Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КІ~АІН,

ОРГАН.

БРОВАРС.КОГО

РА А ОН НО І

МІСЬКОІ

Газета виходить з

квітня

t7

19:~7 року

РАД

дЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

.М 87 (67іЮ)

І(ОМУНІСТИЧНОІ

КОМ'ІТЕТУ

МІСЬКОГО

€;1.HARTIC,.!

УКРАІНИ,

ПАРТІІ

ОБЛАСТІ

КИІВСЬКОУ

Вівторок, 29 травня 1984 року •

Ціна

2

коп.

ВІJЬШВ ПРОДУКЦІЇ З МВВШІМІ З!ТРАТАD веJІНКим

3

ТіЙНо-rосподарськоrо активу респубJІІ.ки. ВовИ ввкJІНКають rJІВбокі роздуми, зfІltJІВК8ІОТЬ тру­

дtвНJUd.в

села приводити в дІю нові резерви

ПІДВищении ефективностІ

сІJІЬськоrоспо,І(арсь­

коrо виробництва. по

реалізації

помідо­

радгоспу-комбінату «Теп­ рів, огірків, цибулі, пе-­ личний>> .sідбу лися бесіДи труш:ки, іншої зелені. в

яких вони

розповіли про роботу ак­ тиву, проблеми дальшого розвитну сільського гос­ подаt>ства республіки.

Так, у бригаді М 8 чет­ вертого блоку теплиць ви­ ступив

партгрупорг

Г.

М.

)До

кінця

теnлиць

року

площа

зросте

·до

32

гентарів і досягне проент­ но.ї віДміт.ки. Та вже за­

раз підприємство є най­ більшим комбінатом тано­ го

профілю

на

Укра1ні.

Пашнюк, у бригаді N2 1 О Тому робітнюш донлада­ зусиль, щоб п'ятого блоку брига­ ютq багато винористовувати наЯВні дир В. В. Гривко. виробничі площі з яниайАгітатори, спеціалісти Три­ комбінату зазначали, що більшою віддачею. коле:ктив

цього

п.tдприємства

молодого

вже

чимало

ває

навчання

виробнични­

ків, освоюється нова тех­

зробив для ·надійного за­ ніка .. Мета _, одержувати безпечення трудящих об­ протягом року понад 32 ласті

овочами;

·Так,

при

кілограми

продукції

п'ятимісячному плані кожного тонн вже реалізова­ метра но 1686 тонн овочів. СКЛОМ».

пере:криті

з

квадратного

1515

Значно

<<городів

завдан-

піД

в. ляшко.

ПОСІВИ В ЧИСТОМУ СТАНІ У

нинішньому

картоплю гектарів

на у

році

площі

50

радгоспі

«Жердівський»

виро-

щує за безнарядним ме­ тодом

механізатор

необхідний рядь до

G. ВЖе

набір

траJ;тора Юl\13-

міжряддя.

ПередовиН

Ми­

механіза- І

1'rjp

зраа'\tово

Він щtє ве.1икий досвід

rлоі

завдання, система­

цій

справі.

Провівши садіпня па всій плантації, картоп­ ляр

зразу

ж

розгорнув

ТИ'ІІІО

ми

виробіть:у.

поетшво у чис­

тому .етапі. Д.1я цього є

За

нор­

сум­

.1інну працю його нещо~ давно відзиачено грошо­ ІНJЮ

пре~ІЇЄІО. В.

}.(ОГ.ТJЯД за nосівами, три­

має їх·

вик~нує

перевершує

секретар

-

у

своїх

розрахун.ках дя не можна терпіти. Наша країна твердо від­ прокласти і стоює стратегічний курс

шлях до воєнної ·переваги

вони мріють

через · космос. Але,. як на зміцнення миру і без· заявив Генеральний сек- пеки всіх народів, занли­

рета,р ЦК КПРС, Го.)JDва · ка є . всі народи Президії Верховної Ради агресивні заміри

зірвати імперіа­

вих америнансьних ранет СРСР товариш К. У. Чер- лізму, віДвернути війну, у Західній Євроnі. Вони ненко на зустрічі з робіт- захистити справу миру і прийшли сюди з лоаунга­ никамн моеновеького за- соЦіального прогресу. 'МН, транспарантами, пла· воду <<Серп і МОЛОТ», СИ· На мітингу ВИСТуПИЛИ натамн, на яких написано: туація 1941 року ніколи пресувальниця заводу «Ні американським не повториться. Під цією пластмас М. М. Спісак, ракетам у Євроnі!», «Геть заявою підnисується весь ветеран Великої Вітчиз~ерну війну!>>, <<За мир радянський народ, всі няної війни, Герой Радяні розрядку!». <<Люди світу прибічники миру. сьного Союзу Ф. R. Бенхочуть миру!>>. Перед багатотисячною деберя, уЧениця місьної О 18-й годині розпочав­ ся мітинг. його віДкрив

демонстрацією

виступає

Л. Х. Черненко.

миру Ю. Д. Бедзин.

