Page 1

СьоrоднІ

Кандидат у Президенти України В. Литвин

Земляки виступають

за ЗМІНи

сторінка

прав

квітня

Субота,

року

1937

Для українського народу інститут виборів є найбільш важливим, політичного

а

самі

вибори

процесу

та

є

ключовим

визначною

елементом

характеристикою

участі громадян у політичному житті,

-

переконаний

головний правник країни Микола ОН/ЩУК. Про вибо­ ри, виборчі права громадян та роботу Міністерства юстиції України у цей відповідальний період він роз­ повів більш детально.

Як Ви оцінюєте демокра­

-

тичні перетворення в країні і

нані сфальсифікованими.

-

Які, на Вашу думку, зміни

виборче законодавство в ціло­

потрібно внести у виборче за­

му?

конодавство? - У першу чергу мова йде

Вибори та демократія, як

-

суспільні явища, невід'ємні одне від одного: вибори є умовою

становлення

демо­

кратії, їі ключовим наміром і, в певній мірі, їі результатом. Попри

певну

недоскона­

лість чинного виборчого за­

конодавства, в останні роки Україна досягла значного по­ ступу у проведенні прозорих і демократичних виборів. Після парламентських ви­

борів 2006 року спостерігачі від Євросоюзу, Ради Європи та ОБСЄ майже одноголосно заявили, що вибори відбули­ ся чесно і відкрито. На на­ лежному рівні пройшли і по­ зачергові вибори у 2007 році, що були визнані Парла­ ментською асамблеєю Ради

про нагальну потребу в удос­

коналенні виборчої системи та запровадження відкритих виборчих списків на виборах представницьких органів вла­ ди. Це дозволить оптимізува­ ти порядок організації та проведення виборів, завер­ шить формування реєстру виборців та утвердження ефективнИх юрИдичних ме­ ханізмів судового та позасу­

дового захисту виборців. Подібні зміни мають пози­ тивно сприяти більш повній реалізації виборчих прав гро­ мадян. Потрапивши на ви­ борчі дільниці,

громадяни

механізм регулювання полі­

повинні володіти повною інформацією щодо своїх ви­ борчих прав. До речі, за ініціативою ~іністерства юстиції вже створено більше

тичної ситуації. Відтак, Ук­ раїна поступово долає нега­ тивний

який утво­ році, коли пре­

зидентські вибори були виз-

Європи,

рився у

як демократичний

імідж,

2004

добробут

-

21

оголошення

телепрограма

стор.

5

сторінка

4

Офіційні повідомлення Реклама,

ТЕЛЕСВІТ

сторІнка

сторінка

БроварL.Цині

17

мистецька

інвалідів

сторінка З

Виходить з

"КРИНИЦЯ" Літературно-

На захисті

у Броварах

2

v номерІ:

6-7

сторінка

8

благополуччя!

листопада

2009

року

N2 89-90 (10106-10107)

U11Dш0rni]J) anrnWІщm wrnrnюnmm U11mrnшшю rnшoщvrn~ "rромаднни мають вояодіти повною

iHdJOPM8ЦiEIO ЩОДО СВОЇХ ВИІіОРQИХ nрав" ласному управлінні юстиції

реєстру виборців було нада­

громадяни

можуть отримати

но інформацію про виборців

його

кваліфіковану консультацію.

за період з 1 лютого 2006-го до кінця серпня 2009 року.

забезпечуватимуть

Саме управління юстиції об­ ластей на регіональному рів­ ні виступають основними ініціаторами здійснення пра­ воосвітніх заходів, в тому числі з роз'яснення законо­ давства про вибори.

-

Давайте поговоримо про

реєстр виборців.

Багато по­

літиків спекулюють цим пи­

танням. Яким чином виглядає сьогодні ситуація із форму­ ванням реєстру?

Особлива роль органів юстиції, які покликані брати участь у забезпеченні ре­ алізації державної правової

-

політики, полягає у підготов­

ці відомостей про виборців до відповідного органу ведення реєстру виборців відповідно до Закону України "Про Дер­ жавний реєстр виборців". На

виконання

органи роз'яс­

нення у засобах масової ін­ формації положень законо­

Ця інформація стосується приблизно 3450000 виборців.

давства про вибори, а також

- Яких кроків варто очікува­

навичок у його застосуванні.

ти від Мін 'юст у у виборчому

Органам юстиції доручено разом із членами окружних виборчих комісій підвищува­ ти кваліфікацію членів діль­

процесі?

-

У першу чергу ми скон­

центруємо увагу на просвіт­ ницькій роботі, спрямованій на підвищення правової куль­ тури учасників виборчого процесу. Для створення на­ лежних

умов

та

сприяння

ничних

виборчих

надавати їм допомогу

з

комісій,

консультативну питань

застосу­

вання Закону України "Про вибори Президента України".

проведенню виборів Прези­

Я переконаний, що вибори інструментом зміцнення

дента України буде активізо­

є

вано роботу органів юстиції,

довіри громадян як до укра­ їнської влади, так і до полі­

зокрема з роз'яснення вибор­ чого законодавства. ~ова

тичних партій і цілого ряду

йде про більш активну робо­

політичних інститутів. Напе­

ту громадських приймалень з

редодні чергових президент­

надання

кон­

ських виборіІЗ українська !ЗЛа­

Та­

да та суспільстІЗо мають до­

органи

вести свою відданість прин­

громадянам

сультаційної допомоги. кож

територіальні

юстиції повинні більш опе­

ципам демократії,

травня та

ративно розглядати та прий­

по-справжньому вільну і чес­

року

мати рішення на повідом­ лення про зміни структурних утворень тих політичних партій, що є суб'єктами ви­ борчого процесу.

N2 27

від

семисот громадських прий­

N2 80

від

липня

малень, що надають населен­

ню безоплатну правову допо­

відділами реєстрації актів цивільного стану була про­

могу, у тому числі й у вибор­

ведена досить об'ємна робо­

чих правах. У кожному об-

та. Органам ведення Держ-

31

юстицїі та

територіальні

постанов

ЦВК

18

~іністерство

2009

провівши

Ue

ну виборчу кампанію.

бу­

де запорукою подальшої ре­

алізації демократичних пере­ творень у суспільстві. Інф. Мін'юсту.

l?@~l]]@l?ill~l}{]l}{]ill ~ 'iJ ~Zl ~І?@~І:ЬІR®U l?д\~@l}{]l}{]@rf СР~~ Ш~~ 'iJ ® Ш~©J'@І]]~ ~®®® lP©~

Про скликання

Відповідно до ч.

9 ст. 46 ЗУ

"Про

32

сесії Броварської районної ради

шення

24 позачергової сесії Бро­ V скликання 13.01.2009 NQ 327-24 позач.-V

7. Про

хід виконання Програ­

Про надання

19.

госпо­

в

позичку

ми

Бро­

дарства в Броварському р-ні на

майна, шо персбуває на балансі

ст.

варському р-ні на 2004-2010 р.р. 8. Про хід виконання РДА по­

період 2007-2010 р.р. 14. Звіт начальника Бровар­ ського МВ (з обслуговування м.

"Броварське РайВУЖКГ" БРРта

пленарне засідання сесії провес­

від "Про районний бюджет Бро­ варського р-ну на 2009 р." та до­ датків до нього. 4. Про розгляд подання Бро­ варського міжрайонного проку­

3.12.2009 об 11.00 в

рора

Регламенту Броварської ра­

V скликання: - скликати 32 сесію райради п'ятого скликання 3.12.2009 у м. Бровари.

ти

приміщенні

за адресою: вул. Гагаріна,

15 (/V по­

верх, велика зала).

На розгляд 32 сесії райради V скликання передбачається ви­

нести такі питання: І. Про хід виконання районної Програми соціально-економіч­ ного, культурного і духовного розвитку Броварського р-ну за 9 місяців 2009 р. 2. Про затвердженнязвіту Бро­ варської РДА про виконання районного бюджету Броварсько­

го р-ну за З.

9 місяців 2009 р.

Про внесення змін до рі-

щодо

усунення

порушень

вимог ЗУ "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної рес­ публіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". 5. Про хід виконання районної комплексної Програми розвит­ ку освітньої системи Броварсь­ кого р-ну на 2007-2010 р.р. 6. Про хід виконання районної Програми подолання дитячої

бездоглядності, підтримки сімеИ з дітьми та реформування інтер­

натних закладів для дітей "На­ зустріч дітям" на 2009-2017 р.р.

в

житлово-комунального

варської райради

21

туризму

скликання

місцеве самоврядування в Україні·~

йонної ради

розвитку

V

вноважень, делегованих райра­

здоров'я. 9. Про хід виконання Програми

Бровари та Броварського р-ну) ГУ МВС України в Київській обл. про стан боротьби зі зло­

правової освіти населення Бро­

чинністю,

варського р-ну на 2008-2010 р.р. 10. Про хід виконання Програ­

та охорони громадського поряд­

дою з питань розвитку охорони

ми раціонального використання і охорони родовищ корисних ко­ палин місцевого значення в Бро­ варському р-ні до 2010 р.

Про хід виконання програ­ ми укріплення берегів р. Десна на території Броварського р-ну. 12. Про хід виконання програ­ ми відновлення і розвитку сіль­ ської пожежної охорони в насе­ лених пунктах Броварського р-ну на період 2006-2010 років. 13. Про хід виконання район­ ної Програми реформування

11.

громадської безпеки

ку на території р-ну. 15. Звіт директора комунально­ го закладу "Броварська районна школа муніципального управлін­ ня та розвитку" про діяльність. 16. Про затвердження район­ ної програми "Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2010 р.". 17. Про затвердження район­ ної Програми зайнятості насе­ лення Броварського р-ну на 2010-2011 р.р. 18. Про уточнення назв населе­ них пунктів Броварського р-ну.

комунального

є

спільною

підприємства

власністю

тери­

торіальних громад сели 111 та сіл району.

Про погодження штатного

20.

розпису

комунального

підпри­

ємства "Броварське РайВУЖКГ"

БРР. Про

21.

рішення

внесення

6 сесії

ради У скликання від

NQ 58

:~мін

до

Броварської рай­

14.11.2006

"Про ставки єдиного по­

датку для фізичних осіб на тери-

торії Броварського р-ну".

22.

Про

списання

основних

засобів, шо знаходяться у спіль­ ній

власності

територіальних

громад сіл та селиш району.

Продовження на стор.

2


2 Субота, 21 nистоnаАа 2009 року

НОВЕ ЖИТТЯ

3емnнии вистvnають за зміни nлин житrв, .~ lfpгo Закономірними, а інколи й непередба- · ваціі, що п.ропонуєтьсв заІЩ'іnитй ·в найважливішому ~оку­

Леоніде

-

Володимировичу!

Вже понад місяць у населених пунктах району проходить об­ говорення проекту Закону Ук­

раїни

"Пра

внесення

змін

Конституції Украіни·~

до

внесе­

ного Президентом Украіни Вік­

тором Ющенком. Що можете сказати про попередні підсумки такого обговореня?

-

Насамперед, слід відзначи­

ти, що жителі району в своїй більшості

підтримують необ­

хідність внесення змін до чин­ ної Конституції України.

Це

пояснюється тим, що всі вже

втомилися від того протисто­ яння,

яке

протягом

ми

спостерігаємо

останніх років на

верхніх щаблях влади. Парла­ мент замість того, щоб прий­ мати необхідні суспільству за­ кони,

фактично

не

працює.

Спочатку, добиваючись влади шляхом

дочасних

парламент­

ських виборів, роботу Верхов­ ної

Ради

блокувала фракція

БЮТ. Опинившись в опозиції після

дочасних

ських

виборів,

парламент­ тепер

роботу

Верховної Ради блокує фрак­

ція Партії Регіонів. Стражда­ ють від цього, знову ж таки,

прості люди. Вони розуміють, що

Україна

опинилася

на

межі, коли до розвалу держави

залишилось зовсім небагато. Прірва, яка відмежовує інтере­ си простої людини і можнов­

чуваfІйМ'1 процf3СаА!'11 • час від часу ставить . переД суспільством нербхіJ:р;ІІсть вносит-и. зміни до поступального руху. І немає. серед нйхважливіших, fiK .зміни до. Основно­ го Закону, за .JJким має жити держава .й. кожен її громадя• нин, - Конституції Украіни. Своїми думками про проект,

менті, відмову від застарілих стереотип.ів І с(JрийнЯття й закріплеННfІ нов11х дідходів . У J)QЗYt-tlf1..ІІl 11..агальних проблем розбудОВИ . ГрйМSДRНСЬКОГО .ро$ВИТку• Кр8ЇІІИ ·. На ·. ЩJОХаННЯ

внесений Президентом держави Віктором Ющенком,

равління·; розвитку Л.В. СЛОБОДЯНЮК.

но~

редакціf поділився директор

Школи муніципального

уп­

ферендуму необхідно затверд-

дів" цих партій. У районних,

Конституції України. Дуже

жувати

Верховної

обласних радах почалося про­

важлива з них

впровадження

них конфесій, і всі громадяни

Це замкнене коло не-

тистояння різних політичних

інституту народної законодав­

Ради.

рішенням

-

ва. Тут проживають люди різ­

сил, окремі партії поставили за

чої ініціативи. Адже сьогодні

86 відсотків грома-

мету оволодіти адміністрати­

український народ, виборці не

України повинні відчувати, що вони проживають у своїй бать­ ківщині, яка однаково ста­

району вважає, що необхідно змінювати виборчу

вним та фінансовим ресурсом у регіоні. І, як результат, за­

можуть

виться до всіх мешканців.

творчу діяльність Верховної Ра­

Підтримуючи скорочення

систему з пропорційної за за-

мість плідної роботи з вирішен­

ди. Усім відомо: необхідні гро­

кількості народних депутатів,

критими списками мінімум на пропорційну за відкритими

ня нагальних проблем життя - боротьба за владу й

мадянам проекти законів мі­

люди пропонують різну кіль­

людей

сяцями, роками лежать у Вер­

кість: за кількістю виборчих

списками. А ще краще запро-

повноваження.

ховній Раді і не розглядаються

округів - 225 чол., по 10 чол. від кожної області+ м. Київ та

обхідно розірвати.

Більше дян

вадити борів.

змішану систему ви­ Люди

вже

не хочуть

-

Як мені відомо, значна час­

впливати

на

законо­

тому, що вони не влаштовують

тина людей не може визначи­

представників бізнесу. А їх у

м.

своєї

тись щодо пропозиції Президен­

270

долі, долі своїх близьких ви­

та України про запровадження

сьогоднішньому парламенті майже конституційна біль­

падковим людям, які прохо­

двопалатного парламенту. Як

шість.

Президент пропонує

Значна кількість пропозицій

дять у

Ви можете це прокоментува­

ввести в Конституцію норму,

надійшла щодо необхідності

ти?

віддавати

орган

вирішення

вищий

країни

законодавчий

за закритими

списками, заплативши своїм "вождям"

-

Севастополь, що складає чол., і 300, як запропону­ вав Президент України.

за якою громадяни в кількості

запровадження певних обме­

На мою думку, запровад­

не менше ста тисяч осіб мають

жень для громадян, що можуть

мільйонів до­

ження в Україні двопалатного

право вносити в парламент за­

бути

ларів США. Потрапляють туди особи далеко не високої мо­

парламенту сприятиме полі­ тичній стабільності в державі.

конопроект, який повинен бу­

всіх рівнів, як запроваджено в

ти

парламентом

ралі.

Це унеможливить блокування

позачергово.

багатьох європейських краї­ нах. Так, віковий ценз грома~ дян, які можуть бути обраними

2-5

Ховаючись за депутат­

розглянутий

обраними депутатами

ською недоторканністю, дехто

роботи

забезпе­

Заслуговує підтримки про­

з них займається злочинною

чить безперервність його зако­

позиція ПрезИдента України й

народними депутатами,

діяльністю. Такі факти вже ві­

нотворчої діяльності. Форму­

щодо посилення конституцій­

встановити не менше двадцяти

вання Сенату представниками від регіонів дозволить врахову­

них прав, свобод людини і гро­

трьох років, депутатів місцевих

сотків опитаних жителів райо­

мадянина шляхом скорочення

рад, сільських, селищних, місь­

ну

вати в його діяльності інтереси

до

ких голів

кожного

регіону,

замість сімдесяти двох, утри­

номічні,

національні,

домі всім. Тому більше вважають,

90

від­

що депутатську

недоторканність потрібно лік­ відувати.

парламенту,

його еко­

куль­

двадцяти

годин,

не менше двадцяти

пе­

Багато виборців вважає, що

турні особливості, що сприя­

ревірки судом обгрунтованості

голова районної, обласної ра­

висловлюються за повернення

застосування

запо­

ди повинен очолювати їі вико­

борів до районної та обласної

тиме цілісності Української держави. Оновлення Сенату кожні два роки на третину

опиту­

голови виконкому відповідної

ради.

сприятиме безперервності за­

вань, громадського обговорення

ради, як це пропонує Прези­

конотворчого

проекту змін до Конституції

дент України, закладає конф­

Адже

впровадження

під вартою для

-

ОДНОГО року.

Жителі району категорично до мажоритарної системи ви­

мання

чотирьох

слід

такого

біжного заходу.

навчий комітет. Обрання ще й

За результатами

-

жорсткої пропорційної систе­ ми виборів з впровадженням імперативного мандату на ре­

тичної стабільності та перед­

України

населених пунктах

лікт у стосунках двох посадо­

бачуваності в діяльності влади,

району ми бачимо: в основному

вих осіб: голови ради та голови

гіональному рівні суперечить

що

пропозиції Президента Украіни

виконкому.

