Page 1

всіх краін, "ДНClК!fеся!

Газета ВІІХОДИТЬ al'I'ВJI

17

8

1937

ВІВТОРОК 5 ЧЕРВНЯ )990 РОКУ

poкJ.

м

88 (7997)

Opr.H &рО •• рСьнoro 8ІС.. ннОІ8У Компару.1 Унраіни. МІСЬНОЇ І районної Рад народних депута"в НИІВСЬНО' обnас"

На знім~у: дояр рад-

Багато чуток. розмов

rоспу

BacНJIЬ Іванович переможець го

Треба, LЦОб ТУДИ повернулося

Лях -

серед

опе­

М8Шннноrо

--

вих

торішньо­

змагання

раторів

правдивих

до­

годнІ

і сьо­

-

працює

сумлінно

також

наполеглн-

вчених,

дить

межи

му

ВІА РАНКУ

АО ВЕЧОРА ДОБРі трави

бо бо во-злакові виросли

на

птахорадгоспу

зрізі,

трави

полях

«Семипол­

якісно

А.

Г. Семенець.

ни

значно

норми

можна що

до

містечка,

де

жу

Ткаченко та

годіВЛі

сlна­

громадської

худоби, Робота почина­ ється о 7-й годині ранку і триває допізна. Висо­ копродуктивно

механізатор вієнко, який

трудиться

С. М. Мат­ працює на

комбайні

НСН-І00,

впродовж

дня

видає

тонн

100-110

Він

.

по

подрібне­

ної зеленої маси. Майже ні в чому не поступається йому ком­ байнер К А. ВчораШНіЙ. Спориться робота і в _ЙО- . го

товаришів

по

роботі

В. І. Дирка та П. І.. Ма­ зія. Обидва працюють на одному

ті

і

тому

НПІН'-75.

ж

агрега­

На

НИЗЬКО-

• Тнсяча і одИН' T)1Koro посібника,

з

по­

закладаєть­

ся сінаж, НамАЗ Із при­ чепом водія І. І. Сизонен­

ка. Він день 45 -

і

бачити

веде

тваринницького

ківський. . Зараз загін по ~~виробництву збирає

ІХ - дАIІ закладання

ВСі во­

перевиконують

дорозі,

ля

Є-281

витої чов

маси,

Водії

О.

працюють

білях

за

більше

те,

на

і

для

І.

Змагаю­

щоб

ГОДіВЛі

І.

Сука­

автомо­

якнай­

доставити

корму

ня

С.

ЗІЛ-ІЗО,

чись го

перевозить' за тонн СО ко­

50

зелено­

сінажуван­ громадської

худоби, друзі виконують норми на 110-115 про­ центів. Стараються і І. І. Петко, інші водії. Всі пильнують за тим, щоб в дорозі не загубити жодного кілограма витої маси .

СОI<О­

Ущільнюють її в тран­ шеях механізатори В. І. Нириченко та В. І. Мар-

спосіб rальмування оренди.­ ясна річ, нема. Та особливо­

ріалу для цього предоволі ...

окремих не

захоплює колектИ'Вів

трудівників,

випадково:

«третя

ивна

qюрма

господарю­

ання

подекуди

стриму­

ться.

Причому

винахід­

ивість ого

противників

часом

просто

но­ диво­

підпорядкування .

так

би

такий

З

міркувань,

мовити.

намір

у

Визрів

колективr

.................

,

одного атру

київського

-

кіноте­

відомство

тут

Досконалилась

тування міле

творила

ів

і

прийомів,

Збе,рється, )ле риє

узяти ство

вертається

в

до

. своє

під­

оренду.

міністер­

rвa чи об'єднання. А ~ща інстанція робить "іД іТЬ

нало до іншого..

конем. перево­ підприємство в ін-

Обгрун­

начебто зрозу­ організацІйне

вдосконалення.

Зібрався працювати по-новому колектив Хар­ ківського

скажімо,

кількістю

со­

Нормовиробничники заповнили

одну

тран­

2000

тонн.

На заготівлі КОРМів за­ проваджено

моральне

матеріальне

стимулюван­

ня. Для зайнятий

і

всіх тих, хто на цій роботі,

електромеха­

нічного з~воду. ка,

Будь лас­

погоджуються

стерстві.

Але

хування муться

в

всі

бутку-- з карбованців. І<увания на

бо, як каже

народ­

мудрість,

«краще

в

«зону» їхала

справило

який

красень ване

нас

Славутич,

всіма

головним

збудо­

які

багатонаціональної

.

ЛОВ ний

інженер

від

тепер

І

го­

прийти такому

краї, щина.

цюют!?

в

лись з роботою науков­ ціВ, які в тих умовах ви­

режимі.

Постійно

ми .

третього БЛОКів вони пра­

кою.

землю

дують,

щоб

разом

і

сприяє

успіхові

У

роботі. Для громадської худо­ би ще буде заготовлено 2500 тонн соковитого карму . Механізований загін

почав

наж

у

другу

Роботу першій

траншею.

закінчити

денадІ

А.

у

червня .

ГАВРИЛЕНКО,

застаріле

. 42

сі­

нормодобувники

планують

ками

закладати

і

колектив

ро­

добивається тільки мільйонів карбован­ прибутку на це,

мовиться,

нуль

уваги.

І все ж немало колективІв беруть в оренду підприємст.ва. Правда; самостІйності дехто так

ному

ринку.

за

нього

правлять 150 крб. Нолек­ тив береться постачати скло -на ДОГОіВірних заса­ дах по 50 крб. Ні, сказали у вищій інстан­ ції, оптова ціна­

міні­

З крб. ратний

40

коп.

метр.

за І

квад­ дефіцит

залишається.

мільйонів А що устат­ підприємстві

шкод

ства, ші.

не найбільше на

рівні

пере­

підприєм­

Ось найхарактерні­ На lІ1ідшипниковому

ово­

--

чі

огірки, помідори, KalI3'CTY й іНШі культу­ ри, - - на · серці, як кажуть,

трохи

Подумалось:

відлягло.

який

наш

народ невгамовний, в будь-якій обстаНОВЦі, на­ віть в надзвичайно склад­ ній, вирішує непрості

питання.

Вчені

заводІ в Луцьку на оренд­ ний Підряд перейшов ко­ лектив одного з ,вироб­ ництв. Але він не має в бухгалтерії свого рахун­ ку отож, по суті, не

бачить своїх ні затрат, ні прибутків. Оренда наос­ ліп що 3 того чекати?

оренду І• • • • • • • • • • • • • • • •

В

таку

ситуацію

трапляють

також

по­

колек­

тиви цехів та бригад. Без чіткого й оперативного оБЛі'КУ їм просто не мож­ на. Однак у бухгалтері­ ях

про це вона

ставляться

до

них,

ГОЛОВНИЙ

і

розмови

її закриття. передчасно

Мовляв, робити,

ще

може

Хотілося вірити

цим

ні слова

запевненням

составів.

Формує

люди.

повернулося

депутатів.

звичайна тур-

Броварський

район .

Нланятися

Але чому часом галь­ мується добра справа на підприємствах? - По-перше. тому, що на відповідальних поса­

с.!Jужбам баря.

відповідним'

і...

Іноді

давати

ха­

проти.вникам

оренди

«дonомагають»

самі колективи. Иоли на шахті «Партизанська» в орендній бригаді стали зростати заробітии, їхні ж товариші з інших бригад звинуватили колег у рвацтві. Це підхопила адміністрація об'єднання, знайшла помилки в дого­ ворі. Врешті-решт гірни­ нам сказали: «Погрались в

оренду

-

досить

Чому дехто ється протидіяти

Можна

говорити

недосконалість во,

державне

про

•.

намагаореНДі?

про

законів підприємст­

оренду.

Тим

що вони набрали

секрету

працівників

стерств та переходом

відомств більшості

ост­

Міні·

-

з під­

приємств на нові форми роБОТи вони можуть ВИ*" витися зайвими. А зна-

треба

командним

дах

ще

тентних

прощатися

:,

стилем.

немало

некомпе­

--

людей,

сказав

у бесіді з кореспондентом УИРШФОРМ заступ· ник

начальнииа

вдосконалення

ського

відділу господар·

механізму

та

уп­

раВЛіНня Держплану УРСР В . І. Тараба. Оренда ж показує. хто є хто. По-друге. немало ви-' конавців роками звииали оглядатися на вказівки,

вони просто бояться са­ МОСТіЙНОСТі. працювати по-старому ЇМ спокійні· ше . Біда, гадаю. ще й у тому,

що

трудящих

них

значна

не

має

економічних

у

ваги

повернулися

П. ХЛІВНЕНКО, депутати ИИЇВСЬКОЇ об· ласної Ради народних

рах

від

були б на цю

звичайно,

становить

ІXlНіЙ

цілющіі:і

І. ТЕРЕЩЕНКО.

А взяти залізничний транспорт. Перейшли на

залежить

отаке

життя.

постачальники.

екіпажі.

ЧОРНJбиль ­

на

сюди

сятки

мотивні

є

Мабуть. ми усі щасливими. якби

чинності до прийняття закону про власність. Не

заробіroк

ЛУl{а-

pi'ff(aMJI

природі! ..

додаткові турботи. Відмахуються від них і

локо-

лісами.

чить,

більше,

скажімо.

думка у бага·

состав диспетчер. Що залишається орендарям?

