Page 1

СЕРЕДА

14 листопада

2001 р. N!! 87 (9288)

Виходить

17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

Ш!>ШШJІіUШ!!J:J:ІІІ:ftJфтmmтіі)ІІП! І NJJ.!jlїji :~·-------------------МОЖНА розмовляти з люgиною gуже gовго, навіть знати її, оgержати грунтовні

ОБОРОНИ Президент Леонід Кучма призначив Володимира Шкидченка міністром

оборони. Після відставки Кузьмука саме Шкидченко виконував обов'яз­ ки міністра оборони. Про 90% ймові­ рність його призначення на цю поса­ ду говорили вже сьогодні, але на ос­ таточне рішення Президента щодо нового міністра оборони України очі­ кували не раніше середи.

ЗНОВУ ЖЕРТВИ У ЛІТАКУ У понеділок о 9: 17 ранку за місце­ вим часом біля нью-йоркського ае­ ропорту Кеннеді на житловий район впав літак Airbus А300 авіакомпанії Амерікан ейрлайнз, на борту якого знаходилося 255 пасажирів та чле­ нів екіпажу. Про причини катастро­ фи поки нічого не повідомляється, але офіційні особи зазначають, що «статися могло все••.

листопада в Афганістані заги­ нуло троє іноземних журналістів. Вна­ слідок нападу талібів на конвой важ­ кої техніки Північного альянсу було вбито двоє французьких журналістів - 35-літня Джоанн Сютон з RFI та П'єр Бійо з радіо RTL у Люксембурзі, а також кореспондент німецького жу­ рналу «Штерн••. Відразу після вих.еду з розташова­ ного у прикордонній Таджикистану провінцїІТахар, міста Ходжа-Багауд­ дін, де знаходиться штаб-квартира

антиталібської коаліції, військова ко­ лона командира Північного альянсу Хассана потрапила у засідку. Троє із шістьох журналістів, що їхали на БТРі, загинули внаслідок обстрілу з грана­ тометів.

ВАНДАЛ НА ЦВИНТАРІ Крадіжки кольорових металів із кла­ довищ, як не парадоксально, не є на

Броварщині дивиною. Практично що­ місяця до райвідділу ГУ МВС України в Київській області надходить декі­ лька повідомлень про випадки тако­ го вандалізму. І хоча 'Іх учасників не завжди

вдається

встановити,

але з

часом і вони потрапляють на лаву під­ судних за свої злочинні діяння. ... Не раз і не двічі жителі Літак зве­ рталися до райвідділу міліції з пові­ домленнями, що з місць поховання їхніх рідних зникають алюмінієві ого­

трак­

кошти придбав для себе трактор, обробляв землю, годував телят, корів, ~юлоко реалі­

gію всі інші чинт1ки

gозволяє

ва "Перемога" у цьому ж районі. Невдовзі

зовував на ринку. Будував господарські спо­

реалізуватzІ себе у житті, свій інтелект,

воно очолило список прибуткових. Причо­

рули. ковбасний цех. Про труднощі можна

талант. А це, погоgьтеся, щастя. У розмові із Сергієм Лукичем мені пощас­ тІІЛо: лz1ше оgним, зgавалось б11, банальним

му, жолного спеціаліста директор не замі­ нив. Особистий приклад, добросовісне ста­

дружиною Марією Василівною наполегли­

влення до праці,

во долав їх. Тим часом вивчилися троє си­

запитанням я потраmІЛа в "gесятку". І зро­

ність, турбота про господарство та людей

зуміла, цю люgину, на перший погляg суху й небагатослівну, насправgі зі ще-

забезпечили успіх.

та

її успіху,

так

і

не

ський інститут. У

28

відповідальність, поряд­

багато говорити, але Сергій Лукич разом з

нів і

почали допомагати батьку.

У Броварах нині добре знають продук-

цію фермерського госполарства "Журавушка": ковбаси та копче­

gрою і поетичною gушею. І рап­

том усі речі, що

goci

незрозумілzІМІl, стали

ІІIНVP8BVWK8JJ

зgавалися

go

немож­

ливості простими.

Як я проводжу свій вільний час, питаєте? Ну, по-перше, у

-

мене його дуже мало,- говорить фермер.

-

розправмnа криnа

А проводжу завжди

ності тану,

18

найменувань, якісні сме­

молоко,

вершки,

овочі.

С.Плаксі працює

...

редня зарплата плачується

110 чоловік, 270 гривень,

вчасно.

значно більше,

2000

ви­

І землі вже

га,

-

взяв у

користування паї великолимер-

мобіля і їлу в поле, якщо навіть учора там був. Особливо люблю Ті!М бувати рано-вра­ нці, душа раліє, коли дивлюся на прополс­ ні рівні -рядочки буряків, капусти. У кож­ ній росинці на листочку ніби сонячний зай­ чик. А повітря! Цілюще, запаморочливо-сві­ же. Так просторо й радіспо луші. Та й будь­ якої пори року воно прекрасне: і тоді, коли

набирається снаги під пухким снігоним ко­ жухом, і свіжо-зоране, коли чекає зерна, і золотаво-засмагле у пору жнив, і коли зі­

браний урожай. Поле - це велика наука і книга життя. Перестанеш гортати її сторі­ нки і душа помре.

Стомлені очі мого співрозмовника поте­

генетичну любов українців до землі-году­ вальниці, шанобливо-бережливе ставлення ло неї, як до найбільшого багатства, любов, яку повезли з собою справжні українські

хлібороби у чужі краї і зуміли нагодувати фермери українського походження чи не півсвіту.

Сергій Лукич Плакся хлібороб з /\іда­ прадіда. Народився на співучій і щедрій черкаській землі. З малих літ допомагав ~Іамі

Сергія Лукича згадують добрим словом і

чі,

картоплю,

зернові,

утри:чус

радгоспу чотири роки. За цей час вілстале господарство зміцніло, було створено на­

ВРХ. Урожай зернових поки що не залово­

100

корів,

кормові культури,

у Великій Димсрці, де він був директором

450

свиней,

300

голів

льняє. Сергій Лукич, як агроном, переко­

дійну кормову базу, на рахунку з'явилися

наний: наші землі можуть краще родити,

прибутки, що дало можливість розвивати

але недостатm,о добрив, матеріаЛів для за­

соціальну сферу. Для працівників господіІр­ ства та спеціалістіn було споруджено !б-ква­

хисту рослин, картопляної техніки. Не ви­

ртирний будинок,

їх, і державі! потрібних кредитів не лас, ол­

10

будинків- для сімей,

стачає зі!роблсних коштів,

щоб прилбіІти

майже повністю

нак Сергій Лукич впевнено ливиться у зав­

газифіковане село. Директор всіляко спри­

тра, бо вірить у власні сили, досвід, ніІполе­

заасфаЛІповано дороги,

яв забудовникам, виписував їм матеріали,

гливість, у можливості

мріяв, щоб село було красивим ... На утри­

того ж найважчий періол стаповлення уже

манні радгоспу було три дитячих садочки,

позаду, майбутне ж

багато уваги приділяв Сергій Лукич розви­

кими господарствами. А розповісти пас про

тку культури: був створений хор, закупле­

фермера С.Л. Плаксю, про його щиру і не­

-

наших зе~Іель. До

лише за фермерсь­

ні костюми. І сам директор, і спеціалісти

байдужу вдачу, доброту попросило багіІто

були його активними учасниками. Сергій

людей, котрим він допомагає: безкоштовно

Лукич радів, що життя сельчан стає замо­

виділяє кі!ртоплю, інші овочі та продукти.

жнішим, і багіІто робив для цього. А коли

Серед них і дитячий будинок змішаного

сам змінив "Жигулі" на знову ж таки не­

типу у Мокреці, будинок-інтернат для пре­

нову "Волгу", партійним керівництвом це

старілих у Гоголеві, окремі люди, котрі по­

було розцінено, як нескромність. А те, що

требують підтримки. Фермер постійно ви­

людям виписував будівельні матеріали

-

діляє ковбасні вироби для проведення оліІ­

зловживанням. Почалися безкінечні пере­

годійних святкових обілів для встері!нів та

вірки і проблеми. Врешті-решт був звіль­

люлей похилого віку. А ще

нений з роботи. Та настав час перебудови,

зв'язків з працівниками культури Великої

-

не поривас

і люди дістали право самі собі обирати ке­

Димерки. Нещодавно мя фольклорного ан­

на фермі, батькові в рільничій бригаді. А вечорами любив слухати розповіді тата про війну- був Лука Романович на фрон­

рівників. С.Л. Плаксю обрали директором ралгоспу "Пухівський". І знову ж таки НіІ­

са:чблю "КалинонькіІ" придбав баян та три

ті від пернюго до останнього дня. Після п'я­ того класу Сергій возив воду у поле, ще й опікувіІвся двоміІ меншими сестричками. Після закінчення сільськогосподарського технікуму молодого спеціаліста направили у Баришівський район, де працював брига­

коли вийшов закон про фермерські госпо­ дарства, Сергій Лукич, не роздумуючи, узяв

тури Людмила Настич дякують Сергію Лу­

землю і вирішив сам господарювати, бо, до­

та увесь колектив фермерського господар­

полеглива ПJ;>і11\Я і ріст угору. У

1991 році,

сконало знаючи структуру сільського гос­ подарства

і

його проблеми,

розумів,

що

диром у радгоспі "Червона зірка". Приїхав

лише фермер, більше ніхто, так не догляне землю, не вкладе у неї душу. Одержав свої

СЮДИ не ОДИН, а З МОЛОДОЮ /\РУЖИІІОЮ Ма-

35

художній керівник, директор булинку куль­ кичу за слонеорську лопомогу і вітають його

ства зі святом працівників ланів і ферм. Ба­ жають їм благополуччя і щедрих ужинків.

