Page 1

ПРОАєmaрі

,сІхкраlН. 6днайmеся!

Рік видання ХХІУ

МОГУТНЯ ХОДА СЕМИРІЧКИ

ВVДІВНИІС

ЦСУ про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР на

IІІУО031У

Орган

Броварського районного

комітету

Здійснюючи

тИitfне

Комуністичної

пипня

22

'*

рону.

1961

Ціна

Отже

2 ноп.

лі «~OBTeHЬ», молот пшениці,

наприклад, на­ яку збирають на

становить'nО 30В нинішньому році нікого не дивує, коли на вели­ ких площах намолочують по 1618 центнерів. Добриіі

врожай!

полягає

в

Завдання

тому,

щоб

за­

зібра­

пускаються

лена

ної організації роботи комбаАнів. вирішили

тання

це

скиртування

відділку

Партіііна (секретар т. Maгa€

соломи.

механізаторам

розгорнути

ще

змагання

ширше

на

честь

ХХІІ з'їзду КПРС і ХХІІ з'їзду Компартії України. Агітатори проводять бесІди, випускають в полІ

«Календар

трудової

слави»,

сигнали.

Секретар парторганізації радгоспу «ВеликодимерськиА» т. За­ болотний у листі до редакції пи­ ше:

«На збиранні хліба ми Bc~a­ новили громадськиА контроль. Цими днями провели рейд, учас·

ники якого виявили ряд недолІ­ ків у роботі комбаАнерІв, транс­

портуванні зерна. ДоБИЛИСЯ, ЩОб оргаиlзацlАиі недолІки, технІчні неполадки усунути. На площі, де _исокиА травостіА жита, бу­ ло

пущено

прямоточний

ком­

не

онов­

Тому

10.

тільки

липня

18

З-за

і

не

жита

зібрали

організаційних і

технічних причин комбайни часто' простоюють.

У

с.

колгоспі

«Червона

Гоголів,

процента

зібрано

від

Україна»,

тільки

Ilая. вних

ся.

М.

Агрегати

Мишкоріза,

І. Конончука, перевиконують

чіпннй

І.

П. ЛоДикуна,

Г. Тарана значно норми. А от ,при-

вах.

Перед у змаган,ні ведуть ко­ муністи. Так,колишній досвід-

чениА нець,

комбайнер що

Г.

іпрацював

Лебедишофером,

виявив бажання знову на час жнив сісти за кермо комбаііна.

Щозміни м.,

віи

перевиконує

ще

не

перекритиА

радгоспі,-намолотив нерів пшениці».

в

цент­

410

ри рільничих вих

жеlfН'Я ПЄІШЮГQ в Рal,ЩЛН'СЬЮOOliy Со­

ю'зі ве.'1ИКОТО цех'у

[10

ВИр'~б.нищт­

ВУ стале'ВIІІХ ТР'Уlб з заОСИClНИМ по­

ІфЯ'Г'ГЯМ. Цех ВИlГОТODЛЯТИJ)lе ДЛЯ нафТОІВОЇ, хі,мічн'ої і хаР1Ч0130Ї про-

мис.1>овості

сотні ТИСЯ''!

х,ром~ваНIfХ,

К1}И/ГИХ

ром .від

ОЦImiко.ВalНWХ

алюмінієм труб

метрів і

по.-

діамет­

до

108

мілі,метрів. Во­

ни в де<ся'llКИ

раз

д();вговічніші

19

проти звичайних

ста.'lевих тр,уб.

.1ів,

ШИ.10СЬ пого.'ІЇ'в'я Clвинеи і мець.

МУ пі'в:рі'Чічі МИlНlYlло.го j)(}KY на 4 мільйони 200 ТИJСЯЧ ЧОЛOlвіlК, Се­ р.е.~ня 'гр()ш (ХІІа за'j}OIоі'тна п.1а Та робі11НикіlВ

одії

Швріч.ниЙ

Шlан

вип~ску

проценти. П()j)і:ВНlІIНО з пер­

102

ШІ\ІМ ПЇ'врі'ч'Ч'ям МИНУ'.lаго року

00-

сят промис.1Ш~ОГОВI\ІJ)0'бнищтва 3бі.'1ЬШИВСіЯ на 8,4 ПРf)Цelнта. 3а перші два 3 ПО.то.вИIІІОЮ ро­ п,р()дукції

НЗJміча..'JОСЯ ВИРООИ1и за сеМИIj}і,Ч'ІІИМ

piot,:\

на

15

за цей пеП.lанoOOf.

ХХ" з'їзду КПРС, змагається за одержаННR

Не

випускають,:я

забезпечити

блаГОДУШНОСТІ.

всі

сили

з

кожним

чу

і

спрямувати

на збирання

втрат. Добитися,

днем

нарощувати

хліба

скиртувати

готовляти

ГОСПО-

профспілкові

засоби

продаж

швидко

і

повинні

і

грунт

щоб

під­

посіву

ози­

нашої честі,

ОіЗимі

урож'З;іі

,ВКJ1iIOчаючи

1961

товариші

механізатори, всі працівники со­ ціалістичних полів, відзнаqи­ ти пІдготовку до партіАних з'їз­ дів новими трудовими успіхами.

НОВИЙ ПОТУЖНИЙ К1\Р'ЄР з і'нЩі.ативи гірників С(жолов­ СЬіІю-Са]Jlба rи,ськОІІ1О гірниЧ'ООбага.qу: ,вальrН0О10 к()м,б;jнату на .пїВlн()чі Со­ ко'ловсыс.гоo 'РClдовищазалі:шоїру­

року),

стаIJ.ОВИ.'lИ 204 м,j.льиоои ге It1'арі:в.

З

(

('РіН~ВИХ 'ЮУ"lЬТУР · ВlКJIЮ'Ч1liЮЧи кУ'"

Б.Уір)WУ на 3~PHO П{)lВНОЇ е'ГИІГ.'JОС­

ті) Пl)lсія,но

123

мі"'1ЬЙ~НИ ге.к' та-

...___ .,.

ку

ВlIJЛро6УВЗ\IJИ

ша,хти 3 щ~зеМIІИ'М

руд н IІ'/ООм , як

споча:т:ку пер.е<ДІбача.l0СЬ п'рое,ктом. І

Це дасть мож.1Ивість на рік рані1//1"

IIa,!di ченого

СТРОІКУ 8'ltеСти в

е'К 'С' п.1уаrJIщію додаТКОl ві .пОТУЖНОС­ ті пі'.Щ.риемства ІІа 3,5 Mi.lbftO-

Пе'ршу ПРОДУКlцію 'Н'ОВИЙ цех ви- на то.нн металургійної си,ро,вини ,аСтЬ наlП'РИlКінці ць~гo року за pil\. (PATA~').

.\<lльше

пі;В>рїIЧЧЯ про успішсе'мирі'ЧIНОГО лі!]ІІ('іСЄ'Нillrя

І

rocnода,рства

Автомат регулюв рух комОайна

В

Автома'ТИЧНИЙ

колгоопі

регулювання

~.

П'РИСl1ріli

подачі

ддя

хлібної

маси в молота,рку самохідних зернових ком6аil'нів «СК·3" розробили вчені Y~paTHCbКOГO іІІаУ'Ково·,досліДНОfО ~нституту 'механі'зацИ та елeJ{llрифікації сільсыJ{,гоo господа,рства. З,а· стосу,в.ання авroмз,та дa€ змо· г~ ЗIІ'ач.но пі!дВIІЩwrи Щ8ИД'

ПОЛО'І'НО l'РЗJнспортера. Навіше·

КІсть

'Іа на ПОВИІй швид,кісн.иЙ тр.а,к·

ти

t тор «БєлаrруСЬ», жа·ТJ<а мчить

руху

агрегату,

ПФОДУ'КТИВіНість

процептів

10-12

збілl>ШН'

праці

на

і майже в

.,

Н3іД полем з швидкістю

кілометрів на годину. денна прОДУ'КТ'ІІІВнkть її-80-90 гек·

два раз.и знизити Вl1р,ати зер· на на розді,лыомуy зБИ'Рlа,нні

і

тарі'в.

вrрожа.ю.

• ,

14-17

'·-"'-"'--'''--·'-'''_'&'_~- · ''_·''_''-'~_А._Л_'''_

НА

чо..1Qвd!К.

і підви­ щен' ня ДQбробуту ра'дян(:ышгоo народу. (ТАРС).

«Ко.1ОС» механізатор,и П~ро.в. ського району нз СтаВРОПОЛ.rJі. У неї зовсім немає мmовил,а, а замість НЬОГО за 12 санти· метрів над ПЗ.т1ьця,ми 1'У'Г'О нз· тягнутий дріт. Ця С11ру'На ПВIд.· биває стеблз з,різа'IЮЇ пшЄ!н,и· ці. і КО.l0СКИ рівно лягають на

ПОЛЯ х

Попереду - dригада КОlунlста у соціаJlіcrrИ'Ч1Н~У З'магаНlні на чеlСТЬ на.С'І'УIІІ­

р

НОМ. Вона першою зarк~Н'ЧИJJIа зБИ1Рати ~ЗИlмі Пlа 3аlкрmureній площі. 3а 2-3 ~i бу1Де заСlКирп),ва­

й о

А

Н

в нолгоспах І

радгоспах

за станом на

20

c~g

.. Назви сі.1

КО.1госпів

~ІИ, П()дІ>і6нен,у маеу бео:mерервlНИМ пОТOlItОМ д(}с1'а:ВJIЯЮТЬ до 'І1ранше'Й щвтомаши:ни. 3arOТ()Вo'1eH() пона.д 3700 тОнн СОКОВИ'l'OГО кор,му. А, Винаренно,

робітник .

о

и()

.. :<

..

о" = .. ~

"><о·

",:!

u~~~

'" .

~~'8 ~ <.i=~O

"'Со

~ребухів, «Жовтень»

40,7 35,3

92,0

Лі11КИ, ім. Кал.j,ні.на

3і,3

За,вор.ичі,

30,1 28,9 23,S 13,9

Ротни, «БіЛЬШОВIІІК»

ім.

Юрова

Русз,нів, і-м. Сталіна Мокрець, ім.

і ·го Т,ра,вня

Гоголів, «Червона Ук,раі,на»

Як на збwра!Нlні 'врожаю, так і за,гот1в.1d кор­ мів ~руЖІІІО працюють робітники J)a..wI'()CiIIY «Семи­ поJJкі'всыRй>>.. ~J)iМ()ВIfЙ ЛlOOин1t()СЯТЬ 4 К~\tIбаlЙ­

ОО"

3~~

....

о" ..3

~c..

~ Q,- "

Пухівка, ім ВЗ''ГУri'на

БЕЗПЕРЕРВНИМ ПОТОКОМ

району

липня

=::S::a,

СамовїіМЗJНО праЦЮЮТЬ у ці дні к(}мбаяне'ри М. Шле'/ІіІОО і В. Гавриленко. Осо6лШ!0 вЩзна­

агроном КОЛI'OOJ1'У ім. Каліні'на.

4 _~

у

ІІа іСf)лома.

чивс\я В. В()РOlНИЙ, JlltИ'Й ~a 5 іЦПі'В зібrpa.1В ком­ бaiJro)( «ОК-З» lІр()ІЖЗ.й на 72 гeкma~ax. 3а рі­ WЄШJJiМ лpaвniи:НJI КОЛГОС!П. у і па1JlГl'ИlНIОЇ ()ргаlні­ з_і ЙОГО прї$IІЩЄ за.несtmо в «ItaлеНI~. р 1'РУ\довоі СЛ.\8И». А. Лаwнівсьна,

. ___. _.

