Page 1

Пролетарі всіх краін, єднайтесяJ

Рік 8И.аин. .м

27-'

89 (2478) ЧЕТВЕР

28 ЛИПНЯ

П~Р~'І1В(}рююч,и В жwrтя ,рішен­ ня ХХІІІ з'ї::щу КПРС і ХХІП

IJ.ОІК ВЛа<С'НИХ кошті,в 'провели ка­ пі'та.lьні рО<боm по зрошеНlНЮ

з Ї'Зд!У КІП У'к:ра'їши, 'І1р')'1і1;ящі рес­ ПУ1БЛЇ1КИ У першому ЛЇВlРЇ'ЧЧ'Ї :Д'О­ билИlС'Я 'НОВИХ ')'1С1П'ЩВ У :щіЙСНЄlНні

1О ТИ'СІЯ'Ч :геІіюар.ів та ОСУlШeпtню 5 тисяч гекта.рів з~мель.

плаlНУ

'РОЗВИТК,},

Haj)O~,OiГO

г(}с­

пr.1а,рства, ІКУЛ~РИ та .пЩВИІЩЄІН­

ні ,'{ООРОО)"І'ІУ~~НШIЩ1W. Про це гово­ РИТЬ(~Я У по.в~ОІМlЛеНlНj Це.JJl1'раль­

ла 13,6 'міЛЬЙ'(Jна :чо~ові:к 'fi ЗРОС­ ла

ЧЯN 1965 рошу обсяг ПР();МlI'СЛО­ в{)ї ПРОДуliJЦії зріс .на 8 '!Ilр.оце.н­ тів, IJ1pоД1Yllt1'ИВ>lІ!ість праці у про­

мнслmюс'ті підвищИлаеь на ,3,5 ПРО'Цffil'та, прибуток 36ілЬІІІІИ!ВСЯ прим,ІШНО на 7 процентtв. За цей час промисл(}ві llIіliWI1>И­ ~MC'l1B~ ,осв>оїли виро<гmицтво 90 н{)вих ВИІД;В IlIPодущіі,в чmмі Я'Іt'ИІХ. ряд видіввиро~Ьв за С'В06Ю я,кіотю стої,ть Іна рівні ,найк;ра­

Пff1>івняно з ві,щпо,віД'нИІМ ле­ рі,одо'!: МИIfУЛОГОj)О'КУ білыш як на 4 прощеmги.

Сере!,7~ffiЯ

,гРО<ІІЮва

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ХІД

ків' пі,двИ!щи.'ІаIСІЯ 14 .процemrrі~..

За' рахунок

приблизн(} ла

'ніж

.за

фОН­

В'іl)щ(}від:ний

Ря;д ЩЮМJЮЛОВ'И:Х лі\~IfРИЄМlСlrв реооублі'ltИ [lеJ)еов,ед~но()' на ,НОВ'У СИ1crrе>,\fУ пла:ну:ваНIНЯ 'і матеріаль-

мільярда ка'рбова;НІЦtв і ,збiJльІШИВ­

З

відп'о'Віl~ИіМ

пе.ріо~ ,минун&го ,РОК'У ,з5і'лhШИ.вt'Я .на 12npоцентilв, а п.Р())J;'У'К-

'ТИ'Вllfkть пращі -

Дальшо.то POl3BHIJ1I{'Y

прове-

За .ра.Х1у.нак ДЄlржав'Них x0<1II.'J:i!в

.вOOНillHi пмьо:ві J)Єіб(}Ти. На

і коштів житJF(}в.о-6уд'ї'в,елыо'її коо­

з.на'ЧІН'(} білыи.хx

ПJIОЩа.х, JI'іж У

пеРil1ЦЁЇ у першOlМ'Y IriвtріЧ!чі в:вев "ЮСПJIуа.тщїю 76 ти\СІЯЧ

ПЕТРЕНКО І,ван Олексакд4)ОВИЧ ШQфер ра,.Щгоопу '~MeHп Щорса. Вт ПЕіреоози:ть ЩСЩНЯ ;аі.д СаЙlні,в 'Н,З тік по 35--4() тон:и зар'н'з.

ООИіМИХ

п(}сі,ві,в.

Пла:н

сі'Вби

нових ВtПОPJlдк(}в,а<них .квартиір за­

SlРИ!Х КО'JtГооои ,Ї ,j)a!ДГОСПИlрес- :гaJIыоюю Іплощею П()!іlaД 3,1 мільП'У6л'~КИ Пе1)евИllWООЛИ. йо,на кв~щратних метрів. '3аюу:пО'К про­

'Іі:стю понад 1,4 мілЬ'лрда К'IlIP'бованців. ВїДll1'I)ВЇI,-IНO ,іІ;О д!фжав'ного пла­ ,НУ здїйК':НеНI) і РИJГаціЙlН і і мелю­

~;rrИIВlfl\і ,Рі)5(}Ти по аРl)шенню 22 '!'ИІСЯЧ lГеК'І'арів т.а. ос<уше-н:н.ю 16

~',р,аЛIУ.

ТО', кол'г(}С!пи і РЩIliГОСILИ за

.вища

(РАТАУ).

U

І( КПРС, Презид.і~ ,BfjPXO'Bної Рад'и СРСР ,і PafДa Мі· ніст:рjв ОРСР РО3.ГJLЯ1tули пн· про

за,щди

!ТО

я!вищ.

пзртііі.нd і 3!l.і.іroн:или

:р,ЯlдзащдЬв ;п() посилеНIIJЮ ,рот,ьбн З ЗJЮЧИ:Н,Нlї<Стю та

п'о­

IрушеllfН'ЯМИ

по­

гpolM~cыогоo

fРЯ;д;J<У. Проте 'В йо!!'а,х 'НЄ1;>'Ьдll«> м!сце В'ИlПЗ(!IJКИ л.і.г а,нс т.ва .

00-

,м.ilCтахі 'ра· Ще Ч.Иlнятьоя

небезпеч%ізло,чи,ни

і

).1ають

ЗУ'х,вал-о,ю

ху­

З метою да,лмuOtго 'Зf).1,і'цнен­ НЯ СЩLaJJ,іСТIІІЦНОІЇ заКОНІності та Iпоси.лен'НlЯ боротьби з 3.110ЧИОНfliіcrю па:рті,Йіним і 'рзLд,ЯН­ СЬКИlМ ОРГЗlнам ІНа місцях за,п· ропоно.ванtO зжнти заx.outїiВ до НЗlвt'<ден~я

ЗіРЗlЗJroво;го

,"РClмзід­

СЬКООО ПОРЯlдК-У в м:ста.х, ,ра­ йонах і ,на,селен,ИlХ П'j~НlКТд'Х. за·

бе3fпеЧИТIІ на,д:ійну ОХОіРОіНУ ін­ тересів .ще:ржа;в,и j. r:poМЗLЩЯIН від ЛООЯlга,нь ЗЛОЧИН'іJ'И1Х ме­ мент,'IВ. В інтересах за-безпечеНJ~Я

ЕЩ:и'ніО1ГО Ц1'ва

олерати,ВlНОГО ,кері'ВIНИI­

ді,ялыk-nюю

ХХІІІ

9'їЗДу

партії

і

25

ли,пня

перетво­

березневого

план

• • • *.+ • • • • • • • • • •

rira.r Перша чеptГа

А.А

Кіременч,уцЬко<-

нафroперер06н<ого з30В<СЩУ дає П1РQД}lКіцію. На П';ЩJЩ}И€'М·

І

ОіргаН:IВ

ОХО·

!рОНИ

промащс~ого

ПQР'я.дІКУ

на.чено IРЯД заході'в по поси· ленню ОО:РОl'ьби з хуліга,нст­ .вом,

Гором ЗiдtCЬКНХ

РООШlllрено праІва ~ііЛ:lЦlі,ї

по

М'Ї-ОЦJЯ.х.

п,ра'l/JЇІЕІн~і.в

п,р.и,!fИІнен.ню

3.m:rчи.н·

инх LlJiі'й, ЯІКІIl заllllЮЖ/J'ЮїЬ З\др. ,РOlВ'Ю I1РіО1М'ЗІд!ЯlН або 06~Зlжа· ють їх гЩн:сть. ПрезИlдj.я BepDl:OfBIHOЇ РЗІдІИ СРСР ПфИіЙlнялз сшец.fа.1Ь1НН!Й Уlказ,ЯКНЙ ВlCТа.НШWIЮ€ ПЇіД.В,И'· щеНlУ aдJМ!iIH:cTpa,TH.8HY і .к.ри:м,[, на.l.I>НУ 'в,Їід.ІЮвіщальнkть за, ху­ л!,:-аIНСl>кі ДJЇ, перetдJбз,ча€ стие·

лі

Сllр<ОКИ Iро()зtCЛI'LJ:~ва,~я

ДСIв,оro

р·()згляlд;У

СПlрав

ісу· про

xY'n:lГa,HcMo. У віVlіП{)'в:tдIн'ОС1'і ,до УIКЗlЗУ ЩOlдО осіб, за:l1РИ'маIНИХ за х,у. лїJГlIJlf.ські, дИ, ЗЗІП()і6і~IШИМ за,·

XO\.'l.OM

ідО

:розг,дЯlдУ

СIllPЗlВИ

в

(lуЩ;і ПOlIИЇННО бути, ЯІК пра,ви· ло, У'l1РИlМЗiНJНIЯ під І~аlр'roю. УlКазом вс;та,но:mлte.но' та.кож, ЩО 1ІіЧИІНення з.тюЧИ'1fУ особоЮ, яка

пе,реОУІва,€ ,в стані CtII'ЯlН~НIНlЯ, є обе,та.вИ'.ною, нк'а збільшує :від-

ПОіВІЇЩЗЛblндсть Цtiєї' ОСООIf. У ПРИЙ!IJЯ'fИХ ,р:шен,н,IJjХ п.щ­ I\ІРООЛЮ6Ті>ОЯ .Ba~lIIВa

:р.:!ВІНИlків

пі!ЩРИ8М:С11В,

У'Сl'аIJЮВ,

ІЮЛГООЛ~В,

роль ке­

ЦІ(

<КШollООМOJIЬС,I>КИІХ ор,гзніззціlЙ . і if'OJIfIBКiOM,iTeT,ifB ,n.рофс,п~Uл()fК у справі О')JIга:~Юзащj.j робот:л ,ОО

IR~LCБер'Н енlН ю

о'дн НіМ

Yl'iоов:ИJХ заКЛЩД:IВ, а T~KO~.,ceк­ рета,р.:IВ

у

ПЄ1)J1В'НlIf.НН,Х

КОJl€tКтIІІВЗfX

Пои

паlр''І11'НfНИ'Х,

ПІР Зlвопоруш ен ь 11р)1дЯ1ЩИIХ.

'І1щбwтті

п1t.цсум,к:tв

со­

ціЗlll,і,стИlЧ1Нaro Зlма,З'н.ня ,і ОІціlН' ці ді'ЯСlьності підіІ1{риемсl'В, цехів та lіншИlХ .ви,рабничнх д!іл~нOfК, (})JIГа'Н:I3ЗI!І;~Й і устаЩ'QJj п.о.&JШНО Віра,Х,Q,ВlУІватись,

,ЯІІ{

QД,и.н

З IВtЗfЖ­

ЛИlВих lПОКЗI3ІН'ИіК.ів; Сl'ав..леIf.Н'Я ч,-.ен,ів колект'IІ!ВУ ДQ ДОIдleРЖЗfН· НЯ п,Р3іВИЛ ll000дitнlКИ В ClУ'С­ п:ю,ст'ві ів побуті БЦДlповіl:IJНО ДG ,В<ИlМОІГРащ,я,НlCЬКИХ ЗЗІКlОІн,ї,В

та

З

Ц€lllT'P аJl ьн н'х

КОМ!ООМОЛ,у

КОМУНЮТН'ЧН<ОІЇ !морзлі

3 мет,оІС пер,еВfИХOlВЗlННIЯ mЬд­ Л;I11К1ЇіВ<, я:юі fВЧИJНи.лн ПіраIВOIJЮJYу!шення, але ЗВІі~ьнен,і В:1д Iqj) и~і'н а.ЛI>IЮ Ї БЇJдiпCJВJ:іД a'n,b!!OCT і з з, IВlїК'OlM а бо .в Зів' ЯI3К У З ,НЕтО<­ [Jjі'nI>Нk:тю за,стосУіВ'З'НlН:Я до ІНИХ Мір 'КіРИ!ІІ.j.нального покз'?а~I;Н'Я, зацро,в,аrд:ж'у€ться ,ін,сти1'УТ '['іРО­ Ma\д~I/KIIX Бlfх(]ватеЛDВ, Я,Кіі, 'ПlРи-

для

НЗfполегли.ве

аКТ'ИІВ,іза.ції діР,}'ІЖИIН

з ЗfПIР QJj'аLЩЖУКYrЬСЯ праllliO'Вlї га­ :РElН1'Іії, що tз.a.беапеЧіУЮТI> за­

Х'ІІ'СТ іlнтересів прOlМ~ЩЩЯІН, 'Я'КJЇ ВIl!ЯВiЛЯІОть itніцiJaТИВ.у '" 6otРОТЬ6і З Щ>~'. ,Цсга­ НOI!JЮНО, що ,дiLЇФОМЗЩІІІІІІ, с.цРЯМОВЗІНі .на те, щоб 1П\р.и­

оЖаI\'И злочнн.ні ~аиlllЯ і за11РRМа~и ЗJЮIlИOIЩЯ, s ІІІЦПО" аї&д!НО до 3aooJ11i(JjДЗtВICТIВа JIoра.во­

ВИDЮ­

lМоЩ>ними 'ї ие "яmуть

щоб

чи ~:іВlЦщпавїIдia;JIЬ' JiOC"ri, ,нзllltї<Ть 'Яl<lЩО димfIt дiяtмlи lВ<tmy'llleHo бylnо з allqljїAНQ UИЮ'ДИ iЗJIочннцеаі. В ЗЗlКОІНіО­ дав.чому OOpdRlljKY ПеІР~ено Кlpим:іН'алЬІН}' вWюв,U8lJlь'lllіcrь за.пОі1рОЗУ зl60 .нacи.mtI!!1IIiOI щО· :ЦО лроМ'aLдJЯ<Н у зв'язку з ЇОС діі­

д1Їяльностї .;защюпю.но­

іВЇLдJверта11И

ИІМ'И,

lМ,и

I1р,амотаlМИ, ,!'!РОШОВИМI1 -.Jфе·

.

.о1liP'Я:МОВЗЮIМИ

.lIfа

те,

щоб ,В';iдU!€ipнути і nplR:.iК'm МО­

ЧИlпtj проиви

т.а

ІІОР'YIЩefIIJЯ

fllюм'аL'!СЬІКОГО ".qpiЯlЩК,у.

і

І<ІО'Ж 'НЗlГOiрощжеНilЯі' Їх поч~ни·

кpllМiї-

11 aJlЬjНOЇ

ЛOtв.н,і зусилля НЗРОUЩ<ИХ діру­ ЖIl1Н IЮВlIJнні ,бу'І'И зосеР~Ж€lні.

