Page 1

Рішення XXV з~ізду КПРС-в життя!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ! -=-~~~~::==::=<:> .М 89 (4і~іі)

І

СУБОТА

5

**

ЧЕРВНЯ

1976 р. Ціна 2 коп.

На основі міжгосподарськоі кооперації

rАЗЕТА ЗАСНОВАНА

В

лят одержа-но у 10-15-денно• му віЦі в радгоспах «Великоди· мерСЬКИЙ'>, «ЛіТКіВСЬКИЙ'> Та інших господарствах. Телят ста· равно доглядають робітниЦі Га· лина Григорівна Широка, Анас• тасія Тимофіївна Новпакова, Галина Андріївна Бабич та їх

Як важливу програму дії сп-рийняли отрудівники радгоспу «Требухівський'> Постанову ЦК

НПРС «Про дальший розвиток сnеціалізації і концентрації сільськогосподарського вироб­ иицтва на базі міжгосподар­

1835 РОЦІ

ської

кооперації

і агропромис­ інтеграЦії'>. - Наше господарство два роки тому почало спеЦіал:ізува­ тись на вирощуванні нетелів

лової

ОРrАВ БРОВАРСЬКОrО МІСЬКОrО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАШИ МІСЬКОІІ РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 1

для

Підrотовgі до жнив- j неослабну уваrу .~

вістрів СРСР прийняпн по-

господарському

врожаю, заrотівепь сіпьськогосподарських продуктів 1

нинішнього піта, копи пере- 1 важає дощова, нестійка по- J

станову «Про додаткові заходи по забезпеченню збирання

Візит О. М. Косигіна

Микитович Вова.

в Сірію Респу·блі;ш з 1 по р. :J офЩіі·іlІШІІ

1975

роки

жаиих в телят

маточно­

1

За

-

1974-

иицтво

мислового

щер­

цим

же

ці

колгоспам

шого,

червня дружнім в::штс;.r у Сіріі перебував член Політ<)юро ЦІ\ !ШРС, Голова Ра~а :Vlіністрів СРСР О. :М. Ко­

4

і

ківського

районів

тільних

648

про;~алr

вже

закупок зерна та інших продуктів землеробства є

го часу не починаЛІІ ремм- ~ туватн токи, криті навіси иа

жавним завданням. Діпом відповідаючи на цю

госпах «Великодимерський>>, «Заворицький~, «Гоголівсь­

найважпивішим загальиодер-

Постанову

партії й

уряду

трудівники ceJJa нашого району розгорнули активну ді·

uьність по завершенню під· готовки до жнив першого ро· ху десятоі п'ятирічки. у пе-

реважиій

біпьшості госпо-

них.

Течуть

навіси у рад- \

кий~. імені

\

Докучаєва. На \

токах окремих господарств \ майданчики не профільовані, ~

кавісів дпя переробки та збе- ~

рігаmщ зерна зовсім неІtІає, що створюватиме додаткові

тракторних граблів, волокуш та інших збирапьних знарядь

труднощі в підготовці на- ~ сіиня до сівби. Не приділено

проведено заздалегідь, ще взимку та навесні. Досить сказати, що з наявних у рад· госпах 129 комбайнів лише

тавож иuежиої уваги ре­ монту зерноочисних машин і ~ підготовці вагового господар­ ства .

два до цього часу не попаго-

дили гоголівські механізатори.

Центральний

Комітет \

бов'я:::ують не пізніш як за \ два тижні до початку зби- \

казує механізаторський копекrив радгоспу «Русанів· ський~, який восени мину-

кормів привести в усІ·х гос- \ подарствах у повну готов- \ ність тр_актори, комба~ни: \ жатки, сшокосарки та ІНШІ \ збиральні машини, токи, зер- \

пого року виступив Ініціато-

ром республіканського

зма-

гання. Тут давно всі машини й знаряддя стоять напогото-

ві в чеканні початку роботи.

з

авчасно підготували збиральну техніку також У рад· госпах імені Щорса, <<Нухівський~. «Жердівський>> та nеяк і ш ц с .. их н их. е тало ре-

зупьтатом того, що керівни-

ки господарств, nартійні і профспілкові організаціІ,

рання врожаю і

носховища,

шини тощо. До початку жнив

у нашому районі залишилось

не так уже й багато часу, 1 щоб виконати цю вимогу, по- ~ трібио скрізь по-серйозnоntу б

чалася масова в:ерев1рка годо

жнив

і

хлібоз.а­

інженерно-технічні працівники приділили цьому питанню

готівмь. Нрацюють ко:пісії, які ретмьно перевіряють

організували працю ремонт· ників, вміло використали мо-

ків, ють

чення пюдей.

усунення.

готовці до жнив? На жапь, Ві. В окремих господарствах заспокоїлися, вважають, що

принесе користь вам.

необхідну увагу,

правипьио

ральие і матеріальне заохо-

Та чи все зроблено по під·

збиральні

стан технічних

засобів, то- ~

зерносховищ, виявля­ кедопіки і вказують

шпяхн

їх

якнайшвидшого

Це,

безумовно, \

дасть позитивні результатн, ~ Тепер для

11ш 3 ш;тш;ь ра~янсько-сірійських відІюсшІ і наНважливіших ІІІіJ>-;І!(Ірсц1:их пробле~ 1 . Пі~ чос ві:нпу було пі;:~писа-

вирішили на окре~шх етапах їх заготівлі кооперуватися з механі­ заторами радгоспу імені Мічуріна. Це дасть неабиякі результати.

ІІІічпе

господарст­

хnіборобів до-

і технічне

співробітии- 8-10

МОГУТІІІ КРИЛА ДРУЖБИ СвіТ.'ІЮ1 яке

ще

1

рз:з

рцісним

ста.'ш цтва

;J,ні літератури і 111І'fСТе­ Ук;;,,_.!"пи в Білоруській

РСР.

ВошІ з новою сплою про­

де~юr:струвз~ш

торжество

ніі-ІСЬ}~Ої шщіональної партії, чупа є~пЕої

ле­

політики родини,

якю1 ;r;;н-;уть наро~и нашої ба­ гато;-іаціо,!а:н,ної

Вітчизни.

Протпгс'І ~есяти ~нів по всій

CШJhCCI\iii Ес.1арусі звучала ук­ раїнсьЕа l\IOБ<l, ~звеніли мело­ дШаі піс;;і, ясІ;равп:vш візерун­ нюш

ро:щsіч;;ва.1ІІ

сцену

само­

бутr:і r:<:рО:їІ1і Тс1ІJЦі. Творчі мар­ шрутн r,mтulв Уr~раїни і худож· ніх

І<О.1екпшів

усі

117

пролягли

раііонів

через

республіки.

В

містах і села:;:, робітничих клу­ бах і сільсь;-;пх бу;:щнках куль­

турп ві~6у.•сся близько с;с;ятr;ошrх концертів,

рів

і зу-::тnі'Іей

органі- \

фЕ'брик,

загону

в

тається дова

-

:важкого

всесоюзна

ударна бу­

сnоруджується енергетичного

будування.

Він

дасть

завод машино­

можли­

республік. Вже цього сАтоммаша~

ряд великих споруд, здати

вість прискорити розвиток атом·

тисяч квадратних

ної енергетики в країні, виnус­ катиме наНсучасніше устатку­ вання для мережі існуючих

ла,

майбутНіх

електростанцій. Бу·

а

головне

-

плуатащю третій ду,

метрів ввести

в

150 ЖІІТекс·

корпус зава-

(ТАРС-РАТАУ).

не

менше

30

но}2!в.

r АВРИЛЕНКU.

А.

.

ДІЄ

трудівниками

Ра­

худm;;ниЕів познаіітшлося біль­ ше і\Іільііо;Jа чоловік.

Для

колективу

Калитянеького

комбікормового заводу травень був місяцем високопродуктивної nраці. Ставши на трудову вахту nід девізом «бО-річчю Великого

Жовтня 60 ударних декад», робітники nідприє~rства місячну nрограму по реалізації продукції виконали на 112,4 процента, а п'ятимісячну на 105,5 nроцен­ та.

У внуtрізаводському трудово~rу суперництві nереможце~І вийшов колектив цеху преміксів, якш1 ке­

рує

І. І. Матюшенко.

Справив­

шись з n'ятимісячювt завданням на три дні раніше строку, він від· правив для радгосnу-ко~rбінату

Минулого

року

на

Троєшинсь­

кому відділку радгоспу і"Іені Кі­ рова переорали ЗО гектарів мадо­ продуктивних луків і nосіяли про­ со. Експеримент персвершив усі сподівання зібрали по 33 цент­ нери добірного зерна з гектара та чимало високопоживної со.10~1и.

Т. Я. Нисельов, Ущ,аїнсьхої

члени РСР на

чолі з ІіаІЦ:І;.(апш у члени

літбюро, сс"рстаре:11

По­

ЦК Ном-

партії України В. Ю. Маланчу-

ком.

