Page 1

СУБОТА

17 листопада

2001

р.

N!! 88 (9289)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

ОТВА Броварські районна державна адміністрація та районна рада, райком профспілки

Від

імені Броварської

ради, П виконавчого комітету щиро

фесійним святом

вітаю вас із професійним святом.

Днем працівників сільського господарства!

-

Минулий сільськогосподарський рік позначений якісними змінами, поштовхом до стали Укази Пре:.шдента України щодо прискорення реформування аграрного

, яких

сектора економіки. Здійснилася одвічна мрія селянина - бути господарем на своїй зе~rлі. Другий рік господарювання в нових економічних умовах позначився значними ус­ піхами сільських трударів Броварщипи у виробництві сільськогосподарської продук­ ції. Ваш цьогорічний коровай важить 47 тис. тошr, що па 10,4 тис. тоІІІІ більше, ніж у минулому році. Зросли врожайність і валовий збір овочів, с позитивні зрушення у тваринницькій та переробній галузях. Зроблене цього року с надійною базою для нарощування виробництва агропроми­ слового комплексу району на майбутнс. У персмень свята висловлюємо щиру подяку всім працівникам галузі за сумлінну працю. Бажаємо, щоб цей святковий день був благодатним для кожної родини, щоб у ваші оселі завітала радість, а людська теплота і вдячність зігрівали серця і душі. Низький уклін вам за вашу нелегку працю. Хай завжди буйно колосяться наші ниви, засіки щедро паповшоються добірним зерном, рясно квітнуть і родять сади! вам здоров'я, оптимізму, високих врожаїв та матеріального добробуту.

райдержадміністрації

Леонід ВАЙСФЕЛЬД.

Голова райкому профспілки працівників АПК Галина ТІТАРЄВА.

Голова районної ради Леонід СЛОБОДЯНЮК.

Щиро вітаю вас із професійним святом.

міської

працівників АПК від імені всіх жителів району щиро і сердечно вітають вас з про­

Сільське господарство є однією з провід­ них галузей Броварщипи, в якій сконцснт­ рованс

Закінчусться золота осінь, позаду

ним

ськогосподарський рік. Уже зібра­

необхідної

с внесок працівників агропро~rисло­

вого комплексу в розвиток

ІЮ урожай, завершено роботи па по­ мх і

виробництво життєво

продукції, її переробка та І)('алізація. Знач­

ще один важкий, папружепий сіль­

усієї економі­

ки нашої країни.

настає час для перспочинку

Вітаючи вас зі святом, хочу відзначити,

після щоденної папруженої роботи.

що працівники сільського господарства ра­

Це свято с своєрідним підсумком

йону викопали величе:ший обсяг роботи,

тяжкої і водночас почL•сrюї хлібороб­

яка крім професіоналіз~rу ви~rагала ще й

ської праці.

великої вімачі сил

Вітаючи вас зі святом, щиро ба­

T<J

РІІРргії.

Прийміть мої сердечні вітання з нагоди

жаю здоров'я, щастя, сімейного бла­

професійного свята,

гополуччя, злагоди і затишку у ко­

здоров'я, здійснення задумів, достатку, до­

-

побажапня

міцного

жній родині, нових трудових звер­

бробуту

шень. Хай весни квітпуть для вас

досягнення у вашій ш•лргкій роботі нади­

вам і вашюr родинам. Хай нові

хають вас на творчу та плідну працю,

надією, а осінь радує щедрим уро­

а

роботящі руки n:риносять щедрі врожаї на

жас~r.

благо українського народу.

З повагою ~rіський голова

З повагою народний депутат України

Іван ПЕТРЕНКО.

Олексій ІЩЕНКО.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • НАПЕРЕДОДНІ свята кожзерна, овочсвої продую(ії, картоханізатора не 1\іІЛИ пропасти вому сконо:-Іічному показпику115 відсотків 11.0 завдання. tv!aй- • но~tу хочстJ,ся оглянутися • : на пройдений шлях, пизначити

плі, збільшення заготівлі кормів

здобутки й упущення, шфшти 8 зроблене. Прис;чтrо, коли здобу• тки значні й упущення "в допус-

худоби. Ксріпники, спеціалісти, всі трудівники сільгосппідпри-

8

• • : • • • 8

·• " ТИ'.·ІІ·ІХ ІІОР'tах".

Цьогорічне професійне свято мя трудівників села, прафвників

усіх галузей агропромислового коJІ.tплексу БроварІРИНИ особли' пе. Вони зуміли подолати нсймо.

.

.

.

: :;,~~=~= ~~~. :::~я~~~.~-~:~ор;беJ:.~

шрю труднощІ, ЯКІ раз у раз тра'

8

1

• на полях, фер~rах, У І\ехах, майс• тернях протяпт 1 \ 1 • 0 ГО, на рід•

8"

кість несприятливого мя сільського господарства, року. Процс-

на зи~юво-стійловий період мя

смств виявили неабиякі

знання, досвід, творчий підхід до справи, висо-

ку ор~анізованість у бо-

роть 1 за одержання високих урожаїв всіх . сrльськогосподарських культур. Серед них -

вирощеному врожто. Образно

рентабельності. Вона склала 5 під-

же половину його допедсно до ви- •

на. Такого високого показника

йону реалізували протягом року різної сільськогосподарської продукції на 104,8 ;чілІ,йо-

Трудівники села твердо ппсв- 8 вилися п прапилІ,ності обраного 8 напрюtку в житті. Хоч важко, але 8

кажучи, днювсІЛИ й ночували п полі. Зібрали 47 тисяч тонн зср-

сотків. У цілому господарства ра-

ЩАСТR І СНАFИ ВАМ

xn

І

І

ор о

І

на гривень. І це -

иІ

ни під силу довеСТІ-І ва-

в житті та праr(і, радості, достат- •

шенко (ВАТ "Комбінат "Теплич-

спільні обмірковані дії- основа

її продуктивність. культур.

змін на краще. Са:че па поліпшенпя соціальІю-еконо:-rічІюго стано-

вироб1пщтва

щити па 40-50 відсотків. Для І\ЬОго необхідно нарощувати поголі-

Під урожай наступного року засіяно 11 тисяч гектарів ози:-rих

си рефор~ІуваІІІІЯ, що підбулнея

Сергійович Барський (ТОВ ·'Тре-

вища спрямований курс.рсфор~t

: рсrйопу, маютІ, стабілr,пістJ, і :Іро8 станпя. Яскравим прикладом с

Усі разо~1 -від голови район-

ної дсржад~Ііністрафї Леоніда

Відрадно відзначити те, що впс-

ршс за останні роки досягпуто

жайних сортів озимих пшениці і жита. Засипано 1930 тоІІІІ ІІСІСін-

Ароповича ВайефельдіІ і до :че-

позитивного результату у важли-

ня ярових культур, що становить

• 8

8

в агропро~rислово~1у ко:чплексі

:~пачний приріст виробництва

бухівське") та інші.

Президента України, уряду.

в' я худоби й птиці, підвищувати

обсяги

досягнуто вперше. За нинішньої складної ситу<щії І\С - ваго:чий

пий"), Володи~шр Васильович Фролов (ВАТ "Рудня"), Олекссшдр

·

наслrд-

ків у здійсненні рефор:-І в агро- • про~tисловочу кочплексі. •

молока та м'яса підви-

а

доробок. Тільки людсr,кі зусилля,

~

дооиваrоться конкретних

:

Щиро віТіНО трудівників села, : праІ•І.ВІІИКІ·в усІ·х галузси" а· гроПjJо· • 1 мислового ко~тлексу Броварщи- • 8 ни і:І професійним свято~tІ Ба- •

лове виробництпо зерна до 53,6 тисячі тонн,

досвідчені керівники Петро Федосійович Волоха (ДПЗ "Плосків-

ський"), Володимир Ілліч Черви-

не

межа. Переконаний, що хлібороба:-~ Броварщи-

'

соких посівних кондvщій.

жаю доброго здоров'я, успіхів У посдrІанні нопого й тра/\ИІ\ійного

:

ку, щастя в кожній родині!

• • Василь ДМИТРИЧЕНКО, • заступник голови •

На більшості площ у

грунт лягло пасіння високощю-

райдl'ржад:-Ііністрації,

8

началІ,ник управління • сіЛІ,сІ.кого госпоNJрства і : продовольства. •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

t lill'!:. J11 :, а :.иЇ: н ;щ ;JІ•

І АПК: nor.n11д У ПЕРСПЕКТИВУ І Напередодні професійного свята сільсь­

гектар, ніж у країнах

ких трудівників кореспондент Укрінформу

Європейського Сою­ зу. Зараз спостеріга­

мав розмову із заступником Глави Адміні­

ється зворотна тенде­

страції Президента nавлом ГАЙДУЦЬКИМ.

.-

Нинішній рік видався вро­

жайним. Основною :1апорукою піднессннн пнробНИІ\ТПа на селі СТаЛО

ВКЛЮЧl'НІІН

ПОТL'ІІЦііІЛУ

приватної власності па землю і припапюго

господарювання.

Раніше ми вміли вимірювати ІІіну, вплив і вагу таких ресур­ сів, як 11.06рива, засоби захисту рослин, техніка, кваліфікація та якість праці. Але десятки років не враховували найефективніші чинпики та

-

приватну власність

приватне

господарюпання.

Посдпашrя ж І\ИХ факторів до­ зволяє ефективно задіяти всі інші ресурси, адже коли прихо­ дит!, на зе"rлю рl'алІ,ннй госпо­ дар, він вишукує нестандартні

рішетщ :нJСтосовус новітні тех­ нології. Не пласrшк же ставить­ ся до ПКЛЮЧl'ПІІя техпічних та

інших ресурсів байдуже, не :~а­ цікавлепо, не юютиnовшю, тому й не ~Іас належної вімачі від за­ діяних засобів. Так, раніше у нас спалювалося в 2-3 рази більше нафтопродуктів в розрахунку па

нція торік кіль­ кістІ, паливних мате­

ріалів, використаних па селі, З'\Іе­

шшrлася на

20-30

відсотків, І(ього

потребує особАпвої уваги! - Не вагаючисJ, назву кормо­ виробІІИІ\ТВО. Тим паче, що спо­ стсрігасп,ся ПіNrессІПІЯ у тварин­ ництві,

особливо

птахівпицтві,

нке живе з ко~Ібікорчів. У виро­ бництві

феї продукції за

часи

кризи підбувся пайбілJ,ший спад,

10

року Т<Jкож віА(3улося скорочен­

приблизно в

ня ПИТрат ПіІЛИВІЮ-~1іlСТИЛІ,ІJИХ ре­

року. Ниніrшп,ого року ~Іи відчу­

сурсів.

ли, що не можемо до бl':JМежнос­ ті захоплюватися виробництво"!

Як би Ви, ПавАе Івановичу, в ціАому охарактеризуваАи під­ сумки року! - На даний момепт позитивні результати очевидні. Перш за пес це майже 38 млн. тонн зерна, що фактично на 80 відсотків більше,

-

ніж торік. Стабілізувалася пого­ лів'я худоби і збільшилося виро­ бництво в усіх галузях тваринни­ цтва. Єдине, що статистика поки що не фіксує, це зростання про­

дажу м'яса. Але в цьому пе~1ас пічого страшного, адже відбува­ сться нарощення його виробниц­ тва

-

тут дуже важливе співпід­

ІЮІПспня між цими показниками, яке останніми роками було кри­ тичним в Україні. Мати~Іемо та­ кож рекордний обсяг підпятого зябу 11 млн. га (у окремі роки во­ сени зорювалося лише б :-1лн. га). - Яка гаАузь сіАьського гос­ подарства, на Вашу думку, зараз

рuзіп nроти 90-го

зерна, яке поті" потрібно ще про­ дати на світопочу ринку. В свою

чергу, збіЛJ,шення кор"ювиробни­ цтва дасть сугтсвий поштовх тва­ ришшцтву.

-Яка програма розвнтку сеАа

але

вродило

~1ало

зерна,

І\Ього

року маємо зерно, та не дають за

нього гарної ціни. Це саме той :-ю­ мент,

коли потрібно втрутитися

державі, щоб запровадити Іjиві­ лі:юваний аграрний ринок. -Якою мірою прискорить ре­ форми на сеАі новий ЗемеАьнпй кодекс!

-

Зс:чельний кодекс :закріплює

всі ті фактичні папрсщюватrя, які

було :Jроблено з<І оспнrні Він

:JНаЧ!Ю

Пі/\СИЛИТJ,

7

років.

ПОТСНІІ,іал

привсппої власrюсті, ТL>~ry насту­ ПІюго року елі/\ чекати білІ,rп оп­ тимі:юваного,

Сі\МОДОСТі\ТІІІ>ОГО і

конкурентоспроможного вироб­ НИІ\ТВа, а також підвищення про­ дуктивності праці та якості про­

дукції.

