Page 1

Гueta. впоавrь

8 17 Ultв8 18а7 poiCJ'

ГАІЕТА БРОІАРОЬИМХ ІІІСЬКЩ ТА РАІОВИОЇ PAll НАРОАНМХ АЕПУІАПВ

-

Оrh.іційнІtй На

черговому

ні_ виконкому

ряд

про

хід

з

дів

по

до

захо­

,підготовці

вого

тепло­

господарства

роботи

мовий

в

містз.

осінньо-зи­

період

1993-

років•. Зазначено, що за

1994

JІіТ­ ній період виконано знач­ ний

обсяг

робіт

лювального

об'єкти чення

до

опа­

сезону.

.України

Всі

теплозабезпе­ практично · підго-

2.

зм.нами

пред­

соціального

селення боту

які

теріальним

та

за

потребують

здоров'я

шової допомоги, і печити

подання

тів

них

на

в

ціального

3.

ма­

цІльової

равлічні

гід­

випробування на

цілісність

теплових

ме-

майже всі котельні u,noвi пункти готові до

.

и.

будуть

20

З

вересня

проведені

· пробнl

чування

со­

Житлово-енсплуата-

ному вари•

.

системи

спожи­

вачів.

До ве

ЗІU\'ІИ

готове

господарство,

лює

І.

на

на

жаль,

сказАrіі

чів,

про

котрі

Але

не

мож­

спожива­

виявили

вороткість танні.

очо­

, Петренко.

З.

цього,

тепло­

яке

у цьому

Виконком

непо­

пи­

вказав

керівникам: РТП В. О. Чернікову, міськвно В. М. Троценку, ЦРЛ І. П. Сокуру, ПС РБУ-4 І. О. Сидоренку, ЖЕО <<Бровари• В. С. Чекlну, школи-Інтернату М. В. Розуменну. райпобут­ комбінату В. І. Двориіну на ня

незадовільне виконан­ робіт по підготовці

господарств до роботи в осінньо-зимовий період, Іх· T!l Інших керівникІв ємств І органІзаЦІй

язана

І

их

ненню

вжити

заходів

тер­

по

недоЛІків

і

усу­

здати

об'єкти тепломереж по формі Т-8 до 1~ вересня. ~озглянуто

пиrання

«1~ впровадження в мІ­

стІ

постанов

Міністрів

Кабінету

УкраХни

06.1993 р. 395, 396

мм та

від

2. . 394,

розпоряд­

ження

представника

Президента

України

по

Ниї.вській областІ від 25: 06. 1993 р. М 258 «Про захист них

малозаб.езпече­

верств

населення•.

1.

Відділу

виконкому своєчасне

організувати призначення

та

хисту

шляхом

5.

З метою створення належних умов праці у

відділі хисту лу

·соЦіального

фінансовому

вишукати

придбання ту

відді­

кошти

в

строк

1.

до

01.1~94 р.

6. Виробничо-комерцій­ ному nідприємству <<Мер­ курІй•, . орендному під­ приємству . «Вікторія сервіс», відділу по кон­ тролю за · торгІвлею та відділу соцІального роз­ витку 1 прогнозування ПJ;>ОВОДИТИ роботу ПО рОЗ· мІщенню

вах

на

міста

nідприємст­

замовлень

виготовлен-ню

по

відсутнІх

в

торговельній мережі то­ варів народного спожи­ вання і продуктів хар­ чування за цінами, до­ ступними для малозабез­ печених

верств

населен­

ня.

Нонтроль нанням · цього

за вико­ рішення

7.

покласти

на

керуючого

справами виконtюму Л. Євдоченка. · Членн

виконкЬму питання

про

О. об­ ор­

ганізацію . харчування в школах та · дошкільних

закладах міста.

Відзначе-·

но, що шкільні Хдальні були частково доукомп­ лектованІ лями,

новим

техноло­

обJІаднанням, посудом,

меб­

проведені

ремонти,

піДІбрані

доходу

Шкідьне

об'єднання

мадського

очолював

М.

Н. ·Федо­ перевір­

з цього

питання,

КадРИ.

гро­

харчування

поки

ють

чимало

а ви­

зовнішньому міста

ос­

.виконком

вирішив:

Подати

1.

клопотання

державному

ному

комуналь­

підприємству

нішнього

.

«Облсвітло»

про

зов­

освітлення

надання

практичної

допомоги в матеріалах для ремонту -освітлювальної мережі Броварів та комnлекту­ ванню ящиків уnравління

Управлінню

(В.

-r.

дити

кому-

господарства.

Степанов)

розрахунки

троенергію

за

прово­ за

елек­

поназника­

ми лічильників, а при Іх відсутності за кількі­ стю робочих ламп.

3.

Зобов'язати

заступника

кому П. залучати комісії

по

.

возбудованих

об'єктів

експлуатацію

ників

но­

в

представ-

ЛІвобережно-

го експлуатацІйно-технічного району. ·

4.

Заступнику голови виконкому Л. В. Зіновсь­ кій посилити нонтроль аа В'ИКОрИСТ<\ННЯМ hОШТіВ IO'J зовнішнє .:~·~dii~•HІН.ff, роботою управлІння мунальнох:о

:·а ко·

господарст­

ва та дільниці Лівобе­ режного експлуатаційно­ технічного району тань освітлення міста.

з пи­ вулиць

5. Нонтроль аа

вико­

нанням

цього

покласти

на

рішення заступника

голови виконкому

л.

в.

Зіновську. На

засіданнІ

му розглянуті й tання.

вують

району

господарства про

роботу,

Чи.

но

виконко­

Інші пи­

зерна

отрутохімікатами,

зобов'язані пройти ме­ дичн'ий огляд. Іх необ­ хідно забезпечити засо­ бами

захисту,

ним

спеціаль­

одягом.

Г. ПОЛЯКОВА.

боротьби

надоІ

агрокомбlиату молока

-

графа

надоєно

в

•Десна•

господарствах

молока

на

20,1 13,8 13,6 13,5 12,9 10,'7 10,5 10,4 9,3 9,0

«Бобрицькнй•

«Пухівський•

сГоrоліВський• «Богданівський•

«КрасиліВський•

корову,

8,5 7,7 7,5 7,2 7,0 7,0 6,6

·

«Заплавний•

«Зоря• . «Заворицький• «Вепнкоднмерськнй•

по­

про ва-

+0,1 +0,8 -+1,2 -0,4 +1,8 +2,6 +1,2 +1,4 +0,1 +2,0 +1,5 +0,8 -1,5 -1,0 -0,4 +2,0 +2,? +0,1 -0,6 +0.91

8,8 8,6

сЛіткlвськнй• «Жердlвеькнй• «РусаніВський• «ПрИДесНJІНеький•

посів­

де

Це

Нрlм того. люди, які працюють на обробітку

імені Кірова

незадовіль­

свідчить:

току.

небезпечно!

ДПЗ сІІлоскlвськнй• сСемиполЮвський• сТребухівськнІ• «Авангард• іменІ Щорса

готується.

Досвід

Н.

май­

протруюван­

посередньо· на

отру­

середиьоАобові

(Перша

господарськи дбають насіння, там·· мг_ють

є

-

друrа плюс-мінус до відповідиого періоду мину­ лого року. У кІJІограмах).

просто

дійсно,

матеріал

для

району на ~ серпня цього року.

невчасно виконану

, звітували

пер­

диспетчеясвкоJ служби про

агроном-на-

чи

станЦії

Нурільчик.

Опєратнвві_ даtІі

головних

· зрозуміло:

Не

вміло

н.я зерна. В решті ж гос­ подарств цю роботу ви­ конують здебільшого без­

господарствах

для

особли­

грамотно.

данчики

використо­

у

з

обережністю,

-

видів

Працювати

треба

но-епtдемічноІ

державній

тільки

70

Майже тохімікат.J.в

сіннєвод району Д. Г. Сахно. Здається, ще й «шпари• не відійшли від збирання врожаю-93, а вже й час сіяти озимі ку.1ьтури. На жаль, наш район нині займає одне з останніх місць в обла­ стІ по nідготовці· насіння.

···

9,66

По району

········-···············--····-············-·-···.. дlвський•. мерський»,

«ВеликодиДППЗ «Руд­

ня•. Перше мІсце в не­ легкій боротьбІ одержала

викон­

Гонтарєва роботи в

прийому

лягло

культур.

ними

В.

нема

господарств

головний

гос-

А майданчиків

першого

голови

В. до

·

в

хворо­

- На жаль, лише в радгоспах «Семиполкlв­ ський», <<Великодимерсь· кий>>, сназала завіДу­ юча · токсикологічним від­ ділом районноУ санітар­

ш_осортне зерно.

запитанням до

агрономів

ний

електролІЧильниками.

2:

грунт.

готують

таким

звернувся

кош­

одер­

районній /контрольно-на­ сіннєвій інспекції. Щоб у

Чии буАеио сіяти? З

З метою покращення роботи Броварської діль­

і

і

сільськогосПодарсь­

вою

зао­

перевІрити.

якість

кагатне поле. На ньому зберігатиметься 900 тонн насіннєвих бульб.

ти.

по

тижня

його

На полі пра­

Трудівники

тут

ких

з

рекордні.

тягом

цюватиме шість комбай­ нів. Думаю, врожай збе­ ремо вчасно і з наймен­ шими втратами.

