Page 1

{1РОЛЕТАР/ ВСІХ KPAlН, ЄДНАйТЕСЯ!

Рік видаННIІ ХІХ

Орган Броварського районного КОиітету Комуністичної партІї України та районної Ради депутатів трудящих RИЇВСЬК91 області

Залізничний транспорт -

ВсеСОЮЗНIІЙ

ІІ,<:н:ь за.lіЗНИЧНИl\а.

В цеП день

дянсы\гоo народу

22 ЛИПНЯ

ЦІна

радянським

р.

15

.

заЛІзничникам-

С Л А В А!

коп.

По НАШІЙ БАТЬКІВ:ЩИНІ

на шляху технічного прогресу Сьогодні тр:\дицііію' свято ра-

НЕДІЛЯ

1956

З а л і з н и q ник а

Бойовому загонові робітничого класу-

88 (1381)

СТЯХА~О8(Uh

r о Д н і-Д е н ь

с ь О

на (;хід, гіреы\i Щlгістра:Іі та ін­

ші.

ПриБУ1ТЯ парламеН1СЬКОЇ делегації Пакистану в Москву 20 "ипня в Москву на заН/ltJ­

2 О О-m и с я ч fl ийм іти fl г

ші .'!інії від МОСI\ВИ на ні BДC Нl,

трудящих

l1р:щіВНИI\И З:\.lізничного транспорту підбивають підсу)!Ки своєї самовідданої праці, ЯI\<L ааtiсзпечує чіткип РИПІ господарського

Значення цієї справи ваЖI\О переоцінити. Едектрифікаl\ія, наприклад, такої маrістраді, як Москва В,lаДИВОСТОI\, поряд:!

життя нашої І\раїни, сприяє роз-

різким збідьшенням її провізної

виткові її ПРОДУl\Тивних СИЛ. . •З а,llЗНИЧНИКИ - один з перс-

і пропускної спроможності, дасть МОЖ.'Іивість щороку СI\ОНОМИТИ

доповідь

почин В будівництві нового жит. тя. В иконуючи разом з УСІМ наро-

Уже в шостііі п 'ятирічці намічається ввести в дію 8100 кі-

СІ·]ьсьгоrОСПОТ·IРСЬРlt'·

Свердловська

20 J1ИПНЯ в свf>J)д,10всы\y ~Iaкінчилась нарада працівників сі.1ьсыогоo I"Ін: подаРСТRа об.lаст~іі автономних jН'СПУU;lіJ; Ура;lУ. Учасники наради ГО.l0ВИ

і &олгоспниць, працівників машинно-тракторних станцій і радгоспів , спеціа.1істіR сі.1ЬСЬКОГО господарства ~Tpa.1Y.

оБГОВОРИ;ІИ

Ради

шення Верховної Ради (;РСР прибула ШLР~lаментська де ;lегаl\ія Па&истану, очолювана ОДНЮІ:І

ПіС.1Я закінчення наради від- лі.ll:ерів мусудьманської .1іги,

Міністрів

бувся

і,вохсоттисячниіі

лишнім провінції

мітинг

&0-

ГОJОВНЮ[ )Ііністром Сінд Мохаммедом Аюіі

дових загонів робітничого І\ласу не менш Яl\ 18 мідьпонів тонн РРФСР тов. ~[. О. Ясно ва «Про трудящих міста . Появу на трибу- ХУР0. СРСР бу;1И ініціаторами пер- вугілдя і скоротити експлуата- проведення збирання врожаю, ні тов. М. С. Хрущова , СекрстаНа Внуковському aepoдpO~li ших КЮІ),ністичних суботників, ційні витрати більш як на 2,7 стан тваринництва і :щ оезпечсн- ря ЦК RПРС тов. М. І. Бєдяєва , делегацію зустрічали заступнш, в ЯКИХ В. І. Ленін бачив вели&иіі мільярда І\арбованців. Р,'I"I' ня виконання ІІдану :l аl'Oтіве;ІЬ ГО.10ВИ ", ~1І'··II·Нl·СТРI· П РРФ(', р Голови ПРСЗИ'ії " Верховної Ра .11І .ll:ОМ завдання

партії

."

,"

і уряду, лометрів електрифікованих дініИ, тів у 1956 рпці».

вони героїчно працювали на всіх - у 3,6 раза більше, ніж за п'яетапах соціалістичного БУ.ll:івни- ту п'ятирі~ку. На Україні такі

Чудові

найбільшу вузлову станцію До-

тов.

СРСР Ш. М. Арушанян, ааСТУIІник ГО.10ВИ Ради Hal\ioHa.lbJ\o-

тов. Яснова та іНПIll'і. "часники

" "

На нараді :J ве.1ИКОЮ вою виступив Перший

цтва, під час ВеJlИКОЇ Вітчизня- лінії ЗВ'яжуть Харків з Донбасом, ЦК КПРС ної війни і в післявоєнні роки.

ІІІ)О,'}·'·· -

",

J

мітингу :І}·стрі.1И

промо-

ІІа.11\0/О ова- стей Верховної Ради СРСР П. Т.

цією. Зустрінутий бурх.1ИВИМИ опле-

Cel\peTap

М. С. Хрущов, сками

на мітингу

Комаров, міністри СРСР і РРФСР, ,l;епутати Верховних Рад СРСР і

з промовою РРФСР, члени виконкому і дещтати Московської міської

Ради,

ністерства

спраJ3

- Ясинувату тепдо зустрінутий присутніми. І виступив Першиіі Сс&ретар ЦК відповідальні співробіТНИI\И Прсшос- з Дніпропетровськом і П'ятихатНарада одностайно прИЙНЯЛI\ КПРС ТОВ. М. С. Хрущов. видії Верховної Ради СРСР, Мї-

перспективи розвитItу

нецького басейну

залізничного транспорту в тій п'ятирічці. Перетворення в ками. життя наміченої ХХ з'їздом КПРС грандіозної програми .ll:аль-

звернення

Новою технікою буде оснащсний рухомий склад. Транспорт

••

шого могутнього розвитку важItої одержить не менш як 2 тисячі восьмивісних

потужністю

ПО

(ТАРС)

•••

журнадісти.

взяв курс до рідних береrів

Шість днів в ОдеСЬКЮI), пор-

закордонних

СРСР, представники ВОКС та інших громадських органіЗal\ііі,

••

Індіllськиll пароплав "Джаламанджарі"

'Устрії, крутого піднесення сі- електровозів, у тому числі 400

льського господарства і збільшен-

до всіх КОJlгоспників

На аеродро)[і делегацію зуст-

і будов Індії, ВИГОТОВ.'Іене на ра-

річав також весь

ПОСО.lh-

Cl\olaJI

ня виробництва

предметів на- 5700 кінських сил, а також ту перебував пароплав «Джала- дянських заводах. ства Пакистану в СРСР на чолі родного споживання ставлять до 2250 магістральних двосекційних У дні стоянки в порту індііі:- з тимчасовим повіреНЮI у сп раманджарі»

вищі вимоги. Директиви з'їзду по тить вантажні вагони і думпкари пубдіки Індії, працівників транспорту нові, ще

тепловозів. Промисловість випус-'

ти.