ресувна

надає пе•

мехмайстерня.

Після закінчення роботи в нас, наші механізатори нададуть дО• по~югу в закладанні сінажу і СП• ласу радгосnові імені Мічуріна.

І. МАйСТРЕНКО, директор

радгоспу.

«Калитянський>

СРСР

та

імені

інших

50-річчи

nтахівничих і

тваринницьких господарств облас­

ті цінних ~'220 тонн.

поживних

речовин

Прагнучи noZJ,aти працівникам сільського госnодарства якнай· бі.1ьшу дстомогу no достроково· му

виконанню

XXV

намічених

з'їздом КПРС завдань по даль· шому збільшенню виробництва тваринницької продукції, з почат· ку року робітники заводу випус· тили понад nлан більш як сімсот тонн комбікорму. В. СВІТЕЦЬКИА, директор Капитянськоrо ком· бік~рмового sаводу.

СІЮТЬ ПРОСО

:\1ашС:";юв, Го.1она Президії Бер- Лише ховшї Ра;~и БРСР Ф. О. Сур­ ганов, Гс:юв<l Рци Міністрів БРСР

місці робо­

Технічну доnомогу

ТОН ;іАДАЄ ЦЕХ ПРЕ~ІІКСІВ

вечо­

КОЛГОСПН!ІХ ПО:ІіВ, ВОЇНаl\ІИ

:~е.1еr<щі'і

разове харчуванІІ"! на

ти.

використовуємо

скласти де- \

року будівники мають пуститп

госпо;:~арства:І'!.

Для тих, хто nрацює на закла• данні сінажу; організовано три.

три

3;:шточнюr ai-:op~oi\t свята, Тому цього року твердо вирі­ вінuе\І пач'ятнпх зустрічей по­ шено площі проса розширити. ся також у радгоспах імені тапьиі робочі ппанн на пе- \ r:л<"НІ\іs Ра,,іlІ'іСЬJ;ої України на його вже посіяли 90 гектарів, а бі.1оруській зеюлl Мічуріна, «Авангард~. іменІ ріод збирання. Все це до- \ гостЕ!іІІі 'і всього буде 150. Зараз іде сівба Докучаєва та інших. звопить зібрати врожай \ став ЕОІ-щсрт дРУ'};би, який від­ У жнивному комплексІ швидко і без втрат. \ буsся 2 ЧСіЛШЯ в мінсько~tу на броварському відділку. На пе­ реораних непродуктивних луках П:t.1ЗЦі спорту. ~~_",_,.._"",....~~ H<l І;о>іЩ')Ні були присутні тракторист Петро Дюtчук декіль­ ВИРОСТАЄ «АТОММАШ• дівельний загін тресту <~Волго- кан;:(т;о.т у ч.1ен!і Політбюро ка разів продискував 50-гектарну У Волгодонську, біля Цим· ДОИСЬКеИерrобуд!> ПОПОВНЮЄТЬ· Ці-; Е!ІРС, ПС::JШНЙ секретар площу, а Михайло Савельєв важ­ котками ущі,,ьнив грунт_ JJ.ІІнського водоймища, розгор· ся посланцями всіх союзних, ЦК Ео~.1nартії Білорусії П. М. кими

заційиl заходи,

комп·

них трав, а nотім використовуємо сумішки однорічних трав-гороху. вівса-люnину.

допо;юзі

включилися

траншеї

з робітниками

розробити необхідні

роботах.

чергу

трьох­

сот

зайняті на інших

Подібні факти спостерігають·

телят•

раніше

трактор «С-100:. та завантаженні!:

косарки, навантажувач і три ав­ тосамоскиди з радгоспу імені Мі­ чуріна. На ущільненні зеленої ~rа­

неnо­

рушЕість л;іЦ:-іІІХ уз дружби і бр2:rч~:т sa ра;:;янськпх людей,

~янсьr;ої Ар~1ії, сту.=:~ентською l\Юло;~~ю. :_з тирчістю наших Jшсьс.і~':!J-ІІІІ;ів і композиторів, Kli-!Є:\:~:iOГprtCpiCTiB, арТИСТіВ і

в'язані за цей короткий час \

процентів

Учора в роботу нашого механі­

святом,

пі~твср~ило

сівів просапких культур во- ~ ни мають у вайстиспіші строки заверш~;~ти підготовRу до жнив. КерІвники госпо- 1 дарств і спеціалісти зобо- J

їх вод1І

іншим

пах оновлювати

сягнемо високої якості кор~rів.

си

вані, а насправді тут ще багато роботи. У радЕDСПі «За· ппавиий~, наприклад, зернозбиральиі комбайни досІ не укомплектовані, не пропу-

Тим часом,

при

зованого

(ТАРС).

за;щ::(іВ і

щені.

то

:::::::::::::::::1

рога кожна година. Одночас- ~

но з старанним доглядом по· )

днів,

строк скоротиться вдвічі. Ци-м до-

машини й прості

механічні засоби відремонто·

третю

Об'єднаний загін

цтво та інші ;:;оr:ументи.

!

взятися за ро оту. \ Останніми днями у всіх господ'tрствах району розnо- \ · товності

Щ б о створити для громадсько-

нові

Це дасть можливість у радгос­

те-

рего!орп ~1:ж Го.іовою Ра~и Міністрів СРСР О. М. Носигіню.'! і Голозою l'юи Міністрів Сі­ рііkьЕої Арабської Ресnубліки l\I. ЛііІ<Jбі. Під Ч<lС роююв і переговорів,

заготівель

зерноочисні ша- ~

і

даватиме

но Іfрстоsол між урядом Якщо р-аніше планували закласти СРСР і урлдrщ САР г.ро еконо- своїми силами 800 тсн!-! сінажv за

КПРС і Рада Міністрів І СРСР у своій Постанові зо- \

Приклад у підготовці техвіки до збирання врожаю по·

руджена

постав­

1700

зводять

реконструюють

які прохо;rр.'Іп в атмосфері ro тваринництва радгоспу «Пухів­ баластом (піском) вантажний ав· дружбн і п.Jаєёюрозу~Ііння, від- ський» міцну кормову базу на томабіль «КрАЗ:.. Закладаємо сі· бувсн грушовнаіі обмін думка- наступний стійловий період, ~ш наж з дикоростучих і багаторіч·

внаспідок зерно під час до­ щів підппиває водою, псуєть­ ся. В ряді радгоспів критих

дарств ремонт зернових комбайиJ.в, жаток, підбирачів,

худоби, з яких nонад

Х. Aco.~rm. 13і.J.6удась також пе­

і

лексу. З повним завершенням бу;:~івництва його радгосп ви­ рощуватиме 12 тисяч телиць, з яких 5000 roJiiв щороку пере•

2300

,1Jено на вирощення 7000 го­ врожаю звопікається у ба- 1 Еі;:ню;.(;-;:є"ня, пре:-щ:~евто~'! Сі­ гатьох господарствах До цьо- \ рШсьІ;оУ ri.p<~6ChJ:o! Республіки лів молодияка великої рогатої

тільних телиць. Зараз у господарстві

про·

тваринницького

збудовані другої черги. Тут ви· рощуватимуться телиЦі від 9 до 15-місячноrо віку. Буде спо·

на­

телиць не нижче

нішньому роЦі виростимо

О. і\1. Есснгін ~Іав зустрічі з ГенсралЬJііШ ссь:рєтарем Партії А р::сGс;,ного СоЦіалістичного

нового ~

ники

першого класу та еліта-рекор~. Зараз підготовляється д.'ІЯ про· дажу 500 голів, а всього в ни­

сигін.

реконструкцію

<<Шуляково•. Тепер бу;:~і·

вельники

Іван­

здійснення цих заходів, викования і перевиконання ппану

зерна

чищі

рад­

радгоспам

Бориспільського та

та

комnлеr:су першої черги в уро·

господарствах

передали

года. Проте підготовка їх до ~ приймання

ПЦоб вирощувати телят у рад• госпі повністю закінчен(') бу~!в·

з

кормів У 1976 році~. У вій

підкреспюється, що успішне

логією.

розповів Володимир

виростили

інших

більше, ніж передбачено техно­

госпам 2475 нетелів чорно-ря­ бої породи. В нинішньому ро­

HJ'iCi

ню зерноочисних машин. \ Особпиве значення має це \

-

важливій справі, директор радгоспу

ного Відро;:р-l•ення (ПАСВ) та уря;~у Сірійсм~ої Арабської

внкористан- \

стада

го молочного поголів'я і вже добилося певних успіхів у цій

На запрошення керівництва Партії Арабсьного СоЦіалістич­

Нещодавно Центрапьннй важпиве місце відводиться ~ Комітет КПРС і Рада М.і· бездоганній роботі токів, \

поповнення

подруги по роботі. Вони забез· печили щодобовий приріст жи· ВОЇ ваги КОЖНОЇ ГОЛОВИ МОЛОД• няка великої рогатої худоб~ 535-550 грамів, що значно

(РАТАУ).

