Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

РІК ВНДАНЮІ 29-і!,

.Nir 88 (2782) СУІЮТА

27 липня

1968 КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УІWАІНИ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РА:ИОННОГО ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

КРАСИЛІВСЬКИЙ КОМПЛЕКС МинулоУ середи на пше­ ничному полі першого від­

зібралися опі•вдні ділка ва! .керівІшІш та спеціалі­ <<Красилів­ сти радгоспу сюди Спочатку ський>>. приїхав головний агроном Бур­ Віктор Андрійович голов­ ним товий, за ний інженер Макола Ми­

та Мазуренко ха~йлович проф­ робlтко!І1У голова елілин Василь Анатол-ійо­ вич Кравченно, а потім і Воло­

ра.дгос-пу

дире.ктор

димир Ілліч Чернишенко. швид­ Копоному 'КОртіло

роз­

загінках,

трьох

У

косовицю .

вечора

до

чать

зю\ін­

чи

дізнапюя,

ше

ташованих поруч, з гі-н у самохііДні гО'Ни рухалися

.комбайни.

До них раз по автома­

під'їжджали

.раз

швидко

шини,

і

·вались

на,вантажу­

зникали

за

лісо­

смугою.

На цій площі зали­

-

ши.1ось сі·м;надцять гекта­ вводить в рів пшениці, керуючий справи ку.рс

-

Іванович відділком Іван Через пів­ l\Іа'І1віє.нко. тс~ри-дві ГОДІІНИ ЇЇ СКОСЯТЬ на 1 зразу ж переіщуть жито. До ночі, думаю, і воно

все

ляже

не

нє

На

зер.но у

фото:

-

гово-

- Буде~о 1\оснти до дванадцятої чи й до дру-

агроно~1 головний рнть Комбайши т. Бу ртовий. -

за· гої години ночі, але ПОЧУ!ВШИ СЛОКLНЧІІ·:ІЮ , ва Іщруючого. сназа~в він. - В~нок на обжинки неод·

зв'яже:.ю сьогодні. В'яжіть, в'яж·іть,усМ!іхаєть:ся директор . За нами діло не стане.

:\tІнно

-

Доки точилася розмова,

вузагінки стали зовсіоvІ моНевтомні зенькими. безупину жаток товила

приганали й пригинали до коси дорідні стебла, а позаду комбайнів густо дягади в ряди копиЦі сніжої соломи.

у н а с працювали весь час Не ЛИШ е ПОВНИЙ СВіТ .10ВИЙ

деш, , а до 11 -12 години ро­ ночі, пою1 не падада са. Це й забезп е чн:ю успіх. Су~л.інно трудилися на ;-юшвах всІ механізатори. соціа JI іЗаоІ'івувачами бу ли стиЧІного змагання Андрійо­ ко:wу.ністи Іван та Петро вич Марченко Перший Іванович Лобко. скосив на звал 125 геюа­ прямим і пшениці рLв 87 :ІюмбайнуІВанням :валки гектарLв, піІдібрав

- Урожай озимих на .на 62 гектарах, намолотив 280 тоІfІН зерна. В оюремі непоганий, Віі!Щілку Іванооич. дні на mідбиранні виробі­ Хjвалитнся !•ван - На 59 гекта·рах, де по· ток на його агрегат стано­ а передником бу.в люпин на вив понад ЗО ге.ктаріІв,

27 по зібрали зерно, центнерів зерн.а, 106 гентарів видали по 24 центнери. Лише на площі 81 вирощугектар, де торі.к на силос, люпин ·Бався зl:брали

малувато

-

по

111а прямому комбайнуван­ гектари. 22-2З .ні Другий зібрав 144 гектари хлібів, намолотивши 247 ЦІілий Вже тонн зерна. допомагає він тиждень

збирати

іншому

врожай

ст.ву з цією роботою впо-

Це остан­

ралися за !ЦВа тижні, •інженер щодає голоВ"Ний Техніка т. Мазуренко. не підвела . Всі наші комдесять байнери за першl днів одержать підвищену

чепка було включеіНо на тимо­ :ро~лЬІне збирання фН.ани, а через день роз­ горнулося збирання і зер­ нового віІВСа. Комплексно ведуться в

косу.

до­

комб а й н Підійшов стишив хід, і з «СК-41> , еллигнув

раніше,

три

роботу,

на

поле.

нього

дні

Марченко.

господарству. Rіраси.пі.вці без розриву ярини. почали косовицю Опершу .комбайн «СК-31>

