Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ЄДНАRТЕСЯ.,

ФІДЕЛЬ КІ\СТРО У МОСКВІ

.Ni! 89 (3397)

27 червня у Кремлі почались переговори Генерального таря ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва, члена Політбюро ЦК Голови Президії Верховної Ради СРСР тов. М. В. Підгорного, Полі'Гбюро ЦК КПРС, Голови Ради Міністрів СРСР тов. О. М.

П'ЯТНИЦЯ

30 ЧЕРВНЯ

ЦІва

гіна з Першим секретарем ЦК Комуністичної партії Куби, Прем'єр­ Міністром Революційного уряду РеС!lубліки Куба тов. Фіделем Кас­ тро Рус і членом Секретаріату ЦК КП Куби, міністром Революцій­ ного уряду Республіки Куба тов. Карлосом Рафаелем Родрігесом. Переговори відбувалися в обстановці братерської дружби, повного взаєморозуміння і сердеч·ності. Того ж дня Голова Президії Верхов­ ної Ради СРСР М. В. Підгорний вручив Фіделю Кастро орден Леніна, яким він нагороджений за видатні заслуги в боротьбі проти імпе­

р.

1972

коп.

2

секре­ КПРС, члена Коси­

РІК ВИДАННЯ 33-й

ріалізму, великий вклад у справу миру і соціалізму, активну діяль­ ність, спрямовану на розвиток і поглиблення всебічних дружніх

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

зв'язків між Радянським Союзом і Республікою Куба. (ТАРС).

ВСЕСОЮЗНА НАРАДА ЮВІЛЕЮ ГІДНУ ЗУСТРІЧ! ІДЕОЛОГІЧНИХ -----------------------------На чотири д.ні раніше строку виконав Пів. ПРАЦІВНИКІВ річне завдання ПО випуску та реалізації про­ у рахунок липня у ЦК КПРС відбулася всесоюз­

нанарада ідеологічних працівни­ ків, присвячена ПИ'l'анням ідейно­ ВИХOilної роботи у світлі рішень

ХХІУ з'їзду КПРС і в зв'язку з підготовкою до 50-річчя утворен­ ня Союзу Радянських Соціалістич­ них Республік. Вступним словом

нараду відкрив член Політбюро, секретар ЦК КПРС М. А. Суслов. 3 доповіддю «Рішення ХХІУ з'їз­ ду КПРС

-

дукції

Бро·варськиЙ молокозавод.

товлення

молокопродуктів

ПЛaJН виго­

виконано

105

на

Успіх за·безпечила ударна праця,

процентів. Це значить, що піlдПРИЄМСТВО випу­ ст.~ло 910 тонн переВеАеної в молоко продук­ ці1 ПОНЗlЦ план .

рич, апаратницІ В. Г. Мовчан, слюсаря П. Т.

За шість місяців цього рону в магазини Броварщи.ни IВі,дпра:влооо 52,2 тонни сиру, 125

Куртова та і'нших. НолектИlВ

ТОіНН сметани, більш як ка -~ьoгo

1,5 тисячі тонн моло­ 3038 тисяч карбо­ реаЛі:за'Ції , перевиканано на 10

продунцїї

ваНЦІІВ. План по процеНl'ів .

на

наступного

молокозаводу працює пі,вріччя

кандидат

у

'таження

На

завдан­

на

широке

розгортання

соціалістичного змагання

за до­

строкове виконання завдань дев' я­ На нараді відбувся широкий об­

мін думками з питань, зв' язаних з підготовкою до 50-річчя утворен­ ня СРСР. Вказувалось на важли­ BiC'l'b роботи партійних організа­ цій

по

інтернаціональному

і

па­

тріотичному вихованню трудящих,

>jоротьби проти пережитків націо­

налізму, необхідність го

проведення

послідовно­

класового,

строго

наукового підходу в оцінці історії народів.

п.ромовці говорили про необ­ хідність дальшого посилення бо­ ротьби з буржуазною ідеологією і пережитками капіталізму в свідо­ мості людей, удосконалення ідей­ но-політичного і морального вихо­

траншеї.

с~нажу

добре

запра'вна

1

трак·торів пальнИlМ та мастилом.

Стоять бочки з питною водою.

Настала обі:ДНЯ пора, і куховар­ 'ка Галина Сергіївна Колоша привезла

ЗЕЛЕНИМ ЖНИlва!м у раДГОСПі « ·30ря» прИ!Діляють особливу

увагу. є

Адже

можливість

більше жу,

саме

КОРМіІВ,

для

в цю пору

за·готовити

!Най­

зокрема

громадського

сіна­

ціальний

їжу.

Механізатори

з

ФОТОРЕПОРТАЖ

НА ЗЕЛЕНИХ ЖНИВАХ

тварин­

ющтва. Для цього Сllворено спе­

тої п'ятирічки.

заготі'влі

доста,вляють

до

ТУІТ же проваlДИТЬСЯ

спрямована на дальший розвиток

ціативи,

і швИlДКО

органLзовано обслужування лю­ дей і техніки. Постійно чергує пересувна майстерня і слюс&р.

ням СЬОГОАнішнього АНЯ, відзнача­ JІИ учасниIUI наради, в успішне втілення в життя рішень ХХІУ з'їзду КПРС. Вся ідейно-виховна діяльність партlИНИХ організацій трудової і громадсько-політичної активності мас та народної іні­

молокозаводу.

Іпров'ялену траву

чле­

П. Н. Демічев. політичним

рахунок

П'ЯТИРіЧКИ.

П. Шевченко , М. Ще р б а к, В. Сизоненко та інші під .наван­

ни Політбюро, секретар ЦК КПРС Головним

в

року

О. БОПНЯК,

бойова програма ідео­

виступив

другого директор

Joi'~;HOЇ роботи партійних органі­ JацlИ»

зокрема

та.ких передовиків виробництва, як З. О. Геб­

меХaJні,зований

кормо­

добувний загін, який очолив го­ ловний інженер радгоспу А. Ді­ дкїJliCЬКИЙ. З са'мого почаl'КУ

ють два СК-2,6. Комбайнери А. Пилипенко, В. Шинкаренко та трактористи Р. Гороза, І. Но­ зюба щодня перевиконують нор­ ми ВИРОбі'ТКу. Першість у соці­

.колеl\lТИВ, оснащений технікою, акти:вно включився в роботу.

алістичному

На його рахунку

шуючи

вже

є

2500

тонн сlнажу. За,клада, ння цінно­ го ~KOPMY продовжується . От і в цеи день у лоле виведено всі 'машини і механLзми. Ще здале­ H~ на зеленому фОНі вони ви­ ДІЛяються червоною фарбою.

Ось І . .проценко та В. Логви­

ненко ведуть свої НУФ-1,8. Не наХ'валяться трактористи нови­ м.и машинаlМИ: ВИСОкопродуктив­ Н.І, . працюють на низькому зрі­ ЗІ 1 ОДночасно подрібнюють зе­ лену масу, яка транспортером подається в тракторний причї<п.

.поря.д в окремій загінЦі працю-

тра'кторист

І.

змаганні

посіlВ

Сидоренко,

вико­

носаркою

5-6

щоДня

гектарів трави. А вона виросла

до пояса

-

центнері'в ви­

2.00

ходить з гeКJTapa суміші зеленої

,маси

конюшини

і

ТИlМОфіївни.