дян району щодо змін, крім тих,

ний голова повинен бути депу­

сення змін до Конституції Ук­

вабливий інвестиційний клі­ мат, реформувати економіку та суспільне життя. Більш того, якщо ми оби­

знаходять розуміння

Почнемо з того, що вне­

багатьом положенн5.1м Кон­ ституції України, законам Ук­ раїни "Про місцеве самовряду­ вання в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншим

раємо євроінтеграцію, то слід

які вніс Президент УкраіНи?

раїни дасть змогу розірвати га­

законодавчим актам України,

зазначити,

татом районної ради за поса­ дою і представляти в районній

небний

Європейській хартії місцевого самоврядування, яку Україна

країн Європи існують двопа­

Вони досить цікаві і заслугову­

латні

ють на підтримку. Ось деякі з

раді інтереси своєї громади. Відповідно голова районної ради повинен бути депутатом

ладців, настільки велика, що може затягти в свою глибину і державу, і "й суверенітет.

-

Що позитивного, на Ваш по­

гляд, несе нова редакція Кон­ ституції України?

-

ланцюг

політичної

корупції, введений жорсткою системою

пропорційних ви­

дозволить

процесу,

створити

що

в

полі­

при­

більшості

парламенти.

Це

такі

в

й

під­

конкретні пропозиції від грома­

про те, що сільський, селищ­

-

Такі пропозиції надходять.

ратифікувала у 1977 році, та статті 25 Міжнародного пакту

країни,

як Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, Велико­

них.

так і до місцевих рад. Без узго­

про громадянські та політичні

британія, Литва. І наші най­

Конституції України запрова­

дженої позиції двох найбіль­

права.

фракцій

у

парламенті

Сформовані за новим зако­

(БЮТ і Партії регіонів), вне­

ном, районні та обласні ради

ближчі сусіди: Російська Фе­ Білорусія, Польща. Навіть така маленька країна,

дерація,

ви­

борців схиляється до думки

борів як до Верховної Ради,

ших

Переважна більшість

Чи надходять якісь

тримку.

Пропонується дження

закріпити

принципу

в

повсюд­

обласної ради і там представ­ ляти інтереси свого району.

До районної групи зі спри­

ності місцевого самоврядуван­

яння

ня. Це означає, що, наприк­

ренню проекту Закону Ук­ раїни "Про внесення змін до

громадському

обгово­

сти будь-які зміни до Консти­

не відображають інтереси те­

як Ісландія. І не можна сказа­

лад, землями поза межами на­

туції України неможливо. Це

риторіальних громад. Депута­

ти, що їм від цього гірше. Тому

селених пунктів розпоряджа­

Конституції України" на тери­

реально лише за доброї волі

ти далекі від цих інтересів, ад­

вважаю: і нам потрібно рухати­

тимуться сільські, селищні ра­

торії району продовжують над­

трьох-чотирьох людей,

ся в цьому напрямку.

є

же багато з них не проживає в

лідерами цих потужних полі­

які

територіальних громадах, інте­

тичних сил. Фактично україн­

ди, а не район. Є пропозиції

ходити пропоциції від грома­

Які ще пропозиції Президен­

закріпити в Конституції статус

дян.

реси яких вони наче й пред­

та України слід, на Вашу дум­

України як позаблокової дер­

частина їх буде врахована при

ський народ позбавлений кон­

ставляють у районній чи об­

ку, підтримати?

вирішу­

ласній раді. А насправді вони

жави. Значна частина вважає, що не потрібно запроваджува­

остаточному доопрацюванні

ституційного

вати свою долю. Адже навіть

представляють інтереси полі­ тичних партій, точніше "вож-

рішення

права

всеукраїнського ре-

-

-

Президент України пропо­

нує багато позитивних, не­ обхідних суспільству змін до

Ми

сподіваємось,

що

цього проекту.

ти Духовний Гімн України. У

Підготував

нас багатонаціональна держа-

Володимир ІВАНЕНКО.

LP@:IODlJ@LPill~[][}{][}{]ill ~@ 'О ~Zl ®LP@OO&CP(ge§:JCКS:@l! LP&~@[}{][}{]@lj СР~~ OOBm:\ 'О® ЛїJ~(giJ'@DlJ~ ~©©® LP@eк<:W

Про скликання

32

сесії Броварської районної ради

1

ської райради. 25. Про розгляд заяви дирек­

оренду майна, що перебуває у спільній сумісній власності те­

23.Про внесення змін шодо фінансування до Програми збе­ реження фондів трудового архі­ ву Броварського р-ну на 20082010 р.р. 24. Про результати фінансово­ господарської діяльності кому­ нального підприємства "Брова­ ри ІнформТехнологія" Бровар-

тора комунального підприємст­

риторіальної громади м. Брова­ ри Київської обл. та територі- · альних громад сіл та селиш

Закінчення. Початок на стор.

ва "Бровари ІнформТехнологія" Броварської райради. 26. Про затвердження тех­ нічної документації з норматив­ ної грошової оцінки земельної ділянки ТОВ "АЛ-КО Кобер". 27. Про затвердження Поло­ ження про порядок передачі в

Броварського р-ну. 28. Про затвердження методи­ ки розрахунку і порядку викори­

V

скликання

риторіальної громади м. Брова­ ри Київської обл. та тери­ торіальних громад сіл та селищ Броварського р- ну. 29. Про затвердження типових додаткових

угод

до

договору

оренди майна, що перебуває у

кому­

спільній сумісній власності те­ риторіальної громади м. Брова­

нального майна, що перебуває у спільній сумісній власності те-

ри Київської обл. та тери­ торіальних громад сіл та селищ

стання

плати

за

оренду

Броварського р-ну. 30. Про затвердження типово­ го договору оренди майна,

перебуває

у спільній

що

сумісній

власності територіальної грома­ ди м. Бровари Київської обл. та територіальних громад сіл та се­ лиш Броварського р-ну. ЗІ. Різне. Ю.І. КУШНІРЕНКО, голова ради.


Субота,

НОВЕ ЖИТТЯ

людей? Нагальною потребою вважає В . М. Литвин і скорочення кіль­ кості самих депутатів . У Верховній Раді їх не повинно бути більше ·трьохсот. На місцях , у тих же дея­

Броваршину частими візитами гостей не здивуєш. Практично не минає й тижня, щоб на їі теренах не nобували високопосадовці з

ти і впродовж багатьох років устиг зарекомендувати себе чесним, поміркованим і принциповим політиком , допоможе глибше зро­

Києва . І то зрозуміло. Регіон при­ столичний -своєрідний барометр. У житті мешканців міста й райо­

зуміти

ну, як у краnлині води , відбива­ ються й настрої людей, і їхнє став­ лення до тих чи інших подій, і бачення населенням шляхів роз­ будови держави, яка стоїть сьо­ годні перед вирішенням питання: реально бути чи не бути їй суве­ ренною й незалежною.

Непокоять ці питання моїх зем­ ляків, бо те, що твориться в Ук­ раІНІ, як нищиться їі колись по­ тужний економічний потенціал, народ залишається наодинці з численними невирішеними проб­ лемами, руйнуються моральні принципи, не може байдуже сприйматися

людиною,

котра

вважає себе патріотом . Тому зустрічі з кандидатом у Президен­ ти держави Володимиром Литви­ ном жителі Броваршини очікув~­ ли з особливим інтересом. Знали: Володимир Михайлович, котрий вирішив балотуватися в президен-

причини ,

шо

ких обласних радах, представлено по 120 депутатів. І це при тому, шо на одній території мешкає міль­ йон чоловік населення , а в іншій­ понад три мільйони. І для прикла­ ду: до складу міськради Москви

входить аж ... 35 депутатів. Є над чим замислитися?

заважають

Та й термін персбування в депу­

поступальному руху держави, вис­

татах треба обмежити . У Вер­ ховній Раді - до двох скликань . Влада потребує припливу свіжих сил - молодих, енергійних людей.

ловить власне бачення шляхів ви­ ходу нашого суспільства із тупика . І учасники зібрання в МКЦ "Прометей" не помилилися в своїх сподіваннях . В.М. Литвин відій­ шов від усталеного стереотипу політиків, котрі спілкування з

Але й виборці мають усвідомити: їхній вибір і Президента, й депу­ татів залежатиме тільк11 від них са­ мих. Тому запевнення й обіцянки ,

людьми розnочинають з програм­

якими б облесливими й приваб­ ливими не були, не повинні за­ тьмарювати розум і здоровий

ного виступу. Це була справді щи­ ра розмова кандидата в Президен­ ти зі своїми майбутніми вИбор­ цями. Побудував їі високий гість у формі діалогу з присутніми . І вже після першої ж відповіді на запи­

глузд співгромадян. Він же гото­ вий узяти на свої плечі увесь тягар побудови влади, нової за своїм змістом. "Якби я не вірив у власні сили , у здатність народу змінити життя на краще, не став би вис­ тавляти свою кандидатуру на об­ рання Президентом". Ці слова мо­ жуть бути лейтмотивом до позиції голови Народної партії щодо не­ обхідності змін в усіх сферах жит­

зал вибухнув бурхливими оплесками . Вони стали своє­ рідною підтримкою позиції Воло­ димира Михайловича всіляко до­ магатися відміни виборів депу­

тання

татів усіх рівнів рад за партійними списками . Таку зміну до закону треба внести ще до nрези­

тя .

дентських виборів, бо вже бачили,

А їх треба провести дуже багато

як за т.ими ж списками до парла­

Передусім, на думку В.М. Литви-

менту потрапляють олігархи. А з

'. --'

_.,. _ .__ .-. .

--,

;-

-· ,.

· ,,

<'У

· • ·· ..•

16

листопада у райдержадмі­

иістрації відбулася розширеиа апаратна иарада, яку провів го­ ловаРДА А.М. Мазур. В й роботі взяли участь голова

районної ради Ю.І. Кушнірен­ ко, заступники голови РДА та райради, начальники управлінь, відділів та служб РДА, керівни­ ки районних структур, сільські та селищні голови. А.М. Мазур привітав з про­ фесійними святами працівників сільського господарства, радіо­ мережі і зв'язку. Під час наради було розгляну­

то низку питань, серед яких такі злободенні, як грип і земельні питання,

зокрема

видача

дер­

жавних актів, а ще- розміщення рекламних щитів, підбиття під­ сумків

сільськогосподарського

року, перспектива розвитку тва­

ринницької галузі на Бровар­ щині, стан районного радіомов­ лення, закріплення дільнич­ них інспекторів за сільськими, селищними радами, робота зі зверненнями громадян та ін. Отримали учасники наради та­

кож · рекомендації з підготовки до наступних виборів Президен­ та України, ознайомилися з пи­

таннями, обговореними на об­ ласній нараді . Валентина КОВАJІІВСЬКА.

ЗІ питання було винесено на порядок денний засідання виконкому Броварської міськради, що відбулося ие­ щодавно під головуванням в.о. міського голови Ігоря

сунків з партнерами-спо­ живачами . Але якщо в січні це особливо відчувалось, то · зараз підприємства посту­

Заслухавши інформацію,

пово нарощують обсяги виробництв і виходять з кризової ситуації, поліпшуючи показники своєї

яку надала в. о. начальника

діяльності. Тому серед зав-

Сапожка.

управління економіки Те­ тяна Поліщук, члени ви ­ конкому прийняли низку рішень стосовно підсумків

виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Бро­ варів за 9 місяuів поточно­ го року. Доповідач деталь­ но

ро­

охарактеризувала

боту всіх сфер життєдіяль­ ності міста. Назвемо деякі з них. Наприклад, за 9 мі­ сяців у Броварах реалізова­ но 26 інвестиційних проек­ тів, обсяг реалізації про­ мислової продукції за цей

час склав 377, І мільйона гривень, обіг зовнішньої торгівлі склав І 06231,6 ти­ сячі

доларів.

Наслідки

світової фінансової кризи не

могли

не

вплинути

на

стабільність роботи пере­ важної більшості підпри­

дань,

що

стоять

перед ви-

конкомом, управліннями, відділами, організаціями та підприємствами нашого міста, залишаються забезпечення темпів зростання життєвого рівня броварчан за рахунок збереження та створення нових робочих . місць, погашення та недо­ пущення заборгованості з виплат зарплатні, своєчас­ ної і повної сплати по­ датків, зборів до бюджетів усіх рівнів та інші. Під час засідання було за­ тверджено звіт про вико­

нання бюджету міста за 9 місяців 2009 року - по доходах у загальній сумі 147267,7 тис. грн., по ви­ датках - 153220,1 тис. гри­ вень. Констатується певне зменшення

надходжень

з

доходів загального фонду:

ємств, внесли розлад до ро­ ками

налагоджених

Закінчення на стор.

4

3

інший шлях - шлях боротьби за майбутиє України, зміиу її нинішнього курсу, який веде до повиого роз­ валу. Він - це Литвин. І •tac його настав. інвентаризацію

як ц і умови виконуються. Товсто­ суми, котрі отримали в користу­

дИТЬ nідтрЮ1КИ В уряді 'ICpCJ брак коштів , але nри бажанні їх можна знайти. Хоча б за рахунок об~tе­ ження верхньої "стелі" nенсії де­ сятьма тисячами гривень.

Говорячи про демографічну си­

колінь ,

туацію в державі іі соціальний за­ хист молодих ci\tcii. гість бровар­

зберегти,

чан

нали свої обіцянки? Ось до чого

спеціального фонду, де б акучу­ лювалисн кошти , шо ВІ·Іділяютг.ся nри народженні дітей, на соціаль­ не і молодіжне будівнишво. З'яв­ ляється молода сі~t'я - хай бере

вання

багатьох

надбання

по­

обіцяли й робочі місця й виробництво мо­ дернізувати, й соціальну інфраст­ руктуру утримувати ... Чи ж вико­ мають докласти рук органи влади,

відновивши тим са:»tим соціальну справсдли вість. Стосовно продажу землі, то нинішній спікер nарламенту вва­ жає, що за існуючого мораторію на їі продаж найбільшим нашим багатством має розnоряджатися спеціально створений Земельний банк . На місцях же , як у тих же Княжичах, жителі яких звернули­ ся до В.М. Литвина з проханням розібратися з численними пору­ шеннями

земельного

законодав­

ства, у кожній сільраді має бути схема з чітким зазначенням зе­ мельних угідь , ділянок, докумен­ ти, кому і на яких підставах вони виділені. Цілий блок запитань, із якими зверталися до Володимира Ми­ хайловича, стосувався соціально­ го захисту різних категорій насе­ лення - дітей війни, nрацівників сфери , пенсіонерів. Відповідаючи на них, кандидат у Президенти зауважив: саме його фракція зініціювала прийняття

соціальної

кредит на

створсннн

за

висловився

nридбання, будівнrш­

тво житла. При народженні rгср­ шої дИТИНИ КрСдИТ З ~Іе ІГLІJУСТЬеЯ нzt чверть, другої - наnоловину, третьої- весь тягар кредrпних зо­

бов'я зань бере на себе держава. Са~ІС Така СІІСТс\Іа діЄ В багал,ох країнах світу, іі у їі сфсктrшності нікого nерсконувапІ не треба. Понад дві го д ини трнвала зустріч В . М. Литвина із жrпсюrщJ Броваршини й інших регіонів сто­ личної області. Не було. зJ.астьсн, жодної сфери життя, нкої б не торкалися

заnитанни

внборttів.

Проблеми тарифів на ко\rунальні послуги й обороноздатності дер­ жави, відродження села й ко­ рупція у верхніх ешелонах влади про все це говорив Володюtир Михайлович зважено, аргументо­ вано й переконливо. Він уnевне­ ний: доклавши максимум зусиль, можемо й nовинні зробити все можливе , аби й ми самі ,.д іти, вну­

ки-правнуки наші горднлися, шо назва якій -

Верховною Радою закону про дер­

живуть у державі.

жавні гарантії й соціальні стан­ дарти. І хоча документ не знахо-

Україна. Володимир НЕБРАТ.

Всесвітній день дитини 20 листопада світова спільнота відзна•tила 20-річчя nрийняття Конвенції ООН про права дити­ ни та Всесвітній день дитини . Конвенція про права дитини, прийнята резолюцією Генасам­ блеї ООН 20.11.1989 р., була ра­ тифікована Україною постано­ вою ВР України від 27.02.1991 р. N~ 789 та набрала чинності для України 27.09.1991 р. Конвенція - перший міжна­ родний договір, що встановлює міжнародні стандарти захисту прав та інтересів дітей; угода між країнами, в якій записано, як

уряд кожної країни має дбати про дітей. Відзначаючи Всесвітній день дитини, Міністерство юстиції Ук-

раїни

вом

сnільно

з

Дитячого

Представницт­

фонду

ООН

(ЮНІСЕФ) в Україні звернулися до всіх: "Кожна дитина на всій те­ риторії України має бути захище ­ ною". Під цим девізом пройшов ряд правоосвітніх заходів і в на­ шому місті та районі.

Необхідно ще раз привернути увагу дорослих до

надзвичайно

важливого питання

- забезпечен­

ня захисту nрав та інтересів дітей.

Чужих дітей не буває, якщо дити­ ну не можуть захистити рідні

-

це

повинна зробити громадськість .

Тетяна МАРІЙКО, начальник Броварського міськрайонного управління

юстиції.

6РОВАРОЬИА ' ОДПІІНФОРМVt::

У вас

·

веnикі 6орrи

Броварська об'єднана держив­ иа

податкова

інспекція

пові­

1.11.2009

домляє, що стином ни

року загильиа сума податкового боргу по місту Бровари та ра­ йону стииовить

90,4

млн. грн.,

в т. ч.: терміном до 90 днів- 7, 7 млн. грн., борг платників, до яких

вживаються

гнення,

заходи

nередбачені

давством,

- 50, І

стя­

законо­

млн . грн., в т .