зак.інчать

не залишать її.

~~~ б закінчили озимих на два·

ком-,.111 дощі, сонці Андрійович збирання

Всього центнера. ІЗ,6 З20 гектарrв озимих с·косили за 12 робочих д.нdв. - Взагалі по господар-

Хлопці у нас завзяті, ки

загорілий на байнер Іван

на

землю

очищають

на

60

nроцентІв

радгосп! <<Краси-~ а за решту

лі.вськнй». Фото А. Козака.

опл. ату,

часу

-

на

ЗО nроце.нтІі:в~ - Якби не перешкоди-

Ціна

Василя Нестеровича Мар­

польові

радгоопі й інші

роботи. На першому

ноориклад, ~іл·ку, тують солому три

від-

с.кирланки

з

чо.1овін ножна, в роз­

5

переда­

яних

порядження

115

.1ому на

Завтра- Двнь працівнина торгівлі

со­

заскиртували

вже

р.

коп.

Во­

на необх:ідна техніна. ІНИ

2

гентарах. За

очищаються решток жнивних гентарів .

день

від

по­

до

З5

Добре скиртують соло­ ~1У і на полях Димитров· ського відділка, де раніше з аНJінчили збирання. Біля брига·

~ш застали

скирти

дира Петра Леонтійовича літніх Гончаруна і сі~юх людей. - Це теслярі з май­

-

стерні,

дир.

-

пояснив

брига­

пра·

Тимчасово

і

скиртаправами

цюють

непогано

з

справляються

новими обов'язками. скиртують Димитровц! у двох Мі·сцях. Крім тес· полі у лярі•в, на іншому працюють двІ дві ЗМІіни по шість у ланки жінок, кожнІй . заскирту,вали Вже -

каже Пет­ гектарів, Через ро Леонтійович. -

90

закінчимо.

дні

'11ри-чотири

Ок.аржитись

всі

нічого,

-

і працюють і механіза­ ~скирrоrrрави, старанно тори.

механізато­

Одночасно

ри готують гру;нт під ози­

мі. На першому відділку вже зорано 160 гектарів з плану 505, на друго­ 27. По 4-6 гусе­ му орють

тракторі·в .ничних вдень і ВНОЧІ.

зби­

ПІсля закtнчення

рання холосових оранка в

господарстm

приснорить­

свої

на

ся. Повернуться

бу­ трактори вод!У, яких ло переведено помічника­ не

плуги

тодІ

і

комбайнерl•в,

ми

виходитимуть

з

весела, жит-тє­

-

комуністичної праці.

колективу

П. ТЕПЛЮК.

Фоrо А. Козака.

За бойові і трудові Сповнене радощами і при· ловою крощами, прожив життя ко-

лишній голова першого БроФедір ревкому варського

кому,

рев·

Броварського а

першого

членами

органу Радянської влади у Іван Власович Броварах -

подвиги В широкоекранному кіно­ в урочистій обста­ театрі новці заступник голови ви­ .райради

депута·

ко аа дорученним

Президії

конкому

Муз и к а. Щербак та Олексій Климо­ тів трудІІШИх С. І. Товстен­

Володимирович

Вже давно перейшло за по- вич Дятел, які нині на пен­ лудень віку, сили не ті, як сії. Важко доводилось пра­ були раніше,

ПОІІеСНОГО

ЯКИЙ ПерШИМ у раЙОНі удОСТОЇВСЯ звання

борозни цІлу добу .

завжди

вона

Ось така

продавець радісна, культурна і ввічлива броварського райунівермагу Ганна Ліщук. Це одна з завзятих трудівниць універмагу,

і нині

а ще

добре пам'ятає. період тривожної молодості, буремні роки Великого Жовтня І Не

війни.

громадЯІtської

цювати в ті роки. Тре6а бу­

Верховної Ради Союзу РСР ветеранам

вручив

ло брати гвинтівки в руки і роібивати рі:t.ні банди, а ноги на ставити потім

ду за відзнаку

ТСОЗи.

трудового

ур•ІІдові

нагороди. Кожен з них сер· де.но дикуааа партії і уря­

ратноrо

подвигу.

і

Щиро

За активну участ~о в бо­ вітав нагороджених, nоба­ стерлиси в його пам'яті і вла­ жав їм міцного здоров'я часи трудової звитяги в ро- ротьбі за Радянську райкому народного ду Прези.діJІ Верховної Ра­ ~руrиА секретар відбудови ки господарства м0.11одої

ни Рад.

краї· ди СРСР нагородила Ф. В.

Коли залп «Аврори:~> на Неві в 1917 році сповістив

Музику, ·1. В. Щербака

та

О. к. Дятла медалями «За боАові заuуги:t,

В боротьбі за ветановлен­ свІт про народження нової дер ж а в и, ня Радянської влади і від­ соціалістичної тоді

юнак

двадцятирічний

будову

:t.руАноааного

ства .мо.водої країни Рад активну участь бра.Іrи АидрІІ

25 липня в ЦК КП УкраЇ·НИ відбулась нарада заві·

ганізацій

На нараді обговорювалось широке коло питань, зв'я­

ни ПолІтбюро, секретар ЦК КП України Ф. Д. Овча-

дуючих відділами науки і учбових закладів дуючих відділами шкіл обкомів КП України.

та

заві­

заних з підготовкою шкіл, вищих та середнІх спеціаль· них і професІйно-технічних учбових закладів до нового навчального року. Зокрема, мова йшла про поліпшення

ідейно·полrтич. ного виховання учнівської та студентської

комсомольських організацій молоді, посилення роботи шкіл і вузів, забезпечення умов , для виконання всеобу­ чу, перепідготовку учительських кадрів, здійснення за­ гальної середньої освіти.

Учасники наради обмінились думками щодо завдань,

які постають перед працівниками ·народної освіти, пар­ тійними організаціями у світлі настанов і документів всесоюзного

і

республіканського

з'їздів

учителів,

По·

станови ЦК КП України. сПро підготовку і виховання учительських кадрів в Українській

РСР».

Предметом обговорення на нараді були також питан­

ня набору до вищих учбових закладів, поліпшення ви­ І<Ладання суспільних дисциплін, завдання партіАних ор-

в

підвищенні ефективності

наукових дослід­

жень працівників вузів республіки.

ПереІІ: учасниками наР'ади виступив кандидат у чле­ (РАТАУ).

ренко.

Видавництво

поліпІчної літератури

мою брошурою матеріали

липневого

року)

Пле­

ЦК КПРС «Пр•о підсумки Зустрічі у Варшаві делега­

пар·тій соціалістичних цій комунkтичних і робітничих країн», прийнятий на Зустрічі лист братніх партіА Чехо­ Центральному Комітетові Комуністичної партії

19

1968 р. «Зміцнювати позиції соціалізму і миру:..

ли

вручені

бу­ ювіоІІеІні sнаки

років УРСР» І пам'ІІт­ ні м~алІ сНа ві,І(,Зиаку 50річчЯ' YPCP:t, Серед наго­

«50

подвиги

вони

заслуже­ За pa'nli

сойоенч Кононенко, який на

наго-

в.fІади нагороджений ордепрапора, ЧервоН6Го ном

також

чееть

50-р/'ІЧЯ

ветерани

Радянської

партії

КнрИJІо

Федорович Рудь і Борис дав справі відбудови зруй­ Федорович ;І(осяк. Пам'ят­

нуму ЦК КПРС. В ній вміщено Інформаційне повідом­ Пленуму Постанову КПРС, лен.ня про Пленум ЦК

словаччини, а також передову сПравдЬІ:t від

на перебувають ному відпочинку.

Багато сИJІ і енергії від­

вкпустнло окре­

(1968

ко·

Жовтне­ лишніх учасників і громадІІн­ -вої революції ської війни та партійио­

Григорович Микал, ГриrорІІ роджених ювілейними зна­ Покидько, Фе­ Кирилович штурму учасники ками дір Аи.дрііович ЗубрнцьккА Зимового палацу в 1917 ро­ та Васи.пь Сафроновнч Мат­ ці, ко.пишиій балтієць, а вієнко, які по ораву зараз нині пенсіонер Петро Си­

роджені медалами «За бо­ йові заслуrи:t.

Брошура 11 Матеріали липневого (1968 р.) Пленуму ЦК КПРС''

О.

вІІІ- радІІиських працівників

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ф::ед:і:р::М:у:з:и:к:а::в:ж:е::б:у:в::го:-~І ною народного господар­ НазустрІч новому навчальному рону

Компартії України М. Сергієнко. В цей же день rр.хпі

липня

нованого війною

народиого

кра­

них медалей удостоєні пер­

ВІJІІ секретар райкому Ком­ Васил..о­ партії Украіни їни Рад Микола Володимир вич Саливон з села СемJі­ Олександрович Кривош.пик, пОJtки. Добре він трудпса ro..oaa виконкому райради і в пізніші часи. Нині вів депутатіа трудящих Пав.по на заслу•евому Пакасович 6ІлокІн" та fипеж:іоwер, Васи­ 8Іі тоариші. відпочинку. Микола господарства

льович

мо.водої

нагород•еииІ

даллю сЗа трудову ку:..

ме­

відswа­

Пам'атною медаллю иаго­

род•ениІ виконком

райра­

