Page 1

Нове життя нового прагне слова

N2 88 (10201)

•вtщав'Іf!' і пеое~плачуйте

П'ЯТНИЦЯ

· . ··. · · .Qве

. . ,,,.

"Н'

5 ЛИСТОПАДА

mиття

Пеgе,вплатний ін,векс . 35064 Вартість передплати Ва МЇСЯІІЬ

Виходить

на три. міс.sці

17 квітня 1937 року

- 23,40 грн. ва півроку - 46,80 грн. ва рік - 93,60 грн.

з

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД, РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Вибори до органів місце­ вої влади в Україні,

відбулися

рів.

що мі­

рою стандартам Ради Єв­ Про

це

представники місії спос­ українських виборах, по­

"Human Rights Europe".

"Ті, хто ухвалив закон, який уможливив політич­

но незбалансовані склади виборчих комісій і спри­ яв,

зокрема,

реєстрації останню

скасуванню

кандидатів

мить

перед

в

ви­

борами, мали б визнати що

голосування

не

'

від-

повідало стандартам, які ми хотіли побачити, зок­ рема, всім вимогам євро­

пейських · стандартів про чесні, прозорі і професіо-. нально

організовані

б

заявила глава де-

ори

11

,-

ви-

легації Конгресу місцевих і регіональних влад Ради

Європи

rудрун

Мозлер­

Тернстрем.

"День голосування про­ демонстрував

слабкість

нового виборчого закону, ухваленого

лише

за

три

час

президентських

борів цього року", лосила

-

ви­

наго­

Мозлер- Терн­

Тим часом представни­ іншої

групи

-

терігачів

Міжнародної

громадської сприяння

спос­

організації

розвитку

ви­

технологій

"За

справедливі вибори"

- да­

борчих ють

протилежну

31

жовтня,

їх

відзначають V

вщкритии

пщсумку

го­

ласті було зафіксовано дрібні порушення, напри­ використання

агі­

таційних матеріалів у день

акцент деяких

справедЛиві вибори", юрист-адвокат

Гоендаль

Міхаель

(Німеччина)

охарактеризував

місцеві

вибори як чесні, практич·но без порушень. "У мене склалося

враження,

що

вибори були прозорими,

рактерну річ: вони, вибо­ ри, були досить відкрити­ ми.

Також

відкритою

можна назвати роботу ви­ борчих комісій",

на

-

сказав

прес- конференції

в

мітету регіонів ЄС Теет

с~авник місії спостеріга­

Одесі спостерігався дуже

Калласвее.

чш,

високий

висловили стурбованість

виборчих технологій "За

на свідчить про одну ха­

вості

Члени делегації також

на шляху до де­

кійний процес ... Ця рути­

раїна" у вівторок пред­

представник

-

"Це був рутинний спо­

Ко­

додав

раніше,

ний характер".

політичних сил на можли­

-

думку, що Україна, як і

демократич-

агентстві "Інтерфакс-Ук­

місяці до цих виборів",

сказала вона.

оцінку

перебігові голосування tf

зако-

МГО сприяння розвитку

Спостерігач також наго­

виборів,

із

Ще один спостерігач від

лосування.

клад,

згідно

мократії.

лосив, що в Одеській об­

стрем.

ки

переднього

", -

відбулося нор­

Політолог висловила

виборів в Україні

терігачів Ради Європи на

пи

ном

рОЗІИШЛИСЯ В ОЦІНКаХ

заявили

відомляє блог Ради Євро­

.

·~

Уее

мально,

Спостерігачі

жовтня, не

31

відповідали повною

ропи.

- 7,80 грн.

юрист-адвокат Сер­

фальсифікацій. градус

ної конкуренції",

гій Мірзоєв (Росія).

Оцінюючи роботу ви­

політич­

-

зазна­

чив Сергій Мірзоєв.

повідомленнями про те,

борчкомів

та

У свою чергу представ­

що фальшиві бюлетені могли бути "вкинуті" у

Одеській області, де він

ник місії, політолог Анна

спостерігав за перебігом

скриньки дЛЯ голосування.