.ва. Констатовано, що зовнішнє. освітлення ву­ лиць міста не відповід'\Є вимогам. котрі .ставшІіЬ мешканці мІста, депута­

вітленню

-

чимало

врожаІ

розповідає агроном Н. В. Лавреха.

чим

шкідниками

бами

подарств району_ слід не­ гайно взяrися за підго­ товку_ насіння до сівби озимих. Необхідно про­

один

картоплі.

із

<<Плос­

Агросnеціалістам

відправляють в Печерсь­ кий район Києва. Незабаром присту­ пимо до масового збиран· ня врожаю картоплі, -

го експлуатаЦійно-тех­ нічного району електрич­ них мереж В. Д. Зубарє­

ниці

що

І

жують

виро­

комбайн. Механізатор Євген Білошицький і комбайнер . Олександр Анісімов щодня збира­

член

зробила

нального

се­ сtм·~.

на

автотранспаре

матеріалів

·межах

розміру ч_лена

·за­

та· паливно-мастильних

допомоги в

одного

пере­

населення.

гічним

""'РІ'дньоміс.ячного

палива

громадян

рахування коштів за спи­ сками, поданими мІським відділом соціального за­

грошо­

r~ого на

міськ­

електроенер­

доставку

цільової

виплату

вої

соЦіального

населення

комунаJІь­

категорІї

говорили

Вирішено:

захИсту

житла,

проводити

працює

_конном заслухав звіт на­ чальника Лівобережно­

об'єднанню «Бро­ та бюро технічної

та

Ном1-

ку

послуг,

цій

лення

~ку

господарстві

культур,

тів.

картоплю на площі 150 гектарів. Урожай ви­ дався хороший. На полі

нав­

вночі.

<<Гоголівсь­

щаджують

держа-

· В

Щорса,

нових

щено

коштами.

міста

XJll\JV·

продажу її

Турбот• села

Ось,

радгоспах

ківський>> вирощують елітне і навіть супер-су­ перелітне насіння зер­

рахунJк

ві.

скаросвіт­

ренко,

4.

гії

цьому

виконкому

інвентаризаЦії довідки ма­ лозабезпеченим сім'ям та одиноким престарілим видавати безкоштовно.

них

плану

Без­

рахунок

Багато жителів жаться на погане сія,

оплату

в

тепло­

в

дуктами.

лоносія

і

лише

класів. за

в

договірна

у

кий», ллємзаводі

pvvи радгоспу «Завориць­ КИЙ». Це половина

чальному році виконком намітив ряд заходів по забезпеченню їдалень екологічно чистими про­

забезпечення.

вих мереж з подаЧею теп­

котельних

1-4

забез­

Фінансовому відді­ лу та централізованій бухгалтерії · виконкому

пуски

діти

докумен­

МІСЬКРАІИ проведені

харчувалися

імені

І-\ерЖ3іtМ"іІЛеННJІ

ні із 'іорнобильсьно~ зо­ ни. Для розв'язування проблем шюльного хар­

У ВІКОНІОМІ товлені,

році

гро­

органи

реалізували

стану

результати.

приміром,

картоплі

гро-

харчування,

бю~жеrу. Безкоштовно харчувались і діти з ба­ гатодітних сімей, сироти, напівсироти, евакуйова­

становищем

станом

із

системі

коштовно,

гро­

за своїм

зв·язку

ro~Ii

тонн

·200

справ із фінансами у lb~~--1~93 навчальному

ро­

виявленню

У

в

спла­

додаткову

погІршенням

на­

організувати

по

мадян,

захисту

на

ма"ського

Відділенню соціаль­ допомоги при відділі

ної

подаrку

варrlСІ'Ь ..

та

сті.

виконан­

затвердження

ти

Кабінету

ставника Президента Ук­ раїни по КИЇвській обла­

~~нЯ місьнвикон­ ~ііfд 18.05.1993 року «Про

бу ло звільнене від

вищезазна­

розпорядження

життя

Головне

до

постанов

Міністрів

засідан-

для

питань.

-

них

чених

розглянуто

важливих

міста

відповідно

відділ

88 (8447)

Ціна

Ку ль турно-спортивне

свято, · присвячене Дню незалежності, організували

діл

у

у

Плоскому

справах

сnорту

та

від­

молоді

відділ

1

культу·

ри Броварської районної держадміністрацП. Справжню бат:Ьківсь· ку

турботу

ців

і

про

односель­

ГОСТИННіСТЬ

їжджих

ДО

виявив

директор

держплемзав·оду кtвський• П. Ф. Для

них

nрИ·

«Плос­

Bo.noxa.

радгосп

прода­

вав по низьких цІнах по­ мідори, яблука.Тут же можна було скуштувати

смачних шашликів, кулі­ нарних виробів, випити пива.

А

на

л-иною,

прикрашеній вишинаними

никами, зованій

квітами сцені

раїнські

імпроБі­

лунали

народні

жарти, музика. Порадували

кестр

Із

ук­

пісНі,

· присут-

ніх фоль.клорний . самбль шумовий

J

ка­

руш­

PaЖf!lІr

лід

анор­ ке-

руванням

Т.

І.

Мехед.

Звучав чарівний спів дуе­

ту

Ю.

М.

М.

Марюги

Мишкоріза

із

лева.

Справжньою ницею глядачів

і

Ю.

Того­

улюбле· стала JL

О. Настич керівник та солістка народного фольк­

лорного колективу «На­ линонька• , із Великої димерки . .

Сміхом і оплесками ві­ тали глядаЧі Ніну Нузь­ мик, Ніну Безсмертну,

Людмилу Настич із Ве­ лико! Димерки, Євдокію Заtсієву із Рожнів, якІ читали

гуморески.

Але украІнський ·народ здавна тільки

ністю,

відзначався не співучістю, дотеп­

а

й

Це довели ри, ·а

кмітливістю.

численні

також

іг­

. спортивні

змагання з футболу 1 волейболу, . що відбува­ лись

діоні.

на

сільському

в

футболу-

ст!t"

змаrанпmr взяли

уЧасть

номаІfДІІ' радгослів сЖер·

футбольна

госпу

команда

У змаганнях з

болу

ди

з

рад­

«ЖердіВСЬКИЙ>'>.

взяли

волей­

участь

Налити,

коман­

Русанова,

Плоского, Броварів. ремогла· волейбальна манда з

А

біля

Налити.

сцени сміливці

змагалися в ходулях,

Пе­ ко­

ходьбі

на

.канату.

На

рукоборстві,' пе­

ретягуванні

nереможЦів чекали кош­ товні призи і навіть пля­

шка «Оковитої•. Найзапекліша

ба

розгорнулась

боротьбіля

двох

лантухів

пшени­

цеЮ,

по

кожний.

з

кілограмів

Володарем

лан­

туха мав стати той, хто вайбільше разів пІдніме

ЙОГО над ГОАОВОЮ. Щас­ ЛИВЦеМ став гість Із На·

линівки С. · Садовий, який' ціднsт- лантуХ

14 разів.

Пому дісталась і пляшка «Оковитої•. як перемож· ·цю ·у ходьбі на ходулях.

В. ЗАБОЛОТНА.


2 с1'ор. 8 · Середа, 1 вересня І 993 року

сН О В Е

·Вітаємо

освітян

та

Ж И ТТ Я»

Одним символів можуть

але

вони

швидше

аніж

Для

му

діалог

коли

замість

тень

до

сили

лише

ків

мірі

цей

ву

не

може успішно

вчатися.

майже

У

нашій

мент;

на­

шкоЛі

років

15

жується

nо­

nродов­

цікавий

ексnери­

ініціці.атором

якого

КОР.:

шого

на

класу

їми

робмть, ють

й

О. мама

вмі­

·-

ПрИ

забувається,

що

j'daє

вати

змогу

дитину

трьох

них

у

тр

до

й

таких

сво­

ся:

як

чад,

до

так

від­

дивуєщ~

можна

не

лю­

свою · дитину! Зовні благопристойно·

процес,

всього

благородну

виховання

дітей.

Незвичний

Це

були ·директори шкіл та Іх застуnники. учителі­ методисти, учителі-нова­

СТ8НА8РТ

за

сnілкування

здібніших формуЮть кла­

вигляді

си,

.стандартів

освіти

шкіл

Броварів.

теся,

звучить

Звичайно,

По.годь-

не

цих є

життя.

ми у

це

граничну

не

ні

права

оnусти­

Вище

КОР.: аерmий

але

погляд.

·

визначити

межу? В.

тільки

Хто С.

ціалістів

ва

.

СуспіJ:tьство чи

сnе­

чн

бути

до

іншого

одні

янщо

Цей

термін,

чинається сорти:

подІл

перший,

дітей

своІй

.

журналістсьній

.яльності

вам,

зрештою,

Не ображай­

-

робітнинів,

nравило,

ім

що,

задоволені

становищем,

як ~о­

заробіт­

свої

серця

гілками знань.

весь

час

М.

у

мu

вічі.

Люди

Із" рІзни­

р03УМОІ!!КМН, . ф13НЧИМ·

Глибоко

nереrюнані:

nоряд із глибокими знаи­ нями ми nовинні доби­ тися того, щоб за роки навчання у дітей якщо не поліnшився, то бодай не ·погіршився nоказник здоров'я. Адже на Укра­ Іні, як свІдчить статне­ тика,. майже немає здо-

рових дітей.