ди депутатів трудищих.


Завтра-День Вііісьново-Морсьного Флоту СРСР

ЩАСТИ ВАМ, ХЛОПЦІ!

слава

Mopcb ka

Кожного

брига;щ літа сверддувальників , де я n·ра­ цюю, молодіє. До нас при­ к.·ш­ ходять учні старших tів сере ,1НЬОЇ ШІ\О.'!И .\~ 5. аавжди ми Як водитьел, охоче приймаємо їх дn гур­

nеребувати під водою nрак­ час . необмежений

тично

Ос нащені ба.:Іістичними ра­

завдавати

nоверхню,

на

випдиваючи

вони той к о рnткий стрm; Робшrо чо:.rусь навчи.1ись .

відда.'Іених

на тисячі кілометрів.

ються З усієЇ СИJlИ.

-

що вони прийшли в цех ІН'!

морська ракетна

авіація. Вона

може вико­

нувати по11ьоти

на

На варті морських рубежів Фотоетюд Ю. Ільєнка.

кільІ\ох

Протягом

Батьківщини.

щІИмножені в дні суворих

днів

леген,1арна

роІ\и

Вели­

завдання

нувати

де

там,

юmробувань в

навчання « Північ » . В ньоучасть екіпажі му взяли

1:ої Вітчизняної війни. Обо­ рона Ленінграда і Одеси,

потрібна стрімкістІ, сягненні мети.

надводних кораблів і пі;~морської човнів, водних

Севастополя і Москви, Ста­ лінграда і Кавказу, Криму і Заполяр'я, бой{)Ві дії мо­

1;аnіта.1 Найсндьніший Фло­ Військово-Морського

і

авіації

морської піхоти

ту

у

чудові кадрп,

-

до­

бойових рш;ів , які разом з пред­ вані на славних ставниками всіх інших ви­ традиціях, вони умі.'Іо во.'!о­

не навчання сприяло даль-

дів

боііової

визволяли Ав­ зnро1 стрію, Болгарію, Угорщину,

співдружності країн-учасниць Варшавського договосвідченням РУ, воно було дружби інтернаціональної

Польщу, Румунію, Чехосло­ ваччину, Югославію, впи­ дітерами в сані золотюш с учасності . Вагато історію

шому

лиnня

28

1\раїн.

Я!\ 500

вшановує віііськових моря­

ВійськовоРадянський !ІІорсьІ\ИЙ Ф.'ІОТ має славні бойові традиції . Вони осяяреволющиної ні полу~r'ям на запаленим борnтьби,

несуть звання Героя РадянсьІ\ого ків. Вагато ;J них СоЮзу; бойовими орденами зараз службу в різних ра­ нагороджено 238 кораблів. йонах земної кулі на морях Всі ф.'Іоти удостоєні орде- і океанах, захищаючи дер­ жавні інтерf'си Батьківщини нів Чер~оного Праnора.

відмічені

історични~r

легендарного

rroм

Флот

ськово-.МорсьІ\иіі

зал-

Вііі-

Радянськиіі

Нині

« Патьомкін » ,

броненос ці

-

один з наймогу'Гніших фJlо­

крейсера

нагородженого тів у світі. Він відзначає­ « Аврора », }'дарною ордено~І Жовтневої Револю- ться величезною ції,

героїчними

силою, рухдивістю, . nеребу­

nодвигами

військових мвряків, які би- ва є в . Пос~ійпій бойовій го­ достуnні захисниІ\ів товності. · Ному лися в рядах

безк'J)аЇ прос'Гори будь-яких

завоювань Великого Жовтня

в

громадянської

роки

війни.

морів

і

флоту

-

оІ:Ранів .

У складі

суча с ні

Великої

прово­

агітатори

і

тори

присвячені беаіди, ДіІТЬ ІПідсу.:\ІН:а,м липневого Пле­ нум у ЦК КПРС.

-

У нас на заводі від­ сенретарів бувся с е мінар цехових партійних органі­ зацій по ПИ1'<Ьнню обгово­ рення підсумнів Пленуму повідо­ пар11ії , нашої

-

мив

нам

застуnник

сенре­

таря парт!йнюї органі-з ації заводу

ма­

торговелІ>ноrо

т. Тат у р. шиноб удування За.раз політінформато­ Григорій ри і агітатори Шюор Сле­ Пиоь:арьов, Крей­ шrшев, Володимир ніс та J нші в цехах роз­ повідають робітнинам про Центрального діят.ність

завою­

-

у

Жовтневої

соціалістичної рево.1юції. Б.

ПІМЕНОВ,

кореспондент ТАРС.

Служити людям- почесний обов'язок У нашій нраїн! ста,>ю <Доброю т;ради.цією

всена­

родно вtдзначати самов!дда;ну ,роботу п.редставникl-в тієї чи іншої професії . Ос'ь і тепер, в День праців­

нина торгівлі, радіІІІські люди вша•новують багато­ l'vrільйонний загін продавфв , нуліна:ріІв, офіціантів, торгівлІ. державної і кооперативної спеціаліст.ів

Всенародна шана uнрилює .! додає ене.ргН для но­

вих успІхів.

р,адянсьь:а торrtв,1я являє ·Собою важливу галузь

·,народного

господарс11ва,

без

яної важь:о на.віть

уя­

наше повсякденне життя. Адже .вити наш побут, до прафвнині.в торг.і,влі звертаються щодня, ·від них і JІюдей, досить часто залежить І добрий нострій для їх дозві.1ля, і зенономлені ХІВИЛини та години творчої праці, відпочинну .

Партія і уряд, надаючи великого значення даль­ nо-батьнів­ торгівлі, шому розвиткові радянсьної за Та,н, пр:афвникі·в. її сьном,у ntнлуються про останНІ! роки для них значно ІПідвищено за,робітну лолі:пшено плату, введені нові •види ІJІреміювання, ефективно умови: і культу1рно·побу1'0Ві житлові

Діють J моральні стимули до п.раЦі. Тисячі передо­ вині,в торrі•влі і гром.адського харчУJвання ІНаrо.род­ женl .орденами і медалями, баr~ато пращ!,вникtіJв рес­ радянсьної .публlни удостоєно Значк'іів << Вlдміннин торгі·влі~. «Відм·tнник ·соц!алістичнюго змагання Ун­ раїнської РСР» ,та почесного звання << Заслужений працLвник

торгівЛі~.

З якими ж здобу11ооми

'11РУ'дІі. вники

. 'народного .господарс11Ва црийшли

За шість місяц!<в

1968 11

. цієї

до свого

сфери овята?

року в роопубліцl ,реалізова­

на nромислових товарі1в майже но продоволЬІчих один мільярд ка•рбованців більше, ніж за такий , же

період минулого року .

Закрема, м'яса

і ковбасних

внроб1в населення куmило біЛьше ІНа 27,5 nроцента, на 16 процентtв , телевізорів молочних продуктів 13 на - на 15,4 nроцента, одягу т.а білизни -

проценті·в . Внла.д праці•внинtв nрилавну у виконан­ ня п'ятирічного плану харантеризують такі цифри: за два з ПоловИІНою рони фантичний

товарообQрот

орга-н.і·зацій держа·вної і ь:ооперативної торrlвл1 пе­

р е внщ~;tв 50 мільярдІ·в наорбованці в. Це значить, що мільйо­ контро.1ьні завдання перевинонано ,на 800 нів ь:арбова·нціІв .

Підвищився рівень торr~В.']і

~ростан.ню

промислового

та

і н а селі .

ЗавдяюІ

тами.

Дальше піднесення торі1і,влі у вели!{'ій мфі залє­ жить ІВід поліпшення добору, ·розстаІновни і вихован­ ня надрі1в. В цьому напрямну за останній час про­ ведено велину роботу. Ві.д·NРИ"J\О нові ,навч.аль·ні зак­ дос­ лади, організовується •поши,рення передового весь час віду. Відрадно, що сфера обслугову;вання підго­ поповнюється молоддю, яна має відповідну З 'КОМ,СОМОЛЬСЬНИМ В011НИНОМ,

ЮНаЦЬ­

НИМ запалом, оповнена бажання ,осе ~робити,

щоб

люди сназали: << Спасибі!~. зав­ Перед nрацівнинаоми тор11ЇІВЛJі стоїть багато дань, яні необхідно ,розв'язати найближчим чаСО)І. Треба зміцнюва,ти зв'язни і нонтакти з виробницт­ вом, активніше здійснювати нонтроль за якістю то­ Ва!рі.в, наполегливіше боротося за Ч'ітк:у та .безпере­

бійну робоТу всіх ланон сфери обслуговування . Не­

має сумніву, що численна армі-я ·праців.никі·в торгів­ лі Радян.сьної Украї•ии ·з честю викону.ва:тиме поfі -

.1аден•і на неї за<вдання .

підвищенню

по

nроцесів,

на дві недіnі раніше і дати країні десятки тонн над­

пnанавого nитва. Віримо, що свого сnова робітники доД. ТАТУР,

тримають.

rоловннй економіст.

............................................................ БАРВИСТО, ЧУДОВО, ВИПДНО дит.ячі ШІІЮТh ПОІд\· шеч.ки для

До ІНед·ав.ньоrо часу :та,ч·ну ча~тину ві<д,хо.д~і,в Гого·

НІtн.і вонн С \1МО'ІІКИ та

фабр1ики ,не ::о.ю rлн юпк.орисабо на йш .1а :nат н . Вона ш~к.lю, або 'На о~t·і·гни.к. Бе ЦІt:ІІ ЮІІНОСИ· ЗVl :IIOf!IHO , ЩО

вн:р.оби . П ідбір с·nр,ічок рі:з­ ин;х кол ьор!і•в с11ворює вра­ ра,й.д уrи. .~іт•ньої ження КJріІМ ОВО€Ї к·раСИ, ПрИІВа·б­

С11РЇ''І'КОВо-ткацької

,l,ЇІВіСЬКОЇ

.l.І~СЬ фабрн:UІі збІП1J\И . І ось