ч. : борг, який стягується всу­

грн.,

борг

"Броварський завод будівель­ них конструкцій" (М.І. Дудар)670,0 тис. грн., ДБК "Меркурій" (В.І. Бєлік) - 815,8 тис. грн., ТОВ "Бобрицьке" (С.Г. Малю­ га)- 80,4 тис . грн . Марина БЕРЕГУН,

начальник відділу

підприємств-бан­

погашення прострочених

32,6 тис.

З діючих

більші суми nодаткового боргу мають: Казенний завод порош­ кової металургії (А . М. Тонко­ вид)- 3712,8 тис. грн., КП "Бро­ вариводоканал" (М . Ю. Чи­ паченко)- 1491,7тис. грн., ВАТ

тис.

довому порядку, крутів-

сто-

року

почуватися на парламеитській лаві. Та він обрав

на, слід зробити

.,.., .. __.... ......,·,-,.,,,.,... --,;~'-'х-··

fовориnн про нa6onlne Видіпено кошти на Оорот~Оу з rрипом

2009

ши "під парасольку" якоїсь політичної сили і привівши до присяги нового Президента, спокійно

приватизованих підприємств, з'ясувати : коли , за яку ціну, на яких умовах вони приватизовані, і

:< V РАЙДЕРІtсАдМІНІСТ~АЦІІ.' ~ -,·.-

11истоnада

кандидатів і докторів наук. Міг би, зрештою, став­

Він міг би обрати для себе іншу долю і спокійно по­ чуватися на посаді керівника "країни в країні"- рек­ тора КДУ імені Т.Г. Шевченка, бути постійио за­ требуваним і на виду в усіх. Міг би присвятити подальше життя науці, й маючи довічиу стипендію академіка, в тиші кабінету, бібліотек чи архівів пи­ сати нові статті, монографії, книги, готувати ними - їхні водії, секретарі, маса­ жистки . Де вже їм , діставшись до верхніх щаблів влади, дбати про

21

- 45,6

грн.

підприємств

най-

податкових зобов 'я зань Броварської ОДП І.


4 Субота, 21 nистоnа,Аа 2009 року

НОВЕ ЖИТТЯ

nитаннн створении мережі державних аnтек оvде вреrvnьовано Прем'єр-міністр

України

Юлія Тимошенко нагадала, що 11 листопада Уряд ухва­ лив рішення про створення в Україні мережі державних аптек у державних і кому­ нальних

медичних

закладах.

"День - два, і ми остаточно ухвалимо рішення, на базі якої структури ми таку мере­ жу створимо", - повідомила Голова Уряду. Окрім того, Ю. Тимошенко зазначила,

що аптеки мають бути від­ криті при всіх державних ме­ дичних закладах країни. За словами Ю. Тимошен­ ко, є проблема, пов'язана з тим, що за останні десятки років більшість аптек стали приватними. При цьому вона зазначила,

що

аптеки

по­

Ю. Тимошенко підкресли­

ла, що в Україні необхідно

створити Державний реєстр медичних препаратів із за­ значенням фіксованих опто­ вих цін на медикаменти для того, щоб не допустити спе­

куляцій з цінами на ліки.

податку з доходів фізичних осіб та сплаті за торговий па­ тент,

але

перевиконання

з

таких податків, як плата за землю та місцевих податків і зборів (ринковий збір). Вивчалось питання про ро­ боту зі зверненнями громадян у відділі у справах сім'ї та

Петро БАБИЧ,

депутат Броварської районної ради.

нескладної рецептури.

молоді - за І О місяців 2009 року зареєстровано 287 заяв броварчан. У більшості з них

тичних закладів міста ліками

Затверджено перелік місць

та витратними матеріалами у зв'язку зі спалахом ГРВІ та грипу. Головний лікар ЦРЛ Валентин Багнюк . інформу­ вав про спідситуацію в Бро-

на території Броварів, що відводяться для встановлен­ ня агітаційних наметів для

варах, наголосивши, що всі

України. Представники полі­ тичних партій, які беруть

медзаклади переведені на посилений протиепідемічний

режим,

в

стаціонарах

введено карантин. Після затвердження на сесії міськра­ ди, найближчим часом буде виділено 130 тисяч гривень, які будуть витрачені на за­

проведення

передвиборної

агітації з виборів Президента

участь в перегонах," поперед­

ньо узгодивши зі спецвідді­ лом

з

контролю

за

станом

Усі

ГРВІ. Також у цей час по­

звернення були розглянуті в

трібно забезпечити безпе­ ребійну роботу відділення швидкої медичної допомоги:

благоустрою та зовнішнім ди­ зайном міста, встановлять на­ мети у спеціально відведених місцях, які не заважатимуть городянам у звичному режимі пересуватись по місту. Також були розглянуті пи­ тання, пов'язані з роботою відділів з житлових питань та капітального будівництва, управлінь праці та соцзахис­ ту, містобудування та архі­

ліки та пально-мастильні матеріали зараз, як ніколи, тре­ ба вчасно постачати медич­

тектури, служби у справах дітей, з ·яких були ухвалені відповідні рішення.

порушувались питання оздо-

ровлення дітей, надання матеріальної допомоги, соці­ до

купівлю лікарських засобів та медикаментів, що вкрай необхідні під час лікування

навчальних закладів на піль­

важких ускладнень грипу чи

ального

гових

захисту,

умовах та

вступу

інше.

установлені законодавством терміни. В оперативному режимі бу­ ло схвалено програму додат­

кових заходів щодо забезпе­ чення лікувально- профілак-

,

ним службам.

Лариса ШАПКА.

·;· _ _·_.-_а_.\і!_•···~.",~-··,"'···_'·.··_"~. • ..· "*"'•-:;:!._1:_1_.1_!8_. л..............kд:!!ІІІІІІ· · · .tJIU,!-1. ,,.,,., . . . . ,",·"'"'-I.IIA(t-.lll'&lllt!d:""'&"*'*._

\liftOIIAPCJI'И.fUIDІf.lвull· ~~:np_,·a~IIJ:_· ........, •..•.·..•.....•", ................

8

8

8

8

зультатами перевірок керівни-

8

На захистІ nрав ІНВаІІІДІВ ::с~~з:::і~;r~~а;~~ Від11овідно

до

ст.

4

Закону

виявлених

порушень.

В ре­

вання, які розглянуті, та вжито

Украіни "Про основи соціальної

зультаті тут було встановлено

відповідних заходів щодо вияв-:­

захищеності

пандуси.

лених перевіркою порушень за­

інвалідів

в

Ук­

раіні" діяльність держави щодо

Суттєві порушення виявлені

Запитання - залишилися Став історією цьогорічний чемпіонат Броварщипи з футбо­ лу. Детальний аналіз усього ходу першості, тенденцій, що в ній намітилися, - ще попереду, але "по гарячих слідах " усе ж варто акцентувати

винні не тільки продавати готові медикаменти, але й са­ мостійно виготовляти ліки

Видіnено кошти на 6ороть6у з rриnом Закінчення. Початок на стор. З

Чемпіонат фінішував.

конів.

Також за результатом

інвалідів виявляється у ство­

Броварською

міжрайонною

проведеної перевірки одного з

ренні

прокуратурою

під час

пере­

керівників комісії притягнуто

медико-со­

до дисциплінарної відповідаль­

увагу

на

певних

моментах. Спочатку про ос­ танній тур, який дозволив роз­ ставити всі крапки над "і" в турнірній таблиці. Із майбутнім чемпіоном усе стало зрозуміло ще після пер­

шого кола. Погребівська ко­ манда, укомплектована справді класними футболістами, не за­ лишила суперникам ніяких шансів і заслужено стала най­ сильнішою. А от питання, хто займе друге - третє місце, зали­ шалося відкритим буквально до останніх секунд поєдинку в Та­ расівці, де місцева команда приймала сусідів- шевченківцін ("Локомотив"). Господарям бу­ ла потрібна тільки перемога, аби зберегти відрив від ди­ мерців у одне очко. І вони здо­ були й, забивши гол іще в пер­ шому таймі й утримавши пере­ вагу до фінального свистка. Друга сходинка в турнірній таб­ лиці дісталася минулорічному бронзовому призерові першості цілком заслужено. Димерська дружина опустилася на сходин­ ку нижче

-

стала третьою.

Серед інших матчів туру ви­ ділимо перемогу в гостях бог­ данівцін над сусідами з Кали­ нівки і нічию - 0:0 у Рудні, де місцева команда приймала пред­ ставників Требухова. Як і очі­

також світильнянці й гоголівці та плосківці й семиполківці. Лідер- команда з Погребів-не мала проблем у Заворичах - 7: І, поставивши

панемент

кувалося,

поєдинок

виявився

напруженим. Це була не єдина

нічия туру. Мирно розійшлися

тим

самим

пере­

можну крапку в сезоні. Можна сказати однозначно: сезон видався напрочуд ціка­

вим. Окрім чемпіона й призерів у багатьох матчах на високому рівні грали руднянські й тре­ бухінські футболісти. Немає сумніву, що саме вони здатні втрутитися в суперечку за спор­

тивні вершини районного мас­ штабу в наступному сезоні. Він обіцяє бути напруженим. Чо­

му? Неозброєним оком поміт­

умов для задоволення іх потреб

яка діє на території міста Бро­

у відновленні здоров 'я, створен­

вари.

Встановлено, що інва­

після втручання прокуратури

ня всіх сприятливих умов для

лідність встановлювалась гро­

та внесення відповідних при­

життєдіяльності людей, з яки­

мадянам комісією не у пов­

писів всім сільським та селищ­

плані. Позитивний момент? А

ми доля обійшлась жорстоко.

ному складі,

ним

хто заперечить! Але окрім пат­ ріотичного почуття за ним кри­ ються ще й певні намагання ба­ чити свою команду тільки на верхніх сходИнках турнірної таблиці. За будь-яку ціну! Тому й вдаються до послуг "варягів" футболістів, котрі хоч і не меш­

політичних, вих

У

і

економічних,

соціально-побуто­

соціально-психологічних

2009

р. Броварською між­

районною прокуратурою про­ ведено ряд перевірок щодо до­

вірки діяльності

ціальної експертної

вимогам

комісії,

що суперечить

чинного

законодав­

ності. У

поточному році,

головам

Крім

того,

Законами

Ук­

Броварщини,

керівниками Цих органів само­ врядування

ства.

тільки

подано

звіти

Київського обласного

до

відді­

раїни "Про основи соціальної

лення Фонду соціального за­

сфері забезпечення прав осіб з

захищеності

хисту

обмеженими фізичними мож­

раїні",

ливостями, насамперед закон­

валідів в Україні" передбачено

І насамкінець хотілось би за­

ності дій органів виконавчої

надання необхідного соціаль­

уважити, що ті чи інші пробле­

влади та місцевого самовряду­

ного захисту інвалідам у виг­

ми виникають у кожної люди­

вання. Тільки після втручання

ляді

індивідуальних програм

ни. Тільки здоровій, молодій

прокуратури суттєво поліпше­

медичної, соціальної, трудової

людині впоратись із ними лег­

держання

законодавства

у

інвалідів

в

Ук­

"Про реабілітацію ін­

про

працевлаштування

інвалідів.

но стан облаштування об'єктів

реабілітації та адаптації.

Од­

ко, а що робити тим, хто нале­

соціальної інфраструктури за­

нак, такі програми не розроб­

жить до категорії осіб з обме­

собами безперешкодного до­

лялись або ж розроблені про­

женими

ступу до ни.х інвалідів. Після

грами не· відповідають нормам

востями? Далеко не кожен ро­

внесення приписів сільським

законодавства.

та

повідність

фізичними

можли­

кають на Броварщині, зате діють на полі справді майстер­ но. Звісно, задаремно вони на майданчик не вийдуть. Суми гонорарів називають різні - від 100 до 250 гривень за гру. Ті ж команди, котрі не мають змоги утримувати "залітних птахів" чи не хочуть цього робити, прак­ тику підсилення суперників та­ ким чином сприймають неод­ нозначно. І мають рацію, бо

невід­

зуміє, наскільки важливі для

втрачається сама суть справед­

закону

людей з обмеженими фізични­

ливого спортивного суперниц­

І О шкіл у

індивідуальних реабілітацій­

ми можливостями підтримка і

цих селах були обладнані пан­

них програм, розроблених ме­

захист. У першу чергу це обо­

дусами для безперешкодного

дико-соціальною експертною

в'язок державних органів, під­

доступу до них дітей-інвалідів.

комісією, інваліди позбавлені

приємств, установ та органі­

можливості отримувати соці­

зацій.

селищним

головам

варського району

Крім

того,

Бро­

прокуратурою

внесено приписи керівникам

Через

вимогам

альну допомогу.

Тетяна ЛАВРЕНЮК,

комунальної аптеки міста Бро­

Аналогічні порушення вияв­

помічник Броварського

вари та Броварської районної

лені під час перевірки у Бро­

міжрайонного прокурора,

дитячої лікарні про усунення

варській дитячій лікарні. За ре-

юрист З класу.

самі спортсмени, і вболіваль­ ники команд. Цього потребує сам футбол. Якоюсь мірою узагальнююча картина цьогорічного футболь­ ного сезону була б неповною, якщо не згадати upo осінній кубковий турнір. Иого фінал, де зустрічалися давні знайомі погребінці й димерці, відбувся минулої неділі в Рудні під аком­

но: футбол на Броварщині де­ далі більше стає проявом влас­ них амбіцій впливових людей. Здавалося б, що в цьому пога­ ного? Людина має бажання й знаходить можливостj допома­ гати землякам і в фінансовому, і в організаційно-моральному

правових,

йдуть. Місцеві гравці не мають можливості вийти на поле, а натомість заїжджі, роблячи футбол біЛЬШ ВИДОВИЩНИМ, просто комерціалізують його. Цьогорічний чемпіонат райо­ ну загострив іще одну пробле­ му - суддівства. Обслуговують матчі представники команд­ учасниць. Як правило, колишні й діючі футболісти. Але окрім браку досвіду, деякі з них від­ значаються ще й яскраво вира­ женою необ'єктивністю, відвер­ тою прихильністю до тієї чи ін­ шої команди. Що за цим кри­ ється? Знову ж таки певний розрахунок і чиїсь інтереси. Ось до чого мають докласти рук і райспорткомітет, і федерація футболу. Справді, кваліфіко­ вані арбітри на кожну гру нашої першості не приїдуть. Значить, треба шукати вихід на місцево­ му рівні. Зупинився лише на двох гос­ трих проблемах, що впливають на рівень організації футболь­ ного господарства району. А їх набагато більше. Дуже добре _було б, аби федерація футболу й інші зацікавлені структури від спорту знайшли можливість на якомусь зібранні всебічно обго­ ворити ці животрепетні питан­ ня життєдіяльності місцевого футболу і зупинитися на прий­ нятних для всіх рішеннях. Пе­ реконаний, що цього хочуть і

тва. Яка команда комплек­ тується такими футболістами більшою мірою, а де їх практич­ но немає, учасники першості добре знають. Тому заяви функціонерів про необхідність збільшення кількості "чужаків" сприймаються

неоднозначно.

Та й на користь розвитку спор­ ту в районі такі маніпуляції зі складом команди аж ніяк не

нудного

листопадо­

вого дощику. Очікувану напру­ жену гру численні глядачі по­ бачили тільки в першому таймі, який димерці виграли з міні­ мальним рахунком - І :0. У дру­ гій половині зустрічі все стало на свої місця. Чемпіон району заграв широко, з частими пере­

дачами на ,фланги. Захист ди­ мерців став просто валитися й голи посипалися, як із рога дос­ татку - один, другий, третій ... Впадало у вічі й уміле вико­ ристання командою з Погребів стандартних положень. Три з п'яти забитих голів опинилися в сітці воріт суперника саме після них. У другій половині поєдинку

димерська

дружина

хоч і створила кілька голевих моментів, але так і не змогла нічого серйозного протиста­ вити чемпіонові. З рахунком 5: І на користь "Десни" з Погребів завершилася ця зустріч, і кубок знову "їде" на Придесення. Після цього відбулося наго­ родження переможців обох турнірів. Почесний голова фе­ дерації футболу Броваршини голова районної ради Ю.І. Ку­ шніренко, заступник голови райдержадміністрації А.В. Де­ менко, голова райспорткоміте­ ту В.М. Федянін вручили капі­ танові команди "Десна" кубки, грамоти та комплекти медалей за перемогу в чемпіонаті та куб­ ку району з футболу. Такі ж комплекти медалей та грамоти були вручені й призерам - та­ расівцям і ди мерцям. Нагороди отримали й краща суддівська бригада на чолі з В. В. Шустем (Тарасівка), а також шість кра­

щих футболістів сезону. Серед них - представники команд Се­ миполок, Требухова, Калинів­ ки, Погребів, Великої Димер­ ки. Найсильнішим футболістом сезону визнано Дмитра Ваку­ ленка (Тарасівка). Володимир НЕБРАТ.


