Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ'

Почесна нагорода

.N2 89 (3591) СУБОТА

Приє)!на

9

ПРИЙШl1а

радісна

A~Hb ЗА ДНЕМ

звістк~

Києва Іна завод

машинобудуван­ НЯ. Пcrстановою праВl1іння у КОOlпспіl1'КИ і президії рес­

ЧЕРВНЯ

ToprOBel1bHcrro

р.

1973

і 3

ЦІ •• ~ .оа.

пуб.l:їканського кюtітету

СП:.1КИ

проф­ держа,вної

працівників

і DПОЖИ'ВЧОЇ коопера­ цїі за П;',J,с.у)!К;;·~1И сщіадістич­ ,ног{) :J)!агання к(}декшвів п';д­

TopriHJi

РІК

ПРИЄМСТ,В

ВИДАННЯ 34-й

і орга'нізацїй спо­ кооперації У краінсь­ РСР ~a перший ,квартал

І;(}Ї

НИ;Н1ішнього

ІОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

.

року 'нагороджено

Роб.ітники та інжене!)нотехн;чні праці.вники з&воду ще

ши'рше :за

'НЯ

,J)ОЗГО'РНУ.ТJИ

:Д~CTpOКi}Be

з)!а.ган-

'викон.анН'я

завдань третЬ'()го, вирішалыо-­

*

го

року

:1

початку

дев'ятої

п'ятирічки.

р.оку

ПОН'ад пдаІІ

випущено .пРО,J,УІщії на тисячі

Робітннця радгоспу «Завори­ цький» Катерина Гнатівна Бобош­ ко має великий досвід вирошу­

254,6

І,арбованці,в. Д.

ВОНИ стали

шальному трудівниця зобов'яза­ лась виростити по 14 кіЛОГр'амів.

лауреатами

У її теплиці огірки вродили дуже

день

збирає

ЇХ

таЖИ.1а

півтори тонни.

На фото: К. Г. Бобошко збирає огірки. Фото А. Козака.

курсі

аматорів

що

ансаJtбль

НQмсомольці І молодь рад­ госпу «Русанівський» гаря­ че пІдхопили заклик «Вирl­

лістичіНОГО змагання. На ВСіх .виробничих дільницях,

шадьному

відділків

року

ударні

В

ленінсЬ>!\Их

та

,кім,натах

усіх

кімнатах

темпи~. Тим паче, що одним Із Ініціаторів цього патріО ­

по'Чинку

тичного

Ми всі добре розуміємо, що збільшення 'виробництва

руху

є

русанівськІ

іН таки доярки . Щеиа по­ чатку нинІшнього, вирішаль­ ного року п'ятирІчки комсо­ мольсько-молодІжний колек­ тив бригади Героя СоцІаЛі­ стичної ПраЦі М. З. Пиль­ тяй У відповІдь на ПQстанову ЦН НПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС про роз­ гортання

соціалістичного

Оі змагання за збільшення

ви­

робництва продуктів тварин­ ництва дала слово самовід­

даною працею внести стий вклад у

особи­

дострокове ви­

конання завдань п'ятирічки. Слова свого молодь дотри­

мала. Так, ВІра Юрченко, Євгенія НОЛУТНИЦЬка та ВІра Бе3lпала, обслуговуючи J\OJf\на rpY'll'y з 50 корів, на доїли .від ІКОЖНОЇ по 15001800 і більше кілограмів мо­

10

лока, що на

процентів ви­

ще ,від за.вда.ння. упевнено

Нині 'вони

тримають

курс

на

обладнано

.від­

~ошки

показникі;В.

сільськогосподарських дуктів неможливе без

про­ висо­

liокваліФікованих робітників. Тому й приділяємо багато уваги пропаганді хлібороб­ ських спеЦіальностей . З роз­ повідями про свої професії виступали перед

молоддю

ве­

терани праЦі , знатні механі­ затори, механіки тракторних бригад, провідні спеціалісти

нішнього року 15 чоловік без відриву від виробництва оволодІли профеСіЄЮ тракто­ риста-машиніста

широкого

профілю . Ще шість навча­ ється у професійно-технічних училищах,

понад

три

десят­

ки

юнаків і дівчат отримали посвідчення механізато.рів у

школі . У них є з кого брати приклад, бо доброї слави передовиків господарства

за­

служили

ше очолюють

нізаrrори Федір Паноша, Ми­ кола НаРifIенко, Петро Ря­ бий, вадії Олександр Тупий, Петро Вірич та і,нші.

змагання серед

тваринництва,

на ферМі по Нелегко

які

працюють

15-20 дався

рокіВ . дівчатам

такий успіх. Багато довелося докласти зусиль самим і їх­ ньому наставнику Марії За­ харівні. Разом переборювали труднощі

зростання,

адже

чити

велику

дІ

ІНЯ,

уважно

прислуха­ кожне

роль

методи

о.вОЛОЩівають

свою чергу не жаліла часу і сил, щоб навчити молоду

нування учнівської

ЗМJіну, підготувати висококва­

чої в ній здобули

ліфікованих майстрів ма­ шинного доїння. На фермі постійно працює школа під­ вищення кваЛіфікаЦії та пе­ редового досвіду, в якій нав­ чається багато робітників. В іддіЛІІЮВ і комсомольські організації приділяють бага1'0 уваги систематичному

гарт і влилися

соціа -

те х.я,ікою,

працюють у полі і на феРМі, подаючи

піДсумків

у

господарюван­

слово М. З. пильтяй. А та в

Підведеяню

школи

вихованні майБУТНіХ хліборо­ бів. Саме на її лавах при­ щеплюється любов до праЦі. В учнівській . виробничій бригаді школярі опановують кращІ

доярки

КОМСОіМОЛЬЦі-меха­

Особливо хочеться відзна­

бракувало досвіду. Але моло­ лися до порад, ловили

еКСПОЗИЦlія

чималу

допомогу

радгоспу. За кілька рокіВ іс­

в

виробни" трудовий радгоспне

виробництво понад 180 моло­ дих робітникіВ найрізноманіт­ ніших спеціальностей. ВІд­ чутне

поповнення

,вихова,Б

сІм

І!ЮВОГО

сучасних цехІв.

мислова

технологія:

Г. ПАВЛЕНКО, заступник секретаря

мітету

rоспу

комсомолу

ко­

рад­

«Русанівський~_

ilIaJвільйону

У дІЇ про­ вІд

закла­

дання яєць в інкубатори приймання птахІвницької

І до про­

дукції. На огляді ЗОЛ'отий фонд галузІ племІннІ птахи сокопродуктивні гібриди.

і ви­

Макети і схеми розповідають про

промислову

рощування

і

технологію

відгодівлі

ви­

курей,

качок, гусей, індиків, знайом лять з роботою кращих птахо­

фабрик країни

сцени,

став

nрисвя­

лауреаТО.!l

А nотіАІ учасники вокально,'о анса,wблю показали великий концерт.

Н. КРУК, Гоголівськоrо

директор

.

тіння

ко­

косарок,

гудіння

трак­

торів і автомашин. Бригадир по закладанню сінажу Гри­ горій Іванович Лебединець

Перед нашим

і

траву

з

закласти

колекти­

гекта­

500 її

на

сінаж.

Підготовлено

дві

сінажні

першого дня

механіза­

траншеї.

З тори

активно

включилися

в

роботу. Значно перевиконує норми виробіТку тракторист Іван Нрук. Він щодня скошує траву на дев'яти і більше гектарах . Перевиконують норми виробітку Іван Тер­ люк, який підгрібає сінажну масу боковими граблями, СерГ<ій Івашко на перевезен­ ні прив'яленої трави до тран­ шеї і багато інших. Щодня закладається до 200 тонн сl­ нажу. Заліський цегельний завод як шеф виділив по­ тужний трактор С-І00, яким водії Ілля Ноба та Юрій Яр­ маков Цілодобово ущільню­ ють у траншеї сінажну масу.

Для роботи і відпочинку робітникам створено належ­

ні умови.

Ночують ВОіНИ У п'я­

ти н(!метах на запашному сі­ Ні. Пробили артезІанську свердловину і тепер мають вдосталь с;мач,ної крижаної

води. Тут же .кухар П. Ф. Т'КачС<нко з своїми ПОМі'чни­ ками М. Д. HOHдpaTeНlKOM та В. А. Васюком готують смачні обіди. Робота спориться. За два тижні буде закладено 2500 тонн сінажу.

будинку культури.

.(ТАРС).

ху­

чотири волокуші, три наван­ тажувачі і ;вісі,м -а'в-томашин.