ня

оренду,

голову

чарівному.

набирався. цій

Але якщо їх­

-

ученим

«мужам»

приносити

б,

спеціалістів.

про

колективу '

інженер

ідуть

м'яко кажучи, прохолод­ но.. Адже обслуговуванорендного

що

ведеть­

обстанов­

користь.

приходять

до висновку, що пройде небагато часу, і на тери­ торії, яка була забрудне-

"O.AleHmap

і не одержує. Скажімо, на світловодськом У за­ воді «Скло. вирішили випускати лоБОве скло для автомобіЛі'В. На «чор­

також

бентежить

будувати

спеціалісти станції запев­ нили депутатський кор­ пус Ниївської області, що станція працює в нор­ мальному режимі, і ЦІ КО­

сосни,

В

яким

дерева,' зокре­

Все це

відчуває-

озерами.

а

полудники .

за

усі

атомне страховисько?' Та тут будинки. бази відпо· чинку, пансіонати бу ду­ вати треба було. щоб трудовий люд здоров'я

нормальному

контроль

на­

ми

могла

тющому

і

малої

тих

які

державним

пуску

ся

від

одне

ян

і

другого

і

місцеВI:fМ

своєї

собі

ще

мі­

станції.

першого,

на

душу:

БеЗЛЮДНі села, місто Прип'ЯТЬ, поля і ліси ... Але коли познайоми­

землю..

-

...

мо

спеціалісти заявили, що з часу після аварійного

сплюндровану

з

заспоко­

втрати

слідків аварії.

території

В РОЗМОВі з нами

почутя

певного

батьківщини,

пра­

станції 0,025- 0,027 лірентгена на годину.

різні

населенням

прилади,

на

Що

вийшло? ...

запевнень

лю

фон в різних місцях. Він складав

безпечна.

аб­

від контакту зі спе­ ціаліста!V!и. і почуття ОО·

мали

включені,

що

---

єння

ін­

цювали майже постійно, заміряючи радіаційний

Але сумно стало, коли ми в'їхали в «зону» безлюдну, опустошену,

були

станція

атомна

почуття

іншими

депутати

ця

ДУШі

спеціалістами,

Деякі

теж від­

Одним словом, усе по­ бачене в зОні залишило в

закінчу­

станції,

дозиметричні

респуБЛіками

країни.

вахту ,

місто­

Радянського Союзу. Об'­ їдеш місто і наче по­ буваєш в різних куточках нашої

вав

залі

АЕС

запевняли,

тих

персоналом,

тільки-но

женером

враження

на

машинному

лю­

спеціалісти

чайдушно солютно

реактора першого Зустрілись з об­

слуговуючим

раз

вперше ...

... Приємне

бильської

електро-

ма

Чи

57

скли­

в

і біля блоку.

тоді?

загрози

Адже

рощують

і

при­

планового

вали

депутатсько­

особисту Що

«доаварійної» . однієї з иращих в СРСР. Чорно­

станції, сфотографувались біля «саРНОфага» четвертого блону,. побу-

виїзд

нового

атомної

ніякої

дям?

ди

відра­

здійснюватн­ з

корпусу

дає

багатьох

Побували ми і на тери­

Чорнобильської

всього

на

організовано громадське харчування. НухаРі рад­ госпної їдальні доставля­ ЮТЬ смачні сніданки, обі­

А "туальний

же позбавило його стату­ су самостіЙНОСТі і приєд­

і

у стійловий присолюють

шею місткістю

зону

насіння

торії

депутатів

днями

аварії

можна буде виро­

культур,

на ній.

народних

час

СВОЮ

Хто дасть гарантію. що цЯ АЕС вже сама по собі аварійна! -- не скла­

сільсьногоспод а р с ь ких

народам

побачити, ніж багато раз почути.. Більшість з нас

Яи "приборкують"

ижна. Спрямувати б її протилежний бікренда, певно б, значно чудеса. Натомість поовнюється арсенал усі­ яких гальм. У ньому до­ !іТЬ широкий виБІр мето-

лі.

ців

державних

dOдель. надає їм біль­ аої самостійності, а от­

{е . й сприяє підвищенню феКТИВНОСТі роботи, її плаТи,.Водночас прогре­

невеликою

як

ше

да

під

щувати

не випадково обласна Ра­

організувала

на

худоба краще по­

їдала сінаж період, його

ченков. Працюють вони позмінно. Роботу ВИКО-

то КJJопоту 3 його укладанням не було б: мате­ Ідея оренди lедалі БІльше

Щоб

вже

Тому НИЇВСЬК8

кання,

нують якнайкраще, бо розуміють, що від цього У значній мірі залежить його якість.

виробітку.

Часто на

косить

комбайном

завдала аварія

го

на

ЧАЕС,

про

влаштованість ?

хо­ про

атомну

людям

бота

ЖИТТЯ

електростанцію. ВеЛИf(Qго горя і збитків бага­

АЕС

Фото О. МІЛЬКА.

ділових людьми

Чорнобильську

в

во.

-

неправди-

з уст людей рядо­

вих.

тьом

іння радrоспу

і

дичних

знань. і

сотні

договорах

частина

належ­

та

Звідс/!

юри­

де­

«заковнк» про

оренд у ,

які згодом обертаються пастками для неї. Отож особливої ваги набуває сьогодні економі ч'не нав­ чання. :

А,

СОЛОНСЬКИИ,


2

стор.

червня

5

р.

1990

СН О В Е

Сьогодні (Junовнюеn1ЬСR ~D' років" вднн оmІіореннн

І

І ~

6РОВІХрсьного

ynptl(JAiHHH l,одопр.відно-наН(І.lіааЦіііного господаре",••,'

"Центр"-на окоnи,ці

І

ЯК БАЧИМО із кОЛОН­ ки «цифри .і фанти». за два

десятиріччя

водопро­

відно-каналізаційне госпо­ дарство міста зазнало ве­

ликих і яldсних змін. По­ будоваНі сучасні водопро­ віДНQ-очисні

спору ди.

які

забезпечують броварчан ПИТНОЮ водою з Десни. Незабаром стане до ладу 11 черга комплексу очис-

освоєно бли:JЬКО

карбованців. він вже прийнятий по актах держ­ комісії в експлуатацію. Все вищевикладене оз­ начає.

що

комплекс

розрахований

на

ПЯ усіх робіТ і вимагають побудувати об'їзну доро­ гу. це питаJlня"алишило-

тисяч

500

. ся

прийнят­

тя стоків майбуТНіХ об'єк­

тів

соцкультпобуту,

ІІа

дей

промислових

приємств.

Інша

хотілося

ювілею

Під­

річ.

ви

лужеНі хочу,

розга­

водопровідно-кана­

лізацІйні тися

діЮть

мережї.

Однак

насамперед,

зупини­

на

тих

проблемах.

які подекуди чекають сво­

го

розв'язання.

Так,

великі

покладали

надії

на

ми

розширення

комплексу очисних ~поруд

(КОС). Однак проент. роз­ роблений державним ін· ститутом «Укрводоканал­ проект».

виявився

недо­

сконалим.

Комплекс

ектувався

із

щодобового

про­

розрахунку

надходження

стоків. де біологічна по­ треба кисню 84 міЛігра­ ми на лі'гр, а фантично їх Є 320 міліграмів. що в 3.8 раза збільшує наван­ таження на споруди. Ще на етапі проектних робіт ми

надсилали листи

в

ін­

побутових

щень,

-

ного

якІсного

БПН-20

по

фактично

на

стану

стоках.

які

потрапляти муть

КОС.

Однан все залишилося. ян було. Навіть у склад пускового

комплексу

не

включені потужності по обробці осадів. через що тут не буде досягнуто проектної продуктивності. Через численні БУДівеЛЬНі недоробки (генпідрядник

- ПМН-15 тресту варипромжитлобуд'» рушу ється

очищення хоча

на

«Бро-. по­

технологія

стокових

вод. І

комплексі

недо-

ш АНТ АЖ м аііже дете"тив /////////////.///./,../,././/~

ІТАЛІй

вирішив

про-

гулятися. Отримав дозвіл у матері і стрім­ голов вискочив за двері. На килимку лежав кон­

верт.

Хлопець

зупинився.

На

здивовано

ньому

бу­

ло написаНе його прізви­ ще. Хтось поспіхом збі­ гав

униз.

Мамо, листІ

нув

у

-

гук­

прочинеНі двері.

ці З кінцями. Живе чес­ но, ворогів Немає. Щой­ но

отримала

грошову

помогу . від тан скільки

трібно сума

до­

батька­ «дірон» по­

залатати І співпадає

І з

чому

сумою,

вказаною

в

Ольга Степанівна від­ нрила конверт. Ві'l'алій

переиазі?

Ольга

Степа­

нівна

могла

знайти

помітив, як обличчя ма­ тері зблідло. «Якщо ти не заплатиш

віДповіді на жодне

Ha~ 300 нарбованців, ми уб ємо твого сина. Не подумай заявити в мілі­ ціЮ, інакше уб'ємо обох твоїх синів. Будь розум­ ною. Гроші принесеш у

парк

Перемоги

о

21.00.

Покладеш «бабки» в тра­ ву біля першого від ста­ діону забора. ЯнЩО того, хто прийде за «бабнами»

впіймає хтось, тобі і твО:

їм

синам

не жити.

Будь

благорозумною! Гроші принесеш завтра, 30

J'вtтня.