сортувальних

першс судно Рес-

Cbl\i МОРЯІ\И зробили екскурсії вах Пакистану Махмуд(н[ Ахмащо відвідаolО Ра- по визначних місцях, відвідаю[ дом. шостому п'ятирічному плану пе- вантажопідйомністю 90 100 дянський Союз. музеї, санаторії, побували в 1'0Заступник Голови Ради Наредбачають збільшення вантаЖО-І тонн. В Одесі паРОП.lав прийняв на стях У одесы\хx портови&ів. ціональностеи Верховної Р:JДП обороту залізниць порівняно з Поряд з технічною реконструк20 липня пароплав «Джала- СРСР П. Т . Комаров і гдава парборт )Іостові І\рани, Rе.1Иl\і ча11 1955 роком приблизно на 42 цією рухомого скда.ll:У, в управмандж:фі» вийшов з Одеської ламентсы\її дсдега!\ії аl\истану проценти, ЗрОстання ПРО.ll:уктив- ління рухом поїздів впроваджу- вунні труби та інше устаткуван- гавані і взяв курс до рідних бе- Мохаммед Аюб ХУР0 об~lіНЯ;IИ("h ності праці на залізничному тран- ється автоблокіровка, диспетчер- ня для ПРО~lИс;rових підприємств регів. (РАТАУ). промова)!и. (ТАРС) спорті приб.1ИЗНО на 34 процен- сь&а центра,'1ізація, механізація ... ...... •• гірок,

гатиме технічної

реконстру&ції

1

автостопи,

Виконання цих завдань вима- радіозв'язок, телебачення тощо.

Відзначаючи Всесоюзний День

у

Вlд''ізд радянських колrоспник в в

Міністерство

землеробства ченко

3

rорщиву

просьбою поділитись до- Краснодарського

краю

А.

Н.

транспорту. На початку цього залізничника, трудівники радян- Угорської Народної Респуб.1іl\И свідом роботи З угорськими тва- Кожан, ЯI\ИЙ І10знайомить угорсьроку Центральний Комітет пар- еьких магістралей виявляють звсрн)'ЛОСЬ до доярки І\ОДГОСПУ ринниками. 20 дllПНЯ М. Х . Сав- ких механізаторів сі.1ЬСЬКОГО гo.~­ тії прийняв рішення про гене- свою готовність ще самовіддані- імені Леніна, Лебединського ра- ченко виїхада в Будапешт. подаРС'l'в:t із CBOЇr.5.11 методами ро­

радьний план електрифікації за- ше працювати на бдаго соціал і- пону,

СУМСЬКОЇ

області, Героя

Одночасно в Будапешт виїхав боти на самохідному комбайні .

.'Іізниць, розрахований на п'ят- етичної Батьківщини і ТИ)! са- Соціа;Jістичної Пj).щі М . Х. Сав- ко)!байнер надцять років . 3а цей час мають

мим внести гідний BK~laд у спра-

12

бути переведені на едектротягу ву да,'1ЬШОГО з)!іцнсння її МОГУТмагістралі

довжиною

Бі.l0.\lстрів,

зокрема

40

тисяч

найваждиві-

ності

життя

•••

••

і

всемірного

поліпшення

раДЯНСЬБОГО

народу.

~ РадІ МІністрів СРСР Урядові Польської Народної Ре'спубдіки псредаються архівні

ської Народної Респубдіки доку-

матеріаДІІ Ссііму, Ради Міністрів,

ментальні матеріали з польських

Міністерств:

внутрішніх

ЮСТИІ\ії,

ріганні в архівних фондах СРСР.

'lі, освіти,

Архівні матеріади,

ш.lяхів СПО.lучень, а також по.lь­

ються,

що персда-

мають державне

значення

Д.'lЯ Польської Народної Респуб.'lіItИ і яuяють велИl\У цінність .ll:JIЯ вивчеИВJI історії Польщі. І

На

ч.есть

Дня

Управління і ДОРПРОфСОЖ Пів-

денно- З axi,l;Hoi

ІІагістралі

підби-

сы\хx

по.'!ітичних

організацій

Польщі

та

і громадських

учбових

(1894-1939

заК,lадів

р. І).) .

••

залізнuч.нuка

театрі, відбулися

урочисті зоо-

.

ри, на які запрошеНl передові ви-

ДИ піДСУІІКИ змагання на чес'rь

робничниItИ ПіВ.ІІ:енно-Західної залїзниці.

і

присудили

переllОЖЦЯІІ перехірі червоні ви-

польського народу.

личезні Одеська цьому

область.

році

У

Одеського металооброб· ного заводу імені Пет· ровського едвоє збіль· шує випуск бідонів для колгоспних

тваринниць-

ких ферм . На підпри€м-

.1екцїі,

УСllіхи

доповіді

Польської

і

виставки

Народної

про

ве­

Республіки

культури.

Рік У рік міцніють виробничі і культурні зв'яз­ ки

між

трудящими України

піДIlРИЄМСТВ щу

республіки

трактори,

машини і

і

Польщі.

відвантажують

електродвнгуни,

Багато у

ПОЛІ,'

бульдозери,

різні

верстати . Харківські спеціалісти взяли

активну участь у проектуванні ряду цехів поль·

радянські

комбайни «Донбас:. . Тепер за

ствах

IІО.ll:іяльності,

вальному апараті . (Прескліше РАТАУ) .

(РАТАУ).

свято

на під­

польським

ручної

розварник В. Туживець за роботою на радіально­ шовному електрозваріО­

службовців . У Києві, в ЗелеНQМУ

знаменній даті

басу допомагали

замість

церти Державного симфонічного оркестру УРСР, артистів держестра.ll:И, колективів художньої саспортсмс-

и. :і

радянським

донів

зварювання дета .1еЙ бі·

валинського і Якуніна. Напере,l;о~ні Дня зшзиичвика - 21 липня на всіх щприв/(-

виступи

усім

національне

ського

ві.ll:бу.ll:УТЬСЯ масові гуляння і кон-

провс-

з

ве.1Ике

стві впроваджено радіально,шовне електро·

шиністів .ll:епо Дарниця тт. Ко-

були

уряд .

разом

в РОЗВИТКУ її економіки і

колектив

мпеJlИ. В ЧИСJlі переможців Піонерському, Пушкінському т(і більше пі'Змільйона карбованців річної еконо, - брига.ll:И паровозїв старших lІа- інших парках столиці України мії.

магістралі

Польщі

приємствах, в установах, колгоспах і МТС при· свячуються

22 липня в Перmотравневому , пайки оловом. Це дасть

дені урочисті збори робітників інів-залізничників.

народний

УкраїН11

відзначають

Hap0'lOM

і те.l('Графу.

дНЯ

залізиичиика

Трудящі

про)[ис.10вості і торгів­

пошт

(ТАРС)

~.

рОКіВ народної

в історії Польщі

справ ,

архівів, які знаходяться на збе-

МТС

*

Трудящі Украіни відзначають свято nольськоzо народу 22 .1ИПНЯ - День відродження нової Польщі. В це.:', день 12 років тому був створений перший

••

Рада Міністрів СРСР прийняла рішення передати Урядові Поль-

Кущовської

_-=~

Н а

:з нім к у:

елект·

Фото А. Подберезького.

автомобільного заводу і

споруджеННі

ве·

ликих збагачувальних фабрик. Передовики Дон· гірничі

кресленнями будівники

донецьких

Польщі

самі

гірникам

освоювати

конструкторів налагодили

машино­

випуск

та·

ких комбайнів . Великий

госпники,

інтерес

виявляють

інтелігенція

Украіни

робітники,

до

творів

кол­

поль­

ських класиків і сучасних письменників. За останні 12 років тільки видавннцтва Києва ви­ пустили десятки назв книг

ків загальним ників.

тиражем

польських

майже

письменни·

мільйон примір(РАТАУ}.