Субота,

НОВЕ ЖИТТЯ

Знайомтеся

-

21

ІІистоnаАа

2009

року

5

дві Ольги

Сьогодні на шпальтах ''Нового життя"

-

вірші броварчанки Ольги Костікової та Ольги Щиголь із Зазим 'я ~авнича справа та редагуван­ ня". З жовтня цього року пра­ цюt; літредактором газети ,; ,{.'НОflf. ::життя". : Вірші ,дочсіJlа

лячку О.П. Швидак було надру­ ковано 2 травня ц. р. Перед знайомством з віршами Ольги

ня, найніжніша матуся й бабця,

учасником а . Уnорядником)

мeifffiri/luщe. [і стаж медсестри

в.Зазим.'і. У 1964 році закінчила

одна з постійних прихожан хра­ му Святого Воскресіння. Ольга Федорівна закохана в свій квітучий край, у рідне Зазим'є. Тут її коріння, що живиться

збіркrІ ·.поезій

- 40рдкі8:

ківський поріг, із якого пішла

писаmи підліткам. На" остан­ ньому курсі університетустала "Простір по­

Федорі{Jни - кілька слів про іх автора~ Народилася у 1938 році

соками землі. Тут той бать­

f.ж;е10років"" на за­

вона в життя. Тут та стежи­

чуттів" (2009). Ольга Щиголь не вперше дру­ кується у нашій газеті. Вірші почала писати ще в школі. У

кінці· : сеіlа Зазим'є, де знайти Ольгу Федорівну Щиголь, вам

50-х роках минулого століття

відразу назвуть вулицю і розка­

Г.П. Соловей у передмові до збір­

вона дебютувала на шпальтах нашої газети, тоді ще "Стаха­ новця ". Повернення до газети відбулося через багато fliт. Рср­

жуть, як відшукати її охайну садибу, де солодко й п 'янко пах­

ки віршів Ольги Щиголь "Тут моє коріння, тут моя земля·: що вийшла у 2008 році.

маційних технологій і управ­

повідь О. Ф. Щиголь nід'іtазвою

соіlов'і; Прекрасна людина, хо­

ління за спеціальністю

"Мати-героїня" про св()ю зем-

роша сусідка, дбайлива господи-

Ольга Костіково народилася у 1986 році. У Броварах виросла, ходила до школи. У 2009 році закінчила Кременчуцький уні­

верситет економіки, інфор­ "Ви-

Про віллу і косmюми від кутюр.

І вештатись надутим, як снігур.

Длякогось є важ:ливою культура: Гламурні безголосі співаки, Чужа і примітивна режисура, Дурненькі розмальовані дівки.

ВЕСІЛЛЯ ЧИ ПОХОРОН? (Усмішка) Галина Талай , пенсіонерка із мінімальною пенсією, взя­

ла кредит у банкУ і .купила собі DVD-пporpaвaч. Приїха­ ла додому і ввімкнула . музику на всЮ котушку: хай знають, що і вона не відстає · від мо­ лоді!

Тихе, спокійне село, в яко­ му живугь майже одні пен­ сіонери, сполошилося. - Чи це сватання гуляють у Гуленків? - гадала баба Настя, пораючись на городі . - Чи мо­ же іменини у Валентини? А може внуК: у Надії вродився? Дев'яносторічна глуха баба Таня вийІШІа погрітися на со­ нечку. Почула, як хтось голо­ сить на сусідній вулИці.

- Царство небесне ГрИ ­

горію, - перехрестилася ста­ ренька. - Відмучився. Певне, діти Приїхали з міста і голо­

сять. Мабугь, завтра і ховати­ муть. Наче й півча співає ... Виходить; учора помер. Бач, ніхто й не сказав мені. І ба-

шувала з усіма. Щедро ділилася

теплом своєї душі, дарами свого саду-городу. Разом з іюиими криничанами 18 травня, у день вшанування Кобзаря, взяла участьупоетичному фестивалі

Кілька місяців тому О. Щи­ голь уперше прийшла на засідан­ ня "Криниці" і одразу потовари-

,

"Кришталеве перо".

* * *

І життя у прикрощах снує.

Затягує попругу

У кулак і плаче, і регоче,

Шматує по сторінці календар, Гостей частує медом та млинцями І любить з фруктів сушених узвар.

Тобі життя.

Клопоту родині завдає.

Не смій терпіть наругу,

А коли до тями прийде враз

-

Просить милість Божу на пораду,

Ну, що я зможу вдіять ?! Допомогти ?.1 Остуджену надію Голубиш ти.

Щоби стало з пам'яттю гаразд...

* * *

Колись вона згарцює

Ніжний звук незрозумілий

У небуття.

Вдерся в мій священний вимір.

Зістаришся, не вчуєш;

В простір чистий і глибо!(щ/,

Моє дитя.

За туманами зЬІбкой глуши. все невловиме, все мінливе,

Отоді сш.ш собі не рада ...

Моє дитя.

чёрной меткой тепла Залег;ю отраженье души: Без обмана, без грусти, без бали и зла, -

усе рухливе, все живе.

Минає все у світі тліннім,

так поетично написала

А хтось чекає зиму зі снігами,

В бледном бархате мхов

Хтось вперто перечитує трактати Про досліди поважних лікарів,

а у нетліннім - навпаки:

-

Загубила па.м'ять дні та ночі

Посреди желтовато-зелёньvс болот, Что томятся под гнёто.м трясин, Замерцал, зоблестел и уплш огонёк В безмятежность зеркальньvс низин.

Хтось хоче записатися до братства

і поїзди; і літаки.

"

Ольга ЩИГОЛЬ

ЗЕЛЕНЬ/Б ГЛАЗА

Хтось мріє про незлічені багатства,

минають станції, країни,

ки...

МОЄДИТЯ

Хтось мріє простягнутися на пляжі, Зануритись руками у пісок, Босоніж влітку хлюпатись в калюжі І слухати старий російський рок.

** *

небузок, буйно цвітуть вишні, а в саду, між дерев, заливаються

на, ho якій сходяться до теплої маминої хати її діти та ону-

І схрещувати види комарів.

НАСОЛОДИ ЖИТТЯ

Пишу по синьому небесним, а по небеснім - голубим. Минають літа, зими, весни і осеней космічний дим,

"Запитайіпе. в будь-Якому

ПродовжjІЄ;незвідане шукати

Ольга КОСТІКОВА

Марія ОВДІЄНКО

служеному't!ідпочинку; але...

Спантеличuв сон і спокій.

Тоді Зітхнеш і скажеш: - Таке життя!..

Я вві сні і вже проснулась.

Його в руці не зважиш,

Ще в постелі. Звук втікає,

Моє дитя!

Лиш неспокій залишає.

Не впіймаю. Все минуло.

все в хвилі Летині прозорі із часом кане, крім душі,

У вічностіЛагуну си(Jу .· неперебутне все пливе.

А влада, слава, нагороди

-

це суєта зі всіх суєт.

окрім живлющої ідеї і Бога, котрий всюдисущ. Скидаю із душі своєї вагу суєтних шкаралущ.

минають навіть і народи, як іхні владці без кебет. Галактики, планети, зорі і астероїдні дощі -

На серці радісно й тривожно, а душу туга обляга. Торкнися, Господи всеможний, душі моєї і чола.

тюшку чуги. Ще на одну вдо­ ву побільшало в селі. Вимира­ ють люди ... Шкода, молодий ще.

- А може й не Григорій по­ мер? - гадала баба Таня. - А може Вірка Остапенкова? Теж негодна, після інсульту. · Там є кому голосити'. Хоч би якадушалройІШІа мимо, щоб запитати

...

Софіє, Софіє! - закричала бабуся, забачивши сусідку. Ось зЮІЩи! Скажи, у кого по­ хорон? - Я не знаю, - зупинилася жінка, - Не чула нічого. - Як не чула!? А голосить хто? - То музика, бабо! Талаїха ввімкнула. - Музика?! То вона голосить

-

на все село? А я вже не заодну дyr.uy' помолилася. - Хіба то музика?!- обурилась старень­ ка. - Завивають, наче не перед добром. Колись було , як заспівають, то не сплутаєш похорон із весіллям . Хай Бог простить!..

, Віра ХОЛОШВІЙ.

Тамара БОНДАРЕНКО

'* '* '* Мамо, пригорни, моя люба, донечку,

Засвітися весняним сонечком.

Поцілуй, мов цілющим дощиком,

Поділись свого досвіду кошиком.

* * *

У підсвідомості

багато секретів, та чи варто намагатись

розкрити їх?

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО

* * *

Ми з тобою однаково далекі, Байдуже, де ти У Хорватії чи на Хортиці.

* * *

Mernpo знову поїде над Дніпром. Вода знову народить сонце.

Сонце - тільки золотий пором

Із перепочинком у кожній затоці.

Олена КАПЛУН

Таїсія МЕЛЬНИК

СКОРО В ДОРОГУ Скоро в дорогу. Пропели закатЬІ Взмахами огненньvс птиц.

Ветер взовьётся, срьtвая заплатьt

С жёлтьvс потёртьvс страниц. Краєшком глаза взирая на чудо,

Чувствую каждьtй свой шаг. День не из.мерить разбитой посудой. Тьt не ремесленник - маг! СтенЬІ обрушились, дальше - свобода, Полно держаться за прах. Ждёшьменя, брат мой, у самого входа С нашей мольбой на устах.

Пізнати світ

'* * * -

то справжнє свя то.

О світемій! В тобі таких багато! І я лишень одна з твоїх картин.

А ти, як степ безмежний.

Я, між тим, Дивлюсь на тебе і від щастя плачу. Я вдячна Богу, що тебе я бачу, Що звуки чую, чарівні пісні, Що я існую, і ти Є в мені. Ступаючи, затримую свій погляд На світлому. Не збочив би світогляд. Промінчик сонця в серці виграє, То щастя, то пробудження моє.

Сторінку підготувала Валентина КОВАЛІВСЬКА.


6 Су6о'І'а, 21 ІІИС'І'оnада 2009 року ПОНЕДШОК 23 JІИСІОПАДА УТ-1

06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.45 Православний календар

06. 10, 07.00, 08.00 Новини 06. 15, 07.15, 08. І О Спорт 06.20 Аграрна краіна 06.25, 07.20, 08.15 Погода 06.ЗО, 08.25 Мультфільм 06.40, 07.ЗО 567- ПоїхалиІІІ 07.10 Ера бізнесу 07.15 Спорт 07.40 Рейтингова nанорама 09.00 РАНОК з Першим 09.00 Анонс передач 09.05 Діловий світ 09.20 Погода 09.ЗО Легко бути жінкою ІО.ЗО Т/с "Стеж за мною· 11. 15 Служба розшуку дітей 11.25 Життя триває .. 12.GO Новини 12. І О Діловий світ

12.20 Погода 12.45 Український вимір ІЗ. 15 "Знайдемо вихід" 14.05 "Лінія дол: 15.00 Новини 15.15 Діловий свІт 15.25 Погода 15.55 Вікно в Америку 16.15 Індиго

ВІВТОРОК

24 JІНСІОПАДА УТ-1

06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.45 Православний календар

06. І О, 07,00, 08.00 Новини 06.15, 07.15, 08.10 Спорт 06.20 Аграрна країна 06.25, 07.20, 08.ЗО Погода 06.ЗО, 08.З5 Мультфільм

0640. 07.30 56707. І О Ера бізнесу

ПоіхалиІІ 1

07.З5 Будівельний майдан"ик

08.15 Рейтингова nанорама 09.00 Ранок з Першим 09.00 Анонс передач 09.05 Діловий світ 09.20, 12.20, 15.25 Погода 09.З0 ЛеГКО бути ЖІНКОЮ 10.30 Т/с "Стеж за мною" 11 .15 Служба розшуку дітей

11.25 Життя 12.00, 15.00

триває .. Новини

~ 2 1Q ДІJ10ВУ.Й С8іТ

1245 Українсь<ий вим>:J ІЗ 15 Здоров'я 14.00 Авт оакадем1я 14 50 Ситуаці~ 15.15 Д'"ови>; """ 16.00 індиго Іб.ЗО Т/с "Стеж за мною" Ситуація Погода

17. І О 17.20

СЕРЕДА

25 JІИС'rОПАДА УТ-1

06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.05. 08.45 Православний календар

06.10, 07.00, 08.00 Новин" 06.15, 07.15, 08.1 О Сnорт 06.20 Аграрна країна 06.25, 07.20, 08.15 Погода 06.ЗО, 08.25 Мультфільм 0640. 07.ЗО 567 - По1халиІІ 1 07. І О Ера бізнесу 07.45 Рецеnти здоров'я 09.00 Ранок з Першим 09.00 Анонс nередач 09.05 Діловий світ 09.15, 15.25, 17,25 Погода 09.25 Прес-анонс 09.ЗО Легко бути жінкою 10.30 т;с "Стеж за мною" 11. 15 Служба розшуку дітей 11.25 Життя триває .. 12.00, 05.00 Новини

12.10 Діловий світ 1245, 17.35 Укр. вимір 13.15 Футбол. Огляд 14.50 Служба розшуку дітей 15.15 Діловий світ 16.00 Герой нашого "асу 16.З5 Т/с "Стеж за мною" 17.15 СитуацІя 18.05 Анонс передач

18.10 18.45

Точ<а .зору EІJГonews

26

ЧЕТВЕР JІИСТОПЩ УТ-1

06.00 ·:доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.40 Православний календар

06.10, 07.СО, 08.00 Новини 06. 15, 07. 15, 08. І О Спорт 06.20 Аграрна країна 06.25, 07.20, 08.15 Погода 06.40, 08.25 МультфІльм 06.40, 07.ЗО 567- Поіхали'!ІІ' 07.10 Ера бІзнесу 07.45 Ера якості 09.00 Ранок з Першим 09.00 Анонс передач 09.05 Діловий світ 09.15 Погода 09.25 Прес-анонс 09.З0 Легко бути ЖІНКОЮ ІО.ЗО Т/с "Стеж за мною" ІІ. 15 Служба розшуку дітей 11.25 Житт~ триває ..

16.45 17.25

Т/с "Стеж за мною"

НОВЕ ЖИТТЯ

07.05

17.З5 Укрзінський вимір

07.З5,

18.05 Анонс nередач 18.10 Точка зору 18.45 Euronews 19.00, 19.ЗО Виступи

09.05 09.45 10.45 канди­

датів на nост Президента Украіни

19.15 Діловий світ 19.40 Світ сnорту 19.50 Погода 20.00 "Поnередження" 21 .ОО Новини 21.20 Обговорення Конституціі В. Ющенка

21.25 Укрзінський вибір 21 .ЗО Діловий світ 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22. І О Наш футбол 22.55 Трійка, Кено 23 ОО, 00.00 Підсумки 23.10 Спорт 2З. 15 Погода 2З.20 Вщ першоі особи ОО. 15 "Острів скарбів" 01.20 "Тупі"

01.50

Фестиваль

мистецтв

України ОЗ.55 Служба розшуку дітей

1+1 06.55 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08 оо. 09 ОО, І6.ЗО, 19.ЗО, 2З.20, 02.45 "ТСН" 17.25 ВАТ "Квазар" 17.35 Укрзінський вимір 18.05 Анонс передач 18.10 Точка зсру 18.45 Euronews 18.55 Діловий світ 19.15 Футбол. "Рубін" -"Ди­ намо"

Новини Обговорення Конституціі В. Ющенка 21 .ЗО Український вибір 21 .З5 Діловий світ 21.50 Світ спорту 22.00 Особливий nогляд 22.25 Громадська варта 22.45 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено, Максима 2З.40 Вщ nершої особи 00.10 Погода

21.20 21.25

00.15 01.20

"Острів скарбів" Футбол. "Барселона"

''Інтер"

ОЗ. 15 "Попередження"

1+1 06.05 "Служба роЗшуку дітей" 05.10 Т/с "Циганське серце" 06.55 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 16.ЗО, 19.30, 2З.20, 02.ЗО "ТСН" 07.05 М/с "Назад - до май07.З5,

до май-

08.05

"Сніданок з

1+1"

00.55 02.10

"Міста nідземного світу"

Т/с "Двічі в житті" ОЗ.45 "Знак якості"

·тсн. Варта"

Т/с "Татусеві дочки" "Медовий місяць"

15.ЗО Т /с "Всі жінки - відьми" 16.50 "Смішніші за кроликів"

17.15 "Я люблю Україну" 19.10 "Погода 19.15 "ТСН. Варта" 20.15 Т/с "Крем" 21.15 Т/с "Маргоша 2" 22.22 Т/с "Теорія брехні" 23.55 "Просnорт" 00.00 "Антена" 02.00 Т/с "Теорія брехні" 03.10 "Документ" ІНТЕР "Неймовірні по­

06.00, 02.55 дорожі"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 12.00, 17.10 07.10, 07.З5, 08.10,

08.ЗО, Новини

08.З5

"Ранок з Інтером"

09.10 "Формула любові" 10.05, 20.ЗО Т/с "Обручка" 11 05. 19.00 Т/с "Кармеліта" 12.10 Х/Ф "Казка про жінку та чоловіка"

14.00 Х/Ф "Тобі, сnравжньому" 17.25 "Чекай на мене" 20.00, 01.40 "Подробиці" 2І.ЗО Т/с "Слід Саламандри" 2З.40 "Фантастичні історіГ

10.50 Т/с "Крем" 12.05 Т /с "Маргоша 2" ІЗ. 15 "Район Беверлі-Хіллз" 14.15 Т/с "Район Мелроуз 15.ЗО Т /с "Всі жінки - відьми" 16.50 "Не родись вродлива" 17.50 Т/с "Татусеві дочки" 19.10 "Погода 19.15 "ТСН. Варта" 20.15 Т ;с "Крем" 21.15 Т/с "Маргоша 2" 22.22 Т/с "Теорія брехні" 23.55 "Просnорт" 00.00 Комедія "Айсберг" 01.45 Tjc "Теорія брехні" 02.55 "Документ"

ІНТЕР 06.00 "Неймовірні подорожі" 0700, 07.ЗО, 08:00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.З5 "Ранок з Інтером"

09.10 Т/с "Марш Турецького" 10.05, 20.ЗО Т/с" Обручка" 11.05, 19.00 Т/с "Кармеліта" 12.10 "Знак якості" 12.50 Т ;с "Закон" ІЗ. 50 "Фантастичні історіі'' 15.00 Т/с "Агентство "Золота

ОЗ.55 Погода Країна має знати 05.ЗО Факти тижня

· 05.05

06.20, 07.50 Ділові факти 06.25, 08.З5 ЗОО секjгод 06.З5, 10.50 "Солдати". Т/с 07.45, 08.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 00.25 Спорт 08.05 ПроZіроК 09.00 "Живий чи мертвий". Х/Ф 11.55 Анекдоти по-українськи 12.45 Факти. День ІЗ.05 "Таємниці слідства". Т/с 14.05 "Павутиння-2". Т/с 15.05, 19.50 "Вулиці розбитих ліхтарів-Т'. Т/С "Красуня із Мемфіса".