Ф.

Б . ».

не

грошовому

з

цих

запитань.

У міськвідділі внутріш­ ніх

справ

увагу на

теж

звернули

той

факт, що

гроші вимагають не в нооператора з солідними

прибутками, а в

ної жінки, та карбованців. ренет,

а

шукачі

чіткі

швидше

Та

300

це не всього

можливо

й

почерк:

друковані

літери,

численні

На

ще й

Отже,

пригод.

підлітки.

звичай­

помилки.

місце,

призначене

шантажистом, Ольга Степанівна йшла не сама.

на

ідеї

працівників

лювати, працює

управ­

гато

що в колективІ багат() небайду­

спеціалісТіВ і виробнични с

заводів

нів,

повИННі

потрапляти

в

по­

накладається

штраф.

що

не

Хоча

потреб

вже

очищену

брати

її

воду,

воду.

а

з міського

адже

останньої

не

Олександр

водо­

ху

не­

чальник очисних

ста склад хлору також нелегко втіЛИТИ У життя. Справа у тому, що пере­

радгоспу

Ще

один

го

як на

руди,

водоочисні

так

і на

Значить,

допостачання

Рости­

закінчення

енонОМНО

-

багато

1

ваших

воза,

до­

мав

загрожу­ що

життя Дітей коштує до­ рожче, ніж вони вимага­

Отож

подумати, в

радили перш

добре

ніж

іти

драту ват",

лося

знайомим

-

писа­

nOQepKoM.

- Нам набридло тебе попереджувати. Даємо ос-· танній шанс. Не подумай викликати

міліцію.

Вона

підпише твій смертний вирок~. І вже ціна жит­ тя зросла до 400 нарбо­ ванців. Не потрібно пояснюва­ ти, як почувала себе жінка

з двома літніми дітьми, вога коли

неповно­ яка три­

закрадалася син

ШНОЛі;

сутеніло.

Непийводу,

народження, командир

в

душу,

затримувався

ноли

Два

за

вікном

тижні

в

напрузі.

У ,призначений Ольга Степанівна

на місце зустрічі.

день пішла

Покла­

та

1974 затри­

новоство­

ВЗВQДУ служ­

би А.

Іншим

І.

Гвоздєв.

шукачем талій

пригод став

Ві­

Сулима.

Історія,

наєш

і ...

реного відділення патрульно-постової

міліцію.

За другим листом при­ йutoв і третій: «Ти почи­

у

Андрія

що

передувала

злочину, була досить ба­ нальною. АнДРіЙ Непий­ вода програв у' карти кругленьку суму,. ось і

вирішив їх роздобути

такий

спосіб

дички. батьки

у

своєї

МІж іншим, Андрія, ні

в

ро­

ні в

СПТУ-4, де він навчався успішно і виконував· гро­ мадські

доручення,

повідомила ція, не його

ними

його

як

дирен­

здогадувалися захоплення

про

азарт­

іграми.

У явлення

про

дружбу

що

ся,потім ще одного.

парк і

вже

В.

запрОСИВ там

сказав

Пра­

На вечори від­ запрошуємо

вівторок

20.00.

У

погуляти правду.

Сулима вирішив до­

Згодом двоє юнаків сто­ рожко підійшли до паро-

Із скрутного становища. Іншого· шляху вони не ба-

Чому? хТОСь

інституту

та

У

чет­

видатнів, хочемо купити хороше обладнання для

самого що

центру..

А

по-різному

поки

виходити­

мемо зі становища: ВJ!KO­

ристовуватимемо

Тл"~н.v

апаратуру.

-

Ну

ніше

і

про

трохи ДOКJIaд·

ваших

,тів_ Дехто з

домий

музикан·

них уже ві·

в

молодlжном,

середовищі?

Звичайно.

-

«клавішник» зумик.

Це

Hall Ро

Руслан

Він

навчається

Ми

уже

одержали

замовлення

на

оформлення вечорів

-

у

випускн[

міських

Значнть,

дозвілля_

хто

бажає

замовлення,

замовлен-

мо

телефони

центру:

госпроз)

молодіжн( 5~75-9З

тел.

18.00,

зробн

повідомЛJ

хункового

до

п

внпевда'

молоді на ~i~al

змістовне

всім,

щасливо:

Хочеться

вам

надіі

сере

NQ 1, NQ !

плавання? бажати

пери

МУЗИЧf

16-і

піс

5-32-63

години,

з

крім 1

хідних.

Розмову

підroТУВ&І

Н. ГАМАЛІІ

вірили,

дорослих

ють. Значить, не вірили в добро, весь світ вважа­

ли

ворожим

Хіба над

для

могли тим,

себе.

задуматися

що

коштувало

беззахисній жінці терПі­ ти два тижні такий шан­ тажІ Людина, яка не вірить в добро, не вміє тво­

рити і бажати шому.

Як

же

його

іН'­

незатишно

почувають себе в житТі такі ось 15-РічНі невіри, зовні дорослі вже люди, які лище намагаються виглядіТИ незалежними,

маючи кишенькові гроші, задирливу поведінку і зухвалу зачіску! На­

справді вони дуже валеж­ ні, і не лише ВіД нас, до­

рослих. а й від обставин.

Чи

замислювався

Непийвода,

ношував голові

в

своїй

сюжет

Анд­

ноли

ви­

буйній

детективу,

якому повинен сам

ста­

ти головною дійовою осо-

бою? Навряд. Бо коли б замислювався,

то

на

сто-

Лі у слідчого не з'явила­ ся б справа за NQ....

Н. ГРИЩУК.

І

інституті. грав у будинк; культури Jаводу «Тор! маш~, Олександр Тр}' губ гітарист, Волощ мир І\оваленко -- вещ чий дискотеки та інш

Окрім то­

Не з

сту­

культури

прийде на допомогу, боя­ лися, що навіть близькі люди, батьки, не зрозумі­

в

здогадував­

помогти товаришеві вийти

конверт

чили.

якого

не

ан-

дискотеки.

приймаємо

рій

упаровоз.

ла

самблю,

у нього теж особливе_ Попросив товариша від­ нести листа, про зміст той

про­

вокаль­

армії, організовуємо культурно - розважальні програми на підприємст­ вах, базах відпочинку. До послуг замовників вокально - інструменталь­ ні ансамблІ, .відео- і дис-

руки

тікати,

участю

на музичне обслугову­ ванНя весІлЬ, проводів до

Щоправда,

намагалися року

в

мати­

. ня

'безе

конверт

за

го,

зусиль.

пряма

розважальну

граму

вер на'

надходила

взяли

року

неділю,

ЧИ ПА ЧЕНКО,

потрапили

гурто­

У нас в

та з училища. Отже, та­ кий приробіток не зай­ вий. Онрім сплати різних

підготував ши­

починку

переБІйно.

М.

центр

цює кафе.

що

квартPlР

вимагали

ють.

.

чисту

сотні людей

в

но-інструментального

хочу

Пам'ятайте.

міліціонерів.

нагадували,

ний

витрачайте

багатство

також

денти

!'<9 8.

взяв. Однак своєї затії не залишив .. Через кілька днів біля дверей знову знайшла конверт. Знову гроші,

нових

ro-

працюють

водити дозвілля. Молодіж­

до

не­ не

в

житловОго

карбованець.

ніх школах

га­

подарства.

Чи запідозрив щось відомий, та ГРОШі

вокзалу,

око­

заліз­

1

основному

ме можливісТь цІкаво про­

Шкуринов.

нормативам

згортан-

на

районі

~

Музичне оформлення за договірними ці­ нами, а вартість квитка на вечір відпочинну-

сильович

нанці

добилися

мешкає

в

тажного об'єднаllllЯ.

щоб вона відповідала всім

рекон­

яка

ра­

А вартість?

-

трико­

начальник виробничого управліННЯ водопровід­ но-каналізаційного гос­

на

по

розрахунком

чо-торroвельного

струкцію вулиці Ниївсь­ ної, але тепер, ноли її меш­

пок,ладалися'

знаходиться

хору

тівкою.

сарі Василь МефОДіЙОВИЧ Денисюк. Михайло Петро­

кладають

хових Броварів, особливо в районі колишнього вій· ськкомату. ПевНі' надії

вим

виробни­

сьогодні

одноповер­

яке

народного

а

воду!

Надзвичайно турбує колекТИв незадовільне во­

підприєм-

оркестр.

йонного будинну культу­ ри. Оплата за безготІвко­

СПТУ-4,

наше

дом.

група

масиву,

чів:

НОС, де небезпечний про­ дукт був би під нагля­

ремонтно-

мікрорайонах

звернутися до наших чита­

залишається

центр

духовий

У нас працюватиме кра­ ща в області фольклорна

житках

На

спо-

НОС.

попереду.

транспортного

ничного

на Заєць та багато інших.

нам не вигідно возити йо­

ста­ рос­

приміщенні

лиці

слав Семенович ПовідзіОн. бухгалтер Ольга ДмитріВ­

-

це все

Молодіжний

лодь.

на­

канаЛізаЦіЙНИХ споруд Микола

зоелектрозварник

проти.

аргумент

насос­

вич Иовенко. Микола Ва­

перетворилОСя на дачне містечко, немає сенсу: по­

труднощі труднощі

ву лиці Воїнів-інтернаціо­ налістів, 2. Нарешті мо­

Михайлович БеріЗКО, слю­

носити його в Рожни, яке

Попереду новления,

ства,

Станіславович

Набанова.

