Page 1

ЧЕРВНЯ

• 19

ВИБОРИ

-

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

ДО РАД

ом

ДОВІР'Я­

СУБОТА

ГІДНИМ

ЧЕРВНЯ

Жите:ІЇ

4 1977 Ціна 2

се.'!а Троєщини зібра­

hси в сі.'ІЬСЬКИЙ будинок куль­ тури ва зустріч 11 каиди,;аТО!l У трудящих

тракторис­

то)( радгоспу i~eHi Кірова М. П. іондратовцем:. Першю{

організатор

виступив

позакласної

Нашу країну віl\відала 3 офі­ ційним

р.

коп.

-

аав він.

с!Ч'омна,

Він

-

принципова

і вихована

ска­

ли участь товариші Л. І. Бреж­ нєв, О. М. К()сигін, А. А. Гро)!и­ ко; З болгарської Т. Живков, а також член Політбюро ЦК БКП, Голова Рци МїHkTpiB НРБ

КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ,

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОУ ОБЛАСТІ

П'ЯТИРІЧНИ ритм трудовиВ

людива.

Поважають його о:\носельчаии за працелюі}ніс.ть і висловлюють

С. Тодоров та інші члени делега.. ції. у цеНl\рі уваги уЧаСНИІіів пе .. реговорів були насамперед пи­ тання радянсько-болгарських від ..

... ...

:впевненість, що іх JJ;МIIP JI кан­ Ереl'НЮШ ділами».

На плантаціях-

Виступаючі - довірена особа А. Г. Тищенко, керуючий відділ­

десять агрегаТІВ

)идат У депутати виправдав КОН­

носин. ОБИl\ві сторони з зцово" лення)!

Для хліборобів нашого рцгос­

Єре.1енко сказали теплі слова про тов. Кондратовця і зак~ика­

пу настав найві:\пові~альніший період у боротьбі за ВИСОIiИЙ уро­ жай всіх сільсыігоспо;(арськихx культур. Нині вони всі сили

виконкому

сільради Т. С.

ли всіх виборців віддати СВОІ го­ лоси

за

гідного

представника

спрямовують на те, щоб дбайли­

блокУ комуністів і безпартійних .

во доглянути посіви, всі)!а засо­ ба~и знищують бур 'яни та шкід­

На зустрічі виступив кандидат

, депутати ооласної Рци М. П.

ників.

іондратовець, який висловив ви­

~Kpyгy М 8{) глибоку вдячність ва ВИJlмене йо)!у довір' я і за­ пев.нPlВ, що ДОК.'І:l,де всіх своїх ЗУСИЛЬ Bij!HOMY служінню рідно­ МУ народові.

Зустріч прове.'УИ

*

зі

*

каНДИJJ;ати

~!

округах

М

58,

М

59,

помічник бригадира рад­ «п}'хівсыси» П. Г. Ми­

60

rocny

хайленко, ськоі

директор

республікан­

бази матеріально-технічно­

ro

постачання В. Г. Бурлака, ро­ бітниця радгоспу «П}'хівський» Л. д. Сорока. Довірені

особи

кандидатів

М. Й. Ріааненко, О. В. Німенко, В. Ф. К.1JЮfась розповіли про тру­ дову і гpo~aдCЬKY діяльність кан­ ди:\атів і заклика.'1И всіх вибор­

ців віддати за них у день вибо­ рів свої ГОJ1OС"И.

річний план виконати до славного

робітник виконує завдання на

на

30кре)lа, по реконструкції побу­ тового комбінату В селі, по за­ кінченню будівництва дороги з тверди)! ПОКРИТТЯ!d Пухівка­ Рожни, а також по спорпженню 1t.'Уубу в Рожівці.

Потім ВИСТУПИ.'ІИ кандидати в депутати районної Рци П. Г. Ми­ хайленко, В. Г. Бплака, Л. д. Сорока, які да.'1И С.'!ОВО виборця~, що доклцпь всіх зусиль, щоб виконати їхні накази.

процентів.

на

На фото: ударник комуністичної праці В. В. ГУЩА за

-

Roле~:тив продовольчого тор· За досягНУТІ успІхи президllЯ ГQвельного об'єднання .NQ 10, обному профспілки rrраЦівни.нlв ЯН им нерує Є. д. Вітман, - пе­ державної торгівлі 1 споживчої редовий у Броварському з:vrіш­ ноопераrцlї та управління торгіВ' торзі. За Bci~ia поназнинами со­ лі облвинонному нагородили цlал;стичного змагання у пер­ цей нолентив перехідним чеРВ0' вІн вийшов на перше

місце

у

НJ.!ївсьніЙ областІ. Реалізував­ ши в роздрібній торгівлІ про­

до,вольчих товарІв на чІ нар60ванцIВ.

го прибутку

5

493

тися­

одержав

чисто·

565

карбо·

тисяч

ванців.

РІЧ НЕ

та

А.

році

500

Рожнівсьної сільсьної Ради де- сільсьними

господаРСЬНQЇ продунцlї. зокре-

-

J!раю

вах

в

снладних

висоноянісно

погодних

і

умо,

своєчасно

посіяли ранні зерновІ та зерно­ бобовІ нультури. цунров! буря­ J!И,

соняшнин,

та овочі.

НУНУРУДЗУ,

рис

в:\ру­

-

співробітництво закономірно B~дё до поступового

зб.'1иження ДВ01l країн і що цей процес відповідав

корінним інтересам

радянського

і болгарського народів, інтересам

СУРЖАВСЬКИй, радгоспу

Було висловлено обопі.'!ьне

переконання в TO~IY, що всебічне

бітку.

В.

поглиблення тісних ділових зв'яз­ ків Комуністичної партії Радян"

нях.

вами.

днректор

підкреслено вирішальне значення

ського Союзу і Болгарської кому­ ністичної партії на різних рів ..

мінеральними добри­

народів усіх країн соціалістичної співдружності.

.Аван­

гард».

Того ж дня Генеральний сек" ретар ЦК КПРС вруЧИВ главі бол..

ВІІКОНА НО

гарської делегації

орден

Леніна

За пІдсумнами тонн молона . що становить по зидії Верховної Ради СРСР про з~!агання мІж 500 кІлограмів на норову. Най· присвоєння товаришеві Т. Живко ..

~Обота продовжувалась:

жи-,

Прагнучи достойно

зустрІти кої дружби і всебічного співро~

ма молона. яного було закупле-

тещ села наполег.1ИВО працюва- . 60-річчя Велиного Жовтня. рож-

гpa~iiB на ножну норову.

доведених завдань.

бітництва

між

народами

СРСР

но 275 тонн. або по 875 нlло- ли над достроковим вннонанням: ні вцl зобов'язалися до нінця ро- і НРБ, у справі зміцнення миру

3 перших же ;Інів нинішньо- TO~IY

ВИКОННО:\1

Юль~а ДHi~

ну винонати ще одне річне зав-

РОЖНlВСЬНОl дання по занупівЛі в населення і соціалізму

го рону депутати. антивісти, сільсьної Ради рапортував, що члени громадсьних са~юдlяль- річне завдання по занупlвлі в них організаЦій. ВИНОНКО:li сіль- населення лишнів молона 1 яєць

в·язань.

ді найвищих урожаїв закІн­ чили с:вбу ярих зернових і про­ сапних нультур. Хлібороби

гектарів

розмова товаришів Л. І. Брежнє­ ва і Т. Живкова. На ній було

1523, 1350 І ву звання Героя Рцянського 1133 нілограми пр{)дали дер зився із зав-танням по зануп;влl квартал РОЖНівцІ зайняли пер- . . '. и " Місце жаВІ С. А. Верченно, Р. . Ме·- Союзу відзначаються його видат .. у населення лишні в сlльсьно- ше . хєд, Г. А. Мехед. ні заслуги в розвитку братерсь-

Тепер

у

степу

чах

гектарів

працю­

200

плантацій

тися­

цунро,

вих бурянів уже закінчено про­ ривну

І

ряднах.

розстановку

Провадиться

обробі тон

ПОСІВ:В

КУНУРУ;1ЗИ.

почався

вого

рослин

У

масовий

соняшнину, полив

РИС0'

поля.

Понад

P~B

1ОО

тисяч механізато,

готуються

до

«жнив·77».

Збирально-транспорТНі

загони

додатново

тисячІ

нових

одержали

зернових

дві

комбайнів.

Ну­

зібрати озимі Догляд за посІвами новий банці вирішили sаж.'IИВИЙ етап у боротьбІ за колосові нультури за 7-9 ка­ Іинонання взятих висоних з060- лендарних днів .

