Page 1

Пролетарі всіх кратн,

єднайтеся!

У відповідь на рішення Пленуму ЦК КПРС

ВVДІВНИК

Нове

IIMYU03111V Вівторок, 26 липня 1960 року.

*

*Ціна

15

У повному розпалі

работи в колгоспах і радгоспах району. Жарка погода сприяє од-

рес,

нпча{;ному дозріванню

озимини і

«Більшовик»,

ім.

першої заповіді

на, до перезрівання

Чу

особливо вимагає

люпину.

Об-

найра~іональ-

ніше, на повну потужність вико­

госпів,

парт1иних

ристовувати всю техніrоу, якнай­

негайно

включити

в

агрегати,

КПРС металурги

екС!Плуатацію першу

лот, пряме комбайнуван!Jя Достат­

ному агрегаті окосили

ню кількість машин, щоб не до­

рів хліба. Таких успіхів не до­

nустити

сягав ще жодний лафетник. А до­

і о·бмолотом, орІГаніз,увати скирту­

битися таких показникі·в у роботі

вання саломи вслід за збиранням,

можуть тисячі. Ключ до їх ре­

готуватися до осінньої сів6и. Од-

корду простий

ночасно

кубанці при-

-

мінили потровні агрегати жнива-

рок.

Один -такий

агрегат,

і

не

розриву

з

між

іде

знижувати

темпів

на

робіт

3 плану озимих 426 гек- в роботі. тарів тут зібрано лише 320, а Партійним обмолочено 120 _!'ектарі.в. Невідо- хідно краще мо про що думають цьото

зокрема

ди­

ректор А. 3аліщук, головний аг­

властивостями.

і

запланованого

за

дострокове

семирічного

мовідданою працею відповіда­

орrані·заціям необ­ організовувати ро­

ють на і стор ичні рішення лип­ невого Пленуму ЦК КПРС.

(РАТАУ).

радrо·спи « Бо{)рицький » і « Вели­

ра.дгоmів, за безумо·вне виконан­

кодимерський».

ня Ні!Ікреслень ХХІ з'їзду КПРС,

щі

зібрали

озимі

колгоспи

«Жовтень», с. Требухів, і « Чер­

і

розрив

мо,1отьбою

Ватутіна,

між

в

с.

ністичної партії ших

fa

кос@ицею

арrІш

імені

3

таким

Пухівка.

темпами

ходи

На підвищених швидкостях Збирання колосових

у Стал ін­

t'ькій області наближа ється до кі1нця. Працюючи на підвищених швидкостях, механ.ізатор и Ново­ Азовського району в два -два з половиною рази підвищили про ­ дуктивність зби·ральних агрегатів.

Сільгоспартілі стр оку

набагато

с правилися

з

раніше жнивами,

першими в обЛасті виконали план

прода жу

хліба

державі.

У багатьох господарствах одер· жано добрий урожай . В кол гос пі « Росія » з насінної ділянки ози ­ мої з

40

пшениці

кожного

« Білоцерківська-198»

гектара

намолочено

по

центнерів зерна .

В дві зміни На Буковині по·вним ходом іде косовиця хлібів, працює п онад 300 комбайнів. Уже скошено більш як 20 тисяч гектарів зерtювих, у тому числі 15 тисяч гектар ів роз ·

дільним сnособом .

жнива

на

полях

С ТАЛІНСЬКА

ЛА СТЬ .

ОБ·

На повний

ного

І

.~ис топр о катнu•го

стана

на

за воді п ер

Ждановс ьком.у

ім ен і

тут

Ілл іча.

монтується

Механі за тори бригади двіч і Ге­ роя Соці а -1істичної Пр аці О. В . Гіт алова з артілі імені ХХІ з' їз· ду КПРС НСJІВо- УкраїнсьІ<ого ра ­ йону, Кір овогр адської області, за­ кінчили збирання ози мої пш ен иці, ячменю і в івса . На косовиці та о.бмолоті валків гіталовці засто­ збиральної

метод

тех нікІ'І

і

роботи

погод и н.ний

гр афік. Одночасно з п ол ів зібра· но со·лому і полову. Колгосп пер ­

ший у районі хліба державі

з авершив про•д а ж (без кукурудзи). (РАТАУ).

Те ­ ус-

та ткування. Добре пр а ­ цюють

бр И ГадИ

МОІНТаЖ ­

НИКіВ управління

Бригада О. Гіталова закінчила жнива

хід

іде спорудження n от уж­

«Зоря ко­

зи.

груповий

nролетар·СЬІ~У

партію,

за

по­

ширення великих ідей на~о:вого

1864

комунізму.

р., з часу за·сну-

(ТАРС).

Держа·вне літичної

видавництво

літератури

по-

У брошурі вміщено також ре­

видало ок­

золюцію

про під~У'МКИ

наради

ремою брошурою постанови лиn­

щ:щщставникі'В

невого Пленуму ЦК КПРС « Про

робітничих партій в Бухаресті, прийняту (}Дноголосно Пленумом

хід виконання рішень ХХІ з 'ї·зду

ЦК КПРС 16. липня 1960 року. БроШУРУ випущено масовим ти­

КПРС про розви·ток промисло·во·с­ ті, транспорту

і

комуністичних

впровадження

у виробництво найновіших досяг­

ражем.

нень нау.ки і техніки».

(ТАРС).

nлани

в

д

.. І

цементного

заводу,

споруджуваного

зварювання

блоків

другого

Став до ладу діючих

такого

цех залізобе­

тону. Здано nід монтаж устаткування дробнльно­

семиріч-

мунізму» Новоселицького рай ону, де збиральн і роботи здійснюються в комплексі в дв і зм іни . Сл ідом за збиранням провад итьс я скир­ тування соломи і полов и , оран ­ ка і JІісляжнивні посіви кукуруд ­

сували

1870

за

на­

Брошура ;J текстом постанови П.~енуму ЦК КПРС

Почалося

органі зо.ва.но

артілі

по липень

ж агрегату.

Збирання хлібів на Україні добре

основополож-

комунізму,

у

вого Пленуму ЦК КПРС будівники вже рапор­ тували про закінчення монтажу першої оберто­ вої печі виnалювання.

ки.

Особливо

твори

наукового

етап

Минуло трохи більше року з того часу, як тут було створено котлован, а до відкриття липне­

тошІі, всіх видів тваринницької прщукції. 3бира,'!ьні роботи, за­ величної

входять

найважливіший

поблизу села Кременки.

дажу державі хліба, овочів, кар­

на ніяк мириТИ{;Я.

відабра­

том

новського

зобов'язань.

готівлю кормів для худоби вести

років.

Твори цього періоду

Завод-велетень на Волзі

здійснення на­

ётаном збиральних робіт не мож-

Є з ~ого брати приклад і .в нас,

1870-1871

Киnить робота на будівельній площадці Улья­

ЦК Кому­

соціалістичних

ЦК

боротьбі К. Маркса і Ф. Енгельса

Величн

с. Гоголів. Ве­ Достроково виконаємо план пр·о­

вона Україна », ликий

грудневого Пленуму

при

вироб-

НИЦ11Ва. Вище прапор бойового соціалі·'СТИЧ'ного з·магання, това­ стають із збираль ними роботами риші КОЛГОСПНИКИ і РООІТНИКИ

процентах пло­

надхо­

Міжнародного товариства

жають

nро­

виконан­

1 вання

і Ф. Енгель·са, дР'УГе видання. В

кі­

дять з багатьох районів ре с­ nубліки. Т.рудящі України са­

тійної органі·зації І. Вушуєв. Від­

50

на

плану

роном І. Т·каченко, секретар пар­

Тільки на

сталевара

по-

КПРС 16-й том творів К. Маркса

писані в період з вересня

ня

успіх

видавництво

марксизму-леююзму

Добрі вісті про розгортання

радгоспного

На

Державне

Енгепьса

&.

