Page 1

І( ОМ І ТЕТ У К О М У Н І СТ И Ч Н О І ПА Р Т 11 У К РА І Н И, БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ І PAROHHOI РАД НАРОДНИХ МІСЬКОІ

ОРГАН

Гааета вихuдить а І 7 квіт оn І U37 рuку

Nt 88 (6961) •

Вівторок, 4

червня 1985 року

Ціва

3

КОІІ.

ПРО ПІДСУМКИ КВІТНЕВОГО {1985р.) ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

І ЗАВДАННЯ ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОІ ОРГ АНІЗАЦІЇ ПО ПІДГОТОВЦІ ДО XXVII З'ІЗДУ КПРС І XXVII З'ІЗДУ КОМПАРТІЇ УКРАІНИ ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ КИЇВСЬКОГО ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАїНИ ЗО ТРАВНЯ 1985 РОКУ Заслухавши .рнвши

і

обгопо­

доповідц

першого

оекретаря обк-ому Номпар­ тн. Укра~и В. М. Цнбу­ лька <<Про ІПідсумкн нвlт­ невого ( 1985 р.) Пленуму ЦН: НПРС 1 завдання пб­ дасноr партійноУ організа­ ці"і по підготовц! до XXVII з'"ізду НПРС і XXVII з'"ізду НоМІпартії України>>, пленІУ'М обкому пaprlY відзначає, що ко­ ·~уністи, трудящі області. як і всі радянські люди, одностайно схвалюють і <ШТИВНО Підтрим;у,ЮТЬ рі шення н:вітневого П.1'~Н\'­

м;у

ЦН

ють

ЇХ

НПРС,

З

nідальніс тю.

ну

спрІt!ш~­

Ве.1ИІ\ОІU ЯІі

програм:-;

Dідпп

нон.нрf'

r

роботи.

ВнзначаJІьними д.<Jн дlн Jtьності партійних. радян ських, профспілкових, КОМСОМОJ]ЬСЬіШХ орrаіІіЗа­ Ц1й, господарських керів­

ників обJІасті ста.1и поло­ ження і ВИСНОВІШ, ЩО мі: стяться у доповіДі Гене· рального секретаря . ЦН НПРС М. С. Горбачова на Пленумі.

І11д ~аерівництвом ІІІіар­ тійних організацій у ко­ лективах промисловості, qудівництва, агропромис­ лового номпленqу, інших галузей народного госпо­ дарства

все

ширше

роз­

гортається соціалістичне ·змагання за гідну зУстріч XXVII ·з'ї;щу НПРС і XXVII з'їзду Номпар·tії

~країни. Багато ТР/Удових ноде.ктив~в і передовиків виробництва шили ня

вже

завер­

rп'ятирічні

завдан­

..

Всебічно проаналізував­ ши на основі припци~rrо­ вих настанов нвітневого

р.) Плену;-.Іу ЦН Н:ПРС винонання рішень XXVI з'їзду НПРС і XXVI :>'їзду Номпартії Уіuраїни, пл,еН!УІМ обкому партії вважає, що обному, міськкомам, райкомам партії. первинним партій­

- ( 1985

ним

організаціям

-лося

повсюдно,

вимагають

НПРС

р.)

не ян

Пленум

і травневий

Пленум

ЦН

вда­ того

ЦІ\

( 1985

Номпар­

тії України, створити об­ станов~v внеоної віддові­ дальності і вимогливості, вжити належних заходів до

виконання

·ІJЛ'анів.

За

державних

чотири

:рони

допущено відставання від завдань п'ятирічки по темпах зростання обсягів

нромисJІІового внробництва і продУJнтивності праці. На деяких підприємствах у поточном,у роЩ погірШИЛИСІ> ТеХІІіИО-€1\ОНО:VІіЧНі ПОИаЗІІИКІІ. Особливо бага-

то відстаючих ємств v містах

лJдцриБровари,

простої, збільшилась нІ­ ~ьність прогу.лів у Вро­ варсьиомt_у, ВасилІЬ.нівсь­ кому, Ниєво-Святошинсь­ 'НО:Мjу, Обухівському райо­ нах, місті Ірпені. Не при­ дІляют.ь налЕ"жної уваги ЦИМ rПІІТаННЯМ об.тrпрофра­ да і галузеві абиоми профспілок.

.Ще повільно

вдоскона­

Бориспіль, Прип'ять, ФаGТів, у Переяслав-Хмельницьному, Баришівсьиому і Об.уХ:іВСЬІ\ОМУ районах. Майже третина підпрн-

дюється стиль роботи ря­ ду партійних;, радянських. господарських, профеліл­ НОВИХ і RОМСОМОЛЬСЬНИХ організацій.

ємств щомісяця не винонує планів реа.1!зації продунції з урахуванннм зо-

,Не повною мlрою від­ повідає вююrам XXVI з'їзду НПРС, червневого

бов'язань :шшаєтьсfІ

по поставнах, незначною пи·

·ro.;\ta вага виробів вищої категорії я:r~ості у загальІюм~· обсязі .продукціІ,

нe

:~мсшпуютьсн

.втрата

(1983 р.) І квітневого (1985 р.) Паенумів ЦН

НПРС рівень .1деолог1ч­ ної, ~Іасово-nолtтичної ро­ -боти. Вона не всюди nu-

в'я~ється

з

соціа.%ІЮ

від Gpal{ly, вс винонують ся заВдання ло еиономії більшості видів ·:vІат-е,ріадьних і паливно-енерге-

е~rономічним розвитном. з .нонRретними СІJ!равамн тwдо,вих нолекrивів, з nідвищенням соЦіальної

тичних

а:ктІ:Івності

ресурсів.

Н~ -.еправились 3 .. планами підрпдних: · ,робіт комбінати «Нпївоблцроmбуд>>, <<Ниївеільбуд>>. На qу,дівництві Чорнобильсьної АЕС не викоцується 1програ,ма по впробничому

бУІд1вництву,

на

об'єнтах

соціально - побуто в о г о призначення. Серйозні _ущущення і !іедоліки є в роботі транс_портішх органі·зацШ. В обл_а_сті nрак:тично

не

сноР.оЧJуєт,ься

кількість робіТІіИн~в,

. ІІЯТИХ

руЧНОЮ

зай-

працею.

трудящих,

зміЦненням дисципл.іни, організованості і порядку. Пл-ею~м обкому Ном­ ЩІртії України постанив­ ляє: 1. Рішення квітневого

(1985

р.)

r.и

Пленуму

до-- керівництва- :і

'Ії.JJ)аС'і'И ЇХ

не­

винЬнання, по­ В OCHQBy !ІраН-

ПартіЙНі, радянсьні.. і сільськогосподарські органи, керіВІшки і спеціаJІісти господарств недо-

тичцої роботи _обкому, місь.~;tномів, раІпю~tів пар· тtї. 1 ~РБfІНfШХ партійних організацій.

статньо зос-ереджують ;увагу на вирішенні ВУ3ЛОвих проблем інтенсифіна-

Партійним, .радянсь­ ·ним, профспі.Т!.ковим·. ком­ сомольсью1м організаці­

ції

го

сільсьногосподарсьно-

виробництва,

повільно

впровадщують v ко·лІГос<Пах і радгоспах індустріальні технології і прогресивні ції

і

форми

ошшти

організа-

прац,і,

госпо-

ям;,

гоаnодарським

нерів­

нинам не на словах, а на

ділі добиватися переве­ дення <еноно1І~іки на рей­ ки інтенсивного розвиТІRу, прискорення ня

впроваджен­

досягнень

н~уново­

дарський розрахунок. На ·багатьох піднриємствах, в організаціях, гостюдарства.х не створена обставовна нетерпимості до порушень трудової і технологічної дисц,ипліни, до проявів неорганізованості, безвідповідальності і марнотратства. У ни-

технічного нрогресу і на цій основі підвищення п;род.уктивності .праці, ·тех;нічного рівня і .якості продукції. Політичну і організа­ торс,ьІ{У роботу спрЯІМува­ ти на д~МіЬШИЙ розвитон ПЕ\Редз'їздівсьного соціа­ лістичного ;змагання, ши­

нішньОМІУ

рако

роЦі

зросли

винонанням програмп r-;aпітального будівництва.

нево го ( 1985 р.) Плену4. ЦН НПРС. Нац)лю- ким,

ПартіІ1нпм, радянеь- ~толу рішуче зміцнювати профспілновп.:\І і організованІсть і диеци­

l\W

ватп

трудові

RОле!І{!І'ИВИ

комсомольсьюш

організіl·

на ·успішне завершеннн ціям, радам обласного і п'ятирічки, гідну зустріч районних агропромисло

з'ї;щу -з'їзду

XXVII XXVII

НПРС І ШІХ об'єднань спрямувати Но:vІПартії зуеил.rrя !{ерівшшів 1 опеціалістів колоспів. радMl - гоапів на ефентивне вино-

~'країни.

родннх деп,утитJв, оn:І­ профраді. обному Іюмсо

nліну

в

усіх

ланках

уп­

равління, наполегливо вдосконалювати стиль і

МЕ"тодп роботи, контроль і пере.вірцу виRонання. ПіДвищувати вимог.rrивість до нерівників wcix

2 . БІQро о б кому, . . . . .. б сьІщомам, райІ(омам пар- ристання .потенцrалу агро- ршюв, оцшювати 1 х ро от

і"

'З позиц

1

могливості

г

1

у

промислового

високо

"

стан справ ,у .иожніи rпар- зобов'язань тШнlй

організації,

.комплексу,

ви- забезпечення

проаналізувати ІrлаІІr'в посн-

лити увагу до вІдстаючих і тих пtдцриємств і організацій, :нопrоспів і раі\госпів, що працюють на середньо~ рівні, надатп їм допомогу в досягненні більш висою1х рез~vльта

ту

за

практичними

рез;у-

виконання льтатами, :умінням органі-

. . еоцІа"1ІстичшІх

зувати

JІИНІ.JІІІ!Ь(JГО пона

ноле.нтиви

ння

на

напружених

вн-

m~а-

тів. Зажадати від господа,рсьних нерівнииів шнн ти ~аходtв до безум-овно го, ·без норигуван.ь, виІЮ

роІ~У і мюrсІІ:\ІаJLьнс снороче.ння недобору сі:Іьсьногосподарсьної продукції, доцущенпr·" з пnчат' !;"\' п'ятирічюІ. Забезпечити сrюс•JнсІші\ і доброянісний дог.'lнд :'а

посівами. завершити готовну техніюІ до

нів. · забезпечувати .трудо­ t~v і техно:югічнv дисци пліцу. Позбавлятиси ке­ рівшшів, яні не n змо:зі РИНОІJаГІІ постав:Іені Jав даннн. '1. НннuІІІі•.І.\Іа·:ІІ •ю.'Jсtс­

нання

надрами,

ним

планів

1985

року,

створити :міцну базу для ритмічної роботи з перших днів дванадцятої ;п'ятирічни.

