Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАJfТЕСЯI ом

88 (3590)

П'ЯТНИЦЯ

8

3устріч з кандидатами

ЧЕРВНЯ

1873

.щ••

Р.

в

~ _ов.

депутати

У ра.йrжН!mу будинку КУЛЬТУРИ ві,дбулася зустр.ічвибо'рців з кандидатами 'в депутати Киї'вськоїобласної .і Вро,варської міської Ра-;\ депутатів трудящих. Ії відкрила секретар міськкому Компар­ тії ~'краї'ни Л. І. Ше.ле-ст. Вона віданаЧЮІа, що нпнішнявиборча

РІК

кампанія проходить в обстано,вці в.е.ТJико,го політичного і трудового

ВИДАННЯ 34-й

піднесення, виклика,ного р;шенням к, в-їтне-пого ЦД КПРС, шир.окого розмаху

(1973

р.) Пленум}'

соціаліСТИЧIНОГО змага~ н,ня З& вико­

на: н:ня за. В!Д8:НЬ третього року п' ЯТИР;ічки.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ 'fРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Довїр.ені особи розповіли присутнім біографії кандидатів у де­

путатимісцевих Рад.

Пора великого молока . Працівники твариииицтва Броварщиии, включившись у Всесоюзие соціалістичне зма­ гаиня,

дали

слово

зиачио

збільшити виробиицтво моло­ ка, м'яса і яєць, зокрема в першому

півріччі нииіШИЬОl'О

року виробити молока,

28163

що

тонни

стаНОВИТИl\IС

кІлограмів И!\ KOPOB~',

1568

продатн його державі 26 ти­ свч тони. Виробити 3500 тони м'вса, 75,4 міЛЬЙОИI1 штук яєць. Як вІдомо, під­ сумк" змагаlJНВ підводити­ муться

за станом

на перше

ЛИПIJя НRRlшнього року З ура­ хуваRRЯМ показників за чет­

вертнй квартал мннулого ро­ ку і перше півріччя ниніш­ нього.

Отже, наближаєтьсв фі­ нІш. Як же виконуються зо­ бов'язанив? В цілому по ра­ йону за четвертий квартал МRRУЛОro року і п'вть місв­ ців цьоro, порівняно з відпо­

відним перІодом

1971-1972

років продаж молока зріс на

38з9 ТОRИ або на 15,8 про­ цента, м'яса - на 1228 тоии або на 28,1 процента, яєць­ на 18673 тнсячі штук, або IL" 28,2 процента. ВосьмиМіся'і­ не зобов'язания по заготівлі молока виконано на 96,9 про. цента, м'яса - на 112,6, вєць на 104,2 процента, а піврічне відповідно на 76 - 88,5-79 процентів. Ра­ йон посів перше місце в об­ ласті по щодобових надовх молока мав 11,3 кілогра'ма на корову.

.

Правофланговим у змarаині йде колектнв тваринників радгоспу «ПлосківськиЙ •. За п'ять MicJlЦ1в тут надоєно на корову 1834 кілограми молока на 225 кілограмів

БІльше, ніж торік за цей час. Пtврl'!lllll план по продажу молОка..виковано lJа 120 про­ центів, а забов'язавив на

90

процентІв. Продано моло­ ка на 110 тонн більше, ніж торік за п'вть місяців. Ось уже триваJlИЙ час, післв пе­ реведеннв худоби в літні та­ борн, щодобові надої стаио­ ВJlBTЬ кілограмів на коро­

16

ву, а такі доврки, вк

О. М.

Какуи, П. П. ЩерБRRа та ін­

ші надоJOJOТЬ по 19 кілогра­ мів і більше. У спіш~о фінішують тва­ РИИRRКИ радгоспу імеиі КІро­ ва,

де вже

иадоєио иа коро­

ву 1686 кілограмів молока, вироблено на сто гектарів сІльськогосподарських

117

__уГіДЬ

центнерІв м'яса. щодо­

бові надо! иа корову по гос­ подарству становлять кі­ лограмів, а в ЗазимсЬКОМУ

15

віддІлку по 16,5. Колек­ 'UIВ тваринникІв Семиполків-

Івано-Франківська Калуському му комбінаті строку

раніше

освоєно

ність комплексу цінеба

-

область.

На

xtMlko-металургtuно­ наміченого

проектну

потуж­

для виробництва

отрутохімікату, який ви­

користовується

як засіб

сільськогосподарських

захисту

рослин від

грибкових захворювань.

На фото: одна з дільниць комп­ лексу для виробництва Цінеба.

Фото В. Миговича.

(Фотохроніка РАТАУ).

сесія РЕВ

ської птахофабрики вже має иа корову 1628 кілограмів 1\1Олока. lIродано Його держа­ ві в піВТQра раза БІльше, ніж планували на перше півріччя.

Зобов' язання по продажу м'яса вже внконано, а по продажу нано до

Словоиадається кащидаТОlі в депутати обласної Р~и депута­ ті,в трудящих по ЦеН'І1ра-льно~у ,виборчому округу ;М 16 завідую,­

ВіДкрн.JIВСЯ

молока буде вико­ червня. До кінця

20

місяця з господарства надій­ де понад зобов'язаRRЯ 85 тони МQлока. Заспівувач змаганнв комуністка Марія

Микитівна Бобко уже надої­

ла иа корову 3178 кілогра­ мів молока, щодобові надої по її групі становлять 25 кі­

ч;й віДДlіlJlОМКУЛЬТУРИ Київського 06~(lMY КП України Г . М. Ме-н­ жерес. Розповівши про багаТОігранну діяльність депутатів Київ­

5

червнв у ПразІ відкриласв сесів Ради Економlчноі Взаємодопомоги. У роботі сесlі беруть участь делегації Болга­ рії, Угорщини, НДР, Куби, МНР, ПольщІ, РумунІІ, СРСР, Чехослова~чини. У роботІ сесІі бере участь також делегація Югослав1і. Як спостерігачІ присутнІ представники КНДР.

СЬІЮЇ обласної Ради де-путатів

трудящих, 'вона щиро подякувала виборцям за :високе дові,р' я і запевнила, що ч'есно і сумлінно вико­

XXVII

На ній обговорюютьсв питания, зв'язані з реалІзацією комп­ лексної програми соцІалІстич­ ної економІчної інтеграцІІ. На сесії виc:rупнв глава радян­ ської делегацlІ, Голова Ради Міністрів СРСР О. М. КосигІн.

нуватиме усі обов' язки 'Ю1РОДНО,ГО обранця. Пер.ед ви,бо<рцями також виступили кандидати в депутати Вро­ вар.ської місь'кої Ради депутатів трудящих ке,руючий трестом «Вро­ 'ва!)исільбуд» В. Ф . Шеїн, лікар райлік&рні Т. С. 3вєздіна, редактор міськ'раионної газети «Нове життя» Є. Н. Федяй, директор зміш­ торгу О. Д. Вунік. Вани ,розповіли ПJ)О свою депутатську діяль' ність, ПJ>О плани дальшого полlпшен'ня благоуст. рою міста, організацію торгівлі.

1---------------

Ва вогник агітпункту

(ТАРС).

лограмів.

lІоМітних успіхів добилися

колектнви тварниників

госпів імені

рад­

Щорса,

«Жер­

дівський. , «КраснлівськИЙ., «ТребуХіВськии» та іншнх. Це результат поліпшення ке­ рівництва партійннх органі­ зацій соціалістичним змаган­ ням,

створення

всіх

умов

кожному робітиику для пішного вико нан н Я бов'язань.

Та

в

багатьох

ус­ зо­

господар­

ствах ще далеко не повністю внкористовують

наявні

мож­

ливості для збільшеRRЯ

ви­

робництва молока. Уже кіль­ ка років радгоспи «Велико­ димерський» , «Гоголівський.

«Бобрицький. мають багато RRжчі показники

на­ по

1

у будинку 'культури села Рожни розміщений агіт-

Виставна

•• Автосервіс-7311 заверwиnа роботу 6 червня в Москві заверши­ ла роботу міжнародна виставка «Abtoce<pBi'c-73», що проходила в парку «Сокольники.. Сотні фірм, пІдприємств і організацій 25 країн світу демонстрували тут останні досягнення науки і техніки в галузІ обслуговування і ремонту автомобілів. Виставку

ПОЛітбюро Гречко,

відвідали

члени

ЦИ ИПРС

А.

В. В. Гришин,

А.

А.

П.

Иириле:нко, О. М. Иосигін, наи­

надоях молока, ніж у серед­ ньому по району. Немає ні­

дидат у

якого

ИПРС Д. Ф. Устинов, секретар

ню

виправдання

зменшен­

проти мниу лого року на­

доїв молока на корову в рад­ госпах «ЗаворицькиЙ. і «3а­ плавний», у llухівськlй і Бог­ данівській птахофабриках. Готуючись до підбиття під­ сумків Всесоюзного соціалі­ стичного змагання, потрібно, щоб керівники господарств,

партіЙНі, профспілкові сомольські працівиики

1

ком­

організації, всі TBapRRRRЦTBa

зробили все, щоб викоиати взяті зобов'язання, зокрема по виробництву і продажу молока. Для цього, насам­ перед, необхідно повніше впровадити моральне і мате­

ріальне

заохоченнв

тваРНIf­

цнків, створити ЇМ для робо­ ти належні умовн. Поліпшн­ тн годівлю корів за рахунок нічного випасання, згодовува­ ти концентровані корми тіль­

ки У зволоженому вигляді, організовувати роздій корів.