-

ПавАе Івановичу, що б Ви

втіАюват.ІІІІІеться наступного

хотіАІІ побажати українським се­

року! - НайвизначаЛІ,ніши:-~ факто­ ра~! я вважаю подальшу оптимі­

Аянам! - У першу чергу

зацію структури площ сільсько­ господарсІ,кого виробництва.

-

:-tіцrюго

здоров'я, щастя, добробуту і бла­

гополуччя в сім'ях. А ко1ікретпо до Дня працівників

сілr,сІ.кого

Друге важливе завдання па ІІіІЙ­ ближчу перспективу- заверши­ ти формування аграрного ринку,

ІЮ, використали псі переваги, які

через педосконалісп. якого сіЛІ,­

закріплено в новому Земельно~ІУ

сІ,ке

кодексі.

господарство несе значні

втрати. Торік ми відчули це па прикладі нсдовиробництва зерна, в І\Ьому

-

на його перепиробпи­

ЩИРІ BITA~JII ВІД 11 НАДІІ"

господарства хочу побажати, щоб

вони з розумо~І, а значить успіш­

Рекомендую

уважно його :тати

кожно:чу

перечитати,

щоб

пес про свою зе:-rлю.

Ро:Jмову віп

цтві, що ще збитковіше, ніж при непрожаї. Про це говорять Сіlмі

Юрій ПОТАШНІЙ

селяни: торік була хороша ціна,

(Укрінформ).

Колектив дитячого будинку "Надія" змішаного типу для ді­

тей-сиріт та 42 його вихованців вітають з професійним святом всіх працівників сільського гос­ подарства району.

Здоров'я вам, високих врожа­ їв,

гарної погоди, родинного благополуччя, ще більшої ува­

ги й допомоги від керівників усіх рангів!

Особливо велике спасибі і ни­ зький уклін працівникам фер­ мерського господарства "Жура­

вушка", ТОВ "Тур" і їхньому ке­ рівнику СЛ. Плаксі, ВАТ "Ком­

бінат 'Тепличний" (В.!. Черни­ шенку), ТОВ "Агро 2000" і його керівнику М.П. Миронцю, ТОВ "Сад" (М.М. Теплюку), ПСП "Придеснянське" ( М.І. Бєлінсь­ кому), ТОВ "Бобрицьке" (С.Г. Малюзі), КСП "Заворицьке" (В.М. Мазепі) за благодійну до­ помогу в забезпеченні дитячо­ го будинку якісними овочами на зиму та їхню увагу і доброту до нашого закладу. Ви гарні хре­ щені батьки, шановні! Тетяна ОТРОХ, директор дитячого будинку "Надія".


N988(9289) ПОНЕДІЛОК, листопада

19

УТ-1

6.05 •доброго ранку, Україно!• 8.55 Вічні істини 9.00 • 7 днів• 10.00 Нова колекція 10.30 Мультфільм 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11 .20 Телемаркет 11.40 Х/Ф •Безприданниця• 13.05 Погода 13.10 Закон є закон 15.00 УТН- •день• 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.40 Надзвичайна ситуація 16.20 •Студія •5• 17.00 Т/с •Південна паралель•, 16с.

17.55 Закон є закон 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Погода 18.20 •Саме Той• 18.45 •Хіт року• 18.50 Телеслужба •Милосердя•

19.10 І що в упаковці? 19.25 •Бізнес-простір• 20.00 • Телефортуна• 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - Панорама 21.40 Погода 21.45 Торжества з нагоди 50річчя українського телеба­ чення

23. 15 •Футбол як футбол• 23.45 Футбол. Ліга чемпіонів. Тижневий огляд

0.50

Концерт К. Ларе УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1• 8.00 Т Іс • Маросей ка, 12•. •Прощавай, ський•

поліцей­

9.30 Сніданок з •1 + 1• 10.05 Телемаркет 10.30 •Хіт року• 10.35 І що в упаковці? 10.45 •Молода Галичина•, 4 ч. 11.25 Телемаркет 11.50 У світі добрих новин 12.10 Фільм-концерт •Казка про кохану•

12.45 Мультфільм 13.00 Телемаркет 13.25 Діловий канал. Тиждень 13.55 •Хіт року• 14.00 •Фонтан-кпуб• 14.20 Tfc •Марш Турецького•, 10с. 16.00ТСН 16.15 Т/с ·Район Сансет• 16.55 Т/с •Кохай, nоки молодий•, 40с. 17.40 Т/с •Район Беверлі Хіллз•, 34с. 18.40 •0, щасливчику!• 19.30ТСН 20.00 • ТСН. Проспорт• 20.15 т;с •Сищики•, Вс. 21.20 д/с •Кримінальна краіна•. •Невловимий зло­ мщик•, 1 ч. 22.00 Т/с •На розі, біля Патріарших ... •, 1с. 23.10ТСН 23.30 Телеслужба •Ситуація• 23.45 Х/ф ·Стиль-ярд блюз• 1.20 Телеслужба •Ситуація• УТ-З

14.05 За київським часом 14.15 т;с •Життя сnочатку•, 1с.

15.05 •Крихітка• 15.25 Телемагазин 15.35 •Пульс• 15.55 ехудненя за

методом академіка Смєлова в мед. центрі •довіра• 16.05 •На ранковому прийомі• 16.35 Лікар Роман Довженко 16.40 Т/с •Луїза Фернанда•, 110с. 17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини 18.10 т;с •Земля кохання• 18.50 •Чекай на мене• 20.00 •Подробиці• 20.40 •Моя родина•

21.35 Х/Ф ·Фаталісти• 22.35 •Кримінал• 23.15 •Подробиці•. Підсумки дня. Нічний •Час•

Т /С •Секретні теріали•

23.45

ма­

ТЕТ

7.05 Мультфільми 7.35 •Розваги для вас• 8.00 Християнська програма 8.30 СТН-тижневик 9.00 З вами •Інтерстиль• 9. 1О .. чорний квадрат• 9.40 ·З коментарями і без ... • 9.50 Х/ф •Весільний кортеж• 12.30 Закон є закон 12.35 Сократ-Свінг 12.55 ·Познайомимося зблизька-.

13.35 Х/Ф «Республіка ШКІД• 15. 15 Закон є закон 15.30 Мультфільм 15.35 Сократ-Свінг 15.50 •Ім'я• 16.25 Закон є закон 16.30 стн 16.50 •Все про податки• 17.05 •Тік• 17.25 •Споживач• 17.35 Телепрес-клуб 18.20 З вами •Інтерстиль• 18.30 Х/Ф •Синівські обіцянки• Вечірня казка Новини з вітрини 20.30СТН 21.00 •Влада факту• 21.30 •Вісті ТИЖНЯ• 22.40 Х/Ф ·Час убивати• 0.20 •Навколо сміху•

20.15 20.25

7

КАНАЛ

10.05 •Казка лірника Сашка• 10.20 •Глобальні поради• 10.25 •Шоу самотнього холостяка»

17.11

10.55 •Бути жінкою• 11.25 Телемагазин 11.35 Музика на ТУТ 11.50 Телемагазин 12.05 Торгінформ 12.20 •Добрі НОВИНИ• 12.30 Новини Європи 17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ• 17.30 •Яхад• - разом• 18.00 Грації від •Гравісу• 18.20 Торгінформ 19.00 •Заглянь у майбутнє• 19. 1О Нім. мова •AIIes Gute!•, 24 виn. 19.30 •М-стиль• 20.00 Торгінформ 20.20 •Заглянь у майбутнє• 20.30 •Саме Той• про себе 21.00СІТ •Казка лірника Сашка• •Глобальні nоради• 21.ЗО •Щоб таємне стало яв-

21.15 21.25

ним•

21.45 •Мозаіка• 21.50 Музика на ТУТ 22.10 Телемагазин 22.15 •І побачив відкрите ... • 23.00 Телемагазин 23.10 Музика на ТУТ

я небо

ІСТV

6.00 Муз. ранок 6.30 •Перехрестя• 7.00 Інформ.-аналіт. тижневик ·Свобода слова•

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.00 •Факти•

8.02 •Плюс/Мінус• 8.12 Погода 8.15 Т/с •Амазонка• 9.05 Т fc •СІ-5. Нові

nро­ фесіонали• 9.55 Т/с •Мілагрос•, 108с. 10.50 т;с •Милий ворог•. 136с. 11.40 Х/Ф •Не було б щастя• 12.45 Х/Ф •Нічні забави• 14.30 •Галопом по Європах• 15.00 Мультфільми 15. 15 Т Іс •Маленькі Ейнштей­ ни•

М/с •Черепашкиніндзя• 16.05 М/с •Невгамовні• 16.30 м;с •Гей, Арнольде!• 17.00 М/с •Джинджер• 17.25 Т/с •Школа моделей• 17.55 Т/С •Закон і nорядок: загін особливого nризна­

15.40

чення•

18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •Вирватися з кола• 20.45 •Факти• 21.05 Погода 21. 1О Х/Ф •диявол у nлоті• 22.55 •Факти• 2З. 1О •Нейтральна смуга• 2З.35 Спорт 2З.45 Погода 23.50 •Гаряча сімка• 0.15 •Плюс/Мінус• 0.25 Х/Ф •Не було б щастя• 1.30 •Російські гірки• 1.40 •Гаряча сімка•

НОВИЙ КАНАЛ Підйом 6.ЗО Репортер 6.35 Підйом 6.55 • Телепузики• 7.20 ПідЙОМ 7.ЗО Реnортер. Бізнес 7.З5 Підйом 7.45 М/с •Злюки бобри• 8.15 Підйом 8.30 Репортер 8.35 Підйом 8.45 Мультфільм 8.55 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05 Підйом 9.З5 Т/с •Слідство ведуть Зна­ ТоК~1· 10.35 Т/с •Спека в Лос-Анджелесі•, 48с. 11.25 • Тетянин полудень• 12.00 Аншлаг! Аншлаг! 1З.ОО Репортер 1З.20 Х/ф •Солдат Джейн• 15.20 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.35 м;с •Лабораторія Декстера•, 9с. 16.00 Мfс •Рен і Стемnі• 16.25 М/с •Злюки бобри•, ЗВе. 16.45 Tfc •Прості істини•, 24с. 17.20 Т/с •Загублений світ•, 26с. 18.00 Т/с •Комісар Рекс 11•, 11с. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.30 Т/С •ДИКИЙ ЯНГОЛ• 20.55 Х/Ф •Устриці з Лозан-

6.25

ни•

22.ЗО Репортер

22.50 Погода 23.00 Х/Ф •Зона

нанесення

удару•

0.50 Т/с «Західне крило•, 10с. 1.35 Репортер 1.45 Телеслужба пошуку 1.50 Спорт. огляд •Жіллетт• СТБ

Х/Ф

•За

шкіру

поліцейського• 12.ЗО ·Медіа-клуб•

13.10 •BIZ-1V• 14.00 •Вікна. Новини• 14.15 •BIZ-1V• 16.50 Т /С •Державний дон•, 9 ч. 17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Т/с •Кохання,

кор­

що

іскриться•, 46с. 18.20 •Вікна. Столиця•

18.30 Т /с •Кохання, що іскриться•, 46с. 19.00 ·Вікна. Новини•. Сnорт. Погода

19.40 ТІс •Енн із маєтку •Зе­ лені дахи•, 12с.

•Вікна. Бізнес• 21.00Т/с •Загін по боротьбі з мафією•. 1Ос. •Останній

Серія А. Огляд матчів туру О.ЗО •Автостиль• Сnорт•

0.50 •Вікна.

ВІВТОРОК, листопада

20

9.ЗО •Футбол як футбол• 10.00 •З ранку раненько• 10.30 •Бути жінкою• 11.00 УТН - •Ранок•

11.15 Погода 11.20 •Пригорща• 12.20 Телемаркет 12.40 т;с •Південна

дя•

52с.