На тракторі передовика по пра­ ву

майорить

червоний

прапо­

рець.

Пров'ялену т.раву М. Понома­ ренко та М. Коцюба підгрі6а­ ють, а П. Р,ябийволокушею С'l'ягує

М.

до

місця.

Механізатор

Кривець грейферним наван­

тажува1Чем

вкладає

траІВУ

на

а'~томашини. Один за одним під­ гАняють

свої

-

са,м оси и Д и

апетитом їдять страви,

1

першу

за,пивають

другу

молоком

чи

компотом. Використовуючи пе­ рерву, голова робіТНИЧОГО комі­ 'Гету профорrаНі1зації П. Кот розпові·в присутнім про хІд соціал,істиЧіНОГО зматання, озна­

йомив їх з У'казом Президії .верховної Ради УРСР «Про заходи

по

проти

пи.ЯЦТіВа

посиленню

ЗaJКінчилася і

знову

і

боротьби

алкоголізму».

обідня

перер.ва,

загуркотіли

машини.

Автосамос.К\f\дИ, трактори з при­ 'Чепами, наповненими пров'яле­ ною т.ра·вою, пішли до сінажної

тра'ншеї. ває

Де~ілька

РОlзван:та,ження

ХіВИЛИН маси,

три­ і

від­

разу тра'ктористи І. Кривич на С-100 і М. Шмат.ко на Т-74 ущільнюють масу. другим вЬддіJl1КОМ М.

Керуючий Гром роз­

. - ДІві тис~чі тонн сінажу заготовлено на І,нших BIAдjJLl{ax, а нашому вlIДДілку потрібно 'ма­

ти 1700 тонн. Уже є 500. Що­ дня надходи'l'Ь у траншею 170 тонн. Можна 1 БІльше, але об­ імаль автотранспорту. Однак на­ ·вІть

при

день

ТaJКих

умовах

справимося

і'з

за

тиж­

завдаНІНЯМ.

М. ІВАНИЦЬКИП. На фото:

зліва вгорі

-

роз­

вантаження і траМбування зе­ леної маси в траншеї, вгорі праворуч перехllдний чеРВ0.іНиЙ прапорець майорить на

тракторІ мех,шІ:затора Івана Си­

доренка, який на косо'виці трав сінокосаlРКОЮ добився найвищо­ го вироБL'l'КУ; внизу ліворуч -

KYXOlВapHa Галина Сергіївна Ко­

лоша частує тра'кториста Анато­

лія Сизоиенка 'НОЮ

ПЇ'Д

кашею;

(справа)

внизу

смач­

праворуч

час обllдньої перерви

-

кор­

.модобувники з Ц1,кавіСТЮ слуха­ ють

бесLду

голови

'ПрофсПіЛКИ

Петра

.робіткому

Фроловича

Кота.

Фото П . Теплюка.

[юві1дає:

вання трудящих, особливо молоді. Велику увагу було приділено підвищенню ролі засобів масової пропаганди, закладів культури і мистецтва в ідейно-виховній

ро­

боті і задово.1енню духовних

за­

питів радянських людей.

(ТАРС).

ЖНИВА

НАБИРАЮТЬ

ТЕМПІВ Шириться

фронт

збиральних

робіТ на полях України. У пе­ ріод масового.збирання на ниви республіки вийде БІльш як 81 тисяча зернових комбайнів, де­ сятки

тисяч

рядкових

жнива­

рок. Трудівники ланів подбали про те, щоб до мінімуму звести втрати врожаю. Збиральні агре­ гати обладнані додатковими пристроями,

що

дають

змогу

згрібати колоски на стерні, ос­ вітленням для роботи у нічний час.

Повсюдно в колгоспах і рад­ госпах почалось підбирання вал­ кІв. На половині скошених ма­ сивів хліба вже обмолочено. (РАТАУ).

....................................................................................... Братерсыіi аустрічі на Три дні в Києві перебу.вала партійно-уря'Дова делегаЦіЯ На­ РОДНОЇ Респ.уБЛЇ'ки Болгарії на чолі з Першим се,кретарем ЦК Б~П, Головою ДержаlВНОЇ Ради НРБ Тодором Живковим. ДелегаіЦіЯ була прийнята в ЦК ИП України. У ході розмо­ ви, що пройшла в дружній обстановці,

сердечній, член По-

aell.JIi

~Rраіни

:тyrr а~т'ОмaJТИКИ ордена Леніна

ордена

Літбюро ЦК КПРС, перший сек­ ретар ЦК НП У'країНИ В. В. Щер6lfЦЬ1ШЙРОЗПQвів болгарсь­

шень ХХІУ з'їзду КПРС і зав­ дань п'ятирічки, про політичне

,ким

України,

то:в.аришам

про

нау,ково-техні:чного

народному

розвиток

прогресу

господарстві

в

респуб­

ліки, досягнення Української РСР ,в еКОНОМіЦі і культурі, про роботу партійних органіІза­ Цій по втіле.нню в життя рІ-

і

трудове

кою

до

піднесення

ТРУіЦящих

'викликане

підготов­

знаменної дати

-

50-

рі'ЧЧЯ утворення Союзу РСР. Гості Болгарії ВЇ'двіда,ли ор­ дена Трудового Червоного Пра­ пора

завод

верататів-автоматів

і'менІ

rOPI>Koro,

ИиХвсь·киЙ інсти-

TpYIЦOBOГO

Прапора

Lнститут

рювання

імені

!

Червоного

електрозва­

Є. О.

Патона

АН УРСР, ордена ЛеНі'на інсти­ тут КібернетИlКИ АН УРСР. Во­ ни ознайомилися з НОВИМИ жит­ ловими

маСИВaJМИ

1

визначними

,мЮця.ми СТОЛИіці України.

28

червня

делегаЦІя

Болгарії

!Па'ртіЙНО-УРЯДова

Народної

вилетіла

в

РеспуБЛІ1Ш

l{ишинів.


ШЛЯХОМ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ху ванням умов сучасної науки

полі . Це різко підвищило якість продукції

підприємств нашого міста, яке

і виробничої естетики. У нових цехах появилось

спеціалізується

новітн!>

ладнанні на цій дільниці пра­

3авод електротехнічних ви­ робів одне з найбільших по

випуску

маркою

вже

давно

користуєть­

продуктивність

тивно сті праці якості виробів.

праці. Якщо при старому об­

високопродукти вне

Так, наприклад, у штампуваль­

цювало 18 чоловік, то нині лише 12 при збільшенні обся­

ному цеху встановлено

гу роботи вдвічі.

технологічне

промислових і побутових св і­ тильників. Продукція з його

і

устатк·ування.

160-

поліпшення

Добре устатковано також ін­ струментальний

цех,

ХІМІЧНУ

лабораторію та інші дільниці. У даний час наш завод ви­ пуска!> світильники

не лише

ся великим попитом майже в усіх республіках Радянського

тонні преси, які дають можли­ групове

У просторих і_світлих при­ міщеннях розмістився скла­

Союз у. Колектив підприємства,

штампування деталей. Продук­

дальний цех. Тут встановлено

з року в рік примножуючи ви­

тивність праці тут зросла вдві­

три

робничі успіхи,

чі при вивільненні двох робіт­

дозволило набагато розширити виробництво промислових і по­

шери. В цьому році освоєно ви­

бутових світильників. Замінено морально застаріле

Д,1\Я її випуску проведено вели­

хорошу

здобув

трудову

вість

собі

ників.