16.10

Х/Ф

СТБ

05.55 "Док. детектив" 06.50, 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 "Вікна-Новини" 23.40 00.50

2З.40 Від першої особи Погода "Острів скарбів" Мегалот Лото, Трійка, Кено ОІ.З5 Прес-анонс 0140 Футбол. "Бордо" "Ювентус"

00.10 ОО. 15 01.20 01.25

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Т/с "Циганське серце" 06.55 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 16.30, 19.ЗО, 2З.20 "ТСН" М/с "Усі собаки потраnляють до раю" 07.35 "Сніданок з 1+1" 08.05 "Сніданок з 1+1" 09.05 "ТСН. Варта" 09.50 Т/с "Татусеві дочки 10.50 Т/с "Крем" 12.05 Т ;с "Маргоша 2"

07.05

12.00 Новини 12. І О Діловий світ 12.45 Український вимір 13.15 Ліга Чемпіонів. Огляд 14.ЗО Хай щастить 15.00 Новини 15. 15 Діловий світ 15.25 Погода 16.00 Індиго 16.30 Т/с "Стеж за мною" 17.15 Ситуація 17.25 Погода 17.35 Укрзінський вимір 18.05 Анонс передач 18.10 Точка зору

18.45 Euronews 19.00, І9.ЗО Вибори-2010. Виступи кандидатів на пост Президента України 19.15 Діловий світ 19.40 Світ сnорту 19.5С Погода 20.00 "Українська рулетка"

Новини Обговорення

Консти-

2З.55 "Проспорт"

Х/Ф "Останні дні" Т/с "Теорія брехні" "Документ~

ІНТЕР

06.00. ОЗ. 15 "Дика планета" 0700, 07.ЗО, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07 35. 08. 10, 08.35 "Ранок з Інтером"

09.10 Т/с "Марш Турецького" 10.05, '20.ЗО Т/с .. Обручка" 11 .05, 19.00 Т/с "Кармеліта" 12. 10, 04.05 "Знак якості" 12.50 Т jc "Закон" ІЗ.50 "Надзвичайні історіІ"' "Агентство "Золота куля"

15.00 Tfc

16.00 "Ключовий момент" 16.55 Зрозуміти. Пробачити 18.15 "Судові справи" 20.00, 01.50 "Подробиці" 21 .ЗО Т/с "Слід Саламандри" 2З.З5 д/п "Тунгузька катастрофа" 00.50 д/п "Повітряні боГ туціі В. Ющенка

21.25 УкрЗІНСЬКИЙ ВИбір 21 ЗО Діловий світ 21.45 Світ сnорту 22.00 Право на захист 22.20 Далі буде .. 22.45 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Підсумки 2З. І О Погода

Сгіорт Від першоі особи Служба розшуку дітей "Острів скарбів" 01.20 Класік-прем'єр, шоу 02.20 Щф "Любов чи насолода" 2З.І5 2З.20 ОО. І О ОО. 15

1+1

06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Т/с "Циганське серце" 06.55 "Сніданок з 1+1" 07.00 "ТСН" 07.05 М/с "Усі собаки nо­ трапляють до раю" 07.35 "Сніданок з 1+1"

12.15, 14.50

Т/с

"Друзі"

07.30, 08.30, 19.20, 00.55 Погода

д/n

"Розшифрування

катастрофи. Мости"

02.30 02.35

Служба розшуку дітей

Т/с "Двічі в житті" ОЗ.20 "Неймовірні nодорожі" ІСТV

05.45, 0740, 08.40, 01.25, ОЗ.ЗО Погода

05.50, ОЗ.О5 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти 06.25 ЗОО сек;год 06.З5, ІО.ЗО "Солдати". Т/с 07.45 Факти. Ранок

08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 01.15 Спорт 08.05 ПроZіроК 08.З5 300 сек;год 08.45 Факти. Ранок 09.00 "Смак" 12.20 Каламбур 12.45 Факти. День ІЗ.О5 "Таємниці слідства". Т/с 14.20 "Павутиння-2". Т/с 15.20. 19.55 "Вулиці розбитих ліхтарів-7". Т/с 16.25, 22.10 "Далекобійники".

Т/с 17.ЗО,

21.00

ІСТV

05.55 Служба розшуку дітей 06.00, 0740, 08.40, 01.25, ОЗ. 25 Погода 06.05, ОЗ.ОО Факти 06.20, 07.50 Ділові факти 06.25 ЗОО сек;год 06.З5, 10.30 "С-олдати". Т/с 07.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19. 10, 01.15 Спорт 08.05 ПроZіроК 08.35 300 сек;год 08.45 Фактьі. Ранок 09.00 "Смак" 12 25 Каламбур 12.45 Факти. День 13.00 "Таємниці слідства". Т/с 14.15 "Павутиння-2". Т ;с 15.20, 19.55 "Вулиці розбитих ліхтарів-?". Т/с

16.25, 22.10 "Далекобійники". Т/с 17.ЗО, 21.05 "Сліпий". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.15, 2З.І5 Надзвич. новини 00.00 Факти. Підсумок дня 00.15 Колекція містераРіnлі ОІ.ЗО "За межами", І с. Х/Ф ОЗ.ЗО "Дещо ще" Х/Ф

СТБ

06.20 Т/с "Кулагін і партнери" 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 "Вікна-Новини"

08.00 "ТСН" 08.05 "Сніданок з І + І" 09.00 "ТСН" 09.05 "ТСН. Варта" . 09.50 Т/с "Татусеві дочки" 10.50 Т/с "Крем" 12.05 Т/с "Маргоша 2" ІЗ.І5 "Район Беверлі-Хіллз" Т/с "Район Мелроуз"

15.ЗО Т /с "Всі жінки 16.ЗО "ТСН"

-

відьми"

16.50 "Не родись вродлива" 17.50 Т jc "Татусеві дочки" 19.10 "Погода" 19 15 "ТСН. Варта" 19.ЗО "ТСН"

Т/с "Крем" Т/с "Маргоша" Т/с "Теорія брехні" 2З.20 "ТСН" 2З 55 "Просnорт"

20.15 21.15 22 22

ОО ОО Мелодрама "Цоці" Т/с "Теорія брехні" 02.З5 "ТСН"

01.50

02.55

"Поліцейська

М/с

14.30, 16.25 Teen Time 14.З5 Т/с "20 божевільних років"

СТБ

05.55 "Док. детектив" 06.20 Т/с "Кулагін і партнери" 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 "Вікна-Новини"

06.55, 08.10 "Бізнес" 07.00 Т/с "Комісар Рекс" 08.15, 15.05 "Давай одружимося"

09.15 Х/Ф "СвоІ діти" 12.05 "Нез'ясовно, але факт" 12.55 "Битва екстрасенсів" · 14.00 "Чужі помилки" 16.05 "Зіркове життя" 17. І О "Історіі кохання" 18.10, 22.20 "Анатомія Грей" 19.10 "Правила життя" 20.10 "Чужі помилки" 2І.З5 Т /с "Кулагін і партнери"

2З.20 "Зіркове жиТтя"

00.20 00.50 02.25

"Вікна-Спорт"

- мені, я - тобі" Х/Ф "Летять журавлі"

Х/Ф "Ти

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 Т/с "Ксена" 06.05 Т ;с "Загублені" 06.50, 07. 10, 07.З5, 08.40

"Документ"

06.55,

12.15, 14.50

Т/с

"Друзі"

09.00 Т/с "Бородін" 09.55 Т/с "Школа N2І" 10.55, 19.25 Т/с "Курсанти" 06.55, 08.10 "Бізнес" 07.00 Т/с "Комісар Рекс" 08. 15, 15.00 "Давай одружимося"

09. 15 Х/ф "Приходь те завтра" 12.05 "Нез'ясовно, але факт" 12.55 "Битва екстрасенсів" 14.00 "Чужі помилки" 16.05 "Зіркове життя" 17.05 "Історіі кохання" 18.10, 22.20 Т Іс "Анатомія Грей"

19.10 "Зіркове життя" 20.15 "Чужі помилки" 21.35 "Кулагін та nартнери" 23.20 "Зіркове життя" 00 . 20 "Вікна-Спорт" 00.50 Х/Ф "Я крокую по Москві"

Хjф "Чисте небо"

nатруль" "Колись

nрийде кохання" ІЗ.ОО Т/с "Висяки- 2"

14.00 Т/с "Слід" 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.20, 19.20, 03.50 Сnорт 17.30, 01 .ЗО Критична точка 19. ЗО Шустер Uve 20.20 Т/с "Брудна робота" 21.20 Т /с "Дорожній nатруль" 22.20 Х/Ф "Дитя людське" ОО.ЗО Т ;с "У полі зору" Х/Ф "Пульс"

НОВИЙ КАНАЛ "Підйом"

12.15, 14.50

Т/с

"Друзі"

19.20, 00.55

09.00 Т/с "Бородін" 09.55 Т/с "Школа N!l" 10.55, 19.25 Т/с "Курсанти" ІЗ.ЗО, 19.00, ОО.З5 Реnортер ІЗ.З5 М/с "Табір Лазло" 13.55 М/с "Поліцейська академія" 14.ЗО, 15.50 Тееп Тіmе

15.45 Teen Тіmе "20 божевільних років" 20.20 Т/с "Ранетки" 21.15 "Татусеві дочки" 22.20 "Щасливі разом" 00.50 Спортрепортер

15.50, 16.50, 18.00, 19. 15, 23.25 Т jc

"Живий до заnи-

тання"

Х/Ф "9 життів" 02.ЗО, 04.ЗО Зона ночі 02.З5 Запорізька Січ 02.50 Козацький флот

01 .ОО

точка

07.20 Срібний апельсин 08.00 Т /С "Слід" 09.00 Tjc "Безмовний свідок" 10.00 Т/с "Брудна робота" 11 .ОО т;с "Дорожній патруль" 12.00. 18.00 Т/с "Колись прийде кохання"

Т/с "Слід" Федеральний суддя

19.ЗО Шустер

20.20 14.З5

Uve

"20

божевільних

років"

15.55, 16.50, 18.00, 19. 15,

20.20 21.15 22.20 00.50

Т/с "Ранетки" "Татусеві дочки"

"Щасливі разом" Спортреnортер 2З.20 Т ;с "Живий до запитання" 01.00 Служба розшуку дітей 01.05 Х/ф "Вечірка на І биці" 02.З5, ОЗ.З5 Студія Зона ночі 02.40 Там на горі січ іде 02.50 Гартуючи юнацтво 03.05 З nолону на волю

УКРАЇНА

мистецтв"

Служба розшуку дітей Т/с "Двічі в житті"

"Хроніка дня"

02.20

18.45 "Київський час" 19.00, 22.ЗО, 00.00

"Час

"Новий час"

ОЗ.20 Погода 06.05, 02.55 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти 06.25 ЗОО сек;год 06.З5, ІО.ЗО "Солдати". Т/с 07.45 Факти. Ранок

08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 01.10 Спорт 08.05 Прогірок 08.35 300 сек/год 08.45 Факти 09.00 "Смак" 12.20 Каламбур 12.45 Факти ІЗ.ОО 'Таємниці слідства". Т/с 14.15 "Павутиння-2". Т/с 15.20, 19.55 "Вулиці розбитих ліхтарів-?". т;с 16.25, 22.05 "Далвкобійники". Т/с 17.ЗО, 21.00 "Сліnий". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.15, 2З.ІО Надзвич. нQвини

2З.55 Факти. Підсумок дня

16. 15, 21.15

Т/с "Колишня"

01.40 "24

години"

ОО.ЗО "Автоnілот-новини"

спорту"

06.25, 10.20, ІЗ.20, 15.20, 17.20, 18.25, 22.50, 00.25 · "Погода на курортах" 2З.20 "Бізнес­

Украіні"

13.30, 14.ЗО "5 елемент" 10.00, 11 .ОО, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21 .ОО, 2З.ОО, 01 .ОО "Час новин" ІО.ЗО, 11.30, 12.ЗО "Прес-

09.ЗО,

00.40

"Смачні подорожі" ТО НІС

06. оо Клуб 700 06.20, 15.ЗО, 01.20 _06 35, 08.40

Твій хіт Фітнес-

АРМІЯ.

06.50, 08.50, 12.50, 15.50, 20.55,. 00.00 Погода 06.55, 08.55, 12.55, 15.55, 00.05 Зір<ОСКОП 07.00, 09.00, 12.00, 16 ОО, 23. 15 Світські хроніки 07.10, 09.10, 12.10, 16.10, 2З.25 Банана News 07. 15, 18.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО, 01.40 "24 години" 07.ЗО, 21 .ОО Солодка казка 07.40, 19.10 Хіт-парад дикої nрироди

конференціГ

10.55, ОЗ.25 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу" 15.30 "Не перший nогляд"

ОЗ.55 Ди-

09.20, 15.00, 02.20, ваки

Укр. революція

16.ЗО "Мотор-ТБ"

10.20, 02.50 12.15, 01.00

17.ЗО "Особливо небезпечно"

ІЗ.ОО Погляд у майбутнє

18.30, 02.20 "Хроніка дня" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.ЗО, 00.00 "Час

16. 15, 21.15 Т/с "Колишня" 19.00, 2З.40, 01.50 "Життя" 00.10 Табу 02.00 Служба розшуку дітей 02.05, ОЗ.40 Сильні світу сього

19.20

"Час до виборів"

21.20 Т/с "Дорожній патруль" 22.20 Х/Ф "Останній легіон" 00.20 Т/с "У пОJІГзору" 01.50 Х/Ф "Марш-кидок"

5

сnорту"

ІЗ.20,

15.20, 06.25, І 0.20, 17.20, 18.25, 22.50, 00.25 "Погода на курортах" 06.30 "Ранок на 5-му" 09. 10, 22.40, 2З.20 "Бізнес­ час"

14.ЗО

"5

еле­

мент"

10.00, 11 ОО, 12.00, ІЗ.ОО, 14 ОО, 15.00, 16.00, 17 ОО, 18.00, 20.00, 21 .ОО, 2З.ОО, 01 .ОО "Час новин" 10.30, ІІ.ЗО, 12.ЗО "Прес"Огляд преси" "Зверни увагу" 16.ЗО "Арсенал" 17.ЗО "Велика політика" 18.ЗО, 02.20 "Хроніка дня" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.ЗО, 00.00, ОЗ.ОО

10.55, 03.25 11 .20, 15.ЗО

"Час новин"

19.20 19.ЗО,

00.10 01.25

За сім морів

"Час

20.20, 21.45

до

ви-

борів!"