тОму,

ра-

мі,ЯlМИ lі I.І,Dн·ниом'И поща,РУ:IIJкаМIІ. Раtдш МюніС11рm СOlЮЗlНіЮ( ,рос­ пуб.лііік реко.мєlЧдC1llЗ.н.о 00l'а,н<о­ вити Н,3JI1Р')\Д'НИЙ знак «В\.щм\;н­ ,НИ'Й ДФУ1жI\ІИІІІНЮ>. З метою да.nьшoro :рооо.в.И,Т­ КУ ЗіКТlІІВlності ,НЗС6llеН:НIЯ 8, 00:0.роні І'ІромащсЬІКОІГО ІIШРЯІ.д.КУ

заlВіда н ь

[tриаїlкати Х'Улі'гаНСl>кі ПРОЯІВИ ІВ І1Ріом'аДСblКIfХ міСlIiЯlХ. ЯК за,­ ХІіІД заОХОЧ€\lltНlЯ наlЙlбі.лІ>Щ ЗІК­ ТИJl!'lШХ дro'\Ж'ннlН.НIКitв перetдlба­ чається Н3ідЗiНJНlя ім ДОIда.11КОІЮЇ ОІплаllrУіВаНlOЇ tВiuщ,ус'І1КИ, а, 1'а­

Броварськorо

йонного вузла зв'язку.

ваllЮ зм·іIl/JНи.ти ї,х, енеР,І'ї.йН'ИIМН, і н:iIJ)іатИlВfНИ.мн Л'IQДЮfИ, неу­ ХИЛblНО додер.ж,уюч,и при· .цbO~ му ПірИІНЩIП .д:оQРові'nblНtOCТі . .го­

на

«ЗА

БОВТ РУК Лідію ,Петрівну-

Е аlНЛЯ ,~'OJI0Ід,0ІІ1О локол іннlЯ В дусі КОМ1У'Ніїх:тнчної lМopl!JI,i і иеТЄ1РПИlWOС11і.до пО'р.уШН'ИJків соціалk'ти.'І}ЮГО пра'ВОП04JЯ,дКУ. НЗ,РОДНИХ

нагородила ордена­

ЛИСТОІІІОШУ

ЛКGМ

COКnHH.x р,оопу;б.лjк, В<O~M КО\.\І­ с'OtМ{),JJЬСНКИlМ КОМlітетам ЗЗlІ1рО­ ПOlНClВlЗlНО значно пі,дIВИЩIІІТИ 3і\ТИlВ1If:СТЬ кО/мсо.м.олЬСЬІ<:ИІХ QP. га,н"їза.ціЙ 'У боіротЬ6і з 3ЛQЧ~н" нііСТЮ серед MO\lIO(!f.~, ВlВажаіГИ

раЩ;ГClClпііВ,

року

ТРУДОВУ ДОБЛЕСТЬ»

порядку

ВЛКСМ,

80,8 70,3 59,4 12,2 74,7 29,0 6,7 63,9 67,3 24,8 59,2 10,9 67,7 34,0

79,6 78,9 78,4 77,3 76,9 76,2 72,3

РАРІОНУ

3іна,чзються ljJаЙОНIНОІО (!МIЇlCЬ· к.оІО) КОІМ1іtOією У ошр·зв.ах не­ ПOlВІН'мі1'Нlix аlбо с.удом.

ЦК

8оу8

МЕДАЛЛЮ

цистеРil<! з к.реМ1еНч,УІЦЬКИlМ ООН· ЗИНОІМ. (РАТАУ).

БY\дJOlВ,

«Лі1\ЮЇ!ВСЬКИЙ» І MetНlї Щорса «'ГOfГ.o.тtїIвC пк и й» БіОІгщаf!fїіВіСI>К а « І\ІpjalcIllJlїІвСЬКИ'Й"

15,7 18,7 19,1 7,2 12,8

ПО БРОВАРСЬКОМУ

С11Ва ;юрзііни Iвіщmра!WItlно .перша

порушеннями громадського

БО!ротьБі з з.почи.нн:стю ст,во­ 'jJ<юе11ЬС1Я союзн,о-,реапу,бліlКа,нtCь· .ке М!1ІІістерство охо.р;они ГрО· м,зjДCbfКOГО ПіО1РЯiдlКУ СРОР. У IlIРИЙ!Н1ЯТИіХ рLшеН'н,ЯIJ( ~ИІ3'

84,3 58,2 ,81,3 48,6 80,9 65,8

60,4 тис. ТОИ!Н

Про заходи по посиленню боротьби з

ідIllМ€jp.cbtКWЙ.» «Тlребу.хilВcьки,Й» ~Во,брищьки,й»

1966

.афrожіхіj· дів

ro

70;1 16,5 615,6 30,0 85,9 83,0 13,4 8,0 85,3 72,7

НуооilосЬІКЗ

. .................

••••••

оо'"

"'<ОО 1'<0

ми і медалями СРСР робітни­ ків підприємст.в і організацій Міністерспа ав'язку СРСР. В TOc\l'Y ЧIreЛJЇ.:

труд:ів,ннки сільського I"ОСПGдаретва ооласті

встановлений

:01

'10 О

За ДООЯГНУ1'і успіхи yBIlfКO­ нанні завдань семиріЧнorо пла­ ну в рооіВитку засобі,в зв'яжу, телебачеlfИЯ j радіомовлення Президія Верховної Ради СРСР Указом ,від 18 JlИ<llНЯ

ПОСИJIен,

ню 60РООТІ>бн З ПQрушеНlНIЯIМИ ГtjЮмз,д,с1tlКOlГО ПОРЯI'щКіУ. ,В лрИ\й­ Н,Я'ГИ-Х рішен.НlЯХ зна,йШJIИ ши­ ,роке ·віlдобіj}ажеIf.Н'Я п06ажз'НlНЯ : ВfИlМ'СіГН "І1~ЯIЩI{-Х, Т~Зlді()ь­ ІШХ 'ОІрга ні'3а,U)і'й і де)JIЖЗіВН'ИlХ оргаlн,і:а IlIPO JlообхtщніСТh ,ріІЩУ­ ЧОЮ <ВНКІОІріuнен:н,я .JllуліГЗIJIС11ltа та іНІШИХ ан,mгро.мащСI>КИtX За ост Зіlf.ні роки ра,Д'Я'НСЬКlі орогаlНИ

рішення

зериа. Продаж хліба державі т,ри,ваs.

3а·

ТИіС'Н,Ч гекта'рі:в !Земель. I~pїIМ т(}­

ТЗlIiН'Я

На

БИЯlв,лена геОJЮIГ2,'dИ .КJlЩ;ЩВ'З

лі,вночі

радгоспи Дні.п.ропетровської ~~ласТі,

прода.ли державё понад

КЛАДОВА НІКЕЛЮ н:.келю Іна

і

жиnя

о>.

Нагороди-зв'ЯЗКівцям

Пленуму ЦК КПРС, добились у цьому році збільшення ви­ роБНИЦТfва зернових культур і ідостроково виконали план n.j)()дажу зерна державі (К!рім кукурудзи).

j)'іЧlН'О<ГО плану. (РАТАУ). --0--

паси 'd'eT3JIY ,в Kim>lKa раз пере· 'ви.щують всі ,в.іЩОім.і ТіУТ ,рСIдО-

J}axy-

в

"' ..

,іХ

,KOI\f'

продажу зерна державІ рюючи

"'''' "':01

оо

100

КЗJІИ11И1НСl>ка СеМИІІЮJІІК1іоська «3 авОРИІЦblКИЙ»

Днlп»опетровська область виконала план Колro<:пи

.-;

«ВеЛИlКо-

• ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• А .......................... .

Н~еле.н.нн УlкраїIН'СЬКОЇ рор 'На 1 липня 1966,рО<ку С1'а:н о в.ил О ,1y.Jt,TiB' тва.ри:н,ництва IrreреовИ'к 001 а­ ли вс'і оБЛlliC'Ті Уюраї:н,ської РСР. 45,7 :мільйона q(}JJ.OOЇK. ІШJДСУ:М:КИІ 'перш(}го IПlїіВ:рі!ччя У МИ/Н'УJЮ.Ч)' лtврі:ччі здііснено 1966 року , .підкрееЛЮ~bfСІЯ у /ІЮ­ г.ели:киЙ ,обсяг БУlДі'ВЄІЛІІНИХ р:)б;rr. За ра,х:у;но<к д~ржав>них хa:rnіталь­ В';ІДОІ;\fJJН!IН'Ні, СіВ'Їі,ЩЧать ПiJ>о те, що ПІХ Jl'клаДffilЬ .вBeoдЄlliO в ~ію но­ ТР),ДlЯJщіУкра.іни ус:пvlПН<О зД'іIЙІСнюють заВlДаfННЯ н(}во·го п'лtr.иві OtCHOВlНli ,фОНДИ загальн(}ю вар­ IШврі:чнШ! ,план,

'0;

96,4

.. Зqpя»

МАКСИМЕН,КО МIlfКQЛа Па,влович КОY\lбзйнер pa:дJX1C1иy іlмен.і Щорса. Він зібр'3ІВ комба1\,1І0М «СК-3» 105 'f€tКTap,uB і 'наIМОЛо1',lІІВ, 3050 цeн1:Hep~'B .пшениці б:,~ьше, Jilіж по 29 Цe'!I'ТHepiB з ['I€IKT а.р а,.

19,65 \j)оці, лр(}веде'НО ,підокИ!ВIJI'ЄН- {,,\,Є!Н,(} ,ня

.

Леонід Антонович ко,мбаЙне.р ,ра~юспу «ЛОГОJl1Ї1ОСI>КJfЙ». l(омJба,й'оом «ск-з» ~~" з:,6р'зlВ 147 lГеокта,рів і наі\ЮЛОТи.в 2495 іЦентн·ерівзер.на.

мііlлыооІ'mm ЧI)JЮВі'К.

У ~с.пу6л!іщі .У'апmно

«АylCа;НI~ВlCbll<И:Й» -Плоак.іос ыGи й»

.,'" :r оо

ЛИСЮК

118 7' процан'- peooyw.illd ОХOOlле-.но БЛИ0Ьі100 14

т1;в.

~:~~

Cl><~.c. ~ ..... ~C

КОЗЕЛ Микола .петрович I\ОNlба.иlfleJР pa,ДjГOOi1Y «Л:іl'11КіПВ<СblКИІЙ». К<ОІм6а'йlНlOlМ' «СI(-3» зі6раlВ 105 гек'тарі,в й'Зи"IНІНИ і намOJIООИІВ, 2236 цеНl'Нt!lрJrв з~рна.

{lсві1'а, наука ~У"lЬТУра. РІзнИіМИ ВИдаіМИ на'ВЧа!ННЯ ,у

c~~

0"'''',-

зерна.

~

О

".... "

господарств

КОІМб~ЙJнеlР' ра!щ\ооrry '4:3аIВQР,ИЦЬІКИlЙ». Bitн зіlбраlВ ком,ба:й,нОІМ «СК-3» 175 гекта,р,іltЗ ЩНlмmНf і .нЗ:МOJJ'О1111:В 2800 центн:ері,в

HaJ}o)/,Ha

ОО'" Ро'"

Назва

ЕРЕМЕН,КО Іван ,Миколайович

l1абрала

липня tO"

ко,м6аіЙи€lp ,P3IдJГ(J'C.'I1y «3аООРIІІЦblКИЙ». I(Оl\liБЗ~НОМ «O~ -3» ,ВI~H зібра,в 120,гекта.р!ів ОІзиlМИ1НИ ,і наМОJЮТИ;В 2856 Ц8П'11Н€>рlіВ зерна.

ПI})ОЦffiта.

25

на

(у mроцентах до пла,ну)

ШАПРАН Микола Степановнч

'нота іСТИМlУЛЮfWl,Н:ІІ. На цwx Пі'д:-І ся, у ПОР'ЇВ'НJlНiНИ'Х цilНax, ІНа 10,5 П'Оj)івнJШlО

району З8 станом

птахофабрик заносяться иа ,районну Дошку пошаии пере­ довики соціалїстич'иorо зм·ага;ння \ui ЖН·lІІвах:

ra

пері'од

ми'нту:ло.то РOlюу. Обс~г РЄіздрі'он()fГО ТQlвар(}о'БOlPОту держа'ВlН(}Ї та !ЮQОJІН~lpoo'ИJВvroі Т(}1>'гі'Влі за JIіівріччястанО'вИlВ 9,3

Д)1lЩЇ'Ї

робіт у господарствах

1

За подаltJиям Шlртійиих організацій І диреКЦlирадroооів

С'У'Сlпільних

ше,

ПРИfNCfI1ВtЗ.'х fОООяіг 'реаЛЇ':JaЦії про-

сільськогосподарських

це:нти. Оплата праці колroillIlни-1 ~~~~~~~!~

~ОІtШО'дарство

260 ТИlС'ЛіЧ ВИlна:Х<OlДіIВ і paцiOlНaл,;за'l'єіj)'cыихx іПРООРОІ3и.щі'Й.

ОРГАН БРО'ВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ Р-АДИ

плата всііХро6ітник-ів і 'СJl\Y'жбов­ ці'!! зрос:ла прorrИ 'В'ЇДіПО'Вlд'Н'ОО'О ,"е­ рі,од'У ,МlІІНУЛОГОРО~ .на Т,РИ про-

ЩИІХ. ~віrrОО!,их аpaJЗк;ів. У ,НЩР()ідне IПОН'1І,Д

р.

коп.

заробітна

дdв ('JIl ожИ'вання ТР'У'д'ЯlЩі РNЯІУ'блі:ки одеРЖi\IJIИ 'ВИlплати і пілЬ'Ги на СУМ'У 3,8 Юльяр..ца. 'Ка,рБО'ВtII:н­ ців, а,бо на 11,5 п,роце.нrrа біль­

'ВIllPо~дже,!fО

2

Чисельні'сть робrmиlO}В і. eJIytЖ­ оовці;в у на POftHOMY ГОClПО'Діll;рстві У'юраїни в ,сере,1l;НЬОllfУ за лер­ ше П'іlВ\ріrччя 1966 iJ)(jl\Y С;Ті1ІНОВИ­

н О'Г(} ,с:га'ГИІСТИ.'ІНОО'О при Pa)~i M:ВirkтpbB

Yll)'j)IЗlВІЛі"ня Украї'неь'Кої ГСР. П()lРЇ!ВlНННО ,3 П~]JIIIIИМ ,1JJЇ IВlрі'Ч­

1966 Ціна

У рішеlili'ЯХ ЦІ( тРе, ЗИlдії

J1pe-

Вер.ХО,в,нО1Ї РащИ ОРСР

і

PalДH М:НЇст,РЬВ СРСР ,Jl<ЩЮРес­ люється,

І

що

в

нашій

юр,а,їнr.,

Яlюа Йіде по шлmcу буtдШН'ицт­ ва КОІМУІНlїJзМІУ, не :IЮВtI\lИlllО б,у-

ти МIЇJО~Я злочинним

.