літичної літератури випустило в робітників (І інтернаціоналу) до с·віт · підготовлен ий Інститутом початку фраJШО-{]руської війни

рова з ініціативи

жить успіх на всіх ділянках колгоспного

країні

установк')'

змагання за технічний

керівники боту з людьми, від 'яких зале-

господарства,

n

никі11

грес,

·

16 том творів К. Маркса і

Макіївському заводі імені Кі­

ста.'Іі,

заготівлі

вах.

теріального добробуту трудящих.

нець семирічки.

жнив

вирішує

Таким чином, У цьому році буде почато пра,ктичне здійснення

в

Генадія Баряшникова ширить­ ся рух за те, щоб у 1961 ро­ ці досягти рівня виробництва

за 1кормів, особливо силосу, збиран­

жни- 1 відкладних

введено

виготов.'Іення нержа­

зичними

і службовців міпьярда карбованців.

службовців, що має важливе значення для дальшого підвищення ма-

віючої сталі з особливими Фі­

три дні можна було б зібрати ози- 1 ня і продаж державі овочів. Тіль­ мину в нашому радгоспі «3оря », І ки компле,ксне ведення всіх не­ який найбільш відстає

для

3,6

закону про скасування податків з заробіт!lЬї nлати робітників і

в

для виробництва високоякkно110 ферохрому сплаву, який

к·осовицею

проведенням

і

електровакуумну

Повчальний досвід механізато­ затор виконував і перевиконував рів радгаспу «Газ ирський» Крас­ н·орми. Пор·яд з цим треба нодарськаго краю А. Савіна і поставити на підбирання і обмо­ В. Каширіна, які за добу на од­

зросте в розрахунку на рік на

республіки.

роботу всі

,'.(обитися того, що·б кожен механі­

р.

ти, одержуваної на руки, у цієї групи робітників

В Запоріжжі на фе.росплавному

забезпечив­

1960

В рез>ультаті проведення вказаних заходів сума заробітної пла-

Пленуму ЦК

заводі збудовано

но закінчити з{)ирання врожаю.

но за заробітком за жовтень

зни­

перетворюють

організацій

збиральні

працентів.

40

Перше відрахування податків по знижених ставках буде проведе­

рази.

2,5-3

У:спішно

рад-

ши їх використання у дві зміни,

3а.провадження нових знижених ставок податків забезпечить

антра­

від

одиноких і малосімейних грома;щн СРСР , з робітників

зниження діючих р·озмІрІв податкі.в у середньому на

ти­

продуктивність

життя рішення

вати вдень і вночі, щоб своєчас­

гекта­

зекономили

праці в

виконання

краще розставляти людей, працю­

165

і

надпланового

І і підвищити

продаж і зда-

директорів

ружених,

і елужбонців, які одержують по місцю основної роботи заробітну плату nід 501 до 600 карбованців на місяць.

ного мільйона кар·бованців. Во-

Обстановка вимагає від прав­ колгоспів,

Одночасно у відповідності з законом Ра,~а Міністрів СРСР зат­

початку рок:у гірни­

60

500 карбованців 1960 року при 1960 ро.ку.

вердила знижені ставки прибутко·во го податку і по,датку на неод­

н~ вирішили виконати семи­ рІчку за 4 з половиною роки

11

хліба державі.

лінь

виконання

ження собівартості більше од­

Ю­

дарства закінчують

становка

тонн

циту

кожна година ведуть до втрат зер-

к:ультур,

3

р. буде припинено стягування податків з ро­ 500 кар­

на місяць, буде проведено за заробітком за вересе!іЬ видачі зарабітної плати за першу половину жовтня

таке зобов'язання колекти­

сяч

тивно використаний день, навіть

силосних

наполегливіше

достро.кове

1960

бованців на місяць. Останнє відрахування податків з робітників

ву Свердловської шахти «Чер­ воний партизан» в Л у ганській

ведуть зби-

-

за

жовтня

і службовці,в, які одержують заробітну плату до

Дати країні більше вугілля!

-

ральні ро·боти радгоспи «Семипол­ кінський» і « Богданівський», колгоспи

ще

ки вже видали понад

рова та ім. Сталіна. Всі гоша­

3 1

бітників і службовців, які одержуюrь заробітну шшту до

завдань семирічки.

коп.

ярих К}'льтур. Кожен не продук-

ди СРСР.

Пленуму

підприємствах

борються за технічний прог­

області.

на місці. У спішно

на

резерви,

• ееІІІІрІЧКИ

збиvальні

липневого

КПРС

робітників і службовців, прийнятого на п'ятій сесії Верх~вної Ра­

викликали

У країни. Ро·бітники і спеціа­ лісти мобілізують внутрішні

fІоІІра.JІьнІІм роботам ТеМПІІ

активності

рішення

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

.М 88 (1995)

Рада Міністрів СРСР ро•зглянула питання, зв'язані з проведен­ ням у життя закону про с,касування податків з заробітної плати

тру-

дової ЦК

У Раді Міністрів СРСР

катмонтаж ». з

них

нує

зн:а ч.н о

виробничі

На

Копачов ри;::

Більшість перевик о­

завда,ння.

фото :

монт ажн ики

« Про ­

передові Олекс а нд;р

( зліва )

Василенко.

і , Бо ­ Працю­

ючи на уста.н овці четвер·

тої чорнової клітки, во­

сортувальний завод в Кучурах, nрокладено тран­ спортні шляхи всередині nідприємств і за сиро­ винним кар'єром. Напередодні здачі в ексnлуа­ тацію ~ блок ремонтних цехів, киснева станція і асфальто-бетонний завод.

Підготовка до

експлуатації

Київського метрополітену Спорудження першої дільниці nершої черги Київського метроnолітену вступило в передпус­ ковий nеріод. На станціях фо)!сованнми темпами провадяться будівельні та оnоряджувальні робо1н, монтаж ескалаторів, електроnідстанцій та ін­ ших об'єктів. У цьому році сгануть до ладу стан­ ціі «Вокзальна», <<Університетська», « Хрещатик»,

«Арсенальна» і «Дніпро». У зв 'язку з наближенням nуску nідземної ма­ гістралі провадиться пі дготовка ексnлуатаційни­ ків. Близько 200 чоловік вчаться в технічній школі Московського метроnолітену. Тут готують­ ся машиністи, їх помічники, електромеханіки ес­ калаторів. Поряд із цим у Києві організовано навчання великої групи зв'язківців і слюсарів по ремонту tлектрорухомого складу. Протя гом чо· тирьох місяців намічено nідгЬтуватн 700 чоло­ вік різних спеціальностей.

180-

Велика робота щіоваднться по оснащенню станцій і електродепо потрібним устаткуванням, інвентарем та інструментом. Усnішно виконують

(Ф wохроніка РАТАУ) .

Московського і Ленінградського метрополітенів. · Виконком Київської міської Ради деnутатів

ни

систематично

нують

200

норму

на

вико­

процентів.

Фото П. К:ашкеля.

з•амовлення

по

трудящих уже

іх

виготовленню

затвердив

сnлуатації метро.

nідnриємства

правила технічної ек­

ХАРКІВ . Недавно по­ бли зу UJебел и нського га· зоного

ладу

родо,вища

ст а в

до

га зобензи новий

вод . З са ту,

рід ко го

за­

кон·де.н­

одержувано·го

на

про мисл і п опутно з при­ род н им

газом,

приєм с тві

на

бензин, дизельне І ливо і рідкий газ . процес

п ереробки

де нсат у

під-

виробляють

па·

Весь кон-

:з вт омати зова нv,

контроль

і

регу,1юв а ння

тех но•логічного

режиму

зд ійс нюється з центра л ь­ ного

п ульта

управління.