20.30, 21 .20, 01.40 "Час" 22.00, 02.ЗО "Акцент" ОО.ЗО "Автопілот-новини"

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01, 2З.ЗО "Час-тайм" 06.15, ОО. 15, ОЗ. 10 "Час

конференціІ"

ІЗ.ОО Т/с "Висяки" Т/с "Слід" 15.З5 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 19. ЗО Шустер Uve 20.20 Т/с "Брудна робота"

За сім

морів

5 КАНАЛ 06.00 Програма nередач 06.01, 2З.ЗО "Час-Тайм" 06.15, ОО. 15, ОЗ. І О "Час

Україні"

14.00

революція

19.ЗО, 01.15 "Новий час" 20.20, 21.45 "Час до виборів" 20.ЗО, 21.20, 01.40 "Час" 22.00, 02.30 "На межі"

09:3'0, 13.30,

прийде кохання"

природи

09. 15, 15.00, 02.20 Диваки І 0.20, 02.50 Укра1нська

Т/с "Дорожній патруль" Х/Ф "Марш-кидок" ОО.ЗО Т/с "У nолі зору" 01.50 Х/ф "Дитя людське"

ОЗ.50

10.00 Т/с "Брудна робота" 11.00 Т/с "Дорожній патруль" 12,0, 18.00 Т/с "Колись

Погода

06.55, 08.55, 12.55, 15.55, ОО. 05 Зіркоскоn 07.00, 09.00, 12.00, 16 ОО, 2З. 15 Світські хроніки 07.10, 09.10, 12.10, 16.10, 2З.25 Банана News 07. 15, 21 .ОО Солодка казка 07.30, 19.10 Хіт-nарад дико·,

21.20 22.20

06.40, 17.20, 19.20,

07.20 Срібний аnельсин 08.00 Т/с "Слід" 09.00, 04.00 Т/с "Безмовний

ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.25, 15.ЗО, 01.20 Твій хіт 06.30, 08.25 Фітнес-А.Р.М.І.Я 06.50, 08.45, 12.50, 15.50, 20.55, 00.00, 02.00

19.00. 2З.40, 01.50 "Життя" 00.10 Табу 02.05 Сильні світу сього

"Час до виборів"

09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 23.50 "Погода в

точка

"Ресторанні новини"

18.ЗО, 20.ЗО, 2З.30,

новин"

01.15

00.40

ІЗ.ОО Погляд у майбутнє

"Територія закону" 18.ЗО,

ОЗ.30

ІСТV

02.40 02.45

Програма

ОЗ.ЗО

Мультфільми 06.ЗО, 17.00, 19.00, Подіі

06.00

06.00, 07.40, 08.40, 01.20,

07.З5, 08.10, 08.З5 "Ранок з Інтером" 09.10 Т/с "Марш Турецького" 10.05, 20.30 Т/с .. Обручка" 11 .05, 19.00 Т/с "Кармеліта" 12.10 "Знак якості" 12.50 Т/с "Закон" ІЗ. 50 д/п "Тунгузька катастрофа" 15.00 "Агентство "Золота куля" 16.00, 04.15 "Ключ. момент" 16.55 Зрозуміти. Пробачити 18. 15, 05.00 "Судові справи" 20.00, 02.05 "Подробиці" 2І.ЗО Т/с "Слід Саламандри" 2З.40 д/п "Королева тигрів" 00.50 д/п "Таємниці бойових

17.30,

поттика"

12.15. 01.00, 04.15

новин

Т/с "Брудна робота" Т/с

ток­

час"

УКРАІНА

16.00

Народне

09.20, 12.20, 14.20, 17.50, 16.20, 2З.50 "Погода в

06.00 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00, ОЗ.30 Подіі 06.40, 17.20, 19.20, 03.50 Сnорт 06.45, 17.ЗО, 01.20 Критична

14.00

увагу"

шоу "Майдан"

09. 10, 22.40,

ІНТЕР

07. 10,

11.20 "Зверни 15.15, 16.15

06.ЗО "Ранок на 5-му"

06.00, ОЗ.25 "Дика nланета" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ ни

новин"

ІО.ЗО, ІІ.ЗО, І2.ЗО "Пресконференціі'' 10.55, ОЗ.25 "Огляд nреси"

ІЗ.ЗО, 19.00, ОО.З5 Реnортер ІЗ.З5 М/с "Табір Лазло" ІЗ.55 М/с "Поліцейська ака-

14.З5 Т/с

14.30 "5

елемент"

19.20

демія"

ІЗ.ЗО,

10.00, 11.00, 12.00, ІЗ.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21 .ОО, 23.00, 01.00 "Час

19.ЗО,

свідок"

07.ЗО, 08.30, Погода

Україні" 09.ЗО,

02.00

Спортивні подіі 06.45, 17.ЗО, 01.20 Критична

06.05 Т/с "Загублені" 0650, 07.10, 07.35, 08.40 06.55,

кого міста"

15.З5 Щиросердне зізнання

Погода

06.25, 10.20, ІЗ.20, 15.10, 17.20, 18.25, 22.50, 00.25

час"

17.00, 19.00 Подіі 06.45 Зіркові зустрічі 07.20 Срібний аnельсин 08.00 Т /с "Слід" 09.00 Т /с "Безмовний свідок" 10.00 д/Ф "Божевілля вели-

20.20, 21.45 "Час до виборів" 20.ЗО, 21 20, 01.40 "Час" 22.00, 02.ЗО "Велика ОО.ЗО "Автопілот-новини"

спорту"

09.20, 12.20, 14.20, 16. 10, 17.50, 2З.50 "Погода в

Мультфільми

11 .ОО Т/с "Дорожній 12.00, 18.00 Т/с

КАНАЛ

"Погода на курортах"

УКРАЇНА 06.00

5

06.00 Програма nередач 06.01, 2З.ЗО "Час-Тайм" 06.15, 00.15, ОЗ.ІО "Час

06.ЗО "Ранок на 5-му" 09.1 О, 22.40, 23.20 "Бізнес­

ІЗ.ОО Т/с "Висяки"

07.30, 08.30, 19.20, 00.55

02.15

одна в ліфті"

02.З5, 04.ЗО Зона ночі 02.40 Джерела Вітчизни 02.50 Братіє і дружино

14.ЗО,

"Підйом"

"Сліпий". Т/с

02.З5 Т/с "Двічі в житті"

14.15

ІЗ.З5 М/с "Табір Лазло"

"Надзвичайні історіі"'

02.ЗО Служба розшуку дітей

00.00 01.55 02.40

"Підйом"

академія"

ІЗ. 15 "Район Беверлі-Хіллз" 14.15 Т/с "Район Мелроуз" 15.30 Т/с "Всі жінки- відьми"

туціі В. Ющенка 21. І О У краінський вибір 21 .15 Діловий світ 21 .ЗО Футбол. "Мілан" "Олімпік"

05.20 Т /с "Ксена" 06.05 Т/с "Загублені" 06.50, 07. 10, 07.З5, 08.40

ІЗ.55

03.З5 "Премія Дарвіна". Х/Ф

19 40 Світ сnорту 19.50 Погода 20.00 "Українська рулетка" 21.00 Новини 21.05 Обговорення Консти-

Х/Ф "ЗІ червня"

НОВИЙ КАНАЛ

06.55,

16.25, 21.15 Татусеві дочки" 18.00, 22.15 "Щасливі разом" 19. 15, 00.50 Сnортреnортер 20.20 Т/с "Ранетки" 23.20 Т/с "Живий до заnитання" 01.00 Служба розшуку дітей 01.05 Х/ф "І ОО дівчиськів і

06.ЗО,

"Вікна-Сnорт"

ОЗ.25 Факти

2І.ЗО Т/с "Слід Саламандри"

16.50 "Не родись вродлива" 17.50 Т/с "Татусеві дочки" 19.10 "Погода" 19.15 "ТСН. Варта" 20.15 Т/с "Крем" 21.15 Т/с "Маргоша 2" 22.22 Т/С "Теорія брехні"

2З.20 "Зіркове життя"

00.20 00.50

09.00 Т ;с "Бородін" 09.55 Т/с "Школа N!l" 10.55, 19.25 Т/с "Курсанти" 13.ЗО, 19.00, 00.30 Реnортер

"Караоке на майдані"

19.ЗО Вистуnи канди­ датів на пост Президента України 19.15 Діловий світ

09.15 Х/ф "Індійське кіно" 11.55 "Битва екстрасенсів" 14.00 Чужі nомилки 16.05 "Зіркове життя" 17. І О "Історіі кохання" 18.10, 22.20 "Анатомія Грей" 19.10 "У nошуках істини" 20.10 "Чужі nомилки" 21.35 "Кулагін та nартнери"

18.45 Факти. Вечір 19. 15, ОО.З5 Надзвич. новини 20.55 "Сл;nий". Т/с 22.00, 04.00 Свобода слова 01 .ОО "Обитель зла-2". Х/ф

08.05 "Сніданок з І+ І" "ТСН. Варта"

куля

06.55, 08.10 "Бізнес+" 07.00 Т/с "Комісар Рекс" 08. 15. 15.05 "Давай одружимося

ІСТV

04.55 Служба розшуку дітей 05.00, 0740, 08.40, ОО.ЗО,

16.00, 04.05 "Ключ. момент" 16.55 "Зрозуміти. Пробачити" 18. 15, 04.50 "Судові сnрави" 20.00, 01.55 "Подробиці"

19.00,

21.00 21.20

-

18.45 Факти. Вечір 19. 15, 2З. 15 Надзвич. новини 00.00 Факти. Підсумок дня 00.15 Колекція містераРіплі 01 .ЗО "Гонитва". Х/ф

бутнього

09.05 09.50

М/с "Назад

бутнього"

Ситуація

"Час до виборів" 01.15 "Новий час"

00.40

"Ресторанні новини"

ОЗ.ЗО "Особливо небезnечно"

ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.20, 15.ЗО, 01.20 06.35, 08.40 АР.М.І Я.

06.50, 08.50, 12.50, 15.50, 20.55, 00.00 Погода 06.55, 08.55, 12.55, 15.55, 00.05 Зіркоскоn 07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 2З.І5 Світські хроніки

07.10, 09.10, 12.10, 16.10, 2З.25 Банана News 07. 15, 18.30, 20.ЗО, 2З.ЗО, 01.40 "24 години" 07.ЗО, 21.00 Солодка казка 07.40, 19.10 Хіт-парад дико1 nрироди

09.20, 15.00, 02.20 Диваки 10.20, 02.50 Провісники незалежності

12.15, 01.00 За сім морів 13.00 Погляд у майбутнє 16. 15, 21.15 Т/с "Колишня" 19.00. 2З.40, 01.50 "Життя" ОО. 10 Табу 02.00 Служба розшуку дітей 02.05 Сильні світу сього НОВИЙ КАНАЛ

Колекція містераРіплі

"За межами" Х/Ф СТБ

05.55 "Док. детектив" 06.20 Т ;с "Кулагін і партнери" 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 "Вікна-Новини"

06.55, 08.10 "Бізнес" 07.00 Т/с "Комісар Рекс" 08.15, 15.00 "Давай одружимося"

09.15 Х/Ф "Старики-розбійники" 12.00 "Нез'ясовно, але факт" 12.55 "Битва екстрасенсів" ІЗ.55 "Чужі nомилки"

16.05 "Зіркове життя" 17.05 "Історіі кохання" 18.10, 22.20 "Анатомія Грей" 19.10 "Моя правда" 20. 15 "Чужі nомилки" 21.35 "Кулагін і nартнери" 2З. 20 "Зіркове життя" 00.20 "Вікна-Спорт" 00.50 Х/Ф "Осінній марафон"

Твій хіт Фітнес-

05.20 Т /с "Ксена" 06.05 Т/с "Загублені" 06.50, 07.10,07.З5, 08.40 "Підйом"

06.55,

12.15,

14.50

т;с

"Друзі"

07.ЗО, 08.ЗО,

19.20, 00.55

По-

года

09.00 Т/с "Бородін" 09.55 Т/с "Школа N! І" 10.55, 19.25 Т/с "Курсанти" ІЗ.ЗО, 19.00, ОО.З5 Реnортер 13.З5 М/с "Табір Лазло" М/с "Поліцейська ака-

13.55

демія"

14.ЗО, 15.50 Teen Time 14.З5 т;с "20 божевільних років" 15.55, 20.25 Т/с "Ранетки" 16.50, 21.20 "Татусеві дочки" 18.00, 22.20 "Щасливі разом"

19.15, 00.50 Спортрепортер 2З.20 Т /С "4400" 01 .ОО Служба розшуку дітей


Субота, 21 nистоnаАа 2009 року 7

НОВЕ ЖИТТЯ 01.05 Х/Ф "Погані дівчиська" 02.40, ОЗ.40, 04.40 Зона ночі 02.45 Середньовіччя зачи-

точка

07.20 Срібний апельсин 08.00 Т/с "Слід" 09.00, 04.00 Т jc "Безмовний

наєrься

02.55

свідок"

Я, милістю Божою, пан

10.00 Т/с "Брудна 11 .ОО, 21.20 Tjc

Возний

УКРАЇНА

патруль

06.00, 05.З5 Мультфільми Об.ЗО, 17.00, 19.00, ОЗ.ЗО Подіі 06.40, 17.20, 19.20, 03.50 Спорт 06.45, 17.ЗО; 01.20 Критична

12.00,

5 КАНАЛ

09.30, 1З.ЗО, 14.ЗО "5 елемент" 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15 ОО, 16.00,

календар

Об. 1О, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 07.15, 08.10 Спорт 06.20 Аграрна краіна 06.25, 07.20, 08.15 Погода Об.ЗО, 08.25 Мультфільм 06.40, 07.ЗО 567- Поіхали 1 ! 1 ! 1 07.10 Ера бізнесу 07.15 Спорт

Виступи

кандидатів

на

пост Президента України 19.15 Діловий світ 19.40 Світ спорту

19. 5О 20.00 21 .ОО 21 .20

07.З5 Буд. майданчик

Погода "Знайдемо вихід" Новини Обговорення

консти-

туції В. Ющенка Український вибір Діловий світ Світ спорту Погода "Культурний фронт" Прес-анонс Трійка, Кено 2З.ОО, 00.00 Підсумки 23. 1О Погода 23. 15 Від першої особи ОО. 1О Служба розшуку дітей 00.15 Док. фільм 01.20 Автоакадемія 01.45 Класік-прем'єр, шоу 02.45 Ситуація 02.55 д/Ф "Париж Тулуз Лот­

07.45 Автодрайв 09.00 Ранок з Першим 09.00 Анонс передач 09.05 Діловий світ 09.1 5, 15.25 Погода 09.25 Прес-анонс

21.25 21.30 21.45 22.00 22.10 22.45 22.55

09.ЗО Легко бути жінкою 10.ЗО Tjc "Стеж за мною" 11. 15 Служба розшуку дітей 11.25 Життя триває ... 12.00 Новини 12. 1О Діловий світ 12.45 Український вимір 1З. 15 "Будемо жити"

14.20 "Надвечір'я" 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ

река"

'і,~~~ ···unиao·

ринський заповіт"

17.З5 Олімп. хронометр

1В.О5

Ліга чемпіонів. Журнал

1В.55 Кіно.uа

УТ-1 06.00 Ранкова молитва Об.05 Х/Ф "Діти капітана

19.ЗО Х/Ф "Із житія Остапа

трапляють до раю"

"Сніданок з 1+1" ОВ.ОО "ТСН" ОВ.О5 "Сніданок з 1+1" 09.00 "ТСН" 09.05 "ТСН. Варта" 09.50 Tjc "Татусеві дочки" 10.50 Т/с "Крем" 12.05 Т jc "Маргоша 2" 13.15 "Район Беверлі-Хіллз" 14.15 Tjc "Район Мелроуз" 15.30 Т jc "Всі жінки - відьми" 16.30 "ТСН" 16.50 "Не родись вродлива" 17.50 Tjc "Татусеві дочки" 19.10 "Погода" 19.15 "ТСН. Варта" 19.30 "ТСН" 20.15 "Сеанс Кашпіровського"

07.35

2З. 5О "Наша Russia" 00.30 Жахи "Вбивці" О 1.50 Х/Ф "Украдене

Новини Світ спорту 21.З5 д/Ф "Пейзаж після мору" 22.45 Мегалот 22.50 Лото, Трійка, Кено 23.00 Вільна гавань 2З.25 Док. фільм 2З.45 DW.Новини Європи 00.15 "Острів скарбів" 01.20 "Мій син - націоналіст"

ОВ.25 Ера Здоров'я 08.45 Ранкові поради 09.00 Анонс передач

09.05, 11.10, 13.50, 18.45 Погода 09.10 Прес-анонс 09.15 Сьогодні День пам'яті жертв голодоморів

10.50 Вихідні по-українськи 11.15 Темний силует 12.00 Парламент 12.55 Футбол. "Закарпаття" -

06.00 "Дика планета" 07.00, 07.30, ОВ.ОО, ОВ.ЗО, 09.00, 12.00, 1В.ОО Новини 07.10, 07.35, 08.10, ОВ.З5

Мате­

ринський спогад"

ЗАГ АЛЬНОНАЦІОНАЛЬ­ НА ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 16.З5 д/Ф "33-й. Мате-

16.00

'·. · HEДIIIItt'')· _29 nмetonW

талург" - "Динамо" 17.55 Погода 18.00 Діловий світ. Тиждень 1В.40 Фестиваль мистецтв 21.00 "Золота булава" 22.40 Погода 22.55 Трійка, Кено, Максима

УТ-1 Ранкова молитва Шлях до святині 06.ЗО Концерт "Сузір'я податкового Університету" 07: 15 Герой нашого часу 07.50 Сільський час ОВ.20 Укравтоконтинент 08.40 Вільна гавань 09.00 Анонс передач 09.05, 1З.40 Погода 09.10 Доки батьки сплять 09.15 Підсумочки

06.00 06.05

2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки 2З.ЗО 1ОО% Динамо 2З.50 Оперативний об'єктив ОО. 15 "Острів скарбів" 01.20 Т/в "Мама Люба" 02. 15 Служба розшуку дітей 02.25 Фестиваль мистецтв

1+1

09.ЗО Антивірус для дітей

09.50 Крок до зірок 10.25 Нова армія 11.00 Муз.uа 11.50 Стильна штучка 12.15 "Лінія долі" 12.45 Здоров'я 1З.45 "Околиця"

14.10 Аудієнція 14.40 Благовісник 15. 1О Погода 15.20 "Я - українець" 15.55 Футбол. Чемпіонат

Ук­ раїни. Прем'єр-ліга. "Ме-

неско­

ІНТЕР політика"

"Формула любові" 10.10 ·у Городку"

11.15 Х/ф "Терміново в номер!" 15.10 Концерт М. Баскава 17.45 Т jc "Петрівка-ЗВ" 20.00, 00.55 "Подробиці" 20.30 "Вечірній квартал" 22.45 Х/Ф "Весілля мого най-

ICTV

"Світське життя"

пецІ. Х/Ф 15.25 "Вулиці розбитих ліх-

1З.ОО Країна має знати' 1З.ЗО "Зіткнення з безоднею". Х/ф 16.05 "Святий". Х/Ф 1В.45 Факти. Підсумок дня 19.00 "Залюднений острів". Х/ф 21.45 "Особливо небезпеч-

ний". Х/Ф "Виправдана стокість·. Х/Ф 01.45 "Арабеска". Х/Ф

жор­

23.45

СТБ

05.25 Х/ф "Я залишаюсь" 07.35 Х/ф "Два капітани" 1В.ОО "Історіі кохання" 19.00 Х/Ф "Екіпаж" 22.00 "Екіпаж" Невідома

11.45 12.45

05.45

Х/Ф

"Особливо тяжкі злочи­ ни". Х/ф Квартирне питання Факти. День

НОВИЙ КАНАЛ

2З.45 Бойовик "Вікінги"

01.45

"Що

ремонт

11.25 Зоряні драми 12.20 Х/Ф "Віднесені вітром" 16.55 Х/Ф "Острів" 19.25 Х/Ф "Гаррі Поттер і Орден Фенікса

22.15 Х/Ф ''Таємниця ордена" ОО. 10 Спортрепортер 00.15 Х/Ф "Побачення з

15.55

"Залюднений

острів.