голосування, Мірзоєв від­

в

Одесі

"Україна вже продемон -·

значив можливість безпо­

струвал а, що може роби­

середньо спостерігати за

ти краще, наприклад, під

процесом підрахунку по-

Чурдова (Чехія) відзначає демократичний

характер

виборів в Україні. "Я по­ бачила

чесними. серйозних

побачив

порушень",

-

зауважив він.

За перебігом місцевих виборів в Україні спос­

терігали

490 міжнародних

офіційних спостерігачів і

1913

офіційних спостер і­

гачів від всеукраїнських громадських організацій.

хороший демо­

кратичний процес вибо-

Я не

Радіо Свобода (Із сайту

cityukraine.info).


2

П'ятниця,

Газета виходить з 17 квітня 1937 року НОВЕ

5листопада 2010 року

•иn•

СКЛАД ДЕПУТАТІВ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

VI скликання обраний 31 :жовтня 201 О 1. АБДУКАРІМОВ Микола Петрович- 1987 р. н., освіта ба­ зова виі.ца, проживає в с. Пухівка Броварського району, студент, член Партії регіонів, висунутий районноіо ор­

ганізацією Партії регіонів, обраний по одномандатному мажоритарному виборчому округу

NQ 18.

виборчому округу.

- 1984 р.

8. ГОРЮНОВ Олексій Володимирович - 1967 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, директор ТОВ "Фрутекс", член Політичної Партії "Фронт Змін", висунутий район­ ною організацією Політичної Партії "Фронт Змін", обра­ ний по одномандатному мажоритарному виборчому ок­

БАБИЧ Петро Іванович- 1967 р. н., освіта вища, прожи­ ває в м. Бровари, директор ТОВ "Квінта", член організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", висунутий районною партійною організацією Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", обраний по багатомандатному

2.

З. БИКОВ Мирослав Васильович

року

н., освіта вища,

ругу

Ng25.

9. ГОШ Ірина Йосипівна- 1963 р. н., освіта вища, прожи­ ває в м. Києві, директор ТОВ "Роялті Ф.К.", член ор­ ганізації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", ви­ сунута районною партійною організацією Всеукраїн­ ського об'єднання "Батьківщина", обрана по багатоман­ датному виборчому округу.

проживає в м. Бровари, заступник директора зі збуту ТОВ

10. ГУСЯТИНСЬКИЙ Дмитро Миколайович - 1984 р. н.,

"Мастер ключ АТ", член Політичної Партії "Фронт Змін", висунутий районною організацією Політичної Партії "Фронт Змін", обраний по багатомандатному виборчому

освіта вища, проживає в с. Буча Київської області, заступ­ ник директора комунального підприємства Київської об­

округу.

4.

БОРСУК Олександр Миколайович-

1961

р. н., освіта ви­

ща, проживає вс. Русанів Броварського району, директор

ПП "Русанівське", член організації Єдиного Центру, ви­ сунутий районною організацією Єдиного Центру, обра­ ний по одномандатному мажоритарному виборчому ок­ ругу

Ng22.

5. ВОЄВУЦЬКА ДіЛяра Мідхатівна- 1959 р. н., освіта ви­ ща, проживає вс. Гоголів Броварського району, сімейний

лікар, член організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", висунута районною партійною ор­ ганізацією Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", об­ рана по одномандатному мажоритарному виборчому ок­ ругу

NQ4.

6. ГАЙДАК Анатолій Іванович 7 - 1962 р. н., освіта вища,

ласної ради "Автогосподарство", безпартійний, висунутий районною партійною організацією Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", обраний по багатомандатному виборчому округу. _

11.

ГРИШКО Сергій Миколайович-

1962

р. н., освіта ви­

ща, проживає в смт. Велика Димерка Броварського райо­

ну, директор ПП "Регіон

2001 ", ч.тіен Партії регіонів,

вису­

нутий районною організацією Партії регіонів, обраний по

одномандатному мажоритарному виборчому округу NQ3. 12. ДЕМЕНКО Анатолій Володимирович- 1955 р. н., освіта вища, проживає вс. Літки Броварського району, заступ­

ник голови Броварської районної державної адмі­ ністрації, член Партії регіонів, висунутий районною ор­ ганізацією Партії регіонів, обраний по одномандатному мажоритарному виборчому округу Ng13.