тар uк було с11аорено бригаІд У шщжютр ебу. За швей1ні добр·осовоіс!fі

СІі,,и

f!lр::-щі•в.ниuі

Хом·іІВІІ.а

Ольга

Плаrон:і!.з.а

.''v\елІ>НІtченко,

Л1и·х,а,йл :,ВІна Ко.то!ДіЙ та Ва-

га.юк .

Ч')~дов.і. барІRІІJС Т і

дІІІІЮСl'і, невиба, г .,иві .вІJр обн

д•ають чи:-.~алу корн.сть . До­ 'с.ка·затн, що .1ише в снть бри-rа•да

ПІ іІВtрічч і

ІІІ~ршОІм•у

д,а.та фа6р1щі

кароован-

700

u:і'в прибу-Іч<:\' .

ІВАНИЦЬКИП,

Г.

Нага.

Миколаї,в.на

Ue

інженер.

непорушна йо го

КПРС,

lW.МІітету

між­

галузі

в

Пол-ітбюро

народної полі-rини, в про­ веденні лінії на з:vйцнен-

с.оціалі·зму,

гюзІщlй

ня

згу>ртованості зміцнення соціалі стичної світової опіtвдружності.

.В авоїх беаідах політ­ агітатори інформатори і ПереНОНа­

ВИС.'!ОВЛЮЮТЬ

В

н:і,СТЬ

ЛИСТ

ЩО

ТОМу,

комуні-стичних і брат.ніх партій соціа­ робі:тничих лістичних ~раїн Болгарії,

Німецьної

Угорщини ,

Де-

чий, керу.ючий відділно~1 Дмитро Жовтуха та інші біля збираль­ розповіли агрега11hв

них

веьому

дорога

ваччини

народові. раtдянсь;кому розв ' язали Сили реакції проти КоміПар­ :нам.панію Чехословаччини, при­ rії нижуюп, її

у

роль

роги

намагаються

Радянсьного і Польщі Союзу . ІJІрийнятий у Вар­ шаві, знайде розуміння і

рити

народи

з бону Кому­ під11римну ні,стичної партії J народу

ян: прояв

Чехословаччини щирої

дружньої

інтерна­

цІональної доnомоги пар­ Т'іtй 1 народ~в ряду соціа­ лістичних И!раїн та спри­ ятиме зміцненню дружби Чехосло­ народами між

Радянського соціалістич­

І ваччини Союзу, всієї

npo rrідсумни Бес\;Ди липневого Плену­ роботи му ЦК КПРС проводять та­ 1 nолlТіІнформатоІlИ агІтатори

«Гого­

радгоспу

Бригадир Ва­ лі•всьний~ . с и.1ь Стасьно, головний аг­ Володимир ОсадронснІ

посва­

Чехословач·

інших чини з народами в країн, соціалістичних з радянсь­ тому числі

пим.

Але

-

ворогам

Чехо­

вдасться

не

словаччини

нашу дружбу порушити й братерст,во. Номуністи, всі трудящі

'Району люють КПРС,

одностайно схва­

ЦК діяльність його Політбюро в

міжюJІродної .галузі тини, в nроведенні

на

ної оnlІв.Аружнос11!.

соціа­

лісти·чному бу.д~в.ництв.і, в завоюваннях І тих усіх досягненнях, яких добив­ ся чехословацький народ п.Lд її нер!вництвом. Во­

Реапублі:ІШ,

мократичної

то:ках

на

і

про те, що доля Чехосло­

по с1і­ ЛіLнії

со­

зм!цнеНІНя позицій

зміцнення згур­ ав.ітової соціа­ тованості епівдружності, лісrичноІ з ко:v~унlс­ у .вЩносинах :робітничими і тнчними соці·а Jlісти:чни){ па<ртl:я-ми

ціалLзму,

і несоцlалі· стичних н:раїн! Г. АНДРІЄНКО.

·сі.1І,сь~->огосподарсьного

ви,робниц11ва , поліпшенню матеріальног о добробут у Труд1ВНИНЇ·В СОЦіаЛі·СТИtfНИХ .1аНіВ збіЛЬШІІІВ С Я .П О ПИТ і до­ на товари кудьту,рно1поб у тового призначення зустріти машнього вжитну. Т епер не в дивовнж~->у годубий хаті овіти1'ься сс .1а, де майже в ножній машина , воrнин телевізій·ного е111раону, де nральна •радіоприймач, фотоапа,рат стали буденнюш пред:v~е­

товну і праЦЮЄ

трудомістних

nродуктивності nраці. Вирішено винонати річний nnaн

.теон-п~на

в підПJ>ИЄм,ствах , На птахофабри­ і радгоспах нах району по.1lтінформа­

народ

здnііутих

народів,

зобов'язання по

Ливаршши взяnи нові, nідвищені механізації

Ваша дружба

нищівного удаІІУ аавдати будь-якому агресорові, як­

вnгні

ність.

ШІШІІШШІUІUШШUІІІШШІІІШШІІІІІНШІШІІІUІUШІІІІІІШІUІІШUWUІWUU

кvаїн Варшавського догово­ готові Вони завжди РУ.

вання

електротехніч-

них виробів.

з моряками дружніх фдотів

що він лосягне на

ними країнами, а також на ,підтрh.,.ну героїчної бороть­

би в'єтнамського народу за свою націонаnьну незаnеж­

машнан

завод

ооиову :"\РУЖбу

зміцнюють

атомні

підводні човни, які ~южуть

Ці славні традиції були

РадянсІ,ІШЇІ

сnравжніми

С. ШЕВЧЕНКО,

Ф.1оту

rьково-Морського

А якщо

людьми .

День Вііі­

-

СРСР .

з . них присвоєно

:J

своєї fіригади.

ааш1шаться

складною сучасною діють технікою, бе ;І;Іавtтно ві.1да­ ні партії і народові, пильно мирної варті на стоять творчої праці .

з росщ· тисяч моряІ\ів нагороджено моряків, ПОІ\а зало міІ\Ь фл отів соціа.'Іістичних nщенами і медалями , більш

їх

vцістю приймемо

Ми

,10

й не до нас, то ми вірюrо: де б вони не бри, завжди

вихо-

Військово-морських флотів СРСР, ПНР, НДР. Це спі.1ІЬзміцненню

шr:nли з атестатом зрілості .

них комуніст П. С. Рибінок,

В дні роботи Пnенуму ЦК КПРС відбуянея відкриті nартійні збори цеху. Комуністи й безпартійні гаряче піатримапи зовнішню паnітину наwоі nартії, спрямо­ ааму на зміцненнк братерського союзу між соціаnістич­

у них шану до nраці, това-

ввічливість. РИСТІ\Ї'Сть , Через рі!\ вони вийдуть 3

nиварнкнам вручено

Десятьом

грошові nремії. Серед С. Є. Бабко та інші.

кам, і шкоді, що виховали

споряд­ бойовим часним женням , ріаноманітною тех­ нікою, вона повинна виІ\о­

проходило командно-штабне

почесними грамотами.

ро­ Особ11иво полюби,lи і)ітники Ва.:~ерія Корякіна і котрі Ваку;lенка, Васи.'Ія до нині щодня прцходять сверлува.'!ЬНИІ\ів . Старанні, хоНам скромні юнаІ\и. і батьчrться nодякувати

морська nіхота. Непере~rож­ на в поході, оснащена су ­

(Ф о;о хроніка РАТАУ)

За сумпінну працю кращих робітників цеху Г. В. Рябуху; А. А. Амеnя і Ю. А. Степанова нагороджено

працювати.

навчити с я

ведиких

усяку rrогоду. в і вночі, Невід'є~rною частиною фло­ спеціального ту є війська

-

виробництва 06сяг ни винонаnи на 107 nроцентів. nepioAy минуnого відnовідного ПроАукціі зріс nрати рану на 9,8 nроцента.

nросто ві ,1бути nраrtтику, а

швидкостях і висотах, в.1ень

призначення

батьБам,

їх

Старшюr,

nрнє мно відчувати, що про­ учню1 , подоб а ється ф е сія

да .'ІЬ­ середньої і ве.'ІІІКОЇ частина Складова ності. флоту

бо юнаки стара­

ох о че,

І( е

До даду сташ1 найновіші корабJlі-раІ\ето­ сцна. Це ракети несуть носці, ЯІ\і

Гостинно зустІ!іnи День метаnурrа робітники nивар­ ного цеху завОІІУ «Toprмaw». Пnан nepwoгo nівріччя во­

за

щоб

нюrагаємосr,,

ту,

воро­

по

ударів

об'єктах,

жих

не

можуть,

вони

кетами,

Робітниче слово тверде

С. МАЛІКОВ,

перший заступник мІнlстра торгівлі УРСР.

Тривожхий сигнал

Не видно й не чути

завод роки Майже три комунальнестандартного ного обдаднання nеребува~>

в

реконструкції .

етадії

що упораються з одного протягом роботою - двох літніх місЯІ\іВ .

певня11и,

при­

І сnравді, карІ\ас

Зроб.ТJено вже чимало, але міще·ння цеху будівельни· далеІ\о не все, що було за- 1\И 3робюш шви,1ко. Деха плановано. Найгірші cn·pa- вже сnодівався чере:J мі· будівництвом

ви

з

по

випуску

цеху

сяць

встановдювати ·

надії

~;от.'Іів для потреб сільсько- СІ\Оро такі го

лого року. Проте є рральні в-ої _ nобоюватись, чи

звести

року?

lie-

рівники ВМУ-39 Г)'ЧНО за-

операції.

М. ДОСКАЛ, начальник заводу.

)

не:JаЙ·

дах і ;швер·

шити мудярrькі

не nротягнеться строк з ,1ачі дn наступного

розвія·

передбачено вел&НИІІ~і·в біля заводу .

ввести його в дію ще мину- робти аалишилось nідстави

пото·

жаль

тижніF 11ись. Вже · J>іІlЬКа Г.уд і · не видно й нР чути

насе.'!ення.

Проеиом

на

лароводяних кові лінії, але,

техвідділу


Рішення ХХ ІІІ з'їзду КПРС озима

1ООО

ПРО НАСТУПНИЙ ВРОЖАЙ грошової

оплати

рахунок додат­

одер­

буде в основному закін­ чено збарання зернових і бобових культур. Успіш­

нової

ному

жнив

·ІювсьІ>а

І

