.Л додав сили

·

нашим землякам. Одну за

одною накочували вови хвилі атак на ворота гос· тей, демонструючи при цьому точні передачі, пе­ реміщення. вза.ємопідстра­

ховну. Весь перtuий тайм і більШе ПОЛО'ВИНИ друго­ ГО

гра

ній

проходнла

перевазі

при

яв­

господарів,

які сrsорнлн не Oli)JY за­ грозу воротам суперників.

.

ВісІ.м ссухих•

м'ячів по-

бувало в сітц.і

воріт ·гос-

чнпа.нМоК

тижНІ.

нападаючим

В.

зуміли налагодити взаємо­

дію

з

футболlсrамн

Ше:вченковаго,

з

яких було

ВіІtжІО

яка

· .

сячна

Сотні ра

броварчан прийшли того міський

відбулася

1

стадіов

захоплююча

дубяюючого

СКJІаду

вечо-

·

ставила

((Спартак•, де

rpa

високий клас

гри,

ЛаСНОМУ

турнірі.

середню освіту;

-

особи,

редню освіту.

нерідко wнвапамм. СереднR

мІся'Іна кіпькІсть оnаАІв · становить 44-98, в карnа. тах 101-138, а а nівден­ них районах · ХерсонсІоНоі, ЗаnорІзької, Аонецької ое.; пастей І 1на у:абережжІ Крм.

На

знімку:

момент

яка до-

на

трибунах

стадіону;

гри.

Фото В. Сича і А . Гараженка.

му

. Редактор

вою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від

3

р. м

729;

про освіту

(форма

N2

086-у);

(в оригіналі);

витяг з

Прийом

заяв від осіб з

трудової книжки

восьмирічною

освітою

лень

Зарахування nроводиться без вступних екзаменів. Вез ВС'І')'ІІВІП uзамевІв ва •ЩдШеJШЯ сІхтіоло­ rtя 1 рибництво• зараховуються: особи, нагородже­

Учбово-куреовий комбів8т фабрики верхнього

Зарахув811118 прово.цитьея за вастдкамв ветушоа екзамевІВ ІDJUІXOM ковкуревого відбору. , · Поза коВІСурСом при о.церzавві ІіозJnВВІІІІХ оцlвщс

ва навчавва ·за професією швеs-мотористка.

років ВЛ1\СМ.

друкарня

16.

вулиця

50

Дирекція.

вул.

Жданова,

тел.:

5-32-64.

діомовпеннк

5-13-91; за:стуnника соаої роботи _ 1-04-IJ1.

киrвськоrо · Адреса

-

обласиоrо

друкарні:

уnравлІння

255020,

у

КиУвськs

редактора,

сnрава"

область.

е.идавництв.

u.

Бровари,

·

прибиральннцю.

Звертатися через бюро по працевлаштуванню за адресою: м. Бровари, вул. Жданова, 5, УкраУнськнй фlліал Всесоюзного 1нституту сільськогосподарсь­ ких аерофотогеодезнчних розвідок .

ДврекцІs. Броварському мояочному заводу

ПОТРІБНІ НА ПОСТІПНУ РОБОТУ ·

робітники у ввробІІІІ"ІВЙ цех, оПератори котмьві. Наша адреса: м. Бровари, вул. Боженка, 5~ Броварсьний молокозавоn. •

І

КоnектttІ

nрацІІнмк•в :sаводу

nромксnовості,

пнстІв

І

ма·

І

Індекс 61285.

Друt( офсетний.. друкований

14.040

аркуш ;

nримірни-кІв.

Обсяr 1 ТирІІQІС

Замовлення М 2828. _ _;__ _ _ _ _.;___ _ _..;._________...,.._-

поліграфІУ і вул.

«Toprмaw .. ви.