Посилитн боротьбу за підвн­ щення жирності молока, варності і якості його.

Справа

честі

то­

(ТАРС).

Червень землероба На 4 червня, як повідомляє ЦСУ СРСР, ярими культурами зайнято 148.392 тисячі гекта­ ріВ. Иукурудзою засіяно 19.286 тисяч гектарів 99,1 процента до завдання. План сівби її на зерно перевиконано. Землероби відвели під кукурудзу 4.041 ти­ сячу гектарів. Рис розміщено <На 443 тисячах ге'КТ<ар1в-99,7 процента запланованої площі.

у країні закінчено Сівбу цук­

рових БУРЮvів, соняшника. Наб­ лижається до кінця сівба льону. Цією культурою зайнято 1.247 тисяч гектарів. Иартоплю посад­ жено на 3. 483 тисячах гекта­ рі,в, овочі на 1.046 тисячах гектарів, що становить відпо­ відно 99,3 і 90 процентів до

зо­

На останніх тисячах гектаріВ розміщуються гречка, коноплі, тютюн та

ництва

за

продуктів

та

інших

тваринництва.

ЦИ

ЦИ ИПРС К Ф. Иатушев.

бов'взання, адже настала найкраща пора для вироб­ молока

Політбюро

плану.

кожного

повністю внконати взвті

члени

землероби

інші пізні

культури,

розгортають

догляд

посі,вами.

І(ТАРС).

пункт

чї.р ·молодих ,виборцl,в заві­ тало багато і тих, що вже не раз брали участь 'в голо­

.N2 35.

су,ван:ні.

виборчої дільниці Не буває жодного ве­ чора, щоб тут не проводився той чи ~шший захід у ІП~ГО­ товці до виборів У місцеві Ради депутатів трудящих. В залі привітно, затишно, вІн добре умебльований. На сто­

J.'ax

свіжі газети

- у нашій країні, на в:д­ Міну від країн капіталу, бур­ жуазних, молоді надані всі права, перед нею широко від­

криті всі стежки, дороги в щасливе і радісне життя,

-

і журнали,

виборча література. Тут же рішення квітневого Пл~нуму ЦИ ИПРС, брошури з промо­ вою Генерального сенрєтаря ЦИ ИПРС Леоніда І;ІЛіча Брежнєва «Про п'ятдесяти­ річчя Союзу Радянських Со­ Ціалістичних РеспуБЛіН~, ма­ теріали про присудження йо­ му Міжнародної Ленінської премії «3а зміЦіне,ння миру м,іж <наро'да'ми~, про

пої.здку

Л. І. Брежнєва в Польську Народну Республіку, Німець­ ку Демократичну Республіну, Федеративну РеспуБЛіНV НІ­ меччини.

В агітпункті на чілr,НQМУ місЦі списки виборЦіВ. Біля них кілька літніх труді;;ни/(ів

перевіряють правилы!''.т!> своїх прізвищ. Тут же в Іі')­ роткій біографії кандидатів у депутати місцевих Рад : об­

ласної робіТНИЦі Літків­ СЬКОЇ фабрики художніх ви­ робів іменІ Т. Г. Шевченна Н. І. Шишової, яка болотува­ тиметься по Літківському ви­ борчому округу NQ 70, до С'кладу

ЯІЮГО

Рожни,

іЦО

входять

районної:

і

голо­

ви виконкому сільради Г. П. Литовченка, заступника

бри­

гадира

ово­

по

вирощуванню

чів у закритому грунті Н. К Довгодько

і завІдуючої сІль­

ським магазином Л. І. Боро­ вик.

Иандидатами в депутати сільської Ради зареєстровано

35

мІсцевих мешканців. Це­

передовики

радгоспного

ви­

робництва І представники ін­

телІгенції. Серед них механІ­ затори широкого ПРОфіЛЮ М. Я . СУСJЮ, М. П. Довгодь­ ко, ланкова городньої брига­ дИ Т. П. Ириваль, робіТНИЦЯ польової бригади М. М. Ме­ хед.

З кожною хвилиною в залі збільшу,валась

'кількІсть

лю­

дей. А '!ЮЛИ відвІду,вачі за й­ ІНЯЛИ Місця,

молодого тих,

що

,поча,вся

виборця. вперше

в

Івечір

Серед овоєму

житті голосу,вати,м.уть, ,робіт­ ,ниця фабрики ~УДОЖlніх ви­ робі,в Лю.дмила Боровик, бу­ дівельник Василь Панічак, учениця :профтехучилища Ні­ на Деменюк та іlШIЇ. На ве-

почав свою бесіду директор будинку культури, завіду­ ючий агітпунктом М. Г. Иа­ биш. Я розумію ваше хви­

лювання.

В день вибоРів ви

голосуватимете за здобутки наших батьків, за країну, найбільш сонячну в усьому світі, за справедливість і бра­ терство, за мир. А це велике право, надане вам найдемо­ кратичнішим у світі радян­ ським виборчим законом.

Потім розповів про ті змі­ ни, які Відбулися в селі за час, що минув після поперед­

ніх виБОРіВ . На відділку зве­ дено кілька житлових буд.ІН­ ків для праЦівників тварин·

ництва і механізаторів. ИріМ того, понад 30 робіТНИ;ііВ збудували собі нові будинки, переважна більшість яких на 3-4 просторІ й світлі кімна­ ти. Виросла також нова ро­ бітнича їдальня, відкрито майстерню по пошиву та ре­ монту одягу і взуття. Забру­ ковано також одну з головних вулиць

населеного

пункту,

що йде від асфальтового шляху до будинку культури. На вечорі виступив учи­ тель І. П. Литовченко, який розповів про права І обов'яз­ ки

радянських

громадяР..

3араз ' настав найвіДlluві­ даЛ'ьніший період в пlДГОТОІЩі до виборіВ - агітація за кандидатів

у

депутати

до

місцевих Рад. Добре ведуть цю роботу агітатори П. І. Иарпенко, . Д. Ф. Степура, М. Г. Иабиш, Г. П. Литов­ ченко, І. Р. Толочко та інші. Виступаючи в бригадах, се­ ред тваринників, на вибор­ чих округах, · воии знайом­ лять виБОРЦіВ з біографІями

кандидатів у депутати

Рад,

говорять про ті зміни. що Відбулися в селі після мину­ лих виборіВ. Агітатори роз-

повідають про рішення

невого Пленуму про ту велику

і плодотворну

роботу, яку вносять

стична партія уряд, особисто секретар Брежнєв

ЦИ

квіт­

ЦИ ИПРС, Иомуні­

і Радянський Генеральний ИПРС

в справу

Л. І.

зміцнен­

ня миру в усьому світІ.

А. ГАВРИЛЕНКО.


.

,..,..~~

....

~..,..,...~..,...,.....,.....

:1.7

І ~ великим! ~

lllтереСО}l

~.

:\1<11'('[1 : .1

а !І l:ніТlІев()го

~ р(н;),)

lІ"lСIІУ\IУ

уерви.. -деиь ви6ор:lв до м:lоцев_х Рад КАНДИДАТИ

~

ЦК JШРС ~~

Галина МИ'к.олаївна Менже­ ре с ' на,роДилася 1934.року в ('. ГЛОДfН; И х.'lслі'В,ськn,го райо­ НУ К:Р()іво, градської об,~ асті в

С I,' IГ IІ .1! ilі 1\ IIСlІтрі ув аl' И 11(' JIII-

~ ше РЦНІІ СІ,ІШ" .1 Ю.\l'іі, а іі ~ ~ \l1І1)(1 .: lІlІіIIlI1Х на,РI I ,l : ' П у(;і єї Іта-

~

ш е ння ; Іа pyuca;r\l . Ilрсса д р -

1

~

Н('ТН. 11I1 С ОI\О ol\iJ II'II IJ ііого pi~ ~,

,Я І\ И" ~ ,

l;аП : Т<l.l :С ТIІЧНИ"

~ 'IJІІД ІІТЬ

f'ЦЯШ · hl:llіі.

~ Ц :ИСililО ЄТ Ь С Н

в

Трудовии

)'С ЬОI' '-'

\ ,

;нн о сті

у

lІі С.1Я

на-

(га ;II'1':І

' в і дносиш!х

:lакі,нчеШIН

ПРО'\lИ С .lО,]JИХ

:1

як о ю

у в агою

сл у х аюТІ,

'вонн

,

« :~lIall ШІ » .

Чrтвертог()

ч('р,вня

\1<1ііЖС

:Jа' IJ ', ::,,\и

веРШ)1ва.тню!