Наш колентиn усе робить для того, щоб у найю:)!ротші стропи занін­

проведенню

сприяє

матеріальне

рат,не

заохочення

для

ниц11ва.

ЧИТІІ

ти

з.маrання.

жниву·вання,

м,Щну

nювує~ю

танн.!

кращих

20

.'111

роботу,

трогаянс

ломи.

але

зараз

надолужується.

Особливо вадиться

затрима­

посилено

про­

сиирту;вання

Тут ,

як

і

на

со­

всіх

віддіЛRах,

запроваджено акордну оплату на збиранні соломи. Бригада скирrоправіІв, в яку вхо­ дять 1\1. Мишноріз, І. Ме­ лежик , В. Гаценио, В.

Лоnвинєнко та інші, снир­

'Гуют ь

за

деш, по ЗО І

могла тися. ферм тонн

С"Гвори­

кормову

гро'VІадського

Взят11 хоч би nерший відділок, яким керує Гри­ горі-й Андрійович Голець. Непога•н ий видався особ­ .1иво для нинішнього ро­ І;у врожай пшениЦІ! На гектара х намолочено по центнер1в зерна. Дощі, що випали в ос­ дещо

розповідає:

-

мо­

меха­

не

дні,

солому.

Бригадир другої бригади Галина Семенівна Брус­

нІ.1аторі·в та інших робіт­ ниruів, які працюють в полі, 11руnова робота иом­ баііні•в, дійове соціал іст ич­

270

і

Солому так,

базу

вона

330

сіна.

зеУІлі

з-під

-

поnередників

однорічних і багаторічних 1;рав, ка•ртоплища. Уже ~шора•;ю гехтарі·в. На

130

всю

площу

рювах

да є

усіх

за готували

зерно і довели йоло до пооівних кондицій. Всього ж радгосп сія­ тиУІе 1970 гектарів ози-

nшениці

ма­ <<МИ­

яна

нашого

найвищі

в

радгосп у

врожаї.

Те­

пер основне завдання ме­ хан.ізатор~в вча оно і які сно підготувати ріллю.

-

її ті.1ьни 400 Дуже мал о.

Поки що гектарів.

Зв ичайно, ще

високоякісного

На

роні:ВСІ:іІ\а-808 ».

чимало

зайнято

-

під

поперед­

кукурудзою

і

Але поля, де зібрано однорічні трави на зелений корУІ, по тр,іб-

негайно

також

орати.

Треба

nрискорити

копа.н-

ня ра•нньої картоплі, сіятиметься ози:vшна.

Своєчасна грунту,

~ращі

де

підготов ка

якісна

с11роки

і

сівба

у

добірниУІ

кореспон­

дент.

і бJ.'1ь­ на­

-

найбільше 1 якісніше, ад­ же вонн ~рім підвищеної

ка ше на

честь

рує комуніст Василь

завдань

ці єї

знаме нної

даrи

рів

8

гекта­

люnину.

На фото: І. Я . .Цуцько та П. Г. Куць. Фото А. Нозака.

пр оценти бі .;-rь-

У

Мат­

з;з:і йсненні

нюrі'І fНИХ

б ралп

актпвну

натп піврі<rний план виробництва молока на 103 про-

тив дав ав слово свон ше­ стим ісяч не завдання вико -

дІІ. Але О!\ ремі з ІШХ ос об · ЛИВО ВЇД ЗІ!а ЧІІЛ I!Ch. Т;Н:,

О.

Великі площі зайняті в радослі

кілька років

« Русанівський »

на

борються за те, щоб дове­

інших культур на площі

гектарів. Це значно підви­ щило їх врожайні сть. За­ раз щодня рільничі брига­

дукції

продати

-

тисячі тонн про­

3

вик онати вчасно,

-

урожай

без

Велику увагу приділили ми вирощуванню

парник о-

во-тепли•Іних і ранніх ово­

радгосп

чів. На

чу помідорів

липня

план

державі

вико­

проценти, по­

таціях міжряддя спушені чотири рази. Рос.'!ини пі;:~­ жпвлені мін е ральни~ш доб­ ривами . 30 гектарів морк­ ви оброблено гербіцидо~і -

8

uро~етрином ,

ОВОЧіВ.

тепер

побачиш

бур'янини.

на

огірків ~

Ііожному

квадрат­

ному метр і в же з ібрано по

на

перехідІІІІіі

ці радгос пу ' . Іі. Ф. Сол о ­ вей, Г . М. С оло веА і Г . І . Божко ІШкuнашr довt>;\ rНі їм на перше півріччя

ни надою "О:J О І\а ловеіі

- на Колутницька

С. М.

116, на

-

11 :1

проценті в.

Незважаючи на

нешг~и-

Jrrливі п огодні у~Іови і не достачу

трави

на

випасах ,

бригада і в липн і не змен ­

шує надої.

fіожна

доярка

ПИЛЬ'ІІУЄ ;!а ТИМ, ЩОО раціо­ НаЛЬНО зг одовувала<: t , ;н~лена

маrа,

не

псувал и сь

Зараз по бригад і добовий надііі фуражну

1\tJp~ш.

сере.J,ньо ­ молоt:а

t:орову

І:ідоrрама .

10,2 - 10,3

За Gу~ь-янпх r"ов доби­

;ї,ЄВі 30'>і

ШЕВЧЕНі\0 ;

про,І паив­

пі1 такю1

пр аШ)Є

А.

уже

на

становить

тваринників б ршаJи .

€.

J2О

процеІffів кожна, О . А . Со­

нн

ЕИрощ ува ннн

пла­

на

ватися виссп:ої ·ності худоби -

справі

Уіі

•tергнr­

кілограмів огірків при nлані 5 кілограмів . Це за­ слуга наших ТРУдівниць, які віддають усе своє юІіп­

жодної

Взагалі

зда -

В той же час широким потоком йдуть в магазини Києва овочі з плівк ових теплиць . 3 п.1ощі 1,G геІі­ тара

не

нарощуватиме

поля .

Вся городина перебуває в чистому стані . На план­

лану

40

ди збирають понад 22 тонни огірків з відкритого гр у нту. 3 .Ііожним днем

втрат.

викннала

прщснтІІ .

122

ний вим пел << Кращііі дояр­

;(ений

план

ІіовіJаса

вручено

посівах моркви зовсім не застосо ­ вується ручн:ий обробіток. У цьому році організували по.швання огірків та

пі ,l овочевими культурами. ТрпівниІіи подя вирощу­ юп, їх на 300 г ектарах і

Т.

план на

Буде вдосталь овочів

на.l за вдання відправлено на приймальні пункти 104 тонни проду к ції.

до

3

ше .

участь в с і робітшшr брига ­

15 3

Висо~оnродуктивно

105

війович Блажеєв. Її колек­

нано на

силосування.

105

вони зобов'язувались вико-

хід

Своїм аг,ре гат о:.1 вони сношують щодня

30

соломи

Переможцем у змаганні вийшла бригада .М 2 з першого відділка , якою ке­

Трудівники радгоспу <<ТребухLвський>> дбайливо готуються до ;зим івлі худоби . За,раз вони яа повний

тує за день по тонн

50-річчя Комуністичної партії України гідним тру;~ови:~~ подарунком. На

іх

працюють :на зелених жн ивах тракторист Іван Яко­ вич Луцьио і НО'VІібайнер Панта л ій Гаврилович Куць.

ше

фактично ж виробив ~rоло-

;Jіііратн

Г. ,МЕДВЕДЕНКО,

процентів ,

процентів.

rвнростити високий жай ОЗИl\ШНИ .

вро­

на

центи, а виконали на

nродажу

розгорнули

нати

радrо с п у відзначили

;\Рржаві

більше тонн с оломн на­ баrато більше. ніж перед­

-

Тваринники « Русанівський »

нааінням дасть можли­ вість і в наступно~1у році

громадський

1

nлощ

.нартоплею.

3 радго спу

займе

посівного

-

теріалу

юшами

і в негоду зберіга­ на .nодвір'ї біля застогована

відводюvю

перечистка

тварин­

Дбає;vю і про наступний врожай. Сіятимемо ози­ мини 240 гектарі•в. Під неї

гектарів.

.впоряд­

щоб

пшениця

відділках йде діяльна під­ готовка до сівби. Відре­ ~юнтована техніка, йде

жать ще в

оплати

-----------------------------------------

~і:;~,~. зо~:~в;}о2ульту~~ r Листи одиогоДевІ·з· висока продуктивнІ· сть

ЖНИВУІОЧИ, ДБАТИ

Мине де~ілька днів і в радГОСПі <<ГОГ.ОЛіВСІ:іlШЙ»

ХХ ІІІ з'їзду КП України-в життя!

І

f: <r1fЕїИБ

ВАЖНИЧИИ ,

fОЛGВНИЙ '1CHJTCX t-titi

агроном-оночевод .

рал ­

ГіКfі}'.

3АХИСТИМО ВОДУ, 3ЕМЛЮ, ПРОДУКТИ ВІД ОТРУТОХІМІКАТІВ! Велика хімія

прийшла

на поля країни, на неї покладена ві•дnов'і-дальна місія різко зменшити втрати врожаю вLд шкід­ ни;ків і хвороб. рослин, які щорічно позбавляють де ржаву величезної кіль­

-

ності

За.стос~1вання

...................................................................................

~~

Радощі

3 малих літ Сергій Се.1юк полюбив важку, аде почесну працю хлібороба. Виходячи в поле, де працювали його батьки, дю-

ра обробляти зе~шю або збирати врожай, літн ього механізатора можна знай ти тільки n пош. 3 раннього ранку до пі:шього ве-

би в дивитися, ш; буйно ко-

чора трудитhся

.1оситься ~олота

щуючи

пшениця,

хлю

він, виро-

д.1я

рідної

ііу,'{івельників,

.1иста

.10

він

нап исав

редакції раЇІонної

lк хви.1юється від вітру Батм;івщини. Працю6 ерІ- газети . Ііолн .1и ст на.'\РУІ\У­ жито. А .Ііоли вnерше по- .1інно, нідає .1юбш1ііі роі!о- ва.1 и, с щ,ава шнІІ.11\О ~рубачив трапора, то відра.1у ті вrі свої сили і в:~~іння . ши,1 а :1 ~rі сця.