На вечір завітали почесні го­ сті. Вечір в ідкрив завідуючий районним відділом культури В. І. Турський. Лауреатів віта­ ли секретар міського комітету партії Л. І. Шелест, застуnнш:: завідуючого віддіЛОJl пропаган­ ди і агітації оБКОJtу КП Укра­ їни О. П. Я ХНО, секретар nарт­ КОАІУ радгоспу «Гоголівський:.> В. Г. Цасюк, ветеран місцевої сцени І. А . Біленький. Учаснu­ ків ансамблю нагороджено nо­ 'іесними дипломами, а худож­ нього керівника Ю. Ю. Мишко­ різа ,wедалю лауреата рес. nубліканського огляду .

досягненнями

1

передовиків.

І.

МИХАИЛЕНКО.

'"

- 3АВТР А -

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ

ЛЕГКО'( ПРОМИСЛОВОСТІ

ДЛЯ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ На

підприємствах

промисловості

країии

леГКQЇ

пра­

цює і нині п'ять мільйоиів чоловік, У тому числі-­ півмільйоиа в иашій респуб­ ліці. Як борються трудівии­ ки rалузі за здійсиення ве­ личних накреслеиь ХХІ V з'їзду КПРС? Чоrо досяrиу­ то вже і які рубеЖі наміча­ ють узяти на кінець п'яти­ річки? Про це на прохания кореспондента РАТАУ роз­ повідає міністр легкої про­ мисловості УРСР О. Я.

КАСЬЯНЕНКО.

- Нотному з ,нас, сиазав Олег Якович, близькі й зрозу,міді .величні завдання, .на.к,реслені 'в Ди­ рективах XXIV з'їзду НПРС на дев'яту п'ятирІчку. В них знайшов .конкретне 'втілення курс

партії;j

ухильне

уряду 'на

не­

пі;двищення добро­

ти та,к, щоб люди с,казали нам спа,сибі, щоб кожен ви­ ріб 'Приносив у с~м'ю задо­ волення, радість, добрий на­ стрій. у ресцубліЦістворе;но тех­ нічно оснащене ,ВИРО'бництво по

випуску

товарів

го

спожи.вання.

народно­

До

Ікінця

п'ЯТИlріЧ'ки обсяг ЙОГО зросте в 1,4 ра,за і ми .випускати­ мемо виробі,в ,не менш як на

мільяма ,карбованф:в. Цього буде досягнуто не

9,5

тільки за paXYIНOK введення нових потуж'носreй, а й зав­ дяки рІзкому підвищенню

ефективності впровадженню

у,ки ню

виробництва, !досягнень

на­

і техніки, удосконален­ -технології, офганізації

праці

й

~правліНJНЯ.

ків дев'ятої п'ятирічки наші ПіДПРИЄМ'Сl1ва одержали

У

близько 'двадцяти тисяч оди­ НИЦЬ нового технологічного у,стаТК\У'ва'ння. До ,кіIНЦЯ

буту ,раДЯНСІ>КО'ГО. lНapoдy.

товарі.в

масового

IПОПИТіУ, ,поліпшувати яність і розширювати їх а.сорти­

'мент . Отже, тепер слово за нами. Ми ПОіВинні працюва-

1975 року легка промисло­ вість У,країниматиме ще де­ сятки

тисяч

продуктивних

,но,вих

нізаЦll.

В

тільки

результаТі

скоротяться

високо­

машин !1 'вер­

'стаТіВ,

lПотоко:вих

соБІв

автоматизації і меха-

ліній,

за­

не

затрати

праЦі, а йзмі,ниться сам ха­ .рактер її. Окажімо, на Дар­ НИЦЬКО'МУ шовковому комБІ­ наті Ів Ниєві впровадження пневматиЧlНИХ

статів

ткацьких 'вер­ змогу піДПРИЄМ­

дало

ст'ву на тих ничих

самих

площах

!Вироб­

,випускати

до­

датково близько трьох м,іль­ йонів метрів ТКaJНИНИ на рІк, а е,кономічний ефект склав

185

тисяч

карбованціВ.

На Херсонському няному KOM6LHaTi, ,вецькому

бавов­ ЧерНі­

текстильному

.ви­

робнич"му об' єднанні «сн і­ танOJ\», ПолтаВСЬКіЙ бавов­ нопрядильній фабриЦі та і,н­ ших підприємствах впровад­ жено нові ,машини,

ПРОТЯіГОМ перших двох ро­

нашій ,галузі C'l1BOpeHO ре­ альні умови для того, щоб істотно збільшити виробНИЦТ,ВО

номсомол.

і передо­

«Птахівництво», .\ІКИЙ відкрив­ ся на ВДНГ СРСР. У просто­ рому будинку розмІстилися вІ­

радгоспу. Це дало свої на­ слідки. Зокрема, навесні ни­

чотиритисячний рубіж, не ли­ молодих доярок, але й обга­ няють досвІДчених майстрів

Досягнення науки

для

тут

Для цього приїхало сюди 37 робітників, п'ять косарок,

чір, на якому вшановували са­

вий досвід птахівницьких фаб­ рик і ферм країни вІдображає

корми

Не дзвенять

СИ, як раніше, а чути стреко­

рів

JtOдіяльних артистів.

у полі й на фермі-молодь

доби.

скосити

огляду. І от нещодавно в Го­ голеві відбувся урочистий ве­

ШКОЛА ПТАХІВНИЦТВА

заготовляти

-

чеНО,llУ 50-річчю СРСР. Нев­ довзі у село прийшла звістка,

*

Табором стоять намети не­ далеко від берега Десни. Це прибули сюди робіТНИки рад­ госпу «Великодимерський» .

вом поставлено відповідаль­ не завдання: за два тижні

Чоловічий вокальний ансамбль з Гоголева учасник багатьох оглядів художньої самодіяльності. Він також удостоївся 'lесті виступати на республіканському огляді-кон­

по

. 100 кілограмів. А всього в торго­ \Jвельну мережу вона вже віДНаН­

НА БЕРЕГАХ ДЕСНИ

розповідає:

САМІИЛОВИЧ.

вання овочів у сонячних теплицях_ Торік вона зібра .1а з кожного квадратного метра по 12,7 кіло­ грама огірків. У третьому, вирі­

Через

IP~CnOHдгIJT"

--------------

КО.1еКТИ.взаводу «Торгмаш» Почесною ГРІІІ)!ОТОЮ.

'rруДящих КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

П'ЯТИРІЧКУ - ДОСТРОКОВО!

рясно.

За nовlд.AUeIJIJЯ.ll8 гро.мадСЬ"UJI

;1; ИВЧ crї

нали в 'собі

яні поєд­

чотири процеси

,ПРЯіді.НlНЯ, сукан-ня, 'Кручен­ ня і перемотку. Про,дукти.вн.ість праці одра.зіу

підвищи­

лась '1WT білыllI ЯН У ПііВтора раза. у лляній та бавовняній

промисловості

шеза.стосовується

нологія

все 'нова

llIИр­ тех­

безверетенного пря­

іЦіння.

(3акінчення на

2-й стор.)


3aBrpa -Де.ll'Ь у

ВИРОБНИЦТВІ рів

вання

народного

В<lжmlR:1

жить

това-

колектив нагороджений По­ чесною· грамотою Міністер­ ства легкої промисловості

спожи­

Г() , 1Ь

трикотажній

Н:1.1('­

Української Дійовими

промис­

ловості, яка є одні є ю з мо­ лодих галузей легкої про­ мисловості нашої країни .

ра

виробів

у

трикотажного одя­

гу відбулися великі змінн в житті підприємства. Якщо в 1964 році ми випускал и З50 тисяч одиниць виробів в основному із бавовняиuї пряжі, то в нинішньому році випуск становитиме 947 тис~ч одиниць трико­

із

одягу

чистої

нання

щої

вв е дено

і фі­ облад­

лектив ничу

експлуата­

зруч е нням

грошової

в

карбованців. обстановці велн-

В 'язальниця Галина Ка­ кун на честь свята легкої промисловості вдруге наго­ роджена Дипломом Міні ­

з

меншими

з магання

раціоналізації і винахіднн­ цтву за МИНУЛИЙ рік Н:1Ш

програму

ної

НАШІ

вироб­ ви­

з

Ради

депутатів

щих робітники стр~чко-тк~цької

аl\ТИВНУ

кому

нок.

Наші передовики Г. К а ­ кун, Л. Рунова, І. Про­ скурнича, Л. Косько стали ініціаторами в системі три­

ЦК

котажної

в

на

пе­

200 процентів. Підрахувавшн свої

мож­

зобов'язання всі успішно виконують, а Галина Какун зараз

вже

працює

в

раху­

нок січня 1975 року, Тепер усі пр а цівники нашої фабрики трудяться

громадсь­

Булавка,

по

ливості, вони зобов'язались дев'яту п'ятирічку завер­ шити за з-,З,5 роки. Свої

з

підприємства.

Н.

Союзу

реходу на багатов е рстатне обслуговування. Теп е р по­ ни обслуговують по 4 вер­ стати замість однієї-двох машин і виконують НОрМIІ

ЄДИНИМ

прагненням

дати' ' якнайбільше якісного і гарного

Ось кращі із кращих: в'я­ з альниці Г. Какун, І. Про­ скурнича, Л. Рунова, Н .

