Page 1

СЕРЕДА

8 листопада

2000 р. N!! 87 (9186)

Виходить з 17 1937

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністраціі

-- -

L:11!1JЕJІІІІІІ:І:І~ІlіІJШ!ШіІ

:'·:1'::,.::~,.,~~·нх·····аеух·н·,н·Іх·п~rо··ипN···

6 fІисіо~ада 2Q0b nQса.Цсщ~ми особа­

року, в День визво~

ми взяли

лення столиці Украї~

Брр~~рськи VI міс ь­

;~. .;:;.jщ~;~;,;;;;;:;:И:,;:,,:,ш:;:д:;;_.;..,&:/Л ;.,,.ж~:),~;'ййАідц;,,~::;:;;.,::,;::::;і:-.:::

На площі

участь

СnІВРОSІТНИЦТВО

J МВФ

nРОДОВЖУЄТЬСR Прем'єр-міністр Віктор Ющенко зустрівся з ди­ ректором 11 Європейського департаменту МВФ

РЕJН!<ОТа голова Бра­

ських загарбників f1ре~идент Укр9:і)-Іи

~?QСІ;>ко{районної ~~р~а~ноТ адмімі­

J1.Д,Ку~ма покпав

страці'(.Л;д. Вайс­

квfr:и д?могил11 ~е7

ффіьД,kотрівірдали

В?РСІ:;КОГQ району.

осінньому полі не припиняють­

цю,

ся.

яку

вирощуватимуть

300

гектарів. А пізніше

на

150

JЕМЛІЮ Шахрайств і порушень прав на земельні частки

не буває там, де селяни і сільські ради добре обіз­ нані з чинним земельним законодавством. Отже,

роз'яснювальна і консультативна робота у цій сфері має стати найголовнішою. Такий висновок зробив віце-прем'єр-міністр Михайло Гладій на нараді, де розглядалися попередні підсумки виконання дору­

чення Президента щодо суцільних перевфок укла­

гектарах.

вирощуватимемо ячмінь

.

міністр України Віктор Ющенко, коментуючи хід засідання Кабінету міністрів. Підвищення пенсій тор­ кнеться не усіх категорій населення, а лише 13,9 мільйона пенсіонерів. Рі­ шення про підвищення пенсій приймається від­ повідно до доручення Президента України, яке уряд отримав

минулого

тижня. Будуть переглянуті мінімальні пенсіІ, а також ряд інших видів пенсій, у тому числі стосовно кате­ горій працівників, що про­ ходять за списком номер

один - шахтарі, металур­ ги та ін. Намічається, що ко­ ефіцієнт збільшення пен­ сій у грудні 2000 року для окремих категорій стано­

витиме від 11 до 13 від­ сотків, nовідомив Віктор Ющенко. А якщо врахувати й ті зміни, які будуть

введені з 1 квітня 2001 ро­ ку, то орієнтовно міні­ мальна пенсія збільшить­ ся на 25 відсотків. ПенсїІу шахтарів, металургів зро­ стуть на 25 відсотків. ПенсїІ, які нараховували­ ся, виходячи із заробітків до 1992 року, повинні

- 100 - 1ОО гектарів і 120 гектарів. Усі

гектарів, овес

Юрій Васильович Ткачук і Ва­

кукурудзу

силь Ілліч Марчук із сівачами

ці площі ми плануємо

Володимиром Максимовичем Андрухом та Анатолієм Владис­

саме зараз.

лавовичем Пікулем. Вони докла­

цюють механізатори Олексій

дали

-

зорати

На піднятті зябу сумлінно пра­

того,

Миколайович Біба, Василь Іва­

щоб своєчасно і якісно провес­

нович Омельченко та Павло Ми­

ти сівбу.

колайович Лукашенко. До речі,

чимало

зусиль

для

вони готували площі до сівби озимих.

давали можливості сповна вико­

Вирощувапшо зернових куль­

ристовувати техніку. Та коли

тур ми приділяємо особливу ува­

швидко

Уряд узгодив з Пенсійним фондом і Міністер­ ством соціальної політики пропозицїІ стосовно під­ вищення пенсій з 1 грудня, повідомив Прем'єр­

піднімають

вих культур. У наступному році

несприятливі погодні умови пе

ЛЮДЕЙ ДО КАfАНЦR?

Механізатори

зяб, готують площі до сівби яро­

-

трудилися в полі механізатори

розпогодилося,

ЩОS НЕ SYЛD ШАХРАЙСТВА

на

На початку посівної кампанії

JАКРИТИ ЧАЕС- nОСАДИТИ

зернових

ханізатори сіяли озиму пшени­

Майже весь світловий день

співробітництва з МВФ. Вживатимуться належні за­ ходи з метою відновлення кредитування в рамках програми "Механізм розширеного фінансування".

можливість відновлення програми розширеного фінансування ЕРР "до 15 грудня". Такий сигнал саме до цього строку - дати закриття ЧАЕС вкрай необхідний Україні для отримання підтвердення, зокрема з боку Європейського банку ре­ конструкціІ·та розвитку, рішення про виділення кре­ диту на добудову енергоблоків на Рівненській та Хмельницькій АЕС до закрипя Чорнобильської АЕС. Іван Плющ не хоче "бути проклятим за те, що зак­ рили ЧАЕС і посадили людей до каганця". Тому, якщо закриттю станції не передуватиме прийняття рішень, які б дозволили на практиці закупити орга­ нічне паливо та добудувати блоки на згаданих стан­ ціях, спікер "буде першим з депутатів, які. порушу­ ватимуть у Верховній Раді питання про продовжен­ ня використання ЧАЕС".

Хоч сівбу озимих

культур завершили, та роботи на

озиме жито

максимальної прозорості й відкритості в питаннях

Голова Верховної Ради Іван Плющ звернувся до директора 11 Європейського департаменту МВФ Джона Одлінга-Смі з проханням дати "сиснал" про

кий". Вона непогано зарекомен­ дувала себе Шl наших грунтах.

цювали дві сівалки. Спершу ме­

площі

У церемОНіЇ ПОКЛЗ- . ВАЯ~ tfИX . Ж ИТЄJі і В. дання ківтів разом 3 міJ5QО~ари та Бра­ іншими високими

:::)~·iAi:M.k~)\. ' ""=·.,:,,;,;:::: .·.:.···=.:::=:::.==.,,:.{{·,·=·== ·

би КСП "Заворичі". У полі пра­

!lідОМО[<:) 9олдС!І~ У. W~~i f'~р{)ЯМ'"Е!ИЗВО­ nарку Вічної слщ!и~ . ·.•·. •·• !1ИJ~!І~Мм.КИєвавід

Джоном Одлінгом-Смі та його заступником Джулі­ аном Беренгаутом, які перебувають з офіційним візитом у Києві. Під час розмови Віктор Ющенко оз.найомив делегацію МВФ з ходом реформ в Ук­ РаІНІ, з можливостями прийняпя парламентом бюд­ жету країни на наступний рік, розв'язанням енер­ гетичних проблем. Українська сторона підкреслю­ вала, що й надалі дотримуватиметься політики

::k..v·"J~$;:

гектарів посіяли

озимі зернові культури хліборо­

. ни.:.. міспї Києва Е!ід киІ?І f"І;щова !.Злетнімецько-фашист:-

450

наші

надолужили

хлопці

гу, бо знаємо: хліб

прогаяне.

усьому го­

-

лова.

Вони прискореними темпами за­

Григорій МАРЧЕНКО,

вершили сівбу.