13. ЗАЙЦЕВ Сергій Олександрович -1954 р. н., освіта ви­

проживає в м. Києві, приватний підприємець, член політичної партії "УДАР (Український Демократичний

ща, проживає в м. Бровари, перший заступник голови

Альянс за Реформи) Віталія Кличка", висунутий район­ ною організацією політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", об­ раний по багатомандапюму виборчому округу.

ний підприємець, член Партії регіонів, висунутий район­

Броварської районної організації Партії регіонів, приват­ ною організацією Партії регіонів, обраний по багатоман­ датному виборчому округу.

14. ЗАЛОЗНИЙ Микола Володимирович - 1983 р. н., освіта вища, проживає вс. Княжичі Броварського району, інже­

нер-брокер ТОВ "Фроніус Україна", член організації На­ родного Руху України, висунутий районною організацією Народного Руху України, обраний по одномандатному

мажоритарному виборчому округу Ng 1О. 15. ЗАПЛАТНІКОВ Сергій Михайлович- 1965 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, президент благодійного фон­

ду "Православна

Київщина",

член

політичної партії

"УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка", висунутий районною організацією політичної партії "УДАР (Український Демократичний

Альянс за Реформи) Віталія Кличка", обраний по багато­ мандатному виборчому округу.

ІВАНЕНКО Галина Петрівна- 1962 р. н., освіта вища, проживає в с. Богданівка Броварського району, директор Богданівської ЗО Ш І- ІІІ ступенів, член Партії регіонів, ви­ сунута районною організацією Партії Регіонів, обрана по одномандатному мажоритарному виборчому округу NQ2. 17. ІВАНЕНКО Павло Олександрович - 1976 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, помічник народного депутата України, член політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", висунутий районною організацією політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", обраний по багатомандатному вибор­

16.

7. ГАЙОВИЙ Костянтин Васильович- 1951 р. н., освіта ви­ ща, проживає в с. Погреби Броварського району, голов­

ний лікар станції "Швидка допомога" Броварської район­ ної центральної лікарні, член організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", висунутий районною партій­ ною організацією Всеукраїнське об'єднання "Батьківщи­ на", обраний по одномандатному мажоритарному вибор­ чому округу NQ 17. Розміщення реклами: телефон

чому округу.

5-59-19, 4-23-26.

Контактна особа: Світлана ОБОДОНСЬКА


НОВЕ

:ж иn•

18.

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

ІВАНЕНКО Петро Петрович-

П'ятниця,

1960 р.

н., освіта вища,

29.

5 листопада 2010 року

КУШНІРЕНКО Юрій Іванович-

1960

3

р. н., освіта ви­

проживає в с. Богданінка Броварського району, голова

ща, проживає в с. Скибин Броварського району, голова

Броварської

Броварської районної ради, член Політичної партії "Сильна Україна", висунутий районною партійною ор­ ганізацією Політичної партії "Сильна Україна", обраний по одномандатному мажоритарному виборчому округу

районної

державної

адміністрації,

член

Партії регіонів, висунутий районною організацією Партії регіонів,

обраний по одномандатному мажоритарному

виборчому округу

Ng23.

ІГНАТЕНКО Петро Пилипович - 1976 р. н., освіта ви­ ща, проживає в с. Плоске Броварського району, началь­

Ng19.

ник

проживає в м. Бровари, приватний підприємець, член

19.

відділу

ністрації,

Броварської

член

партії

районної державної

"Наша

Україна",

адмі­

висунутий

районною організацією політичної партії "Наша Ук­ раїна", обраний по. одномандатному мажоритарному ви­ борчому округу Ng16. 20. КАЛАШПИК Валерій Іванович- 1957 р. н., освіта вища, проживає в смт. Калинівка Броварського району, голова профкому ВАТ "Комбінат "Тепличний", член організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", висунутий районною партійною організацією Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", обраний по одномандатному мажоритарному виборчому округу

21.