лишнів молока. П. ЯРЧЕНКО. с. Рожни.

:l

секретар

В Щ И Н И

НАйБІЛЬШИй НА УКРАІНІ

та багаторічна ак ..

тивна участь у свіТОВО)IУ КОЩ'" ністичному і робітничому русі. Приймаючи нагороду, Перший

~~~_ _ _II!II_ _~IiII&S!.::_!R""

Б А Т Ь :к,

ють сотні машин. На

Нубансьнl землероби ІнІ­ ціатори Всесоюзного змагання за о;tержання в ювІлейному ро'

плантаціях

Рада:liИ за перший більше молона -

путатів трудящих успішно спра-

ДЕНЬ ЗЕМЛЕРОБІВ

го і взаємовигідного співробітни.. цтва між усіма державами. 31 травня відбулася дружн!

про­

Р ади РОЗГОРНУ,lИ в llbO:liY вино нано до ЗІ травня. З а,нуп- іР медаль «30лота Зірка» ГеРОJl сьної С В П І напрямІ Цілеспря~ювану органі· лено 26 тисяч штун яєць. 150 адянського оюзу. Указі ре ..

_ _......_ _...e~e_ _INIIII!II_II1IIIIМ..,!IalIIIIII\IIII!_!IIl_IIiIIIiIIo1.,=iRtlll&l~R~"'''''"~,~''''''''~

УСПІХ КУБАНСЬКИХ

обробітку

тори перевиконують НОР~ІИ виро-

СЛУЧЕВСЬКИИ,

голова об'єднаного комітету ПРОфСПіЛКИ працlВНИІ{ів дер­ жавної торгівлі та спожив­ чої кооперацН.

загальноєвропей..

ТIIЧНОЇ розрядки розрядкою вовн"

ге. Оброолено також велику пло­ щу кукурудзи, 300 гектарів її підживлено

aRTa

ської наради, за доповнення полі ..

Агрегати на міжря;хному обро­ бітку працюють повний світловий гро­ нар­ день групови)! методом. Механіза-

першою

шовою премією в сумі бованців.

заційну роботу. ВИНОННО:li соц:ал і СТИчного

- --

у минуло:vrу

вюшеJlО:li

ЗАВДАННЯ

'" ВІДПОВІДЬ НА ЗАКЛИК і1 ЗАЗИМЦІВ

НИ:li

1 129

При розгляді міжнародних пи ..

ною, за активізацію рівноправно ..

культур. На

картоплі

них і духовних потреб трудящи! Радянського Союзу і Болгарії.

ключного

їх- щодня працюють 8-1 О агре­ гатів. Перший раз міжряддя роз­ пушено на ВСІИ площі посіву

ПЕРШІСТЬ В ОБЛАСТІ

ш{)му нварталі нинішнього рону

міжрядному

дів. Було відзначено, що це спів­ робітництво служить дедалі пов .. ніШО~IУ задоволенню матеріаль ..

ю! і співробітництва в Європі. Обидві делегації ВИСЛОВЮlИся за. неУХИ.'1ьне втілення в життя За ..

уже вдруге.

саппих

Фото Б. Удовиченка.

поліпшення соціально­

культ}"рних УМОВ життя пухівців.

115-120

-

нього співробітництва, яке охоп· лює всі Сфери політичного, еко­ номічного та культурного життя радянського і болгарського наро­

лено дальшому зміцненню безпе ..

Основна увага зараз при;(іле­

роботою.

Виборці дали накази, спрямо­ lІані

них

ювілею Ве.ликого

Жовтня. Слово з ділом У нього не розходиться. Передовий

в

Jlепутати районної Ради депута­ тів трудящих по Пухівських ви­

-

ня

своїми виборцями

нещодавно

борчих

П' ятнадцять років трудиться на заводі ~Торгмаш» фрезе­ рувальник шостого РО:Jряду В. В. Гуща. На другий рік деся­ тої п'ятирічки він взяв підвищені соціалістичні зобов'язан·

ефеІіТИВ"

тань особливу увагу було приді..

У господарстві вже оброблено гербіцидами 1168 гектарів різ­ них Ку.'1ьтур, у тому чис.'!і 698 гектарів зернових і 170 гектарів картоп.'1і. На полив них ділянках подано воду на 556 гектарів по­ сівів, більш як на половину з

борця!( ТJ)ОЄЩИНСЬКОГО виборчого

Ііонстатували

ність і високий рівень д-восторон"

ROM радгоспу І. Ф . Чорностаu, го­

лова

переговори,

в яких з радянської сторони взя­

Rоваль. «Н :}наю Михайла Петро­ вича з Imtільної парти,

партій­

Народної

Респуб;уіки Болгарії на чолі з ПеРШИ~1 секретарем ЦК БКП, Го­

в Москву відбулися

МІСЬКО! І РАИОННОУ РАД ДЕПУТАТІВ

місцевої се-редньої школи В. І.

де.lегація

ловою Державної ради НРБ То­ дором Живковим. У ході візиту

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITET~

роботи

дружнім візитом

HO-УРЯl\ова

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНА 1937 РОНУ

,депутати Київської обласної Ради депутатів

РАДЯНСЬКО­ БОЛГАРСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

88 (4402)

ЦК

Львlвсьної областІ. Це

почалося

поблизу

кар'єру лиці

районного

ньому

плавального

Го.'Іова

Дер

..

жавної ради НРБ Т. Живков під.. креслив, що РОЗГЛЯ;Щ6 її як ви ..

-

фер- соку честь і довір'я болгарсьК'о"

БудіЕНИЦТВО найбільшого на І ми для споруджуваного ов сто- ~IY Н:lродові -

Унраіні за л ізорудного

ВКП,

будівникові со ..

басеину. В ціа.'Іістичного суспільства, робіт..

ПРОХОДИТИМУТЬ

змагання

центру Петрове на Юровоград- на Олі~lПійських іграх 1980 ро- НИЧО)ІУ класові, трудівника\1 сіль~ щин і . Запасів сировини тут вистачить для розроБКИ ПРОТЯГОj\]

fiY. ти

П:дприємство має виготовинайскладнішу частину уні·

багатьох десятиріч. Видобуват~! кальної споруди руду,

не

глибина

залягання

Я~ОI

вІ

та

20-метрові

сыігоo господарства, інтелігенції, ;r .1Я яких бо.'Ігаро-р:\Дянська

120-метро- :rружба, братерство і співрооітни-

парабол:чн:

переви~ує 40-:-59 MeTp~B, ферми з нержав:ючої сталі. На цтво Є ПРИ!:.!J:tl0М, в~ірпр", вирі ..

будуть

наиеконом:чНlШИМ ВІД- них

критим способом.

ДЛЯ ОШМПІйСЬКИХ

Першу

СПОРУД партію

висоті

ІЗ-поверхового

ньої опори

.10Ю.

Після закінчрння зуrтрічрп і

ве~1етеНСhКИЙ дах. Р03"08 у МОСl\ві l'ioiТf~prM'~ пар-

ВИРІШИВ

викона.ти

ОЛlМП1йське за:l]овлення

заводу метало· ця нинішнього року .

liОНСТРУНцій у місті Молодечно

ша.1hНОЮ реальною і творчою Сl!-

. _

~;Г~~~~CHН:~e~O~~~~~; ;~f,~;:~:

«олімп!йсь- Но.ле~тив

кої» продунції відправив у Мо·

снву нолентив

на

до

КlН- -,

(ТАРС-РАТАУ).

тіііНП-ПНlnМ

1ІеJТPг;щія

зрnfiп.'іOl

_

І ПОІЗДIiУ ПО рцянсы\~I\' rnm~,'. (ТАРС).


Партійне життя

у ПІДНЕСЕНІЙ ОБСТАНОВЦІ Підготовка до виоорlВ у ~Iic­ цсві Рци вТребухові розгор­ 'І1ІЄТЬСЯ в піднесеній обстанов­

ці. Відб~'ЛИСЯ збори по вису­ ненню кандидатів

у депутати

обласної, районної та сільсь­ ких Рад депутатів тру;(ящих. Кандидатами в депутати обра­

дими виборцями, ветеранами ВlИни і праці. Агітатори, по­ .1ітіНформатори роз'яснюють внутрішню і зовнішню політи­ ку КПРС і Радянської держа­

ви,

рішення

ХХУ

закону.

Звичайно,

;:\іяльність

цьо­ му не об~lеЖУ6ТЬСЯ. Вони пі;(­

До обласної

ТРЮIУЮТЬ

депутатів

трудящих по виборчому окру­

гу ~2 79 разом із робітника­ ми радгоспу імені Щорса ви­ сунуто вчительку Rняжицької сереДНJ;ОЇ школи Г. Л. ,Плюту.

Кандидатами в депутати ра­ йонної Ради названі передови­ ки виробництва С. І. Сизонен­

ко, Г. Ю. Ор.'10вська, Р. І. Rов5асинська, 86 активістів - до сі.1ЬСЬКОЇ Ради. На нинішньому етапі вибор­ чої

кампанії партійна

органі­

