Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯ!

ОРГАН

&РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

fas8Ta ••хо._т. , 17

І

Iвlтн.

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

1937

РАД

*

.N9 88 (7375)

*

РОКУ

KOMITET~ НАРОДНИХ

l,yrOMY ~ащуlRlPC­

2

червня ,ца баЗі радгоспу імені Щорса був проведений районний конкурс професІйноУ майстерності

учасників

молодь.

три етапи.

радгоспу іменІ Щорса та ·молода НО­

продемонстру­

муНістка з птахорадгоспу «Семипол­ ківський. ВІра }{руголь. Переможці конкурсу нагороджені почесними грамотами райкому проф­

доїння

що третя

комсомольці

-

Змагання IJpQXодило Споча1!КУ

тваринНН1<И

корів.

частина У

І

його

вали теоретичНі знання. вони рооби­ .~ 1 складали доУльнl апарати. ім еи.Ухали У літнЮ табір. де по­

..'<Jали

. справжню

демонструвавши

майстерність,

високу

спІлки працівників

про­

техніку Ао­

комплексу

кому ЛНСМ

Унии кррІв. ,Прискіпливо оцінювало результати роботи операторів жюрі. до СШJаду

агропромислового

агропромислового

райВИИОНlюму та міськ,

України.

а також пре­

мІями.

Перевівши поголів'я великоУ рогатої худоби на Па-

.

• 'Вої. Г. Бурди. В. Наву-

НИЦТВО м?лока. '!-'ут нал.агоднли ощадливе використання першО! зелеНІ.

Вани зобов'язалися ВИКQIнати програ'му двох рокІв

Учора овочівники радгоспу сВели­ кодимерсьниЙ. першими в районі ІЮЧЩJИ з(іирати урожай ранньоУ ка­ пусти. вирощений у 'відкрнтому грун­

ті.' Вона заАмає площу Переважно

це

15

липня .

ПРИСтУплять

t'jfT сиюньский.. районований у на­

реалізувати

290

до

також

столу

трудя­

тонн ранньоУ капусти. Є всі

можливості для успішного виконання

~ місцевостІ. Ранню капусту ви­ ростив колектив бригади овочівників. де бригадиром Катерина МиколаІвна Недашківська. Через ·кілька днІв до Збирання

вст·ановленоro

завдання.

Літні «квартири. для тварин заздалегІдь і доброт-

віДремонтовано. приведено

рів.

родильне

вІдділення.

в

належний

умовах

цьоroрі1UlOІ

телят. Добре

кормів.

в

профілакторій для

налагоджено і

новон.а- 8 редов-1в'лзал:ьниці

.

До раціонів вводять зменшується витрачання

НинІ

середньодобовий

надій

ня.

. його дотримують.

Нотатки з районного семінару

OIrГИJМальну

лин. всю

др

як

КО.рмови­

друго­

рlllФЮІ галузі З тим, щоб у ниН'}шньому рОЦІ ~а6ез­ печИ'ГИ

твар~нниц'І'ВО

ви­

силосн-у

а

також 1Щр'оваджен-

ПР'огресивних

форм

пращІ.

А. КУПЕЦЬ.

організації

3

ня.

'.IIIIIII

• • ••

• .•••.•.•. . •. •. .•;;.

І ПЕРЕМОЖЦІ

З",АГ АUИЯ

!

рос,.

куну.':

Добре

попрацював

=першому •

тос.те6лОівої маси кукурудзи виготовляти силос. а з

зерна -

праці

рооши-

соціаJIiстичиого змаган-

За.

нологlєю зернової. із лис-

у

,}Сва,ртаЛі нин1ш_

нього року

колектив Ін­

• формацІйно - об ч и с л ю_ І вального центру держста-

корнаж.

З перших дн-ів зеленотистики. ВІн своєчасно зіго конвейєра .необхІДНО. брав і 'fд(ономічно проанз­ IJ10Cтавити

зraслІн

марно-.

лlзував

!

тратству. економно витра-

цанl'

господар­

СЬКОї діяльності всіх

га­

чати кожен кІлограм зе- іі лузей народного господар­ ленІ. 'максимально ВИКОства міста 1 району. а рнстати

для

П1Оповненн~

.

кормо&их запаdв І1'рирод-

. Ні У'І'іІмя.

асультурні па-

семінару

господарств.

працівн!Ики

вl~'ІЮВ'l:д:них служб РАЛО побували на пол.ях pa,ДГOOII.l!в 1мені Щорса.

lменl 60-рliччя' СРСР. .РусанівсЬКИЙ.. де ШИР0ко розгортаються роботи по кормозaroтl!ВJIЯХ. Вра­ ховуючи умо&и нин1шньо­ року. перший у;кіс лю­

ro.

церни тут почащи

раніше.

н.lж 0Вичай'но. У фаЗі оочаlJ'l<У БУТОкізац1ї. а

соиоякJiCними збалаНіСовакими кормами. Треба рІз­ tro П1двИЩRТИ ВИX1IIIt бlinкa та інших ПОЖивних речо­

ку. За П!рнкладом передо­

вии.

вих

злакових культур -- пLц час виходу рослин у труб­

rocnодарс:тв

П'ОТріБНQ

організувати щоб другий р'і'Ч:НИх трав

справу так. укІс багато­ провести до початку жнив. Такий гра­

ня пoclяти кормову на­ пусту. Значну прибавку J(;()PMlbm-ожуть Д;ати піс­ JlЯ~НИВН'l посіви. і їх сл:l.д.

фш 1taC"I1Ь змогу взяти за

ши.РQКО

се:юн ЧОТИрИ менше 70-80 з елЄ'Н ої маси першого УНОСУ

це

Iroристати

укоси. Не процентів люцерни треба ви­

для

цриготУ­

ван.ня С1'Н1а. Вliддаючи пере­

ваги при

цьому

передо­

ВИІМ технологіям. Усе БО­ на fi10Iвинне бути За&Ладе­ не в

clносховища.

Після ози·мини. зібра­ ної оо корм. !Необх1д1ю розм:істнт.и

кукурудзу

в

С'у'Міш'1 з бобовими й хрес­ ТОЦВіТИМИ. 15-20 черв-

пра:кТИК'У,ва1'И.

роблять в

як

радгоспах

«Плос·кlJВськиЙ •. Ьм. Щор­ с.а. «Русані.вськиЙ. та ін­ ших.

НelQбхї:дно п;ід особли­ вий конrтр-оль взяти план­ Taц'i~i КУ'Нуру\!СЗи ОСН()В­ ноУ кормової культури.

Не СЛ:\іД

допускати

гущення посівів. порушення

а

за­

також

оптимальних

Cтp'Qкi-B збирання. внаслі­ ДОК чого зменшується ~CT cy~Y речоВини в силосі. Треба сформувати

піддри-

обсяг

служби якос-

періо-

іРОКУ на

1800 ка:р60ванцІВ Нолектив BJ.Г.кOHaB йо'го на 100.5 процента. УспІшно виконанІ й інші іJЛановl

за РОЗ'витком рослин. опе-

показники.

I1C'l'Ь зелен()lї маси. а при потрe6ri' втручатися в техн'с!Лог1ю загОТ1вель. вносити В неї відповідні '

3 великою радІстю зустрЬі колектив інформаційно - Обчислюв.ального центру держстатисттrn

рати,вно

Учасники

Плановий

дом минулого

тІ. ЛабloРа1rrи в контакт! з аrpoc'лужбами мають вести пост!.йнНІЙ КОнrгроль

кер:l:внИJКИ. головні агро­ номи та ГОЛО'вні Інженери

окремих

ємств.

но.з ВІдповІдним

гaI<YГЬ H~.OГO щдход'У до

opraH13aцlI

також

робіТ G'6ільшився по.рlвня-

СОіВИіЩа. УМІООи І?ОКУ внма-

сем1иар.

до

плановоУ.

інженер

рудзу вирощувати за тех-.

ПOl1',Iйбна ДОJWрінна пере­ будова по всіх наПРЯІМах

ставлення

густоту

[Jlдвищен­

ренню зони обслуговув.а.н-

Г. ІВАНОВ.

ГOJJООІІІИ'М 1fИНІОМ 1 визна­ чає s~ачу твари~ицтва.

робницmва

заВ/дЯКИ

ню проду~тивності

У радгоспі склали чіткий l1P афlн використання КОж- .

ради РАЛО А. В. Березо.сЬКJIЙ СЖ-aGaIf, що У кормовиробницт.ві, SlRе

K()P~, в органІЗаціІ 1 оплаті праці. Для досяг­ нення наміченого необ­ хідио передусім зміни­ ти психологію .керівни­ Ків 1 спеціалістів. Іх

виробів.

ЦЬОГО

І

roJlOBa

Зб~ження

трикотаж-

Досягнут'о

ня тваринНИКів господарства. ного кормового поля і суворо

колек-

тисяч ОІДИНИЦ'ь

. 8 органіозаЦll дівниЦі вийшли переможцями соціалістичного змаган- •

'1"lвeлiь І ОідвищЄНRЯ якос­ ті KOpм.itВ У 1987 poцt.