головний агроном КСП

Вирощуватимемо озиму пше­

"Заворичі".

ницю сорту "альбатрос одесь-

· сільськогосподарських

Овочівники району завершу­

від­

підприємствах району вже за­

ють збирати урожай пізньої ка­

сотків, а пенсїІ, розрахо­ вані із заробітків після 1992 року, виростуть усе­ редньому на 21 відсоток. За словами Віктора Ющенка, уряд бере на себе відповідальність протягом найближчих де­ сяти днів вирішити питан­

вершуються осінні польові ро­

пусти, яку виростили на площі

боти. За інформацією управлі­

411

ння сільського господарства

одержано в серсдньо~ІУ

збільшитися на

ня

щодо

35

У

продовольства райдержадмініст­

площі

на

зерно

137

ники ДПЗ "Плосківський"

гектарів, одержано в

середньому по

центнера

35,6

по

урожай капусти мають трудів­

на

на кожному із

зерна на кожному гектарі. А в

На

АТ "Рудня" механізатори зібра­

- в 350,8 центнера 63 гектарів.

останніх ділянках зби­

рається урожай столової морк­

ли на кожному із 350 гектарів у середньому по 52,5 центнера ку­

адресної допомоги мало­ забезпеченим сім'ям.

ресурси для

775

середньому по

погашення за­

що виплата такої допомо­ ги здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. Тому уряд ухвалив рішен­ ня авансувати необхідні

кукурудзи

гектарів. На кожrю~rу з них

центнерів капусти. Найбільший

рації за З листопада зібрано уро­ жай

боргованості по допомозі сім'ям з дітьми, а також

Прем'єр нагадав про те,

і

ви, яку виростили на площі

233

гектари. Радує урожайність цьо­

курудзи.

·'

ний урожай соняшника, який

ту у ТОВ "Тур"

вирощено на площі

тнера з гектара, ТОВ "Русані­

го цінного вітамінного продук­

Непоганим видався цьогоріч­

проведення

відповідних операцій і на­ правити на ці цілі 82,4 мільйона гривень.

Так, у ТОВ "Требухівське" одер­

вське"

жали його в середньому по

гектара.

13,4

-

по

-

площі

муть

центнери коренів.

запашну

Столові буряки

соняшникову

81

цінний

-

по

149,8

центнера на кожному із 50 гек­ тарів. Отже, требухінці мати­ олію, а також макуху

(ДІНАУ).

гектарів.

230

187,5

цен­

центнера з

зібрано на

гектар. Одержано

672

Інф. "Нового життя".

корм для худоби.

дення угод про продаж земельних часток, виконан­

ня умов оренди землі і майна. Для усунення вияв­ лених недоліків вжито відповідні заходи.

ГЕРnЕС ЛІКУВАТИМЕ РАК? Британські лікарі використали вірус звичайного герпеса для лікування раку мозку. Як передала телерадіокорпорація Бі-Бі-Сі, вірус був введений безnосередньо в клітини пухлини пацієнтові, хво­ рому на неоперабельну форму раку мозку. Оскіль­ ки звичайні методи лікування не допомагали

пацієнт погодився на цю експериментальну опе~ рацію.

··

"Я почуваю себе відмінно відтоді, як мене про­ оперували",- сказав Роберт Суон, що зазнав цієї операції.

УРОЧИСТІ JSOPИ з нагоди Дня податкової служби України відбулися в Броварській об'єднаній державній податковій інспекції. З поздоровленнями до своїх колег, співро­ бітників, керівників промислових підприємств, ус­ танов та організацій, підприємств малого бізнесу звернувся начальник ОДПІ В.П.Лохов. Про підсум­ ки роботи Броварської О ДПІ за 1О місяців поточ­ ного року розповів перший заступник начальника

ОДПІ О.Т.Фесюк. Податківців привітали перший за­ ступник голови райдержадміністрацїі А.Т.Косенко і секретар міської ради А.Г.Лемпіцький, вручивши кращим працівникам ОДПІ почесні грамоти та цінні подарунки.

МУЗЕЙ ЗАПРОШУЄ НА ВИСТАВКУ З творчістю броварської само­

сональна виставка живопису На­

діяльної художниці Наталії Павлі­

талії Осовець, яку автор присвя­

вни Осовець мешканці та гості на­

тила 100-річчю з дня народження

шого міста й району змогли озна­

відомої української художниці-са­

йомитися під час виставки живо­ пису місцевих майстрів пензля <<Україно моя!», яка з серпня по листопад була розгорнута в Бро­

моуки Катерини Василівни Біло­

варському краєзнавчому музеї.

Поряд із живописними творами Люд-1\1или Рубінської, Миколи Гор­

бача та Марини Чорноморець, на яких зігрівали душі глядачів рідні

краєвиди української землі, були представлені й дев'ятнадцять ма­ лярських робіт цієї талановитої

жінки. Відвідувачів зачаровували в її творах м'які кольори й не­ підробна любов до рідної приро­ ди. Біля картин із краєвидами лісів Броварщипи можна було стояти годинами, відчуваючи лісові зву­

ки й неабиякий душевний спокій. І ось для цінувальників прекрас­ ного пропонується продовження

кур, яке буде широко відзначати­

ся 7 грудня цього року не тільки в нашій країні, а й за її межами. П'ятдесят шість робіт майстрині, а

це

краєвиди,

портрети,

морти, впевнений,

не залишать

лом і любов'ю цієї жінки до при­

роди й людей, що їі оточують. Чого тільки варта їі осанна нашим бро­

варським лісам! Тож завітайте до нашого музею, знайдіть час для відвідання вистав­ ки чудової люпини, яка живе й творить поруч з нами.

Ми на вас чекаємо в середу, чет­ боту та неділю

··

..

ал ць ._:...

3

1

грн. 60 коn. грн. 20 коп.

напор­

байдужими відвідувачів. Від їі по­ езії в фарбах віє душевним теп­

вер, п'ятницю з

ра.. .. ~а-ді~року

8.00 до 17.00, у су­ - з 10.00 до 14.00.

знайомства з малярськими робо­

(Із засобів масової інформації та за повідомленнями

Володимир КОЛЕСНИК,

тами нашої землячки. У виставко­

кореспондентів «Новоrо життя»).

директор Броварського

вому залі музею розгорнута пер-

краєзнавчого музею.

Д'JШ 'піЛЬГОВИХ категорій: на ·рік І>JО,.;грн.

80

коп.

на півроку - 5 грн. 40 коп. на квартал - 2 грн. 70 коп. на місяць - О грн. 90 коп. відомча: на рік -

грн. 60 коп. 9 грн. 30 коп. 4 грн. 65 коп.

18

на півроку на квартал

Звертайтеся до найближчих відділень зв'язку або до листонош '

'


Ng87(9186) питань, що К ОЛО бувають у полі

зо жовтня Під час чергового прийому до заступ­ ника міського голови П.В.Гонтарєва звер­ нулося 17 броварчан з житлово-комуналь­ них, земельних питань та ремонту ліфтів. На ряд звернень дано роз'яснення, реш­ та - взята на контроль. Керівникам відпо­ відних відділів, управлінь та служб дано конкретні доручення по суті порушених питань.

1 ЛИСТОПАДА Активно, по-діловому пройшла планова оперативна нарада міського голови

І.З.Петренка з керівниками управлінь, відділів та служб міста. Іван Зосевич піддав справедливій критиці окремих керівників за недостатню роботу з обслуговування ветеранів праці та війни. На нараді також розглядалось питання щодо стану розра­

хунків населення за електричну, теплову енергію, водопостачання та порядок їх оплати. Слід пам'ятати, що відтепер ці по­ слуги будуть надаватись лише після по­ вної, а часом попередньої оплати. Тут є над чим подумати як міським службам, так і всім броварчанам.