зація радгоспу особ.1ИВОГО зна­ чення приді;]яє агітаційно-ма­ совій роботі серед населення. З метою піднесення її ефек­ тивності були розроблені й за­ тверджені заходи, спрямовані на дальше зростання трудової

І політичної активності мас, підвищення якості роботи. На кожній виборчій дільниці пра­ цюють агітпункти. Вони ста­ ли своєрідним організаційним

працівників

ідео­

ні найдостойніші в колективі.

Ради

логічних

виробничими

ла,

на

тісний

зв' язок з

колективами

се­

виборцями,

до­

МО;]ОДЮІИ

могосподарка~lИ,

пенсіонера-

ми. :Гому все частіше іх мож­ на зустріти на полях і фер­

мах, в оселях виборців. Ціка­ во,

активно

пройшла,

напри­

клад, зустріч виборців з вете­ ранюш праці у кормодобувній бригаді ~ 1. І. М. Корнійко,

М.

І. Прудкий

лише

про

розповіли не

переваги

нашого

способу життя над капіталіс­ тичним, принципи радянської виборчої

системи.

Вони

кладно

проана.lіз)'вали

нення

колективу

році на

п'ятирічки,

досяг­

першому

завданнях

року.

такими

3

до­

зупинилися

невіДКЛa;J;НИХ

нинішнього

в

ж

бесідами

ви­

ступили агітатори ветеран вій­

ни і праці І. Т. :Ковбаса та М. І. Кривошея на винзаводі,

і методичним центром масово­ політичної роботи.

на тепличному комбінаті В. М. Хромець, М. О. Шустін,

Агітпункти укомплектовані необхідною літературою, наоч­ ною агітацією. Тут постійно працюють агітатори, проводя­ ться вечори зустрічей з моло~

на вечорі мо;]одого виборця в будинку Ку.'1ьтури М. П. ГpiН'leHKO.

Завершилась

В. Сергієнко характеризувться

ні пра.цівники села готові про­

справи, скромний і дисципm­ нова ний трудівник, активіст

вести іх на високому рівні. г. КЛЕПКО,

з'їзду

ІШРС, постанову ЦК КПРС про 60-річчя Ве:ІИКОГО Жовт­ ня, основи радянського вибор­ чого

вих Рад. Нині проходять зу­ стрічі з виборцями, ідеологіч­

реєстрація

ка.ндидатів у депутати місце-

секретар

нізаціІ

партійноУ

радгоспу

орга­

((Требу­

хlвсьЮlЙ ••

ВИКОН)'ючи постанову Цент­ ра.'1ЬНОГО Комітету КПРС «Про роботу парторганізацїї Киргизії по прийому в партію і вихованню кан,щдатів У Ч:Іе­ ни :КПРС», партійний комітет і ві;цілкові парторганізацїї

радгоспу імені Кірова зміцню­ ють зв' язки з безпартійним активом, запрошують його на збори, заЩ'чають до активної громадськоі роботи. Найкра­ щих з числа передовиків ви­ робництва, дотримуючись ін­ дивіД'а;rьного підходу, відби­ рають в партію.

Кандидатами

в

прийнято

ЧЛeJiИ

заступника

секретаря

комітету

радгоспу

машиніста

комсомолу кроле­

комплексу Миколу Демченка, доярку НінУ Гузь, котра нині одержує від корови пудові на­ доі молока. Ніна ДОСЯГ.'1а не лише високих виробничих по­ казників. У колективі її зна­ ють і як активного агітатора. Кандидатом у члЄ'ни партії став і механізат()р Василь Сергієнко. У рекомендаціях, даних керуючим Зазимськи:.l відділко:.l В. П. Дудкою та

вчителькt.ю

грО:.lадського

В.

Т.

ТРУДОВІ ЗДОБVТНИ ТРИКОТ АЖНИКІВ

своєї

життя.

Партком разом з ВІДДІЛКО­ вими парriііни:.lИ організація­ ми постійно

ГІДНЕ ПОПОВНЕННЯ

КПРС

як досвідчений майстер

контролюють,

Успішно до.'1ає рубежі, на­ мічеНі на юв!лейний рік Ра­ дянсьної держави, фабрики верхнього

як

кандидати в члени партії під­ вищують свій ідейний рівень, фахову майстерність, роблять все Аля того, щоб кандидат­ ський

стаж

став

справжньою

д.'1Я

школою

тринотажного одягу. Внлю­ чи,вшись У Всесоюзне соціалі­ стичне змагання за підви­ щення ефеКТИВНОСТІ виробни­ цтва І якост! роботи,

них

пішне

вих()ван­

Успішно

ційну

роботу

серед

часто

виступає

реалІзовано

механіза­ перед

чл Великого Жовтня, знайо­ мить 3 біографіями каНДИ;Іатів у депутати місцевих Рц. Чле­ ни агітколективу часті гості в оселях виборців.

Членом ленінської партії СТала й передова доярка На­ дія Марченко. Вона також за­ рекомендувала себе умілим агітатором. Отже, партійна ор­ ганізація радгошу одержала гідне поповнрннЯ'.

при

чотири­

86

тисяч

про поліпшення якостІ про­ дукції, так і про підвищення культури та естетини вироб­ ництва, розпо.відає голов­ ний Інженер фабрини Олє.н­

-

-

сій Степанович ХуД!н. зараз випуснаємо 17 лентІв та

КАЦЕНЕЛЬСОН,

одиниць

кореспон­

якості, готуємо на

дент.

Ми номп­

дитячого

О;1ЯГУ з державним

Знаком

до атестац!ї

присвоєння

почесного

п'ятикутника ще чотири ви­ роби. Беручи участь ·в рес­ публікансьному ОГЛЯДі спо­ рІднених пІдприємств МІні· стерства леп;ої

ПАРТІЙНІ АКТИВІСТИ чергове

одягу

- Інженерно,технічні пра­ цівники, весь колектив нашо­ го пl;!приємства дбають як

ВЧАТЬСЯ

Ві~булосJ't

174

Як важливий документ, спрямований на дальше за· безпечення комплексного розвитку пl;!ПРИЄ~1ства, по­ л!пшення культури виробни­ цтва І естетики, сприйняв но­ лектив фабрики постанову ЦК Номпартії УкраїНИ «Про прове;!ення респуБЛінансько. го гpo~!aДCЬKOГO огляду пІд­ вищення культури і естети­ ки вир06ництва~.

ту з виборцями, роз' ЯСНЮ6 рі­ шення ХХУ З1ЗДУ КПРС, по­ станови ЦК КПРС про 60-річ­

Примою,

на

штун.

веде кон­

І ромадсьЮІЙ

виробів

мІсячному завданні

ці.'1еспрямовану робо­

Д.

з усІх

11

дитячого

тійна організація ДОРуЧИ.'1а ко­ муністові очолити агітпункт. РаЗО~1 з іншими агітаторами

Віктор Дмитрович

м!сяців

тисячі карбованЦів, причому значну нlлькість Із держав­ ним Знаком ЯКОСТ!. Так, 3 початну року замовникам вІд' правлено з почесним п'яти· кутннком О тисяч одиниць

трудівниками рцгоспу в по.'1і, у таборах. Нещодавно його прийнято в члени КПРС. Пар­

кретну,

п'яти

де­

т'рикотаж­ виконали

техн!ко-економ! чних поназни­ ків. Додатково до за,вданн;;

пар­

тії механік Віктор Суханов. Він проводить велику агіта­ торів,

п'ятирічки, ДОСТРОI\ОВО

план

пройшов випробу­

за ус­

виконання завдань

сятої ники

ня.

вання молодий кандида'l'

нолентив дитячого

промислово­

сті УРСР за звання ємства

заняття

високої

пІдпри­

нультури,

фабрика неодноразово

вихо­

секретарІв п·ервинних, цехових парторганізацій і партгрупор­

дила

гів. Прохо;щло воно у фОР~іі на­ уково-практичної конфереНЦії. Ії учасники РОЗГЛЯНУЛИ питання «ХХУ з'їзд КПРС про даль­

лом одержано за перший рІк десятої п'ятиРічки.

3

кадр!в'>.

lВиступив

На піДПРИЄ~1стві

MiCbJ\1{OMY 1\0.

!

паРТії Л. І. Павлен-

Ce~peTap

"ОЛЕНКА" ВІДЧИНИЛА ДВЕРІ

'foprOBOfO

.рlвними

кадрами,

парторган!заціІ

го заводу

секретар

світлотехнічно­

М. Л. Хлипа