ХІд Сільсьногосподарсьних роБІт

них П3іртИіних з'j::JJtїв rна'Й'Юріащих усшlХ'ів .дООи.'1аС1l рі.тЬЮfча бригада, очолеlfQКОМУНї.стОіМ П.Каба­

ДИ (Цілиннwй крз.й) п()чмо споруп­

ження Від~рит()го кар'єру заміс'ть І

про

Ha'Po.;JJHorO

НеЗІВичайну безлафетну жат,

процента.

ЕУ'.lЬТУР,

(пjд

П;lану,

ТІІ'

агрегат

працІ зросла

уСіІІі<хи в розвИ'І'ІКУ го.спо.~а~с'I'Ra. План

державі,

солому,

для

дарських

POКlY свіI,ЗJчать ний хі',1 викона/ІІНЯ

1961

Швидкісний зОираnьний І

. а.в В ПО!Ві:цомлеЮI1 ЦСУ Г(}Мриться ПJJО оільсько..го

пе]}шого

ЦЕ для ВАС, ТОВАРИШІ МЕХАНІЗАТОРИІ

ра1д'нар-

зда­

мих.

Справа

200

ПОТіужністю

.'.

д'

віl~Н8Jча-

за пo.rreре,]Нj,ми

мі.lьЙоні,в

218

ПіДСУ~8КIІ

(Фотохроніка ТАРС). Фото П. Федотов?

в 'сїівби Я'РМ к}"льт}'Р переВИ!КOIJIа1Ю. .. .... Пf)С\;ВIIl плоЩІ yc.IN. cl.1ьcыlwI'ooII--

гласність

КеРІВНИКИ

партійні

врожаю без

комуні·

В. А. Гріднєв за складан'ням ро· тора турбі'ни сяч кі.l0ват.

ТРУДОВО' ела-

~нива не~ерпля!ь зволікання,

дарств,

Ilеху

На фото : С.lюсарі роторної ді.1Ь· НИllі В. А. Мухін (зліва) та

ви», блискавки, сигнали, які б

організації

зва'НIiЯ

стано,ви.l0,

даІНИМИ,

n:раці.

.

5

.1енні,

ставши на трудову вахту ІІа честь

п.(}рівннно З пеJ)ШИIМ лї'вріч,чЯlММ.и-

присоромити тако-

«Календар

.

комбайно- , HY'.'1()ГQ року на З

рана, що жодного разу не був на площі, де працю€ причl'пниА

комбаli~.

,L.\'ЮІІ;роое1'РО·ВС Ь1ІtиіИ

ПрО';tyК'ТИВНlClГь

го керівника бригади, ЯК І. Та-

КОЛГОСПl

u

процен­

ве будівнwцт/!ІО. ПРO'fе і!шан пер­ ШOlГО півріччя по ,введеlННЮ .в дію Ж'И1'.10ВИХ БУ'Динкі,в, шкі.'1, лі'Ка, {)eIНЬ, дитячих дошкільниос за.кла­ дів та інших KY'.lbTYPHO-IІНtбутОІВИХ об'єкті,в НЄlДОВИlКонано. Насе.lення СРСР на 1 .1ИП!IЯ Ленінград. Колектив паротур6іll. ного цеху Металічного за,во,J,У, 1961 р11ку, ГI)ВОРИ1'Ь{~IЯ У лові'ДО<!d­

Не!дJ()ВИlКона~и

11: •

4

віти, Н(\!У'КИ, культу'ри. У не.'1ИКИХ Рf)З>МЇрах цій(:ню;ва­ лося ЖИ:г.l0ве і ,OYJ1bTYPHO-nООУТО­

СП'ЧНО ї

ПіВ]Уі"fНИЙ П.lан ,вщюбнищтва Лlюмие.'lОВОЇ пр()дукції в ціл{)м,у і

року на

у повіДО!l[Л~Нlні ЦСУ

про-

вик,онано на

1960

в галузі ЮТЬСя дальші у'спіхи транспо]11'У, TopгilВ,1i, на'j)OIДНОЇ ос­

продукції.

'dИС.l()ВОЇ продrylIщії

3біль­

ШИ.'1ась порівнян() з першим пів­

про­

незби'ра,ного мО­ ряду інши.х ВИДЇ'В

і

іС.'Іужбоощів, при

СКОРі)чен()му роОО,чом,у дн1,

продутщії Я

;юка,

бригади-

бригад налагодили

обслужування

агрегаТІВ,

-

ти.

., КИИ І М ожна б уло б цих неДОЛІКІВ не допустити? Безумовно. не-І ,ГОCIIJИ.

добре

yCTa'l1K)' ва.ННЯ.

раіХу.нок і!(()іШтіВ,ВИlд!їлених ,за дер­

чис.1і корів

річчю!

u

обхідно, щоб, зокрема,

і

мі.'1ЬИОн:а го..1і,в. Значно збі.ть­

тому

є'нергії, ВИiдlобуткунафти, вугі.1.1Я, за,:ІЇ'3110Ї])уди, вироt}ниц1',ЦУ мінерадьних J1(}~ив, тка'Нин, ме,б­

но.

Партійним ;з'ї;здам-гідну ;зустріч На НіЮОШ)ЛЬСЬ'К()МУ ШщенlНОтру.6ном;уз'з.вцщї ЛO"lалося caтo~~д­

1,7

м1лЬЙOlНа го­

Обснг капітальних ,Вк.lа:день за

У

годин, В. Бреус пла,н А1)хаlнlгелыькиІй,' Тюме,н'сь­

••••• ДОВГОВІЧНІ ТРУБИ

машин

2,8

на

лів,

неправ~льно вІдрегулював моло- кий, Комі, ЧещюіlJlСЬіІШЙ, Вмотильнии агрегат - дробилося зер- г~дсь'кий, Кір{)вськии, Алта'Й'сь-

нор­

а в один із днів установив

рекорд,

36і,'1ЬШИЛОСЬ на

Д}чщії \rашино6уцу,ваlННЯ, е.lектро­

ра І. Іваницького «С-4» теж про- тю IрщцнаРГ()lСіІIiїlВ.

ДОПОмогли

інших

ме!\'алі,в -і

тояв близько І О rоднн, бо не продукціі пеРЄіВИКOlнаlНИЙ BcilМa прибув трактор, з вини комбаііне- СОІООНИМИ j)eCIIJ'}'1бmIІШIМИ і бiw1ьmiс­

змагаllНЯ, боротися 3 недоліками.

комбаіінерів та

ВИ1дів КОЛЬ()ІЮВИХ

комбайн 19 липня прос- З баl/'атьох наЙ'ва:жЛИJвіnшх виro~

стояв декілька

гато інших сі'льсыt)J'о.ffi{)да,})ськихx

багатьо'Х

пр.ООІИ'С ДоОІЮЇ

по-

3а кожиим агрегатом закріп­ лено політорганізатора. Щодня випуска€ться бюлетень про хід механізаторів, зайнятих на жни­

ництву чавуну ,ста·.'1і,

мільярдів ка'Р1бованців більше, ніж

комбаАнів

12

БеI1И'ІИЇ ро,гатої ху­ д{)би , в ~олгоспах і Р3',\іГОClIIах

промислооо'і і по вироб­

і І ки семирічки в КІраїні ,вироолено

байн.

змагання

річчя по ВJШIУСКУ ПРОiliукції в цілому

зати, що

всі

тwсятчі жа.'ООК. РЯ;,l/jКООНіХ і ба­

32

ку ПClго.тів'я

ЮOlВО ВИlКонали план пе<рш(}[о пів­

10,5

озимих

7,4 мільйона ге"та'рів Зи'Ч:НиХ Щ,\ІІІНІІІЦJIIХ, 43 тwсячі :ваIН­ більше, ніж у МИНУЛОМУ році. l'ажни..х а!ll'ООм()білів, 31 тwояЧІУ п.орі,вняно з 1 .'ІИПН;Я 1960 ро­ зеprновиос е&Мqхі~и:х ~аlЙJнів,

пра:цівники. Л'J}Омисловості д(}сТ])о.-

ярих зернобобових. Не можна скагано працюють. І

організація відділка Богачевський ) допо­

блискавки,

,наочна агітація.

за станом на

раДl'ОСПУ «Бобрицький». З пер­ ших днів тут запровадили групо­ ву роботу комбайнів. Результа­ ти ВlДрадиі: організовано вза€модопомогу, ліквідовано простої, меншою кількістю автомашин, ніж раніше, встигають пере.возити зерно. Різко зріс виробіток кожного комбаЙ,на. Одночасне збирання хліба на великих пло­ щах дало можливість краще на­ лагодити

органі­

дивно, що з 230 гектарів

важливе пи­

на жердівському

партіЙ.ні

ко) намітило хороші заходи ро­ БОТIІ серед робітників на час збирання врожаю. Але Їх не ви­ конують. Не видно біля ком­ байнів політорганізаторів, не ви­

ти Аого без втрат. А це, впер­ шу чергу, залежить від правиль­ Вірно

окремі

зації, які саме в цей відповідаль­ ний час послабили агітаціАно-ма­ сову роботу серед людей, що працюють в полі. Новообране бю­ ро парторганізацІї руднянськоrо відділка (секретар т. Онопрієн­

264 гектарах, 32 центнери.

раз

там, де по-справжньому

Однак

RaiC'Iry'IIКом,}",ніетичн(}ї

рі,в, або ІІа

ЖaJВни.м П.'l·ано.'d, стаlН'ОІВИІВ 1,2,2 Тривало дальше змоцнен' ня ма­ ,міЛЬJl'Pда ка'рrбооа. нщів і зріс по­ теріа:П>IJI.о."'l'ехнічної ба:зи ко..1гос­ рі'вня, но. З перши:м пі,вріччJI!М ми­ пrв і РШJWОСПЇВ. Сі.1ЬСЬКОМУ госпо­ нулого РО. К'У на 8 процеlllтів. Ha,po~. Чисельність рооі1ників і С.1УЖ­ у повіцо'млен:нt цеі н .тр'алыюоo дарству в першому півріччі по.с­ статистичного уnрав,ті'lИІЯ ІПРИ Ра'ді таlШе.но 87 1ИС'Jlчтра,КТf)р'ів у фі­ б()\ВlЦів У Ha'j)'OIДIIOMy 1'0СП{);Дlaрстві 0------ СРСР була більша, ніж у ООJ}ШО­ МініСl' рі'в СРСР ГОВО· РИТЬС'Я, що ------о

організована робота з людьми, швидко подолаються недоліки.

радісні вісті про дорідний врожаА зернових. У требухівській арті­

честь

Н!о.го ХХПз'їЗl)У

ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕРЕБІйНУ РОБОТУ КОМБАЙНІВ На повниА хід розгорнулися жнива третього року семирічки. З колгоспів і радгоспів надходять

3.'dаТ'а,Н!НЯ ІНа

lI'а1Yl'ЇЇ, трудящі РЩJ;ЯН1 СЬКо.іГо. Оою­ зу Д~б.и.'1ИС1Я в мину.10Му піlвріttчі 1961 J}OKy НОІВИХ ,)"reпіхtв у роо­ ВИ'l1КУ економііКИ, піl~не'С'енні до'б­ роб'У'ТУ і KyJbTYJ}HOrO рі.в.ня ЖИ1'ТЯ

Київської області' Субота,

плану, ПОС1'alвле­

ні ХХlз'ї'зДом ІШіРС, і в.клю­ чившись У всеЩliJЩl/jне соціаліс­

партії України та районної Ради депута'rів трудящих

16 88 (2149) ""

гра Нiдil(}3Hi ЗМЩМІ­

НЯ Се<М'lфї,чнОІГо.