славу.

За останнім словом

Тепер, коли вссь радянський народ

натхненно

працює

81'іленням у життя

величних

спрямував

У цьому напрямку протя­ гом псршого року дев'ятої п'ятирічки ми вже зробили чимало. Торік введено в екс­ триповерхо·

вий корпус. Цехи, які раніше окремих

рого

типу,

тепер

ста­

розташували­

ся у світлих і ·просторих при­

технолога,

головног)

головного

меха­

роздягальня,

цесі вдвоє підвищити

душові,

ху було застаріле

реходом у новий корпус докоробітників,

У с і

робочі місця обладнані

ДЛЯ

і вузлів

з вра-

НОВИНОН

'ни,

типу махрової

але

з

меншим

вперше на Україні трикотажна

і

ко'мплекти -

•.

освоїла j

фірма

мінь». Тут же кроюють

ткани ­ ворсом

«П р 0-\

з нього

шиють

ви-\

ясельні ~1

кофточки і пов,(~

3 YH~~, ~ T~KO~ кольорові чо -( ЛОВLЧL

1 ЖL,НОЧL сороЧіКИ­ футболки і теніски . Під:приєм,ства легкої про· мисловості області за перше півріччя освоїли до но­ вих видів і моделей готово­ го плаття. білизни і взуття.

500

ВОРОНЕЗЬНl

«РЕНОРДИ»

Воронеж. Телевізори «Ре­ ІІЮРД» В-306 » почали сходи­ ти з конвейєра з аs о Д у «Електросилнал». Апараll' з екраном СaJнтиметрів по

50

діаl10налі ·має p€гулювання

автоматичне зображення,

стійко приймає передачі в умовах пі~вищених пере· шкод. Перші партії нових «Рекордів» відправле,но в торговельну мережу МОСJ{ВИ, ,Волгограда, Хабаровська та Інших м-іст.

СЕРВІЗ ШАХТАРСЬНИХ СЕЛИЩ Донецьк. В центрі шахтар· ,ського селища Новоградівка ,ві~крито будинок побуту. В ньому

розмістилися

різ нІ

ательє. Затишні кімнати від­ в<Щено під 'музичний салон. Любителі МУЗИКИ одержують тут кваліфіновані консуль­ тацП. учні готують урони по класу баяна, скрипки. форте­ піано, бажаючі можуть взя, ти ноорока'т інструменти . У мі,стах і роБІтничих ее· лищах області з початку п'ятирічки Ві'ДКРИТО понад

150

БУДИНКіВ побуту. ательє . майстерень, приймальних ПУННТі,В. (РАТАУ).

2

стор.

О

бов' язався добитися

ще кра­

ЩИХ техніко-економічних

по·

казників. О. директор

ПИНДІОР,

заводу

елект.рО­

обладнання.

На фото: зліва - гальваНіІШ Любов Сокіл і Зінаїда Кален­ ченко ведуть спостереження за процесом фар6уваНff{Я деталей. справа

-

оператор Людмила Бlrуи за пультом упраВЛіННЯ галь­

ванІчного автомата.

ставить

внсокі

виrотовляють будІвельнІ матерlалн. Ад­

же Індустріальне і житлове будlвиицтво з

кожиим

черrу

роком

вимаrає

зростає,

а це

збільшения

в

свою

виробиицтва

будІвельних матерІалІв за п'ятирІчку в

1,3

раза.

Сотні мільйонІв цеrлин ляrає щороку

в стіни новобудов. Тисячі заводів поста­ чають свою

продукцію

на

будІвельні

майданчики країни. Три мІльйони штук цеrли

щоквартально,

що

Заліськнй цеrельний масштабі

країни

їх внrотовляє.

-

завод,

небаrато,

це

але для

ра­

Ми попросили директора заводу Ми­

колу Петровича Лещенка прокомеитува­ ти цю цифру. ВІн вІдповІв:

Власне, план другого кварталу ста­

новить

2950

тисяч штук цегли. Цей важ­

ливий будівельний матеріал, без якого

в

наш час не може обійтися жодне будівни­

цтво, постачаємо 29 організаціям. Серед них 100 тисяч штук за місяць одер­ жує БМУ-16 управління «Газбуд», що в Яготині, 100 тисяч за квартал - Бровар­ ське госпрозрахункове БМУ,600 іде для потреб населення району.

тисяч

Щодо виконання плану. Можна твердо сказати, що три мільйони штук

цегли за

цей квартал буде виготовлено. Лдже у квіт­ ні дали мільйон, у травні мільйон з лишнім, а на

23

червня уже

мали

2700

тисяч штук цегли. Якщо випускатимемо і до кінця місяця по

40-50

но, що цілком реально,

тисяч щоден­

то з цим важли­

вим завданням впоравмось з честю.

На вашому заводІ розпочато реконНОВЕ

струкцlю виробництва.

У ЯRому

вона

станІ?

Процес виробництва цегли зазнав значних змін. Справа в тому, що техніч­ ний прогрес настільки розвинувся, що мп не мавмо права від нього відставати. Тепер завод наполовину газифіковано, установ­ лено також конвейєрні стрічки для подачі

-

формованої цегли. У недалекому майбут­ ньому маємо завершити повну газифікацію підприємства, тобто перевести на газове паливо і кільцеву випалювальну піч, що

(!ftlшtіuїе/1~н,1 БУ ДЕ

в

йону чимало.

-

Фото А. Козака.

в електростатичному

8имоrн до підприємств І орrанізацlй, що

ЛьвІв. Випуск бавовняного плюшу

дуктивність праці проти 1970 року зросла на 8,1 процента, а шrан реалізації продукції­ на 34,8 процента. Змагаючись за гідну зустріч 50-річчя утво­ рення Союзу РСР, наш колек­ тив у нинішньому році зо­

продук­

Нинішнє п'ятиріччя

Р АДЯНСЬJЮІ

ЛЮДИНИ

П'ЯТСОТ

тати. Ще у минулому році про­

технІчних вкробl;в.

морозпилювачами. Тепер тут встановлено комплекс облад­ нання для фарбуванна деталей

підвищила с ь

виробництва.

новлено 12 верстатів для об­ робки кришталевого скла. У наступному році частина побу­ тових світильників буде обнов­ лена. Зараз конструкторський

вальні машини відкрили шлях

Фарбували деталі вручну пнев­

рінно поліпшилися умови пра­ ці

ку роботу . Реконструіовано один із с тарих цехів, де вста­

підприєм­

ства вже дав відчутні резуль­

тивність праці. Раніше у фарбувальному це­

медичний ПУНІt'Г та інші. З пе­

культура

«Кришталь-І».

ному переоснащеню

ло можливість на даному про­

ніка, технічна бібліотека, а також побутові приміщення: їдальня,

люстри

Весь цей комплекс здійсне­ них заходів по науково-техніч­

сюка та М. Пупіна по шліфу­ ванню кришталевих підвісок до світильника « Кришталь-І» да­

Тут же розмістилися відділи конструктора,

до різкого підвищення продук-

пуск

світлотехнічними

пропозицій новаторів Л. Пана­

міщеннях. головного

переобладнати його для по· криття деталей під колір золо­

та гро­

~адсы.tx щщміщень, а й по­ ОУТОВІ: Н<1СТОіІьні лампи, тор­

кращими

характеристиками.