20.ЗО Маршрут-ХХІ

20.50 Вечірня казка 21.00 УТН - ·Панорама• 21.35 Футбол. Ліга чемпіонів. •Ліверпул• (Англія) - ·Ба­ рселона• (Іспанія) 23.З5 Погода 2З.40 •Хіт року• 23.50 Пісні тисячоліття 0.45 Футбол. Ліга чемnіонів. Огляд матчів 1.25 Нова колекція УТ-2

7.00 Сніданок з «1 + 1• 8.00 Т/с •Сищики•, Вс. 9.ЗО Сніданок з •1 + 1• 10.05 Телемаркет 10.30 ·Хіт року• 10.З5 І що в упаковці? 10.45 Дитяча лінія 11.00 Телемаркет 11.25 Фільм-спогад про О. Довженка •Сnовідь перед учителем•, 1 ч. 12. 15 Модний час 12.45 •Перехрестя• 13.15 Телемаркет 13.40 •Будні• 13.55 •Хіт року• 14.00 ТІс •Ворон-месник•, 1с. 15.00 Т /с •На розі, біля Патріарших ... •, 1с. 16.00ТСН 16.15 Т/с •Район Сансет• 16.45 Т;с •Кохай, поки молодий•, 41с. 17.30 Т /с •Район Беверлі Хіллз•, 35с. 18.ЗО Т/с •Салон краси•, 29с. 19.30ТСН 20.00 •ТСН. Проспорт• 20. 15 Т/С •Бандитський Пе­ тербург ІІІ•. •Крах Ан­ тибіотика• 21.20 д/с •Кримінальна краї­ на• .. сеНевловимий зло­ мщик•, 2 ч. 22.00 Т ;с •На розі, біля Патріарших ... •, 2с. 23.15 тсн 23.З5 Телеслужба •Ситуація• 23.50 Х/Ф •Цинциннаті кид• 01.30 Телеслужба •Ситуація• УТ-З

7.00 Новини 7.15 •Мелорама• 8.00 Новини 8.20 Х/Ф •Фаталісти• 9.00 Новини 9.25 •Вікенд• із І. Зінченко 10.00 •Бадьорого ранку!• 10.25 Т/С •Дрібниці ЖИТТЯ• 11.05 Капітал-шоу •Поле чудес•

12.00 Новини 12.15 Т/с ·Даллас• 1З.О5 За київським часом т;с •Життя спочатку•, 2с. 14.00 •Хіт-базар• 14.З5 Телемагазин 14.40 Молодіжна телеслужба 15.10 •Інтер'єр• 15.25 «Золоте намисто Київ­

13.15

щини~~

раз про ожиріння в

мед. центрі •довіра•

зустрічі• 16.З5 Лікар Роман Довженко 16.40 Т/с •Луїза Фернанда•, 111с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18. 1О Т/с •Земля кохання• 19.00 •Велике прання• з О. Малаховим 20.00 •Подробиці• 20.40 •Слабка ланка• 21.40 Х/Ф •Фаталісти• 22.45 •Камера сміху• 23.20 •Подробиці•. Підсумки дня. Нічний •Час• 2З.55 Ліга чемпіонів. •Ба­ варія• (Мюнхен) - •Манче­ стер Юнайтед• ТЕТ

•Вісті ТИЖНЯ• Християнська програма 8.30СТН 9.00 Т jc •І завтра кохання• 9.ЗО Закон є закон

7.05 8.00

12.00 Сократ-Свінг 12.15 •Джаз-степ-танц-клас!• 12.45 Сократ-Свінг 13.00 Закон є закон 13.25 •Балет - кохання моє• 1З.55 Закон є закон

14.00 Київські ділові новини 14.10 З вами •Інтерстиль• 14.20 Економічний вісник 14.50 Х/Ф •Синівські 16.30 Х/Ф •Попелюшка• 18.00 •Золота Фортуна• 19.00 Т/С •Шалені гроші•, 58с. 20.00 •Таємниці і скандали• 20.ЗОСТН

20.45 Київські ділові 21.00 •Влада факту•

новини

21.ЗО •Вісті• 22.00 Спорт. прог. •Команда

+lV•

паралель•, 15с. 1З.35 Погода 13.40 Закон є закон 15.00 УТН- •день• 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.40 Пам'ятати довіку 16.20 •Студія •5• 17.00 Т/с •Південна паралель•, 17с. 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - •Вечір• 18.15 Погода 18.20 •Саме Той• 18.45 У/Ф •5 років милосер-

15.55 Ще

16.15 М/с •Злюки бобри•, 39с. 16.50 Т/с •Прості істини VI•, В.

обіцянки•

УТ-1

6.05 •доброго ранку, Украіно!• 8.55 Вічні істини 9.00 Телемарке'Г 9.20 Мультфільм

19.00 Т/с •Каскадери•, 19.50 І що в упаковці? 20.00 Казна держави

9.35 •Планета Боулінг• 10.05 •Ім'я•. О. Булдаков 11.10 •Тема з варіаціями•. Лукаше в

лемент•

22.40 М/с •Все не як у людей• 22.45 •Вікна. Опівночі• 2З. 15 М/с •Все не як у людей• 23.20 Італійський футбол.

16.05 •Недільні

7. ОО Прогноз погоди 7.05 Астрологічний прогноз 7.10 •BIZ-1V• 8.00 •Бізнес-студія• 8.40 •Стан пеХІ• 9.00 ТІс •Острів фантазій•, 5с. 10.00 •Вікна у світ• 10.ЗО

20.40

22.30СТН 22.45 Київські ділові новини 22.55 З вами •Інтерстиль• 23.05 •Сnортивний характер• 23.20 Х/Ф •Що гризе Плберта Грейпа?• 1. 20 Молодіжна телеслужба

7 9.05 9.30

КАНАЛ

1 ч.

10.30 Новини Європи 11.00 Торгінформ 11.20 •Саме Той• про себе 11.50 •доживем до понеділка•

12.20 Торгінформ 12.40 Тележурнал •Т иждень• 17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ• 17.30 •Шлягер• представляє ... • 18.20 •Заглянь у майбутнє• 18.30 Програма УХРТ 19.00 •Стимул• 19.15 Торгінформ 19.45 •Заглянь у майбутнє• 20.00 Торгінформ 20.20 •Добрі НОВИНИ• 20.30 •Амазонка• перемагає ЧЗС»

21.00СІТ •Казка лірника Сашка• •Глобальні поради• 21.ЗО Торгінформ 22.00 «Престиж• 22.15 Світ здоров'я - ·Бі-Київ• 22.30 Програма УХРТ 2З.ОО Молодіжний канал •М• 0.00 •Калейдоскоn•

21. 15 21.25

ІСТV

6.00 Муз. ранок 6.40 •Гаряча сімка• 6.50 •Російські гірки• 7.00 •Факти• 7.02 Погода 7.05 М/с •Черепашки-ніндзя• 07.30 Мfс •Невгамовні• 8.00, 9.00. 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 18.00 •Факти•

8.02 •Плюс/Мінус• 8.12 Погода 8.15 •Кримінальні історіі• 8.45 Т/с •Школа моделей• 9.10 Т/с •Закон і порядок: загін особливого призна­ чення•

9.55 Т /с •Мілагрос•, 10.50 Т/с •Милий

109с. ворог•,

137с.

11.40 Х/Ф •день перший, день останній•

12.50 Х/ф •Вирватися з кола• 14.25 Мультфільми 14.45 Т/с •Дресирувальники•. "Утеча•

15.15 Т/с •Маленькі Ейнштей­ ни•

М/с ·Черепашкиніндзя• 16.05 м;с •Невгамовні• 16.30 м;с ·Гей, Арнольде!• 17.00 Т/с •Кенан і Кел• 17.25 ТІс •Школа моделей• 17.50 Т/с •Мисливиці•

15.40

18.45 ·Факти• 19.00 Х/ф •Лемент ДИТИНИ• 20.45 •Факти• 21.05 Погода 21.1 О Х/Ф •Швидке реагування•

22.50 •Факти• 23.05 ·Факти•. Докладно 23.20 Спорт 23.30 Погода 23.35 Футбольний огляд чемпіонату Іспаніі

0.00 •Плюс/Мінус• 0.15 Х/Ф •день перший,

день

останній•

1.25 •Російські гірки• 1.35 ·Гаряча сімка• НОВИЙ КАНАЛ ПідЙОМ Репортер 6.З5 Підйом 6.55 • Телепузики• 7.20 Підйом 7.ЗО Репортер. Бізнес 7.З5 Підйом 7.45 М/с ·Злюки бобри• 8.15 Підйом В.ЗО Репортер 8.З5 Підйом 8.45 Мультфільм 8.55 Підйом 9.00 Ки'івський репортер 9.05 Підйом 9.35 Т/С •Слідство ведуть ЗнаТоКи• 10.30 Т/с ·Кобра•, 1Зс. 11.25 •Тетянин полудень• 12.00 Т/с •Комісар Рекс 11•, 11с. 1З.ОО Репортер 13.20 Х/Ф •Устриці з Лозан-

6.25 6.30

ни•

14.З5 Дом. фітнес •Хауз фіт•

14.40 М/Ф •Вінні-Пух• 15.00 М/с •Бандельєро•, 21с. 15.25 М/С •Лабораторія Декстера•. 10с. 15.50 М/с •Рен і Стемnі•

СТБ

7.00 •Вікна. Столиця• 7. 1О Прогноз погоди 7.15 •BIZ·IV• 8.00 •Вікна. Бізнес• 8.20 Астрологічний прогноз 8.25 •Вікна. Опівночі• 9.00 Т/с •Енн із маєтку •Зе­ лені дахи•, 12с.

10.00 ТІс •Загін по боротьбі з мафією•, 1Ос. •Останній лемент•

Граціі від •Гравісу• Вистава •Останній nал-

ко закоханий•,

1с. 17.25 Т/с •Загублений світ•, 27с. 18.05 Т/с •Комісар Рекс 11•, 12с. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.З0 Т/С •ДИКИЙ ЯНГОЛ• 20.50 Х/Ф •Відповідний хід• 22.30 Репортер 22.50 Погода 23.00 Хfф •СВОЯКИ• 0.55 Репортер 1. 1О Зона ночі оп-Ііпе 2.05 Т/с •Сnека в Лос-Анджелесі• 2.50 Т/с ·Варіант •Омега•, 4с. 4.05 Х/Ф •Свояки• 5.45 Т/с •Сімейні узи•, 48с.

11.ЗО Х/Ф ·Ксенія, улюблена дружина Федора• · 1З.О5 •BIZ-1V• 14.00 •Вікна. Новини•

14.15 •BIZ-1V• 16.50 Т/с •державний кор­ дон•. 10 ч. 17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Тfc •Іскристе кохання•, 47с.

18.20 •Вікна. Столиця• 18.30 Тfc •Іскристе кохання•,

Зс.

14.05 Телемагазин 14.15 •Шлягер• представ­ ляє

.... •

15.00 Телемагазин 15.1 О •Музичні історіі•. Краща Батерфляй світу

15.20 Телемагазин 15.30 •Люди і долі• 16.00 Ще раз про ожиріння

в

мед. центрі •довіра• 16.05 •Київ діловий• 16.40 Т/с •Луїза Фернанда•, 112с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с •Земля кохання• 18.50 •Велике прання• 19.55 Суперлото 20.00 •Подробиці• 20.40 Інтелектуальне шоу •Де­ в'ятий вал• 21.30 Х/Ф ·Фаталісти• 22.30 •Кохання з першого по­ гляду•

•Подробиці•. Підсумки дня. Нічний •Час• 2З.55 Ліга чемпіонів. •де­ nортіво• (Іспанія) - •Арсе­ нал• (Англія)

23. 15

47с.

ТЕТ

19.00 •Вікна.

Новини•. Спорт.

Погода

19.40 Т/с

•Енн із маєтку •Зелені дахи•. 13с. 20.40 •Вікна. Бізнес• 21.00 Х/ф •Останній кидок• 22.55 М/с •Усе не як у людей• 23.00 •Вікна. Опівночі• 23.30 Мfс •Все не як у людей• 2З.35 Х/Ф •Вовкодав•

21

7.20

УТ-З

7.00 Новини 7.15 •Камера сміху• 8.00 Новини 8.20 Х/Ф •Фаталісти• 9.00 Новини 9.30 •Кримінал• 10.00 •Сміхопанорама• 10.25 Т/С •Дрібниці ЖИТТЯ• 11. 1О •Слабка ланка• 12 .ОО Новини 12.15 Т/с •Даллас• 13.05 За київським часом 13.15 Т/с •Життя спочатку•,

СЕРЕДА, листопада УТ-1

16.30СТН

16.50 •Чорний квадрат• 17.20 •З коментарями і без ... • 17.ЗО •Спортивний характер• •Бард-салон• з Тризубим Стасом 18.1 О З вами •Інтерстиль• 18.20 Х/Ф •Італійський конт-

17.45

6.05 ·Доброго ранку, Україно!• 8.55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.20 Казна держави 9.50 Т/с ·Каскадери•, 50с. 10.40 д/с •діти дикої природи•

11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 •Хіт року• 11.50 Телемаркет 12.10 т;с •Південна

14.00 Християнська програма 14.30 Закон є закон 14.40 •Український пацієнт• 14.55 Сократ-Свінг 15.20 Спорт. прог. •Команда +lV• 15.50 Закон є закон 15.55 Сократ-Свінг 16.25 Закон є закон

ракт•

19.45 •Зоряна дорога• 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.30СТН •Влада факту• 21.ЗО •Вісті• 22.00 •Вітражі• 22.45 Х/Ф •Якось у Китаї 4• 0.45 В. Долина, 1 ч.