позаду_

«Вечір» займатиметься організацією дозвілля мо­ лоді. ВІн працюватиме у

водопро­ споруд

каналізаційних

сандрівна

Вимогу громадськосТІ винести подалі від мі­

_

несуть

них станцій Зінаїда Олек­

дешево.

плану

МОJlОдlжниА центр_

Шальневич. начальник це­

очищення

обходиться

не

одержували

зацlйиого

':"

службу по людей чи­

начальник цеху відних очисних

використовувати.

далеко

А зараз розкажіть, будь ласка, що являє собою

стою і якісною водою. Це

давно назріла необхідність повторно

ми

ту _ Але

я хочу кращих

сумліННО

своЮ нелегку забезпеченню

зрозумілО.

для технічних

якІ

самого

- Будемо вважати, що всі труднощі орган1-

логічно. За такі серйозні пору­ шення на адміністрацію

промвузла

1

питань,

всюди

ціЮ.. І сьогодні назвати' наших

із

створення

підтримку.

бутову каналізаціЮ, де їх неможливо очистити біо­

стоки

до

центру минув цілий рік. Довелося вирішувати ба­

на­

жих, відданих справі лю­ дей. Варто зауважити, що в будь-яку пору наші слю­ сарі. роблять все·. можли­ ве, щоб якнайшвидше лік­ відувати аварійНу ситуа­

вали.

Ноли жінка опам'ята­ лася. не могла зрозумі­ ти, чому на неї така на­ пасть. Сама виховує двох синів. Ледве зводить нін­

відбиток

Тим ПРИЄМНіше усвідом­

страція

людей.

Л'іНня.

близу Десна, та й адміНі­

стного

Дякую. Для нас це справді подія. Адже від

такоЖ накладають

суттєвий

ти

потужно­

ру.

примі­

житла для

молодіж­

котеки,

особі весь колектив цент­

засобів механізації і паль­

ститут з проханням зроби­ перерахунок

але

відсутність власної'

-

червнв у місті дівльн1сть госп­

ний центр .Вечір~, ство­ рений прн міськкомі ком­ сомолу. Отже, як годить'ся, З • новонародженим. вітаємо його днректора Юрів Гlллера і в його

день

скаржитися.

бази,

ЮВІЛЯРІВ споруд.

б У

1

розрахунковий

незадовільні побутові умо­

що

стрій

них

- З почииає

денному

воДОЮ.

Не

особливо нових чи розши­ рених

порядку

відкритим. Тепер вся на· дІя На промислові піДПри­ ємства. які пові%нні допо­ могти У забезпечеННі лю-

не

ХВИЛЮЄ

що

в

• .N'2 88 (7997)

Ж И тт Я»

КРИМ. 3уАське спо, Т08аРИСТ80 БIJlогlрськог йоиу, IІке О'lОJlІОе ЄІ Дмитрl8иа

БеJlеко,

рекоис

8аJlО одие 3 примlщеиь І СТОСУ8аllО його пl)l, заТI магазин cBeTepaH~ Із с' оБJlа)l,наний І ОфОРМJlеНИI газин ПРИЙНАВ першнх пом Не тlІІЬКИ Із 3уТ. а І s 1 Jlишнlх сlll. Сере)l, них теранн вІйни, престаРlяl но,,1

грома)l,RНИ,

воТни-lн

цlонаJlIСТн, б"нзько )l,80ХС гаТО)l,lтинх MaTeplB.2.JI.!e всІ тІ, хто потреб~осо

;

у_аги.

у магазнн прнlШJl тераии ВедикоТ ВIТ'ІИЗJrRИ НВ.

ФОТО

К.

ДУАчеВlа.

(ФотохровІка

УIІРінфОl


СН О

8

Е

ж И ТТ І»

червня

5

р.

1990

~/././././././/./././/././././/././'/'/'/'//'/'/'/'/////'/'/'/'//'//'/""'''.//////.Н/"'''///.////.//..,7,,.//././/.,,,//.//././//././///.//./././//././/,.//./,/"//',/,/,/,/,/',//,//,//,/,//,//,///,/////,/,//,//,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/Н'/,//,/,/,

~

~

~

~

~

~

~~ ~ .~

~s ~~

~ ~ ~ ~ ~~ ~

s~

~

·S

~ ~

5ЧЕРВНІІ

~

~

§ ~ .~

~

\,.~ ~

~ ~

~

S ~ ~

~ S

~

§S :~

~

.,

~

І~

6 ЧЕРВНІ!

ПРОГРАМА ЦТ

7 ЧЕРВНІ!

-

І ПРОГРАМА ЦТ

~ .~.~ 11~~'~~!J~~It\ОК"меитальио. б.30

120

8 ЧЕРВНІ!

І пРОГРАМА ЦТ

І; ЗО 120 ХВИЛИН.

хв,тии.

го те:lсф,.lЬ'''· сАсим·Ака • . 8.З5 .Із записок провІнцІала •. 850 Виступ пlсенно·lнстру. Документальннй теле.' мента.1ЬНОГО ансамблю

t' ~,"> }' нас н СТ";;ІІ Актон·ква.

фІльм.

910 PTt'"T .Лlкарня на онолиці мl- В . 55 сВаш

,·ТИ.

Х~'~ожнIА

фl.'1ЬМ

те.'('-

внхlд,

9.10 Прем'єра

6.ЗО 120 ХВИЛИИ.

хвилин.

120

Ш

науково-попу·

І

.

!-ІЗО сЛlкарня

~:~~~~x 'J::;'б~~~н;~ва:адка

на околиЦі мІс·

11.00 .Вурда

та • . ХудожнІй телефІльм.

~;;fBae От.,л1'О

:.І І 4 сер,І. 920 .mкаХуРНЯ на ОКОЛНефЦllмIСІ І 9 І 10 серІ!. 111 ·1'\ Ц,' 11":10 . 11".10. ти. дожнІй тел ль.,. 9.ЗО сЛlкарня на околнц м с· 11.30 к.'уб MaHApIBHHKIB. 1111 ._(:~ ~1":lьтФІ:1ЬМ уроком 11.05 5 і 6 серіІ. к~рти,. та •. ХудожнІй телеФІльм . 12.:10 чнаоСв·"нт. епеВIЗlйна служба , .111тяча го;;,lна 3 .Ці... трн вІрнІ а 7 І В серlІ. Н""'цькоl мови ХудожНІй фІльм. 11.2'> Дитяча годинв " уроком 16.00 ТСН. Т".lевlзIЙиа спужба І ~ ~'> К"".", . 1230 Час. Те.,евlзlnна служба аКГ.llйськоt моВн. ИОВІІН. 1'2 'ю Ч~('

;:1

пп

І,.

1;

Те:lеnі:іIАН8

служба

;;r:~',~. 3ем.-іе!

НОВИН,

12.25 КОі1аж

ТСН. ТелевІзІйна ИОВ1ІН.

16.00

служба 12.30 ча~. ТелевІзійна новин .

І" (,n ~~~"H т,>.1евІзІЙка служба :g:~,~ :[ilЬТФіЛЬ~.

~lу:!"чна скарбниця. В .-А.

""царт . СимфонІя но 39. l'і 'і() ФI .1!)~t -- І діТям. сПриго;r" Е.1N'ТlюнІка • . 1 серІя.

.Втеча.

s;

П

ЕЛ-~~~Р';;;і:а:~М' 2 с . p~~g~:.

.Таємниця 6 сВ..

lА.30 ~~~инТелеВIЗlй"а

.

пени дорожнього

служба

19.00 Хвилини поезlr.

17.00 17.45

руху.

дІтям.

~

S ~ ~

~

~

~

S ~ S ~ S ~ ~ "-' S ~

§ § S

~

~I" ІН 'іn '{;'с .

12.30 Футбол.

S '" ~

§

.. ...... ~ , ~

~

~

~

~

S

~ ~

~

~ ~

~

§

НІСТР.

Ху.~ожНIЙ

І ОО П

Ф І

2~ .I, _.·~ СІ' n.'R'~,T,'.'I~H:,,',~J,~JrpaM& 1

....

."

~

~ :5: ~ "-' S S

~

~

S .."

~

'""

~

~

,,' ,

~.

:5:~ ~ ~

нарнс

ПРО сьогоднІшній

нІстр..

ХУДОЖНІй

теле·

2.01 .Марца • . Те.,ефlльм. З.06 ВідгомІн старовини. Му:tНЧflа передача .

13.30

ПРОГРАМА УТ

~ ~g ~~~~~::T ..