ці

:Іустр ; чі

Р ОЗ \l()ВОЮ

н<!. креС:Jель

ву

,пі ,1:вище,Н'ню

.

Jlре сту

,

Перші двадцять .вого устаткування бочних

міської

риства

секретар

організації

това-

«Знання».

машин,

ВіСть

вагонів но· фозпалу­

ну

-

Інасосних

уста­

коч

rпрац.і,

їй

почало с я

,на

ІЮХОМСЬКОМУ

«Строймашина»

заво­

і Республікансь­

зr: ,випуск

в Дніпродзержиясь:к. ТехНІ­ ка nризначаєть,ся для домобу­ ~ Ді:ВНИХ номбінаті,В, , які освою­ ~ ют ь ,ВИ'ПУСК деталей житло.вих за

'ІЮВИМИ

'типовими

пресів

ТИЧJне сить

MLHiOМYMY

ОClновні

роботи

двох· crюріДне.них підприємств, Нікі у'клали 'На :поча''Гку ІНиніШ·

ні'сть. чи.н

свою

цьото

З

Є

втрачає

ПрQ)~УКТИВ­

основних

:при­

РQЗПОВСЮДЖCtНня

вJрусних , грибко.вих та бактері­ ,альних хвороб . Найбільш роз­ по.всюдженими

'вірУСНИМИ

хво­

робами ' ІІа 'УІкраїНі є ,к'ра,пчаста, зморшкувата

заї'ка,

та

,с,мугаста

окручу,вання' листя,

мо·

готи­

ка.

Крапчаста

мозаїка .проЯ>вля·

ється на листках картоплі у ви·

г ляді

ле,,\ве .помітних РОЗ:ПЛИВ' ВО\дя:нистих, СВітло.за­ UCllрвлених плям. які добре вид­ но ,вранЦі в період 'ІІОВ.НОГО тур­ гору або коли листок .покласти частих ,

ІІа білий 'папір.

'УражеНі росли ­

ІІИ

вегет.ац;ію

закінчують

ше Івід х,вороби

~tДОРОВИХ. є IВіруси

переносяться

КipoвoгpaдctiКa область. По закінченню сівбtl на nОЛl,овому стані тракторної 6рtl гади кол госпу і.м е ні Ульянова Ул ьяно в СЬf{ого

uідбул ося свято сівача. На ньо г о з 'їхались

Аtсханізатори

району

та

гості

з сусідніх г ОС1l0дарст в району. М еханізатораlrt, я кі llеРlllШШ закінчи­

ли llOл/,ові роБОТI/, були по п 'юані чер в оні с тріЧКll з наllllСОМ «КраЩI/Il пер еАIOЖ ЦIO обласною соціал істичного

зма г ання НРУllено п е рсхідНIlIЇ 'lСР(!ОНI/Il прапор. Ііа сея ті lIиСТ!Jllllли

у',а е н//ки художньої саАюдія л ьності .

На фото : се кр е тар llйРТКОAl!I ~;о л гоСn!J С. П . МАСЛ/fI

/lО8'ЮУЄ

стріЧf{!J краІЦО,ИУ ш'ханіз аТОРОliі Д. С. БОйКУ. (Фотохроніка РАТАУ).

ляє,-ь,ся

,на

мозаїка п-рояв­

,молодень'Ких

ках ка\ртоплl у вигляді ватих напі'впрозорих

Листки то,му,

стають

ЩО

рані­

Збудником Х 'т,а s, які

:попелицями.

Зморшкувата

лист­

жовту­ ,плям.

зморшкузатими

ЖИЛКИ

РО'СТУТЬ

по­

в іЛl>ніше , ніж .плас'тин.ка, нижні лист,ки

опускаютьС'я

ШВИДКО

ВІЇ.дмирають.

стають

ry

,рос'ті,

ст.ебла с'тають

а

'уражеННі

чинають

,с'телитись

НОВЕ ЖИТfЯ

донизу

КУЩі

і

:від-

лист,ки

й

IКРИх.кими. При

СИЛЬнОМУ

датом

в;д,

ДОСlві,ду

ронезьного

одесити

на

за.воду

Во ­

.ваЖI<ИХ

ме­

хаІнічних прес~в по-новому орга­ в

ливарному

ремонтниК'ів .

чергу

російські

могою

у.країнських

цеху

друзі

свою

з

.допо­

:колег

ІВПРО­

Ва.дили на ' формувальніЙ діль­ .ниці

про!'ресиви,у

вигоroвлelННЯ

'Технологію

виробів

з

шви;д-

у

депута·ти Киї.вської

щих .

*

*

*

«ОХТИРЧАНКА. В МОСКВУ

вагомі

.робітників

Першу вальних

Іпарті,ю з

Знаком

якос<tі

тамтам

Москви

тирс' ь'кого

ІДЕ

штем,пелю-

машин

.держЗІВНИМ

,Віід.IJрави,в

пош­

,коле-кти.в

заводу

Ох­

«Промзв'я­

:ІОК5.> Оумської областІ. Про­ дуктивність «Охтирча,НlКИ» ~ ДІІІадцять тисяч операцІй за го­ дину. Це на п'ять тосяч БІль­ ше,

А

:ніж

у

:попере,дн.lЙ

'металу

моделІ .

н,а ,виготовлеИНЯJ/О­

'винки ·іде 'Б 6 разіlВ менше. До .кінця 'року буде 'Випущено по­ над

тисячу

,нових

,машин.

твердіючих ,рідких сумішей.

1\0

~KPYГY

о,олаСIНОЇ Р&ди депутаті,в 'трудя­

прино­

колективам

KOMic.ij?

виоо, рчого

(РАТАУ).

ПРОЧИСТКА НАСІННИХ

,картопля

Одн,ї єю

Воно

Наприклад ,

основі

п'рацю

мальов­

;показни.ки

обом

,нізували

*ДРУЗІ

,встановлено

'змагання.

.плоди.

руч­

ничий стенд «Як ми змагаємо­ ся з :ооронезьцями». На ІНЬОМУ

-

'J1py-

K~nH Галину АВРIІІМ,іlв.нука:нди­

зматан­

продукції

нього. ,року договІр на соціалІс­

На території одеського заво­ ду

депутаті'в

Окруж.на виборча

-

можли­

до

*

*

Обла. СТі, відправлено ІНа 'Y,Kpa~­

~ н у,

.дає

ЗМАГ АЮТЬСЯ

Івановської

Ради

дящих.

при­

с(}ціал,істич,них

нях

,наро,1-

виключити

звести

почаТ}ЮfJУ

8

ударник ко­

).., 13 за,р-еєс-т,РУ,Raла Т08 . Ita~

Роз.множ~ючись 'з року в рік

стор.

три­

ВсеСОЮ3Н(lМУ

.монтажних orперацій

вегетати.вно,

2

дитяч()го

Ле.нінського

РАДЯТЬ

о

обласно,ї

, верхнього

своєно 3'Вання «Переможець у

r-ПЕЦІАJiІСТИ

Фото В , З е МIІОРОЯ .

дидатом у депу'т&ти Киівської

рики

к(}та:жу . .вона -

на будівельному майданчику.

ново к, приводів потонових лі­ ніЙ , серійне виробництво яких

І будинНіВ

сіеач » , а тракторній бри гаді -

Ів ' я:~альниця Бровар.ської фаО·

.рУiJlOупра,вління

Вона

працю ,

13 висунули

Га.1If.НУ Авра:м;вну Какункан­

муніС'тичшої

повністю

,кількІсть

Ленінського ви.бор­

округу М

ро.біт.ницею· Д&-

секретарем

проектами.

НА ПОТІК

Виборці

'року Какун Г. А.­

:1 1965

3а 'законами братерства БУДИНКИ -

ради п,ідприємствз, агітатор.

чО'го

ти·в'н ість п'раці».

ді

трудящих.

' во.Л()ІК, на .

найської області, а з 1960 по

Ф. ГОНЧАРЕНКО,

відповідальний

г()

НОГОСУ'ДУ в м. Рудний Куста·

Шевченко

ської об.тJасної Ради депутатіjj

зні'ма.lьницею НІ;'

] 965J)iK

;1 :1 -

ефеКТИ1В­

депутати

Галина Аврам:іlвна член це­ х(шого ком,:тету nРОфс.піл1tо­ вої 'с,рган,;!3зції, член жіночої

про

третьо­

у

тат і в трудящих.

пропа­

Т~ИЇВСЬКО\IУ ' КЮlб;.наті штучн()­

« 3а' ба'Йкалзолото».

П[1 :щю'вала

~ КВ ; ТІІ('ВОГО (1973 р . ) Пленуму ~ ЦК КПРС RИСТУПИШІ ТТ . Ф. Т .

І. М.

;відділом

мінно"ї якості 'і ви,соку пр()дук­

~ .. ':3 о1екціюlИ за . мате,р;аJlЮ/ll

Tal.НIlIl.

Какун

3 1958 року Kal\}1H Г. А.

[

H()c~i :ви:робництва, яко с ті 'ви· роб .lюв а н()ї fIlЮдУlщ і ї.