після

доброї

во~оймища в Занге:зурі

Вірменської РСР.

розпочали сівбу. При нормі 16 гектарів вони за день посіяли 23 гектари проса. За правильним ви­ ко~анням агротехнічних правид, я~rс~ю роботи стеж 111ь агроном вщд1лка О. П. Снісаренко. Просо також посіяне на паукісних пло­ щах, які звільнилися після вико­ ристамня

худобі.

зеленої

Воно стане

•приводниlІ'! пасом~> д••я

Шамб-

маси

ВСі ПЇ.lСТаВИ

на

корм

СПО.lіВЗ·

тис.?, що просо дасть добрий

жаи,

поповнить

кормовий

уро­

баланс

господарства. В<Jно бу де викорис­ :ане на зерно, підгодівлю худоби

1

на

виготовлення

трав'яного

бо­

рошна.

підготовки

НАРОДЖУЮТЬСЯ ВОДОИМИЩА Поча.1ося заnовнення То.1оn­

сьного

площі тракторист Василь Дудчен· ко з сівачем Андрієм Буряком

Є. ФЕДОРОВ.

ської

ГЕС,

першого

ІШ.

ще

-

пускової

будови

року десятої п'ятиріч­

Завершується сnGру~ження о~ного

рукотворного

озера

для Спандарянської ГЕС.

(ТАРС-РАТАУ).


- - -

--~---....---~--....:-~... ----...----...~~.r ...._.._..__,._...__....,._ ...... -........ - ...._,._..__r-____

.,..,.....__

ПрофспІжжсоие .Z.В'Т2"В

НАГОРОДИ ВЕТЕРАНАМ

В І Й Н 11 У

кожному

І

ПРАЦІ

колектив! є

дуть

JІЮДИ , котрих особливо ша­ нуємо . Це ветерани. най­ першІ

помічники

і

велику

роботу

по

ськово-патріатичному ванню

вихо­

приклад

готов­

ки. ПартІя і уряд високо ці­

ності

нують

вань соціалізму nродемон­ стрували працівники тилу у

тих ,

якІ

віддали

чи­

мало років життя сумлінній nраці на благо суспільства . Цього року в нашому мІс­ Ті медаллю «Ветеран праЦі >> нагороджено 126 чоловік. Серед них бетонниця пе­ ресувної механІзованої :коло­

стати

на

захист

завою­

живуть і

трудяться,

є

тельні заводу нестандартного

вич і Марія Іванівна Гогуни, Ілля Порфирович і Марія Руфівна Романенки, Володи­ мир Іванович і Надія Васи­

комунального обладнання Іван Панасович Гончаров і Олександр Якович Сапатов, налишия завідуюча бюро добрих послуг nобуткомбіна­

лівна Павловсьні, Юхим Іва­ нович і Пелагея Михайлівна Хильни, Григорій Васильо· вич і Анастасія Григорівна Г'Рес . Ім також вручено юві­

ту

Оленсандра

Іванівна

Зо­

лейну

Виноином місьноІ Ради де­ nутатів трудящих оформляє

дуюча

донументи

мtєьким

відділом

со­

ціального забезпечення Віра Стеnанівна

Яхно ,

слюсар

експериментального

торгового ня Леонід

заводу

машинобудуван­ Маркович Мо­

зирський. Недавно вручено медаль Іванові Володимиро­ вичу Зайцеву майстрові за.водобудівного номбінату ,

Парасц! СтепанівнІ Хоменко

-

робітниЦі

дослідно-енспе­

риментального заводу, Олені Юхимівні

-

Новаль

дальниЦі

заводу

скла­

електротех­

нічних виробів, Антоніні Павлівні Бочаровій стар­ шому економісту деревооб­ робного

комбінату , учителям

місьної середньої школи .М 1 Валентині Оленсандрів­

Ні Хохловій та З і наїді Семе­ нівні Язвінсьній . Особлива турбота про тих, котрі

примножили

револю­

ційні, бойові і трудові тради­

ції у рони Великої Вітчиз­ ияної війни . За мужність І

про

Прохання

до

хто

колективи тергу та

громадяни,

мо­

планових

зав­

t

трудового

суnерництва,

не

отримали право на пенсію по

скрізь

старості

роджено ювілейною медаллю

останньо;vІу

ться nідсумки. Вкрай недо­ статньо залучаються рядові

«Тридцять

років nеремоги у

Великій

Вітчизняній війні 1941-1945 рОКіВ >> 112 пра· цівНинів тилу і 39 учаснинів Великої Вітчизняної війни, партизанів і підпільників. Цtєю нагородою відзначено

броварчан Петроmча

-

Олександра Шкуропадеького

-

колишнього

:командира

пропрацювали

організації

10

чи

лінкістю

протягом

тр удового

стажу,

умови,

якщо

Нлопотання

-

:колишньо­

Ті,

вони,

трудової

продовжують

про

не

взводу

політрука

загону

жинського

імені

Дзер­

працювати.

ня ~Іедаллю << Ветеран праЦІ:»

партизанського

з'єднання Попудренна. Вони, як і Інші ветерани війни, ве-

НОВІ КНИГИ

про досвід

виховання

кретнt

в

атеїстич­

умовах міста.

шляхи

подолання

релі­

Казахстану кандидата філ о соф­ ських

Нів .

часто.

карбованців

Та

навІть

рішення

«Активніше проводити робо­

-

ось

такими

рясніють

контроль

нанням

постанов

за

Rиївсьний університет від часу засну­ :кою•

миколаївського

царського

« апі­

ур я ду,

а пізніше про нього «т у рб у валися» інші :короновані меценати-вішателі . Та черво­ ний

університет

не

став

«ро зумовою

фортецею поблизу во є нної >> .

В.1асті І:І~

спроможні

аудиторш

СуднобудІ•ниА І крановнА завод у Будапешті, флагман ІндустрП УНР, називають у країні пІдпрнЕмством угорсько-радянської дружби . Потужне зростання виробництва на цьому за­ воді Е результатом успішного втіленнІ' в житти планів соціалістич-но'І' еконо· мічноУ Інтеграції, підсумком тісного сп і вробітництва з Радянським Союзом . За тридцять років на радянське за­

мовлення

збудовано

2.500

різних

ден

су­

і плавучих кранів . На фото : цrА кран вантажопідйом­ ністю 27.5 тонни буде також відправ­ лено в СРСР. (Фотохроніка ТАРС).

тиждень.

Бу .'Іо

ти досягнення

задумано

науки,

Особливо

•прозасІдалнся•

дання. І на

23

полі­

тнчні відомості , а також систематично др у кувати літературно-критичні додат­ ки .

У Ниєві видавалися з 1835 по 1838 рік комерційно-торговельні «Ниевские

органу.

Навіть першому ректорові університе­ ту відомому вченому й енту з іастові жур­

<< Ниевские губернские ведомости >>. Але все це були нудні офіціозні орга­

дух

вигнати

вільнодумства.

особливо дентам

Царські

побоювалися

на

видання

з

дати

сатраnи

дозвіл

друкованого

сту­

нально-видавничої справи М. О . Макси­ мовичу

не

дозволили

заснувати

цриват­

ни . «Наша журналістина, симович Історину

:ноrо видання . Заппанована газета «Ни­

ще

більше

евские новости» мала виходити двічі на

яриr

.. .•.

о

2

стор,

о

nлані

вне•

тисяч

30

минулого року

планів

здачі

внесків

nравео­

дання... Особливу увагу сліА звернути

на кардинальне по­

ліпшення

заєі·

воrо

з них виноси­

16

спра•

ти ще одне, але бойове засі,

року по лютий ниніш­

нього проведено аж

.йдуть

члеоських

вІдкладаючи справи,

комітету

Случевським. З жовтня

1975

нинішній

ності. НеобхІдно принципов<! оцінити причини невдач І, не

змішторгу на чолі з головою

тов.

організаціІ

труд()оІ

суперництва.

тівок та надання матеріаль­

М. ОВСІП, иозаmтаrнвІ інструктор arlcwrol ради профспі·

ноУ допомоги.

.пок.

лися

питання

виділення

пу­

о

неодмtнно

відділка радгоспу

ретичні

-

Погодіну,

зосереджується

писав Мак­

-

знову й в

НОВЕ ЖИТТЯ

руках

nов ' язували теQІ

висновки

конкрет•

ною практикою, з

вала заняття в системІ полі­ тичноУ та економічної освіти. Протягом 1975-1976 нав­

соцtально-е:кономічного

чального

нtстю прикладів були nозна• ченІ на підсумковому занят• тl на тему 4:Парт!я в умоваJС

року

витку

комунtстичноУ

XXV

рішення

НПРС.