З. Іtlв

Зобов'язати бvдівельних

тів,

трестів,

під нuї, мІсьl-іих і раtіонннх збн- Рад народних децу'татів, рання врожаю, yl\Oi\Ш:Jel:\- обласним ·управління.м 1 тувати збиральні аrр,е,rати організаціям, господарсь­ повною

мірою

неріввинам

нерівни- тваринництва, зробити все бачались номбіна-

:при

роз­

використати .:vюжливості робці планів на 1986 рін літньо~о періоду д.1я ~Іан і дванадцят,у п'ятирічну симального нарощування звернути особливу у.вагv виробництва продукції на те, щоб у них передможливе для

об'єднань, .нож~ому

створен_ня

в

заходи

симальному

господарствІ, не: наявних

ІЮ

rман­

використанню

резервів,

присио-

упра~вління будівництва обхщного запас,у. ГР\ бнх ренню науново-технічного забезпечити .в поточному і сонавитих кормш. нрогрес_у, значіюм,у підви­ ЦН році введення в дію пуско5. Місьююма:.1 , райко- щенню темпів енономічно­ ви­ rвих виробничих потужно- мам партії, місь.нрайвв- ro і соціаJльного розвит­

НПРС, настанови і сновки, викладені у допо­ віді Генерального с!екре­ таря ЦН НПРС товариша .М .. С. Горбачова. п,рийня· ІУХіІЛЬноrо

тріотичн-е піднесення. нн~ликане рішеннями нвіт-

винористо~увати,

па-

стей, насампе~ред на Біло- :н:онномам,

нартійни'VІ, ку. Забезпечити ,збалансо­

церні<всьиому завО:ді сіль- профспLлновим і номсомо- ваність rrLІІанових завдань сьного.сnодарського маши- льсьнюt орІ·шtізацішІ, 1;с- по матеріальних, трудо­

нобудування,

Івнівсьному рівнина:<.!

племптахономпленсі, Переяслruв-Хмельницьному хлібоаа<воді. Трилільсьному біохімзаводі, в агропромисловому но1.1-щленсі, rnе.реробних галузях. в.~,ас-

підприємств

і вих

і

фінансових

рес,у-р­

організацій, ІЮJІгоспів і радгоспів навести належпий nорядон у вшюрнстюші матеріа;rьшІх рєс;урсів, посилити боротьбу з втратами, ~<радіжкаміІ.

сах. Обкому, міськиомю\І, рай~омам Іпартії, первин­ ним партійним орrаніза­ ціям встановити :нонтро.1Ь 3а ор.ганізац!єю і ходом

Надолоrжити до кінц.н Провести необхідну роPORY доцущене відставав- боту по виконанню кожня на бу:дівництві Чорно- ним підп,риє:\іСТІJом узя-

1986Jj990 рони. ЗалучитИ до цієї uажливої справи ро­ бітнинів, ,н.одгоспюшів, ін­ женерно-технічних Іnраців­

ній виробниЧій базі.

бшrьсьноІ

АЕС,

розтринькуванням ;Jьної праці.

с:успі- розробни проектів річних планів на

освоїти тих на нинішній рік зобuв'ЯІзань відпрацювати

Іюшти на др,угому шинна-

ників,

п'яти-

партійний,

nроф­

,му заводі, Броварському два дні на :зенономлених аШЛІновий і номсомольсь­ домобудіJвному иомбінаті. сировині, Іпаливі 1 ;МІате- ний актив. Забезпечити бе31умовне ріалах. 8. Бюро обному, місьнвв~ення

в

енсплуатацію

Забезпечити

передбачених планом жит- підготовку

належну комам, райкомам

підприємств, первинним

nартії,

парторганіза­

.лових qу,диннів, ш~І.л. ди- будов, транспортних оргз- ціям забезпечити належну т.ячих дошкільних занла- нізацій, об'єктів сільс.ько- підготовку, високий орга­ дів, лікарень, по.-tlклінік, го і житJDОво-rюм,уна:льно- нізаційний і політичний

:n:рофтех:училищ, торгівлі, побуту нального

і

об'єктів го ному- ти

господарства.

Місьнномам,

рай:Н'амам

господарства до робо- рівень наступних звітно­ в осінщ"о-зимоnий пе- виборних зборів і нонфе-

ріод

6.

1985/86

року.

ренцій.

Вжити всіх

за.хо-

Бюро обкому, місьfї- дів до того, щоб вони nро-

партії, первинним 'партій- ном,ам, райнома;-.1 партії, йшли в обстановці ділови­ ННІМ органі<заціям встано- винонкомам обласної, мі-

вити дійовий нонтроль за

сью1х і районних Рад на- (Закінчення на 2-й стор.).

ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВОЇ XXVI КОНФЕРЕНЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ КИЇВСЬКОГО ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ ЗО ТРАВНЯ 1985 РОКУ Склинати чергову XXVI конференцію Ниїв­ ської обласної організації Номпартії України 20 г:р.удня 1985 рону.

1.

Затвердити танИй по­ ряДок денний нонферен­

2.

ції:

1)

1і Зві'Т обласного комі-

тету Номпартії Унраїни - доnовідач перший сек­ ретар обкому Номпартії України В. М. Цибулько. 2) Звіт ревізійна[ комі­ сії обласної організаціі Номпартії України до­ ПОіВідач голова ревізійної · комісії обласної -парторга-

нізації П. І. МосNаленко. 3) Вибори обласного иомітету Но;~шартії Ук­ раїни і ревізійної комісії обласної партійної органі­ зації.

4)

XXVII

:-1'Уз.:~ КомnартіУ Ун­

раїнн.

;3_

Встановити норму представниц11ва на XXVI

конфе.ренцію обласної ор­ ·ганізації

Вибори делегатів на

XXVII з'їзд · НПРС. 5) Вибори делегатІВ

на

раїни:

142 4.

Нолшартії

один

делегат

Ук­

від

членів НПРС. Делегати на обласну

партійну конференцію обираються :1гідно із Ста­ т~·то-:'.1 партії закритим (та­

мії, внутрішніх військ, обирають делегатів на

XXVI обласну партійну r..:vппш) голосуванням на 1\онференцію разом з відмісь~аих 1 районних пар­ повіднп:-.ш л1іськими і ра­ тіііних ионференціях. іІонни:-.ш парторганізація­ Но:-,tуністи, що входять дп екладу партійних орга­ :ШІ на районних 1 місьнізацій Радянсьної Ар- них партнонференціях.


*4

2 стор.

«НО 8 Е

червня 1985 року

З ПЛЕНУМУ МІСЬККОМУ КОМСОМОЛУ мі- по прискоренню науково­ Заворицьній, Нняжицьк Ш, Троєщинсь­ прогресу! У Руднянській, розгля­ технічного нув питання <<Про підсу м­ нас створено 9 компленс­ ній середніх школах до­ ни ивітневого ( 1985 р.) них творчих ·молодіжних лускаються значні недолі ­ Ось принлад. У Всього на- ни. Плену~у ЦІ\ :КПРС і зав­ ноле.ктивів. уново-технічною твор - міській середній шкодання КОМСОМОЛіЬСЬИИХ ор­ .N'2 6 звітно -виборзайма є ться 5,4 лі ганізацій по гідній .зустрі­ Чістю 1 дів ч ат . ні НОМСОМОЛЬСЬИі збори чі XXVII з ' їзду :КПРС >>. тисячі юнаків звичайно , мало. бу.ли перенесені на інший Виступаю чи з доповід- Цього, Та й чимала н!льність день тільки тому, що за· дю з цього питання . пер­ Черговий

СЬІ\ИО!'.\V

пленум

ЛНСМУ

про­ хворів сенретар комітету місьююму раціоналізаторських ЛНСМУ . . иомсомолу О. Деркач позицій залишається три­ Наближається п'ята СКазав. ЩО КОМСОМОЛЬЦі і валий час <<під сунном>> . комсомолу не трудова чверть . Буде во· неспілиова ,молодь Бро­ :Комітети на напруженою, і щоб ко­ варщини оцрийняли рі­ впливають на творчі по· школярі принесли шуии молодих спеціалі­ ристі шення nленуму ян про­ ший

секретар

граму дій на майбутнє . Вони ро~міють : здійсни­ ти визначені завдання мюжна буде при умові, ноли кожен трудівник v всій повноті усвідомить велич

наиреслень

па ртії

і зробить усе можливе, щоб вони стали реал ь· ністю . Саме та к с;у млінно. творчо і натхнешто праuю· вали юнаии і дівчата у період

ударної

вахти ,

стів.

спеЦіалі­ яинайбільше,

таних

30

про

це

по­

потурбуватися на­ стів працює на шиноре­ винні монтному заводі. Це рівні з педагогічними ко­ і комітети велика сила , але торін лективами внесли всього дві ЛИС МУ. рацпропо зиції. Не Вис1'упаючи в обгово­ кращий стан справ і в ренні доповіді, се-нретар радгоспі І мен і Юрова, ном!тету ЛНС.МУ заводу тресті << Броварисільбуд~ . ~юро_rшювої юеталу рrії Домогти ся активної ІМен І 60-річчя Радянсь-

вони

(!)

участі опілчан у розв 'я­ ної Унраїни Н. Рнмарчук занні усіх проблем мож­ поділився досвідом орга­ на лише виробивши ні заЦії роботи комплекс­

v

них антнвну життєву

40-річчю

Цьо:м:у

них

творчих

молодіжних

понликане нолективів. Ефеит від їх мюлодl діяльності значний , сказав ремоги. Вона дала хоро­ ший імпульс для пошук;у у системі номсомол:ьсьної він . Шнода, що міськко м цій важливій внутрішніх резервів, чітно політосвіти. А ле в оире· ЛНСМУ визначила проблеми, які мих номсомольсьних орга ­ справі не приділяє н ал€ж­ нізаціях цю важли ву ної уваги . необхідно розв 'язати у

присвяченої

П е · зицію .