~ Ши~и.l ~НІ:О ,

діяльність

расунського

го, ;ВИJ}ішального РOJ, У п ' яти­ річки,

.\'враМ'Ї lвна

.\врам,;'вна почала свою тру ,'Іо­

:: "';щання р о б і тникі в, 1'Нil\eHep­ но-те'\н і'чни'\ прац;'ВНlшів П') виконанню

ун:,ве,рсн­

НїС.lJЯ закінче.ння середньої школи в 1956 році Галина

ПТilх о фаБРИIШ ,

'РаііОіНУ .

одно­

іІасті в сім! робітника.

вич щ~I()шижы\й, ' А до ць о ГІ) ЙОРІ) (' .lУХ<l .1 11 Т РУД;'ВНИI, 11

I: У,lьтпраці'В'НИlil1

ського району ЧИlJ'инсь1tої об­

' СТУПИВ депор Іван }і,ін.:\рато­

1\иїВ(' I,I\()Ї

віддіЛО\l

Галин&

пеJ)ед

кандидатом

liиївської ()бла. сної Р&ди депу­

МеНЖе'рес Галину 'МИl\маї.вну І<ащи.;ЩТО,'f у депута1'ИКИЇВ­

за С ТУПНИ\\а

н а ро;(илас ь 1936 'року І в сели­ щі Вершина-Дара.сУ'Н Шилк;'н­

~ 1:(І.lеПИ·ВЮIИ црхі, в С'l\аТ(>[1()К і ~пр ес()в()гn :1;('ВО,1У ШIa.t'Т\lас nи -

І

жерес

КАКУН Г аJlина АвраМівна

~ 'РИ '~I,iebKOЇ о'ргаll ;:lацїі т()'ва[1И­

ВИ­

лектор Київського міськкому ІШ УI\J)аїни, сеІ<ретар Дніпров­ СЬКі}ГО райкому партіїм . Киє­ 'ва . ;\ 1972 року тов. Менже-

~IICTpYKT(}pa,

бу-

,

Це,Н1'рального

борчого о,"ру' гу М 16 'висуну­ .'ІІІ ГаЛИIlУ МИКОо1аїВIНУ Мен­

ОІ<'ружна Івиборча KOMl~ljl Центрального виборчого ()І\;РУ­ ГУ М 16 за.реєст,рУlJ3.aла тов.

теТі. ;~ 19GO по 19G1 ірік -

, .1JСlщїі , щn Їх читають л е l\ТО-

~ ств;!

педаг(}г.jчно­

час! ; о lІа'вчається :в

~ 11 ро 11('('В:,'{'IИ'l'I, і той факт, !~

Виборці

. У 1961 році тО'в . Менжерес Г . М. обирають секрета,рем, а в 196 і) ' році першим сек­ ре' Т&'рем Черні.вецького обко, ч ЛКСМУ . а 1967 по 1970 ріт:

стар­

Р:I;в(),на п,рацюєв Черн: вець­

:tt:в і ,1УЮЧОro

, , д і вf'.ll, НИХ lІ,ргаН';:I:щ ; іі , ТРУД; В- \ \ IІІщ: іг. ('р .:щ Н:ІІІІОГ О раііону. , І ,

розпоча.l&

ганди і "YДЬTYPHO~'lac.OBOЇ ро­ боти ЦК ЛКСМУ, а 3 1970 пе­ p("U~BaG на парт;.йIН'; Й роботі­

праЦ;'ВIНИIСП,

11 ідпptll,:M'1'H ,

Палацу

urко...lярів.

во'на зarn~дує

садах

·\I : Ж ~

директора

рес Г . М. ПJ)ацює за'відуючою IllДДIЛО?4 ,культу.ри Київського , обкому КП Укр&їни. То.в. ,Менжерес Г . М.-члеll ЦК ЛКСМУ. Вона нагороджена ~: .lЬ'KOOIIa , медаЛJRlИ та Грамо­ тою Презцд;ї Вщш~вн()'ї Ради ~' KpaїHCЬKOЇ РСР.

го учи л ища. :~ 1954 по 1960

р('(' .1"\lа теР:;і<! ,:1 ;'в Iш і тнеВОI' ,) ~ (~~)7З р.) П лС'ну,"У Щі. ІШР.С , у

РАДИ

1957 року Га.'lина Ми:колаї'в//а МеНЖf'рее вс тупає в члени КПРС.

I : ЮIУ OUKOMЇ комсомолу 'на по­

l,раїlи\\НI СП; Т у>' (1' 3 ; I~Ta « Маіі- ~ ніті » , ЯI!і}lf ; Н) . ~ 1І&'д;mичайно пеЛ ИІ: иіі 'i llTr- ~

,Щl l lу в аf.ТЬСЯ

на посаді

шою Ilіонер'вожатою Черні­ іІ е цької cep ~ДHЬOЇ шt;оли М 9

l'ою .~, ~

і н те ре с ах

('віту »

шлях

1!};-) 3 J)O'KY ,працюючи

, , , <I~Й.l : УОРЛ Д» , СІІІ\) і ЩІ! ~ \ (: р ; шеIllIН II .~ ~ IIY\IY ЩІ~ іі і ЛIlІІ' , , е [f[1I!'ЯIОТІ, IIIi СЛіН).l е ВIІЮ на:пру- , ~ р ', ді в

ОБЛАСНОТ

піонер)в j

е: ,, ' ї сл' ужбо.вця.

l\[1 а ї:!,

В;,ДЗ Н3ЧИ :13, ЩО (': IIO.1iТlII;;:· 'ІІІР11111''' ('пів'іС IІУВ<lННJl, ІН,У пр о ·

ДЕПУТАТИ

МЕНЖЕРЕС Галина Миколаївна

~

(1973

В

стебла по

по­

землі,

кущ

стає

низьким,

'розлогим,

ЯоКИЙ

:переооситься

швидко 'засихає І ,врожаю май­ ж,е не дає, або дає дрібнень­ кі бульби. Це ·захво;рювання

що

спричиняється

рості,

русів

X+M+S

реносить ,в

,або Х+М.

,віруси

Смугаста ється

,ком.nлексом

Пе­

:попелиця.

мозаїка

тому,

Ві­

що

проя,вля'

тканина

жи­

лан листка ,відмирає, внаслl· дон на жилках листкі'в ,появ ­ ляються 'теМНОКОРИlJ1неві смуги.

Спочатку

'такі

сМ!у.ги

поя.вля­

ються на 'Нижніх та середніх ластках , а Іпотім lі на ,верхніх.

у,ражені .рають,

лис'тни швидко lRіДМИ' чор.ніють:і

о.падають.

Стебла стають КРИХКИМИ , при згинанні ламаються. Бульби, одержані

ilJід хворих ,рослин, зовні мають вигляд здорових, але якщо їх висадити в наступ·

'НОМУ

роцІ ,

Іпроростають. ни, 'таї

то 'вони

часто.не

або !Дають 'росли­

ЯКі !Гинуть мозаїіКИ .

СкручуваиИJI

,вІд

ЗМQршку.ва­

Готнка проявляється 'в тому, хвора

рослина

нущ

стає

часточк-а'мн

'реlШ~у.

на

частині

скручу.ються.

Ікущівilдмирають 'РУС,

що

захворюваЮfЯ П'ятииця,

8

є

,вірус,

червия

1973

че·

під

вання

при рих

Хворі

ІраНІше.

спричиняє

lfIереноситься

Ві­

зах,ворю­ комахами

Iконтакті:ЩОРOllихта листиі.в.

хво ·

З бактерІальних ХІвороб най­ більше

,уражають

картоплю

ЧQрна нІжка та Нlльце,ва >гниль.

Чорна

ніжка

ЦРОНВЛЯЄТЬСil

на

lПооLвах ,картоплі lRід почат­ IrY поя.ви ,сходів 1 до :кінця ве­ гетації, о.собливо ІІЮЛИ ,випа.дає

багато дощів.

ком

,вкороченому

гострим ,кутом, сзlтлlші, IніЖ У здо,ро.вих рослин , У .верХ'ніЙ

'заХ'lю;рювання

' ИУЩі відстають у рості, а лист­ 'ни швидко ві,дмирають. Збудни­

в

пря­

ЛисткироомІщенl

ЛИСТЯ почина­

жовто-зеленого' .кольору.

.відстає

стислим,

мос'тоячим. Листки, як ,пра:ви­ ло, не мозаїЧ!Ні, але дрібнІші, ,ніЖ 'у ,здорових рослин 3 .недо­ розвинутими 'К'ЇIНЦЄіВЯми частиа· МИ та~устіше 'розташованими

ється Із ІНИЖНЬОЇ частини IРОСЛИ­ ни . Листки С'кручуються Іпо се­ редній жилці .догори, а краї їх 'злегка закручуються ,все­ редиНfY, Скрученілистки лег,ко ламаються, набузають непри­ 'радно

поneлиця'

ми.