·

Правда, для

моЖливості

оздоровлення

Хоча

звуже­

маємо два сnор­

МіТИТИ

і

розвитку

ШКОЛИ,

конкретні

заходи

Іх

словом

району

привітарь­ до освітян

сив,

що

Він

Дітей. складні

педагогічні

ки

РfіЙону

ти

конкретних

умо­

nрацівни­

досяг­

усnіхів·

учнів

у

міцними

знаннями. шкіл

Ви-

району

nрограм

з

ос·

науки. шкіл

жені

редньої школи Н. сенко

району

золотими

серед­

нагород­

медалями,

В. Ко-

наголосила,

екологічна страшно,

що

криза але

це

ще

страш­

ніша криза дУховності. Сьогодні вся молодь рnи­ нилась

в

ситуації

духов­

ного шоку. Вона не знає, як жити. кудИ і Яl< іти. Протягом довгих років учні

тільки·

крадькома

могли

прилучатися

ликої

книги

до

ве­

людства

-

Біблії. Нині ситуація мі­ няється. Дуже важливо, із

чиїх

рук

вона

потра­

пить до дітей. Зараз у школі читається бе-*іч

no

курсів

виnускників

40 ніх

нового

турі,

йти

історії,

які

не

літера­

можуть

мимо

про-

Біблії,

християнства,

мимо

як

най-

~~­

Нв тільки вивІска

вшанували

мовчання

і

Незва­

зуміли

сталими

нов

наголо­

початок

навчання

на

навчальних

застуn­

ник голови райради Н"d­ родних депутатів Л .. А. Вайсвальд.

nогір­

успішно сnравились з контрольними роботами (тестуванням) Міністерст­ ва освіти України і nо­ казали добре засвоєння

шляхи

звернувся

іншого

жаючи

nускники

На­

мораль­ з

вихова-ння

і

вирішен~я.

вступним

ним

баtейн.

Однак

зберегти ловне підхід до

-

телям важко але

при

здоров'я. Го­ індивідуальний кожного. Вчи­

фізкультурникаМ: nеребороти себе,

доводиться

'!ИМ

миритися

фантом,

лежності

ни

ба­

від

що

в

стану

nотрібно

за­

дити­

давати

Ій

на~антажен­

Інші

шо!

І.

далеко• не

·

його

за учня.

що

Він

б

твори.

розчинився

необхіДностІ . вся.

все

1

Тому

мо

назустріч

знатИ

ми

нашим

даємо

йде­ ви­

можли­

на од­

обраних ними на­

прямів. ти

і

я

б на сьогод­

просто

у

І

nереконаний,

геніальні

Хоча,

відвертим

то це· завдає клоnотів,.

ПQJІОбиш.

але

Нам:

якщо до

бу­

кінця,

нам багато

Hl'k>ro

по­

станом

науки.

-

яка

вести

контроль

дисциn­

Шелест:

дозволяла

стійний

середньо! школи ...

О.

мрія

зичним

Проте, коли

-

б

Наша

об' єктивнимн

ми

мали

змогу

йомлюватнсЯ

уnирається

лому,

у

але

все

відсутність

еко­

на

ма­

втратимо

тих,

КОР.: мови

за

лом•

вашІ

ur,увапВ проб.JІем.

Під час роз­

-

«круглим

колеги

набагаrо Але

не

сто­

пору­

більше можна

передати Іх в силу обме­

женості

rазетиоІ

площІ.

районі

щодо

ності

в

зазначив

rомкнюк.

освіт­

-

вчителя,

у

своїй-. доnо­

Якщо раніше. всі шко­

ли

працювали

за

єдиними

nланамн .то

в

дУ

загаль­

nіаді

'

nрацюють

Требухівській назійні класи.

школа

су

nрацює

в

у

два

кратичний робЦі

і

nідхІд

освіти,

сьної

СШ

ному

9

Антоніна

Ії:

у

йону

-

обладнано

п'ютерних

ші

педа­

ніх

нових

диференціації

розвитку

Посади

nсихологів

у

Зазим'ян­

Иняжиць15ій

школах

серед­

та в

У ді

районному

І.

учитель

Зазим'янської

рівник

навчальних

на­

доnові­

Лукашевича

стуnив

школи,

ке­

·мето­

об'єднання

П.

І.

Rлишта.

Разом

з

тим

навчальний

1

рік

минулий був

вчителі

неоднозначним

освітян

бону

району:

активна

педагогічних щодо

• Пр9

ньому

ті

ПОВИННі ВіДВеСТИ роЗ·

-

класі,

ючи

У ти

в

роз·

розумо­

і фізичних · здібное~

роботі

важливо

Історичну

дітей. нову

-правдиву села.

донес­

правду

Потрібно

кожного

говорила

з

такими

одержую

до

наnнсаtи ІсторІю

на

лення.

діть~И.

лише

задово­

Реалізувати

МОЖJІИВОС'І'І.

МОЖе

вчитель.

тоді

не

І

лише зміна

свої

КОЖІJИЙ виходить

вивіски,

а

новий зміст роботи.

У де!fь nроведення nле­ нарних ренції

засідань

конфе­

працювала

педаго­

гіЧна

виставка,

були

представлені

ріали

ате·стації

них

кадрів,

курсу

тів,

на

nедагогіч-

шкільних

року-93», телів,

кабіне-

«Учитель

nередовоГо досвіду

ЩО

атестації

ший

якій мате­

огляду-кон-

конкурсу

вчитель»

nе­ вчи­

отримали звання

ПРИ·

«Стар­

та

«Вчи­

. . кращих уроків т~~ · вчит.елів району, р~ учнівської дитячої .твор­ тель-методист»,

розробки

чості.

Другий· день серnневоr

конференції nедагог~х nраЦівників

метних

району роботі

був

. nред­

секцій.

Закінчилася

серпиева

конференція,

а

у

,вихователів

вчителів,

шкіл,

них

nопереду

дитячих

закладів,

рік

радощами

і

леремога!'rfи

нехай

дошкіль­

nедагогів

гуртків

навчальний

шановні

ocвl:rY•

ді­

Н. Ф. Куліиіч. ~· ЧУ сназати, ЩО, Пра~

актуальцих

Унраіни.

жит­

наших

конференцП старший вчи­ тель, класний керівник . 9-А класу Велинодимер_ськоІ середньої школи

,

історії

.

- Я працюю нласНИl!І нерівмином в ліцейному

ро-

вчення

в

тей?

Тож

ви­

nоа

неnраведному

гляду з учнями на~більш проблем

розвалі

зміні

системи,

врятувати

.

виконання

П

сказав

в в

розрусі особистості. Як зберегти в людині людське? Як в сьогодніш­

з

колек­

всебІчного

днтини.

ВіН·,

місце

історії,

великого

не не

керівників

Центральне

-

своє­

літичної

ВИ·

історіІ

районного

дичного

загроза

економіки,

присвячений

обговоренні

С.

ша

посадУ

. nрактичної

з

психології:

в

методкабінеті.

вчання.

витку

nер-

сЛужби

Требухівській,

nласта

досвідУ духовноУ куль­ тури людства. Найбіль­

дагогічного

Введено

шкільних

ській,

ком­

навчаль-

no

кроки

районі.

впровад­

курсів,

зроблено

методиста

ження

Закону

·

році

nсихоJІогічіюї

Результативною вияви­ лась робота Семипол­ ківської школ:и по вико­ нанню nроnозицій мину­ лої фронтальної nеревір­ ки. Є позитивні зрушен­ ня у роботі з педагогіч­

одного

Музи­

класів.

минулому

ному

Нещимний).

для

П.

останніх

Р. М. Овдієнко), Зази­ м'янської (В. Г. Пасіка). В. Димерської ( М. М.

рідним

Руденко

у школах ра­

гогічні tсолективи шкіл: ТребухІвської (директор

кадрами,

мови

Протягом

наголосив

nрацювали

М.

більшого

Саць­

трьох років

Лукашеви'{,

творчо

Ф.

учени­ класу • Літківської

(вЧителька

навчаль­

-

роцІ,

І.

Я.

українсьної

літератури

У

С.

Иузьмен­

роз­

приведення

минулому

Ігор

ченко).

ства.

У

-

Літнів­

змісту

у

відповідність до сучасних nотреб людини і -сусnіль-

вих

з

СШ

вста­

нласу

(вчитель

ця

демо­

оновленні

кла­

середньоУ

правознавства

11

та

штатного

проя.вляється

з

ків),

новленого фонду заро­ бітної плати. Саме в цьо­ му

олімnі­

Микола Мегель Н. Л. Дячен-

учень

,ко

умовах

межах

(вчи-

Прийма).

Иняжицької

но),

затвер~ення

розкладу

Т.

nризерів

школи

самостійного використання усіх видів асигнуі

В.

· (вчительна

се-

майже

математики

телька

Серед

гім­

Велнкодимерська

з

учнівських

ади з хімії учень

ликодимерській середній школі працює ліцейний клас, у ИаJLИтянській та

структури

.

олімnіад. Так, учениця 7 KJiacy Зазим'янсьної lіШ Ольга. Иниш зайняла дру­ ге місце в обласній олім­

денних

вань,

ра­

обласних

профільні, ліцейні та гім­ назійні класи. Так, у Ве­

роки

нашого

є серед переможців

програмами,

предметів,

редня

досяг­

навчанні. виnускники

навчальними

і

нині

Вихованці

йону

прантично

ноосвітніх школах діють варіантні · nлани, введене nоглиблене вивчення ря­

питаннІ

r-f.