по­

сприяти

навчання

Секретар НОМСОМО.'ІЬСЬ· ході підготовни до XXVI.I плив. У минулому навча­ з'Узду :КПРС. Зара з у льному році спостерігали­ ної організації Ниївсьної птахофабрики В. Кирієн­ справу

всіХ комсомольсьиих орга­

на

са мо­

ПАРТІИНО'f QРГAHISAЦIJ ПО ПІДГОТОВЦІ ДО XXVII 3' ІЗ ДУ НПРС І XXVII З 'і ЗnУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ КИІВСЬКОГО ОБКОМ)

КОМПА~ТН УКРАІНИ ЗО ТРАВНЯ ( Заиlнчення.

сприяли

зміцненню

дальшому

партійних ря­

дІВ, розвитну внутріnар­ тійної демоRратІї, росту

активності та 1Ніц1атив11 иомунlстів, підвищенню Іх авангардооІ рол! 1 вІдпо­ відальності за сnрави сво­

їх органІзацій .

9. Обкому , радянським , вим

партійни.м . nрофсnІлио­

і иомсомольсьним ор­

ганізаціям,

господарським

нерівникам

у

проведеннІ

ідеОЛОГіЧНОЇ, ПОЛІТИКО'і!И­ ХОВНОЇ роботи керуватнея виазmиами квітневого

(1985

:КПРС,

планових

зав­

р.) Пленуму ЦК пов ' язувати !дей­

но-політичне

дань. Успішно проводять цю poбorv :юмітети ЛНСМУ ДОНу , завоДів ІІІороШІ\ової металу ргії іменІ 60-рІччя Радян сьиої України, алюмінієвих будівельних конструкцій, НиУвсьної птахофабри ки . У той же час роль комі­ тетів номсомолу в органі­ зації таиого змагання на шиноремонтноМІУ. дослід­

-

но

-ек с периментальному

заводах є незначною . Тут неріДко

трапляються

р,ушення :міни, надрів,

трудової

по­

ди сци ­

висока плинність низькою залишає ·

ться -wваліфікацlя дих nрацівнюdв .

моло­

Незабаром ми будемо вlд:значати 50-річчя ста­

хановсьиого

!\V

з

цим

згадати

ЮХУ· У зв 'я з не

можна

трудовІ

не

подвиги

наших стахановцін Є. Без­ омертноІ ,

1

П.

Ярмоленна

багатьох інших . У х тру­

дова

звитяга

повин на

стати для тисяч 'юнаиів 1

дівчат м;улом

вих

nрикладом . у досягненні

РУІбежів .

Зробити

допомагали

про­

недаліни

у

виховання

з

миренну

році

Ще

багато

тети

зробити

номітетам

ЛНСМУ, спітш яцтва . стоїть стро,

належить

дармоїдсmом,

усі м

членам

адже лише в січні лютому ц. р. вісімде ­ сят молодих людей ном­ сомольсьного віку відві·

-

Працювати н Ім

є

над

часом

в

цьому

чи~.

Остан ­

у

заводобУІдівного

иолентивах

:комбіна ­

ту , ПМН Унооп апілкп , СПМ І\-580 , тресту << Бро­ варипромжитлобуд >> зро­ ма RІльиі сть прогулів, а 1\Омітети ЛНСМУ дивля ­ ться н а це сн різь пальці . Принро ион статувати , ал е у нинlшньощу році иомі­ тети номсомолу автопід­ цриємства .N'2 11063 , рад­ госпу tмені Щорса не розглянули жодної пер­

ян

між вона

ного життя .

рем онтного

заводу,

ГООІ1:1'еХНіКИ,

фабрнии вер·

хнього

дитячо го

жу

на

Не

працюють

це

ренням

не

у

ci JLЬ ·

трикота · реагують.

на,д

ство ­

нолективі

не·

учасники

альни й на

.виступ

заступни

сеН'.ретаря

ЛНСМУ

акту ·

номітету

радгоспу- комбіна­

ту << Тепличний >> О. Нагор

наmtвали . ходив

Одна сторін

з

найсильнішИх

діяльності

Свердлова

Я.

·полягала

М.

нім

часом

у

цьому

•п:шші

віДсутн я фотолаборат о­ рія, спортивн а -німна та

тунав

.вІн,

сомолу

вання

міськиом

питання

юнаків

і

гуртожитиах,

ном­

nрожи­

дівчат

v

о ргані зації

там виховної робот и я.в но обговоренн і

танож са р

-

взяли

допов і ді

участь

елю·

елеитромонтажниця

світлотехнічного

завод.у

Кузьменко, майстер ,у ск лад. С . спорт майданчин потребує заводу « Торгмаш 1> О. Най­ секретар J<омітету ремонту. Таки й стан дан, алюмі ­ сnрав мало хв илює чл е­ ио.мсомолу заводу буді вельних кон­ н ів .мlсьиио му ко мсомолу н ієвих і оенретаря номсомольсь ­ струицій В. Хитрий, уче· ної органі зації . П од ібні ниця місьної школи Ng 7 перетворена

приклади

не

поодинок І. В.

КрасІвська.

У роботІ пленуму і в Поз-бутися недоліків , ство­ рити об'єднання і к луби обговорен ні доповіді взяв за

Інтересами,

хорошу

участь

!І]ерший

місь:кному

сrюртивн:у ба зу усе це МОЖІУ.Ть 1 повинні з ро ­ бит и комсомольці. Н е початий край роботи

ня

є

рішення.

і

в

иомсомол,ьців

шкіл.

Фролов.

3

1

ціалістичних

зобоо'язань

со­

лось працювати

mлJLl в

-

у

n1д­

період підготовки

Г.Ковтневого повстання

збройного

чи

-

на

ми,

згуртовувати

при­

висту­

нонсІТі­ І зав ­

і агlтато·

ром.

Царсьиий уряд , жан робили все, щоб

посту

пе редо­

нера ,

сця , nодавав безпосеред­ ню допомогу парtГ1йним 1 радянсьни м органам ~ їх

роботі. З його Ім'ям зв 'я"

найпоnул.ярнl­ занl

шим nрОіМіО.вцем

волю

революцІо­

nримусити

відмови­

тися вІд дальшої бороть­ би. БілІЬш як десять ра­ зів його арештовували і висилали в Сибір. Однаи не та,иим був Све,рдІЛов, щоб здатися . Він вияв­ ляв ВИН1КЕОВу МУЖНісТ·Ь і твердість , не раз здій ­

пе~д варо · Він внІздив на мі­

вироблення

першо'і

Нонституції РРФСР 1 за­ т~rердження

прапора

,Особливу

допомогу

РРФСР.

Свердлов ництву_ в

nодавав

Радянської

наЦlональних

нах,

приділяючи

будів­ аЛІадИ

реС'публ!­

веЛ.ику

увагу правильном;у здІй ­ сценню ленінської націо ­ наЛІЬної політики, зrv.рту ­ ~анню народ ів в єдину оратню о!м 'ю . Він лрІі ­

за єдвих робітників. знаходити снював втеч! з заслання страсно боровс я серед них здІбних .rrюдeti і незмінно знову й знову ність партійних рядів, за ·~ 1 висувати 1Jx на відпові­ з 'являвся там, н~ди його єдність 1 Ідружбу народІв. посади .

НаІЦравляла

Партія.

.На­ радянсьних

республін.

Перші уроки підпільної віть в найсуворішій об­ Виступаюч:и на ІІІ з "1:здt боротьби Свердлов ,здо- становru Сверд·лов ниио ­ НП(б)У, вназува.в на не­ був у Нижньом.v Новго · ристо:вмваи весь вільний обхідність єдностІ рядІв

великому проле- час в тюрмі для самоос- nартії Д;1]Я успішного д€р­ жавного і nартійного бу ­ тарсьному центрі,- ІМістІ віти. своєї юності . Щіртія наНапередодні Жовтне­ дівниц тва на УнраУнl. роді

недооцінює.

В

часто

заводи ,

був

то~. що де і в тшх би зламати умовах йому не доводи ­

дальні

орга­

виконання план!в

<< Андрія>>, повіДальність

в дарми

ти

хорошу

В1н

на

жди

голови вцвн він зав­ ЖДИ !УМів підтримувати найтісн іші зв 'язии з маса­

Цінавого і з мі­ дозвіл ля . Остан·

заб~зпечать встановлених

ян його тут дом.

пав на ІМІІ.тингах. ративних · зборах.

нюка . Він піддав критиці терпимої обстановни для адміністрацію підприєм випивох :комітети камсо­ с тв а з а недостат н ю увагу мо~ ~ Торгмащу >>, профе­ до поліпшенн я nобутових сійно -техн ічного училища умов мешканців rурто­ м 4. жит~~;у. Загалом , ионста­ Ми повинні п ротистави­ пияцтву

свого.

~михалича»,

її ду мку ,

1nленуму

соціалі­ життя.

рону ) Плену.му ЦН :КПРС,

бічоо розкрива.ти нращий Номуніетичної парт!І Ра­ досвід ОtРГан1заторсьноІ 1 дянсьІ<Ого Союзу і XXVII пол ітичноУ роботи партій- з'їзд Номпарт ії УнраІни .

ватали

від

ведеться,

На

ро­

пору­

РедандІям обласних, завершального рону одиміськрайонних і районних газет, телебачення 1 ра­ надцятої n ' ятирічни, гІдно XXVII з'Ізд діомовлення облас~l все­ зус'J1)1нуть

друго­

тим

девіз << :Культурі села комсомольську турботу >> треба наповнити ноннрет · дали м-едвитверезник, а ним і глибоним змістом. НОМі1'еТИ НОі'.іСОМОЛу ШИНО · З інтересом СJІ'УХали

зроблено , але недо · можна в TO!'.\V разі , иоли ЛІі.ків залишається ще ба­ комсомольсьні орган і за­ гато. У r:уртожи тку з аво· ці! поведуть рішучу боро­ дУ пластмас, наприклад ,

плані

того ,

А

1

ті, втілюючи в життя рІ­ шення нвітне:вого (1985

ТОВАРИШ АНДРІВ

за·ЛІежить і настрій моло­ ,у винаріненнІ пи· ді, 1 продунтивність пра­ Зараз це питання ці , і ставлення до дотри надзвичайно го­ мання норм соціалdстич ­

це дещо

тьбу за лінвідаЦію н едо­ ІЛі:кLв у таиlй важли ві й сцравl , ян зміцнення дп с­ ципліни і порядну .