0знакою є

те,

що

цього 'верхні

лие'l\КИ жовтІють, а чаСТl{И їх скручуються з 'піднятим дого­ ри листям, !нижня частина стеб­ ла ,в ОС'Н08і тоншає, чорніє й

лет,ко ВИТЯJ'IуєтьCJЯ Із земЛі . Як· що Х'ВОРОба з'являється при буЛьбоутВ()}реННі, то o.CTa'HH~ .по­ чинають гнити реl1ВОРЮЮЧИСЬ

року

від столона, в

,МОКіру

ле­

масу.


БАЗИ ЗДОРОВ'Я

Фабриkа

І ВІДПОЧИНКУ­ ТРУДЯЩИМ

ОВОЧІВ

З ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО Понад

Ще здалеку видно , як полощуться на вітрІ, ,виблис.к,ують на сонці ,поліетиленові плі:вковl полотнища, в які зодягнуті теплиці радгоспу «Всликоди:\!ерськиЙ». Спершу тут була брига­ да, а після проведе ння вн у трігосподарської спеціалізаЦії, розширення виробництва ранньої

фонду

на

Тепер у нас пІд плІвкою шість гектаріВ. На 54 тисячах квадратних метрів вирощуємо. ранні огірки, на двох тисячах помідори, на рештІ перець. Теплиці опалюються природ­ н!!:\! газом. За планом ми повинні виростити на

Бугаза,

квадратного

метра

10,1 .кілограма овочІв, - по 10 ' кІлограмІв.

квадратних метрів. Уже здали на склад кілограмів плодів .

У бригаді В. Єрмоленко є і

вих рам.

роту. ' Особливо 'високих ,показників добилася в цій бригадІ ланка Марії Григорівни Терлюк.

квадратиих метрів

вона вже зібра-!lа по 7 ,9 кілограма огірк і в при планІ 7 ,8 . А усього їх надійшло в склад з Цієї площі 15737 кілограмів. Немає сумнІву в то­

час

теплиць

культур вони у вільні

і

садін'Ня

період під

тру­

час канікул вирішили працювати

в

радгоспі . Шістнадцять учнІв середньої школи уже доглядають і збирають раННі овочі у дру­ гій бригаді, чотири учнІ восьмирічної школи - в'третій бригаді . Нолектив відділка сердеч­

пла ­

но дя,кує дирекЦіям llЛ(іл і учням за дійову допомогу.

На

продаж їх продовжується .

фото:

ланкова

М. ІВАНИЦЬКИFl.

тепличної

бригади

МарІя

рівна ТЕРЛЮК збирає огІрки. уї Jlанка уже

Добре організували роботу тепличниці Оль­ га Мусіївна Рудя і АгафіЯ Терешківна Лучко. Вони вирощують помІдори на двох тисячах

підпри­

*

І: бистого рахунку гpO~lIeй гOTi~-:: кою РО.1рахунковиu ч ек за"ll-ІІ

Григо­

здала 16

тонн плодІв з площІ 0.20 гектара , з кожного квадратно­ го метра Зібрано 7,9 кілограма. Фото П. Теплюка.

ня є їх.

11 Важл ивим МО"lеНТО"1 у засто- 11

виду розрахун-::

~ КІв є ТІ обставини, що 11 ощадні каси не тільки

з особистого

тепер сnису-

11 11 110 11

рахунку

:1 вкладах СУМУ на розрахунковий:: І! чек , а й дозволяють внести в ка_11

11 су гроші готівкою

І: ти розрахунковий

і

одержа-

чек,

11

тобто 1I

11 виключити з операцій ощадну:: 11 книжку . Значить, для одержан- 11 Ilня розрахункового чеку для 11

І: оплати за легковий автомобіль::

*

ВІДПОЧИВАЮЧИМ

11 чи мотоцикл важкого типу не 11 11 обов 'язково бути вкладнико,,! 1I 11 ощадкаси. 11

Першу чергу .Відпо.ЧИlваючих прийняла нова туристська база «Лісовий берег» . збудована [J мальовничому ,куточку Норбу­

11 буде проводити не тільки ощад- 11 11 каса Бров арі в, а й .!Ііські іІІ І: сільські ощадні каси І розряду. І.

«ЛlСОВИП БЕРЕГ»

овочевих

від занять години

11 лю легковог о аВ.ТО.Аюбіля та 11 :: .1l0тоцикла важкога типу в 11 11 будь-якій торговельній органі - :: 11 зації і точці Броварів і Києва. 11 11 для цього не треба брати з осо- 11

li ють

*

дилися в теплицях. Багато школярів У літній

нових завдань і зобов·язань. Усього Зібрано о,вочі.в з квадратного метра 3,7 .кілограма , у то­ му числі огірків 3,4 кІлограма . А продано державі 223 тонни овочів , з них 185 тонн ЗБІр І

підготовки

за допомогою яко.го ::

r, с!!ванні. новога

ємства.

Велику допомогу надають господарству учні

теплицю. Вони закінчили садtння 10 квіт­ ня. Тому й :продукція ·з 'Цих бригад ст,ала :над­

огіркІв.

*

.прамислові

насе-::

вкладник "юже опл аТІ/ти куmв-ІІ

11

Здравниця постійно оновлюєть­ ся. Тільки за останні два ро;ки на її 'разширення і полiJпшення абслугавування хворих за'J)раче ­

кооперації,

місцевих середньої і восьмирічної шкіл. ПІд

де вводили в дію нову

виконання

:1 КУ,\lент,

За­

ІНО близько 7 мільйонів карбо­ ва,нці.в . Велик.і кошти для цьо­ го виділяють обласні 'організа­ ції м.іжколго.спБУJ:\У, споживчаї

карбо­

38

обслуговування

самбль знаменитого ського !курорту ,на Полта:вщині.

жди т е пло.

~~гше їх реалізувати по вищій ціні. Цього Н С ­ 'wiожли'ВО було зробити в другій бригаді , я,ку очолює Ніна Михайлівна Довгань, бо проводи­ лася ре.конструкція теплиці, ,і 6 бригаді Ольги

утруднює

Робітниці виростили в них достатню

ванЦіВ у 1972 роЦі до 6-8 карбованців за тисячу. Та і легше буде працювати робіТНИЦЯМ взимку, ранньою весною, бо в теплицях зав ­

Як бачимо , ранні строки садіння мають ве­ личезне значення : огірки раніше достигають ,

що

2800

парнико­

2400

бівартість вирощування розсади з

му, що ланка значно пере виконає зобов'язання .

пІзніше,

узбе­

прісноводних

*

~

11 лення з астосування розра- 11 11 хункового ч е ка. Цей чек. ощад - ІІ 11 ної каси грошовий до-ІІ

11 11 Миргород­ 11

кількість високоякісної розсади капусти і помі­ дорів на всю площу відкритого грунту. В дру­ ro:vry ра:\1О0бороті вирощують п е рець і бакла­ жани. Тепер колектив ставить завдання, щоб у наступно:\!у році вирощувати розсаду овочІв для відкритого грунту не в парниках. а під плівкою в теплі . Цим самим буде знижено со­

урожаю і здачу його державі. Початок ран­ нього плодоношення сприяв тому, що бригада виконала план зимово-весняного овочеобо­

ХОДИТЬ

вид послуг

з другого кварталу цього ро-::

:1 ФОРІІІУ

'куточ­

сте.пових . озе,р

~

1I 11 11

11 ку Броварська центральна 11 11 ощадна каса пропонує нову 11

Два літнІх ,корпуси, грязелі­ карня і прек,ра,сний палац КУЛЬ­ турн із залом ,для глядачі'в на 1000 місць ,вписались в ан­

тому числІ

дав можливість в кінцІ березня розпочати збір

Адамчук,

поблизу

*

ко. Старанний догляд рано посаджених огірків

ФеофаНіВНИ

~

ОНОВЛЕННЯ ЗДРАВНИЦІ

Як же виконуються взяті зобов'язання? Першою посадила огірки з 15 січня по 15 лютого бригада Віри Миронівни Єрмолен­

На кожному з ДВОХ тисяч

мальовничих

лима,нів і дніСТРОВ'Я.

закритого

у

у

::

ЧЕК - новиА

11

Нароліно­

Причорноморського

режжя,

праЦІвники теплиць дали слово одержа­

,кож.НQГО

з

соЦІального страхування

«золотих пісках»

ках

кожному квадратному метрі 7,98 кІлограма овочІв, у тому числі огірків-7,7 ,кlлог,рама . Включившись у Всесоюзне соціалістичне зма­ з

цьому ,роЦІ

,.

РО3РАхунковиА

11 ~

меха:ні заторів I!IpOBe~YTЬ від­ пустку у 25 міжколгоспних здравницях . Вони розташовані

-

грунту огір.ків

карбован­

на . оздоровлення хліборобі!:! I1 ~ колгоспи Одеської області. Ти­ ~: сячі рільни~і:в, т:варинників,

во-тепличне господарство. Неруючий віддІлком Flосип Flосипович Малюта розповІдає:

ти

тисяч

800

ЦіВ ,виділили

городини на її мІсЦі утворено велике парнико­

гання,

ЇІ

СТРАХУВАННЯ

товсь'кого

Лісу

-

поБЛИЗУ Жито­

мира. Сюди I!Ірибули роБІт ни.ки, службовці, ТРУДіВники сіЛЬСI>КО­ го господарет,ва з багатьох об­ ластей У'юраїни. До їх ,по.слуг50 спеціаЛI>НО обладнаних се­ зонних БУДИlНо.чків з 'кім'натами на 2-3 м.ісця, :простора їдаль­ ня, бібліотека. Тепер БУДівель­ ни.ки

завершують

другої

черги

спорудження

Лісов·ої здравниці.