вирішив: « стану траІіТориТа Сергій стюt! » . І С1ав . ті.lhІОИ доііре Спиатку

-

. 1\ІНЧенІія

. ІіУРСІВ

після

за-

нелеrІ\о

СаІ;ов пч не llkІPO · пере,lає Cepriii працює. Він Сакович свої ;mання ~І юо-

ііере а.ІїТивну участь в гро-

~ІЦСЬІ;О\ІУ

житті

ее.1а . ~·

.\ЮІ механі :щто рюt.

ііуио працювати, - зrа- нього до всього є ді.1о. 1'ілhки хороше ро:шовідує Сергііі Сакович. O,lнoro разу побачив ме- .1ають про Сергія Се;1 юка А,Іе товариші допомагали. ханізатор, що nрипиюшось всі механ і~атори ТарасівВЇ','.' І тепер, коли настає по- будівництво клу бу . Під час еького '' іш;а J>a' ,,'ГОСП'" · ' « БобрицьІ;иЙ ». І, очевидно, н~дарма ,

J1061PHE

НАСІННЯ

-

нього

ЗАПОРУКА ВРОЖАЮ

аnротех"ІІіки об!ХJ'()і11ку

зе\І.1•і, . а й

п·о.1uпшен.н.я

н а­

оі щнщ11ва. Сnя.ш торіrк пшеницю ті.1ькrr виеококю•ндн ­ І~ііінюІ зерrн.шr. Щоб одержатн висоюrй врожай оз юІІПІи, зокреча пшеІшц;: ,

в

че:тве:рr;оr:;r.у

ро ц:і

п'.яларrічrки,

ми

зараз

ста­

рюІrн.о підотоrв,l.я Єr\10 Іюс:rвннй :~~ат~ріал . ~·ж е доведеао до .вІК'аких пос•:'вних концнцій 450 цен11не.рів пшениці.

Добре орrаrн•із:-;в.а.в poбorry на пжу Іwнrд:рій Г·риго;ровнч Гп:ю\І, бе3nере6ііін о •Пра•цю ють зерно•очнс.н.і >І·ЗШІІ!н:и .

8.

своє ю

са~10відданою

ТИНДА,

гол овний агроном.

Rоже н .1ен 1, прино сить Сергію Саковичу все нові іі

нові т ур fіии .

Та він їх

не оопь ся і не уню;а r., бо ЖІІВС /) іЦ ОЩіlШІ jj Пrt\ІИС .l а­ \ІИ

СВОГО

j)ОlІіТІІИЧОІ'О

1\0-

лепи ву .

М.

ХОМИЧ, сількор.

с. Тарасrіrвка.

ШІІХ

•ді•в

застосову ­

хлоро.внх

Відпов1дальна стосується

тільки врож аю,

вона

але

і

в углев п ­

знаходят ь

вслпюІх ріках ,

·ра"І>ах,

що

не

нер ідІю

відальна.

в

молю снах.

водоростях.

новлено,

що

у

rрунтс)­ Вста­

концентрація

цьогп хі міІ>ату

в тілі

ри­

здоров'я людей . Тут н едо­ пусти:v~а навіть найменша недбалі.Сть, найнезна чні­ ше, здавалося б, пору ­

ба може в с отні раз

шення інструкції . Про це до ре чно нагадати!

важлнво обсрі І·нт и пр иро · д·у вrід за бруднення хіміч­

Доля які

отрутоJСJ МШатів,

потрапил и

•різ•на .

Одні

в

з

грунт ,

них

(де­

ревнщ~1ВЗ ТІІ

ра ту

у

Чн

пре па ­

вод і .

речовина'\Ш,

ПереТИН аТІ І

циркуляції .

я;;

всеУІ.ір ,

Ш.1ЯХІІ

Дуже

ЇХ

небез­

пе чн о, nоли хі'ІУ.і·катн !ІОН­ центруються в водпй ;~І ах ,

нішнього се,редовища

звідс и

рівняно

швидко

даються. ран . ють

д.руг,і

по­

розкла­

(гексахло­

геnтахлор ) зберіга ­ евої я•кості багато

:v~ісяці'В і навіть (ДДТ, наприкл ад,

рокн за лІІ­

шається в грунт і до 1012 років) . Все залежиТІ, в ід фі зико-Jеімі чних вла­ стивостей от рут і умов, в які вони потрапили .

Ї·\І

п отраn н т ІІ

днrни .

ле11ше в

ру ,

сп олу·J(

здат н І

худоб и,

а

в

nотім

м асло:v~,

;вертатис І ,

шк і­

n о трапля т и

наnуванні

І; ом ,

н авіт ь

н слошкоджсн у можуТІ,

!]ри

лю­

хлороорга ­

<< Прос.УІ•октуват ися>> че ре з

організм

з

моло-

м'я со м

до

по­

людини .

Працюючи з хімі•ката­ ми, необхідно врахову ва­ ти ТОК{:ИЧН і{:Ть не тільки

Найча ст,іш е хімі•кати сті­ :кають у водойми з дощо­

їх самих, але і nродуnтів

Враховуючи

це,

недопустимо

зли вати

д альшого розпаду. Севин , згодом

пере-

творюється в відносно МалОТОКІСИЧНИ Й продукт , ДДТ - в ДДЕ, отруйність

вими

і

талими

водами .

знешнодж е нні атрут

в

а

цілком не

зали шки

С 'fІрумюІ ,

на землю ,

рш·r ов ~· ють ся

nре пар а т н.

тим

нях

їх ВІІрощу юп, значно

ІІІІ·М ІІ го

ц ьпго .

Снн> собою

Нр і'\1 час

в

грунті .

зрозум і ло,

ЩіІ вся ця робота вимагає н а йсув о рІшого дотриман ­ ня і.н с трунцІій, адже .вино ­ рнета:нrня

отрут

у

оільсь ,

ному господарств і - перша ланка в складному ланцю­

гу

їх

роді . точно

цирк уля ції

Від того,

в

при­

наскільки

до11риман і

.nриготування

правил а сумішей ,

заmрав.ки обrrриску.вач.ів , обробітку рослин, знищен­ ня за.1ИШ N ів розчинів , м н ття

тари

·залежать ,

та

аnарат урн

як а. І~іЛІ>І<і·сть

х.і·Мі!( аті:в потра пить у е е­ рсдовн ще /k и ття людей .

канав и,

Х і•МJ•ЗаЦіЯ

С і ЛЬ('ЬКОГОС" -

б І льше,

ПОДарСЬ НОГО

виробництва

по овоїй стійкості почат­ ковий отрутохім.J:иат .

забруднювались пІд ч ас н едбалого обnрисн УІвания

Г.рунт, в ода , росл ини :vюжуть бути не тільки

і

обпилюваНІня

с твпри .111

на~:rюичj'Вати с я

ав;·омашнни. Відомі також випа,цки, ношІ водойми

розташованих

в чені

від час у чер гувати їх і тапнм чином не .давати Ї'\І

ут ворю ється в

що

Для

ре;hо\Іе нд ується

навіть пе реве ршує

хл ору,

хі~І іч ­

ШВІІДJШ руйнуються. того.

повинн а

грунт і ,

гру н т і,

ба.га то прt• паrат іов, яnі менш о т руііні і п орі-вня н о

ству

два

ЩОб j" НІІ!ШУТН .ВСЬО ·

м ити rв рJках і оз е рах за­

в

еп оксид

Іюр е ­

речов ІLНам Іі .

бруднену апаратуру, тару ,

а

:1 вих в

н а сІ ІЧf'ІІО\11"

раз и

лише

:v~енша,

н vдо.зво.1~ні

Деякі

і Gул ьбошюдах, яюц о

ге nта -

яоого

завищ у ,

І<ОІІЦС І І Труються

всього

орган і З \1

Ба га то

ІІІічн нх

обгrрнсІ;уваннн ,

ються передба •І е ні ін ­ с llрун цією нор :v111 в нтр ат и от ру тохі ~Іікатів або внп о ­

ТОГО,

вартn дпводитп,

н и:.ш

НО

в~Іі ст

пе ­

які фосфороорга~ні чні п-ре­ парати) nід ді єю зов ,

наприклаrд,

прац ею.

~~ ЦЬО\Іу рсщі на ЗІНаЧЧJІЇ•Й ІПЛ•ОЩЇ В раІ.1ГОоСІПЇ « Зоря » .в,ра;нr.l а .:щрі•;rна лш е.нИtц.я. Це ІРе-Зу,lьl'ЗtТ не ті .1ьюr ви ­ {"'<Жоі

бо він засщ·;Ішв

не

внх вещах ,

не

пе ревірки виявилось , що ПО'важних причин для цhoro немає, в необхі.1них матеріалах не.Іоета•Іі не ііу.1о. Обурений бай .Іужістю

отр утохі ­

справа

тіЛІ:іЮІ корисна , п е рсп е І<­ тивна, але і дуже відnо· тоУІу,

турботи Сергія Селюка

І

nосередньо

валн . ЗадІІШ/\11 Д,J,Т і i fi ,

лро.дукції .

мікатів

<<сна рбничкам и >> О11руто­ Деяка ІVі лькіс п, хі~І іч пп х Jеіомі!кат1в, але і ланна~ш р е чо.В ІШ пронннас: в <fрга ­ їх n еред ачі іа одного се­ ні:-t'1 людІІІІ ІІ з продуІ.;та­ РL>дОАІІЩа в інш е. С аме м н х ;зр•Іуна ннн . •І а rтіш f' ци:v~ пояснюється вннвлен · ВСЬОГО :З Яб.']\'1\ЮІ І\, І;а П \' , ня ряду отру йних ре чо­ C'TOr(). 11рапля'єтьсн це , І·;·п­ внн в місця х, де їх б rз , ЛІІ п орушую т ьс я стрnю і

близько плантацій .

дават и

тіпьки

суслJ л ь ,

хори{;Т Ь!

Е. СПИНУ. доктор

1

медичних

на­

ук. Центральний на · уково-дослідний ін ­ ститут санІтариоІ ос­ вІти.


Розмова з читачем

д :,:·~Е;:::; Співець Червоної Армії ..

за на~ш.

ІВ

веди! Веди

багато інших.

Оспівуючи героїзм бійців та командирів Чер­ воної Армії в період громадянської війни, Дмит­ ро Чепурний закликав нашу молGдь глибоко ви­ вчати військову техніку, бути завжди готовими

бу1рю, у

...

ворога.

.1и

Бі.тий, бі.шй с~>іг.

І

поважа.1н

11

mривид,

це не

це

.1юбилн Л\ЖУ.

А він наtЙ•:~оюлодшшІ б\1В у ;поm11У.

Цвіте ·прапораt'~>ІІІ Херсон,

черво•~rі-юні.

Хай

Скрип.1ять в оні•гу колеса. В.перед!

·і ;\'Іент­

в:ільна вся Одеса .

пресі.

на•родами

не поrодяп,ся, щоб імперіалізм мирНИ;\1 ЧІІ не :-.шршш шляхом, з середини чи ізпро.1о:.І у соціалістичній зовні зробив

соціалі­ нення згуртованностl світової стичної спd:вдружнос'!1і. Є. ЄГОРОВ (ТАРС).

І

піоня

в.да.lеЧ оlШІе.

Стовбняк-пра.вець

А.1е в споч1шок не ·Впадай,