рядною.

nи­

рІзного

шеннями норм стичного способу

чому сь

справою

з

корисливістю,

ду зловживаннями

роботу,

номсомолу

вважають

боротьбу

яцтвом,

організацію дозвілля мо­ слід лод! , сказала вона, .ном!·

ліивJд.увати .

* * *

Пленум обиому nартії тиІmюстІ трудящих, даль­ :КПРС, ЦН шому зміцненню дисцип­ заnевняє ЦН ліни , організаваноСТі 1 Номпартії УкраІни, що порядну . Повести непри- номуністи, трудящі облас­

наступному

навчальному

діооість

широно висвіт­ лювати хід передз'Уздl.всь-

рядну:вати ntд.вищ€нню т.рудовоІ 1 соЦіально! ан-

Дем'янеНко. · Ну

явити свою активнІсть. Ці льтурно-масову

нізацію сти­ стовн ого но­

слухачам

Т.

заGезпе ­

високу

.Сьогодllі-100 років з дня народження Я. М. Свердл ова

мо :rодt

тури

організацій,

чуватн

масово­ виступіІВ,

nолітичну роботу в період

використовує суrrерництво гандисти працювали без ПЛ~Н УІМІ виступ методиста для мобілізації молоді на належного ентузіаЗМІу, не рамонного ·будинну нуль­

виконання

них

Іl'!дготовюf до XXVII з'Із­ ного соцlалІстнчноrо зма­ ду :КПРС 1 XXVII з'їзду гання в трудових нолекти­ 1<ерівних орга­ Номпартії УкраУни п!дnо­ ва х.

заЦій і їх нів,

розвитну .

Всю ідеологічну,

РОНУ

1985

соціально-

еиономічнюго

тост!, принципооості, са­ моиритичного підходУ до оцінки роботи nарторганІ­

фанти

ставлення

Початок на· присноренням

1-ій стор . ).

формального ,со присвятив свій виступ до за· nитанням nідвищення рів­ нять на заводах п.1а стмас, ня вн утріспілкової робо т и рапорт Ленінсьного ном­ алюмі нієвих буді вельних в цехових о ргані заціях сомолу nартійном:у фору­ .конструицій. фабриці ЛИС МУ. му . Значна кількість но­ верхнього дитячого три ­ мітетІв ЛНСМУ ус.nішно котажу. І окремі пропа ­ Го с тро прозвучав на нLзаціях розгорнуто зм а­ гання за право підписати

ся

пустили

t 1 Я»

ПРО ПІДСУМКИ КВІТНЕВОГО (1985р.) ПЛЕНУМУ UK. НПРС І ЗАВДАННЯ ОБЛАСНОї

МОЛОАІ­ ПЕРШИХ РЯААХ

MICQE у

Ж їt

партії

секретар

А.

Д.

о бговореного питан прийнято вІдповідне

Учасн ини пJDенуму та­ Іх номітетам иомсо молу танож необхідно звернути нож прийняли до відома оональної сп рав и про п о­ увагу на підвищенн я ак­ інформацію <<Про хід ви­ иожного юнака r.онання рішень Х-;го пле­ wшнинів ДІІ СЦИПЛЇН И, ХОЧ тивності nотреба в цьому була. і Ді ВЧИНИ, ДОМО ГТИСЯ, ЩОб нуму мlсьииомlУ номсомо­ 14 грудня 1983 Осторонь цієї аправи за­ усі вони з усією сумл і н ­ лу віД лишаю'11Ься штаби і nости ніст.ю ставилися до вико­ ро~», З ЯНОЮ ВИ СТУ'ПИВ нання доручень . В ажЛІИ ве другий секретар м і сьнно · << НП». К. BopyА снільии нерозв'яза­ і питання внутріс пілкової му номсомолу цій справ і у muiн. них пробЛІем є у робот! роботи . У

правляла його для нала- вого збройного nовстання годжування партійної ро- У Петрограді Свердлов

боти то в ЯрославJІ.ь, то був

членом

В!йсьиово-

Минули

роки,

невn і з­

нанно змlнилаоь J<раїна, виросли новІ лоиоліІ-щя.

в :Кострому, то в Перм. революційного центру uo Але і м 'я Янова Михайло­ Але тан же добре щІали підготовці повстання, три­ вич а Свердлова вір­

його 1 8 :Казані, 1 в пар- мав у своїх рунах всі ного соратнИІ<а 1 друга тійних організаціях Пе- організаЦійні зв'язки з В. І. Леніна, визначн-ого тербурга, Мос.кви, інших ЦН nартії. << РозповіДати органі затора 1 будівника про діящьн!сть Якова Ми­

мlст РосІї . Не було май- хайловича в цей час , ж е жодн ого

промислового

згадує

о.

д.

Стасова ,

-

нашої партії

1

держави

згладилося

не

Рад янської з

народу. FІого центру, в якому не побу- це по суті перена•зувати пам'ятІ ім'ям наооано міста, ву­ вав би цей невтомний ре- історію партії>>. .JІИЦі,

волюц!онер.

заводи.

В

листопа­

У листоnаді 1917 роиу д! 1924 рону на прохан­

В кінці 1905 року на пропозицІю В. І . Ле - ня уральських робітників Центральний :Комітет пар- ніна Свердлова було об­ Президія ВЦВН СРСР тІї наnра вив Свердлова на рано :головою Всерос!йсь­ перейменувала в пам 'ять

Урал. де він очолив Єнатеринбу рзьиий ном!тет РСДРП . ~в цю €і!Іоху, на самому початиу ХХ

століття,

-

говорив

nl з-

нlше В . І . Ленін , перед нами був тов. QВІЄрдлов ; як на йб!дьш винарбуваний тип професіонаЯіЬн ого революціонера .. . » Робітники глибоно по-

кого Центрального Вико­ «Товариша Андрі я >> місто навчого :Комітету. Водно­ Єиатеринбург у С:верд ­ час він залишається сен­ ловсь-к . ретарем ЦН парт!У.

-Керуючи

радянсьиими

органами, Я. М . Сверд­ лов нез.мінно npa.riW до того, щоб ножний з них працював з ІніЦіативою , щоб ч5Іени Ради постійно nам'яталн про свою від-

Д.

ЩЕДРИНА,

старший науковий спів­

робІтник Інстнтх.ту Істо­ рІІ партії при ЦК Ком­ партії Украіни, канда. дат Історичних наук. ( РАТАУ);


~нОВІ

Ж:ИТТJІ•

4

червня

*

року

1985

3 стор,

ПЛЕНУМУ ЦК КПРС- В ЖИТТЯ.=============== тарні

причепи

переоб­

1

ладнані авт омобілі . Вну ­ "tрізагонов а спеціалізація не

винл ючає

маневрів

си­

лами і засобами в межах пі дрозділу. Навпани вона створює нращі умо­ ви для чі'І'Ної організації цієї справи.

3'сі, ють,

мабуть,

Я.І\ИМ

па:Іl'ята­

ДОЩО.ВИl\1

ВИДа­

ЛОСЯ минуле літо. Якщо на початну дня підсохлі

ваюш

трав

при,датні

заготівлі

сі­

на , то після обіду внаслі­ до'Н дощу їх нерідко на­ nрав .lя л и вж е у сінажні траншеї. Траплялося, що з одні є ї площі загот овля­ ли нор~! рі з ного виду.

АНАНГАРДІВЦІ

готувати кадри Велике

дерево

пуснає

глибоке коріння. Образно нажучи, здобутни на нор­ мооому лані танож мають розгалужену

«Нореневу

систему>>.

оснооа

Іх

навчання,

ярофесійна

-

ви­

сота кадрів. На п.ерший погляд, швангардівці не внесли іс·

тотних змін у навчальний процес. Ян і

завжди, на­

чальнин цеху, ланнові, механізатори підрозділів вивчали технологію вира· щування і збирання нуль­ тур,

заготіВель

нормів .

Основний наnрямон робо­ ти у господарстві було визначено ,розробленим на одинадцяту п'ятирlч· ну

номnленсним

планом

кормови:робництва . І все ж тани ва,рто від­ значити

тут

взяли

ухил на серйозний аналіз досвіду передовиків, його опанування,

nоширення.

Увагу Щ>Ивернула робота нормозаготІівельнинlв рад· гос пу << Плосн1Всьний», де навіть

за

,ПОГОДНИХ УМОВ заклали

нільність

БИСОІІЮГО

сіна,

ний аг,роном Л. І. Поnова орієнтувала т;рудівнннlв на роботу за складних nогодних умов, які остан· :нім часом нерід.но виnро­ бовують уміння й зрілість кормозаготівельнннів. Тут розглядали

ро·

бочий nлан заготівель нормlв, насамперед сіна в

-

варіантах

дощової,

сонячної,

вої nогоди. Тан само

..,.

і

за

мінли­

з розрахув­

нами щодо збирання трав. ОдН:І з них базувалися на можливостях наявної тех­

ніни, інші на вимозі снасити вирощене й за­ нлаоти

у

н.ормо­

щодо край­ Ух косовиці.

майбутнього

скирти

чи

ехо-

продумати,

ян

уникнути

їх чи зменшити негативні наслідни нестачі пеВН1іХ механізмів.

Є у 1\ормозаготівельни­ нів чимало нового в робо­ т!. Будь-яна новинІ\а -

nпід навчання 1\адрів. Так нінцеві результати проФе­

сійної зрІлості 1\ожного виробничника, ян і тру­ доІІІОГо колентиву в ціло­ ~rу, значною мl.рою обу­ мовлює досконалІсть управління кормовим ном­ пле~юом , ефективна внут­ рішня струнтура пІдроз­ дІлів .

в єдиному

2.