і

само'вlдданій

них

=ню

шення виробництва, заro­

зaro1flвел.ь

Т

1'И'8 перевиконав програму п'яти м'іс.яц1в на 18

ної з Любав'ю Панасівною Бутунець У траВні ці тру-

за будь-Я'КІИХ умов галузь працювала стабilльно. ви­ С()К'ОПРОдУКтивно? ці пи­ .та:нн.я були в центрі ува­ ги учаскmIOв ~айонноro сеМінару. якнА розглянув C'raH 1 заходи щодо збі:n:ь­

у СТр,уі(турl посІвів 1 ТЄmlоЛ'Огlях вирощу.ванн:я,

ЗаilЩЯКИ

Пр'ацІ передовикj.в

ною Миколаївною Третяк. Євдокії Григорівни Плакси-

ба зробити Д;1DI того. щоб

-

листопа­

7

обладнано

радгоспі складає 11.3 кілогра-

С1І18аХ райсжу не вистачи­ ло Н'Орм'1в. Тож У квітні­ травні х,уд'оба в них була на ГОООДНОМУ пайку. Це. звичайно. lВ'.lдбилося на її продуктивності. Що тре­

В~Иllаючи

до

=AH,цpєєlВ.a. В. Богуш. Г: пункт штучного осіменіння тварин. ветеринарний. ЛисeнJЧИК. на трудових ка­ пункт. лабораторіЮ для визначення якості проДvк' =лендарях я,ких вже ЛЮТИЙ ції. а та:кож молокоблок із холодильною установкою. 1988 РО·КУ.

роджених

ВИРОБНИUТВУ КОРМІВ-ОСОБЛИВУ УВАГУ! В

ll"ятир!їЧ'Ки

порядок

раціональним витрачанням зеленої маси стежать не і= .' !~ тІльки тва.ринник.и,. а й кормовиробн.ичники. ;

М. ЛУКАШ, вачальвик відділу овочівиицтва РАЛО.

весни в сскре.м:их ГОСІЮД;ар­

·виne~а-

=да. доїльн~ обладнання. налагоджено водопостачання. = Ще вагоміших здобут­ Своєчасно підготовлено вигульнІ майданчики для м • ків У працl добилися пе­ но

Значно вищі надої в групах К.ОРіВ операторІв машин-І проти

Всього її вирощено на площі 1 оо гектарів. Планом передбачено до 10

щих

мІсяць

«Заво-. HQIВOЇ З фабрики верхньо­ ВИРоб-І го дитячого 1'рюroтажу.

ма. що на 0.7 кілограма більше. нІж у цей час торІк

городники інших господарст·в району.

гектарів.

На

і лаоооУ. Г. Па'Нтелеймоно-

ного ДоУння Любові Миколаївни ПОЛЯКОВОУ 3 Валентикапусти

ЮВІЛЕЮ

8

совищне УТJPиман.ня. т~аринники радгоспу риць,кий. на 40 проценТІВ збільши.ли денне

Діє зелений конвеЙєр . різнотрав·я. Завдяк.н цьому

поля

врожаю

високоврожайний

-

8

.

молока від 'Норови

3

ДАРУНКИ

.

концентра,ваних

КАПУСТА

ГІДНІ

• • ••

готувалися. врахувавши все до дрібниць.

заступвик завідуючого ві.цдШом КОlllСОМОЛЬСЬКИХ організацій міськкому KOMCOMOJIY.

комплексу.

8

!

Одне слово. до переведення череди на випаси тут під-

О. НАГОРНЮК,

якого увіl)шли працівники зоовlддіnу РАЛО. райкому профспілки npaцlв­ ннків

і

••

3 КОП •

у ЛІТНЬОМУ ТАБОРІ ·=т~анg;~:в~.ннєр~~

міськкому комсомолу. Думка була одностайною. Перше місце присудже­ но досвідченому майстру своє У спра­ ви Галині ПИЛИпівНі ЗаїЦі з радгос­ пу «Літківський •. Друге і третє завоювала молодь: Надія Салата з

'машинного

Ціна

~

року

ЗА ПРОФЕСІ€Ю

Характерно.

*

Субота, 6 червня 1987 року

П' ІТИ РІЧ К 1НАТХНЕННУ ПРА q ЮІ

В. ЖВ1''ІЯ

операТорів

КОМ ~ НІС ТИЧ Н О І ПАР Т 11 ~ КРА ІНИ, ДЕП~ТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

визначати

кор. еКТIf,ви.

воло-

.

=

звістку цро те. що згІд­

Перед. учасниками сем.!нару виcrупив доктор

но з постановою колегlI статистичного .управління

Центральн,ого

=спілки

= на- 8 НиУвської

Сіл;ьськогосподарських ук Із НИЇlВІСЬкого філіалу 8 ласного агрохімі'Чного

іне1'ИТУТУ

області та об­ комітету проф­

його

обслугову-. реможЦjЄМ

в

визнано пе­

соЦіалістич­

вання с·їльс.ьного rocпо-: ному змаганні' за підсум­ Д;арства М. М. Карпусь. • к.ами ,роботи В пе;ршому . На фото: голова ради. ква;рталі. Присуджено

Р АПО

А. В. Березовсь-

=друге місце J·з врученням

кий РОЗПОВjДав учасникам. перехідного вимпел.а.

семінару про

дбaJtливo .lIJDlXи

значимість

ДОГЛЯllYтоі

иасінввків

=чесної

грамоти. 33

По­

пра­

Ді-, ЦіВНИкам вручено премії.

багато-

. рі'ІІІИХ rrpaв.

Текст 1 фото

·Г. ПЕТРОВОІ.

Л.

!

СУБ ОТЕ НКО,

секретар партійиОі ор-

ганізаціі.


*

2 стор.

1987

б червня

ро"у 888888 • •8 - 8 . 8' .н о в Е

Jf'

Ж И Т Т

88 • • 8.88.88888 . . . 8 • • 8.8.8.8 . . . . . 8 8 . _ . _• • • 8І '

у

в тресТі «Бровари­ промжнтлоБУД1> Є проб­

резолюції ХХ З'ЇЗ­

'ду ВЛКСМ відзнача­ лося, що повіЛЬНО до­ лаєтЬСЯ застій, інерт­ ніСТЬ в культурно-масо­ вій роБОТі, у впровад­

жеННІ форм якl

б

Від!повLДали

мірою

роботи

з

зі

дозвілля,

пи'Там молоді. ною

лема з закупilвлею ра­ діоцриймачів, то в ін­ ших їх не ви,дають

складу

або

монтують

ЙШЛИ

за­

Це пов­

ті,

не

ре­

котрі

з ладу.

недопустимо

І те,

ви­

ЗОRсі'М що 8

в

гуртожитках

трес­

тІв «Броварипромжнт­ лоБУД., «БроваwсілЬ­ буд., заводУ алюмі'Нієвих БУДІКонс:rрукцій,

ди

ПМК УкоопспІлни. Не при'дtляєтьс:я увага ФіЗКУ.1IJbтурl і спорту' в гуртожитках ПМК-5,

ри,

стосується

б, не

складно,

уже

тим

як

більше.

цем

ГУРТОЖИТК(lХ

заводів

торговельного

машино­

'бу,дування, хлібозаво­ ду, де мешкає багато молоДі, люд-ей читаю­ чих, В бібліотеках на­ Л'1'Чуєтьсяблизько 50

Зрозуміло.

книг.

що в таких заходах бе­

Лише

ре учас:гь дуже незнач­

це

молоДі.

рені

де-не-де

і діют:ь

клуби

характер­

за

ство­

гуртки

та

інтересами.

но для тресту «Брова­ РИСільбуд.. ПМК,5.

п/4цприемств,

А пропаганда рі.; шень з'їздів, Пленумів

JFtB недоліки в органі­ зації культурно-масо·

зводиться

вої

страції

до

Багато

демон­

вирізок

з

та

керівНИКіВ виховате­

спортивно!

ро­

боти поясиюють відсут­ ністю вЩпОВіДНОЇ бази. Зручна причина. Та в

га­

зет, інформаційних по­ вtдомлень. У кімнатах гуртожитків

трестів

місті

є

uрик,лади

ство­

«Броварисіл ІЬ б У Д1> і «Броварип.ромж итл 0буд., СПТУ-4, ПМК-5

рення

відсутні

л.ї.в у пrдшефних ШИ!D­ лах. Саме так зробили

ТОЧКИ!

навіть

мешканцями гур­

тожитків оренди

радіо­

Причому,

мІс­

проживання

не

Я'КЩО

власної бази,

спортивних

за­

шиноремонтного

ДУ,

хлібозаводу.

З(lВО­

Стали

ніколи,

з'їзді

ВЛКСМ,

муністиЧНОї

Практично в усіх гуртожитках міста ви­ хіДНІ вихователів пл-а­

CnРЯМСАВана

раз так силити

ХХ

робота

повин­

і

форму­

ливіше

міськкому

культурно-

зробле­

ради

ВТВР

цІєї

М.

д.

ІнженернопраЦіВНИКіВ.

Особливо низькою активнІсть

була

молодих

спе­

ціалістів. Ось чо~у такою актуальною

виявилася

Пjропозицш школу

організувати

молодого

раціона­

лІзатора. ВиступаЮЧі під­ дали критиці і

смі­

занадто

затягнуті строки розглядУ і

до­

вцровадження

поданих

раЦПРОПОЗИЦіЙ.