ріК за перше півріччя

1961

Назви

радгоспів

Імені

Щорса

іО.5

«Зоря»

57,9 51,6

«Семиполківський»

35,6

«Бобрицький»

33,1 32.1 30,4 31,8

«Богданівський" «8еликодимерський" По

раАону

"Оо

:о: Q. ...

о

.. '" 96,8

81,4 50,3 53,2 60,0 50,9 100,0 58,0 81,2 98,5 81,6 58,і

75,4 76,4


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

Субота. 22 пипня 1961 року.

На честь наступних партійних з'їздів, Виконати

МОСКВИЧІ ПОЧАЛИ -

І

ПРОДОВЖУЮТЬ ВСІ

наказ комуністів і Звітна довов/дь секретаря парт­

овочів державі. Дещо підвищилася продуктивність ХУДGби. І Проте як довов/дач, так і комун істи більше звертали увагу на недоліки. Адже майже по. ' всіх, показниках

Gдне

господарство посідає

із Gстанніх місць в районі.

Якщо на

в~азували

руднянському відділку,

БІльш-менш

во.ни,. кукурудза заДОВІЛЬНОМу

~

стаНІ,

на бо.гданівсько.му, яким керує

призвело

дО

!;

ЩОБ ОДЯГ ОКО МИЛУВАВ

Mt\Hi, як постачаoJJыіку,' часте ДОВОДИТЬСЯ бувати в мага­ вироби,

одя'гатися .

H~, що ВШ'отовляють таку ж продукцію,

Несучи трудову

ВСе

зростаючий

вахту ІІа честь

:на

Інеї .

ХХ" з 'ЇЗДV КПРС і ХХІІ

з'їзду КП України, колектив успішно ВИЮ:)/Іав віВlрічний план ІІа 101,6, а червнеВИЙ ' -liа 100,4 процента . збі .1ыllласяя кількість виробів, що прийнята

У своїй роботі 'колектив рі'ВlНЯ€ТЬСЯ на свої маяки-БРИГа­ ної вишивки . д,руж'ни.й колекТИВ Зllачно перевик,:JНiУЄ

зміІнні

норми, до-бивається

якості

високих результатів у

поліпшен:н,і

· •

продукціі, підвищує свій політи'чний і зага.lь-ноосвітн-ЇЙ рі­ вень, юваліфікацію . Зaa<J1НК москвичів про розгорта,ння боротьби з а ВИТОТОВ,.1ен­ НЯ наЙКірашої продукції в світі, за честь фабірично-:заводсь­ кої ма,рки зна,йшов Г<lIРЯЧУ підтримку і 'на нашій фабриці . За~аз \ВеСЬ колеК1)~В п'ра'Цюєнад ТИІМ, щоб наші ви,роби були красиві, добротні і наЙдовше мОжна було їХ ·НОСИТИ . Робіт­

ниці за ПРlfкла1!tQМ москвичів

записал'и в своє зобов' язанн'я

новий ПУНКТ:ВИlпускати ВРОДУ1Кцію тільки першим СОіртом. М. , Краснощок , С :lужбовець . На фото : заві,дуюч<! вир:>бництвом Софія A~lд;pii&Ha

РОЖКО

(З_1Ї'ва)

і

JCу.J.ож,нИ'ця

Ва,1ен,тина

І ванівна

Нестеренко

огля,n,ають художні виро(\и .

Фото М

Ландо .

.... " • .•• " • ••• ".' •• " . І .".' 1.1.• , І. І ' . " .".' І.' І . ' І .".' 1.".11.1 1.1 1.'1. " . ' І . " • . ' • .1. ' '. ',. ,І . ' 1. " . ,1 .11. 11.1 '.".1'-" •

~.~._

....

"~y

.....

~,,

....

~y

......

,.~~._.~_

.......... , _ ....

~

__

.~

_ _

Свято національного відродження Польщі

по ШЛЯХУ СОЦІАЛІЗМУ ди-це період самовідда,ної пра­ ці робі11НИ1ЧОГО К,lасу і всіх тру ­

.розго~жулось будіВIІІIЦТ-ВО нових' жите.l, лікарень , шкіл. здравнJИЦЬ і будинків віДПОЧИIІКУ. Нові ГРa.fщіозні завдання в РОЗ'ВIПI\У екон-о-мі,ки і культу:ри Польщі пост.аВ;1ені в п'яти:ріЧ'IІОМУ

ДЯЩНХ Польщі по ліквідації' з'руй­ Hy~aHЬ і відст.а.тості, роки будї-в­

піта.lьні

років йде по шляху соціа­ лізму п-ольський lІа,рОД, керований Польською ·об'єднаною робіт,ни­ чою партією . Роки н.а.род:ної .вла­

17

НИЦТВа

нового

ОСlЮDною

життя. .

.1анкою

соці а .lіСТlIЧ·

них перетворень б ула індустріа­ лізація. країни. СТВОРИВШИ свою п,ромисловіСть, ПО,1ьща з краі ­ ни а,г,рарної перетВОР'lІлася в ін· дус'!!ріалЬ/Но-аnрарну . Обсяг пр о · МИСЛQБOговиробництва порівняно з ДОВОЄННИМ

7,5

ч·асом

збі .1ЬШИ,ВСЯ

в

раза.

Внeroло

сві, й

вклад

уроз,вито,к

народного господарства Польші j трудове сел'Я'НCТlВо. СГГИlPаючнсь на довомогу робітни.чого класу і д~ржави, селЯНIИ збільшили сіль­ ськогоолодарсьхе виробництво на 20 з лишком проце;1тів. Особли,во велwких успіхі,в добили'СЯ держа:в­ ні земелl>l~і господарства. Значні досягнення вольського

іНароду в г,а.пузі

ку.1ЬТУIРИ . ЯіКЩО

до війни більш я,к мільйон залишалися пер

поза

загальним

шко.~ою,

навчанням

дітей то

те­

ОХОП.1е­

но все молоде ПОКО.1j,ннв.. Ви.росла також сітка вищих і середніх уч­ бових закладів . Успішний розвиток промисловості і сіЛЬСI>КОГО господа ,рства за­ безпечили значне підвищен,ня до­

бробуту

трудящих .

В республіці

пл,а'ні

На

цибулю виділили абиякі.

огірків

виробництво

розширило

м'яса,

площі

і

молока,

під просап-

гектарів

можливість

достроково

ви-

ко.нати віврічний план державних заГGтівель цих

відно.

'nРGдуктів

на 105 і

Добре

збирають,

процентів.

108

вродила

віДПG-

озимина,

дозрівають ярі

яку

куль-

1 .1 0ТИХ ,

ність, особливо на жнивах_ Чому

по.ганиА врожай

і

кукурудзи.

п'яти.річчям . н,ання цього

І!і.меться

на

з

страції, виконанням намічених ор-

насіння

ро.змо.в З

заРGбили

в

початку сівби

куку-

рудзи, а все ж квадрати не виliшли

'"~айже

на

300

гектарах

• І

тільки завдяки самовідданій пра-

ці ро.бітниць,

трати

ціно.ю велико.ї З8-

ручної праці

виправляють-

ся неДGліки механізаТGрів. Комуністи наводили

фаКТІВ

і

ряд

ін-

нерозпорядливості.

.

до.ВIЛЬНG

ПРGВо.диться

сило.суван­

ганізаціАНG-технічних захо.дів. Щеня, скиртування озимої соломиторік створили комісії партійноУсіх цих промахів могло б і

обробляли просавні вручну, г? контролю, але ними фактично І не бути при активній роботі комібезперечно., підвиши- НІхто. не керував, бо секретаР ' А' .

з-за

чого.,

ться СGбівартість про.дукції.

т. Бондар тривалиА час перебу- СІ

парпЙно.го._ КGНТРОЛЮ, ПlДкрес-

стаиову перетво.рити в життя . КОлишній склад партбюро і секре­ тар не добилися., щоб намічені ор­ ганізаційно-технічні заХGДИ були виконані_ В гарячий час польових РGбіт по.слабили ,контро.ль над гос­ подарською діяльністю адміністра­ ції_ Соціалістично.му змаганню не надано. гласності, нерегулярно. під­ водилися підсумки. не видно і на до.шці показників, хто. йде ПGпере­

ду' хто відстає . Не оновлювалася СВGєчасио. і наочна агітація. У рішенні зБGрів накреслені за­ ходи

по

усуненню

вказаиих

недо­

ліків. Ново.обраНGМУ бюро. (секре­ тар т. Фіолетов) потрібно якнай­ швидше виконати наказ КGмуністів. П. КУДlН, член КПРс. ~y_

••

_.~_,_

._

. ,_у_.,_.

В день С.lаві lИХ сіМШI}lllЯТIІХ ро· ПОо1ЬСI>КОЇ

Народ.ної

.ІАСКАВ0 ПРОСИМО

В МІСТО-ГЕРОЙ! Се)}.ед чи.С.lенни.х визнач,ни.х "ісць hи.єва приве)Yl'<l Є увагу l !ід­ СКЦ

ма.1ЬОВНИJ'IИ!Х

зе'деНИIХ

те-

ра·с , що. С'Пускаються з ВУ'.1Иці ЖО<Вl'невої реlRQ.lюції до. пдо.щj Калініна _ Особ .ШВо. Пrр,е 'крас,ниrЙ

Рес ·

публіки трудящі Радянсь,кої У,країШI Ш.1ЮТЬ овій палкий братер-

І QСЬ тут, на наlЙJвwщій П,lо.­ щщщі цеН'І1р'аЛblНОЇ ча/стини міста, виб'рали kИЇ'ВСЬкі архіт'е,'К'і'О:j)И ;міс­ I~e ддя СIІ](Фу>;J:женIНЯ lНаЙlбільшо.ГQ

в j}e'сп,}'6.1іці ,нОВО, ГQ ГО1'елю. Уже ве.ЛИ'LНИrЙ ВІС 1МІН аl;JjЦ.llТИ­

зведе.!Ю

цей КУlо.ЧО<I\ СТО.lиці ~'країни те­ повеj}Х«ЩИЙ 6уДИН~ j QбдиIЦЬ(}ВіаНИЙ ке:jJaL'ІЇіКОЮ, Л'))Qва­ пер, в пору бе :mерер.внО'Го. цві­ 6'дї.дОРQже:ВQЮ тіНIІЯ ве.1и.КОГ' Q ро'за: рія, що. ,РQЗ­ ~яться вн'ут[)ішні Q!І1Q' [)Щ1ІіЖУ'БаЛЬ­ місяців І\ИНУВС Я на його. nШ'Р'(ЖИХ t'хипах. ні РОІБО'Ги . Через кілька ~_

с ,' юваччнну.

готе.%

І

ЗМІЦнення

ський привіт польсько м\' народові І СТІІЧ,ІІОГО

могут'нього

, (щіал і­

TilVOpV.