І

КОМПЛВКGІ Для

збільшення вироб­

ництва білна, піднесення поживності нармів у гос­ щі Уже

гекта­

1266

За та них умов уже- з ун-осу

можна

створювати достатон сіна . Нині ж головне завдан­

-

вчасно

го•тівлю

nровести

сіна

та

за-

інших

н01рмів з наявних площ ба­ гаторічних посівів. Наnе­ редодні початну масової

ту

Всесоюзного

Інститу­

сІльськогосподарських

аерофотогеодезнчннх

шу:кІі

не

вжнло

по­

суворих

філіалу

інстнту­

ту В. В. Кулинич, :крити­

ну

газети

вильною.

визнано

пра­

Матеріал <<ПИ·

опе.рації.

Проте

стараються

силами

тут

о де ржують

не За

й

засобами

заrо­

ну з :\!е'І'ОЮ од~ржання сі-

травах ,

сношених

уранці,

більше поживних речовин, НіЖ у ТИХ, ЩО НОСЯТЬ

повне

Ударною

праце~о

:ш а чаютьс л

та

а іі

В. Бі­ П. І.

справжньо~rу

ста:та

по­ спіль-

На

заг о тівлю

гардLвці

тий

сіна

аван­

перенесли

досвід

набу­

потонового

ному

На

профкому

розглядалася

навантаження

ВИСОІ\ОЇ

поведінка

Або

ще.

Трави

пров'я­

лились їх слід достав­ ляти до місця скиртуван­ ня. З цією роботою танож не можна баритися: nід пекучим

сонцем

маса

перегрупувати

подати

допомогу

сили,

на

цей

раз ланці збирання при­ в ' яленої л1асн у валки та навантаження їх у трак-

нольорових з,уміло,

металів.

наснільни

ніж торLн. ливіеть

з

боти за місяць. соцького

А.

В.

Ви­

розглянути

не

було можливості, адже повідомлення міського насуду

про

скоєне

правопорушення 1 притягнення до відпові­

дальності надійшло до фі­ ліалу

29

березня

пІсля тоrо, як

яцтво... на робочому міс· соцький ці)> обговорено на зборах робоТИ.

ц. р.,

водій Ви­

розрахувався

з

ня

вшrаг а є

на вищиіі

ІІіднес е н­

щ а бе л ь ро­

б от п сіх г о сподарських л шюІf, стабілі з ації та про­ фе с ійного зрост 01 ння на д­ рів. До цього вони праг­ н у ть,

ць о~ І У підпорядкону­

ють

усю

нього

роботу .

роІ;у

в

поставлено

пасти

Ниніш­

господарстві

завдання

28,6

по

НОр~ІОВ!!Х

при­

центнера

ОДИНИЦЬ

На

яності

М.

На

з

Це дасть

по

цінною

металургійні

виготовляється

годні саме

металів, л~во

ян.І

зліва)

подарстві за значюІістю прирівнюютьс я до хліб­

П. В. Литвинчуком, П. В . Бfлином, П. І. Шпильовим;

них . Адже збирати вчасно норщ1

не

~Іенш

важливо.

винористов~вати

виробництві .

v

механізаторами

Іюсовицл

трав

у

радгоспі

''Авангард ·>. Ф о н!

JН .

Семннога.

мож­

винонати

nро.д,унтів

кожного В го с подарстві заготов­ л яють не лише сіно . а Н віта:vrінно-трав'яне борош­ но, сінаж. Частина багато­ річних

трав

використову­

ється для виробниц'І1Ва трав ' яного борошна. Цьо­ го цінного кор~1у виріши­

ли

заготовити

При масу

400

тонн .

закладанні сінажу прив'ялюють д.о во­

логості 55 nроцентів, під­ бирають. подріІбнюють

ще

не принлад.

GудJве.1 ь нn :І І !.•І І

показнином.

якого можна і

го

пілограма

не чотирьох

прн

місяців

-

•П•.lаІІі

22 ,3

є

і

вІІро l>ІІ!ІЧ Оїо

\'

Іло б робног(J

У

ТО ;І'Іу ,

місяці с та

ня

дере·

о б ·єднання.

ЩО

:Ja

ЧОТИРІ!

підприємства~ш

не

внпон ш rо

здачі

брухту

мі·

завдан­

Jщльоро­

внх металів. впна, nерш : І а все, :< аводів пластмас,

00-ІОСDОДАРСЬКН

ДО ДЕРJКАВНОЇ

сьо­

нен\1'ож­

із

нор­

CRPABH

з металобwх·

вже

(другий

нів. Нормові ж нива в гос­

З. Сnрава

та

ту. Тож nо-господарсьни ставитися до цієї держав­ ної справи обов'язон всіх. Т,реба зазначити, що більшість колективів са­ ме тан рО'зуміє це важ,ли­ ве завдання. Вони nлано­ мірно списують з астаріле обладнання та відходи

бригадир

тваринництва.

сировиною

заводи

Грищук

виробницт­

продажу

вою є ця робота, адже ми допомагаємо забезпе­ Чу"Вати

фото:

В.

зобов'яза-

честю

п'ятирічну ву і

Зро­ :rилан .з

нання

Поведінку

та

кормо з аrоті.вельни­

важли­

премії

ро­

Г L:!! С ІІфіІ\СЩЇП ющтн а

лися нинішнього року при­ пасти нор:\!ів не менше,

до нашого міста чітно ви­ ться значені щомісячні ІІІлани вважають здачі брухту чорних та другормним

номбінати нраїни. Чимало нових машин та об.лtад­

підсумками

р ад госпу ,3fІ<1ЮТЬ: lНноjтов ироб­

ЯІ\ОСТі.

Трудівнини

но­

спиртким водії позбавлені за

продуюивності

праці

ставля- тюкне у правління ).;;. :J;) сnравн. Вонн тресту ~ Броваропрr, .чжrп здачу брухту .f!(обуд>> не здало жодно­

розшире­

засіданні

Поряд

насніль­

траншею. Норми загото·ви­ ли

'Але. на жа .1.ь, К ШННОМУ підприємств.У та організацlУ всі нерівниии так

колективу.

того ,

Тру д івн т; н <' .:\ В аНГ<1РД>->

HocOJ;

Іюр~Іів

роботи.

ци:vr-від

.1и д .сrя успіш н ого про,ве­ д ен н н пер ш ої посовиці Gа­ Гі\Т О річннх тр а в.

від­

інші.

За готів.пл

оти­

юr швидко скосять і під­ б Рр у ть трави, з ал е жить ·,·р ет Ш. а то і] четв е ртий ~·к oc rr. Виходячи з цього, сл ід л юбі л і с1 у вати всі си­

:,JexarrІ J aтopн

П. С. Н уд еля. П. .· шн, М. В. Н~· дін, Шпильовпіі , І. О.

в

проводити

:>.10~1 і віддавала розrюряд· ження, нуди його везти-­ до сниртп або в сінажну

саркам.

ність

пона­

надійність .

кожну- автол1ашину

боту, щоб саме в ранноrві години зробити якомога більше на носовиці, дати

високу

основному

з

зарплат~·

лише з а ні::ІL Н ість, Я!(ЇСТЬ KOj) '\Іi!J.

якщо

строки

з биральні

працює

з а колективним підрядом. Тепер к о.р .\ ю:з аготів ел ьни­ ЮІ

пер­

Буfrва :Jьнu не сходи л а т о ­ ді з поля головний агро­ но~r .'!. І . Попова, nильну­ вала за ходо:ч заготівлі фуражу . Вона nеревj.ря.'Іа

маневрувати

в

Як повідомив редакції ним

директор

ні

Вона

родного

заходів.

госnода,рст;ва має сnе­ ЦІалізовані ланки, яні ви1\онують nевні технологіч­

зала

'lм висловлено громадсь­ кий осуд. За зловживання

алу

діл

швидно пересихає . Отже, знову виникає необхід­

підприємств міста пнячи­ ли на роботі, потрапили

порядку :керівництво філі·

nідроз­

ко·совиці трав усю техніну було перевірено в робо·ті.

О. С. Кононенка, М. М. Теплюка і В. І. Теплю:ка.

ся, зокрема, і те, що до порушнн:кtв громадського

Нормодобувний

в загоні так планують ро·

першоrо

ня

ний розподіл обов'язнів посилив особисту відnові­ дальність виконавців за Те:ІІПИ Й ЯІ0СТЬ робіТ .

багаторічних трав . нинішнього року їх

доведено до рів.

збирання зернових іпа­ товсr,кий іІІетод. Нонирет­

опівдні. З поглядом на це

розширили

м альні

мозаrотівельникІв.

пло­

nодарстві

про те, деяких

у витверезник. Згадувало-

котра

Саме за цих умов народжується цілеспрямована НіЖ ІіОЛО·СНОВі НУЛЬТурІІ . самовідданість надІйний фундамент успІху кор­ Особ:шву ув а гу тут при-

на най,вищої яності . Відо­ мо, що в багаторічних

"Пияцтво... на робочому місці" ньому ,ішла мова що працівники

Досвід аваигардівцlв свідчить: виграють на кор­ мовому полі нині там, де організаторську, політич­ ну роботу спрямовують на підвищення трудової активності всіх працівників, усвІдомлення :кожним з них високої особистої відповідальності за долю ферм, створення достатку продуктів тваринництва.

заздалегідь

е СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

Так називався матеріал, опублікований у «Новому жІІ'l'ТІ» 21 травня ц. р. У

Грпщ у на,

речовин,

роботі М. В.

8 АВАНГАРДІ

тонн.

нормового

номпле.нсу,

ДобИВ·

Під час навчання гоJЮВ·

різних

вимога>м

О,днан точні дані про тані <<НОЖИЦі» допомагали по­ бачити найслабші місця

nе.реважно

КЛаСу.

донладно

логічним

вих нультур ніх стро~ів

МИНУЛОГО ренардну

шись цього, nлоснLвчани забезnечили помітне зро­ стання mаринницької ІЧJО· дУ•КЦЇЇ.