*

*

*

Міський голова І.З.Петренко звітував про свою роботу перед працівниками ВАТ "Завод будівельних конструкцій". Він роз­ повів про роботу міської влади з питань поліпшення добробуту броварчан, соціаль­ но-економічний стан та розвиток міста, відповів на численні запитання. Після зустрічі відбувся прийом громадян з осо­ бистих питань. 15 броварчан звернулося з житлово-комунальних питань,

надання

субсидій, організаціІ праці. На ряд звер­ нень да но вичерпні відповіді, решту взято на контроль.

*

*

*

Згідно з планом роботи міської ради відбулось засідання міжвідомчої комісї! з координаціf проведення паспортизаціf гро­

пере­ зору працівників нашого конт­ рольно-ревізійного вімілу .і вивчаються під час планових в позачергових перевірок на підприємствах, в установах в організаціях міста й району, дуже широке. Це і дотриман­ ня керівниками, трудових ко­ лективів нормативних та інструктивних документів, державної фінансової дис­ ципліни, контроль за ефек­ тивним і цільовим витрачан­ ням бюджетних коштів, по­ внотою і своєчасністю розра­ хунків із Пенсійним фондом, фондом соціального страху­ вання. Не менш важливою справою вважаєм~ для себе і постійну увагу до ходу реалі­ зації Указів Президента Ук­ раїни, постанов Кабінету міністрів і Національного бан­ ку. От і нинішнього року віміл проводив певну робо­ ту,

щодо

проведення

пере­

вірок у плані виконання за­

ходів, передбачених Указом Президента України від 17 ве­

ресня 1997 року N2 837/9б "Про комплексну програму боротьби із злочинністю на 199б- 2000 роки".

виявлено майже на третині підприємств, установ і орга­ нізацій на суму понад б93 ти­ сячі гривень. Виявлено також факти інших порушень на

лінію ПП "Слав Агро" для по­ повнення обігових коштів для заготівлі насіння соняшника на суму З млн. гривень. Про

У ході ревізії, проведеної в Погребській середній школі

це й було записано в фінан-

но

за період із липня 199б і по грудень 1999 року, встановле­ незаконні видатки, що обернулися збитками в сумі 547 гривень. Тут з вини голов­ ного бухгалтера бібліотека­

ЯЕfКИМ ПЕРЕЯІКОМ

реві та завгоспові школи за суміщення посад виплачува­

лись надбавки не ЗО% посадо­ вого окладу, а 50. Набігло ~­ зом 207 гривень. Допущено було збитки і при нарахуванні на зарплату - 78 гривень, при списанні з-під звіту сум без підтверджуючих документів - 2б2 гривні. Не все гаразд

НЕ О&ХОДИТЬСІ ... суму 1б5 тисячі гривень. За

совому договорі,

вжитими заходами за резуль­

пунктів якого передбачав, що будь-які зміни оформляються додатковою угодою сторін. Пізніше в семи додаткових угодах предмет фінансового договору не змінювався. А частину коштів керівництво приватного підприємства ви­ користало на власний розсуд. Тому-то перевіряючими й було прийнято рішення: виз­ нати, що ПП "Слав Агро" 209434 грн. використовувало не за призначенням. За це на них було нараховано також пеню в сумі понад 7б тисяч гривень. Для вжиття засобів впливу до винних та відшко­ дування сум матеріали пере­ вірки були передані в міжрай­ онну прокуратуру. По них

татами перевірок

327

тисяч

гривень сум незаконних вит­ рат, недостач, розкрадань гро­

шових коштів і товарно-мате­

ріальних цінностей відшкодо­ вано. 1б справ стосовно зав­ даних збитків на сумубОЗ ти­ сячі гривень передано на роз­ гляд правоохоронних органів,

накладено сім адміністратив­ них стягнень.

Прикладів злочинної без­ господарності, недалекогляд­ ності, а то й просто посягань на державні кошти можна наводити скільки завгодно, але зупинимося лише на двох.

один

із

А загалом, упродовж пер­ ших трьох кварталів року нинішнього ми провели 8б ревізій і перевірок, майже порівну - у бюджетних ус­ тановах та організаціях і на підприємствах та інших гос­ подарських суб'єктах. Під­ сумки їх дозволяють зроби­ ти далеко не втішний висно­ вок: випадки незаконних і цільових витрат, недостачі і

У квітні нинішнього року наш контрольно-ревізійний цільового використання дер­ жавних коштів, наданих у ми­ нулому році фондом підтрим­ ки підприємництва приватно­ му підприємству "Слав Агро". Було встановлено, що в червні 1999 року Кредитна рада Ук­ раїнського фонду підтримки підприємництва прийняла

зараз порушено кримінальну справу і ведеться слідство. Це факт із діяльності керів­ ництва однієї з підприємниць­ ких структур, які є "птахами високого польоту", бо оруду­

розкрадань грошових коштів

рішення: відкрити кредитну

дещо скромніший.

відділ перевіряв правильність

ють чималенькими сумами

було в Погребах із обліком то­

варно-матеріальних ціннос­ тей. На 1322 гривні їх не вис­

тачало і на 1б3б8 гривень був надлишок. Після втручання працівників відділу порядок у цьому було наведено. Та все ж головний бухгалтер не обійшлася тільки легким пе­ реляком

-

на неї покладено

адміністративне стягнення. Ет, махне рукою обиватель. Знайшов, мовляв, злочин якихось півтисячі гривень. Та­ ким хотів би відповісти. Будь у чому, а при користуванні коштами, товарно-матеріаль­

ними цінностями тим більше повинен бути порядок. До цього й зобов'язує нас чинне законодавство. І порушувати його навіть на один крок, на одну копійку нікому права не дан о.

-

Володимир ТИМОШЕНКО,

шестизначними і навіть семи­

начальник контрольно­

значними. А от цей приклад

ревізійного вімілу

в м.Бровари та районі.

мадян міста під головуванням керуючогQ

справами виконкому В.В.Абраменка. На ньому обговорено ряд важливих питань щодо поліпшення цієї роботи та приско­ рення темпів паспортизаціf в місті. Відзна­ чено, що станом на 1 листопада 2000 року у Броварах здійснили обмін паспортів 90,9% населення, що підлягають обміну паспортів. У прийнятому рішенні рекомен­ довано активізувати роботу з інформуван­ ня жителів міста з приводу цієї відповідаль­

ної кампаніf:

*

*

*

У нашому місті було проведено облас­ ний семінар з охорони праці, в якому взя­ ли участь керівники служб охорони праці та начальники управлінь соціального за­ хисту міськвиконкомів та райдержадміні­

страцій Київської області. На цьому зібранні розглянуті питання створення фонду соціального страхування від нещас­ них випадків на виробництві та поперед­ ження виробничого травматизму. У роботі семінару взяли участь начальник відділу охорони праці обласної держадміністраціf М.Ф.Посталюк, начальник територіально­ го управління Держнагляду охорони праці С.І.Сайченко, перший заступник міського голови Л.А.Гринчук.

1-3 ЛИСТОПАДА Броварській ЗОШ N2S відбулося

У на­ вчання з охорони праці керівників закладів освіти, культури та спорту Броварів, орга­ нізоване виконкомом міської ради. Учас­ ники зібрання детально і широко вивчили питання законодавства з охорони праці відповідних закладів міста. Заступник на­ чальника управління Держнагляду охоро­ ни праці Л.М.Анушин, заступник міського

голови П.В.Гонтарєв, головнийдержавний інспектор з охорони праці В.М.Даценко дали вичерпні відповіді на всі запитання, що виникали у ході навчального процесу.