метою

оперативного

дання

допомоги

було

секретар

З

більш

на­

авторам

вирІшено

С1'ворити

~игадУ, Яіка б контролю­

комсо­

вала

молу.

хід реалlзац1і

вина­

ходів.

----------------------------------------------Минуло ЧO'Nl,ри місяці, • проте побажання так і заЕКОНОМІЧНІ • • лишилися на папері. Що-

ВИХОВУВАТИ ПАТРІОТІВ· ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ

=

ПРОФІЛІ

ПРОКАТУ. правда,

:•

8 : • •

ди

рсзглядаЛа

1

наша

партія завж·

розглядає

як єдине

ціле. А формування в радянських лю­ дей високих морально-політичних якостей, готовності по першому ЗОВУ

стати на захист завоювань Жовтня це

кровна справа

мольських

па.ртіЙних,

органів,

-

комсо

громадських

ор­

ганізацій І ТРУДових ко.лектИВів. Про те,

як _втілюються

всі

ЦІ

завдання

в

практику життя, йшла мова на наУК0' во-практичній конференції, учасники якої активно обговорювали пи­ тання «АктуальнІ проблеми вій­ ськово-патріотичного й інтернаціональ ного виховання в свіТЛі рішень ХХУІІ з'їзду КПРС і ХХ з'їзду ВЛКСМ». Виступаючи з доповіддю по даному питанню, голова науково-методичної ради обласної організації товариства «Знання:.>

О. на

кандидат

Історичних

наук

д. Зубалій конкретно зупини.вся зростаючій ролі віЙськово·патріо

ТI1ЧНОГО

та

інтернаціонального

вихо­

вання трудівникІв і особливо молоді. Адже ті, хто народився в повоєнні ро­

НИ, тіЛЬКи з книг, розповідей знають про суворі роки революційної БОроть­ би нашого народу, Велику Вітчизня

ну вІйНу з

фашизмьм,

нелегкий

час

Відбудови народного господарства. Тому кожному юнаку і дівчині слід уСВіДОМЛЮвати ту високу відповідаль

Ііість, яка лягає на них за майбутнє нашої країни. Вони повинні бути гід­ ними

спадкоємцями

славних

ційних, бойових і трудових своїх батькІв і дідів.

револю­

традицій

Розповідаючи про роботу ПО форму ,ваllНЮ в молоді переконань патріотів­ інтернаціоналістів, лектор міської ор­

ганізації_ ТОіВариства .Знання. М. А. Говорушко вказав на ряд заходів, про­ ведених в Броварах. Вони зокрема підпорядковані вихованню в юна'ків і дівчат чіт.кої класової позицlI, висо­ кої політичної шмьності, гордості за своє місто і непримиренність до бур­ жуазної іДеології. святкові паради, мІтинги, зустрічІ молоді з ветеранами війНІ! і працІ сприяють закріпленню в юних гро:мадян нашого :міста і ра­ йону ПОЧУТ',іі причетиості й ВіДПОВі-

зроблено після переходу

колективу фабрики на ро-

:• налІза.тора. І хоча вже ро~блено конкретну : програму, розраховану на

ОРГАНІЗАЦІІ ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ.: . • ВійськоВOt-патріотичне й інтернаціо ВИlXовання

буде

: боту у нових економіЧНИХ • умовах. Складніше із • ШКОЛОЮ молодого раціо-

3 НАУКОВО-ПРАКТИЧНО} КОНФЕРЕНЦІІ МІСЬКОІ:8

нальне

останнє

• 30

даЛЬНОсті за героічне минуле нашого 8 на.роду, прагиення примножу,вати йо- •

годин

навчання,

тут

8 насамперед

повинна бути зацііКавленість і з боку

ГО'Велику роботу в цьому напрямі ве

комітету комсомолу. А П якраз і не відчувається.

: дуть ради ветеранів, первиннІ оргаНі- : зації ДТСААФ заводів порошкової 8

ЧО'іИРН

міся-

сіл Требухова, ВелШ<ої Димерки-, се- 8

8 шень. І все ж мені

вже

тичному та інтернаціональному вихо· : •

: творчий паспорт lНженер• НО - технічного праціВНИ' : ка., КУДJ;l буде внесено

металургії, торговельного дування, д~евообробного

Звичайно,

машинобу- 8 комБІнату,:

цL не такий строк, щоб чекати, великих. зру-

ляща міського т.ипу Калити.: МИКОЛа Адамович вl,дзначив також • актИlШУ роботу по вLйськово-патріо· 8

8

ванню міського будинку пІонерів, кпу·.

На стаНі «600» Ному·

8

показали

сособистий

соцзобов язання кожно~

foнаго

бу .CnІдопит Великого подвигу., му- : нарського металурГіЙ-НОГО: зею героїзму юних школи .N2 2 8 комбінаrrу останні'м час.ом • , клубу інтернаціональної дружби. : оовоєно 'випуск кількох: • вИ'Дів еконоМічних профі-. Однак не слl:д заспокоюватися до- 8 лm прокату, які, не ви- 8

по раціоналізаторській

ванні підрОстаючого покоління є ще чимало недолікІв. На це зокрема вка-

нятку злободеннІ питання під особистим контро-

боті. На зборах і

на

недостат-

шувалося і роботі ній гла<;:ност в. .

пеРВИННОl

органіЗ~Ці~

=ВТВР. Тепер же в ~:OK позитивні тендеНЦІІ, повести наполег- 8 ки при використанні да- 8 ному цеху є свій кут ~~BY БОРОТЬБу з Формалізмо,м у цій 8 ли' народному господар- =раціоналізатора. живІй важливій справі. Адже у ВИХО- : СТ8У багатомiJLьЙОННИЙ 8 ТРJlмаючи всі без висягнутим.

Нео.бхщ~о далі розвивати: магаючи наступної оброб-

8 8

прибуток

зав у своєму виступі війсьиовий КО-.

місар району В. М. Поліщук.

Робота в

• . •

умовах дер-. лем

: жаlВН~ro прийма!lНЯ про-: В окремих школах, трудових колек· : дyкlЦlI І обов язко.вого : тивах заходи вІйськово-патріотичного. 100-процентного викон~=- • спрямування приурочують тІльки до. НЯ договірних зобов -. СВЯТ. В той же час забувають, що цю : зань поставил~ пе~ед H~';:- : роботу потрібно ,вести цілеспрямова- • TaIiiгa::iM~~~~ З:Г~~і ~ • но і систематично Чомусь упустили : старший }юнтр~лер Л. В.: 3 виду урочистІ проводив армІю в : Малахова і представник; Заворичах, ПухІвці, МокреЦі та де-. держприймання Г. В. Фо_ 8 яких Інших .. селах району... : мІн на ділЬЮЩjі трубних: Про геРОlЗМ і мужність ВО1Нів, які 8 заготовок; внизу _ пра- 8 виконували свій інтернаціональний 8 цює стан «6001> • сбов'язок ~ Афганістані, та про сьоФото Р .. АзріЄЛJl. : годніШню- ух роботу З підлітками роз-. (ФотnхроніКR РАТАУ) 8 повів член клубу воїніВ-інтернаціона- 8 ' . - 8

=

.'Іістів Анатолій Кориняк.

Пра:ці-ВНИІКміськоro будинку піоне-

рів В, І. Дем'яненко

= 8

присвятив свій 8 виступ проблемам майстерності в піД- : готовці лекторів по вНіськово-патріОо 8 тичному вихованню. : Чимало актуальни.х проблем було. • порушено у виступах іиших товари- : шів. • На ко.нфереНЦіІ виступив зав. BiДДl- : лом пропагa.ндJf і агlта,цlI мІсьикому • Компартії УкраІни П. Ф. Ма'Каренко. : В. ОСНІЦЬКИЯ, 8 вІдповІд&JIыІнй секретар міськоі 8 орrанізац1ї товариства с3ваввя.. !

:8

: • .: • • : • : • : • 8

головний

фаБРики

разом

в.

з

інженер

І. Бобі'КОВ

головою ради

організації

ВТВР М. д.

впро­

Ії

виплачується

ви­

нагорода. Звичайно, і ра­ ніше на фабриЦІ не зав­ жди вкладалися в цІ строки. На жаль, після конференції, яка засуди­ ла подібну пра,ктику, роз­ гляд іЦокументів на МО­ дернізацІю обоРОТНQі ма.! ЦІИНИ виробництва НДР, яку

зацропонували налад­

чик С.

В.

Філинський та

слюса,р:ремонтШіК

ре­

ботою

П. ЛИПКО, другий

головою

автору

після

\розробки

так і серед технічних

'впроваджувати

прогресивні форми звіЛл'Я молоді,

скла·

мІсяць

вадження

монтно,механічного

комсо­

роботу,

тут

через

Бабичем. Так, порівняно з 1985 роком вІдчуває­ ться деякий застій твор­ чої думки як иа мІсцях - у цехах підприємства,

організацій

Ж>-масову

яке

органІзації

иа виховну та КУЛЬТУР­

рад гуртожи.тків. Іні­ ціативно вони діють лише в трестах .Бро­ ваРИСільбуд., • Брова­ рипромжитлобуд:.>, на заводі порошкової ме­ талургі'і, де ПОМітний їх вплив на IЮліТИко­ і

amлив

неблагополучне

звІтний період, ,ний

неоБХI,дНО по­

мольських

'І1Ри­

лося, СВіДЧИ'В аналіз ді­ яльності організації за

вання активної життє­ вої позИЦ1l учасників p-е;ВОЛЮЦіЙНОГО онов­ лення життя. Тому за­

нуктгься в, суботу і не­ дІлю. ТоБТо тоді, коли необхідність організо­ ваного Дозвілля зро­ стає. Вимагає більщої

виховну

Про

тут

моралі

на

фабрики

дитячого

становище,

на бути ПЇіДП'Орядкова­ на єдиній меті Би­ хова'Нню її в дусі ко-

плаСТІмас.