роботі

у

Иняжнцької (7 учнів), Богданівської (6 учнів), Налитянеької . (5 • учнів), Літківської (4 учні), Тре­ бухівської, В. Димерсь­ кої, Иалинівської, Пухів­ ськоУ, ·РуднянськоІ, Шев­ ченківської, Плосківсь­ коУ середніх шкіл.

в

реалью

віді завідуючий відділом освіти С. І. Лукашевич.

тивів

1втерв'JО

роки

срібними ·за

нені усnіхи Серед них

одноманіт-

установ,

ВО · втtлвnі все задумане ВІв

5 -

nодолання

стереотипів,

бота

ЖНТТJІ.

останні

здійснено

кроки

ніх

за-

квіти.

В

Тож хочетЬСJІ щиро uo· бажати ОСВіТІІИ8М успtш­ У

nам'ятника

броварчанам і Слави було по-·

кладено

ними

бІльше.

не

довtре~

За­

сьогодні

завтра

в

дітей.

Щоnравда,

номлячи

і

включатися

багато,

ноштів.

озпа-

батьки

оздоровлення думок

З

nоказника­

б

активніше

фі­

До

гиблим обеліска

тиЬні зали, але відсутній

Хо­

Ломоносова,

математика

з

правді

всі

особлив~ Але ми

мІж

nам'ятаємо

ному

ся

Ми

-

зосередитися

народжуют~Jся

ються, тому й усnіхів немає.

апаратури,

Шелест:

вість

реалістами 1 дивитимемо­

-Лодша у місті, традиції тільки-тільки народжу­

п'ютерної

І.

кими інженерами, JІКі яв­ но не в свої сани сіли.

будемо

відnо­

ком­

на­

закладів.

хованцям

давайте

мірі

відали б і батьки.. . · Б. Д. Куз~оменко. Школа NQ 1 О наймо­

мати

вищих

ном; і навпаки, Із безл.и­

Тому

ро-

б ПушІdи став учнем на­

.

рівній

ді­

-J

ді­

сnрави

освіту

м;едичноr

ні

своєr

за

комnлект

до

що ми мали

майстрами

щоб

добитися

ня.

вступом

КОР.:

блиснучими

тей у

поводитися.

ку також не мав·проблем·

даються

напевно,

того,

ло­

із

чатнея

серед

НаЦіОНаЛЬНОЇ:

зрештою,

потрібно

відnовІдне

кожвого

не раз доводилося зустрі~

із

лег­

лінує мозок людини. І з.авдяки цьому Ій .легше

У

·

правильно

Отож,

зробн­

навчити

мислити,

виuускиикІв

другий,

В. С. Юрченко: -

-

школа

гічно

3

слова

третій ...

повинна

себе; wкола .Ni 8 вибиласв у визиані підери. Ад­ же вemuca кількість П

саме

на

все

А

жанні і за таких умов можна допомогти дітям

ча

по­

Значить, . по-

-

незалеж­

працюватиметься тим самим робітникам.

Обома

для учнів т~хні­ інші, училищ ...

КОР.:

нашу

далі

нагодована.

nриємства,

ділимо

ма­

не

реальний

одЯгнена,

ні.

О.

стандарти,

комусь

добається nІдходи, кумів -

вузів

у

вчальних

nрофіЛЮ. І МИ ПОВИННі їх nідготувати. Отож, для встуnників

а

Олексію Івановичу, ane досяrиеиив . вашоІ школи менш відомі у вашому місті. Хоча, особnиво не афішуючи

nовсякден­

того

«справною»

тесв,

же~

на

ма­

студентами

за

КОР.:

Юрченко:

замовлення

ють

умов

озброєнні

nитання

а

соціальне

-

шення

підсумки

конференції:

женерів, управлінців, економістів,. тим сильні­ шими будутЬ наші nід­

ше же

підкаже?

життя.

дає

є

ність. Адже чим більше ми матимемо здібних ін­

rраиичн.у

Життя,· наше не

Як

ту

правило,

кандидата­

стали·

вклад

Все просто І

-

зрозуміло,

як

дисциплінами

цифрою,

будь лас­

-

стабі·

виnускники

реальними

гонитва

нижче

вчитель

і

26. ЗрозумІЛо, що це не

ос­

ні

старших

нонтингент

нинів

nоняттЯ ту

учень,

у

тематика. Так, цього ро­ ку Із 28 наших виnуск­

вклада­

межу,

мають

тися. t<аІ

І

тому,

витримує

вже

класів,

ми.

Віти» звучить трохи не­ звично, але він має пра­ на

не

кла­

ми на вступ· до вузів, де у більшості профілюючи-·

дій­

с:стандарт

звичайного

вона

класах

Віри Сергіївин Юрченко, сьомої Юрія Миколайовича Скорба, восьмоІ ОлексіJ1 Іва­ новича Шелеста та деся­ тоІ . Бориса Дмитрови­ ча Иузьменка. термІн

сильного

лізується

учасників конференц!І­ директорів шкіл: другоІ

-

су

Правда.

деяких

В. С. Юрченко:

переводити

із

до

що

темпу... Словом, відбува­ ється nостійна міграція.

сnіль\юго

до

туди

так,

дитину що

обійтИся у технічних га­ лузях. А освіта це та ж сама творчість. Отож, за nоясненнями звертаюся

Буває. й

доводиться

для

людині

дорога

заборонена і тим, хто потраnив з першого

разу.

незвично.

без

знаменника

nричому,

не не

ренція була наповнена новаторським змісто!VІ. Взяти хоча б таку nр6блему, як вироблення

якоІ

боку

лемні

ни.

формою

<<Круглого· столу») конфе-

ємо

якостей,

хто , не nовернувся з вій-

Незвична

во

формування

них

ви,

хвилиною

тори.

сно,

tей,

навчального року співnа­ дає з 50-річчям визво­ лення Броварщипи від німецько-фашистських загарбників. Присутні на

·но­

сnра­

конфе­

nідвести

Із

заnуще­

що

тради­

СВОЄЇ СПіЛЬНОЇ ро~ОТИ За минулий навчалqний рік, обговорити разом nроб.­

часто-густо

педагогічному

із

бити все

а

але

на

освіти в районі в nеріод розбудови · украІнської:

вихову­

мінімум

років,

шести,

ношенні

ється до малюків. Із най-

нав­

не

І.· Шелест:

цьому

пер­

nригляда­

Інше

року

серnиеву

щоб

...

з

разом

колегами

осві­

ТІІИ звинувачують у· всіх смертних rptxax: і те не

рець.

саме

ційну

немож­

Зараз

-

десят­

Буквально

і

Напередодні ·нового на­

ливе.

заnро­

со­

найСНльшій

впровадження

досягнення

можливе

приводять

але

у

кла­

все

є вчителька математики· Лідія Тимофіївна Бу- ·

кілька

впливають

у

там

року,

кілЬJ<ох

чально-виховний вого

за­

"По-іншо­

цього

Го­

-

або трагедії світового масштабу, якщС> вона

«галочки»,;

розмови

що

Скорб:

не робити із навчаннЯ дитини

-

великого

можуть

· nедагог!~

М.

сі

вирішено

вести

таких,

Ю.

не

діла.

було

ренцію зібралися .педаго­ г! чні nрацівники району,

педагогів.

ловне факту

проводився

-для

ти

то велике зав­

освітяни,

що

раніше

вчального

сnеціалізованому

самі

nідтвердити, хід

І якщо ми стали на цей шлях, то повинні зроби­

у

Нехай

ображаються

дуже цінне -

дитину,

дання

із вlджилих нашої школи бути серnневі

конференції.

'1 тому

зорієнтувати

-

долі дітей.

Заступник директора з навчально-виховної робо­ ти Семиnолківськоі: се­

ми можливостями батьків

16 88 (8447)

учнІв

з Днем знань!

&.t&&

8

Із

своїми

турботами, і

невдачами.

вам

щастить,

педагоги,

бутньому

і

новий

у

майl

навчальному

році І

І. керівник

ГУЗОВС-1&, гуртка

це~­

ру виховноі роботи ра­

ІоІІноrо вІдділу освtти.


«Н О В Е

Ж И ТТ Я•

Передай привіт Мишуні! телефонує мені із Сантьяго nопу­ лярний чілійський ар­ тист.

композитор

Бернардіно добрий

і

поет

Корреа.

друг із

Мій

далеrюї

латиноамериканської

їни

Чілі

кра­

двадцять

прожив

у

років

колишньому

Радянському Союзі, · не раз бував у моєму рід­ ному Требухові. Ось чо­ му серед нашої глухої і глупої ночі (а в Чілі уже день!) я чую його ·веселий, усміхнений го-

.

лос:

-

Хай

живе

і

процві­

перекладі

з

іспан­

ської).

-

Твій

сусід

Мишуня

це наймудріша і ,нвІt-·

-

помітніша

людина

~ великому

-

селі,

. .f

і

у

т&Ь­

красиво­

не

раз

гово­

рЙв мій незабутній

поб-

ратим, чудовий поет, ав­ тор знаменитої пісні ·«На долині туман» Василь Діденко. - Дай, ·Боже. здоро­ в'я отому Мишуні, який

живе на ШелусІ. учо­ ра казала мені незнайо­ ма требухівська бабуся.

котра років на сто· стар­

ша

від

рібна? жив

А

усіх

односельців.

-

Він підвіз мене із клумаком картоплі аж до станції Бровари. А десятки машин пробігли мимо. Кому я танjа пот-

Мишуня

стару

дину

З стор.