цы(г()) трнтру

0.;

Доне

cO.1icTIR

з.о2 шиll і другиll фІльми. Ю.

~~~~~}~lм:а~;IЙ'

служба

Пlонату свІту з фуТболу.

та.. УДОЖНIЙ телефІльм. 11 серІя. Прем'єра.

Час

21,00

НОВИН.

ПРОГРАМА УТ

ВИПУ,СК.

НlIІ! ~К~Rмеи з матемlІ'І'И·

ки.

9.3'> Добрorо вам здоров'я. Щоб рослн здоровнми. 10.05 Конц<,рт молодих виконавцlв. 16.00 Новини. 16.10 Д.1Я дітей. Веселка . 16.40 Говоримо украtнською.

~:T;~~~· B~r;;.C;f~1 Н;:~::~ ~~:g~ И~f д~:~ик~~~~~~'11

лІстом ВІдлом Жеромом): -Новини моди. (перепективний

одяг

телефІльм

(полlцейськнй

ТелевІзІйна служба

І

щасний випадок.

.Вержерак.

Лlкарн1);

18.00 На сесІї Верхо.ної РаАН

(Документальна

новин.

0.40 .Старшиll син.. фІльм . 1 і 2 сеРIІ.

УРСР.

сюжетна програма

20.00 Актуальна камера.

змагаиия з БОРОТЬБи ред жІнок).

про

Верхо.ноі Ра"н

'.

20:10сь':.':.йДОб~~~~;.ф~~~':.: A~~~~: рик Хакс)!!..

,g:tg

ший •. 1 серІя,

Шсня далека й близька. ПРОГРАМА ЦТ .Mr ВНЙШдЛИ з БЛокадни~ : 8.00 Гімнастика. дн в.. окументальнн 815 ФІльм - дІтям. _Сто 11

телефІльм.'

10.50 ~~:ц:~;~ ... таицю •. ФІльм. 11 30 П ' . гgе~~~Фlл~~К:М:::~::~і з вІчнІстю. 11.40 Сеаис повторного телефІ·

20.45 На сесії Верхо.ноі Ра"м УРСР . 1I ПРОГРАМА ЦТ 8.00 tlмиастика. 815 ФІ"ьм І м Я б .. вуНдер;Їи;о:•. ·:: ~е;IЯ.УВ 920 'РlІтмІчна гІмнастика. 17.00 9.50 .Артисти цирку Єрмола-' ЄИИ'. ФI_1ьм- ко;щерт. 17.40 10.35 .Бремекськl музнкантн •. 18.00

рши

А'

>. 2

9.25 Концерт

І

сер я.

пе·

Час. ТелевІзІйна

служба

сШукач

ПРигоД..

Вперше.

23.10 Вал Олександра Малlніслужба на . 0.20 ТСН. Телевlзlйиа служба

Теле-

иовнн.

1020 народна творчість. 16:00 Новини. 16.10 ЛІричнІ мелоДІІ. 16.25 ДИI Велнкобрктаиll

ри~:~:А~~н~~тика.

11 35

~~Ті~~О~Iі~~;~СТРIЧ

12~15 НОВИНИ, . • ]2.30 Для дітей. ХудожнІй те-

~~~~~bM

в

;~~НIІ~е~:fт~че(".."о~lт~~а::

.ВитІвкн пщбе вам

lЗ.40 Доброго

всіх

~

Союзv .РСР П

aH("~ I "".

~:О.l(,ГІЧНIІЙ бум~рнн:' Пу,~"lц"стична ПI"'Гl'd"~ ~ ..,я юнац:r ва . 'Л;"НР"Я на о,'''.,,,,,, ."1"

21.50 22.45

Ху~ОЖНIЙ

14.10

~

.,"", .",.

будЩ лондокськоt

полl-

,(зустрIЧ

Із

рок-музики),

супер-зІркою

ПРQfРАМА ЦТ

11

го театру музнчноl медll.

симфонІчного Кел ..нського

ДОЖН Х

колек

ВДНГ СРСР.

тивlв

КО.

Телелеренлнк

в

проблем НТП. Хто допо.

може с:!,оматологу?

18.00 ТелетурнІр сСонячнl нna-

рнети,.

ПРОГРАМА УТ

гl~1Н(і<:ТИНН !lА5 у не~I.1Ю вранці Інф"р

:::цІЙНО.МУЗlІчн1t Пlюг!'а

1045 Г P,-,БКlн. .Нlч '1<"11," ВИСТАва .rI("Н'НГРН~СI,Ю :Г, 8КА.:1еМі4НОГо Tt'8TJ)\ -11'n "" Ім ПУШКІНИ . R "";'<'1' 1:3.15

дl,я ;lI~:,;;('к~~~'~"~';l'

1-4 45

[}("I.tH

E;~ '(сіЦІ,І:, pa .1.rt)t·rl\'-Tt':\.ltll,'\ . \1У

'1\

·-'0

h~~I:~~~I";,',~'•.':"::, '''~;~''~'~''I<a "РIНТіі\,а

.10 1

.он'""

11~. Т.! ,,11

СамодІяльнІ ху-

На 'добраНIЧ, дІти!

ЛО.1Iт~хні'l

б

І

І

І

~~:~~ ~=I до ::::~БР~~:НIІ в СРСР. програ.,а.

аи~~:. -

Із

ЮГОС.1авlr

11 ПРОГРАМА ЦТ 8.00 На зарядку, ставай! мнЯ комеД ни а '815 Ф.у-ол "вІт" .внживання. (вндри на . бl' V ' ЧемпІонат ' .

нІ ХІЛЛ. (B~~тy~aв~).

~~~~~~~ ~~~~яс;:~х І

.

~b:f:: ~~;~~~вНИ~"',~Frа:..

g::'J;

&

Колумбlr.

9.15

s:

~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~

~ ~~

~

~ _" ~ ~

~

~ ~

~

....'

~

~ ~

§

фl.'ьМ

сьного телебачення: с

на

~ ~

~~Ч~~:I~Н~~;~~Нlr

во иlиостудlй

23.15

~

..,

~

дея.. СПI.'ьие виробннцт·

ХуДUЖНlй

суБТИТІ'ами .ВI.1.1а 'ОРХI,

20.00 Актуальна ка.,ера..

~

~

:s ~

му.

II1.ЗО Сатнричннй об·єктнв.

~

~

Актуал"на камера. Ннй запрошує.

~

S

~

кн иа водІ.. МолодІжна сту~lя • Г"РТ'

ВIНннцький

~

~ ~

~

16.00 Служба СО.1датсьна .

18.00 20.00 20.40 21.00

~

S

!І.ОО !іuаини

9,15 РНТМічна

Ct~.lO І

~

~

21.20 Вlзнт до .llкаря Хтn ,а дожнl колективн Терио· 21.35 спІває КО_1НСНОфВУ' Л пlльськоl обласТІ. lнтеррен.,вма Ірми. р 111.15 Документальний фIЛ"М. 21.45 бо.. .ПершиЙ стрнбок.. Екран заруБІжного фl.1Ь .

8.00 ~1~"o~c;,TB~~' дружбн. Кон8.15 церт самодІяльних ху.

І

• На"'1""'"

Фі:IІ''''''''СТd~''

~а~~~аУіист:~Го;~:::: шro Jr~;:Фr.~~.:ар:~:~ои бе;tПе

цlя. (художнlЯ фІльм про. 17.00 Темп.

цЩ; сСпlває Тlиа Тернер.

теле·

глядачІв.

ШвецІ!.

усіма.

~

~

Н,';Н .

Ч'>"",""~Т ,''':Т'

Збірна БР3:11.1 1\

§~ ~~ Irrrrr.~

~

(ПОРТУГ8 ..,IНI

S S ~

те.'"

~~~Yaє ::::~.::~a,.,. ~I~';,'::: Фvтбо.'

~

:5:~

п ЧЗі/l",~СЬКИЙ .••1.,6(,;).11 не озеро.. Внставз В,, І"

1:;.1.0

Здоров'я.

ВІдповІдІ на лнСТИ

СРСР. Програма англlйсьсягнеННя науково-технlчного прогресу); _Ця ПОЛІ-

на

оркестру 9.05 ~;;~~';,"Фlл~~?"''і!'а;~~:~: 22.20 ~~~f~;fй :Cc':.~K:' , радІО. Т 955 РитмІчна гlм а а Про жlину-акина, 11 проrРАМА Ц 0'25 и стнк . 9.35 ФІльм _ дІТЯм. сШукачl льму. .ДержавннЙ ·кор, 1. ~~=~ppT ВР"'СУРзичного фо. потонулого .,.Іста.. В.ОО ГІмнастика. полновиниа ДОН'. ФІльм 3 . •СхІДниЙ У. 1045 Яка вона _ Гжель" 8 15 сОчІкування руБІж. 2 серІя 11.00 сСлlдамн бременських 11::10 Грає лауреат 11 Всесоюз- . ШалигІна. . ХудожИlй Легка атлетика.' Мlжнаро- 1120 ;узиканТlВ •. МультфІль." ного ко"КУРСУ І.,. С. РафІЛьм з субтнтрамн, . ДНІ змагання. . исфуп дитячого хорео· хманlнова А, Мордасов 11.40 Концерт Черкаського деХОРОВІ твори Ф. ЛукІна. гра чного колектнву, за(перша премІя). ржавиого заслуженого ТенІс. ВlдкритиЯ чемпlо~~~уш~~::'а •. І ансамблю 12.00 Сеанс повториого телефІ· хору УРСР. l\Іу~ьтфIЛьм. "ат ФранцlІ. ньму. сДержавний кор· 10.10 Якщо вам пІсля... 10.55 Концерт Державного ан Ч Т 12.05 Сеанс повторного теле· дон •. ФІльм 4. .Черво. 10.55 Колаж. самблю пІСНІ і танцю Та: 18.30 ас. елевlзlЯнв служба фІльму. сДержавннй коний ПІсоК •. 2 серІя. 11 .00 Вlдеокана!І сСЛIВДРУЖ. тарськоІ АРСР. ~~':.'H (з сурдоперенлардон •. ФІльм 4. сЧерво· 17.00 Спортивне орlєнтуваннв. '14.30РНоIССТIЬя'с'ька ' мова. • . 11.3'> П.рем·єра " 'докvменталь-' ний пІсок., 1 серІя. 21-1 змагання на прнз ного телефІльму .Чужа 19.00 Iнфор.,ацlЙна програма. 16.20 Легка атлетика. МlжнароДержтелерадІо СРСР. 15.00 ВіДеонанал .Радяис"ка душа.. У"япкеарзекРаВ. 1 - 20.00 Вечlр_ диl змагання. 17.15 Що таке ДАРТС? РосІя.. 12.15 Сеаис повторного теле, '\ \ __ . 17.30 Te'lJlc. ВlдкрнтнЯ чемлl0- 17.30 ТенІс. ВІДКІРНТИЙ чеМnIОФі_,ьму . • Державния ко.~ 1і.ОО На перехрестІ ДУМок. нат Францll. иат Фраицl . рдои.. ФІльм 3. сСХIД_ ~ " . ;е:" . о Q< 1В.00 Т:НІ'Ф ВІД:іРИТИЙ чеМПlо· 18.00 Ікформацlйна л~грама. lВ.ЗО Шд знаком сШ •. ЧастиКІІЙ руБІж •. 1 серІя. ~. '!' ~V' " - ' .& и т раиц. 19.30 ВечІрня казка. ка 1. •