і

на

1

котажу.

ДНЯ.

креслювалось

заводів будіконструкцій,

aKT~HOCTi

раціоналІзаторів

110трібна IJJeреБУДОіВа. Робота з молоддю, під­

довгобудами спортивні майданчики біля гурто­

житків 8'ельних

як

винахідників

верхнього

вимогам

С!ЬоroднІшнього

шахово-шаШКОВI

Особливо

аналіз за

Зараз,

вариства

культурно­

вщтювіДа€

близнюки. В них пе­ рetдбачені 6есilди, лек~

частина

НапрИКІнцІ сІчня відбу­ лася звітно - виборна кОн­ ференцІя первинної орга­ нІзації Всесоюзного то·

СПТУ4.

робота

ЧИСЛОМ, .

СЛІД ПЕ~ЕБУДОВУВАТИ ТРИКОТАЖНИ­ КАМ РОБОТУ ПО РАЦІОНАЛl3АЦІІ І ВИНАХІДНИЦТВУ

комбінату.

тюказав

масона

ються з рсжу в рік і схожі між собою, ЯК

,на

гур·

можна СК2.загуртожитки

перевірок,

перепису­

турніри.

і

ДОКу.

и

хователів не зайнята ПОШУіками нових форм і методів роботи. На,в­

щіЇ.

стосується

".".

І УМІНН'Я/М

змаган­

кімнату.

ПМК-5.

фікованими кадрами. Однак більшість ви­

rnлани

кращу

Чого не ти про

що майже всі BOH~ УКОМlПлектоваНі кваЛl·

паки.

на

будівного

організуват~ так

організації

соціалістичного

ня

І

аіКТИ8НУ

коН'Стру~l.й, порошко­ вої металургії, заводо­

по'н.ад три тисячі KO~­ сомольці:в і молоді Ю­ ком до 30 роКіВ. Зда­ роботу

беруть

участь

-

_ ... "

"."."

про­

тожитків ПДБП-2, за­ водів аЩОМіНіЄВИХ буд­

особли­

во за місц'ем прожи­ ваннЯ. У 18 гур-тожит­ ках Броварів мешкає

валосЯ

інІЦіаторами

ведення вечорів в1діПо­ ЧИНКУ для 'молоді, ви­ іздів У столичні теат­

Це

МОЛОМЮ У

нашомУ -місті,

є

-

.-

ІаРС .' ·SAУКОJЮ-ТЕХНІЧНИИ ПРОl'PEС

масову роботу. Тут ра­

цеху

Л. М. ДІамант, тривав т.ри мІсяцІ. Пояснюєть­ ся це необхідністю пиль­ них

спостережень

за

,ро­

'машини.

Що робиться зараз в колективі для того, аби Пl,днести

дух

новаторства

серед

праці~никlв

і

самим

досягти

5

них рубежі.в· по

створен-

ню раціоналJ>НОГО економі'і ці?

в

тим

запланова­

ХІІ

По-перше,

JI'ЯТ

-

оголоше

заг~льнОФа6ричне соціалІ­ стичне змагання з цим де­ візом. Зазначено т~к.ож тематику «вузьких. мlЯUo,

що нараховує Один з них -

сування

пу,Нкти. сПристо­

32

для

ланцюгів

одержання жаккардовн.х

нарТ до плосl\OВ'яззльного автомата виробництва

-

НДР.

було

винесено

на тематичний KOHKY~, В

найкоротші строки з'ЦD~ завданням !Успішно FP.pa-

вилися

заслужений

ра­

ціоналlзаТDiР 'урср,

гадир

бри·

слюса,рів-реlt'!ОJlТ­

никІв

відділу

головного

ме1GЗ.ніка М. П. Бобко та

майстер

діЛЬНИЦі

-капlт~-:

льного ремонту О. М. !іІО' тапемо,

Здавалося б, думай, шу­ кай твориl Але з.вернемо­

ся до цифр. Якщо за 5 мі­

СЯЦіВ -минулого року було подано 46 рацпропозицій, впроваджено іх 38 з евОо

номічним ефектом понад 11,5 тисячі карбованці.в, то за цей же період ни­ нішнього lЮКазни:кив1дПа­

відно становлять 28 і 23 з

передбачуваним

мічним ефектом

еконо­

карбованців. Слід зауважити, раз

тисяч

10

що за·

колективу вже ие так

суворо доводяться і чис­ ло учасників, і кількІсть рацпропозицій. Але еко­ номічИИЙ ефект, як і ра­ ніше, планується від до­ сягнутого. А це значить,

що

тисячі карбован­

60,9

ців,

записаних

на

раху­

нок раціонального

ДУ економі! ку,

вже

фон­

минулого

не

ро­

задовОльня­

цїі Л. К. Печу-рою сп ро­

ють I!Шнішніх вимог. От­ же, в 1987 році ця циф­ ра повинна зрости до 110 тиеяч карбованціВ. На­

зауваження,

скільки буде складно цьо­ ГО добитися, може зрозу­

Бабичем та старшим

ін'

женером по jраціоналіза­

!;тували

деякі

на зБОР~Х.

собі тои

ботою

не

KP~~~::~

висл

Але

~aкт,

сам

що

керіВНИків

задоволені

по

~

рад

окремі

рядові чл-ени, насторо­ жує. Це ще раз переко-

нує, ЩО відсутність гласності призводить до всІ-

ляних

непорозуМіНЬ.

рони

зуміють,

Вірwrьcя, що обидві-c-ro-

нарешті,

знайти спільну мову. Для

цього

багато

сумлінно

не треба:

·ВИКОНУВ8ТИ до-

ручену справу, чітко дотримуватися

правил ними

після

та

встаНOIВJIених

інструкцій; А

передбачається,

що

подання' раціона-

лізаторсько'і

пропозиції

розгляд П на доцільність

!! триватиме 15 Діб. А вже

міти навіть людина необі­

знана. Не заставиш же людину якось настроіти­ ся

на

хвн-лю

натхнеНня

...

Але й для песимізму, вва­

жаю, також немає пl,дстав.

Нацрикnа.д, той же М. П .

Бобко разом із старшим поміЧНИКОМ майстра цеху N! 3, досвl,дченим раціо­

налізатором І. ським

Г. Полон­

впровадили

системну

дво­

каретку.

В ре­

зультаті проду,ктивНіСТЬ машини, иа якій В'я*уть

рейтузи, раза.

зроСла

Тільк.и

ція за

ця

в

пonереднІми

рахунками, принесе рицІ до

7

1,6

пропози­

під­

фаб­

тисяч карбован­

ціВ економічного

еФекту.

Н. ~~ЕР"1JЕЙRО,


•••••••5.5 _ _. ._ _ _. . .NI...._........._ . . ._ 5••• _ . . . . .; "Н О В Е Кожеи день птахорадгоспу

у жвm

КОЛeRТиву

.СемвпоЛКівськИЙ.,

иовоствореноro

JlКИЙ

ОЧОЛЮЄ

Во­

лодимвр Дмитрович Кудренко, приносить приємкізмі­ ви, д0С5рl результати.

КІЛЬКА

рядова.

ЛЮДИ

Як буде

одержало

не

назву

строк

Мене

виправи·

новн,ми

стооривши

умови,

ві!Д­

пи

на краще

вищно ,на молочнотоварній що

ПОВСЮДИ.

вnaJllOB

настрІй,

з " ЯННМ

СЯ доярки,

Перше,

-

око,

то

це

трудили­

механІзатори.

В Іхцlй рОботІ стало бlль­

ЦМl вогнику,. .f завзяття, _..eB~Hoc'I1.

-'-

Знаєте,

ro;;o

пер

немає

цієї

;від

того,

JU(

- І ЯК1' ж надої у вас, Катерино Гнатівно? - ЩоДjНЯ здаю 540 кl­ JIIOгpaт.t'iB (з 45 корІв гру­

неможлW80.

фермІ

зацІ­

мІ.

просто

змІни

БІльше

роопо8l!дь

залежить

яки­

цьoro

ро­

справи йдУ1'Ь тут. ка фер­

вимогами,

для

пра­

жІнки. Бо знала. що в неї троє Дітей, чоJl'oв\Ік теж працює на цІй же фермІ СЛlосарем. Значить, зарd>lтон сІм'ї повн·lстю

у виробни­ «дІйти. до з

ще

кавила

тахо­

кожнОІ19 колективу

хоч

1957

ку.

кий.). Не снажу, що спо­ дівалася побачити ЩОСЬ на.дрвичаЙ'не. бо за такий ти становище цтзl молока.

одержу,вала.

цююна фермІ 3

.Семиполнl-ВСЬ­

palVoaI

Однак

вl.д

доїться

зараз

одержуючи

зростати.