Ц<рОЯIВ'а,'d

та інши:м ,П'ОPJ'iшеНlНЯIМ соцї<аліСПI'ЧНО,ГО ЦРЗIВ'ОnЮD:ЯlдJКУ.


СПРАВА ПАРТІЇ -КРОВНА СПРАВА НАРОДУ Видавииц1'ВО«МОСКОВСКИЙ рабочий. 8ИnУСТИЛО серІю бро­ шур .пі:д назвою «ХХІІІ з'їзд КПРС іоитавн. паpтlАнoro бу­ діlrництва». Ознайомлення з іНИМИ JJ.опомо.е партlйинм ·пра­ цівникам, пропагандистам, .всім, хто вивчав оитан'НIІ партій-­ IЮГ() буді,вництва, повніше 'засвоїти рlшеlllllИ ХХІІІ з'їзду партії, якиll наміткв дальш,і шляхи JЮбудови комунlcТИЧlЮго суспільства в иашlй країн,і.

До серії ,входят"

брошур.

7

Позиаl!oМIІМОСIІ 3 Д;еIlJUli(И S

них. : . . . . . . . . . . . . . . H • • • "'." • • •

г.

r. ••• " ...

ШИТАР€В.

ІЗ

а···························'

Зростання

ро.чі І лема зрocrаlllН.я 'JЮЛ,і КПРС, ,ВЩ­

ТЗИ/ИІ па.р11іЙІІЮї р.oбorrи ·не М'()жна зараз рosв'Jlliyвати у ilЙtll.?И:ІІІЇ щ баротьби ва ВlІКонamtя ,П''ІП'ИОР'Ї'Ч­

ІШ. Воя бага1'ЩР3llJНа па.jnrЙlних ОрІ"ЗJН'Ї13аці!А

а.кти.в.но допомаа-а.ти цi:AtctиeнtНiЮ еквнОМ:LЧНИХ ;sаВlдЗlКЬ, в~ан8fНЮ і лерЕ!ВіIllК.aНЗІІІІІО

І

І.

НАйДlс.

ПартІйне

етапі.

В.

оІіг6раllЮ СПlра'ціВ<:eDC!Я,жнеlГО ха,paoкrгepy. Нем'ає жо.,'Uної ,галузі ма-

і IПРИІНЦИПів, наitcу,воріїllЮll1O Iдctд,etp­ жаll1'НlЯ JroJIекТIiВlIЮClТЇ окерjвtНlЩт.ва,

п'.слIЯ

з Зo8{JoювЗIIf НЯ

i1lfЄPiЖi3\ШIої

тер і ал ыIIЮlГ О і ""У'Х'ОIВН()!ГО ЖИТТЯ f'ашorо О)ІІСПіл ьств,а, ,ЯIК,і б ле eiil:I.-

щалыlюго,' ще ши.ршoro IРООГОР­ rrаllfJjlЯ B!1yrI1p-іШIlр.т:lЙJIroї дем.оК,рат,ії.

ЇЇ

ВШЛИІВУ,

її б,lаШ'l1ЮР-

НОІ ед,Н.

ХХоІіІіІ

З'Ї(Ц

nїдiJ1Віерщкв

КПРС

не тJ,.1ь1ки·

!)~P3IМ:нe

ПOJI()жeJf-

л~д.!{·реслює а,в,тор!НІЯ IFjЮ 3jЮC'ГIІІІІНІЯ РOJlі jПщniї в бр,ошYJJJИ, бі.1ьше ,ніж буедь-коли пер,іOtд ipO!3ГQp!Н'y7!'OI1O ,lюму;ністИ!ч­ зреста,ннЯ рмі КДРС ВIІІОТJ1пає JЮГО 'q,W1JЇВlШЦ11Ва, але й ~робllВ ЯК заIКООЮМ:'j)Иkть її Р0'3ВИ'!1ку, ос- навий ,к,рок вперщ в Т60рemtчно­ ноВ!н·а теlf\ДеНlIi~Я, що ха.рактЄlРКЗ)"Є му і 'ПlраlКi1'ИЧНQМурозви·'ГКУ цього ',І]еще lПаФl'і,ї В ра\QЯlНСЬКО~DУ Су1С- ПOJlООКeJi1НЯ. , ,П;ЛЬСllsі, її ІРOJIЬ \у бу,д!ЇівНИUiтsі У нltкіщні'х Ylмовах, -пише Г. І. KOMlPI1;13M-У. На пе:рше Мlсце, 'ЯХ ,і Ш'и.Т8p€1В, в<:е- сIмыtшеe ~И1ЯIМя.єрз:нjш,е, IВИІОуває'Гься проблема 'ГЬСЯ едн:ЇІС'ГЬ rюлі''ГИКИ -.Й економ,іjдалыскxJ зм'і'1Jiненн,!f ~дiHoC"Гi ,і !ки, щеолопії і ОjJIган.іза:ЦЇIЇ. І, ЯІК агуртов ЗІНО С11і п З'Р т j.j , п,vк.л'У1В ЗіНІНіЯ З а'В ЖІД И, Iнеобхlї(ДjН ий 11І))З1В и'лынJtй !JjЮ чиC1XYJ1У її p~дilВ, про 'в.ceМlїGJ- !Вибір ооновн<» л аlНЮІІ , ІВХОЛІІВШНСЬ н;у а,ктиві,за;цію .її ООНОіВИ 'ПеР- за ЯІКУ МОЖIНа. ,ВИГІ1Я'ГТИВ6СЬ лаUl:аИIННИХ па'рт·іЙIНИХ Оj}ганізаlЦій, цюг. CbOI'Q.1.ljHi таllЮЮ лаUJlКОЮ є

CblOI1OCJjHi,

н:;uвищеШIЯ рол.і ПРQl!l~lIJника рішень

,К·Qм)шііста ЯК· ПЗlр,т,і,ї. Проб-

боротьба за П',Я'І'щ)і,qнога

ЗІдІі:йонеmllЯ HCYB<J'ГO пла,lfY. Ні {)(діIЮ пlІ-

ДЛЯ ПРИКРАСИ ЛЮДСЬКОГО ОДЯГУ ГaгMiВICblKa етріЧlка.ВО-'l1Каць­ ФабрИ!ка. М('1',и'В/НО DI\.lЮЧИ­ лась у .піДГОТОВ'I\ІУ ДО 50-рrчЧ'я РаIДJШСЬК<JЇ Е.lilДИ. РОЗРQuлено рJЦ заходів, які еИlстем.мИ'Ч,но

ШШ'о:тов,;J{ШНЯIМ

ють .нОВИЙ сорт

ма

}';зор етрі'Ч'l\и-мережива

легкnї

С'Толах

;\WТЯ­

на

вetсеJDКИ

'Пе·ре­

)'ІІм'!{'ов'}"млы1!п

розора>КОВОЧ-ll'О'І'Q вї,,"і­ ВИlготовлеокі ЩJІ<ІІ

лу I'І'І'рmи,

uлр-,с УІ\ {'IJJ;(Ж.

пр ЮІІІ слов (}С1'і

,кольора..\fИ

ливаютьroI

Iві.1П·равк.и У всі

Ху:д().жньоюрадою Міні,стер­ ства

стрічки. ДJМ

,nYIC'KY а.т.lа~нИіХ C'l1Pічок. Всі­

РИКИ г. К. К(}жеВ'Н.WКODоіроз­

чого трwкотаж;у,

І. .лені·н

керів-

на

новому

8oK3J3')'IВ'aB, що IlріОлеТЗJрі'аrтом

влади,

КOJm

КОМ)"НІі.с­

ТНічна ла,ртья <:тає UРЗo8JlячО!<> пар­ 'lІІао в К1РЗ ї~i, IЮрllLQl)ядне МlїiaЦе ІВ И доі1lлы!\loc11 ззііМ',зють lІІитанlН<Я 'І'оoпQl.I;~ыкг() бyutil8lницт-ва.

Це лeнїlllcЬІІ:е lIOJIOIIКеиня дiicNI.­ ЛО.СІВОЄ Щд~ен.ня в II1JIQД,O­

тварні'Й д.ьялыIooтIї

lРіSИІЩ1\ІІІУ

КПРС ЛО 'ке­

rерої'ЧН()!ю

боljЮ'ТWС'Ю

IРЗlZ{·IІ\!І1СЬКИХ робї1'JlНItl(j~'В, <:eJlЯ'Н,;IН­ теЛіІген.Щі за цtЙСl!eННЯЇlМУ.с.т,р:­

а.лізаціі IКl)а'ши, КOJIекти,в:вацї'Ї cїI1Iьcыкго ГООПOl.!l.Зjрс11ва, за побу­ LIIJWIIY соціалізму, СllВJOoреиUI.я М ате­ pi:atJIb1o-:теХ1и:ічної бази IIЮМУ1Н·Ї:3М1У. Віщ;пOВlщалькіcrь партіЙlн.1ІІХ ор­ ;ГЗ,НІ;'8 за керїlВИ.ИЩ1Ве гоапЩЩ;::с1>­ КIfМ 'бущіовНИЦ1'оІІОм ,на сучасному еТ8JП,і ще більше ~РОСТЗ'Е, оо ,зоро­ ста'ють М:3JOШ~аби і скла:!lJlj:СТЬ КClМIУіН,jcти.чнаго бytд~IІ'Н1ЩТlВа, до С'Л:РЗіВИ залучзються м.:льЙони лю­ jДеЙ. Бу.,щУ"ЧИ qJ)ГЗtНіз'а11ОIРО~ і ло.,і­ 'Г1f'IНlIМ JВOжід.ем РЗІдіЯІнськоro -,НЗ­ GJ'Qд'Y, КПРС на основі ма.рксист­ <:bKo-ленr!llCЬКQГО меlJн.я ви,роб.1'ЯЄ

'пonра­

IНщі'оналЬtних україжькІП по­ ясів. У ШНIJ)ОIVO."'У аСЩYrимеlН­ 'І1і фаібрИ'ка n'РИWУІПилоа дoВ'IIГ.

ТвО'рча ГР}lПа лі'д керівlНИЩТ8001 .гощтнrrго інжене-ра фаб-

і

господарс11lOМ

міста і села

lIfашої ВатЬtківщИlНИ.

ця

В.

стрічка ПРИИН.ІІ.'І'а па ріані сві­

наш

т(}ви! C'!1:11IЦajJl'ЇB.

пон:дент.

MIXE€B,

позаштатний

корес­

Афіші і МJioцeвe радІО П08Їдом­ ЛЯЛІ!: у су,бот'У ввечері -у СЇ.1Ь1СЬ­ IКOМlY Кlll):'l6і зоори !.I.o.~OIдJi. Пірс

що йтlІметыояаa ІНКХ, зwa..тtи за­

~алеf1ідь.

Готу.ючись др' 5О-р';ччя

рщдіsIнсыоїї вл·а\.'lИ, ви·ріlШено Вои])'у­ шити в ,oo~iд зз село ЗIНI'3КОIlIOlГО поpя:zJJКy.

J(OJIИ :В6Чо)рн.і СУТ':'НІІ<И опуrcт и .1И<:Ь Н':!ід ce.'t~M, ДО. клубу з j}із­ ІІИ'Х к,ВНlЦів Вешtкоі' ди'ме;жи ,00П))Я1М1ytВ13Лlf .~о.щд~. Ї AqpOC.1:. Вс:,х зацїІКЗlВИ:1І 'П'ОРЯ!.!l.ОІК ден1Ний, і ЮЯ~ дуже

У'чаlOТЬ у зборах багаоro.

ВI\OOIIJИ,1ІОІСЬ

Зал діЛlЯ IГJlIЦачі:8 переПОіВ1llе11ШЙ. Лт;:>исym,і уваlЖlЮ слух.а:ю'ГЬ дооо· ,втщь

заC'ГylПlНИ1ка

,ГО.тови

'ВИlКQlНтКО­

му РЗ!ЙJOННОї Ради .депутатf.JВ l1РУ-

[.~.~~~] Заспокоювачі спраги Вітру, холо'дногоб

вітру,

щ(}б ІЖОЛИХ'Н}"В (шеку, ос.віжи·в

л(}вітря. Але :ні. Сон'це .ва6'J;ЬСЯ

гаРЯЧIL"И

ВПИ­

ПРЮlенями

традицьине: «Є нзшій?». Лблучний чи ЛИТ)l'анний,f1PУ" шевИіЙ чи атпельсR.RClВИЙ­ немає значення. Аби х'оло,'-

у достиглі ВИШНіі, у черв~нію­

11 ИИ, а.би .з3ісп оооїrи спра1'У.

чі ПО.\l Ї;Д ори, РУ.м' я нять я5myтка і палlf'l'Ь, палИ'Гь. ХочеТI>СЯ ПИ'ТИ. Люди 'l101Ш.1ЯТЬСЯ: біля водоавтоматів, прилав,ків ма­ газинів, кі·оС!кі'в. Зап ит а.Н'Н Я

ТIUl ча;ео:.& у - центрі Мlicта., в .І1рmмtщенні, приб}1доваН1}М), до

IЖлаiJ,СВ

у;ні.вертма.гу, ;роомі­

ві.д­ про­

витробwrи якомога більше бооалюorольни:< на.пої,в. Старши>и ,маЙС>1'etр с. г. Орлов із

д}'КЦ'ія.