~рхипчук,

промисловості

Радянського

звання .

участь

житті

промисло­

союзного соціалістично го змагання» і видано без­ П.1атну путівку на відпочи­

Ударники комуністичної праці показують приклад трудової доблесті, беруть

честю.

го

_ ..

На фото: вгорі

високо­ дnтячо­

сомолка

К.

головний

в ' язальниця

-

ІІ0мазок, внизу

ком­ швач­

-

ки-оверлоч'Ниці КОМСОМОЛІШ Валентина Юдицька, Натерина Лісовська та кому- ..... ністка Людмила Нишенко. 1..1 Фото А. НОЗЗlка.

одягу.

о.

Hj:Ha

Xyдrн,

інженер.

трудя­

ГОГОЛJіlВСЬКОЇ фабрики о,д­

поскаржилися

'пінна

оглянула дорогу

же

вої

засіданні

ткалі,керіlвника

КОМОО­

с,воєму

lІепутат<Уві, що біля ЇХ жител така 'погана дopoг,~, що 'ні про­ йти , ,ні Іпроїхати. Надія lва­

н()стайн,о ,на~вали ';'М' я передо­

поставиnа.

це

і

тут

питання

на

Івиконавчого коміте­

ко~у.нj.cтки Надії Іван,і'вни Ли­

ту Г~гo,ni'ВCЬKOЇ .:ільськ{)ї Р&­ дИ. Ч~рез деякий час дорогу

тош.

ві'дремонту.вали, привели 'в на­

Н& поперед:ніх ,виборах ДО ,місце.вих Рад горолівці аа неї теж друж'но :вuддали свої голо­

лежний .вигляд 'вулицю. А лю­ ДИ їй rК:lI3аЛIІ щире спасибі_

ммьсько-мол{)д,іж,ної

бригади

си . І 'не :помилились. Хоч ще молода,

доовіду,

хоч ще й немала

(ДН<І;К

до

виItOнання

депутатських ()!бов' язків

3 'пе,рших дні'в ш,ета,вилася J уоією с,ерЙ{)зністю. Закінчить

то

часу

,витрачає

рінеться

Але це ;ніяк не Івпливає Ш~ її

хтось,

що

,потр,е­

бує д{)П()мо,ги, !пора.ди. І Надія

.В' язків,

дешутатських

060-

'відповіла ' мна.

-

вироб.ничу

діяльність.

-

Пра-

лась 'байдуже, а за,вжди Нз'ї\{<!.­

цюючи іНа (обслуговує

гал3іСЬ IПQдати Інеобх~~ну допо­

замість трмх за 1Н0~мою), во-

Іван;,вп.а ні'кми ще

н,е ст&Ви­

3'ВертаютьCJI до неї

в

'різних СІІравах:одному потріБУNIБеЛЬ;НИИ

матеріал

на

спо!рудж~ння житла, іншому ~

ДЛЯ НАРОДНОГО ,СПОЖИВАННЯ І)

на 'ВИКО'lJ.ан-

ня своїх

їй

- - А як Надія l.ва'Ні вна. справ.тJЯЄТЬСЯ з своєю , ро,б-отою на фабриці'? -запитали ми )ШИС'l1р,а М&"l>ію Пантелей,моні,в­ ну Крук. - Наша Надія дуже бага­

роботу на фабриці" а додому ще не поспішає . 3а<вжди зуст­

6ен

почесне

легкої

востіСРСР. Ій присвоєно звання «Переможець Все­

і пошивної дільниць. Л

високе

пишається

колектив.

IJрисадибн.а діля.нка. ЛІ,ОСЬ мешканці одн;єї ..3 ву­

НАНДИДАТИ

лиць

й ст ної

могу_

стерства

в русі , за комуністичн~ ставлення до праці, за звання ударника комуніс­ тичної праці бере участь більше 500 чоловік. 24З ро­ бітники з честю носять це

ко­

третього,

Пленуму

якими

наш

Наділена довір'ям

Ка:ндидатом у депутати ра­

евоїх

премії

КПРС, щ е ширше розгор­ НУЛОСЯ змагання між осIIОВННМИ допоміЖНИМIІ діJIЬНИЦНШI, бригадаМІІ, з мінами і окремими робіт­ НІшами. У змаганні за пра­ ВО' називатися «Кращий по професії » бере участь біль­ ше 300 робіТниць в'язаль­

Своє традиційне свято День праціВНllІ<а легкої промисловості ми зустрічаємо успішним виконанням п'ятимісячної виробничої програми з усіх техніко­ економічних показників. За підсумками роботи у пер-

показники у змаганні по

й

в

інших,

в е сь

3150

квітн ев ого

за­

наш

зобов'язався

трнмати

мадського огляду за 1971 і 1972 роки завоювати зван­ ня «Підприємство високої культури виробництва» і одержати диплом. За висо­

!

сумі Теп е р

то

кого політичного піднесен­ ня, викликаного рішеннями

рішального року п'ятирічки виконати достроково. Ро­ бимо все, щоб слова до­

вість нашому колективу під час Всесоюзного гро­

1=

якості,

тичного

цію нові високопродуктивні машини. Це дало можли­

кі

Сидоренко, швеї Н . Гаври­ л е ЦQ,Т. Миронець, К. :Філі­

ко­

друге

пова, М. Еміх, фарбува"1Ь­ НИЦЯ І . Марченко та бага­

По-·, станови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про розгортан­ ня Всесоюзного соціаліс­

переважно

в

роз­

нашому

прису д жено

місце. в соціалістичному змаганні серед колективів підприємств легкої промис· л овості Української РСР з

тратами!». Після обговорення

вовни.

Замість морально зично З:1старілого

-

нів завжди було і лишає­ ться соціалістичне змаган­ ня та рух за комуністичн~ с т авлення до праці, Зма­ гання у IІІшішньому році проходить під девізом «Да­ т!!. продукції більше, кра­

раза.

тажного

кварталі

ДІТЯМ НА РАДІСТЬ

півто­

З дня заснування Бро­ варської фабрики верхнього дитячого

РСР. засобами

шому

лективу

витку ініціативи трудящих, виявлення і використання резервів виробництва, вико­ нання і перевиконання п~а-

Вона одержала індустрі­ а:Льний розвиток лише піс­ ля Великої Жовтневої со­ ціаЛістичної революції. Ди­ рективами ХХІУ з'їзду КПРС намічено збільшити за п ' ятирічку випуск три­ котажних

працl'в.ІІ'и:вl'в леr:во!і ПРОМИОJZt;J'вооrl

пі)JJБище.ні'Й :юні чоти,ри ·в ер отат 11

,

\!

на систем~тично 'ВИКОІнує r.BOЇ

проц~нтів . ШОВIVова стр,ічка у

не'Ї IВИХ,одить завжди 'ві,дмінної

Та. дотorо Ж,

Надія

ще ДОгr€lм&-гає ,t}володі'ва'ти .про­

фесією 'ткалі ІМОЛОДИМ дівча-

там. Колишні її уче:ниці Валя 3ахарченко, Таня Тиха тепе~ вже сам:остіЙіно .црацюють і навіть

IП~РeJШКОНУЮТЬ нор:ми . А ,нещодавно :вона :110чала ІнаВЧ':'ТИ Ніну Рудецьку.

-

j \ ~

.,

Надія cYMJDiHHa, чесна, ~

чуйна, )l;06р~зич.лива,

-

додає

\

.на.црикінці І>аЗМ()JШ майстер-- ~ Ось тому 'вдруге

і ІВИСУНУЛИ 'її уже

кандидаТQ'f у

;депутати

'J}аионної

РЗіди депута'l'j,в 'ТР}"­

дящих.

Люди

цьогора.зу

в і, рять , що й

.вона

лр&цюв.атиме

ще ~раще в lі,м'я 'Розквіту. д06р.обуту наших раДЯ1Н'СЬКИХ nю-

дей .

На

фото:

'J1КЩJЖИМ

А.

КОЗАК

Н.

Литоw

за

2

стор. . .

технологією

.. .,......~......,. "" ..

в

легку ,промисловість ,надхо­ дять нова сировина і мате­ рІали, усе більше текстиль­ ники, швейники, взуттьови­ ни дбають 'про оновлення

асортименту Iви.роБLв . Лише на ниніШНій 'рік 'Лередбачено освоїти 130 ,ВИДіВ п.родукції із в

льону

,натурального

-

поє.,цнанніз

і

синтетичними

,вилокнами, 1971 року вдесятеро.

,випуск Я1,\ої з збільшився 'вже ТрикотаЖlНі під­

приємства

випустять

мільйон

виробіІВ

чизняного ше

із

віт­ упер­

сходитимуть

.J{онвеЙєра з

з

ма'сового

« ,махрові»

трикотажних

шевого

:понад

крімплену,

речі

полотен

плю­

переплеТіННЯ.