А

маса

зелена

одер­

стояла

ка

Всі

го­

чека­

зеленІ

ж

Toro

нули

в

з

з

на­

коли

ж,

нареШ'l"1.

зелений

не

за ­

конвей­

тІльки

на

оргa1:Waцlйнlй сторонІ ' справи. Об'єднавши зу­

зац1каВJJJeНlcтю

силля,

жtнкy.

трудівн:ини

радгоспу зробили

У таку пору ранІше я С11nьки молока нІколи

-

щоб саме в

птахо­

на

зростання

дvктивності р,едJНЬодоБО'вl

надої

ЗР'ОСЛИ

користовуючн иупрозан

пос1Ви огІрк1В масОВО вражзлися хворобами, що.

,-

2,4-З,2, або хларокис мІдІ 2,4 'кІлограма на. гектар. Обробляти проти боРОШНИСТОї роси слІд ок­ ремо, бо peКOMeндoBaн.l

призвело до значних втрат

не.без­

хворобою огІркІв

є неспрawкня боprnwниста роса (пероноспо.роз)_ Вра­ ховуючи великиА запас

препарати (бенлат) не можна змІшузати з препа­ ратами

. lифенЦІУ.

мІдІ.

цього року слІд бути готовими до повсюд­

проводять на початку цвІ­

ного П розвитку.

тІння жІночих квІток. Для

я к

Четверте обприскування

3 Б'Е

Р Е

rт и

ПОСІВИ orlpKIB

сходи.

гарні

чисті.

круторогІ.

вІ дно­

пероноспорозу

-

кІлограма. Витрати ро б6чої рідини - 400-600 гекта,р.

щть, використовуючи арце­

рнд - 2,4-З,2 кІлограма на гектар. або ПOnlкарба­ цни 2,4, або цине6 2,4 кІлограма на гектар.

захисту

бактерІозу

посІвІв від

застосовують

сумІш одного з вищезгада ­ них препаратів з хлор-

окисом мід1-2,4 кІлогра­ ма на

гектар.

При

появІ

. захисту

вІд

несllравжньої

борошнистої роси внкорис­ TOBYIOТЬ ридомlл 1,0 кІлограма на гектар. Про­ ти Інших плямистостей

(бактерІоз , антракноо) у бакову сумІш додають (Щрдоську PIдНHY - 8-10 кІлограмІв на гентар по 'мІдному купо.росу. Для захисту вІд бqpoшнистоІ роси в суспензІю ридомl.лу

ратами

гектар,

проти

борошнистоУ пероноспо­

розу додають беRЛат (фук­

дозon)

-

rpaMa

Иа

0,8-1,0

жL'Н1Ка.

Для

цІльної

обробки

(арцерид.

кіло­

гектар.

Втретє посІви ООПРИcJ(у­ JQТb Чере3 '1-1 О .АЩ8, _ff-

всім І

фунгіцидами.

необ-:

до

: ня 1987 року

захистити

811 жИlВИ .

: •

пІсля

18

нула на

Саме

тва-

берез­

в майбут­ І не два душевний

злочин .

шт.()вх­

Кирилівну

змусила

межу

пере­

д,оз>волено.­

продала вона m-влlтра са­ мо' гану. з'наючи. що виго­ товлення й зберігання йо ­ го. продаж заборонено Н1шими

опІків. н<~ми.

рад.янськими

Розплата

не

зако ·

~щ ба ­

оргаНІзацІю

Щоб ' ПРИс : ДО:vJашньої

З початком плодоутво­ рення для боротьби з пля­ мисrocтями

бордоську терв~ами

застосовують

рІдину з 5-7 днІв.

Іи­

пl.цmЛЬНОl

гур~льнl

РОЖНІВ . Н. М:

центної бордоської рідини, • Шморгун, в ~e~1J якт . : виявлен'о 80 ЛІТРіВ само­ вlд,важують 1 ОО граМіВ. ГОННОЇ заквас,ки й самомідного купоросу І розЧИ- : гонН'ИЙ апарат . І в ЦіЬому н.яють у 5 лІтрах , води. В • BНIllaД1l{y самогонниця бу­ Іншому посудІ рооводять. ла покарана з уоlєю су-

1 ОО грамІв СУХО'ГО ~вІжо- : зор1стю: один рік виправ­

створити

вати

я наві'В лиш~ .два при ,

перемішу-. млади.

якІ

СВLДчать

про

• ЬгноруваннlЯ окремо.ю ка­ ванНІ розчин мІдного ку- • тегорією мешкаНЦ.Lв Бропоросу. : варщини вимог антиалкоМ. РУБЕЦЬ, : гольного законодавства.

Держагропрому

УРСР.

її

ЧаСТі

з

в

центр

головнІ

допомагають

про

вирtШУ'В'ати безлІч питань, оов'язаних з організацІєю роботи. її оплатою. побу-

людину­

створюють

д,ля

праці,

дбають

зміцнення дисциплІ­ 1 ПIДВНlЩення вІдповІ­

Г. ПОЛЯКОВА, кореспондент .HoBoro ЖИ'М'я •.

членІв

оп-еративно

уваги

питання

не домогтися бажаних ус­ піхІв у перебуДОвІ.

На фото:

тваринниками

всІ вО'ни взялися за чинниіЙ промисел у

зло­ час.

коли 'в країні триває бо­ ротьба за утвердження 'l1верезого спОС'Обу життя .

16 в4д;но

березня Ц. р. Вlдпо­ 90 і 40 лtrрlв само­

гонно.ї зак'васки виявлено в робі~ниць радтоспу «Бе­ ЛИКОІди.м.ерський. К. І.

Ро'гової та Л .

І ., Ярошен­

щих

одна

доярок

пу К .

з кра­

птахорадгос­

Г. іГрицаЙ.

Фото

UTopa.

-

2З JЮХ»

квlтнл.

«Перепо-

оселІ

мешкаНІКИ

у

Богданівк.и

-

неНІІЮ

л'ітрl,В

К. С.

,Рома­

власниЦІ

двох

сивушного

дурма ­

ну й дІючого самогонного апарата .

4 травня. Список само­ r.oННИIКI,в поповнює Н . М , Манойленко з Мо.креця. в

БІНІ

хуванням 20 процентІв зароБІтку в до.JC(Щ держа­ ви . Недаремно нажуть: ск'шки тись. та

ДИ'l1Ь ...

ниточЦі кІнець

У

такогО'

не ви­ прихо­

справедливостІ

'І1верд.ження

вже

переноналося понад 120 мешканЦ\'в району, хто заЙ!МaвQЯ злочинним про­ мислом. Та червоточина на,живи,

ко .

надмІрної

само­

впевненостІ враз'Ила душІ не тілыки їх. а й бага­ тьох ме!Ш(аИЦів району.

ВсІх чи

самогонникІв

пІзно

чекає

рано

розп..л.ата.

Тим більше, що пІС.Ля роз­ гляду ЦН КПРС питання «Про хІд виконання по­ станови ЦН КПРС щодо. подолання

пияцтва

коголІзму

та

й ал­ активізації

КОl'рої вилученО' /вlсlм лlт­ рі'в самогону, са.могоннИЙ апарнт і солідну кіль­

U;iєtї роботи. :перед пар­ тійними, радянськими,

кість

адімlністративними,

сировини

для

товлення оковитої

виго­

-- 100

літрІв самогонної заквас­ ки. Можна уявити, якого б розмаху набуло домаш­ нє виробннцтво у майбут · ньому, якби працІвники міліції не спІймали двад­ цятирІчну цю

«на

15

правопорушни­

гарячому»

травня .

вати

очІ

.

Нікуди

від сорому

дІ­

меш ­

канці Калинlвни У. А. Си­ доренко,

в оселі якої роз­

ташовано пІдпІльний гу­ раVJ1ЬНИЙ синдикат. Знай­

дено 27 літрІв само.гону. самогонний апарат. 40 ЗЗJКваски .

Звичайно., каІМ

злочини до.вго

розплати за самогонни­

чооати

'Велося . ОкреМі оштрафованІ на

не

з

до­

них значні

ПерелІк їх мо.жна продов­

СУМН. на інших матеріали направленІ на розгляд у народний суд. А грома­

• жувати . Лкщи похило.го : вl'ку й моло.ді , жІнки й • чолоООt<и. мешианЦI різ~ них Н'аселених пун.КТів -

д:янцІ СИідоренко. вже на­ віть оголошено його суво.­ рий 'Вирок: пlвто.ра роки виправних роБІт з вира"

-.

відчут.m,

дальностІ кожного вироб­ ничника на робочому мІс­ цІ. Без цього, звичайно,

результатив­

ЗУСТр'ї,чl

парткому

свої

MiJr.

умови

про ни

ність .