ЗЛИСТОПАДА У міській школі мистецтв пройшов тематичний вечір, присвячений Дню пра­ цівників соціальної сфери, в якому взяли участь представники відповідних уп­ равлінь, відділів та служб міської ради. До присутніх зі словами подяки та найкращи­ ми вітаннями звернувся заступник місько­ го голови В.М.Троценко. За досягнуті ус­ піхи у праці окремим представникам було вручено почесні грамоти, цінні подарунки та грошові премії. Після урочистої части­ ни відбувся святковий концерт, організо­ ваний відділом культури та МКЦ "Проме­ тей".

4ЛИСТОПАДА У міському парку культури та відпочин­ ку "Перемога" відбулися змагання з лег­ коатлетичного кросу, організовані проф­ спі.(Іковим товариством України та відділом фізкультури і спорту міської ради. У зма­ ганнях взяло участь 50 спортсменів представників промислових підприємств міста. Найкращі результати тут показали працівники БЗБК.

Частка інвестицш,

За звітний період 20 промислових підприємств міста виготовили продукції більш як на 111 млн. грн. у порівняних цінах, що майже на 37 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 1999р. У рай­ оні обсяг виробництва б підприємств склав близько 1б1 млн. грн., що на 1,8 млн. грн. більше, ніж торік. Отож збільшили виробництво СП "Украм­ текс", Київський завод алюмінієвих кон­ струкцій, АТ "Софія", КЗПМ, завод ко­ мунального устаткування, ЗАТ "Літківська швейна фабрика ''Любич", ДОК. хлібозавод, АТ "Бровари-молоко". За січень-вересень поточного року відвантажено продукції на 90,4 млн. грн., в т.ч. на 35,3 млн. грн. - на бартерних умовах, за грошові кошти - на 54,4 млн.

грн. Відповідно у районі ці показники становлять: 178,б млн. грн., 0,3 млн. грн. та 1бб,2 млн. грн. Так, зокрема збільше­ но виробництво залізного порошку, плівки полімерної, кранів на автоходу, верхнього трикотажу, алюмінієвого про­ кату, конструкцій з алюмінію, конди­ терських виробів, макаронних виробів, торговельного обладнання, пористого за­ повнювача, швейних виробів, сметани. Натомість менше випущено кухонних меблів, дитячого трикотажу, хлібобулоч­

них виробів, сиру м'якого, масла се­ лянського, преміксів та безалкогольних

напоїв. КАПІТАnЬНЕ ІіУДІВНИЦТВО У цьому році у місті пожвавилась інве­ стиційна та будівельна діяльність. Так, підприємствами і організаціями-забудов­ никами всіх форм власності введено в дію основні фонди фактичною вартістю 4082 тис. грн. Капітальні вкладення за рахунок усіх джерел фінансування про­ ти минулорічного періоду зросли у б разів. Зросла також частка капітальних вкладень, спрямованих на розвиток ви­

робничого потенціалу. Найбільшу інвестиційну діяльність ви­

явили: ТОВ "Євро Фудс ГБ Україна", трест "Броварипромжитлобуд",

БЗБК,

ДБК "Меркурій", ВАТ "ШБУ-50", ВКБ міськвиконкому. На будівництві житла освоєно понад 8ббб грн., удвічі більше, ніж торік. У районі за цей же період введено у дію основних фондів на суму 5304 тис. грн., з них виробничого потенціалу 5227 тис. грн. Капітальні вкладення за рахунок усіх джерел фінансування скла­ ли 5370 тис. грн., що на 59% менше, ніж торік.

спрямованих на

розвиток виробничого потенціалу, ста­

новить 50б5 тис. грн. (39,2%). Підрядні будівельно-монтажні організації всіх форм власності виконали робіт на б045 тис. грн., в т.ч. власними силами на 525б тис. грн., що відповідно на 11% та 9,9% менше, ніж торік. TOPfІBnSІ Населенню міста за 9 місяців поточ­ ного року продано товарів, включаючи громадське харчування, на 43,7 млн. грн., що в порівняльних цінах на 7% менше, ніж торік. Відповідно у районі ці показ­ ники становлять: майже ЗЗ,б млн. грн. ·та 15,9%.

СУІіСИДІЇ

З початку року до міського вімілу суб­ сидій звернулися 11б44 сім'ї. Майже всім було призначено субсидії на суму понад млн. грн. для відшкодування житло­ во-комунальних послуг. Розмір середньої місячної субсидії становить 55,3 грн. До районного вімілу субсидій за цей же період звернулося 215б сімей, їх от­ римано на суму понад 1,6 млн. грн.

3,9

ТРАНСпОРТ Обсяги пасажирських автоперевезень АТП-13209 за звітний період зменшили­

ся проти відповідного періоду торік на 35,2% і склали 4486,2 тис. пасажирів. До­ ходи від перевезень пасажирів склали понад 2,б млн. грн.

АrРоnРомисповий комnпЕкс За 9 місяців 2000 року вирощено ху­ доби та птиці в живій вазі - 2б409 цен­ тнерів, реалізовано на забій м'яса (в живій вазі) - 34374 центнери, надоєно молока 114199 центнерів, одержано яєць - 120018 тисяч штук. За цей час реалізовано більше м'яса - на 7бб0 цнт. (29%), молока - менше на 12391 цнт. (10%), яєць також менше на 34040 тисяч штук (29%) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середній надій молока від однієї коро­ ви становить 1970 кілограмів або на 1б7 кг менше, ніж за цей час торік. Від кож­ ної курки-несучки одержано по 1бб штук яєць.

Станом на 1 жовтня ц.р. в цілому по району чисельність ВРХ становить 13050 голів, у тому числі корів - 4990 голів, свиней - 19404 голови, птиці - 875583 голови.

Порівняно з відповідним періодом ми­ нулого року поголів'я ВРХ зменшено на 1433 голови (10%), у тому числі корів на 915 голів (15%), птиці - на 8б4998

голів (50%). Поголів'я свиней Зvи•aІJL.Lr,-,_ лося на 823 голови (4%). Скорочення по­ голів'я ВРХ і корів відбулися майже в усіх господарствах, крім ТОВ "Требухі­ вське", СВК "Зоря", ТОВ "Войтовське". Збільшили поголів'я свиней у СВАТ АТ "Калита" - на Зб59 голів, СВК "Зоря" - на 81 голову. Поголів'я птиці змен­

шилося на всіх птахофабриках району. За 9 місяців цього року одержано при­ плоду молодняка менше, ніж торік, те­ лят - на 88 голів, а поросят - більше

на

2174

голови.

сІnьськоrосnоДАРСЬКІ РОІіОТИ Станом на 2 жовтня ц.р. скошено зер­ нових і зернобобових культур на площі 15105 гектарів, намолочено зерна 27544 тонни. Середня урожайність зер­ нових становить 18,2 центнера з гекта­ ра.

У сільськогосподарських підприєм­ ствах заготовлено сіна б253 тонни, сінажу - 9924, соломи - 798б, кормо­ вих корене-плодів 2731, силосу,35б88, трав'яного борошна - б74 тон­ ни. Усього для громадського тваринниц­ тва заготовлено 14б73 тонни кормових одиниць.