с~:~овпюс гІІИбоке сnІв'ІуТТя ветерану nІДnрисм­ стаа, учаснику Вепнкої ВІТ'ІИ:Іняноі вІАни, nек. сіонеру Петру &орнсовИ'Іу ВІЛЕНСЬКОМУ :11 nри. воду тяжкої втрати смертІ дР)'Жинк ЗІНАІДИ ;МИРОНІВНИ.

1-02-92; коресnондента місцееого равідАІІІів

приймав

·

Теnефони: редактора .;., 1·03-76; віддІлу napтiflнoro життя - 1·0"-61; відnовtдаnьноrо -

2

теслнра,

АДРЕСА ' РЕДАНЦН: 255020, НиТвсьна обnасть, м. Бровари, вуn. Ниівсьна, 154. секретаря, віАдіnу сіnьськоrо rсх:nодарства

м.

. Дирекція.

AJІТnoro трикотажу- проводить набір учJJІв

Стррк навчання 4 місяці. Звертатися у відділ кадрів фабрики:

Бровари ,

райсtльгосптехніки),

креслярів;

Дирекція.

штатt.а (nротягом дво~ років після звільненн.я).

адресу :

.водіУв;

Зарахування проводиться з 21 по 24 1986 року. Початок навчання денних відді­ 1 вересня 1986 року . . Учні забезпечуються

ні після закіЯtІення восьмирічноУ школи похвальни­ ми грамотами; офіЦери, nрапорщики 1 мічмани, звільнені в заnас за станом здоров'я, скороченням

ді:rи-сиротн,

вантаж&­

техніків-аерофотогеодезист!в; техніків- фотограмметрнстів;

Адреса радгоспу-технікуму: Київська обл . , Боро­ дянський район, смт. Немішаєве. Ухати електрщю~з­ дом від станц!І Святошино до станЦії Немішаєве.

мю запишилясь без оnіки батьків, після закінчення 13<юьм0rо к.па~у загальноосвітньої школи-Інтернату;

автокрана

техніків-картографів;

В технікумі є їдальня та інші побутові послуги. При радгоспі-технікумі створені спеціальні групи по підготовці спортсменів внсо.кого класу, автоклуб по підготовці вод1Ів категоріІ сВ•.

ПриймаютьсЯ особи з восьмирічною та середньою

Врова,реька

на

гуртоЖитком та стипендією на загальних піДставах.

освітою.

машиніст

техн!nів-топографів;

вnклнком.

дарську школу по пІдготовЦІ майстрів~рибоводів.

Є. ФЕДЯН.

.N2 2

аерофотогео.цезJІ1DІІІх розвідок . на постІіmу роботу:

Вступні ензамени із спеціальності «Іхтіологія і рибництво~> проводяться з 1 по 20 серnня. Явка за

В радгоспі-технікумі на денне відділення прово­ диться прийом слухаЧів в однорічну сільськогоспо­

Н. ТОКАР,. синоnтик Ук. гідрометцентру,

Украікський філіал Всесоюзвого ордева Тру.ц()Воrо Червового Прапора Інституту сln:ьськоrосподарських

відділення сІхтіологія і рибництво• проводиться до 31 липня, на інші відділення до 26 липня, від осіб з десятирічною освітою -:- до 8 серпня, а І:ІЗ заочне відділення до 1 грудня 1986 рону.

серпня

на

(приміщення

медична до­

п~порт, військовий квнток або приписне свідоцтво.

украІнська або російська мова (диктант); математика (усно).

він

За довідками звертатися через бюро трудовлаш­

При прибутті в радгосп-технікум вступники осос бнсто пред'являють свідоцтво про народження або

дають екзамени:

тракторист,

тування

(для тих, що мають стаж роботи); чотири фотонарт­ ки розміром 3Х4 см без головного убору.

зацlя і електрифікація тІіаринннц~ва•. По спеціаль­ ності сІхтіологія і рибництво• вступники скла·

суббот а .