88 (8447)

і

...

ува­

немічну

Пожежі

траплялися

але

зростає

високими

ми.

З

ку

в

їх

кількість темпа­

1993

початку житлових

ро­

будинках,

~артирах та надвірних ' будівлях громадян нашо­ го

міста

20

виникло

по­

Михайло

Михайлович

Михайло деnутат вого

Шуляк

"

нашого

сучасної не

ністичного

не

не

зір­

руху

і

липня

жа

сталася

в

му

nриміщенні

го

будинку

Кирпоноса, одній ців.

із

І

виходу

·зами­

з

ладу

на тривалий· час. Анало­ гічна пожежа трапИлася і

підвалі

будинку

Як показало

.N9 · 3.

слідування.

llittttr

дверІ

nідвального

ІІіr.;1(ення

не

роз­

та

лю-

примі"

закривалися

на замок.

Це дало змогу

стороннім

особам

решкодно

nроникати

.. ~ідвальне

там

складувати і

в

приміщення,

створити

які

безпе­

nритон,

старі·

стали

речі,

причиною

і

І~

двадцяти

на

випадках виїжджали

загорання

балконів,

на яких недбайливі хазяї зберігали речі

та

ли,

не

·старі горючі

кого

без

зайвого без

духовного

висо­

кинутий

щих

поверхів,

саме

туди.

слова.

наша рІдна партія. Чи

весело тового

жартує: «На батька нам

рібно

стільки

вірші

«Моєму

с~лу»

я

·

став­

пожежної

без­

ність,

зневажливе

лення

до

·пеки

або

При

01

П

~~солютній

пожежно-технічно­

верхових

багатопо­

житлових

бу­

динні~ виявлено ряд сер­ йозних

nротипожежних які

можуть

привести

лідків.

r:-ипадf(ів є _люди: -їх обережІ:Іlсть

і

в

до

тяжких

МешканЦІ

демонтують

нас­

квартир

зовнішні

драбини,

які

балкони

ме­ з'єд-

квартир

І

хата

красива

в

і

·

<<мисливці»

добре

· готувати.

Бо то є

тей.

що

драбина

при

ця

на

nолtе­

металева

їхньому

бал­

коні може стати єдиним' шляхом

З

· до

порятунку.

порушенням

них

рішень

проект­

самовільно

ПіД

СХіДЦЯМИ

валЬНИХ

динків.

та

nід­ бу­

цього

по

nравил

ж.ежної

безпеки

дить

тяжких,

і

до

трагічних

по-

rіризвоа

часом

випадків.

У

вогні гине не тільки май­

подарями

І

якЩо

усвідомимо дотримання

протипожежних

вимог.

справжніми

в

своєму

Не

грибах

ІіІСі

і

гос­

домі,

добро від біди.

отрута.

їх

КРУК,

население»

взаємнІ

·

збирати

Іх

хімічних

не

nоблизу

ртуть,

свинець,

укра­

Мишуня

(або

я!)

витися

од

відмо­

геніальних

віршів великого російсь­ кого поета Сергія Єсені­ на? Того Єсеніна, який

знав

напам'ятЬ усю

му Тараса <<Гайдамаки»! Але навіть не

питання

Шевченка Отож-то ... національ­ дружна

сі­

мудро

що

І

говоРить

голова

просто.

Ось

шановний

шуляківської

ро­

дини:

-

Моя

дійка

дружина На­ чистокровна ро­

-

сіянка. Я привіз їІ до Требухова аж із далеко­ го Ташкента. А ви по­ слухайте, як вона гово­ рить! А говорить вона чистісінькою мовою іще краще вІд багатьох требуХівц!в. А чому? Та тому,

що

раїнців

жити

і

не

серед

знати

грошової

оплати

вже

у

не

пра­

сільгосп­

фан­ гроші

на зберігання ні до ощад­ банку, ні до агробанку «Україна», сказав представник Президента у Бершадському районі

радіонуклі­

ди, які викликають тяжкі гострі отруєння організ­

Г. Заболотний. Вони не вірять у кУпони. Прак­

му.

тично

втрачає.ться,

таким

чИном, мотивація високо­

В УкраУні в цьому році кількість отру~нь гри­ 500 випадків. Вмерло 39 чо­ ловік, Із. них 15 · - дітИ. Але ці цифри ростуть

продуктивноУ праці. Під­ нести віру людей, зберег­

щотижня,

може

бами досягла майже особливо

р.о понедІЛках,

ти

коли у ~ихідні

жертвами

шаю-ться

в

свого

захоплення.

цілі сім'ї...

живих,

мує цієї отрути.

то

дитячий

оргаіllзм

не

_?труєнь

вИтри­

Що може бути страшнішим, ніж

отруїтИ свою дитину? До того ж nісля сених

грибами.

nі'сля

nерене­

тяжкого

печінки, людина все своє життя

враження

відчуватиме

Невже так голодно, що без грибів не

це.

обійтись?

Цього літа до нашої Лікарні, у відділення реані­ мац!У,

поступили

ня грибами.

10

чоловік

,Один:з них

9-річний хлоnчик, Дніпродзержинська.

ft>трий

із

діагнозом:

помер.

Це

з

от}Jуєн:

Юрій Ч.,

nриїхав до

Збирали

бабусі

із

лише

їс­

. бабусею

тивні, але не ·догледіли і. вкинули до кош.ика бліду поганку. ч~тачі.

Я не маю на меті

залякати вас,

любі

змінила

почала

лікатесом,

метити.

екологію

І· коли

то . зараз це

-

на·

гірШе,

раніше

· що

гриби

де-

отрута.

То qер'ш, ніж іти до лісу за грибами, згадайте, в

-

якому

стані

екологія,

економіка

І чи варто rак ризикувати своїм

та

медицина.

життям і життям

своїх блнзьІ'4Их.

· JІікар-реанJ.МатоJІоr · ВроварськоУ райлікарні. '

або

дурень

чи

оста­

негід­

ник.

Що тут Іще додати? ХІба те, що колись дав­ но

славнозвісний

народ­

ний композитор Платон Ілларіонович Майборо­ да,

угледівши

Михайла

сь~ому вечорІ ошсля сказав:

у Києві. <<Дорогий

Шуляка на моєму автор­

М~колоІ

Які

ж

могутні,

яю ж красиві у тебе зем­

ляки! Чого ·вартий оцей чарівний велетень ... >> І композиторським

стом

указав

пер­

на

Мишуню

який хазяйновита ряджався

розпо:

місцями

. реповненому

Мої требухівцІ пам'ятають

у

залі

композиторів

України.

і

той

пе-

Спілки

донині

творчий

вечір.

Я

здогадуюсь,

моєму

що

сердечному

в

мадри­

галі ще й досі нема. зов­ нішнього портрета мого требухівського земляка.

його і не буде. Якщо ви

знаєте

ста

популярного

кіно

і

Нікуліна

цирку

то

-

арти­

Юрія

знайте

що тут є різниця тільк~ у зрості. родушна

Та ж сама доб­ · посміШка. той

самий весе.!JИЙ характер. Простіше сказати: море симпатії! А від багатьох моїх

требухівців

Мишуня

вищий не

дорогий

на

голову.

І

зичним

зростом

цілу

тільки

фі·

...

Микола СОМ с. ТребухІВ.

там п'ятий, . шостий десятий сніп? До

чи

натуроплати

керів­

ники

господарств

підхо­

дять,

правда,

дуже

не­

сміливо. побоюються за­ борон. Кожен експери­ ментує на свій смак.

Найкраще оплати

така

форма

nрижилась

що в деяких підприємствах щуванні

поки

сільгосп­ на виро­

кормових

буря­

ків і овочів. Тим, хто бе­ ре на них nідряд, у ра­ хунок

оплати

видається

.

твер­

ри,

механізато-

наприклад

цює

у

так:

жнива

викладкою,

з

пра­

nовною

наче

і

непо­

гані гроші заробляеш. А в що перетворяться ці 100 чи 200 тисяч через місяць-другий,

неві­

домо. Якщо ж на зароб­ лений карбованець буде вирішено

продати якусь зерна, за що

І<ількІсть

його

викуп.ити.

тонну

якщо

за

пшениці

півміль­

йона. запросять?

Тож чи

не

краще

працювати

натуроплату

колись

прямо,

було.- за

за

відсотків зібрано­

10-15

го врожаю. дарств

У ряді госпо­

женцям

видавати­

муть два відсотки від

лу

зібраного

ва­

зерна

додаткові

як

матеріальні

стимули.

Дояркам

ховується

три

нара­

відсотки

надоєного

моло~а.

причо­

му

можуть

взяти

вони

його

з

переробного

під­

приємства маслом. Якщо · одержано по 95 телят з розрахунку то

Міркують

одне

на

сто

корів,

залишається

до­

ярЦі. Практикується пре­ міювання переможців змагання

перше

на

місце

жнивах:

-

за

коровою,

-

за друге тільною те­ лицею, далі телям,

-

свиноматкою

тощо.

Усі наведені лати

види

встановлюються

ки що на рівні

оп-. по­

експери­

ментів. Яких масштабів вони досягнуть у май­ бутньому і як довго nро­ існують, покаже час.· А поки

що

вони

<<мають

місце».

як

Євген ЗАХАР'ЯШ, кор. Укрінформу.