Станом на 1 жовтня ц.р. у господар­ ствах району налічується: тракторів 712, вантажних автомобілів - 795, бу­ рякозбиральних комбайнів 7, сила­ созбиральних комбайнів - 5. Низька готовність тракторів у АФ "Богданівська" 32%, ТОВ "Світ" 35%, ПП "Десна-Агро" - 21%. ТОВ "Сад" - 40%, вантажних автомобілів - у ТОВ "Добродій" - 20%, АФ "Богданівська" - Зб%. Бурякозбиральні комбайни відре­ монтовано лише у ТОВ "Требухі~.ське". 3АГОТІВЛ. nРОДУКЦІІ ТВАРИННИЦТВА

За 9 місяців 2000 року всіма категор-у.

ями господарств продано заготівельним

організаціям, переробним підприєм­ ствам та безпосередньо споживачам ху­ доби та птиці (в живій вазі) - 57 тонн, що на 90 тонн менше, ніж за цей час торік, молока - 7011 тонн, що більше - на 1025 тонн, яєць - 9093 тисячі штук, що на 8б72 тисячі штук менше проти ана­ логічного періоду 1999 року.

Скоротили обсяги продажу заготівель­ ним організаціям худоби та птиці май­ же всі господарства району, молока 19, яєць - одне господарство, а в чоти­ рьох господарствах продаж яєць заготі­ вельним організаціям взщ·алі не відбу­ вався.


·~·

Ng87(9186) само, продають вироби з такого металу в Африку в с:вої ко­ лишні колонії. Німці ж, знімаю­ чи з експлуатації один блок, ро­ зібрали його і зрозуміли, що навіть їхній, багатій фінансово, країні це економічно невигідно. У цій справі слід керуватися кри­ теріями економічної доцільності й вигоди. Саме тому у Великоб­ ританії один з перших газогра­ фітових блоків, подібний нашо-

-

Взагалі-то, питання про будів­ ництво таких потужностей­ давнє. Звичайно, вони дуже не­ обхідні, але хто і чи буде опла­ чувати це невідомо. Тим більше, що для цього потрібно буде відповідне паливо. А з ядер­ ним паливом в Україні - великі проблеми. Мало того, що його потрібно купувати треба по­ вертати й відпрацьоване. Бо лише наша АЕС має власне ехо-

Але одночасно треба говори­ ти й про інші суми грошей, яки­ ми вимірюватимуться для держа­ ви наслідки закриття станції. Нині третій блок щодоби вироб­ ляє товарної продукції в серед­ ньому на півтора мільйона гри­ вень. Рахуйте. Хоча не все мож­ на й порахувати, коли почнуть­ ся ще частіші відключення елек­ троенергії. З іншого боку, ми спостерігає-

тотранспортного підприємства (близько 500 чоловік) та деяких інших. Слід підкреслити: скоро­ чення у нас буде не таким, до якого

кого,

скажемо так,

елохаАьно­

го ДАН України кроку! Як це ро­ битиметься! Чи вкАадетеся у КОШТИ, ЯКЇ ВНДЇАЯЮТЬСЯ ДАН ЦЬО­ ГО зах:Їдними Їнвесторами! -Зупинити станцію, взагалі­ то, проблеми немає. Ми маємо такий досвід по першому і дру­ гому енергоблоках ЧАЕС. Це пи­ тання технічного плану. В пер­ шу чергу ми повинні перевести діючий нині третій, бЛок у без­ печний стан: звільнити всі його системи від небезпечних радіа­ ційних рідин, розвантажити ре­ актор і вивезти з блока відпра­ цьоване ядерне паливо. Це основні завдання етапу припи­ нення експлуатації.

А далі почнеться найбільш цікаве: зняття з експлуатації. Проведу паралелі. Світовий досвід у цьому плані вже достатньо великий. У різних країнах дане питання вирішуєть­

ся по-різному. Бо, в основному, це не технічна, а економічна проблема: скільки буде кошту­ вати для держави зняття з екс­

плуатації АЕС чи окремого бло­ ку. Наприклад, у Канаді, де ве­ ликі території й не стоїть питан­ ня демонтажу обладнання чи

його переробки, роблять просто. Образно кажучи, вони закрива­ ють АЕС на замок, залишають людей, які .цей замок охороня­ ють і змазують. Періодично наїжджає інспекція, перевіряє си­

. "" туацію. І все.

У Росії роблять інакше. Після демонтажу сибірський хімічний комбінат «Маяк» переробляє весь метал із знятих з експлуа­ тації блоків і, не пазичаючи в

Сірка очей, продає його в Ки­ тай. Французи, вчиняючи так

ЧОРНО&ИЯЬСЬКА

звикли

люди

в

прямому

розумінні: одержав вихідну до­ помогу і йди, куди хочеш. Наше завдання скоротити персонал станції, але забезпечи­ ти кожного працівника роботою. Як у тій притчі про бідного, який просив у бедуїна шмат хліба ...

ВВВВВВВВВВВВВВ. .ВВ·~--ВВВВВВВВВВ. . . . . . . ЮрЇю О.Аександровичу, чи готовий лерсона.А станцПдо та­

-

з іншої інфраструктури: ав­

Знаєте, що відповів той жебра­ ку? "Я не дам тобі хліба. Я кра­ ще дам тобі сокиру ... " Це і є го­ ловним у нашій програмі соці­

АЕС:

ального захисту.

ЧИ ОСТАННЯ КРАПКА? .. му, працює ще з

1956 року:

зав­

мо не тільки внутрідержавні, а

дяки вкладеним коштам у рекон­

й зовнішньополітичні проблеми. Не всім зрозуміло, на яких умо­ вах ми себе, грубо кажучи, про­ даємо. Якщо розглядати технічні питання з точки зору безпе­ ки експлуатації нашого блоку,­ то слід сказати, що в Росії пра­ цює аж 11 блоків такої конст­ рукції (РБМК - авт.), і жоден з них навіть не наближається по рівню безпеки до нашого. Адже свого часу, і це всім відомо, у нас здійснено великий комплекс заходів щодо значного підви­ щення рівня безпеки експлуа­ тації ЧАЕС і на кошти ЄС, і завдяки коштам міжнародної Програми підвищення безпеки реакторів радянської конст­ рукції, яка координується Депар­ таментом енергетики США. - Чи вирЇшується питання з

струкцію систем тут досягнуто нормального балансу між еконо­ мічною вигідністю і безпекою експлуатації.

Стосовно ЧАЕС·

справа

-

зовсім інша. У нас вже давно працює міжнародна група екс­ пертів Європейського Союзу англійці, французи і німці. Вони зробили всебічну оцінку вар­ тості зняття нашої АЕС з експ­

луатації і обнародували цифру зі своїх звітів. На це потрібно 650 мільйонів американських до­ ларів. -Ао речЇ, а за чиї грошj знЇма.Аися з ексл.АуатацП пер­ ший j другий бАоки ЧАЕС! - За наші власні, одержані від реалізації електроенергії, вироб­ леної третім блоком.

саме така сума визначена Про­ грамою

припинення

дожити

експлуа­

тації ЧАЕС. Процес розрахова­ ний на 4-5 років. Існує повний комплекс програм і норматив­ них документів, які визначати­ муть наші дії протягом цього періоду. Тобто, нічого нового тут

весни

просять нашої до­ них, я вже гово­

станЇ, що й у

1986

роцЇ, чи нН

Яка їх чекає до.Ая? - Там уже все демонтовано. Частину обладнання новіт­ нього в порівнянні з тим, що встановлювалось раніше ми використали при ремонтах і

наступного

вдосконаленні третього блока. Частина ще демонтується. Так

виконання робіт по припинен­

бутнє.