праці

Трохимчук ,

недавно

щого

з'Ізду

програмний

знань,

відбулося,

механізатора

Пропагандист В. продовжуватиме

часно

розпочалось

чального

рон у.

з

запитом

до

генерал-губернатора.

Ниївський князьок Васильчинов відповів

товариство,

яке

лютувала

пресловута

повалення

самодержавства,

папська . Але. незважаючи на це, сту­ денти К Шейковський і П . Левицький

кріпацтва,

встановлення

спробували

вати рукописний журнал.

червня

комплек•

В. КОВАЛЕНКО.

що він

5

з

тування шкіл до нового нав·

двозначно,

Субота,

навчання

«Політика•. «Критика 1 бібліографія•. сЛ!терату}18 в загальному розумінні слова•, •Фейлетон, або летючий лис­ ток•, «Суміш•. Поnечитель учбового округу велиний учений 1 педагог М. І. Пирогов звернув·

«прогре­

щотижневик

Боря•

біт. Нанінулів не буде. Одно­

рити орган боротьби з «Яригами патріо ­

видавати

Г.

літосвtтній ниві, а й під чао різноманітних польових ро·

матері&t.-l,

а міністру освіти настрочив,

абсолютно

nроти

заснування

тижневика «на місцевому нар!ччі•.

Та ніякі заходи не могли стримати об ' єктивного поступу історії . Наприкін­ цІ n'ятдесятих років у Ннївському уні­ верситеті

виникло

таємне революційне

ставило

своєю

ме'І'ою

ліквідацію

республіки.

Студенти-революцІонери вирішили вида­

еГо­

лос». його програма складалася з шес­ ти розділів: еВісті місцеві І внутрішнІ•.

господар•

слухачами . І не лише на по­

ТІІЗ}ІУ та утрюtанцями ІІІ віддІлення• (0. Герцен). Та статути були статутами 1844 року Максимовичу не вдалося за­ снувати навіть наукові записки , що тра­ диційно виходили в інших унІверсите­ тах. Як відзначав ліберальний учений Енгельгардт, тодішня царська цензура ніж

відпові•

хав, що вІв заняття в школі,

головний

ся

завзятіше,

конкре...­

ства П. П. Труби.

агроном відділка С . О. Нук­ сенко та іНШі. Вони, вивча­ ючи

..

роз

радгоспу.

ді :керуючого відділном І .Ф. Чорностана. бригадира еви• ноферми Г. Ф. Новаль, кра•

Заняття у школі комуніс­

Ф.

фантами

розвинутого соцІалізму», яке

тичної праці проводилнея за планом. У ній навчалися 1 робітники. і керівнини серед­ ньої ланки виробництва , зо­ крема бригадир тракторноУ бригади М. І. Литвиненко, передовин виробництва

М.

свого

Зрілістю

працювала

систи » й «НігІлісти•. покладали особли• ві надії на у ніверситет, прагнучи ство­

о

з

Імені Юрова добре органІзу­

Передові Інтелігенти Ниєва,

популяризува­

публінувати

об'Ьявления». У 1837 роЦі Ниївська ду­ ховна академія стала видавати << Васк­ ресное чтение>>, а наступного року з'я ­ в илися , як і в інших губернських містах .

були

вико­

здійс­

формально.

члени об'єднаного

на

Районний комітет опинивсJІ на обочині магістрального иа• прямну профсnілнової діЯЛі••

Не ви·

теж

При

ведеть­

навчаль­

більше половини первинних органІзацій, в тому числІ найкруnнІші.

заrа.11ьними

численні протоколи.

сплатою

них

ту з соціалістичного змаган­ ня•. свище підняти рівень по~тико-виховноУ роботи• словосполученнями

з

з

зібрано 29 тисяч 70 нарбо­ ванців . Насторожує той: факт, що не винонали річ•

пленумів райкому профепіл­ ни оянотипні, неконкретні.

ПЕРШІ ВИДАННЯ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ особливою

nланами

Незадовільно ви

не

гаразд

снів.

тів, та

гійних пере ж итків і формуван­ ня атеїстичної перенонаності. Ннига розрахована на пропа­ гандистів, партійних працівни­

під

все

різного роду засідань. А за­ сідають члени районного та місцевих комітетів аж надто

дящих.

лад і в із щоденної практики ви­ ховн о ї роботи, вказуються кон­

вання перебував

документів

не

ними рік.

розгля­ денному

всенародне обговорення на­ передодні форуму комун!с·

ного

Саприніна

не

порядку

тичного навчання були пар­ тійні документи, винесені на

роrо друrа. (Із досвіду атеїст и ч­ и~rо виховання в умовах міс­ та). Бібліотека атеїста. Книга завідуючого відді л ом

А.

ся,

за темою •Соціалізм і пра­ ЦЯ». Основним змістом полі-

У ній нав о диться ЧИ1\Іало прик­

В.

на

школа

САПРИЮН В. А. Рука доб­

наук

змагання

далися

секретар викоиному місь­ ної Ради депутатів тру­

розповідає

nропаганди та агітації Нара­ rандинського обкому Н о мпарт і ї

нових

соціаліс­

Партійна організацІя Троє­

нагороджен-

ком адміністрації підпри­ ємств. установ чи організа­ ц ій. В. БАГНЮК,

колишнього

тичного

щинського

дІяльнос-

nо в инні п о дати у місьІ<викон­

взвод у

Більшість комітетів nроФ­ спілки nрацівнинів торгівлі та споживсnілки «забули• не лише про виробничі справи. а й про навчання профспіл­ кового активу. Ніяких обл!•

Канікулів не буде

пере­

парти­

номандира

розгортання

розгляду

усього

занського з'єднання Новпака, Власа Пилиповича Мишка

го

стІ і конкретності листів трудящих.

Жодного разу важливі пи­ тання

нагороджу­

на пенсію. Ті, натрі стали пенсіонерами до прийняття Указ у , нагороджуються за

го

новича Жог ла

5-

Очевидно, це реаультат того, що ні голова райкому профспілки працівників тор­ гівлі О. М. Нацалап, ані чле­ ни численних постійних ко­ місій глибоко не вникають у життя первинних оргаиіза· цій, слабо знають проблеми виробничих нолектнвів . До­ сить сказати, що більшість :комісій райкому не мають планів роботи.

ються цією медаллю пі.сля того, ян отримали право йти

риваючи

Рома­

установі

в

регулярно пІдбиваю­

вормування

років і відзначалися сум­

диверсійної групи другого Молдавського партизансько­

з ' єднання, Миколу

на

підприємстві.

питань

праці, побутового та куль­ туриого обслуговування ~ бітників і службовців.

нюється

відвагу, за видатні засл уги перед Батьківщиною наго­

і

шення

падково

рідко працівнини торгівлі не знаІtомі навіть з умовами

Відсутній належний кotn'O роль за розглядом листів та снарг трудящих. У місцево­ му :комітеті універмагу рай· споживсnілки вони навіть не реєструються. Цьому слід приділити особливу увагу. Адже ЦН НПРС у недавно nрийнятій постаІЮві особли· во наголосив на своєчасно­

члени профспілки до управ­ ління виробництвом, вирі·

Але досягнення торговель­

боротьбу з формалізмом, стихійністю в органІзації со­ цІалістичного змагання. Не­

які

ТА СПОЖИВСПІЛКИ

універмагів зміш­ райспоживспілки .

них nідприємств бу ли б значнішими , якби профспіл­ кові комітети повели рішучу

років» . В і дповідно Указу Президії Верховної Ради СРСР від 18 січня 1974 року ~про встановлення медалі «Вете­ праЦі >> ,

гос­

приємствами

1941-1945

ран

народного

утвердження

да,нь та зобов'язань. Вироб­ ничі програми винонуються, як правило , успішно. Так, комбінат громадського хар­ чування виконав п'ятирічний план з товарообороту 27 ли­ стопада минулого року. Ви­ робниче об ' єднання магази­ ну N2 37 завершило дев'яту п'ятирічку за 4 роки 1 два місяц і. У спішно nрацюють

медалі: << За доблесну nрацю у Велиній Вітчизняній війні 1941-1945 ронів:~>, «За обо­ рону ЛенІнграда:», «За обо­ рону Москви• . .за оборону Одеси:», << За оборону Сева­ стополя:», << За оборону Ста­ лінграда >>, <<За оборону Ниє­

<< Тридцять років перемоги у В е ликій В і тчизняній війні

розвиток

чи з важливості пенладених ва нього функцій, поклика­ ний спрямовувати діяльність первинних організацій на по­ .піпшення роботи колективів сфери торгівлі та громадсь­ кого харчування . Місцеві ко­ мітети профспілки мають певний досвід організації соціалістичного змагання за дострокове виконання під­

має

ва:», « За оборону Навказу», ~за оборону Радянського Заполяр ' я :» , звертатися у міськвиконком із посвідчен­ ням . Ви маєте право на одержання ювілейної медалі

про­

організатор­

Райком профспілки, виходя­

років•.