ня.

і праця.

«Сnм,на~дцять».

його на"ІІ На

ГІ\'де,

1930

Вопалички. правцеві у вигляді існують ни

Ко,~юомол бандитів.

вранrельських

Київ,

Та ·сонце ІD:L1ує сжав.1ений день.

-гре 1'вори·rи.

смілИІво

Пt:шов

спор, що дає можливість зберtгатиея в землі понад

р.

Хоч життя лиш д!Ва ,десятирічttя,

с.ниться

війни •нас.

до

па.1Кі,

)'\ІlЄ~ІО

СfІОК.lИЧе,

рушннпю,

струнка

Стаіt~\1

Проти газу

полки.

бойові

в

протигаз.

с'І'і.ни

журбу.

.нез,,~іряно

tпа.ртія

•держати

кохає.

Дні :робіт і буйну боротьбу!

1931 'Р-

сУБОТА. 21 лиnня Перша

9.00 - Гімнастика для «З днем (М.). 10.00 передача. (М.). 10.30 грама. (Одеса). 11.00 майстрами

з

•Зустрічі

Добровольський).

В.

програма

Телевізійні новини. всіх, (M.J. 9.45 розважальна Музична народження». про­ с.jдоров'я». Науково-nопу.1ярна На доnомогу художній самодtяль~остt.

(Народний

театру•.

артист

t:l't:l'

Науково-nІзнавальна

«Знання•.

12.00 -

передача. (М.). 12.45 - Телевізійний театр д.1я дітей. В. Лдек­ До 50-річчя ВЛКСМ. •Іооt, •JІьонька•. (~\.). 14.00 сеев юність!•. (Запоріжжя). 14.30 - Молодіжна програма •nогляд•.

15.30 -

і

nісні

ансамблю

Концерт

Північного флоту. (Мурманськ).

танцю

Червонопраnорного

Наша афіша.

16.20 •За Для дітей. «Раз, два, три». Телевізійний фільм. 16.50 пра­ вас, «Для 18.20 фі.•ьм. Художніі\ універмагу•. вітриною Першість СРСР з футЬtІла: цівники ланів•. Концерт. 19.00 Телевізійна рек.1ама. •динамо» (Київ). 20.45 •Шахтар» 21.00 - • На меридіанах України•. 22.00 - «Москва - Варша­ 23.00 - «/Uві.1ей ва•. Музична розважальна nередача. (М.) художника•.

з

ІЗО-річчя

(До

!6.15 -

народження

дня

Друга

Матейка).

Я.

nрограма

18.00 Програма кольорового телебачення. (М.). Ні ЗО Фестиваль фідьмІв, nрисвяченнА 50-річчю ВЛКСМ. •Начальник Чукотки».

(Москва).

(М.).

-

19.30 -

Першість СРСР з футбола: •динамо•

•Сnартак•.

НЕдІля. Перша

28

лиnня

11.00 -

• На

сторожі

морських

рубежів•.

-

Телевізійні новини. Реnортаж з ВІйсько­ жінки•. вас, •для Передача.

nрисвяче­

на Дню Військово-Морського Флоту СРСР. (М.). 12.20 - Для школярів. •Роби з нами, роби як ми, роби краще нас•. (НДІ'). 13.00 - еМузичний кіоск•. (М.). 13.30 - •Сідьський к.1уб•. (М.). н

проро­

та

швид­

виділяють на діючи

м. вул.

БРОВАРИ, Київська,

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» комитета КЛ УкраинЬІ трудящихся

14.30 - В ефірі •Молодість». (Ленінград). 15.30 - Сьогодні (~\.). радість». День працівника торгів.•!. •дарувати .1юдям 16. ОО - •Так тримати•. Телевізійний фільм. 16.:!0 - •ТІОК-оІ!».

17.00 - «Камертон доброго настрою». (Львів). 18.00 - « nош­ с€вроnа: події, країни, проблеми». товий калейдоскоn». 19.00 фестивалю Урочисте відкриття ІХ Всесвітнього (М.). 19.30 •Варшава Репортаж з Софії. 22.40 молоді і\ студентів. Москва•. Музична розважальна nередача. (Варшава). програма

Друга

lfl.OO - Програма кольорового те.1ебачення. (М.). 17.50 - За­ художньої творчосl'і і криття В~есоюзної виставки техtІічної За.1ізної•. •Boiнtt учнів системи щщфтехосвіти. (М.). !9.00 добраніч, діти!•. •На 20.40 •Сnрага•. фільм 19.20 - Художиііі

29

ПОНЕДІЛОК. Перша

ЛИПНЯ

nрограма.

•Орденонос­ Юножурна.•. 17.45 Наша афіша 17.30 Для школярів. с.jірниця•. на Івано-Франківська•. (М.). 18.30 Те.•евізііІиі ві­ Військово-сnортивна гра. (Калінінград). 19.00 -

17.25 -

:...•••

пасовиськах,

на

городах,

фермах

та

на полях. ХJвороба частіше зустрічається в літні · 1 розпочинаМlСЯЦ • коли ються польові роботи.

ливу увагу на травми дітей.

При

самих

У

незначних

шк і р и, .пошкодженнях саду, зазнаних в полі, огороді

чи

на

вулиці,

треба негайно звертатися

до медичної установи, де

Захворювання п.роявля- потерrьілому зроблять вІд­ днів повідну обробку рани та єтwя через 6-14 після

іноді

зараження,

скорочується

цей період

введуть

nротиnравцену

сирова·ш~у і анатоксин.

ше, всіляко охороняти ра­

привести до розриву м'ята зів, перелому н;істок задушення ВІі:д смерті внаслідок корчів діафраг-

ну в~д забру1днення. до11римува­ Потрібно тись гіnієнічших пра.вил. на будівництві особливо

ми. Сюнш

та під час сільськогоспо· дарсьних робі•т. Необхідно

д.1я

загрозливим правця

виникнення

своєчасно

звертатись

до

та поранення великі є опіки, однак часто хворо-

прІі установи медичної пораненнях з метою запо­

навіть зуст.річається ба порушенпри незначних

бігання заJGВорювання стовбняк-правець.

нях цілостІ шкіри, подряпини, маленьні нолоті ра-

ни, порізи та Інше.

Особ-

на

І. ОНИЩЕНКО, лікар - епідеміо л о r районної лІкарні.

Редактор Є. ФЕДЯИ.

програма

орган Броварского районного и районного Сове-та деnутатов Киевской

области.

154.

ІНДЕКС бі964. Газета виходить

секретаря

-

Київської області, вул. Київська,

154. Телефон-4-57.

від-

3·18 '

Зю1.

теслярі,

ll•

2742-6470.

і

І

столярі,

~

слюсарі, муляри,

і

у вівторок, четвер і суботу.

.....,................................................................."'''''''''''''''''''''''"'''''"'''''"'''"'.............................. друкарня,

пораненнях

б

Для дітей. •Колюча форте­ 10.05-ТелевізііІні новttни. 10.15 ця•. Прем'єра телевізійного художнього багатосерійного фільму. ТелевізііІне агенство •nіо­ (Угорщина). (І серія). (М.). 10.45 Реnортаж про відкриття ІХ Все­ нерія•. (Куйбишев). 11.15 Відео­ (Софія). студентів й мо.•оді фестивалю світнього Сnектакль Ростовського Телевізіііні вісті. 18.00 запис). 13.00 •На добраніч, діти!•. театру ім. М. Горького. 20.45 -

редактора

Броварська

тварин.

тей шкільного та дошкіль­ з В зв'язку ного ВІіку.

небе3ІІе- .. чим тре а звернути особ·

ка зараження виникає при

20.20 - Телевізінна фільм «СІІІtн•. Телевізійний сті. !9.20 Інформаційна nрограма •Час•. (М.). 21.15 реклама. 20.30 На ІХ Всесвітньому •Літературна nанорама». (Тбілісі). 22.15 фестивалі молоді й студентів. (Софія).

- 3-82, застуnника редактора, від-, токоресnондента - 4-67, відnовіда.1ьного ділів (nартіііного життя, промисловості, масової роботи) і фо- ді.1у сі.1ьського госnодарства - 4-4і. ТЕЛЕФОН!!:

випорожненнями

Тому найбільша

.1ИІВО част1 виnадки прав­ у ді­ зустрічаються ця

отруту,

....................... , ІІІІІІ " ' ' ' ' Іttе•••ІІІІ ІІІІІІІ88ІtІ1ІІ І ІІІ І ІІІІІІІІІІІІІІІ$411118 1811111111181118111 "181811181 . . 1 111811 ІІІІІІІІ ІІІ І ІІІІІІІ . .. . . ,

НАША АДРЕСА:

на nраввць

ни посилюються і можуть

Друга

nрограма

9.00 - Гімнастика для дітей. (М.). 9.15 «Будильник». (М.). 10.00 (М.). 9.30 во-морського музею. (Ленінград). 10.30 -

полі тич-

багато В остаюfій час а годин, декількох до віДмовляють­ на де- потерпілих іноді затягується Першою ся з'являтись повторно в м,Ісяфв. нервову н:ілІ;Ка яка, для установи ознакою ·:ЮВороби є пору- медичні систему, виклинає корчу, шення роботи жу,вальних ІВведення :п.ра.вцевого ана­ ПрОЯВОМ ЩО Є ОСНОВНИ'\1 не­ зовоlм чого ;rоксину. Це внаслідон м'язів, хвороби. введення Адже па- захворілий не може пов- вірно. правцевої Спори l дворазово ністю ві~крити рот. Потім анатоксину знаходи­ можуть .1ичю1 бо- пот:ім через 9-12 міся­ але особ· з'являється безсоння, тись повсюди. захво­ від фв гарантує зустрічають­ лі в paffi, голанний біль, ливо ча·сто правець на на температури. рювання ся в грунті, забрудненому пІідвищення 5 років. Ні в виникають цротязі Разом з тю1 Спо- якому разі не слід прш;. корчі всього тіла. землю, ра:ни чаrну корчі бувають не- ладати до довгоча·сними, Пі·зніше во- лисrя подорожника та ін­