гра­

СПМК-2 працює на об'єктах в м. Бровари і Rнє­ ві . За роз'їзний характер робіт виплачуються над­ бавки до зарплати і винагороди за внелугу років.

1966

відка

відділення із спеціальностей: сЗоотехнlя•. сМехан1-

пятиица,

один

особи, що мають стаж праитичної роботи не менше двох ронів. · і

документи

Без вступних екзаменів .також проводитЬся зара­ хування по конкурсу свідоц'І'в Г атестатt.в на заочне

Гааета вwходвт с 17 аnрелЛ 1937 года. '

торннк,

До заsmв додаються:

свідоцтв і атестатів.

1

на

підйомністю 1 О тонн - з почасово-преміальною оплатою праці, а також підсобні робітники.

ЗВявн подаються особисто або надtнлаються на

нарія•. сМеханізація і електрифікація тваринни­ цтва•. сЗоотехнія•. сАгрономія• зарахування проводиться без вступних екзаменів по конкурсу

ФЕДЯЯ.

аа

nроrноаом

муляри, склярі, зварники. маляри, штУкатури, бето­ нувальники, монтажники стальних і залізобетоннях конструкцій ·з відрядною оплатою праці, ексІ<ава•

Ім'я директора.

r

'ІервнІ,

верес­

ня

,W!R

тресту «Теплнцятехмовтаж• НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

стрів СРСР від 18 вересня 1959 року Ng 1099, а на заочне відділення у відповідності з Постано­

мають

оrатов Киевской области. (На ~_раИІНском язьtке).

Бровдрськlй СПМR

·

особИ, направлені на навчання підприємствами, будовами, колгоспами, радгоспамн і іншими орга. нtзаціями у відповідності з Постановою Ради Міні­

\

(Норму

гоповний раїнеького

об­

І

ннн.Іwньому

щнть

особи, демобілізовані з діАсної військової служ-

• . сНОВАЯ ЖНЗНЬ•-оргеи вроварскоrо rоР<>дсІ<О• 1'0 комИ!І'еТа Комм-унистической nе.ртии УЩ>аинЬІ. N>J»АСКОГО и ра:йоииоrо · Со~в на·р<ід.нЬІХ neny.

МіІІІметрІв.

дус, на реwті термторії буде 38Нчайним.

приймаються особи,

ВСТ)'1ІІІІІХ екзаменах зараховуються:

26-"7

.

J

менwою :аа норму. т-n~·

На денні відділення із спеціальностей сВетерн­

среда,

що, "'к nравипо, cynpoвo,q. жуютЬСR rро:аамн, градом,

ви­

турний режн.м · в nlвнl'lt/Jtx обпастях ресnубnІкн nеревН•

Умови прийому:

вто~.

4:О

В

ва заоuе вІ.ц.цІп:евия із спецІап:ьвостей: сЗоотехнія• та сМеханізація і електрифікація тваринництва• nриймаються особи, які мають се­

вЬІхода:

рахунком

грали столичні динамівці.

(Rнїв)

би, які мають рекомендації військових частин;

які

темnература · .",oaJ~

ГІДрометцентру СРСР, кІпь­ мІсть оnа.АІв .в -жах бІІІь­ wос:ті обпастей УІфаїнн .~очі· КуСТЬСR бІІНЗЬКОІО ДО Серед­ НЬОЇ багаторічної норми, а ось tta ЧеркащинІ, КІрово-­ градщині, Поптавщ_нн.І, в де­ яких раіtонах днІnроnе,-.. ровської обпастІ вона fS'(f118

які мають нецовну середню освіту;

Див

з

В. ДОСВІТНІR.

приймаються

грунту;

довгостроковим

ва .цеввt вІддln:евJІJІ Із спецІат.востей: сВетеринарія•. сМеханізація і електрифікація тваринництва• і сЗоотехнія• - приймаються особи, які мають неповну середню або середню освіту;

Редакт01> Е.