Річний економічний ефект ста­ новитиме понад 36 тисяч Itapбованців. Впровадження у ви­ робництво раціоналізаторських

одно­

поверхових приміщеннях

прогре­

для адміністративних

З

та. Нове устаткування дозво· лило підвищити продуктивність праці в 2,5 раза. Чималий вклад у справу дальшого технічного прогресу вносять наші новатори і раціо­ налізатори. Лише з початку нинішнього року подано 48 рацпропозицій. 28 з них за­ проваджено у виробницт в о.

робництва.

в

новим,

що

щоб

доклали чимало старань,

шальною У1.10ВОЮ підвищення ефективності суспі,1\ЬНОГО в.и­

знаходилися

ЛllIJl,

СIolВНИМ і в цеху пластмас. Тер­ мопластавтомати «Д -32-40», «Д-28-33» і вакуумформу­

Інженерно-технічні працівники

нащення підприємства. Адже в наш час науково-технічний прогрес е необхідною і вирі­

конвейєрних

устаткування

гальванічний автомат «ЛГ-18».

усі

свої СІШИ на технічне переос­

плуа'Гацію новий

сучас­

ної науки обладнано гальваніч­ ний цех . В ньому встitновлено

над

накреслень ХХІУ ЗІЗДУ КПРС, наш КО,1\ектив

ЗДlИснювати

відділ наполегливо працює над розробкою нових світильників

ЖИТТЯ

ТРИ МІ~ЬЙОНИ дасть економію в 1,5 раза проти затрат під час використання вугілля. Це, так би мовити, економічний бік справи. З соціаль­ ної точки зору реконструкція полегшить працю робітників, піднесе культуру вироб­

ництва, збільшить

вимоги

ДО технічного'

рівня знань робітників.

У нас в цьому приклад. Раніше у коче­ гарці працювало чотири чоловіки. Умови роботи там були надзвичайно важкі, і знай­ ти людину було не так просто. Після ре­ конструкції їм на зміну прийшли операто­ ри, які слідкують за приладами, одним по­ воротом

гвинта

можуть

регулювати

темпе­

ратуру повітря. Ця робота не вимагає особ­ ливого напруження

і з нею цілком справ­

ляються жінки.

У недалекму майбутньому - на кінець п' ятирічки -'- плануємо приступити до повної механізації виробництва. Кільцеву піч замінимо тунельною, а через неї на спеціальних вагонетках проходитиме цег­ ла. Це дасть змогу ліквідувати трудомісткі навантажувально-розвантажувальні роботи.

о

П'ЯТНИЦЯ,

30

чеРВ0

Техніка поступово «перебере» на себе усі ці процеси виробництва.

люди

Звичайно, успіХ справн вирішують

...

Безумовно. У нас працює близько чоловік. Якщо висловлюватися образ­ но, то кожен працівник заводу за місяць «виробляє» дееять тисяч цеглин. Десяти кращим присвоєно звання уда}l; ників комуністичної праці. 15-борються за почесне звання. Серед них обпалювач Єв­ докія Іллівна Ситюк, яка за високі успі­ хи у виконанні соціалістичних зобов'язань нагороджена орденом «Знак пошани». По­

100

руч з нею майже чверть століття трудить­

ся Іван Федоро.вич Євенко-один з кращих робітників заводу. Не відстає від ветеранів і молодь. Зні­ мальниця Ольга Малюченко, наприклад, ви­ конув щомісячні норми на 120-130 про­ центів. І це не заважає їй учитися: у цьо­ му році Ольга закінчила 11 класів Бровар­ ської вечірньої школи. Дума!>мо послати її продовжувати навчання. Л виставник цег­ ли Ніна Величко вчиться заочно уже на четвертому курсі Київського індустріально­ го технікуму.

Заслуженим авторитетом серед сушиль­ ників користується Марія Калениківна

Москвич. 3а. успіхи в праці її нагороджено медаллю за «3а трудову доблесть». Добре трудиться і її чоловік Олександр Івано­ вич. Він систематично перевиконув змінні норми, його ім'я - на заводській Дошці по­ шани . Бореться за звання колективу KO~[Y­ жстичної праці

бригада формувальників, якою керує комуніст Василь Демидович Шокун. Формувальники докладають усіх зусиль, щоб внести свій гідний вклад у ус­ пішне завершення п' ятиріччя.

Увесь колектив заводу трудиться зараз з особливим піднесенням. Адже ми з задо­ воленням можемо відзначити, що підвище­

ні соціалістичні зобов' язання, взяті робіт­ никами заводу, виконуються успішно .

1972

року

о


ЧЕКАЮТЬ ТРЕТЬОГО ДЗВІНКА механі, заторами, тому за її збереження і ре­ монт ніхто не відповідає. Досі не укомплек­ тована бригада слюсарів, яка б ремонтувала

Мі~яць тому на засіданні бюро Mi~ЬKKOMY КП України було обговорено питання «Вико­

нання Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів

машини. Дуже прикро слухати головного ін­ женера В. П. Попова та механіка відділка Ф. К Новоха;цького про те, що в господарстві

СРСР «Про з аходи до забез:печення збирання врожаю

і

заlготівель

продуктів у

1972

сіЛЬСl>lюгосподарських

році». Увага первинних пар­

тійних організацій птахофабрик була

нема людей для створе.ння рембригади. Не ви­

керівників радгоспів та зосереджена на посиленні оргаНі'заторської і полі'тично-масової роботи, здІйсненні з аходів по одержанню запланова­ ного в 1972 році валового збору врожаю і за­ гот і вель

усіх

і

сільськогосподарських

стачає

продук­

бить

збиральної

на

ВИПРЗlвлення

ти,

підготовці закінчено.

-

до

1

щоб

на час жнив

ніки: двідвобрусні стільни ж волокуш, стат,ньої

кількості

ратися

з

птахофабрики на

тисяч

бачає

фото:

головний

біля

взятих

завІдуючий КП УкраїНн.

дітей

стіЙно, без допомоти телефоністок, виходити на ЗІВ'язок з будь-яким абонентом АТС район­ них центрів Латвії. Ав­ томатизація міжмІсь'ко­

го телефонного зв'яооу

-

один З етапів визна­

ченої на п'ятиРічку ,ве­ ликої програми робіТ по

розширенню

ського

арсеналу

сіль­

зв'яз­

ну.

Щорічно

в районах

рами; (внизу)

бригадир тракторної бригади М 4 колгосп!! «Зоря

-

комунізму .. Герой Соціалістичної Праці В . І. МОТОРНИй ІНСТРУК­ тує. механізаторів.

Фото К. Дудченка.

(Фотохроніка РАТАУ). .~

до вибору

старанням

гектарах зони відпо­ лісоводи . висадили 300 дерев та кущів, виготови­ ли 125 штучних пташиних

гнізд.

Крім того, ще посадили

1200 уздовж

дороги Калинівка Велика Димерка. Ця добра справа, організа-

організатора поза-

ШКОЛА І ВИРОБНИЦТВО

свого шляху

шкільної роботи Петра Проко­ повича Куді,на добре поставле­ на робота табору праці й від­ починку. У ньому щоліта учні старших класів не лише від­

тором і керівником якої є учи­ телька біології Олександра Гнатівна Горохова, повинна пошири'Гися у нашому багатому на ліси районі. Догляд за зе­

почивають, а й допомагають радгоспу, набуваючи при цьо­

леним

Треба відзначитн

цікаву і

умов

для підготовки трактористів 3 числа випускників школи.