"Живий рай"

06.З5 М/с "Смішарики" 06.55 "Квадратний метр" 07.45 Tjc "Петрівка-ЗВ" 10.00 "Україно, вставай''' 10.ЗО, ОЗ.15 "Позаочі" 11.45 "Найрозумніший" 13.40 Х/Ф "Бомж"

1В.45 19.30 20.15 20.50

Факти тижня

Максимум в Україні Країна має знати "Залюднений острів.

Фільм другий". Х/ф 2З.ОО "Обитель зла". Хjф 01.00, 02.55 "Мандрівник".

02.40

"Солодкий листопад"

ICTV 05.40, 07.00 Погода 05.45 Факти Об. 10 "Альф". т;с 07.05 "Святий". Х/Ф 09.20 Квартирне питання 10.40 Ти не повіриш! 11.З5 Козирне життя 12.00 Інший футбол 12.45 Факти. Світ 12.55 Спорт 13.00 "Легенда про Тарзана".

Tjc

Інтерактив: Тижневик

СТБ

05.20 "Руйнівники міфів" 07.00 Хjф "Птах щастя" 09.00 "Імо вдома" 10.55 "ВусоЛапоХвіст" 11.40 "Танцюють всі!-2" 14.55 ·у пошуках істини" 15.55 "Правила життя" 16.55 "Нез'ясовно, але факт" 17.55 "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.05 Х/Ф "Інді" 22.15 Х/ф "Благословіть

05.ЗО Шустер

НОВИЙ КАНАЛ

18.00 Tjc 'Татусеві дочки" 19.00, 22.40 Фабрика зірок-З. 2З.25 "Файна Юкрайна"

Спортрепортер Х/ф "Все життя перед їі

очима"

02.00, 04.00 Зона ночі 02.05 Український Соломон 02.15 Втрачені права 02.30 Магдебурзькі хроніки 02.45 Перші кроки криміналістики

у чорному черевику"

кордон"

ДТО

колісних транспортних

(ТЗ)

індивідуальних

власників проводиться за адре­ сою: м. Бровари, вул. Енгельса, 1-б. Дні прийому: пп., вт., ср.,

чт., пт., сб. з

09.00

до

13.00,

При технічному огляді влас­

ник: поед'являє: 1. ТЗ в технічно справному стані та укомплектований;

паспорт

України

громадянина

або документ,

що

підтверджує особу;

З.

протокол

суб'єктом

RйннІ'І'

рацію);

5.

поліс обов'язкового стра­

хування

цивільно- правової

відповідальності

власників

вида­

господарю­

на ТЗ, що працюють на документ, що підтверджує проведення

9.

газовому паливі,

випробування газової палив­

5

"Погеда на курортах 06.ЗО "Ранок на 5-му" 2З.20 "Бізнес­

09. 10, 22.40, час"

09.20, 12.20, 14.20, 1б.20, 17.50, 2З.50 "Погода в Украіні" 09.ЗО, 1З.ЗО, 14.ЗО

"5 елемент 11 ОО, 12.00, 1З ОО, 14.00, 15 ОО, 1б.ОО, 17.00, 1В.ОО, 20.00, 21 ОО, 2ЗОО, 01.00 "Час новин

ОО,

10.ЗО,

11.ЗО,

12.ЗО

Клуб

700

0б.20, 15.З0, 01.25 Твій ХІТ 06.З5, 08.40 ФІтнесАРМІЯ

06.50, ов 50, 12.50, 15.50, 20.55, ОО ОО, 02.00 Погода Об.55, ОВ.55, 12 55, 15.55, 00.05 ЗІркоскоп 07 ОО, 09 ОО, 12 ОО, 1б ОО, 2З.15 Світські хроніки

07.10. 09. 10, 12.10, 16.10, 2З.25 Банана News 07.15, 1В.ЗО, 20.ЗО, 2ЗЗО, 01.40 "24 години" 07.ЗО, 21.00 Солодка казка 07.40, 19.10 Хіт-парад дико1 природи

09.20, 15.00, 02.20 Диваки 10.20, 02.50 Інші землі 12.1 5, 01.00 За сім МОРІВ

10.55 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу" 15.ЗО "Своїми очима" 1б.ЗО "На межі"

1З.ОО Погляд у майбутнє

1б.15, 21.15 Т/с "Колишня" 19.00, 2З.40, 01.50 "Життя" 10 Табу

17.ЗО "Феєрія мандрів" 18.ЗО, 02.20 "Хроніка дня"

ОО

"Погода в Укра:іні"

Х/Ф "Він, вона та я" 2З.50 Життєві сенсації д/Ф "Ван га" Х/Ф "Правила виноробів"

21.30

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01, 2З.ЗО Час-Тайм 06.15, 0705,00.15, 03.10 "Час спорту"

06.25, ОВ.20, 1З.20, 15.20, 22.50, 00.25 "Погода на

06.45, 11.ЗО "Автопілот-тест" 07.00, 07.ЗО, ОВ.ОО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 21.00, 2З.00 "Час НОВИН 07.15, 09.20, 12.20, 14.15, 16.20, 17.20, 21.45, 2З.50 06.50, 09.ЗО Спортивні подіі 07.00 Т jc "Останній кордон" 09.40 Срібний апельсин 10.00 М/с "Каспер" 11.00 д/Ф "Ванга" 12 ОО, 02.00 "Народна зірка" 14.00 Х/Ф "Він, вона та я" 1б.ОО Т/с "Останній кордон" 1В.ОО Tjc "Райські яблучка" 19.00, ОЗ.ЗО Подіі тижня 19.30 Т jc "Райські яблучка" 21.30 д!Ф "Ціна успіху" 22.20 Футбольний вікенд · 2З.ЗО Х/Ф "Не піймавши - не кажи "злодій"

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01, 2З.ЗО "Час-Тайм" 06.15, 07.05, 00.15 "Час

ОВ.50,

ТО НІС 2З.20

22.40,

"Бізнес-час" "Новобудова"

07.50 ОВ.10,

19.20, 21.50, 02.20

'Тема тижня"

08.30 09.25 09.40 10.15

06.25, ОВ.20, 10.20, 1З.20, 15.20, 18.25, 22.50, 00.25 "Погода на курортах" 06.ЗО "Київський час" Об.40 "Зверни увагу"

07.10

Сильні світу сього

"Своїми очима "Улюблена робота" "Здорові історіІ"'

09.00 Сім'я від "А" до "Я" 10.05 Чудернацькі світи 11 ОО, 2З 15, 03.50 Світські

10.З5 "Не перший погляд"

хронік-

"Технопарк" 12.ЗО "Вперед, на ОлімпІ" 1З.ЗО "Драйв"

11.45

14.20 14.40

ХІТ

Об.45 Дім живих історІй 07.ЗО Чудернацькі світи

11.ЗО, 2З.45 Тиждень моди

12.05, 22.55

За сім морІв

1З.ОО Погляд у майбутнє

"Страва від шефа"

>5.00 Х/Ф "Циок" 17.00, 04.1 S Зе•1ен"'' дозор

Тра долі"

17.ЗО Х/Ф "Травнева Ніч, або

16.ЗО "Арсенал"

17.ЗО, ОЗ.ЗО "На межІ

Утоплениця"

18.20 "Вікно в Євроnу' 19.00, 22.ЗО, 00.00 "Час новин 19.30, 01.00 "5 копійок" 21.20 "Народний контроль 22.00, 02.30 "Територія закону 00.30 "Курс інтер'єру" 00.40 "Мотор" 16.00, 17 ОО, 1В

18.55 Банана Ne.vs 19.00 П'ЯlИЙ ВИМІР 20.05 Сипкий ПІСОК 21.10 Суперспоруди 22.20 Обличчя з обкладинки 0020 Банана News 01.20 Трипільці безпечно

ОО, 2З.ОО

"Час новин

ОО.ЗО "Курс інтер'єру"

07.15, 09.15, 14.15, 16.15, 17.20, 21.50, 2З.50

00.40

"Смачні nодорожі"

ТО НІС

"Погода в Україні"

07.З5, ОВ.50, 22.40, 2З.20 "Бізнес-час" 07.50 "Зодчий" ОВ.10, 19.20, 02.20 "Тема тижня'' ОВ.ЗО "Бістро- ТБ" 09.20 "Вікно в Америку" 09.40 "Спожитив" 10.ЗО "Феєрія мандрів" 10.55 Огляд преси 11.20, 12.20 "5 копі.,ок"

06

ОО,

06.ЗО,

00.45 Диваки 22 ЗО, 05.З5

Зелений

дозор

06.55, 12.45 Мjф"БалІ" 07.40 Дім живих історій 08.05 Сім'я від "А" до "Я" ОВ З5 За сім морів

14.20 14.40

1З.ЗО "Вікно в Європу" "Страва від шефа" 'Тра долі"

09.00. 12.00 Банана News 09 05, 12.05 Твій Х1т 09.50 Чудернацькі світи 10.50 Суперспоруди 1З.ОО Погляг, у майбутнє 15.00 Х/Ф "Дшчина з характе-

15.ЗО "Мотор-ТБ" "Фактор безпеки"

1б.45 ГучнІ розепідування

ром

1б.40 "Страховий патруль" "Палата" 17.ЗО "Не перший погляд"

17.10

18.ЗО "Народний контроль 22.ЗО, 00.00 "Час но-

19.00,

06.45 "Технопарк" 0700, 07.ЗО, ОВ.ОО, 09 ОО, 10.00, 11.00, 1200, 1З.ОО, 14.00, 15 ОО,

06.00, 00.40 Диваки 06.25 Погода 06.З0, 12.30, 00.З0 Твій

"Бістро-ТБ''

16.20

спорту

вин

19.ЗО, 01.00 "Майдан" 21.00 "Час: підсумки" 22.00, 02.ЗО "Особливо

19.QO 20.10 21.20 23.1 О

П'ятий вимір СвятІ місця !єрусалиму ДоісторичнІ мисливці Банана

2З.15 СвітсьКІ хроніки 2З.45 Тиждень моди

00.1 В, 01.15 не-

Сильні світу сього

01.ЗО Трипільці

Київській обл., МФО

квитанції з технічного

-

ТО НІС

06.00

"Прес-

конференціІ'

07.З5,

00.20 01.20

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01, 2З.ЗО "Час-Тайм Об.15, 00.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, 1З.20, 15.20, 17.20, 1В.25, 22.50, 00.25

Шоу "Народна зірка"

19.ЗО Т jc "Райські яблучка"

5

Uve

Х/Ф "Мачуха"

УДАІ ГУ

Код ЗКПО

821018

24521910.

код призна-

чення

Розрахунковий

Найменування послуг

рахунок

ЦІНА (грн.)

платежу

оо

податку з власників ТЗ за по­

10811З2

ДТО причепа, мото

35221002000751

32.00

35221002000751

36.00

З5221002000751

100.00

35221002000751

100.00

право

на

що

пільги;

відповідної категорії;

ри,

для

(Р/Р Брова­

Броварського р-ну

рахунок сільради. З питань сплати

Піврічний ДТО АВТОБУСІВ та

1081138

підтверджує

33213808700005 для м.

доз­

21.ЗО Шустер

01 .ЗО

Мультфільми

прийде кохання"

на

замовлення

1В.45 "Київський "ас" 19.00, 22.30, 00.00 "Час новин" 19.20 "Час до виборів" 19.ЗО, 01.15 "Новий ча~" 20.20, 21.45 "Час до виборІв" 20.ЗО, 21.20, 01.40 "Час" 22.00, 02.30 "Фактор безпеки" 00.30 "АвтоПІлот-новини" 00.40 "Ресторанні новини"

36.

придатності до керування ТЗ

-

15.З5 Щиросердне зізнання

16.00 Федеральний суддя 19.25 Х/ф "Нар.ечена

10

06.З0, 17.00, 19.00 ПодіІ 06.40, 17.20, 19.20 Спорт 06.45, 17.ЗО Критична точка 07.20 Срібний апельсин ОВ.ОО Tjc "Слід" 09.00 Tjc "Безмовний свідок" 10.00 Tjc "Брудна робота" 11.00 Т/с "Дорожній патруль" 12.00, 1В.ОО Tjc "Колись

"Висяки" "Слід"

1б.15, 21.15 Т/с "Колишня" 19.00, 2З.40, 01.50 "Життя" 00.10 Табу 02.05 Служба розшуку дітей 02. 1О Сильні св ігу сього 02.50 ПредвІсники революці1

35221002000751

документ,

сигнальних пристроїв

13.00 Tjc 14.00 Tjc

1З.ОО Погляд у майбутнє

ДТО автомобіля

до нього;

них звукових або світлових

07.10, 09.10, 12.10, 16.10, 2З.25 Банана News 07.15, 1В.ЗО, 20.30, 2З.ЗО, 01.40 "24 години" 07.30, 21 .ОО Солодка казка

09.20, 15.00, 02.25 Диваки 10 20 ПередвІсники революції 12.15, Q1.00 За СІМ МОрІВ

1081130

ТЗ пред'являється на ТО, або

при наявності спеціаль­

УКРАЇНА

2З.15 Світські хроніки

Хіт-парад дико1

природи

ної системи; 1О. квитанцію про сплату передній рік та рік, в якому

медичну довідку щодо

·1З.З5 М/с "Табір Лазло" 13.55 М/с "Мій друг мавпочка" 14.ЗО, 15.50 Тееп Тіmе 14.З5 Т/с "20 божевільних років" 15.55 Т/с "Ранетки" 16.50 Т/с "Татусеві дочки" 1В.ОО Tjc "Щасливі разом" 19.15, 00.20 Спортрепортер 20.25 Х/Ф "Посейдон" 22.20 "Файна Юкрайна" 2З.ОО Камеді-Клаб ОО. ЗО Х/ф "Жуки" 02.10, 04.10, 05.10 Зона ночі 02. 15 УкраІнці Надія

06.00

07.40, 19.10

МВС України. Банк: УДК в

повідної категорії та талону

7.

посвідчення водія

Погода

09.00 Т/с ''Бородін" 09.55 Т jc "Школа N21" 10.55, 19 25 їjс "Курсанти" 1З.ЗО, 19.00, 00.00 Репортер

огляду: одержувач

від­

6.

8.

пере!Jірки

технічного стану ТЗ,

ний

реєстраційний документ

ТЗ;

неділя- вихідний.

2.

4.

на ТЗ (свідоцтво про реєст­

"Підйом"

11.

Техоrляд-2009 засобів

за-

Об.20 Х/Ф "Жив собі песик" 07.45 Церква Христова ОВ.ОО Запитаєте в доктора · ОВ.40 Живчик старти 09.05 Даєш молодь 09.45, 20.00 Фабрика зірок-З 12.25 Кліпси 12.55 Шоуманія 1З.З5 Ексклюзив 14.20 Аналіз крові 15.00 Зоряні драми 16.00 Іпfо-шок 16.50 Інту1ція

06.00 Tjc "Останній 06.З0, 09.00 ПодіІ

Фітнес-

увагу"

УКРАЇНА

Х/ф "Високий блондин

ЇВіЙ ХІТ

06.ЗО, 18.45 "Київський час" 06.40, 11.20, 15.ЗО "Зверни

мовлення

"Історіі кохання"

ні пера'"

06.55, 12.15, 14.50 Т/с "Друзі" 07.30, ОВ.ЗО, 19.20, 00.25

Live

09.00, 19.00, ОЗ.ЗО Подіі 09.25, 2З.ЗО, ОЗ.50 Спорт 09.40 Срібний апельсин 10.00 М/с "Каспер" 11.30 Х/Ф "Мачуха" 14.00 "Творці голодомору 15.00 Х/ф "Наречена на

00.05 00.10

nyxy,

курортах"

УКРАЇНА

жінку

01.05 02.00

Зона ночі новий день

"Ні

06.00 Клуб 700 06.20, 15.З0, 01.20 06.35, 08.40

17.00

07.З5 Х/Ф "Принц Америки" 09.З5 Будинок закритий на

стосується

Фільм перший". Х/ф

ІНТЕР

23.05 Х/Ф

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Служба розшуку дітей 06.05 Tjc "Загублені" 06.50, 07.10, 07.35, 08.40

02. 15, 05.15 02.20 І буде

"Я так думаю"

ТОНІС

стільців"

12.45 Х/Ф "Золоте теля" 17.00 Х/Ф "Екіпаж" 20.00, 22.25 "Танцюють всі!" 21.30 "ВусоЛапоХвіст" 00.10 Х/Ф "Я залишаюсь" 02.30 "Вікна-Спорт" 02.40 Х/Ф "Дорога додому"

Х/Ф

Т/с "Моя прекрасна сім'я"

05.50, 02.25 д/п

Х/Ф

16.50, 22.00

"Вікна-Новини"

06.55, ОВ.10 "Бізнес" 07.00 Tjc "Комісар Рекс" ОВ. 15 Х/Ф "Дванадцять

зіркою"

09.10

Погода "Справа про пеліканів".