Добf\C

Зa;J;ОВOJIенн,Я1М

!ДИІМ'И'РОDa •

р(}зповї.дає

ВОД,

'ПРО

ш~ре.ВИlкона Н'НЯ

КOJIеКtГИВОМ

;J,ерж.1L'ВНЩ плані,в,

знайо.'ІИ'ТЬ

ВИlPООНИ:ЦТJJ.a. рооїтнищі 138 ТlreЯЧ

-

rO'ВI:J­

рить т. Орл,ов. ОбсJIoyТОВУЄ­ мо ми Бр()'!а:ри і села ра!Й{JНУ. ОБClВ'юк-ово вj~ітьте, що лю­ ди працЮЮТЬ Д"Же добре, не­

зважаючи на ті:с:не прИNIіще.н­ НІЯ і незавидні умови Р<JООти. Але ии .не .впада6}f() в Р<JЗПа,ч,

бо

за. .п'ятирічку lІа:мї'Ча.є'І'ЬСЯ

поБУД}"Втати НОВИ!Й цех в ра.Йо­ ні заводУ т<JРГОіВЄЛJjНОГО .ма:ши­

П(}'Чинається

ВИ:ГОТОВilIеннл:

ситра із білого нашівф8J6рика-

І'lУІ'ОВа

прадюють та-

1І({)'ЖР<Jбітниці о. Н. Топорко­

ва, М. Т. Ke:",porвa, Р. М. RlaIПу1!'і,IJКУ В ЖИ'М'Я виготовле­ ell'I1pY дають 6раJroув.аль-

HO~y

lшці К. М. К·РИ'Жlaні8Ська і Р. г. Кар~азі'на. ВОНИ }"Ва.Ж:НО

лереві~ють .001'0 ЧIre11lY1'Y. Л,к­ щотр3дІляєты(ж

дефМТ-

Фі~1МIРУЮ'ГЬ. В. Д. Шкуропц­ CЬJ,a иЮля цієї пере.вірки НШКлеює

на

ГОТОВУ

пляшку

кетку з назвою на,пою. дук..ція

без

заТРИ:IІКИ

ети­

П;ро-

Bi~",paB­

t>КОНОІМ,:IЧ'НУ

Щрна т,оо;:>ч.оі\l-У xa!paoКтe~i "'ЩJlКIaИGМ,У -'n€IН.i.H ізм у' .на шз;. .п арl1lЯ ,Р'О3в.lll!llа.1а і розвива€ лен&н1сыіi IІІрНІНІЦИnИ па'Р1'іЙ'наго кері:ВI)ІИЦ:11Ва :rcoп<JЩЗfjJст.вом, бореться проти ї,х пеорeкjpIученіІ'Я, збзгачує і:х нови­ ,МІ! ,В·IЮНОlІ'кам'и. Оста,Н1НЇом часом ЗНЗ',,"О

Уlдооконалено,

постаlВJlено

ІНа СПj}ЗJlШі НЗІ)'ІКОІВІУ ОСіН()'ву M.eroди Kep.tВlHНіЦ11Ва радЯlНСЬКОЮ 6КiQ­ ІЮМ':ІКОЮ. ПеjтшорядlНУ .роль в цьо­

?tувід':l!lрали ЖQвт.невиlЙ Плені)'М ЦК ~прс 1964 pOlКy, березневим і IвереСНЄI1ШЙ' І1.ilенуяи 1965 року. ХХІНз'Ї,n К:ПРС пі'!l'би'в п,і.!IJCУМ­ КИ роботи партії в галvзі еконо­ мічного бyuівниu:т.:"О, IВОИt3IН8:ЧИ'В п.Рltн,ци:пи еКОНСJlМ :'Ч'НО'Ї ПOl,тіТIІІКИ иа оу,чтаОН,QМIУ еТЗJпі. Ця П'О:І1ітика л·а,;:>­ тії, ПИlше ав.roр, ,6азуєтьюя на .нау1\OtЗІЇй OCiiClВ1i, IL3 ,pe~JlbHO.MY .в'раху­ :ВЗI:.І:ні Й IУ1М.:лCl~'У заСТО'~уваlн;ні 0,6'-

Є'К;Т1\JВIНИХ еКОIНО\lіЧIІY.lХ з 2IКС'Нlі В', "З(!lгаль·н'нні-

ll.!Jа,кrиIКИ

на

ССIЦЇал,:с­

ТltЧlНО-ГО б~'д:!вництва і пе-РЄt:lCiIЮГО lВ'l'~рvтб:-I'ItЧСС3J,ООВ!I:lУ 6;:>а11н,ьхк,ра,їнах

в

СРОР

ССI:[;З,1із.му.

і

ВОlна

lВи'ра,жа., KO;J-:'H'HЇ інте'р·еси нашо,го ,народу і 'ПОВтН'СТЮ а'.:Іпо.-віда·є .1е­ fjlї'нсыиlмM П'РИНЦlК1ЗI\I соціа.тіС,{:И I I­ ,IiОIГО

ГОСПQдзрюваЮIЯ.

А. свиндрr::нко. Високе зваН1ІЯ комуніста. КО Мlу!ні.ст ... Ов.іт у.пе;J.luе rю'lу.в це гор:д:е, СПОIl!Нє<не глиБOl:ШІ'О ЗІМ істу СJЮ.во більш ЯК 100 рсків та'МУ, І\ОЛИ Іве· Лlliкd IЮЖі.!,Ї ПРО.1f>га:р,'ату К. Ма,IУКС і Ф. БН'Е'.1ЬС ПI:t!lНесли пфз,пор ,ІІЗ,УОКОВО~О Іюv.lу:tіЗ~I-У, пра,nор бо'

В лі'J1н.іЙ

'Напої

Д'ЯЩІІХ С. І. T03CTt>HK03. Він гооо· РИ'і'Ь Піро па'1'I)'О'ГИ'Іне п.Ї:дінесенIНЯ, IВlІІкли,кане в JlЗтШ.Й кра,ї'н·і ріШ€lIlн~ми iJcтOlРИ'lIlОI1O ХХІ Н з'їз.ду КПРС ,і тр,авн6ВОI'O Плerнуму ЦК

паlр1'і'ї, ПlJ)О 3~lаlгаIН:Н'Я, я'ке jЮЗ;х)jJIIfУЛОСЬ на честь юв.;лею Рщдsr.нсьlЮЇ iВ.lIЗідИ. Сл8!ВIН-ОМIУ 5О-ф.fччю Жевrnя,

,ка.же

-

КОІМУін.іст -

ВIІіСС\кезтва,~~\ня.

У

lІІаlШ час, ЯК НІКОЛИ РЗJніше, !Від Н'ЬОіГО Іmма.гаєтwя бути ·нз Ю!тЙлерet!lовішlllX ПО'ЗІЩ~Я,х бор.lУГьби за ПРО.ведення rю.n:ітики пз'ртіої.

Ліро

леН-ВIIЮЬІкі

принци.пи

цлен­

ст,ва .8 па,ртП, про високі 06СУв'~з­

·КИ ї ~p·alВa Ч.1ена КПРС з вели­ lКою перeJrolНIJIИJвdстю, на б2lгатому фаIКТИ~НОІМУ L'\{,arrерdалі іВЕ'іде мо­ .ву аlВ,roр ДЗІНОЇ брOll.lJури. п. МОРОЗОВ. Нові вимоги в роботі з КЗдіРами. Робота 'з КЗСД­ раlМИ заЙ!м,а.€ цеН1'раль'Не місце ІВ па.ртіlЙ'Иому і держз,аllОМУ IKt>p!BНIЩ11ВЇ. ЩД ,пра.l!'иJlыого Їх добо9У і рOiЗlCТаlнаВІКИ, аід їХ CI;J.;3H:з.а,rotрСькlІІХ здіlбнюстей і ПIO.т·ітич­ lНої зріЖ)С'!1і у IвелИІК:Й .м:,р':. за,те­ жи,ть усп'і,х б)1дЬ.JЯU<ОЇ С'Пlра,в.и, ,ВІ!­ КОНatfня

б)\Дь·я,кОІГО за,вданн,я, <1 ю~нцем і 3.діїЙснеlllНоЯ ПО.lі­

К.:'ІН"ЦЬ

тшш- l12ір1'И.

НаЙіважuшаіше' ЗЗтВтданнlЯ пар­ т;·Йних Сlр,ган,і:а і па,ртшних О'?іга­ IlІ'ііза.ц.:IЙ Іна, СУ'ча.ОНОІМУ етаlПlі 'ІЮ\І')'­ іН :'СТН'Ч'НОІГО б )Щ:IВтНИЦ1'.ВIЗ., ПILДlк:р.ес­ л:ю€ a,Blrop БРОШу1РИ, забезпе­ чити тажИ!й дюб~р, ,pOl3lCТa~BKY і ,в,ихо~аlН'НlЯ каlдірі,в, щоб fla, вюіх Д:"1ІЯ'НК3J{ гоопода.РСЬКООО Kf'!J)i,BНИ'Ц1'1ва

СТОіЯJlИ

ЛIO,:l.IІ

ПЩ]J,ітиЧlНО

З:;:J,іл.і, Д ОІС И'ТЬ ІН а УЛІО 8'0 і т e.XUI,j ЧІН о !1pal~I'01'Hi, а ГОЛOlВlне, такі, Я!КІ1' едо(:­ конало заlCl800Ї.nИ' на""ко.В,і осно.вн. ОРГ2t:lізаltії .ВИ'РOJБНИIЦт.ва Т3 уПРЗJВ­ .1 :,ІІ·Н,Я н Ні\I·.

періад

великиМ.

попит на

Т()му

ПРClДУК­

ція mви,д:ко ПО1'рапляє дору,к

І люди

заспокоювача.м

дякують

спраги.

Н. ГРИЦЬКОВА.

ДОП овтїід.а"-l , -

~PlУ/.JЯlШ!і

Пр alВl:I.a , ЧІІІ~{ д-а.mi,l'ЗІКНХ фаю:'ь С1'ає 1I'Qe мен'ше j менше. Але, ЯК lІ':'р,но піlJiкрес'n:ЮтВ'али виcт.ymаюЧ1:, ї'" завсім не ПОБітне бути. Що т,реба для цього ~робwr.l\? Баlга1'О • КОРИОНИХ дJYIMOK і ПірuПOl3И'Ц'ій виюлавили і внесли ВЯС'ГУlПаЮ'lі. Наша D.1З1Вла ,МОЛОІдЬ,-

оказзв

П€lнс,;'Сlн,е,р -

Кузьми.к,

МН1',рофан, ПС!ВlІІlІ'на

Лу-

н,а.ШОГО району, Я~ і B~i ,Р'ЩJ1'Я'НСЬК~

КИ'Ч

ЛIЮlдП, ГО1'ують 'JI.()B·i ВИlробни'чі по"-1аР)1:I'КИ. Ва;IИIКlі роботи на Ч,('СТЬ СВJятав'Е'ід'УТЬОЯ по б.lагауст:рею

знати ми'нуле, зна1'И, ЯІІ{ жили' і щ)ац;ювали їхбаТI>КИ' і JlїI.J.II, Я'К бо­ ролlfCЬ за ,вдаау Palд У незабут­

добре

наших Н(І(:е.тених ,П)'іН-ilТ:'В. ТРУI.J.Ив-

IlІ1і дlНІі Ве.11J!КОГО )КО'ЗТ'И'Я, І1?,(}МИЛIІ

НI:і!\И

ворога

М1:.сl1а

Зі?,аlЗк'ав-иlЙ

і

села

бо,рють.ся

за

цравOlпеl?:ЯДО1К.

на

фронтах

Ве.ли·кої

Віт­

ЧИ31НЯ11ЮЇ в.:ЙJнИ. Дл:я ЦЬО'ГО Т1реба

,Коли т. Тс.встенко розпо;вQда,в п;ро 1'і ЗlМ'r,ни, ЯІК,і nа.1ИСЯ за СlСтаlнн,і РОІКИ у Ве.1111К,іЙ Ди:мерц.і, у.чаСіНИкн збо.рd.в,нібll ще ·J)<l3 ЩЮlЙIШЛИQЯ вулицями '[JIЇIдIHOIГO сел:!, Ні, .не та

част;шев.lашroвува.ти ЗуІСТljJlіч~ з ,вет~Р2,нам,и rtрзці і ВОВН, щоб КО.­ жен юн,атк і ДI:,В'ЧИIН.а знал-и, ще ІНQ,ЧС,ГО .1Є1l1KO не да€iтыс •. Про ПОСlIwте!IН'Я вихов'ної робо-

'Гепер ВeJlИlка:ДIt!.\'et;Jlка! BOНla, ПIР"I\(J3СIІЛЗJCЬ нови'ми' ЖИТЛСІВИМИ, rocподарсы!и1мии і а.д\llїlllіС1'ра,тивНИ'\І,И БY\llJ;I8ЛЯМИ. Та· Й заl?аз село

ти o~peoJ. .~IОЛiQJ1'і ГС!3СI;>ИЛИ ~ Т'С'Р ра.ДjЮОIrУ «Ве.тНіКQДИlМ€\РСЬ'

лkаlХ 'НОІІ1Обущ.ов..

Gпо,р~yutжую-

ТЬСЯ ЦРlІІм,іlЩення сіЛЬСЬ1ЮЇ

Р,а,ди,

ІКИЙ»

п.

ЧебсУга.рh~3

раЙ'СIН'НОТГО КРЗІВ'ЧУІК.

К·2IВ

та

на.РOlіІІН'о.го ТсІВ.

ГОЛОІВа

cyiдlY

чеБотсі;Jы/B

В,И'Іі'уа:~н!!к':!В

шwі.1

Й'ГИ

С.

заlКl.1И­

ПlfJIЗ­

БУЩINIJК:У ПOCJlуг, чаIЙ.НОЇ, раідГООП'HIOro МО.l.()КООЗJВO\LrУ, ще одного

UЮlва'ти в .ра.::\;-О·ОП, де їх чекають ,з Тр3'К'ТОр!;·;ИХ б,РИlга,дах і _ на т.ва­

.!l1ВОП0іВ6jJ1ХОВОI1O ,8·iКlJНIIРТИ.РНОСО бу_

'рион:ницы;и'хx

феР:\ІЗJХ.

про

з,ктиві­

ДІІІНІКУ. I1])O!~дe небаlГато чзсу, і 'З:з.цію Р'ОІбот!! добро,вт і.1ЬНОIЇ lНа­ ПО!Ч1НетЬІОЯ б}\дl:ВТНИu,Т1ВО ІІОІІІОЇ се- r;J<JI..:t.He,ї Jl.РУЖИ:НИ .в-:,в ,мову т. Крав­ рещН'ЬОї ШКOJIИ. ТР,ИIВ3Ю'l'Ь робо- чуж. ти по далЬІШtи' газифіIКЗIlIJ:'Ї і І Воя молодlt, в.ОЯ !1.1ЮШЩЩ:ЬКlі,сть елеК'!1рифіll<l<ЩИ села. Культу.рно пor{ЛИlка:н,:, ВКUI.ючи.т'и~я в п.ох:\.'l за і заl\f()ЖIІЮ живуть велиIКО/.lИ,м€!р- З1ра'3lКСffi!ИЙ пю,j)ЯіДОIК в се:l'і, ВИ,КО­ qа;ни. Телеві:зо,рИ і 'радjОIПРИ!Йl\lа- 'рИіС·ЮВ'У!К?'1И для цьоro !.Іоісцеву, чі, 31В1ТО1МЗіШІІ!НИ і М()то.цИК.1И тут щ)~у, 'palдl:O, наОЧIНУ агіТ31lJUЮ, -ін, уже не рі!Дк::сть.

ШJі

фОР~I.и

j

засо,би,

як:

u,ілко:м

В TaIКOM:Y Ч'у1довсму се..і ,пови- себе ВШ1Iраllli.JаJLИ. Ж{)l!I:ЄіН аIЖJ!рa..тtь_ 1:-1Ю бути зразковий ПОРЯtдок.НИ'Й .ВЧІІІН\')К не мо,же і не ПСІВИЗаlВЖДИ і в усюМ'у! Ця дум,ка і ІЮ)! за.1И:ШИ'ТИСЬ без реа:,}ва~н!Я. I1Їі'11!{рео.і1юgаJ1ІОСЬ в ДС:ПОоВ':lJ,і і У ИНМОClЯ на ЗОО;Jа,х і n~<) ріЗlКе ІВ ИСТ уп ах. І ПРIllк"ТЩJ, ПОоВИ,Нlна ЛС'- ПО,l':ПI!JJeIrНlЯ l<Іу.1Ьїу.р!носообслу.го­ казати, в першу чергу, \Ю,l<J,.'1,Ь. iElу~Е:аIНIНЯ ~o.,q;t,'i, ПІрс більш ШИlp-

Ю:.Іа:ків

ше ЗЗJП.р-ова\lloЖеНIНISI но,Ви.х оGIР'ЯUlJіlВ.