фоrго:

за гальний

На вигляд

г азоф ракціоную­

чої установки газобенз и­ новосо

заводу .

(Фwохроніка РАТАУ).

Фото Є . Андрєєва.


8Івторок,

nиnня

26

року.

1960

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~В~ІХИ ВЕЛИКОГО СЕМИРІЧЧ~ БУДІВНИК НОМУНІаМУ

2

,,,,.•:,:,~

Агітатор тракторноУ бригади

Обліковця Петра Негоду трак­ у виробництво найновіші досягвпізнав, нення науки і техніки. торист Іван Марченко перерва. Закінчилась обідня коли той був ще далеко. Та як поНегода т. велосипед, на с івши не впізнати людину, з якою що­

нсрідІ\О ра­

денно зустрічаєшся,

;~ишся. Ось і зараз, чекаючи п~и­ із ду Петра, механізатор мав з я­

бажав

робітникам

і

рюбітницям

роботі,

і

пстрямував

в

у,спіхів

Криво-

Василя

тра:кториста

.10

як

зустріли,

агітатора

тут

І

бажаН(}ГО го стя. Він розповів JIO-

радіо останні вісті. трудові пере_ Як справи, Іване Іванови­ бітникам про нові працівників міста і села. моги чу? _ поцікавився Негода. Цього можна було б і не пи­

Силосування ішло повни~

тати.

Х(}ДОМ, в чому чимала за·слуга І

Та У Петра Негоди

Марченка.

на самперед і'\ОК­

стало правилом:

ладно розпитати про роботу, )'ТОЧ­ нити, чи не простоювала маши­

на, не виникали інші неполадки, а потім вже переходити до дру-

_

питань.

гих

трактор­

обліковця

Діяльність

ної бригади специфічна. Меха­

нізатори працюють нА різних ро­

А як там справи у Івана поцікавився Кри­ Івановича? -

-

воб ок.

пові домляє хід робіт в

регулярно

обліковець

про

механізаторів

що

того,

до

звикли

в;ке

Ту т

комуніст.

молодий

довіt: ував

про­

-

І на це відповім,

-

тракторній бригаді.

зобо­

соціалістичних

індивідуальна

Групова і

в'язань.

ботах, в різних місцях. Отже, тре­ бесіда" читка газет, а коли пот­ ба встигнути щоденно побувати рібно, п о рада і зауваження вихо­ бі.1я КОЖН\JЇ машини, зустрітися вують у робітників почуття висо­ 3 трактористами, і, крі~ .вик?­ нання своїх основних ооов язКІв,

важ.'Іиве

забувати і щю

не

до­

ручення партійної організації, як

справу, організованість, дружбу і взає~шу

агітатора.

Так і тепер. З'ясувавши все,

що торкалося сил·о·сування, .Не­

года почав бесіду. Саме общня перерва, і була можливі сть більш

докладніше розповісти про все, що

***

Негоду

давно.

знаю

а

П<~.м'ятаю Йо!іо ще учнем нашої школи. Хороший він був учень, особливо мав великий потяг до математики. Демобілі(J}'вавшись з Петро

армії,

додому

повернувся

трактористів. Івана і зал ишив ся працювати в рідно­

інтересувало

Івановича Марченка цікавили по­

Розго~-·

на Кубі і в Конго.

діІ

допомогу .

Петра

нувши свіжий но-мер газети, агІ­

се.1і.

му

Працювати і вчитися

риса

-

властива П. Негоді і зараз. Хто

татор прочитав останні повііІОМ­ був у нь ого вдома, не міг не звер­ лення про це, роз'яснив, а далі нути уваги на полиці з книга­ пові.в бесіду про політику Кому­ ми. А нещодавно Пеrро одержав і РалЮІського ще сім поси.'!ок з різною літера­ ністичної партн уряду до країн і народів, які ста­ ли на шлях боротьби за еконо­ мічну і політичну незалежність,

про допомогу, яку надає ім наша держава.

Ніякі щ>ово.кації імперіалі·с­

тів,

продовжував молодий ко­

-

муніст,

-

налякають

не

нар о­

ди Куби і Конго, бо правда на

турою.

Нашружені зараз дні у моло­ дог-о комуніста. Жнива в ро3Палі. Агітатор там, де вирішується до­ .'ІЯ врожаю . Увечері Петро працює книгами,

наі\

го"Гуrючись вступити

до заочного вищого учбового зак­

ладу,

України

художники

і

Лящук

Т.

Будівництво потужних газо­

а

Решетов,

В.

до

пан

Олійник,

Сте-

написав

раїна»,

Ук­

голів.

Харків, Шебе.1инка ка Дніпро­ Дніпропетровськ

Го­

с.

Дивили­

Шебелинка дзержинськ, Самбір, Ру дки Бєлгорад, а також понад 100 відводів

звися його, жінки, чайно,

бо чоловіків на полі майже не

від них.

ВИДНО.

споруджено нові nотужні газо­

проводи. Трубопровід Ше белин­ ка - Дніпропетровськ продов­

одна.

і в дос­ татнІи кількос­ підказує ті,

€,

-

жується до Одеси та Кишине­

-

стати

щоб згодом

-

прізвища

пере­

рахувати

важ­

агроно­

-

зробив

Велике го­ в

нашій

бригаді.

Маємо

більше гектарів

300

Кпськ, Орел, Брянськ і за­ кільцює Шебелинський і При­

карпатс ькі

зернових, НО­ кукурудзи,

-

80

20

система

тужна

гек­

. '

Крім того, прокладається вели­ ка кількі·сть відводів до міст

Але майже всі роботи виконуються механізаторами та жінками . А от чоловіки наші, а іх більше 80 в бригаді, дійсно в холодок похо­ валися. Кого тільки немає серед них: охоронники в промислових артілях, пожежники, обліковці, косарі в семиполківському лісницт­ ві, дроворуби ... Ні, мабуть, всіх їхніх професій я і не перерахую.

Украіни, зокрема до Луць.ка, Ровно, Дубно, Здолбунова. та інших.

Видоб уток украінськогQ газу в 1965 . році пере вищить 30

Всюди працюють, тільки не в бригаді. Бояться вони жіночої пра­ ці. А колгосп же наш ладне і велике господарство. І оплата в нас

непогана. Агіт-плакат, скажу, дуже правильний. Думаю, тільки по-

млрд.

сільської Ради.

бачать його члени правління колгоспу, керів.нІки

••лени партійного комітету, і почнуть багатьох витягати з холодка Статуг на сонечко. Права для цього є великі. Адже примірний а и, затверджувал відповідні є там сільгоспартілі всі колгоспники о:холодочників».

і про

Хороший

господарствах. Страмити в інших керівників, і від імені всіх іх треба і від імені жінок, і від і~ені

цілиииа!

веж.;t е

Добрий урожай збирають кол­

бригадир.

€ такі любителі холодка і

кубометрів.

Вдрастуй,

закінчив

плакат,

магістральних

газопров оді в, що об' єднає чи­ малі газ,ові родовиіца країни.

.. ~....~...~-.......-............... ~-~- .....

тарів картоплі. На фермі в нас 80 корів, понад 200 голів молодняка великої рога­ тоі худоби. З роботою справляємось. Врожай обіцяє бути добрим.

параграфи

nромисли.

ГЗ!ЗОі.Jі

Отже, створюється єдина по­

буряків, по­

садили

тру­

сталевими

піде

бами в Донбас. Це дасть мож­ ливістt> закільцювати багатю­ щі ставропольські і шебелин­ ські газові промисли. Газопро­ Бєлгород від Шебелинка далі на продовжений буде

бригадир. Г. Та­ ран. Він роз­ повідає:

-

газу

З Шебелинки найдешевше паливо

чила третя. А роз­ підсумки

спод-арство

подачею

містам.