но дмивають до неї при:

вaввs .УнрсIJJЬГОСПxl-

на:л-ежнl

на

ЛІтрів

вачвлЬВЩ( упрaвnівВІІ захисту рослин об'єд-

пеp€­

будовують свою роботу. hypc взятий на те, шоб

гашеного вапна у 5 літрах 8 них Рlобіт З вирахуванням води . Вапилну воду енер- : 10 IІ'роцентів зароБІтно) гlЙно збовтують 1 повlль- • плати в доход держави. безперервному

комун,[с­

ше тодІ можна розрахову­

лише

вона

Зінаїду

нижнІй. СТУIJl'AТИ

I'О!дИJfН • •

як

артнІзацІЯ

та

• ме11ЬСЯ в серці мешкан: ки СемиП'олон З . К. Бе­ • резнюк,. Хотіла б жінка й : забути цей день. та вІн • назавжди залишиться !ТЛЯ­ : мою на совісті, А виною • всьому стала жадоба на-

ПОРАДИ ДО ЧАСУ

ося

по­

обприскувачами: спонІй . ос.трахом озивати­

або з вертольота, що дає

розповІдала,

ти.

для стабtлынl· . роботн .кожного трудіВИf{ка. Ли­

збіль­

Перteконани:й :

та Іншими) препаратами. ньому не раз проводять тІЛblкивентИlЛЯ- 8 трИ'Вожитиме

торними

цим ,

криється

контактними. спогад !ТрО дату

купрооан

дає

----------------------------------------ПИЯЦТВУ

штанговІ оБПРИCJ<увачl. Об- : (ПОЛІкарбацин,

їхнІ

ПЛЯМА НА СОВІСТІ

су - .

ВИJ<ористо.ву.вати

ТРУ­

'виробництва

рослин:

ридомlл)

прискування

за я.

шЄ'Ння

Жучка

забезпечення

си~темнимк XlдHO

-

ж

готувати 1 О лІтрів l · про- 8 мешк анцІ

додають топсии або бенпат ЧО 0,8-1,0 кІлограма на

посівах

:нулася

якою

можливостей

задоволено ПОсм!J."{­

жому ви.глндl.

роси в суспензlю 3' препа­

на

доярку,

А це мої рекордист­

-

з

велЮ<а робота доярitи. Допомагає вІднаходи­ ти резерви повсюди. Та й сама обста;lЮВка. що па­ нує нині в гооподарстві. сприяє роокриттю всІх

над

леннІ І застосуваННі у сві- 8 за

Через 15 днІв для бо­ .ротьби з ПЕ~роноспорозом обкрискувания повторю­

Для

ки.

карти­

: рилася : рІшенням народ· • но,го суду громадянку БеНа присадибних діЛЯН-. резнюк засуджено до 1 нах для захисту огІрКІв: року 6 місяців виправних треба використовувати бор- • роБІт з вирахуванням 15 доську рlДИJНУ . Цей препа- : процентІв заробітної пла­ рат ефективний лише при • ти в до.хо.д держави . ' І Ра.вильному його виrотов: доведе,тьс.я відпо~ідат~

2,4

на

запитала

.1ИСТЯ .

тар. У ,випадку появи в цей час бактерІозу готу­ ЮТЬ бакову сумІш ридомl­ лу - 0,8-1 'кІлограм на

лІтрІв

І

лаСJ<а.

Але

подумала

щоб не викликати

кілограма на гек

купрозаном

я.

означало,

ввечерІ

но.рмоювитратн препа,рату

з

її я'кlсть.

двома коровами. Що б то воно

з

дtвниJ.VI говорила про. ц'их тварин, передалась і менІ .

ЗОУДНИ1(ами хвороб. об. приску:оть посІви пІсля по- : JlИВУ, У безвl'І:РЛНУ пого.ду . • до 11 години ВРaJщl. або :

2-З листкІв ридомІлом з

гектар

'І1а,

жирнІсть

стрlчечки

ДОГ:lянуті .

немов

ни художника, І та тепЛ'О­

минулого

І

сн()­

вив,ають

турботу

умови

кілограма.

4.5

вони

-

б~к листкІв вІд ураження : го. За чотири карбованці

з'явн.nиСIІ

першу обробку посlв1В не­ обхІдно провести в фазІ

0,8-1,0

на

змогу

Для 'попередження

розвитку

РО'КУ

перl~ду

C'rолу

трудlвннка,

Се­

ОГІРКІВ

НИНі практично на 8сlх площах

вlд,ного

до

Яі{а

ставлять

моло­

проти

Пlрислухалися,

Таких приклад.ів . коли Д,у.М4<И людей прислу­

що

в

на .корову по господа\)­

с.тву

із

адмІнІстрації І партійнІй організації господаРС1'ва,

про­

худоби.

одним

об' єднаного До ду'МКИ

Л'И . В свої здІбностІ. СлІд віДдати належне

рацІонІ є нормовІ буряки . УсІ ЦІ! фактори І впли­

немало,

цей вlДловl­

.lfclльн,иЙ ПleрІод, коли при-

о CTAflНIX два роки

Особливо

тепер

тваринники регу­ моожуть придбати

никІв,

яка

роз­

зростають

є

матерІальні результати . Люди повірили в свої си­

що ­

сьогоднІ

1

для

тварИН:НИКIR

ховуютьтя ,

поля люцерна. два пуди

од.ержує

доярок

3

видІлити

пропозиції І запити, нема­ ло. Тому І зростає соці­ альна антивн.ість трудl'в­

дня кожна корова ферми.

жую по 12 кІлограмІв . Непогано для тако.ї пори . Пам "я,таю, як була тут минулої весни. Навко ­ ло повно гною, ху,доба негодована,

до

червонІ

чи

одна

ранн'І овоч:l їх родин.

тут п1доспіла

озимий рІпак, р'\онотраIВ'Я. По

бути ,

К'vмунlсти

колективу

висо.КОП'ОЖИ'В ­

пи­

сельчан.

понинно

вважаЮ'Г'Ь

Якось

не піЙло. яким здобрюють солом'я:ну сl'чку , Резуль­ тати не змусили себе дов­ го чекати . Надої почали

До

працює

машин­

тепер

не

У

стосуються

побуту І

Тепер лярно

значилося

вас

що

труді'ВltИцl

т.lвнa

Грицай. А як У

дp;tбниць

т а н.нях .

rюпросила

го.с

нoro д,оІння J(атерина Гна­

-

Причому

господарства .

части-

думала

lAfою

Жук

TaPCТlВa. На фермі поча­ ли запарювати борошно. ,

лаву

'середньому

що

Б групі Катерини Гна­ тІвни Грицай помІтила

УJШжзю.

Ми.колаївна

ну вітамІнного трав'я !ЮГ0 борошна ранньою весною без шкоди дЛЯ lFI'ахопоголlв'я виділили для п()треб молочного ско­

такої

в

керІвники

пода,рства.

ЗІ, решта глибоко стІЛl>Ні). Значить, на го­

ДlIВНИЦjЯХ пусто .

те-

лише

рішили

продукцl·ї.

додає,

майстер

за'питую

П'тахорадгоспу

Над1я

котра

Неважко було зрозу­ М'lти. що об'єдна'IfНЯ гос­ подарств благополучно по­

cНJI

-

були

товим І торговельним об· СЛУГОВУ'ван:ням людей.

oГipкlJв, які вирощуються ІВ тепЛИЦі mахофабри'l\И ,

пl;двищилася

дрІ?

ганІзації

справДі

ор­

с'вІжdї tоолнчної зелен.1кропу, петрушни. циБУЛі .

єр.

справи,

пар1'Lйної

ПОВІРИЛИ

не ПРJfІздНJIИ директор, паptrOpr; зоотехнІк. А це

-

продукції.

Секретар

життя .

ли:

lI'OВ\JДaє

І

рнниицjыїї

за

них,

Корови

лня, щоб до. нас

ого як

кlлогра­

надоюю

с",.".

rrtдроз.діJJ ів ГОСПlOдарет.ва .

радгоспу ІменІ Мlчyt>lиа (новостворене господарст­

повІднІ

день

.

26

по

моло.ка

У своІ сили

пра­

умов 'нраще, гlрше? Питання з питанЬ. І от я на 'молочнотовар­ нІй фермІ ' колишнього

МИСЬ

Птич~а.

м'Ів

Тан

Цlовати оовий економІч­ ний ,І roc.подарськнЙ ме­ ханІзм, як працюватиме­ ться люДям за нових

короткий

і

по·

*J

року

немає

ла. Tpyд1JвHн.к1в двох rocподарс11В ооД;lя далеко

во

молочне

голlв'я, худоба одержала якнайБІльше ноживних кормІв. Правильно. ви·

1987

червня

мlсяцtв тому

радгосп IMeн.L Мlчу­ рblа об'єднали Із Семи­ ПОJUКІвською птахофабри­ ко.ю. Б житті жнтеJLiв се­

не

'Мі1Южуєтьс.я

••••••••••••• 1 6

Ж НТТ Я"

rroд.арсьними

гос­

органами

по­

ста:влено вимогу: з усІєю рІшучістю й суворІстю боротися з тwми, хто Іг­ норує

Дотрим,ання

антиал.кo.rольного

норм

законо­

давства .

Не обминула розплата й тих жителl'В сІл Бровар­ щини .

хто

перебував

неТІВерезому

мадсь.кнх

у

станІ

ВГРО­

місцях .

Серед

них мешканцІ }Кердо­ ви В. С . СеМ'е'няк'а, Кня­ жич А. О. Дашкевич, Світильнorо А. М. Нукса, Русанова С. Г. ПИ'ЛlЬтяй та Інші . Всього за п'ять мІсяців з почат­ ку

РOlку

шення

за

це

повІдальності

району.