21.00

nара-

лель•, 16с.

13.05 Погода 13.1 О Закон є закон 15.00 УТН - •день• 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 •Крок до зірок• 16.20 •Студія •5• 17.00 т;с •Південна

nаралель•, 18с. 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - •Вечір• 18.15 Погода 18.20 •Саме Той• 18.45 Експосвіт 19.00 Баскетбол. Відбірковий турнір чемпіонату Євро­ пи-200З. Чоловіки. Украї­ на- Швейцарія. У перерві: Вечірня казка 20.45 Мегзлот 21. ОО УТН - Панорама 21.З5 Футбол. Ліга чемпіонів. •Ювентус• (Турін, Італія)­ •Байєр• (Леверкузен, Німеччина) 23.35 Погода 23.45 Концертна nрограма •На хвилях Світязя•, 2 ч. 0.15 Кіно Франціі. Ще одна зу­ стріч 0.45 Футбол. Ліга чемпіонів. Огляд матчів 1.25 Нова колекція УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1• 8.00 Т/с .•Бандитський Петер­ бург ІІІ•. •Крах Ан­ тибіотика• 9.00 Т ;с ·Салон краси•, 29с. 10.05 Телемаркет 10.30 •Хіт року• 10.35 І що в упаковці? 10.45 О. Довженко. Фотоетюд 10.55 Нова колекція 11. 1О Телемаркет 11.35 Прогулянка з •Акцентом• і не без моралі 11.50 Бізнес-простір 12.20 Сільська година 13.1 О ·Вісник податкової служби України• 1З.20 Телемаркет 1З.40 •Будні• 1З.55 ·Хіт року• 14.00 Т/с ·Ворон-месник•, 2с. 15.00 Т/с •На розі, біля Патріарших ... •, 2с. 16.00ТСН 16.15 Т/с •Район Сансет• 16.45 Т;с •Кохай, поки молодий•, 42с. 17 .ЗО Т /с •Район Беверлі Хіллз•, 36с. 18.ЗО Т/с •Салон краси•, ЗОс. 19.ЗОТСН 20.00 •ТСН. Проспорт• 20.15 Т/с ·Бандитський Пе­ тербург ІІІ•. •Крах Ан­ тибіотика• 21.20 •Прихована камера•

22.00 Т/с •На розі, біля Патріарших ... •, Зс. 2З.10ТСН 2З.ЗО Телеслужба •Ситуація• 2З.45 Х/Ф •Провал у пам'яті• 1.20 Телеслужба •Ситуація•

7

КАНАЛ

10.10 •Казка лірника Сашка• 10.25 ·Глобальні поради• 10.30 т;с •Поліцейські в часі•, 2с.

11.30 •Моя зірка• 12.10 Телемагазин 12.20 •Хіт-новини• 12.50 Телемагазин 17 .ОО Т/С •Поліцейські в часі•, Зс. Мовна вітальня. Урок 25-й 18.З5 •Мозаїка• 18.40 Музика на ТУТ 18.50 Студія візажу 19.00 •Один на один з ... • 19.45 •Ескулап• 20.15 •Щоб таємне стало яв-

Підйом

7.ЗО Реnортер. Бізнес 7.З5 Підйом 7.45 М/с •Злюки бобри• 8.15 Підйом 8.30 Реnортер 8.З5 Підйом 8.45 Мультфільм 8.55 Підйом 9.00 Київський реnортер 9.05 Підйом 9.35 Тfc •Слідство ведуть ЗнаТоКи• 10.35 Т/с •Кобра•, 15с. 11.30 • Тетянин полудень• 12.05 Т/с •Комісар Рекс 11•, 12с. 13.00 Репортер 13.20 Х/Ф •Хід у відnовідь• 14.40 Дом. фітнес •Хауз фіт• 14.45 М/Ф •Вінні-Пух і день турбот• 15.10 М/с •Бандельєро•, 22с. 15.З5 М/с •Лабораторія Дек-

20.З5 Торгінформ •Добрі НОВИНИ• 21.00СІТ 21. 15 ·Казка лірника Сашка• 21.25 ·Глобальні поради• 21.ЗО Музика на ТУТ 22.05 •Моя зірка• 22.50 Молодіжна телеслужба 23.25 Музика на ТУТ

20.50

ІСТV

6.00 Муз. ранок 6.40 •Гаряча сімка• 6.50 •Російські гірки• 7.00 ·Факти• 7.02 Погода 07.05 М/с •Череnашки­ ніндзя•

7.30 МІс •Невгамовні• 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 18.00 •ФакТИ•

8.02 •Плюс/Мінус• 8.12 Погода 8.15- 13.30 Профілактичні роботи

13.30 Х/ф •Лемент дитини• 15.05 Мультфільм 15.15 Т/с •Маленькі Ейнштей­ ни•

15.40

М/с

•Черепашки-

ніндзя•

16.05 М/с

•Невгамовні• 16.ЗО М/с •Гей, Арнольде!• 17.00 Tfc •Кенан і Кел• 17.25 Т /с •Школа моделей• 17.50 Тfc •Мисливиці• 18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •Щасливчик Пл мор• 20.45 •Факти• 21.05 Погода 21.10 Х/Ф •Біг Плато• 23.00 •Факти• 23.15 •Факти•. Докладно 23.30 Сnорт 23.40 Погода 2З.45 Телецентр моди 0.1 О •Плюс/Мінус• 0.25 Х/Ф •Королі і каnуста•, 1с. 1.40 •Російські гірки•

НОВИЙ КАНАЛ ПідЙОМ 6.ЗО Репортер 6.З5 Підйом 6.55 • Телепузики•

6.25

16.00ТСН

16. 15 Т/с 16.45 Т/с

•Район Сансет• •Кохай, поки молодий•, 43с. 17.ЗО Т/с •Район Беверлі Хіллз•, 37с. 18.ЗО Т/с ·Салон краси•, 31 с. 19.ЗОТСН 20.00 • ТСН. Просnорт• 20.15 Т /с •Вулиці розбитих ліхтарів ІІІ•. •Шалом, мен­ ти•, 1 ч. 21.25 Гумор. програма ·Біла ворона•

Т fc •На розі, біля Патріарших... •, 4с. 2З.15ТСН 23.35 Телеслужба •Ситуація• 23.50 Х/Ф ·Серце мого воро-

22.00

га•

1.30 Телеслужба

стера•, 11с.

16.05 Мfс •Рен і Стемпі• 16.30 М/с •Злюки бобри•. 40с. 16.50 Т/С •Прості істини VI•, 2с. ТІс •Загублений світ•. 28с. 18.05 Т/с ·Комісар Рекс 11•, 13с. 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.З0 Т/С •ДиКИЙ ЯНГОЛ• 20.40 Х/Ф ·Громило і малюк• 22.ЗО Репортер 22.50 Погода 23.00 Х/Ф •Друзі по нещастю• О. 55 Репортер 1.05 Телеслужба nошуку 1.15 Зона ночі 2.15 Т/с •Спека аЛое-Анджелесі• 3.00 Т;с •Варіант •Омега•, 5с. 4.05 Х/Ф •Друзі по нещастю• 5.40 ТІс •Сімейні узи•, 49с.

17.25

СТБ

7.00 •Вікна. Столиця• 7.10 Прогноз погоди 7.15 •BIZ·IV• 8.00 •Вікна. Бізнес• 8.20 Астрологічний прогноз 8.25 •Вікна. Опівночі• 9.00 т;с •Енн із маєтку •Зелені дахи•, 1Зс.

10.00 Х/Ф ·Останній кидок• 11.40 Х/Ф •Жінка для всіх• 1З.10 ·BIZ-1V• 14.00 •Вікна. Новини• 14.15 ·BIZ-1V• 16.50 т;с •Державний кор­ дон•, 11 ч. 17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Т /С •Кохання, що іскриться•, 48с. 18.20 •Вікна. Столиця• 18.ЗО Т /С •Кохання, що іскриться•, 48с. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 Т/с •Будулай, якого не чекають•, 1с. 20.40 •Вікна. Бізнес• 21.00 Х/Ф •Смертельний

кон-

такт•

22.55 М/с •Все не як у людей• 23.00 •Вікна. Оnівночі• 23.30 М/с ·Все не як у людей· 23.35 Х/ф •Вбивство по сусідству• ЧЕТВЕР,

22

листопада

18.00

ним•

14.00 Т/с •Ворон-месник•, Зс. 15.00 Т Іс •На розі, біля Патріарших ... •, Зс.

УТ-1

6.05 •доброго ранку, Україно!• 8.55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.20 Т/с •Каскадери•, 51с. 1О. 15 •Не все так погано ... • 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 Т Іс •Південна пара­ лель•, 17с.

12.15 Телемаркет 12.З5 д/с •діти дикої nриро­ ди•

12.55 •Штрихи

до портрета•. Донецький укр. муз. драм. театр

1З.25 Погода 13.30 Закон є закон 1З.35 Мультфільм 1З.55 Футбол. Чемnіонат України. ЦСКА (Київ) •Шахтар• (Донецьк). У пе­ рерві: УТН - •день• 16.00 Телемаркет 16.20·•Студія •5•

17.00 Бізнес за правилами 17.35 Створи себе. Народний артист України п. Дворе­ кий Футбол. Чемпіонат України. •Металіст• (Харків)- •динамо• (Киів). У перерві: УТН - •Вечір• 19.50 І що в уnаковці? 20.00 Енергетичне поле 20.20 Резонанс 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - Панорама 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22.05 •Таврійські гри• 22.35 Т;с •Жермена і Бенжа­

17.55

мен•

23.З5 Погода ·Хіт року•

23.40

УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1• 8.00 Т/с •Бандитський Петер­ бург ІІІ•. тибіотика•

•Крах

Ан­

9.00 Т/с •Салон краси•, ЗОс. 10.05 Телемаркет 1О.ЗО •Хіт року• 1О.З5 І що в упаковці? 10.45 •Крок до зірок• 11 . 15 Телемаркет 11.40 •Хто в будинку хазяїн?• 12.00 Мультфільм на замовлення

12.50 д/ф •Соломія Крушельницька•

1З.20 Телемаркет 13.40 •Будні• 1З.55 ·Хіт року•

•Ситуація•

УТ-З

7.00 Новини 7.15 •Планета Здоров'я• 7.50 •Родина від А до Я• 8.00 Новини 8.20 Х/Ф ·Фаталісти• 9.00 Новини 9.30 •Кохання з першого

по-

гляду•

10.20 Т/С •Дрібниці 11.05 LG •Еврика• 12.00 Новини 12.15 Т/с •Даллас•

ЖИТТЯ•

1З.О5 За київським часом Т/с •Життя спочатку•, 4с. 14.05 Телемагазин 14.15 •Хіт-базар• 14.50 Телемагазин 15.00 •Родом з України•. О. Голобородько 15.30 Телемагазин 15.45 •Щит• 16.00 Ще раз про ожиріння в мед. центрі •Довіра• 16.05 •Духовний купол Украї­

13. 15

ни•

Т/с •Луїза Фернанда•, 11Зс.

16.40

17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини. 18.10 Т/с •Земля кохання•. 19.00 •Велике прання• з

jl

Малаховим.

20.00 •Подробиці•. 20.40 •Слабка ланка•. 21.40 Х/Ф •Фаталісти•. 22.45 •Клуб •Золотий гусак•. 2З.ЗО •Подробиці•. Підсумки дня. Нічний •Час•.