і Партнери"

Генрі"

версія 2З.ОО "Моя правда" 00.05 "Зіркове життя" 01.10 "Паралельний світ" 02.05 Х/Ф "Довга розлука"

06.25 06.30

хання

Гіппократа"

22.45

-

15.50 Т jc "Якщо нам доля" 20 ОО, 01.ЗО "Подробиці" 20.50 Х/ф "Дві історіі про ко-

Об.ЗО "Літаючий будинок" 07.25 Х/Ф "Доктор Ай болить" 09.05 "Лото-Забава" 10.10 Mjc "Качині історіІ"' 11.ОО "Караоке на майдані" 11.55 "Смакуємо" 12.З5 Х/Ф "Зруйновані замки" 14.З5 "Сеанс Кашпіровського" 15.ЗО Х/Ф "Вероніка - нескорене серце" 19.30 "ТСН -Тиждень" 20.15 "Даїшники: Забути

ОВ.45 Факти 09.00 "Смак" 12.20 Каламбур 12.45 Факти. День 13.05 "У смертельній небез­

А.Р.М.І.Я.

06.50, 08.50, 12.50, 15.50, 20.55, ОО ОО Погода 06.55, 08.55, 12.55, 15.55, 00.05 Зіркоскоп 07.00, Q9.00, 12.00, 16 ОО,

01.15 "Новий час" 21 .20, 01.40 "Час"

02.ЗО Особливо небезпечно

Голі та смішні Автопарк "Цілісно-металева обо­ лонка". Х/Ф 01.25 "Цілісно-металева обо­ лонка". Х/ф

23.00 00.1 О 01.25

12.55, 18.55 Спорт

Х/Ф "Зруйновані замки" Жахи "Вбивці"

06.40 "Велика 09.10, 02.20

1+1

"Кривбас"

06.35, 10.30 "Солдати". Tjc 07.45 Факти. Ранок ОВ.ОО, ОВ.55, 12.55, 19.15, 00.00 Спорт OB.OS ПроZіроК ОВ.З5 300 секjгод.

щастя"

кращого друга"

Об. 15 "Без табу" 07.05 д/Ф "Хлібна гільйотина" 08.50 д/Ф "Свіча Джеймса Мейса" 09.55 М/с "Чіп та Дейл" 10.55 Tjc "Шлях чарівника" 12.40 Х/Ф "Останній день" 16.40 Х/Ф 'Тайговий роман"

06.ЗО ЗОО секjгод

"Час до виборів"

ОО.ЗО "Автопілот-новини"

тарів". Т/с 16.25 "Далекобійники". Tjc 17.ЗО "Сліпий". Tjc 18.45 Факти. Вечір 19.10 Добрі новини 19.25, 01.00 Надзви-t. новини 19.55 Наша Russia 21.15 Євробачення.. по-на-

06.20 "Кулагін 06. 50, ОВ ОО,

20.ЗО,

00.40

15.ЗО "Феєрія мандрів" 16.30 "Драйв" 17.ЗО "Акцент" 1В.ЗО, 02.20 "Хроніка дня" 1В.45, 04.45 "Київський час" 19.00, 00.00 "Час новин"

СТБ

ICTV 06.00, 07.40, 08.40, 00.55, 03.40 Погода 06.05, ОЗ.10 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти

19.20 19.ЗО,

21.40

"Огляд преси" "Зверни увагу"

10.55 11.20

шому.

куля"

ІНТЕР

19.ЗО "ТСН" 20.00 Х/Ф "Вероніка рене серце"

09.10 Tjc "Марш Турецького" 10.05, 20.30 Tjc" Обручка" 11 .05, 19.00 Т/с "Кармеліта" 12.1 О "Знак якості" 12.50 Т/с "Закон" 13.50 д/п "Королева тигрів" 14.55 Т/с "Агентство "Золота 16.00 "Ключовий момент" 16.55 "Зрозуміти. Пробачити" 1В.15 "Судові справи" 20 ОО, 02.З5 "Подробиці" 21.30 "Велика політика" 00.15 Х/ф "Пробудження"

Бойовик "Вікінги"

Вишні"

21.00 21.20

Гранта"

07.ЗО Податковий університет ОВ.ОО Світ православ'я

"Ранок з Інтером"

1+1

23.55 01.50

конференціІ'

Україні"

06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Т/с "Циганське серце" 06.55 "Сніданок з 1+1" 07.00 "ТСН" 07.05 Mjc "Усі собаки по-

21.15

17.00, 1В.ОО, 20.00, 21.00, 01.00 "Час новин" 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-

года на курортах"

06.30 "Ранок на 5-му" 09.10, 20.20, 05.20 "Бізнес-час" 09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 2З.50 "Погода в

06.00 Програма передач 06.01, 23.40 "Час-Тайм"

15.30 Енергетична Україна 16.10 Кордон держави 16.30 Т/с "Стеж за мною" 17.15 Пазли 1В. ОО Погода 1В.О5 Анонс передач 18.10 Точка зору 18.45 Euгonews 19 ОО, 19.ЗО Вибори 2010.

УТ-1 06.00 "Доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.40 Православний

"ЗЗ-й.

"Колись

Tjc

1З.ОО Т/с "Висяки" 14.00 Т/с "Слід"

•·•· .· · · · nrtu:~~;i1!1;~:\:;

д/Ф

1В.ОО

06.15, 00.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, 1З.20, 15.20, 17.20, 18.25, 00.25 "По­

прийде кохання"

• •.,і~!Sі2вІм·~~

15.00

робота" "Дорожній

15.35 Щиросердне зізнання 16.00 Федеральний суддя 19.30 Шустер Uve 20.20 Т jc "Брудна робота" 22.20 Тотовий відповідати'" 23.20 Рикошет 00.20 Tjc "У полі зору" 01.45 Х/Ф "Останній легіон"

податку звертатись в

податковуінспекцію:м.Бро­

віл на їх встановлення та ви­

вари, вул. Київська,

кnnистйння:

.S-1 0-03)_

286, тел.:

ТЗ для перевезення небезпечних вантажів

10830З3

1083032

Талон ТО річний пласти-

КОВИЙ

2011

рік

Талон ТО річний пластиковий

2010

рік

У разі відсутності будь-якого документа, визначеного в цих

пунктах, техогляд не проводиться! Телефон для довідок: 5-05-26, 6-71-76. Відділ ДАІ Броварського району.


8 Субота, 21 nиnonaAa 2009 року

НОВЕ ЖИТТЯ вuoJrce зростання

26

листопада

2009

р. з

14.00

до

добробуту

16.00

18%

заступник голови ДПА України Сергій

Що бачим і чуємо Вас повсякчас.

партаменту контролю за

За ніжную душу і теплеє слово,

ДПА України Сергій Іванович Мережка

ми не бачим лихого. Хай Бог повертає Вам це добро,

проводитимуть прямий телефонний

Хай же здоров'я Вас не лишає,

зв'язок за тел.:

Доброта людська не обминає, Щоб ніколи не знали біди.

1ОО

О у гривнях

депозитні вкдади дJІЯ осіб

відшкоду­

ванням податку на додану вартість

За те, що від Вас

До

до

Вікторович Чекашків та директор Де­

Спасибі уклінне, що є Ви у нас,

.

рІчних

Звер­

(044) 501-06-42.

тайтеся до них з питань контролю за

років прожити

відшкодуванням ПДВ та адміністру­

вання облікових і звітних показників. ·. :-:

. ·,-

-~~:§~~ · -

··

ПІИАР РАДИТЬ І 3АСТЕРІrАЕ

Як лікували Дуже часто грип залишає за

кашель

підігріти,

знову

Броварська райдержадміністрація оrопошує конкурс

нашІ

накривши

предки

блюдцем, і пити перед сном

ми якомога гарячішим. Втира­

якомога гарячішим (щоб

ти до сухості суміш смальцю зі

аптеках нині від цього є багато всіляких засобів, найчастіше синтетичних або із заморсько­ го чужого нам "зілля". Однак

обпікало губи і горло). Стежте

скипидаром у груди.

за тим, щоб у приміщенні не

народна медицина знає багато

ти

Для дітей: порізати редьКУ на маленькі шматочки, покла­ сти в каструлю і посипати цук­ ром. Пекти в духовці протягом

не

- У 2 л киплячої води поклас­ 400 г будь-яких висівок.

Підсолодити (краще коричне­

можна приготувати самостійно

вим цукром). Цей відвар пити

і які не дадуть жодних усклад­

якомога гарячішим протягом

нень.

дня замість чаю, кави, СОКУ то­

У емальовану

-

(інша

не

каструлю

годиться)

марлю.

дня), вживати його по

шавлії.

редьки зі склянкою меду. Пити

(металевою кришкою не мож­ на),

закип'ятити,

Перед

по

процідити.

вживанням

молоко

Змішати

2 ст. л.

1

літр СОКУ

Черrа

накладки.

- за рейками?

Жадоба до легкої наживи ... Саме

вона

наших

штовхає

земляків

на

окремих

скоєння

вчинків, які рано чи пізно мо­

покласти

в

лікар-санолог

Відrукніться, побратими! Олег Олександрович

ного.

дять великовагові ешелони,

люції хочу відшукати бро­

якщо через редакцію відгук­

варчан, котрі під час другого

нуться учасники тих подій.

Здивуванню й обуренню

металобрухту й заробити кілька

а

нашого земляка Петра С-ка, котрий працює обхідником Ніжинської дистанції колій Південно-Західної залізниці,

тропоїзда "Квітнева" він ви­ явив відсутність металевих накладок з' єднання рейок. Чим це може обернутися,

здати на приймальному пункті

скоєний

злочин

удалося

виявити вчасно. Інакше без трагедії не обійшлося б. То що,

тепер

чекатимемо,

nсується побутова техніка?

Причина

-

Радимо Вам придбати

стабілізаторf

коротке замкнення елек­

для регулювання напруrи

та захисJ}'

Вашої побутової техніки!

про

13.

«НОВЕ ЖИПЯ•

-

газета Броварських

міської та районної рад, районної державної адміністрації.

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакціі Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація.

IW492264

ВАТ "Новооnександрівське"

Серія АВ

мnа nn•u

реапІзує ЩОдЕННО (без вихідних): ЯБЛУКА за ціною від

ташоване в м.

з

Бровари, має

Адреса: с.

викидом парів нафтопродуктів, бруднюючих речовин складає

І,

1102

т/рік.

Нормативна

Нова Олександ­

обл. Довідки за тел.:

Приймання,

0-45-70-

5-86-34.

зберігання і заправка світлими порту на АЗС супроводжується

1 л - 2.90 11.00 до 17.00.

рівка, Згурівський р-н, Київська

забруднюючих речовин в атмо­

нафтопродуктами автотранс­

грн .

за ціною за

намір одержати дозвіл на викид сферне повітря.

1.50

СІК ЯБЛУЧНИЙ СВІЖОВІДЖАТИЙ

І

_,

1

"

І

І

Втрачене свідоцтво про реєстрацію

1

: транспортного засобу, реєстраційний N!! КА : ~ ~1J~6.. f!.В~ж_а;:и_н~Щй_с~и~~ ____________ ~ І

1 " Втрачені поліси ОСЦПВВНТЗ N!N!! 1 : ВС/3563503, ВС/3563504, ВС/3563505,:

І ВС/3563506,

ВС/3563561'

ВС/3563562, І

І ВС/3520527,

ВС/3529957,

ВС/3564326,'

: ВС/3563570, ВС/3555802, ВС/3555803, :

надійшло повідомлення про пожежу в при­

(50

м) витримана. Вклад АЗС у

: ВС/9764041, ВС/9764042, ВС/9764183,: ~ ~{j'~7~3~6_ В_!!~Ж~~ ,!і~/J!.ЙЕ'!_И!:і~ _________ ~

14.

При­

ватному житловому будинку за адресою: смт. В. Димерка, вул.

(044) 286-13-05 в (067) 656-13-38

'7 no

санітарно-захисна зона АЗС

р. надійшло повідомлення про пожежу в при­

8.

двір. Тел.: 050-357-27-68, 063-740.95·65.

Причи­

чина- коротке замкнення електромережі.

Петровського,

оlп

щасливий,

пічного опалення.

ватній господарчій будівлі с. Гоголева, вул. Пушкіна,

15.11.2009

Ліцензія МОЗ Украіни

загальна кількість викидів за­

несправність пічного опалення.

ватному житловому будинку с. Літак, вул. Франка,

ко­

ТОВ "БРСМ-НАФТА", роз­

р. надійшло повідомлення про пожежу в при­

- несправність 11.11.2009 р.

гризунів,

АДРЕСА: м. Бровари, вул. Леванев­ ського, 26 теп.: 4-16-21.

-

му будинку за адресою: с. Бобрик, СТ "Автомобіліст", масив

-

знищенню

про намІри

16. Причина- коротке замкнення електрообігрівача. 1.11.2009 р. надійшло повідомлення про пожежу в дачно­

на

по

мах, тарганів.

Київській області.

Озерна,

4.11.2009

уста­

Заява

пожежу в приватному житловому будинку с. Семиполок, вул.

"Бобрик". Причина

послуги

Буду

В смт. Калинівка Броварського району ~ється в оренду оптимальний вироб­ ничо-сКJІадський комплекс: адмін. буди­ нок, виробничий корпус (можливо nід хар­ чове виробництво пошиття OlJ.S![Y), га_раж,

надає

ГУ МВС України в

р. в ПДПЧ-10 м. Бровари надійшло повідом­

10.

СЕС

організаціям,

новам та меwканцям міста і району

та Броварського району)

тричної розетки. Того ж дня надійшло повідомлення

Проблеми з напру.rою?

підприємствам,

міського відділу

вари, вул. Енгельса,

профіпактичної дезін­

Броварської

(з обслуговуванням. Бровари

лення про пожежу в приватній квартирі за адресою: м. Бро­

У Вас гасне світло?

фекції

За повідомленнями

довго пояснювати не треба. Слава Богу, що цією ділян-

30.10.2009

ВіддІnення

що

незабаром і рейки почнуть із колій цупити?! Там же мета­ лу більше, ніж у накладках ...

· ·,.. . · CIVIIiA 101 іНІЬОРМVС:

в

південних регіонах нашої держави.

матеріальними збитками, але й

вих металів, які можна легко

Президентських ви­

борів працювали на вибор­ чих дільницях у східних та

річниці Помаранчевої рево­

гоні поблизу зупинки елек­

йде

напередодні п'ятої

туру

кою залізниці рідко прохо­

ються!) не тільки величезними

Мова

221,

гривень на чергову дозу спирт­

не було меж, коли на пере­

про шукачів чорних і кольоро­

каб.

л.

Броварської СЕС.

СКЛЯНКУ

жуть обернутися (і вже оберта­

загибеллю людей.

15,

5-.34-33.

Олександр ЛИТВИНЕНКО,

перед їжею та на ніч.

Одну десертну ложку

смальцю

1 ст.

Я,

-

тел.:

ЩОГОДИНИ.

Рожок,

Спочатку

вари, вул. Гагаріна,

сипати кожну цукром.

Натерти на тертці чорної

-

Звертатись за адресою: м. Бро­

спеціаліста І категорії служби

Нарізати дуже тоненькими

-

редьки і вичавити сік через

блюдцем

формації апарату адміністрації;

скибочками редьКУ, густо по­ Коли з'явиться сік (десь через пів­

Накривши

року:

2009

годин. Сік злити у СКЛЯНКУ. Вживати по 2 ч. л. 3-4 рази пе­ ред їжею та перед сном.

склянКУ молока і покласти 1 ст. ложКУ дрібно нарізаного листя

-

заціями та засобами масової ін­

у справах дітей.

rрудня

Вимоги: освіта вища відповідного про· фесійного спрямування за освітньо­ кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не мен­ ше З років.

зв 'язків з rромадськими орrані­

-

21

2

що.

налити

листопада по

21

спеціаліста І катеrорії секто­

РУ з питань внутрішньої політики,

-

було протягу.

досить ефективних ліків, які

в РДА з

-

гарячого молока і пити ковтка­

- зазвичай це бронхіти, стійкий кашель. У

собою довгий "хвіст"

на замІщення вакантних посад державних спужбовців

Причина

-

несправність пічного опалення.

При пожежі та надзвичайних ситуаціях телефонуйте

1О 1.

ррбота (2000-2500): стропапьники, ~вик" водій (С, Е); зварники, електрики, , :rокарі,' СІІІОСарі. Ten.: 6-58-43; 3-45-84.

АДРЕСА:

07400,

(Редактор:

загальний рівень забруднення

атмосферного повітря не пере­ вищує 0,1 ГДК. Відгуки та про­ позиції надсилайте в Бро­ варську міську раду за адресою:

м. Бровари, вул. Незалежності,

2

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

Заступник редактора: Відділи: в• з питань сільського господарства 4-04-81;

4-03-76.

бухгалтерія, прийом оголошень

5-32-47.

2.

4-04-81.)

4-23-26.

newlife@meta.ua -

тел.:

: "' Втрачений студентський квиток КВ- : : 06343040, виданий КНЛУ від 30.08.08 р. на ім'я : ~ ~і~т~р~ §і!З!Іі~~и_О~~~е~~о~ В_!!~~~ _!і~д~й~н~~-- ~ І

~

І

.

1 ~ Втрачене посвідчення учасника бойових дій ' : серії М N!! 297882, видане на ім'я Олександра : ~ ~~н~В~'!_<І_Б~л~:о~О_!!~ 2~~а~ ~е~~с~~М;, ____ ;

Друк офсетний.

Відцруковано; ТОВ «Броварська друкарня»

Тел.:

4-22-56

Редвкці11 не завжди поділ11є позицію авторівЗа точність викладених фактів відповідає автор.

Зам. Тираж

2004 2150 прим.

#89 90 2009