якийсь

МИ. ЗНАЄМО, ЯR ЦЕ РОБИТИ При фірмІ сфБ Ів'lервеІІІІІ.ІІ ЛТД• ирецюс ауАІ­ '!Орська CJJY1Rбa, па ва.цас пое.vrв: во вiAJipll'l'nD п~прввмств, предстаВВІІЦТІІ, ~піDЬВП підпрвемсn 1 '1'. д. CJIJIItбa роаробви. ra вадруиус усrаиов.t докумеІІ'.nІ, вроведе JOPII,ЦII"'IIJ вепертваf, JІ&Дае!Іt DOCJiyrв '1'8

у ГУРІНА,

натуральна

сільська

валюта.

приро­

були

колективи

лише

Ал!'! людина настільки нашкоднла природі,

настільки

да

да

Трапляється,

Якщо ж батьки і зали-

трудові

оплата

люди збирають гриби. Здається, що вже' ·час за­

що вмирають

ледащо

точний

ук­

почали

здають

їнської мови може тільки

укра-

Примара трудодня, яка блукала колгоспами Бер­ шадського району Він­ ницької області всі роки

року

1993

·велике

пое-

м'я Шуляків вирішує ду­ же

вересня

Назад до трудодня?

промис­

у високих

кадмій,

ВІД

-· Колгоспники

автомобіль~

накопичують

категорич­ українсько­ чи міг би

тично

сі, де ще зберігається підвищений радіаційний фон.

гриби

· мого

Ї!іСЬКОЇ пісні, го слова. А

nри

них речовин в атмосферне повітря, воду. Або в лі­

умовах

чвари,

підприємствах.

завдяки сво­

заводів,

і

ВіДМОВЛЯ'ВСЯ

nрактикувати

вза­

набувають токсичних властивос­

nідприємств,

но

натуроплати

проханням:

Навіть їстивні гриби

екологічних умовах,

В.

інспектор.

<<русско­

Як еквівалент затраче­ іюї Праці, він, правда, ще не замінив нестабіль­ ний купон, ал~ елементи

вам

кращі чи як

з великим

ці

збира­

них трас, де мають місце Шкідливі викиди токсич­

то

зумІємо зберегти свій дім

А.

гриби.

на

стають

Прикладом

будинки

ро

В

. вулиці Грушевського, .N9 1 «А•. Короленка. М 56 «А», Незалежності .N2N2, 15, 19 «А• . . ·Возз'єдіjання, . .N9 1$ <<Б». є

-

мислитися. Адже щорічно самовпевнені грибники

приміщеннях

зване

ці. нині, схоже, почала набирати .рис реальності.

І збираються jJЮДИ на ти­

комори

вJІаштовуютьея

так

русифікації

дії

котрі з них

Особливо, ·коли

Jювих

концентраціях

саме

деdікатес чи отрута?

Звертаюсь до вас

всі

жі

ла. Чи не тому у нього є одне постійне зневаж­ ливе слово: «темнота!» Оця «темнота!» є анти­ подом людського світла. Останніми роками у нашому селі з~явилося

знаються

гриби,

се­

чудовий

НЕ ЗБИР AFITE ГРИВИ в нашій місцевості

верх.

розумію.-ь,

мороки мій

.ють все, що має їх форму. не· буду читати лекцію, які є

гене­

тепЛоти і сонячного світ­

сек­

хе полювання до лісу

чи

секретарем

лі. А робота в .електро­ мережі, образно кажучи. додає людині душевної

ГРИБИ:

При цих

не

-

йдуть дощі.

міністром

·

ретарями райкому партП. Певна річ, хто сам будує - той завжди бідує. Та й тепер зарплата Мишуні

Осінь...

із

земляк міцно стоїть на своїй требухівській зем­

котрі ніколи не були зло­

по­

жаль,

цієї

ною Шелухою. Але він будувався важко і довго - як і ті односельці, чи

знання

лянської партП. Та й без

Шуд.яка

хапугами

чиновників,

широкі

ральним

давно красується над рід­

дюгами,

та

міком.

си­

велика

Із

історії людства, то був -би наш Мишуня акаде­

Васько

власного

з дев'ятого· по п'ятий На

віту

ук.раїнсь'кій

свого

·

Він говорить розваж­ ливо, спокійно і розум­ но. Якби йому вищу ос­

нині

їй адсорбційності,

важливjсть

не-

діт­

-

руки

неблагополучних

ви­

неуваж-

всі

менший

галі!

своєчасно

більшості

-

недооцінка.

му. обстеженні

на

ночка.

твер­ дер­ хоро­

слова! Колись давно у своєму

ми

винуватцями· її

а

манюні.»

вує

шій сім'ї, потрібен один тямущий хазяїн ... » Золо­ ті

коли

Ін­

національні конфлікти. Для прикладу скажу, що один nосадовий чоло­ вічок багато років зай­ мався ганебною політя­

демагогів, пустобрехІв, ледацюг і п'яниць ... »

іще ходить до школи, а дочка СвітлаJІа уже вихо­

батьків,

що

бі­

Мишуня веЛикий,

арміІ,

чор­ пот­

преЗидентів і голів долобих? У нашій жаві, як. у кожній

станемо

велика

~-

служить

комуністична не тому він

гинуть люди.

потраnить

-

Пожежа проте

з

шуні?

так

Щоправда, у нас був один спільний батько Ле-· нін, батько .Сталін і на­ вІть була спільна мати­

но,

матеріа­

передбачаючи

недопалок,

да.

домашні

будує.

Уже дітки в Мишуні­ давно не манюні. Стар­ ший син Руслан ~ мас­

Порушення

чотирьох

хату

А як же там дітки .. в Ми-

людина.

вирост_.али

пожежі.

У

так: <<Самостійної їни Іще нема. Ії

красиво.

рідного села

де

хліба,

на­

Але

і

кою

ки

окрайця

Інших

мирно

МИШУНSІ

дитинства,

без батьків,

люди

никають

щирий і мого на­

обидва

живуть

язьІчное

горьованого

NJИ

переселенцІв.

Живуть

Укра­ треба

1

нами спо­ козаками -

Поруч Із конвічними

ціональностей.

навіть

роботяща

цікава

А головне душевний друг

по

ГрушеВСЬКОГО;

ВуЛИЦі

укра­

· чимало

їнську державу. Він "Rаже

алу

. нують

Уї

молоду

ні­ він

він

вельми

всього

«А» в

до

життєво­

села. до

N2 13

електромережі,

проклинав

від

гуртом будувати. ·А Ра­ дянський Союз розвалив­ ся тому; що був побудо­ ваний із поганого матері­

тйлеві

мешкан­

го рівня. Але ніде і коли я не чув, щоб

Отой двометровий? Аякже - . здоровий! Живе -:- не. бідує, Вже років тринадцять

вулиці

пошкоджено

привело

кання

житлово­

дуже далека

ша­

не голова требухівської сільради. Але · він один із найкращих хазя­ їв мого району і мого

по

Вогнем

що

nідвально­

комор

ізоляцію

поже­

сло­

1

кому­

ГОРИМО .•. Восьмого

також

Середа,

8

шанує українських звича­ їв, зневажає нашу дер­ жавну мову.• Відтак ви­

крикливої

вождЬ

веселим

шуня? Здоровий?

галасли­

парламенту.

ка

-

та

згадав

новного односельця Ми­ хайла Шуляка: <<А як там сусід мій Ми­

Шуляк. Чиста і чесна людина. Робітник бро­ варського РЕМу ра­ йону електричних мереж. Прекрасний громадянин мого рідного села. Поспіщаю сказати, що

порушень.

жеж.

вом

та й Ми­ насправді -

САуж6а раніше,

добрим

лю­

-

Мишуня шуня.· А

естради,

тає твоя Україна і Тре­ бухів! І требухівська Ше­ луха найглибше озеро у світі... І . _· Мишуня мій хороший, мій гостина ний амІго. (Аміго це друг у

8

по

дер&аІІІdй реUІрацП,

ВRrО'ІОВВТЬ Пс!Ч&'І'КJ

l 111'1'81U1,

росsро6и!а

ес&~&.

Відкрвс. р~

банку.

ЗвеРfа'dІСІІ аа црес010: м. В,О.рв, ву•. Га~­ рІва, Те.ІІ.

28, rоrель cCaopr•, 5-38-9,.

вЙІІІІ.

JIU6 111, 11,,


8

стор.

4

Середа,

вере~ня

1

року

1993

сН О І Е

Народні звичаї та обряди

Первісток Існують

різні

тлума-

чення

щодо

назви року.

дев' нтого міеяця З давніх-давен з

настанням лодань

періuих

починає

жовто кого

походження

медонос.

називався тує

Нолись

верес.

початком

що

цвітіння

з

цього

чагарнина люди і нарек­ ли дев'ятий місяць року вереснем. Кажуть у на~ роді,

що

він

проводжає,

зустрічає.

красне

золоту

осінь

Білоруси

його

називають

Відомі

і

такі

птахи

починають

побачивши

ключ

бралИ як

грудочку

символ

землі

ди

бачили

журавлів,

перший

ключ

грудочку

землі

закопували

городі. ли,

на

Це,

на

вони

щедрий

Нолись вині

полі

вродять

-

сіє,

віє,

сім

туманіє,

ще

до

погожа

Семенів -день

вся

пізню

з

то

і

ське

ве­

осінь на

на

на

-

У лісі багато горобини осені бути дощовою, ж

-

мало

сухою.

nрикщцІ ··місяця

ве­ на­

чекайте

приморозків.