приємства ,взуттєвої

Під­

промис­

ловості О: 'ВОЇJJИ /Виробництво жіночих

чобіт,ків із

'підвищеної

шкіри

еластичності.

А

всього по швеЙіних іВиробах буде зам,іlнено ІНа :нові 60 проценті'в ста,рих моделей, трикотажних 48, по по взуттю 65, по т:канинах

-

21

проце.нт і т. ,ін.

Мїністерст,во

регулярН'О

про­

Міні­ УРСР

'ПРОВОідИТЬ

худож­

ОЦіНЮЄТЬСЯ

лених

легкої

'разом з торгівлі

,ньо-техніЧJні

Фото автора_

о

Разом з ,прогресивним об­

працLвникііВ легкої цромис­ ловості респуБЛіКИ 'розгорну­

мисловості сте.рС11ВОМ

:верстатом_,

# . ,,,....:--'<II?'.?~........,,,.,.

путівка ,в 'ЖИТТЯ. НИlНі ,серед

ладнанням і

зм,і:ннї за'ВДaJlИiЯ на 125-130 і\ .якооті.

(Закінчення. Поч. на І-й стор.)

раДИ,:на яких Я<КdС1'Ь представ­

!вироБLв,

НОВЕ ЖИТlЯ

дається їм

лося

змагання

за

,випуск

'всієї ПРQДУКЦії першим сор­ том, за підвищення прмук­ тивності 'праці .на кожному

робочому Мdсці. В ньому бе­ ,ре уча'сть 90 тисяч робі11НИ­ ків. Серед 'правофлангових

- ,колектиlВИ Льві'вського ви­ робничого ()б'єднання взут­ ТЄВИХ :ПіДПРИЄМ'СТ;В фір­ ма «Прогрес » , львівсьна фірма «С.вітаною>, виробни­ че об' еднання взуттєвих піД­ ІПРИЄМСТ;В «l\иї,в » та 'інші. Працівники легкої про­ мисловості У,країни, вклю­ ЧИlВШИСЬ у Всесоюзне СОЦ<іа­ лістичнезмагаНlНЯ за збіль­ шеНІНЯ 'Випуску і поліпшен­ ІНЯ якості товаріІВ для на,ро­ :ДУ, уклали колективні ДОІГО­ вори

'во

на

із

трудове

суперницт­

СlIюрідненими

'підпри­

ємствами з .інших браТНіХ рес:пуБЛін. Зокрема, буно­ винськ~ ТеІК,стильники змага­ ються

з

нолективом

прослав­

леної мос,ковської «Т.рехгор­ ной мануфа.ктурЬІ». Ця твор­ ча виробнича СПі'ВДРУЖlНіеть дала

ЗМО['У

нівецького виробничого об'єднаннlЯ ставити

-

на

чер-

ордооа Леніна текстильного «Світаною> по-

перед

тих самих

робляти на

Субота,

нолеНТИlВові

собою

,мету

площах

H~Heць

1975

9 чеРВНJI 1973 року

ви­

ро-

ку

Щ>QДУ,КЦії

на

д:вадцять

проценті'В 6tЛblШе, нdж у 1970-му; зБLльшитиза цей час ПРО.діУКТИlЗіність .ці на 40 процентLв. Ми пишаємося іменами знат,них людей !Нашої легкої 'промисловості, . ,серед

Я,КИХ­

Герої Соціалістичної Праці О. С. А:нуфрієва, Т. В. Би· ченок, О. Ф. My.paJНOBa. Н. В. Михайленко, Н. Ф. Грищенно, М . Ю. СтепаНetl­ ,ко, С. В . Шатоха, П. Ю. Тарасюк, А. д. Дво.рецька, В. І. Мlлех.Lн та інШі 'славні 'Т,РУJДііВНИlКИ. Легка промисловість рес­ IпуБЛіlНИ успіШно виконала

п' ятИ'місячний І

реалізації

план

випуску

:проДукції .

Об­

сяг виробництва за цей час зріс на 4,3 процента. А всього

на

вИ'пущеlНО

проду,кцlї

мільйони карбованці,в . Працівнини легкої

54

п,РОМИСЛОВОСТі,

пЬдкрес-

лив на закlнчен:ня О. Я. Насьяненко, -О.дінос'МЙ.но І повні'стю с~валюють рі­ шення

Іltвітне,вого

Пленуму

(1973

р.)

ЦН НПРС, палко

вітають ленінсьну зовнішню 'ї ,в:нуТpdшню поліТИff<У Ному­ .ністичної партії і зроблять усе дЛЯ ТОГО, щоб забезпе­ ЧИТИ

,вино.нання

планів

де­

'В'ЯТОЇ п'ятиріч:ки, дати краї­ ні більше високоякісних то­ варів :народного споживання.

(РАТАУ).


ЗБІЛЬШУЄМО ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА МеханіЗDвані JJанки Петра ГриrDРDвича КDвшуиа та МихаЙJlа РадlDИDвича Артюха з

У Пос'ганові ХХІУ з ІЗДУ КПРС :підкреслено, що в дев' ятому ІП' ятиріччі зростання виробницт­

валового збору зерна. Прац,івники !нашого го·спо­

.:а зерна залишається ключовою проблемо,ю роз­

ТОllіН. для цього, крі:м ,вказаних захоДJЇ!В, пер,е'ве­

nJleMnTa

витку сільського ГОClподаРС"I1В&. П~ретворюючи ,lеіІИЧн.ї на,кресле'ння партії Ів життя, працівlНИ­ І'И 'рі.льництва радгоспу «30РЯ» ,вже торік одер­ жали зернORИХ по 22 центнери з гектара -

ли 'В зернову

дають

дарС'l1ва дали слово

довести зб.ір йог~ до

групу з Ko,pMOIВO'Ї

2064

набагато більше, ,ніж у попередні роки. Особли110 добре показав себе на 'наших полях ячмінь НО­

рядки

-

1,5- 2

центнери

ІІОГО д.'lЯ ГОС'Іюд&рства сорту «Уніон». На кожно­

перфО,Сфату. Види на вр.ожаЙ озимини і ячменю

38 reKTa'pLB зібрали його по 27,2 центне­

доброі.

Включивши,сь у Всесоюзне соцjаЛlістичне зма­ гання за з6іJlьшення вироБНИЦ'!1ва 'і заготі,вель

зе.рно

,Іер,на 'та іпших пр{)ду.кті,в землеро,бства, ми ви­

Линька та С. В. Блюнюка. Вони дали сло,во одержати на КОЖНО)lУ заК,р.іпленому гектарі 45 центнері,в 31\р.н,&. Розм,істили ШИРО'КОЛИС'ГУ па

ра.

. :шили

в третьому 'році

ІІа кож'но"у 1'ЮIУ числі -

п'ятирі'чки ,ВИРОСТИТИ

під ора:нку по ш,і,сть центнерів міне,ралынхx доб­ на решту

-

по

чотири центпе'ри

під

час

нереДПОСlівної І,ультиваціі. На 510 гектар;,)! внесли по 4-5 цептнер,і'в а,міачної води.

Сj,вбу провели Ів

кml'~увисок!}врожаЙIНИХ

сортів

пшепиць ~l'вби на

1\ 11,вказ , Безоста-2, Одеська-51. Иід ча~ 350 гектарах було 'внесено одн{)часно

азоl'НИХ і ка,'l:Й'НИХ

О'зимих

давши на кожний

заКІНЧУЮТЬ

пр.а.ця бу­

його

будіlвельна ц~нтраль­

садИ'бірадго~пу jiле

Во.на дружна,

р.обо'ти. Щоро­

ЗЮI'ОВо-весняIНИЙ пр.оводиться під­ пл:!вк()вих теп­ для

ВИ.j}{)щення

р.озсади та

ранньої го­

А

-

теплиць не-

Іх треба

18.

ПОЛCliГ~ТИ,

8

що. дає

еКDИDмlю

зе­

MeJlLHDЇ ПJlDщl. ВІдзначається пІдприєм­ ство. І ВИСDКИМ ступ~нем мехаиlзацП •. Тут утримується 42 тисячІ курей-несу­

ЧDК, а в 1974 РGцl іх буде 80 тисяч. До. кІнця ЦЬDrD РDКУ буде DдержаНD мІJJЬЙDиlв штук яєць на 3 мlJlЬЙDНИ штук бlJlЬUlе, иlж заПJlаНGваНD. На

фото.:

завідуюча

JlабораТDрlєю

Jllзи. Фото В. Степаненка.

(Фотохроніка

РАТАУ).