ЗО. МАТВІЙЧУК Іван Романович- 1960 р. н., освіта вища,

Політичної партії "Сильна Україна", висунутий районною партійною організацією Політичної партії "Сильна Ук­ раїна", обраний по одномандатному мажоритарному ви­ борчому округу Ng21.

NQ8.

КАЛІНІЧЕНКО Олександр Володимирович-

1983

р. н.,

освіта вища, проживає в смт. Калита Броварського райо­ ну, заступник начальника КП "Київський метрополітен", член політичної партії "УДАР (Український Демократич­ ний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", висунутий ра­ йонною організацією політичної партії "УДАР (Ук­ раїнський Демократичний Альянс за Реформи) Віталія

Кличка", обраний по одномандатному мажоритарному виборчому округу

Ng9.

22. КИЩУК Олег Євгенович- 1976 р. н., освіта вища, про­ живає м. Києві, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Фронт Змін", висунутий районною організацією Політичної Партії "Фронт Змін", обраний по одномандат­ ному мажоритарному виборчому округу

NQ 12.

23. КНИШ Станіслав Степанович- 1955 р. н., освіта вища, проживає вс. Зазим'є Броварського району, вчитель За­ зимського

навчально-виховного

комплексу,

член

Ук­

раїнської Народної Партії, висунутий районною ор­ ганізацією Української Народної Партії, обраний по одномандатному мажоритарному виборчому округу

NQ7.

КОНОНЕНКО Микола Миколайович- 1974 р. н., освіта загальна, проживає вс. Красилінка Броварського району, начальник служби безпеки ТОВ "Сторожук", член партії

24.

"Наша Україна", висунутий районною організацією політичної партії "Наша Україна", обраний по одноман­

31. МАЦЮК Борис Петрович - 1959 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, інспекція ДАБЦ у Київській області, заступник начальника, член Партії регіонів, висунутий районною організацією Партії регіонів, обраний по бага­ томандатному виборчому округу.

МИРОНЕЦЬ Микола Петрович- 1960 р. н., освіта ви­ ща, проживає в м. Києві, заступник голови Броварської райдержадміністрації, член Партії регіонів, висунутий районною організацією Партії регіонів, обраний по бага­ томандатному виборчому округу.

32.

33. НАКОРЧЕМНИЙ В'ячеслав Георгійович - 1968 р. н., освіта вища, проживає в с. Тарасінка Броварського райо­

н.,

ну, вчитель фізичного виховання Тарасінського НВК, член Політичної Партії "Фронт Змін", висунутий район­ ною організацією Політичної Партії "Фронт Змін", обра­

освіта вища, проживає вс. Требухів Броварського району, заступник голови Броварської районної організації Партії

ний по одномандатному мажоритарному виборчому ок­ ругу NQ5.

регіонів, член Партії регіонів, висунута районною ор­

34. НАСІКОВСЬКА Оксана Вікторівна - 1982 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, інженер-землевпорядник

NQ 11. 25. КОНСТАНТИНІВСЬКА Олена Миколаївна- 1952 р.

датному мажоритарному виборчому округу

ганізацією Партії регіонів, обрана по багатомандатному виборчому округу. КОЗЮК Петро Ананійович - 1954 р. н., освіта вища, проживає в с. Семиполки Броварського району, охоро­ нець ПП "ПІАФ", член організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", висунутий районною партійною організацією Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", обраний по одномандатному мажоритар­

26.

ному виборчому округу

Ng24.