(РАТАУ) .

11 ці операції по видачі чеків::

~ Невикористаний розрахунковий:: 11 чек повинен бути повернений в І. 11 ту ж ощадну ка су, якою він І.

11 виданий,

для зарахування

су- І.

ІІ.ІШ на рахунок по вкладах аБО:~

11 одержання грошей готівкою. І' 11 Строк [{ей не пов инен nереви- І.

1I щувати

трьох років, потім CYJ.la::

~ вкладу перераховується на ба- І. 11 л ане Правління Державних 1I

11 трудових

ощадкас

СРСР,

іІІ

:: для nовернеrtня вкладу клієнту::

11 каси доведеться звертатися вже 11 11 туди , а не в ощадкасу. 11

11

Кримська область. JI колгоспі ~Дружба народів» , Красногвардій­ ського району стала до ладу пер­ ша черга птахофабрики . Цього ро­ ку буде випущено близько 15 ти­ сяч бройлерів, а згод0.!! тут щоро­ ку відгодовуватимуться 3200 тисяч бройлерів.

11 11

Мешканець

нашого

J.liCTa І.

Олексій Юхимович Боєв вже і: скористався

11 слуг

новим

в идом

nо-

11

для купівлі автомобіля в 11

I1 Києві. н.а його думку, l?озра~:: 11 хунковии чек - це вигІдно І 11 11 зручно . 11 ~

На фото: загальний вигляд пер­ шої черги птахофабрики .

::

міською ощадною касою. 11 11 11 11 11 11 Лесик Дроботенко, Іринка 11 Стукаленко, Віра СОЛО"lаха ,

;1

І

11

Фото Ю. Іллєнка . (Фотохроніка РАТАУ) .

Отож, запрошуємо вас скори- І.

:1 статися послугами ощадкаси! 11 н. ЛИТВИНЕНКО, завідуюча

центральною

І.

11

Будемо ленінцями

·уПОСІВІВ КАРТОПЛІ Збу,дником

.видів

х,вороби

~актерій,

Є

-кілька

що 'передають-

чи 'незус'трічаються

в

домішки інших сортів.

ся через садивнІ бульби та че-

ЧИМ

раlн.іше

возяться з поля. Друг,у

,прочист,ку

проводять ко-

Саша

Костенко,

:1 радгоспу

«Гоголівський».

11 щода в но TaJ.I відбувся 11 вий урочистий ранок,

Не-::

свЯТКО-1І

дення

ЛИНИ, уражеНlі ,вірусними та бактеріальними хворобами і Ті,

увагу на загальний вигляд ку­ ща, забаф'влення 'стебел, листя

Здійс:нюється ця робота та­ ким чином : >робі 'J)Hиці, йдучи

І: п'ятірок У.. школі. Малюк~ д3,11 кують своиl вихователям І 001 -

мІж

ли ,помітити ,різницю .в ·забарв-

ОГЛЯД,ають всі ра слини праворуч та ЛіВОруч, при uьому ,вибрака­

11 11

цяють добре вчитися . Поті.!! вони читал и вірші про Леніна,

:: Батьківщину,

вані

11

танцювали .

в'януть і ;за,сихають окремі ,стебла, а потім і 'весь нущ . За-

цвї'тіння ,

Таран,

11 Наташа Сидорчук, Грщиа Ста11 сюк і Микола Бреус ходять у 11 підготовчу групу дитсадка 11

найкраще ,ВИЛовити ДОМіШКИ ін­ ших сортів, що добре розрізня ­

лин жовтіють , зморщуються і засихають ниж.нl листки, .далі

масового.

11 Вова

м'у господарстві на наСіНниць'ких -посq,вах потрібно про.води-

ня картоплі, але стає помі'J\НИМ після 'нього або !Під 'кінець вегетації. Спочатку ,в хворих рос-

час

ти недоцільно.. На та,ких по.сі­ вах i\lотрібно ;Відібрати ЗДQраВі куЩі 1 з'ібрати їх раніше. Для \ПІроведення прачисток на Iнасі'Нницьких посіаах у кож­ ному госпццаРС1'ві необхідно мати С'пеціальну ланку. Агро­ ІНОМ господарства павинен ,під­

ли 'вИ!даляють ті ;рослини, на яких ознаки хвороби проявили­ ся пізніше . В цей же період

:великою

під

провади­

тим краще збережуться посіви насі'нної картоплі 'в здоро.ваму стані. 3 цією метою в НОЖНО-

з

кущі ,

разом

.іншими

[!рачистки

Кільцева гннль за,вдає .вели 'кої шноди посl,вам картоплі,

'роки

хворі

IВмаляються

з матерИlНСЬКИМИ бульбами і ви-

будуть виявлені поля

рослини

'~іруонимита

хворобами ,

і

кількістю опадів. Захворюван!lЯ починається ще до цвіті'н-

з

рі

жених

рез грунт.

особлива :в

видалені

посівах

підвищить 11 ефеКТИВНіеl'Ь ЯК захід боротьби з розповсюд­ женням ,віру,сних хвороб . Хво­

го. ~увати

>ЦЮ

лаНlКУ

до

прове­

двома

ІІІровtвши

.рядками

ВіДПО­

уважно

,і особливо квіток . Мотна ін.ко-

І . в Д судинного КІльця , яке жон·

lНеодначасно,

ленні

загнивають ,суміжні частини й

повинні 'ПРОВОДИ'ТИСЬ також по

пізніші більш яскраві .

разом з бульбами. Рослини та бульби, що викопані :на дlлЯlН­

разів за літо .

бадилля ще

ці,

тіє

та

наJ.lешті

ба

бульб

починається

разм·якшується.

_

, вся м'якоть . Х,воро-

'перед, ається

ураженими

бульбами :га через

заражений

грунт.

ПеРВИIfНИМ

картоплі

.проявляються в полі

вегетації . періо.дах,

А

а

в

тому

але ,не

:різні строки

' ПРОЧИСТКИ

менше

Першу прочистку

трьох

прово.дять

Нlж.ки та

гнилі є вос:навному

значно-

гозниження .врожаї-в на>ртоплі .

' ранні

у

межах

, квітки

одного

блідніші,

Незадонго ,до збирання , коли

зелене. проводять

третю

, прочистку.

В цей час

шими

хворобами,

як'! проя.ви­

.Вї!русними

лись на кінець : вегетації .

ІНИ,

)(;воробами .

Росли-

щО 'Уражені тяжкими фор-

,вида'лит'Из поля,

жались

здО'рові.

щоб 'не

Оскільки

зара-

пер-

БільШість хвороб , і особливо ша прочист;ка пов'Я'за:на і з чаBip~CНlI, ,нраще ,всього визначи- сом льоту ,попеЛИЩі , яка пе.реТИ ,в ,перІод вегетації . В цей І lЮСИТЬ 'Ві'рус.НІі ХВОlРоби, то 'вона

час можна бачити рослини, ЯІК :вони

,квіток

вид аляють 'кущі 'з ,кільце.вою гниллю, чорнаю Ніжною і Iн-

хворіросли'ни . Якщо 3 .ними мами (' ЗМОРilI'Кувата . смугаста не боротись. то їх 'кількість з мозаїка, скручування листя, кажнимроком буде збільшува- готика) , потрібно ' нкнайраніше тись, а це щшзведе до

сорту ;

після ,появи .повних сходів при ,висо.ті рослин 15-20 см, .коли

джер~ло~ :вірус- добре 'BlfoДHO кущі, що уражені

ної ,ьнфекції , ЧОРНОl кільцевої

Потім

11

І: ники». Вихователі,

завідуюча: 1

11 дитсддка Надія Петрівна CaJ.lOвідне заняття. Члени ланки 11 хвалова ;зробили все , щоб в ін ти сортові та Фітосанітарні ються за формою та забарвле.н­ 'Мусятьзнати та Ідабре відріз­ ~ був вес.елим, радісним. На свяпрочи.ст, ки. При прочистках не- ,НЯМ ,квіто'к' Але не .всl з них няти 'ЗДОРОВі ,І\ущі ,ВіД хворих, 11 то nриишли батьки маЛЮКl8. Ї'НШИХ ·сор­ 1I Надія Петрівна бажає ~виобхідно :виявити та видалити ' мотна лег.ко :Вlідрі,знити лише ,ВИЯВЛЯТИ ,дОМіШКИ 11 nускникам» доброго здоров'я і з пос івів 'СОірТоВ'і домішки, рос- 'ІЮ іИвітках. Тому слід зверн,ути тів . роботи,

що відстають ІВ рості. Хвороби

гниваннн

героями

11 якогq і'бул и lІюлята - «виnуск- 11

Під

час -Другої .і

особливо

третьої прочи:стки , коли по.нв­ ляються бульби, їх необхіJ:\НО обов ' язково ,викопати і ; видали' ти

з

по.ля

разом

бадилля-м,

інаКJше .вони !потраплят'Ь 'у

но­

,вий урожай ,при збираННі, і з них 'на наС1'уmшй рі,К ВИI})ОСТУТЬ х:ворі ,рослини. ЯкщО' ж на по­

чи здорові І 'повинна прово!дитись в стислі с1вахвиЯіВИТЬСЯ більше 20 про­ розвинені і СТРОКИ за 3-4 роБОЧі дні . Це центів домішо,к і ,рослин, ура-

П'ятниця,

8

червня

1973

року

Q

НУЩі

,викопують

вивозять

за

межі

лопатою

!Полів.