Микола

Цей GриrlиаJlЬИИЙ музей ПРGСТD иеба приваБJJЮЄ СDтиl радянських І заруБІж­ них cnenlaJlIcTiB та практикIВ-ВИИDrра­ Аарів. На теРИТDрlТ )'краіиськоrо иаУКG­ ВG-ДDCJlIДИDrD іиституту аИИDrраАарства і ВИИDробсТ8а Імеиl Таірова (Одеса) СТВDреНD иайбlJlЬШУ в респуБJllцl ампе­ JlDrрафlчиу КDJJекцlю СDИЯЧИИХ JlGЗ. БІJlЬШ ІІК пlВСТOJIІття ТDМУ у MaJJLDBНИЧDМУ КУТDЧКУ ПіВIІІЧНDrD ПРИЧDРНD­ МDР'Я, де за найдавнІших часІв ВИРD­ щується ВИИDrрад, вІДDМИЙ учеиий В. €. ТаіРDВ запав перші екзеМПJlЯРИ май­ БУТИЬDі KDJleKnii. Тепер тут наJllчується ПDиад тисяча шісТСDТ СТDJJDВИХ І тех­ иlчних СDртІв СGИЯЧНИх яrlд, що. KYJlLтиауються в рlзиих ЗDнах свІту. ПJlан­ тацlя, иаче кииrа, РGЗПDвlдає «БIDrра­ фІі» ВИИDrраду вІТЧИЗИЯИDі і аарубlж­ НDЇ сеllекцlі. (РАТАУ).

ус­

спра,вилися

із

Вобко,

Мик,ела

lв&н 3аіка,на 'виготов­ ленні дІверних і IвікО'н­

здано

НИХ

якому буде оільськ& Ра­ да, пошта і медичний пункт. Уже виріс чоти­ рик,вартирний будинок

блоків

Піддубний .нер столяр

вщ}()стила

Василь

-

та пепсіо­ Дмитро То­

лочко. На 'ремоптнихро­ у 'тваринницьких

. ботах

по.мід~р,іlВ і капусти для

феР)lах та на ,інших по­

відкритого грунту, а те-

'ТОЧНИХ роботах трудять-

в

до,бротний'

експлуатацію

будинок,

в

,і в цілому гоеподар,ству допомаогають

шефи

колектив

мо,стопоїзда

де

814, Ir(fp

начальником Володимирович

Мурнмце'в. Тільки іВ цьо­

для спеціаліСl1ів .

му році

У мальовничому ку­ точку виселка Куйби-

КОНЮlЛelНИХ

за 1}ахунок зе­

матеріалів вони виділили для рад­ гос.пу Івагон

ШЕФИ ДОПОМАГАЮТЬ пер вирощує рмші ово­ ч!ї під плівкою.

Для збільшення вироuництваовочі,в дир,ек­ ція

р,адгоспу

розширити спорудити

зокр.ема

теплиці­

доіПQ'II.Oгу

На

Г.:rядатиме і

Тиміш

Ясь та

3а:іі;1НЧУ~ТliСЯ

будів-

ваТи.:Іlе

овочі.

зwводу

електр.отехнічних виро­ р.об()ту б;в. Пїщготовчу до ,виконання те,р,міIНО-

,роб,ітюtки

ВИХЗ1\lвдань су'Млінно пр()водять на пи~()ра.мі

'юра Іванова. В тьому кварталі

Тут ,Добре

до-

-

збир;ниме

Длявідпо.чинку

майданчик, душова, озеро для купання. ці Р'(fботи виконуються під

потрудилися бригади

~f.O.тодь

створюютьсяпсі ум()ви: ДОUР(fтні житла, спофт-

рwнника. В ,ньиму просторИіЙ зал, кімната для OJбліковцї'в та наря~ні.

прийшли ше-

фи Б,роваРСliКОГО

Па.вло Ячник.

ництво красивого будинку меХ "'О'!ІІізатора ,І' ·'І1в.а-

крило,

,Р03ВОJ])КИ.

ШelВ провадиться буді'вНИЦ'l1ВО табору праці і відпочинку. Тут працю-

с,іонери

,ви,рішила

друге

ся теслярі Григорій Крук, Микола Кушка, Григо'рій Толочко, пен-

ке.Р,ЇIВНИЦllВом

:молодого

Вік-

Сіпеціаліста

Володимира

требуде

Барла'НИ'ЦЬК{)IfО. Бага'l1O будіlвельникам

цементу

і

стільки ж пил,ома'теріа­ л,і,в. ШефИ епорудять т'ра,ншею

на тисячу

тонн

е:,нажу і гу,ртожи'ток на GO чол{)вік. При допомозі шефів 'та ПМI\-8 як ОСІ!l'ОВНОГО

буде також

підрядника

побудовано.

гу,ртожиток на 60 м,іщь у Михайлівці. У:МIJIО . СПРЯ,МОІВУЮТЬ

ріботу буді'вельн.иків ВИ1ІЮ!І'роб р.адгосtl1у Андрій IваН'ОIJJИЧ ПилИ'пась та десятпик Іван Купріянович Апгменко.

І. ШВАЧКО, сількор.

. .ваzgaz. .zgDZ~2Т~~'~zaит""zazazg....azazaz2Т2Тzgzgа.az""""Z8"az~2Т2Т2Т2Тaz....gz~B~2Т"2Т2Т2Т2Тaz~12Т2Т2Т"

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І 3ДОРОВ'Я Развиток

техні'ки, Зlвта'мати­

зація та механізаЦія виробницт­ ва, різко зменшивlШ:I ,витрати

Фізич<наї, му,скульнаї енергії, знач,на посилили IlНтенсиФіка­ цію

МУЗЕЙ ВИНОГРАДНИХ ЛОЗ

накрити

плівкою. Робота 'Грудо­ ~~iCTKa. Та БУlllівельники Волщимир Бl'1рланицький, Олек,сандр Малигі!н, Пе'J1РО Фі~іIПЧИК,

9

'jlабрики А. Г. МАСЛIІ:t ПРDВDДИТЬ ана­

та інші

пішно

ІВ достатн;.июількості Івисокоякісної 'розс&ди

мало

НеЩGдааИG

Деомченко

лува'тися. Саме до цьо­

Р·ОДИJНИ.

Це

втр&т зібр.ати

туев{}єчасно

'роботяща, виконує не тільки буді'вельні, а й

Gрдена ЛенІна KGJlrGClli «)'краіна» Ду­ HaeBenLKGrG раЙGНУ CTaJla до. JlaAy иG­ ва птахофабрика. ВісІм пташиикlв-ав­ ТDматІв РDзмlщеИD тут не в DДНD-ДВDПD­ веРХDВИХ КDрпусах, як звичаЙИG, а в чG­

'техніки.

швиtДко:і без

rв;ДМ;'IIJНО ~ можуть ми­

«Ж'е.рдівськиЙ».

ТИРИПDвеРХDВИХ,

ремонтзбир.альної

головиніі агроном.

го прагне бр.игаJДа при

GБJlасть.

а тепер ПРИСТУіпили )1,0 між­

3alВДaJННЯМ. Овочева бригада закритого груп­

лиць

200

стар.ан,ниЙ іІІОГЛЯд

роб()та завжди на виду. І якщо пона зроблена

гот(}вка.

Q

А. ДЗІКОВСЬКИИ,

ді'веЛЬНИКЇ4.

ку 'В пе.р.іод

М. Ю.

До ПОЯВИ сході,в площі

'ljpетьому році п' ЯТИ~'ІІКИ

:Р6м(}нтн:і

Ф. МА­

КАРЕНКО, виизу йоrD arperaT у РDБDтІ. Фото П. Теплюка.

вр.ожай.

П ОЧЕСНА

ХМeJlьннцька

вспmовили

дасть можлmвість

гаряче піД'fримав почин lі Скадовського райо-

невелик,а,

траКТDРИСТ В.

У ці дні механізатор.и і робітники майстерні

Х,1;боро,бі,в Рокитнянського

НіfИ

JJІВDРУЧ­

ру потреби застосуємо гер,б'їциди.

центнери а:;,\l.іачноїсел1Ї'ТРИ.

111в по збільшенню в

НDРМИ

ПРDцентІв.

фDТD:

рядного обро'б;'ТКУ ,і '!Ііджи,вл~ннярослин. У мі­

сі.валкою СУК-24по два

Колектив радгос.пу

система­

ВИКDНУЄ

120-130

На

Ії посіяли на

190 юілограмuв, фОСф()РНИ'Х 185 кілограміІВ.

двічі боро,нували,

1,5-2 цеН'І1!Іери азотних добрив, друге

Ш,1яхомврізmшя

--

-

Механізатори

Перше ,весняне підживлення {)зимини [І'РО1ве­ :-ектар

ТИЧИD

качанисту ТРI!

А. Г. Костяного,

за посі'ва)lИ куку'ру'дзи.

в ря,Д!Ш по два цеНТПе!РИ М/і'н,е,ральних добрив.