-

рив,- 11 таких блоків ... Тобто, робочі місця для наших спе­ ціалістів будуть. - Недобудованj ранЇше 5-й j 6-й б.Аоки ЧАЕС нинj в тому ж

що питання по них не стоїть.

ню експлуатації АЕС, будівниц­ тву нової інфраструктури, а й обігрівати об'єкт «Укриття» ... - Яка чисельність персона­ л у АЕС нині й скільки потрібно буде працівників надалН Куди подінуться вивільненН -Усе це і багато чого іншого визначено в програмі соціально­ го захисту наших людей після закриття АЕС. На сьогоднішній день маємо промислово-вироб­ ничого персоналу близько шес­ ти тисяч чоловік. Але деякі внутрішні підрозділи будуть ви­ ділені у відокремлені. Наприк­ лад, ремонтники. До кінця нині­ шнього року таким чином підуть з АЕС чоловік вісімсот. За ними

знаю, що ховається під таким формулюванням, але, здається, що ми будемо «nроїдати» ці гроші, не вкладаючи їх у май­

нам не доведеться винаходити.

до

росіяни

помоги. А в

року, нам потрібно на них 1З мільйонів гривень. Адже теплом треба забезпечувати не лише

шого Прем'єра з МВФ. Було ска­ зано, що з наступного року МВФ не має наміру інвестувати палив­ но-енергетичний комплекс Ук­ раїни, а всі його кошти будуть спрямовані на соціальний захист громадян нашої держави. Не

уточнюватиметься, але поки що

-

котельня, яка здатна була поки що забезпечувати наші теплові потреби і ми вже дві зими пере­ живали при зупинених блоках. Але будуємо й нову. Проблема залишається тільки з органічним паливом- мазутом і газом. Аби

нергП в Українj ПЇСАЯ закриття ЧАЕС!. · - В «Зеркале неделю> читав про результати переговорів на­

атації, потрібно буде в 2001 році приблизно 400 мільйонів гри­ вень, або 35 - 40 мільйонів на місяць Ця цифра, звичайно, ще

кої досконалості в швидкому і ефективному ремонті того чи іншого технологічного обладнан­ ня, якої немає в інших. І ці інші

станції. У нас є пуско-резервна

ЯКЇ б ДаАИ МОЖАИВЇСТЬ Не ЗМеН­ ШИТИ виробництво еАектрое­

режимі, скажемо так, неексплу­

роки нам вдалось досягнути та­

вище для нього й будує ще одне - на кошти ЄБРР, точніше другу чергу існуючого. - Нинj вже ведепен лjдго­ товка до припинення роботи ЧАЕС!.. - Звичайно. Насамперед, го­ туємося до осінньо-зимового піку теплових навантажень на

компенсуючими потужностями,

Якщо вже ми заговорили за Гроші, то назву ще одну цифру. Лише на утримання станції в

А ще на нашу робочу силу, зокрема ремонтні бригади, є по­ пит у Росії. З допомогою захід­ них інвестицій за останні три

А не може бути так, що

-

пробАеми з енергопостачанням, якj лородять зупинка ЧАЕС чи Їншj причини, змусять Україну Через ЯКИЙСЬ час ВЇДМОВИТИСЯ ВЇД СВОЄЇ ОбЇЦЯНКИ j ВЇДНОВИТИ

роботу станцП?

-

Це не ми вирішуємо. Але

коли мене запитають, як голов­

ного інженера, чи зможу я за­

безпечити безаварійну надійну роботу станції, я скажу: «Так. При відповідних умовах фінан­ сування заходів безпеки». Інтерв'ю взяв Павло СМОВЖ. (Інформагентство «Медіа

Простір~>).

-- - -

~ {;lli'JІ t;НІІ: r. КІІ :t !.}'~і

ООКЛИКАННІ- СЛУГУВАТИ ЛЮДІІА На своїй вулиці я

ня української мови у житті

не вміє або не хоче говорити

України «nри

державною мовою?

повноважень

здійсненні органами дер­

живу уже

16

років. І

завжди

нас

уявляти, скільки муд­

підписаним керівниц­

свіду привніс він із

твом ради, він звер­

двором стояла здоро­

собою до ~гану вла­

нувся до відповідних

венна калюжа. У до­

ди.

що

організацій, що й до­

щовий період вона

пройшов усю Велику

Вітчизняну

помогли з виділенням

розливалась широко­

у

перед

життєвого

фронтовик,

нашого народу написано чи­

Чи мало фахівців різних

мало. Однак це вічна пробле­

професій, котрі знають рідну

моврядування,

ма.

мову?

інших публічних сферах гро­

широко, ні пройти, ні

інвалід І! групи, у свої

Нарешті маємо

жавної влади та місцевого са­ а

також

в

війну,

статтю

Добре, що рада з питань

мадського життя». Ми маємо

Конституції України про дер­

мовної політики при Прези­

проїхати. Усі серди­

80

в руках аргумент, який доз­

лися і ніхто нічого не

Тимофійович не спо­

робив.

чиває

жавність україн-ської мови.

дентові України

погодила

воляє гостріше, у законному

Але є гостра проблема фор­

проект Кабміну «Про додат­

порядку провести наступ на

мування суспільної свідо­

кові заходи щодо розширен­

мості, виховання нації в дусі

ня функціонування україн­

патріотизму, органічного за­

ської мови як державної». Тут

своєння державної мови, яка,

передбачається

на

у

ція державних службовців з

власному домі. Складається

урахуванням того, як вони во­

враження, що саме офіційна

лодіють українською мовою

влада незалежної України

та застосовують Гі при вико­

мало зацікавлена у консолі­

нанні службових обов'язків.

жаль,

не

є

господинею

дації суспільства навколо його скарбу

-

переатеста­

Передбачено приведення

рідної мови.

мережі навчальних закладів

Хоч уряд незалежної Украї­

у відповідність з етнічним

ни не відвертається від про-

складом

блем функціонування украї­

радіомовлення і телебачення,

НСЬJ<ОЇ мови і намагається

дерусифікації сфер спорту,

розв'язувати

туризму,

їх

гідно, по­

населення,

режиму

естрадних

колек­

не

тивів, театрів. Викликає задо­

запроваджено української

волення постанова Конститу­

мови у стінах парламенту,

ційного суду України від

державному,

та

поки

що

усіх урядових установ, на­

грудня

вчальних

українська мова

закладів, армії та

1999

14

р., згідно з якою

-

на

лаврах

за­

служеної слави. Коли

1998

Зараз Володимира Тимофійовича хви­ лює проблема відсут­ ності

в

Требухові

коли вони є Міністерством

будівельними відхо­

теранів війни, праці

закордонних справ Росії зі

дами, висипали їх у

та Збройних Сил за­

своєю нотою, не кажучи вже

"нашу" калюжу та ще

пропонувала висуну­

про своїх представників п'я­

в

затоплююче­

ти його кандидатуру

села. Віриться, що й

тоїколони.Соромитwсь

небезпечних калюж.

по 23-му виборчому

ці

Сусіди мої відходи

округу, він одразу ж

скоро вирішені, бо на

погодився, бо сповна

засіданнях виконко­

нема

навіть тоді,

нам

чого. Наші вороги не

соромились навіть забороня­ ти

українську мову і вести

відкрите зросійtцення укра­ їнського народу. Нема чого

пару

розрівняли,

і з тих

році рада ве­

ки дороги.