До цих привітань приєднуємося й ми.

Надія ГАМАЛІЙ.

гектарів, узяв кредит, бо грошей не мав.

ВІТАМІННА ПРОДУКЦІЯ Складно було вирощувати овочі минулого літа. Спочатку

мікрофони. Тож учасники анса~Іблю та його

3

ПОЯЯ І ТЕПЯИЦЬ

15 056 тонн, у тому числі по­ мідорів - 8381 тонну, огірків -4043, капусти- 1135, сто­ лових буряків - 98, моркви 110, інших овочів- 333 тон­

впливала на ріст і розвиток

непогані врожаї огірків, помі­ дорів, капусти різних строків достигання, столових буряків, моркви, кабачків, інших ово­ чів. Отож із ранньої весни й до­ нині триває реалізація цінної

овочевих культур. Та навіть і

вітамінної продукції, вироще­

нарощує свої потужності ВАТ

алізація

за таких складних погодних

ної в теплицях і на полях гос­ подарств району. Усього цьо­ го року овочівники продали їІ

"Комбінат "Тепличний". Ось і ниніШНІ?ОГО року калинівські овочівники реалізували вже 13

триває.

дощова погода примушувала

селян шукати захисту від хво­

роб та шкідників. А згодом тривала

спека

-

негативно

умов трудівники сільгосппід­ приємств зуміли виростити

ни.

Відрадно те, що з року в рік

тонн тепличної продукціі. Чимало городини вирости­ ли трудівники ДПЗ "Плосків­ ський". Вони продали 600 тонн овочів, а також ТОВ "Ру­ санівське" 315 тонн, ТОВ "Агро-2000" - 246 тонн. Ре­

420

овочевої продукції

Інф. "Нового життя".

рожі. Співробітники міліцїІ відпрацьо­ вували різні версії, визначали коло тих, хто може бути причетним до та­ кої наруги. І, зрештою, вийшли на слід злочинця. При проведенні оператив­ но-розшукових заходів було затрима­ но київського неробу Сергія Н-о. При­

бувши до села на велосипеді, він на­ магався вивезти фрагменти алюміні­ євої огорожі, демонтованої напере­ додні. Але операція "метал - гроші" провалилася. Попереду на мароде­ ра чекає інша "операція". Тільки вже в судовій залі ...

(Із засобів масовоУ інформаці•- та за повідомленнями кореспондентів •Нового жипя»).

У

се­

чан та богданівців, вирощує ово­

однаково: сідаю за кермо авто-

Ось у чім річ: цей чоловік зумів зберегти

11

20

років був уже призна­

запитання,

ля тривалої негоди.

ЗАГИНУЛО ТРИ ЖУРНАЛІСТИ

торів, продав їх, одержав прибуток і за ці

Заочно закінчив сільськогосподар­

чений директором збиткового господарст­

на

плішали, ніби "випогодилися", як день піс­

В АФГАНІСТАНІ

Почав з того, що купив у МінСJ,ку

нікуму.

зрозумітtІ той механізм, який привоgить в

віgповіgі

У НАС НОВИЙ МІНІСТР

рією, вчорашньою студенткою цього ж тех­

ЦінtІ nepeonAttmu St/AUШtttiiJ6CSI

беs ВІНіН

на на на на

рік - 14 грн. 40 коn. nівроку - 7 грн. 20 коn. квартал - 3 грн. 60 кол. місяць - 1 грн. 20 коn.

відомча:

на рік - 18 грн. 60 коn. на nівроку - 9 грн. 30 коn. на квартал - 4 грн. 65 коn.

звертайтеся до найопинсчих віддіnень зв, язиv ао о до пистоноw


J4.JJ

полЯІІ, древлян і сіверян. Біля сіл

церкви було селяпсько-коз.:щr>ке

Зарубинець і Черняхів Вікентій Хвойка вперше дослідив ~юпмьни­ ки, що дали назви рапнr,ослов'яп­

повстапня 1594-1596рр. під проnо­

ським ирхеологічни~r культура~r .зарубинецькій (11 ст. до н.е. 11 ст. н.е.) та черняхівській (11 -VI

ст. н.е.). Ці періоди були дуже ва­ жливими в історії нашого краю. На

той час тут поступово фор~rували­ ся ранньослов'янські плечена, на­

... Київська

область, у сучасних й межах, була утворена 27 лютого 1932 року. Знаходячись у північній і центральній частиних Укриїни, заі'і~rає ~І<Ійже

5%

й території. Вона

більпrа за плоІЦ(ЧО, ніж такі євро­

пейські країни, як Албанія, Мике­ донія, Словенія. І лише трохи по­ ступасп,ся сnої~ш розміра~пr Бель­

гїі ти Молдові. Середне Подніпров'я, де роз~rі­ щена Київщина, с серцевиною українського народу, колискою за­ родження першої держиви в Схід­ ній Європі Київської Русі, ний­ могутнішої європейської криїни ХІ­ ХІІ століть. Обласний центр нашого крию місто-герой Київ- «матір городів русr,ких», столиця України, один із найбільших індустрімьних і науко­

nо-культурних центрів Європи. Поліські й лісостепові рийони Київської області nідзначаються сnосріІ\ІІістю й красою, неповтор­ ною зйбудоnою ~rіст і сіл, жиnошr­ сними красвил;:J~Іи річкових лолин, лісіn, луків, сільськогосподарських

угідь. Бигато населених пунктів нашого

краю

мають тисячолпню

історію, славне героїчне ~rинуле, ПіІ~І'нп, Про ЯКе перРі\іІСТЬСН 3 ПО­ КОЛіННЯ в поколіннн

Нuш крuй, а ca~re: береги річок Дніпра, Десни, При.r'яті, Трубежу, Росі, Супою, Ступш були зиселені перпісни:\Іи ЛН>N.):"-ІИ лавнього кснч'я­ ного ві ху бли:н.ко 40000 рокіr- то~rу. Світову славу Київщині нринесли археологічні розкопки стоянок па­

леолІтичних людl'й в рuйоні Фас­ товіl та Добранічіnки Яrотинст~ко­ го району.

області П АІІ!l'ТЕРИТОРІі n ~Іежах Укр<ІЇНИ

ВПЩ)­

вияв­ лені ЗіІЛИІІІКИ ПОСеЛl'!І!о ОСіЛИХ Прl'Д­ СТаГН!ІІКіВ ЗС'~ІЛер<JQСІоКО-СКОТарСЬ­

КІІХ HЛl'MeJI лоби ~ІіАі (V-III ТИС. АО Н.<'.), які лосліди в наш віl'чизняний археолог Вікентій Хвойка поблизу села Трипілля Обухівського рийо­ ну. Знахідки трипі.\ьської культу­ ри складаютr, цілу епоху в ;:Jрхсо­

логії й до:шоляють говорити про по­ чатхІІ :~емлt~робства та прнручен­ нн N'ЯКІІХ вндів спійсr.ких тпарин <'і~\!<' на території Cepe.\]JLoгo По­ ;\ІІІпров'я. 3t,~ІЛі І(І\ЇВЩ\11111

-

'!<1CTIII!u

Тl'­

рІІТІ>ріЇ, АС В Пl']JIJIO'ІY ТІfОІ'ІОЛіТГі H.L'. C(ilC>pчync1,\0C>1 }11\Р~~ nсликuго схілнослон'янсr,коr·о стнічІrоrо ~ш­ ,·нву, В

CK.o\<li\i

вколо яких об'слнувалися й інші племена Східної Європи. Процес об'еднання з<шершився в ІХ ст. утворенням ранньофеода,'LІІОЇ дер­ жави Київської Русі.