~ по мерзлоталому ГРУН'ГУ,

ла,нки:

який

,НИХ добрив у діючій 'Р~Ч(jвині на кожний гект·а,р:

опти"аJІьні СТРОКИ насіННЮI

першого

Вирощують

ВDJlDДИ­

мир ФеДDРDВИЧ Мака­ ренко.,

площl'1Х з-під ОЗИМИНИ. Під зяб тор.ік lінесли по п'ять центнері,в на гектар фосфорних і ка­ лійних добрив. Кукурудзу с,о'ртів Бук(}винський-3 ,і Д:н:провський-247 пміялив до'6р,е підготовле­ НИЙ грунт з одночасним в.не·с,ення'м мїндо'Орив. У сього під урожай кукурудзи ,внесемо міне,раль­

820 гектарl,в ОЗЮШНИ р{);змgщено на ІПЛОЩ&Х з-під кра~их попередників. На 400 гекта.р:~ввнесли РИ.В,

гeKTaplї:B.

200

механізовмrі

гекта,р,і 24 цептнери зеРіНО'ВИХ, у 30 центнерів ()13И'''ОЇ пшениці. У сі

траКТDРИСТ

иа

Особли'8а н&дія на кукурудзу.

каРТDП­

ВDИИ аже четвер­ тий раз DбробJlIІЮТЬ мІжряддя, тримають ПJlDщl в чистому ста­ нІ. ВИСDКИМ виробlт­ КDМ вІдзначається

гр,а'нульова;н()го су­

"У 3

ПDсlаи

JlI.

пш~ниці. :1б.іЛЬШИ,1И посіВ'ну площу ячменю сор­

ту «Уніон» до 150 гeKTap.~B. На 110 гек'тарів під пере;щос;і,вну КУЛЬТИІнацію вн~сли по 4 центн~ри мін~раль'них до~риrв,а під час сівби в

х о. з а в о. д У

«РУ,l$я» ДDбре АоrJlЯ­

гектарів

110

праці, ,вимагають !Все

біль­

ше розумової, нервава-психіч­ наї енергії. В ,нашій ,країні, ,це партія 1

у'ряд Іпа·батьк~вському піклу­ ються ,пра дабробут і здарав'я нараду, адним з Інайважливі­

які

JJнші

засаби

-

НОГО'

'спакою,

саме

разум,ним

для 'себе, і Отже,т<ре6а

на

людський

арга­

хвилина,

лися

щаб

кожнатрудова

година

'Викаристовува­

навчитися

'Розумно

вувати Сlваї

ня, па буту. ,правильна аргаlніза­

тан

вана

казники.

праця ,не

а

й

лише

висакопро­

краще

за

будь-

з

Адже від

-

і

систему,

8икариста­

і сили.

залежить

ритмічність,

загальні

Важливий

і

маЖЛИ8'!ості

ЦЬОГО'

гадженість,

!користю

для суспільства. ,вирабити досить

послідовність

на праці !Включає питання розу­ моваї організації трудоваго праце,су, вLдпачинку, ~аРЧУіВан­

дУ'ктивна,

регулюванням

раЦ}анально,

сталу

З ме'диЧlНОЇ тачки зару гігіє­

нерва­

ритму оваєї роботи, IпраІ1ненням

щення Фізіалогічних l3антаженlНЯ нізм.

зменшення

ваї напруги. Високопроду,кrивна праця на­ ваторіІв, іПер~давиків вирабницт­ ва паяснюється в певній мірі

діяти так,

норм на­

орга­

иJr бадьарага настраю і душев­

СОфальна-ГігієніЧних прин­ ципів є наукова арганізація праці, 'яка виключає переви­

ших

зМіцніоє

lН1ізм людини, її не.РВОВУ систе­ му, стимулює здоров'я в цілО'­ МУ. Вона складова ,ствареіН­

а

вираБНИЧі

злі\­ від­

по­

елемент трудоваї

діяльності людини. ВОНа

-

емоціЙlнийстан

Нали

менше

робата

втомлює,

ціка,ва,

легка

ви·

канується і:від ,неї одержують заll.\аволення. Ра,дість ,праЦі раз­ виваєі зміцнює арганізм люди­ ни,

служить

джерелом

джерелом Імаральнага НОГО' здоров'я.

,наснаги,

і

фіЗИЧ­

у боратьбі за здоро,в'я і під­ l3ищення ПРОДУКТИ1вості праці неабияка раль Іналежить занят­

тям

ФізкульТУ\рою

і

спортом.

Даведена, ща, наприклад, ,вве· дення виробничаї гімнастини підвищила прадУ'НТИlВНj.сть пра­ ц.і на !Деяних Підприємст:вах від

3-5 да 28 :процент1в, щО' сіль­ ські 'механізатори, робата я,ких пов'язана з тривалим перебу­ ванням

які

в

В'і,д

одному

цьага

паложенні

і

переНaJПРУЖУЮТЬ

м'язи живата, спини, ніг, вика­ нуючи

Ів

перервах

спеціальні

Фізичні Бправи, не так втомлю­ ються, здатніВ'сю ЗіМіну під­ l'римувати нармальний рабачий .рИ'.\1М.

На здоров'я сільських меха­ нізаторІв Івпливає і те, IнаскіЛь­ Ікизручне у них робаче місце.

Та ж необхідна,. щоб трактО'ри були обладнані герметично і:;ІО­ льова;ними набінами, підлага застелена килимком. В дні літ­ ньаї спени слід ча'с від часу прО'тирати кабіНУ lюлагою ган­ чірнаю,

ри. ють

адя гати

Якщо

у

захисні

окуля­

кабіНу пО'тра'пля­

,відпраЦЬQванігази,

треба

пО'довжити ,вихлсшну 'Ilрубу.

Здоров' я раДЯНС·bRИХ найдорагоцЬНtНіший ,Держави. ретельна

Ось

чому

людей скарб

8аЖJJИlВа

,Д'одержу,ватися

сані­

та'Рна~гігієН'ічних умов ,праЦі.

Г. БУРГОНСЬКИR, лікар.

______• _______________с_y_бо_T_а_,_9__ че_р_В_Ни __l_9_7_3_р~О_к~У__________________ е~----Н-О-В--Е-2К--итт---я------О~------------------О~··--3--с-ТО~Р~.__.~___


~ .

____

-",,,,,~,,,,,,#,,,,,#,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""""'~""""'''''''''''''''~4''''''''''~4

"t ~-.г_

.

Коли

серце

~

~;

ХУ Д О ~ И Ь О І

лів . Жіночий ансамбль з На­

ре'нко

литянської

В

середньої · школи

H~OЇ ШКОЛИ ,N'g 5 . Свої вірші

середньої

!

ні

«Ой,

«Скрипка б

і

ти

глядачів

ніченько»

і

байдужих під час їх пів, мабуть, не було

-

І

вистуспів

віддати всі здібності, сили і час свій дітям. І в щоден -

самодіяльних артистів чав дуже красиво. До

ному спілкуванні з юнню так важливо зберігати вчителеві молодість душі і сер-

це був єдиний на огляді ансамбль триголосого звучання. Всім ПЩlсуТНіМ на огляді

ця, доброЗИЧЛИВіСТЬ і бадьорість, I!риВ'ітний настрій і за~

сподобався і дует з цієї ж школи у складі К Денисюк

хоплеНlСТЬ, бо як склаДОВІ особистості педагога вони теж здатні . вплинути на дітеЙ. Пісня і танок, влучне,

і Л. Буц, які виконали роман на слова С . Єсеніна «Отговорила роща золотая » . Висо-

слово

тут

теж

ста-

иою рою,

шкіл,

звуречі,

Требу -

глядачів

за ­

школи.

та

солістки

О.

діяльні колективи шкіл міста

ною,

ла, тобто було наочно продемонстровано результати

ності цих шкіл. Сказане не стосується лише школи-ін-

присвячена

художньої

тернат:(, яка огляд

ляла

огляду

результатами

перше ;'\!ісц е

самодіяльним

жюрі

роший

віддало

артистам Се-

їх

та

одержали

право

на

.

Налитянської

школи.

середньйї

Нагородою їм буде

безкоштовна поїздка

личний театр.

У

Третє

тр ебухівці

поділили

сто-

місце

бог-

данівці. На закінчення хотілося б поділитися

деякими

кому ідейно-художньому І ви­

конішському рівнях. Та ж

у

виступах

BC~

учитеЛЬСЬКОІ

самодіяльності

хотілося

б

бачити і ширше жанрове роз­

агітиультбригада у Г. Юшиовець , М . Ма-

ансамбль.

більшу

хо-

У селах більше зо шкіл. лише

якщо рахува!и Великодимерську і PycaНlBську середні школи, від яких було

лише

по

одному

! ~

\

учас-

нику . А що ж в інших колек-

тивах,

чи й справді

немає

ані любителів пісні, ані при- , ХИЛЬНИl;(ів чи

не

влучного

знайшлося

які б захистили ШКОЛИ? .