Полтавська область. На МИРГОРОДСЬКОМУ між· колгоспному

полігоні

збірного

вже

залізобетону

виготовлено

плит

для

4-рядних

тваринницьких

примішень,

башмаків

100

понад

для

віконних

перекладок. полігона

2527

перекриттн

вже

10

колон,

і дверних Продукцію одержало

багато колгоспів району.

Н а

з нім к у:

Миргородському колгоспному

на між-

полігоні .

-

На передньому плані бетонярі в. Гутник (злі-

ва) і М. I(OPO.llb. (Прескліше

РАТАУ) .

Фото П . Кека.10.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

____~р____е___д____а___К__~ц___l __~й~~Н___О

з

Хто гальмує будівництво бобрицького засолпункту Райспоживспілка має цього ро-

дівельну

діJLЬНИЦЮ;М З

тонн

тонн Rапусти,

тонн

томат-пюре

та

інших

прораба т. П'ятилетова.

дні,

що

ми

в

провели

в

імені

ордена Леніна артіль «Победа»,

06.1- Дмитровського району, Московсь. кої області. Від усієї правлінню душі дяДІЛЬ- куємо колгоспннкам, артілі і партійній

Остан-

організації за

ведена взаємоперевірка

пішного виконання у визначені ,J;Hi потрібно, щоб вся матеріаль-

Робота

легідь підготовлена.

теріалів. Саме із-за цього вкрай успішне

но-технічна

база була

відсутності

.зазда-

повільно

ведена на бобрицькому засолпун-

бітників.

сортуватимуть і перероблятимуть

кількість

несвоє-

' .

спецlИ. потрібне устаткування

Все сплановано так, щоб можна

матного

цеху.

Ми

б

..

ЗО

1 переро ити

огірків і помідорів.

Але недивлячись

тонн

газети

з

проханням

гання

УРСР строк

закінчення

закінчИJІИ

стане

ВЗІІТИХ зо-

ще більш

виконаний

на

старший

сьо­

годнішній день лише на 25 про­ центів. Один з основних об'єк­ тів будівництва - томатний цех

готовий лише наполовину.

інспектор

заготконто~и райспоживспілки.

І

І. Семенов, завідуючий

засолпунктом.

Торгівля обіцянками

рідна

О. Я.

ланкова, доярка,

свинарка,

тому

се-

колгоспниця,

€BpeHoBa,

І.

Сидорова,

О. І. Сидоров,

Спустилося

сонечко

буфети

можуть купити їх, бо в цих апа­

ратах немає колб. Вагато директор

Мокрецької

разів школи

т. Лісничий К. ходив У магазин, але йому відповідають:

п'яти років, але обіцянки, як кажуть, цяцянки. ОбіЦЯJ1И збуду­ вати магазин у с. Мокрецях ще в 1953 році . А колиавтомаши­ на вгрузла у мокрецький мага­ зин, то голова ССТ т. Денисенко

вони

навіть показував мокречанам ви­

без колб, а колби на базі в Вро­

писку з рішення райспоживспіл­

варах.

ки про будівництво

-

Вогнегасники є,

Прийдіть

через

дні, обов'язково

два-три

будуть. Приве­

зуть! Ходив директор

зиму,

але

І. Вікторов, учитель .

осінь, ходив

бо інспектори

пожежної

-------

й 3 радіо.

підготовку

одержали

-

гірший

тут я маю

на увазі

всю клубну роботу. Вули тут за­ відуючі тт. Дурноглазов і Гри­

-

нічого не

робили, їх

-

fi

те,

що

значна частина

3азим'я.

трібний клуб. Про це всі гово­ рять. Ще в

почали

1950

році для нього

заготовляти шлак.

Але

він так довго лежав без ДОГJ1Я.J.У під віДQИТИМ небом, що зовсім

вивітрився. Це не жарт

-

машин

сто шлаку ~никло безслідно.

Хотів було іще написати про те, як проводять люди вихідні дні в наших селах, та тут згасло світ­ ло. Не врахував, що сьогодні су­

бота. робітН

.....

С. Вигурівщина .

до того, що такі комсомолки, яь

Галина Гуть з цього ж колгоспу

От пішли від річки

льці с. Жердова на прополці капусти, перевиltонуючи денні нор-

Лугом навпрошки,

має 465 трудоднів, Ніна Верези­ нець 421 трудодень. Дівчата

ии. Пісні та жарти ,1(опомагали ЇМ трудяться, виправ,І;ОВУЮТЬ зван­ у цьому. Винятком у повсякден-

Рвати РО}lашки.

Хай щастить вам, діти,

-

ному

комсомольському

житті

є

ня комсомольця і не їдять хліба,

Галина Онопрієнко. Вона майже заробленого

материним

трудом.

Завжди і усюди.

відкололась

не

Галина повинна зрозуміти, що

Недарма вам галстук

приймає ніякої участі ні в ком·

вона взяла непраВИJ1ЬНИЙ курс в

Прикрашає груди.

сомольській роботі, ні в колгосп­ ному виробництві. Неодноразово

життя. Подумай,

В. Гринько, член ВЛКСМ. с.

Погреби.

===*

від

колективу і

на коисомольських зборах ;ltрузі

*===

дити на роботу, але на

faJU[HY

серед­

тературної групи при районній газеті «СтахановеЦI>>>. Днями він надіслав ряд фото, на яких відбито життя у Пухівсь. кому піонерському таборі. На

верхньому фото:

сурмач

Ваня Петрівський з с. Літки і барабанщик МJlша Мака­ ренко з с. Жердови.

спортсменів,

1955-

навчального року. Особли-

захоплення

•'1икала

3азимської

Р« ЛКСМУ

Традиційне змагання ШІ{оnярів

ве

ньої школи т. Горбатенко М.­ активний сількор, учасник лі­

Герасименко,

по БобрицькGi МТС.

не впливає.

змагання

Учитель

D. інструктор

ЦР.

Як і кожного року, не так нас було проведено тра-

учнтель .

Галино, схаме­

нися!

критикували ЇЇ, зобов'язували хо­

випускників вирішила піти пра­

с.

З усього сказаного можна зрозуміти, що нашому колгоспу по­

організовано.

Вчительці старенькііі

пройшов

1956

Радує

жується піти його дивитись. Там

дільник

будівництво Карагандинського металургійного комбінату. М. Суботовський,

їх атестатах Ольга Загура, Олек­ сандра 3агура, Тетяна Шкляр .

буває тепер

Від душі попрацювали комсомо-

Дужі і красиві,

жений Золотою медаллю. Майже одні відмінні оцінки мають в сво­

клубі

Вона залишається глухою АО комсомольського голосу. ~ їй

присвячене випускникам

середньої шко­

Марченко

В

Весело й дружно кипіла робота на полі. Комсомольський~е-

та Анатолій Юрченко поїхал и на

Григорій

невелика.

І. InЬ8НКО.

цювати на колгоспні поля. Не­ ля Валло, Валерій Суботовськиfi

ли.

теж

-

нагород­

учні Зазимської

е

Подумай, Галино, схаменисяt

ВІДРАДНІ РЕ3УЛЬТА ТИ Хорошу

Втішаю

І от таке становище! У людей

у Пухlвсьио.у ІІJККОJГОСПНОМ, піонерсько., таОорі

с. Мокрець.

розсердиться?

тільки тим, що поки що це біда

ніхто нічого не каже.

В галстуках червоних

магазина в

Мокреці. Але все це обіцянки.

часто

вихідний. Куди ЇМ іти? Радіо мов-

Як сама весна.

рицька , ні Вервицька школи не

трапляється

нічого не робить, але ій чомусь

Де невтомні бджоли Збирають меАОК, Де щасливі діти

В них мета ясна.

