Page 1

Га3ета. JІихо.,.нrь

а

ІСвtт••

17

1931

року

СЕРЕДА,

ЖОВТНЯ, 1994 РОКУ. 8 iAdtІA Б.-0dА~~Ь~1~~~< МШо~Оі іі\ fAriGriH01 ;-~ HA?OДttiiX~AEfiYTATІ~ 26

CllJJ"Aд Д/ЛЬііJ1ЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ПИ f/POBE'll,t'ІJiiiO i1UB ТйРnИХ BhБUPIJ:J Д.Еf/УТА ТІВ 1ИlСЬІ\'"йІ РАДИ ld. ХІ. 1Y!J_4 р. _ .....,-.......-..-----

....., -uW :.;;-~-- ;.:: :.; ;-·;.:.,_:_ __:-:2-..-.~.iz~ .

На nіДставі t:т.ст, впбори НііХ,

.Цё>nу1аrr.ів

мі·сь~~rих,

район.них

с-іЛьсьІшх, у

lli~~.Ш.... Pi.UHA :і..Lдlя Во,1оди:vшрівна

Зююн,;· Ун"аїнн «.Іl 1;ю

18, 49, 50 гольв

_:~~-~~....,;:-...-l·i;;,.z.=--.;;;-~-~~~......~--~~~~..:o;;;....,,...

.:;..·k-

МІС1ах,

селищних.

ОJ•1а~них

rад.,,

вн­

Гr li.oJ. .... ,iІ;v .1-\.Натол,й

ноИком ·міської f'ади н.а.рJдних дгпу1а,ів ь••)нw.ш: Утвvрити дільничНd вибатрчі катміоії у таному складі: БРОВАРСЬКА ВИБОРЧА ДlЛЬНИЦЯ .N'Y 2 Ю-Р,ій

Амазас.пuвич

заступник

-

ht> :У 1-\ J1юдмила

редньої школи .N'Y 5. .

..

редньої школи

-

Ірина· Миколаївна

редньої шко.'Іи .N!! ~-

..

вчите.1ьг;а

cvi!.ЩlйfHO

5.

Ніна

5.

редньої

NY 5.

Н:ОТJ:<.:Л]!;НЕЦЬ Григорій

hOJIECHИH

Во.mодимир

вчителька

-

Васильович

серед-

нrчого

.N'2 3 технік-технолог

будіве.'Іьних конструкцій.

.них конструкЦій.

СІ-іД ОР 1•0 Валентина Павлівна

.техн,ін-технол.ог

-

кра­

дівельних

У' праІВославніЙ

С.вят<J­

jjвського

пат-ріархату

бувала

зйомочна

по­

група

~'Т. Розмо,ва про наболілі пробледи

стане

її

nрихожан

темою

наступноУ

передачі «Вервнця>>, я.ку гJІJІдачі змuжуть побачити у суJоту, 29 жовтня о 15 ГОД. 10 :ХВІІJІИН. Ця nе.ре:Цача, що вихо­ дить двіч;і на .місяць, при­ с-в 1чє-на як богословським nитаннл'І, так і ти:vr, що в::шикають у t:ьогодніш­ ньому

християнсько-му

житті. n

..

Дві попередні були -яч· .;;j бч;:нвнИ!:тв:

:1х хр.ам-ів на Галичині.

-

Із захоnленням 'і су-

дивилися

ми

на

ве­

личні .собори, зведеНd тa:vr, -розповіла завідуюча від­ ділом

літерату.рно-дра,\Іа­

ТИ!чної

редакції

творчог-о

об'єднання <<Культура» Людмила Станкевич, знаючи,

~:у

у

становищі

громади

НИЇ.вщині,

що

храм-ів

скрутно­

знаходяться

на

знаючи,

Я'!\

яко~'ІУ

ще

стільки

ви кс ристовуються

музеї,

склади,

і

те,

скільки правс.славного шо­ дУ

олиться

по

хатах,

НІ(

і у Б-роварах. Раз ш з Людмилою Станкевич, яка вести.:..tе передачу.

приїхали

опера­

Т'>Р Ан ~рій Опанас.~нко. режи•:ер Ан;~рій Де,~ків та священик Нпє-во-Ви-

.майстер :за.воду

-

Голова Ради Секретар

дубеЦЬ !ЮГО отець Сергій.

Творча фраrі\;ент яке

монаt:тирн

вані avreжi .виборчо,го округу бори н-е віДбулися. Отже,

прнхожани,

чудо.ви.:..т

пса.1:..1ів

у

за­

спі­

виконанні

чо,1ові чого хору Ниївської ю·ховнЛ се:.йнарії, керує регент отець

яким Іван

(:.\іиХаіJ.lJШІИН). Не

~южє

юІістнти

хатнна-церг;ва

усіх

прихожан

парафії. І3край нео і хід не будіВНІЦТВО НОВОГО xpuБо не 1\Іожна ~:vшрити-

:,,y,

у Б-рова­

віруючі

не мають

потерпають

ІВ

та­

безперечно,

мають

умови. ·а

куди

то

й

кращі

ціа.лістами

ЦЮ'!

nогоджуютьсн й

представники в"ади що підуть

риться,

ст.річ

віруючи:vr,

і

ві­

назу­

вид:ілять

зо:.Jельну дішшку ·і церк­ .ва ТЮ\И буде збудована. Тю1, де їй належить бути. ;1е вu;на бу ла до 193о ро­ ку у Шевченківському сг;вері на д.'Ія

О. ІЩЕНІЮ. ЄНДv'іЬnКО.

AJie

розвилці.

цього,

як

пе-ршу

чергу

проект,

кошти.

вцо,;-.ю,

в

rптріб.н,rй

А

до

11

з

питань

були присутні секретар rйі.сь•к.виконкюіу О. J1. Єв­

З

депутат,

член

ко:..tісії

телеенрану

місь­

ку.1ь­

бровар­

сьКі віруючі зве-ртаютьс.І дJО у·с·іх українців, зе:vrла­ ків, предt:тавних.ів підпри­ ємств, qрганlзац~іі. кo:vrep. ційю:х структур допо­ МОІГТИ У будіВНИЦТВі ХР<І· му. РоJрахунксвий раху­

нок Свпто-МикL>лаївс:ь:>:J'r цер.к.ви .\9 701218 в Б,ю ва.рсько:vrу відділенні агрс­

про:~;банку (На бу ;цнн цтво хра·~1У). Тел.: 4J 3-37.

місце,

Змістовні і KfiP~\'Hi 3І~Тр.чі

3HLCb ТВ, ЛЮДИ, зJ~ою. Війн1 ~~ ~~рGд~ач~~~~Сй Раіі<.нний діли

І

відомщ.юrь ііону в

міський

внутрішніх і

від­

справ

ІЮ·

мешканців

ра­

Брсваjсів про те, ще :)Ю•• ву e;r!:лu~.. е:-1:.1

~'краТні

МЇСkІЧНИК зброі,

ДОбрUВЇJІЬНСtі

ЯКИІ-і

усім, гає

ну

хто

справ

раО<етницІ,

гаран·::.~

незаконно

нарізtІу,

зброю,

~ ...

Міністерсть·..

аистvпада. внjтрішніх

3Д3Ч~

зав~ршитьt.:.і!

збері­

гладкостволь­

газові

пістолети,

) Сілякі

caмcl)uv

·

ні стріляючІ пристроJ і т. ; І здасть ці небезпечні речі у міліцію з власноJ ініціа­ тиви, за це буде тІльки щира

водяка

І

ніякого

кр.·

мІналу. ЛИТВИНЕНКО, В.

БОТ><

,

... спектори дозвіль. о"і стеми районного і місько­ го відділів в:,утр:u.:: ..·. справ.

;щльни:.1И

го.лови

Пра.;'ЇВНИШ\МИ

снст ~ми охоро.ни здоров' я, о:в;ти і ку.1ьтури нашого

міста.

Га.'Іина

управлінь

йосІшівІ'а

1\\іс Бровари

:Jакла;:Н.в

з3r. п;.сля ;:;_..-стр~чі

НП!{а

о•·вітн

rpi:{

и

цих

у

Бро-

варах під егідою генераль­

дирекції

1\ОНКУ·РСУ

«Українська красуня~ від­ бу.вся

а-налогічний

звання

<<Міс

на

Броварю>.

В -ньатму взяли участь

12

галу­

сту, і

з.онре:vІа мізерну

відGули~я

окре:~:о з прафв­ о·;сrю:ш зд'>ров';•,

тп

культу~и.

наг'1л ІІі.ІУ1за.:1О~;І,

На тло.

за·

робітну плату, у трудОіВИХ колект>.вах пpoдoвr:rtflv 1 ь працюва::·и

чуття.:vr

Під щирої лс.влен

цього

.1ивих

1ворчо,

і

по­

ча: невимушо.ної роз!'.:ови було ·вис:­ J ча:vrало справ ц­ нарі,кань,

ж~нь

з

..

в:дповіда 1ЬНJ т:.

ПJра;~,

зауза­

ЯК

RИЖ!'ТЕ

в таний важкий ча•с. По­ го.дила>я Галина й.>СІ'пjв­ на

і

з

гу~шою,

що

r.ticтy вкрай

IШLЛ­

потрl,jна

спору дж·, є,ьс;r,

Успішно завершили збиран;І,r врожаю Ііартоп­ щ х.•ш.юриб!І ГJ~Іюда-рпв J,aшo1·u puiioнJ·. Ьс,ни 0Дl·ржа.1и !IU KJihH0:11Y Гt=І\­ тарJ .в t:ер~;~ньс.му по ценrнорш бу;н,б. Це

найвищий

сьаго;щ;

-;;·ч:кн,rк:r зустріч ·й тверді

в'

·

впсшІс­

н:сть. що уряд, парла:.;снт З.',"ін,тть до них своє t:тав­ л~ння, г:.дно оцін;Іть пра1\Ю

інтеліг~нції.

І- ·а в<х :з;те1 рlча··· б.:·в ;1nн /.-п:й і ви·~т·:т;в гс·JІ•­ ва : :і.:ьної Радп на·ю.ІНІ-І:·; дєп:татів О. М. ІЩЕІІНО.

JlY

уч-асниць. За ;..-,..ювюш 1; ;н.

шоу,

К\'РСУ

.1vнlй сцені нінога тр:' <<Промет~й:>, доповнювз.ли

.1нр:'а О"1ск :анд-:>а Махро­

ники, національний одяг. в~сільні наряди, :щі була надані фірмою- :n1нсорР:-.І. У програмі конкурсу -

нон;\ерт-ні

Н'lШе ~·ісТ() на

викона чнп

страція

воюr

повинні

національного го

були

купаль­

українського

та

сучасно­

танцю.