слова,

сміливців,

честь своєї

Думається, наступ-

ний огляд уникне і згаданих прикростей, і даст.ь віді на всі запитання .

думка-

ми, що виникли на огляді. В

І

вокальний

9, та й то,

у

се­

жіночий

ли. Вони і завоювали ГОЛОВ' ний приз кришталеву ва-

жах області. Друге місце -

представ­

,:!редставил.а на

СОЛЬНІ номери,

Приїхало ж на огляд

безкоштовну еКСКУРСІЮ в ме-

само­

І

самодіяль-

миполкіВСЬКОЇ середньої шко-

зу

Се­

Гогол:івської

школи:

го-двох учасників

практичної роБОти агіткульт-

За

~

бо звичайно ж не можна

бригади.

цілому він пройшов на ~исо­

діяльності редньої

трудівникам с е -

\ \ ,

представле-

вважати справді масовими, колективними виступи одно-

Варто окремо сказати про учасників

по суті не

Ні,

миполок.

виионавською иультубездоганним слухом і

були

вимогливістю до репертуару,

Мель­

з

цілісвисокою

належним ідейно-художнім рівнем, і, що найцінніше -

ПРИЄМНИМ було т е , що в огляді взяв участь ансамбль інструментів

відзначалася

~

ключити випадкові номери і

Вона була найбільш

ник (школа ,N'Q 4) та С. Шмі­ лович (школа ,N'g 1) .

струнних

ти наступний огляд, щоб виурізноманітнити репертуар, піднести його рівень . Прикро й те, що само-

Всі згадані учасники огля­

піс-

і не грала » .

у

ється ХУДОЖНЬОЮ. у зв'язку з сказаним, жюрі мабуть вар-

наш погляд програма, представлена гоголівцями, вигідно відрізнялась віД інших.

ду та художні к е рівники Гоголівської, Требухівської, Налитянської і Богданівської середніх шкіл ,були удостоєні спеціальних при­ зів. Грамотами були наго­ роджені вокальний ансамбль ШКОЛll-інтернату, Налитян­ ської і Семиполківсьиої

огляд.

жюрі

з

воюв а ла солістка О. Музи­ ченко з Великодимерської середньої школи, А. Пусто ­ віт з міської школи ,N'Q 3, :\'1. Дідусь з ТреБУХіВСЬКОї

Жіночий вокальний ансамбл'Ь з Богданівки виніс суд

Луценко

Си\шатію

думку жюрі, це був справді кращий дует з представле­

па

Л.

хова.

ли у складі О. Чепіль та Л. Савчук, виконання ЯІШХ пісні «ДроздИ» відзначалося високою майстерністю . На

на

СеМИПОЛКіВСЬКОї,

Платонов з \1іської серед­

читав

кальному дуету з Цієї ж шко­

них

з

таке обмежене представни· л тво не робить честі школі

зультатах виступу. Все ж на

В'ЧИТЕЛІВ

н. Пильтяй З Русанівської сеоедньої школи, П. Писа­

'добре виконав пісню ~< A ма­ ти ходить на кургаН» Луцен­ ка і Пашкевича та україн· ську народну пісню «А ка­ лина не верба». Глядачі. в залі дружно аплодували во­

дотепне

вищий рівень вимогливості

то подумати, як організува-

На огляд прибули також декілька вокальних ансамб­

вима г а є готовності

рюги, В. Талаша, Т. Миш-

__________________________::-:-___ та й в кінцевому рахунку •• відчутно позначилось на ре_'

МОЛОДІ • • •

душа

И

О Г Л л. Д

педагогів, беззастережної

...