~,

до

складу

якого

другом,

дає

не

Важко молоді зараз вибра­ ти з-поміж тисяч прОфесій од­ ну. Варто було б створити у кожному селі консультаційний

пункт по роз'ясненню особли­ востей різних професій, чити

до

залу­

інформаційно-пропа­

гандистської роботи

кіномере­

жу.

більше уваги

слід

приділяти і дослідницькій ро­

боті. Адже

елементи

дослід­

НИЦ'l1ва в учнівській виробни­

чій бригади можуть зацікавити, привернути

увагу

учнів

Керівники радгоспів і про­ мислових підпри"мств повинні дивитися на місцеву школу, як

на свій учбовий комбінат, ре­ зерв

ної природи.

ли і виробництва може гаран­ тувати учням міцні знання і вміння застосовувати їх у житті. А це основне завдання у вихованні підростаючого по­ коління.

той

факт, що лише

залишається працювати у рід­ ному селі, змушує задуматися, проаналізувати причини цього

трудових

сил.

Тільки тісний контакт шко­

явища. І тут ста"

Учителям активно допомагають

учнів 5-6 класів. е тут свій лісничий Володя Ваку­

що зв' язок між педколектива­

ЗЗJві'іІІУЮЧИЙ методкабllнетQМ

керівники радгоспу, бо відчу-

менко,

ми та дирекціями радгоспів ще

раіі,вно.

60

техніки-лісоводи

Латвії буде в дІю до ста

летайпи - букводру­ карські апарати або­ нентського телеграфа.

вводитися сучасних

АТС. Внутрівиробни­ чий телефонний зв'язок уже одержали всі кол-

уоіх

'l'оспи

рес­

ліннях сlльсьного

150

подарства,

радгоспи

пуБЛіl!{И. А більше них

мають

Вони

робам

П'ЯТНИЦJl,

Івстановле н і районних

приходять

30

чер.вВJI

земле­ і

нах,

те-

1972

управ­ гос-

віддІленнях

механізованих

допомогу

в

«Ла твсlльгосптехнlни »-•

радіовуз­

ли.

На

зрозуміло,

в.

На службі-телефон, телетайп, радіо

СЕЛАХ

і

Ва-

які

тваринницьКІ

року

коло­

споруджують номплен-

о

си, громадські 1 житло­ ві примІщення на селІ.

Приклад ефективного 'Вик,ористання абонент­ ського телеграфа про­ :цемонстру,вали

ратори.

меліо­

Шдроко

стосовуючи

за-

телетайпи

,

НЯМ робіт, вони майже втричі. зБІльшили ко­ рисний час роботи ме­ ханізаторів.

У Латвії передбача­ ється створити Інформаційно -обчислювальнІ центри для

а, втоматизо­

і лічильНі машини для

ваного управління сІль­

щоденного

ськогосподарським

lНонтролю

облІку за

1

виконан-

ІІОВЕ ЖИТl'Я

до

роботи.

лише

незначна частина випускників

входять

удоскона­

трудові навички, а й вчить розуміти і берегти красу рід­

Проте

дуже потрібну роботу педко­ лективу Калинівської восьми­ річної школи. Зовсім недавно тут створено шкільне лісницт­

постійно

створенням

юні

дерев учні

му трудо.ві навички.

над

65

На

чинку

потребує дальшого лення.

Мабуть,

пропаганду

педколектив

працює

УСПІХІв у

нівська виробнича бригада Требухівської середньої шко­ ли. У цьому велика заслуга вчительки біології Алли Іва­ нівни Осадчої . А в Шевченків­ ській середній школі завдяки

Так, у Русанівській серед­ Нlи школі (директор тов. О. М. Хамбір) протягом двох останніх років

силь Каліка і Валентина Вла­ сенко.

Досягла значних

допомагає проф­

поєднуючи

НОВИНИ

з

На фото: (вгорі) - агроном В. А. САНДУЛ в Ленінській кімна­ ті польового табору тракторної бригади М 4 колгоспу «Зоря кому­ нізму» Новоархангельського району проводить бесіду з механізато­

Па,рт~йна виправити

лять вчителі.

в житті.

птахо­

В

запорука тога, що всі агротехнічні заходи бу­

дуть виконані в кращі строки і високоякісно.

Ю. БІЛИК, сІльrоспвІддІлом мІськкому

ще з молодших класів готують

Фото В. Миговича. (Фотохроніка РАТАУ).

Мешканці Риги одер­

ного етапу робіт -

,найголовніше

:юбов'язань.

дящих, радгоспів, підприємств

проект

архітектор

жали можливість само­

хліба. Це

трудовому вихованні молоді уч­

nолегшених

Ашкета

завчасно. Продумана розстановка сил, старанна підготовка до кож­

підготовчу

відповіді: вчителем, лікарем, льотчиком .. . Та минає час, змінюються погляди, уподобан­ ня, і юнак чи дівчина після закінчення школи правильно орі"нтуються, куди йти далі.

проекту птахофабрики Людмила Грицуляк та працівники макетної Аtайстерні Роман Береза і Роман Волосинович фабрики .

гиго класу. До будь-якої роботи механізатори готуються ретельно І

вають, яку велику справу роб­

Аштеріалів та повнозбірних конст­ рукцій . На

В цій бригаді 65 чоловік. Чотирнадцять механізаторів підтверди­ ли під час переатестації вищий клас, 22 трактористи удостоєні дpy~

Запитайте у першокласни­ ків, ким вони хочуть бути, і ви одержите найрізноманітніші

утримання 2Зб

застосування

бuв'язання взяв колектив бригади і на другии РІК nятиРlчки.

б

недоліки в робот!, очолити колентив на вико­ нання

підтримці з боку сільських та міської Рад депутатів тру­

курей-несучок, який перед­

було

інституту «Укр­ розробили

усю

завдання ріЛЬЦИКіН птахофабрmш. оргаНі з аЦія повинна яннаЙШВИlДше

основному, на місцеві спеці­ альності, школи при постійній

колгосппроект»

можна

завершити

роботу до збирання

з практичною діяльністю уч­ нів, спрямовуючи їх увагу, в

про­

транспорту

сінажем,

ЛИІ1НЯ.

Уміло

філіалу республіканського

буни ХХІV з'їзду КП України, успішно втілен~ в _жи-;тя. ~иCOKi зо­

зробlfТИ для того, щоб до почаТIКУ жнив упо­

орієнтація. Вона покликана ві­ дігравати чи не основну роль у виборі майбутньої ПРОфесії.