На Цііі бригада

пров-еденню

шого уносу трав. Відомо: цей уніс найбагатший з а виходом маси і поживних

В обстановці високої трудової активності, прин­ юш з а вдання :~ r у сіх тр~· ­ ~· :~1овн~· го,юву. Иого, яп цнпової вимогливості, ефективної взаємодопомоги дівнині в. Водночас по с и­ пок а:! ують попере д ні роз ­ колективів проходять нині кормові жнива на полях лено їх особисту відпові­ р<tх~· нки, б~· д е виконано. радгоспу «Авангард>>. Трудівники господарства дальність з а стан спр а в Зн R чит ь . Й ,І' д с с творено роблять усе для того, щоб внести якнайбільший на нор:~юво·:ІІУ полі. Що ,jОбрі ~'ЧОВІ! Д.'ІЯ ВІІСОКОвклад в реалізацію Продовольчої програми. Вони цьо:11у СП:РИял о? Насюше­ П ]JОД ,\" 1\ТІІВНОЇ праці тва­ зобов'язалися одержати нинішнього року з кожно­ ред зростання ролі со­ риннинів в наступно:ІІ\' го гектара по 55 центнерів кормових одиниць. Ви­ ціалі:стичното · · з:v rагання, році. няткового значеННJІ надають збільшенню заготівель :vюральннх і :~ rат е ріал ьних Г . ПОЛЯІЮВА. сіна. Поставлено завдання закласти його 3000 стимулів у підвищенні

'вища в оптимальні ст;ро­ ки. Дале.но не завжди технічна потужність nід­ розділів відповідала біо­

несnриятливих

рону

но т рав'я . зайнят а

УВАГА: ДОСВІД ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ

Заздалегідь

1.

діляють

трантор&'VІИ.

Ножне окреме сховище запо.внюють сінажною ма­ сою за три-чотири дні. Шириться носошщя різ­

бу mr

цілном

для

важкими

і't.1!01\ІіНіЄ!ЗІІ Х

\іу ДіВеJІЬШ!Х

І.;он с тру к ці і і.

н rс тан д а рт ­

ІІого 1\ОМуН а .lЬJІОГО о6.1ЗД ­ ШШІ!Н , а в то Gаз н .~;_, 2 т а іІШІІІХ.

Д <J Т іс 1 \

fі і І ІЦП

д ру ;· о г о

:J[I. l!ІJШIR C H

1\BdD·

ЛІіСЯЦЬ.

І-;с-р lR нш;а -. t І!lд п ри є ж· тв при з ве ло тонни чорни х мета .1ів. треб а н с- га і іно пр nа н а:Іі:J\' · до того, що за січень і Нолентив управління вн · в атн с :· а н снр а в і до кла · лютий пdдприємства Бро· робничо-технологіЧІюї по · сти всіх .зу с и.1.ь, щоб варів у цілому не спра· мп.mеитації того ж тресту справитися з доведеними

.винонати.

вилися

з

Це

цим

завданням.

У першомУ' кварталі йоrо ло винонано ті.тьки з а

qy

рахунок

нриття

Gначного

денними

пере­

колекти·

вами .

Нвітень змін не

теж добрих nриніс. На-

недодав

15.2 5.3

його

тонни , тонни,

до

плану

планами

з д а чі

СПМК503 другий нварта .1 досл іДно ·е к с­ півріччя .

периментальниn

бру хту за та перш е

з авод

республінансьного впроб· ничого об'єднання <' Унр· сі ль б.~дмеханізація >> 11 тонн . Заборгованість

В. ЛЕВЧЕНКО, старший економіст пла­ нової комісії міськви­ конкому.


етор.

4

червня

4

1985

року

с Н О В. Е

СПОРТ

8

Збірна Данії СРСР. Якщо хочеш

У числі u

атлетика корис­

ністю Після

ве.11нкою

ПРОІ'РАМА

ВІВТОРОК, 4

діону приємно позмагатися на доріжках з м'яким еластичним

покриттям,

обладнаних

в

секто­

рах.

Того

дня

звання

сильнUпого срізкультури

тут

най­

колективу виборю­

вали збірні команди місь­

.LI,CT

кої ради а

також

«Спартак»<!

провідні

колек­

тиви й навчальні заклади облради товариства. Особливо високих ре­ зультатів спортсмени не показали, але боротьба з усіх видів програми пер­ шості

'fa

була

напруженою.

й лідерамн

змагання

С1'авали то одні, то інші команди. Але основна бо­ ротьба розгорнулася між двома найсильнішими в облраді міськрадами Білоцерківською і Бровар­ ською.

8.00 Час, 8.;s5 Теnефіnьм

ня.

Проте найгостріші поє­ динки йшли в секторі по стрибках у висоту в жі­ нок. Хороший результат показала броварчанка М. Дегтяр, яка виступа­

ла поза заліком, сантиметрів. сантиметри

-

Це менше

на

190 4

норма­

ТІШУ майстра спорту між­

народиого

!\ласу.

На

7

сантиметрів нижче стриб­ нула В. Сула з Ірпеня.

Естафетний біг

4

х

100

метрів виграли серед жі­ нок спортсменки з Бро­ варів, у чоловіків з Білої Церкви. У

загальному

підсумку

серед колективів фізкуль­ тури перше місце зайня­ ла команда Броварського шиноремонтного

друrе

гівлі

м.

заводу,

управління

Ірпеня,

тор-

третє

-

обласної лікарні. Серед збірних колективів міськ­ рад на перше місце ви­ йшли білоцерківці, на друге броварчаии, на третє бориспільці.

в.

одиноков,

головний

суддя,

«Ромео

і

СьоГОДНі у СВІТІ, 19.ІJО Наука і життя. Якщо хочеш аути Новини. lеnеф1nьм

здо·

І;ёНь

На

автопідприємстві

До послуг водіїв, кон­ дукторів, ремонтників затишна кімната з иастіль.. ними іграми і сучасними меблями, Тричі на тиж­

день працює сауна. За станом здоров'я автотранспортинків досвідчена

стежить медсестра

О. Н. Завадська, яка дає відповідні рекомендації.

Незабаром тут почне ді­ яти фізіотерапевтичний кабінет та кімиата для зняття пснхофізіологІчннх

наказ.

Шахова шноnа. «Тіні старого замну». Теnефіnьм дпя дІтей. З і 4 серії. 13.20 Кіножуркаn «Східний Сибір». 13.30 Французька мова. 14.00 Концерт Київського камерного хору Ім. Лято­

11.40 12.1 О

шинського.

14.20 М. Стельмах.

По сто­ рінках творів. 15.115 Новини; 15.10 Теnефіnьм «Пригоди принца Фnорізеnя». 2 се-

16.1 :і

навантажень.

А. МИКОЛАЄНКО.

Редактор Є. ФЕ.ДЯй~ сRОВАЯ

ЖИЗНЬ•-орrан

5 ЧЕРВНЯ

Час. «СтанційТеnефіnьм ний наглядач ... 9.40 Кnуб мандрівників. 10.40 Новини. 14.30 Новини. 14.45 «Людина і природа,., док. теnефІnьми.

«Полум'я».

.

серія.

Новини. Довідкова

23.05 23.15

ЧЕТВЕР,

2

ПРОГРАМА

ножного.

етюди.

справа

-

фільми.

«Не. Hanone·oн-111». Новини • Людина господар на земnі, 18.00 Beceni нотки. 18.15 Ленінський університет мільйонів. «Сім'я і СУСП in ЬСТВО», 18.45 Сьогодні у світі. 19.00 Світ і моnодь. 19.35 М. Баnакірєв. «Ісnа­

-

створення

мей».

Онєгін».

шістнадцяти

і

дітям.

«Товариш пІсня... народ­ ної хорової наnеnи проф­ спілок м. Воронежа. 17.55 БАМ продовжується. 18.45 Сьогодні у свІтІ.

з

rородско.

го комитета КоммуНистической партии УкраинЬІ, городекого н районноrо Советов народнЬІХ депу­

Киевской области. (На ~краинском язЬІке). Редактор Е. ФЕДЯFІ. Газета вЬІХодит с 17 апреля 1937 rодв. lUm вЬІХода: вторник, среда, иятшіца, суббота.

чем­

фантазія.

«Головний серія.

Час. Аnьманах «Поезія», Пушкіну присвячуєть-

ся

...

22.55

Сьогодні

у світі.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

но-математична

«Елементи

«Забайнаnь·

Збірна

·Європи

Іспанії

з

Чоnовіни.

збірна

-

Югосnавїі. 19.00 Сільська година. 20.00 Вечірня казка. 20.15 Світ росnин. :!!.UO Час. 21.35 Фіnьм «Іван Нікуnік російський матрос•>. 23.05 Новини.

16.40 «Пригоди

П'ЯТНИЦЯ,

Лялькова

вистава.

АДРЕСА Р~АКЦІї: Телефони:

--- 19-4-47;

7

11.00 Час. H.J5 Конц,:-р r

-----друкарня киrвськоrо

-

місцевого

роботи

-

сьний,.. Новини.

23.00

СУБОТА.

М.

ді1ям.

...

путатом

нонсер­

Гnінки.

НИКІВ»,

9.35 Дон. фіnьми. · 10.00 Фіnьм дітям. «Мишко теnеnат». 10.30 Концерт. 11.15 Всесоюзне пушнінське поезії.

Міжнародний

фес­ з

про «Ве­

Фа­

ПОЛіТН'fttОГО

:ma-

«Вте2 се-

19.20

Новини.

ном-

запрошує

Мое-

новський театр оnерети». Європи з басtrетбоnу. Чоnовіки. Збірна СРСР збірна іспанії. 2 тайм.

22_50 Чемпіонат

23.30 Новини.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 1 О.ОО Новини.

номс:омоnу,

механізатором Н. В. Геn-

10.25 Ритмічна

гімнастика.

Батьківщині». ·, 0. 4 0 Концертний заn «дРУ-

д он. ф .Іnьм про тричІ· г ероя Радянського .Союзу І. Кожедуба.

18.45 Сьогодні у світі. 19.00 «Людина і закон», 19.ЗО я нщо хочеш бути здо-

·

жба». Квінтет духових інструментів Литовської РСР

11 10 т' ф" • en_!! 1nьм звич_анним

А

« ршином

не

ЗМІР_RТК»,

ровим.·

11.ЗО МІЖнародна студІя УТ. 12,00 «Призначається ngбa-

21.:і:) Джазова

жаnьна передача. , 12.30 Доброго вам здоров я. 13,00 Звучить орган~ 13.30 Наука і час:.- Стратегія

Збірна СРСР збірна Югославії. В перерві Сьогодні у світі.

чення».

завод.

Культура російської Мова дитини. Веселі ритми. Орієнтир. Кінопрограма. 18.ЗО Сонячне коnо. 19.00 Антуаnьна камера. 19.30 Концерт камерного оркестру Київської держав­ ної філармонії. 20.00 «З nюдьми і дпя nю­

16.40

мови.