заклю­

мови

попутно ю

з

ва

Херсону, Миколаєву та іншим

Навіть

ко,

бу де

семирічки

Протяго·м

- - € і у нас такі чоловіки,­ говорить

газо­

магі стральні

Р'Уджено

Київ прово:~и Дашава Шебелин­ , uсква М Брянськ

колгоспу

«Червона

па

нас ,

у

У країні, в післявоєнні роки. За короткий час було сно­

ми показували в п 'ятій комп-

ді

почалось

проводів

нього

текст

Д(}ручену

ві;що віда.'!ьності за

кої

викона-

'ІКИЙ ли

друга.

Падким, більшовицьким словом агітатор і особистим прикладом на успішне мобілізує nобітників

виконання

Гщюві магістраJі

л~ксній брига-

сувати ряд питань, які :~~иникли бока, який косив сіно. У нього вранці, коли с лухав по

вас немає таких.

госпники

.

всієї громадськості.

............... ..... ..........,_,,.,,.,,.,,...•..•..•.....•.......,•.,•........•..•..•..•....•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..

нашої

артілі

цьому

в

році. Радісні ві сті надходять з ці­ линних земель, бо багатий урожай

дозріває і там. 21 липня nочули ми про Звернення Центрального

взя.'Іи великий ро3rін на жнивах. І КО'Нанням соціалістичних зобов 'я­ Комітету комсомолу, а вже на РозповідаІQчи про успіхи Гули-х, за11ь. Зведення про хід робіт по другий день звернулися в комітет Бесіда продовжувалась. Агіта­ іншої , ще бі.1ьш важливої подіі кличе всі~ колгоспників відділках, дописи про справи ком·сомолу і до правління колгоспу стати членом га;rета тор ЗУПИНИВСЯ На ріШеННЯХ ЛІЩ:; в своєму житті на передовиків. Ши- бригад, ланок, "'еханізаторів да­ з заявою ПQіслати нас на допо­ рі·внятися певого Пленуму ЦК КПРС. Роз­ ве.'!икоі партії Леніна. цілинникам. Наше прохан­ іх боці.

Готується

nроходила

мова

жваво.

а.ктивно,

Рішення Плен.уму стос-уються і працівників сільського господар­

-

впроваджувати

покликаних

ства,

мом.

до

Негода і

Петро

ро·ко

А . Пасіченно,

секретар партійн о ї орг анізаціі. Погребський відділок радгоспу ім.

.І(ірова.

,....................... .•..•..•.,............................................................................... ............. 11

3

Огляд nреси Ширшн змагання на жнивах кожним днем на колгоспних І « Незабаром жнива» газета nиса-

риться

ф.ронт

.· .

збиральних

Натхне·ю рІшеннями

Плену~ІУ ЦентральнІ>го

робіт.

грудн:вого

КоМІтету

КПРС липневого Пленуму ЦК КП 1r •

іл м відповідаючи на

-'

"краши, д 0 постанову липневого

Пентрального ністичної Союзу,

Пленуму

Комітету

партії

працівники

Кому-

РадянськІ>го сільськ·ого

гоСІІІодарства докладають всіх зу-

.

.

« ....зашзнення

1

ла: ванІсть

. неоргаюзо-

призвести

можуть

до

ренком. Майже

на всій площі ро 3дільно,

дало додатково не, менше центнерів хліба.

що

500

Докладно пише « Вперед до комунізму» і про збирання овочів.

втрат врожаю. Особливо пот- Газета підня.'!а на щит слави .'!ан­

рібні високі темпи робіт на аеликих

жита

ппошах

і

пwe-

ниці.. Тут необхідно про~е~ти хЛІбІв.

роздІльне збирання Слід раціонально використати

рожити кожною

годиною,

-

боро­

ревикону6

Змістовно nочала

«Два

перехідних

-

Червоних

пише

місце в радгоспі

-казни ках».

по всіх по­

ративно,

широк о і змі стовно пи­

писати про сати про х ід збирання. В центрі

механізаторів

Миколу

на

націлювати

між

собою,

вони ками, а уваЖН'О стежить за ви-

романтика

праці.

натхненної

май по сланців Бр оварщини.

М. Кривенко, І. Корнійно, трактористи .

Колгосп «Жовтень», с.

від. Газети п окликані показувати

Требухів.

Нові нниги

аванга.р.дну роль комуністів і ком­

вання працюючих в полі.

з тим слід гостро

Поруч

критикувати

На допомогу редколегіям ба·

г а тотиражних і сті.нних газет, роб ­

сількорам, журналістам Держпо · літвида в УРСР вида в такі бро­ шури: Хрущов М. С. Радянська преса

повинн а

бути

н а йбіль ш

недоліки, своєчасно сигналізувати сильною і найбільш бойовою! техніки, Виступ на nрийомі радянських про факти простою тем­ журнзл істів у Крем л і 14 листо­ знижує що втрат, все інше, року. Куманьок П. пада 1959 пи і якість робіт.

к олгосп­

ня врожа·ю. В передовій статті гаючи<:ь

че

ЗдРастуй, земле цілинна! Прий­

уваги повинні бути люди, їх дос­

раз, коли молоді механізатори Обов 'язок партійних організа­ торами. ників на успішне пров.едення сіль­ Андрій і Данило Гулі - бра- стали за кермо самохідного ком­ цій допомогти своїм органам ус­ Так ти. Першин працює на жатці, а банна. робіт. ськогосnодарських пішно справитись з завданнями, Газета не обмежується закли­ що поставлені перед ними на час на « Бєларусі » . Зматут зробили і напередодні збиран­ другий заздалегідь

почули ми про те, що і в інши х

багатоти·

від- селах району .сотні молодих патріо­ ражІ<а, _ присуджено ділку J>& І (керуючий т. Кра- тів виявляють бажання поїхати перше разом з нами. Молоді серця кли­ вець Г.), який посів прапори,

сомольців, робоrу агітаторів, роз­ вдалою є кореспонденція « Іх пер­ повідати про те, як організовано ші жнива» . Мова іде про двох культурне і побутове обсдугову­ молодих

могу

ня задоволено. Х'!Іо веде перед, а хто відстає. А заяви весь час надходять. Ба­ В одному з останніх номерів розповіла про гато наших к омсо·мольфв і моло­ газета докладно зма­ ді горать бажанням попрацювати соціа.1ісrичного підсумки гання між відділками радгоспу. на цілині. В райкомі комсомолу

в гарячі дні польових ро.біт опе­

норми.

тись з втратами Косенка та Івана Рогового. До і стінні газети. закликала врожаю», збиранні редколегії багатотиражної механізації У навчання в школі «Вnеред до комунізму» багамтиражка, підкреслюючи си- вони поралися біля коней. Ще газети ім у (редактор лу соціалісти<rного змагання між тоді змагання допомагало колгQспу ім. Сталіна т. Гулий А.) є ХОJЮШа традиція: бригадами, ланками і механіза- роботі. Надає сили воно їм і за­ головне

завжди бачити,

ють мож.'!ивість

Справа честі редколегій стін­ і багатотиражних газет них пещоденно ку Марії Шпак, яка

техніку, довести завдання до жнива багатотиражна газета радкожного механізатора, J!.O всіх, госпу « Великодимерський » хто працюватиме в поЛІ». «За комуністичну nрацю» (ре­ Як тіль.ки ПQчалися жнива, ред- дактор т. Онойко П.). Особ.'Іиво

силь, щоб швидко і без втрат колегія присвятила ім більшість провести жнива. Немалу роль ві- матеріалів чергового номера. «До­ діграють в цьому багатотиражні

машиністом Іваном PaKQM і трак1·ористом Стооаном Божуком, між коибайнерами Іваном Жуком, Гриrорієм Костюком і Василем Петозимину збирали

11

і радгоепних ланах району ши-

змагання між

розгорнулось

жнив.