всіх,

Робота

РАНКОМ ПРОФСПІJП(И ПРАЦІВНИКІВ 'І'ОРГІВЛІ

високому

ральних норм соціалістично­ го способу життя, свідомість продавців і покупців.

нагороджен­

1941-1945

виховна ,

на

ня медалями «Ветеран пра­ ці;, і «Тридцять років nере­ моги у Великій Вітчизняній

війні

рівні.

подарства,

медаль.

зуля, перукар аленеандр Стеnанович Угрюмов , завІ­

на

ська. Адже сфера торгівлі­ це не звичайний ринок, а со­ ціально-економічна стру:кту­ ра, яна благотворно впливає

прикладом для інших. Це подружжя Георгій Никаноре­

ни N2 15 Марія Дем'янівна Строй, машині,сти газової ко­

проводитися

пагандистська,

роки Великої Вітчизняної . У нашому міст! чимало з них

МАГІСТРАЛЬНОГО НАПРЯМКУ РОБОТИ ОПИНИВСЯ

на обліку в яких 3235 чоло­ вік. Організація солідна. то­ му й робота в ній повинна

вій­

трудящих.

Яскравий

наставни­

НА ОБОЧИНІ

Районний комітет проф­ спілки працівників торгівлі та споживспілки об'єднує шістнадцять первинних профспілкових організацій,

У квітні

1861

року

демократичне

крило rовариства випустило перший но-

1978

.року


а секретарем

парт-

бюро з а в од у •Торгмаш'> Володими­ ром Іллічем Сухініни~.t

250-тонного пресу,

за

яким

П.

ми вели мову про бри­

йшла секція торговель­

гадира

штампувальни­

-

він

ного

для

для

сенретар пар­

ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва, прого­ з'їзду

партії:

якість деталей у брига­

Ді Володимира

XXV

лошені з трибуни

вича

<<Ніщо

так не підносить особу, як

СпостерІгаючи за ро-

активна життєва по­

стала

першочер­

вступу

до

Уже понад десять рок і в В. П. Рябцов очолює бригаду шта м­ пув альникІв . Чимало його у чн Ів давно пра­ цюють самостійно, ба­ гато радісних подій сталося у його житті

наш час і не дозво­

ня

бітнича совІсть

інакше

роб и ти

ро­

і гор·

БРИГАДИР

ІШРС одному з робіт­

..

Згодом зустрілися в цеху . Працював ди·мир Петрович, сказав,

з

Воло­ я б

якимось

не-

звичайним т.ворчим окриленням. Устиrав пере.вmюну~ти змt.JІІІ •У

ботою Володимира Пет­

обов'язку, коли єдність

ровича,

слова

подовгу

нявся поблизу робочих м1сц 1t

трудівник! в

норму,

ДOf\OМ;u-e.D

110·

що!

вачt~е.м

в

ме-

РНІfоІЮ !ав

OCBOt1:1 кt

r~ ха:и\чно - нриющипиоrо пресу,

ре.монтува.в

вер­

не хотілось

Тому

бодай хви-

10-15

лин. Я навмисне

засік

1

через

час,

рівно

чверть

З·П!Д

години

ян

кра­

цеху,

по­

працюють

нерального

Діла стає

дість. В . П.

пов­

нормою

по­

В.

й розцінює Рябц о в щойно

-

П.

внеону

орден

вої Слави

наго­

Трудо­

ІП ступеня

Рябцова члени бригади

Яfі

брали зобов'язання ви­ конати дев'яту п ' ят и­ річ ку достроково. РІ дотримали слова. Ще й зекономили додатко­ во до плану 25 тонн металу. Іх продукц~я

лежить не тільки йому, а й усій бригаді. По закінченні шко­ ли Володимир твердо

уже котрий рік мається

колекти•вну,

що

на·

.. .

вирішив,

що

стане

ро­

бітникш1. Але, яку спе­ ЦІальність обрат и ? В

прий­

пошуках

своєї

пробував

замовника ми

з першого пред'явле н­ ня, а турбота п ро

секретаря

To:\fy

одержану

роду

ведінки•. 3 ін!Ц!атизи

л~о. І в їх вправних рухах вбачалося щось від бригадира, вІд Ряб­ цова. Вдивлявся у їх заклопотані обличчя , бачив, як вони творчо працюють. І пригадали­ ся мені тоді слова Ге­

й

вІдривати

його від роботи

Hll якихось

бі'нтади

1

сякденною

І. ~- Снориков, В. Ф. Іщv~. Н . П. Михай­

стати, якщо вони вихо­

диЛи з ладу.

зуnи­

пере­

чимало.

Був

слюсарем,

вагранни-

ком.

остаточно

Але

РАІІОРТУІОТЬ

штампувальни к а.

І не ТІЛЬКИ йому. Ще Й

го

7ДОС7'0ЄИЖ 7РВ,ДОВИХ .НАГОРОД

лав

ва

дру ж ин!

ляє

громадського

сподобалася йому спра­

говою, життєво необ· хідною, бо вимагає то­

зиція, свідоме став лен­ до

Петро­

реномендащю

ників своєї бригади

~

обладнання

маrазинІв.

тІйного осередну заготівельного цеху nриніс

В.

Рябцов, у розібраному. звичайно, вигляді ви­

нів Володимира Петро­ вича Рябцова. Аж ось і

nрацює

прищеnив

~1ЕАІОРАТОРИ

до

неї люб о в.

за ц ей відносно

Постанова ЦК КПРС « Про да:rь.о ший розвиток спеціа.ТJізаціі і кон.. центрації

ськоі кооп ерації і агропро~исло~

вої інтеграції » сприятиме успіш• ному

неве­

;тнч~ий _період. Та най- · ~ па м ятшш ою

залиши ­

.ТJась та , коли nриймали до лав великої партІ ї

Лен іна. To;t! свої~f то-

t

вар и шам по роботі, ко­ муністам куючи

заводу,

ра

дя­

виявлене

до­

вір ' я, сказав: <<ОбіЦяю жити й працювати , не шк оду ючи

сил,

як

добає комуністові » .

Слова

по-

( не ро- ~

його

ЗІЙШЛ И СЯ З ДіЛОМ. Під­ тв ердження м Е исока

да.

котрої

робітник ну

цьо г о

урядова

сі,lьс ько г ос подарськ ого

виробництва на баз і м іжrоспо;;;~г..

є

н а горо-

удостоєний

за самов ідда­

працю.

виконанню

лн;их

завдань,

постав•

з'їздом .КПРС, зокре·

XXV

ма значно:.~у прискоренню меліо­ рації земель, р озширенню посі· вів на ме.'Ііор о ва них з ем.'Іях ово.. чевих і кор~ових крип, од~р..

жанню ста.'ІИХ вис оких

урожаїв.

Прикладів можна навести r е~Іало.

Так, радго с п « П;1осківсьІШЙ » на заплаві Трубежа вирощує по 500 і більше центнерів з гектара кУ• курудзіf на сюrос, радгосп « Боб.. рицькиf.t» по 200 і бі.1Jьmе

центнерів flВОЧів , радгосп « Жер .. ДЇВСЬІіИЙ» ПО 500-600 цент., нерів

моркви.

На перший piS' десятої п'яти•

В . БОНДАРЕНКО.

річки овочівники

f

кор)Іодобув..

ники радго спів, що . мають зе:~~лj РобсІ.т.Rори в боротьбі за ввсо­

N

ІІJЮдуктивиість попІв

ПУТІВКА

1 ферм

ГЕРОЙ ПРАЦІ­

~БІльше уваги приділяти трудовому вихованню учнів, про­ фесійній орієнтації молоді• . ( «Осяовні напрями роз:витку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки•).

.І.RТИВІСТ ПРЕСИ На найвідповідальніших дl­ л~mках польових робІт у paд­ rocnt •Кегичівка• ХаркІвсько! області можна зустріти с!льно­ рl'ВСЬкі пости. Один з них очо­ ~ює ланновий, Герой Соц!аліс­ 'І'ИчноІ Праці М. Д. Гербич. Ви­ ступи Минали Дементійовича :на сторінках районної газети сЗоря комунІзму'> завжди ан­ туальнl й авторитетні. Наприк­ лад . під час передпосі-вного об­ робітку грунту сатор

життя

в

дуктивність

праці

нарізати

тисячі

263

районі активно

дІє операти вний робсількорів­ ~ький загін. його члени взяли шефство над механІзованими ланками, ян! борються за одер­

Донецька область. Одн tt.м. з перш их у краін l був створений Сніжнянсь кий .4tіЖШ І\ільний нав­

чально-виробничий комбін а т трудоваго нав чання і професійної орієнтації учнів 9-10 кла сів. Зна­

зе­

1ОО

цент­

кукурудзи і

рису.