27. КУКШИН Василь Михайлович- 1959 р. н., освіта ви­ ща, проживає в с. Семиполки Броварського району, пер­ ший заступник голови Броварської районної державної адміністрації, член Партії регіонів, висунутий районною організацією Партії регіонів, обраний по одномандатно­ му мажоритарному виборчому округу NQ 14. 28. КУЛІДА Максим Володимирович- 1980 р. н., освіта ви­ ща, проживає в с. Заворичі Броварського району, провідник Південно-Західної залізниці, безпартійний, висунутий районною організацією Народного Руху Ук­

раїни, обраний по одномандатному мажоритарному ви­ борчому округу

NQ6. Розміщення реклами: телефон

ТОВ "Агро - Проект - Стиль", член Політичної Партії "Фронт Змін:·, висунута районною організацією Політич­ ної Партії "Фронт Змін", обрана по багатомандатному ви­ борчому округу. 35. ОНАШКО Олександр Володимирович- 1976 р. н., освіта вища,

проживає в смт.

Велика Димерка Броварського

району, заступник голови Броварської районної держав­

ної адміністрації, член Партії регіонів, висунутий район­ ною організацією Партії регіонів, обраний по багатоман­ датному виборчому округу.

36.

ПАВЛЕНКО Володимир Ілліч-

1967 р.

н., освіта вища,

проживає в с. Красилінка Броварського району, приват­ ний підприємець, член Політичної Партії "Фронт Змін", висунутий районною організацією Політичної Партії "Фронт Змін", обраний по багатомандатному виборчому округу.

37.

ПОНОМАРЕНКО Сергій Вікторович-

1982 р.

н., освіта

неповна вища, проживає в с. Шевченкове Броварського

району, приватний підприємець, член Політичної партії "Сильна Україна", висунутий районною партійною ор-

5-59-19, 4-23-26.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


4

П'ятниця,

Газета виходить з 17 квіmя 1937 року НОВЕ

5 листопада 2010 року

ж иn•

ганізацією Політичної партії "Сильна Україна", обраний по одномандатному мажоритарному виборчому округу N~26. 38. ПЛЮЩ ОлексійАнатолійович- 1976 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, приватний підприємець, член ор­ ганізації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", ви­ сунутий районною партійною організацією Всеук­ раїн..ського об'єднання "Батьківщина", обраний по багатомандатному виборчому округу.

партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Ре­

форми) Віталія Кличка", висунутий районною ор­ ганізацією політичної партії "УДАР (Український Демо­ кратичний Альянс· за Реформи) Віталія Кличка", обраний по багатомандатному виборчому округу.

46. ФІЛІПОВА ТетянаАнатоліївна- 1974 р. н., освіта вища, проживає у військовому містечку Семиполки Бро­ варського району, бухгалтер ТОВ "Трансгруп плюс", член Партії регіонів, висунута районною організацією Партії регіонів, обрана по багатомандатному виборчому округу. 47. ФЕЩУН Олександр Валерійович- 1975 р. н., освіта ви­ ща, проживає в смт. Велика Димерка Броварського райо­ ну, головний спеціаліст управління охорони навколиш­ ньоприродного середовища у Київській області, член партії "Сильна Україна", висунутий районною партійною організацією Політичної партії "Сильна Україна", обра­ ний по багатомандатному виборчому округу. 48. ХОЛОД Микола Васильович - 1957 р. н., освіта серед­ ня, проживає в м. Києві, слюсар "Житлотеплоенерго­ Київенерго", безпартійний, висунутий міськрайонною партійною організацією Партії "Громадянська солі­

дарність", обраний по одномандатному мажоритарному виборчому округу

49.

Ng15.

ЦАРЕНКО Михайло Олександрович-

1984 р.

н., освіта

вища, проживає в м. Києві, заступник директора ЗАТ

"Аптечне управління "Біокон"", член Партії регіонів, ви­ сунутий районною організацією Партії регіонів, обраний по багатомандатному виборчому округу.

Допитливість на виборах- уже порушення ...

50.

ШЕВЧЕНКО Ігор Олексійович-

1976

р. н., освіта ви­

н., освіта вища,

ща, проживає в м. Києві, старший оперуповноважений в

проживає в м. Бровари, відпустка по догляду за дитиною

особливо важливих справах департаменту з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми МВС України, безпартійний, висунутий районною орга­ нізацією політичної партії "УДАР (Український Демо­ кратичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", обраний

39.