ЯКОГО були ПЛе~Іl'На

СПАВИА ТИ, 3ЕІ1ЛЕ

чалося на Правобережній КиїВІІІИ­ ні. Жителі Київщини бралп актив­ пу участт, і

поnстuнні, яке очолІо­

n

в<ш Тарас Фl'доровнч (Трясило) у 1630р. Воно стмо перс,\ужшою ІНІ­ звольної війни українського пари­

було прийнято рішення про воз:~'с­ днаппя України з Росісю. У кінці XVII- на поч<пку XV!!l ст. Правобережна Київщина стас

1823

в Україні. У

з'їзді членів Південного товирист­

ва, що відбувся в К1н:ві, 6уло стnо­ рсно Васильківсr,ку унраву, якою керуnали Муреопйов-Апостол 1 Бсс­

}І( ЛЕ ЧИ НЕ і!іНЇтрuгічніtІІОІО

"Україна". Повіло~ІМІІ•>ЧІІ про смерть персяславсLкого кня:~я Во­ лодимира ГлібоВІІЧіІ у ІІЮ роф, лі­

" ... і П.'.<ІКіlІІІUСЯ

нем1, ВСИ ПсрсЯС\іІВ]\1~ ... 0 нем же Украина ~шого постон.1". Отже, початком фор:чуu.нпІя української народпості можна вважат.І ХІІ-ХІІІ ст., і са~Іе Киівщип.1 була одІІІІЧ і:~ етнографічних Цl'ІІТрів. :нзідки йшло станоRлення СіlО'Іатку народ­

rio

ності, iJ пізніше- україн•:r,кої на­

XIV -

ст. у пів­

денній ЧаСТІІНі КИЇВЩИНИ ВІПІИКаС українське ко:ІіlІ\ТВО, що ;1ідіграло прогресивну ролr,

n історіі

нашого

1945рр. На терито­

шиста,Іи, ле

6

ТОТ:.\)Ї r.іЙІІІ1 стала Гt"'роі" 1 ПJ.:І GитІk1 за

Дніпро вои·rІИ 19~3 року. Бl':J па­ :ч'яті про тих, хто даруr.ав на~1 ~ІІІ­ рпс· <..:І.оголення,

нс:.ІоЖЛІ1По :·кити

НІІІІіІІІНLО~ІУ ІЮКОЛіННЮ. То~ІУ Й братсr.кі і\Іоrили, пu:ч'nтннки полl'­ гли~І воїна~І у псрепажній GілІ,rІю­ сті

Кtt"ІВсuка облuстІJ

--

кр.:~(t спіт:о­

ЧІІЙ. Край, ле черпали нuтхн,,;Інн відомі ~.rайстри слова, жнвопису,

му:тки

репня Української держа•.и. Історія Київщнни 1\'~ І·ЮІІГО­ ло-татарська наnала 1239 -

Тё!рас lllcr:;чcнкo, Марко Вовчок, Олександр Довженко, Микола Ли­

Гр;Ігорій Скоnорода,

1240рр., героїчна бороп.<'а наших

Батькіnщипа бі!гаТІ,ох nилаТІІІІХ

nредків з ордачн Батин, майже

особнетостей-Івана І\1азспи, Ка­

повне знищення паселених пунк­

терини Білокур, ГрІІІ\І.ка Чуприн­

тів нашого краю.

КІІ, Шоло~н\,\l'ЙХl'~ІіІ, Ів,ша Козлов·

-

сенко, КирІІЛО СтсrІеІІко ... Вона­

природи

Київщина

-

ріаціях: дефіле

РЕВОЛІОЦІІІ? Революція в наmнх бесіNІХ роз­ гляласться як ключоr.с поннття іс­ тори•нюго процесу. А norю, як нра­ ПІL\0, у IICi\dЛCKOl\!y, 1\!ИН)'ЛО:чу СПО­

ТВОрЮВаЛОСЯ в інтересах ідеології. To~ry, щоб виробити об'єктивний

НС. /Киви і ро:1квітай, ріІ\ІІіІ Кнїв­

~rапітшrх стилях,

Яскравою СТОІJіпкою 1> історії борол,би українського ІІіІJюду про­ ти ПОСІ!ЛеІІНЯ СКСПЛуатсЩіЇ ТіІ 110-

ЩІІІЮ, вічно бу!\1,1

ШІ'ІІЯ

ПОЛЬСJ,КJ!Х феолаліІІ і КіJТ,ІЛИ]\ІоКОЇ

Кр.ІС:ІІ:іІіІ'ІОГО чу:1е10.

рсжи:-rу

стали

пазивіІти

рс­

волюцісю. У ПраЦЯХ фраІІІ\У'<ЬКИХ СІІЦНК­

Голищспко, Алли Си­

ОПіlНУПdПШІІ

нко, lвашш Горбач, Лізи Ненько, Вікторії ЗаНцевої, Тетяни Ше­ ндрик, Аліни Круико,

наукову

мс•тоди­

можна творити реальні

і

рс•чі.

Тстшш І<.риnороІ' АО­ стойпо ІІОЦіІЮВіJІІа ВИ­

моделей

однrу. Звісно, це вигля­

СОКІ!~\ і поважним журі Hil чолі з О.С. Тимоше­

Ш! дефілювання, мt:­ тою ЯКОГО Є ІІJЮСТИЙ показ одягу. Підсилеве вишуканою

ІІком,

арти­

сором, акіlДеміком, ре­

музикою

кторои

входження в певний образ, підкреслене ви­ топчснимп

нщюдш1м

стом Україпи, профе­ Націопальної

l\ІУЗІІЧНОЇ академії України. А це зобов'я­

рухами,

зуспрацювати ще сум­

nопо сприй~Іасться, як

лінніше, аби досягати

довершене мистецтво.

нових успіхів

в

ім'я

Минув рік, і резуль­ тат не забарився. Ко­ лектив "Арт-моделі"

розвитку рідного 1\Ііста, матері-України. Чого

успішно виступив на І Міжнародному фести­ валі "Чарівна свічка" у номінації "Тріумф па подіумі", що 1-3 листо­