ли раптом машини з

українофобів

пір про небезпеку

розумів

підзатоплення

ливість цієї справи.

М@ГЛИ лише

ми

згадува­

всю

Нестаріюче

важ­ серце

сміттєзвалища і про­ блема невпорядкова­ ної торгівлі в центрі

питання

будуть

му і сесіях ради він

постійно

говорить

про них.

ти. Що ж сталося? На

ветерана, його невки­

нашій вулиці посе­

пуча енергія готові

йомившись із В.Т.Фе­

лився "новий украї­

були слугувати зем­

диком, може повіри­

нець"?

може,

лякам, захищати інте­ реси виборців. Одра­

ти, що він має такий

цією вулицею їхати­ ме високе керівниц­

зу ж після обрання

і

тво? Нічого подібно­

В.Т.Федик особисто

воля». І нам ніхто в цьому не

го: просто нашим де­

відвідав людей, котрі

повинен вказувати.

путатом став Володи­

зверталися

до

нього

мир

за допомогою,

склав

оглядатись на старшого бра­ та, бо він на нас не огляда­ ється.

Нам треба пам'ятати за­ повіт Т. Шевченка: «В своїй хаті

своя правда,

і сила,

Катерина ОЛЯНЕЦЬКА,

в інших сферах суспільного

кова мова навчання у всіх

голова Київського обласного

життя. Особливо прикро ди­

державних закладах країни».

вімілення

витися наші телепередачі, де

Суд оголосив

забагато чужої мови. Чому

мову

для

ветеранів,

випускають в ефір тих, хто

спілкування на всій території

член ОУН.

обов'язковою

І от диво! Приїха­

років Володимир

матеріалу для підсип­

у

«обов'яз­

українську

ініціативу. І з листом,

до­

рого

Всеукраїнського об' єднання

Чи,

Тимофійович

Федик. хівській раді

У

Требу­

сільській

нинішнього

відповідні акти. Ос­ кільки

в

сільської

ради коштів для ре­

скликання він най­

монту вже згаданої

старший за віком де­

дороги не було, депу­

путат. Можна тільки

тат

сам

проявив

Мало хто,

rюзна­

поважний вік. І хоча за плечима прожитих

вісім десятиліть, але молода душа звисока

дивиться на біг років. Тож попереду у вете­ рана нові добрі

діла

на благо односельців. Марина ШИКУЛА. с. Требухів.


Ng87(9186) у

ЖОВТНІ в Роттердамі відбувся 8-й чемпіонат Європи з ушу. Цього року чем­ піонату дали навіть ім'я "Под­

війний дракон-2000".

22 краї­ ни Європи з'їхалися до коро­ лівства Нідерландів поміряти­ ся силами. Шість представ­ ників з Міжнародного олім­ пійського комітету спосте­ рігали не тільки за спортивними баталіями, а . також за організацією, сумівством, процедурами та результатами допінгкон­ трол~. який був вперше проведений на змаганнях з ушу. Місія спостерігачів зрозуміла - це перевірка змагань

на

Київського університету фізкультури, маистер спорту України Олена Нізамутдинова та студент Броварського вищо­ го училища фізичної культури, майстер спорту міжнародного, класу вісімнадцятирічний Андрій Коваль. Взагалі бровар­ чани привезли сім медалей різного гатунку, але головне -

або учень стає чемпіоном Європи - це зовсім інше, яс­ кравіше, відповідальніше і радієш, здається, ще більше. Броварська школа ушу

-

працює вже сім років, повнив Олег Чуканов, -

до­ і такі високі результати це не тільки тренерська та учнівська праця, а і допомога людей, котрі не стоять осторонь від спорту. Треба сказа­ ти і про те, що тренери готують майбутніх чем­

піонів у майже порожніх залах, де немає ні споряд­ ження,

ні

інвентаря.

Дуже сумно, r.ao в тако­ му спортивному місті, як

можливість

включення ушу до олім­

пійських видів спорту. Чемпіонат проходив у пре­ красно му

-

00 11

спортивному

центрі Роттердама, спеці­ ально підготовленому для

Бровари, не існує татамі, тобто покриття для всіх видів контактних єдино-

борств. Коли у нас про­ ходять змагання з повно­

контактних поєдинків, то спортсменам доводиться

змагань з ушу. Голландці про­

це європейське золото з обо­

працювати

демонстрували чудове відкрит­

в'язкової програми змагань. У скарбниці збірної України б золотих, З срібні, З бронзові

підлозі, а вік юних ушуїстів -

тя змагань, на

яке коротко мож­

охарактеризувати

як

сер­

йозне масштабне свято. Гарна

медалі та перше

організація,

мандне місце, друге у збірної Росії, третє у гол­ ландців. Тренують та вихову­ ють юних зірок тренери з ушу

спорядження та

інвентар, що використовуєть­ ся

спортсменами,

свідчить про те,

що

все

у гол­

ландців немає проблем для до­ сягнення високих результатів.

Тому є підтвердження - впер­ ше збірна Нідерландів зайня­ ла

третє

загальнокомандне

місце.

За збірну України цього року виступало двоє броварських спортсменів

-

це студентка

ІНФОРМАЦІЯ про повторний продаж на аукціоні

вбудованого приміщення Код за ЗКПО 05447800. Назва об'єкта: вбудоване при­ міщення. Адреса: 07400, Київська область, м.Бровари, вул.Горького,3.

Призначення об'єкта: вбудоване приміщення без фуАкціонально­ го призначення.

Відомості про будівлю: вбудоване приміщення на першому поверсі, крім підвального приміщення, за­ гальною площею 66,7 м 2 • Початкова ціна продажу: 16946 грн.

~ума застави: 1695 грн.

Умови продажу: утримання при­ міщення та прилеглої' територіі в належному стані; дотримання са­ нітарно-гігієнічних норм, виконан­ ня вимог та правил пожежної без­ пеки згідно з чинним законодав­ ством України. Переобладнання та зміну функціонального призна­ чення приміщення виконувати за відповідним дозволом виконкому міської ради. Умови розрахунку - грошові кош­ ти.

ІНФОРМАЦІЯ про повторний продаж на аукціоні

вбудованого приміщення Код за ЗКПО 05447800. Назва об'єкта: вбудоване при­ міщення. Адреса: 07400, Київська область, м.Бровари, вул.Київська, 302. Призначення об'єкта: торгівля. Відомості про будівлю: вбудоване приміщення на першому поверсі, крім підвального приміщення, за­ гальною площею 241,3 м 2 • Початкова ціна продажу: 87636 грн. Сума застави: 8764 грн. Умови продажу: збереження спеці­ алізаціі (торгівля) протягом п'яти років; утримання приміщення та прилеглої території в належному стані; дотримання санітарно­ гігієнічних, екологічних норм, ви­ конання

вимог та правил пожеж­

ної безпеки згідно з чинним за-

загальноко­

від

5

просто

на голій

років. Але є надія на до­

помогу небайдужих людей. Хо­ четься

висловити

величезну

подяку тим, хто надав мораль­

ну, організаційну та фінансо­ ву підтримку броварським

Олена та Олег Чуканови. - Я закінчила свою спортив­

спортсменам,

ну кар'єру у 1996 році, висту­ паючи на чемпіонаті Європи у Римі, - говорить Олена Чука­ нова - Спортивне щастя тоді від мене не відвернулася. Це незабутньо відчувати, коли ти перша. Але коли твоя учениця

батькам, усім уболівальникам.

конодавством України. Переоб­ ладнання та зміну функціонально­ го призначення приміщення ви­

кQнувати за відповідним дозво­ лом виконкому міської ради. Умови розрахунку - грошові кош­ ти.