\11

Педагогlк" ;ря

спlльниll

\'"

~

'~1 .НІ д~~:~, "РО .. I'IН~.

045 сНе чекали, не гадали. ТелефІльм. 2.'>5 сЩо зкає про кохання ко- 2.05 Пlсия.90. 9.15 ДокумеитальниА теЛе- 9.45 До рlдноІ пІснІ, ДО рlдноl Фільм, землІ. 1105 Д 150 М ПРОГРАМА УТ . о к -РІччя З . КfОПНВ'

(нІчна

гостро-

3доров'я.

та..

~

~

Фі:lh ,\I . 12 і lа ("I~piї . . :l1.00 Час. ТР:"" .• І"ІЙНА " .1\;1<11"

ЧемпІонат світу. СРСР _ зБІрна

РумунlУ.

Навко:/() "вІт'

2.55 Це 6".10. 1\\':10.. 325 На СТI"'на" І 1<.18111"'''' Естра;;на np"rpU\la

~Зто",',~-:;Т'!!в~НГЛіЙСЬКИх ари. ~~ ~:ьа;т:,а~IТЯМ. -Сто пер.,20.45 ~:,сс;с:П верхо._і Ра"м УРСР.

IВ.45 ФуТбол. ЗБІрна

' ~, H;1

22.20 Це було ... було... 22.40 Погляд. 0.25 ТСН. Телевізlilна

в

.Сорок хвилин.

иаш

~ ~

1.00 О . Ге.1Ь"8Н

змІна в травматологІчнІй

детектиВ).

-

~~H':g~~:~HКY~~HopaMa.

ска.

се· 11.00 На сесії Верхо.ноі Ра"н УРСР. 17.00 g~~p ~~~~~~~~нта:~fГЛіЙВ 20.30 На добращч, дlтиl 18.00 На сесІї ВеРХО.НОї Ра,," 20 оо Актуальиа камера. ..-ького те'Іебачення: сКРI: 20.50 На сесІї Верхо.иої Ра"м УРСР.· УРСР. 20.00 Актуальна камера. 20.30 На добраНІЧ. ДІТи! пт()н-фантор. й (гумаНlта20.30 НА добранІч, дІти! Англій. 20.45 На сесІї Верхо8НОЇ РаА М PHO-сПОРТИВНН телекон· 11 ПРОГРАМА ЦТ СЬКИЙ мультфІльм _ВепСР курс); телеФільм сШия. рик Хакслl. УР •

.'ктуа."ь·на камера.

17.55 Земля -

ли?.

СРСР . Програма англlЙського телебачення: сНе·

британцІв):

1$1.10

21.00

на область),

9.20 ПІснІ степового краю. 9.40 МультфІльм сАйболить Бар.,алеЙ.. СРСР. Програма аИГЛIЙсь- 9.55 ФортепІанна музнка. кого телебачення: .Витlв- 15.50 Новини.

~~~~тя

~

21.40 Копаж. новин. 21.45 Врейи Ринг. _Що? Де?' Ко- 21.40 Фlльмн режисера К. КlЙ.

f")a.11'Tv

10.10 П~ивнl сеРАець боЯОВИХ. 15.50 Новини. 16.00 ДНІ ВелиКобританlІ в

17 55

18.00

PO:H\li.ma.

16.40 CiJ'1bCbH8 ГО..1нна.

МеридІани дружби. 11, Мlжкародниt фестrваль

з

РаНШ ..>RИ програма.

КОГО театру

v

15.45 Очевидие _ неймовІрне. 1645 .Весела карусель • . МультфІльм. Випуск 1.

художника.

ggg і~:~:;T ансамблю пІСНІ танцю .Зоря. (Ровенсь·

nпеРIf та ~ . o() НОАНН"

Че","іонаТ~:Вlз~;_

ФО.1ЬКЛОIРУа"л~ен~о: Як;;'

О !ОО іt~ОВТ'~еВI"IЙн" щжб.. 3.зо :~:::;·~::BHK~:PT. КреМЛЬ. 1.10 И~ВИфН. І • ро ес 11 слідчий.. ТелефІльм. 4 серія, Пер-

11.30 12.30 ІЗ 15 14:1.>

Урочисте РІдкриття чем- 16.55 ПО!lітич,,1 Діа,юги.

19.15

ш,'.'

б

:lе~~лье~IЯ з- с~~\~~ИЙ'

....

9.00 Новнни. 9.15 До увагн шкl,,!

~

.."

С.1IДчнА..

;":;ФІ~~:: С~РІЯ

20.00"

§

те.1е-

~, '.} ~~':~~e r;;~~?;::l~ЯЄ :2~~~: Аа маАСТІ>3 б<>!Ться. . () ·1 І ) ТСН Te.lP81~HAHIi с.,\'ж6а Н('IІИJf

18.00 На сесІї

....'

серІУ. ПреМ'єра. ТелевІ'IЙ

фl.1Ь" ФI.1ЬМ 1 день Чехо·с.10ваччини. Фільм. ФІльм 3. ~2 ~() Лl<тvа.1ьне ,нтерв·ю. 0.25 ТСН. Те,'еВlзlйиа служ5а 22.10 К,lуб любителІв опери. 2.2 ї') .Ці ТРИ НіРНі карги.. НОВНН. 23.20 Зустрjч в концертиlй стуX'·.l" ~ ; HIA ФI.1ЬМ . Вперш~ . 0.50 П Ф Те. дІІ Останкlко з І.~ЛЄЮ Гла.

s:

S ~~

21 ОО Час

1 J .00

ПрофацІо

Збlриа Ar .. ""тIИ1l рив Камеруну.

ОлексІ А Кузьмич.

сПриго-

н (, пнн служQа. ов ' ,на сл уж а 18.:10 Уас. ТелевІзІйна служба 19 ОО ~1'·"'ьтфhь". 21.40 ~o,~;:; новни. L" 10 •.1Iкарня на ОКО;'lицl міс. 21.45 _Так 'паие прем ' єр мІ 19.00 сЛlкарня на околицІ .,ІсТ.,· ХУ;!ОЖНІЙ те.,ефі.'ЬМ. НІстр.. Х ДО Ій те-ле: та •. ХУДОЖИlй телефІльм. ,,\ І ti C~Pi! . Пр~м'єра. Фlпьм' фIЛ';М fH 11 І 10 серlІ. Прем'єра. ~I Of) ЧnС Те.1е"ізіАна служба 22.15 А" . 21 .00 Час . Те.'еВІзIЯна служба Н"ВltН ктуаЛьне Інтерв'ю. 21.40 новин. ~I І" .Та". паИе преМ·ЄР.МI. 22 . 25 Празька весна-90. Теле.Так , пане прем·єр-.,І-

§s: ~

І

Т~.lеВlзIRна

о-

КомерцІйний вІ. сиик..

§ І ~ ОО ~~~:~~~~;~. Мб':t~lИе~~!ИА M~,:: 1905 7~;r,.t;а~~~О~':I\~К~;:~IЛ:~: 1740 ~ ..~.ДЛО~Ш:~I;:JадН~ЦК~ЯТ~ИИ;ЮI ~сетр~яр: ~g:gg ~Ш=:Х~Н~ ~~T"o':.~~":ЦI МіС8 ~ ~

лроп

~

РитмІ'lна гІ"настн'щ

Н.4'> Тираж .CnOrT.lOT(J, 9.00 З РАНКУ ~РА"вСИЬКО. 10.00 На с"уж,А ,тчи~н'

(lтвЛlЯ.

tcmeham-початкіВцям.

І 18.ЗО Час. ТелеВІзІйна

сБоУ МІсцевого значення •.

16.35 ФІльм -

815

12.00 Партнер.

Якщо ва" пІсля... Поради чеМПlоиlв спор.

Всесоюзиого кокиурсу НОВИИ. теперадl0програм 3 без- 19.00 В майстерні

17 . ЗО ~~і:;~':,ь~И~ов~ уроком'

11 .3 0 . )

16.15 Науковий вісник,

служба с.1ужба

1600 ~~~ин~елеВIЗllІна 16.15 ПередаЧІ _ Ilризерн

моден.

~

~ S

А . ОО Спорт ;\.lН нс;Х

g:~~ W~~,~' I;~~~ І Червень 11 серІя.

ЧЕРВНЯ

І ПРОГРАМА ЦУ

8.30 Му.1ьтфl.1ЬМ. '10.05 .ЛlКАРНЯ на околнцl мІ,,· В.40 ... ;:Іс. ІІІІстнадцяти І' стар· та •. ХудожнІй телеФІльм

сРадуниця. м. РязанІ .

.артисте •.

Олена Ласько.

ПРОГРАМА ЦТ

8:Ю ~o"~~є"p:y :~~~:.;'::=л~~~: 6.ЗО

10

9 ЧЕРВНІІ

І ПРОГРАМА ЦТ

~ ~ ~ ~ ~

_Прнватне ЖИТТЯ,. Хро·

жнlй Фl_,ьм 3 субтитrа"н.

10.55 Кlиопуб.llцистнна союз. пу6~1 ПреМ'ара

~~~~:~;'a.~;'H~ГO

телефІ.