По·ленінському виховувати роб­ сількорів .

Микитенко

пра цюємо

з

В.

Як

робсі ль~ора ми.

ми

При­

люк Д. Про що і як писати до г азети. Рябокляч А. Газетні жан ­ ри. Слободянюк І. В . І. Ленін р едактор

і

журналіст.


Вівторок,

26

nипня

року.

1960

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

з

НАРОЩУВАТИ ТЕМПИ 3БИР АННН ВРОЖАЮ,

У НАШИХ ДРУЗІВ ПО ЗМАГАННЮ ~~0~~0000000

ШВИДШЕ rОТУRАТИСЬ ДО ОСІННЬОЇ СІВБИ о

о

Хліб-державі

!.,.....................

і

!

о !

! ! ! ! !

Вслід за колгоспом ім. Сталіна, с. Русанів, який першим в районі достроково виконав план про•дажу хліба державі, добре організував ДQставку зерна нового врожаю на прий­ мальний пункт кол·госп «Жовтень», с. Требухів. Звідси в ос­

І

І

! ! і

і

і

і

і ! ! ~

!

1 озимі і

! Петро !

!

і і

о

Злагодженість

Дружно, з МОЛ(}Дечим запалом !ІО'ру.ка на

збиранні

врожаю

механізатори калитянеького ділка

радгоспу

кий». У полі

5

від­

« Семиполків.сь­

упоралися

з

ячмінь,

тепер

скирrують

ко·мбайні'в, їх во­

дять Д(}свідчені

комбайнери.

Пе­

а

Поряд

на

j

му числі з на{;інних ділянок для

·

сівби,

таті

озиму

засипають

в

овес,

Андрій Барбон готують ГРУlіТ під озимі. Виорано перші 40 гектарів

зібрано

площі, де раніше :!Їбрали люпин

солому.

де

і

на

врожай, чорніють ділянки свіжо­ виораної

працюють

Однак, дуже при.кро, що з пер­

тракторами « ДТ-54» Вікт(}р Сам-

ших днів збирання допускається

ко та лnатолій Ничик, готують

багато неподадок.

працює на жнивах. Він збирає те­ пер по

15-18 гектарів і намоло­ 14- 17 центнерів зерна з

чує ло

~

вручено

перехідний

червоний вимпел.

Злагодженість в роботі _

рано люпин на

{

полів»

Р. Шуnьга,

під озимину

грунт

з п(}..атком ж·нив колгосп де

..

.

-

що ·затримався, але, доклавши всіх тори з вол(}юушами. зусиль,

надолужив

Бригци

зібрали

прогаяне.

озимину

ли

СОЛ(}Му

в

З

а

скирти

З

на

гек-

на тарах.

1 вони

-

вюжджають в поле о

Недостатньо дбає правління ар­

зараз

збира.ють жито

на

зелений

ко.рм

ху доб і

та

сило с.

яка

працює в

4.

ривами.

обо9'язки

перед

ранно готуємось. Щ(}б не затрима- зерно ти оранку, очищаємо площі від пожнивних залишків. На скир-

ХОРОШІ ВІСТІ На ділянці в 60 гектарів, де посіяні злакові трави, одержали по 35- 40 центнерів сіна з К(}Ж­ ного гектара. За друтий укіс бу­ . де не менше 15-20 центнерів

колгосnники артілі

ім. Ка лініна.

ім ені Ватут іна .

с. Літки .

с.

силосозобираль­

тонн силосу. На черзі сування кукурудзи ,

-

гектарів. П. Юрченко, ім.

фермо ю .

Сталіна,

***

Ланка Gчолювана

Ф.

бригади,

Компанцем,

виго­

товила 6 тисяч тонн торфо-гно­ Йо·вих ко~mостів під урожай на­ ступного ро.ку. Буде такого доб­

рива ще

12

тисяч тонн . Г. Номпанець,

керуючий

рудн.янським

відділком.

Радгосп «Богданівськ ий».

косарів і дві

косарки.

Механі­

затор Олександр Трикоз косар­ кою

на

тязі

в

трактора

«ХТЗ-7» за день скошував по 5-6 гектарів трав пр·и нормі

зерна.

Б. БОПКО,

3.

бригадир тр акто'Рної бригади.

В.

МИКОЛЕНКО,

застуnник голови кол гос пу.

но каЖ'У"ІИ, підганяа на с, В(}НО не ДОЗВО.'ІЯЄ гаяти ЖОДНО Ї ХВИЛИНИ , ­

посміхаючись, відІПовідає Галина, - 8000 тонн.

І глянувши на своїх подруг, додає:

- Та з такими завз·ятими тру­ дівнпцями не зупинимось ні пе.ред

якими труднощами. Всіх сил до-

томашини, трактори з причj.пами , тваринництву міцну кормов'У ба­

цавантажені зелен(}ю масою.

в

же

понад

два

з

з ранку і до nізнього ве ·

меншим

напруженням .

Ке.рує

зу.

/ Радгосп

Т. Микоnаєнко.

« Велико:ди м ерський» .

роботами досвідч е н а тру­

чора на полях першого від­

ділка радrоспу працюють

Біля

силосних споруд робота кипить не

тижні

дівниця, заступник бри­

2

гадира

Ось до одного з юомбайнів при- В роботі механізатору дОП(}Магає

з третьої

сіна.

Бе::юерервним потоком (}ДНа за кладемо до то-го, щоб 8000 тонн одною прибувають до т,раншей ав- сищJсу було. Створимо нашому

силосних комбайни.

Русанів.

успішно

косовицею

60-65

тракторних

байн.

сил(}­

якої посіяно

завідуючий

с.

центнери

працювали

тора пересів на зерновий ком-

них комбайни, 8 автомашин, по­ над 30 підвід. 3 вико-вівсяної суміші закладено понад 3000

J(o.nгoc n

22

по

з

Щодня в артілі на цій роботі

в руках Ваеиль Ситюк, а настали

***

650

збиральні машини. Збираємо жито і ячмінь. Комбайнер Ми­ хайло Пономаренко пристуnив, до підбирання та обмолоту яч­ меню з валків. З кожного гек­ тара він в середньому намоло­ чує

Украіни»

справився

жнива, с п еці алі ст ширюкого про­ філю т. Ситюк за наказом дирек-

На заготівлі с1жовитих кормів

в нас

сомолець

тіна. В роботу включилися всі

БУ ДЕ М'ЯСО І МОЛОКО

РожtІи .

2

Все сіно-в скиртах Рудяківський колгосn <<Ком­

П ухівка .

а rр оІюм колгос nу «Б ільш овик».

ЩОДНІ![ зайн,ято

Добрий намОJJот

БУ ДУТЬ КОРМИ­

корму з гектара. М. Лисенко, с.

~

На повний хід ідуть жнива в нашому колгоспі ім. Вату­

б привезли цигарки, ситро та інші товари. У. Папьоха, С. Дмитренко,

колгосnу

.