· Ноли

("риби­

линяти

батЬків~

благословіння),

14

Якщо на початку ресня дозріла калина,

-no

весілля

на яс­ бу­

зиму.

иоли

огля­

дини, • підготовка ве­ сілля з плетінням вінка, запрошення гостей, зви­ вання вільця, внпікакия молодої,

коротко

Ранній ладолист

п'яти актів:. сватання, за­

короваю,

приелів'їв

дни~:~а.

-

рання

шумить,

цього

що

змовини,

нас:

приказок.

холодну зиму.

ручини,

у

ресня),

дів­

драму

у ве­

лодну

по-

рано

починають

кури

-

на

хо­

зиму.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

А- літа ·Виавнлось і мкінчилося літо. Шкільний дзвоник .покли­

довго

малюки

ровчих

тичні

поїздки,

цьому

році

менше,

І

хоча

було

ніж

в

раза

нянні

А

Із

стан

в

в

роком,

а

по­

За результатами щорічного поглибленого ме­ дичного ОГЛЯдУ дітей В

ком

дітей

.рюва_ння

го

мають

гаряче

і,

ендокринні

захворюван­

на

дітвори,

такий

вони

працювати.

~а ·час

канікул

для

· з

багато

одна

З.

И'ІІJІеть

r..-.

•~

аа

А.

IH11jl8.1. . 1111

ве

uітвм 1~37 ~еда, субота.

17

ф&ll'ttl

r--.r.

посуду

......

't8

~ьхі

ВОЛОШИН!!НІ<:О.

ви;;:о,аатІо а Диі виходу:

с.торІ8кu

побутові холо­ не підлягають Приміщення

миття

3веновІfНІ'Н а~в ~аціІ rateтx. місо.х.а і рай<>аu Рuк R&IЮJ..- .ІtПJТІТіа. Ре,аа-11'1'011

ша­

неда­

обладнане мийками, по­ требують заміtJИ техноло­ гічні столи та меблі в обідньому залі. Не нраще становище і в Літківській школі, яка

сНОВЕ ЖИТТЯ» rааІІТА &pua.pc:Іonx раІоивоі Рад И&РОАВВХ JІ.еПУ'!'ІІfіJІ.

Га!ІоИа

холодильна

фа (два дильники ремонту).

нарешті,

вересня

ро­

ше

Незважаючи

першого

до

захво­

стан

почали

їдальня

боти належним чином не підготовлена: rірацює ли­

за­

ня, в тому числі Щито­ видної залози у 5,5%. здоров'я

харчування.

Шкільна

опорно-рухово­

апарату,

року

отримува­ діти 6-ти· З-разове

8,2%;

·психоневрологічні

5,3%

навчального

всІ діти маЮть ти 2-разове, а рІчного віку -

школах міста і району захворювання очей спо­ стерігається у 8,9% огля­ нутих учнів. На 2-му міс­ ці

комбінатів.

рекцІl Пухінської школи (директор Л. Ф. Моска­ ленко). Ця школа розмі­ щена В IV зоні радіацій­ ного контролю. З почат-

гіршується.

хворювання

навчально­

Але турбує ПОЗИЦІЯ ди­

на

покращується

кожним

міжшкільних

виребничих

Тут все готове до прийо. му дітей. ,

роком.

здоров' я,

не

в

порів­

минулим

їх

жаль, з

менше

щоб не зІ­

харчоблоків, благоустрій територіl шкіл Зазим'ян­ ськоt, РожнtвськоІ, бро­ варських .N2 7 та .N'~ 4,

значно

Дітей

міС­

свято школярам. nроведено ремонт навчальних nриміщень

минуЛому.

оздоровилось

2,5

Іх

школах

hсувати

турис­

Саме

t>OIIY.

ІІАn. . .tа.ІЬІІІеrь

-

нею

·

прогулюючись

ги

-

лем,

що

з'fІвивсЯ

перед

кИми ·травмами

палати.

до

на

когО

На

жаль,

П'ять

одна цього,

Ім

кот­

тей

в

селах

за

перше

До

п'яти

пора-

знаходиться Харчування

в IV дітей

проводиться

в

lдальнl,

тільки

рад-

П

ведеться їжі

механІза­

поле.

Причому,

частина

ня

в

відправляють .·в

та

а

овочевих

ящиках,

до

зими

на

Вже

не

їть

перший

системи

навчальних

з

цієї

з

стеми

ремонтом

і

в. зав.

спортивного

готова

до

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІJ: Те.мфив: JМІ.Іаuора

.ІІІКТТК 4·0?-81;

-

4-04-81;

роботи

Ми

·

надію,

не

скоро

І'

ІІ.U.І.ІJ

8tlt ..,._, .ІІІІС.t78&888 8 ·~ІІ&М8

........ , . . _ _...,_ ..................... .,.._... 81 8181fll8188·

акпІІІо,

-

м.

5-45-58.

Бровари,

ву­

в

необмежеиІй

кількості

_

організа­

ФІРМА :JАПРОШУЄ .на постійну роботу _у Вро: заступfІнком

директора

по

буд1ввнцтву

мо­

поду особу в.іJСом до ЗО років з вищою спеці~ ною освітою. Тел.. у Києві

(044) 276-13-31.

БРОВАРСЬКІИ ДРУКАРНІ на постіІву ро6с.­ 'У потрібен сuадаш.НІІВ вРуuу або y'llll ех.а­

АаJІЬНВКів.

Те.п.:

4-04-51, 4-22-56.

ПРОПОНУЮ своІ ПОСJJУГН по перек.паду з аиг­

.пійськоІ ІІtовн на російську. Звертатиса аа адре­

сою: вул.

Поствше~tа,

Те.п.:

5/84.

(Аца).

4-13-78

ПРОДАЄТЬСЯ буДНJхок (ЗО км від Броварів) у

двох рівнах

--

в. комуиальи1 зручиос:тt, телефон,.

буде

Заrа.пьна

підведено во~. опапеJІНІІ водяве. НавесиІ 1994 р.

газ.

ІШОЩа · першого

поверху

140 кв. м, па 2-м)· поверсі - одна кІмиата 5о кв. м. · Земельна ді.'Іяика ЗО соток з ма.пинником І мо.поднм п.подовосинм садом. Є rараж, великий сарай, ІІОrріб.-

Те.Пефои

4-21-20.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО сОРІОН• оформ­

.ппє .купів.пю-продаж автомобі.пів а мtнJ.мв.пьІІНlІtІtІ иоаtісШНІІМИ. Допоможемо продатв-купити ~~~~ реалlзу6ІІІ'J сТавріІ•, ЗАЗ-968М, автозапчастини, причепи.

Те.пефон у КиєвІ: (044) 51$6-20-56, 556-60-QS. Кмектив

тат,Е

Рожwівської

ІІІН'-'<:•етоє

щире

е:ільської

сnівчуття

Раі!І.и

касиру

и,ародн-их

Раі!І.и

депу.

ДОВГОДЬ­

. КУ Петру Павловичу у зв'язку із смефтю його батька ' дОВГ()ДЬКА

Павла Сергійовича.·

·ко.~ект11в Брова:ре:ьк.ого РТЛ висловлює щире сnівчуття

нав­

водою

МА.ПІОЗІ

його

матерІ.

Миколі

Оnанасовичу

з

nриводу

си;ерті

К<м~кти~ ш.,яхово-ексnлуатаціАної дільниці N• 693 гли· боко сумує j приводу смерті колишньоrо nр.ацівНJика . КОСЕНКА МихаАла СерrІІіовича 1

nчслов.1ює

щнре

сnівчуття

рідким

і

близьким

nокііІІЮrо.

гігіє­

nідлітків

•acrla

JІа.ІІОЬrформааІІ

Тел.·

14).

РедІU>тор А.

І(аІаса.аа о6.Іаста., м. 5роаарІІ, ау.а. КмІаса.аа, 164. 4-01-71; NerJ1188Xa JМІ.ІU70І!а, віUІ.Іу cyeai.І. .o-IIO.IhnaOr.

ecмrlu••••

230%; 1005,5%; 3658,7%.

Якщо )' вас урочиста подія чи сімейне свято звертайтес.ІІ по тЄлефову: 5-53-02 (бульвар Не­

211020, -

З роки

6.

npoІІOJQ в

запежнос_тt,

товстоноr,

відділенням

-

вас за адресою:

ціям та приватвим особам.

приміщеннях.

ни дітей та санепідстанції.

-

роки

Фірма· •Бровар• по'18.1Іа виробнвцтво пива, вке

.вопа

й не під­ роботи си­ в

про пlдвв­

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ ТА ГОСТІ МІСТА!

ІID08i.U.І..oro емреn~ -· 4·21-U_; 8Іu/.ІІІ: с:іАКІо&оrо

npo••c:-t'i

чеJсаЕімо

.пиця l'агаріиа,

Яке воно буде на робо­ чих місцях дітвори менше всього турбує пе­ дагогів.

залу.

Не

шко­

клlєнтtа

вид короткострокового

рік

для

ПОСУдУ

мають ще

освітлення

чальних

вирішен­

як

МИТТЯ

Великодимерській

зима

1 2

·

необхідН1

мерка). Тому готували · до

в

прИміщеннях

проблеми,

холо­

приміщенні

ДЛЯ

новий

··строк страхуванм

прийде, працівники Боб­ пицької, Погребівської, Нрасилtвськоr середніх шкіл, .а також неповної середньої школи (В. Ди­

реконструк­

поспішає

ням

посуду.