йомлячись тут із змістом праці робітників різн и х

професій, старшокласники вість

Рабсільнори гаряче підтримали 1 широко пропагують у пресі рух хліборобів за присвоєння

1\ОЖному полю розповідають

Знака

17

головно ї

трудов их

справи

нав ичок.

свого

До

професій

-

жи ття,

за кін чення

гірни •щх емк трослюсарів

чок-мотористок, шоферів і токарів,

про

досвІд п е ре­ викривають недоліки. Відповідно до плану , розробленого штабом загону, активіст и пр еси почали прове­ дення ма сових робс ількорів·

і шва ­

ну

твор•tість,

розш ирюють

свої

зн,ання

про

про­

фесії, які маю ть обрати, в клубах ~сон я чн,ий ка­ ,иін,ь:., .:Сервіс:., .:А в тоАtобіліст:., ~Урожай:.. Досвід роботи Сніжнян ського .міжшкільного навчальн о­ в иро nн и •юго ко.ибінату . нагромаджений за чоти ри роки його існ ування, уза гальн,ен,о і представлено

на ЕJДНГ СРСР у пав ільйоні ~народна осв іта:.. Він став н.адбання.м. багатьох працівників освіти

З школярами

та. З іх допомогою тут споруджено п'ять цехів, три лабораторії, п'ятнадцять навчал ьних каб інетів. Шефи п.остарались оснастити їх найнов ішим устаткуван,ням, а також обладнати технічн,ими

(РАТАУ ).

Після занять діти вдосконалюють свою техн,іч­

радіо- теле­

Над комбінатом шефствують підприємства міс­

си-

засобами навчання. На уроках праці учні вико­ нують різн,і за ,~оювлення промислових підпри­ Є.Іtств і б удав .міста.

механіків і лаборантів-хіміків , прода в ців і столя­ рів, фрезерувальників і електриків. зайАtаються досвід чені викл ада чі.

ських рейдів , перевірки роботи д ощувальних агрегатів, служби

ст ем.

вибору

мають чудову .можли­

школи вони можуть уnодобати со6і будь-яку з

якостІ,

зрош увальн их

для

набувають

дов и ків , с воєчасно

експлуат аЦії

на

з ентузіаз..

кубюtетрів з е~1.1яних

рО-!

гектарах.

Перед у змаганні ведуть меха...

.НКІСТЬ

мель не менш як по

др енаж

відремонтувати

біт, нарі<Іали кротовий дренаж на

ROBTPO.JIEM-

нерів зерна

кротовий

Відремонтовано каналів 52 кіло.. метри, виконано при цьому 35,2

.. * *

поливних

рік пе...

го завдання. День меліоратора з устрічаємо п ерши:~~и успіхами.

досвід

удвічІ. Це нововведення зна­ йшло широке застосування.

гектара

ниffіmній

Колектив ді.'Іьниці

через газету дещо змінити нонструкцію агрегата для вне­ сення аміачної води 1 таким чнном збільшити його місткість

з

на П.ТІощf

мом при ступив до виконання цьо.о

nозицІю. М. Д. Гербич порадив

жання

на

1250 гектарах і 165 гідроспоруд.

підвищилась

У Скадовському ХерсонськоІ областІ

системи

гектарів.

кілометрів кана.'Іів і пеІ)емістити 125,1 тисячі кубо метрів землі 1

nідказав новатору слушну про­

ПІД

ме.'Ііоративні Планом

застосову­

Хліборобський

просапних куль•

тур. Вибороти врожай допсмож& і колектив Броварської експлуа• таційної дільниці, що обслугову&

редбачено виконати великий об• сяг робіт: відремонnвати 112

вати номб!новані агрегати. Про­

вдвоє.

ню кормових і

171 ОО

знатний механl­

запропонував

на трубізькій заплаві, взяли під• вище ні зобов'язання по одержан•

кра їни.

На фото: ліворуч заняття в контрольно-ви­ Аtірювальній лабораторії комбінату. На nepedньoAty план і дев ' я тикласниця Первомайс ькоі

метрів земляних робіт при плані МаІ"иніст екскаватора « ЄО-2621» І. Л. :Кова;тьківський

2415.

завжди вчасно розкопує трубо.. nроводи при ліквідації щ: оривів на з рошува.'Іьній та ремонті гідро.. споруд на осушувал ьн ій мережах.

Відзначаючи своє свято _, День ме.1Jіоратора наш колек.. тив зобов' язав ся виконати річ:.. ний план до 5 гр удня. В.

МУСІЄЦЬ,

начальник Броварської дІль­

-

середньої школи Тетяна Кон овал ова; праворуч

нізатори машиніст екскаватора « Є-352» М. П. ТроценІіо, який виконав за травень 7 500 куб о.; метрів земдяних р обіт при плані 458 0, що стан овить 163,7 про.. цента. Комуніст траІ\'Горист М. С, Авраменко виконав 2800 кубо...

ииці

навчаються майбутні продавці.

Трубізького

управпіи­

кя експлуатації:.

(Фотохр о ні к а РАТАУ).

~ ~ !!~!!!~!!!! ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!! !!! !!! !!!! !! !! !!!! !!!!!!!! !! !!!! !!!'!!!!!! !!!! !! !!!! !!!·!!!! !!!!!!! !!! ~!!!!!!! !!!·!!!!!!!!! !!!!! !!! !!!!! !! !! !! !! !! !!!!! !! !! !!! !!! !!! !! !! !!! !!! ~!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! !! !!! !!! !!! !!! !!!!! !! !!!!!!

мер «Самостайного

слова'>

-

рукоnис­

ного ча сопису, яннй проіснував рік . На тит улі не зазнаqали міркувань ні дати,

з конспіративних нІ 1Іfісця видання.

Проставл я вся ті ль к и номер. Програмою видання була лінія революцІйн их демо­ кратів. автори

3

великою повагою відзивалися ж у рналу про російськ ий нар од,

з перших українських видань прагнення

Ціального

час вих одив ще один рукопис­

ний орган да вал и

-

її

ниї вської

га зета

лібера ль но

« Гро~І ади'>

не словО>>

<<Громадни ц я• . настроєн і

і тому

неоднора з ово

Ви­

кола

«Самоста й­

гостро

кр и1ику·

вало політич н у платформу цієї газети. Журнал за суджував ни зь копоклонство І загравання

з царськими

властями.

Часопис «Самостайне слово•

о

Субота,

-

одне

5

та

-

народу

націон альн ого

відбив до

со­

визволення.

до єднання з усіма слов'янськими наро­ дами і, в першу чергу, з «російс ь кими браттями•. У цьому itor o основне зн а­ чення .

І

т~ ·т власті зробили хід конем . М . І. Пнрагов добивався дозволу видава­ ти університетський вісник , і було дана санкцію. Після того , ян надто п опуляр­ ного серед ст удентів педагога з почестя­

його кращих синів , про << Колокол~ Ге р­ цена і « Соврем енник>> Некрасова та Черниш евсь к ого . Росій ськ! революціоне­ ри-демо крати. писав журнал, « сильні 1 ми ді лом , і п равдою с в оєї думки'>. У цей

укра·tнського

дисертації М. І. Зібера , в якій учений• економіст впєрше в світі з наукової' точки зору прокоменту ва в « Капітал • К Марнса . М аркс пі знІше прнхи ль но від гукнувся про п р ацю п рофесора Ниїв•

лова . ІШ -

ського ун іверс итету.

1789-

1794

Остров сь кого,

запланован ом у

журналу

н ау ко·

вий характер.

У вересн і иерший

номер

1861

року

побачив сві т

«Ун иверсит етск их

извес­

тий'>. Журнал п е ршим серед ун і в-ерси­ тетськ их видань Росії поча в ви ходити щомі ся ця , причом у мав << офіціальн у~ і 4 Неофіціальну• частини. Проіснував він до 1919 року. За n 'ятдесят вісім років

1976

року

генетнки .

механі­

такий діапа зон втручання авт орі в журн алу в сф еру науки .

При ве ртає у вагу тра вн ева книжка << ~'ниверсит ет ских известий• за 1899 рік, повністю прис вячена сторічном у ювілеєві О . С. Пушкіна. Особливою гли­

{!) вислали з Ниєва , вирішено було бин ою

на.!{атн

червня

бу ло видрунуван о понад дві з полови­ ною тнсячі наукових праць. Проблеми юриспруде нції, міжн ародн ого права, іст орії фра нцузь кої революції рокі в . творчості Ломонос ова, Кри­

вченого

ві д значаєть ся робота відомого М. П. Даш к ев ича «Пушкін у

ряду поетів нового чаеу • . Автор перено­ ну є . що поезія П уш к І на ц І кава для су­ часн и к і в не лише за формою. як т ве р­ д и.rrи

при хиль н ики

«чистого

мистецтва•.