~БОРИСПІЛЬ ~

з 10 серnня. Озими-· бачити в пмі і кооператорів, які

агро.ном

кіЛограма молока від кож-

~

вкрите, під час дощу вода потрапляє на столи. В кімнаті для відпочинку брудно, її навіть не по­ бі.'Іили. Хочуть механізатори по­

ну посіемо на висоК(}Му агротехнічному рівні. А. Пашківська,

17,7

І ної корови . Л. САВЧЕНКО

~~~~~~~~~~~

мину відв(}димо площі з-під най- бутових умо-в для механізаторів. кращwх попер-едників. Приміщення польової їдальні не

Батьківщиною, колгосп з<J!вершив Насіння пш~ниці підготовлене, продаж хліба державі. (}Чищаємо жито. Механізатори реПопереду не менш важлива pQ- монтують сівалки. Сіяти жито па бQта - (}сіння сівба. До неї ста- 3елений корм почнемо з 5, а на

З особливим успіхом працюе майстер високих надоїв в ці дні: вона одержує щодня по

А. КОРОТКОВ,

вони закінчать роботу на о'стан- рів жита і пшениці. Під всю ози- тілі пр·о створення належних поній площі. Виконуючи

дослідного

« Ермолино».

рок госnодарства.

центнери на гектар. Це дозволить одержати добрий врожай другого укосу. голова колгоспу.

доярок

І

одна

лограмів молока від кожної з 23 закріnлених корів і завою­ вала nершість в змаганні доя­

1,5_ 2

Внесемо їх по

кращих

-

<

рішення головного завдання семирічки - створення достат­ ку продуктів тваринництва в нашій країні. Евдокія Феодо­ сіївна вже надоїла по 2867 кі-

агре­

Слідом за косовицею вирішили nідживити сіяні трави калійними і фосфорними доб-

годині ранку. Є випадки, коли

« Ко?tf.УІНівській » . Ще де.нь-два, і По люіПинищу· посіємо 326 гекта-

.'ІеНК(}

нормі

9- 10

невистачає транспорту для перевезення зе рна від комбайнів.

кіло·

Во­ Н•а вносить і свій вклад у ви­

гаті з трактором <<ДТ-28». Ме­ ханізатор щоденно скошує по 7-8 гектарів конюшини при

І'У . МехаНІзаторІВ І КОЛГОСПНИКІВ, д6н0t скла- що обслуговують агрегати, але

гектарах. Комбайнери ВалеПочали також орати ділянки, • u г м в· де зібрали кормовий люпин на рш авриленк(} та икола І-

200

нокосарку,

Кузнецова

госnодарства

мінно використовує навісну сі­

з'явились

Евдокія з

темпи на заготівлі кормів, від­

·машини для nідвезення на робо. . . .

.

2150

nонад

Майстер високих надоїв

Старанно працює в колгоспі <<Рассвет » тракторист Віктор Гуленков. Борючись за високі

J:jИНі дня. В артілі виділено авто­

туванні соломи зайнято два трак-

вже н адоїл а

грамів молока від ко рови.

Дnя другого укосу

Так, четверта

вантажники

Ки єво -Свят ошинсько го

району В. Н . Михайленко, яка

g ДМИТРОВ g

на ).lоботу тільки в другій поло­

Готуємо

На фотu : одна з nередових до ярок

~~~~~~~~~~~

шої бригади, де б_ригадиром Іван

Головня,

ку­

вгору.

О. ЗДОРЕНКО,

копну.вач. Було й так, що з пер­

за- І обліковець трактор.ної бригади.

іде

буде.

~

виділяє достатньої кількості кол­

силос.

дОГЛЯlJ.У

швидко

що високий врожай «королеви

гектара. За успіхи в роботі Івану шу ділянку в 68 гектарів, де зіб- госпниць до комбайна н а соломо­

Івановичу

дбайливого

Правильний квадрат дав змо­ гу обробити посіви у двох на­ прямах. Це все запорука того,

бригада (бригадир В. Клим<1сь) не

грунт під озимину. Виорано пер-

культури

сількор.

ред у змаганні ве.де Іван Дмит­

Тут

щнно1

силос.

ренко, який вже декілька років

ріллі.

щє1

курудза

Тра.ктористи Василь Сули ма та

зібрали

косять

з площами,

очищають

с1ви

комору.

Механізатори

озиминою,

рудзи. _в_ на~кра.~ому стані по- f петрушківському відділку рад­ госпу <<Шпитьківський», де керуючий С. Оскома. В резуль­

комбайнери Дмитро Строй і Воло­

успіху.

Високий врожай буде Хто їде із Шnитьок, обов'яз­ ково побачить з обох боків шляху довгі ~елені ряди куку­

12- 14 гек­ 10 збирають

димир Михайленко. Зерно, в то-

запоруна успіху

550.

сількор.

працює

і

і

'•оо•ІІ•н•н••••"••••••••••••• · О

трудять.ся

ревиконує нор.му. По

6

330

Меха­

.........................,,."""'

бухгалтер бобри~.tького приймального пункту .

на з честю виконує взяте соці­

зібрати

який

але

алістичне зобов'язання: за місяців відгодувала свиней nри річному зобов'язанні в. моrильниn,

підкріплюють ділом.

Висоцький,

! тарів жита при нормі !

П. Новшун,

!

тваринниКІв,

nередовиків змагання називають ім'я сви­

нарки Тетяни Петрнченко. Во­

на підбира·нні валків, щодня пе­

і і і

хороших

за 1О робочих днів. Своє

слово вони

!

жнива.

зобов'язались

в ~~г:~~іВ~У~::і~~:к:има-1

в числі завжди

гул комбайнів, тракторів,

автомашин-ідуть

! !

ний пункт колгосп « Червона У країна», с. ГоголіІВ.

ло

З ранку до пізнь(}ГО вечора не

! візатори

артіль ім. Калініна, с. Літки. Доставляє жито на приймаль­

! !

заважає

в роботі

1 стихає

танні дні часто nрибували автомашини, навантажені добір­ ною пшеницею і житом, що вирішило ус:піх в р(}боті. Артіль достроково вико·нала план nродажу хліба державі. Борючись за першість у змаганні з колгоспом «Біль­ шовик», с. Рожни, виконала план прадаЖ'У хліба державі

і

Що

g

*святошино

к о муністка

Га­

лина Гарбуза.

- Маємо в траншеях був автосамоскид. За кермом шо- робітниця Анастасія Постол. соковитого фер-відмінник Іван Нишенко . Агрегат р1уІХається вздовж ма- 2500 тонн - Газуй, Баню ! - гукає він сиву. Комбайнер Іван ІІікож пиль­ до тракториста Івана Скиби. но стежить за роботою машини. Сьогодні ударний день, адже ж 120 гектарів скошеного кормово­ я дав еловю зро.бити не менше ходок.

го люпину в суміші з вівсом

28

-

такий результат роботи за перші

Не встиг від'їхати самоскид, як дні. прибув трактор з причіп ом. Його На другому агрегаті комбай­ водить Григорій Парх оменко. Він нер Іван Ситюк. Ще вчора штур­ за день робить по 4- 5 ходок. вал цієї складної ма шини тримав

j

корму,

-

rоворить

во­

на. - Щ оденн о закладає­ мо не менше 200 тонн.

-

А яке завдання? О, завдання, образНа фото: вгорі-з ав антаженна зеленої маси в траншеї;

внизу

-

збирання люпину силосоз би ральним

штурвалом якого І ван Ситюк .

комбайном, за

Фото І. Лебединця. . .,,.І . .ІІ~І·ІІ.ІІ•tt•Іt.tІ. . І.Іt•І . .ІІ·ІІ·ІІ.ІІ. . . .І . .І . .І . .ІІ•t . . .t•tt•ІІ.~І·ІІ.ІІ•Іt•t t•tІ•tt•ІІ.ІІ.ІІ.І . . . . .ІІ•І . .І,_.І . . . . . .


Вівторок,

&УДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

nиnня

26

року.

1960

З вогнем не жартують Коли

т.