протягом

електрикою,

ючу клубом т. Місюру Л.

Слухали казок.

уже

гасди

зняли. Тепер призначено заві.в;у­

Хвилюють, мов звуки.

Минуло й літо, а в Завориць­ кому ССТ все торгують обіцянка- І ми_ Так само обіцяють відкрити школах

з

ценко

На мережані луки, Де райдужні квіти

Де зібрались влітку Всі товариші.

в

лампочки

В темноті, правда, його теж не легко знайти. Це дуже обшарпа­ на хата з розбитими вікнами. Та це зовнішній бік. Внутрішній ще

П.

Читали вірші,

ворицькому магазині ;м 1, але й досі ані Мокрецька, ані Заво­

причини траплялись

коли

А. П. Купріllнова,

тера, техробітників, але всім обіцяють, що будуть колби, обов'язково через два-три дні.

за­

бом

3 цієї

В такому разі, що ж залиша­

почав директор посилати бухгал­

У

охота.

випадки,

до сорока градусів жари.

П. М.

В.

тоді буде погано. Те саме, що й

ІІК

Дрожин,

В.

ОТ пишу і трохи боюся,

що коли на мене завідуюча клу­

ЧИЖОВ,

Дроздов і

JI

тротехніку П. Ільєнку не завжди

Комуністична

мага~ину, де б торгували обі­ цянками? Ні? Ну, то ось приїз­

лежать

а замінити

температура завжди піднімається

Де ловили рибу,

що

модіяльності? Чому ніхто не по­ дбає про спорт? Зараз бідя Rдубу

можна, а то він розсердиться, і

таким

охорони актами залякують. Тоді

вогнегасники,

не

зма-

СОЦІаЛІстичне

Ви, мабуть, не бачили такого

діть У Мокрець. Тут ви довідає­ тесь, як протягом року Мокрець­ ка школа намагається придбати

старе і ма­

-

бригадири, €. С. Жигульова, ється людям робити. Ідуть в клуб.

засол-

клубі

лише кіно, але не кожний зва­

кретар парторганізаціі, П. О.

ко-

нашому

до понеділка. Вачите, у вихідний день електротехніка турбувати не

будівництва засол- пункту і забезпечиди його необшофер. пункту зірвано. 15 липня вже - -..~все повинно було бути здано в хідним устаткуванням. з галстуком на гртда:х експлуатацію, а між тим план М. Бочко, будівництва

Причина тут одна

певні, що під вихідний і не загорядися аж

масовим і дійовим.

госп у,

допомогти

будівництво

вкла­

М. О. Мочалов, голова кол-

конання виробничого плану під операції, щоб вони якнайшвидзагрозою. Зазначений у постано- І ше, але не ІІізніше 10 серпня ві Ради Міністрів

гідним

здійснення

для то- вчить нас партія, -

в

гуртки художньої са­

ливо, вже хто рибу нею 3ІОвить.

І МІЦНІтиме, І

вирішили

них працівників споживчої

працюють

регорів запобіжчик,

буде

там ще більших успіхів у робо­

вплинути на кого слід з керів-

на це, ви-

подарську єдність . І от коли уве­

От і ІІочинаєш думати . А ЧО~ІУ

тільки стовпчики стоять, а во· лейбольна сітка невідомо де . .мож­

ті 'та житті. Глибоко

було щозміни прийняти від КОЛ- звернутися до редакції районної госПlВ

.ж все-таки

хлібів, а також стану

Бажаємо нашим друзям і бра-

сезонних ро-

цього часу не надlИШЛО ПОВНістю

греби.

нієї сільради становлять, так би мовити, адміністративну і гос­

дом у нашу спільну боротьбу за його наШЮIУ колгоспному елек­ бов'язань.

після того, як іх привезуть в По­

ле знає, що в траНСформаторі пе­

тваринництва

будівництво

50

Троєщина . ці два села BX~­

дять до одного КОЛГОСІІУ і до од·

то і в другому теж стає поночі.

ВИк.шкає тривогу і те що до н~ш~ брат~я дру.жб~

ПОТРІ на

бочкотари,

проходить

гуртожитку для

кті. Укомплектовані бригади, що приготовлена

збирання

часної доставки будівельних ма-

Певна робота щодо цього про-

овочі,

зривається з-за

транспорту,

чить, В клубі нічого немає, газ~­ ти приносять аж на третій день

підсум-

-ків весняної сівби, дог ЛІІДУ за Р обота ця сезонна, та для II ус- зовсім не буває на будівництві. посівами, підготовки і початку часом

Віля самого Дніпра лежить се­ до Вигурівщина, а далі на пів­

прийом. Про- ч ері гасне світло в одному селі,

справжній братній

цим і часто

року·

u

m

ш

о

1956

ІІИПНЯ

Де провести час у вихідний день?

нашій

колгоспі

n

Хрущова, з яким змагається наша ніч -

за"васити 500 СПОЖИВСПІ·~~"И. Начальник n. " " виготовити 150 ниці т . Ушаков не КОНТРО,1ЮЄ

продуктів споживання з овочів. ній користується

залишаться

требухівському

буді-

ня Києва 500 тонн огірків, 450 вельного тресту Київської

. . ПОМіДОРІВ,

пам'яті

Ми обвинувачуємо в цьому бу-

ку засолити ддя потреб населен-

ї

НезаОутня зустріч Надовго

22

Неllіnя,

ІІрисутніх

бігунів. Кращий результат зд(]­ був випускник Іван Роговець.

Він пробіг

200 метрів за 14,5

секунди. Друге місце зайняв Ми­ кола МехеА, учень 6 ltJIacy. М. Макаренко,

вик·

боротьба за першість сеРСА

фізкерівник.

с.

Рожни

.


Неаіnll, 2211МПНІІ

1956

СТАХАНОВЕЦЬ

року

ГотовІ до приМ.аНИI Іltіба

ЧІтка роаетановка а1Іюдей &омбаАном

ге&тарів хліба. строки 'анив,

КОJll'f~ПНИUIІИ

бов'изaJlИСЯ

все

про.а:УМaJlИ

na

так, щоб П1ВЦ1tO і без В'l'рат зібр&'ІИ вроаай, ..O~КOВO вико­ нати план :цачі і про...у ХJlіба

.. ераві.

ОАНоразово

з ЦІПІ обro­

Мине

збирали по

ПереА початком жнив кехані­ нашої 'fP81t'rOl)Hoi брига­ .а:И,ЩО оБCJIуltув артиь, разом з

15-18

Щоб скоротити комбайнери зо­

косити

разИ більше,

У

півтора­

ніж минулого

вио..·у у

,1I0JIe

безпечує .а:обрі результа'l!И. Ком­ байнер Павло Лисенко і Макар Касян вже поклали у покоси по­ на,); 60 гектарів жита, причому

Заглинський,

На

За­

вчора понад 20 гектарів, значно перевиконавши норму. На підби­ ранні і обмолоті ХДlOа з валків працюватиме

комбайн Костянти­

на ~[аЙсака.

пункти

«Заготзерно» В державні засіки .

Щоб

забезпечити

безперебійне

приймання його, КО.1еииви бро­ варського

пункту

і

бобрицького

С. МиронецЬ,

МИlWла І

бригадн Колгосп

Петренко, Іван Мозговий та ОлексанАР Касян. Торік кожним

с.

Відремонтували складські при­ міщення і, які потрібно, ПРОДСЗИН­

фікувади проти Шl\ідників.

8 транспортерів за

допомогою

тиметься

ім.