розпо­

вів про те, ян номунІСТи п!д­ ПРИЄ:l1ства працюють на;! пі;!­ :вищенням вимог ливості до ка;!­ рів у боротьбІ за п!;{вищення ефективності сусп!льного ви­ робництва І якост! про;!укції. «Дальший розвиток соціалі· стичного З~іагання по УСПіШНО­ ІМУ

виконанню

зав;{а,нь

другого

-

!рону п'ятирічки. ЦіЙ Te~1i присвятИ'в свій виступ секре­ тар парткому радоспу імені

Щорса І. І. Плюта.

Про діяль­

ність парторганізаціУ цеху хо­ ЛОДЮІьників ;!еревооБРОБНОГО іКО:\lбінату, спрямованої на по­ ліпшення якост~ вироБІв, роз­ повів секретар цехової партор·

План

соціального

р о з-

ви1'КУ заводу ПОРОШНОВОї ме­ талургіУ, яким передбачено

за десяту

п'ятирічну розши­

рити ~!ережу

;!ошкільних за­

кладів на З70 1VJIСЦЬ, усп!ш­ но виконується. Нещо;!авно на вулиці Мар!ї ЛагуновоУ відбулося урочисте в!дкриття нового дитячого комбінату на

280

lІ!ісць. Виступаючи на урочистому

м!тингу,

О. Г.

ДИlреюор

Большеченко

заводу

вІдзна­

чив, що Комуністична тія та Ра;{янський уряд

пар­ над

Rол1ння будіВНИКі'В комуні­ стичного суспільства. Ось і сьогоднІ ми в!днриваємо це світле і просторе приміщен­ ня ди.тячого са;!ка для дітей робіТник!в нашого підприєм­

ства. Це вже четвертий до­ ШК!.'ІьниЙ заклад. Тепер в

наленню

каДРіВ

по

начальник

тої д!льниЦі Різничен~о.

БМУ·З6 В. П. Це наш по­

дарунок

дяна:l1 на честь С.'Іавного

-

маленьким

завІдуюча КО:\ібінатом

дарунок,

НОВЮ! Н. В.

дитячим Чепіжко

грома­

60-

поповнення

для

в!тальними

3

член

Ан;!рєєва, Вихованц!

(щоб ПОВНіСТю

промовами

ЗРИВ строків будівництва цеху залізних порошків на заводі' по­ рошкової металургії. Началь­ ник будІвельної організац:1

цій події

О. Г. Большеченко пе'рер!зає

Л. Х. Черненко повідомив, що на об'єднаному засіданні парт­

червону

стрічку.

кому

гостинно

запрошують

директор

підприємства Господарі гостей

і батьків оглянути нове при· м!щення дитячого комбінату. На фото: вгорі завіду­

лено

юча

еRсплуатаЦію

дитячим

щоб

комбінатом

Різннченка, внизу

-

ПРИМі·

А. КаЗАн.

Фото автора.

Субота.

партбюро

заходи,

спрямовані

пусковий об'єкт у

на те,

здатн в

четвертому

кварталі

1977

Другому рекрити

кварталі повнІстю пе­ недовиконання плану

року.

Зараз иа

будові збільшено кІлькість ро­ бітників, забезпечено їх необ­ Хідними механізмами. щоб у

щення дитячого ко~!бінату.

НОВЕ ЖИТТЯ

і

дівинцтва, п!д час ЯRОГО розроб­

волічний Нлюч Від начаЛqНИ' ка бу;!івельної дільниці В. П.

Інструктор міськкОМУ партії.

заводу

ПМК-15 було обговорено хІд бу­

Н. В. Чепlжко приймає СИМ­

:в цьому напрямі місьної партій· ної оргаНізації. А. СТЕЛЬМАХаВ,

виконати.

у статті «Стислі строки І п~ вільнІ КРОRИ~ було піддано критнці колектив ПМК·15 за

ПІд звуки урочистого мар­ шу

ПІ;!сум~и нонфереНЦії свід· 'Іать, що партійнІ аКТИ1В!СТИ ще rлибше ознаЙО:l>IИЛИСЯ з кадро­ воЮ полІтикою парТії і роботою

їх

СЛІДАМИ Н/ШИХ ВИСТУПlВ

ра­

свій лІтературний 1І!0нтаж.

в;!оско'

комп·

підприєм­

Г. АНДРІЄНКU.

(

Г. Я. Павлен. о. дитячого сцка

Пj:ИСВЯТИЛИ

заходи

ПО.lіпшення культури (виробництва і естетики, ро­ ( біТНИI\И фаБРИI\И все роблять,

середніх

жіночої

Намітивши

лексного розвитку

\ ств/!.,

ди заводу Є. А. Шинкаренно, працівники СУСI;!Ніх дитячих садн!в Л. І. Гринюк, Я. М.

.:\'2 19

процесу.

стор.

четвер­

~

буді­

за цей

виступили

навчально-виховного

2

Щиро подякуваlВШИ вельникам

символічний «золо,.иЙ~ ключ, сказав

; ві примІщення, душова. здо· \ ровпункт, кl~шата гіг!єни жінки.

ство.

шкіл нашого мІста.

виховання

по-

ЖОВТН;;. Ба­

- СьогоднІ передаємо май­ БУТНім господарям ось цей -

вентиляційні установни, що забезпечує в!дпов!дний мІк­ роклімат в приміщеннях. На пі;!ПРИЄМСТві є також побуто-

жаємо, щоб щасливим і жит­ тєрадісним було їх дитин­

запевнила, що пе;!агогічний ко.lентив виховуватиме гі,.не

усе турбуються про с!'Ворен­ ня якнайкращих умов для підростаючого

річчя Великого

усіх наших са;!ках виховува­ тиметься близько тисячі ;1;0шкільнят.

ган1зації В. В. Нобилно, парт­ орг Налитя~сьної середньої школи А. В. Коннова про роботу парторга'н!заЦії по пі;!­ вищенню Ві;!повідаЛЬНОСТі ви· іКла;!ацьких

виробничій лабораторії про­ ВОДИТЬСЯ фарбування стінок ! обладнання у приємні для ока кольори. Тут змонтовані

секретар

парткому заводу машинобу.дування В. І. СУХ!Н;!Н по;!ілився досв!­ ідом індив!дуальної роботи з не­

за рено·

мендацtями !нженерів науко­ вої органІзації працІ у швеЙ· ному, в'язальному цехах та

доповіддю

перший

відзнача­

лася дипломами. Такий дип­

ший розв'иток ленінських прин­ ципІв добору, розстановки ви­

ховання

переможцем,

будівельно-монтажних робіт.

4

червня

1977

року


rрОМАДСЬКОМУ ТВАРИННИЦТВУ-ПОВСЯКДЕННУ УВАГУ!

.....................................................................

НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР

ПРИМІРНА ТЕМА ТИКА

Літній табір зустрів тишею:, живеться тваринам.

~удоба на пасовищі,

І дояркам

а доярки rnрацюється ве-село. Для Ух висо­

ще не приїхали на вечірнє до-

копро;!уктивноУ

праці

створено

нИ'ках І

в

літньому

комплексі

з

очисниками.

таБОРі

на

двора-)ве

пахне скошеною тра,вою ясла з горою наповненІ свІжою зе-

їльної установки сlмпульс-620».

диться

ТА ПОЛІТІНФОРМАЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНИХ

охолоджувачами­

Норів перевели

Іння. ПІд легкюш на'Вісами чи- необхіднІ умови. Нині денний сто прибрано, побілено. Гостро наДі'Й молока від кожної корови по феJj:\tі Сяга€ 11 кІлограМів. Значно вищим є цей показюrк у

ДОПОВІДЕЯ, ЛЕКЦІЯ, БЕСІД

в

доУння,

лише

з

яке

ВИБОРАМ ДО ОБЛАСНИХ, РАйОННИХ,

прово­

допо:\tогою

МІСЬКИХ, СІЛЬСЬКИХ І СЕЛИЩНИХ РАД

до­

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ УКРАІНСЬКОІ РСР

Технологія виробництва молока

ленню. На;! наповнени:\t чистою доярок Світлани ПавлІвни Сой­ передбачає дотримання всіх пра­

ДОПОВІДІ І ЛЕКЦІІ

/ВОдою жо.'юБО:\t краплями ВlдЛі- ми, Галини Да~ИДівни СІрої, вил гігієни і санітарії. На феРМі і КПРС керівна І органі­ чує час кран. На сонЦі сохнуть Марії ІваНі&ни Стецюк та ін­ є вдосталь теплої води. Вели­ зуюча снла комуністичного доУльні 2,парати ... Все по-домаш- ших. Від кожної корови с&оїх кого значення надають трудІв­ :ньо:\tу

просто, доцільно,

но.

Біля входу -

арка,

затиш-

груп вони одержують щодня по

на ЯкіЙ