МОВ.1ен,ня

ДО

ла:!tу .

на ~и:го:rQвдення

гдаl3У­

рО>ваНИХ Qб.'1ицьо&увадьни'Х плит, в ПQльщі на ОС'В'ЇТДЮвa:JlЬ1lIУ дю~(інесцеНТНIУ арматуру. В го.­

телі

СТВDРЮЄ'і'ЬС,я

чаlС'НИХ

КО' ~IПJfеіКС СIУ­

к()мунаЛЬНQ-tI!о!б'УТ(}ВИХ

і

КУ.шrурних ВИГЩ. 30KPe>'da, ;Д,lЯ І зв'язку 3 Моск,во.ю і ЛенінграДQМ УС1'аlКОВУ€ТЬ С Я

Готе.1Ь

те.lефОIl.

ІІа

проти п.1Qщі

зе.lе,ІІИХ

тР[>асах

Jia.liHi,Ha -

ле Є,1И­

ІІа НОВа б}~;J:О'ВІа таКІОГО

'типу 11 СТQ:ІИці ~r краї'ни. Юдь.ка днів ТQ­

piBellb' іll!l:УС'і'ріаль~юго

му прwйняв першИL'( прИЇЩЖИ'Х mJIВИЙ ГО'Ге>ЛЬ « 3QЛQТИЙ ,КQЛQС» , зБУ,ДОБаIНИЙ ,на піщенніІЙ ОКОЛИ1Цl міС'l1а,не,далековіlllJ Виставки пе­

дяки тому. шо ПОЛЬСЬ1<а Народ­ ІІа Республіка є членом вели.кої сім ' ї соціалістичних країн, які

р: е 'д'ОВОГQ щс:ві' ::І}' в нарщному ГQС­ подаРС"І1ві ~Tк.paїIН:Cb'KQЇ РСР. Він розрахова,ний майже на 1200 чо­ .'IOIBtK. В розпа.lіроБQТИ по. спо­

подають їй всебічну бр,атерську допомогу . Досить сказа,ти. що 70 процентів промис.l0ВИ,Х об 'єК!Ті,в, ЩО діють тевер в кр,аїні, відбудо­ вано і збvдовано з допомогою со­

'jJ}1дженню

п.l0щі

РаД,Я>НСЬNИЙ

Сою з поставляв і воста,в.1ЯЄ Поль­

ду «дРУЖба » . по якому нафта з СРСР піде в ПО.1ЬШУ, Німецьку

стане

В спор,уджен:ні пnелю б-еруть і 6аЖ:JЮ1' Ь йом у НОВИХ уопіхі,в у участь не тільки віТЧИ3llfяні пі,д­ будівництві coцia.licТlI'lHOfO сусПРИЄ'МIС'Гва, а',lе іі пі:ДПРИGмст:ва пі .1ьства , IJ БОРОТl>Бі за мир і зару6і' ЖIНІІ'Х КlраїіН . В ЧеlХ()сл:о;вач­ . ' друЖбу між народами. з а ЄДНІсть чині, .на,приКЛЩ:J" ВИКОRУеться за­

МИ,НУ.1ИМ

щ і різне устаткування і з алізну руду, з допомогою нашої краї, н и споруджено мета.~,у:рriЙниЙ комбі­ нат імені В. [. Леніна в Новій Гуті . Виявом дедалі міцніючих зв ' язків н а родів соціа .lіСТИЧIІИХ країн є буді~ни'Цтво нафтопрово­

І. МИХАRЛЕНКО.

Листи з столиці Радянської України

_. _. . _. ._--- . - .._. ._. .--.. _. . _. _..,

ДемокраТIІ.Ц'Н У Рес.nублік v і Чех()-

КОВНН

КGМУНісти, '••- - - -

В результаті вико­ П .lанv ще вище від­

краін .

СЯ

Ж

розви'і'КУ Польщі. піДВИЩIІТЬСЯ ЖІПТЄВИЙ рівень населення. Ве .lичезні успіХІІ. J.ОСЯ!1нуті по­ льським IЦРОДО.м в 6уді'ВНИІ.І.Т,в,і Н О ВОГО ЖИТТЯ , стали можливі зав ­

ці · а л істич,іих

ТGГо. і

під час РGздіЛЬНGГо. збирання 5' Та наслідки були б набагато нива в ПGВНо.му розпалі , а КGМжаток за тиждень скосили лише кращі, КGЛИ б партійна о.рганіза- байни та інші збиральні машини 50 гектарів о.зимих? Чому КGМ- ція повніше використовувала б простоюють через технічиі непобайни вростоюють? Про це меха- надане ЇЙ право КОНТРOJlю над . ГОСПGдарською діяльністю адміні- ладки, неоргаНlЗGваність. Неза-

ПІроцента

53.2

порівня,но

до.

ших

1961 1965 роки. Ка ~К.1адення в IlаРОДllе І

~ бо

схо-

ЖGсті, а СТОЛGво.ГG буряка-лише

оснашений техніКGЮ, але во.на ви-І тури_ На біЛЬШGсті ПЛGЩ буде не-

користо.вується не на повну потуж-

ГОСВОДйРСТВО респуб .lіки за п'яти­ річк у СТйНОВИТII' МУТh 624 мі.1ЬЯРДIІ бі .ll,ше

Насіння

мало 76 процентів

ними культурами. Уже є на 100 56. норму ж висіву не збільшили,

ЕТАПІ». Але наша па1!то.рганіза- і не дивно, ГGВОРИЛИ ція не все зробила, щоб 'цю на-

першим сортом .

ду кому,ніСТИЧ1l0Ї праці члена КПРС М. Сахн() з цеху м.аШИIН­

зації п. Бо.ндар, значно збільши-

ло

«ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІІ ВИ- вав на навчанні, 'а Йо.го. заступ- лювали КОМУНІсти. РОБНИЦТВА, _ зазнача8 ,М. С. ники Т_ Хавро і О. Геря та і 11 На зборах обрано новий .склад Хрущов, _ ЦЕ ВЕЛИКА ЧАСТ- ціЛGМУ бюро. жо.ДНGГG разу не за- комісій партійного. контролю, до. КА BCI€I НАШОІ IДЕОЛОГlЧ- слухали звіт про їхню роботу, і яких ввійшли наliбільш активні НОІ РОБОТИ НА СУЧАСНОМУ вони фактично. розпалися_ Тому-то комуністи .

прагнуть ЯЮlайп'ОВ­

попит населеННIЯ

затрачати

в даний період радгосп добре

ли •

Краси-

лівці ПG-справжньому бо.РGЛИСЯ за вирощування ранніх ово.чів, а в І(няжичах керуючий відділком М. Касян і секретар парторгані­ зації О . Геря пло.щі під моркву і

на прополці багато роБОЧGЇ сили .

нових прополочних машини, але їх тривалий час не ВИКGРИСТGВУВ8-

Робітник!! нашої фабрики , вк і інших підприємств Ук' раї­ Н1ше за1!tОВОЛblНкrги

що

нік В . Кеуш у своєму виступі кїчо.го не сказав. У радгоспі є 2

жіночі ООіроч­

ки, блУЗИ та іншу продукцію, Я'ка відома далеко за меж'ами нашого району_ Попит 'на неї ЩQра'зу зростає, та і не ДЩ!'НQ: наШІ 'Р<l<дянські люди, ЯІкі успішно розторнутим фронтом про­ .Ц;овжують будувати комуні з м, живуть за:МОЖIНО і бажають із

того,

ділянках не вийшли

квадрати, і довелося і

відповідь самі комуністи .

гаНlзаЦl1 колектив радгоспу все ширше РGзгортає соціалістичне змагання на честь партійних з'їздів_ Наше господарство, зазначив У звіті секретар партіЙНGЇ о.ргані-

дало

нізаторів

;

Чо.му красилівський відділок здав понад завдання більше 13 тонн ранніх овочів , а княжицький виконав план лише на 87,7 процента? На це питання дали

ної культури запізнилися . Послаб-

ІІа Gкремих

_ J І'

що. в нас було. і зараз € багато недолІКІВ, які залишаються воза уваго.ю парто.рганізації.

т. Цьомка, з о.БРGБіТКGМ цієї цін-

• лення ко.НТрGЛЮ за РGБGТGЮ меха-

смаком

"

угідь по 17 центнерів грунт глибоко. Зиачні площі до­ м 'яса і 175 центнерів МGлока_ Це велося пересівати. Багато точило­

1'0

наШОI л,11ЖIВСI;КОI фаБРИIКИ-ВИШИТ'Ї чоловічі і

11'

партійних зборах

Gрганізації раДГGСПу «Бо.гданівсьЗа час, що . минув після. звітно.кий» була насичена багатьма виборних зборів, партійна орга• прикладами, l(ифРGВИМИ даними нізація радгоспу ім, Щорса ЗРGС· про. те, як колектив під керівниц- ла, зміцніла. Із 72 комуиістів, які , ТВ ом партійної організації боре- на обліку, більшість зайнята безться за вико.нання рішень січне- ПGсередньо в різних галузях го.свих Пленумів ЦК КПРС і ЦК подарства, посідає авангардну Компартії України_ До.строково РGЛЬ у ВИРGбництві. • вико.наНG піврічний план по здачі ~iд ~.~рівництвом партіifНGЇ орі

ЗlІна,х.! д~ продак:гь верхній одяг. особливо художні

Посилити роботу комісій партійного контролю

На звІтно-виборних

ще

ОДНQ'ГО

Ста.lі.на.

готе.1Ю

!ііІ

Введення,в el\-

Польська Народн.а Республіка. Не:lважаючи на ная,вн, іст·ь сиро­

ВИН'НОї. бази, передвоеН'На ПОЛЬШіі не мала своєї хімічної промис­ .10BOCTI. В умовах Ніародної В.1ади хіміЧНа 11ромисловість стала од­ .. ією з провідних гал,узей .еКОНО\lіки . ВирОС-1И гіганти хімії в Ос,вєн­ німі, Кен,дзежи'ні, Б .1яхув'ні , Гож у ві , Ві.зуві, Янково та інших міс­ тах. За остан'Н; 15 рокі,в в!!пvск хімічної ПРОДV'кції зріс бі.1ЬШЯ.К в

11

ра з ів.

На фото :

ве _1ИКИЙ ФОТО

коксохіміЧf1I1Й ПО .1ЬСI>КОГО

ко мбінат

\' Б.lяхувні .

Ilентрального

ф ')Т()агеНТСТВ<t .

з

ПQ.•І0ВИ'НUЮ

ЇіЩЖIІХ,

ІЖЗИ

ніж це

fiі .lьше

~f()жна

при-

аРQ(ІIНIІ

тепер.

.1aCl\aBU ПР, Q,ЮІО, ;10 рм і ГQсті,

в 'liC'fQ-герои! В. Аврашов.


Субота,

пипня

22

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

року.

1961

3

НІ\ ЗБИРІ\ННІ ХЛІБІВ ВИКОРИСТОВУВАТи r

кожну СПРИЯТЛИВ)' rоДину,

ВЕСТИ БОРОТЬБУ

ВЕДЕМО РОБОТИ

~0,10ра'ДСІ>КИЙ Ж'УіК :на~вича;й- ' ме·трі' в, .на бока;х В3ЩОІВіЖ тіда ма­ но

, ; ;

МАШИНА В УМІЛИХ РУКАХ

t

КОМПЛЕКСНО

ВТР АТАМИ

3

:

t ,• .•

ся вро'бо'т'У. На

.них

Пеrpe-HIКо,

п~ацюють

Які,в Нестр:оє­

Іван Хамбір, ГрИ'го~ій Кос­ Тюк та Іван Рябий. Вони 3~lа'гаю­ ться ~liil\ собою за те, хто більше збе~ х;ті,ба яа віДIВ'еiJ,еllій ділянці .