а й за змі ст ом . В изна ч ним успіхом «Университетсних известий » бу ла публікація магістерської

НОВЕ ЖИТТЯ

Як

бачимо,

«Ун иверситетс кие

из вес­

тия• підн імал и шир ок е коло n роблем наук и, що нерідко водночас бул и й су­

спільними . На стор інках журналу за­ фінсовані основні етапи дожавтневоТ Історії одного з найста рі ших вуз ів У к· раїни.

Рукописна та

дру кована п реса

К и їв­

ського унІверситету торува л а шля х у к· раїнській журналістиці , сприяла роа в ит­ кові громадсь кої ду мки на південн п му заході тодішньої Росії.

в. довrич. студент факультету журналістики

Київського державного університе­

ту імені Т. Г. Шевченка.

З стор.

о


8

8

8

8

8

8 8 8

СЬОГОДНІ -

ВСЕСВІТПІП ДЕНЬ ОХОРОНИ HABKOJtWШ ІІЬОrо СЕРЕДОВИЩА

8 8 8

е

е

8

8 8 8 •

АРУЗІВ природи Л ІСОВІ сутінки наповнюються шість співає свіжістю зе.~сніючих беріз, над маківка:чи струнких я.1ин по­ висають зорі.

Десь з-під

С[!ЧОЇ

те~rряви до:шнає о с таннііі п с ре.1ив

4-5

пісню з

ко­

.~ін. А.1е є й інша категорія пта­ хів справжніх «:чаіістрів » , пі с ня ЯИІХ складається з 10-12 ко.1ін. Часоч І;і,lькість їх дохо-

;щть до 2 5. Це вже справжня СЮ!фОНіЯ ЗВУJі ЇВ! уси~ принишІ> сІЮІ бо]lЮІ про:rуна­ Пrоте « концсртниіі » сезон со­ півтора-.J,ва ла багаrоко.1інна rp e:rь. Со.lов с іі­ лов ' їв не,ІовгиіІ )Іісяці, заі;інчується він в сере ;'\И­ ко! співочого дрозда . Ось-ось заг.анує ці:rковита

тИша . Та

Р <ШТЮІ на.~

Стою заворожений і с.1ухаю. Разю1 зі )ІНОЮ впиваються піснею

Пернатий • СОЛІСТ

ні червня. Співають лише С:J.)Щі, пер е дчуваючи зустріч з по.~ругою,

яка прп.1ітає ві ,'(І::rцання

пізніше. Пі.'\ час висrцжуван н я яєць пісні солов'я не такі енер­ гійні та часті, адже fіюІУ дово­ диться допюrагати са~щі. Дехто ду'.Іає, що соловеіі~:о не­ красивий, сірий, невиразний птах.

Це ,'\<l .l e кo

не так.

Пташка ця

граціозна, струнка, на високих .~апках, з тонкюІ дзьобом і вели-

смов ІНЮІ

ків підряд.

співо)І шпх шкідтших КО)Іах. Оберігати

Образ соповеііка

постійного супутника Увійшов У народну

ві- тру,'(івнп!іа-співака -

наш

обо­

в'язок. Під час .1 ітніх каніку.'! ді-

закоханих ти повинні ппаьно охороняти творчість, птахів, обсрігати їхні гніз,'\а і

кращі рядки своїх творів присвя- пташенят, прюш()жуючи тюr сатипи ііо~ІУ поети і прозаїки. чюr багатства пр:Ірпди . Не всі со.1ов'ї во.1одіють ~шсС. ПЕРЕХРЕСТ. тецтвом

співу

к

однаково .

о

Чарівна

Бі.1ь-

н

Браса і

с . Ннятичі.

а

в

арюшт ЦІЄІ

л

І

них мастивостей.

я Для приготу­

весняної квітки приваблює ба­ вання шкш використовуються гатьох. Матово-бі,lі дзвіночки на квіш, листя, стеб;ш. дистя і кві­ струнких h"Віткових стрі.'!ках в ти зuирають під час цвітіння, оточенні

густо-зеленого

листя

стеііпа

цю

рослину.

Еонвалін зе~шими

роз~rножується

пu:: Jучюш

під­

Бореневища­

ми, кожна рос.тпшка

має безпо­

пюІ'ятатп, що

належить до

отруііних

навіть

ді.'Іянки кореневища

бити всю сі~r'ю.

незначної може погу­

Зривати

жем.

Рослина має

Треба бути оберсжнюІ з во;~ою, в якій

стояпи

Іівіти,

остерігатися,

щоб вона не потрапипа в їжу. Юсовою красунею - конва­

і!ією ~Іожна прикрасити клу~Ібу бі.1я будию;у, Д.1я цього викорис­ ІіОреНСВІІЩа З добре РОЗБІІНУТИ:ІІИ

квітковюш

рекощндється робити з осені на гарнюІу грунті в иісцях, де є багато воаоги. п. жиr АЛО, агроном.

10.00 10.30 11.00

к.

телефільм

«ВічнІіЙ

поклик».

\1.00 12.00

12.30 13.00 13.30 13.55 14.25 14.55 15.25

к. т. •По музеях І виставочних залах•. к. т. «Природа і людина•. К. т. Музичниіі календар.

сРух без небезnекн». к. т. сМнстецтво народів Індії•. к. т. Тележурнал •Спі.адруж· кість•.

К. т. Прем'ера художнього те,1е· фільму «Червоний півень Плі'мутрок•.

•Слідство

18.20 19.00 19.30 19.45

во•.

к. т. еГерої п'ятирічки•. 22.50 19.25 К. т. сСпіває Радміла Карак- 23.40

18.25

лаїч•. к. т.

них

Програма

художніх

короткометраж·

телефільмів:

«Су·

ботній вечір•, «Термометр•, сТрн карбованці•. ІнформацНіна програма сЧас•.

Та заглянь~tо далі у саму гу­ щавину. Тут, у напів,чороку, мнуг жарстокий лісовик (фото nocepeдJJ­ нi), тягне у кубло під старим t!ІШ• ще,Іt свою здобич змія (фото внизу). Далі нові химери, вигадки ЧtlріІІ­ ниці·nрироди. Відкривайте іх для ct· бе. М. КУ JІИКІНСЬКИИ.

художніх ведуть

10.30 11 .30

13.45 21.00 21.30 к. т. Концерт маАстрів мистецтв, 15.00

---------------------- , ДопомоzІт•

вритувати

оаеро

звертаються до «Нлубу дру:\ів Природи>> діти з Підлісся. Ось що БОНІ! ПИШУТЬ:

«У нас є четверо малих озер. На одному з них ми відпочиваємо, :купаємося. Проте саме в ньому останнім часом миють трактори, розчнняють добрива. Вода стала брудною, відганяє аміаком.

М.. Іваницький, І. Лях, Г. Ва­ тюк, П. Захарченко, С. Дей­ нека та інш1>>.

Думаємо, що дирекція радгоспу «Жердівський>> зверне увагу на таке

безгосподарне

озер

і

допоможе

15.25

ставлення до

наJести

на них

16.30 17.00 17.05 18.30

К. т. Прем'Ера художнього тео~ефільму «Червоний nівен1о По~Імут· рок•. (М.). К. т. Програма «Здоров'••· Програма передач. О. Корнійчук. «Платон Кречет•. К. т. •Від 14 до 18•, (JІенІн.град). к. т. •П'ятирічці якостІ - робІт•

11.45

К. т. Вnерше на екрані цт. Ху•о•нІІ фІл~ом «Р)•слан і Людми.І&•. І серІк. 18.00 Новини. 18.20 к. т. Вперше на екранІ цт. Ху· АОJіІНІІ фільм «Руслан і людмн· .І&•. 2 серІа. 11.30 К. т. «ПІсня-76•. 20.00 к. т. сК.. уб кІноnодорожеА•.

19.00 ничу гарантію•. (М.). 21 ·00 ІнформацІАна nрограма «Час•. 19.30 К. т. •Клуб кіиоnодорожеА•. телефільмів 20.30 К. т. Вечірня казка. Муо~~отфі.ІІ>ІІ 21 ·30 К. т. «С.Іово про музику•. Веде знатоки•.

«Умка•. (М.).

вере.-а~у

комnозитор

Г.

Свири-

17.25 18.00 18.15 19.00 19.30 20.00 20.45 21.00 21.30

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• - орган Броварского гораома

Ком:мунистическоR ПаРТИИ УкраннБІ, городекого и районного

Советов депутатов трудящихся КиевекоА области,

Газета вЬІходит на украинском язьtке,

НАША АдРЕСА; 255020,

м, БРОВАРИ,

вул, Київська, І 54.

•Концертині! зал «Дружба•. «Щоденник соціалістичного гання».

s111•

(Дніпропетровськ).