0.00 •Колір ночі•. 0.40 Х/Ф •Нічний крик•. ТЕТ Мультфільм 7.ЗО •Вісті• 8.00 Християнська програма 8.ЗОСТН 9.00 Т/с •І завтра кохання• 9.30 Закон є закон 9.З5 •Моделі• 10.05 Сократ-Свінг 10.20 Х/Ф •Син nолку• 11.З5 Мультфільм 11.55 ·Вітражі• 12.35 Сократ-Свінг 12.50 Закон є закон 13.10 •Джаз-степ-танц-клас!• 13.40 •Планета Боулінг• 1З.55 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14. 1О З вами •Інтерстиль• 14.20 •Зоряна дорога• 14.50 Майстер-клас для

7.00

підприємців

15.10 Х/ф •Італійський кон. . ракт•

16.30 •Тема з варіаціями• 17.30 ·Мій Ермітаж• 18.00 •Душа до душі• 18.25 •З5 хвилин джазу• 19.00 Т/с •Шалені гроші•, 59с. 20.00 • Таємниці і скандали• 20.30СТН

20.45 Київські ділові новини 21.00 Телеенциклопедія 21.30 ·Вісті• 22.00 •Сnортологія• 22. 15 •Влада факту• 22.30СТН

22.45 Київські ділові новини 22.55 З вами •Інтерстиль• 23.05 •Зустрінемося ввечері• 23.30 Х/Ф •The Doors• 1.50 Художній блок •Рго-АrІ• 7 КАНАЛ 9.05 Граціі від •Гравісу• 9.ЗО Вистава •Останній палко закоханий•, 2 ч. 10.35 ·Калейдоскоn• 10.40 Торгінформ 11.00 •Хіт-базар• 12.10 Торгінформ 12.30 Ворожка Лідія Степанівна 12.40 •Жіночий світ• 17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ• 17.30 •Заглянь у майбутнє• 17.40 Граціі від •Гравісу• 18.00 •Ноосфера• 18.20 •Заглянь у майбутнє• 18.30 Програма УХРТ 19.00 •Стимул• 19.15 Торгінформ 19.З5 •Заглянь у майбутнє• 19.45 •Ділові люди• 20.00 Торгінформ 20.20 •Добрі НОВИНИ• 20.30 •Мелодром• 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради• 21.ЗО Торгінформ 21.50 Ворожка Лідія Степанівна 22.00 •Престиж• 22.10 •Ваше здоров'я• 22.30 Програма УХРТ

2З.ОО канал ·М·

0.00 ·Калейдоскоn• ІСТV

6.00 Муз. ранок 6.40 •Гаряча сімка•


17.11

NeBB(92B9J б.50 •Російські гірки•

7.00 •Факти• 7.02 Погода 7.05 М/с •Черепашки-ніндзя• 7.ЗО М/с •Невгамовні•

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 18.00 •Факти•

8.02 •Плюс/Мінус• 8.12 Погода 8.15 ·Особливі nрикмети• 8.40 Т/с •Школа моделей• 9.10 Т/с •Мисливиці• 9.55 Т/С •Мілагрос•, 11 Ос. 10.50 Т/с •Милий ворог•, 1З8с. •Королі і капуста•, 1с. 1З.О5 Х/Ф •Щасливчик Гілмор• 14.З5 Мультфільми 14.45 Т/с •Дресирувальники•. •Пригоди ведмедиха• 15.15 Т/с •Маленькі Ейнштей·

11.40 Х/Ф

НИ•

М/с •Черепашки· ніндзя• 1б.О5 М/с •Невгамовні• 1б.ЗО МІс •Гей, Арнольде!• 17.00 Т/с ·Кенон і Кел• 17.25 Т/с •Школа моделей• 17.50 Тfc •Мисливиці• 18.45 •Факти• 19.00 Х/ф •Повітряний МИСЛИ·

15.40

вець•

20.45 •Факти• 21.05 Погода 21. 10 Х/Ф •Затяжний стрибок• 2З.О5 •Факти• 2З.20 •Факти•. Докладно 2З.З5 Сnорт 2З.45 Погода 2З.50 Муз. nрограма •М·файли•

0.15 •Плюс/Мінус• 0.25 Х/Ф •Королі і каnуста•, 2с. 1.40 •Російські гірки• НОВИЙ КАНАЛ б.25 Підйом б.ЗО Реnортер б.З5 Підйом б.55 • Телепузики• 7.20 Підйом 7.ЗО Реnортер. Бізнес 7.35 Підйом 45 Мfс •Злюки бобри• 15 Підйом ЗО Реnортер 8.35 Підйом 8.45 Мультфільм 8.55 Підйом 9.00 Київський реnортер 9.05 Підйом 9.З5 Т Іс •Слідство ведуть ЗнаТоКи•

1

10.З5 Т/с •Кобра•, 1бс. 11.ЗО • Тетянин nолудень• Т/с •Комісар Рекс 1Зс.

12.05

11•,

1З.ОО Репортер 13.20 Х/Ф •Громило і малюк• 14.50 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.05 МІс •Бандельєро•, 23с. 15.ЗО МІс •Лабораторія Дек-

12.З5 Ретроспектива на Пер­ шому Національному. Фільм-концерт •За думкою думка•

12.55 Погода 1З.О5 Закон є закон 15.00 УТН - •День• 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 •Чорноморські ігри• 1б.20 •Студія •5• 17.00 Телемаркет 17.10 Аси неба 17.25 •Надвечір'я• 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - •Вечір• 18.15 Погода 18.20 •Саме Той• 18.45 •Хіт року• 18.50 І що в упаковці? 19.05 Дискусійний клуб 19.35 •Золота Фортуна• 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - •Панорама• 21.45 Світ сnорту 22.00 Погода 22.05 Ток-ринг 22.50 Гандбол. Міжнародний жіночий турнір •Олком•. Кубок Турчина 0.05 •В ніч на суботу• з О. Роміною. Горяча десятка

і Джеррі•, 1с. 1б.20 МІс •Злюки бобри•, 41с. 1б.55 ТІс •Прості істини VI•, Зс. 17.ЗО Т/С •Загублений світ•, 29с. 18.05 Т/С •Комісар Рекс 11•, 14с. 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.З0 Т/С •ДИКИЙ ЯНГОЛ• 20.40 Х/Ф •Без nравил• 22.ЗО Репортер 22.50 Погода

8іоо Х/Ф •Утопимо Мону!• .О Репортер

1.05 Зона ночі 2.10 Т/с •Сnека в Лос-Анджелесі»

2.55 Х/Ф •Він, вона і палець• 4.05 Х/Ф •Утопимо Мону!• 5.З5 Т/с •Сімейні узи•, 50с. СТБ

7.00 •Вікна. Столиця• 7. 1О Прогноз погоди 7.15 •BIZ-ТV• 8.00 ·Вікна. Бізнес• 8.20 Астрологічний nрогноз 8.25 •Вікна. Оnівночі• 9.00 Т/с •Будулай, якого не че­ кають•, 1с. такт•

11.40 Х/Ф •Любити• 1З.О5 •BIZ- ТV• 14.00 •Вікна. Новини• 14.15 •BIZ·ТV• 1б.50 Тtc •Державний кор· ДОН•, 12 Ч. 17.40 ·Вікна. Кримінал• 17.50 Т/с •Кохання, що іскриться .. , 49с.

18.20 •Вікна. 18.ЗО

Т/с

Столиця• •Кохання,

ліхтарів ІІІ•. •Шалом, мен­

ти•, 1 ч. 9.00 Т/с •Салон краси•, 10.05 Телемаркет

іскриться•, 49с.

19.00 ·Вікна.

Новини•. Спорт.

Погода

19.40 Т/с •Будулай,

що не че­

кають•, 2с. 20.40 •Вікна. Бізнес• 21.05 Публ. фільм •Мисливці за щастям•

21.З5 Футбол. Кубок UEFA. •Милан• (Італія) - •Сnор­ тинг• (Лісабон) 2З.40 •Вікна. Оnівночі• 0.1 О Х/Ф •докази, що викри­ вають•

П'ЯТНИЦЯ, 23 листопада

УТ-1 б.О5 •Доброго ранку, Украіно!• 8.55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.20 Т •Каскадери•, 52с. 10.20 Мультфільм 10.ЗО Медичний тижневик •Зб, бо• 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 Т /с •Південна пара­ лель•, 18с. 12.15 Телемаркет

tc

З1с.

10.ЗО •Хіт року• 10.З5 І що в упаковці? 10.45 •Зірки, на сцену!• 11. 15 Телемаркет 11.40 Фільм-спогад про О. Довженка •Сnовідь перед вчителем•, 2 ч. 12.25 Відкриваємо Біблію 12.50 •Право• 1З.25 Телемаркет 1З.45 •Будні• 14.00Т/с •Ворон-месник•, 4с. 15.00 Т/с •На розі, біля Патріарших ... •, 4с. 1б.ООТСН 1б.15 Т/с •Згадати все•, 11с. 17 .ОО Т ·Краса по-американськи•, 1Ос. 17.ЗО Т/с •Ес клаб 7•, 10с. 18.00 Т Іс •Район Беверлі Хіллз•, ЗВе.

tc

18.55 •Перше побачення• 19.ЗОТСН 20.00 • ТСН. Просnорт• 20. 15 •Перший мільйон• 21.25 Т/с •Вулиці розбитих ліхтарів ІІІ•. •Шалом, мен­ ти•, 2 ч. 22.З5 •Без табу• з О. Герасим'юк 2З.25ТСН 2З.45 Телеслужба •Ситуація•

0.00 Х/Ф •Місіма. Жипя в чотирьох розділах• •Ситуація•

2.00 Телеслужба

УТ-З

7.00 Новини 7.15 •Смачно• з Б. Бурдою 7.50 •Родина від А до Я• 8.00 Новини 8.20 Х/Ф ·Фаталісти• 9.00 Новини 9.З5 •Клуб •Золотий гусак• 10. 15 Т/С •Дрібниці ЖИТТЯ• 11.00 •Слабка ланка• 12.00 Новини 12.15 Т/с •Даллас• 1З.О5 За київським часом 1З.15 Tfc •Жипя спочатку•,

Sc.

14.00 Муз.

час 14.ЗО •Крила• 15.00 •Конкурент• 15.ЗО •Естафета• 15.45 Телемагазин 15.50 •домашній лікар• 1б. 1О •Автографи• 1б.40 Т/с •Луїза Фернанда•, 114с. 17.25 Торговий ряд 17 .ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с •Земля кохання• 19.10 •Божевільний світ• 20.00 •Подробиці• 20.40 Капітал-шоу •Поле чу­

21.40 Х/Ф •Служителі закону• 0.05 •Подробиці•. Підсумки дня

О.ЗО Погода О.З5 Т/С •Клуб насолод• ТЕТ

7.00 Мультфільми 7 .ЗО •Вісті• 8.00 Християнська

10.ЗО Тfc •Поліцейські в часі•, Зс. 11.ЗО Мовна вітальня. Урок 24-й 11.55 Телемагазин 12.05 Музика на ТVТ 12.50 Телемагаз ин 17.00 Т/С •Поліцейські в часі•, 4с. 18.00 •В гостях у Дмитра Гордона•. Я. Табачник 19.00 •Один на один з ... • 19.50 Музика на ТVТ 20.15 •Щоб таємне стало яв-

22.00 •Profcontra• 22.45 •Аnтека для душі• 2З.15 Музика на ТVТ

в.зостн

•І завтра кохання• 9.ЗО З вами •Інтерстиль• 9.40 •Автомобіль - хіт тисячоліття• 10.00 ·Ква-Кваша• 10.25 •КИЯНИН• 10.55 Х/Ф •Волга-Волга• 12.ЗО Закон є закон 12.З5 Сократ-Свінг 12.55 •Познайомимося зблизька•

1З.20 •Земля і небо Києва• 1З.50 •За кулісами• 14.10 Х/ф •Моє кохання• 15.40 Закон є закон 15.45 •Влада факту• 1б.ОО Закон є закон 1б.10 Мультфільм 1б.15 Сократ-Свінг 1б.ЗОСТН

1б.50 •Золота осінь Славутича-2001• Кіногороскоп 17.ЗО ·Тік• 17.50 •Чорний квадрат• 18.20 Х/ф •Царевич Олексій• 20. 15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.ЗОСТН 21.00 •Влада факту• 21.ЗО ·Вісті• 22.00 д/с •Хроніка надій і ілюзій•. •дзеркало історіі•

17. 1О

б.ОО Муз. ранок б.40 •Гаряча сімка• б.50 •Російські гірки•

7.00 •Факти• 7.02 Погода 7.05 М/с •Черепашки-ніндзя• 7.ЗО М/с •Невгамовні•

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 18.00 •Факти•

8.02 •Плюс/Мінус• 8.12 Погода 8.15 •Нейтральна смуга• 8.40 Т/с •Школа моделей• 9.10 Т/с •Мисливиці• 9.55 Т/с •Мілагрос•, 111с. 10.50 Т/с •Милий ворог•, 1З9с. Х/Ф •Королі і капуста•, 2с. 12.55 Х/Ф •Повітряний мисли­

11.40

вець•

14.25 Мультфільми 14.50 Т/с •Дресирувальники•. •Повернення• 15.20 Т/с •Маленькі Ейнштей­ ни•

М/с •Череnашкиніндзя• 1б.10 М/с •Невгамовні• 1б.З5 М/с •Гей, Арнольде!• 17.00 Т/с •Зустрічайте •Клео-

15.45

патру•

17.25 Т/с •Школа моделей• 17.50 Т/с •Прикрий мене!• 18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •Володар звірій-З. Око Браксуса• 20.45 •Факти• 21.05 Погода 21. 1О Х/Ф •Під nрикриттям• 22.50 •Факти• 2З.О5 ·Особливі nрикмети• 2З.25 Спорт 2З.З5 Погода 2З.40 Тележурнал •Кентавр• 0.00 Х/Ф ·Груnа ризику• 1.З5 •Російські гірки•