вка,зано, що це табір

кілограмів молока.

13 -14

Велику

радгоспу

увагу

тваринники

приділяють

робоч ото

місця. Доярки забезпечені руш­ ника.ми,

халатами,

миючими

Єдиlсть парті! і народу

і

джереJIО

одержаної дезинфtкуючими засобами. .,ЗаворицькиЙ •. Поряд-соЦlалі- продукції. Ось що розповІв бри­ Така роБОf!'а дає великий е1(О­ етичні зобов'язання доярок. Гаі;(ИР ферми МtDКола Охрімович ном1ч.ний ефект. За чотири ми­ Неподалік під тінню молодих Гурин: нулі міСЯЦі доярки надоїли sід

_

дерев приховалася альтанка, де

якостІ

ники чистоті кожного

будіВНИЦТва.

Три раки тоцу ТВЗіри.нни­

кож:ної

нqpoвя

своІх І'руп

'Мальовничому

куточку

за

мІль-

на кілометрів від села. З Одного боку земна діброва. 3 іншо:го широке поле, з-асіяне баіГа'1'Орічними травами. Тут добре

КОНJIЯве свідченмя небачених темпів прогресу всіх сторін життя.

матеРІально-технічна

ферми.

Зокрема,

база доярки. Решту ціmпrки ферми. в коріВг.

змонтували

холодильні установки

-

всі іНШі пра- і

ПОЛЯКОВА.

Є чим похзалитися 1 праців­ Успішно ВИ1<онують сво! оо­ дООового прitpосту свинmпt на Ціалістичні зобов'язання в дру­ голоВІУ, Не набагЗіТО відстали НИlКам молоч:нотоварно! ферми. гому році п'ятирічки т,в,аринни­ B~ них Уляна Петрівна Кроха Надій молока ВіД корови на 20

!КИ Троєщинського відділка рад- та МC1Jрія Гриторівна Пнж. Вони 1Г0crny імені Юрова. РадlУЮТЬ по­ одержали по 611 І1рам.!в на го­ сяцІ:

по всіх

значко

видах

продукціІ

переви:конано

доведені

l3а,вдання.

Вагомих результа1l1,в досяг ·1{олектив свиноферми. Він ~ep­ ЖClJВ

з

поча'І'КУ

року

приросту

лову і теж переВИ1<онали зООов'ЯЗa:RJIIЯ.

свої

На відгодівлі вели.кої рогат-ої худоБИ особливо ~іДЗна.чається сумлІнною

працею

тв.аринниця

Світлана Вікторів-на Дроботун. Середньодобовий приріст живої

жи.оої ваги тварин 1137 цент­ ваГИ по УІ групі становить за нерів, що на 84 центне.ри пере­ ТКРИ місяЦі 935 гра.мlв на вищує планове завдання (108 ЛО8lУ при зобов'язаННlі 900. проценТів). Середнь~060Вmй терин>а ГригоріВІНа Гнатенко IІІриріСт

на

{)13 rpClJMiB.

голову

станови,ть

Теплі слова кажуть

на &іддіЛl<>У про свинарок Тетя­

ну ДмитрІвну Коваленко та Ольгу Леонтіївну Васильченко, Я1(і вийшли переможцями в ін­ дивідуальному

зма,ганні,

жавши по

грамів середньо-

620

одер­

Побудова суспІльства роз­ винутого соціалізму в нашій краЇНі зразок успІшного розв'язания скnадннх твор­

господарство одер­ реалізували лише половину про.. том, за що ДУПЩЇІ. Серед працtвник1в фер­ жало чи'малий прибуток. чнх завдань пролетарсько:': ми провели велику роботу по УСПlхом сприяє чітко нала­ вивченню дос.в.!дУ передОВln<іВ годжена система морального та І революції. уча'сникіВ ВДНГ СРСР 1 матеріального стимулювання.. Соціалістична організація ВДНГ УРСР. Ознайомили !х з Частину вартості першосортно-: суспіJIЬНОГО життя єдино умова;ми НОІЮго ГОСТу, з опла­ го молока ми виплачуємо тва- : вірннй шлях розв'язання най­ тою праці залежно вІд якооті рин:ника.м до основної оплати. З : важ.nивішнх і невідкладних 80 процеИТіВ одержують: заFальнолюдських продукцН. Відтоді значно змЩ­ них проблем

НІ1ла

чо­

го­ Ка­ на

ІМірощуванні телят одержує що­

д,енно по

869

(зобов'язання

Григорівна

-

травня

становив

мів, а за день

НИНі по

14,9

1410

кілогра­

-

819

rpa.V{oїB. Всіх їх оо'е;дцує спільна

турбота про ВИJоона.ння СОЦіал'і­ етичних зобов'язань у ЮВілейно­

му роЦі РадянськоІ д~и.

Міцніюча єдність усіх кла­ сів і соціальних груп, націй і народиостей, всіх поколінь

і

радянського запорука

і

Союз

ууУ. ПеРШіСТЬ У ЗМaJГанН1 тримає

ВсІ тваринники відділка про­ \довжують

нести

трудову

в.ахту

на честь наступного шістдесяти­

мовідданою

здобутки

працею

,

і

множать

класу,

В. ПЕРЛОВСЬКИИ,

су­

спІльства.

Зміцнення 1 розвиток со­ ціалlстичноІ державності, по­ слідовне

розгортання соцlа-

JIістичного

--

демократизму

характерна риса сучасно­

вашого суспіль­

СоцІалістична втіnеИНJI

обов'язків

демократія

єдності

прав

справжньої

1

сво­

боди і громадянської відпо­

відальності, гармоиійного по­ єднанил інтересів суспільст­ ва, кмектнву і особи.

О БЕР Е Ж Н О: ОТРУТОХІМІНАТИІ

І

у тоспqдарствах району /Ведеться масовий обробіток посівів сІльськогосподар­ хисних і придорожних лісо­ смуг отрут'охімікатами й гер­

біци;tами,

і

'1'0

строки

На

прилеглих

Радянський соціалістичний спосіб життя ВeJIике завоюванил

НИЦ1'Ва

закінчення

каран­

механізатори

«ГОГО.'lівськиЙ». Частина

деР-І:

дітище Бе­

один з найва'К-1

ливІших пІдсумків самовідда­ ної праЦі радянського наро­ ду за 60 років.

Досягнення ленінської по­

JIітнки дружби нароДів за

60

і братерства

років існуваи­

Соціалізм

суспільство

-

справжньої демократії і сво­

боди.

Соціалістична демократІя найвищий тип демократії. Радянська людина го­

Ловне завоювания

Радянська ма світі.

соцІаліз­

виборча

систе­

найдемократнчніша

Ради

жнього

органн

-

народовладдя.

в

справ-І

Місцеві Ради і організація СОЦіалістнчного виконання

П'ятиріЧки.

змагання за

планів

десятої

нанням

нор).!

трудиться

ударною і

працею зустрінемо

вО-річчя:

Країнн Рад! В

:

успішному

виконанні:

ПJIанІв І соціалlстнчинх зобо-

в'язань

: -- запорука дальшо- :

го зростання

могутносТІ

Ра- І

дянської держави, підвищен­ ИЛ ДОбробуту народу.

Р ади і піклування про JIЮ- :

днну праці.

Роаь Рад у розвитку охо­

яч.

Радянська

виборча систе­

ма соціалістична кратІя в дії.

Внборцям

--

демо­

про внборчу

систему.

Рівні права, рівнІ можлн­ востl.

Два свІти

-

два

способн

жнття.

Два світи дві демокра­ тії. Від виборІв до внборів. (На матеріалах свого трудо­ вого колективу, району, міс­ та, області).

подріб­

ско­

них трав тракторист Григорій Іванович Іваницький, якого ви бачите на фото вгорі. На фото справа -- його агрегат під час роботи. Фото М. СеМИRога.

* *

рослин.

Субота,

4

червня

1977

року

Q

НОВЕ ЖИТТЯ

Q

о

і

рони здоров'я, освІти, соці­ ального забезпечеиня. Радянськнй депутат державний 1 громадськнй ді­

радгоспу

на

і

СамовІдданою,

шуванні і по~рібнен,ні багаторіч­

В. ХАРЧЕНКО,

о

--

: :

Розвинуте соціалістичне су­

спільство -

на молочнотоварні ферми, що сприяв значному підвище'Нию продуктивності корів, 3 перевико­

начальник районної стан­ ції захисту

бу­

на су-

.Ilнкого Жовтия.