Бульби IВнкористоg;yють на норм худобі, баіЦИЛЛЯ знищу­

.1

11

співал и

пісні,

Ми Леніна любиАIO,

Ми леніНЦЯАШ будеАIO

І: обіцяють

.!taлята.

:1 1I 1I

11 Bиxoвa~цi ::

11 АlOлодших груп вручають квІти 1I 11 гОСТЯ.!1 і вину в атця.!! свята. 11 ЮТ'Ь. :: В.сім сподобався концерт, який:~ Прочистку П()'І1рібно. 'nРОВО'ДИ­ 11 mдготували малята . А ~виnYCK- 1I ти так, щоб 'насінна ділянна 11 никам» було вручено Аlаленькі 1I відповідала першій ,категорії. 11 подарунки . Батьки дітей щиро 1I Здоровий насlннийматеріал

це

запорw.ка

l/1і:двищення

жайнО'сті нартоплі. В. СВЕРТОКА, зав. відділом насінництва, Д. ОСТАПЕНКО, старший иауковнй СПівро­

бітник

УкраІнського

ково-дослідного картопляного

НОВЕ ЖИТТЯ

о

-

!ВоРО "

нау­

інституту

господарства.

І! дf!-кували колекти?у • виховате-::

11 ЛІв за увагу до alTeu.

1\

Незабаром

малята

:1 nершокласника.!lU .

І.

стануть І.

І на перших 1I I1 заняттях Ї.!! дуже послужать:: 11 з нання, набуті в дитсадку . 1I 11 Г . МЕДВЕДЕНКО, 1I I1 громадськнй кореспон1I 11 ~ I~ ~ 11 ___________________ дент. і,

Q

з стор.