бояlJJь­

перекона­

у

пІткІх дощів характерким іх нерівном·ірннй pOtanoдln no території.

ва 1986~ 1987 вав'WІЬвнй рік

ва

задоволеВВJІ

~ цьому матчі

футболістів

«Динамо•

справжиє

викам.

«Дввамо•· (ІрпІвь). Спортсмевв проде­

монстрували

ОГОЛОШУЄ ПРИйОМ УЧНІВ

сІхтіологія і рибництво•

ва

тися вже післязавтра, ко­ ли футбольна дружина з Жердовн проводитиме на­

ПОЄДИНОК

вопоrи

Абсопютннй максимум темnератури, який був :аа· фІНСОВіІІННН на Україні :аа весь •nе.р!іод сn~еннR, дсх:кгас 33-39, а в Дніnро. nетровса.нІіt І О,qес:ьмІй оа. пасткх АО градусІв. В червнІ кІлІоНІсть оnа.АІв :абіпьwусться, :аате трива· nІсть іх, у nоріВНRННІ :11 травнем, зменwустьсR. Це :sдебІІІьLLІоrо ЗІІНаові дощі,

дозволи­

ступний

ІІІастинІ

в черанJ стано.нть 16а .в Нарnатах та горах Кр му 10-15 І"))аду~в.

ла в сrартоІЮму матчі перемогти 8 : О. Чи не випадковість це, глядачі матимуть . змогу

,RІІа-три

ПроrрІваннfІІ nо8Ітря І г.румту від ТJ)іІ.ВНR до ІІІврв. ня, АК npaви.rto, йде nомІр. ними темnами. Середнк мі·

запрошено для підсилен­ ня · господарів. Не можна обминути увагою й той факт, що, незважаючи на спеку, футболісrи з Жер­ довн зуміли t~ровестн о6!аТЧ У. ВИСОКОМу теМ!f1, зберегти сили до · кінця поєдинку. А це вже свід­ чення непоганої фізичної

ntдгОtговкн.

на

бІnьwІй

на темnература nІАНІмапась до 25-30 градусJ8. Таниіt темnерат!f\РННЙ реж... сnрм· яв Інтенсивному виnарову·

ОсобЛиво

Гузієм . Пробиваючи штрафний, він свнстрілив• із-за меж штрафного майданчнка,і м'яч повз руки воротаря, який зреагував на удар із запізненням, влетів у сітку. До речі, саме В. Гузій 1 відзначив­ ся :найбіЛЬше тричі. Два забитих м'ячі на ра­ хунку Вячеслава Накор­ чемното. По разу свзялн• ворота вншгородської команди Є. Накорчемннй, О. БорО'ВНК і П. Сом. · Перемога заслужена. Але найважливішим є те, що гравці жердівСької команди за коро'І'кнй час

часу

На

термторії Умр;аїни Ос:таннІй вес:.ніtниіt мІсяць був жар. кмм ·та . сух-. Мансимап~

.НЕМІШАІВСЬКИ.R РАдГОСП-ТЕХНІRУМ

·-

Погода в червні

.

OroJiomeввa

сАгрономія•

СПОРТ ~ СПОРТ

ефективним виявився гол,

звати найвдалішим у істо­ рії команди. Ставши nрн­

першості

+

СПОРТ

За капвидарем настуnив чермн... АІІе HИHIWHioOro року пІто · виnереАМJІо ІІІ·

півзахисники~

сезон з

з цього виду спорту

+

СПОРТ

не лише нападаючі, ~е й

мину­

повним правом можна на­

з.ером

+

СПОРТ

тей. Причому забивали їх

Для фу'!'болістів радгос­ лий

'+-

СПОРТ

старт

жердівцІв пу сЖердівсьннй•

+

СПОРТ

киижковоУ

киrвська.

154.

тoprifiJII.

#89 1986  
#89 1986  
Advertisement