Риб1ювс ькиИ

добровільну

Завершувати підготовку до нового

навчального

І

Кому не відомо, що від того,

як вчасно і якісно будуть від­ ремонтовані шкільні приміщен­ ня

ли' і вчителі забезпечені пали­ вом,

ку, і

проведена вся

до нового

виховного

nідготов­

протягом

Кожному, звичайно, ві­

домо. Так чому ж у Семипол­ ках і Богданінці мало дбають про

це,

ного

без

смаку

шкіл

у

всякого

естетич­

провели

ремон.т

Богданівській

напр~клад,

не

парти поставлені

сах

а

сто' це

добротні

неба

і

чомусь

не

до

про­

і

про завезення

Зволікається

успіх

палив~.

но

мІсь­

кій середній школі ~ 1 Jди­ ректор т~ Ігнатенк?) .і. в Кал~нівській

восьмирІчюи

все

справи.

І

використати

вантаженням,

з

чики

тут

заросли

ли

:Канікули.

м

це період натхненної

щоб

Правлінн.я кошаспу ім. 1-го Трав­

\

дало старе зерносхо.вище. ВсІ ра­ взялися за будівництво но­ приміщення

шкоди.

У будівельну бригадУ увійшло

20 учнів на чо.1і з Пе·тром Вась­ ком і його помічником Михай:юм

коли

над

в

що

13

безкоштовно

викопали

ли нове приміщення, в Я'КОМУ три

класних і дві допоміжних кімнати та коридор. Мрія про однозмінне навчання

здійснилась.

шого

необхідного

7-

постало

дою. Всі ці проблеми бу­ ли вирішені. Ужа готується костр і,

не

ні.

в

тільки

Діти підтримали цей за­

Чи задоволені учні відr~о­ чипком? Надаємо їм слово. Микоnа Хуторний: - Я ду­ же задоволений. Відпочив доб­ ре, загартуваІВся, набравея сил. Люба Омеnяненко: До

того, що <Жазав дам:

роботі

роботу на кух­

-

зованості.

волеіfбол,

Микола, до­

навчилася

плавати

спині. Микоnа Руденко:

на­

на

Мені

-

бувають навиків самостійної праці. Начальник табору, до­

подобається самообслутоВ'}"Ван­

свідчений

викладач Фізкульту­

знаєш, що все повинен зроби­

ри Іван Петрович Тананай до­ бивається, щоб кожен учень

ти сам. Життя в таборі відо­

ня. Ні на кого

не надієшся,

бражу на фотовітрині

- зро­ бив чимало цікавих знімків. Такої ж думки і всі остан­

ні діти.

цього СЇісти у затишку і по-kти

...До відпочинку в ць0ому таборі готується друга черга

смачно приготпвані салат, ок­

учнів.

рошку,

кашу

або

картООІлю.

К. Давидов.

Працюють діти і на інших ро­

ботах: іх видн·о у по.1і на обро­ бітку пізніх культур, на збиран­ ні овочів; біля телят, гусеИ і ко­

ней. Учень

6

класу Василь Черед­

ничок працює підмінним тракто­

ристом. Любить хлопець те·хніку, вирішив стати механізатором. Юні кралеводи та мічур1нці зай­ няті

своїми справами.

Вміють наші

... І ВІДПОЧИНКУ учні добре працювати, вміють і відпочивати. 3а Р·Оботу в колгос.пі правлінн.я ар­ тілі придбало дітям 70 квитків в столичний театр. :Культпоходом у Київ всі д'У'Же задоволені. Груоnа

учнів

відвідала

нещо­

давно цирк, планетарій і зоопарк.

Весело проводять діти ві.дп(}ЧИН~Ж біля колг.оспного ставка, який 11·т образно називають « Мокрець­ ким

дитячим

пляжем».

І. Вікторов, завуч

школи .

міської

троє. І всі ·неповно­

НАША СПІЛЬНА СПРАВА

літні . Анатолію Руминіну - 16 років, Володими­

ру Зубенку 14, а Ва­ силю Гончаренку ли­

на

світлий

майбутнє:

шлях

вчись,

раііонного

центра. Та здійснити цього не вдалося. Тоді хлопці попрямували до ларя, що на розі ву­ лиці і nровулку Кірова ...

ше 13. Перед кожним з них, як і перед всіма нашими юнаками і дів­ чатами,

розвилці

у

Не

пра­

будемо

докладно

три хлопці шкільного ві­ ку

оnинилися

в

числі

злодіїв? Перше заnи­ тання до батьків. Невже подружжя Гончаренків не цікавитв, з ким то­

цюй!

описувати,

· здііісню­

варишує іх син, де бу­ ває, чим займається? Це

Хлопці ж по такому шляху не пішли. Румн· нін за крадіжки встиг вже побути на лаві nід­ судних. Останні за не­ nристойне поводження

валася краді:жка. Ска­ жемо лише, що ця трій­

ж їх прямий, батьківсь­ кий обов'язок! Проте, як

ка

свідчать факти, в сім'ї т. Гончаренка таким пи­

неодноразово

іtоів

ли і їх бат·ьків. Але висновків з цього не зробили. Вчитись або

-

єднався

учень

6

ча­ на­

різних продуктів понад

залишаться

тисячу

не

покара­

було

класу

жимо

І

розмову

пр·о

танням

по-справжньому

не займаються. Не зай­ маються ним і в сім'ях Руминіна і Зубеика. Тепер наше громадськості.

слово до Складає­

ться думка, що партійна не

ними. На цьому і можна б поставити крап­ ку. Але давайте nродов­

більш легкий шлях... До цієї компанії при­ Княжицької восьмирічної школи Василь Гончарен­ ко. Спочатку намітили nограбувати буфет, що

і

чму

участі його матері. Винні, звичайно,

сnрава для

хлопців не підходяща.

викрасти

алкоrольних

карбованців. Награбова­ не вночі приховали, а на другий день розпили в хаті Руминіна, не без

поnеред­

жувались. Попереджува­

nрацювати

встигла

стину

на

як

тих

небагатьох, які стали на такий хибний шлях.

Як могло статися, що

організація, де

ку

комуніст

ренко, працює

на облі­

І.

колектив,

Гонча­

-·-

сказати

в

учня, не вникаючи в

його

поведінку

школою, скати

значить

велику

Доля

поза допу­

помилку.

молодої

радян­

ської людини повинна турбувати всіх нас, всю громадськість. Партійні організаціі, органи мі­

ліції, райком ЛКСМУ, райвідділ народної осві­ ти, комітети профспілок покликані активно втру­ чатись

вання

в

справу

дітей,

не

вихо­

прохо­

26 липня Вівторок: 11.00 телевІЗІнна хроніка «Новини дня»; 11.10 ~ на землі казахській». Кінонарис ; 11.30 -

«Нічний гість». Х удо ж­ .Іій кінофільм; 16.30 телевізій­ f!а хроніка «Новини дня»; 18.40•На землі казахській». Кінонарис; 19.00 - ост;шні вісті (Москва); 19.20 - «Відповідаємо на запи­ rання трудящих»; 19.40-«Зуст­ річ з Францією». Доку мент.альний фільм; 20.45 «Брати €ршови». Спектакль Харківсько.го російсь­ ко го

дtJа.матнчноrо

Середа:

ший».

Новий художній фільм; «Казки-загадки». Переда­ ча для малят ; 19.00 - останні вісті (Москва); 19.20 телеві­ з ійна хроніка «Новини дня»; 19.30 - «Виконуємо рішення липневого Пленуму ЦК КПРС». «На діль­ ниці т. Мостового». Репортаж з заводу верстатів-автоматів імені Горького; 20.00 - <<Земля-Мі­ сяць». Науково-nопулярний фі льм ; 20.30 - «Пункт nерший». Худож· ній фі.1ьм; 21.45 кон:церт; 22.20

18.30 -

ними

правил nоведінки. Ви­ магаючи від батьків, до­ нятково

цій

важливій

ви­

спра­

він

ніх будівників комуні1му.