Іх

на загальну

ЧІ

275

правопору­

притягнуто до

41

вІд­

жителя

о.штрафовано суму

2

тися­

карбоВaJщlВ . В. ДОЛОТОВ.

заступник

начальника

райвІддІлу

внутрІшНіх

справ з DОЛlТИКО-ВКХОВ­ иої роботи.


'* 6

tиnор.

4

червня

••••• lІіiiliillli.іі1і1іії ••'

ро"у

19fJ7

,.Н О В Е

..... - ••••• _••••_••-.--_., _••-_...

нтт я-

-

до нової ЗУСТРІЧІ, ПІСНЕ!

Довідковий

а

•••

відділ

а а

------------------------------------------------------------------ЗА ПРОГРАМою 11 ВСЕСОЮЗНОГО: Співоче під

поле...

такою

назвою

а

стали

~Сn.артак.

шого

10.15 Новини. • 16.00 Новини. • 16.16 Р-осlйська мова.

Летіла

а

Я.

возвеl1ичуІОЧИ

й

а

а а

лю­

Ще

ня

одне

року

відбулися конкурси

кращі ли

сімейних

ко­

огляди.

виступити

відкритій

сцені

на

й до

останнього

мера

програми

шало

по~ття

криття, річі

з

не

повторне

в'ю ЛИ»

np.иємним культ­

освітніх працівників мІс­ та та району, і слухачів

святі

приІзд

і'-виступ

гостей

на

з братньої

Естонії

- ха,ру «ХіЙула. OC'l'POBa Хійумаа. Чис·

із

те

і

м'яке

звучання,

ви­

З иерівником «Хійу' Сірьє Лайт: Насамперед, від усіх наших хористів дя­ кую броварській « Крини­ ці.

за

запрошення

свято. Ми ·повеземо додо­ му незаБУТНі враження від вашого міста, людей, і особливо, звичайно ж, від Києва. ПЄіредаю

лення

~Хійулю~

тистів

ТИВ.

нікого

не

байдужими.

оплесками

залиши­

Щи:рими

нагороджували

броварчани гостей за пре­ красно виконану україн­

ську пісню ~PeBe та стогне Дніпр широкий. та за естонські народні

слова

публіки

сока культура співу ес­ тонських самодіяльних ар­

ли

на

і

;захоп­

від

прошу

співу с,каза·

ти кілька слІв про колек'

-

Наш

хор,

-

розпо·

віла Сірьє Лойт,­ створений недавно. п'ять років тому. Об'єднав ,він

людей

справді

чих, щиро у пісню.

твор·

залюблених Неодноразо-

йонних числІ і

оглядах, в тому в конце:ртах за

програмою

Всесоюзного

фестивалю,

присвяченого

70-Річчю Великого Жовт­ ня. В окладl колективу колгоспники, шого

а основу

репертуару

на-

те,

В

з

йти

станов­

зу

Перші

свята

датуються

роком.

1869

прагнемо

ще

Тож

і

внести

ми

час'l1КУ праці, душі і лю­ бов! У збагачення народ­ них традицій. Коли ж говорити в ці­

пи

тиву

лому

про

розвиток

діяльного важко

мистецтва,

щось

додати

там

керівника,

тО

слів Сірьє ЛоЙт. Все по' чинається з любові. Не­ мислима без неї і пісня.

архімеди!».

тепlано.

прИбула.: механі-.

Жовтня.

док.

~Ільм. сЗа

спІву.

Актуальна

19.00

сЧас

109..35

камера,

рІшень

несподіваН-. :Ю.3б ВечІрня

• 20.46

!Колек-.

по;рошковоУ.

М ОЛОдцІ. '1 -

••

На

Час.

21,00 21.40

=

гlмнастина.

AITlJl'

добранІч,

сЖертва

. .

наркомJfШ •.

з цикnу сЧерез обс"ви-

ни, що склалнся».

ІІІ ПРОГРАМА

.

а

Саме

цим

цю

і

хотілося

розповідь

НА

КИІВ

ЦТ

ТА

І

= 8.00 Гімнастика. • 8.20

ПЕРЕДАЧІ

О&ЛАСТI:t

Док. телефІльм.

.,

на високій радісній нотІ:. 8·4J>a:~~~IB. уральське .-plft Як і було сказано у ви-:

9.С'б Михайло Свєтлов.

ступі броварчанки Р. Гу-. 9.85 Наука І життЯ". З и.vевич я"'~ після аго. 10.40 ФІльм - дІтям.

«(Jc'r' рІв Чаклун». 11.45 ІталІйська мова. 10.15 Служу Радянському • Союзу! артис-. 1:>.15 Новини, за по- • 16.~5 Новини кІноекрана, Та на- • 1740 ДовІдкова служба. • І8.СО Нювини. стад і0-. Ю.І5 ЕкологІя І свІт. ж гір-. Н' 4>5 Боротьба самбо. Че.. -

,"" ,л.а. Н -. родження аматорів сцени. вІд Імені слухачів винес-.

будинку

до

ла

самодіяльним щиру

подяку

дарова1\У !радість.

n І впуст і

Т,рИ б уни залишили все

коту

Бажано

пов~орилося

катимуть З пІснею

,

культури

. так

щоб

не:

новоІ

наступ-.

пlонат Європи.

19.15 МІжнародна панорама. казка. НОГО року. Бо ж усі че-: 2J.15 Футбольний огляд.

заслуженого

УРСР Ю. Мишкоріза з просьБОю поділитися дум· ками щодо сьогоднІшньо­

до

і"

закінчити

ну

працІвника

етарт,

22,2'5 Актуальна камера. Ветаку висону оцІнку постачlрнlй випуск. вили глядачі танцюрис-. li ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

лева.

її

само­

сНа

та для скрипкн та '18Р-

- час • ,цІА». Курортне мlС'І'О 8 • смертвИй сезон». всі воНlИ. 20.05 ТелефІльм сТой, що сьогоднІ тут. • виник на свІтанку».

заводу

,

керує

Звертаюся

l!6.40

17,15 М. Сlль'анський~і-

роботи,.

танцювального

металург 1.

СЛУJffiчів

сільського

ТEnЕ&АЧЕННR

І

,

там

культури.

до·

'

мало: 16.:;0 Новини.

все ж зумІли зна-

,

заміну.

хористи з Рудні, Київсь­ кої птахофабрики, .радгос­ пу 1мені Юрова, з Гого­

'кого

ЛеНІнграда.

'кою свята стали і висту-.

Ось тільки-но зійшла зі сцени народна чоловІча xQpoBa капела Гоголlвсь­

свою

для

ПРОГРАМА 'УКРА'НСЬКОГО

до п:рове-:

це

Приємною

концертом.

порадували

молодь,

капела 'майже

щасливі, що

Повторюсь, ал,е не можу не оказати, що й цього ра­

вий спів У нас У великій пісні

кожним

на-:

вихо-.

так

весняні

основному

затори

при­

цриємно

яким

сонця».

не на. 23.20 «Оркестр». Передача 3

і

повним складом

вІдчуття.

хор,

нашу

ось наша

В. Киящук, зростає чи не

лять народні пісні. Хоро­ пошані.

що

чи

творчості

Мовляв,

пережи­

Особливо

еДіти

ж людей А. мандатом паРТІЇ». не відпивати ,..... . • 18.30 Любителям хорового

До речі, у Великій Ди­ мерці це не єдиний коле­

ктив.

вистави

і св та дУмки іР і зи • 17 зо сНазустріч виборам». були. Окремі навІть ВІд-: В АпостолІвському райоверто виступали проти са- • ві Диlпропетровської об· \. і " • ластІ. мо. деl такого заходУ .• 18.00 др 70-рlЧЧЯ ВеЛl1іСОтр

вала народження пісні. Не в нотах чи на папері, а народженн.я її саме на сцені. Це-незабутнє і не­

чудо сталося хор піД­ корив серця слу~ачів.

став

вперше

ЩО.

дення

стя слухати й цей колек­ тив, й інші. Та ЩQразу неначе

Тож

,...~

задово­ спів

ЛесІ Україн·

ки,

низький. 22.50 СьогоднІ у свІті.

одне. За~овго

одержуєш,коли

твій

театру Ім.

нинІ серед слухачів. І ще а

працювати до­

що

на

сказати,

якої, 'ДО I1'\<>чі,

носить людям радість. Неодноразово мала ща­

дири·

для

І

: lв.30 ЯКщо хочеш бути адо• ровнм. Туризм. Передача

всі.

кращих. зраз.ках

вувати

сказала

Ще більше

знаєш,

ним помахом руки . вІн .має стати єдиним цілим. І ж

і

самі,

показав

родноl

ро·

1969

-

душі,

лення

художніми

і

цих

я,к би не було важ· на

-

rувати зведеним XQpoM. ЯК звучатиме він просто неба?! Та й у кожного свій стиль, а тут за єди­

Особливо

ПленУМУ ЦК

«Прискорення

23.05 М'Ультфlльм Р івень виконавськоl май-· • рослих.

це

ла:

керІвниками Ю. Чмілем, В. Ииящуком, В. Коно­ щепком, О. Терещенко,

сюрпризом

про

А Ніна Денисівна дода­

понад

честь

говорили

помагає.

чотириста співаків. Скіль·

випала

КnPIC.