та" і робить. На зБС1раLХ :Іази,g,злИІСЬ прізвища ра'.У'ОСП,НIІХ меХlЗlнізаrrО(р~в о. РУ'бilіН,ІШ, В. Р,у-

Пo€i;:>6ВЗіЖ1Іа

ВожаlК пе;:>€lдOlВОЇ бригаІДИ втїодlд;іл­ ка і'мені КіРСів·а, Mo...l0lдa 1К<JIМ'y­ Ін.іот,ка Лю60,в Б,абко ЗЗЩЮ:Юl!fу.ва­

бі.,ьшість

баl'IJКИ, М.

,1а IПОСЩд,ити

К:уценU<а, які заірЗЗ, в

д,H~ ЖI:-1ИВ, :ПО'казу.ють ОО\КІОЇ ЩЮдYlI\"ТИlsнооті

50-'fJIj.ччя

р'аIдIяIнсыкlїї Ilmа:дИ, чаСТlі.ше .влаш­ Т'С'В!У1вап\ моiЩ:tіжні ооqори, пож­

ЗИil!а.1ИСЬ роб;Т1ШКИ л.i!lп,РИЄМCfJJ В. кузыиlк,' о. ГІо..10іЕ'КО, .1\'\. Хитрий ,з :нші переДQ!ВИ'КИ :>маIга:-1,Н:Я, 21кти.вн.і УЧ30СНИIКИ грстмадCbK-nТГO ЖИТТЯ. Але НІ-оНІ, і XT0-1неБУі.1Ь з

ва:Вlпиробооу ,ко.текти.Втї.в ХIУ,д()'ж­ }іЬОЇ са'МQдія.lь:ності. РайвіЙСIJКIКОМ М. М-О,1()!t1к,о внїІС ПіРО',lОзи:цію УРОЧИ(ОТОВIІІЩЮВOIдJжа1'И юнаЮ!IВ у J:>Яідll рпIд:яIнIсыQїї Ар'м.їі. 3боори nРИЙIНIЯ.1И 3ІВ'f'!;;lнеш~я до

.nJ

або

і на

порушить З201'ізниц':;

зра:з,ки п;:>аді,

,ПЗJР'К :,'deHi

.вина-

ХЛОПЦ:1в

ляється.

ПОК},fщів.

нООУдУ'ilа.1J.Н'Я.

ЖИТТЯ

Доза.ТОРНIЩЯ К. А. Фе.д'О>Р'Ч'УК НаіПОВНЮЄ ним ~ляmки. 1з ,РОО­ ВИХ:О,1.ИТЬ

:Іітрів різних Н:ІІПОЇв,

28 ЛИПНЯ 1966 року.

Ота.РШИ'И ма.ЙСТeJ) дo~aє bi-~оШ~ П-РИJIIраіВ'У. ЛQПо)(агають к}'паж'lreТ­ Ф. КОРМН і В. г. Ро­ (J}'i)(elfKO. У'твО'рювться сщнm.

:;1і'.1е.Н',вя

за ·пів.рrччя да;ІИ пана.д план

НОВЕ

ЦytКЮIР. 'l'Y'ди НОМУ 'Ки Н.

ЛИВН'О"'38JК У1Пар JO.валь н (}Г{І

ро:бі'І'Ниці ЯКОІГО

-

за

ту, ,У ЯКОМУ міститЬ'ся вода і

П(}СІпЬшають

ст~я цех міllераль'НJI'Х

1З технологією

На 4юто: В. P03YMe1l,KO розливом фруктових вод.

наукову

ЗА СЕЛО ЗРАЗКОВОГО ПОРЯДКУ

стрічк(}во­

'ГІКіЩЬ'КIЛ'О цеху г. ІП. Деоідь та мa.ifСl1РИ К. Т. Tap:llH і г. п. X3JН. 3а'Р<ІІЗробіФНwк.и виготовля­

во. КOJIЄШГИВ фабр"ки ПОВИ1Н6Н ВИШУіС'ТИІІ'И 130 ТJtсячметрів 1іраIСИ1ВИХ<Jздоо.l,юва.1ЬНш.'{ ст.рі­ чо.к і\ЛЯ швеЙIlrИlx пі~ПРИGМ'СТВ.

(}GРll(іки жїПОЧ[JГО

немало

цю~аJIина ча:JШНИК

В1Ifровао,'І,ж.уються У Iви'ро5нІЩ'r"

:~лл:

НИЦ11ВО

п.р()IЮiдИТЬ

ПQЛі,тИlКУ.

Сл'ід іlitДWIа'чи1'И, що над її

ка

робила

гооІюдарсы{d{x

ПЛ'аіН'ї;в', мООЇiJliЗаціої iJ)eЗep8liв. іНа 'Всіх .ц;іЛJIIНlOaX ком }"ІЇОТJf1l}ЮГ() бу­ Lд.1,вющтвз.

КПРС і _ завдання партійlfOЇ ро- .зна'чає а:втqр, це проблема боти. Ke:pi"iHIIIЦ'JlВlO партН 11ВОР'ЧСIЮ QpraJНIЇJ3ащ.ЇіЇ !!ІНУТрііIIJ!lЮГО Жlnmя с,:lЯm.нїС'Гю ращянсЬ1ШГО IНЗlI)ОІ,'t)' па,р11ії на ООНО1&і лен,Їі!f.CЬКIІІХ HoQpiM

~a"l.~

діМ1ІІІіїістЬ ПOlWlнка'на

IJютыби за оус.пілl>Ст.вю сеuіальної QП,РЗJв.Е'ідJlilllВОТС11і, оп:ра·ВоЖlНЬОЇ СМ­ боди, ,ріlllilюсті і щастя. Це СЛ СІВ'О , як оказано у ЗВті,11Н~'Й дрпо,аїIд;і ЦК ~ПІ~С ХХІІІ з'ї~о.ві ларї1И, ПlрО­ ЗТВI}1ЧаJlО, щоб н,Lколи ,не ЗІН ИІКІН'УТИ , бо ІВ НЬО!.ІУ наЙВИІЩа Пlраовда, наЙІВИЩИЙ ОМ·IЮJІ JК;НrгJ1Я м·LтьЙоноів і міJlыон:rвB людей п:раці.

спокій у н'і-ні,

НИ!Кlllе У п'яН'ій .КОМПЗоН'ії

і

се-

MO,10L3"i р,а,йону, в ,Я/Кому заlКЛИІКа­

ви-

ЮТЬ

aвa'plКa,

ШWJ}ше .ріО.З!!'ОІрін'ути

Іна честь

50-річчя

ЗМ:aJга,нН'я

РаДЯIІСЬіКОЇ

б.іlЙiка, іНlШIfЙ ХУЛ!ЇіГаIНСЬІКИ'Й в.чи~ю,к. ГоCl1Р:Й Ю;:>llТ.иц,і пі,д,да:1И збори

1В.121ДИ, за з·ра1ЗlКав.иЙ ПО:РЯlдд1{ В IКо<М{'НClМУ оНа,сел'енОІМ:у. ПlУНlкті. На заlк'~нчення втцбj1ВС-Я КОН-

І,ван,а

цер'т,

Кру,ка,. ВолеДНІМира

Селю-

ка,. МНіколу Мартиненка 1'а ря:д ,інши:х хлопців, Яlкі не д:орожвть СВОЄЮ честю, честю СВОГО се.,а.

Я.кому

.RЗЯЛИ

участь

еа­

,"юді'яJ'ыlli аРТИJСТIІ сі,льського .клу­ бу, раЙ',бу,дИlНКУ ік,У,1;,Тj1?И та сто:Iy'.QHli 'Митці.


ВАГОМІ ГЕКТАРИ ЛЮПИНУ НаЙГМО'Юlішою }іКОВОЮ 'даЛЬ­

ко. В перші два )щі їхній аг­ регат зібрав Ізе.l,ену NWCY на 13 гекта:рах при нормі 8. ДIРУ­ ІГКЙ МlPeгaT комбlllЙНера іПе'l1ра ЧаЙlк.и і ТРWКТО,РИlСТ8. МИlltоли НИШelllка зібрав 11 Г~К'I'a,p.ilВ. 3акожиИІМ a:rpe'raTOOI 3а'кvmiJIelНi пос1'іЙ!нірооіТНJщі ,ла­ mж КатерИІНИ Безсмертної, ММ1JI'ClНИ ,Кашок та Ольти Дра­ н{)ї, JIIюі У'КЛaJдаmь зе.'ІelНУ ма­ су ІНа !Мч\'ПfИlНИ' і ВСИЛOlC'НУ

шШ'о пі~mцlнmя проду,Ii1ГWВ'Н{)­

сті худО'би, з(жрема 'збільше'Н'нtЯ ВЩ)ООfllИЦ'l'Ва мсщока, в jМщна

кормова 6813а. Orво:рювати її і П~ОДОВЖУG

кмектвв

J)ai~ООПУ

«ВмИІІООДWlоЄ]JIC Ь'КИ'Й» . .

3акін,­ чено збира.lIНЯ сіна да npидес­ IНJllНlCЬКИХ лу'lta'х, Вр.ожаі ПО-. мітно ВИlЩИЙ, ніж п.лмгрIlЛИ. Вийшло на. кожнoмw ге.ктарі по 19~20 Ц6Н'І'н-ерів сіна. ,Все ВІУНО 3aJC;КИlYI'ова:не ІВ 0ІІ'1'ІІ-" іМашші ,WPОКИ.

Велике

ПОП(}J!щеНІІІЯ 1ЩІміІВ

нащійде 'за раХУН()ІК

люпину. Непогано попрацюва~и Імехані­ зат,ори, ос ооmm о бірlШ'аlДИ А. Бil'3eDa з Ле.нLн:сь.к.О'го ві:д­ ;tілка. Люпин був ПtJсіяний I'ВОЄЧЗJСНО' і якіено. Тра:востій

ви,соккй і Г}·CfГиЙ. Та чи не найбіЛliшийвр(}жай на ,площі, пО'сіЯПJ'ій траІКТОІ)ІJ!'М'ЮI Петром Чай,кО'ю і машиніетом Iвallf()<M

Осм О'лЯ;К ОМ. На кожному 3 гектарів В.И'Хо.дJfТЬ пО'

107 335

ЦЄH'l'IlIЄ:PPB зеленої маеи. Це­ ре~{О'рдний УРOJЮaЙ. Як і в попере,щІі Р(JКИ, си­ .1()С}"'вання

прово;;\иться

групо­

нюм Meтoдo~,c ЧОТИРИ коМібаiЙlНи працювати,М1УТЬ ІІа лен:пIсыJ-­

}І'У

і ДірmJСЬКWУ ві.ДІ~ілках і

три -па Ше1JЧенrкі'ВСЬКО'М1" j ПеоТjЮВСblКо.wу. Н'а ЛеніН'сЬ'кО'­

Ary В~Дlлілку ВС'Я зелеона ма,са ві;ла~аєl'Ь'СЯ

в 'О'дну

СИЛОСIlУ

тра.НШЄЮМlkгкі~тю в 4 ТИJC'ячі :ГЩШ. ТУ'т Д,()І6ре пра.цюшгь БОімба,Йl:lер М-у;6й Рубанка та тра'кто:рист Мwкола Єwг},'шен-

НА ЗЕЛЕНИХ ЖНИВАХ Ще не ВСТJfГЛИ ,вП()ірatrиIСЯ з зеРНО1JИ'МИ, а тут і

зелЄlНИlМ

жнива;м на,crrа.'1а пО'ра-. На Ле­ НЬНІСІ>КОМ'У B'ЇддiO'lК'Y СемИ!ПОЛ­ юїIвІсык'її .птах.Офа,брики Д(lЗjJЇ1І

ДОІРі'~RИ:Й лlOOlИiН. Не гаючи -ча­ су, меХЗJніlЗWТО'РИ вивели ,в за­

'гmки СІЮЇ а,npeгаТИ'. На до­ ПQIМагу їм ПРИ1Йшли з ра:й­ об' е~на.IfНЯ «Сільгосптехніка» ВііlOЇІМ ВlliН11ажних )IaШИ!Н.

Найвищ~ї

ПРОД)'БТlfвності

п·рщі ДОМЇ'J1С'Я llil'peraT lоюлоДОГ0' КОМYlньС'та ДМИ1lPа А,нто­ н<УВича СИlзонroпм. - ЕкЬпаж наш Др'уж.нИ/Й, бойовий, . rов~рить ,дми.Т:ро АНТОН,ОIВИЧ. ~ Хлоrnці 'зь6рали­

ея завзяті:

·і траюторИlСІГ Гри­

гарій Єгорович Ва,силеН'ко, і робітнИ'Ки ВОJJОД'И'МЮР Іва:нович Чаюн та Кирило ГРИlI'орович

тра:ншею. Особливо C'Ta:paн.m ІВ роботі Катери:на Ка~ра.ндюк, НадіlЯ НишеllКО, Ка'І'е.рина К}1ЗЮlИlк. Та і самі л 81нrк IJВi правлять за ПРИКJ\Ia!Д в Р<Jб('­

ВраДГО('lпах

і П'l'ахофwбрwках

.;ІИТЬОЯ

деосять

.10діЖ1НИХ

• ю;.их

1VОМСОМОЛЬСЬ'КО-М'О­

al1peraT~B,

ВБЛЮЧИЛИlСЯ :В

!КО'лективи

К(}НКУ;РС,

ого­

шшеони,jj ра.Й!к,ЮIОМ дlЮМУ, на 3В:ИfjffЯ «,Кращог() 'юомбаifнера ра­

iinlJlY». ПершІОCfГЬ 'у зма,Г3JJf,ffі пооів 'ко­ ;JСІ,ТИВ алрег.ату АlНтона ЛQГВИ­ не,нка з IjJЦroС1ПУ «ГОГOJl'і,I\iCЬ'К1f\Й». Па йогО' рахУ1НКУ більше ста теок-'r'a'J)iB зі,6рано.І'О хлі,ба і 2625 цC;WI1нe'piB

'Н8І~l'(щоч~н(}гозерн.а.

ДПlГеміюце '3авоював комоомоль­

CblK(}-!м().JF(JIдіЖНИЙК,(Ілектив

У

ХОідО\М йдуть

РЗIдiГОСПIЗ'Х ,НЗШОГО

жни.вз

,рзЙону.

змінних .норм,

60

требз

буще

ЗІНОІВУ

оіяти

Біля СИЛ(lСНИХ

си

З(}М

понад

норму

П'?IІ'з,,!ОіДIЯ,ТЬ

І

ча,сто

Р.І~ІЙ

до

ПOlПЗIНО

TQГO,

[до

РО3'Кynд'У'ютьоя

В'Иlм~р:за,ють, а при раlН­

с~~бі

пере;ро'Слі

РОСJIl~НИ

хаlНізаlтr,ри

нів.олоГ'ою

і

теплом

Пj>ОТ'ЯIГОІМ

ВljДJll(),в'іl~НО

lІовленого

ВИІ:\I'lє­

а і :всі,м ·робі·'ГНИ1ка,м, зайняl\'ИМ

,,{р):ж.Н'О'.