НОВИЙ КАНАЛ б.25 Підйом б.ЗО Реnортер б.З5 Підйом б. 55 • Тепеnузики• 7.20 Підйом 7.30 Репортер. Бізнес 7.З5 Підйом 7.45 МІс •Злюки бобри• 8.15 Підйом 8.ЗО Реnортер 8.З5 Підйом 8.45 Мультфільм 8.55 Підйом 9.00 Київський реnортер 9.05 Підйом 9.З5 Т •Слідство ведуть ЗнаТоКи• 10.З5 Т/с •Кобра•, 17с. 11.ЗО • Тетянин полудень• 12.05 Т/с •Комісар Рекс 11•, 14с. 1З.ОО Репортер 1З.20 Х/Ф •Без nравил• 14.50 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.05 МІс •Бандельєро•, 24с. 15.ЗО М/с •Лабораторія Декстера•, 1Зс. 1б.ОО М/с • Том і Джеррі•, 2с. 1б.25 Мfс •Злюки бобри•, 42с. 1б.55 Т/с •Прості істини VI•, 4с. 17.ЗО Т •Загублений світ•, ЗОс.

tc

18.05 Т/с •Клоун• 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.30 Аншлаг! Аншлаг! 20.55 Х/Ф •Кавказька полоня­ нка, або Нові пригоди Шу­

Гончаренком

СУБОТА, листопада

11.45 Дитяча лінія 12.00 УТН - •день• 12.10 Погода 12.15 •Регіон• 12.З5 Класіх-nрем'єр із Т. Міленіною

1З.О5

Кордон 1З.З5 ·Ми пам'ятаємо ваші імена ... • 14.00 •На сьомому небі• 14.30 •Надвечір'я• 15.00 УТН - •день• 15. 10 Погода 15.20 •Не все так nогано ... • '15.50 Реліквіі і храми України 1б.ОО Гандбол. Міжнародний жіночий турнір •Олком•. Кубок Турчина 17.30 •Польова пошта пам'яті•

18.00 УТН - •Вечір• 18.15 Погода 18.20 Вікно в Америку 18.50 Прогулянка з •Акцен­ том• і не без моралі 19.10 У світлі добрих новин 19.30 •Євро-2000•. Футбольний ОГЛЯД 20.30 Вечірня казка 20.45 Мегалот 21.00 УТН - •Панорама• 21.40 Світ сnорту 21.55 Погода 22.00 •Моя nрофесія• 22.40 Т/с •Жермена і Бенжамен•

Погода 2З.45 •Хіт року• 2З.55 •Синема, синема, сине­ ма ... •. Добраніч, Україно!•

23.40

УТ-2 •Парк автомобільного nеріоду• 7 .ЗО •Рецепти веселих ку­ харів• 8.00 Т/с •Краса по-американськи•, 10с. 8.ЗО Т/с •Ес клаб 7•, 10с. 9.00 •Перший мільйон• 10.05 •Хіт-новини• 10.ЗО Життя без влади діабету 10.45 Резонанс 11.05 Модний час 11.З5 Публ. nрограма •Чітко і

7.00

ЯСНО•

Надзвичайна ситуація 12.З5 Бізнес за nравилами 1З.10 Телеслужба •Милосер-

12.05

дя•

1З.ЗО •Людина і закон• 14.00 Х/Ф •Пригоди Шерлока Холмеа і доктора Ватсо­

на•. •двадцяте століпя починається•, 2с. 15.ЗО д/Ф •Велика ілюзія украінського футболу• 1б.40 Т •Вулиці розбитих ліхтарів ІІІ•. •Шалом, мен­ ти•, 2 ч. 17.50 Т/с •Кобра•. •Заморожений транзит•, 1с. 19.ЗОТСН

tc

20.00 •Великі nерегони• 20. 15 •Медовий місяць• 21.15 Супершоу •Останній герой• 22.20 Х/Ф •П'ятий елемент•

О.З5 Х/Ф • Тінь сумніву• УТ-З За київським часом •Вика ... Віктор ... В. Не­

красов•

7.55

•Пані, панночка, панян-

ка•

рика•

22.ЗО Репортер 22.50 Погода 2З.ОО Х/Ф •Медовий місяць у Вегасі• 0.50 Репортер 1.00 Телеслужба пошуку 1. 10 Х/Ф •Таємна місія• 2.50 •Бівіс і Баттхед• З.15 Зона ночі 4.45 Х/Ф •Медовий місяць у Вегасі• б.15 Т/с •Сімейні узи•, 51с. 7.00 Посміхніться, вас знімають!

СТБ

7.00 •Вікна. Столиця• 7. 10 Прогноз ПОГОДИ 7.15•BIZ-ТV• 8.00 ·Вікна. Бізнес• 8.20 Астрологічний прогноз 8.25 •Вікна. Оnівночі• 9.00 Т/с •Будулай, якого не чекають•, 2с. 10.00 Х/Ф •Моонзунд•, 1-2с. 12.45 •Ви nрактично здорові• 1З.О5 •BIZ-ТV· 14.00 •Вікна. Ноаини•

14.10 М/с •Покемон• 14.З5 •Велике nрання·: з О. Малаховим

15.45 •Пісня року•. Осінь 17.25 •Сміхопанорама• 18.00 Х/Ф •Любити поросійському 2• 19.55 Суnерлото 20.00 •Подробиці• 20.50 •Городок• 21.30 Т/с •Далекобійники• 22.40 Х/Ф •декілька любовних історій• О.ЗО Х/Ф •Лондонські апарта­ менти•

УТ-1

7.ЗО •доброго ранку, Україно!• 8.50 Телемаркет 8.55 Вас вітає гуморист М. Риба 9.00 У ГОСТЯХ у Дрьоми 9.ЗО Естрадна nрем'єр-ліга 10.00 •Пригорща• 11.00 •Хіт року• 11.ЗО Українському телеба­ ченню - 50 років. У/Ф •Ба­ рви Донеччини на телеек­ рані•

7.00 7.30

8.1 О 8.25

•Ліки майбутнього• Торговий ряд 8.ЗО На ранковому nрийомі 9.00 Погода 9.05 •доки всі вдома• 9.50 •Бадьорого ранку!• 10.ЗО •Смачно• із Б. Бурдою 11.00 •Музичний кіоск• О.

ТЕТ

7.00 ·Вісті• 7.ЗО •Київський регіон• 8.00 Християнська nрограма 8.ЗОСТН 9.00 .створи себе• 9.ЗО д/с •Хроніка надій і ілюзій•. •дзеркало історіі· 10.05 Мультфільм 10.15 Сократ-Свінг 10.ЗО •Палацеві таємниці• 11.00 •Решето• 12.05 •Блискучий Санкт-Пе­ тербург• 12.40 ·Я- пам'ятник Собі!• С. Світлична 13.ЗО •Право• 14.00 Київські ділові новини 14.15 З вами •Інтерстиль• 14.25 Художній блок •Pro-Art• 15.50 ·Сnоживач• 1б.ОО Економічний вісник 1б.ЗО Х/Ф •Загадай бажання• 18.00 •Познайомимося зблизька•

18.ЗО •Палацеві таємниці• 19.00 Т/с •Шалені гроші•, бОс. 20.00 •Сенсація• 20.ЗОСТН 20.45 Художній салон •Київ• 21.00 •Влада факту• 21.ЗО •Вісті• 22.00 •Сміхоностальгія• 22.30СТН 22.45 З вами •Інтерстиль• 22.55 ·Анатомія кохання• 23.25 ·Бард-салон• із Тризубим Стасом 2З.50 Х/Ф •Пророцтво 2•

7

КАНАЛ

національного полюван­ ня•

20.45 Т/С •Ілюзія вбивства• 21.40 •Кримінальні історіі• 22.05 •Наспраеді• 22.25 Футбол. Чемпіонат Іспаніі. Центральний матч туру. У перерві: Програма •12-й гравець• 0.15 Х/Ф •Ніч кошмарів• 1.40 Тележурнал ·Кентавр•

НОВИЙ КАНАЛ

7 .ЗО

МІс •Лабораторія Декс-

тера•

МІс •Бандельєро• 8.ЗО М/с •Злюки бобри• 9.00 Т/с •Плем'я• 9.25 Мfс •Скуби Ду, де ти?•.

7.55

1с.

•З х

10.00

СТЯКЗ~>

11.55 Світ науки 12.10 •ХіТ-НОВИНИ• 12.40 Телемагазин 12.45 •дикий світ Америки• 1З. 15 Мовна вітальня. Урок 25-й

13.45 Час розваг 14.00 Музика на ТVТ 14. 15 Музика на ТVТ 14.20 Телемагазин 14.30 •Один на один з ... • 15.15 Музика на ТVТ 15.ЗО 1б.10 1б.15 1б.20

•Моя зірка• ·Мозаїка• Музика на ТVТ ·Ескулаn• 17.00 Музика на ТVТ 17.15 Салон •Des Miserables• 17.50 Телемагазин 18.00 Музика на ТVТ 18.15 •І побачив я небо відкрите ... • 19.00 Вікно в Америку 19.30 •Щоб таємне стало явна ТVТ 20.З5 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ• 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради• 21.ЗО Музика на ТVТ 21.45 •У ГОСТЯХ у Дмитра Го­ рдона•. Я. Табачник 22.45 Концерт О. Крюкової «Вільна птаха• 23.45 Музика на ТVТ ІСТV

мене!•

8.ЗО Погода 8.З5 Тfc •Школа моделей• 9.00 ТІс •Аніморфи• 9.25 Т/с •Чудесна наука• 9.55 Х/Ф ·Кохання перш за все•, 1-2с. 10.00, 11.00, 12.00, 1з.оо,

14.00, 15.00, 18.00, 20.00 •Факти• 12.40 Ток-шоу •Мости• 1З. 1О Х/Ф •Фантастичний загін• 14.40 Х/Ф •Володар звірів З. Око Браксуса• 1б.10 Т/с •V.I.P.• 17.00 Т/с •Альф•

0.8.

або Нові nригоди Шури­ ка•

Посміхніться, вас знімають! 12.ЗО М/Ф •Троє з Просток­

12.05

вашино»

Х/Ф •Бережіть жінок•, 1с. 14.10 Репортер 14.20 Погода 14.40 Х/Ф •Бережіть жінок•, 2с. 16.00 Т/с •Горянин: безсмер­ тний ворон•, 1Ос. 1б.55 Футбол. Англійська nре­ м'єр-ліга. У nерерві: Фут­ больний огляд •Гол!• 19.00 Реnортер 19.30 Х/ф ·Весна на Зарічній вулиці• 21.40 Х/Ф •Утікачі• 2З.25 Т/с ·~дверті бажання• 0.05 •Бівіс і Баттхед• 0.35 Х/Ф •Готика• 2.00 Зона ночі З.З5 Х/Ф •Бережіть жінок•, 1с. 4.40 Х/Ф •Бережіть жінок•, 2с. 5.40 Х/Ф •Утікачі• 7.1 О •З х 4•. Найкумедніше домашнє відео

-договори позики, застави та

22.05 •Телефортуна• nредста­

17 .ОО

вляє. Добродійний твор­ 2 ч. 23.25 Погода 2З.ЗО •Хіт року•

17.55 18.00 18.15

СТБ

7.00 Астрологічний 7.05 •BIZ-T• 9.00 •Імnреза•

nрогноз

9.50

•Лабораторія малого

бізнесу•

10.00 М/с •Том і Шина», 21с. 1О.ЗО Тfc •Пригоди швейцар­ ської родини Робінсон•, 11с. 11.00 д/с •Підводна одіссея команди Кусто•, 50с. 12.00 Т/с •Секретний агент•, 7с. 1З.ОО •Новація•

13.10BIZ-T 14.45 Фінал

фестивалю •Пе­ 4 ч. 15.20 •Медіа-клуб• 1б.ОО Т /С •Суто англійські вбивства•. •Судний день•, 1-2с. 18.00 Тfc ·Острів фантазій•, бе. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.15 Х/Ф •Жандарм у Нью­ рлини сезону-2001•,

Йорку•

21.15 Х/Ф •до побачення, ма­ ленька!• 2З.ОО Х/Ф •Стриnтиз-клуб•

0.45 Х/Ф •Франческа• НЕДІЛЯ,

25

листопада УТ-1

7.30 •Доброго ранку, Украіно!• 8.50 Телемаркет 9.00 •З ранку раненько• 9.ЗО ·Крок до зірок• 10.00 •Наше військо• 10.ЗО • Телефортуна• 11.05 •Хто в будинку хазяїн?• 11.ЗО Медичний тижневик •3б,бо• 12.00 УТН - •день• 12.10 Погода 12.15 Сільська година 1З.ОО Гандбол. Міжнародний жіночий турнір •Олком•. Кубок Турчина 14.З5 •Клуб Суnеркниrи• 15.00 УТН - •день• 15.10 Погода 15.15 Мультфільм на замов­ лення

1б.1 О Телефільм-вистава •Помодньому•

17.25 •Перехрестя• 18.00 УТН - •день• 18.15 Погода 18.20 ·Бути жінкою• 18.40 В/Ф •Ровесник

Незале­ жності• 19.00 Творчий вечір •Іван Попович і друзі•, 2 ч. 20.10 • 7 днів•. •Світ• 20.40 Вечірня казка 21.00 •7 днів• 22.00 Погода

Броварського районного

-заяви;

-

доручення на управління та

розпорядження автотранспортом

та іншим майном; - інші доручення; - виконавчі написи; - інші нотаріальні діі.