N2

в

Mae\lo

та Са"онодаВ<lчів,

яких

зерно

скдаДи .

зсипа­

Підготува .lИ

достатню кількість ваг Д.1Я зва­ жування автюшшин і мішків із

зерно~!. Ваги :JаК;ІеЙ"ені.

сепаратори

машина

та

«ВВІ».

зерноочисна

Укомплектува,lИ

штати вагарів,

обліковець тракторної

ПЕРЕДОВИЙ КОЛГОСП

х.1іб

ся -до цієї важливої роботи .

JfЮАей і кашин на 8JПIВ3X, віА чого Іі значній мірі 33Jlе&И'І'Ь

Василь

ніде

і

Таа & розставоиа .1І11.а:еЙ і J(aIIIJIИ на iвmихжUава.х. Це з перших

Нам збирати 700 гектарів озимини і майже сті.'lЬКИ ж ярих зернобобових ку.'ІЬТУР. Має­ мо 4 комбайни, 3 яких два само­ хідних. Комбаинерами на них О.'lександр Залоз ний і Павло Ли­ сенко. Працюватим}'ТЬ два трак­ тори «ДТ-54», які водитимуть

ВРОЖаЮ

днів,

підпункту старанно підотува.1И­

ворили питання про PO~HOBKY

успіх в рОботі.

нового

декі.'lька

ІЮsy·

_

у Кивво-Святошинському районі, з яким змагаємося

иового врожаю

І на_нн на жнивах затори

з

візирува.'Іьників,

працівників лабораторії.

І.

І. Омеnьяненко,

Щорса,

заступник

Княжичі.

директора

Протягом Еі.1ЬКОХ останніх ро-

«Заготзерно».

ків колгосп

імені

Кагановича,

с. Горенки, беззмінно посідає пер-

ОстаННі

вісті з колгосп Ноnгосп «Червона Україна». І ють по 13-15 гехтарів кожний Частину тракторів, що не бу- при нормі 10,7 гектара. ВисокоНоnгосп ду:ь

працювати

на з?иранні

ХЛІба, переключили. на ПЦГОТОВку грунту під озимину. На одній

.

.

.

ДlJIЯНЦІ вже виорали 47 гектаРІВ, а зараз перевели Машини в інше

Т

.

МІсце.

про"уктивно А

8""

8

рк "ш

.

МІСТЬ

М

З

чили приорювання люпину на зелене добриво під озимину. На

ван

гектара

Картопля має чииало них

3

вата

«готика», мозаїка»,

... ...

бригади Ng

~

Щорса

В.-Димерка, ім . Димитрова Бобрик, ім. Сталіна Богдаиівка, ім. Андрєєва Рудня, ім. Кагановича Плоске, ім. Леніна Пухівка, ім. Ватутіна В . -Димерка, ім. Леиіиа

чистки заапробувати

*

~ g. ~ 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 93,8 91,5 84.5 81,З 78,З

З8,7

Троєщина, ім. Ворошилова

37,5

Красилівка,

Жданова

З6,7

Ілліча:.

19,3 72,2 58,3 84,7

Рожни, Калита, Погреби,

«Більшовик:. ім.

Сталіна

ім.

Кірова

В.-Димерка. Ім.

Зазим'я,

ім.

«Шлях

Кірова

По

Бобрицькlй МТС

По

БроварськІй

МТС

ПО РАНОН)'

O(~

u:c

~: 89,5 83,9 65,7 62,3 60,0 17,7 93,4 61,6

СІ"]

со

...

u

25,0 45,9 116,7 55,6 16,0 100,0 33.4

80.0 51,6 23,9 16,5 25,0 17,5 75,0 68,6 33,4 18,6 25,0 75,7 60,0 22.2 50,0 38,2 44,5 7З,О 80,8 8,7 71,0 67,0 33,4 42,0 17,0 63,7 75,0 58,0 129,2 70,0 16,7 56,0 25,0 97,5 58,2 57,7 41,9 46,2

60,4

52,1

РIlІOlllUl "Atиc04l0 ItO.ICleu.

госпу імені Кагановича (в кі.10грамах на закріплену корову):

Назви сіл і колгоспів

."

~'i!

... ",

Ll)oa;-IQ

......

~ с= JI 8- ~~~ .... ~~~~ ot ",,,, ;;; &~ 8.~ Cl"]ot" 113 2425 Русанів, ім. Сталіна 102 2237 Літки, ім. Калініна 127 2212 Плоске, ім . Леніна 133 В.,Димерка. ім . Кірова 2056 ІІЗ 2026 В.·Димерка, ім. Леніна

.

Гоголів, «Червона 2017 Україна» 2013 Княжнчі, ім. Щорса 2003 Требухів, ім. Хрущова Світильне, ім. Малеикова 1995 1967 Рожни, «Більшовик» MOKP~Цb, ім. Будьонного 1909 В.-Димерка, ім. Шевченка 1897 Бобрик, ім. Сталіна 1890 1748 Зазим'я, «Шлях Ілліча:. 1740 Гоголів, ім. Молотова В.-Димерка, ім. Димитрова 1683 Красилівка, ім. Жданова 1670 Семиполки, ім. Леніна 1642 Троєщина, ім. ВОРОШlІлова 1628 Кулаженці, «Зоря:. 1620 1531 Погреби, ім. Кірова Богданівка, ім. Андрєєва 1512 Жердова, ім. Леніна 1459 1370 Пухівка, ім. Ватутіна Заворичі, ім. Кірова 1281 Рудня, ім. Кагановича 127З Калита, ім. Сталіна 1196 1819 По БобрицькіА МТС 1806 По БроварськіА МТС 1&12 ПО РАНОН)'

",с

цей

список

поповнився

100 106 106

106 97 102 117 84 95 98

I-Q ..

направо: Г. Товстенко і О. Репік.

.'8'. садівники

в

ПРОТИ­

дерева

сну

ма,lИ б

щороку особливо

добре пдоДоносить. Але цього по­

аби

дати

роботу.

ІІід

деревами.

вишlДКИ,

коли

Навіть

воли

бу:ІИ

обчухува.1И

стовбури дерев, а він нічого Ні' говорив.

СтаВ,1ення т. Матвієнка до сво­

ні тут не дерева, а ті, хто їх до­

ЄЇ роботи завдає шкоди інтереса)!

Г;lяд:tє.

всіх колгоспників.

406 1210 1009 1154 531 935 529 3Зl

996 619 8ОЗ

859

З52

520 553 601 783 652

А

таких

багато.

Досит!'

сказати, що тільки за останні ро­ ки тут змінилось шість садівни­

6ЗЗ

615 607 404 924 590 555

картина в TO"l)'

знаходиться

так,

ОТ торік сюди прийшов пра­ цювати садівником т. Матвієнко. Раніш він працював комірнико'd, з садівництвом взагалі ма.10 зна­ ЙомиИ. КО.1госпники думали, що він хоч трохи піДУЧИ1' ЬСЯ, ради­ тиметься з садівником т. Вілогу­ бом. Але Матвієнко цим не став займатись. І взагаді, правду ка­ жучи, мало чим займається, крім

4З9

80

86 69 75 92 75 100 98 99

що

людей

ки що тут не помічається. І вин­

657 807 559

90

з нім к у: передові доярки

774

153 76 92 ІІЗ

Н а

продовжується .

ді доярки, переймаючи ,);освід ста-

Цей сад має 'гакии вік, коли

c: ..

високу

-

колгоспу імені І\агановича . Зліва

лежном)' кінці села.