ІНФОРМАЦІЯ про повторний продаж на аукціоні вбудованого приміщення Код за ЗКПО 05447800

Назва

об'єкта: вбудоване при­

спеціалізації, утримання при­ міщення та прилеглої територіі в належному стані; дотримання са­ нітарно-гігієнічних екологічних норм, виконання вимог та правил

пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України. Пере­ обладнання та зміну функціональ­ ного призначення приміщення за відповідним дозволом виконкому міської ради. Умови розрахунку - грошові кош­ ти.

зокрема

Олександр ЧИГИРИН, завідуючий вімілом фізичної культури і спорту

міськвиконконкому.

БРОВАРСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ЮРИСТА

Сума застави: 972 грн. Умови продажу: утримання при­ міщення та прилеглої територіі в належному стані; дотримання са­ нітарно-гігієнічних норм, виконан­ ня вимог та правил пожежної без­ пеки згідно з чинним законодав­ ством України. Переобладнання та зміну функціонального призна­ чення приміщення виконувати за відповідним дозволом виконкому міської ради. Умови розрахунку - грошові кош­

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПОСАДИ ЕКОНОМІСТА З БУХГАЛТЕРСЬКОГО

:t.): іТZЯМ·І :., 1·1 і: І

го

Матеріал свій або замовника. Ціни нижче ринкових. Тел.: 4-2З-01.

приміщення на першому поверсі, крім підеального приміщення, за­ гальною площею 37,9 м 2 • Початкова ціна продажу: 9717 грн.

БРОВАРСЬКІЙ РАЙЛІКАРНІ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: Маляри - 2 чол. 2. Плиточник- 1 чол. З. Штукатур - 1 чол.

1.

вального басейну " Волна». Адреса: 07400, Київська область, м.Бровари, вул.Енгельса,6а. Призначення об'єкта: плавальний басейн. Відомості про будівлю: окремо роз­ ташована 2-поверхова будівля з підвалом 1979 року забудови, за­ гальна площа приміщення - 1583 м 2 • Земельна ділянка, на якій роз­ ташований об'єкт приватизаціІ·, 0,1557 га. Початкова ціна продажу: 242090

Тел. для довідок:

ОП "БРОВАРИПРОМJКИТJШБУА" оголошує вільний продаж при· міщень загальною площею до

гро­

юридичних і

600

кв.м офісного, торгового та

культурного призначення на пер­

шому поверсі будинку, що рекон­ струюється по вул. Київській, 290. Бажаючим придбати при­ міщення такого призначення в престижному районі міста подати заяви з побажаннями до 1 грудня 2000 року за адресею: м.Бровари, бульв. Незалежності,

14. АДРЕСА:

07400,

Телефон:

Київська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

2.

'а РеАакmс р: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ВіААілu: і

соuіальнuх

сільського госnаАарства numaнь,

лuсmів

бvхгалmерія; npuuoм оголошень АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. ІнАекс 61285

і

4-02-92;

масової poбomu

nромисловості

4-04-81;

4-23-26.

~ Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

+ За +

+

хвороб та бур'янів, засоби інди­ відуального захисту, стимулято­ ри росту, сільськогосподарський

інвентар, побутову хімію. ~: м.Бровари, вул.Вокзальна, Тел.: б-61-12.

40.

РОЗШУК!

Усіх, кому відоме місцезнаходження злочинців, просимо повідомити райвідділ ГУ МВС України в Київській області за тел.: 5-04-34, 5-04-80, або 02

норм, стандартів та правил по­ жежної безпеки згідно з чинним законодавством України. Переоб­ ладнання та зміну функціонально­ го призначення приміщення ви­ конувати за відповідним дозво­ лом виконкому міської ради. шові кошти для фізичних осіб.

пропонує:

мінеральні добрива, засоби бо­ ротьби з мишовидними гризуна­ ми, засоби захисту сільськогос­

Районним відділом ГУ МВС України в Київській області за скоєння злочину, пе­ редбаченого ст. 140-ю ч.2 Кримінально­ го кодексу України (крадіжки особисто­ го майна громадян) розшукуються - Васечко Дмитро Васильович, 1950 р.н., житель Великої Димерки; - Настич Микола Миколайович, 1954 р.н., раніше судимий за статтею 141-ю ч.2 Кримінального кодексу України, жи­ тель Великої Димерки.

належному стані; дотримання са­ нітарно-гігієнічних, екологічних

-

5-05-36.

УВАГА:

Сума застави: 24209 грн. Умови продажу: без збереження спеціалізації, утримання при­ міщення та прилеглої територіі в

Умови розрахунку за об'єкт

Магазин "Агрохімікати"

подарських культур від шкідників,

50%). 02143838.

не приміщення колишнього пла­

Відомості про будівлю: вбудоване

ОБЛІКУ Й ЗВІТНОСТІ.

Вимоги: освіта вища, еконо­ мічна, стаж роботи не менше 3-х років, знання комп'ютера. Тел. для довідок: 5-31-08.

дорожні роботи.

Код за ЗКПО Назва об'єкта: окремо розташова­

призначення.

ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ

водопостачання,

каналізації з мідних, сталевих та пластмасових труб;

грн.

ІНФОРМАЦІЯ про повторний продаж на аукціоні вбудованого приміщення Код за ЗКПО 05447800. Назва об'єкта: вбудоване при­ міщення. Адреса: 07400, Київська область, м. Брсвари, вуп.Горького,3. Призначення об'єкта: вбудоване приміщення без функціонально­

БРОВАРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ.

з монтажу систем опалення,

ІНФОРМАЦІЯ про повторний продаж на аукціоні окремо розташованого приміщення колишнього плавального басей~<~у «Волна» (початкова цit-ra знижена на

.

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Освіта вища, спеціальна, стаж роботи не менше 3-х років. Тел. для довідок: 4-06-22.

І :З: І

ти.

міщення.

Адреса: 07400, Київська область, м.Бровари, вул.Горького,3. Призначення об'єкта: перукарня. Відомість про будівлю: вбудоване приміщення на першому поверсі, крім підеального приміщення, за­ гальною площею 50 м 2 • Початкова ціна продажу: 12818 грн. Сума застави: 1282 грн. Умови продажу: без збереження

а

міському голові І.З.Петренку,

точність викладених фактів відповідає автор.

Листування з читачами - на сторінках zазети. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

5-31-57.

g Загублений сертифікат на землю серіІ КВ N2 0212049, зареєстрований під N2700 від 2.03.97р., виданий ТОВ "Семиполківсь­ ке" на ім'я ПІДГАЙНОГО Олексія Олексійо­ вича, вважати недійсним.

g Втрачене посвідчення учасника бойо­ вих дій М N2320491 від 8.09.1997р., вида­ не Броварським міськвійськкоматом на ім'я

РЕКИ Миколи Олексійовича, вважати не­

дійсним.

~

Втрачене свідоцтво на право власності на квартиру згідно з розпорядженням від 26.02.96р., N235, зареєстроване в БТІ

g

N21-5338, видане органом приватизаціІза­ воду пластмас на ім'я КАНСЬКОЇ Наталії Петрівни, вважати недійсним. Арук oфcemнuu. Обсяг 1 Арукованuu аркуш.

ВіААруковано "БРОВАРСЬКА

в

уnравління у сnравах

ma

ЗАТ

АРУКАРНЯ"

npecu

інформаuії Кuївської

облАержаАмінісmраuії.

Зам.

4200

Тираж

2005 nрим.

#87 2000