Адреса: м. Бровари, вул. Красов­ ського, 16-а (навпроти заводу "Торг­ маш"). Тел. роб.jдом.: б-71·88.

Режим роботи: з 9.00 до 18.00 кожного дня, субота - з 9.00 до 13.00. Вихідний -неділя.

•ділові люди• 18.ЗО Торгінформ

УТ-2

18.50 •Добрі НОВИІМ• 19.00 •Заглянь у майбутнє• 19.10 •Ваше здоров'• 19.30 •Хіт-базар• 20.35 •Заглянь у майбутнє• 20.40 Торгінформ 21.00 СІТ 21. 15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради" 21.30 Торгінформ 21.50 Ворожка Лідія Сте·

7 .ОО 8.00

Бокс по-сnравжньому •Прихована камера• 8.З5 Гумор. nрограма •Біла ворона•

09.1 О ·Лото-забава• 10.05 •Моя професія• 10.45 •Реальний сектор• 11 . 15 Телемаркет 11.ЗО Бізнес і влада

12.00 •Золота Фортуна» 1З.ОО •Родом з України•. А. Петренко

панівна

22.00 •Інновація• 22. 15 ·Вікно в містику• 22.45 •Шлях до успіху• 23.00 Світ здоров'я- •Бі-Київ•

1З.ЗО

Нова колекція 1З.45 Відкриваємо Біблію 14.00 Х/Ф •П'ятий елемент• 1б.1 О КВК. Кращі ігри Української ліги 17.50 Т •Марш Турецького• 19.ЗО • ТСН- Епіцентр• 20. 15 Х/Ф •Блискавичний• 22.00 Бокс по-справжньому. К. Етьєн - Л. Клей-Бей 23.05 Т/с •Авантюрист•, б4с. 0.00 •Парк автомобільного періоду•

2З.15 Торгінформ

23.30 ·Мікс• О. 1О •Калейдоскоn•

tc

ІСТV

7.00 Муз. ранок 7.40 Погода 7.45 Тtc •Амазонка• 8.35 Погода 8.40 МІс •Вуді Вудпеккер

9.00 Т jc ·Ані морфи• 9.25 Т/с ·Чудесна наука• 9.55 Х/ф •до кінця часів• 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00 •Фак-

7 .ОО Молодіжна телеслужба 7.30 •На своїй землі• 8.00 •Недільні зустрічі" 8.35 Нове в лікуванні хребта 8.40 Торговий ряд 8.45 •Інтер'єр» 9.00 Погода 9.05 •Г ородок• 9.40 •Прокинься і сnівай!• 10.40 •Вікенд• з І. Зінченко 11.20 ·Караоке на майдані• 12.00 •Показуха• 12.40 ·Мелорама• 13.20 •Діскавері• 14.00 Концерт К. Новикової 15.15 Т/с •далекобійники• 1б.15 LG •Еврика• 17.20 Х/Ф •діамантова рука• 19.15 •Джентльмен-шоу• 20.00 •Подробиці ТИЖНЯ• 20.50 КВК-200 1. Другий

ти•

11.30 Телецентр моди 11.55 Х/Ф «Якщо вірити Лопо­ тухіну•

14. 15 ТІс •Ілюзія вбивства• 15.05 Х/Ф •Особливості національного полюван­ ня•

1б.45 Tjc •V.I.P.• 17.З5 Т/с «дльф• 18.05 Т/с •Амазонка• 19.00 Інформ.-аналіт. тижневик .. свобода слова• 20.00 Х/Ф •Пірати•, 1с. 21.55 Т/с •Приватна міліція• 22.З5 Tfc «СІ-5. Нові професіонали• 23.25 Штрафний удар 23.40 Футбол. Чемпіонат Ісnаніі. Центральний матч

півфінал

Спорт-тайм 2З.45 Х/Ф •Кінець літа• 1.30 Погода

23.10

туру

В. Шушкевич. •Сnочатку

було Слово•

7.30 ·Вісті• 8.00 Християнська

гірки•.

Підсумки тижня Муз. nрограма •М-фай-

_1.45

ЛИ•

НОВИЙ КАНАЛ

програма

8.ЗОСТН

9.00 З вами •Інтерстиль• 9.10 •Ква-Кваша" 9.35 Х/Ф •Шаnка Мономаха• 10.50 Молодіжна телеслужба 11.20 Кіногороскоп 11.40 ·Подолання• 12.00 М/с •Сільвон", 9с. 12.ЗО Телеенциклопедія 12.50 •Ім'я• 13.20 Сократ-Свінг 1З.45 •Людина і закон• 14.20 •Магія кіно• 14.45 ·Дітвора• 15. 15 •З5 хвилин джазу• 15.50 Блеф-клуб 1б.ЗО •СТН-спорт. Тижневик• 1б.50 ·З коментарями і без ... • 17 .ОО •Зустрінемося ввечері• 17 .ЗО •Лакмус ЖИТТЯ• 18.00 •Київські мініатюри• 18.ЗО Парламентський вісник 19.15 Телепрес-клуб 20.00 •Киянин• 20.ЗО СТН-тижневик 21.00 •Український пацієнт" 21.20 •Планета Боулінг• 21.40 •Я- пам'ятник Собі!• М. Боярський 22.40 Х/Ф •Квіти зла• 0.20 •Розвідка, про яку знали деякі ... •

7

•Російські

1.15

ТЕТ

7.05

КАНАЛ

9.05

Граціі від •Гравісу• 9.ЗО Торгінформ

10.00

Фестиваль відкритого чемпіонату київського клуба КВК 11.00 •Шлях до успіху• 11.15 •Шлягери ХХ тися­ чоліпя• 12. ОО •Фінансист» 12.25 •Амазонка• nеремагає час•

Торгінформ 1З.ОО •Саме Той• 1З.ЗО Граціі від •Гравісу• 14.00 Торгінформ 14.20 •Калейдоскоn• 14.25 •добрі НОВИНИ• 14.30 ·Комп'ютерна манія• 14.45 Кліnи або •Штрихи• 15.00 •100 чудес світу• 15.15 •Лікування хребта• 15.ЗО •доживемо до понеділка» 1б.ОО Торгінформ 1б.ЗО •Саме Той• про себе

12.40

7.45 8.00

•Церква Христова• МІс •Бандельєро•

8.ЗО МІс •Злюки бобри•

9.00 Тfc .. плем'я• 9.25 М/с «Скубі Ду,

де ти?•,

1с.

10.00

•З х

4•.

Найкумвдніше

домашнє відео

10.50 Світ індійського кіно, 1с. 11.50 Запитайте в лікаря 12.20 Світ індійського кіно, 2с. 13.20 Репортер 1З.ЗО Погода •Втікачі• 15.З5 Х/Ф • Третій nринц• 17. 15 Спецрепортер 17.40 Х/Ф •Куховарка• 19.00 Реnортер 19.ЗО Х/Ф •дев'ять ярдів• 21.40 Х/Ф •Вогняна nастка• 2З.ЗО Футбольний огляд «Гол!• 23.45 Футбол. Англійська пре­ м'єр-ліга 1.ЗО Огляд матчів англійської nрем'єр-ліги 2.00 Х/Ф ·Вогняна пастка• 3.З5 Світ індійського кіно

1З.45 Х/Ф

5.15 Х/Ф

«Куховарка• СТБ

7.00 Астрологічний 7.05 «BIZ-T• 9.00 •Пропису•

прогноз

9.ЗО Екологічна nрограма •Зе­ лена зона•

·Лабораторія малого бізнесу• 10.00 М/с • Том і Шина• 22с. 10.ЗО Х/Ф •Жандарм у Нью-

9.50

Йорку•

12.20 •Вікна у світ" 12.50 •М-стиль• 1З.20 ·BIZ-T• 15.00 ·Ні nyxy ні пера!• 15.20 •Навколо спорту• 16.00 Італійський футбол. Серія А. Центральний матч туру

17.55 Автостиль 18.15 Х/Ф •Автопригоди• 20.10 д/ф •Десять років

НК

•Лукойл•

20.40 •Бізнес-студія• 21.30 Італійський футбол. Серія А. Центральний матч туру

23.25 Х/Ф •Коханець 1.20 •Імnреза•

кухонні меблі (від

мріі•

750 грн.); 870 грн.);

м'які меблі; стінки (від

дитячі меблі. Можлива реалізація товарів у кредит на

6

місяців.

Дзвоніть, приходьте купуйте! Чекаємо на вас за адресою: Бро­

вари,

і

його друзі·

УТ-З

-засвідчення справжності підпису;

•Шлягер• nредставляє ... • Кліпи Віра •Будуємо по-новому•

чий вечір П. Маги,

1З.ОО

-заповіти;

посвідчення договорів відчу­ ження житлових будинків, земе­

-

льних ділянок, квартир та іншого нерухомого майна, що знаходить­ ся на територіі Броварського ра­ йону; - договори відчуження транс­ портних засобів;

Найкумедніше

10.45 Х/Ф •Кавказька бранка,

ним»

19.45 Музика

7.00 Муз. ранок 7.10 •Перехрестя• 7.35 Погода 7.40 Т /с •Прикрий

4•.

домашнє відео

9.З5 •Подарунки з Олімnу•

10.00 Програма передач 10.10 ·Казка лірника Сашка• 10.20 ·Глобальні поради• 10.25 •Бути жінкою• 10.50 МолодіЖна телеслужба 11.25 •Шоу самотнього холо·

Приватний нотаріус БУРЛАКА

інші;

17.35 •Галопом по Євроnах• 18.05 Т/с •Амазонка• 19.00 Х/Ф •Особливості

1З.ОО •Планета тварин•

що

іскриться•, 50с. 18.20 •Вікна. Столиця• 18.ЗО Т/с •Кохання, що іскриться•, 50с. 19.00 •Вікна. Новини•. Сnорт. Погода 19.40 Т/с • Таємний агент•, 7с. 20.45 Х/Ф •На захід від Чер­ воної скелі~~~ 22.45 •Вікна. Оnівночі• 2З.З5 Х/ф •Обід голим•

24

11.40 ТІс •У пошуках капітана Гранта•

команди Кусто•, 50с.

17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Т/с •Кохання,

ним•

20.З5 Торгінформ 20.50 •ДОбрі НОВИНИ• 21.00СІТ 21.15 •Погляд з Америки• 21.ЗО Музика на ТVТ 21.40 •Глобальні поради• 21.45 •Мозаїка• 21.50 Музика на ТVТ

tc

програма

9.00 Тfc що

1б.40 д/с •Підводна одіссея

ІСТV

7.00 Сніданок з •1 + 1• 8.00 Т/с •Вулиці розбитих

дес•

10.00 Х/Ф •Смертельний кон-

14.15 •BIZ-ТV•

УТ-2

стера•, 12с.

15.55 МІс •Том

22.З5 Х/Ф •Якось у Китаї-5•

0.15 •Решето• 7 КАНАЛ 10.10 •Казка лірника Сашка• 10.25 •Глобальні поради•

вул. Київська,

302.

6-97-75. nPAЦIOЄAfD SIJ ВИХІДНИХ!

Тел.


Ng88(9289)

17.11

і""'"'.............................................. Броварську міськрайонну rа3ету «НОВЕ ЖИ"R» віднині можна читати в електронному виrn1ді на сайті компанії «6РАВОЛОРТ» www.brovary.kiev.ua, де можна 3найти

~.,.~,

'"ПВНЕТ PROVIDER

інформацію від Броварської міськради та баrато інwих повідомпень і3 ЖИТТІ Броварщини. Надсипайте ваwі nисти на наwу скриньку: пewlife@brovary.kiev.ua

Інтернет-nровайдер сс&РАВОПОРТІІ надає nocnvrи а nідкnюqе- .~ .. ·. ·

8

'\,,:; нии до мережі Інтернет з різноманіПІими варіантами oliniкv

1 1

Броварським районним управлінням юстиціі відповідно до етапі 11 Закону України "Про політичні партіі України" зареєстровано:

ЦінІ пере~І/АІmи · St/AUШІEm6CR

беs SІАіН

на на на на

рік - 14 грн. 40 коп. півроку - 1 грн. 20 коп. квартал - З грн. 60 коп. місяць - 1 rрн. 20 коп.