до репертуару, бо самодіяльність все ж недарма назива-

САИОДІSCЛЬИОСТІ

ІІЕЛЕГНА робота у них,

~,

ко та художнього керівника 10. Мишкоріза. Звичайно,

u

!

~~~~~~-#~~~~~~~~~#~I~~~~~~~~~~~~~'~#"~#

Г, На фото:

відпо-

СІРОБАБА.

-

вгорі

вокаль­

ний дует з Налитянської ce~ редньої

шиоли

О, Чепlль , та внизу - хор

У

склаДІ

Л, Савчук; Семиполкlв- ·

ської середньої шиоли.

Фото А.

зрілість ,

Нозака.

нуть У нагоді, бо завжди бу-

злагодженістю підиорив гля-

ли супутнииами гарного настрою і доброї справи. Отож, взяли їх з собою педагоги,

дачів змішаний дует з Семиполківської середньої шиоли у складі Олександри і Мико-

збираючись на свій районний огляд художньої самоді~ЛЬ-

ли Дем'янениІв, який виконував пісню «Іду я росами»

~ ~

ності, що відбувся у раион , ному будинку культури. В огляді ;ВЗЯЛИ учасТІ> любителісцеJ\И з 16 шніл мі-

(сл. О. Богачука, муз. В.. Берменича). Тепло сприйняли присутні і вист у п Л . Тилту З ННЮ'ІШ-

\ , ,

ста і району. Великі і цікаві

ЦЬКОї сер е дньої

~

програМІ!

пронинливо

винесли

Требухівська,

на

огляд

СеМИПОЛllів-

ська, Налитянська, БогдаНіВ ська,

Нняжицька,

чотири

колективи

ПУХіВ:

ська середні ШКОЛІ!.

ПеРШl

представи-

рого

школи, яка

прочитала

кухара»

К

сь!юго. (Музичний Л.

.

«Ста -

супровід

на

сцені

уираїнські.

СМіх виклинали

ло висону виконавську

туру

молодого

куль

хору Богд а -

нівсьиої середньої школи та майстерність ру Налити.

у часників

хо -

;

Вес еле пожвавлення пану-

ваЛ0 в залі, коли

демонстрував свою майстерність в оригінальному жанрі М . Ткач е нко з Налитянськ01 середньої школи. Щирий

відзначи -

~

Миш е нко).

ли хори. Всі вони звучали злагоджено, учасники їх виконували пісні сучасних ра: ДЯНСЬИИХ авторів і наРОДНІ

ЖюрІ

!

Паустов-

\

і сатиричні

~

вірші І. Не~1Ировича, П. Гла-

\

зового, С. Олійника у тому ж

\

't

винонанні .

З успіхом ви с т у пили аматори художнього читання

L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~,#,,~~~~~~~~~~~,~,,~,~~~~~~#~~~~~ НЕДІЛЯ, 10 ЧЕРВНЯ нецьк). 17.15 -- Тележурнал .ЧереДруга програма-VТ Перша програма-цТ мош». (Чернівці). 18.00 - «На меридіа1I ОО - Телевізійні вісті. 1І.15-«Ком, 9.00 - Програма п е редач. 9.05 -Г'аll­ нах України». 18.30 - «Добрий вечір, сомол в роки громадяиської вillкJЧ. ков а гімнастика для д ітей. 9.20 Но · хліборобе!» (ПраціВНIІКИ мистецтв 1.1.45 _ Художній фільм «ОстаннІ "вини . 9.30 - Кол ьорове телебачення для трудівникам села) . (Ворошиловград). нікули~. 13.10 - Для школярів. «Разом школярів . .Будильник» . 10.00 - Для 19.45 - Ко" ьорове телебачення. «При з юністю •. 16.35 - Наша афіша . 16.40 воїнів Радянської Армії і Флоту .• КО , світлі соняшників. (Оповідання А. М'я- _ «Господарська дбаАливість~. Досвід СУБОТА, 9 ЧЕРВНЯ мандир РОТІІ» . J 1.00 - ,Сьогодні -День стківського). 20.45 - .На добраніч, ді- обслуговування сільськогосподарських працівників легкої промисловості». Ви­ Перша програма-ЦТ ти! •. 21.00 Програма .Час». (М.). машнн в Богодухівському районі на ступ міністра легкої промисловості 21.30 Вперше на телеекрані. ХудожХарківщини. (Харків). 17.10 - Респуб. 9 ОО - Програма передач . 9.05 -КО­ СРСР М. Н. Тарасова. 11.15 -Концерт. нііі фільм «Чарівник за кермом. . лікаиська фізико-математична школа. льорове тел е бачення. «Гімнастика для 11.15 «Екранізація літературних тво­ ПОНЕДІЛОК . 11 ЧЕРВНЯ 17.30 - Тележурнал «Голубі широти~. всіх». 9.20 - Новини. 9.30 - Для шко­ рів » . Ху .". ожніЙ фІльм «Дикий собака (Одеса) . 18.00 Фільм·концерт «Ме­ лярів. .Лети, наша Пlсне . . 10.00- Дінго» Перша програма-ЦТ . 13.20 «Москва і москвичі •. лодії і ритми. '. 18.30 - .Від понеділка • Шахта .Півн і чна •. (Передача перша). Тел еогляд. 13.50 Кольорове телеба­ 16.33 -:«На у ка сільськом у гос по­ до пон е ділка.. 18.45 Реклама, ого­ 10.30 - Кольорове телебачення. K~)Нцep.T чення. «Музичний ' кіоск » . 14.2О-«Впев ­ дарству». 17.00 - Для шко л ярів . «Вог­ лошення . 19.00 - Інформаційна про­ оркестр у російських народних ІНСТР) неність у завтрашньому дні. . Радян­ нище». 17.30 .Поезія». Лірика Г. Гу­ грама «Вісті.. 19.30 «Письменник і ментів. 11.15 «АктуаЛЬНІ проблем~ ські л юди схвалюють рішення квітн е ­ ляма. 17.45 «Сім днів заводу «Чер­ час». (Ворошиловград). 20.05 І(он­ науки і культури». 11.45 - «Музичнии вого Пленуму ЦК КПРС. 14.30 - .Лі­ воншї виб<1ржець» . 18.00 - Новини. церт . (Донецьк). 20.45 - «На добраніч, турнір». (Вільнюс - Ашхабад). 12.45тературиі зустрічі». Г'асул Гамзатов. 18.10 Прес-конференція міністра дІти!». 21.00 Програма .Час •. (М.). «Поезія.. (Вірші Людмили Татьяниче­ 15.10 - «Сільська година». 16.10 - Ко­ морського флоту СРСГ' Т. Б. Гужен­ 21.30 - 51. Масевич. «Таемниця старої вої). 13.00 Кінострічки минулих ро­ льорове телебачення .• Клуб кіноман­ ка. 18.50 Концерт. 19.00 «Міжна­ . Вистава Ч.ернівецького ків. Художній фільм , Два-БУЛЬДlДва». 17.)0 - Кольорове телеба­ родна панорама » . 19.30 - М. Свєт, .Парадузи. музично-драматичного театру імені О. 14.15 - Науково-п,?пулярна програма дрівників». чення. Пісні на вірші Р . Рождествен­ лов .• Глибока провінція •. Прем ' єра те­ Кобнльянської . мультфільмів : « СОПlлочк а ~ глечичок» І ського. 17.55 Кольорове т елебачення. .1евистави. 21.00 'Інформаційна про­ «Лісові ма дрівники » . 15.1G ,Пошук» . зустріч з футбола: збір ­ грама .Час». 21.30 Авторськнй ве­ 16.00 - «Де'IЬ народження поеуа ». Все­ Міжнародна на СРСР збірн а Англії . В перерві чір Т. Хренникова. 22.40 - Спортивний союзне п у шкінське СВЯТО поезll.: .17.00- НОВ"НІІ. 19.50 - Кольорове телеба­ щоденник. 23.00 - Новини. Редактор Є. ФЕДJlИ Кольорове телебачення. .У СВІТІ тва­ чення. Прем'ера італійського телевізійрин». 18.00 - НОВИНИ. 18.10 - Докумен­ ного багатосерійного художнього філь.' ................................................. _ ................ тальний т е лефільм «51ПОНIЯ наш су­ сід». 18.40 .110 конц е ртних залах му ,Життя Леонардо да Вінчі •. (2 сеМоскви •. 19.40 Кольорове телебачен, ~~1(}1·~30- _IН~Jgl~аазці~~':по~tО~f::с~ І ЛІСОПАЛИВНИй СНЛАД БРОВАРСЬНОГО МІСЬНОГО і НЯ. Прем'єра італійського телеВI31~НОГО на екрані.. 22.45 + СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА багатос е рійн ого художнього фIЛ~МУ иика в театрі і Новини. : : «Життя Леонардо да Вінчі • . (І сеРІЯ). Спортивна програма. 23.1 5 21.00 - Інформаційна програма .Ча~». 9.00 - п:tг~~~;~о:tе~~~-:-~~5 - Ран-: має в достатній кількості брикет та вугІлля І 21.30 - Кольорове телебачення. ЧемпІО­ кова гімнастика. 9.20 - Музичний і нат ЄВРОПИ з боксу. (Бєлград). фільм «Колхідська сюїта». 10.05 І продає мого населенню за ГОТІвку та врозотрочку Друга програма-УТ Е. Хемінгуей: .ПрощаЙ , зброє!». ТелеІ 9.00 - Програма передач. 9.05 вистава. 12.25 - Художній фільм еРес- + за замовленням покупців доставкою ДОДОМУ. Фільм-балет .Лісова пісня» . 10.05 публіка ШКІД. . 14.05 Програма пе· + О. М. Горький . • Зикови». Те л евистава. 14.10 - Тележурнал ШАНОВНІ ТОВАРИШІ! СВОЄЧАСНО ПРИДБАИТЕ 12.15 - .ЗдрастуЙте, друзіІ » . 12.45- редач. (Майстри театру - обранці«Джерело,",: народу) . : Художній фільм «Нові пригоди Кота в 15.10 - « На ланах республіки». (Оде- + ПАЛИВО. чоботях». 14.10 Програма передач. . 15.25 - Тележурнал «Прогрес». + П • МСТ 14.15 - Народний телеуніверситет. Фа: са) (Львів). 16.00 - Для дітей. «Сонечко». t равЛ1ННЯ . культет науки і техніки. ,PYKOTBOPНl (У нас в гостях лев !(інг). 16.30 -«Ек. + : алмази» 14.45 .Пісня, танець, ран молодих» . •А що у вас?» (До, ...... ++ .. + .......... + .......................... _ .... _ ...... .. марш». ' (Зустріч з учнями музичної школи м. Жданова. (Донецьк) . 15.20 -

'Jле5аченнS1

БОНН. Серію передач про Радянсьиий Союз проводить за­ хідно:нlмецьие телебачення. Телеглядачі ФРН побачать філь­ ми і репортажі про життя і пра­

цю

радянсьиих

людей,

досяг­

нення радянської науии і техні­

ии, розвитои відносин між СРСР і ФРН у різних галузях ЖИТ­ тя. Деяиі передачі підготовлено спіЛьно

радянськими

і

західно­

німецькими иінематограФіста­ ми. Преса ФРН хараитеризує ці передачі про Радянський Союз по західнонімецькому те­ лебаченню як важливу і цікаву подІю в иультурному житті ира­ їни.

НАІР .

«Чи

Тут

вудбувся ион курс

знаєте

ви

Радянський

Союз?», в якому взяли учаСfЬ п'ятнадцять иращих випускни­ ків курсів російСЬИОї мови, орга­ нізованих

при

радянсьиому

культурному центрі. Перше міс­

це посів лікар-епідеміолог Жорж Абдель Ахад, який нагородже­ ний двотижневою поїзди ою у Радянський Союз.

НЬЮ-ИОРК Беліз-так від­ НИЦ! називатиметься Британ­ сьиий Гондурас - маленьиа центральноамериканська ираїна,

що межує з Мекс'іиою і ГватемаЛОЮ. ЯИ повідомляє иореспон:цент

Аге:НТСТІВа

ЮПІ,

рішення

про це прийнято в націонал'Ьних

.

v

:

3

Назустріч

депутатів

пункти» .

51.

виборам до місцевих трудящих. « СтеПОВІ (Дніпропетровськ).

Рад

аГІТ­

15.30 -

Масевич. «Таємниця старої .Пара­

дузи». Вистава Чернівецького м;узично­

\ -драматичного театру. (ЧеРНІВЦІ). 18.15 «I(Иtвська панорама» . 19.00 Інфорзборах (. ПарламеНТі) ираlНИ. Бе- маційна .програма .BiCTi~. 19.30 - КОН­ ліз, що дістав від Англії У 1964 церт. 20.30 -: .в ім'я миру». 20.45 -«На Програма РОЦ і право внутрішнього само- добраНІЧ, ДІТИ!». 21.00 .... .Час». (М . ) . 21.30 - Вперше на теле­ flряту,вання, дос'! залишається 11 екрані . Художній фільм .ОстаиніА пеколонією. (ТАРС), ревал». 22.55 - Вечірні новинн, ..

t

НАША АДРЕСА: ~ 255020 БРОВА 'ри

.НОВА5І жизнь

Коммунистической

• .-

партии

орган

Броварского гор кома городского R раllонного

УкраинЬІ,

ІНДЕКС

М;. , Советов депутатов трудящнхся Киевской области. . п'ятиицю І ВУЛ. КиІвська. 154,6==='=================11 ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-.3-.82, заступника ре-І мовлення - 19-3-18, вІДДІлІв промисловостІ, Д.актора 19-4-47, вІдповідального сек~етаря, вІдділу роботи, фотокореспонде.та _ 19-4-67. СІЛЬСЬКОГО

ороварська

господарства,

друкарня .

КОРсСПClндента

Київської

МІсцевого

61964.

Газета виходнть у вІвторок, сере.у.

суботу.

масово!

рвдlо-

області, вул. Київська,

154. Телефон - 19-4-57.

Зам.

2911-9900,

#89 1973  
#89 1973  
Advertisement