3~~:

за

-

новими прізвищами. -Дея&і моло-

Зовсім інша

~§~~

-

3364 3337 3306 3259 3144 3002

-

Вони докладуть всіх сил, щоб виконати взяте зобов'язання-одер­ жати в цьому році по 4200 кі­ лограмів від кожної корови. Підвищиться і вихід проДук­ ції на кожні 100 гектарів земедь­ них угідь, який вже зараз становить 330 центнерів.

саду,

g.=- :.:

-

редовики артільного виробництва. Далеко за межами колгоспу і району відомі імена таких доярок, як Ганна Вогатирчук, Марія Коломієць, Марія Мертвиченltо, які щороку надоюють по 3500 - 4500 кі.'lограмів молока від корови.

прибуток.

g-

Репік О. П. Вогатирчук Г. о. Коханова Л. Г. Мертвиченко М. Д. Коломієць М. Ф. Калініна А. І. Змагання доярок продуктивність

Тому-то цей сад і дає з року в рік хороший врожай, хороший

~~~

показників

йому славу створюють люди, пе-

станцію Вобрик. Тут працює са­ дівником т. ВідОгуб .'lюдина,

==

яких

тва­

добилися доярки горенського КО.1-

щий :3 НИХ той, що по дорозі на

а.=СІ!! о

ось

)-

Тепер знов у кожному зведенні першим стоїть цей колгосп,

Сади

ЗВЕДЕННЯ

минулих місяців

9

молочної худоби.

що знає і любить свою справу.

о

87,Б

Мокрець, ім. Будьониого

В . -Днмерка, ім . Шевченка

о

За

ринництві

Три великих сади є в бобриць­ І:ОМУ КОДl0спі i~l. Сталію!. Кра­

про надій молока по колгоспах району за станом на 20 липня 1956 року

тваринництв!t,

ському районі по продуктивності

Тепер

мтс.

праціВНИІ>ів

жають своїх учителів.

Києво-Святошин-

апробатор

НІ"ОЕНО молока:

..

в

Броварської

старший

картоплі

картоплю.

Керувати цим повинні агрономи.

.. ... =:; =о; t.1З о = :с ~ : ;

о =~ ~ ;;о &.. =о

Заворичі, ім. І<.ірова

Калініна

Після про-

0""1)

77,8 73,4 66,5 61,3 58,5 55,6 54,9 52,8 46,2 44,7 43,6

Літки, ім.

"арmоnлl .якщо в картоплі на насінних

ЗВЕДЕННЯ

Семиполки, Ім. Леніна Гоголів, «Червоиа Україна» Русанів, ім. Сталіна Требухів, ім. Хрущова Кулаженці, «Зоря:. Жердова, ім. Леніна Світильне. ім. Маленкова Гоголів, ім. Молотcmа

с. Требухів.

ділянках є сортових домішок більше 25-30 процентів, то слід провести прочистку від до­ мішок на такій площі, яка б за­ безпечила сортовою картоплею насінні ді.'lЯНКИ наступного ро­ ку з таким розрахунком, щоб колгоспи В 1958 році повністю перейшди на сортові посіви. Провести прочистку сдід зараз, не гаючи часу, коли саме цві­ те картопдя. О. Стебакова,

«скручування

На3ВIf сіл і КOJIJ'OCпів

N2 2.

Це такі хвороби, які

про lід заrоті... і lоріа по lo..rocnu palОВ1 за ставо. ва 20 ".ВВІ 1156 р.

ім.

..,

-

траКТОРНОI

бригади

5.

місце

який все вище йде вгору по надоях МО.'lока. За станок на 1 липня, тобто за 9 місяців, що минули в тваринницькому році, надій на кожну корову становить 2937 кідограмів. У спіхи кодгоспові, заслужену

М. Оксюта,

.

б ОЛlковець

tpaKTOPHO-1

хвороб. кість колгоспників.

АО

нормою

передаються по спадковості. Хворі кущі мають пригнічениіі стан, погано розвиваються і на них зав'язуються лише по 2-3 дрібних клубні, що призводить ..О зниження врожаЙцості. Щоб оздоровити картоплю, необщно провести про чистку Ні\сінних Аідянок та дідянок поліnmення від сортових домішок, що Аобре помітні в час цвітіння, та від хворих кущів. На цю роботу видідити потрібну кіль-

================~

Княжичі,

за

а-

7 8 кожному гектарі зароблено в гектарів. грунт не менше 50 тонн маси.

с. Гоголів.

«зморшку-

(8 OpOu.eBTII

ищенки.

М. Нирій,

у нас в ра-І листя».

Хрущова. На 0,1;-

ній П.'lощі в 200 гектарів за кін-

АпробаЦІя 3а останні роки

ім.

брати

бригадир

Гаценко і Василь Талаш, які водять «С-80», щозм:іни виорю-

йові замість. розширення, на жаль, зменшились посіви сортовоі каРТОПJlі. Talt, наприклад, в артілях зони нашоі МТС нею засаджено лише 40 процентів площі, що ві.а:ве.а:ена пі .. цю кудьтуру. Таке СТ8.lОСЯ тому, що в 1tOлгоспах послабили увагу насінництву картоплі, мало са.а:ять висо1tоврожайних сортів «катюша», «бородянський», «сіянець-328» та інші. Значна вина в цьому і спеціалістів МТС.

в ••

працюють

кожен виорює по

11' n.остянтин.

рактористи

І

та

58 ,

ше

рих

рухають справу вперед, виперrд­

ків.

Часто

ею;щ

А. Федоровський, колгоспник.

...

нризначаюТiJ

с.

Бобрик.

КОМУ економІя, а КОМУ зОнткн І

Артіл ім. Леніна має заготовити близько 2000 тонн с-идосу

-

втроє

більше,

ніж

торік .

Зав,);яки хорошим умовам силосні культури

розвиваються

добре .

Вика, наПРИК.'Іад, має бі.'lЬШ ніж щтрову висоту. За чотири дні

же час R Броварській МТС є за­ пасний пас, що міг би

підійти

до нашого комбайна.

Знаючи це, правління аРТІдІ звеРНУJ/ОСЯ дО МТС, щоб нам да­ .'ІИ запасний пас. Адже ~ІИ ~apa~ втрача€!dО

надзвичайно

сприят-

з неї закладено 150 тонн силосу. Ця справа піш.'І& б ще швюше,

ливий час ДМІ СИ.luсування ряду

коди б працював СlfolосокомбаЙн .

це, в МТС нам

До того СИ.'Іосна

назвавши

маса

буда б

подрібнена.

культур.

Мені,

А.туе,

не:JВажаючи

на

віД~IОВИJИ,

ІН'

поважних

здається,

ІІРИЧИН .

що там дба­

Ждати Ж, поки буде відремон­

ють про економію запасних час­

тований комбайн, ми ніяк не мо­ жемо вика cTapi€, перезріває.

тин. Це &орисна і потрібна річ,

Ремонт к.ом:баЙнаскла,.ниЙ. Так розтягнувся корінний пас.

шкодить загальній справі.

Треба .!Іаro"ити РОJlиltВ це, я& ВіАОМО, річ не проста. В той

але

при

одній

ум:ові,

КО.'ІИ

А. ГаIlИЦЬКИЙ. агроном.

с.

В.-Димерка.

не


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Поради Не так давно .?дна 3 учас-

НflЦЬ .1!~TepaTYPHOI

редаКЦIJ

газети сСтахановеЦЬ:t;

переслала свої віршІ про Ді-І працювати

хорошими

вірші

порадами

над

просякнуті

ніби з усіх сторін

a:re Вам слід , . римами.

що всі

Ри­

що

власне

з

інтересом

про-

те,

ПОГ.1ЯНУТИ збоку, і тоді побачити

так, як ніхто ще не бачив», КІ)­ .НІ ВИ це зрозумієте, Ви будете працювати нц КUЖНШІ твором, аде тоді кожен своїм

поеЗll. Треба так роз-