ектно-дослідного

ної Праці комуніста В . І. Моторного з колгоспу «Зоря КОМУНІзму" Новоархангельського району. Слово, яке дав В. І. Моторний з три­

косарни, 'l'ригребки і підбирач,копнувач, сто, го­

уже давно закласти ще 1300 'ІоНН сінажу і цим занінчити винонанНІЯ за'вдання. Треба все

У цьому їм

го

нулому році механізатори тракторної бригади Героя СОЦlаЛ/~тич­

S~~

"•

Івано-Франківсько­

Кіровоградська область . По 55,1 центнера зерновыx культур, зо­ крема по 56,6 центнера озимої пшениці з гектара, виростил':l ~ ми­

нлад. При наявност'і ст.ількох механі,змів і до­

Рішенн'я прийняли праВИlЛьне, але воно не виконується. ДОСі тех;ніка не занріплена за

Архітектори

попрацював у трактор­

до жнив. Ра'зам з ти'м слід ПGСИЛИТИ заготів­ лю кормів, зокрема , сіна;жу, бо і ця робота проходить незадовільно. З 23 червня щодня зЗ)кладається в траншею лише 30 -35 тонн сі,наIЖНОЇ маси. А 'В господарстві є досить тех­

року.

картоплекомбайнів

Необхідно

ПОТРібно а,ктивlзувати роботу всіх керівни­ кІв вищої та середньої ланки з людьми 1 приступити по-справжньому, по-хліборобськи

"'Гів, і'нженерно-техніЧНого персоналу. Ще на початку червня відбулися відкри:ті партійНі з бори і засідання партбюро, де заслухано пи­ тання «Завдання партійної організацїі по за­ бе зпеченню евоєчасно.го збирання врожаю,>. Було затверджено заходи організаlТОРСЬКОЇ та ідейно-виховної роботи, а т'акож заходи ЩІ Пі'ДГОТОВЦі матерlально-техніrч.ної бази по за­ бе-зпеченню своєчас.ного і якісного збирання врожаю. Рішенням зобов'язано головного ін­ женера В. П. Попова закінчити ремонт зерно­ збиральних машин до 15 червня, силосозби­ і

на машинах.

тор. Та тане питання можна леrко вирішити на міСЦі. ПGТРібно тільки в,сім, починаючи вІд директора та секретаря парторганізації птахо­ фа6рики, зайнЯ!Тися цим важливим питанням.

Із на-

Причиною такого загрозливого стану з під­ ГОТОВІЮЮ техніки є ,низька вимогливість парт­ бюро (секретар І. С . Негода) і директора рад­ ~'оспу М. Н. Болілого до головних спеціаліс­

ральних

-

Головний і:нженер т. Попов помилково вва­ жає, що не можна взяти механізатора з пташ­ ника, де більш висока оплата 1 направити на час жнив ремонтувати теХНіКу чи водити трак-

автомашини, п'ifl'ТЬ тракторних причепів. Досі не переві,рені збиральні машини, яні придбані минулого

розвести ру,ками

ній бригаДІ.

явних шести зернових комбайнів повністю го­ т'ові до роботи чотири. До ремонту двох си­ ЛОС них і трьох картоплекомбаfi'НіВ не присту­ пали. Не пІдготовлені п'.ять тра.к'торів, три

восени

інженер,

тільки поговорити з людьми, декого перекона­

птахофабриці до­

вже починаються жнива.

головний

лучити для роботи

Особливу тривогу викликають ХЛібозбираЛЬНі машини, хоч

ози­

хах, на феРМі великої рільничих бригадах). Іх можна і потрібно за­

механізаторів

сІ не відчувається ,напруження у до жнив -ремонт техні.ки не

під

не по спецІаль­ птахівничих це­ рогатої худоби, в

неДОЛі.кі'В.

Проте, на Богданівській

гусенич­

майстерні.

є в господарстві і працюють ності (у будівельН1й бригаді ,

Більшість керівників тосподарств і секрета­ рів парторга:нізацій правильно зрозуміли кри-

нолеК1'ИВИ

два

нема меха:Ні'заторіIВ. Важче знайти їх. А вони

техн1:ки, на що було зроблено особливий наго­ лос. Різкій критиці за незадовільний стан техніки, її ремонт були піддані Богда,нівська та семиполківсыаa птахофабрики, радгоспи «ЖеРДіВСЬКИЙ!>, «Заплавний!>, імені . Щорса.

тику, мобіЛі'зували

на

Це свідчить, що питанням ка!др ів партійна організація і дирекція птахофабрики постій­ но не займаються. Легше всього, як це ро­

Одним із основних фаКТОРі'В успішного ви­ підготовка

навіть

ремонтуються в

Тим часом уже зараз слід готувати мі площі, що звільняються.

тів , забезпеченні своєчасного і якісного зби­ рання, перевезення і зберігання врожаю. конання цих завдань є

траК1'орис'тів

них трактори, які

робництвом

пЕрловсы(п,,

гою електронно-обчи­ слювальної техніки.

Широка сітка сучасних засобів зв'язну дасть можливість

стам

спеціалі­

землеробства

тваринництва

і

«радити­

ся!> з ЕОМ, щоб опера­ тивно,

з

ypaxyвaHHdм

мінливих погодних фан­ торів,

'маневрувати

розстановці ніки.

сил

і

у

тех­

В. ПОЛЯНСЬКИИ. Кор. (ТАРС).

ви­

з ДOlIюмо-

е

3

стор.

О


__

1~ К_.__П_.__IВ__А_Н__Ч_Е_н_к__о__~1

~

АГРЕСОРИ I:ИМІ:їІ;II:lа

28 червня після тяжкої хвороби передчасно померла завlдуюча загальним відділом ':vIiCbKKOMY НП України Нулина Петрівна ІВАНЧЕННО .

У своєму РЕПЕРТУАРІ Останніми днями Ізраїль 8ЧИНИВ провокаційні акції що­ до арабських держав. Ізраїль­ ська вояччина перейшла лі­ яанський кордон і BTopr.тJacь н а територію

зуміло

протипоставити

сусідньої суве­

Республіки

шина Тель-Авіва. У наступно­

новку в цій неспокійній час­ тині землі . Уряд АРЄ готовий виконати резолюцію Ради без­ пеки по Близькому Сходу в у с іх її пунктах. Зрозуміло, при умові, що Ізраїль вико­ нає ті зобов' язання, які резо­

му фінансовому році, який по­

люція накладає на нього:

чинається

вести

кручується

мілітаристська ма­

з

1

липня,

воєнні

витрати країни становитимуть

війська з

Порівняння

продукція

воєн­

справді працює на користь ми­

має стано­ вити 800 мільйонів доларів . Але воєнні дослідження і виробництво потребують часу, а так звана «армія оборони І:!раїлю », як іменує себе агре­

ру, а хто ускладнює обстанов­

ної промисловості

ку.

на

.розрядки,

вимагає нових па.ртій аброї не­

триваючий

гайно.

:!акріплеНIІЯ

спеи с

« Авіейшп

текнолоджі »

ки

винищувачів­

бомбардувальників

досягненню

Справді сміховидниї! вигляд

гулюваllllЯ,

тому

лицемірні

зв' RЗКУ (строк навчаННR

тверд­

інтересам

ження Тель-Авіва про те, що арабські д~ржави нібито Ha~la­

політичного б

(строк навчаННR

роки війни

РеАактор в. ФЕДИН.

,.. 2

І

:ра,ної ,спе,uі,а.1Ь1нюс.ті ст,роюу ,н'з.В'І3ІН'НЯ.

рік).

1

чаННR

рік).

1

МайстріВ-I!ападчиків по технічному ДОГПАДУ

5.

на

Приймаються

15

вре­

миру

б е зпеки.

юна,ки

та

Дlвчата

,років і старше, які мають

віком

освіту

2.

АштобіоlПР афі,я.