за'безпечує

JЮl00ті.

певний

УРОil\ай

жита

оБМО.1(;чено з валкіs на та' рах .

Itрі')!

цього,

успіх

в

і ЯЧlМеню

130 гек-

f

ПОlшали 03И-

яку в міру виСИ'ха'ння ()І(}МО'.ТОчуЮIО. Beдe~IO т'акож збира!llНЯ Х.тіба ,на пряме комбаЙll'У 1ванн,я, На части!ні п.l0щі,~е обlмо;то;

ТК.ТИ х:rі;б раніше, С1Киртуємо со.том')'. ПрацЮЮТЬ ;1!ві траIКТОРНИ,Х і ТРИ кінних ~о.токуші. СК.'Іщ:rати

соп'ому

Вирішено

();('Н'У

ски,рту

50 ге к'та'рі в, а Іна полах площею \' 80--90 Г~KTapi'B - дві. Це

;j

J ;J<aп,обіil\итьВ"грата,м ГРУ' БО'го к()рМУ. З метою Ш'ВИlllкоrо і Яlкі,сlНОro

прове Дення СКИРТУ'ванн:я ВИ!.1а,м l'имеТІ>СЯ 5 ПР{)Іценті,в со'ломи колгошника'м, які ;Ja;йняті на цій ро-

боті

Своєчаена

.

ОЧИС1 ,ка

t

• :

ю~н)' У Л{)lКОСИ на 150 ге·К'І'арах,

ПО:J,І'В

.

вщ

,•

*

• f

,*

на ПОІВНИ:Й

ХІІ,]; ве,сти

ПЇiДrОТОR'Ку ГРУНТ'У для сіRби ози~IИНи. М. Нособпик, :Jаступни'к

i~eHi с.

годови

КО.1ГОСПУ

Сталін".

Русанів.

байни. Озимина ,вродила добре, пшениці буде до 30 центнерів з

reKTa:!Sa.

Наполегливо

трудяться

комбайнер Петро Лось і ланковІ Тетяна Шевель та Галина Рудеш­ ко, які скиртують солому. Меха­ нІзатори пильно стежать за тим, щоб зрІз стерні був низьким, доо­ ре вимоJiочувалось зерно, сумлІн­ но виконують свої обов'язки кол­ госпницІ. Безперебійно працюють маши­ ни Миколи МишкорІза, Івана- ' Ди­ куна, ГригорІя Тарана та Івана Конончука. Комбайнери змагаю­ ться за високий виробіток, і кож­ ного дня збільшуеться ,площа, на якій зібрано врожай. За підрахунками колгосп ,вже повинен був зібрати щонайменше 600 гектарів хлібів, однак зробле­ но наполовину менше. Ось причи­ на відставання: артіль з великим запізненням включилася у жни­ ва,

з-за

нерозпорядливості

окре­

мих бригадирів і водіїв комбайни використовуються не на повну

по·

тужність. Мають місце також фак­ ти, коли машини ламаються і на· довго виходять з ладу. Так, в тре· тіА тракториіА бригаді причіпний комбайн 19 липня до 10 годин не працював тільки тому, що бри­ гадир Микола Мишкоріз не нап­ равив

lрактора

Або

ще таке.

до

машини.

Комбайнер

Іван

Іван Таран.

Він не

цікавить­

машнни,

чи

СВОЕчасно

доставля­

ге<кта'ра

MOil\e

ру,

посііві'в

картоплі. Коло­ лоді па,г~нцj ,картопл.я;н.ого ~уща,

~y,K дуже р:у,х;lИВИЙ. і

пере-МIЩYlБаТИСЬ mд час В1Т-

.

теЧІЯМи

.

РІЧОК,

.

)'С1!ма

ВWД;аIМИ

30вНіш'ні ознани копорадського

жука.

До'вжина

д,оро~лоrо

шкід-

ни;ка б.1ИЗЬЮО ОіД;!юrосанти"етра, ширина {)Івальної

6-7 мілLме'Іlрів. фОРМИ,~еір'ХУ

Ті.10 опукле,

ЛРИ'ЗIЮДКГЬ

до

загибе,ті

вро­

жу,ка, колгоепниrка'м,

робі:l'никам,

СЛУ'ЖQОI8ЩЯМ, ІкерїІВіНи'ка,м всіх кол­ Г{)ІСПЇВ і ,рацгоспі,в потріfu!о ВіЖИТИ ЗaJXоці'в до сооечасIliOlГО иоговиJI1В­ лення

т'а

знищення.

ДЛЯ

Ц,ЬОГО

cыo~oo жука, й()rо .1ИЧllilЮк та яй­

*

.'!а. На пере<;щіIЙ спинці є 11 чор­ них л.тm різної фо}}ми і величи-

це-к:лщдки

*

; ; • ' • ,

* * * * *• ,

І

І

завжди порадить, ви'конати бу .1ь,як,у

Тепер у ра'д.госпі збільшилась кілІ>К~СТЬ комбаЙlfі~" Тому змен.шl'.•10СЬ завда,НIНЯ на кожен комбаин Але Анд,рlИ Соф­ РОIЮВlfЧ бореться за те, Щl)б нинішнього літа ~ібра:ти оз~мих і

яри'х .зернових та

r iK ,

Цього

боті

ЯК

І

то­

він досягне ЗЗВДЯI<И TO~Y. що допо~агатиме

зер,иобобсвих

в

ро­

менш дос'відчеНИ~1

].

культур СТIЛblКИ,

почав

збирати

Хfіб і

вглків,

ПИ.1ЬНО

стежить за ти'м, чи

не за.1ИШНЛОСЯ зерно

фото;

комба, Й'нер

з валків .

д.

С.

К'ОЛГuClIlУ

ДО

16 "ілі-

т~,ба

помістИ'Ги ЇJ{B

повіlД()МИТИ

3ІГРООЮl1dа

чи ра,щгОСILу

алроном

Виробництво в колгоспах

і

та

ОjJIГани

по захиc-rу

РОСJlИll!,

молока

радгоспах

за станом

на

20

району

липня

..'"

«.;

Деннеенко підбирає пшеницю

: r

Фото і текст робкора П. Кудіна. Ш

далегідь

Васи~ь

Трушин, Микола Стасюк і Михаи-

ло Талаш. Вони ие залишають на

жодної СOollомини, акурат-

но складають грубий корм в скир-

однак

ЗМQнтувати

вони

ще

і

стогоклад,

те,пер зайняті

цїею роботою.

Рішуче

поліпшитн роботу використати

arperaTiB,

всіх

· на . повну

ти. На жаль, не всі так наполегливо трудяться. Наприклад, тракторнет Григорій Кроль багато часу возився, покн налагодив зак-

потужність комбайни, організува­ ти двозміниу роботу їх так треба діяти cьorOAHI. Проте в колгоспі цього поки щоне роб­

ріплену за

лять.

ннм волокушу,

із-за

цього

не

а тим

могли пра-

А жнива не

чекають,

вонн

кваплять.

цювати інші колгоспникн, що вн-

КО.1ектив,ниЙ KopeCnOlloдeHT га·

діленІ на скиртування

зети

Безвідповідально

дорученої

справи оо

соломи.

поставились до той

же

TaK~

.".1.• '.•1,., .'_ .-'.1•.•

11 8 " .". " • •

ПШЕНИЦЮ - ПО НАЙКРАЩИХ ПОПЕРЕДНИКАХ ШJla!НУЄ

мати

~f:t

Требухj,в, «Жовтень,) Завор'ичі, і,м. l(iров,а

Гоголів, "Чflрвона Украї;на» Пухівка, ім. Ваl'уті,.а Мо·к.реl\Ь , ім. I-ro ТіраВI!Я Ню,ви раДJГ'О{)пів «Боб,рицький» «ВелИlкодимерсI:.КИЙ» Імені Щорса «Семипол.ківськиЙ" «БогдаJнівсый» «Зоря» По району

'-."."."'.-' .1'.1 .••• '.' .,••.,

,,8елиноДимерський

tl

263,0 220,5 202,0 131,6 1'11,0 IЩ6

97.5 85,5 221,5 204,1 202,5 177,8 155,3 152,3 167,2

М'ЯСО І МО.JIОКО

" га.

агатотираЖl101

-

1583 1208 11192 1378 1148 966 754 1080

IЩО

74,0 92,0 110,0

83,0 83,0 44,0 76,0

1366 1380 1570 1248 1283

82,0 73,0 92,0 91,0

I:ВО

103,0 92.0

1286

64.0

ДЕРЖАВІ

Трудящі С, П.юске прода.111 державі U,1И3blКО 55 иеНТIІ'ерів М'ЯС:!, що ста'вовить 153 проценти річного П.1аIН'У. І(о.жного діНИ робі'ТIІИЮI і С,1ужбовці здають на приймзльвий П'у'в.кт лишки моло,ка вЇ!д ко­

рів, "що у вла'сно~у користува,нні, I'lого ПРОіда1llu понад 100 центнерів, П. Рябов, голова

С'Ї.1ьфади.

бі.'ІЬше цеНlJ1нерів маси з гекта:ра.

Шс'ля цвітіння на сте6лшх лю- І ПИ!ІІУ' УТВОРИ.1ИС я

бл ис к.у;ч і

бо{)и­

15{)0 кк, і тепе-р

О'ЗИІМИХ КУ.1Ь,ТУ'Р, в тому

чИ'е.ті 900 ге-ктарі'В пшениці на зерно. СіЯ/fИlмемо її насінням ви­ СОКОВРОil\аиних раЙОН{)Іваних со!)­ T~B «МИJ}(~ні'всь' ка-264» і « біло­ церКЇltська-198». Пшеницю !}(}з­ по

б

зетн «3а Вітчизну». с. ГОГО.1ів.

Хороші вісті 3 радгоспу

Ра:;v-осп

.

..а,8 ... .. - .. ~;~

Русанів, ім, Сталіна Рож'ни, «Бі.1ЬШQВИК» Ліl'КИ, ім. І(а.ліні,н.а

«Будівник комунізму»-

реДКО.1еГIЯ

бригадир третьО! траКТОРНОI бригади Микола Мишкоріз і його О

к')лоспів

13 ..............-........................-....• ......... +

КВАПЛЯТЬ Добре працюють

Назви сі.1

:ru~

,

солому.

міща"мо

тиж­

пляшку З рО'зчи'Ном кухонної ("Оді

О,

заступник Микола Таран. Багато часу вони мали для того, щоб заз­

гекта'рів

на

ОГ.ІJГ.Дати по,сіви кар­

y:r'l!0- і негаино

ЦИфріу У (,п'ять).