середньої школи

N2 5

Ін-

писЬІменнИіі, голова прю!- на Руденко. Всі вони гаряче підтри­ голова виконкому міської ління Украї.нського віддіРаДи Нf:іродних депутатів лення Радянського фонду мали миролюбну nолітику

-

Американські міліта­

ристи,

-

сказав

готуються.

до

він,

-

термо·ядер­

ної війни. ранети в

-

Розміщуючи Євроnі, вони

прагнуть

диктувати

умови з

позиції сили,

нам

за­

лякати масовий антивоєн­ ний рух, . перетворити єв­ ропейську зону розрядки МіЖнародної. напруженості в фронт боротьби проти соціалізму. Для втілення цієї мети• їм явно не ви­

Зараз немає

-

важливішої

справи,

-

захист 'МИРУ.

шує він.

-

КПРС,

більш

ніж Еі

проголо-

,Радянського УРЯ"

ду, їх антиввІ дії в спра­

збереження

миру

в

усьому світі, вимагали не­

То ж і зібра- гайно

лися ми тут для того, щоб Європу

о'Щстити

віД

ЗахіДну

см·ертоносноІ

з усією рішучістю під- ядерної зброї, припинити тримати миралюрний курс злочинний процес наrні­ рідної Комуністичної Пар- тання воєнного nсихозу, І тії і

.Радянської держави,

заклинали

примножити

висловити морально-полі· сили у бо·ротьбі проти затичну . підтримку борцям грози війни, послідовно за

мир

у всьому

світі.

віДстоювати

Ще міЦніше зімкнемо свої ряди,

висловлюємо

Текст

справу

Звернення

' '

миру.

nри­

голос сутніх до учаснинів другої

свого протесту паліям вій- сесії Стокrольмсьної ион­ ни. ференЦії по зміЦненню за-

Слова гнівного обурсн· ходІв ·довір'я та безпеки і

зна­

Після боронування . . ; H;l НОЛОЕИ!П ПЛОЩІ .

розпушено

розгортання но­

·стачає вже місця на Землі

хайло Іванович У~1езько. у

У п'ятницю, 25 'І'равня ц. р., після роботи близь­ но 25. тисяч броварчан зібралися біля будинку мtсьної Ради народних де­ nутатів на мітИнг . проте­ сту проти

У трудовJІх :колективах ня

агітаторів,

Антивоєнний мітинг в Броварах

інтересом зиайом:литьси труди­

щі міста і району з матеріалами зборІв пар­

ГРУДІй,

парторrані­

ня діями dм~рикансьюrх роззброєння в Європі ого­ мілітаристів, які розмісти· :юсив І.ечовий заводу по­ ли термоядерну

О·б'єднання

лі

н.

д.

Ми. сказав

--- ---·----

металургії іме-

.

<<Броваримеб- Rузнецов. В ньому прого­

Онуфрієв.

лошується священне право всіх людей ·жити під

радянські він,

люди, :.шрним небом,

гнівно

виславле­

засуд- 1шіі заклик до всіх нраїн;

жуємо дії правлячих кіл що

володіють

США, яНі роздувають во· зброєю,

-ядерною

взяти зобов'язан­

енну істерію, в усіх кут- ня на себе не застосовува­ нах світу нагнітають об- тн її першпми, домаrа­ становку,

в' язати

готуються

термоядерну

ну,

засилаючи

під

виглядом

нраїІJИ

зації.

зброю в рошнової

країнах ЗахіДної Європи, нІ 60-річчя Радянської · висловив кавалер ордена України, делегат XXVI Трудової Слави, бригадир з'їзду КПРС, депута:Т Вер­ столярів виробничого хавної Ради УРСР В. В.

від

нас.

Західної Такого

роз· тж::ь повної заборони всіх

вій· видів зброї масового зни­

ракета

їх

в

щення.

забезnечити

Єврошr ро.:~ам мирне життя.

на­

захисту

безглуз-

Н. ФЕДОРОВ.

На

знімках:

виступа­

ють В. Д. Овуфрієв (ФО· то зліва), Ю. Д. Бедзи~. Інна Руденко; під час аJІ­ тивоєниоrо

Фото

мітингу.

М.

Семинога.


*

2 стор.

29 травня 1984 року

«НО В Е

8

У ПОШУКУ РЕЗЕРВІВ Народні дозорці своє

31014 дання

АТП- .бюро.

головне

зараз

щоб

жим

економії

гії

посилити

енерrЄ1'И9:иих

ресурсів на

пtдпрнсмm-ві.

Перевірка,

nро~Ещ.а у березН\і

останній

контро-

нуЬЩ'():.;року, показала, що кож

вже

проr свою

їх неревірки та­

обговорювалися

недоліків

у використанні засіданні партбюро.

беНЗ!'fНУ,

мастил,

елек-

за

вони

дв1ч1 звітувСІли

ми- роботу,

бюро.

тільки

рік

Народні

тричноІ енергії ще багато .. АТП

на

контролери

ве.1икого

значення

}{оли матеріали рейду об- надають гласності роботи.

говорювались

на засіДан-

ні бюро груnп кои~лю

народного

Матеріали

.