«Тсатрадьні пре м'ерк». Інформаційна програма

сВІстІ•t

Темфі."" «Болдінська осінь•• К. т. «Подорож у nісню». «На

добраніч, діти!•. Програма «Час•. (М.).

К.

т.

Концерr майстрів

ПРОГРАМА 1І.ОО Художній

20.45 Російська мова. (М.). А08 • 21 .30 К. т. Художній телефІльм сПо- 22.40 К. т. МІжнародні змагання з вес- 12.15 сnішаіі будувати дім•. (М.). .Іуаанм на байдарках І ІІ>аное. 12.35 22.35 Співає Микола Огренич. По аакІнчекнІ - новини. 13.50 23.05 JІітературні читанка. сДуша у ПРОГРАМА УТ 14.20 річчю м. Дніпропетровська. заповітній лірі•. 1.50 Ху.-о•нІІ те .. ефІльм «БІля са- 14.50 •Сільські обрії• . 23.45 Інформаційний виnуск сДев~о аа моrо синього неба•. К. т. ІнформаціАна програма днем•. 10.35 «Гоаорат~о делегати XXV з'Узду 16.00 «Вісті». НЕДІЛЯ, 6 ЧЕРВН!І KR'PC•. (ЗапорІжжя). 16.30 Ма.•енький концерт. ПРОГРАМА ЦТ 10.45 еМи - ра.І.АнськнА народ•. К. т. •дійові особн та викон~в· Н.ЗО К. т. Наукоао-популярний жур· 17.00 11 ·00 К. т. Вперше на тепеекравІ. ці•. вu сНаука І життя•. 18.30 • На добраніч, діти!•. Н. Гусе ва. •Раманиа•. Вистава. 12 00 1 В 1 ф Програма •Час• . (М.). 12.40 «Сільська година•. · с:есоюзни естиваль самодІ· Вnерше на еІ<рані УТ художніі! 13.40 К. т. «Музичний кІоск•. R.ІІоіВОІ хуJІожньоУ народкоУ твор· 19.00 фільм «Про один вид щастя• . 14.10 Лауреати Ленінс~оких премІІ 'iOC-rl ""І)уІІ.ащнх. 19.10 К. т. Музичні вечори для молоді. І976 року в галузі науп І тех- 12.tc) 13 ЦІІІІАf Муо~ьтфІльмІв «ЛІсовІ 20.30 Вечірні новини. ніки. &8З&ІІ». Фі.ІІІ>М сьомиІІ •Як лиска 20.45 ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ і4.25 К. т. ЧемпІонат СРСР а ПІІ&НВ• Jlap.ll'caa скарб шукuа•. 21.35 Куди nіти вчитися? ня. (Київ). 12.45 «Оr.ІаА резервІв еаономІі•. Для тих, хто вступав до вузів. 15.00 К. Т. МультфІльм с3оо~ота UТ8• 13.15 «С.ІІ&88 СО.ІА&Тська• . Консультації. лопа•. 14.15 «Масштаби мео~ІорацІі•. Для студентів-заочників. ІсторІя 15.30 К. т. •Міжнародна панорама». 14.45 І. Д~рецькнІ. сПроводІІ•· ВисКПРС. 16.00 К. т. Фільм-концерт «Я авоау тааа. Камерний концерт. nобував ... •. 18.25 Екрав IIOJIOAHX,

#C~~~~~~~~~~#~C~~~~~~~.~~~~~~~~4~Qcc

і

...

Фото М. СеІІJІІІоrL

«Шантаж». 1 частина. 14.05 Тедеnрограма «Автомобіліст•. 14.50 Телефільм «Шантаж•. 2 частина. 15.50 К. т. Концерт. присвяченнА 200·

16.30 к. т. Науково-популярна nрограма «Здоров'я•. ~0.45 \7.00 к. т. •У світі тварин•. 21.00 18.15 к. т. Мультфільм •Чарівне ело· 21.30

19.55

ватися зеленим царство,ч лісу.

порядок.

присвяченнА 200-річчю Великого театру Союзу РСР. ПРОГРАМА УТ •Суботній репортаж•. (Львів). І Всесоюзний фестиваль самоді· яльної художньої творчості. К. т . Чемпіонат СРСР з плавання. Народний телсуніверситет. Фа· культет здоров'я. «Розмова про

3 серія «В чому твоя віра?>. тишу». 12.І5 К. т. М. Кажлаєв. Романтична 12.30 Із серії сонатина.

міцно перемелис.с, вирісuш з одного кореня, близнюЧІ<и­ сосонки. Розчісує їм крони вітер, влrивають дощі, а «сестри», знай, ~ діють кожній днині, весело І(ивою11u ,нандрівникові. що заблукав, rtOMUAY·

брунька:~ш. Пересад­

багато лікувапь-

СУБОТА, 5 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ т. Багатосерійний художній

11

рога! А неподалік

рос.1ин.

квіти ку

потрібно обережно, не виошкую-чи із землі, ~:раще зрізувати но-

того, щоб

незвичай~о~е

рів живе своїм гомінки,ч життям до­

конва .1ія

середній зв'язок з іншюш. То~ІУ товують насіння, а ще краще пошкодження

і помічати

ФАНТАЗІ І

llр!Іfюді. треба лиUІе любити її.

ранньої весни.

-

С.1ід

ста.1и символом найкращих почут­

тів людини ніжності, вірності в коханні, щирості. Та, на жаль, не всі знають, як слід зберігати

як він стверджує, для

розу лtіти

Ось вuйuюв на узлісся завАігр зr'іuв о вано красень-олень (фото вго­ рі). Ше б пак, за якусь сотню JІСЄ'І•

в річці, , слухає , все прпнишклс вак, а п в~ликни трудшник. Вш Чарівним

/,

знищує гусшь непариого шовкопряда іі сошш, жуків, щ·л та ін-

"

ЛІСОВІ

б ув аою непростимо безжальними до св ого зеленого друга. А чи часто тtл ьно вдивляємося, розглядаємо за­ га д І:Ll навколишнього світу? Для цьо­ го завсіл не потрібно бути науког­ ЦЄJt·спеціалістом . .У одного мого зна· zіо,ного зібрано близько ста чудер­ нац ь ких вtпворів природи, а сам власник коле.'щії працює кіоскерt:JМ.

Пройдіться лісом, придивітьея до його постійних жителів-дерев і... rpiиu: чкLt пофантазуйте.

щі бузку місяць що Х.lІопочеться І

людина захоп .1юється багато

день мu звикли бачити дов"ола себе дерева, кущі, кві­ ти. MLt ~tилуємося, радіємо, часом

Солов_;и не шr.;ue д?брии сп_І­

літнього надвечІр я аро)Іатні ку- кичи чор~юш очю1а. пташине царство.

к ')ЖЕН

про

НА

миетецт111

ОБЛАСТЬ

телефільм

«Балада

Білогривого».

-

«Пісня доля моя•. Художній фільм сІОністІ> поета• К . т. «Шахова школа•. (М.). «Польова пошта «Подвигу•.

К.

т.

..

«Що?

рина.

Де?

Коли?•.

ВікТОо

(М.).

К . т. «Наука сьогодні•. (М.). К . т. МіжнародниІІ турнір з лейбола: ЧССР СРСР. (М.).

-

-

К. т. «Кінопанорама». (М.). Документальний фільм сСnІваа Бернард Ладиш». (М.). К. т. Мультфільм «СОС•. (М.). К. т. «Ким бути?>. К. т. Вечірня казка. «Київська панорама». К. т. Екран зарубіжного фІJІьмf, ХуnожніА фільм •Чкнrачгук ~ ВеликиА Змій•. (М.).

Редактор Є. ФЕДЯR.

·~D~Q~~••и'~~~~~~~~···~~~~.~~~~~~~#~~~~~·

ТЕЛЕФОНИ: реАаІТорІ - 19-3-82; ааступвика реJlактора - 19+Н~ І

відnовідаnного секретар•, вІААІлУ ш ..ськоrо ГОСПОJ18J)СТВ8, кореспоІІ•

дента мІсцевого рад\омоuеJПІа -

ІD-З-18, аІдділІа промвсловОС'І'і,

масовоТ роботи, фотокореспоиАевта - 19·4·67,

Газета вихоnить

~

газети ·.npad~~~,

.

у' вівторок, середу. ~б~:г" 11 ~5 І Ф~убот:у

'-'q~~q~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~q~~#~~4·c###~~C~I~··~~~~~~,~~~~~~~~-~~~-~--.

ІНДЕКС 61964. Броварська друкарня Київського облуnравління в сnравах видавництв, noлirpaфiJ і КІJІІЖІШІоІ тррrівлt, вул, КІІівська, 154. Зам. 2771-10.892. -.ге..

#89 1976  
#89 1976  
Advertisement