чки

МаЮ,

Кожен з нас

І як ті.1ьки

країн

ІЮ розмножуватись. Пали­

ШУ·"ІШ

тисне

ЧУЙНі і

по­

знахо­

ВіІДПОВЇДН[

CeQe

палички

в

стати

Спори.

рану,

починають

умови,

.\Ю.1одkть, ЯІК

в

дять ДЛЯ

п:сня

Та сві.до\І1 і.

чад

Наша

рокLв.

1О- 15 падаючи

- r от о в І (З поезії «Наша молодість•)

м и

заб­

можуть в якій землею, знаходитись збудники цізвані тан х:вороби, єї

Життя не З\ІіІн.итІJся .са>~о,

л~~а!»

виникає при

яке

рудненні іноді навіть зов­ поранень незначних сі:\1

Та .вже не :Пі!І!уть у РЯ'дах Засуджені

зах.ворюван­

тяжке

дуже

Чекає бій

Береж.но кk11юv схо•ваtв у зе>ІЛі. «Що ж ..:ют."і·вай у одІв:•чній "ІІ.lі».

соціаJІ!істичних

ної лLНІії, виробленої на Варшавськ.ій зу­ с11річі братніх партій, свідчить про з:vnіц.

Як заnобігти захворюванню

ПОРАДИ ЛІКАРЯ

горить.

tращістю

І ~icl1N\' тр\·х:Іонв:у прптис до r.p\'c.J,eй, А ·поріч тов:аришіtв 'J1ракюр і:д.е. З ІШ\І v з:~~аrанНІі. То.в.а.риш rу,ка:

·з:нає\І

хословаччину.

А серце

І тихо із бо.1е-~1 зап.1акав Юрта. Иою бо ue вл:аюна нОtга дорога.

і

рсд лицем посис1ення піДступіtв імлеріа-

,..,шле .

·і

Ue ж .ві.н -гУт у·паІв, коли вуз листа.

ІНа

знищити

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІ

Таке ясне

Птахо"ІІ заби.юсь, •бо кіс11ка ноги Ннрн.та тракгоро\1. В•\ІИТЬ приrаl'{ав Бої па ці•"ІІ по.1і в :ІІІІ•НУ.lНХ rа.з:ах. Машин\· апинш•в. ПіІ.з:ійшов і с11ав.

Хай що\Ш11і .ворогаві LJор•НИЙ

гори,

із

сонце

С\Іієть.ся

... Наз.ад по;щви,в:оя, і серце в Юрrи

\1 ашина

мить

Ще

намір

державу.

як

ехословаччину

болгарська газета <<ЗемедельсІю знамя».

Водночас рішуча позиція соціалістичних краjjн, які заявили, що вони ніколи

Влер~.J.!

КоtlГОоло',вське поле оре Юрrа. Окутала рwдіtсть, що син в:і:н зе:~~лj, А високо .1ІІНІ\'ТЬ, кричать Ж~1ра.влі.

робота.

пут.

бу.де путь Ко\Іуні!

Ри11міч,но ІіСВокче ·кулемет,

А поруч .1ежас1а .в1t;J;бита ІЮ!1а. Лікарня ... Протез ... І за днящи дна Праходи.ш довше в б)':І:ОО•НЇЙ бо·рні,-=­ Бо треба, .як кла.с. розбить Г•lІпаів ... Не т:.1ьки в райо.:Jі іі ctвoe\f'y" се.1і, А скрізь, та rюб:на Ї!ото не .1яка. На т.раюорні 1кур~и nої~ав Лука. ... Зю1<1Я лочор.ніла. Просау.1.ись .1yra.

Знову

nрат, доволі

Ви-б'>Іх. Вогонь. І опіп~нувс.я кінь. :-.·пав із сі.1.1а \ЮЛ·ОІднй Ю·рта,

Пристав

ідуть,

Ідуть

.1іта'Ки.

гули

<<НапевІіе оВТQІ:\ІИІВС'Я!

Одесо,

Дово,1і

Ч

:.шв

час

го рейху. яни й у ев1ій

народу»,-nисала

чехословаць1юго

реванБільше того, за остюшій час .1.істичних сил. наш>­ всього шистсь~і організаЦії в ФРН все громадськість Демократична від світу високо розцінила готовність і рі- легЛИІВіlше вимогають відто;ршення шимість Ра;дянського Союзу та інших Чехословаччини району Судетських гір. соц,іаліотичних країн подати чехосло- На иордоні з Чехословаччин:ою був ор­ ІВацьюІм .комунLстам, тру1 дящим всю по- ганізаваний багаrотисячний з.1іт <<3е~І11Рібну доло:-.югу в захисті соціалістич- ляцтва су.детсьних німфв». Запекла наклепницька кюшанія в за­ них завоювань у своїй країн.і. Про це свідчать заяви цілого ряду комуністич- хі·дних країнах свідчить не про силу, яким не позицію а про слабwість .імперіалі:стLв, п1д11римали партій, які них соціалістич­ зустрічі, чис- ·вда.1ося підірвати єдність ВаршаІВснкої учасниq.(і'В ленні статтоі в зарубіжні.й демон:ратичній них краї.н. Повне сх;валення і підтри:'.ша

р·озбито. вже

Оеобливо старається преса ФРН. Во-

,;ю і зрозуміло. ФРН стала зараз нена­

nі,дтри!\Шу і .розумІі•ння в соціаліс-

У Ці дні преса соціалІстичних н:раїн 1 не випа1дково УРЯіД ФРН досі від:\юв­ особливо п~дwреслює необхідність зм.іц- ляється визнати недійсною Мюнхенську нення єдності соціалі·стичних країн пе- угоду 1938 року, яка розчленувала Че­

бит·а.

Чекай,

кого народу.

ПідсумJш Варшавської зусrрічі діста-

долю

Бо· Івор.ога

які

~ 1 у, щирої братерсьиої стурбованості про є духовни~ш наступнинами гіт.1ер.івсько-

сон,

білих

Червоний за~: :1 в Броварських лісах. Н.а<ііста.ршо'\І'У та\І ли•ста .віддаси І бУдь обер~жни•\І, бо бr.1і пси Засіли в яру.зі і на .1\"rax. іV\ерщіі"! поспішай, .доки ніч г.1уха». ;\о\иттю Юрrа ПО•\Іч.а.в на коні І з.1шк на по.1ях у зать\ІареніЇІ \ІЛі. Н авко.1о без.lІО:І:•НО. Н.і,кого не\Іа. Да.lеКо Де'СЬ ПОС11J)ЇЛИ З дуЖИХ Га1)\ІаТ. хи.жо

se

Що "'арта

... Сказаtв КСІ'\Іащ:щр: «Тн nо1д~ш Са\1.

висо•ко

сніг.

в

нраїн,

соціадістичних

стали на захист завоювань чехословаць-

соціалі·стич-

ріаліетичного фронту, бачать у Варшан- то nн·,одитh. ніби у Чехославаччині не­ ській зустрічі і лис11і, надІсланому ЦR має кращого <<:друга>> ніж ФРН. Проте НПЧ, прояв найвищого інтернаціоналіз- ca:.te бонсІ,ні мілітаристи і реваншисти

Опатикались коиі, коні

ви Чехословаччини і водночас опорачи­

ти позицію

тичних краї·нах. <<Всі, кому дорогі ідеї че передоВИ:\І бастіоном імперіалlсшчно­ і спра·ва соціалізму, революційний про- го втручання у справи Чехословаччини . цес на нашій ллане11і і да.1ьше згурту- я нщо почитати заХІ~дно-німецьку пресу, вання і розшир~ння світового антиімпе-

дим!

Бі:гли, бk.ш кеші,

Грузли

на

атаку

запеклу

горнули

ний лад.

J!

(Уривок з «Повісті про Луку Юрrу»)

Ж

наш

ти

нас,

На •ворога

ТРАКТОРИСТ

,\\и

ряди!

Веди :нас, КотоВІський,

Юргу», поему «Сімнадцять», ·«Повість про ком­ брига та його матір», поезії «Брати», «Війна» та

нили зараз навколо Чехословаччини не­ бу;валу за силою і запеклістю кампанію нюшепів. Організатори цієї ~ брехні кампанії роблять все, щоб подати допо­ '\югу внутІРішнІій реанції в Чехословач­ чині, виправдати евоє втручання в спра­

>Іун.істичних і робітничих партій соціалістичних країн, прИІ:йінятий на цій зустр~чі спільний лист на адресу ЦR Roмуністачної партії Чехословаччини. Всі люди доброї волі з ве.1икою увагою стежать за становищем в Чехословаччині, де сили вну11р.ішньоі реакції з підтримкою сил міжнародного і'\шеріаліз~ІУ роз-

вже ідуть!

-

на~ш.

За

-

Пізніше поет надрукував .вірші, повісті та пое­

Та

ки Варшавсьної зустрічі делегацій Ro- пагандистсні\іі органи західних країн зчи­

«Сімнадцять»)

Чекай, Одесо,

ми ПJЮ героїзм червоноармійців: «Спогади моря­ ка», «Десять лfт», «Інвалід», «Повість про Луку

:'/оі

зараз немає, мабуть, системі, викликала оІІІравжній приступ В усьому світі куточка. де б не обговорювались ІІідсум- шаленства в таборі і•мперіалізму. Про­

(Уривок з поеми

моряка», «Спізнивсь».

р•озгромити

СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН

ВПЕРЕДІ

Наш земляк, поет Дмитро Іванович Чепурний, написав багато творів, в яких оспівав бійців та командирів Червоної Армії, безстрашних парти­ занів громадянської війни. Перші поезії Дмитра Чепурного про рідну Ар­ на .сторінках київських газет у мію з'явилися 1926 році: «Я їду в вагоні», «3 загону», еРозлука

ЗМІЦНЮВАТИ €ДНІСТЬ

на міжнародні теми

пІдсобнІ ,робітники,

пнлорамннки.

Ухати

N'Q 41

і м

;

мебльової фабрики автобусами

до

1.

t

• Дирекція.

Т

......-...._,. . . . . . .-...._,.........,..,_...,-·. . . . . .-....~......-...-.. . . . . ~...................... *

88 номер 1968 рік  

88 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you