разу

•••

~

чено чнмало дорогоцінного часу. У колгоспі почали 'скиртувати

часом

с .1ід

оДнО'го

о

ломі. На

стерні

~lеlНше

місцевої ВЛЩЩи або в ООJЩерокін­ ми,на нижньому бо:ці лиеткїrв, спекцію по каРalНТИ,НУ' оільсыt-­ іВОІНИ продовгу.ватої фОРIМИ до 1 'Г()СПOlда: РСl>КИХ POC.11f!Н (Киї'в, К.а­ мідімеТРа Кl(}жне, че;Р'вон!}',мті .. Ли­ гaТ1la, 5). ЧИlІКи м'ясисті, 'І eP'BI(}H'O-Ж()іВ'І' ОГО Г. Чорний,

;

в со·

ЧОР,НИ,Х

СамlЩЯ віДl{~lЩЄ яйця КУП1ка­

•, ,• ,•

ДенисеНhО. Незважаючи на ТРУДНОlllІ, що ВИНИК.1И У зв язку високим травостоєм ОЗИ~ИІІІІ, він добре підбирає хліб 3

десять

це нтрал ь'н і

ItO,1!;0'j)'y, ДО'ВЖ1ШОЮ

ко~баЙнера~.

механізаторами

має

+ :ни, з JIIКИХ дві 1 РЮЮ'l'ь РИІМсь: ку

роботу,

Разом 3 іНШИIМИ

,•

,•

Г() за допомогою, ніколи не ві,ді.ЧОВИТЬСЯ, [",)Каже. н,:, віришити те ЧИ iiНIlJe питання.

т

,• :

,•

Бі.lьше 10 років пращоє комбайнером .I\Н:LI.ріЙ Софроно­ вич Денисенко. Спочатку він води,в комбайна на полях ко­ ::ишньо.го . колгоспу ім. 40-річчя Жовтня, а тепер руднянсь­ кarо віJIЩі,лк.а раДIГООП'У «50гдані'вськиЙ». За цей час добре ('володів машиною, став спровжнім ~айС1'РОМ C80€Ї справи. У попередні роки він збирав по 400-500 і більше гектарів х.lібі,в. Я'КЩQ хто З \1О.10ДИХ КО~fбайнерів звернеться :10 ІНЬО·

il\УК

на:июраilЦИіХ попере'д­

ниюах-на пл {)Іща,х , де збираемо безалкалоїlД'нии люпи,н на зеле­

йо'Го СИЛОС' УЄМО. У заК.1<1ЛИ понац 200{)

траншеї тонн високоціl!JНОГО, бага.то'го бі.l­ ками, С{)lКОІВИТОІГО Кі!)))"),. йО'Го бу­ де ще l(ЮО ТОІНН.

Пощ~,реду

на

іде четв~Р'І'И:Й

заг()rі:В.1і

roВЛЄ>НО 1300 ТОНІН силосу З лю­ пину. Добре пра 1 ЦЮЮ'ІЬ1ООМбаЙlНе­ ри Іван Скиба та lооіЙ Ка,рмrдюlК.

Вони

стежать за ТНІМ, щоб зрю

стерні

бутв 'Низьюl1Й, не допуска­

ЛОСIЯRТp3.т . зеле,но'Ї .маси.

Для ХУДОІбиматимемо також силосlУ з «lюроле!Ви полі.в». Щоб Зlба.гатити КУКУJ)lУ1д­

8000 тОІНН

виконують змLн1fі!Норми на 120 зянии си.10С на бі.lКИ,

-150 процентЬв.

вати

На значній п.l0щі бу.Дf по зо{) і

Блнвько 1200 Г~KTapiB І!(:ОРМОМ!'О люпину посіяно на чотирьох Bi,'V\iurкax рацгоспу, в ТО-

КОРІ МВіВ

відді.l'ОК, l'1е заго­

тиме,мо ДО неї зелену мового

д(}бав.1Я­ м'асу КО'Р­

.тюпи'н'у .

ПОЛІПШУЄМО ЛУКИ І ПАСОВИЩА

\".1'.11.' ,.11.11.1 '.1 , •• ,.

J:I

Гу сіона, почина,ємо ~ба1'И ,вже 11Є­

пер. ;3 :щач.ну

цією метою Пlрщ~ід.я.€Мо увагу ПQl.1їлшеllНЮ ЛIУrкirв

і пасо,вищ. В нинішньому проведемо залужЄіННЯ на

році

150

ге,к'уа..рах. Тут в'о'сени посієІМО ти­

мофіївку в с)'1міпri з ві'вмн:ицєю, На кінець С~МИІР'іЧ'ки у гошо­ а ;весною підс.іе~f{) КОНЮШИ1llry, ЧИІМ люваННIJ молотильного arperaTY му ЧІЮ1 по~щ, 600 гe'КTap~' B на дарс11Ві буде 2800 IO()Ipirв. Щоб саме ооага'l'Иl1dО КО,рМ б.ЇJШtами.. він др06ие зерно. ЯК наслідок, до­ корм хуцобі. І мати Д\.l'Я 1(liКОЇ Ki.'IbKOC'l'i х)~доби П. Кузьмик, велося зупиняти комбайн і усу­ си.тое та зелениМ витра-

що

'жаю . За Bil~C утн і стю ка,prronлі вони поїдають l'аКQЖ ЛИС1Я іетеб­ ла помі'до'рі'в та інши~ пае.1ЬOlНО­

ТОіП;1і. В разі IВИ'ЯJвленlНЯ Ilooд~pa;'\­

СИЛОС З КОРМОВОГО ЛЮПИНУ

на це

Коло>ра\!tСЬКи.И жуlК і йото ли­

нів ЖУJКів, які ~aTHi знищити 2,5 чин,ки з'ї~ють все ЛИlСІГя та мо­

е'Мужок, !}{)І;tтаШОlва.них &ЗДовж ті-

ють воду, як органІзовано робо­ ту. А це призвело до того, що бригада відстае з збираниям хлі­ ба. Не набагато БІльше зІбрав озимини і комбайнер Володимнр Бреус. Із-за неправильного pery-

неполадкн. А

боjЮ­

к'риллях

НИЙК()j)М худо' бі та СИ''10С. Пр{)Т.яroм: 15 IlIHi~ заlКіінч им о ОІран:к.У' rpym'Y' I1І;Л'Я сі.Е<би озими­ і довелося довго повозитись, щоб ни. На пі~О'ІOO!JЦі ріллі ВЇ,IJJМiIHН'O пустити комбайн в роботу. Рідко коли бувае у ,полі БІля агрегату тру'дяться тра:&Т{)ІРИСТИ l,м,н Ко­ бригадир першої рільничої брига­ CleНК() та fРИТОiJ)Иі: Нишенко, яІсі ся, чи е люди для обслуговування

рл;д'Ки ЧO'pl!lИ:Х

,

Іваницький майже день не працю­ вав тому, бо ·на «С-4» неправиль­ но було встановлено акумулятор

ди

;J:Ba

дрнь

ЖНИВА ходом. На полях працюють десять самохідиих і два причіпних ком­

пО

БУ1IЮГО ЮОДЬОРУ. 3ве'рху на НЩ'.(­

; • • ,

! .......-...-..--..-...-......... D

в колгоспі іде повним

ПOlКО;ТЇнн.я близь,ко 32-х міль'Йо­

ють

да:оо'К.

не

і.

Збирання врожаю "Червона Україна»

ненаже,рлИІВИЙ.

знизу ПД()СКіе, il\ОВ"ГО'ГО а,б о іІ\()ВТО­

ПО'іІ\~:ІИ'ВНИХ залишків Д~~Tb інам І ~ М()ЖЛИlвість

і

: rра'нспоJ}ТУ і ма'СіНWМИ ЗУСИ.'!ЛЯІМИ •t на далекі Bi~CTaн<i. ОСЬ чому по­ вих РQс.1ИIН. • ява КО.l0'РЩ~СЬіJro'ГО жука С'l1ворю€ Ш()б не допустити занесеJННЯ : ПРіЯМУ загрооу посіоом ка,РТОllюі. і РОЗіПо'ltсюджен.ня КО.l0'Радськосо

вий,

Це

ПДЮДЮЧИіЙ

Одна паРа їх протяlГОМ л,іта дає

* 'І РЗlд'СЬКИЙ

ВсЇ п'ять К{)І)!lб<J.lЙнів JJКЛЮЧИЛИ- ~ Васи .ть

Колорадський ЖУК-­ найнебезпечніший ворог картоплі

в .10статк,у кормів, в пе'!}шу чер-

ГО.10ВНИЙ

аг:р'оном.

ВАРИННИКИ сільгоспа'рті· Т лі і,мені Жда,нова CTa~eн· ківського району на Київщині вже виробили на кож,ні СТО , гект,арів у.гідь більш як по 60 ценmері,в м'яса.

На фото; скотав> М!IJК()ла Г ав,РИJЮВI\!Ч IrHaTeHKO на від· ГOД~Be"'ЬHOMY пункті еминm рогатої худоби. Він відгодував і здав 50 гоmв з щодoбoeиlм приростом ваги по 1100 r.pa'Ni'B на

голову.

(Фотох,роніка

РАТАУ).


СуБDта,

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

Говори".

.,

оо

СПРАВА ЧЕСТІ ЗВ'ЯЗНІВЦІВ

рейдова

З

АКІНЧИВСЯ рейд-перевірка доставки преси і кореспон­ З денції трудящим. Ознаііомлення зі станом справ в уста­

н,і ранку. Оформлення і сортув ання її займає ХВИVlИН 20-30. Десь б.1Ж3ЬКО о дванад,ц,ятіl% год,и,ні .1Истоноші ВllрУ'шають з сільського відділення зв'язку .

новах зв'язку, бесіДІ{ 3 листоношами і передплатниками дали

можливість одержати повне уявлення про становише 'на ціі! важливіll дІлянцІ роботи.

КОНТРАСТИ

писати у книгу скарг . Та піід. час

ІДРАДНО ві,дзначити те, що

В переваJЮна

.,

КІв

ЗВ язку

перевірки

Р усанов'і

у

.

су.мл,ькно,

З

почуттям

шся" .

доручену апраlВУ. Учасни,ки рей-

КРАЩЕ ТУРБУВАТИСЯ ПРО ЛИСТОНОШ

подяки на адресу тих, хто в будь-

б ез

яку поroду своєчасно,

затрим-

ки доставляє газети, журнали, ли-

сти і телеграми . Хо,p<JШОї дryм'Ки п,ро po60'J1Y .1ИСТОНОШ пе:реДП.~аlJ'-

ники ес . В.-Ди'мерка, Богдаlні, вка, КаЛJtНJЇв,ка. До жо.дного з них не було скарг або п,ретензіЙ . pi~1( працює листоношею

Жердива Га>ТJи>На Юхимі,в>На KOBaJlb. Про неї робітники відді .1ка радгоооу к,ажуть так :

Сумлінна, трудолюбива. ак-

ТIІІИlа.

Н

Таких багато.

. а .ж~ .lЬ, пІД час

p~~Y ~'1:~'ВИ:::~~и~т~~~Т~L1з~:: а,кт .

Л.,. е

пор,ушуються , ас

' неувагу до праціВШfків ЗВ'ЯЗк, у, зокрема до листонош. Майже рейдові

не

забезпечуються,

своєчасно

виплачують

оп-

в

Б06

заШЗlнення

28

У Семипо.1К'IВСЬКОМу

відJДілеl/lНі

з-за

кон'І1РОЛЮ

вIДСУТдотри-

ма,ння .l"стоношами строків ВИіХО-

дів у ДOCTaBКJy перевір"ти важко. .

.,

Конl1р<>..1ьно-сортувалыll

ВII.'ЮМОСТl

ведуться тут ltеохаЙно.