ди­

рекції Княжицькоі вось­ мирічної школи? Адже

БроваJХ:ька районна друкарня обJ!асного управління культури.

фі,1ьм.

А. УСТІНОВ,

В. ПИНАЮРА.

Редактор

Звонок Микола Іванович, який живе у м . Бровари, вул. В окзал ь­ ~а. 44, порушує сnраву про роз· лучення із Звонок Нат а.1ією Бо­ rисівІюю, я к а жив е у с. Білга• родка, Києво-Святоши нського р а ­ ЇІону. Справа слухатиметься в н ар ­ суд і 3 - ї дільниці Києво -Святошин­ ського

району.

Броварське добровільне про­ типожежне

негасників,

порушення

в

те.1евізійна

11.00 -

ного

ім

імені

хроніка «Новини дня»; 11.10 «Теодор Аман». Науко во - попул яр­ н ий фільм; 11.40 «Пункт пер­

дить

помагати

те а тру

Пушкіна за одноі менним ро.маном В. КочетІ)ва. 27 липня

дити повз навіть незнач­

май­

стром, мало цікавляться вихованням дітей. А що можуть

ті

.

me.Jtenepeдaчz

одними

лише оцінками успішнос­

ві, у вихованні майбут­

де

шляховим

задовольнятися

пожежної

Дивіться

документальний

пору­

правил.

жартують. А. Дзюбенко,

команди.

поруШИ1В

чення порядку, ВИС(}К'ОЇ органі­

роблять відпочинок ці­

а

r.

Ва·силь

хід, направлений на забезпе­

на воді. І як nриємно після

кашоварити, .вияв­ можуть

в

зробив но·вий крок вперед у спорті. Крім різних ігор, відпо­ чиваючі проводять певниИ час

вара, як бути з питною во­

ляється,

теніс,

гартовуються,

чимало проблем: де rот}'ІВми­ меться їжа, хто буде за по­

на

життя

На свіжому повітрі діти за­

починку. Був складений раціон харчування. І кожен, крім по­

3 першого ж дня

іде

здружилися.

жав від начальника позачергіJ­

кавим і корисним.

до цьогорічного літнього від­

речей,

дня

більше

вий наряд

користуються грубим

з вогнем не

варської

встановлений порядок, він одер­

футбол, шахмати та багато ін­

хлопців і дівчат

денний запас продуктів.

траншеї, залили фундамент, скла­

настольний

ру.нчук розпо·віла нам, як го­

Зерносховище рО'зібране і переве­

Коли

є

існуючих

Дисципліна на перший план!

Н·я художніх творів та газет,

Піонервожата Валентина Суп­

била

зене на територію шкми. Своїми

розпорядку

ще

що

Але, я.к кажуть, дружба дружбою, а служба службою.

таборі. Визначені години під­ йоwу j відбою, Ві~ІОЧИНКУ і nрийому їжі. Тривалий літній день в повному ро:юоj)JІдженні дітей. Екскурсії по нав.колиш­ ніх місцях, читка і обго,ворен­

сутінки,

стільних

справу.

діти

Чітко, по встановленому

життя тут побуд()ване зовсім по-іншому. В Ооснову покладено самообслуговування.

тувалисfІ

чим

інспек rop профілактики Б ро-

3а :~ні пере·бу:вання у таборі

практикантки

води, то її беруть у копанці,

і до

тому,

з

Ще раз нагадаємо вам, това­

Єременка .

березі Десни

на

ко, а навіть і дехто з відпо­ чиваючих. Що ж до смачної

Та це Досить

посуду, привіз сюди також

руками,

шенням

Переяслав-Хмельницького пед­ училища Т. Гома та €. Устен­

наметами

вечірні

впевнитись

цигарки,

магазині

На знімку: на зеленій галявині під чзс свята.

nіонервожата,

школи

Слі саренком. Разом з батьками і корисну

А. В

керога-зом, Ф ото М.

Броварсь­

вчителями будівельна бригада зро­ велиюу і

ко

раиош.

вик001аній руками юних.

опускаються

во.рили про це вчителі та бать1ки.

вого

т

1.

вечора,

хід на однозмінне навчання. Го­

зом

ра.ди~ійне свято «день вчите,1я» відбулося не щодавно в нашому

на­

по&ути з дітьми зранку

ці. Давно мріяли ;~іти про пере­

?ере-

учні

середньої

па.'!ять

продово:~ьчим магазином т. Хиль­

необхід­

піонерському таборі. ті.'Іьки так здається.

Для

пра­

-

міської

-

дуть. Ще да.1і пішо в завідуючий

3овні все, як у звичайному

учнів нашої шко-

ня пішло на;м назустріч

матично

густих, молодих дерев, поб.ш­ зу берега чудової Десни . Тут відпочивають

порушується

завідуючі ніякої боротьби не ве­

деш. Розташувались вони серед

кої

створені, прІУГипо­

ре:ким

н а складах і в мага.зинах систе­

Ці намети відразу і не знай­

У МОКРЕЦЬНІЙ ВОСЬМИРІЧНІЙ UІ

жежний

Намети

ду. Взагалі не відчувається, що

У П Р А

устан(}вах не

риші:

бур'.янам~:

готов­

ні протипожежні дружини в цих

школІ

Дослідна ділянка КалинІвськоІ школи, до якої учні приклали стільки зусиль, зараз без догля­

протипожежні в повній

торі раИспоживспі дки. Добр·овіль­

корисно.

ні подвір'я і спортивНІ маидан­

для

завжди

Да.'!еко не так в міському спо­

року.

повним

зроблено

пожеж:

живч·ому това·ристві та заг(}ткон­

Л. ВОЛОДИМИРОВ.

(директор т. Шутенко~. Ш_кіль­

ра·:юм з

ності.

любовно, з

його

чимало

сла членів ДПД,

виро­

навчального

виконано

Тут

заходи постійно

лах. Треба пам'ятати, що час не жде. Кожен день вирішує

керІв­

ремонт у

інша ділянка, що

нового

він

вартують бойові розрахтики з чи­

про

Зробити так слід у всіх шко­

ників школи. Мало вони дба­ ють

таблички

смаком.

псуються. . І турбує

Відсутні

за яким класом закріплена

Тут

кла­

стоять

боту.

поперед:nення

nрактикою

чимало зробили для то­ го, щоб зразково підготуватися

школІ,

в

керував

учнів

відремонто­

вані

і

року

щується на ні й. Так не .всюди. Хоч сьогодні готові прийняти учнів Жердів­ ська і Великодимерська вось­ мирічні, Русанівська середня школи. Іх директори тт. Бога­ чевський, Левін, Ніколаєнко з допомогою вчителів, батьків та

навчального ро­

процесу

шенко. та чи

залежить рівень учбового

року.

був

«Сільенерто»,

активом енергійно взявся за ро­

учнів викладач біології т. Ля­

re,

обладнані кабінети, а шко­

ка

тут

жину

очолив

протипожежну дру­

товариство

прова­

зарядку-перезарядку

говори

на

складає

річні

виконання

них, сажотрусних

вог­

до­

ремонт­

робіт всіх

опалювальних приладів, устат­ кування грозозахисту і вог­

непросочку дерев'яних конст­ рукцій. В продажу є пожежний

інвентар, лички.

протипожежні Приймаються

таб­

заявки.

Оплата по перерахуванню. Звертатися на адресу: Бро­ вари, вул.

Кірова,

Зам.

4.

37 !8-3160

88 номер 1960 рік  
88 номер 1960 рік  

88 номер 1960 рік

Advertisement