17.10 17.20 18.00

дей». Герой Соціалістич­ ної Праці Ю. С. Заброд­

ський. 20.45 На добраніч, діти! 21.!і0 Час. 21.35 «Світ поезії», П. Усен-

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

НА 8.00

КИїВ

ЦТ

І

ПЕРЕДАЧІ

ТА ОБЛАСТЬ

Гіммастина.

В.

Лавреньова

прапорного

заступнина

радіомовлення

відділу

-

редактора,

19 З-05і відділів

ім.

Червоно­

Чоркоморсь-

Чернівецька обnасть. 18.05 «Скарби музеїв Украї­ ни». А. Графф. «Жіночий Актуальна Чемпіонат

камера. СРСР

футболу. «Динамо» їв) «Зеніт»,

з

(Ки-

На добраніч, діти! Час. «Кіномеридіани». Веду­ чий ,письменник В. Коротич. 22.35 Новини. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 8 ОО Гімнастика. 8.15 Якщо хочеш бути здо­

20.45 21.00 21.35

ровим.

Фіnьм «Рахунок nкІ~сьний», 9.50 Ранкова пошта. 10.20 Програма Азербайджанського телебачення. 11.45 Наш с:ад. 12.15 Концерт Державного симфонічного оркестру Міністерства культури СРСР. 12.45 Док. теnефіn_ьм. 12.55 «Пісні Велиної Вітчиз­ няної ••• » 13.25 Кnуб мандрівників. 14.25 Стадіон дпя всіх.

8.30

партійного

господарства

-

промнсnовостІ,

ЦТ

фолькnорного

ансамблю «Караrод&. 8.50 Док. теnефіnьм. 9.20 23-й тираж «Спортло­ то)>.

Будильник. Служу Радянському Союзу! 11.00 Здоров'я. 11 .45 Раннова пошта. о2.15 Дитячий гумористичІ

9.30 0.00

ніножуркаn

«Ера­

154. життя

19·3-18; nиc:тtg

19-4-67.

обласиоrо управлІння у :tІІJавах видавництв. noлirpaфlr І книжковоr торrlвлt. Адреса друкарнІ: 255020_ КиУвська область, м. Бровари, вул_ Київська. 154.

Сіnьсьна година. Музич>ІИЙ кіоск. О. Пушкін. «Борис

Го­

Теnевистава.

15.ЗО Сnіває М. Хранова (НРБ). 15.55 СьогодІІі день пра­ цівнинів nегної nромис­ ловості. 16.25 Кnуб мандрівників. 17.25 «ХорР.оrрафічні мініаТІОРН•>. Фіnьм-нонцерт. 18.00 Міжнародна панорама. 18.45 Муnьтфіnьми. 19.30 «Пісnя зміни». Кон­ церт, присвячений Дню працівників пегної про­ миспоаості.

Час. «Всі симфонії П. І. Чайковського». Симфонія н. 2. 22 25 Футбольний огnІ'ід. 22.55 Новини.

21.00 21.35

ПРОГРАМА УІ{РАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ Новини. Ритміч11а гімнастика. СьогодІІі День пра-

1 О.СО 10.25 10.40

цівників nегкої промнс. ловості. Виступ міністра ІІеrної промисловості

УРСР О. Я. Касьяненка. Іfонцсрт· з творів tІОМ· ruзитор<t К. Мяскова. 11.40 НаУІІ<1 РадпІсської Ун­ ра'і>ІИ. І і .~n Н('союнінні ~ерця. 12.40 В манстерні художни­ ка. Народний Хfдожнин УРСР А.- Кашшаи. 13.25 Новини. 13.45 Футбоn-хоней. 14.15 ЗвітНІ-ІЙ концерт ВелиІ

0.50

ного.

ДИТЯЧОГО

.

Хору

Держтелерадіо УРСР. 1 5,20 · Сеп о і: люди; Впровад­ ження

інтенсивної ·техно­ nогїі ·вирощування зерно­

·аих

нультур

у

·гос:помр­

ствах респубnіни. . 16.00 Сnава солдатська. 17.00 Катрусин -кінозал. 18.00 Енра" молодих. 19.00 Актуальна камера. 19.30 «Автограф». Композитор В. Губаренно. 20.40 На добраніч, діти! 21.00 Час. 21.35 Фіnьм «Красиво жити не заборониш». 22 40 Новини. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИ'fВ ТА ОБЛАСТЬ

8.00 Н,а зарядку 8.15 В кожному

ставай!

маnюнку~

сонце.

8.30 Ритмічна гімнастика. 9.00 Російська мова. 9.30 Очевид11е неймовір­ не.

10.30

Но

Ф.

1

Шопен. Концерт дnя фортеnіано з ор­

кестром.

11.15

«ТК

пам'ятаєш,

12.15

Концерт

това­

старовинної

музики.

Муnьтфіnьм. Міжнародні змаганнА з nегної атnетики пам'я­ ті братів Знаменсьних.

12.35 12.45

13.30

портрет».

18.20 19.00

ПРОГРАМА

8.00 Час. 8.35 Виступ

ришу».

16.15 Компас туриста. 16.50 «Сонячні нnарнети».

віддіnу

сільського

театру

ного фnоту. у перерві Новини.

Київська область, м. Бровари, вул. Київська,

19-3-82;

розва-

технічної поnітини. 14.00 Є. Чертнов. «Смерть. на нас зачекає». Вистава

ПРОГРАМА YltPAJHCbKOГO ТЕЛЕБАЧЕННЯ Новин!1. _ Виробнича гімнастика. ТеnефІnьм «Собака на с:іні». 1 і 2 серії. 12.40- Любителям хорового спІву. 13.10 Новини. 16.00 Новини. 16.10 «У нас в ноnективі». автобусний Львівський

Естрадна

драматичного

9 ЧЕРВНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Фортепіан-

ьесіда

21 .ОО Час. 21.35 «Вас

2

«Прнзна-

НЕДІЛЯ,

«Симфоні•ті

15 45 У світі твариtІ. 16.45 Путівка в життя. 17.J0 Муn.,тфіnьми. t 8.00 •·Сn ідетво ведуть ·оони ... Справа 8-а _ •Іаоо. Теnевистава. 1 і рїі. В перерві -

Верховної Ради лауреатом премії

18.2n5e~(:nyжy

М.

ornnдaчa.

шкоnярів з де-

Ленінського

російсь­

інструмен­

етюди~•.

1Ь.40 РосІІ1сьна мова. 17.10 ІІонцерт учасників 11 Всесоюзного конкурсу баяністів і акордеонІстів.

Ct-'CP,

орнестр

народних

цинn

(Тбілісі),

Теnефіnьм

дунов».

9.05 «!"озповіді про худож·

t~i.15

16.35 Новини.

Зустріч

8 ЧЕРВНЯ

ваторії ім.

з

лаш».

селка». «Воnиика коре» (Ірnандія).

ми.

;~~~~МО»

22.20

ний

14.30 Новини. 14.45 Р. Шуман.

АШ·

21.З5 Чемпіонат СРСР футбоnу. «Дніпро•

12 :10 13.)0 14.00

ТІ)),

u.:.!O

17.55

Горькоаської

13.55 VI

•·Пас.І-

П1дмоснов'я.

nюд­

журнаn.

ж>•р з «Екватора·•. 1 НовИttИ. 14,3(1 НоRини. 14.50 «С.:оюз мауttн і праці·>. Науново-попуnярні фІnь.

15.50 Народні мелодії. 11).0:) Агропромис:nовнй

«Рахунон

ім.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

ЧЕРВНЯ

ІМ.

20.15 еоnдати правопорядку. 20.45 Вечірня казна. 21.00 Час:.

«Форму nа

технічного інституту К. Маркса. 2і.ОО Час.

виставоч-

СРСР з футболу. «Метаnіст» «Сnартак». «Динамо .. (Ки. їв «Зеніт».

кохання»,

тів

музеях

заnах.

з'їзд РСДРП.

1 3.2~ «За законами мужнос­

l~шнентської

них

17.45 Здоров'я. 18.30 Чемпіонат

еВино­

18.00 «На земnі київській» і>Іформаційний випуск. • 18.30 Мапа академія наук. 19.00 Док. теnефіnьм. 19.50 Народні мелодії. 20.00 Вечірня казна. 20.15 Ритмічна гімнастика. 20.45 Виступає камерний ор. нестр Єреванського noni·

свято

аtісамбnю

•<,JІtІ·істів

плекс

ІІІ

По

17.00

обов'язок ......

Новини. Теnефіnьм

15.00 16.30

ний

ІІОІtсерв<поріо

відповідального секретаря,

кореспондента масової

25&020,

редантора

Про

історії.

свій

12.30 Аок. теnефіnьм. 12.55 «Сім'я і шкоnа». Теnе­

ЗАГАЛЬІіОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

шноnа.

Незнайна».

нати

тиваль телепрограм народну творчість

ко.

комбінатори-

НИ•>.

Сторінни

2

16.00 Новини. 22.00 Інформаційна програма. По закінченні Те16.1 О Респубnінансьна фізиnежурнаn «Старт».

футболу.

і

1

конструктор».

21.00 21.35

17.25 Концерт nауреата Все­ теnеконнурс:у

Східна

19.45 Новини. 19.55 Теnефіnьм

Пушкіна «Єв­

матч

б<Існетбоnу.

і

1

10,00 10.20 10.30

звірят.

Дон.

Фіnьм

Теnефіn .. м

Ці».

18.20 Чемпіонат

ЦТ

не.

10.20 Дітям про 10.50 Новини. 14.30 Новини.14.50 <і'.'!!тИрічка

<>Г<ІмnеТ•>,

панорама. Європи з бас;Іетбоnу.. Чоnовіни.

8.00 Час. 8.35 Творчість юних. 9.20 Очевидне неймовір-

ми».

14.15 До 80-річчя ревоnю14ії 1905-1907 рр, В РОСІЇ.

ких

:<2.00 ."Іемпіонат

ЧЕРВНЯ

дпя дІтей «Хлопчачий патруnь». 11.55 Англійська мова. 1 2.25 «Кохання мого поча­ ток». Фіnьм-концерт. _ 13.35 «Родом з дитинства•. о. Герцен. «Мииуnе й дУ­

8.00 Час. 11.35 Грає

Симфо­

юнацтва.