льму сВ ІМ'я І на блаro. .

~

~

~

~

~

....'

~

~

..,

S ~ ~

~

..' ~

~ ~

11.25 Робн з намн. робн. як МИ. роби краще за нас. 12.25 .Враво. А.1ьвер .'!оЛlш..

~ S

14 оо Земля ТРІІВОГИ нашоr . .ГреБЛЯ.. ДОК~' .. ента.'h

.,

ХудожНІй фl.,ьМ. Влерше.

НИЙ фІльм.

14.20 Колаж . 14.30 ВlдеокаН8.1

РОСІя. .

.Ра~янсьна

7 оо ПJlанетв.

МI"'''''I'nДНА І. IІрограма. 18.00, Танцює. сГор.щь •. ' 18.30 ВеЧІрня назка.

.,

~

~

~

~

~

~

~ :~ ~ ~

~

;;; ~~~~;~T;;:~~: ,.'.,," ·~.i~:...:;I~.:' ::: ~i~;:;::;:~:~:;;'~ ::: ~ti~~~~ ~.~ ;~::~~:.~;;.=; ::: ~~~~~~~~;;~~ ~s~

§

19.00

~: ~ S ~

~

~

111.30 Час.

ИОВИН

ТелевІзІйна служба (3

f~ф~рмац!йиа програма." у перервІ ня казка.

ня казка.

"

сурдолерекла-

20.00 Вечlр-

,,(.,

КВИТОН ДО 'таnії

~

ВІдкритий чемпІонат Фра. нцlІ.

21.40 22.45

пДОIДМ)·З· наком сШ.. Частн-

:;'~.Jiол. ЧемпІонат свІту. ЗАбірНР~1 Італll вст

,ОШТУ~

.

дома...

нІй теЛефІЛЬМ. Прем'ара.

~ ~ ~

~

.

~.

~ ~ ~ ~

:~К~~:~~~УЗІ.. ХУАож-

~

~

~ ~

,,~

22.40

ВIДКРИТИn чеМDlо .

§

~ ~

~~

зБІрна

~~::C: A~~:~~iH~~IMY .бо~~::тО~

~ ~

~ ~

-

дом).

21.40 Теиlс.

~ ~ § § ~ ~ ~

~ ~

~

~ ~

Мал . Б . Горбачевсьного.

..... ~ ~

~

.

~ ~

'!и.l//ЙN~~/П""іІ//іІ'////////////'//'/'/-'////-'h;/////,;/////.////////J/./././///////'Н~/НХІ'/'А'N;АІІіУ-,..н.rf»-'-'-"./.h~///////hA .,/".///'///.Ь'У/НН·,//////'/////·"


стор.

4

червня

5

1990

р.

«Н О В Е

Дисципліна ВідповідаJlьніСТь

І

Ь'

•••••••••••

-Е -

ІІ.ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ:

Червоне

Жовте

~

«Спефалістом класу»

Настало

вирушають

стовп.

що

варто допустити наи­ менше порушення од­ разу ж виникне шляхово­

транспортна прииладів.

пригода.

колИ

ся

1

недотри­

руху

призводить

СУМ.них

наслідиів.

навеt:ти

чимало.

Таи,

ТИМИ,

Ще

один

би

в

на ве­

правила

пове,

вулиці.

контро­

чітие

виионання

Очевидно.

немає рації

розповідати

що

найменше

поо

нехту­

Димитрова

доводитьt:я

за­

за­ кон­

Так, учень НіВСЬиої

дом, був неуважним і опи­

цьому

з

тран­

ЗіТИНувся

З

нився

Багатьох чин

штовхає

Нині

вирішив

над

на зло­

чи

оковита.

вони

80

щодня

життя.

і

від

дальності.

l{ИЇВСЬКіЙ

і

завис

на

Сідаю­

кермо

з

безпека

ЙОГО

доля

нІй.

по­

х·ор.

ченням

вався його керівник

струментами тощо. завдяии

допомозі

ін­

Однак

Надзвичайно

Левчук

радгос­

Але

одного.

лишилося

минулому.

ансамблі,

змінився' ін­

стрували

в

Невпізнанно

школу

інструментами

хвилю­

діти не

Потім.

ЗміНЮЮЧИ

виходили

дуети,

майстер-

них

і

тини уираїнськ()їнародної творчості у виконанні фольилорного ансамблю (иерівник В. М, Мимрик). Веселий настрій створювали виступи ансамБЛіВ ложиарів (Василь Панченио, Станіслав Доро: шенно. Олена Харчук.

Світлана Харчук. сандр Желобков. Мойсеєнно,

нии

лю домристів під

репертуар.

Звучали

авторів.

не.

і

чеиає

школа.

набли· школи ввійти незва­

труднощі.

зарубіжна

росій­

радянська

класика.

Але

найбільше місце було віД­ ведено українським народ­ ним. мелодіям. Ось зал, затамувавши

рік

подих.

насолоджується

'VIрлодієlO

марно .

"f{иївськог()

В. І.

РОХОВСЬНОї,

ансамблю ко,

Валентина

ного

по­

на

чіткого

правил

виионання

руху.

М. інспектор

відпові-

ГРАБОВИЯ, державтоінС­

пекції райвідділу внут­ рішніх справ. старший міліЦії .

не-

Вонн приводять в порядок кабінетн поліклініки, вн­ конують ДРібний ремонт. Юнакн та дівчата на практиці пізнають азн майбутиіх бу дівельних спеціальностей і роблять ДОбру справу для всієї

з

часом

але

нагромаджуються

«непрнємності»:

щілини

між рамами, обіДРаний лі­ нолеум, облуплена фарба на стінах. Добровільне

та

безко­

PHCJDIВe шефство' над на­ НJим

медичним

малечі

маснву.

Щиро

вдячні

оСла сти.

-

Дни

(На

украннском

Та­

,НОВИХ

сил,

вражень

і

нових

музи­ влІтку

яскравих

натхнення.

(Оксана

с.

Гуденко.

Фото автора.

ДЕГТЯР.

Л.

1. 2. 3.

Часник 1 цибуля мають піДВJПЦену поглинання радіоактивних елементІв.

Добре

харчування.

Щоденне ВІІПорожнення, Відварн

насіння

льоиу,

чорносливу.

КрОПИВН.

послаблювалыolx трав.

4.

Інтенсивне пиття,

Краще

частіше

поті тн.

Сокн З фаРбувальнимн Пігмеитамн ний, томатний). Чорноплідна горобина,

терта

завіДуюча

дитячою

ліклінікою.

ЯЗЬІке).

Редактор А, ВОЛОШИНЕНКО.

Газета выодитT с 17 апреля 1937 года. выода:: вторинк. средз, пятницз. субботз.

Броварська

АрукаРВА

по­

свиннну

(вииоград­

і

ПРОДУКТИ

гранати, ізюм. '

(вранці натерти,

см, капусту зні

0.5

птицю.

.

3

здатність Д

М'ясні

М'ясо готуватн: І-й відвар злитн, варнтн до готовності.

бульйои

заJDfТИ водою

АН'fИР АДІАЦIИНОЮ

AI€fv:

І, Морква.

2. Рослинне масло. 3. Сир. 4. Таблетки кальцію.

уверечі з'їсти.

грецькнх горіхів щоденно.

Хрін, '.Іаснвк.

10. 11. 12. 13. 14.

НЕ МОЖНА:

Крупа гречана, вівсяна.

Хлібний

І, Кофе,

квас.

2. 3. 4. 5.

АCJ(орбінова кнслота.

Активоване ванням Ужі).

15. 16.

їсти

виключити.

5.

вугІлля

Вітамін А, не більше

Квадеміт

(по

3

2

рази

Із молочних продуктІв тана,

ГРЕЗІНА,

..---

Овочі і фруктн очищатн до матн не менше :3 пелюсток.

(1- 2 шт.

перед

вжн-

тижнів.

краще

сир,

Холодець, кІстки, кістковий жир.

Вишня,

вершки, сме­

абрикосн, слива.

t,..

Більше всього забруднена яловнчнна. Не рекомендується

шкараЛУПі

на деиь).

мlстнться

їстн

стронцій,

варенІ

яйця, бо

якИЙ

переХОДІ

в БІлок прн варІнні.

масло.