-. 1. - а 19.415 еДіти со~,ця». ФІльм· ле-. вистава КЮВСЬКlOго ро· • сlйськоro дРаматичного

привезли

'можна

стернОСті.

як

ня жити

зуст·

об'єднав одинадцять хоро­

яким

не

Ra'l1ерина Денисівна, а заспіваєш і горе від­ ступає. То правда. що піс­

но­

та став зведений хор, який

пережито

ВІтчизняної вІйни. СьогоднІ у свІтІ.

lв.О() НазустрІч

свято наЙіНраЩі номери. І: ~\~ ir~довження фІльму.

з

Ось

-

Чи не найвизначнішим відкриттям пісенного свя·

ни

але

незмінним за·

жоден

ко

зали­

коле:ктивIВ,

колектив,

рі'К

ПОСУДіТЬ

колект.иви

лишилося для працівни­ ників захоплення піснею.

прекрасним.

вих

в

т:реба Ії всілЯRО

.

Лlяти.

ку.

першовід'

хвилювания.

тож

за­

радгоспу

вають в хорі з

районно­

го свята. Тож, здавалося. нІзвідки чекати неСПОДі­ ванок знайомІ імена. коле:ктиви. Але від пер­ шого

грунту

с,естри К Д. Безсмертна та Н. Д. Васюк, які. спі­

з 1ЦРащих завоюва­

право

інтерв'ю

XOipy-ланки

1

перша ласт вка, сказав Юрій lQpійович,

«Великодимерський •. Змі­

НапередоднІ

'кущові

в

-

членами

нювався

бИ

підтверджен,

цьому

з

:нетІ. Свята чекали, готували­

лективів,

при­

ВeтJKol

перебудова».

,критого

ансамблів,

на

ІсторІІ

18.45

а

мирі. відстоювати добро на нашій прекрасній пла­

його

молодІ

КЛ8Дах

:

дини і землі, п:раці, лю­ бовІ, закликаючи жити в

ся до ньогО.

ховання

а

далі,

красу

журнал.

17.ЗО Новини.

: 1'7.35 Веселі старти. • 18.1'5 «Відображення». Про • проблеми моральиого ви-

джерела.

все далІ

16.45 сУроки ІсторІІ». Теле­

:

З н.айчисті­

народного

огляд.

6.50 ФІльм сСпаДЩина».

а

Теплюк. І, змахнувши легким крилом, полетіла пісня у височінь весняно­ го неба. Урочиста і світ­ ла, сумна 1 ніЖна. весе­

ла і Щ~..

'

Футбольиий

8.05

а

учасників. Відкрила його секретар

А.

МультфІльм. ,Музика.

7.ЗО Час.

більше

партії

ЧЕРВИ"

,ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА. ПРОГРАМА ЦТ

7.00 Ранкова зарядиа.

600

мІськкому

І

а

останній день весни про­ йшло свято піСНі. Я}(е зІбрало на міському ста­

8

ПОНЕДІЛОК,

а

вже традиційними в При­ баJlтиці, Тернополі, інших містах Уlqраїни. За їх зрааком на Броварщині в

діоні

ТЕJlЕG!ЧЕНИJl

• • • ••

Свята

зустрічІ а 21.СоО Час. • 21,40 ФІльм сПсевдонlм: Лу-

.

А. НВІТНЕВА. •

На фото: виступає зве-:

денuu хор; гості з Естонії;"

квартет динку

~(} СО ВечІрня

кач».

2::'15 Новнии.

============

Гого)івського бу-:

культури.

Правління райспоживспілки

•• НАБИРАЄ УЧНІВ • ================================================-- е на 1987-88 учбовий рік: твори.

Тож

ТРИІВaf:

перше

нерест

важноІ БLnьшості

водних риб.

інтер-

во

брали

п~

р}fбних

JJ!Обительське

запаі:Ш

і спортивне рИбаJJЬСТВО забороняється н ресту і ікР0 рі Д иа ne () е метання. На Канівському

водо.сх'лвищі "

пер'.од за:бо-

~ встановлений

IРОНИ

квітня

14

по

1

з

липня, на

КиУвсьному - з 1 :квітня no 9 червня. Під час нересту забороняється вся-

у

ра·

у В А Г А.-

прісно-

з метою охорони і від-

творення

участь

НА КАНІВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ:

видІлених

дnя

лю-

бительського рибальства пІд час нересту;

І

б

ніrівсьною

областю.

- nlвий берег вІд rребnl Київсьної ГЕС до КОРДОНУ 3 Чернігівською областю; _ п!'авий берег:

кичl

ГЕС до села Нові Петрівці;

від

греблІ

токи

с. Ясногородка до с. Терем_ цІ за винятком аК8аторії в

До місць носяться:

МИ'

вання по місцях нересту

.НОВАЯ

нересту від-

ЖНЗНЬ.,-орган

березі від урочиwа Галер-'

токамИ,

протоками

і

.:.. дрекажний канап КиївCbKoro 80досховища 81д гир-

ВРОВ8!рСIІ1ОГО

ГOPOДc ll1O -

ro lІІОМНІІ'е'І'8. КОММІУИИCl1'ИЧЄОК'О'Й паprИи УКРIlНiП>і, ~

И

рвАоk!ЮГО

"атов Киевсиой о6песІ'и.

,

д_

Рeдaиroр

ГазеТ.а BIoIXO~ с BЬrxoдa: В'І.'Орвиік,

Советов

(На

Е.

17

озера·

Н'1ІіРО'ДН'ЬІХ

депу­

YJOP8ИНОКІОМ It3Ь1JOeі,

ФЕДЯFI.

IІІПрелill 19З7 года. ~~,_ п~а, суббота. Вроварська

дРукарИn

включно;

в) вІд пІвнІчної

Членам товариств мис-

по р. ДнІпро

-

берег за винятком

У

водон.·· -; ах басе...... nм nt1Ш

Канівського

і

В КиівськиА коопе--

-

=ративний

НиІвського а.

секретаря.

редактора

вилову

пер од нересту вс

по-. ших

винні не тільки дОТРИМУ •

вІдділу

-

дlомовленн~

воl

РQботи

-

сільського

5-13-91; 4-04-81.

продавців

при

б

до ова

риби

не

норма

- •

участь

Є

членами

кіло-

ють

товариств,

і

право

Rиівськоі обласноІ. держрибшспeJЩ1і. 8 а

ОДНіЄЮ

'ма-

ловити т льки

поплавчаною вуд-

охороні риби, : не молодше 18 років,

А

повинна

З-х

в

• т ТЬСЯ. • ~----------..,. RОЖАНОВ. Колектив дитячого сад. ._ .-.:........ ' • на радгоспу сАваигард» дlJlь............ 1вспектор • висловлює глибоке спІв-

;

грамів. Громадяни, що не

- 4-03-76;

-

... бо JI ще водоnмищ за ронениЙ. и,' вилов стерляді. усача, а. - в школу-магазин річкової миноги, линька. • по підготовці молодВ і і.

Редактор Є. Ф ЕДЯR.

• •

чуття виховательцl АНД. РfЯЩЕНКО О. Л, з при· воду

BiдAiny партійного життя

господарства

-

заступника редактора,

4-02-92;

- 4-04-61;

в!дповlдальноrо

кореспондента

Мlсцевоrо

відділІв промисловостІ, листІв

І

ра­

маС0-

тяжкоУ

втрати-

смертІ П матерІ

Мариии Оnексаидрівн".

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154.' Телефони:

технікум,

в_ КИівськфе кооперативне про техучи '"'

що нерес и

перевищувати

рії в межах с. Теремці.

кі- а

чи спінінгом з блешнею, причому

правий

2

лено лови.ти поплавчаною

вудною З двома гачками

аквато-

-

райспоживспілці на ватися правИJI рибальст- 8 б . 8 10 ' , ва але й брати активну. аЗІ клаСІВ, ВІКОМ

ливців та рибалок доз.во-

околиці

межах с. Сухоnуччя.

нересту люби-

рега, на спеціально виді-

б) від бази відпочинку .. Берlзка_ до Гnібівської за-

-

Фото А. Козака.

кою з одним гачком, нор-.

лених ділянках.

Ккївськоі

не до rирла р. Стугна, а також сама р, CTy r i1a з за·

пе ес

У

ні-

тельське рибальство доз!Воляється З берега чи човна, що стоїть біля бе-

НА КНІВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ:

.

не ри альство

Р

Під час

вся заплава р. Десни вІд затоки .. Поrребівська стариця» до кордону З Чер-

плавучих засобів, які належать громадянам.

і

пісна

лограми.

-

- Вкwеньки І дренажний канап в районі rлухоі захисної дамби с. Кийnів; _ ділянка на правому

б

свято

І Іма вилову риби

ською обnастю;

а)

Це

НЕР ЕСТ.'

- дІлянка на л вому ерезі від скидноrо каналу &ортничlВської станціі аерації до rреблl Канівської

ГE~ дренажнкй канап Борт-

свята:

-

па до кордону з Чернlrlв-

вся заплава р. Днlпра з озерамн, затоками.і протоками, за винятком ДІ-

лянок,

го

Ікдекс Др)'!(

61285.

о~й.

,tфухоIiaиИЙ· аркуш.

14.563

ОбcJlr

примlриини.

ЗамовлеиняМ

1

1'JIPaI8

2707.

#88 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you