Ясr•раве,

ВИДQВИЩІІ::!

нова школа. як:

На·ННі Ц~В

Слі;:t

також

проходнло на ве·

но:vr=ри

у

вико

С11\ІОД[ЯЛЬНИХ МИТ­ музично-ест.радн'~го

театру < Мqльва>> і деvон­ зчч!соц:,

зроб1е

чих ~rа~'rст.ра.ми <<ВОЯЖ».

Звання

<<М.іс

фір:.ш

Брова-рИ>>

заноr:шала ва,

яка

16- річ·Ія

Ш'\о­

nредс:тавлпти:>.-н:

всеукраїн­

ськаму к:ткурсі їнськ3. КраС'/НЯ>>.

уроп;ай

1...17

І;артоп­

щ в оJлисті.

lюрад~ вu.1н ТРУАіВlіlіІ\,в і~Іс'Ні ilJ,Opc:a, жа:ш

ньо

на

.. у

з;Іо:Jу·Іки ра,(г о ~ п у };отр; 0,\,:р­ у

.tiP.\T

ПО

:d l~З

t:с:jн:д­

ЦСІіТЕерів

бу:rьG. lJнc:O!ri Bi:r;ji\.JЇ ~:СІ­ TdKcJii·; 1Jl.lbil,li\,J iliUXOpaдг . . ;CJl.)" <; Ll'l\li.i.li0.1І\lB~ ський>>, ра;н-осrrш <І о;;>­ ють

л;всьюrіі

сьюrй ->,

.,, (.l;a:шJ н;r­ ( Зuп:rав.шіі '.

* * *

:.~.аю1-ерло.

с.'lов:rла

29 до

Вшюна.1rr пn·ан п;;о;щіJ;у

nродовшинІ будівництв ; поЛіклініг;и. На будівель­ ШХ\Іу ~1айданчику, де вона все

'

b/CTJ

Н. ГАМАЛІй.

н•·:знажаючн на ш:зьюrй рlвєнь соціального захи-

nроде.:vrон~трув.ати

жовтня

15

охо­

рони :цоро.в'н О. І. АВ­ р Аl\Ш: Ih:Ol\1, освіш ~з. о. ог ~ІІ:в·ю;;ом по­ з·нJй()'шл:r~'' з роботою

Ниїз.ської обласної Ради н.арод·-1чх д=п:,тта.т:в Г. й. ГОттЧАРУН з ві_'\ПОВ.і­

ної В.

::заступник

начальникюш

o.l>:ra~шrx

р.цу пров~ла

із

'

СІЛЬСЬКІ

cne. архі­

дєржащ рu·ю~І

де ви­

3.

17;

тщпури. На Б6го.служ.інні

молильні

6удинюr. З

О.

за:vІість "\~

J'\Ji! 4

JЗизначить

.мі.ська влада разом із

К.ої Ра.ди з питань ТJ'РИ М. Ф. Бунь.

r.:и:rува"1и.ся

во~r

рідній у оебе

но з чужини, у нашому Мі·

так

вчите.1ька серед­

індивідуальні будинки від .!'.~

настоятель

( Низенко), і

-

,віД

депутат.ськоІ

рафії НИЇвt:ького патрІар­ хату благочинний ігумен ЯІ>

hороленка

-

доченко,

сті

вчиrе:Іь се­

.

Белінського

нультив.о.вані завсL'V! ·недав­

па­

--

-

20;

група зняла БогослужіНі'І>І,

провів

са:,1::>,

Батьківщині,

ц~рквн,

вчителька

МЕЖІ Ьl1БОРЧОГО ОНРУГУ .J\y :3 (2303 виборЦі). Це:нтр -- приміщення .середньої uшоли М 8. Ву лиці: М. Jlагунової будинкп .\<іМ 9а, 1 О, 1 Оа, 11, 1:Ja, 13б, 15 (корпуси від J\11 1 ;~о N2 7 ), 17. J 8, 19 та індивІДуальні будинки 10, 12 14, 16 16а, 176

юrх y:vr ;.вах, у той час, к.оли інші общини навпь

Свято-Миколаївсь.к.ої

Феодоt:ііі

ся з тим, що на українl.:ькій зе~~ІЛі, рах,

-

.N'2 47 о

на

,,;\.:t.

УТОЧНЕННЯ

dнженер заво~ду бу­

-

конструкцій.

УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ У БРОВАРАХ Миколаївській це·ркві Ни­

lt.Ь/1 У ХОЬА З.і.наїда Григорівна ньої ШКО.1И ,)'-,g lU.

бу ді-в ельних конструкцій.

IiJlllJЩ Лілія Ста.нісла.ві.вна

нобудівного заводу <<Стріла>>. Секретар дlльннчної виборчої комісії:

:мат:vr

виховательна ди­

-

НАЛИНАИН:О Шктор.ія Пет.рівна вихователька дrrтачоrо садка за,воду будівельних конструкцій. НАДР А Лідія Іванівна майстер заводу будівель·

а~УПНИК ГОЛОВИ ДЇJІЬНИЧНОЇ виборчОЇ КОМіСіЇ; LваніІВна

садка заводу

J-;uнc:·,lJJ

У попе.реднь·шVІу номер-і газети по:.шлково опубліко­

Цій. Члени діл;,ничної виборчої комісії:

вчитель

-

ЛЮ~~ДИНЬЦЬ Інна Василівна

ГО.'ІОва дільничної вноорчої комісії: XAБP~lihO Марія Григо•рівна W()уді-вного заводу <<Стріла>>. На-талія

інженер-кон­

-

щpram,;iiJI{ rщ

----

::.;у· Б Y.IO-atO Jіюдмила ВJІадпславlнна середньої школи J~Q 10. QJb,IJ.U.I:-'ful-\ Оле~tсандр КостіLНтиновнч редньої школи .Ni! 1u.

Cl Ot'uJiLJi:Нl-.0 1\'lихайл-J Іванович - •інженер-кон­ t:трукто.р заводу будіr.ельних конструкцій. Cettp~тap дільничної ви\Jорчої ком1сіі: Л3-"l Ot>.tiA Світлана Валентинівна оператор об­ числювальних машин заво;1у будJівепьних ко•нструк­

..

вчитель се-

Олександрович

середньої школи ,N'Q 5. БРОВАРСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

НИСІЛЬ

Іванович

Валентина Васил.івна

в.;щілу заво.ду Gудш~льннх bl>UbAr'І,.,bnA

В.ИБО.і:'':І.А ДіJіЬhvщЯ .NQ 12 Гол:>ва АіЛЬ1ІИ'іJІОЇ Brti>vp'loi ~>uміt:.ї: ЬЬ!' uH,UdLL,iJ:H·J. Ьu;щцнмир iІIИJ,.o,rai10J:H'1 .В'J"TE'Jib \.:еjН~.Ц.НЬОЇ ШК0.1И J\g 1 lJ . 3aerJ шt.ш lОЛvвн діл;,ни•rної вибuрчої комісії: ЬIJ3i.t\ U.II:Kt:ilf ьо:щді-1.\іИрu!:!НЧ -- В'lІ!ТсЛЬ t:еред­ НЬОЇ ШКОЛИ J\Q 10. Секр<:тар ;-t,іЛ>.Нn'ШvЇ виоорчuї комісії: h.Кl.i:' Et>A Jlapиt:a ОЛ-"К~-lшна -- вчнте.lЬК:J. серц­ ньої школи .1'.11 lU. іJ.л(;Ни дільничнuї виборчої кu~Іісії: АР l Ьі\і У. ':/'1-. Андрій ЬолодИ.ІІН!)ОJ:ІНЧ вчптель се­ редньо.ї школи N2lu.

Заступник l'О,лови ділон.нчної виборчої комісії:

. вчителька сер

-

Г.ригорівна

·ньої шкuли .N'Y

школи

-

АндрІй

10

ПУdИР1-іА j[O,.ictfJЧU,'O

струк,ор за.воду будіве,1ьних Іюнстру,кцій.

• ..

Ла-риса !lамівна

OHullPH:.:Hl\0

вчителька се­

NY 8.

1\!tlrvl-ILH.i-\0

се-

Члени дільничної виборчо1 ком1Сіl:

а-ІЬUЇ ШКОЛИ .N'I!

-

БРОВАРСЬКА ВИБОРЧА ДШЬНИЦЯ .N'2 Голова дільничної виіІорчої комісії:

Секретар діл.ьннчної внборчо1 комІсн: lih.titl·.i.~rfi\0.

середньої

технік-технолог крано­

IilHлAнj.()dA Інна lJ;Іеt>сандрівна

.вчителька се-

....

вчитель

-

-

Петрівна

вчитель серед­

:Jуд;в.. юго ;Jаводу <<Стріла,>.

дир2к­

ТО·ра навчально-вираоничого де!.ІТРУ тtВор.•юсті м~:1·од;. Заступник голови ДіJІЬничиш виборчої комісн: НИhИ1'ЕННО Марина Миколаївна

-

Ьа(;ильович

ньої ill<\U,JИ J\~ d. ДАЛ.rіИ Борне Федоеійович ШІ\JЛИ J\Q ~).

Голова діJІЬничиої виоорчої :КОІV1іеії: hAHiЯrid

технlк-тех-

н.,.1JГ КlJdНUбуд,вного заводу «СТрІЛа>>. Ч,і<:Нн 1-(іJІьннчнvї вибор'ІОЇ комісії:

раи.он­

.м 38 (3569) Ціна дuгuвірна

«Укра­ В:це-МіС

Бр'1вари стала Оксана ШrТІсст Приз Г.'Ія\ацьких ('ІіІ:\ІПЗ.тій виб'!-рола J 7-річ­ .н.а суд=нтка Ниївсьного шщіонального університ~-

кн

моркви

)JсіііоІІу.

овУІlВНИ·

I3Jн;r

J;С,.l . lі;зу­

ва:ш її -JOOO тоіlн, ll 0 ТІ>НН бі.1ЬШ~

що на 11.1ЮІУ.

BCJrO:ІI 'ІХ ре. ;~::rьтат'в до­ бипиен тру ;нвннки полів сіш,;І,к•;r ,сшц;,р L: ь 1\

пl;щр~rс:,іl·.тщІ

•>

і' о

Р·:с:а-ІСВ­

сьюІіі ". B·Jil!I :JiGpu.1н наіі­ внщні! yp•,;r;aii :.юJжви і ПJJ•Jдaclrr

ТС·сІН.

морnви

її

1НВО

;(t:mкав;

Понад· 13,)()

pl'a:ri

тонн

зув<UІІІ

ч: r.шrки радг'ЮІУ Дjв~ьюrЙ>>.