застушшк директо­

~~~~їм щиро і бажасмо! Михайло ШМАЛЬ, ра з

шшчальrю­

вихошюї

пада відбувся у Кис­ ві, він посів ІІІ міс­ це. Ця nисока й почес-

Те! Мt~ТОДИЧІ!ОЇ

робити будинку творчості шкоЛJІрі:.;.

бпеми дапекоrо і недавньоrо минупоrо аналі3ують­

(НііІ\іОІІ:lЛІоІІІ!Х,

~юра,'.J,JІ<>-етнчІr:І:{j

релігіЙНИХ,

класовий ніл­

утверлився романтІІзовапий по­

хі,\ Пі,\ВОІ\ІП! ДО іНІСІІОВКу, ЩО іс­ ТОріЯ люлстnа с боротr,Gою класів,

глял па революцію <тк необхідну

нка не~rинучс ;чuла :~акінчуватися

ЛОПеі\ИСТіВ /\ОО:!

ГІj.)()СВіТІІИЦТВLl

умову суспільного n;югрссу. Про­

рево.\юцісю. Але та ж історін :Jа­

голошувалося, що застарілі інсти­

свідчила,

тути влали і форми ,;ласності піл­

пах

лягають зпищенню разом

що коли 13 олннх

критична

снтуа11ія

краї­

справлі

перевірені практикою.

липня

:-rу !\еЙ ОСТаІІНіЙ ІІІЛЯХ ВИЯВЛЯВС>!

Революфя це З~Ііна лсржав­ ІІОГО устрою і фор;.І власності на

І

парІІ:JJ,КИЙ

ефектпвпіши~r. бо оuхолився без

люд зруйнував королівську в'яз­

крові, руйнувапL, гро~щл,янських

:Jасобн

Зрозуміло,

шщю Бастілію. Ті, хто громиn не­

що на такі зміни сІюАівалися ті,

нависну фортецю, навіть не зло­

789

року ПОВСТ<1ЛИЙ

І

4

гадувалися, що беруть участь у пе­

вало все нестерпніmи:ч. Та рсво­

реході до нової епохи. Тілr,ки Of\Hil

лю]\ії далеко не ~Іавжди і не всю­

люлипа правильно офпила ситуа­

ли тrправловувалн ці сполівання.

цію. Це ГСрІ\ОГ f\C ЛсІрошфуко-Лі­

ПfJОТІІСТОЯІІJ,, ЯКі ПОТі~! і\ОІJОі\НЛОСЯ кр;;їнам. що

доЕго заліковувати

пережили революцію.

Людопіка

XVI

Справжню революцію пе слід

родапнт.ому Єгипті чи Китаї трап­

плутатп

лялося,

заколото~!. Такі дії ~І,ІЮТІ, шанс на

:J

персворото~r.

путчем,

вали ВЛс1 1\у, а їхні ватажки заnоча­

усліх саме

тковували правлячі династії. Од­

ції, але ВВіJЖаТИ ЇХ рсВОЛІОІ\іСЮ Не

нак 11е пс з~Іінювало існуючого ла 1\у, характеру сусnільного жит­

і'южна. Ро~rапти:юватrиІ! пот·лм ІІ<• революцію Пt!реріс в з<~ідеологізо­

тя. Коріпні сur1іальні зміни стали

ваний у ХІХ столітті завляки зви­

~ЮЖЛИВИ~ІИ В У~ІUВсІХ роЗВНТКУ бу­

менитій

n

рсволюІф"rпій ситуа­

ржуазНИХ, каnітиліетичних відно­

праІІі !\.Маркса і Ф.Епгсльса «Маніфест Ко~rуністи­

син. Уnерше 11е проявнлоси в !та­

чної партії». Автори с проспІли ре­

лі\'

Усі

україпс1жі зе~rлі перейшли нід вла­

ЛЮі\СЬКОГО ЖІІ'ГГЯ. Але перебуван­

-

одна 3 найбіЛJ,ІІІИХ

лержав у тодішній

Європі.

ду поЛJ,сr,кої коропи. Магпатн, які

завололіли укра\'нсr,r:ичи терито­

го вілрізку часу призвело до сн­

Литва.

Місцеnи знап, поснішила

прийняти като,шцтво і nолонізу­ ватисн. Якщо у :Juхілносвроnсйсr,­ ких

країпах з~rіТІПювалася

влада

королів, то в Польщі йшов протн­ навпиnерt•лки

розширювало

публіКОЮ па чолі з nиборни~І і nажсmrях королем. Зрозу:\ІіЛо, що в ТіІКІІХ умовах шл;rхтu дінла на

т<Jрського ІІіІіІІ<'стя в серелині ХІ!!

свій розсуд, чинячи суд і розпра­

століття і ло Люіїлінсr,ко\' унії

1659

ву НіJД ІТОІТСВОЛСІТИМИ украЇНЦЯМИ.

року ~ІН знuою ~rало. Власна лі­

Ця сваволя іноземних пюбите.\ів

тописна трdАJ·Щін TO.\J занепала, сІ

неминуче

в хроніках сусілніх н.Іролів Укра­

який вр;-шті·реrпт персріс у масо­

ЇІІіІ зг<.дупаласи рідко. І все ж про­ слілкуваТІІ ЗаГіІЛf,JІІІЙ рОЗГ-І!ТОК

вс ПОВСТаІІІІЯ І 648 року Піі\ пропо­

;чаючи

змоги

поралжувала

протест,

ДОМ БогАана Х;чслr,mщькоІ·о. Історики тривалий час на:тnа­ ли Це ІІОВСТіІНІІЯ ХмелJ,JІИЧЧИ!ЮЮ,

самостійно

ПОТіМ

СеЛЯІІСЬКО-КОЗаІ\J,КОІО ві(r-

стліття, коли боротт>ба :чіж

альну історію людспа, поділивши

ПJЮТИСТОЯТИ агресіЇ З боку ]\Іос­

11010, ІІіЩіОІІіІЛІ,НО-ВИЗВОЛЬІІОІО ІJіЙ-

феодальmнrн і бурж.уазпи~т ста­

суспілr,ство будь-ЯІ;о'; епохи па два

КСВС6КОЇ fІ.ержави,

11010 і, ІІар~ІІJТі,

намп завсршуnіlласн

антагоністичні

ЗіВСТВО ЛитовсІ,кс об'сдналос~і у

класи:

експлуа­

таторів і експлуатованих. За ігно- J

1659

J3t:ЛИКе КВН­

році з Полr,ськич короліuст-

СКЛ<Іі\і ПолJ,ІІІі про­

ту<щії, що розпивалuся лапннопо­

Історію Укрсl\'ни віл мопголо-та­

!-Іе

n

ріями, не ставили пи га І ІІІ Я про фе­

лосить об:че·женим у своїх пошю­

полій навіп, у ІІі «Те?<нті ві"ІІ" до

НЯ УКріІЇІІІІ

ТНГО~1 такого порівняно невел'нко­

деративні права України, що мала

кра\'ІІ..J Jie СТаЛіJ ІІІЛЯХСТСЬКОЮ рес­

nешюї ~Ііри ~Іо;·кна.

Хмсльни•rчиrту nіміляс від Лю­ блінсько\' унії лише вісім десяти­ ліТІ,. Це майже трнвалісп, одного

Посполита

пласні права та привілеї, аж поки

PEBOniOЦIR

повів: «Ні, сір, І\е реВОЛІОІ\іЯ» .

во~r. Утворилася федераТІІІЗНа Річ

УКРАЇНСЬКА

«Що не, бунт?" віл­

СІІ на тлі світової та європейської історіі:

лежннй процес. Польське пипст­

ПЕРША

аІІКУJ1, f!КІ!Й На ЗаПІПаІПІЯ КОрОЛЯ

пям республік. Таку зміну політич-

тnор­

моІювої, Яни Гавриле­

ДіlС уже ІН! як звичай­

образу

нових

Природ­

монстрація

за­

для

чих пошуків. Копітка і паполеглива праця На­ талі Патук, Світлани

СТl'(І

них нашарувань.

встаповлеп­

сили

і"нців подій новоrо і новітньоrо часу. Складні про­

то сnолютф"тим mляхvм. Причо­

XVI

ПіНЬ свідомості, додає

руnuТІІІЯ ЗіІГіІЛІ.ІІОЛЮДСІ,КИХ 1\іІІІІО­

ни~! з~Іінам. Незабаром ці іде\' були

що повсталі низи злобу­

СИТЬ ЇХ на ВИЩИЙ сту­

У них висвітпюєтьс11 панорама доленосних дл11 укра­ ного

дьми, які опираюп,ся революцій­

можливі люне в нову і новітню

чrшй НОН-СТОП"), ПіДНО­

nід такою рубрикою ми починаємо друкували

обхілно очистити її віл ідеологіч­

епоху історіі' людства. Так, у Ста­

доскона­

цикл бесід професора Станіспава Купьчицькоrо.

то в інших- через рефор~ш. тоб­

ПочнNю .з того, що революції

у

Такі, НсШрИКЛіlД, }!К де­

створен!!я

ПЛаСТИЧІІО!'О

ЩО,

бі;о.ьш

тощо упорядкуnати ди-

із лю­

Чо:чу?

ку,

рипrічною гі~І­

ІІасгикою,

погляд на вітчизняну історію, не­

повсяклсrшс існувштя яких ста­

но,

таку

різно­

чування нашого народу.

ро:т'язуnалася через реполю]\ію,

виробІІИІ\ТВа.

n

єп,ся і ІJПеВІ!l'НО КрОК)'С В ~ІіІіі6ут­

кріПUЧСJІПЯ селпн, проти t ·кспuнсіУ

як краса,

розкритими.

ЛІОДСІ,КОГО

І!Я, спроби ополячення й окатоли­

Володшшр КОЛЕСНИК. 1\ІІрсктор Gров<орсr,коГ<>

включав

ності залишаються не­

дшщтво руху в і'Іого ва­

край, що ро:тнпа­

би

nолеІшя, без чого здіб­

хвилю­

жливість через посере­

іЕСІДИ~ІІ ЩО ТАКЕ

це

бутгя, зокрNш, -мо­

СЬКОІ'О.

ське, а JГОДОМ і ПОЛЬСІ>Кl' панувuІІ­

нсдагога

під ю~ріnшщтвом видіl­

НіJСеЛСІІІІХ ПУНКТів· і\(ІГМНІ:fГі,

Гар~ІОНіЙНИМ,

викликас почугrя ЗіlДО­

тного ВЧl'ІІОГО, !!рофе­ сора В.В. Бойка. Він та Щl~ рЯД ІІіІУКОВЦіВ у ЦіЙ сфері, тuких, як психо­ лог-траrrсперсоналіст А. !vІаслоу, знавець психасинтезу Роберто Ассанджолі, відомий ІІСІІХОаНаЛіТИК К.Г. !Онг, допшюгли їй зба­ гнути багато секретів

імена героїв- у на:тах пулІІJ\1-.

а

лість, уява, доброті.! і т.д. Такий підхід дозво­ ляс дитині в кінці на­ вчального року відчу­ вати себе впевненіше,

що робить. Навчаю­ ЧІІСЬ СВОГО 'lilCY В Ле­ іі!нграді у вищій шко­ лі МИСТl,ЦТ!J, BOHu сер­ Йо:шо захопилась псн­ хологісю і нав•Іалася

ших сторінок в іпорії Друго\' сві­

складі майже 600 уча­ сників чотирьох номі­ пацій (ще були "Естра­ дний диnсртисмепт", "Фолькпауза", "Класн­

тя,

вало мало, бо ж знала,

Партизанський рух охопив ~Іайже всю областІ,. Олніt:ю з найнскрапі­

ни ролу, стояло біля джср"ли ство­

Історія Київщини- це й ЛІrтов­

го

роли наші дівчатка у

ним,

14 таких вищих цінностей буг­

Втім, здасться, само­

не r:;елася боротr.fіа.

на нагорода, яку вибо­

її розниток не хаотич­

себе майже

кою.

селеІюго г.ункту, окупованого фіі­

тячу психіку, зробити

який

звичним було це мис­ тецтво поряд із хорео­ графісю, піснею, музи­

И.сторінкою в Історіі Київ­

1941 -

все нове,