Ме­

З'd,атаються,

щоб

своеча'С'но і без

наihl,е.ншИ'Х

зі,орати й

З:llша,сти в

траllГШеої ВИ!СоІ:IКОПОж.ив'ниЙ '~OPM Д'JI!Я худ()би.

П. КОВАЛЬЧУК, старшиіі

зatlшпіла

BrpaT

:на СИЛ.(fсуван.ні.

Н'У на

еко.номіст.

це ,ка

дував себе тра'ктuрист Анато­ лій Ми'трОфа,новИ'ч &улах.

130 гектарах і намолотив цеll"l'нері'в ЗeIjYdll. T~ міС­ за агретоатом ВаСЮІЯ &О'ж­

2898

ВО'ІУГов,і машинw до,вго не зат­ римую'l'WЯ.

3 ра,'\lГО>СПУ

зелена

«Plyса:нівськи;й» геЮl'арі,в зіl5раlВ і намо.ТОТИВ

115

Е.

Івана ТР}'lби .з ЦЬО'ГО ж гоап~.1а:р­

А.

М.

ства, Іва:на Д(}ВГОІдь'ка з радг(юпу

ТClмзшину.

«Лі'І~і'І!'СblКИіЙ», МИ!коли Оюжа КалитЯ'нс~кО'ї П'J.laD(о()іФа6рИ'ки. А.

На Д.

з

"і нчеНlн'і ,Ber~allJJiї до

мз,ти ,ВЇ!.д

3

ШIіІ'О'Н~ ІУ КУ'щі. ПІРИ наlД­

6

то. ра'н,ніх

C'J\pOKax сІ,вби у ку­

щі

б~Jlьще

буває

H:~B,

а

JI:рИ

MO!~I енту

піЗlНі~Х

в

-

П,31ro­

ООИ;Мlі

пр иш И!!:Іен ня

залишаються

І

щести

ДО

IRereтa:uiїї

неJЮЗI(!У'!ЦеН1ІІМИ.

пе?шому,

і

В ДрYfГЩfу ,ВИ­

~ыQдбоlваa

азам,их

'!',ЗlЦіі

ВjRзжз€ться

пшениці.

ВегВТ,ЗlЦ;Я

ОЗИМИХ,

РоЗІПОНУ,

в

у,мовах

ПрlШ 11111 яеться

засолено 25 ТОНн мал.осО'лу (}ЛЇjJ'Кі,в і ві~вантажеlНО 8 тонн. Че,р~з

декілька

,llJНi'B

ПОЧ:НЄ'МО

заюлаV\а.ти ЇХ в банки. Пе'j)1IlУ квита!Нцію із заводУ за віДібірJfY ВИІС{):КОm>іену сиро­ ВИІН'У одержав (}ригадир заюри­

Дмитра

Лукича

Хиж.НЯlКа,

її

наlСТ,Зюrь

ефект НlВ'н их

житз

і

тещі,

нзшого

МІ~ж

району

-

вересІМІ

1--<10

5-10

ДЛ,Я

IB'epeafl:~

-

ДЛЯ п:шеНИlЦj. УІПУСТИТИ

ці

чить <JВЇI!IiOM'O

CТlJЮКИ ЗіНИ'ЗИ!fИ

-

зна­

маЙ1бут­

ній урожай.

М.

МатеріалЬне

гpatдYO~B.

БАСТИЛО, Бо.рис­

Окотаlрі. бjIJf.гади по ВИРОЩУ­ ва.нню

~((JЛ.О;Jjняка

тато.ї х')"доби Ф.

в'еликої

ро­

3і,нчеН'КG, А,

3і'нче:нко, О. Ок.иДalН та М. illрулш ,догля.дають теолиць і 300~'ЯІ3алИlСЯ 200 з них ооа­ ру вати і перевеlСІИ у нerrелі. СлО'&аmюї тваРJlJIІ'НIШ'И пuд­ ""'РDШІЮЮТЬ ІІілом. У цМ}м'У ро­

ці

В.()І!!М вже

пільсько.го. тресту радго.с-

тели,ць,

пів.

неотеo'lі

з

50,

Clпарува"1И

mких

190

переведено

в

що да,'п·ть В ЦЬОоМіУ

Зз.,с>OOrза'вClдУ п аВИІНніздаil'а­ ти ОВ'очіДJIЯ .переробки йiпrші

Гf)е~О'дарCl11llа, .в 'J\OIМY чи,слl і

тонн овочhl і фруктів. Першу

'КРИТrory грунті. Бага,,(} Їх ВljJo­

бочку

Д'Ил'о».

огьрків

доручив біТН'ИlЦі

наш ,колеКТГИ'Б

закла6Ти краШjЇJЙ .ро­ - в'єтерану заводУ

за5ити

АJН.'І'онїЮlі· боЧlКУ

В(}локиrri, а найстарішо­

-

рю Оле.ксаЩIiРУ КоК'ишу.

КОЛИ

теМlп·ер Зli'У'р

200-300

YJМOIВII<X між

НаЙікращі

КОЗЗlка.

«3ав.орицькиЙ»

Наillбільш Р'знн!й строк аt8іби сеРІ1!НЯ.

А.

alВ­

от неощодаЮj(} керую­

му ї раками, і ста.же)1 бонда­

23-24

:ElНИЗУ­

РО3lва,IІТ3ЖjУ€

TOНlН.

:ІІОВИЧ Сі'ричов. ВИ,С(}К'ОЯJЮіlCllll ово,чі lil;Clстамяються і .з БРИJГа-

I1ІШeoJШLl3i.

ТРЗlКТО~РИС'J\У

Василенку;

ПРИВОЗИТЬ ,на іПереро6юу БРJfГа'д<l. ФеД,()іра 'І1УЛYlпо'ва з третього відділка. В ЦЬ()JЩ' році завод повwне.н переробити більше двох ТWСJrЧ

Mta:pJJ

ДЛ'Я

-

Сизо.нetlКо.

IjJ<І!ДІ'ООП

ТО'ГО' грунту ПЩ)ІШОГ(} віід'ДЇJлJК.а ,нашот(} радгоспу Василь ІЕа-

-

центр'і

іВУ HWГOl)Oд'Y. Гіршу IIIроД}"юцію

і 18

arpoMeтeo.p()JJ()('

ни,ми.

,гр Зід:У<:і;В

119

граIДУСИ~Я

134

ТЗІКИЙ

fВ.€tгe­

реро,оці Clвочів У РС!:Jпалї. Вже

д'и

який нещощавно (цеРЖ>1l'В за С'}lмлimlну працю виеrnку f,Il'ядо­

:вересня д,ля жита

СТlроо<и

це

IJIРИПlfнеНlНIЯ

і

КWlИ

зав{)ІД ,Р~ГОClп;у «Бобр,щький» на П~ВlIІ'У ПО1тЖ'нkть пymив свої меХalні,зми. Сез(}н ПО пе-,-.

настає

Івересн;я

В

день,

А.

по;>а:ду

Булзх

шгрвrа'Т

В

а============================================ ал ВИСОRОЯRІСН;V- ПРОД;V-КЦІЮ

п~рі{)Д

20

-

оів:би.

темперlаlГУ:Р

crга,чOlВIIJТЬ жита

се­

град/уоів. Тему

ст.р()Ком

мо:менту

\ЩЛ!\

КОЛИ

теМ.!1ер·аl'Уlра

-t-6

ефекТИВIІШХ

пцка,х наол'іiдlКИ був.ають ЗГУ'б­

нашого

жовгnн,я,

д.

ФОТОlрепортаж

ЛЕМПИЦЬКИЙ,

27-28

B~~'P:

СИЗ0ненка;

цa€

ко.му ЛКСІ\\~.

nіс.л,я

фото:

д.

КО\lбаЙінвр

зз'відуючиіі о.ргвідділом раіі­

осіння сівба

і

-

'!1ІJalншею.

А машини вже мчать у пО'ле

Г.

отаиоlВИТЬ

зз­

л'ягає ,в

;\0 КОМіба·Їfнів.

мих

по

Одна ~ІИТЬ

ма,с,а

.цеmlнерів хліба. ХО'ро:ше працюmь БI)JlIЄЮ1'ИВИ аг 'регаiJ1ЖВа·си:ля Труби з 'Пухі:ВlCЬ­ кoJ пта,х,офаорИlКИ, який Вfюравс'я 3 ОЗИ'МИІН'ою ла 107 гекта,рах і ЮШІ'ОЛОТИВ 2140 ценmнері,взеРllа,

-2445

С ум з

ПOlВ\ІІІІ'ні

в'і'ртуо­

роб~l'і зарекомеон-

Я'ккажуть, все ул:цна'Лооя і р(}бота

)"ч:та­

положен'ня,

ОСUІІ/ІІЮЇ вегеl'ацї'Ї рOClЛИlни о,зи_

КУЛЬТУ'р

на цій

в о,!)га:нізщії праці. Та згод,о.~,

ться 'не тільки . мехаіН,за,торам,

.випрів.аіЮТЬ. При доюта1ЧlЬОr.lУ за,беЗlпечЄlН­

ПОТl)1Ж'НИХ

півтора

ва оплата,

до

рослини

д&а

'ItУКУРУДGИ

IПравда, з пеP'llIИХ днів 'Не ВИJста,чало налеJКjНОЇ чiJrко~rri

гато ІВ ЧOlМу за.лежи.тЬМЗJЙ'6УТ­ Пізні CТlJЮКИ сі'в-

працює

тра'~то.ри. Опра,вж'нім

Gщ)5()!І>ЗІНІЦЯ, а за зібрану Т'ОІН­ ну зеоленої маси ПОН<liД 80 'тc~нr 8 %()пї'Йок. Передбаче­ по та'кО'ж і інші Юl'ра:хув.аn­ IJIЯ, заlVj}l~(\{азеРIfО~[. ДО'д<ll'КО­

С)1МЗ

урожз,й.

Clпо:р'уд теж

рО'БОіТа ,кипить дружно. На РGЗ­ ва.1І'Га'Ж,е'Н'нї і трам'uувюнні ма­

ся тюк()ж за кожний зН)/раишй геокта,р

ОЗИl\foIl/llУ. ВЇі!І. ст.роюm сmби бз­ ній

ТЄlпер

процентііВ. Ви,пла:ч}·.еть­

~шЙіпLзfllішlllМ

~:о.1и

3лаго:джен{) пращюють і ~{)­ дії. Серед вих тон задає Ва­ CJl.lb Іванович Рябцев. 3май­ струваВШ![ заліООі'У ciT~, що дала ,~MO:ГY, так би М()ІВИТИ, до­

одержить .над­

проценті'В,

30

-

ЮТЬ

час,

ма>Си

.

баВIКУ за СИЛОС'У.ваН'Ня ЛЮППНУ

стзє ~ИЖ'lе

Iн~аJlекИІЙ

І нарізаEJМО

Тf)ІШі.

сенко та інші.

ки, зайняті ,на сиuшсуванні, маrrеріальнО' за.j'НтеР~СОВ8Іні, щоб IЗ11кла,С'ти більше ВНІСО:КО­ ЯlБіс,н,or,() силосу. Т:ІІК, Tpa'~TO­ РJЮl'",машинilcrrза перші 1 О д,тв, приу:мОІвd ВJfКОН3JIIIRЯ

А хо,роші ,roonода,р,і у,же дУ'ма­ про той

170

Ще:р.ба'К, ГalНHa ГРИГОlріВ'на Ли­

ПРИЙІшла ПCl!)а, кми за,с,ClЛ­

ПОІВІНИІМ

по

Сlr-1JДВ,ОЄ більше, ніж до удос­ коналеfll:НЯ. А. на ;нь(}го 'Р:ВНЯ­ ЮТI>СЯ шО'фери Леонід Ів.а,Н(lВИЧ

Механі~а:т()ри і всі роfii'l1НИ-

Ми'ко­

-

за JlОРМОЮ.

ТОЧИТИ IКуіООВ IсаіМОСlКида,

'І1і.

ли Вe,pe:lfi'9HKa з СеМИIПОЛКЬВСЬКОЇ пта'ХофatiірИ'ки, Я'кий зібрав озИlМИ-

Незабаром

раємо кооюного ;!іня урожай 3 чoтwpьох гекта,р,ів, 3laiМimn 2,8

RLH lІабирає 'чотири ТШІ'НИ ма­

в KOMCOMOJbCbKO-МО.lодіжних ра.Йону на зБИ'!)аінні вJЮжаю ТРУ­

ДеЙнЄlR.a пращЮЮТЬ з п(}двш­ ною е,не.ргією. А т()му Й зБJr­

Заохочення році ПРИlшrі,д. Це значить, ЩQ ма;точше ПОГl}лів'я радгосш'У «Кра~ИJ]DВС"'КИЙ»

ПОПО'ВIfИiТЬСІЯ.

ДІ} кінця рок;у буде' СЛЩЮВ(lJlIО

ще

60

телиць і

150

пеореве­

.деН0 в /Нетелі При вик,f)Н8ІН!НЇ 3(1БО'в' .9ІЗ<llmнlЯ ,1JiИ'j)ЄlК'ЦЇJЯ

р3Jд'Г()(ШУ

вИ'да,сть

с'Котарям в П()іlIЯДКУ IПр~\{ій П(}

І

ЧИ'Й віддіm>ОІМ А. СЛ!аВИIІІСІ>КИ'Й: ПРlІ'Віз ,Ha'ВaiJIOIM

О>гірки-жов­

'ГЯКИ пеР~Р()іСлі. «Це,-,каже,­ З 'нашої перШ(}ЇВИlборки увьд­

В1РИМО'. ва,м, т. Сла'll>If;R'~Ь­ кий, щО' ВРOlЖа'Й аrnркtв хорз­ шИ'Й, але виБИ'раН!Н'я Їх rnpoВО'ДИТЬСЯ неСВООЧ4tСJlО. Ма5у,ть, з(}IЯдилИlМ,

коли

звер~нула'СJl

до вас майстер ЛіІ' засо,щі Ма.рія Кошова 3 за.пита'}JНЯМ: Ви б їли erгіРБИ л;,овrrі .:1

-

шкьрою ТО,ВlСТО'Ю, не)юз підош­

ва?

-

?!!

Ана:лЇ'з ПОБазав, що ЇJ3 лр,и­ ооЗє:них огірків тіЛЬБИ 18

П:РОЦмrrїв sш:kші. Це ж пря­ ,мі :ЮИ'J1КИ ~ЛЯ ГО·СПQ,дарcrгва. д. завіДУЮ'lИЙ

КАСЬЯН,

ззсо.лззво.дом.

те.1И1ці. М.

САИКО,

го.ло.ВНИЙ зо.о.технік.

500

НОВЕ

28

ЛІ\ПlIІЯ

життя 1966

Р,О,КУ.