ПОПОВА Оксана Миколаївна-

1972 р.

до досягнення нею трирічного віку, член партії "Сильна Україна", висунута районною партійною . організацією Політичної партії "Сильна Україна", обрана по багато­ мандатному виборчому округу.

ПОТЕРНАК Валентин Володимирович - 1970 р. н., освіта вища, проживає вс. Бобрик Брьварського району, командир відділення МЧС України м. Києві, без­ партійний, висунутий районною партійною організацією Політичної партії "Сильна Україна", обраний по одно­ мандатному мажоритарному виборчому округу Ng 1. 41. РЕКА Микола Федорович- 1961 р. н., освіта вища, про­ живає с. Рожни Броварського району, інженер заводу "Кока-Кола", член Політичної партії "Сильна Україна", висунутий районною партійною організацією Політичної партії "Сильна Україна", обраний по одномандатному ма­ жоритарному виборчому округу Ng20. 42. СІГАЧОВАЛарисаАнатоліївна- 1964 р. н., освіта вища,

по багатомандатному виборчому округу.

40.

проживає в с. Шевченкове Броварського району, дирек­

тор Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, член Партії регіонів, висунута районною організацією Партії регіонів, обрана по багатомандатному виборчому округу.

СИММНЕНКО Василь Іванович- 1958 р. н., освіта ви­ ща, проживає вс. Літки Броварського району, заступник голови Броварської районної ради, член партії "Наша Ук-

43. ••

раша

ff

,

V

висунутим

V

рамонною

оргаюзащєю

Невикористані бюлетені- на знищення.

••

51.

поштично1

партії "Наша Україна", обраний по багатомандатному ви­ борчому округу.

44. ТОЛМАЧЕВАЛілія Вікторівна- 1963 р.

в

раїнського об'єднання "Батьківщина", висунута район­ ною партійною організацією Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", обрана по багатомандатному виборчому р. н., освіта вища,

регіонів,

висунутий

проживає в смт. Велика Димерка Броварського району, головний інженер ТОВ "Тера-Вінд", член політичної

регіонів,

обраний

Головний реда<rор

ЗАСНОВНИКИ Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація, колектив редакціІ газети.

СвЩоцтво про державну реєстрацію КІ

Ng 259

Індекс

вЩ

35064

10. 12. 1997 р.

Олена СЛНЗЮК.

·

Відповідальний секретар о

Заступник головного редактора Літературний редактор о Верстка о

Валенпонв КОВАЛІВСЬКА.

-

Лариса ШАnКА. Валентина КОЗНЧКО. Олена БОРОШКО.

Адреса редакціІ·

- 1955

Бровари,

р. н., освіта

віце-президент

52. ЮЩЕНКО Олександр Миколайович- 1981 р. н., вища, проживає в м. Києві, помічник-консультант народного депутата України, голова Броварської районної громадської організації "Молодь за регіони", член Партії

округу.

45.

м.

організацією Політичної Партії "Фронт Змін", обрана по багатомандатному виборчому округу.

депутата Верховної Ради України, член організації Всеук­

- 1978

проживає

Поліцейської фінансово· правової академії, член Політичної Партії "Фронт Змін", висунута районною

н., освіта вища,

проживає в м. Києві, помічник консультанта народного

ФЕДУН Сергій Дмитрович

ШУЛЬГА Валентина Євгеніївна

вища,

районною

по

організацією

багатомандатному

Партії

виборчому

округу.

07400,

Адреса в Інтернеті:

Київська обл., м. Бровари, буІІ ..в. Незалежності,

newlife@meta .ua

Телефони:

4-03-76 -

відповідальний секретар, відділ реклами

5-59-19 -

заступник головного редактора,

4-23-26 6-63-45 -

відціл сільського господарства бухгалтерія і прийом оголошень комп'ютерний відділ

2.

·Автор елогану на 1-й сторінці- М. Рильський.

· · ·

Редакці~ не завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читачами

-

на сторінках газети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Відцруковано: ТОВ "Броварська друкарня"

Зам.

2053

Тираж

1ООО

прим.

#88 2010