сата, редакці. вирішнла опуб- повісти про явища або про речі, лІкувати цього листа, що його, яБ. ті.1ЬКИ Ви Їх бачите, щоб безперечно,

бачать

дише прямо. Я

ні кодись давно:

найголовні-

"._'

початкlв-

цю. Одержавши Дозвl./І адре- ше ддя

бачать

пам'ятаю Л. Квітка говорив ме­ «Треба завжди

ми слабенькі, Ви весь час ри­ муєте дi€CДOBO. Мова мало об­

від неІ наДІйшла ВІдповІдь з разна

бідьше

твір буде незрівнянно цікавіШЮI

читає кожний, хто пробує пи-

для кожного, хто про це читає,

рески. Дорога В.!

вірші це не просто заримована мова! от почитайте вірші

і для вас, і для дітей. А не пробували Ви прозу? Хто ваші любимі

Наталії Забіди,

прозаїки? Щиро бажаю Вам успі­

сати вІршІ, оповlданн., гумо- розкрюІОСЯ

Мені

здається,

Вам

треба

щось

нове.

Адже

Маршака, Чу-

О?ОВ'~зково пи~ати, хоча саме ці ' ковського, Барто, Квітки -

ВІРШІ слабеНЬКІ.

во-

ритм ддя

всіх чаЙНІ реЧІ, а.1е

віршів, що часто трапляється у

Оксана

м.

вони

для життєрадісних Коли поqадо смеркати, п'ятирічний Льоня Мельниqенко разом з сусідськими дітьми повернувся додому. Олександра Артемівна, його мати, що працює дояр-

кою на фермі, запитала:

та. Треба загнати на ферму з паличок глиняних корів, дбаючи, щоб вони не розсипались. Все йде .-обре двері на фермі зачинено, можна йти гуляти.

Любов Олексіївна радить схо-

Ну, що сьогодні нового у дити на луки.

-

ваших дитяслах?

-

- Нам Любов Олексіївна казку розказувала. - Про півника знову? -

Ні, про курочку і зодоту

Там ми

давно

буди, -

каже вона. І от діти в густІИ, пахучіИ траві. Гуртом піймали чотир. ьuх

-

Іваненко.

Київ.

малят

розвивалися духовно і фізично. Весь наш колектив, що складаєть­ ся з семи кодгоспниць, саме до цього й спрямовує свої зусилля. Діти одержують хороші різно­

манітні сніданки, обіди,

Суворе дотримання дає змогу щодня

Сталінська область. Будівельне управління N~ 7 тресту «Крас­ ноарміГlськшахтбуд» споруджує завод великопанельних блоків !lРОДУКТИВНістю 104 тисячі кубічних метрів збірного залізобетону за рік. Продукція підприємства призначається для будівництва 1І\ИЛИХ селищ нових шахт Красноармійського, Селидіr<ського і добропільського районів, а також для поверхневих споруд нових шахт. Тут проходить практику група китайських будівельників. Н а з нім к у: на будівництві заводу великопанельних блоків.

Зліва направо - бригадир монтажників М. Сорокін, ЧЖАН ЦІ­ ІОН, ЛІ ІОН-МІН і ЛУ ШЕН-ЖУН. (Прескліше РАТАУ). Фото С. Гендельмана,

вечері.

режиму дня

Брате~ська ДРJЖ"а

знайти час для

розучування нових пісень і танців. Як правидо, розваги бувають різні за темою і захопливі.

СР Р І НІ

U

Підписана 17 липня в Москві заява про результати переговорів

ВИС.10про те,

що до об'єднання Німеччини нема іншого шляху, крім прямих переговорів і угод ~liж її захід­

ного червоного. Льоня Мельниченко і Ніна Прудка нарва.:ш букети жовтої кашки, що пахне, наче свіжий мед. Діти тут так загулялися, що й додому не хотілося йти. А

треба, бо коли спізняться на обід, що поqинається о першlИ годині, то завідуюча .;ІС.13МИ Олександра Опанасівна може на. б А ся, аде поки що не виходить. ВІТЬ зауваження зро ити. дже Тідьки через піВГОJl;ИНИ можна в дитяслах ніколи не порушуєтьРU;jl'і~нити сдова пісні, Таких, ся режим дня. Тут всі Jl;аВііО

Любов Оксюта, Надія Шуляк, Уляна Дідусь, Катерина МельниqeHKO, Надія Сом і Олександра Мельниqенко люблять свою справу, люблять дбати про дітеЙ.

- Здавалося б нічого складного немає, - продовжує свою розповідь т. Мельниченко, - в умінні догдядати і тішити ма.. деньких, хороших хлопчикІВ І дівчаток. Але коли Їх збирається близько 60-70, то справа ви-

изаємному ,l;овір'ї, рівноправному співробітництві і братерській содідарності. Такої міцної основи немає і не може бути )' відноси. . нах МІж каштадістичпими державами, де пащ'ю'гь конкуренція і влада сидьного над сдабим.

Московські переговори, пише бердінська газета «Трібюне», бу ди новим сві;'l;ченням того, що ні:.. кецький народ завжди знайде у Ра-янського Союзу ,!І;ійову під" тримку в задоволенні своїх національних сподівань.

що збиваJGТЬСЯ в співі, стає все менше й менше. Дружно дзве-

звиКJIИ все роБИ1'И по графіку, і це дуже добре.

явдяється скдаднішою, Тут уже треба знати, як до них підійти,

Німецька Демократична Респу­ бдіка, де влада належить не ка-

нить:

чим зацікавити. А годовне

А я у ліс ходида По квітку ось яку, А там Jl;ерева ДІОді

З другої до четвертої години ,1І;іти сплять, даді гра, о п'ятійполудень, знову година розваг і прогудянки. О сьомій вече-

піталістам і поміщикам, а нар/)дові, розвивається відповідно до принципів соціалізму. Із створенням Німецької Демократичної Ре-

Підступи противників об'єднаННІ В'єтна_у

Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Я зайчика зустріда, Сидів він на лужку, Буда б його піймада,

ГДЯАаНlfЯ мадюнків. Так прохоДаді О. Мельниqенко наводить ким і німецьким народами дістадить в дитяслах день за днем. цікаві приклади хорошої дитячої ли нову основу. Хороше тут дітям! Часто, коли дружби, що з'явидася завдяки Радянський народ вважає свопо них заходять батьки, щоб зусидлям виховательок Любові їм обов'язком подавати братер-

угод, досягнутих у 1954 році на Женевській нараді по Індо-Китаю. ці угоди, як відомо, не тідьки відновиди мир в Індо-Китаї. Вони

провести додому, то хдопчики й

визначили

Зозуля іздякада:

Ку-ку, ку-ку, ку-ку!

ря. Даді читання книжок і роз- до них,

дівчатка заявдяють.

Оксюти і Надії Шуляк. От один

з них.

Радянського

уряди

рибку. І вчили пісню, тільки я ще її не знаю. Наступного ранку після фіззаря,1l;КИ і сніданку в дитяслах М 3 знову поqалося розучування пісні. Вихователька старшої

І все отак зозуді:

делегацій

Обидва

одностайну думку

Всі, хто працює в дитяслах,-

ддя виховатеJlЯ я вважаю це вміння пробудити в дітей почуття дружби до товаришів, довір'я

урядових

питаннях. види

трьох бідих і од-

групи дітей Любов Одексіївна Оксюта повільно співає пісню. rй піАспівують десятки тоненьких годосів. Всі дуже старають-