риси Адамівни, яку вона пазВіl-'І.а "Арт-мо­ дель", і те, що в ній ро­ билося, налаштовували на незрозумілий су­ против. Дуже вже не­

і примусову колективізацію, і го­

ХОЛіТТЯ

Як і

незuичайне, студія Ла­

лодомор 1932-1933рр., і ~І<юші ре­ пресії 1937 -1938рр.

рії Київщи:Іи не було жодного на­

назви

ПОДИВ.

тужев-Рю~Іін. Багато на Київщині 'ІіСІ\І,, які пов'язані З ВИЗІЮЛЬІ!И~ІИ 3~ІаГсІННН­ МИ 1917-1920рр. Пережив наш край

зі стольним золотовсрхи~І Кисво?<r. Саме з Киїнщиною пов'язана

ції. На рубежі

зи, ірреалLність тиго, ;.цо відбува­ лось, у багатьох nи­ кликала, м'яко кажучи,

році на ,\ругому

ської ЗСМЛІ С Період ІJОСІ!ІЮГО ЛИ­

рухатись,

самій відсті обра­

Територія нашого крuю в ХІХ ст.

гуслав. Треnоль. Однак жодне 3 них не могло зрівнятися у вели•rі й красі

Х\ 1

гадково

творити тільки їй

ста,\а осt•редко~І руху декабристів

ються в літописах, грё!~ютах, усній народній творчості. До числа визна­ чних міст належали Переяслав, Вишгород, Василів (Василr,кіп), Юр'їв (Біла Церкви), Білгород, Бо­

тописеІ~Ь зазпачиn:

гка й завзята, кот­

ра взялась енергій­ но збирати навко­ ло себе юних, гра­ ційних дівчаток Til вчити їх під музи­ чний супровід за­

лuсн Переяславська рада, на якій

Са~Іійло Ca~rycr •.

·Ііст і сіл,

згадІ,а

ка та напрочуд ле­

протиrнляхетської Полr.щІ, яку о•ю­

багато з яких нсоДІюразоJо згаду­

письмова

світлоока, тонень­

ду І 648-1 654рр. nід керіВІІІІІ\ТВОі\1 Б. Хмельницького. У 1654 році на Київщині відбу­

лили Се~ІС'І! Палій, Зах,lрі(І Іскра,

А КНЯЖИХ часів <Iil Київ­

перша

Коли минулого року в будинку творчості школярів з'явився новий пе­ дагоІ· Лариса Ада­ мівна Борисенко,

дом Северина Наливайка, що по­

центром нового І;ИЗІЮЛІ,ного руху

КИЇВСЬКА!

З щині існуnми сопrі

ТРІVМФ ссАРТ -МОДЕПІІJ

лібне. Почне~ю з l'КОНШІіки. Піс­

ля великих географічних відкрит­ тів АО Європи потрапили величе­ зні заnаси а:чсрикансr.кого золо­ та,

що

nикликало

волюцію

ціп».

так

зв,лту

Вuртісп,

«ре­

:н'рІІа

багатократно зросла. Найшвидше

в І\іЙ с;тгуаці\' зоріснтувалися полr.­ ські ЗеМЛеВЛіlСНИКІІ: ВОНИ запо­ Ча'І'К)'ВіІЛИ на родючому українсь­ кому чорнозс~rі nласпе фіЛJ,варко­ ве господарстсо і ПО'іали активно скспор1унати зерно через балтій­ ські порти. ФіЛJ,взрки ж моглп іс­ нувати тільки за рахунок жорсто­

кої ексnлуатації підневільних се­

;\ЯН. З сереNІІІИ Х\'1 століття вла­ СІІІІКІІ Г!l'ЛНКИХ ~lilCTKill П<J'ІаЛН ЗГіІ­ ІІЯТІ! селян з їхніх зе'челr, і покрі­

пачуnати. Панщипа стала нестер­ ТІІІою. Варто було спалахнути іск­

рі, 111об розгорілося полум'я Сl'ЛЯН­ t:І,коі' війни. Так воно незабаро~І і сталося.

ІІі!ЦіОІІаЛЬІІОІО

Ст;·,:Ііслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ,

рсnолютІісю. U~o ж відбулося І!іl­

доктор історичних наук,

справдU

-

нрофесор (Укріпфорі'r).


14.11

Nl87(9288)

часом nідстуn­

ловік, щодня приносив сві­ жі фрукти, перші полуниці,

ховану форму сифілісу на­

но

роками,

МОРАЛІЗУВА­ ТИ - не сnрава лі­ каря. Він nовинен лікувати, nроводи­ ти роботу з nрофі­ лактики

а тим

соки, дарував квіти. То були

родила дитину. Вона стала

нерво­

найщасливіші миттєвості їі

система,

життя. А тоді настав день,

на облік у другій половині

зір, можливі розумові роз­

коли Денис повіз дружину

вражати­

мється

ва

лади

захворю­

тощо.

Хвороба "лега­ лізується" в

вань.

Та траnляється, що на його очах ро­ зігруються трагедії чиїхось доль. І тоді буває дуже шкода молодих людей, вчорашніх закоха­

третинному nе­

ріоді: вража­ ються хрящі, кі­ стки, внутрішні органи.

У більшості

них, котрі ні зрозу­

на прийом до лікаря, котрий підтвердив вагітність. Май­ бутній мамі дали необхідні рекомендації й nризначили,

як це завжди буває у таких випадках, провести обсте­ ження крові. Це був для обох грім се­ ред ясного неба. "РВ"- nо­ казала "плюси", тобто сифі­ ліс. У Дениса аналіз крові на

міти, ні вибачити одне одному не мо­

ня, стреси, вживання анти­

біотиків (бо саме ними лі­ кувалися застуда або інші суnутні недуги), хвороба, яка тільки-но nроявилася, набуває nрихованого хара­ ктеру. Я маю на увазі таку nідстуnну недугу, як сифіліс. Та краще звернімося до статистичних даних. Із усіх

хворих на сифіліс, які сто­ ять на обліку у шкірвендис­

nансері, 70% хворіють на nриховані форми його, се­ редній вік nацієнтів - 25-30

Хвороба не дає больових симnтомів, темnератури, самоnочуття не змінюється, nервинна сифілома може бути незначних розмірів і залишитися неnоміченою або сnрийматися як nодря­ nина. Через 1-2 тижні сифі­

лома зникає, і хвороба на­ буває nрихованого характе­ ру, nеребігає без зовнішніх nроявів. Виявляється, як nравило,

nри

медичних

оглядах. Якщо ж сифіліс не виявлений, можна хворіти

щастя. Вона буде матір'ю! Чоловік, дізнавшись про но­

з розпачем і очі його заго­

вину,

Спробував nояснити, але ...

закружляв

молоду

дружину по кімнаті. Збенте­ жені не відомим досі nочут­ тям,

ВОНИ ДОВГО

НЄ

МОГЛИ

заснути. Тані хотілося, щоб це був син, схожий був на тата,

мав таке

ж хвилясте

волосся, атлетичну фігуру. Денис, навnаки, хотів, щоб

житло

має

свою енергетику. Для nоліn­ шення енергетики дому мо­

жна використати невеликі шматочки деревини: тоnолі,

лиnи, сосни. А ось граб, бук, в'яз можуть nритягувати nо­ гані енергетичні субстанціі. Китайці недаремно вико­ ристовують дзвіночки

-

вони

здатні розсіювати негативну енергію в тих місцях, куди важко дістатися. Дзвіночки не лише розсіюють негатив­ ну енергію, а й гармонізу­ ють їі.

"Почистити" житло можна й nросмаживши на сковоро­ ді сіль, яка вбирає в себе не­ гативну енергію, "випалити" свічкою, бажано, щоб вона була nринесена із церкви. Добре доnомагає оздоров­ ленню енергетики житла об­ курювання хвоєю, сухим nо­

лином, багульником. За матеріалами зарубіжної преси.

ція nродукціі у

140

країнах

світу з річним оборотом nонад 5 млрд. доларів за методом

nрямих nродаж,

що базується на особисто­ му, безnосередньому кон­ такті між. nродавцем і nо­ куnцем. Іх у мережі "Ей вон" по всьому світу налічуєть-

ралися недобрим блиском. Тані перервали вагітність. Денис до лікарні не при­ йшов жодного разу. Жодних пояснень слухати не хотів, подав на розлучення. Май­ же одночасно з цією траге­ дією розігралася інша з та­

ми

му, обидві пари одружува­

ж променистими

зеле­

ними очима, як у коханої. Як nіклувався про неї тоді чо-

но. До інших- зайвий раз не

чуваєш дискомфорт. А все

нерозбірливість мають уби­ ти мою дитину!, -говорив

народилася донька з таки­

хочеться заходити, хоч госпо­

Американська комnанія "Ейвон Косметикс" вже чо­ тири роки nанує на украї­ нському ринку. Згідно із щорічним рейтингом жур­ налу "Fortune" (США), ця корnорація, що відсвятку­ вала свій 113 ювілей, була включена до сnиску "1 О кращих комnаній з вироб­ ництва косметики" (7 міс­ це). За nідсумками 1999 р., Президент корnорації "Ей­ вон Продактс, Інк." Андреа Янг nосідає 14 місце серед 50 найвnливовіших жінок світу. Вона єдиний nредставник "індустріі кра­ си", що досягла такої ви­ сокої nозиції. Однією з особливостей комnанії "Ейвон" є реаліза­

Через їі доступність,

ким самим фіналом. Причо­

Мабуть, кожен помічав: до одних людей ідеш охоче, у них завжди затишно, nривіт­

дарі ніби й nривітні. Та, nе­ ребуваючи в їхній оселі, від­

-

ся вже 3,4 млн., насамnе­ ред жінок. У Броварах уже зареєстровано 8 коорди­ наторів, котрі оnікуються

nриблизно

1ООО оnтовими

лися

за

взаємним

кохан­

важка nроцедура для немо­

ждає nечінка, імунна систе­

ма. Чоловік ви бачив дружи­ ні. Не знаю, як склалися по­ дальші їхні стосунки,

та

у таких випадках вели­