е


~~~~

t

К ОЛИ бачиш сьогодні, як

спокійна, робоча, без нерву-

ІЮМСОМОЛЬСЬКИМ

сторонені в цю мить від усьо·

нелегку науку. І недарма уч-

поспішають до школи юнаки ,і дівчата, святково вдягнені, з квітами, такі заІ\лопотані, хочеться зупини-

Івання. Схилились .нащ білими а.ркуша'ми IВОСblМиклас.ники. Я вдивляюсь в їх обличчя, такі юні, відкриті і ніби вlд-

кожному: «Щасти тобі ... » ... ,Ще не кликав дзвоник,

го буденного, і мені дуже хо· четься уявити майбутнє кож-

тись І тихо

сказати

а носьмикласники

середньої

вслід

з міської

школи

ного. Якими ви станете, ким

.NQ 5 вже

зібралися: у них сьогодні нелегкий

іспит

алгебру. Не стихають розмо· ви і тема, що хвилює, звидачі?

ІВИ будете,

І ось пакет, що ховає в соБІ за сІма печатками цю таємницю, відкрито. Ніна ПавлІвна Данилко, що прий-

Ті, хто сьогодні

зу береться за перо, а іНШИЙ

поріг у школІ. Прийде осінь і хтось знайомою дорІжкою поБІжить до рідної школи, а хтось, стримуючи кроки і тамуючи хвилювання, сту-

.Ще тиша. що її багато

Може, когось із вас чекає майбутнє видатного математика? Ось цей зовні зовсім спокійний, Зібраний юнак з

задумався...

мить, і в клас входить Тиша на екзамені, якуважно слухати, може сказати. С 9 огодні вона

рік -'- кожен

праці, і на стіл

урок,

кожну його хвилину віддавала вона Ім щедро свої знання, пояснювала, заJ1'Ишала додатково. Нова програма на-

ні ШКОJ1'И - незм,інні учасники змагань юних математи-

гога багато зусиль для досяг· нення мети. Але й дає широ-

рІв лягають

пружена І вимагає від педа·

ним

першими

справилися з

математикам Лідіі Олек-

_

сНвні Прудній та Івану Мичайно ОК, не терпиться пере-

глянути перші роботи. _ Ну що ж, молодцІ

ля. І сьогодні їй так хочеть-

- у неї теж сьогодні екзамен. Екзамен на зрілість знань 11 вихованців. Вона давно вже знає здібності і

до улюбле-

вгору. А на годиннику лише двадцять на десяту. Цей екзамен проходив споІОйно, учні почували себе впевнено, - всі старання і

зараз схилився над партою. Знає кого треба заспокоїти. комусь хочеться допомогти, але CЬOroдНl не має права.

відальнІший момент навч аль:ного року, повертали їм впевненістю у собі. Півтори години напруженої

микласники!

,вось-

Звичайно, потім всі робо-

ся, щоб не підвели... - Хто вже розв'язав задачу, підніміть руку? І добра третина рук злітає

ти ще й ще раз детально, ретельно перевіряJ1'ИСЬ. Ірина Дикан, Олег Кошлатий, Юрій Пінчук, Володимир Корот-

зусилля сьогоднІ, У найвІдпо·

восьмикласників буде ще ба-

ної науки кожного з тих, хто

_

колайовичу Статкевичу, зви-

І часті їх переможці. І в цьому заслуга 1 тих, хто любить

ступінь симпатії

пить на самостійну стежку...

роботи.

завданнями Катя Щетиніна і Олег Кошлатий. Асистентам

кий' простір творчості вчите-

вчити цІй науцІ - педагогів. Ніна Півлівна хвилюється

екзаменато-

перші

Здає Геннадій Юрпікін. Це він минулого року був переможцем обласних змагань юних математиків. Разом з

ВИП Р о Б У В АНН Я

тримає звіт ... Завтра ви вже трошки ближче будете до майбутнього. Восьмий клас це теж

має екзамен у 8-Г і 8-Д, зачитує умови задач. Хтось радісно посмІхається - «подІб· нІ розв'язували», хтось одра·.

Цілий

кажуть, має великі здібності - чітку логіку, ясність і бистрату мислення. Іх багато в школі, тих, хто любить цю

ків, змагань найвищих рангів

ПЕР Ш І

чайно ж, одна: я,кі будУТЬ за-

значком,

~~.

ІДУТЬ ЕКЗАМЕНИ В ШКОЛАХ

_

складають

-

........

кий, Геннадій RiрПlкін одержують п'ятірки. Тридцять шість учнів .з 71 мають четвірки, тридцять «3».

Пепереду

---- _._---_..•.__._._._.•.•.•.•._._.....__•._._.•._.•

у

вчорашніх

гато екзаменів важчих і складніших. СьогоднІшній лише один з перших. Г. ОЛЕКСІЄНКО.

~~AЦJ~~.~~~.

До

ОТТАВА. ся

У Торонто

виставка

Ві~відувачі 'зможуть ся з

ков{)ю,

І

книг.

0знайо'мити­

художньою

центральні і республіканські журнали 31 травня; на центральнІ газети 12 червня; на республіканські газети - 18 червня; на обласні газети - 24 червня;

лі'тер,атурою.

J!и'Даниху реDпублі'ках Радян­ ського Союзу 'I)(ЮЇ\ЙСЬКОЮ, ук,раїн­ кою та іншими

французь­

,МОВ&МИ.

На ВИ"

СТа'вці де~IО'Н;С'ТріУЮ'ТЬСЯ також ре··

грампластинки, ліапо­

28 червня. Після цих строків передплата оформляється на серпень і наступні місяці.

СЯЧ :робі11НИІ(ів. С'Ер,айкуючі ,ВIJ;Ma­

гають lПолі'ПШЕШНЯ підвищення

НА ри-тесляри,

за:робітної

ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: слюсарі-сантехніки,

машиніст

козлового

крану,

ШАНОВНІ

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Кутузова, 61. . АдмінІстрація.

НОВОІ ТЕХНОЛОГІЧНОІ ЛІНІІ

ОГОЛОШУЄ

БУJlО1JИИХ вироБІв. Звертатися оНа адресу: м. Бровари, вул. Продольна,

пиварники.

AДMlв1cтpaц1s. ...,..,...~~

зміmторгу

ників легкої ПРОМИСЛОВОСТІ.

на пості іну рабату

коиавців раДЯНСЬКОІ 111С111. 12.00 - c~a· хова школа». 12.30 До. Дня праЦІВ' Програма

документальних фільмів. 13.15 1(0' льорове телебачення. В. Маяковський. «Про кохання». Телевистава. 14.00 ,... «щоденник змагання». 15.40 :- П.РОГРа· ма передач. 15.45 "в Д~I. !?К1льних канікул». Польськи~ тел.еВІЗ1ИНИЙ ~a·

«Веселий

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

комірники

І

rазинах, прибирапьниці, мупн­

«Російська мова». телебачення для

ри,

деньок».

!7.15 «Впевненість у завтрашньому ДНІ». 17.30

мапнри, шофери,

Звертатися

«Наука сьогодні». (ЛеJ!інград). 18.00 - Новини. 18.10 - "Подвиг». 18.40 _ «Товариш пісня». 19.25 - А. Чехов, «І(віти запізнілі» Телевистава. 21.00 Інформаційна програма «Час». 21.30 І(ольорове телебачення. Чемпіонат Єв,

_

м.

Бровари,

138.

на

-

Дирекцlя: змІшторrу.

...............................+1:

УТ

11.00 - Телевізійні вісті. 11.15 О. Островський. «Шалені гроші». Теле· вистава. 13.15 - ' Художній телефільм «Невідома». 16.20 - Наша афіша, 16.25

-

«Населенню про цивільну оборону».

(Донецьк). до

місцевих

16.40 -

Назустріч

Рад депутатів

Теленарис «Довір·я». ста

Прометеїв»

ровськ). 17.30 (К,иїв

-

.

виборам

ТРУДЯЩИJl..

17.00- «Ми з мі·

І(онцерт.

(Дніпропет,

Для дітей. «І(олумби».

Миколаїв).

18.00 -

«І(омсомо!.

на фронтах громадянської війни».

Лі.

тературна передача для школярів. 18.30

19,00 Ін· 19.25 Телефільм «Мармурко Елві». 19.45І(онцерт. 20,45 -«На добраніч, діти!». 21.00 - Програма «Час:> (М.). 21.30 -

_

реклама.

формаційна

Музична

са».

кінокомедія

23.05 -

передач

Оголошення.

програма

і

«Вісті».

«І(ріпосна

Вечірні новини,

актри,

Програма

БРОВАРСЬКОМУ

І

і

*

ШИНОРЕМОНТНОМУ

ЗАВОДУ ПОТРІБНІ:

І

Правління райспоживспІлки. і

ЛІКАРНІ

пот р і б.н і: кухарі, спюсарі-сантехніки,

оператори rазової котепьні, теспнр, інженер по техніці безпеки, санітарки.

по

заrОТIВЯІ

рем­

фонду і збуту, заступник на-

І

чапьника машино-пічипьно'і станції, коміРники, спюсарі па ремонту обпаднаннн, спюсарl

і КОНТРОПЬНО-ВИМірювапьних при-

** і

падів і автоматики. *1 на адресу:

Звертатися

.

м.

Бровари,

промвузол,

ШРЗ. Відділ кадріВ.

......................

~

Адміністрація.

...

~

_-

Адміністрація.

41

дО ЗУПИНКИ «Меблева фабрика»,

................................................... Адмlиlстрацlя.

~

І начапьник транспортн~rо. цеху, _._.•._.__ •... начапьник

ІхаТIІ автобусом

різнаробітники на будівепьну

діпьницю.

ДОСЛІДНО-

Звертатися на aA(lecy: м. Бровари, вул. Залізнична,

вантажники, мупнри,

БРОВАРСЬНl Й ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ

Від,діл ,кадрів.

ропи з боксу. (Бєлград),

Друга програма

скпаду,

~

1+................................

адресу:

Киї'вська,

BYJl.

TapHOrO

робітники мінцеху, водії,

вантажники, дпн рабати в ма­

гатосерійний ХУДОЖНІй фIЛ~М .. Хлоп я· та з нашої школи». (5 сеРІЯ). 16.05 школярів.

раl:еПОJИивепloJIцl

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ГОЛОВНІЯ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНlИ МЕБЛЕВІИ ФАБРИЦІ

НО·

лоді голоси». К,онкr.рс. са.мОДІЯЛЬНИХ ви·

l(iнонарис. 16.15 17.00 І(ольорове

БРОВАРСЬКІ Я

ЦТ

приз

+................'..................... + .. • • + + + на постійну роботу потрібні: ~ + інженери-хіміки, верстатники па дереву, стопнри-скпадаПIa- + + ники, токарі по дереву, вантажники. ~ + 5. t + .N'2 + ~;

П'ЯТНИЦЯ, 8 ЧЕРВНЯ

«Мо·

2,

вІд,дlл :кадрів хлІбозаводу.

42.

АдміністрацІя .

Для школярів. ~Ha

НАБІР

робlТmndв (жінок) У цех по виробиицтву X.Dlбо­

~леБаченнSI ..•.•.•.•._.•.•.........•...•...•.•....._.•.•. .................................. І Gровареьиll: Броварському * * *1 ПОТРІБНІ: Програма передач. 9,35 -

ПРИДБАЙТЕ

БРОВАРСЬКИR ХЛІБОЗАВОД В ЗВ'ЯЗКУ З пеком

інженери-конструктори, токарі, спюсарl-скпа­

930 -

СВОЄЧАСНО

~

начапьники цехів, маімри, інженери-технвпвrи,

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Жовтнева,

ТОВАРИШІІ

~

на постіЙну роботу потрібні:

дапьники,

і

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

Правління МСТ.

БРОВАРСЬКОМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ НЕСТАНДАРТНОГО КОМУНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

плати н

клубу «ШкіРЯНIІЙ м·яч». 10 ..15 -

*t

................................................................

"'~~'.с1"""'vO'.:-..,.,.,q",,,,4С""'..о-..:"'otO*

.(ТАРС).

ВИНИ. 9.45 -

змішторгу.

ПАЛИВО.

.... ...... ,,,....,,,..:-,. .,_,.,.,.,.'.'._.'.'._.'.'.'_'.'.'.'_'_'_'8'.

на Британських ,островах.

-

r

має в достатній кіJlькості брикет та Byгllllllї І продає його насеJlенню за готІвку та в розстрочку за заМОВJlенням покуп.ів з доставкою АеАОlУа

Одинаки забезпечуються гуртожитком.

'зр,оста-н.ня ціп

Перша програма

звертатися

м. Бровари, вул.

138. і• КИївська,ДирекціJl

«Союздрук~.

-

машиніст газового котла, муляри-красильники, різноробітники.

'Умов IIlр,аці і

умовах швидкого

адресу:

ЛІСОПАЛИВНИЙ СКЛАД БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО

j

верстатники по деревообробці, помічники верстатників, столя­

ЛОНДОН. 3УПIIJНИЛИСЯ кон:вейє­ ри 'Н& ряді ,автозаводів англій­ ської компаНіії «Брітіш лейланд

16 ТИ­

на

довідками

.................................. .....................................................................

ТУ НА ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ.

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ

сини ,на 'рівні посольст,в, ПОJ!iї,до­ ,МИЛО агентс1'ВО АДН.

корпор.elЙшн» У Вd:pMiHгe­

СИфOOlів. За

~~,._'_I_'_I_'_'_~ ~_&l_._a_I_""(~_'_O_I)4D.""''''._~

БЕРЛІН. М,іж НДР і М'еКDікою встановлено дипломатиtrн,і Івідно­

мотор

роБІтники для роботи 11 ма.га­ зиках, продавець по заправці

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДОВЖИТИ ПЕРЕДПЛА-

~~~~.~_.'~~'~~~'~~~~~~~~~~~~~~I#~~

зитиви, пошт()кі 'марки.

мі та ОКСфорді, де заЙіНя'то

на пості іну роботу

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

відділення «Союз­ Передплату приймають листоноші, друк», відділення зв'язку, сільські І'ромадські розповсюджувачі преси на підприєм­ ствах, установах, учбоР.их закладах, радгоспах і птахофабриках.

-

на міськрайонну газету «Нове життя~ -

продукцН картин ,радянських ху­

ДОЖlНик'ів,

і

року

1973

Є. ФЕДЯR

·r..;=::::~·:~;:;::;;·.. 1

ПЕРЕДПЛАТИ:

на

п,р,едставлено понад тисячу книг,

СЬ'КОЮ,аНГЛlійською,

журнали на друrе пІврІччя СТРОК

H<LY-

суопіЛЬНО-illоліТИЧilШЮ,

Редактор

передплатник~в!

Проводиться передплата на rазети

відкрил&­

радя:нських

уваги

БРОВАРСЬКІЙ ФАБРИЦІ ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ

на nостіііну роботу потрІбні: інженер-механік зі стажем роботи, бухrаптер, старшиil комІр­ ник, в'нзаПlaниці і учениці в'нзапьниць, швачки І учениці швачок,

фрезерувапьник,

кочеrари,

вантажники,

епектро-

монтери.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. С. Разіна,

7. .ААмінlстраціJl.

----,--------------------------------------------------. У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

1.0

ГАЗЕТИ

ДЗВОНІТЬ

#88 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you