відомча:

на рік - 18 грн. 60 коп. на півроку - 9 грн. ЗО коп. на квартал - 4 грн. 65 коп.

неджер), котрий відчуває в собі риси керівника та навчається (або планує навчатися) в аспірантурі; юрист (на посаду начальника відді· лу кадрів).

-

Звертайтеси до найоnиисqих ІіІІдіnень зв, нзкv аоо до nистоноw

Вітаємо з ювілейним днем народження найдорожчу на

За довідками звертатися за тел.:

6·62·20 (ввечері з 18.00 до 22.00), крім вихідних. Заявки приймаються до

від дня народження

і ніжного дідуся Михайла Олексійовича ЛАВРИНЕНКА.

АдВОКАТСЬКА НОМПАНІВ

liPDBAPCLKDЇ МІСЬКОЇ РААИ

суванням різних форм обслу· говування на вибір клієнта:

надає висококваліфіковану юридичну допомогу із засто·

оголошує конкурс на заміщен­

Василя Миколайовича

ного

директора виробничого

тривоги і жgрби Ніколи не пізнає серце!

Hexau

Xau довго літо ще цвіте, Xau радість щедро .медоносить І щоб збgвалося gce,

-

освіта вища, за спеціальністю

-

З років. Заяви приймаються до

людям.

стопада

2001 р.

вул. Кірова

Дружина, діти, онук.

92,

ведення господарських справ;

-захист від обвинувачення; - захист від неnравомірних дій nравоохоронних органів та ор· ганів державної влади; - архівне зберігання бухгалтер­ ських, інших документів (уго· ди, звіти та інші); - виклик адвоката о будь-якій годині доби; -nідтримання мобільного зв'я·

соціальна педагогіка, психо·

логія. Стаж роботи не менше

Нехай вашої доброти та

ведення справ у судах;

-супроводження сімейних пра· вовідносин (сімейний адво· кат); - супроводження бізнесу;

Вимоги: громадянин України,

щирості завжди не вистачає

Чоzо дgша !І долі ІJросить!

-

спеціалізо·

мки сім'ї.

Зичимо Вам, шанований всіма нами колего, міцного здоров'я, достатку і злагоди в сім'ї, творчих удач і злетів на роботі.

же !І твої.м житті На щастя і добро ведеться,

працівника

ваної соціальної служби підтри·

підприємства "Ізоляція".

Hexau

-одноразова;

ня вакантної посади соціаль·

ТВАРДОВСЬКОГО,

22 ли­

за адресою: к.2, З; тел.:

6·19·00. 3АПРОWУЕМО НА КУРСИ

з ку.

Наша адреса: м. Бровари, вул.

ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ

Гагаріна 26, будинок nобуту «Ювілейний», 2-й nоверх, кімн. 4. Режим роботи: понеділок п'ятниця з 9.00 - 18.00. Тел. 5-45·26.

3АСО&ІВ КАТЕfОРІЇ «В)). - Досвідчені висококваліфіко­ вані фахівці.

- Обладнані класи. - Помірні ціни. - Група вихідного дня та

КІІФЕ «BIIAENTHNII~

вечірні заняття.

Вакцинаці10 nроводить медичний центр "Вета" м. Ііровари, М. Яаrунової,

Теnефони д1111 довідок: Ліцензія Мінохорони здоров'я АА

ОРrАНІЗАЦІJІ

ПОСТІЙНО 3АКУПОВУЕ

ІІІОМІНЕСЦЕНТНІ СВІТИІІЬНИКИ.

Тел. дом.:

5·32·72.

ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ АВТОМО· БІЛЬ "МОСКВИЧ-

2140"

1986р.в.

·новЕ

життя·­ міської

ma

pu., районної &ержавної аАМінісmраuії. СПІВЗАСНОВНИКИ:

5-02-86. ПОСПІШАЙТЕ!

N!!121518.

WAHOBHI &РОВАРЧАНИ!

-

Запрошуємо Вас до наwого 'банку. Ми пропонуємо : - ведення рахунків в національній та

-

міська і раСюнна

paAu,

раСюнна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію кі rt 259 від 10. 12. 1997р. інАекс 61285

перекази по системі Westerп Uпіоп; прискорені перекази в національній . валюті в межах України по системі АКБ "Укрсоцбанк"; • прийом платежів населення на ко· ристь юридичних осіб, а також Ки­ ївстар G.S.M., Laky Net, Goldeп

Броварське відділення

розміщення коштів юридичних осіб прийняття коштів від фізичних осіб

на вклад. Максимальна відсоткова ставка 22,5% річних; вексельні операції, юридичні кон­ сультації; відкриваємо рахунки для виплати пенсій; реєстрація застави в Державному Реєстрі Застав Рухомого Майна; обмін готівкової валюти та переві­

рка справжності банкнот; видача дозволів на вивіз валюти

зичним особам; надання допомоги по роботі з бор· гами клієнта в напрямку їх ліквіда­ ції; купівля, продаж, конвертація інозе· мних валют у найкоротші терміни;

- надання кредиті~ юридичним та фі­ -

Тел.: 5-ЗЗ-69.

на депозит;

іноземній валюті; обслуговування клієнтів,по систе· мі "Клієнт-Банк"·

(форма

1);

~ Загублений кутовий штамп •Укарсіїн· ське державне об'єднання •Легкон•, іде· НJИфікаційний код

14296754,

вважати

недійсним.

серія А·ІІ

N2 6З7637 від 07.12.1999р.,

ВИ·

дане Броварським райвідділом соціаль· ного забезпечення на ім'я ФЕСЮКА Ми· коли Корнійовича, вважати недійсним.

АДРЕСА:

U

07400,

соuіальнuх

продаж ювілейних монет.

Наша адреса: б.Незалежності, 6-Б, тел.: .5-45-73. Режим роботи: Юридичніособи Операційний час 9:00 • 16:ЗО Післяопераційний час 16:ЗО - 17:ЗО Обідня перерва 1З:ОО - 14:00 Фізичні особи Щодня 9:00 • 17:ЗО Без перерви Субота 9:00 • 16:00 Без перерви

~ Втрачене посвідчення учасника бо· йовихдій М297825 від 29.10.1996р., ви­ дане Бровар-ським військкоматом на ім'я КУРИЛА Григорія Семеновича, вважати

сільського госnоАарсmва numaнь,

лuсmів

+ Редакція

+ За

Тарасівський сільський осередок Парп/ національно-економічного розви· тку Украіни (свідоцтво Ne22 від 08.11.2001р.). Юридична адреса: с. Тарасівка, Бро­ варського району, вул. Привокзальна, з. Керівні органи: Комітет. Голова осередКу- Савицька Зіна"(ца

Іванівна.

fi

Товариство з обмеженою відпові~

льністю "КВАЛІТЕТ" повідомляє про лік­ відацію своєї філії "АКВІЛОН", ідентифі· каційний код 25951З78. Адреса: м. Бро· вари, вул. Фурманова, 9, корп. 1 та ство· рення на їі базі товариства з обмеженою відповідальністю" АКВІЛОН".

!і Дочірнє підприємство "Дельта" това­ риства з обмеженою відповідальністю "КІБРО", ідентифікаційний код 248924З4, адреса: м. Бровари, вул. Черняховська· го, 15, кв. 169, повідомляє про перереє­ страцію шляхом перетворення в товари·

ство з обмеженою відповідальністю "Де· льта-КІБРО". !і Загублені сертифікати на право при· ватної власності на землю, видані КСП "Заплавний": РН N2ЗЗ 184З, реєстрацій· ний N2197, виданий 19.0З.2001 року на ім'я Шепітька Івана Ониськовича; РН N2ЗЗ1820, реєстраційний N2198, виданий 19.0З.2001 року на ім'я ШЕПІТЬКО Кате· рини Євтухівни, вважати недійсними.

& Втрачений Державний акт на право приватної власності на землю, КВ, заре· єстровани~ 1З.О9.96р. під N2106 К~-и­ нІвською сІльською радою, видании

ім'я МИХАЙЛІОКА Мирослава Іванович вважати недійсним.

& Втрачене посвідчення "Ветеран пра· ці" М N2114З29 від 9.06.97р., видане на ім'я ДАВИДЮКА Сергія Даниловича, вва· жати недійсним. ~і Втрачене посвідчення "Ветеран пра· ці" N2155707, видане 21.07. 1996 року управлінням соціального захисту насе­

лення райдержадміністрації на ім'я БУРЯК Анастасії Максимівни, вважати недійсним.

& Втрачене посвідчення учасника Ве­ ликої Вітчизняної війни серії В·ІІ N2 61795З, видане управлінням соціально· го захисту населення м. Бровари на ім'я ПИНДЮР Зінаіди Данилівни, вважати не· дійсним.

~ Втрачене свідоцтво на право займа· тися підприємницькою діяльністю Ng04054820 ф001662, видане 13.09.01р. Броварською райдержадміністрацією на ім'я ТУЛІКИ Оксани Миколаївни, вважати недійсним. ~ Загублене свідоцтво приватного під­ приємця N204054820 ФОО 10556 від 03.04.2001р., видане Броварським рай· виконкомом на ім'я ТИМОШЕНКО Ольги Володимирівни, вважати недійсним.

~.Втрачене посвідчення приватного під· приємця, код 259251215З за N2521З від 22.09.98р., видане Броварським міськви· конкамом на ім'я ХИЖНЯКА Григорія Ми­ хайловича, вважати недійсним.

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

бухгалтерія; npuuoм оголошень

+ +

прийом комунальних платежів; ·прийняття на інкасо зношеноїтаде­ фектної іноземної валюти; - обмін грошових білетів на монету;

2.

Ре.&акmор: 4-03· 76. Засmупнuк ре.&акmора: 4-21-34.

BiAAiAU: і

Telecom; •

сильович.

недійсним.

~ Втрачене посвідчення учасника війни

колекmuв

реАакuіі газеmu, Броварські

(на території ПТУ-4).

Тел. для довідок:

ПРОДАЄТЬСЯ САДИБА в с.м.т. В.Димерка Броварського району Київської області. Великий буди· нок, сарай, погріб, артезіанська колонка, телефон. Газ в будинку й на літній кухні. Город 70 соток, ве· ликий сад, 2 км від електрички, ЗО км від Києва. Тел.: (8·294) 6-37-43, 5-62-77.

Броварськuх

ОФІЦІАНТИ.

-

в робочому стані, недорого. Звертатися за адресою: с. Та­ расівка, вул. Квітнева, 13, Дзю­ ба Петро Іванович.

НА ПОСТІЙНУ РО&ОТУ

14

БАНК СОЦІАЛЬ~~.>vz.

Звертатися за тел.: (05З2) 66-26-З4, 66-19-56.

ТЕРМІНОВО КУПЛЮ З-КІМНАТ­ НУ КВАРТИРУ на масиві для себе. Тел. роб.: 9·31·61.

6-55-92.

сою: м.Бровари, бульв. Незале­ жності,

АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ

66·19·45,

ПОТРІ&НІ

Ми чекаємо на вас за адре·

4.

31, 12.2001 р.

QEHTP COQIAALHИX САУЖІі ААІІ МОАDАІ.. ВІААІ.ІІУ У

СПРАВАХ СІМ'І ТА МОАОАІ

землі людину - турботливого чоловіка, дбайливого батька

Дякуємо тобі, наш рідний, за доброту і душевну щедрість. У здоров'ї добрім зичим довголіття, тепла, любові, радощів земних!

кандидати економічних наук; кандидати педагогічних наук; кандидати технічних наук з досвідом роботи у вузах; -досвідчений молодий економіст (ме·

-

Богданівський осередок Броварської районної організаціі партії "Демокра· тичний союз" (свідоцтво Ne20 від 05.11.2001р.). Юридична адреса: м. Бровари, вул. Короленка, 64-Б Керівні органи: Збори, Рада район­ ної організаціі. Голова осередку - Лихогод Федір Михайлович. Броварський районний осередок парп/ національно-економічного розви­ тку Украіни (свідоцтво Ne21 від 08. 11.2001р.). Юридична адреса: с. Требухів, Бро­ варського району, вул. Гоголівська, 67б. Керівні органи: Комітет. Голова осеоешу- Сом Михайло Ва·

і

4-02-92; nромuсловосmі 4-04-81;

масової poбomu

4-23-26.

не завжди nоділяє nозицію авторів.

точність викладених фактів відnовідає автор.

Листування з читачами - на сторінках zазети. За з..чіст реклами відnовідальність несе рекламодавець.

Арук oфcemнuu. Обсяг

1

Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРИЯ" уnравління у сnравах

npecu ma інформації Кuївськоі облАержаАмінісmраuії.

Зам.

#88 2001  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you