:1


_ _ ...,.,.,,_.,._.,..,..,..,. _ _ _,

.~."'#.:>'_""'#"-'-_..:<""'.:o#.".:o.:>-..:<"..:>

!

~~~"#~~~~~'~I,a

~~,q#",#~~~~_

Дороги .Іниють вигляд '3рооити с~ло Світильне СИів~ і МwrОУ'с.троонИІМ -

в

юра­ Т8.'ке

заВД<llННІЯ 1П00000.llJвила

п~р~д еu()ою

диреюція ,радгoorry

«Зоря». Ще

весною

на

CJіЛЬСl>КИ,хІУ}"ЛИЦJI'X

Н<J!В()сіIЛlКИ ВItШгоpqд Ноово·іПетрі;в.ці ІIВ8JЩ(1в

РООІВЗlЖirв -

шруrг

IПОВНИ.lШСЬ

МI!JГОУІСтрою заimяті ,робітни­

ки Антон Корні'йснmч HeCll'epemto, Григорій Федорович ЩеробаlК, Ми­

що з'8,цнує дорогою.

3

ц'ентральн!Ою

Г.

Т<у\)}И­

,8ОСl>ми,ріIЧ­

НОВІІІМИ

СТQlР'ЇlнК&М,Н,

Тепер у .нас на 11рИ ланки бїлые,' - lКажуть у За-

IРО3ІІOl'PaIJЮC.

брУ'куванНІЯ шляху,

юниlХ

зим'і.

І ~j.jЮно, It ці Дlfі ІНа п<>JI8X lІІ'їщ:ділка МOЖJНа, ,бачНІТИ це

ПРОЦЕНКО, ро&юр.

СШOlПоен€IННn.

т,ри

лан'КИ

IЦiї!aЧЗТ - . YlЧ6НIЩЬ

з

сыом'и,'

вОсЬNИіХ і дев',Я11Н1Х а<лаоів міс­

цевої серещньої ШКOtЛИ ,на чо­ л,і з МЗlріЕЮ ЗагуtpОЮ, М3Ір<ією

Оце так послуги! ••

Р2!!IJЧelllКО

11& г всі ~ма.раЙОВу, пас 00CJI}"roвye вересу:вна,

Тільки

Але йне З}'ІПИ'Ниоось вихорем IІІролeriла чере.з ceJIO, коли всі ЛIО'ДIf &}"ли на ,роботі. Назад .не­

відомо звї!дки повертамсь о lІІ'я­ ті,й вечора. 3 ТIliКОЮ ж реакти:в­ '}ЮЮ ШВИДКЇC'l'Ю. ЩО .ж це за По(}'j)ЯД>КИ?

Люди

,ки'дають роботу, щцинами ждуть «лООуто.вИіХ lПослyr», а іх ,нема. М. голова

МІЩЕККО,

,робіткому

міло,

радгоспу

«РусанівськнЙ~.

бarато

mqдей,

нооorано, ЯКіби мати В сівоєн)' ГОСlЮrllJ8q)Cllв.і'· I1jJ01l{<*IOJJЬЧИЙ ла­ РЬО1К, JIК, окаж.імо, МlЗlЮТЬ йо­ го IКНRжlfЦь'Ісі механівarropи.

F\деть.оя, Зо8lfЧсШlЮ, .не ЦР'О тор·

(1;'ВЛЮ

ICUIнpm!'НМIИI

і//ЗllЮЯ!МИ,

а

про н'в.ітеобхїlдlНtiше: циrз,ріКИ, с!ї\рюшш, сит.ро, м,'нюні ікон· дите,р.сЬІК,і ВИlРІОби, ХЛ':б. Була б С\80Я

1'ОІ1J'ГOI&ел ЬІ/І а

-

точка

ное

I'ОІНIfЛИ б МlЗiШIm У село і на ХУТОРИ 'ЗЗl коробкою C~WJIIIIКiiв...

Jlї!дJШ)'ІКаоЛК хлопці IІРнмjщен­

ня.

ТЮТЮН

зрозу­

І ІВ цих .mqцeA, JlaDSIМII\ заЛ­

Та

Незаlбymilми за.лишJtЛи.сь зу­ стр~чоі

З

МЗlГLр'ю

IІІЗlдOlВГO

ЗЗІЛИШIIIJIОСЬ у ,па'м',wnі

працюють

ТapllllCМ<lРй,

ченко

та

Мик.олз

1иші

·РЦГООІВІІІМ'Н

:г.едкки'Й ко,лектнв юuаЛFфіlК<JI8З1НИ'Х спеціал;стів,

На фото: лі,{ЗJР-ІПЕЩіаТlР Гa,НlHa, ПНЛИl!];lВ1иа Гаврилюк роз.Ж)'В.1ЯЄ з

СВ{;I€Ю ПЗlІLієн'ГКОЮ Вікторією ШУ.l ьгі НОЮ. Фото Є. І(опита.

Оl1релh'

IJ...WL-о-lП./PЇtЧ

з

бwdвenЬМИКЗІМИ

ЗИАХ.І'ДВА РВВАЛИВ

- Праця - чудовlfЙ ВЇiПlПо­ чинок, заlllВJlЯЮТЬ юнаки і .!Uaчата,. К. ДАВИДОВ.

пожінспeюrop

anparec-

'!"уВ3ІВ

не

-

Після

'р,абати

КОЛІГОСПlБYtду» А. Любеча. що на

ПЇlдХОДИТЬ.

- ' Сl1рнвайте, НУ,в'3lВ

XТ(JICЬ,

!Пtpиqjп

МУЛІЯР

«Між­

д, ДYtдap з ЧеР:НJіln:;ВЩИlні,

у

-

'н ас

є

alВ\ТO­

.проrюзиція уоім. го,

стгеpillеІО Чун-я.к.

-

кол€Cа,х

зр.:лwЙ. Д}lвати

То, може. кeptUВlни.каlМ

«І<'раCWЛ'ЇIВіСЬІ"ИІЙ»

те

. Ла,рьок ;нас дуже ВИ;РУ'

:.1,0

смоли. Вони

люемо, в

ла",

таlКOЖ

легeJiiв

радюа:к-rntlВНl ЗЛЬІВео-

і ТНІМ' СЗlМИМ

знижу-

п.РИIС11расті

ПOjРЗJдити старши'М

Т'ОІваРlІ'ша,~ по po(){yJ)i і noедalГOlГa'M, Яlкі ма.ють сп;равоу з молощдю?

Дуже ваЖЛИIІЮ пр()'В()\lJ.И1'И' 'РОЗ 'ЯС­ нювзлыуроботуy серед ШІКОЛЯlріlВ та .пїlдліТlК!івна 'ВoИ!JЮбнИIЦ'Т1Ві про ШКІО(ДУ курUн'ня. ПещЗІГОІГИ і .В'ИІХО­ В ЗТe.тJ,і пов ИlНlllі пил ЬНО стояти н а сТOtpОЖlі ДИl'Я"lОГО здоров'я,

Мffilі, наlIIРlІІКЛаlд, д,ОlВе:лооя зу­ СТірігги я."ось на ;!tOlРOlз,і п'ЯТИа<л'ас­ НИJКЇіВ.;кУ!»ЦіІв S ШКОJlи-,ї.нтеptнаТ'у,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -___,ють ююневшf обмія орга'НlіЗ\му. Теf1)pliзвищ СВОЇ,х 'ВОНИ ПОVО'ЯЛИІСЬ (М,), 16.55 - Наша афіlШа. 17.00П~Р З'JlВJ!Я'ЮТЬІСІЯ ВЇlZnдOOJК~, сла~ наіЗа!а~и. OдJНa,K ви'Сл)~ха.~и мене Для ШКОІЛярів. «J'v\ишиIНСЬ- БJiC1'Ь, Ka~MЬ, У ",вори", 1'~ бер:ку кі O!Wв'аlН()'IJ{И». І<оlЩерт ди1'Я- л~м п~уЕ1'юя. процес. Саlме ЧІОІІ1О n)"цулblсыoгQ аI/liCЗІМ'БJrю. (Пе- W1Щ 'НЩЩМІ~ріilorок)hpiiНі/JЯ, що по~:

ЧЕТВЕР,

ip€tДача з ЛЬІВОІ!оао). 17.30 «дюіі''''OIII()tJKa». ,мУЛЬТRIJIЛIЇtкац:iЙl!tИ'Й

фільм.

ЛИПНЯ

28

Перша програма. 11,00 «Маокар!:щ». Хущожн,:й фі",ьм. 16.055 '- Наша афіша. 17.00 Для ДОlUКiільн/IJЮЇJв і М:QЛoOt!{JшИlХ шюоmilРВВ.

В, 'Вьтльн,

-

«ГqpoшИ'­

на». ТелeВtїзіlЙ,н,а опера. (Переща­ ча з Лerн,~НJI1Р,а(Д а) . 17.20 <Ось так тИlГР!», МУЛhТ<ИIIJ.л4каlЦіIЙJНИЙ фіІЛЬМ, 17,ЗО «Н а М ерlІЩІЇ аlllоо(

ТелевJзійн,і ВolcтJ.

18.00 -

18.20 -

«ОРбіта».

В

ефiJpі

«..\1Q1JIодість».

яаlЧlIiJlООЬ н:з легеиево-се,J?UеВJoИ .нetzl,остаТН0С111, помер хоо,рии ТУ­

беРlКiУЛЬ030М б.роварчаlНИIН С.

iIljри пpoфorля.д'і було ,вltЯJВЛeНО

(М.). 19,10 -

За :wJ-

в~риту

ров'я ЛЩИlни. ФШТУ'Ч'На

lfIИjJ'ка....

ро6Ї11Ника

В 'ПЕ\реда,,!,j беруть l'ЯlКОIВ, М. Те.рехов.

форму

ту6ерк,ульооу

ІВ

торфоniДЩРИ€1М'СТІВа Л;

yt6aICTbB. Чнс- Ві'!! 611та1'О К)1рИВ. В рез.ульта111 19.40 - «ЧаlЙ- П'РИІІІlІНеllJНЯ к}lJJtіlШlJЯ та а,ктlІ&ІМОГО

ка,». Ф'іоЛЬ-"ИЮНЦерт СТ)\ДІіі «Теле- JYJКува.ннlЯ ста'н uо~,я XIВ~O ф;ЛЬN».

П0lВ4щає:..

Естафета, новин.

20.00 -

(М.). 21.00 -

значно пщращаlВ. ПодвБНlfХ

dpllJK-

«Якуб І(оо;зс lроз' лащів 1М()Ж'На 'иазвати безліч. Про·

Лlітера;гу:рна

п~taЧа.

те l8Сі 8OtН1f ЗllЮдiЯlТЬСЯ .до ОідНОІГО:

4GВlІІКіроадаl'lі П~Иік.і!в». не KYPlf, не 3JlOВЖ1ІІВаЛ! 18.30 ..:... ПЕ\piI.UlїЮТЬ 21,30 «Шахт~р» Ijов'и'й JCу,д())КlніIЙ філь'м, (Для доtl(ОJLИШllій чемпіOlll ОВоіту з шаооів (ДОНelЦЬІК) 4:Днн,ам:о» (ІІ(ИІЇІВ). РOCIJJIfХ). ДЛ,ЬОООЇІН пОЯоОнював невда'чі ,і по(ПеРEЩjа.ча з ДОНЩЬ'1{а). 20.15 Друга проорама. 17.30 «ЗдО· раl3КИ ~:CIВOЇIX с)'l1lРОТИІВЮIІКЇВ по

УIК'РaJЇоН-Ю'.

'/(раlїI/ІИ

з' ф)'lТбoла,

«СоЛQООЙіко З Ce.тJ2I МаlршJtJЩі,». ПреМ.'6ра ФiJJr\;lМ'У-llюн.церту С1')'ІДП «ТелефілЬІМ». 20.30 ТеЛeJI'Їl3ilЙ/tі :lf<J1ВИаііil'. (М.). 20.50 «Наші ГОС11і», 21.20 Першість CB,iry з

фУі11бола, ЗмаІГЗ'l11нІЯ за, 11Ретє M:~­

це. Рооор"аж ~ AпlглИ. Д'руга ПРОl1paМа. 17,20 «Ува­ l1а" ЯJКIiоть!». «3а ЗIlllOOlllЗlми ~раси». (Передача з Ленiamp.ада).

18,00Телев'їзilЙlН1і IlЮВltllи. (М.). 18.20 «Нов>і, КlНК[1И». (М.). 19.00«МtаJЇcr'РИ МIІ!С'ГЕЩ1)В'».

(НаірОдJНlІ\Й

а.prrист СРІОР, лауреа,т Лeнtiнсь­ кої iI1\pel.tH М. Черкасов). (Пере­ дача з ЛеIlїl/Ш'1рщда). 20,30"Мш:жаірЗlд». Хytдожmй філЬІМ.

П'ЯТНИЦЯ,

29 ЛИПНЯ

Перша програма. ти.х,

хто

mpацює

11.00 другу

Дл,я зміну.

«На че:МПlіOlна'(';ї світу з ФУ'гООла».

рш"я», HaYKOBO-l!llOЯlyuJЯpJI,а' Іl1рО- тrр'н.itpаIХТИІМ, що вони багz!О к:у­ IГРЗlМ1З,. (М.). 18.00 Телевоіз.іЙI}!,і· РОИЛIf. АЛЬOXltн. ПИСWВ: , «НІІІЮІТИ~Н ,НОІв.ИІІІИ. (М,). 18.20 «38 Х1Ви~ин посла6л'яюче Д1Є 'на ,п~м ЯТЬ, 'р~И­ ІВ 11'а'~IИ». док)'ІменІгалыи.й фільм. н]'Є неріВОВУ систем,у J ПОСоЛа~є

19.10 - «ЯК1fМ' ІВОІІІО б)'lдіе?». Про маlЙJбутн€ ce.тJa. (М.), 19.40 ,«'МУЗИІIJНИЙ МIЗlЯIК». (М.). 20.00 Т. БРjlлінг «СООЗd(Н». Te.тJeвi-

си.JI1У вмі рнсу, дуже неоБXf1lД' НIУ для шахового ма,іістра; Мо­ ж:у Cl\а~ати, що Я СЗtм: ПРООИ/І:ЯІвся в>п~вненІСТЮ у В'И1rр.аШlм.атчу на

з,іJiний опекта,кль.

ОВІТ{)<ВУ

першьсть

лише

ПІсля

то-

уважно

,про

3ігу6нИ'Й

IВПЛ'ИlВ

ку·

Р':ІН'Н'Я на успішн'ість та стаlН 3ідо­ ров'я і заIПElВ!НИЛИ: «mЛl>ше ку·

рити на бу.Jt6.\І:»,

ЛИШКИ

віДlдаtВIши мен,і

1UП'а:рок.

Зв ІІІЧ ай НО', ,/Юі МИ ,розуміємо', це не

Mero,д

переВИlховаJIIIН1Я

М'О.lliO\ДИіХ

KYpiЦlilВ. ОднаlК віlН ПЇ!дl1верlдИIВ, що наВіЇть такі ВИlП3щlК'O'ві 1К0рот,Ко:

м. БРОВАРИ,

вул. Киівська,

158.

кл~It,

wкщо

систематиЧіНО

Перше місце 23 і 24 ЛIf'ПIНЯ ~ЇJIJб)'lJlась об­ Л а СН а

оп,а,рІ'Г а,юіаlда,