неної маси відразу ж надходить

'Тохі:\tікатами посівІв з квіту­ чою ДИ1(ОЮ редькою пасічни­ нам неОБХі.;:tНО вжити відпо­ Івідних заХОДі,в по поперед­

після

Радяиська нраїна

жава трудящих,

кормів для громадського тварин­

лежно від виду ОТРУТИ. В РМі вимушеної обробки отру­

тинного СТРОНУ.

комуиізму

часному етапі.

Ударно трудяться па заГО1'Ї1ІJIЇ

1

гах забороняється випасання худоби і заготівля кормів протягом 20-75 днів, за­

Ух

з'їзду КПРС програма

"....................................................................

сму­

женню отруєння бджІл. На всіх оброблених отру­ тохі:\tікатами площах слід обов'язково виставляти попе­ реджувальні знаки і знімати

нашого суспіль­

ства.

лю­

площах

придорожних

в сучасннх

умовах.

станцІєю.

оброблених

стратегія

Соціальиа програма КПРС

ідей на оброблені діля:~ки по­ l'О;tЖУЮТЬСЯ З cahtapho-епі­ деМіОJЮГічною

істо­ будів­

та П реаJ1ізацlя

роботи че­

ВИХОДУ

-

КПРС на сучасному етапі.

рез 14 днів, а після обробки фОСфороргаНіЧНИМИ та інши­ lІ'И ОТРУТОХіМікатами й гербі­ цида:\tИ -- через 7 днів. Я1(­ що У це]'; перІод 'ВИП1а.дають ДОЩі,

з'їзд КПРС

Економічна

ми препаратами, дозволяється

ручні

суспільства.

рична віха на шляху иицтва комунізму.

XXV

БДЖіЛ.

З метою ІІ'Опередження отруєнь на площах, обробле­ них стІЙки.ми хло'рорганічни­ ПРОВОДИТИ

держава га­

забезпечених

прав людини.

ського

небезпечннмн для

тварин

і

Неухильне зростанил ке­ рІвної і спрямовуючої ролі Комуністично!: партії за­ кономірність розвитку радян­

ських культур, садів, полеза­

людей,

ІКраїна Рад -

рантованих

організатор

XXV

дlвиицтва

му.

иароду.

радянського

і

розгорнута

го

-

с. Троєщина.

Рішення

-

--

розвитку

партіІІ Леніна, І

усіх наших перемог.

родної іНТeJIігеиції непо­ рушна основа ново:': Історич­ ної спільності радянсько­

ства.

ГРОJlадський кореспондент.

КПРС -

натхненник

сеnянства і на­

го розвитку

колективу.

БЕСІДИ ТА ПОЛІТІНФОРМАЦІІ

ня Радянської держави.

альної однорідності і мо­ рально-пмlтичноі єдностІ характерні рнси соцlальиого

roіл;ограмів від корови своєї гру­

акТИВНОСТі мас .

ально!

у

ДаJIьше стнраlПlЯ масових відмінностей, змщнеИНJI соці­

ДОЯРRа Галина Кирилівна Усти­ менко, яка вже надоїла по 1689

мІв молока.

перемог

робlТJIИ1l0ГО

коnгоспного

його одержують

пи. Галина ДенисLвна Єреден­ ко о;:tержала по 1600 кілогра­

-

суспІльства

НОВНХ

комунІстичиому будівннцтвІ.

кілограма на голо­

грамів IrРИРОСТУ рІччя ВеЛИІКоІ Ж01~тневої соціа­ 700), Єв.ген.іЯ лістичної Р~ОЛЮЦії, своєю са­

Гнатенко

сучасності.

і

за рокн

СоцІалІстичне змагання дІйовий засіб розвитку соці­

Досягиення батьківщини Жовтня за во років - пере­

по

МНОЖl\ТЬСЯ ТРУДОВІ ЗДОБУТКИ

назники їх роботи за чотири мі­

су­

перемог.

На стіні в не:великому де- вим ГОСТом. До того часу вони відповІдного період'У минулого рев'ююму будиночку - графіКИ не могли похвалитися високою рону. Майже все молоко на­ п-ершим сор­ !Надоїв молока по фермі, показ- його F.к1стю: першим сортом дійшло на завод

но дбайливу руку господаря. ЛітНіЙ табір розташований у

нашого

Розквіт науки, культури І мнстецтва в СРСР

Радянсько! владн.

-

спІльства, основа всіх нашнх

полюбляють посндlти Трудівники ки нашої ферми перейшли на 1014 К'1логрЗ!мів молока, що на n1д час відпочинку. продаж деРЖ'ЗlВі молоНla за но- 209 юлотрам,lв більше проти

IНИ1<И соЦіалістичного змагання, !ВИ1<она,ння денн.их і щомІсячних завдань доярок. За словами бригаідира, тут ще не все зроблено, Я]{ намічалося. Але поміт-

СИJIИ

Соціалізм і виховання но­ во! людини.

3

стор.

,


s ЧЕРВНЯ-ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ

ОХОРОНИ НА ВКО-Л ишнь ого СЕРЕДОВИЩА

Берегти ї примножувати багатства ПрИрОlPl День охорони на'вколишнього сеРЕ;дОвища вста~?влений ОргаНІзаЦіЄЮ об Є.:\-

зацlІ охорони природних ба'гатств, моБІЛlзаЩї трудящих на активну участь у

ках. Юннати виготовили більше гнізд, 5 тисяч го.:\івниць

СВІТІ

ве СТaJвлення до флори

стїйної уваги з боку

Ha.H~X Нацш 1

в!дзначається в усьому

рядом заХОДІВ

всІх заходах, спрямованих на бережJVI-

природоохоронного

~:Р:~~~~~оАд~;б врс~часни~ умовах, кох

и а

.

темп в

ОдніЄЮ з кращих Є первинн~ органІ-

розвиток

зац!я

ТіПериНрі~:и, наПБР~вБалєема вобзаємин людини і "'"' J ОС ливого значеннЯ. Бережливо витрачати природнІ ресурси

!Не забруднювати

повітря

.

води І зе:

цІ та Ві,ЩОЧИ'НКУ

ЩІв. ПодвІр'я

МІська о~гаН.ІзаЦІЯ TOBap~CT~a o~op,o-

.

трави, блнзько двох

яи природи ІСН:> є ~aгaTO роКІВ и наЛlЧ) є

Не менш важливе завдання - оргаІ І оо н зац я масово] пропаган,ди зна'нь з пи-

тань охорони ПРИ'роди І навколи~ньо-го ~ередовища. 3 ц!,ЄЮ метою оргаНІзовано lr1B ?PCIITeT 9~0'ПРИРОД~», взаняття якого

килим

в ДВ.дують

голови

гектарів заftмають

слухаЧІВ..

первНlННИХ

квІтники. КрІм того, У цехах .і на дlль-

O~~OBHOMY це

ортаНІзацlИ

ва, викладачі БІології

шкіл,

товарист-

агрономи

радгоспів. Членам ТCtва:рист,ва надходять

ти-

ницях створено куточки жИ'воІ природи.

сяч ЧJ.IеНl~~ 3рос.lа І юлькlсть первннних оргаНlзацш. яких зараз 70. УсІ вони ПРОВОДЯТЬ велику роботу по озелененню та благоустро,? населених пу·нкТj~. в:rашrуваннlО КВІТНи.к!в ! парн!в, opгaНl-

Велику роБОТу проводять первННні організації шкІл, зокрема БобрицькоІ. Погре6ської, мІської N2 ~. У кожній з них створено куточки природи. Школяр! ПРОВОДЯТЬ досл!ди на пришкІльн.их д!лян-

30

товариства

трояНJД.

трудящих, На за'ВОД-

вкрива-є зелениА

членів

Уже у цьому РОЦі за,нуплено 400 куЩі~

металургі!

ськІй території висаджено 12 тисяч дерев рІзних порІд, більше ЗО тисяч КУ-

.'

на CЬOГO~HI у своїх р.я.дах понад

порошкоооІ

Природолюби ПIД'приємства особли,ву' увагу придІляють полІпшенню умов пра-

мель, оберігати рсслинниЙ І тваринний світ _ такі основнІ аспекти цІєї проблеми

заводу

тисяч

Благоустрій міста так'ож вимагає по-

фау'ни

1

4

бюлетень «Рідна природа», лІтература.

спецІальна

органІзацІІ

секретар

мІсько!

ганІзувала

для своїх

І слухаЧіВ

ГОСТlЯ,МИ

народного

у

різних куточках зем­

У бота'н!чному саду іменІ академі:ка Фоміна (са,д нале­ жить ИИївському держунівер­ ситету) пояснення екснурсантам наУJЮвцІ

.-.::.;::.:«1

Н АВЕСНІ

над нащиАС двороАС закружляв ве­ ликий птах, ог.lедівся. ви­ брав АСіСI{е і сів на дереві.