3. 4. 5.

СВ 'l.'I;оцт,во п.ро ОСВі;ТУ (В ОIР'ИlІ'іlнаl1,;).

Ха,р.акте:Р'lllCти.ка з шко.~и а60 з JII;'СЦЯ р,ОО()оТи. ОВ:ідо<цтв,о ЛІР() Iн,а:Р(),1JJжеНIНЯ

7.

Паспорrг а:бо ~08:~ДlKa з мі,оця IIJРО,ЖИlваIНlНЯ .

8. ДOBil~Ka про с.клащ С,ЇIМ'Ї . 9. ДOВo~Д:Ka п'ро стаlН .Зі.3.~РОВ·Я .

від

8-10

І О. Н аlПlр авлен,н,я IЮЛІІ10ClПlУ, р,а,дlГОапу , В':IДlділ:еНIНЯ'

кла'Сів.

«С:Д,blГОClПте<ХIН,;.К, И».

УЧ1іі з трцрічним строком навча'ння одно­ ча,сно з профеС'ією одержують середню ОСВlіту і пра'во вступу до .ВИЩИХ учбових закладів на­

го .к.l3'С.;В

рЇ'вні

з

11.

Учні забезпечуються безплатним трираЗ0ВИМ харчуванням, спецодягом, взуттям, стипендією

раї,lЬ у кліщі ». Що ж , це зро-

(РАТАУ).

-

(одинокі сяць).

10

крб., сімейні

-

20

(ДЛЯ м,айстр;'в-,н,а'ЛaдJЧИlI6в і

6р·и·га.:J.'И lр,ів

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ

І-го ВЕРЕСНЯ

1972

РОКУ.

крб . на мі­

Адреса у ..илища: ;М о ПереlfCJlав-ХмеЯЬИИltькиА Київської облш:ті, вул • .можаАська, 5, СПТУ ом 2.

За майстрамн-наладчиками і брнгадирами тракторних бригад зберігається середньомі­ с.ячний заробіток по місцю роботн.

РЕСПУБЛІКА ШРІ ЛАНКА

По'св,і!:Ji'lС'Н:НЯ т р, актор ист а ,пе.РШOlГО аОО др'у'го­

т'р,актор;н'Их бр,иrа,д).

випускниками середніх шкІл.

міжна,род.ниЙ оглядач.

(В ОР'ИlГ:,Нlал : ).

6. Три фоТ{).ка,Р'Т.очк.и (3х4 см.) .

за машинно-тракторним парком (строк навчаННR 6 міСАців).

Г. КОРОТА€ВСЬКИП,

« взяти

в

в наших серцях.

Група товариШіВ.

Для вступу ПО'l1pі,бн.і такі документи:

роки).

3

маленький Із­

гаються

збережеться

І. 3а,ява аа ім'я ~И'ре,КТО,р,а з за(lна,'1е,"ня,м ()б-

Бригадирів тракторних бригад (строк нав­

4.

відповідало

загального

лесну працю. На ознаменуван­ ня 100-річчя з дня народження В. І. Леніна». К П. Іванченко була чуйною людиною, сумлінним працІвни­ ком і добриlМ товаришем . Ові,т­ ла пам'ять про неї назавжди

чання забезпечуються гуртожитком.

Трактористів-машиністів широкого профіпю

3.

метою

обстановку

яке

понад 30 pomB у рядах Ному­ ністичної парті1. добросовІсно

ГОТУе:

Епектромонтерів сіпьської епектрофікаціі і

2.

Б.'1иаькому Сході, перешкоджає

« СкаЙхок».

мають

у

територіальної

ускладнює

1941

рр.». ІК П. Іванченко, .перебуваючи

lиогородиі та учні з трирічиим строком нав­

1. Трактористів-машиністів широкого профіпю (строк навчаННR 3 роки).

використовувати 3

-1945

нагороджена медаллю «За доб­

УЧИЛИЩЕ

умовах

КОНфлікт

ВеликІй ВІтчизнянІй -вІйні

Вітчизняної го міськкому НП України.

хто

намітилась

Сході,

нагороджена

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

е к спансії. Що ж до спроб Пен­ тагону нарощувати ВОЄННИЙ потенціал агресора, то це тіль­

вже lІовідомляє, що Сполучені Штати поставлять найближчим часом Ізраїлю від 50 до 100 удосконалених

в

Іванченко

Переяслав-Хмельницьке сільське професійно-технічне училище

і

світі, правлячі кола Тель-Авіва мають намір і надалі збе­ рігати напруженість на Близь­ кому

енд

того,

яка

с ивне воїнство генерала Даяна,

уік

АРЄ

запитання:

Більше

П.

ви­

Тель-Авіва дає тільки одну від­ повідь

позицій

к

медаллю «За доблесний труд у

райкому виконувала обов'язки комунІста.

війни працювала на господарЗа сумлінну працю ській і партійній роБОТі в Пен-' Великої Вітчизняної

окупованих

процентів усього державно­ го бюджету . Розроблено про­ граму, за якою до 1975 року

І от журнал

У рони Великої

земель.

40

ізраїльської

З 1951 по 1963 р. К П. Іванченко помічник секрета­ ря Сквирсь,}{ого райкому партії. з 1963 року помічник секре­ таря Броварського райкому пар­ тії. З грудня минулого року К П. Іванче'Н'ко зав,ідуюча загальним відділом Броварсько-

П.

1918

Слободка Золотоніського райо- Єкатеринопlльського ну Полтавської області. Після партії на НИЇВЩИНі.

Єгипет, її прагненню добитись .1іквідації близькосхідного кон­ флікту, нормалізувати обста­

ренної держави. Слідом за Лі­ ваном Те.чь-Авів зробив ряд агресивних кроків проти Сірії в районі fО.1Jанських висот . Одночасно дедалі швидше роз­

закінчення в 1936 роЦі середньої школи і педагогічних курсів вчителювала в селі Лотошово на Ниївщині . З 1939 року по 1941 працювала на комсомольській роботі, була завідуючою районним піонерсьним клубом.

К

позитивним

крокам Арабської

Іванченко народилася році в селі Богушкова

партійної статистики Переяслав­ Хмельницького райкому партІУ, а потім інструктором відділу кадрів і помічником секретаря

в

екстремістам нічого

зенській області. а з 1943 року повертаЄТЬСIЯ на НИЇ'ВЩИНУ І пра­ цює за:відуючою сект о ром

Телефон

N!! 5-20-4(). Днре1(.ція училища.

_ _ _ _ _1_ _. . . . . ._ _. . , .. . ._ _ _ _ _. ._

. . . . . ._ _. . , ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - . . .

КИЇВСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 1і 1 НА БАЗІ МОТОЦИКЛЕТНОГО ЗАВОДУ ОГОЛОШУЄ

НАБІР

УЧНІВ

УЧ ИЛ И ЩЕ ГOTY€: І. Токарів. 2. Фрезерувальників. 3. Слюсарів-ремонтників.

tі t

Двадцять другого травня цього року Цейлон проголошено не­ за леж ною Республікою Шрі Ланка,

У перекладі «Шрі Ланка»

св о ю

землю.

На фато: на вули/!і Коломбо.

(Фотохроніка

ТАРС).