Галцні

сНовая жизнь. орган Броварского городекого комитета Коммунистической партни УкраинЬІ, город­ ского н районного Советов народнЬІХ депутатов Кнев· ской

ді­

продовжується.

Побажаємо юним кантам набратися

музшколи. Фото С . ДЕГТЯРА.

Загублене посвідчення серія А N. 169885 від 5 травня 1 po~, видане ВOЇHy-1нmepн.aцД:oнa""icTY Мазу!>у КОС"ГяIl1'ИНУ JCJаi!JIовнчу Броварським міСЬmlійськкомаroм, вважати кед

Яківні та П учням!

закладом

взяли учні СПТУ-4 разом з майстром г. Я. Демусь.

Онаш­

~ЕОБХІДНО:

6.

днтяча

житлово­

розум

по застережних заходах в умовах ПіДВJПЦеної раДІації для жителів БРСР і УРСР

пасажи­

9. 4-5

п~~ініка

Дарія

відточує

Навчання занінчилося­

Мойсеєнко.

ансамблю

перша на­

житті.

навчання

міла Товстеюю, иерівник І. В. Левчуи), фортеПіан­ Д()І\РНКО.

була

в

тей, а музична душу. Багатьом з них таиож вручені листи-подяии,

ансамб­

Разуваєва,

це

шнола

воиального

Оксана

них

Не залишилися байду­ жими і батьни. які зрозу­ міли , що загальноосвітня

керівни­

(Тетяна

було

за .~:

--------------~-Рекомендації доктора Г ейпа

Редька І. навпаки).

му масиві промвузла,

з

города

..----------------------------------_.. Фольклорний ансамбль Калииівської

8.

зовсім

Юриевич).

учням

хи в навчанні і концертиНі' діяльності. Для багатьох

цтвом педагога Н. А. Го­

ВІтаміни Р, С, В, сік буряка, моркви. червоне внио (3 столові ложки щоденно).

збудована

Багатьом

вручено .грамоти

керівник

музичними

створити

рої.

Олек­ Окса.на

і

на

.7.

Здається,

кар·

лю баяністів (Лариса При­ ма. Іра Лантух, клас

грі

Анатолія Нуракіна, Олени Сподарєвої, Тетяни Кеб­ кал, Інни Блохи. Оисани МоЙсеєнио. пІаністів Іри­ ни КорніЙко, Оисани СІ­

зору

О. М: Ковердяєва), ансамб­

власне

дисциплінова-

лейтенант

давно

потім

сирипці,

у

українських,

на

.

відкрилися

баяні. балалайці. домрі. акордеоні, фортепіано, гі­ тарі, Багатий і різноманіТ­

ність

ських

:v1инув

один

демон-

свою

твори

не

ПіД­

солісти,

бібліотеиу нотної і музич­ ної літератури. А голов­ чого

В.

1.

вели.

пу-иомбінату «Тепличний» чимаnо з цих проблем за­

авто­

рів та пішоходів залежать

ності.

ці

за

кожен

цієї поїздки був невтіш­ ним. На шляху мотоции­ ліст перекинувся. Таиа ж руднянця

професії.

перевозять

винен пам'ятати:

на мотоциклі Ява-З50 иа· литянець Сиок Вячеслав Володимирович. Фінал

СПітиала

культури.

Першим екзамен тримав

А

авто­

проценТів усіх ван­

мобіЛя.

покататися

Чупахіна Юрія ПеТРQВИ­ ча, який. керуючи МОТО' циклом МТ-ІО. не зміг об'їхати огорож)' на вули­

ну

Копоть. присутніх

О. Виноградче­ також соліСТіВ

представниии

тажів і пасажирів.

Добряче хильнувши спирт­ но1'О.

-

Водії

травмовані.

водіїв

нолесами

наймасовішої

О. Г. і його пасажирка загинули, а Пузик і ще пасажир

і

..

Г. а

мобіля.

авто­

мобілем ВАЗ-21 08. вна­ слідок чого водій Душаєв

один

ПіД

року.

клас вої),

школи

смугу

об ' їжджаючи причепом. При

цього

адмі.ністрацїї: проблеми з благоустроєм. забезпе­ музичними

піД­

Треба ска:!ати, вони об­ надійливі. ПРОХОДИВ кон­ церт у сільському бу дин­

нашому

кроки викладачам

ІІЇДСУМКИ

вальсу» Платона Майбо­ роди у виконанні Наталії

який

нещодавно,

класу Рож­

7

середньої

Довгодько Володимир Ми­ колайович їхав велосипе­

зустрічного

бив

шко­

давалися

жаючи

але

і

лі також ,на автотрасі Ки­ їв ._. Прилуки виїхав на спорту. трактор

в

Нелегко

ро.

правилами

травмами

статувати той факт, що подібні випадки трапля­ ються й у населених пунктах Броварщини.

Пузик Василь Олексійо­ вич на власному автомобі­

школа

районі.

концерт.

ПрОИlllOВ

сільська

гибеллю дітей. Як не прик­

цими

кінчується

:!лочи­ був :\атриманиЙ.

музична

перші

музична

перша

це найшвидшого ження будівництва мистецтв, куди має і музична. І все ж,

вання

'Оператив­

с

на

раз

те.

помер.

працівників

Житель

виио­

поведінии

дитяча

Це

тувати

ще

державтоінспекЦії

нець

--

увагу,

ла.

Д.івчаткам

їх.

ЗаміСТЬ того. щоб подаТІ: 1І0терпілому допомогу. віН утік ':3 місця пригоди. І діям

на

хоті\ТJOСЯ

лася

тер'єр школи. Обладнані иласи, встановлені меблі. НеоБХіДНО ще доукомплек­

лювати

НИМ

аспеит.

мені

ЗвіТНИЙ

Восени минулого року селі Калинівці відкри­

в

батьки та дорослі повинні роз' ЯСlІювати хлопчикам і

ВА3-21011. наїхав

завдяки

автомобі­

напідпитку.

ками. Вліт ну в учнів ба­ fqTO вільного часу, і тому

лосипедиста Юрченка Іва· ІІа Михайловича. який вЦ

тільки

за

на шляхах діТ[,ми і підліт­

дінки

поранень

сідає

правил

с. Красилівка автомобілем

тяжких

хто

мотоцикла

нання

житель

Київ· Прилуки

Калинівської днтячої музичної школи.

CiJlbCbKa музична підбиває підсумки

не

Очевидно.

варто посилити ви­

звернути

ДО

с PvcaHoBa СеJlllенюк Ми­ кола' ЮрійОвич на ,!Вто­ трасі

ля ,

який

можна

нещодавно

Хор

взяв­

можуть

кермо трактора.

мання водіями правил без­ пеки

з

20-річ­

на

ховну роботу серед влас­ ників автомототранспорту і Цілеспрямованіше бороти­

розуміЮТ~,

управління господарства

вулиць.

виконкомам селищних Рад району

виробничого

пра­

чям від дня створення організації.

«зупинив­

не

вітає

м. Броварів з ювІлеєм

електричний

насторожувати.

управ­ газового

сердечно

водокана~заЦ)ЙНОГО

хо­

ПухівЦі

огорожу.

ці факти

краї­

правилами

Вони

цівників

криття.

нермом сидять водії. доб­ P~·X~· .

С.

головних

Броварсьного експлуатації

господарства

ши на кузов автомобіля другий поверх і його пере­

ни. обирає подорожі ав­ томобілем. У більшості :\а

:\

для

ся» в одній з осель,

:\JОРЯ. ПОЄД­ нувати приємне :'\ корис­ ним. У періоД віДПУСТКИ знайомиться з ви:mачНимИ

обізнані

в

з

збивши

У

ку. пансіонати. до А той. хто любить

місцями республіки.

і

одній

Тисячі

ііі ДІІ і У бу ДИІІКИ відпочин­

ре

по

роБРОСТі перед святом Пе­ ремоги

літо.

трудівників

Колектив

вищого

спиртного

.N2 88 (7997)

СОНЯЧНІ

зарекомендував

випив

Культурне жummн.

себе водій автомобіЛЯ КАЗ-608 Пилипенко Воло· димир Григорович. Він та­ кож перед тим. як з'яви­ тися до тещі в с. Літии,

= • Зелене = =..._---

Ж И Т Т Я:t

Колектив УПТК тресту еБроварисільбуд. глибоко СПівчу-1

еає

економісту

Голяці

Тrтяні

Миколаївні

3

приводу

ИИМ.

смерті·

її батька.

АДРЕСА

Редактор

РЕДАКЦIJ:

255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. 4_03-76; заступника редактора, відділу партійного життя - 4-04-61; вlдпосіда.~ьиого секретаря, ВІддІлу сільського господарства 4-23-26; вІдділу промисловості і соцfа.~ьИИх питаиь 4-02-92; вlAJl.ілу листІв і масовоТ роботи 4-04-81; віддІлу радіо­ IНформаЦіf 5-13-91. Телефони: 'Редактора

-

Київського обласного упр.МіННА у справах Адреса АрукарНі: КиІIIQU 06&lсть.

видавництв, м. Броварв,

поліграфії і кннжкової вул. Київська, 154.

торгівлі.

А.

ВОЛОШИНЕНК Індекс

6128Е.

Друк офсетний. Обся~ кований

аркуш.

Тираж

ГJримірНИКів.

З а мовлен н я

N. 2705.

15.

#88 1990