~~~ОО~®П

хом. З лазять мають РОС.lих і ноги.

А через кілька днів до нього приєдналася подруга. Усі тур60ТИ, пов' язані з 6у­ дівmщтвоАС гнізда, саАСеl{Ь

OO~©OOM

охороии

природи.

умови,

вони

є

крил тою,

аж б.1UСКУЧПЮ чорнп­ - поселилися над на­

Жорстокі закони природ­ ного відбору, і бусли під­ коряються ім. Через кілька

U/ИАС

двпроАС.

днів після народження пта­ nтаиlЄНЯ.

зивають чорногузаАСи ) про­ ходить досить Ішmдко. nро­

ків іх названо Бвіта~и чван­

\

пивості.

тягп.Ч двох тижніR. За сnо­

в

ЯRИХ

~

"'р'ж,"".и

ПО,10вині травня і свої:.tи ку­ ють

останніїІ

прикраша­

місяць

весни.

А,'1е не ті.1JbКИ за красу ці­ нують іх. У народніїІ і нап;о­ вій ме,lИl(ині застосовуються препарати

з

кореня,

насіння

та пе;ТЮСТОБ, І\віто!> півонії.

Різновидів цих багаторічних '1'рав' яни стих рослин 3 родини

","их.

}у j

вертаючись зимів,!і,

Очевидно.

у

може по­

своєму

саду

чи на клу"бі. Робити це кра­ ще пізньоі осені, коли РI}СЛИ­ на закінчила

хом

вегетацію,

його бусли навесні і восе­ ни. Якщо в чужі краї пта­ хи летять три АСісяці. то

долають

близько

рослии

воно

ми,

200

Гнізда

свої

вах. І завжди в населеНlIХ пунктах або поблизу їх.

ху слід

зробити

поливку і

азотове піджив.'ІЄННЯ. Осіння посцка принесе весняне цвітіння.

Ти

лимони·.

СОКОВОЛЬТНІІХ

заводських

ліній

та

димарях.

рудження

гнізда

триває

зніАСках:

требує

гніздо

своє"асного

ПУНКТОАС.

маг­

роЦі в УРОЧИЩі 3ві­

час

10

сьноro

війни сад

в

1944

було

роц! по­

тисяч форм рослин­

вmroристання

рослин.

МІЖ іНШИМИ ми тут бачили ба­ гаторічну сlльфІю, яка дає по 1оо тонн зеленої маси з гек­ та.ра. Тут вона проходить ~и­ пробування. Я1<1 засвідчують ви­ сокий зміст У кормі цуирі~. вІ­

тамініJl. Нез.абаром нова сіль­ СhiRогосподарська RУЛЬТYlра ш­ де у виробництво.

Велике вражеиня, безпереч­ но. справив сирингарlй. в якому ЗІбрано 23 з існуючих у свІтl 24 вщцІв бузку. Бот3!н!чний сад ЄДИНИІЙ у СРСР створеНИй за ботанІко­ геorрафІчнНІМ принципом, 1 ми змогли протягом л!чених годин побувати в усіх природно-клІма­

по­

реАСОН­

тичних зонах нашої Батьківщи­

ту; хочу літати; пір'я тре­ ба ретельно доглядати. Текст і фото В. Бен,цика. с. Рожни.

Птащенята у nер/иі дні свога існування зовсіАС без-

П. ЖИГАЛО.

низьким

жави.

служить своерідниАС сnосте­ режниАС

міщено

сили.

На

В

паль­

ності з усього світу. Привертав У'ВШ'У вІДдІл на'родногосподар­

Дуже АСало їх Itа Далеко­ АСУ Сході. Саме ТОАСУ бус­ лів узято під охорону дер­

тиждень, часом неподалік з' являється й друге, яке

--

становою уряду респуБЛіRИ йо­ го передано Академії наун. На площі в 180 гектарів роз­

кістю або й зовсім зникли.

на

винесено

рододенщрони,

зруйновано, а

ських. ці птахи стали рід­

Спо­

1936

зіlll. ПІд

гурти

ОУ окреАСих країнах. у то­ АСу "ислі й західноєвропей­

Іноді трапляється бачити гнізда навіть на опорах ви­

літо

ринець, на місці колишніх МИС­ ЛИВСЬRИХ угіДЬ RИЇВСЬКИХ RНЯ­

кою такога польоту є вико­

влащтовують

на

Того Ж дня броварські при­ родолюби побували в Цент­ ральному ботанічНОМУ саду Ана­ демlI наун УРСР, я:ний створе­

залищаються

бусли

ся­

метрів. а одній 150 рокі,В. Багато

26

,мІ<Щем вl.ДпочиНlКУ трудящих.

ристання висхідних пото­ ків. що дозволяє економи­

луки.

поділу куща-кореня. Ве­ кущ можна ділити на

с:Іід заправити перегноєм, по­ пити. Навесні наст}'ПНОГО ро­

Летять

викли­

нолlІ, ка,мелії. Дендропар'R в навчальною ла'бораторlєю для студентів і водночас чудовим

фРОНТОАС, вuбираючи най­ більш сприятливі в аероди­ наАСічноАСУ відношенні міс­ цевості. ХарактерltОЮ озна­

Бусли для житла оби­ рають АСісця, де є великі болота,

бусли

яких за­

окремі з я'ких

дендропарк, сере,д них

відльоту в

з

захоплеfШ:IЯ

пальми,

га.ли висоти ВИIIlОВНИЛОСЯ

на зиАСУ !І своїй зоні.

за за

на будівлях, високих дере­

2-3 частини, аК}'ратно роз­ різаючи його ножем. Лунки

окремі

кілометрів.

водОЙАСи.

до

збираються

8Jгави, одна

Загальне

кали

і Itаnрикінці серпня здій­ АСаються вllСОКО в небо. бе­ ручи курс на південь. Трапляються випадки, коли

ІІІЛЯХ майже 10 тисяч кіло­ метРів. По-різному долають

шля­

ликий

Незадовго птахи

пролітають

рослини

банани. баМlбУR. КQфеіЙне дере:

не АСоzло навіть вимагати від батьків корму.

з африканської

птахи

день

півонію

роз-

во та сотн! інших 6RЗОТИЧНИХ рослия О'ООЧували нас звіДj1(:іль.

но у

Jia Україні. кожен

задоволенням

зібрано СYRулентні

кактуси,

нас у дворі

додому повертаються два. При цьому вони

Красуню

Яl<им

1

батьківщинІ.

Цвіла (цв1те вона раз у житт!), красуня ночі ц ере ус , в'єтнам­ ський 'Виноград. одне стебло якого обвиває ВСЮ оранжерею. золоте д,ервво аукуба, фl~уси

будо настільки кволиАС, що

,О·

жовтецевих на планеті багато. у нашій краіні іх Biдo~o 16, і :тише три з них прижилися

садити

:ВОНИ ростуть

на

кактуси, JIaIі мають здатність запасати воду. АфринанСЬRl

Півоніі зацвітають у другій барва "и

Широ­

1

хи саАСі викину.Щ з гltізда

Приліт бус.tів (їх ще на­

сюrВО.'1ЮI кохання і соро"ли­ :вості, у ~іф(Jлогіі ,,(ревніх гре­

де

вкриті білиАС nц­ гнізда вони не ви· майже два АСісяці. на відАСіну від до­ птахів чорні дзьоби Колір їх ЗАСінюється

приблизно за 10 днів до вильоту з гнізда. Але й nо­ тіАС батьки продовжують годувати своїх nестунчиків.