ово­

< }І\ер­

Г. ПОЛЯІЮВА. ту 0.1\~на Бел:·,ва. ни

нагоро;р-І{СН[

кюш, ,lи

'·Ші

Н:·і во­ uuдарун­

люб'пзно

нада­

спонсори.

І. ГАШИМОВА, :~авідуюча хореографі•!· нт.~ в:дді.1еннюr Бр.о­ варсьного

націnнально­

ку льтурного

.реографії,

це-нтру

член

хо­

жюрі.


2

8

етор.

Середа,

жовтня

26

року.

1994

дбати все необхідне на евої зароблені карбован­ ці, а, значить, інтенсифі­

КО РЕСПОНДЕН'r

таких необхідних ження шляхо­ мостіВ, УнраїНІі проводів, та й людям до­ стойніше платити... А в цей час зароблені нами

ЗУ­

ГОМЕНЮК_

М.

СТРІВСЯ ІЗ НОГО НА­

Івановичу, добра на­

Віталію дата -

в.

года не JІИШе згадати ми­

сьогоднJ.шиій, майбутнє. перше,

про

про

і

говорити

сьогодні

друге

бік чого

для не

того

ж,

кращий

в

будувати,

як

вказують,

не

<<КИ.1ИІМ»,

не

тів,

сити його не дотягнешся.

боти.

ми.

Можемо

вже

за

ми

Так

;важJІИве

мали

які

З ЛИПНЯ

За

49

,військ.

радинських

наступаючих

8

Фундук­

цей час колек­ штучних споруд, значення для стратегічне

ліївка Одеської залізниці). тив відновив і добудував

1951 року по червень 1~52 ро.:

ку моетобудівці трудяться на територіІ РосіІ (станція Ложки Сталінградської залізниці). Тут довелося

насипи,

укріплювати

наводити

мости

через Дон у зв'язку з утворенням Цимлянсько­ водосховища.

го

8

У ЧЕРВНІ

відповпенням

1952

року колектив працює над

залізничних

і

мостів

У

автодоріг

тих та в Криму.

ВСЬОГО за період існування до

копективом

відиовлено,

експлуатацію більше

98

залізничних

1961

побудоваво і

250

мостів

року

введено

в

об'єктів, в тому числі

загальною

довжІDІою

тисяч метрів та 43 автодорожні мости. понад 71 трубу загальною довжиною Прокладено

7

понад 2 тисячі погонннх метрів. Укладено бе­ більше 120 тисяч куб.>­ тону і заnіз.Jбетону більше

метрів. Змuнтовано талоконструкцій.

8

У ВЕР~СНІ

1961

16

тисяч

тонн

ме­

року місцем дислокаціІ

мосr.>поїзду стають Бровари.

8

ЗА ОСТАННІ

25

років копектнв побуду­

вав 500 штучних споруд, в т. ч. 260 зал_!;)иич­ них і 180 автодорожних мостів. Гордістю мое­

тозагону ,N'g 112 і окрасою Києва (Русанівка), Львова, Хмельии~ькоrо, Вінниці, Житомира, Мvкачевого є зведені ним технІчно складні мvс­

тн' арочно-консольиої системи.

НИНІ К.}Лектив проводить роботи по будів­ ництву естакади моста через Дніпро у Дніпро­ дзержинську та шпяхопроводів у селиЩі кwи­

8

лівка на автошляху Красноград- Новомосковськ

та Люботин-Мерефа,

що

30

років,

кмектив

на ХарківщІDІі.

де

nеребільшенням.

ми

можемо

що

працювати

згадують в-еликі н&дії, які вони

покладали

єнне

життя,

ли

їх

більше

Ще

-

ще

Аде

...

якого

814,

розnоча­

НарОJДного

но:vJі.саріа·ту

шляJСіВ

сnо­

лучення

лютого

1944

26

з

що ни

Ді·ЯЛЬНіСТЬ В ltO· ще у 1946 роцd, на 10-13 років

ПіtЗНІіШе.

ж

запам'яталося

попереду мирне

А

Ві-рИ.1И,

дУЖИМИ,

дими,

Пер­

Що

у..сраМІбов)'Іва­

та

з ти бетон... І все це піснями, адже були моло­

свою

лективі tнші -

ча.стину

Але

року.

технодогії, ВеНЬ техніки, матеріалів, які мають у розпорядокенні своєму наші захіІдні колеги. І в

нашим

квартир

nраціанинам все-таки до­ Ось опдатити. ведеться життя

таке

...

об'єкти,

те.

як

В•існо

них

в

життя

і

ревно

тіль­

...

ставиднея

добросt>­ дР

до­

вироб·ни­ тримання всіх чих процесі'ВІ От. би по­ вчитися нинішній ммоді.

зарубіЖ'Них

захопдення

через

мі•СТ

унікальоний

парадокси.

Треба для надійності НО'Н­ струнц;ій З:гід:но !:з техно­

...

Мабуть,

у

ра був

йосиnовича залізничний

го району щині, який років. Там

ка­ роки

три

Михайло

там

І·ванович. На еобі ві:ДЧу'В атмосферний і ша.тrений хотілося і те, я-к си­ цигарку, запалити рість, що дається вз.нани тиск,

1

За тепер

технологією

новою у

споруд­

процесі

застосСІВу:

жеНІня

опор

ються

спеціальні

ти,

а

в

разі

минаються ж Всього

найста•рішого мостазагону

шпун­

на­

nотреби

цілі на

МенсЬІКо­

на Чернігів­ будували про­ бу,1о

13

6

тимчасові

опо·ри,

але мон­

тажники

однак

переRри­

острови. рахунку

ралtше

що

за'значити,

слід

А

норми.

усі

вали

ферми про·го1Нв були ви­ бе;j кдючно металевими, залізобето­ засто·сування на за­ того ж ну. До Тож довощи.ло­ клепках.

1

ООО до проводити ся операцій, причому, на ви­ над водою. висячи сот:і, Бо й :кр&ни на той час були малоnотутними Не і 1,5-3,5-ТОІННИМИ такий піднімати мотли

-

теХІНологія,

потужна

працівнина ·майже· 400

Наnрин­

ЯПОНСЬКОІГО

КраН

<<Нато»

ван1"'

тонн ...

1оо

Н.

сучасна

й

техніиа.

робницт~ва жить

а

.тJ­

нова

тільки

буді-вців не

ла·д,

;,.;

озuро€нні

на

же

Тепер

вантаж.

велиний

ІЮ;tальшому.

у

Маношино

селі

ТелеrJІ МІіСJІ

гонів по 75 метрів і ви­ ТОІНН Ю'>Ж!НИЙ. гою 320 велася через Замdна їх

спеціальІНІі:Й

працював

об'єк­

Володи.>І'и­

думку

на

на з шести чоловІк знахо­

Майже

ваги.

якої

том,

БЕРЕГИ

мері.

шляхо­

НайскладН1шим

зараG

ніх•то

штучних

мостів,

і

ширини

ні­

ніхто

недоладна

-

прооодів, в:і•адуніІВ. І до­ с.ні.'Іьки сі па·м'лтає він, там було nрогонів, якої

бінь, ЯНlі вкда·;tали у фун­ і даменти nі·д опори мови бути не могло, що На­ хтось цим З:Нехтує. віть

мадих

і

великих

сnару·д

ще­

пісок,

мити

логією

такі

Ось

спеціалlсті•в...

Практично на вихо­

ді

викли'/{ають

що

мости,

ні

та­

споруджу·вати

ряємося

будує­

ви

ЯRі

прИІМуд­

ми

час

же

той

про

розмову

продовжимо

ті

давайте

тепер

А

-

дить·ся

Телега.

трудову

1996

вартооті

звичай­ користь,

нашу

на

не

але фа~tт є фактом. Проте не потрібно забувати про рі­ ВИЩИЙ НеЗріRНЯ:ННО

до

його

...

Порівняння,

но,

були об'єкти, янІ інші зруІЙНоІВаНі n1д час війни,

них розпочав

йосипович

сподіва­

-

вища

разів

кіnька

не Чу>В, що та·ке кесонні роботи. А це була най­ операціЯ складніша риття котловану по двУ над тобою річки, коли 7-8 метрів води, а З:МІі·

шувати

року, в монтажники Ми­ Масняк, хайло Івано-вич Семенович 0.1ександр Володимир Вечканов та ший

зусилля.

робітинків

·rому, що вони малоефек­ тивно працюють. Мовляв, колег продуктивність їх краін у розвІDІеннх із

званому котлопуІІшТ'і (nо­ хі:дно-nольова ку~ня), на­ віть гарячий душ не був nроблемою. відновлюю­ Щоnравда, та мости залізничні чи

все майже доводилося рити вруч:ну робити оnори і пLд котловани здебільщQСо фундаменти, у воді, nереносити і вкла­ дати рейки, шnали, замі­

Живою історією колиш­

наказом

наші

умDІВ,

часто-густо :fвв

. Ми

-

иувачуємо

нонструнцій

зведемо

юсь,

З'ЄАНАНІ

дям сnрава їх рук та сер­

лося

таких

За

зі.

'заводу

колективу

вали

nрогул

залишилася і служить лю­

створення

на

ницю. Готуємося ми до робіт і на аб'ї-зній доро.

з

та

лінії,

заліз­

через

шляхопрові;:t

кожним роком робити це важче і важче. Зараз ми цикл нульовий маємо власного 164-кваортирного Продовжувати будинку. дуже будІвництво його складно. Тому запропону­

квартирах, за які не пла­ тили. Харчувалися у так

інші

нього моетопоїзда ,N'g

з

як

нормальні,

все,

життя.

ПІішли з

вже

цієї

Не пврший рІк слу­ броварчанам наш

жить

А вже коли не кинув. ро­ на заnі'Знитися щоб боту, не кажучи вже про

ПІід

вІдпочинку,

женому

Ііатися

навколо

дороги

об'Узиої міста.

надалі дотриму­

1

будІвництво

почнеться

...

той час, побутові УJМОВИ. Будівельники · моетООу­ дівці жили із оім'ями на

заслу­

на

раді•сне,

те

ЛНИ'М ЙШдИ На роботу і трудилися. А невтомно

мостозаго.ну.

заС'ну.ва:ння

пово­

на

·завзяттЯІ,

молодече

сьогодні в колехтиві є люди, які працюва­ перших років тут з

І

ніхто

на нього

ветеранам найбільше? Всі

що не вивезли до рейху ... ще

еко­

все-таки саме

радя:нс~:>ких

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

НЕХАЙ ЩАСТИТЬ ВАМ У ЖИТТІ Й РОБОТІ~ ДРУЗІ! З ГЛИБОНОЮ ПОВАГОЮ І ШАНОЮ ВІТАЄ­ МО колектив м•остозагону .М 112 із славним 50-річ­ чям його утворення!