дати сюди вишукані nар­ фуми, то така жінка завжди залишатиметься на nіку

nокуnцями-розnовсюджу­

моди і буде символом без­

вачами nарфюмерно-кос­ метичної nродукції із мар­ кою всесвітньо відомої комnанії. Сьогодні ми заnросили до розмови "на жіночі теми" одну з координато­ рів Київського регіону, броварчанку Світлану Юдіну. - Світлано, що для вас "Ейвон"?

доганного смаку. Отож, Компанія "Ейвон" нині nро­ nонує сенсацію nід назвою "Little Black Dress" (мале­ нька чорна сукня) - дуже жіночний аромат, основою якогоєвишукана елегант­

ність, nодарована дивови­ жними

нотами

молочного

робота за гнучким графі­ ком і вдалий бізнес, мож­ ливість більше дізнатися

дерева, яnонської сливи і таємничого мускусу. У са­ мому серці аромату nере­ nлелися голоси рожевої nівоніі, nишної гарденії та витонченого іланг-іланrа у nоєднанні із місячними кві­

про догляд за

тами,

-

Це цікава, nрестижна

шкірою,

вміння зробити собі чи nо­ друзі макіяж, море знайо­ мих і друзів. А ще завжди бути модною, сучасною завдяки

використанню

останніх досягнень в галу­ зі косметики та широкого вибору різноманітних това-

що

розпускаються

вночі і, за nереказами, мо­ жуть nрив'язати одне сер­ це до іншого назавжди. - Ця дуже поетична розповідь з реклами, вміщено і' у каталозі "Ей­ вон", чи не так? -Звичайно, дизайнери

Іван Кадило. голова сільра­ ди, спокусив не одну молоди­

цю. Ішли в хід і облесливі сло­ ва, і домагання, і настирли­ вість. і "керівний склад харак­ теру". Спокусив якось одну жінку, а тоді хотів nакорити й дочку. Норовлива була дівчина, шум nідняла. Тоді районне керівни­ цтво nокарало сільського "донжуана", перевело завфе­ рмою.

Розповів лише дві історіі

Та й тут Іван не вгамувався. Він знаходив причину приди­

зі своєї практики. Та їх на­

багато більше. Що не "істо­ рія хвороби"- то трагедія. Тому, як лікар, хочу пора­ дити тим, хто мав виnадко­

ві чи дошлюбні стосунки, не забувати про обстеження, але не раніше, як чергз

32 -52

дні (стільки триває

ратися до кожної доярки. Одну застав - вкрала відро дерті, інша - несла три літри моло­ ка чи в'язку сіна, а за таке тоді могли й 2 роки тюрми дати. Тож і мусили бідолашні жінки коритися, аби тихо-лихо ... Якось попалася і Марія, на котру давно оком накинув.

інкубаційний період). Радив

-

би це зробити й молодим людям, котрі вступають у шлюб, і тим, хто планує на­ родити дитину.

Володимир ЦЬОВКА, головний лікар шкірвен­ дисnансера.

ка чорн'а сукня". Якщо до­

льну.

вляти, при цьому дуже стра­

ням.

рів, які удостоєні сnеціаль­ них nремій. - Тоді доречно вас за­ питати про нові тенден­ ції у світі індустрії кра­ си для жінок. -Ще у 20-ті роки леге­ ндарна Коко Шанель ска­ зала: "Мода- це малень­

му селі досить давно, та їі і досі згадують, як смішну й повча­

народженому. Але це вкрай

сом.

захворювання був у нормі. Отже, це Таня!

Ця історія сталася в нашо­

ня було nроведено й ново­

дітей із вродженим сифілі­

·Енерrетика домv

кожне

/CTOPIR}

ня, профілактичне лікуван­

ка вірогідність появи на світ

. .. ц:~~uli:r.J:I•J •. ·. ':

що

(НЕВИГАДАНА

вели кілька курсів лікуван­

ня,

рий на сифіліс не може за­ разити nартнера. Так було і у виnадках, про які я хочу розnовісти. ... Таню nереnовнювало

ПРОВЧИЛА

було уже пізно. Жінці nро­

ж, незважаючи на лікуван­

років. Людина може хворі­ ти на сифіліс багато років і не знати про це. Перебіг nо­ чаткової стадіі- класичний.

оmп:ьоЦl1}3

вагітності, аборт робити

шлюб вони зберегли. І все

жуть. Дивна зако­ номірність: такі історії nо­ вторюються без змін у сю­ жеті. Інші лише їхні герої. Тим, хто цікавиться nро­ блемами медицини, відомо, що через особливості нині­ шньої екології, неnравильне чи неnовноцінне харчуван­

тому,

Інша така ж хвора на nри­

комnанії не лише здатні створити унікальні новин­ ки, а й гідно nредставити їх клієнтам. Тому у своїй роботі ми використовуємо багато сnеціальної літера­ тури, а також навчаємо на­

ших дівчат мистецтву ма­

кіяжу, вмінню nідбирати кожній жінці будь-якого віку, смаків, звичок та уnо­ добань лише їй властиві кольорові гами nомади, nу­ дри, тіней, тонального кре­ му тощо. Проте цьому nе­ редують сnеціальне на­ вчання, робота зі зразка­ ми, вивчення nоnиту тощо.

Отже, щоб усnішно пра­ цювати в нашій системі, потрібно бути всебічно обі­ знаною із можливостями комnаніІ·, враховувати nси­ хологію замовників, nостій­

но nрацювати над собою. Але, повірте, все це окупо­

вується відчуттям саморе­ алізації, nристойним заро­

бітком. Адже мета компа­ нії "Ейвон" найкраще зрозуміти й задовольнити

Ти що пручаєшся? В тюр­

му хочеш,

-

погрожував мо­

лодиці, перегороджуючи две­ рі кабінету. - Добре. Тільки не зараз,

увечері, і не тут, а біля копан­ ки. Я чоловіка до сестри від­ правлю, попараюсь і прийду об 11-ій, - прошепотіла, хоч їх і так ніхто не чув. -От і розумниця, а скільки морочила мені голову, - зра­ дів Іван. Ледь дочекався смерку. А коли на небо висипали зорі, побіг, мов той парубок, на по­ бачення. Над копанкою стояв густий туман, в якому побачив силу­ ет жінки. Це вона, жадана, на­

решті дочекався. Обхопив за плечі, цілує і радісно примов­ ляє:

- Голубка, моя, навіщо так довго мучила! Жадібно пестив їі плечі, ці­ лував волосся. Голова nамо­ рочилась від розnашілого жі­ ночого тіла і п'янких пахощів сіна. Раптом жінчин голос повер­ нув його до тями: -Годі тобі, Іване! Краще хо­ дімо додому, чи тобі ліжка не­ має! його наче струмом пройня­

··

ло. Схопився, nідтягуючи шта­ ни, і дременув невідомо куди. Знахабнілий жених не з'яв­ лявся додому кілька днів. Ніяк не міг збагнути, як же могло таке статися! А сталося ось що. Коли Марія зрозуміла, що

поnит усіх жінок високоякі­ сною продукцією та висо­ кокласним обслуговуван­

від завфермою їй не відчепи­ тися, усе розповіла його дру­ жині, котра й пішла на поба­ чення замість МаріІ·, ще й nлат­

ням.

тя ·ІЇ одягнула.

Наталія

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Ось так жінки провчили зна­

хабнілого жениха. Андрій БАБИЧ.

~Gід:ц РУЯЕТ-МО3АЇКА На 6-7 nорцій: 500-600 гр. не­ жирної телятини чи яловичини, 350гр.свинини, 200гр. марино­ ваних грибів, З круто зварених яйця, 4 зварені до наnівготовнос­ ті картоплини та 1 морквина, 1/2 скл. вершків, 2 шматочки черст­ вого білого хліба, 2 ст. л. жиру, зелень петрушки.

М'ясо з хлібом проnустити че­ рез м'ясорубку, вимішати з нарі­ заними кубиками грибами, яйця­ ми, картоплею і морквою, додати

вершки, перець, сіль за смаком, витримати 10 хв., сформувати у вигляді батона і помістити в зма­ щену жиром і nобризкану водою форму (для кекса). Розрівняти, зробити у 2-3 місцях проколи ви­ делкою, залити розігрітим жиром. Смажити півгодини в помірно на­ грітій духовці, підливаючи час від часу, збоку форми 1-2 ст. ложки води, потім побризкати жиром і ще смажити 20 хв. Рулет охоло­ дити nри кімнатній температурі.

55 кримінальних справ за статтями,

що перед­

бачають торгівлю людь­ ми, nорушено в Україні

протягом двох останніх років. А в 2000 році укра­ їнська влада перевірила 300 фірм, що займалися nрацевЛаштуванням за кордоном, 14 із них nо­ збавлені ліцензій. Про це йшлося на npe-

зентац~ міжнародного

За його словами,

в

які допомагали б у пси­

nроекту "Протидія торгі­ влі жінками в Україні", що відбулася у Києві. На ре­ алізацію цього проекту

країнах Євросоюзу у сфе­

халогічній та соціальній

рі секс-бізнесу зайнято

реабілітації колишніх

кілька сотень тисяч жі­

проституток. Зокрема,

Європейський Союз зби­ рається виділити півміль­ йона євро. Цікава інфор­ мація прозвучала на пре­ зентаціі проекту з уст по­ сла Швеції в Україні Оке Петерсона.

нок-іноземок, у тому чи­

конкретну допомогу, згі­