ТЕРПИТЬ ПЕРЕДПЛАТНИК ... теpil1ИТЬ передплаl1НИrк. В ІРЕШТІ не тіЛI>КИ з-за цього, ВоБРИ1l,ь­

ке

відділ'еl/lНЯ

ЗІВ' .!Ізк'У

доодержує від двох

іноді

не­

до чотирьох

ПРНlмоіj»lltків «ПраВДbl Укра.и'нЬІ». Хro терп:ить від цього? Перед­ плаl1НИК . МіЖІРайонна l1рактова а,в_ томашина дуже часто запізнюєть­

ся У СемипоJtКі,вське відділенн~ зв'язку: 4 червня .на 3 ro!llИН" 35 ХВИЛ!LН, 23 червня - на 4 го­ Д"'НИ, 24 червня на 2 ГОДИІНИ 10 хвн.~ин. Є внпадки зап,іЗl!lе>НоНЯ автомашини у ГО,Г<Jлівське відді­ лення зв'яЗІКУ. В результаті по­ J}YШУЮТЬСЯ КОН"IЮЛblні строк" до­

ставки

пошти.

Хто терпить

від

цього? Знову ж таки пеРед/плат­ ник. Терпить він і від несвоєчас­

ної ОПЛ3ІГИ грошових (сс. Плоске

і

иде мова

в

про

переказ'ів

СвіТИс1Ь1не),

Про це передплатник бажає за-

І

на.иГОЛ08Н1ше-соба-

терпля, ть.

ЗМОГ,lИ ж трудящі протягом

райоон()ІІ'О

оста,нньоro

17 ЛИПНЯ

ВИІКОН,КОМ та сільські

особливо ТРУ'дівникі,в гаlрячі

дні

ЖНI1В,

се.1а

У'

01

щоб

мирол

юбн '

раідSFнсько-амерlliКЗJНСblКі

__

ралЬЖ>і Аса,м,блеі ООН і дicTa.тra рО3'З РОЗЧБИОТИЛИ ~JlЯ..х до роєння І заUСUllечеиня Ра дя н,cbIКi

пропоз1Щ\\ по роз-

зброєнню нестам,ять собі

ме-

нОСО миру."

V'l'b - , не-

І НТЕРЕСАМ миру

угоди гаПРьО за

л

гра з

ласні зональні змагання з лег­ кої атлетики, в 1ІКИХ взяли y~aCTЬ коман)!и нашого, Борис­ П\льського, , Н.-Хмельницького

Баришівського

та

Вищедубе~

чанського раі!онів.

З бігу

на 800 -

М. ЯХНО,

І

товариств.

ДИВІТЬСЯ

ТЕЛЕПЕРЕДА ЧІ

хлопчик..

фІЛЬМ : 16_00, -

:"ИСТІВ

ХУ.1О'і';'lІіі!

творчий [Н'ч;р ,г­

ЛеНIН~раДСЬ1{()ГО

театру

ІМ. ГОРЬІКого;

18.30 СПОI)ll1ljна перед.ача. (MOCКJBa); 20.15 -на­

Зу'сТРІЧ ХХІІ з'їзlдУ КПРС і ХХІ! з ,ІЗДУ КП УI Кіраіни . «ШЛіJЦМИ

n яти областей»; 20.30 - ;ЮіЩ~От; 21_10 ~. «~HTyaH і AHTyaHcTra».

х.У~ОЖНIИ фІЛЬМ за зая,вками 1'.111(Дітям до 16 років ней

Д~ЧІВ.

фІЛЬМ ДИВИТИСЬ не рI'КОме'IДУЄ­ . 24 ЛИПНЯ Понеділок: 11_00 «Новнни д,'!я». 11_10 - на.зустріч ХХІІ

тЬ('Я)

довгий

час

в

Боготі. Плакат І

-

Су>да:ні І в'и .х галузей на'УКIІ, теХ/ніки . eq<OHO-

17 листаПЗіда 1958 року в . •краlН!

ядер-

хоч"

перше

командою м. Білої Церкви .

«~орянии

ДОХQ;J,і,в,

зжаUJЬНО-

люди

змаганнях

23 ЛИПНЯ . Н~діля: 13.00 nt\pfiДHa ;'..lЯ Дlтеи «В. нашому rаборі»; 13.10 _

панува.1І/ а.нrліЙські і мпері<1mс:!'И: міки.

проnpз,ми роззброєння. Нашак,ра-

має

цих

місце. Попереду фінал -

Галова райради Союзу

(.віти:льне .

На фото: демонстрація в СТJющі КО,lумбії

~

Союз

няла в

спортавннх

а.',і,ва rJBQPl'lb: «Геть апресорів янкі! Хзй ЖИіве кубинська рево .lюція!» . (ФОТОХ'Ронік~ ТАРС), Фото Пренса Латіна.

r НЕ" " ямс РСР

Радя.нськиЙ

заА­

11.40 - «Загадка Н.Ф.І.». ТелевіЗіliний фільм; 18.00 - ДЛS\

УРЯJIУ CV~8HY

засобів достаВІКh до ці>ТJей

ли­

заводу

з ІЗДУ»;

ЧО_10віка.

f"\

команда

з lЗt!J.у КПРС і ХХІІ з'їзду КП ~!,<раїНИ. «УкраїнськІ вчені _

Б. Пиленко, А. ФІрсова, Л. Богдаиець, О. Розд'яконов -

1959 року .на сесl1 Гене-'

зага.1ьне схв'а~я.._

,а­ но­

Герасименко, Р_ Сизоиенко,

104

Таким чииом, варно-прокатного

На­ усПРОЦЕНКО, сл'уж60вець,

Г.

у хазяїв

2:1,

му заліку заАняла друге мlcце_

Член" рейдових бригад:

що була внесена М. С. ХР'уЩООIliМ регQlЮРИ яlК'Ї ПОЧ1Злись у Москві, восени

піхів у роботі.

-

3:2.

Наша команда у комплексно­

бажаний гість в хаті

С. Горбенко, П. Іванов, .к. Хо­ мич, К. Кудря, €. Небрат, І. Могильниll, В. ЛемпицькиА,

ВИЗІНану перева,гу ~ галузі міжкоН'J1инента,льни.х баЛlСТИЧ'НИХ ракет,

ПОВ1l0ГОРОЗЗ роон,ня,

-

CI>KOMY соціалістичному зм а,гаНIІ і ,

Доброю OCH~BO~ для дсх;ягненЕЯ ДOMOВJleHOCТl М'ІЖ СРСР І США 1

ВВІЧЛИВА, УВАЖНА

безпосереДІНЬО в на діді викона,ти зобов ' ЯІЗаlfНЯ, взяті у передз'їздj,В'

всього

-

Мих~йлов -

зe'J1и і журнали поле, в табори,

І.

поля

чорнобільців

у бориспlль­

з рахунком 3:2,

меТРІВ, а ,МИКОЛа Конопля з бігу на 5 кілометрів_

га­

ної зброї , Не:ЗІВажаЮЧІИ на те, що

загалЬІНОГО

Ради.

в ці

доста,ВоЛЯ;ТИ

робден~я договору до роззброєн-

б

ГОГО.lівської Ci,lbCbKOЇ

кожного робітника відділка . Вона своєчасно доставляє зети, журнали і листи адресатам, часто розповідає про вини в нашІй краіні та за її межами. Культурна, ввічлива, уважна такою знають в селі дію Лотівну. 3а це всі її поважають і бажають дальших

С.

виграли

РІЯ Те~люк заАняла перше місце з б_ІГУ на 200 метрів І стриБКІВ У довжину, Віктор

ХУТ, Пї"Q_lісся.

-------

КУЛЬТУРНА,

ців

Представники нашого району

І. Примак, пеРl'дплаТIIИЮI.

І

Всі зустрічі наші футболісти провели успішно.

п~>казали добрі результати. Ма­

зразково обслуговува:ти тру,.'І:ЯЩИХ,

НЯ ПИ'J)ання ,про загальне та пов- Їна погодltЛась, н ацрикл ад, почане роззброєння і погW{ити аклаlД ти рсззброен'ня з ліКJВідJації всі' х

l\lролра'м, а

ці,кави-

Зв'яз.ківці !liрац,юють на в.i:l1;l10Bi­ дальній ді.lJя,нці, Справа їх честі­

прий,муть наші пропозиції про за-

може бути ....'діяПська ,"-

і чи"

В. Матвієнко, О. Зінченко,

зат-

ха'рактє])на риса у

хто

літе'ра'ГУ'РИ.

•••

лу.

raJlbHe і повне роззQРОЄНIНЯ . Прагнучи Щ)'ИіОКорИІТ, И укладеlllН,Я уroди, СРСР пішов назустріч захЩним державам у ряідЇ питаІНЬ

ня.

П!J)опа­

Ради ПОК .1И·

в Москві між пред-

якиі! має заlвершити ви'-

в(шавмілии

пеРЄl;lП.'1атити,

ливарно-прокатного

заводу.

легкоатлетів

кані вжити заходів по їх відстрі­

ста'9Н1llКаIМИ СРСР і США від-

ор,га'нів

Їх без

команда

у м. Борисполі відбулися об­

ну? Щождо бродячих собак, міськ­

ДОС я

lіОВИЛИСЬ п~е.говори про роззб.роєll'НЯ_ З а,вданн я, ЩО стоїть перед учаСНИ1<а.ми цИх переговорів, __ намітити шлях дорозв'!l,ЗаIН-

С'УШІко:

гащист періо;щчн()ї

Наш

Протягом декількох днів у м. Поліському проходили зо­ нальні змагання 3 Фvтбола на першість обласної ради ДСТ «Спартак». В них взяла участь

УСПіхи наших

ніЗо/Вати їх цеНТІралізоване виго­ ТОВ.1ення і продаж в селах ра,йо­

в СРСР rd8ВИ

nл о Д у €

Т.

3 фут60ла

;іатримки

Листоноша Надія Лотіllна Моргун

зько 450 СКРИ'НЬОІ< . Чому не ор,г.а­

РаААнсько.а.е~иканські переговори про роззброєння .С в І Т А

ЧИ журна.'1И.

Ще O)lHa

11

передплатники.

с , Свиної'ди.

кореОООНДЄIІ­

.1Исто.ноша досrа'в.;1ЯЄ

встановити на своїх БУДl/ІНках бли-

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД а и т

га,зету

рок'у

~~",~~~~~~.o,~~~~.,c#~",~~~~~.~

*Вl

19

ться.

оде-рж}'ва.1И

, .

ки, від яких зв'язківці найбільше

центра

ерідко IliРО те.лenраму ад-

Є'Часно

РИМКИ .

КИ, яких ще. Ma ,l~ у двo~ax п.еред-І

пла11НИКl'в.,

7

анав оК()М'У і що порекомеН'дуВ<lТИ

ро

умо И

Р:еР~IJ1З'5Я ~~~~ ~:~~:~~\кнепо:~:\а ~~~~~

стаІНОВИЛО

з'в язку

н'алежного

оли

Н

майже на

На ШIJШЇlй дішшиці ПJPiЩIOЄ Га.'1и­ на Сушко, і ми не JFaіМ'я.таємо \ВИ­ падJКу, щоб пе'Р~ІТлатни:ки HI."CiBOцію,

зв'язку >Не нор-мовані доставоч, ні ді.1ыці •. Тут сл,ід перегля,НlYТИ · КОНТРОЛЬІно-сортуваЛI>НУ таб.1IЩЮ.