Ми, .ваші кодеги, дооре усВ'tдомлюємо, якими важкими були ваші дороги, яким нелегким шляхом

йшли ви до сьотодніШНіх невrомними побудоване довго і

надійно

уап!хів. ру.ками

слугуватиме

люд.ям

1

ВІТАЄМО

колектив

мостазагону

rз ПіВВЇІКОВИіМ ЮВі.'ІЄЄМ( негаразди, які пере­ Знаючи ПРо труднощі і живає нині наша екооюмі:ка і буддве.:~ьна Індутстрія

,N'Q

112

зокре..'\1а,

від

щирого

серця

Зичимо городній сім'ям!

бажаємо вам

наnолег­

.тrиво•сті, ціле.сІІІрЯІмованості і далекоглядності, аби добитися кризу і .найс~оріше nодмати існу-ючу стабіл.ізації. Будь·те і надалі в числІ nершопрохоід·

із

у

усПіхів

в·едИІних

щастя

справі,

і

вашій

нелегкій,

благоnолуччя

БРОВАРСЬRОГО НОМБІНАТУ.

НОЛЕRТИВ БУДІВНОГО

доnоможе

Мі'ЦНо·го вам ЗІдоров' я і щастя на довг1 роки! УНР АІНСЬНОГО ДЕРЖАВ· RОЛЕНТИВ «УНРАГРОЛЕГ­ ОБ'ЄДНАННЯ НОГО ІЮНСТРУНЦІЯ».

ців, честь і сла'Ва яких золотими л·tтерами зписана в історію нашо.ї держати.

Нехай же все мостобудІІвців

народу Унраїни подолати всі негаразди сь<?годеНJІя.

СЕРДЕЧНО

Декабристів.

себе вдома? Ми ще раз отрима­ наочний прІПtІІад то­

номіка визначає поведін­ ку moдeit. Але, на жаJІЬ, як і раНіше, нерідкі спро­ би задовоJІЬННТИ іх JІИШе гаслами та обіцянками. ІІІрацівник Ношний загону Чі'ГКО уяснив собі:

народ

·знищували

вІІисьн,

визначають ЯІКl нашого розвит­

в

го,

Є·в­

відстуnаючи

натиском

- Сподіваюсь, що не забудете ви і своІх зем­ коли ЛЯRів-броварчан,

Хоч як ми не на·ма­

-

гаємося

поєднати

УІіраїни вже почав гоїти рани. Внрай важко буда tнозем.ні це робити. Бо не.1юди,

кри­

через

якІ

і

допомогу

ку: А чи не трапиться зав-тра так, що вигі~НJіше буде nрацювати у сусіда,

крива­

а

Житомира· ...

ме­

та

освіту

безплатну дичну

:иавкоЛQ

дорогу

об'ї:зну

житло,

блага

апьиІ

Харкові,

у

об'єкт

гічний

матері­

деЯRі

у Ба­ а:нало·

залізницю через будуємо ришівu:і.

над

Принаймні наглядачі нами не nотрібні.

шдюющювід

вершуємо

змІнюється.

мало-помалу

за­

Rиєві,

у

поІздів

ких

на

впливати

будЬвельних

JІИ

ювілей спів­

колісниця,

її

ва

няті на розширенні пар­ пасаІЖИрсь­ в!•;:Qс-тою ну

А.ле

людей, .напрИRлад, в-ипла­ за виеоно­ тою nремій .якісну роботу тощо. То­ му й свідомість багатьох

стратеГІіЮ

-

112

котидася

ще

ропи

щиною.

поліпшнJІИ свої житлові умови 160 сімей. Роз­ почато будівництво в.11асного будинку на 164

ос­

Західн-оУ

та

Східної

ро у Києві, який зв'яже Вuскресенку із Троє­ приділиєть~и ЗНАЧНА уваrа в колективі Так, останшм питань. вирішенню соціапьннх часом введено в експлуатацію три будники, де

до­

до

маю

іЗ 50-ріЧЧЯ!М ВИЗІВо­ nав ВЇ.Д Ні· УкраЇНИ ЛеННЯ за­ мецько-фашиотських країнах По гарбників.

Ве­

8

наш

1

які

нІж

пдинно.сті

часу

таннього

транспортних будівництва деться підготовка розв'язок на підході до Подільського моста мет­

квартири по вул.

мають

стабільний

дець

Тернопільській, Дрогобицькій:, Станіславській, Закарпатській областях (станція Боле~ів Львів­ велис.ІІ роботи Паралельно ської залізниці). у Хмельницькій, Вінницькій, Київській облас·

8

більше

нас

НИНІШНІй мостозаго.ну .М

Корсунь-Шевченківський,

запи­

хочу

у

працюючих

сить

ЗвеиJ{rородка,

(станції

Україну

иа

вас дещо піз­

більше, набагато ляти ніж тут, у нас? - Більше двох третин

с.1овом,

року колектив передиспо­

це

про

з

мужам,

можливість в Росіі зароб­

на­

пектин відиuвJІЮвав зруйновані залізничні мости, автомобіпьні ШJІЯХІІ._

Шевченко,

дер­

тати: як у вас із ПJІВИ· адже те­ иістю кадрів, · вигідна з' явилась пер

ро­

У СКЛАДІ МОСТОПОІЗДА було 52 чо­ Молдавська залі:J· повіка, місце диспокації ннця (станції ,КиШІDІів, Рибниця, Ушени). Ко­

кувався

нашLй

зараз

а

ніше,

стадося,

8

1945

шля­

Розповісти

-

виномані

розпоча­ 8 лося за наказом Народного комісаріату шпихів сполучення від 26 лютого 1944 року як воє· візованої організації.

У ГРУДНІ

у

я попрошу

стаж

ЦИФРИ І ФАКТИ Формування моетопоїзда ,N'g 814

8

та

мостів

хопроводів жаві.

спо­

на

сnрямовує'МО

гу

можлщюстей,

тих.

чи

украІнської стаон зовий економіки вкрай ЗІВужені. Ось тут і потрібно було б задуматися державним

ува­

ж

Основну

гальних.

на­

Слов'янсь~tій

на

приклад,

при-

10-15 відсотків віД за­

з

розрахуватися

чим

має

не

-замовник

бо

страшна річ для виробни­ на продуН!Ції. Здається, і близько лікоть, але вну­ і

На сьо­ б працю­

nівтора ·ва•ти ·МІініму·м у Але дово­ краще. раза диться знімати дюдей із об'єк­ майже закінчених

•взаєморозрахунні·В

От.ак

<<Невикори­

поняття

ста.на вигода>>. годні ми могди

блокування

Отаке

ванців.

ре­

зультати своєї діяльнос­ ті. - Є у юристів тане

використані мате­ енергоносії більш 7 мільярдtв карбо­

ся за ріали, як на

плюсові

маєте

ви

це,

розрахувати­

можемо

всіх переважає винятково економічне мисдення, бу­

Всі ми звИКJІИ, що фонди звані через так споживання суспіпьного

-

невеликі

там

ся:rи

організації тресту «Мос­ тобуд», ми також зрО'би­ ли значний вклад. Зай­

-

об­

Хоча

Україні.

і

нам,

рудження

Незважаючи на все

-

називається,

-

роні'В

нахід>> останніх неплатіж.

неплатежі. <~заїдають>> замовники сьогодні На нам більше заборгували 10 мільярдів карбован­ ців. Ми ж у свою чергу

<<ВИ­

призводить

на.сліднів

ні­ До

виробнІШа зміни.:rося. що

ного

і

є

сnівробі-тництва

вожНІ! тенденції, коди на­ кращі спеціалісти по­ лишають колектив, їдуть в РосІю, де Ім .~q>аще пла­ тять. Бо я можу оціНити їх nрацю тільки виходя-

ші

Ващеиво:

ка:рбова·нці, на бованці зба•гачуючи тих, хто не оре і не сіє. Ось до якИх

на

викликають

не

виконання робіт навіть у Росію. Там ми отримує­ російсь.ні мо за роботу платимо рублі, справно Вигода Від та­ податки.

11 о ІІІІІі ІІІІІtІІІІІІІІІІ~ ІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ111 .. ІІІІІІІІІІІІІІІ

вкрай нелегко. Адже крім коли віДносної свободи, нас

у ба в арм-ії, на:вчаюtя не було. нас nрактично :tснують три­ Тепер же

"ВІД НАШИХ СПОРУД У 3АХОПЛЕННІ СПЕЦІАЛІСТИ ВСЬОГО СВІТУ..."

розмову

повести

про день плани на

-

для

наnравдяється

них

з

nриродної окріМ вихі·д на пенсію, служ­

кадрів,

знаходиться в прямій за­ виробі'ГКУ. лежності ві.д що у також, Сказати

отримуємо

лежиу шану, а й гарний привід

І.

Про·те ми не може­

ГЕС.

мо допустити і того, щоб без про.сrоювали люди частина з.аробітку, тому

.Nit 88 (8569)

8

Дні,nро у ДНіпродзержин­ ську. Працювали там всі

РоЗІмір зарплати

буде.

не

. .8а­

йому

віддати

нуле,

нар-

накручуючи

банках,

ПО

деСЬ

«ГУЛЯЮТЬ>>

НОІІГТИ

така

ВА­

І.

ЧАЛЬНИКОМ В. ЩЕНКОМ.

споруд­

процес

кува•ти

МОСТОБУДІВЦІІ

ВАС~

ІЗ 50-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ ПІВ· НАПЕРЕДОДНІ ЮВІ­ СТОЛІТНЬОГО ЛЕЮ КОЛЕКТИВУ МОе­ ТОЗАГОНУ .N9 112 НАШ

Ж И ТТ Я»

сН О В В

ВІТАЄМО ТЕПЛО ювілейною датою -

бла­

ваш111м

ДОМО-

кодег-мостобуді·вц!в своїх 50-річчям віщ дня засну­

ван.н.я організації. Висловлюємо вnевненrсть у тому, що ваш пра­ целюбний К'ОЛектив доклаще максимум зусиль для побудови мі,щно·ї У~rраі)нс~:>кої держа•ви. Нехай ваша звитяжна, вНІсококваліфікована праця за.вжди ко­ і шаною у су'Заслуженою поваrою ристуєrься

Бажаємо сnільствl. настрою,

вам

до·вгих,

безхмарного

щасливих років

неба, nіднеесного життя.

ЗАВОДУ БРОВАРСЬНОГО НОЛЕНТИВ БУДІВЕЛЬНИХ НОНСТРУІЩІ.й.


с:Н О В Е

Ж И ТТ Я»

8

3

.N!! 88 (8569)

,,Я можу бути впевненим, що маю справу

11 у l.

ну

.вже

·стали

АТ ло

сшvІВолами

;т•ійІюсті й довговічності. :нша репутація у деяких ~ІщіоJІе.рних

ціон=рам вих.