узяв на себе. Бус.IИ ве­ ликі птахи з білим оперен­ НЯАС. nОАСічениАС на кінцях

Про квіти піВОНll у різних иародів світу СК.lадено багато легенд і розповідей. Так, на

мачеви~и

д. Н.

ГЛlliдали усі мешканців теплиць,

®~~li\©~

що

унІверси­

но! кул!. ознайомилися з рос­ ЛИННИМ свІтом усіх природних зон і поясів.

З

говорять,

ор­

активІстіа

тету «Природа. цlнаву еж:кур­ сію до ботанічних са'Дів Ииєва. Протя,гом одного ДНЯ природо­ Лlоби з Броварів «побували.

розвиваються

схо;й

органІзаЦіІ

кова та В. Б. Гр3lбовськиЙ. Во­ ии З любов'ю розпоаlДали про ЗібранІ в саду рослини, про

мlськоl

товариства

Прези.діЯ

товариства охорони природи

давали

Н. САВЧЕНКО,

вІдповlд8JIЬИИЙ

ЛИШЕ ОДИН ДЕНЬ

ни.

А. ПОГРЕБОВСЬКИИ. ректор иародного універси­ тету ((Прнрода ••

с. Заворич!.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12.25 13.55 Д......Ітеl. сСоне'lКО". 14.30 _с .. а •• CO"A.TC~Ka». 1•. 30 ДOKyM"HTaJl~HHI фlJlЬМ сГОЛО)J,ниl степ,.. 16.35 К. т. Музична nporpaMa сЗа 8.116.S0 _Танцюйте З нами". 17.30 К. т. _ВечІр HaYK080ro кІно •. 17.20 К. т. сМlжнаРОАна панора ... ". К. т. ІнформацІАна nporpaMa «ВІ17.541 К. т. Му"ьтфlJlЬМ сКа."а про 18.341 стІ,.. лlнь-. 19.00 К. т. ЧемпІонат СРСР з футболу. 18.00 Н08ИНИ. _Динамо. (КнТ.) - ЦСКА. 18.15 К. т. «К.. уб кIНОПО",ОРОJllеl,.. 20.45 К. т. _На Аобранl'І. Аlти!». 19.15 К. т. «ПlСНIІ·77,.. 21.00 Прогр .... сч.с,. (М.). 19.45 К. т. Прем'єра художнього те .. е- ~I.~O B"epwe на екранІ УТ ХУ)J,ожнІА фІльму _ПершиА реlс-. фіJlЬМ _зрозу .. 11 .. ене, мамо». 21.00 Програма "Час». ОГЛЯ)J,. ПО закІнчен­ 21.30 ЧемпІонат Европи s боксу .•Ін .... 22.45 нІФутбольни. - но.ини, ПРОГРАМА УТ 10.00 ДокументальнІ фІльми. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 10.40 К. т. Концерт Українськorо ва- 9.00 К. т. МУЗИ'lна nporpaMa "РанкоpOAHoro хору ім. Г. Верьо."и. аа пошта» (М.). 11.40 CborOAHI - День .. елІоратора. Ви- 9.30 К. т. «БI"Lше хороших товарІв,.. сту" мінІстра .. enіорацlТ І водно- 10.00 К. т. «І(а,ки Маршака». Вистава ro rOCnOAapCTBa УРСР М. А. ГарЦентр.льного дитячого театру. куші. 11.05 К. т. Спl.ае народна артистка 11.55 Камерний концерт. РРФСР Л. М8сленни"оаа. (М.). 12.25 К. т. ТелефІль.. _ВІталІй БI8нкl-. 11.15 К. т. Документальии. телефільм 13.25 CborOAHI - Всес.lтнlЙ день охо«ТоІ. хто наПОТ8 степ». (М.). 15.45

К. Т. _Пору'l

стріч

С.

3

МОЛО)J,ими».

Залигlиа

3

зу­

"О"ОАИ"И

письменниками.

шими

НЕДІЛЯ.

5

ТРАВН,.

ПРОГРАМА ЦТ

9.00 НО_ИНИ.

9.10 9.ЗО 10.00

11.00 11.15

К. Т. Гімнастика для АlтеА.

К. Т. «Будильник-. К. т. «Служу Радянському СоюІ

зу.'.

К. т.

CborOAHI - День мелlоратора. Виступ мінІстра мелlораціУ І BOAHoro rocnoAapcT8a СРСР тов. Алексєевського.

К. Т. Концерт Ведикого ДИТЯ'lого хору центрального телебаченн. І

Всесоюзного радіо. К. т. КІножурнад сХо'lУ все зна-

!2.15 ТИ!». 12.30 «СІльська година". .13.ЗО К. Т. «Музичниil кІоск,.. 14.00 «Етапи великого шляху".

Худож-

ніil фільм сЖивl І мертвІ,.. І ее-

рія.

.... ....,...,..."чCf"I' <0"

І ,

листами-.

рони на.колиwнього сере,ll.08нща.

11.40

МузичниА телефІльм

СКОСТІІНТИН

СеРГ<ЕВ. Сторінки хореографIУ.. ) 13.341 К. т. «УпереА, хлопчаки». (М.). 14.341 К. т. _Рух без иебезпеки». (М.). ) 15.00 К. т. Концерт симфонічного орке-

стру

Московської

лармонії.

)J,ержавноТ фі­

(М.).

16.ЗО К. т. «У світІ тварин". (М.). 17.30 К. т. nporpaMa _З)J,ОР08'Я». (М.). 18.00 К. т. ЧемпІонат СРСР З футбоЛУ:

«Динамо,.

(Москва)

-

Броварському райвузJIy зв'язку ТЕРМІНОВО потрІбнІ листоиошl.

Ім надається два вихlдннх Д1іl.

Адмlвlстрaцlя.

стор­

педо~.

19.45 20.15 20.30

«ЛЮ)J,ина І закон,.. (М.). К. т. ВечІрня казка. (М.). _Київська

Керl8ННЦТ80,

панорама".

21.ЗО К. т. ХУ)J,ожніА телефІльм .ПI3НIІ дитина».

(М.).

Редактор є. ФЕДЯИ. Загублене свІдоцтво про восьмирІчну вндане 14 липня 1961

oCBiTY.Ni 674922,

року

Княжицькою середньою

wколою

ІІа ім'я Лозової Віри Хомlвнн. вважатн

К. т. _Людина. ЗеМJlЯ. ВсесвІт». НЕДІИСНИМ.

спІлкова

€oBeтOB депут.тов фудвщ.JtСІІ К8евской обл8cr.. Газета 8101%0,11.8, ва украВВСIОIІ 8ЗIоІКI!е

J

НАША АдрвеА.

1S502О.

8. БРОВАРИ, КвІ_ка. 184.

8)'.1.

І

Horo

розшуку

воду смертІ

проф­

особ08иА

В. І. Вовнянку

Aoro

....

батька ВОВНЯНКА Івана Володимнровича.

3 прв­

в справах об'яв до газети

ТЕЛЕФОНИ: редактор. - 19·3·82: ааступно. ред.ктор. - 11-4-478 І

19-3-18: B1ulnlB - 19-4-67.

І

дзвоніть по телефону 19-3-18•

аlдповlдальноro секретаря, вІддІлУ сІльського ГОСПОАврст.а. кореспо.-

деит. 111сцевого радlомовлеННIІ ...совоl роботв. фотокореспондента

партІйна

органІзації.

склад вІддІлу внутрішнІх справ ви­ словлюють глибоке спІвчуття аа­ ступннковl начальннка вІддІлу кар­

.оО"~..,.с4'чCJ-;О'~"О .#08..:"'~#:C" 00" ...............,....,;:'".,..,., l'oD':4"1 ..."....,....,.. "~~""""",,,, ...,.~..,..:"О"О,чС"u;O'orD"~...,.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. - орг •• 8pOB.pCIOro roplolla КОlІмунистической парти. vllр.и.... ropOДClloro. р.ЙОВ.oro

--

ПРОll8UОвocтf.

'.зе,а ВИХОАИn

:·я~~В::~Окі ~:~~:

Обсяг 0.5 lЬор ... ту газети "ПD88J1.'"

__ ,q~~~~.~#~~~,~Q~'qq3U;o,~q~'.##~#~~"С#.~'Сlq~~~~~~-~~~~~.c:c",cc~~~--~~-~

..,... i~Ka 61964• .Бровар~ lLPYKapBa Киіасько1'Q оCSлупрашllВJl І cnpuаа ВIAU8JЩТВ. поmrрафіі і &аИuoвоі торгівлі. вул, Київська. 154-

Зам. 3303-11.000•.

#88 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you