цько-

ХІВИЛИН. А С(:Ь V СвіТИЛЬіНівськом'у " . ,. ВIДД!'ленНІ

ШОВІІМИ переказа,ми. Так, переказ

Вже декілька ]J1IЖі,в ЛИC'l'оношею

заробі11НУ

.

. б

Сво~часно, 6е;і

лата Пlраці не врегульоваІна. Бі>ТJЬ­ ше того, лисroношам ЗаворНІЦЬКО­ го ві ;щі'.lення зв'Я3КУ навіть не~.1а ,'J1У.

за,п'і,знеIIilIЯ-М

(с. Рож'ни) . Те ж бу,ває і з гро_УВ М, чt\рВНЯ, вручили " . 23 числ;!, Потапенко, П_ Хоменко,

фаrктами порушен,ня пост,аlНОВИ Ради ,\\ініпрuв УРСР від ЗІ серп­ ОДЯГОМ

з

рез осіб, я,кі були у Лі'J1ках. НаВІТЬ пенсію, термі'н видачі якої

на 9 карбова.нців 80 ко,пійок _lИ-

бриг,ади зустрілись з

КОН'І'РОЛblн,і Сl1РОКИ РОК боти тут HeMa~,

в' у

~~X;:'i~i-:,e~Hi Т~'В~Я1КУ, НОСТІ

15 хвилин,

п,адки .. коли листи вручаються на ресат дізнається випадково, че­

~ ·\ з ти-м не можна О'-:;'И.ТІІІ рАЗО і''''''

всі

чили

другий або навіть ,на 1)ретій день. І 1'0 не адrpесату, а і,ншим особам

ш, зку ВОРlЩького ВUд;!l.lЛ ння . ЗВ 'я ' До речі ~риміщення цього віщд:іт . МИРОШНИЧffi/JКО Г, зашзнилася . 'бує ~ аАшвид ого иа роботу на 15 хвилин а тому .1ення потре. ,кн , . ш з запізненням вийшла у ДOCTa'BКJY. ремонту, бо норм,альних умов для

таке

при НЯс1И о 9 годи,ні

телег- а адреса;ту вручили о 17 ГОДИІн'і .

ділення до передпла'ГНика . Є ви- годи'н .

ня M, I~HY.1OГO рОКУ : .~истоноші спец-

у с.

НІ

газету, ЖYlрнал, а хто -

стежимо, читачу, ЇХ шлях від від-

дових брига.д не раз чули олова

_

са.1ась «,Козаченко». Не краще і з телеГ1Рама\lИ. Іх вруч.ають разом з листами, а зна­ чить, з велики-м за, пізненн,ям, Для с. Свиноі-ди Te,leJ'1pa,MY в Лї,тках ііі

І ось передіП.rrатни.к чекає св,іжу

н.ач·а>ТJЬНИIК

відJДілеНІІІІЯ зв'я'зh."У т. Ві'рич цієї

сто.ноша ,,'}исеНІКО вручив 9-lРічній дівчині на дорозі, і вона розпи­

більшість праці,вни- книги не rnред'явив. Ось і СJ<:арж- граму а60 поштовий переказ. Про- Другу телеl1раму у СВИlНОЇДИ ВРУ-

високої відпов~дальності 'виконує

дtpугий

J

року.

1961

Зональні змагання

ЗАПІЗНЕННЯМ

,v\'ашина з поштою прибуває у с. Ліl)КИ приблизно об 11-1% годи-

nИПМR

1 ' ~PTI

ЯК ВАМ ДОСТАВЛЯЮТЬ ЛИСТИ І ГАЗЕТИ? о

22

_

служить

.. Зycr,РIЧI з Ю. О,

. ГагаіРШИIМ

вас . маЛята! Два цікавих ОП3Rі, даннячка: «Кращі ліки» та «МИ з

Вовкою граємось»; 18_15 -

ви~и ~ня»; 18,25 1101

Гlмна~ТlIКИ;

18.40 -

ДЛЯ батьКІВ. «Виховання дошкільного віку»; 19.00 церт

камерної

«Но­

урок гігієні'!-

МУЗИЮI.

(:бfі,нр

дитини

,_ ,\')),_

(,'\-\;)СІ\'І)3 ) :

. 19_30-<JПОРТlfВна переDJача. (Моск­ І ва); 20_15-«Завтра - відкриття

було повалено режим а,КГЛIИСЬКИ:Х

з'на:иомс'J1ВО з раДЯ. НСblКИіМ" досяг-

Всесвітнього форуму М:Jлоді». (Москва); 20.35 - «Лю;щ моєї

Ha'POДa.~ віДКРИJlа. сь

космосу

долини».

І crавленИ!кі,в, і перед

судаІНСЬКИМ ljеІІОНЯМИ

можли.вість

самостlИНОГО роЗіВИ'ГКУ.

Суда.н проводить політИІК' У ней'J\ралі1ету, підтримує бо,ротьбу колоніальних HapO~'B за ,незалеж-

в РОЗІКlРИТті

таЄІМННlЦЬ

наочно. п~аЗVЮlГЬ прос-

;И\l "юд~м

каШТ~Лlc:rnm'Них

ІІН, щО ТІ .lblКИ СОЦLа,JlIСТИЧ'НИ~ .~aд створює умови для ,всеБІЧНОГО творчого р~зв.итк,у ЛЮДИНИ. «B~ ність, Між Р,а'дЯ'нським Союзом і показа,lИ .а8IТОВI, пи:ше в ЛИС'ГІ Суданом розвивається взаємови- 1\>. raraoplH'Y ОДНіН а'нгm~ький ро: гідна ТQргівля, я:ка СП1РИЯЄ роз- бlТlНИК, _. на що з?-а'J1Н1 HapOiдJ!l1

виткові

мирного

с.піsіонуваЮtя ,

маси,

кос1и

вонн

ДІстають

ОС'ВІ­

співробіТll;lИЦ'J1ва і дружби між На-

ту» ,

В ЕЛИКУ РОЛЬ у РОЗІВИТ'К:У дружби між радя, нським і інШИіМИ народаМIІ а також в озна-

те~ніки служать сп,раві ми.ру T~ щюnресу людства. Ми .. раДЯНСЬКІ ЛЮДИ, сказа,в Ю. ГагарІН у своє-

йомлеiLНl їх з дооягнеRlJlЯ,МИ наШОI

му RИСТУШ ~epeд ро тниками анг-

біжні краї'ни перщого в світі коС-

вятили СВІИ першии ПОЛІТ ІЮСМІЧ-

кий IrОКОРИТель ,космосу. вже по-

?ресоВИв~ЛЮЧНО М'Иінрним Ц! 6л Л'Я::-"

родами.

. '

-

ДОСЯ,!1Нення радянської нау'ІКИ і

.

бі

Кіра:ЇНИ ВЇ(дііг:раЮlJ'Ь пої~и в заlРУ- Лlйського .~Icт,a Ма.нчест~ра, ПР~С­ монавта Ю . Гага"іна . 0"

бував

в

Р,aщrнсь- ного корабля з людиною Іна бор•

ЧеХOCJЮваЧЧНlIИ,

Болга-

~ науки.

кора

ріі, Фінля,нд!і, ~-?ii. На,йбл.иж- . H~KY «ВастоК» не було

про-

'!-СY:nУ1.:-

t/J

Художній

фільм.

к:ра-

зБРОl,

Т. в. о. редактора М, ІВАНИЦЬКИЙ. Гигера ,\1а,рія; ВасиліlВdl'а, яка жи'ве у ~f . Брова,ри, вул. КУ'ТУЗО­ ва, 14. порушує справу про роз­ лучення з Гигерою йоси,пом Зо­ товичем, яки,й живе в У!1Незі, За­

бузЬІКОГО району, Львівської обл" вул. Л. Українки,

СПірава

5.

слухатиметьrя

суді Броварського ра,Йону.

в

нар-

Штакун Петро Івановlі'Ч, ЯІКИЙ живе в с. Требухів, "ІQI>УЩУЄ опра­ ву про 'РОМУЧЄНIRЯ з Шта.кун €в­ фросинією Я,кіIllНОЮ, я'~а живе там же .

(.Пlрава слухатиметься в нарсу­ Броварського р,а'Йону.

тою о.nерЖЗlIІНЯ переваг буідь-якою ПРИЇ :JД у нашу країну прем'єрdержЗ1l!ОЮ а60 гру;пою держав, а міністра Респуб.1і,КИ Судан I~ariвідповідають іlнтереса.м усіх юраін ма Аб6)\да .

чим часом ВІН BIiд;Blдa€ Польщу І Кубу. Всюди, де побував Ю. Гагарін, йому вл.аШТО8у8,аЛІИ за, хоп-

НІ прилад:l>В для ФОтог~аф~ва,ння будь-якнх воен'них об ЄКТІВ. Висловлюючи радість у з,в'язку

і IfЗlJЮді'в . Наша ,краї,на ВИС'J'YlI1ає за за,гаJ1Ьн.е і повне РОЗЗQРОЄІІІНІЯ при суворому міжнародному КOНГl'ролі. Але Ра,д.ЯJjСЬКИ~ Союз не ,наполя.nає на ЩJиАІІІятті ЙОГО ПРОПОЗ1Щііі по КОНТРОЛЮ, а готовий приАн.я,rги будь-ику сист.ему КОРТрмю західних держав, Я'Кщо Юни

лениli прийом. Люди, що зуат,річали радя,нського героя і роз'мовляли з НИМ, як у братнd,х нам соціалістичннх країнах, так і в калі талїстнчних держава,х, захonлювалн,сь мужністю радянськоі людини і ,непере'8ершенll,ми J,ооя.гнеи,нями нашої к.раіни в ряді важли- І

з уonіхами ра'ДЯlНСЬКОro народу в яка ЖНіве в м . Бровари, вул . ЖОНгалузі ми,рної творчої праці, nру- тнева, 79, порушує справу ПРО $)ОЗ­ па аltГлїйських Т:РУІДЯЩИХ У ЛіИсті лученІНЯ з Ганноченком Василем Ю . Гагарї!Н'У піід~РOOJ\ЮЄ : «Ваш Т'рохимовичем, який живе у м . Сеполіт зміцнює дружбу народів І мипалЗіТИНСЬКУ, вис. Чоган, 100, усіх країн і апр.ияє зміц"енню К8. 5. ми'ру». Справа слух,атиметься в на,рсуді д. Касаткlн_ м. Семипалатинська .

CryдЗіН Qд!Ha з найбільwих ЩОДО теРИТQРії незалеЖНI/'Х д~pжав Африки . його .населення 14 мільйонів чолові'к. Судан слабо розвинута краі.на. Осноц,у її економіки стаН<mИТЬ бавовна, продаж Я'КОЇ за кордон дає краіні 70 процентів усіх ваЛЮl1НИХ

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА> -

орган Броварского ра,йк{)ма КП УкраинЬІ и Броварська

Ганноченко

Окса,на

Павлі. вна,

раАсовета депутатов трудящихся_ Гор. БроваРbl, Киевской области.

Адреса редакції І м . Брова,ри, Київської області, вул. Київська, ]'і,

------------~------------------~----~--~---------

ді

раЙOilна друкарня обласного управління культури.

158.

Зам, 3218-3309.

88 номер 1961 рік  

88 номер 1961 рік

Advertisement