Певно,

та забезпечення світиль­ ників електролампами необхідної потужності. Але· дирекЩя школи (ди­ ректор М. О. Омельчук) не

миття

відома своІх

процентІа ва

страхувІUІJUІ:

варах

ГРАБОВИИ,

в

що

сто­

освітлення

доводить до

щения

у

Лі.

умовах рік

знаходиться · і

вання

УМОВИ

підготовлене.

питання

ції

в

на­

рукахІ

відремонтовані

у

школи

роботи не

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО сОМЕТА-ІНСТЕР•

значною

ВідсутнІ

вантажній маши~tі. Чи так І дітей будуть об­ слуговувати? Чи зовсім не будУть харчувати Іх? теж

АДМІНІСТРАЦІЯ РАДГОСПУ.

і

Ідальня .тарасівсь~оІ школи (директор А. М. Рева) Ремонт тут не

відкритих

Приміщення

маленьких

громадян

не

пляш­

у

бо життя

дильна шафа та електро­ титан. В неробочому стані система · какалізу­

ках, закритих пробкою з газети. Номплекснl обіди розвозять

дорос­

Не збираютьсЯ харчу­ вати дітей і в rдальнІ БоrдаиІвськоІ школи, де

ємностях,

у

та

суду.

страви

компот

батьки

вка~

бажання взяти участ~~о в приватизаціІ майна rоспо­

на­

Пам'я­

1993

дарства.

залі, відсутні умови для миття та зберігання по­

обв'язаних полІетилено­ вою плівкою (без кри­ шок),

Пенсіонери, якІ не з'являться протягом

-

Інша

не працює та холодиль­ на шафа, три умивальнИ­ ки Із шести в обідньому

стані:

Тому

хотіти

обладнання м'ясорубка

холодильна камера, • хлі­ борізка. недостатньо сто­ лового посуду, вІдсутнІ

термоси.

не

Але

жовтив

1

ro часу, будуть вважатись такиМи, що не ВНJІв'Wtв-,

проводився. Із холодиль­ ного та технологічного

обладнан­

неробочому

Ревстрація буде проводитисr~ до року.

хоче

працівник віддtлення державтоінспекції рай­ відділу МіЛіцІІ.

прИ­

холодидьного

технологічного

не

трапилося

М.

·

контора (кролекоМй.пекс), з 9-о'І до 16-ої години щоденно, крім суботи 1 неділІ. При собі мати тру­

можливе, щоб

про це,

ших

заціІ) за адресою: с. Зазвм'я, Броварського району,

руху.

зовсім

здоров'я

І

готування

на

Лі,

пра­

дитинІ.

господарства про­

дову книжку і паспорт.

старшим

випадково.

тайте,

ре­

розпочато,

одночасно торам

віть

ді­

тільки

півріччя.

а

.

майна

сить всІх працівників, які вийІИли на пенсію з рад­ rоспу, з~явнтвсь у відділ кадрІв радrоспу (для підтвердженвя свого бажании взити учасt·ь у привати­

спільними·

звіснр,

не

ваших

трапилося

району

біди

проведеИНJІм приватизацІІ

за

літній

знання

своїй

робити все

мірою

вини

за

справа

наведений з

що

про

шляхового

непоодинокий.

аварій

во­

провидця.

учителям,

шкоди

рий навіть nри найбіль­ шому бажанні не зміг бИ зупинити автомобіль? На самого Віталія? А може, на· самих себе, що не по­ цікавилися, де син блу­ кає такої пізньоІ пори?

приклад

треба

даром

Ніхто,

Іхня

На водія,

Не

передбачити,

вил

лікарняної

Але

нарікатИ?

зустрінуть·

неухильного

неждано-негадано

потраnила

розлуки

знов?

три

учням необхідно нагада­ ти їм про це? І не тільки нагадати, але й вимагати

тяж­

що

дні,

валої

кам,

хлопчика

батькам,

дитина

його

БЗБh.

перед

після

Адмlністрація

Адміністрація _радгоспу імені Кірова у зв'язку з

від

.дітлахи

жовтня

такими, що не виввиJІИ

·

дітей

коли

відпочинок,

було госпіталізовано до районної лікарні. Тяжко, звісно,

церші

1-го

бuжання ваяrи участь у приватизації майна заводу.

навчального

у

до

Пенсіонери, які ие з'являться протягом вказано­

і

розвагами вони забудуть про власну безпечну по­ ведінку і на вулицях, і на дорогах. Ному, як не нам, дорослим бать­

автомобі­ З

що

розповідями

раптово

рухався.

проводитись

улітку,

буде

А

лодіти

автодоро-

Одеса,

ж

багато

дому.

щоб

Санкт-Петербург

Ниїв

буде

року.

були

далеко

.сЯ

при­

проїжд­

частиною

це

взяти

Бровари;

При собі мати ·трудову книжку і паспорт.

Реєстрація

забарила­

відпочивають

року,

та

году у Скибині, коли два­ надцятирічний Віталій Уткін потрапив під коле­ са «Запорожця•. Трапи­ лося це о 22-й годині, коли ровесники Віталія давно вже спали. Він же, жою

І

дуже

м.

крім суботи І неділі.

рухався.

пустощі

бажаИНJІ

адресою

Промв~·зо.ІJ, ВЗБR, з 9-ої до 17-оі години щоденно,

і

гра­

змушені

початком

дитячою

прикру

ці

не

діти

коли

ще, може, безпечністю батьків можна пояснити не:щодав~ю

--

лікарні.

недисциnлі­

недисциплінованІстю

тут

- Якісно

зtаду]3ати

таборах,

в

кот­

потерпають

· свою

МОНТ

та та району,

літній відпочинок в озДо­

і

ГОСПНІЙ

зроблено

кав наших дітей за nap· ти; І розпочався новий навчальний рік. Будуть

потім

діти,

за

свого

за

nройти курс лікування в

ШЛЯХОВО!

винні

швидко

безпечність

випадки,

СКОЄННі

також зонІ.

замало Ocr:.

В

очі

що

Розплата

нованість.

по­

«Осінній

погод

чат старостів. Цікаво й весело проходив обряд, нагадував

на

навіть

голодує»,

час

рі

поспіх

теплою буде. Грім у вересні тепЛу осінь. Сухий вересень

по­

до

на

власні

пригоди

жито

Якщо перший день ба­ биного літа ясний (на

поло­

парубки

пшеницю вони

де

вважа­

засилати

посієш

Примічали, коли Федота (3 вересня) но, то ·чотири тижні

в

приватизації)

через

каже:

ЯК

додамо.

урожай.

у другій

вересня

чинали

чи

котрі чи то

у

сень

І

природи, зберігали П до весни. З поверненням птахів, коли весною лю­

дівчаток,

додалися

хлопч.нк1в

шдтвердженни

(для

учеtсть

КОЛИ

і

і,

Бр 0 варщини,

кілька

воду

"\

будівельних

прQВеденивм приватизацІІ

Існує багато народних приелів'їв та приказок про цей місяць: «Вере­

ЖИВУ•,

кам слід ки з народних

воскресіння

ще

з

ся

жи­

господарни­ зробити виснов­

Журав­

протягом

липня-серпня

і

зв'язку

на

б

бід­

ДQ.

гуде і зверху йде». Отже,

лів, приказуваJІи: «Із чу­ жої сторони повертайтесь додомоньку>>. При цьому

них

у

заводу

майна заноду .просить всіх працівників, які вийmJІИ на пенсію з заводу, з'явитись у відділ кадрів за­

кажуть.

. бути

<<Не

- хліборобам,

тати ~ід нас у вирій теплі краї. Наші предки,

у

конс·rрукцій

го часу, С.удуть вважатися

ресні

відлі­

нених

автомо-

магістралях

_дорогах

Зви­

у- цей

байдикує, той

поетичні

на

що

нарі-кати?

лем,

-

імена: «вечір року», «первісток осені». Із середини вересня

більних

тепер

аварія,

трапляється

продаж

сміх», <<хто сіє по Покро­ в!, той не має що дати корові>>, «Хто цілий рік

«вересЄнь».

Будь-яка

мо­

борщ>>...

тепер,

'період,

або

літо

3еА••е

1993

ру,

Побу­

твердження,

ф

Адміністрація· Броварськоrо

лися на проїжджій частині, чи то перебігали дорогу перед автомобі-

ний

він

Жовте

.Ni 88 ( 8447)

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ

На коrо батькам

вже сама по собі є тра­ гедією. А коли в ній ще й гинуть І травмуються люди, то й· поготів. Особ­ ливо страшно стає, коли читаєш чи спостерігаєш

чайно,

Він

привабливий, запашний: Але головне те, що доб­

рий

викуп,

«гарячий

невисо­

чагарник.

приїзд

МОЛОДОЇ, віД'ЇЗД МОЛОДИХ, зустріч невісtки у сва­ тів, невістчині дарунки, <<понеділкування» або

яскраво­

квітнути

росту

молодої,

лодого,

лохо­

ф

осенІ

сад

Чвреом

Ж 11 ТТ "•- 8

І

1-11·81.

••-•'

NICIIeA&pcna

робота

-

-

4-04·81;

І

ВОJІОШИНЕНКО.

ІнАекс ]).рук вксоакІ. І<ОІ!ІаНИіІ &·J>!(YW. nримірники.

ЗамоВМІLН.Я

81280. 06c•r

Тираж

І

.ІІІ'У·

6.273

#88 1993  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you