метеликів

поети,

З щирим привітом!

завжди зпахо-,

дять якийсь новий образ,

писати

ху і в творчості, і в навчанні.

f вас є почуття. . ритму, мені З,1l;ається, що у Вас ни B~I го~орять НІби й про звинеодноманітний

22 ІІИПНЯ 1956 рону

Dочвтківцю

,. початківців,

групипрн тепдим поч)'ттям

тей київській письменниці ОксанІ l~aHeH~O. Ци~и ди.мн

НедіllЯ,

Союзу і Німецької Демщ,ратиqної Республіки - Jокументи ве;ШІ,Ого ~lіжнародного значення. Яона :І новою СJlЛОІG покаЗУб, що ні:\­ носини між еоціаліС'ІИIJНИМИ дер­ жавами грунтуються на щирому

ною і східною частинами. Такі угоди неминучі, який би опір цьому не чинив боннський уряд,

оскідьки

В німецькому

зростають ті сиди,

народі

що бажають

Є,1І;ИНОЇ і миродюбної

Німеччини.

Кідька днів тому уряд Демо­

кратичної ,РеспуБJlіки В'єтнам за'явив протест

проти порушення

спубдіки віднuсини між радянсь- вдастями

Швденного

В'єтнаму

ську допомогу народам, які буду-

умови

врегулю-

ють соціалізм. Таку Rсебічну ра- вання

для

найважливіших

питань

КОJlИ діти втомилися гуртом - Я ще тут побуду, я не хоВ кодгоспниці городньої брига- дянську допомогу дістає і Німе- подітичного життя країн, розтаспівать, Любов Одексіївна попро- чу додому. ди Марії Лизогуб троє дітей, що цька Демократична Республіка. шованих на Індокитайсь&ому півсида ДІтеи сдухати, як хороше В дітей бувають гості - піо- ходять в ясда. Це _ Вася, fри- Про цю допомогу говориться в острові. Зокрема Женевські угоди співає Ніна Прудка. Неведичка нери

дівчинка відразу почала: Прилетіди журавлі й соловеєчки малі. Ой, малі, ой, малі,

Соловеєчки ма.'1і. Після співів діти роздідилися

і комсомодьці

середньої ша і Одя. Хоч вони й рідні між заяві про реЗУ.1ьтати московських передбаqають проведення загаль-

шкоди і майбутні артисти 3 му- собою, аде раніш мадо дружили. переговорів. зичної ШКО.'ІИ. fостювада недав- А тепер вони майже завжди раЩоб сприяти дадьшому розно в кодгоспних дитясдах ;N2 3 зом - додому теж ід)'ть самі і виткові економіки і підвищенню і завідуюча дитсадком;N2 107 по дорозі нікуди не заходять, матеріа.1ЬНОГО добробуту наседен-

міста Києва т. Рудаєва. Дітям розповіда.1а дуже хороші каЗIШ.

на дві групи. Одна вирішила будувати з падочок і з піску ферми. Друга зайнялася комплектуванням стада - діпити з глини корів, бичків і тедят. Це

Передада також від міської дітвори привітання, хороші подарунки - іграшки та книжки 3 малюнками. А 3 нянями і виховательками щиро поділилася

зразу вдається. Лише в Люби Сіренко корови мади рівні ноги і не падали на бік. Один хлопчик викрив секрет успіху Люби.

Дитсадок М 3 в КО.'Ігоспі ім. Хрущова вважається найкращим, Але тих, хто тут працює, не задовольняє нинішня постанов ка виховання дітей. Вони

скдадна робота. Не кожному це досвідом роБО1'И.

У неї брат Микода, тон, що пішов вчитися в перший кдас, уміє діпити фігури - от він її і навчив. І це правда. В дитяслах і досі

пам'ятають

здібного

вчаться, запозичають кращий досвід і з роботи інших дитясе.1 КО.'Ігоспів, їздили В Київ ддя ознаиомдення з роботою міських

дитсадків, читають

хлопчика дітературу.

Колю Сіренка, що виготовляв з-Ми повинні

педагогічну турбуватися,

ніде

не

б аряться.

Старша І'рупа дітей ЦИМІ! днями має організувати похід в поле ддя ()знайом"ення з роботою ведикої машини - комбайна. Діти з нетерпінням чекають цієї

події. - А ще наші діти чекають, -

каже завідуюча ясдам,И т. Мельниченко, - коли для них буде збудовано веранду Д.1Я обідів, на відкритому повітрі, де не таг. жарко, як в кімнатах. Сподіваємось також, що до нас найбдижчим часом буде проведено радіо. Звичайно, ці проблеми не та-

кі-то й складні.

де так дбають про

дітей, що й

проведи свій день під хорошим догдядом, - говорить завідуюча

Пісдя цього в дітей починаЄТЬ- ясдами т. Медьниченко. -

Наш

ся особдиво відповідальна робо- обов'язок Абати про те, щоб діти

їх

буде уже в цьому місяці розв'язано.

с. Требухів.

М. Сірий.

Такі вибори мали б"ти провеJ дені в цьому місяці. Проте влас-

ті Швденного В'єтнаму ведуть .'Іінію на зрив об'єднання країни. Вони відмовляються від загаль­ них виборів. ці дії уряду Шв­ денного В'є,"наму спрямовуються

збройних сид Радянського Союзу, в тому числі і його військ у Німеччині. Досягнуто договоренос-І ті про значне збільшення Маємних поставок товарів зверх перед-

Штатів Америки. «Ми (тобто США), - пише американська га­ зета «Пост дїСпетч», - не можемо погодитись на вибори у В'єтнамі, бо вони могли б привести

рені й інші питання економічно-

ського народу. Вони хочуть ще

зв'язане із значним скорочення\{ певними

баченого чинною торговедьноlO угодою. Радянський Союз допоможе збудувати в НДР атомну електростанцію. Буди також обговоНДР.

кодами

СПО.llучених

до того, що Південний В'єтнам по­ трапив би під впдив комуністів» . Іншими сдовами, США бояться вільноrо водевиявлення в'єтнам-

СРСР і більше зміцнити свої позиції в

Переговори ПОJ>.азади цілковиту Південному В'єтнамі, перетвори-

спільність поглядів СРСР і НДР у найважливіших міжнародних

ти пого в свою вотчину.

В. Харьков.

==========================

Адреса редакції: с, Бровари, Київської області, вул. І{иївська,

Броваpa.u районна друкарни І{иівсьхоro

тнамі з метою об'єднання всієї країни.

воридись, що 3 1 січня 1957 р. та частина коштів, яку видідяє НДР на утримання радянських військ у Німеччині, буде зменшена в два рази. Це зменшення

І в Требухові, го співробітництва між

пдастелину і гдини фігури тва- щоб ,1І;іти кодгоспників не лише іншим можна повчитись, рип. В цьому році Кодя вже успішно закінчив перший кдас.

ня німецької держави робітників і се"ян, уряди СРСР і НДР дого-

них виборів у Демократичній Республіці В'єтнам і Південному В'е-

Рцапор

С. nОГРЕБIНСЬКИR.

Ji& 138.

~--------------------------------------

06ласиоrо управліини культури.

Зам.

2797-2400

88 номер 1956 рік  
88 номер 1956 рік  

88 номер 1956 рік

Advertisement