слі і з України. Тамтешня

дно

влада має намір знайти їх і повернути додому.

Проект "Протидія торгів­ лі жінками ... " призначено для створення структур,

з

цим

отримають

проектом,

300

україн­

ських жінок, повернутих з-за кордону.

Роман НАВРОЦЬКИЙ.


Ne87(92BBJ ІБЛІОТЕКИ охо­ Б ронителі духовних скарбів України. Це сховище найсучаснішої думки, яке поспішає в майбутнє. Саме бібліо­ текар стоїть біля дже­ рел мудрості та пізнан­

J4.JJ

1.01.200lp. 451034 при­ мірників книг. У біблі­ отеку міста та району

льна, я з нею пов'язую долю свою".

надходить 120 назв пе­ ріодичних видань газет та журналів (на суму 12400 грн.)

лах проводились захо­

Незважаючи на не­ легкий для всіх час, ос­

ня.

У 1037р. у Києві у Со­ фійському соборі була відкрита бібліотека Ярослава Мудрого, створені бібліотеки при Свято-Успен­ ській лаврі, Києво-Моги­ лянській ака­ демії. У Броварах

новні послуги в бібліо­ теках безплатні, а самі

вони є наймасовішими й найдоступнішими

У: бібліотеках-філіа­ ди з відзначення народ­ них свят, обрядів Ново­ го року, Різдва, Велико­ дня та інших. Працівники Бровар­ ської ЦБС дякують ке­ рівникам районної дер­ жавної адміністрації, міськвиконкому за фінансову помогу

ЗАПРОWУІОТЬ &І&ІІІОТЕКИ

перша народ-

на бібліотека була ство­ рена в 1897 році. Біблі­

установами

для

різних

культури

категорій

відвідувачів. Бібліотеки забезпе­ чують усім громадянам вільний доступ до інфо­ рмації; в сьогоднішніх

отеку для дорослих ор­

ганізовано в 1923 році. Наприкінці 20-х, у 30-х роках у Броварському районі функціонувала районна, дві сільські та

процесах

державотво­

кілька шкільних біблі­

рення, в складних еко­

отек з невеликим кни­

номічних умовах

жковим фондом. Під час Великої Віт­ чизняної війни книго­ збірні були знищені, і лише у 1947 році була відновлена діяльність районної бібліотеки. У 1952 році створю­ ється районна бібліоте­ ка для дітей, у 1971 відкрито Броварську міську бібліотеку. За­ раз у місті та районі функціонує Зб бібліо­ тек Міністсрства куль­

-

це

до­ на

чних

видань

на

хворобу серця, інфаркт міока­

лактичних заходів. Велике значення мають пра­

тизм, то щороку силаl\ІИ виїз­

вильно організовані й прове­

тів за допомогою клінічних та

суванням пестицидів та міне­

Останніми роками дуже зменши­

господарстві можливе виник­

лося

отруєнь, особливо за недотри­

надходження

м.ання

бібліотек нової літера­

тури.

Ми вдячні тим

читачам,

ТР дДИЦІЙНО

дсні попереджувальні і пері­ одичні медичні огляди працю­ ючих. Завданням таких мед­ оглядів є недопущення на ро­ боту осіб з хворобами, при

котрі прино­

яких робота в умовах даного виробництва або професії про­

санітарно-гігієнічних

вимог зберігання, транспорту­

типоказана. Контакт зі шкід­ ливими виробничими факто­

вання та застосування отруто­

рами

може викликати загост­

хімікатів.

рення хвороби. Так, хронічні

хвороби периферичної нерво­

саме В.Ф. Клепацькій,

Актуальними залишаються пилові захворювання легенів, що серед професійних займа­

В.В.

ють

та дерматичні

сять книги зі своїх до­

машніх книгозбірень, а Омельчуку,

одне

з

перших

вої системи, печінки та жов­ човидільних систем, алергічні

місць.

Так, при перевірці сільсько­ господарських підприємств на­ шого району виявлено: не всі

Т.М. Шуляк та іншим. Вдячні голові прав­

захворювання

є протипоказанням до роботи

проведення польових

робіт). Сільськогосподарська

кож хронічним бронхітом. Не­

кого господарства,

техніка в незадовільному тсхнічно~rу стані, заходи без­

дотримання

пеки в кабінах механізаторів недостатні, що ~юже сприяти nиникнепню вібраr(ійної хво­

своєчасно задіяти необхідні

байдужий до власного здоро­ в'я, необхідно прuйти медич­

роби.

профілактичні і лікуnальні за­

не обстеження, а керівника:-.~

Нспоnна аrпоматизаr(ія й механізація трудових процесів нерідко пов'язані з фізичним

ходи, які попереджують пода­

сільськогосподарських підпри­

льший розвиток недуги. Крім

ємств

того, під час періодичних ме­

зацію медичних оглядів на від­

перевантаженням

ні

примірників книг.

39

Тож запрошусl\ю й інших зробити меце­ натські,

епопеорські

пожертвування

за

принципом "хто скіль­ ки може".

Було б добре, щоб па бібліотеки

звернули

увагу люди заможні й

міцного здоров'я!

а

ОДНОТИПНИХ рухів, ЩО ВИКОНу­ ЮТЬСЯ в швидкому темпі (пра­

тощо).

тературою з питань іс­

ця тваринників, доярок, буді-

також

частиl\І

повторенням

ДО ВІДОМА СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКО..- ДІЯЛЬНОСТІ

Л. КОШЕЛЄВА.

NQ362

усім суб'єктам підприємницької діяльності,

яким надані земельні ділянки в тимчасове користування на умовах оренди в

централізованої

вання земельною ділянкою.

хлібобулочні вироби та крупи,

та молоді с пропаганда :!Лоро­

буде щорічно забирати більше

макарони,

жири,

вого способу життя в дитячо­

10

мільйонів людських життів.

овочі та фрукти. Не вживайте

му та молодіжному середови­

Поки людина здорова, вона не

дуже холодної, а головне надто

щі. На реалізацію цього напря­

замислюється над проблемою,

гарячої їжі. Їсти треба три, а

мку діяльності

як

краще чотири рази на день. За

працюють такі спеr(іалі:юnані

30-35% 40-50%,

формування, як ліІ(ей «Здоро­

Можна вве­

~rайбутпє», валеолскторій «Здо­

ЦССМ

у

сти другий сніданок. Їсти тре­

ров'я», «Інформаційно-консулL­

ба в один і той же час, не по­

тативпий пункт» та

спішаючи.

довіри>>. Якщо ви задумустсея

«Телефон

Навчіться правильно

П'яте. Пам'ятайте. НеоNІіп­

над тим, як зберегти неоцінен­

організовувати свою працю. Па­

на умова збереження здоров'я

ний дар- здоров'я, якщо у вас ВИНИКЛИ

-заняття фізичною культурою і спортом. Це і ранкова фізза­

навантажеш1ями.

рядка, і прогулянки пішки.

Третє. Слід уміти відпочива­ ти. Протягом робочого дня обо­ n'язково влаштовуйте собі пе­

гайтеся якомога більше часу

міської

ma

Шосте. Загартування. Нама­

міська і раuонна pao<~.u, раuонна АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію

Кі

від 10. 12. 1997р.

N 259 інАекс

61285

директор центру соціальних

вітряні ванни. Їх приймають в

07400,

відомляє,

2001

ТОНКОВИДА

3

і

соuіальнuх

лuсmів

+ + + +

сійовича з колективом

БМФ

"Дружба" з питання прийнят­ тя податкового кодексу та ін­ ших

питань

застосування

по­

даткового законодавства.

Ми впевнені, що під Вашим керівництвом завод і надалі

15 листопада 2001 р. з 15-ї до 16-ї години буде проводи­ ти телефонний зв'язок "гаря­

буде флагманом серед підприємств міста.

ча лінія" з жителями міста та району В. о. ГОЛОВИ ДПА В Ки­

ЇВСЬКіЙ області ХАРЕВСЬКИЙ

Уваrа,

Микола Олексійович з проблем

-

кандидати економічних наук; кандидати педагогічних наук; кандидати технічних наук з досвідом роботи у вузах; -досвідчений молодий економіст (менеджер), котрий відчуває в собі риси керівника та навчається (або пла­ нує навчатися) в аспірантурі; - юрист (на nосаду начальника відцілу кадрів).

За довідками звертатися за тел.: 6-62-20 (ввечері з 18.00 до 22.00), крім вихідних. Заявки приймаються до 31.12.2001р.

ПП КОСТЕНКО РЕАЛІ3УЕ ЗАПЧАСТИНИ ДО ТРАКТОРІВ МТ3, ІОМ3 ТА ІНWИХ 31 СКЛАДУ В &РОВАРАХ. Великий вибір БСК. ТОСОЛ. Низькі ціни. Тел./факс

5-23-64. НОМЕР НАБРАНО

2.

сільського госnо.<~.арсmва numaнь,

ХАРЕВСЬКОГО Миколи Олек­

50-річчям і висловлює своі'

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

бухгалтерія: npuuoм оголошень

15 листопада 1 3-ї до 15-ї годи­

що

року з

ни відбудеться зустріч в.о. го­ лови ДПА в Київській області

АНАТОЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА

~ Ре.Аакmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.Аакmора: 4-21-34. ВіААілu:

жавна податкова інспекція по­

металургй' сердечно вітає директора

служб для молоді.

ААРЕСА:

колекmuв

ре.<~.акuїі газеmu, Броварські

ЗДО·

звер­

Любов СИДОРЕНКО,

Велику користь приносять по­

раііонної

ЩОДО

тайтеся до пас. Ми раді будемо допомогти вам (вул. Кірова, 92, к.2,3; т.б-19-00).

проводити па свіжому повітрі.

раА, раЇІОнної Аержавної аАмінісmраuїі. СПІВЗАСНОВНИКИ:

ЗаП\jТаІІJІЯ

рового спос~бу життя, -

Броварська об'єднана дер­

Колектив Ка3енного 3аводу порошковоі'

нас

в'я», відеолекторій «Погляд у

що розумова праця по­

роках,

невиконання вказаних умов виконком буде розглядати питання про припинення права користу­

десятиліття тютюнова епідемія

винна чергуватися з фізичними

1996-2000

необхідно переоформити договори оренди та їх нотаріально посвідчити до 01.02.2002р. У разі

наркотиків, випадкових статеnих стосунків. Одним з напрямків роботи центру соціальних служб для молоді вімілу у справах сім'ї

життя·­

лікар німілення гігієни праці Броварської СЕС.

Оскільки серед працівників

Згідно з рішенням виконкому від 24.10.01р.

вання алкогольних напоїв та

Броварськuх

Наталія ПАВЛИШИНА,

права та інших

навчальних дисциплін.

пізм всіма необхідними речовинами, потрібно ввести в свій раціон продукти шести груп: молоко, сири та кисломолочні продукти, м'ясо, рибу, яйця,

·новЕ

забезпечити органі­

повідному рівні. Бажаємо всім

вання. Щоб забезпечити орга-

рерви на 15-30 хвилин. Ходіть до школи й додому, па роботу й

-

виявлені загальні захворюван­

25%

. м'ятайте,

котрі за­

дичних оглядів можуть бути

випадків виникнепня ішемічної хвороби серця, в 75%- хронічного бронхіту і 90% раку легепів викликане тютюнопалінням. За прогно:Jами ВООЗ через два

ний огляд працівників сільсь­

рухового

щастя в особистому житті.

медичні огляди.

року роз­

апарату, перенапругою м'язів,

дливих звичок- куріння, вжи-

профілактичні

200 І

вами праці. Тому всім, хто пе

Четверте. Раціональне харчу-

проходити

З І листопада

ливими та небезпечними умо­

головних причин передчасних

По-перше. Ви маєте регуляр­

адміністративного

впливу.

навіть до інвалід­

Сьоме. Якщо хочете :Jберегти здоров'я, відмовтеся від шкі-

но

заходи

пості. Рання діагностика дозволяє

привести

ти книжкові фонди лі­ торії,

рса, АФ «Журавушка>> вжиті

йняті у виробництві зі шкід­

вимог

ня (злоякісні пухлини, тубер­ кульоз, гіпертонічна хвороба

допомогли поповнюва­

ТОВ «Добродій>>, СВК ім. Що­

може

цих

сном. Намагайтеся лягати й вставати в один і той же час.

20-25%.

вників ТОВ «Колос-2000», «Оболонь», ПП "Булавка",

ревини,

цей день відмовитися від цигарки. Сьогодні куріння -одна з

за вечерею

гополуччя населення>> до кері­

ко та її мамі Валентині

найкращі побажання: 3доров'я Вам, Анаталію Миколайовичу, на довгі роки, тво.Рчих 3добут­ ків у професійніи діяльності,

ТІІ здоров'я.

рного та епідеміологічного бла­

Андріївні за подарова­

"•1"

денного раціону, в обід

згідно зі ст. 26-ю Закону Укра­ їни «Про забезпечення сапіта­

почався професійний медич­

- ходіння босоніж. Корисні купання та обтирання. І так щодня.

що допоможуть зберег­

охоплення

біт не допускаються особи з хворобами цептральної нерво­ вої системи, алергічними, а та­

метод :Jагартувашrя

порад,

неповного

медоглядами є незадовільна організація їх керівництвом сільських господарств. За це

ремелепня зерна, обробки де­

роботи час присвячуйте улюблевій справі. Потрібно ввести за правило прогулянку перед

сніданкам слід з'їдати

чипою

утворепням пилу (під час пе­

протираковий союз та інші громадські органі:Jації закликають всіх курців в

неоціпенний

чний огляд працюючих у гос­ подарствах району. Так, торік зайняті у сільському господар­ стві були охоплені медоглядом на 88 відсотків. Основною при­

теки Н.М. Мельничен­

,

цей

інструментальних методів до­ слідження проводиться меди­

льної районної бібліо­

читачам

відкритому повітрі. Хороший

зберегти

ної бригади лікарів-спеціаліс­

ргіями. До зварюnальних ро­

вним

кімнаті при відкритому вікні, на

дар. Тож варто прислухатися до

ревма­

виконапні робіт, пов'язаних з

М. Плав'юку та шано­

з роботи пішки, хоча б частипу

картоплю,

та

центра­

пану

шляху. Вільний від навчання чи

смертей у всьому світі. У

остеохондроз

ми,туберкульозоl\Ілегень,але­

Ольжича

весь світ відзначатиме Міжнародний день непаління.

Міжнародний

рду,

або не користуються ними при

га

кожного

четверга

ІЮ зросла кількість випадків

працюючі забезпечені засоба­ ми індивідуального захисту

ління фундації ім. Оле­

листопада

третього

сільського господарства знач­

з пестицидами. Не допуска­ ються до роботи в кормоцеху особи, хворі атрофічними ри­ нітами, хронічними бронхіта­

ЗА життя БЕЗ тmтmновоrо аиму 15 листопада

Це приводить до профзахворювань м'язів, пе­

нення гострих та хронічних

до

бібліотечної системи.

складає

би потребують своєчасної діа­ гностики та лікувально-профі­

ральних добрив у сільському

композицію "Моя Україно! 10 років як ві-

стецтв

ня санітарно-технічних заходів рівень професійної захворюва­ ності знизився. Так, за остан­

ратури.

терства культури й ми­

тератури.

ендокринні розлади, ішемічну

та нової літе­

тературно-музичну

три

рухового апарату. Такі хворо­

районі не зареєстровано жод­ ного профзахворювання. Але в зв'язку з розширеним засто­

них періоди­

директор Броварської

мистецтв,

захворювань на туберкульоз,

техніки безпеки, впроваджен­

ні три роки в Броварському

течної системи Мініс­

та

у місті, 33 у сіль­ ській місцевості, п'ять профспілкових, 35 шкі­ льних, відомча у райлі­ карні, сім технічних бі­ бліотек. Книжкові фо­ нди їх налічують понад 950000 примірників книг з різноманітної лі­

риферійної нервової системи,

передплат­

Сьогодні книжковий фонд Броварської централізованої бібліо­

тури

вельників).

одержання

обереги нашої духов­ ності. Бібліотеки Бровар­ ської ЦБС проводять масові заходи з попу­ ляризації літератури з усіх актуальних про­ блем сьогодення і дер­ жавотворення в Украї­ ні, економіки, екології, відзначення ювілейних та пам'ятних дат. Велика робота прово­ дилась на честь 10-ої рі­ чниці Незалежності Української держави. У ЦБ оформлено озвуче­ ну книжкаво-ілюстра­ тивну виставку "Краї­ на слави і краси, наша рідна Україна". 1 вересня, в День знань працівники центральної бібліотеки разом з учнями 11 кла­ су вечірньої школи ро­ бітничої молоді N2 1 (класний керівник ВЛ. Кулажина) провели лі­

-

У наш час завдяки модерні­ зації технологічних процесів і обладнання, підвищення рівня

4-02-92; nромuсловосmі і масової poбomu 4-04-81; 4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читачами - ка сторінках zазети. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

І ЗВЕРСТАНО У

КОМП'ЮТЕРНОМУ

UI::HTPI

•НОВОГО ЖИТТЯ•

взаємодії органів державної податкової служби та платни­ ків податків. Контактний теле­ фон:

6-20-00.

ПРОДАЄТЬСЯ САДИБА в с.м.т. В.Димерка Броварського району

Київської області. Великий буди­ нок, сарай, погріб, артезіанська колонка, телефон. Газ в будинку й на літній кухні. Город 70 соток, ве­ ликий сад, 2 км від електрички, ЗО км від Києва. Тел.: (8-294) 6-37-43, 5-62-77.

li Втрачену печатку ТОВ "Велес" ЛТД (ідентифікаційний код 20107674) вважа­ ти недійсною. .llpyк oфcemнuu. Обсяг І друкованuu аркуш. ВіАдруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

Газета BUXOAUffib з

17

квітня

1937 р.

Ані вuх(>Ау: серма, субоmа.

ma.

npecu

інформаuії Кuївської

облАержадмінісmраuії.

Зам.

4254 2215

Тираж

прим.

#87 2001  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you