·товариств,

зання

для

залученого

~у а·кЦіонерів у ~т·во, придбання

пап.і.та­

виробни­ нерухо­

;елення

ПаІ;{ає,

~енди

то

значні

совувати

:не

як

тори

та

усім

відв.ідувачам

сторони

ринко­

інших

мент>).

Власник п!'ршого із них Єздимир Басильєвич з велакою поіl'Ішою вав шаховий

роз·ра-

до.водиться.

організу­ турнір

Бзб'5і Фішера та Бориса Спасt>кло на фешенебель­

грошей робити г.po­

'НІJМУ

видів

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖУВАЛЬНИХ ГУМОК Ф І Р М И «KENT»

е

гумки

....

...

:ість мігрую-

"'

'Q.

І:

F:::

Q

Е-

Е

"' '

-~

~

Е-

Е-

1еревищення

~К.М

(разів)

Жуйни ~тиrЬО>>,

-

2,7

( <<Тірі-Тір», «Oto-MOlO>>,

;Transformers», «Мшtі>>, ~Тopi-Gum>>, <<GarHІd>>) юзраховані саме .на д·ітей, - рuзповідає '!'аІV:ара ЦИ­ >ЕНhО, лікар з гігієни ~і­ ·ей і підлітків Го,1овного :анешдемуправмння Міні­ :те.рства

!'я.

охорони

здоро­

Вони дешеві, а най­

-

·оловн.іше

!ІКЛадиш,

в

:них

які діти

Цонують. оть v.u

А

є

колек­

дорослі жу­ «StiшoroJ,, 1

Ortit Ycl

знають. що сви­

Іець небезпе'ІНий. ~ам~ хвороои поє?

ІЯ

юї

А які

він

спричи­

Наоампере.д ни-рок,

у.ражен­

печінки,

системи,

рії,

нерва

крові

---

к анемію, наприклад. :акож алергію.

..

ту

А

2,4

2,4

3,8

3,8

---

Так, .а·ле навіть дш1 та:шх цілей ви.користову­ ва1И його Міністерст.во охорони здоров'н Україна офіційно заборсюшо.

Rpil'IІ того, додає ГРИГОРЕННО, фа­

A.rr.1a хівець

ня

з

гігієни

Го.ловного

харчуван­

санепЦt:~І­

унr:·авління l\1ініl:терства охорони здоров'я, у вс.іх

семи

видах

ло

їх

ки

рапто,:\1

більшість

рації.

прилинили

Єздимир

:ВСТИГ

а

Васильє­

Дафина

з.а

св::>їх дітс>й.

н2

1. Про порядок проведення дооцінки

турець.ких,

а

такоіі-Іі

ча.тимуть з реаЛіаації, ал·~

цей процес довготривалий.

доофнка

залишкLв

проводиться за

момент до-оцінки на .аналогічні вироби. ляють Підп;рИЄ~'ІСТВа УкраїНИ>>.

які .виготов­

кредити

іншим

.с.винець,

бомба для піД­ ростаючого покоління. А тіурам, який та­ кож виивлеио при дослід­

-

жеи.н.l ІW'Л'U\ИИХ турецьких

жуйw це не те, що княиа застосовують як ефективний засіб проти тарrаиів?

зокрема

про

тих,

що

упорядкування

надходжень імnортної nродукції в Україну, яка зможе

поставити

перепо­

ну неякісним товарам: уже

ІНа

мнтшщІ..

Валентина СИМКО ВИЧ. «ВІДОМОСТІ>>.

запропонує

під

тисячу

і

100, 200, 300

в1дсо.тків,

я

впевненим,

ву

мені до.1арів

з

було

500

;vюжу

бути

•:\ІЗЮ

с.пра­

що

шахраЄ:'.!>>.

Петро КОЛОМІЄЦЬ, оглядач

Укр.інфор:-..Іу,

товари, що імпортуються із Росії і В.і.1орусії, nідля­ оподаткуванню

податком

ті•ст,ь та акцизним збором з гальних

на

добавлену

вар­

року на за­

'18.02.1994

nідставах.

2. Роз·ясне.ння з питання ,реал:і.Gації прQдукції бавлену варті.сть.

Постановою

порндку

спра.влян.на

Кабінету

визначення

податку

міністрів

на

до­

України

віД

24.09.1993 року .N2 834 <<Про внесеннн з~1ін і до­

ці-нами,

Згідно з статтею За'!юІНу ~ткраїни від H.J91 .року .N\1 872-ХІІ <<Про ба;нки ДіЯЛЬНіСТЬ>>

КрЄІДИТУІВ·аННЯ

ТЗ

20 і

НадаННЯ

При встановле-нні яипадків порядку

жано!1о

підлагає

стягненню

чи

прнбутІJ-.:у

':і

такоЖ

в

коштів

на

(ро­

продукції

розрахунковий

податку

на

добавлену

·ра-

.ва.ртіс.ть

·нення обороту (реалізації), починаючи з ковий

день

надходження

коштів

до

1 В.О5.93

на

р.,

.розра.хун­

рахунок підприємства.

·

Яю:цо виручка від реалізації послуг)

визначається

за

нрод~·ю\ії

вартістю

(робіт,

в:двантаженої

продукції, то при скдаІданні бухгалтерської з.віт­ насті у статті «Розрахунки з бюджетсщ" поrіазу­ ється з,а5оргованість ·з податку на дсбавлену вар­ ті.сть, термін перерахування яко-ї до бюджету не

іНШШ<І

одер­

наІс.тав. Аналітичний облік п.1атеш1,в з податку на добавлену вартість •ведеться :на окре~шх су 5рахун­

500'і~

іКаХ

Пр.о .податок на добавлену вартість і акцизний

по

·став,

збір.

Н

сплати

!Вважається

суми прибутку.

3.

-

продукції

відвантаженої

бюджету, яний передбачено Декретом Набінету мі­ ·юстрів від 26. 12. 92 р . .N~ 14-92 <<Про водаток на добаівлену вар11і•СТЬ>>, ЗГіДНО ЯКО!'О 1\ІОМеНТО:\1 ЗДіЙС·

ПОЗИК Є

розмірі

надходження:'.~

реаліЗЮ\ії

·

Ці зміни ,в бухгаmерсько;-.Іу обліку не змінюють

берез­ банків­

cyl\,a

бюджет

штраф

за

порядон

порушення вказа-ного в

визначення

хунок.

банківсЬІкою діяльністю. Більше т.ото, починаючи з 1 8 тр.а.вніІ 1993 року .відповідно до Декрету І"'' нету ~rіністрLв У-країни .від 26 квітня 1993 JW 38-93 <<Ilpo внесон:ня з.11ін .і допvвнсонь до Зако· ну України <<Про банки ,і банківську дrяльн1сть,,, .наданн;rм кредит-ів за.бо·ронено займатись юридичним о~о.ба1м, крім баннів.

порядо,к

біІГ, послуІГ) за вартістю

організаціям?

і

cy:'.lax

податку,

окремо

по

тер:vІі.н

cy.:v1ax,

оп.1ати яких не тер:>L:н оп.1атн тшх

н.а­

на­

став.

зв' язку з виникаючими запит.а.ми щодо право­

УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТ­ НИКІВ ПОДАТКІВ.

мір:но.ст·і наданна пільг по псцатку на добавлену вар-

& Лікар застерігає

Сифіліс уражає

u

и

новонароджених

Останнім часом у на­ шому місті та райоНі спо­ стерігається р.зке збіль­

з~Іінену плаценту, пуrшо­ .ву .вену та лімфатичні щілини навноло пупкових

шення

судин.

ження

росту

венеричних

захворювань. Тан, чатку

року

з

по­

зареєстровано

випа;..ків захворюван­ на сифіліс. Характер­

56

nоодинокі.

зокре-;-.1а

хтось .вкла-сти

продовжувати.

·гають

2. Чи має право підnриємство чи устаН()Ва на­ давати

5и. Та,к; жуйки сповіЛьненої дії

wетали.

віДсотків

HJ--15

ю.ться з Російської Федерації та республіки БеJrа­ ру.сь Головна Державна податкова інспекЦія листі>хІ .N!! 10-330/10-2020 від 30.05.1994 року по.відомляє:

товарно-.матеріальни;:

склалися на

ву

f!Я це взялось. У•сІ в.аЖкі

30,

можна

більше

на рік, саме на .р.іи. Якщо

тІсть та акциз:ному з6о.ру по товарах, що і:,шорту­

залишків

що

в.родженим сифілісом. А такі випадки, на жаль, не­

ро­

список

не

отри:'.lати

.вати

них

нараджується

A::re

{:в до 20-30 вDІна мати­ ~е хвору печінку, а ба,ть­ ш ПІ)ЧНVТЬ ~умати. звіДкі­

<<При­

ніколи

ро3раховують

на

призначаються для д:тЕй, готує спеціальну постано­

од­

Втім,

<<На

по•вне.нь до Положення -про організацію бухгалтер­ ського Обліку і ЗВіТНОСТі В Україні>> З 01.1 0.93 р. пLдприємствам надано право са:vJ.остій.но встановлю­

.'

іН4ійсьюLх жув.альних ГУ· МОК у 'НИХ теж ВИЯ'В.1С· НО <<буКЗТ>> ТОКСИЧНИХ ре­ ЧОВИ-Н. Звичайно, їх вилу­

щоміснч­

<<Правекс-інвест>> -1500, АТ «Різноекспорт-tнвест>> - 1300, АТ <<Меркурій­ інвест>> 1400 :річних.

б

.ІЮ~1ен­

ріальних цінна:стей за новими цінами або доку.мен­ та.1ьног.о .пі4т.вердж-ення постачальником но.вих ц ..І.

ін­

ІUП,

інвестиЦія:\-ш,

відсотків річних, АТ

3240

занвив,

Заході ті. хто зай11сtєтьсн

У.кра'інсь.кий дім Селенга - 21. А от АТ «СЛіД>>-

товарно-матеріальних цінностей. на,каз(;м Мі.ні.стерства еконо.м~ки Ук.р.аїни, Міні­ ·стерства фінансі,в України від 25 липня 1994 -року <'Про Д().повненнн до Порядку проведення доофнки за.'НІШКів товарно-матер;.а.льних ці:нностей>> доповнений абз.ац третІй Порядку проведення <:.а.пишків тонарно-,:vJ.атеріальних Цінностей, затве·рд­

.ків, особливо, .коли .в сім'У

-І.ієї-двох жуйок.