І

1

В училище приймаються юнаки та дівчаТа з оовітою 8 -10. клас~в, які проживають в мі­ сті Ниєві, околицях міс'тата інших областей. Учні училища забезпечуються стипеИАією в розмірі 23 крб. 50 коп. і 30 крб. .. Відмінники навчания одержують підвищену стипендію. Крім того, учні одержуюrь випла­ ти за роботн, виконані иими в процеСі вироб­ ничого навчання на виробництві і в учбови~ маЙстерJUlХ. Звільнені в запас із лав Радянської Армії

крб.

При учипищі працюють кпаси вечірньоі шко-

Перша

Новннн.

9.35 -

30

ЧЕРВНЯ

програма - ЦТ

9.4;' -

Для

школя·

(>ів. «На прн з клубу .Нептун» . (Пе­ редача з Волгограда), 10.15 Концерт х у дuжньої сам од інлыс т і.. (ПеJн~ д а ча з П · я т нгорська) . 10.45 Ху до жній фільм «І\\іра ри с ку » . 12 . 15 -- « П'яти­

річка.

рі ..

нінград а ) .

лах

д~у г нfi". (П е редача з Ле­ «По концертних за-

12А;)

МОСКDЮ>.

.

про спорт.

-- Н О ВИlIИ. 16.45 17.20 _ .П · ятдесят .

Друга

програi\lа-УТ

9.45 - Наша а фіша, 9.:,0 нііі тел е фільм «2 Леонід

НАША АДРЕСА:

255020.

_____ М.

БРОВАРИ,

-

Тел еві з ійні

ХУДОЖ­ - 2» , 11.00

11.1.1 «М а льов· 11.45 Співає Хані12 ,20 - Для дітей. Тепюнерських FЮГНИЩ». ПІдсумкова пе· .певистава. 15.00 Наша афіша. 15.05 редача вікторини, 18.00 - НОВИ Н И. 18, 10 Телефільм . ВідкритиЙ урок.. 15,55 Бесіди

ІЗ.!)!}

,По"ьова пошта ,Подви г у» 18.40.Запам·ятаfiте пі с ню>. 19.00 .На­ р оД "н,", '-РТІІСТ с рср С. Лемєшев • . Трансляц , я з В е ликого театру срср, В перерві про грама . Час». 22.00 С портивн а програма, 22.40 .Танцю­ ва л ьний зал>. 23.lO Н о вини .

нича фа

вісті.

Укра ';lІа» .

Мурлянова.

сНОВА5І жизнь.

-

на

БРО8арского

19-3-82,

вастуоника ре- \ мовnення -

дактора 19-4-47. відповlдаn .. иого секретар". вІдділу сіл.ського господаРСТ8а, кореСПОllдеuта місцевого радlо~

~

роботи .

Тел е журнал ,Старт», 16,55 Про ­ гр а ма пер ед ач. 17.00-.Про ЩО розп о ві­ дає баян». Концерт, (Львів) . 17.30- Те­ лефільм .БатькіВЩllllа», 18.00 Для д ітей. .На с ЗДР У ЖІІВ Арт е к » , (Сімфе­ рополь). 18 .30 Народний телеун і вер­ СlІтет. 19.00 Інформаційна прогр а м. « Вісті». 19.30 «Ви нам писали».

20.30 .у

.На

вихорі

добраніч.

таIlЦЮ»,

діти!.

Концерт.

21.15 Кінокомедія хід». 22.30 Вечірні

20.43 (Х е рсон).

.Неб е Сllиіі тихо­ НОВІІНИ. Програма

передач.

горкома

faseтa

у

внх.днт.

вІвторок,

пром_сnовостl, 19·4·67,

_~~T

-

&11164. l:ереАУ.

о'lt,тинцJO І I:УБСІту.

віддіnів

19-3-18.

фотокореспондента -

Броварська друкарня, Київської області, вул. КlІївська, 154. ТелефОIl

зараховуються

-

КоммунистическоА партии УкраинЬІ. городекого и раАони.го Советов депутатов трудящихся Киеве коА обnастн,

,ІІ'УЛ. кIІ'їIicыа.. 154. ТЕЛЕФОНИ: редактора _

ВI:ДМI1ІIІО,

ІНДЕКС орган

вони ,Пlрий,маються бе3 стажу обов'я;жової роботи після зак:ї'нчеНIНІЯ УЧlМища. Час lfalВЧ1liКll1l ІВ учияи­ щі зараховУ1>ТЬСЯУ безперервн_А т,ру.ll.ОВИЙ стаж. Дл,я в,сrylПlУ В У''1ИЛ ИlЩе JIJO за Я'В,И 'н,а :,м'я Дlliрек, дддаю1'lJCЯ таlк.і .дQ,J{1У1МеІ~И' : І. Д()юу,ме:н'Ги ІПРО ocв-:rгy. 2. Св,і\l{(ЩТВО пр() IнаIРOi.lIiЖе\НIНIЯ. 3. Д<овЩк3. з місця :роботи ба,тьк~в

TQpa

та з м;('Ця

'ЩJIOIЖ'JIIВ aJ!/JНЯ.

4. ДОВ<ЇLl1!ка 'п,р'о стаlН МQров'я (фо,р,м,а, N2 286). 5. Ха,р·аlктер,ИIСТИlка ,і:з ш!{1()л,и. 6. 6 ФOТ<Olка ,РТIQК 3JQ4. 3а,яВ'И' ЩJoИIймають з 9 до 17 ГQД. Адреса училища: М. Київ-52, вул.

летна,

1,

Мотоцик­

технічне училище ;М

1. Іхати трамваями ;М;М 14, 15, або тролейбу­ сами ;ММ 4, 16, 18, 19 до Мотоциклетного заводу. ТепефОН 79-98-25.

::i:~;· :~i..~:i.:::~Hi:~::.a6Y:i:::i::: І,--------_._._._----УЧИЛИЩІ

П'ЯТНИЦЯ,

конкурсом на IкаВЧ8НКЯ без IBWHBY І.ід IІlIj)обни­ цт,ва при одержа.ннl ПООИТИIІіІІИJL oцUtoк на вступ­ них екза,менах, а при вст~пl на іденне відділення

приймаються з виплатою стипендії в розмірі

60

Слюсарів-інструментальників. Слюсарів механоскладальних робіт.

Строк навчання в технічному училищі рік, а по професіям слюсарів-ремонтників та слюсарів-інструментальників 1,5 року. Учні можуть одноразово з спеціальністю одержати права водія мотоцикла.

зна'tUТЬ «'Іудова зе"'tЛЯ». Так з давніх-давен називали остров'я­ ни

4. 5.

19-4·57.

п_

Зам.

ІВ

вуз

ДирекціR учипища,

поза

1-7P;;~;~~;;-;~--···-1 і

І

І

І

БУ ДІ8ЕЛЬНОМУ

nOl3I081 Jf! 2

ПОТРІБНІ:

І

МУПRРИ,

~~~~~~'іКИ'

11::

зварники,

монтажники.

Одинаки забезпечуют~я

гуртожитком і

а та'кож 30-процентною надбавкою за РУХQМИЙ

робіт.Звертатися

пропискою.

характер

-- . . :~::.:. . . . _. . . __. . . . . . . .~~:~~=~

маСО801

2747-8833.

на аlДРесу. М. Бровари , вул. Машинобуді-

І

89 номер 1972 рік  
89 номер 1972 рік  

89 номер 1972 рік

Advertisement