.дY!PIНOЇ ЗlВИ'ЧlКИ». .к:.урЦ'і, щащ.іть :uоров'.я aBO€ і ,QВа,ришіllt, ЩО жи,вуть ЧИ працю· 'lCn'b поруч з ва,м,и. П. дорошеНI(О, інструк rop по санітарній освіті.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» орган Броварского райОІІІНОГО комитета КП У,краИ!lЬІ н 'Р18ЙОННОro Совета депутатов т.РУJUlщихся КиевсКQА области.

Лlj)1ИIСіВІЯЧer!НI

ОПЗlрrгаlК!імі Н'aOPC!дIilВ СРСР. БрOlВ аIРС~К ИlЙ Р а,йо,Н теж бр а-в

IV

участь УС8lЯіТ1і

нв.йсилы'іших •.

З ЧУ!.'!ОІВИlМИ ПOlКаВ,НИlками ,ВИ­ СТУПИЛИ' наші Л€l!'К()1атлети, заlЙ' НЯlВШИ

серед

ЙОІН'НИХ

п"ЯТJII.а\дІЦЯТИ

,коман,д

ЧЄШІП іон а

пе;рше

ра­

м:сце.

06і1!асті

за­

ма,йсте~ з'а· MeTa",,y,plI'iї

Бqри,с ОУХ:ОІрев, ВЇtH l",eтIНYB ОI1JИС на 57 мегр"1В .і 24 саlНcrи­ 'Метри. ПРИЗ€IjJО'М' 31магаlllЬ в

ТIРОІЙііOlму С'J\р.иБКJу стаІВ. слюсар ,мебльсlВОЇ Шеащо.в,

фабр,НlКИ

Вал~:й

Добре ВИC1'j'lПИIВ бро.воа,j)ЧЗlНИIН

ст,а,Йє.р Бар.1!1С ОЗЕ!іР'f)'lК, ,вtН)'ІВі,й•. ШОІВ

У

п'ятірк'У

наlйсилыrшихx

об.ласт,і. ВеЖ)СИIШЩИСТИ в першиlЙ день з*!,гань заЙIН'ЯЛИ т,ретє МІ'.с.це серед ЧОЛСіВlіЧИIХ' ·ко..\lаIНід,

а

на

ГРУ:ПОіВИІХ

,щР'УIІШ'Й

день

-

ГО1нка:х

.щРУ1Ге.

І<раЩIfIЮI DпортсмеJНЗі\ІИ в цьо­ му ,ВИl.1 і j

бе

зма,га~ь

п.оказали

се·

заlВО~у

по-

шліф)lВоальнПlК

ро ШКО,ВОЇ'

мир

~н~талургі,ї

,ШнІР'ЯЙ

I(ОIВ<lЛЬЧ,УК.

і

Bo.1~1l11-

токар

МІІ:КОЛЗ

Побажаемо ж наШl!\! спо.рт­ С'\Iе;нЗ>м на маlifбутнє ще ЩІІІХ УСП1хів, Хочеться,

кра· що{j

'Наш район був зразк.о'ви,м не ТlіЛhКШ 'В 'flIp,a,u,i, а й в <mOР'l'і. В. 30ТОВ, комсорг

команди.

Заст. редактора В. ПОЛОТНЯК.

П!РOlВо­

....... БРОВАРСЬКОМУ 3АВОДУ НЕСТАНДАРТНОГО І(ОМУ­ НАЛЬНОГО ОБЛАДНАння

НА

ПОСТійНУ

РОБОТУ

ПОТ Р І Б НІ: токарі всіх роз,ряді,в, фрезерува,льни~и, формувальники-ливарни,ки, газорізальники, вантажники,

МУЛЯРИ, штукатури,

інженер або те)(нік­ будівельник. Сіl",еЙ1ННМ перших ДВ()Х сле­ ц:апыосгейй НlЩаJЮТЬСЯ КlRарти,

'РИ. Інші забезпечуються ГУ\РТО'­

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, вlАдlлlв партІйного жиnи, масової роботи, сlльськогосподарсьJl.ОГО, ПРОМИСЛОІОГО та .IАПОІIАа.lIollОro секретар. 4·67_

ІНДЕКС 61964.

~T

я'кщо 'РООТЛУ'маIЧИТИ це діТЯI'" де· тально, 'На::'ИlВаючи КОНlЮретн'Ї ЛІ}If'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ••••••• 11 . . . . . . 1.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ,

НАША АДРЕСА:

-Q-

РОО"ЯCJIIImНЯ дають BТ'iuiнi .резуль· та,тИ'. А ЯіКЩО це робити !В клаоі,

ди;rи ,профілг.ктику Кlурі'НIН'Я, то МОЖІНа ДООИ1'Ись 6аlгато чого. Та,КIfМ ЧІІІНОМ, хто ще не юnнув К'у/рИТИ, ПО'ВlІ'нен 'р,ішуче зр,о,бити це, оказаlВ<ШИ собі, ,ЯіК Пав'ка І(ор' чагін: «Я більше не курю! Гlріш ці'Н'а там'У, хто не мюже :ма,мати

,м,ін.

р НlООлQВ­

'МЙIJ1И були знищен'Ї.

'в.оюваlВ СТIЗIРШИіЙ во,ду пароШlКОIВО,Ї

11ЮТЮ/fу».

ЩО . .моок'на

осі!Даютьв

ВIЇІд

IЮІНl'у:р И'

в>іЩlІма,сти

Неза6а,ром q]'РОIГ,Ри.~!'ї;в

'/!,Иібух -

з,ванlНlЯ

М. ОГОРОДНИК.

ЯІК :віLЩУЧИlВіСЯ

В зеМlЛlі.

по

чає. Вся CTalВlКa ІГа нього!

'го,

ЗІН айом!ї

ЛЮ і ПOlВlідомитИ' пр'о. 3ІНЗlJaї!ЗJКУ tpа:ИВlFЙСblКlКQМа.т. С Зlпер,И ;меа а­ фі Воці, працюючи з ювел.і]J'НОЮ ТQЧlНJ:СТЮ, ІВЩІК'ОПІЗЛИ 180 М:ІН, які пр.олежали Чlве>jЛЬ століТТЯ

Б)'UI.Ь

у lВі,дпOlВ>Їlдь:

-

~ИМ, бачиrre, що дцректОір .рад­ т. с:вент.ык:/і; та голо·

При ~illl4i, ~i'MH'ЬкO:НН'Y, ВИ-,

ПQlїхати

щор.оівціIВ?

Мlіт<єl'У т. ОЗіНГаL7ЇовО1Ю і П,ОIЧУЄ'

rooalFY

Gлщ пам"ятати, llЦ() рсеумова цра. ІЦЯ 1I!lЛИВає не т.ілЬЮІ натнх, хто 'ВЖНIII8€ ;ЮкотИН, а 'й на ~pцi.B, КОО1р'і перебymають У накYl!JelЮМУ приніщeнlllі.

П()j;:>екОІМ€\НрЩllJГОСПУ

тешнього РЗiдJГOlClПУ т, Басю­ КОІМ і голоfJOЮ ,робіт,ничоlГQ ,ІЮ-

K'j}acJМi8к'y, ЗГQДа! Так за чим 'за;rРИІМКа? А за

Раптом на MЇ~K,oвotдiдi вої,н по­

L\{:i.T ИJВ

ал.кОІГО­

ласка, ПОЇlдьте, поучітьюя, По· ГOlВopJiть з oДwpeк'ТOIpo", там·

ле ,вIIlВOOИТIІ'. Зна,х~а, ДlЛЯ Сома! Говорили про це з К6рів· ЮІІК~·И м'icыoro СІЮІжИiВlЧOГО ТОВЩJИkЛ'Вa, ЩО oбcлyroвlуЕ

n;pqд)'lКТИlВІність, ОСООЛИІВО, пiUuqpес-

lI<ipaIM" П'ере1'­

розсаД,НИIК

ДOCВJ:1д ДіО

по­

11

не

На нашу ДУім,ку, цей а,р,!,у, ':~eHT яюtйсь неДQношений, ,не·

МlliXзй.l!о lіВаl!ЮllНlЧ І1рилЗ(ДНJa.JIК б по­

roр'l1)'ІВІЗrrи,. його МОЖlна ІЮ

в

та

лізму.

л,иці, cтeJlЗlЖ .. , В nр.и,чen,і .на­ віть 1Вi~0 Є, через яке МІОЖ~иа

ЗlНИ'ЖytЄТЬСЯ І діЇоЛЯЮТЬСЯ

ЛJQДeifрозYlМОВООЇ праці.

на

ворилась

on~обалась

Зв. день обладнали б ЙО~ -каже зam.ЇДУ1ючиЙ май-

-

хто

l1Іриrасає

!НИ'UЯ

'Б'ИIЙ, .н а, з а мІ!{ а,х, ..

увага. А :вІЇІд ЦЬОГО

3IВу,жеН'ня (спазм) не .в!їдступають flJРИТУI/1J1JЯ€ТtюЯ ШIІМ"ять,

НОВИЧ, .nООоюються, щоб

Метале­

ПОЇIJaа;в на ДЩіїlІІrpо щ~рибаДIfТJI.

ДOIВie.тJООЯ

ва. РOlООllНКЧО1ГО КОІ\ІІі,тету т. ХаІВІР0, 'каже МIf,ха,йло ІlВа-

заnрOllО­

іВа,го.нчкк,

,-

(.фото~рОін,іКа РАТАУ).

D ........... 'I'.lIa • • • • • • II . . . . . . ~II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

а10PWIIЖyюrrь лїТ1lfій кtиoтearrр.

деЯІКШі час після ,к)"рІіон.нIЯ, а ІВ .ТИХ, весь .де:нь.

говува';;'Н':1 наюеПі"Н'НіЯ

А ХЛ()IJЦі ~ старllЮКЛaCJIIИКИ Ml8IOIIta Спичак, ВOtЛQlUfМIIJ!

НЕ ТІ.JJЬRИ кw-рцам

спочатку

зберігаються

ТУЛЬЧlИlНІСька районна лїіКЗI!JIНЯ за qjJ'гаНЇl3ацієюмещИЧIІЮГО 06сл,у' - ОІдІНа з кращих у 'рeon'уб.1,іці, Т'УТ пращ()€

карroлmиf.lloХ

на

ПЛЗlНтацmх.

Внаслі.цок цього у KYPЦ~B пос1J"Ilae В МQЗOIКМеІ!Іше 'КjJ'OВI, живлeJl'НІЯ M~ ,oorїfpiшується. НеptЩКО У IК')'РЩв ~З!і стЗtЖeМ» В1ІJlиu<ають roлOlll!lfi болі, roЛОВО/(!Р~IiЯ,

ча~то,

підІпїlлыorоo ,cepni€НIКa,

03на1іомlJlеlfltя з ,м,іЩЯIМН, ще \lIJЇIЯJIа ІВ роки' .ві'ЙJНи В:\дjl\Зl)IШJа, rnіЩIIJілЬІІІИЦЯ Нlіна' GooнЖа,.

ЗІб)'1д'жує кору roлОВl!ЮГО ,мозку органу ;вищої :неР1Ю1ВОЇ діялыності, IП()fJ1UМ ПРИігн,іIЧУЄ її. Під дією Оl1Р'УЙНОЇ речовИlНИ - H,ЇК01'R'llY звужуютblOЯ мозкові qyДИlllн. Ці Кіу,рить

першого сек­

ретаря І<НlїlВCЬіКіОГО обк.ому паtpriї т.

K~PIBBJI IDКОJJ;ИТЬ

леrшj'€ розу,мову !рОбоl'У. Це ГЛИ­ ПОМИJDКа.

Тут,

fllЯТИІХ у полі, Вltllнкла Д]'ІМка:

баlгатьох ,~У'РЩЇ.1! побу­ С БРЕД тує ДУМlJ<а, н,і,би КУ1І>tlJ1.!і1Я П'О­ бока

парк.

Зorqpeм,а М'еХ8111 із атфів.

О -

оона.

батькЗlМИ'

!liвTo11pdlI<:ropHa МЗtЙ­ 'Н6IJoQДа.лік ,від ІНеї і

Тракторн,и.й

шитя зра')І)іJIИ: ПОJЩOJIIIIiЛИ, що буде машИНА. ЖАали, JJЦJ;aJ11I IЮЗВwIIfCЬ.

своіми

Гa.JIИЦЬ­

ІНа окOiJiIl1ЦЇк:,р ЗlCМШ!l<Н роІЗ­ таШоваl/lа С'Гeptlя, а

18

і

ІНО.

-

ЧОГО ПЕРЕПОЛОХАЛИСЯ КЕРІВНИКИ

3aM~ВJМW, і ось уже третій мі­ СЯlць чedtаmь ШОДИ РЮУЛЬ'm'l'ів.

так

[JЛ~И фoroа,параТ,FВ

'ВIІІМIf 'КЗ!!І.РМf'И.

----------------~

ЧWЛИІфавцеві ,ріЯоД ЗlWO.ВЛооь.

ГОДИІНідня ПWIВJМaсь

та ,Софією

;J(ОІЮ 'Разом з

мalЙk:ТерН'.я

.РШЙllюІУУ'llltомбі&ry. «І 'l}'IJtOBO!» - МОЖ'У1'ЬCoItaIЗaТИ. Ми оооча.'І1ку те.жта'К дУiJlа.ли. І охоче ДQVY­

2

а

МИНУ.lого

Праця - чудовиА віДПОЧИНDК

хайло Іванович ФещеНilOO.

еело

-

ної ШКОЛИ N2 2 ОІ() міQЦЯІХ бо­ йової слаlВИ. Б,а,гато UiUKailjOtro ба,ч.ил-и і ч.у­ ли юні Т)'ІрИIСТИ, І,х Зошити 1/10'-

тепер рювний ШЛЯХ. На' ,роботах

нещодавно

КІ\НІКУЛ

МалИіН ... Це Map~

ВalJОn'РOlбtiiгy

cmііВ ТJЮ€lЩlІІІІСююі

1ІИІХ і декоративних дерев. T<liM, Де раніш Itули вибоїни і 1\а'Люжі, зок;рема (jі'Ля 'КОІНТори,

А

ДНІ

Нові сторінки бойового

rnIощах Івисаджено баraто ~ІЛОДО-

[ІОО

j

РЕЛАКЦlhНОJ ПОШТИ

3

Газета ІИХОАИТЬ у .18ТОРОК, "етвер та суботу.

. . . . . . . . . . . '1 •••••••••••• '1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'ІІ . . . . . . . . . J ••••••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~

БРОІІаpcJoК8 друкарн., Київської області, вул. КaiВCW<8,

158.

іелефон-

4-57.

Зз~,

3337-52-10.

ж ИllКО'М

,

ЗівеР1'ат!Юя на адресу: М. в,Р0О33'Р:И, ІВУЛ, ЖСIВ'Т1не.в,а, N~ 56. Відділ кадрів заводу .

.....................

~

......... .

89 номер 1966 рік  

89 номер 1966 рік