віД

розпо­

Цій:

ющтва,

одразу

не

відсотнів

35

щодавно

туючи крах <<lVH\'J:М,>:

ов.оої за­

ноrо прибу11ку, АТ ватний капітал»

податків бюджету,

Віаь:иіть, оуд-ь лас.rса, до уваrи

11-ають властивість накопи­ 'Іуватись в організмі і 3Причинювати .різні хворо-

>труїться

дитина

ла

на>>. І проблеми, яні зва­ лилися на голову Льочі

Мила-

Р. S. Як стало віДОМ.), заступІІJШ Головного сані­ тариого лікаря України Володимир Романенко, оз­ найомившись з результа­ тами досліджень жувалu­ иих гумок, а танеж imnиx товарів іноземного вирJб­

Звичайно,

ощадження до різних АТ. Холдингова комnанія <,Ле­ лека>> нещодавно общн­

«Ери­

Як ві,1омо. те, що від­ буваєт.ься в Москві, має павторитись і в КИІЄ.ві. Президент АТ <<МММ>> Сергій Мавроді не встиг створити <<МММ-Украї­

опе­

дре:\-Іенути

танська

судові nроцеси не чались і сьогодні.

в·стнrла

ж украІнсьні несуть

ні

Відо;vнu"І амсринанський по.'Іі'І'О.1Ог Сті.всн hоен не­

нею.

вкладники

банк.рутс11во чотири роки т·ому, а nов'язаНІі з цш.-1

кас

з

з.ніДки

дерн;авно•го

Ні дивідендів чесним ак­ фонерам не дочекатись.

розвитку

пов'язаних

Сьоrоднl

соціа.льно-екоJІо­ номпанія

датками підnриємства вті­ у <<т,і.ньову.» еко-но­

мо­

мічній сфері країни. Бри­ тиш енд Коммонвелс хол­

от.ри­ мати свої дивіденди лише кілька разів. Обидва бан­

канцерогенні реч.о,вини.

їм

статись:

вхлад.нипів

н:.В: не ршикуйт~ з;;о;:юв' · те

до

в

поДій,

такі

кають

зако­

ніхто .не

ливих ва_ріантів

ви­

пот-рн­

динr·С>> оголосила про своє

3-4 мільярди доларів. А ;{аЛі ста.1ося те, що ма­

Хочу через вашу га:зету знернутися д.:> вс.lх бать­ нм

сіння

16.

корпорацій справжнє

м.іку, до

і

сп.1атити

У!іраїні не припиняється. Задушені над2исокими nо­

не

жуваль­

ни-х гу:,юк виявлено й ші

прин.kши

ську

0,073 0,065 0,080 0,072 0,073 О, І 15 0,1 ІЗ

:ого СВ!ІНЦЮ

2,2

до

-

Вкладниnами Jювих б<,нкі.в стала чверть насе­ лення Сербії та Чорного­

ня

2,4

«Дафимс·нті>>

ц.інню::тей

=

Q

E;t

6

=

"'

І>актнчна кіль-

с.

::е

е

;:

І

..."' ...Е ~

е

:::!

кликає

женого Мі,некон.оміки та Мінфіно.м від :.н тра.в.ня р. ,Ng 37-20(248)07-104, речєнНН.:\1 такого змі­ сту: <<У ·ра.зі віДсу'rнQсті 'Надходжень товарно-мате­

0,03)

-

- - -"' І = "'...

зразка

жу.вальнJї

тенських

в

збираютьсн

У.краrні (<<Олбі-Украї­ на», Український дім Се­ ленга (У де). Така інве­ стиційна діяльні,сть ще регламенто2ана

хочстьсн запитати:

нарr;оломні дивіденди? Ад­ же падіннн виробницт,ва в

створили свої пщприє•:'.lс.тва і в

нода.ветвом

1993

Міграція свющю, мг/л

Назва

дивіД<:щди:

Але

же передбачити всіх :мож­

Держа,вна подап~ова інс·пекЦія .по Броварському ,району до.в·одить до вІдома підприємств і організа­

України

_"

в

кордон,

фірми "КЕНТ" на всій

(дооустима кі.JІькk:ть міІ1рації (ДКМ)

чашку

<,:Югоскан,цику>> 1012 вЦсотків ІЦОміспця, а

зро.1у::vrіло,

жуйок

території

вип.лачу·ва.'ІИ

вич

ПРИПИНИТИ ПРОДАЖ

них

року.

1994

за раху.ноr< чого всі Ці АТ

вте

дочірні

інституцій, промислових КОІ:vJ.ПаНІій для ЗаходУ не новина. У Франції що­ року баНІкрутує близько 30 тисяч фірм. Звичайно, їхні акціонери зазнають втрат. Інод.! крах веле­

кави й чарку .віскі. Общ­ ва банки спершу справді

Сееті-Сте­

курар·4і

фан. Ця акція,

lli.

семи

1

так

пропануючи в

риства

Взаr•алі ж ба.нкрут.ство банків, різних фі.нансових

кдієн­

хтось

ПJ:зитІ~вні,

В

заморочити

чима­

ЮrСJ•С'Лавїі торік луопу.ш дна приватні ба.нки << ІОгосскандИІ-\-> та «Дафп­

на

жень.

жовтня

26

Г,о,лубкова, .нас поІКи що не хвилюють. Та, мабуть, до пори до часу. Денкі рос.ійські акціонерні таза­

гра­

юрма!\ІИ

ті.в, офО!рмивши із вишу­ І-;аним дизайно:vr ·свої кон­

те країнах да.вно з.вик.'Іи до бли.сщавичног-о утво­ рення й краху поді.бних «Піра.мі.;ч·.,_ Наприх.mад, в

rюд:і виникає спокуса про­ ;то з

пі·ра­

Хтось

отримати

вої економіки.

д•ИВі­

акЦіонерам

коли

за

дивіден­

уміла

момент,

розвалюється.

·негативні

спроможність частини на­

внеских

вк.1адники

пот-рапила

ти. Мільйони ж людей позбулися своїх з.аQЩа4-

стає

вати

5i.t'2i lс"ІЬ прОі:vJ.нсловнх га1У1 е •низькорентабельні,

цню,юш д;в,

<<ПЇР<ЕVLіДИ>>.

Гро~Іадськість ·храїн СНД лише починає пі.зна­

ву. Але коли ві.дбуваєть­ ~я nадіння виробництва.

5АльІІІн-..Іенш

но­

ро·:Jширю­

нович

гучною

СпОІ{ушенl обі­

нес:JІІІ гроші до кас бан­ ку. Засновник <<Дафимен­ ту >> Дафина Миланович

ОСНО·ВУ

в·стигає

УІОсті, торгівлю, різні ве­ шкомасштаjні комерційні mepauд, банківську сnра­

.\УПі.вельна шреважної

в·нес-ків

.rrеньк•і дивіденди. а - хапа.є облизня.

іНвесту­

супроводжувалась

реклююю.

а/{·

Але тут, як у в<.:ь~r.Іу, є свій пJч.аток і кі.нець. 1-І·а­ міда

подібного типу

~творюються

із

старн.11

поступово

ючи

юбудованих за принци1!0:'.1 так званої «Пjра.~1і­ Щ:?. Rласluчний принцип rаної фі:нансової інститу­ Щ .відоме російсьне д.Т <<МММ». АкЦіонерні говариства

«МММ>> ВИПJ/(і'ІУВа­

дивіденди

Середа,

3 wахраЕм •••''

... '

Єгипетські піра.міди дав­ -ю

8

стор.

ня

но, що хворіють в основ­ ному молоді люди, жінки дітородного віку. Легко­ важне

тя,

ставлення

евоrо

дить

до

до жит­

здоров'я екладних

Вининає

це

приво­ нас.1Іід­

дитина

з

захворю­

вання в результаті інфі­ кува-ння збудником сифі­ лісу .плоду під час в.агіт­ :НО·СТі ХіВОрої жінки. Збуд­ ни.Jі ІВ організ.м плоду мо-

те

проникнути

половині

в

ваrітності

другій через

ВиниК'Нення вроджево­ го .с.ифіл;.су залежить віД тривалості, ми

.стадії

захворювання

і

фор­

матері.

Част•іше плід заражуєть­ ся від ма'!'ері з вторин.ни.:vr, раннім ше

прихованим пі 1Нім

ТаКу

ДаЧі

Незважаючи

М()ЖЛИВ.Ї,СТЬ

інфекції

ра,нньому

рід­

прихованим

сифілісом. На

пе:ре­

плоду,

при

виявленні

за­

х.во.рюв.а•ння

у

вагітних

1

орга.щзм.

т.репонемна

зично

септице.мія

плоду,

врашенНі зб.r"дНИііО.ІІ

розвивається.

важкі

внут.рішніх

що

вра­

органі-в

(печінка, селезінк·а. леге­ ні і т. :д.) ·т.а нервової си­ стеми з 'Одного боку, г·ру­ бі зміни в плаце.нті та пу­

-

повині

з

іншого

пору­

плодом

при

захворюванні

У результаті пошкод­ ження плаценти збудник пю судинах, лімфа·тичних щілинах пот·рапляє в його

елінота

гл;·хота

Діти часто хворіють пневмонію, що до їх загиб::лі.

н~

приводить

Не.:vшнучі

з~-tіни

в

кі•стках вени іІІ'які, ча­ СТ·О бувають псреЛО:\-ІИ,

затрю1ується

нежиттєздат.ною.

При

сифілісі

нерідкю ВИ.КИДНі,

вагітної

вІдзначаються передчасні

ПОЛО­

ТО ВОІНИ Не•СПО!КіЙНі,

матері?

нутися

стати

роджР.ннн

тей. Що ж відбувається з

вової ,систе~ш .\ЮЖе роашr­

БідбУ•ВаЄТЬ•СЯ форс.ІуВаННН яй~еподіjного черепа,

ГИ мертвим плодом. А як­ що і народжуються діти,

ді­

При

IkJ1·

шують живлення І функ­ ції <>.рганів і систем ще ненародженої дитини, вна­ слідок чого вена може

відповідному лікуванні з·ростає й.І:·о.в1рність на­ здорових

і розу.\ІОВJ.

бЛі.Ді,

погано беруть грудь, ·не сплять, безпричинно кри­ чать, 'В ни~ бу.вають суда­

ми. Ці діти не на•бирають .ваги,

незважаючи

ІЮВJЮЩнне

погано

на

х.а,рчування,

розвиваютьс.н

фі-

втягнуто,го

кореня

носа,

ріст.

Тому дер~Іатовенероло­ ги

радять

рене·сли

Жінкам,

сифіліс,

пе­

ві,1

на

років

3--5

рrшуватися не

які

захворюва!ННЯ

ут­

вагітності,

приховувати

свою

ва­

гітНі·сть від лікаря, пам'я­ таючи. дична

що

своєчасна

допоиога

вернутн

:-.тоже

страшну

ме­ ві.д­

біду

у

сім'ї.