танцю

Шоnохов•.

Док. фіnьм.

4е та­

19.4) Новини. 19.50 1·еnефіnьм «Гоnовний конструктор». 2 серія. 21.00 Час.

сnужба.

6

Фіnьм

17.50

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

старшІ»,

Sроварська

Час. Фіnьм

21.00 21.35

16.55 17.00

8.00 8.35

таrrов

компози­

допесок

світу

час

ція.

народ­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

піонату

«Нам

опери».

турно-музична

15.50

Відбірковий

K1oyu

«Зустріч з театром». Героїчний подвиГ радян­ ського народу у· Веnикіи Вітчизняній війні. · 18,30 Співає народна артист­ ка УРСР г. Ципоnа. Муз. фіnьм. 19.10 Теnежурнаn «Сnівдружність». 19.40 Концерт із творів М. Агапніна. 19.55 Новини. 20.00 Вечірня казка. 20.15 «Багато верст в пахо­ дах пройдено». Літера­

·

рІ я.

Вровареного

фіn ьм

15.15

р;>фі. ФІnьм

17.1 :J

«Вишневі усмішки». Дон. ФІльм. . Ви нам писаnи •. «КН'ів». ІfІформаційний

19.15 « .. .до шістнадцяти старwІ ... 20.00 Вечірня казна. 20.15 Міжнародна панорама. _:ti.• OO Час. 21.35 Фіnьм «Полум'я». 1 ее.

19.00

Муз.

до

НовИІtи.

!I.IJO

фронтових друзів. ~У­ стріч ветеранів 31-ї арм11. 15.10 Теnефіnьм «Пригоди принца Фnорізеnя», З ее­ РІА.

1 5.1 О

серії.

~.

1.1. І О Beceni

;j_::;!) ~переможці...

Гімнастика. 8.і5 Фільм-опера «Аnено». 9.15 Док. фіnьми. 9.40 І рає естрадно-симфо­ нічни~І оркестр Естонсь­ кого телебачення. 10.10 Будиnьник. 10.40 Муnьтфіnьми. 11.10 Основи Радякеької держави і права. Деnу­

союзного

ді1си.

ІІІМСЦЬІІd MOB<t, старти.

12-40

ІІа

8.00

16.40 « ...,цо

дnn

Церемуга. Н. З.

НІЯ

серія.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

О.

ке?».

синьому».

Тсnефіnьм

що

14.45. И.

міста».

9.05 Сім'я і шкоnа. 9.40 Фіnьм «Поnум•я.,, 1 cep;n. 11,\13 «Путівна в життн••. 12.(}:) «ТІttІ старого замну ...

11

історію

14.05 «Сфера•> -

КІВ,

На д<>Ор~tІі'!, діrи! ;г; NJ Час. ;!І_;::і 1еnефіnьм •·Сuб.НІ<І сіІІі". 1 cepin. 22 40 Новин•1.

роману

Державноги

Гімнастика. «Повернуте дитинство». Науково ПОПУJ)RРннй фіnьм. 8,;s:; Радянський пейзажний живопис 20-30-х ро.

85•>.

із 1-й

Фіnьм

14.55 Міжнародний огnяд. 15.10 Музична передача дпя

10.:Ju Теnефіnьм

нон4ерт.

8.00 11.15

проб-

201\5

геній

в

9.50 «Михайло

Іспанська мова. «Пам'ятник», Фіnьм-

12.45 13.15

ВИ·

ансамбnю пісні і Татарської АРСР.

21.35 Фіnьм

«tіетерпимість•.

ІІ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПР<НРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ "І"д ОБЛАСТЬ

життя••.

15.40 Літературні

субтитрами.

на доораніч, діти! Час. :.·, .->~ 1еnефіnьм «Соба ні! н.~ соНі•>, 2 серія. 2:Z.4U Новини. 2;s.05 Естрадний нонц.,рт.

Актуальна камера. З нонцертів Всесоюз­ ноrо фестивалю мис­ тецтв ~київська весtІа·

СЕРЕДА,

рія

«t:н .. рои музеїв У краї. А- Штеренберг. •Аіu­

ч><на

ст.

10.20 Мамина шкоnа. 1u.50 Музина і рух. 11 .ЗО «Зnочин... Фіnьм

20.411 21.t>O

Старти надій. Муз. фіnьм аТанець

Про

гоnови

ХІХ

9.05 Фіnьм «Поnум'R». 2 се-

.,.,.,_

ІНвугnепром

Новини.

першоі поnовмни О. Венеціанов.

навкоnиш-

середовища.

«::Ідоров•я

2U.L~

19.00 19.30

22.55

ryn

но.

музики.

душі

«По­

...

номітету УРС .. по охоро­ '" природи Д. ІіІ. Процгв­

Новини. Новини. Інтернnуб. Концерт фортепіанної

Перnики ної.

М 31014 почав фуиІЩіо­ иуватн оздоровчий центр.

охорони

"аого

лов)>.

18.30

здоров' а

морем

закон і ми. корисні поради. 1ІІ.;sо муз. відеофІльм .. ме­ nодіи ніжних чародій», 19.00 Актуальна на мера. 1!1.J:i LьогоднІ Всесвітніоі

випуск.

Зміцнюють

«Приро.

безцінний», з

ренко.

«Замріяне сонечко». концерт дnя дітей. Фtnьм «Яніь Сверд-

татський

дар

17 .;,о 111.uu

нами»-.

моє

8.00 Гімнастика. 8.15 Дон. теnефіnьм. 8.25 t-'осійське мистецтво

Романси 11. Чайновсь­ о{ОГо виконує І. ПономіІ­

Час.

18-.00 18.30

ху-

17.\:>

с

~-:.~':::

lt ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ· І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

самодіяnьносто.

єдинок

.. с-,ан4іііниіі

17.25 «Гаnузь: ~~свід,

ЛаЗО». жабеня»,

вистава.

Кінопрограма:

ди

2t.Зti Док. екран. LьоrоднІ у світі. 111-'UГРАМА УkРАїі:-іСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 10.00 Новини. 10.:.20 Проводнини і пасажи. ри. Із цинnу «Сnово за

16.15 11,05 17.20 18.00

майстер спорту.

16.;s:i

22.;s:i

13.15 16.00 16.20 17.05

стріч майстрів мистецтв УРСР з трудівникамн Ки­ ївського заводу верета. тів-автоматів Ім. М. Горь­ кого. По закінченні Новини.

бу­ «За-

тресту

«Сергій

дожньоІ

наглядач».

21.:..\1

куnьтури

Любителям джазу. Новини. 1 ь.1 U Концерт дитячої

ро вим.

19.4:і

напе­

Новини.

13.0u 1:!.15 1 o.OU

сонце.

19,::.5

«Гарт».

20.20 Док. відеофільм. 20.45 На добраніч, дІтн! 21.00 Час:. 21.35 «І nюбов, і шана», Зу­

таnанїИ>>. хорова

«Хоробре

JІяnькова

Джульєтта».

19.;sO

ФІЛЬМ

10.5U 12.:.!U

з

симфОНІІ

в СРСР. 17.30 «l'овариш Свердnов. Сторінки життя». Науко­ во-поnуnнрний фіnьм. 18.ЗU У кожному маnюнну

18.45

кк.

19.00 Актуальна камера. 19.35 Молодіжна студія

УКРАїНСЬКОГО

довельнИКІВ

10.50 Новини. 14.30 Новини. 14.45 Док. фіnьмн. 15.30 Фіnьм «Рита ... 1ti.55 Новини. 17.UO Uхорона природи

рія.

Б. ЛИСИй,

ФІРМИ»,

nорІжбуд».

драматичної

11.30

спортсмени Білої Церкви, Броварів, а також з Ірпе­

друr

9.40 І-Іон. теnефіnьм. 1U.10 І-. Берnіоз. Фрагмент

11.10

основному

"Мій

«Секрет

18.ЗО Концерт духової музи­

у світі.

10.00 Новини. 1 u.:гu «Народні . АКадеМІЧНа .na ІІаnацу

~ократик».

стали

в

18.00. Теnефіnьм

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ЧЕРВНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Чемпіонамн першості в бігу на різних дистанціях також

Сьогодні

22.50

популяр­

8.15 Відгунніться, сурмачІІ 8.45 Док. Фіnьми. 9.10 Концерт Державного

Укра-

телебачення.

Гоnова ноnгоспу «Пам'ять Леніна» Бахчкса. райсьного району Крим­ ської обnасті А. С. По­ чуйко.

1еnенарис.

в нашому місті. реконструкції ста-

добре

Інського

ровим.

тується

17.35 Звучить арфа. 17.45 Екран пошани

21.~" "Іас:. 21.35 Співає С. Захаров. 21.50 Чемпіонат Європи з баснетооnу. Чоnовіни. Збірна СРСР збірна Франції. 2 тайм. 22.Зu «іІьошенські весни»-.

наисильнtших Леrка

збірна бути здо-

20.45

Ж И ТТ Я:.

Майстри

мистецтв,

На-

родний артист СРСР В. Мернур'єв. 14.ЗО «Перехрестя». Через обставини, що скnаnис:я. 15.20 VI Міжнародний фес­ тиваль

народну

теnепро!'рам

ТВОРЧІСТЬ

про

«Ве­

селка•.

Чемпіонат СРСР з кла­ боротьби. «ПоФільм-концерт смішна на арені». 1 6.~5 Світ і моnодь. 17.10 Док. теnефІnьм.

15.55

сичної

16.25

18.00 Чемпіонат

СРСР з футболу. «ДИнамо» (Мо­ сква) «Фанеn&. Видатні радянські ком­ позитори науреатн Ле­ нінської npeмit. Г. Сви­

18.45

ридов.

Дон. теnефіnьм. Архітектура Донецька. Вечірня казна. Чемпіонат СРСР з r·андбоnу, Чоловіки. 20.50 «НайпіІнtічнішнй мар­

19.20 19.35 20.00 20.15

шрут•>.

21.00 21.35

Час. Фіnьм

<•Тайгова

ПО-

вість~.

/11декс Друн

друнованиі!

13.440

61285.

ІШС(і!tИ/1. аркуш.

ОбСЯГ

nримірникІв.

Замовлення

1

Тира»с

."19 2717.

88 номер 1985 рік  

88 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you