Н. РАДЧЕНКО, ЛіІ;ар,веrrеролог.


стор.

4

Сєреда,

8

(Продовження. Початок у .N!!:N!! 66, 70, 84, 86).

П ІLЛ.Н:

жовтня

26

губа

ся

Шевченка з 'іер.tІl­ гіІJЩ!ИіИ до .ttиєва, 5 квіт­ ня 1841 року но~ Днінрі }ior·o було 3<Іаро::штовано

З:t

у•іа~.-ТЬ

у

.Sратстні,

ДНЯ

у

ВОДі

.кьар rcurь<:~o, о

дача

гvишнова

з

а

17

кютня

·rретє

наг.ш­

дий ний

дос·.·авлеtю

того

дня,

в

як

цей

На стан

твій гнучкий 1 за тебе Богу

нездужаю

Тихенько

привезли

край,

ревма­

альная

ПОМО,1ЮСЬ.

(Оренбург,

У

1850 1850

ЖОВТНІ

ку вели з

Іllевченна Орська до

р.).

ми

РО­

33

У

нього

зросту,

травні

l1.1еЬЧІ;;НhО

сьного мори

широкошrе­

186~)

-

повернення

педиціі ченко

кісток,

барди ж навнадо всього обличчя, чуприна nіДстри­

чорнявий але

все

і

не

звичайні,

чорня­

ровичу

загальний

на

лютого

1

листі

до

Андрія

велося

з

упоряд­

ексnе­

непогано.

да:\іами,

незмінною

Тарасовою

дує,

Лизо-

цієї

але у

Зоар­

вірші образ

красуні є:

дитиметься «nряма» лінія із начальником Головно­

громадського поряАку та

АЛЬНОГО

ЗАХИСТУ

проводить

не менше одного року.

За довідками звертатися по тел.: 5-45-47.

• •

ЗДАЮ гараж в центрі міста. Тел.: 5-36-08.

підкточення відеомаrнітофона (встанuвлення

Всі 1 юслугн виконуються на дому у замовника в найкоратший термін. Надається гарантія. Теле­ фон: 5-43-75 (щодня з 9.00 до 13.00).

0

писав

про

чисто,

своє

ее всем

сердцем

душою. Не друже мой, и

ДtІі виходу: середа, субота., подІлІІа

B03HUIJO

н&

спектаклі,

брала

кає

допускал, тени чего-

до

себе

Новгород

авторів

в

за

-

-

опалювальні

котли

ВТРА ЧЕНИИ

дублікат

І

АДРЕСА РЕДАЮ!Н: Те~ефони: vедаІІТСРа жмття 4·!1Z-P2;

•••-•'•

зі та

Ку,

ном ці

РS'коанс:Ів

ве

повертаємо.

роднЬІе

за~у­

запише

н

заводить

нових.

1843

ро­

за

ста­

здоров'я у

1841

ро­

пішQІВ

у

відставку,

Rа­

чоловіка

більше,

з

його

Григорович

до

по­

столиЦі

сандрівна Вілінська

-·1907).

( 1833

Наступного

дня

lПевченко

знайомиться

нею.

ними

Між

люється Марко

«Інститутка»,

дружба.

присвячує

свою

а

повість

поет їй

поему «Неофіти» з на­

-

писом: <<Моїй єдиній доні( Марусі Маркевич». Но ни ський

писав:

був деякий закоханий у

«Шевченко час навіть

ніж

неї».

(Дuі буде).

дружи-

БРОВАРСЬКІR РАRСПОЖИВСПІЛЦІ термІново потрібні на роботу: В РАПКООПЗАГОТПРОМ: директор;

заступнпк

директора,

головний бухгuтер;

-

економіст;

внконроб ремоитио-будівельноі ДіJІЬИИЦі; Інженер по охороні праці та теХНіки безпеки;

-

В

ПРОМКОМБІНАТ:

-

заступник

директора;

rоловннй бухгалтер.

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Київ­

ська,

відді.'І кадріВ.

149,

П<'даrогіЧНПЙ КОЛ·ЄКТИВ оередньоі ШКОЛИ :N'• 7 ВИСЛОВ· лює глибоке співчуття вчительді початкових класів ВАСЬ· КОВИЧ Надії Василівні редчасної смеРТі сина

•••-•

nриводу

І(олек-rив

Українського

агролегконструкдія»,

-

втрати

пе·

-

МП

державного

сБриз:о

щиРО

об'єднання

сУкР·

співчува.ють

дирек·

тору орендного підприємства СПМК·2 сТеплидятехмов· таж:о ВАСЬКОБИЧУ Петру Кириловичу у зв'язку з тРа· гічною смертю його сина

__..,..~.. ___.,. ...n. _

~~~~.Ів:r .~е~~~в:ч:_:.~•.,,.. __._.....~~

Колектив СПМК-2 сТеп.тицятехмонтаж~ та МП сАРГС · висловлюють ЩІІDе співчуття сім'ї ВАСЬКОБИЧА ПетР" Кириловича

зв'язкУ з трагічною смертю його ВАСЬКОВИЧА АндІ>іІІ ПетІ>овича.

v

------~

Колектив

нального КОБИЧУ з

приоодv

....

.,.. • . . • .

11. !"':.<

Броварського

~

J .•

.:J#'

тяжкої

виробничого

втпа.ти

У·ПРа·вління

сп:вчvття

· -

трагічної

-

син.а

~ ..-..-..~·1·-----

rосподарств.а висловлюL ·а•р Петру Кириловичу та йоrс

ком\'·

ВАСЬ-

·

с.м.т....

------~--~ ~~~~~~~~ ---------~ Колектив

глибоке Петру

Інституту

співчv-rти

Кириловичу

з

споруд

штучного

начальнику приводу

кліматv

СПМК·2

ТРагічної

вислоВЛ"'f

ВАСЬКОБИЧУ

смерті

його

сина

Андріи.

Педагогічний та

сумують

і

а

учнівський колективи СШ

приводу

трагічної

смерт!

вчителя

N• 5 глибон.

МИКИТЕНКА Олександра ПетРОвича вис.товлюють щире співчуття Рідним і близьким

ного. • .......

..R'II!!!'':.""Do;.:;:'.'

ШJ'f.:S!".O"~·---.-.:

........ ~!І",..

...

~~

:Колектив БРОварської деитJ)альної районної боко сумує з приводу передчасної смерті пvльмооологічним відділенням · КОТА Петра Стеnановича

і висловлює щире співчуття дружині та рідним і близьким покійного .

Ганні

покН!­

....r. .... ,.--

лікаРІІі гю. заві~ пс '· •

Григор!вні.

L---~-----------------------------------·-- -Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

1

nодарства 1 1 4-21-34; віАдІІІ в: с льського roc 4-0 4- 81 : вІдАІлу 1 5 13 91

-

тяжкої

а.----~-------------Авдр~Іи~·-------------------

RЧМ-2М «Жарок-2»

1

з

11 ;

-

Індекс

Св!JІ,ОЦТ8сt

DIIO

J.ep•ИJrY

страціІо 1(1 Нr 17. Друк висо·шй. Обсяг І ІІРVкований аРКУШ. Тиоаж 3875

примірників.

1

... :ес.

61285.

Замовлення

----------------------:::::::::-:::::--:;:==:-=::::;::;-::-;, _ --~Броварська друкарик кнтвськоrо обласного управлtннк у справах видавив~

з

встанов­

щира

Вовчок

Шевченкові

а

двадцять років. Тут, у Москві, на квар­ тирі вченого Тарас зна­

йомиться

числа

січня тер5урга приїздить Мар­ но Вовчок (Марія Олек­

на

друга

ж

27 1858 року. 23 1859 року до Пе­

яка була молодша за сво­

го

того

березня

Максимовича,

Максимович

-- \1~:

щоденнику.

Тарас

зупиняєть­ друзя­

Максимо­

милеиІ.Uая

вернувся

Петербур­

старими

березня

влаштували великий

В АПАРАТ РАИСПОЖИВСПІЛКИ:

радІоінформац Т -

d'

ми­

песни.».

оuеда

-

небагатого помі­ Марією Товбич,

МОНТАЖНОМУ

4-04·61: відпояІдальноrо секретар• -

наши

cJre

на

році одру-мився з

4-Q5-00.

4·03-7(1:

вечер

зпйка пропела неско;n.ьnv малороссийских песен ... »

npoмиr.•uвnrтl І содіа.І'ЬНІІХ питань, листІв І масовоТ робоm -

І публІкацІІІ.

-

у

Марни

ло багато знайо~ИJ{.;

«Да

мне

1853

домовленістю

25

підоз­

Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. зас.туnвип ре,І,актора, вІАдІлу сусnІльво-полІтвчвоrсt

•••

весь

вичі

навіть

дочкою щика -

в

посвідченя:я тракториста

255020,

до

ще ?ИаЙОМОГО З

0130062, виданий Згурівським СПТУ на ім'я

1

землячки

меня

поет.

Відвідує

економіста.

роботи

ли

ІІ1евчеюю

ми

та умови

знову

пела для

ро­

нещирість.

ється

Нижній

старого

що

плюнуrь

га

Викли­

в

подарок».

лая,

ся: в Москві, де зустріча­

яких во­

участь.

она

ноше­

Она

закоханий

Дорогою

БРОТЕП запрошує на роботу фахівців

За точнІсть викJнtденюr tІ>аоrтІв вІдповІдальнІсть несе автор. Листувапив s чнта"ІаМИ sІІ.в:><.Ів

вав

и

актрисою

16

починає

вигукнув

років за­

Піуновою (1841 Часто відвіду­

И

Максимович...

чекати

зту сердечную затею?»

поетова Голго­ знову воскрес.

молодою

-1909).

моей

не

місго, буває в де познайомився

териною

«Я

возвь1шеино,

благородной

~.- ...- ~------ ...----~~·~••·•••= •

не

з

ставлен­

рюза ти

СНИМ.

~-13-51.

PeJJaкula

кінчилася фа, він

10

Ш евч~нко

Печурн Миколи Тимофійовнqа, ВВАЖАТИ НЕД:И­

8 ф Адреса магазину: вул. КиІВська, 28 , теле он:

rазети.

Так через

художника

ня до Агати Ускової:

..

ВОЛОШИWЕНКО. 17 квітня 1937 року.

року

1857

нетактовною,

Адреса підприsмства: Київська обл., Броварсь­ БИЙ район, смт. Калита, вул. Котовського, 4.

J(риштаJІЮ за де::.пе>~нми цінами. РеаЛІ.зацt~ товар! ~~д.ійснюс:ться я:t за готівку, так і по безготІвковому

сторlнУах

2"го серпня

а

для

березня

лой

найпро­

Вирішили

довір.1ивий,

за готівку.

реом.1гнітофони <<Маяк-249С-1)', а та~ож .вироб.и з

на

її.

ко­

Оглядає театрах,

ІІобутові

у БРОВАРАХ В МАГАЗИНІ «ЕЛЕКТРОНІКА» с v nродажу кольорові телевізори <<Славути'І», сте­

тfльки

на виснажливу і тяжко переніс

малярію

вечер», мне,

прекрасньІй

21

Поведінка Піунової і їІ батьків настільки була

nітальний ремJнт. Над<tєт;.ся гарантія 6 міс.аців. Підnриємство ре-1лізує також чавунні 4-секційні

Д\ІЖИТИ разом uіку. Моя адРеса в реда цн «Нового життя•.

А.

захворів

и

кіn.

зварювальні трансформатори зміниого струму в ка­

60. раюв І старше,

3 яким би у зла . ·оді і взає~.оповаз1

Редактор

році Шевченко

1855

добро?

ння на шее Rиевский об­ разок (иконка). НаичньІй

жени­

же їй ще не було

Настали довгі вечори тяжкоrо самотнього вдовино­

газета Броварських мtськоt та

нею.»

<<ВЕ>сенний подарила

рік, а може й два... «Ад­

Підприємство <<Агроремтехбуд• приймав від орІ'аНізацій без обмежень глибинні насоси марки ЗЦВ-6, ЗЦВ-10, ЗЦВ-8, ЗЦВ-12 і іНШі, а також

го життя. Хотілося б зустріти порядну, . бе~к Jpиc~­

Газета виходитt. з

У

з

нічого

чистое

ан­

такое

nрощаJrьний обід перед нід їздом Іllевченка до Пеrербурга, на якому бу­

За довідками звертатися за адресою: м. Брова­ ри, вул. Шевченка, .N!! 8-А, телефон: 5-35-47 відділ кадрів.

ТЯЖКО В САМОТИН!. ..

-

витися

свежее,

старЬІй

вьrкопм

грустпо, и завидно. Я на­ nисал ей на память свой

Шунова,

смужкова

стіша.

JJJпJстачанню.

сНОВЕ ЖИТТ5І:о

них чоботях: взагалі що­ до свого одягу був швид­ ше нечепурний... Мою старшу доньку Наталію він дуже балував і зав­ жди шукав нагоди лоба­

нього

он,

шапка

ний на роботу: - застуnнпк директора об·в~нания по виробниц­ тву з досвідом робJтв на керівних посадах по теп­

відеовходу).

районної Рад народних депутатtв.__ ети Броварські Засновники ко.1ектив редакд11 газ • міеька і районна Ради народних депутатів.

солдатсь­

в

«Где

тикварий,

ш~нньІе

ОБЛАСНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ОБ'ЄДНАННЮ «КИШТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» терміново потріб­

встановлення деко;,ерів ПАЛ/СЕКА.М; встановлення системи ДУ (90 канаЛІВ);

розрахунку.

у

-

згодом

ше:

хlnсьного :ае було чо­ боти нашмаровані дьог­ тем:, непокритий кожух,

.

вдівця вікам від

шароварах,

вІдала

встановлення ДМВ-блоків у телевІзори;

ny людину -

він

що,ценнику .запише: «Ье­ чер пронел у сноей ми­

ПІДПРНЄМСТВУ на постійну роботу терміново nотрібні столяри та інші спеціаліств з обробки деревини. Зарплата за домовленістю. Довідки по тел.: 5-10-99, 4-12·58.

ПРОПОНУЄМО ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ: ремонт теJІевізорів; заміна кінескопів;

Що­

взимку

поет пр')сить у Шунової їУ руки. «Освідчення Та­ р~са Григор~вича приго­ ломшило :всіх, розпо­

КОМБіНАТУ «РЕМТОРГОБЛАДНАННЯ• на по­ сТійну роботу потрібні: - елеІ.:тромехаНіки по обслуrовуванню холо­ дильного і торговельно-технологічного обладиаивя у Броварах, а також у місті Чорнобилі (вахтовим 1\'Іel'OДGl\1). Ошшта праці відрядна. Довідки по телефону у Києві: 446-22-65, 274-42-27.. 27 4-32-56.

ти участь особи, котрі мають досвід роботи У від­ соціального захисту

то

приходив в солдатській шинелі, а влітку в бі­ лому кітелі, таких самих

КІПВСЬКОМУ РЕМ~ТНО

ВІДДІЛ СОЦІ­

НАСЕЛЕННЯ

людину...

одягу,

пісJІя конкурсиого відбору. Телефон

конкурс на заміщення посади спеціа~іста по приз­ на•Іенню пенсій і допомог. У конкурсІ можуть взя­ ділах

до

( 1820-1880)

історика,

Оплата

212-19-78.

Р АИОННІіП

моральну

правдиву,

Залеського

-

боротьби з організованою злочинністю.

f)

чесну,

.Ni 88 (8569)

8

ною. Того ж дня у що­ деннину Шевченко запи­

з досвідом практичної роботи в якості - бухгалтера,

ївській області БЕВЗОМ Олександром Ан.lнmови­ питань охорони

дружини

ФІРМА

rо управління мін~сr;:;рства внутрішніх справ ~- Ки­

БРОВАРСЬКИИ

пи­

ЖИТТЯ:.

Михайла Щепкіна. Гостюючи у Шевченка, Щепкін виступає у місце­ вому театрі. Тарас Гри­ горович у щоденнику 29 грудня ж запише: ~ше­ сти дней... полной радо­ стно-торжественной жиз­ ни ... ». Іх провів МихаЙЛІ) Семен'1вич у Нижньому Новгороді для свого дру­ га ПІЕ>вченка. У присутності батьків

БРОВАРСЬКОl\і'У ПІДПРИЄМСТВУ «К()МФОРТ• терlІtіново потрібні стоJІВри 3-5 розрядів з відРядною оплатою праці від 3 до 5 МJІІІ. І(рб. за міеяць. Тел. 5-59-69.

27 жовтня 1994 року з 16-і до 18-І rодинв прово­

Тел.:

-

менданта · Аrати Омеля­ нівни, Шевченко був ав­ тором пам'ятника на мо­ гилі малого Миті. 9 жовтня 1854 року Шевченко в листі до Броніслава Францовича

всей

татарка

УВАГА!

•Іем з

мещански­

залишає Новопетрівське укріплення і лише 20 ве­ ресня прибув до Нижньо­ го Новгорода.

жда». Ії ім'я поет не зга­

краси

укріплення,

свідченням

вечо­

nричому

ньому

номендан1ом якого був nі,;ПJЛновник Антон Ilerponич Маєвський. У СІЧНі 185:; року він помер, а в нвітні на його місце приuув новопризначений комендаНl' Іракшй Олек­ сандр.:>вич Усков (18101882) з дружиною і ди­ пшою. З ними поет щи­ ро заприятелював. Шев­ ченко ЛЮJИВ дітей, а особливо полюбив мало­ го сина коменданта Дмит­ р11. Та хлопчик помирає, смерrь дитини була тяж­ ким горем для поета. За

полюбил

ної

ук­

пеrрівського

подругою була надзви;ай­

року

1848

та

матерlа.JІИ

влаштовувалися

ри

ріплення.

А

меш­

заревський, і далі: <<Зрід­

вагою і енергієЮ.>> Таким Шевченко 9 червня 1847. року був доставлений до Оренбургу, далі - Орськ, Новопетрівсьне

нільно,

Життя його нічим не від­ різнялося від життя віль­ ної людини, згадує Ла­

вираз виявляє відвагу, невеликі очі блищать віД­

Раїм,

18<ж9 llіев­

диції. << ... У короткий пе­ ріод свого життя-буття в Uренбурзі Тарасу Григо­

вий, не тільки чуприною, аде й кольором червону­ ватого тіла, риси облич­

чя

жовтні

тив

ковував

не

білявий,

ж швидше

екс­

Орен.Jурга

опрацьовував

але

він

з

каючи на квартирі Фе­ дора і\Іатвій-:>вича Лаза­ ревеького (1820-1890) -· чиновника Оренбурзь­ кої прикордонної комісії,

аде не товстий, обдиччя округле, борода й вуса занжди виrодені, бакен­

назад,

ІІ3а­

контр-адмірала.

у

ливому

по-козацькому,

до екс­

(1816-

ПісJіЯ

року ~о

звичайно

Олексія

новнча :Ьутакова

чий і взагаді І•ремезний етаном, широкий rю особ­

жена

ХУДОд\dИК

педицrі дослі.цника А,ІJаль­

ТОМУ

зовніш­ «Серед­

сндаду

року

1848

»Н

був :;аралоьаний Арадь.;ь,юі опnсо.вої

Микола 1\іомбед-

і!: р<щ• описує ність Wевченка:

с

Згадує Агата Омеля­ нівна: « ... Я знайшла в

й.и·о веJІИ на І'олrофу.

В

дама

интересами»,

вилася:.

стіль.ки, скільки Ісусу Хрю.:ту, но.rи

(1823-1902),

непо­

сала Шагинян Маріетта СЄ:ргіївна (1888-1982.) Шевченко не був зло­ пам'ятний, і дружба з сі­ м'єю коменданта відно­

пере­ Ново-

у

-

Пе,·раше~:sець Олександрович

в

nостроенньrй позтом, раз­ валился. Все очарованье привидившейся, сразу ВЬІЛИНЯЛО,... ОНа бьІЛа обьшновенная прови.нци­

дивлюсь

llіевчен.ко був пов­ сил і творчої насна­

роки dуло

в

Препорочно-молодою Старі очі веселю .... Дивлюся іноді,

мою

порочного

рочной любви моей». ~но вот 4ВЬІшла сплет­ ия» и воздушньrй замок,

красою

одно,

на

либо

станом_ гнучким

Моло­

гн, Й<>МУ ВИПОr!НИЛОСЯ

:Іі

не

тизм, цингу перетерпів, слава Богу, а тепер зу­ би й очі так болять, що не знаю, де дітись.»

однurо

"'ідділення.

-

друге

мене

:жандар.,rа пое'lа ..Sуло вщ­ прав;,енJ до lkrepty,t~r·a і

та

лиха упали

це,

сунро­

·.а

мною,

всі

І

по Седневу, скар­ що: <<Лихо дієть­

голову. Одне те, що нудь­ га і безнадія давить сер­

hИ,!)ИЛO-l'v!e­

qюдlЇnCbltvMY lШCTYilНJfO

а

зі

сН О В Е

зна­

(1804-1864)

йомого жився,

ПОсlЕі'НЬНЮі

року.

1994

nonirpaфlt І киижковоі тoortul • АJІ.реса друкаонІ: Киівська область, м. Бровари, вул.

КиУвська, І"-

#88 1994  
Advertisement