неревІрок

и

в яке входить вжит1 по н х з

сім . ~ол~вік, , то

і

Підмогою яке

недоJd­ про

це

народного

1 бу.nо

зроб-

роботі

їх

як

краще

авrобусІ.в,

119

веЛJ-\КИЙ внесок

провести

.

у

вІшо-

таксомоторів є й спе- нання піДприємством нла­ цtальнt.' . машини:Щоб нових завдань і соціалі­

ефект~ість роботи нонт- етичних зобов'язань. ролерІв · була вищою, в головнІй групі створено 5 секторів; діє також три цехов1 групи веьоrо

Але

цей внесон ~Ііг бн бути ще вагомішим, якби вони були більш послідовними, принциповими у своїй ро-

44 ~o:ЮpuJ.. Сен:rорн діють · боті. Наприклад, недолl­ таіІ:' .>() · · ти і гласно- ків народні контролери . ння

планів виявляють перев.еsещ.~У використання матеріалів

багз.то, а неревірок

от на

автотранСПЬі>'J'У і нульту-: розгляд товариського су­ рн обслуr?,вуваНІJЯ паса- ду не передають. На це жирів; JUCPCТi' ремонту 1 голові головної r:рупи

ру~у;

економії, А .

А.

Будяку

потрібно

Іюзицщ, ~аяв і скарг тр~- ном про

дящ~х .. Гакий

иагQродже­

ний медалпю

<(За трудо­

ное

всі

rрупи

сторони

лю цеху .М

му з винних

не

було ви­

1983 і ro кварталу 1984

ступив

перед

.:колективом

з повідомленням про

ycy-

років нення недолінів. Упустили

проведено 14 тут і питання заохоч~ння використання

паливно-мастильних

р!а~в.

першо-

стану

дисqщr.пtни.

. кращих мате. .

трудаваУ

ск,ладських

цш:

народних

юному

дано

з

н~х

дозор-

не на­

додапюво1 ' триден­

приJd'!щень, .використання ної ві,ДПустни. Виграла б і зберетепня заnасних '!а- справа і від того, якби стин • . пtдrот<>вки п1Дпри- бюро головноІ групи біль­ ємства ··до роботи в о<;ін- ше надавало допомоги це­ ньо-зимовий перІод. Пере- ховнм групам, частіше за­ в!рки тут пwвОдяться не слухонувало окремих

стихійно, а lr!Aн<> з. квар· кантролерів тальними плаиами, якІ по-

годжуютьс.і!L

д

ту.

партІйним

про їх робо­ І. ВОЯКО.

Тару треба

к.1ав

важливе зна.чення

12,9

прово­

янісно.

матеріальних

енергетичних

З часу публікаЦії мате­ ріалу пройшло понад два місяці. За такий період

ресурсів.

Фото М. Семинога.

можна

- - - - - У М!СЬНОМУ НОМ І ТЕТІ НАРОДНОГО ИОНТРОЛЮ :.~~·- - - -

Овільви нито..:.r.ці не Штатно-фінансову

витись

дисципліну

рівниюr рад'tоспу <<Заплавний» шують як ті:Іьки шення? Аж ніяк.

хочуть. Перебіль­ Ось приклади. У

році на лосаду вихователя ди-

· 1982 тячого

садна

господарству

згідно

була

з

наказом

прийнята

Н.

чалася

в

...

r_Іедінституті.

У 1982-1983 роках на посаду ня­ ні була зарахована О. Є. Яроцьна, яній за Ц€Й період нараховано 839 нарбованців 21 копійку. Залишається тільки дивув?тися, коли О. Є. Яроць­

госпу <<3аплавний:~> П . Я. Процину і rоловному економісту М. С. Гулаку місьний комітет народного контрqлю оголосив

догани

на встигала бути біля дітеЙ, яюцо во,

ріальної

відповіДальності.

на

торгувала

в

одному

з

користанням

51

карбованців

плати

незаконно

копійку

нараховано

і

зар­

випла­

чено робітниці пральні В.

П. Донець,

яка

виконувала

в

Цей

час

сумлішю

свої обов' язки експедитора на Голов­ ному матеріальному сюrаді.

РЕПЛІНА

дирентору

притяг їх до

рад­

і

району

цифри,

ностав.1яє

прю!-

на водою і квасом.

nідсутні

строки

реалізації,

райспоживспілки. -Та, на жаль, виробницт- немає дати випуеку, що дає водивитися на во ІJ() випуску напоїв має >Іож.швіпь реалізувати то

справ.1яється

з

дуже низьку забезпеченість

ЩJОД)їщію

з

втраченими

цим він, ніби, непогано. СІ\допоспом і тарою. Че- якостями. Та й асортимент· Наnрик.1ад, за чотири мі- рез незабепеченіс-ть тарою ск.1адається з l - 2 найме­ сяці 1984 року необхідно і автотранrпорто~І є недо- нувань. було

випустити

І!]Щ'ІУІЩіЇ

ноеташш

безалкогольни·{

нористь,

адже

так

і

залишилася

не­

виправленою. З цього пр"­ водv

ДОВОДИТЬСЯ

шкодувати,

ТіЛЬЮІ

адже

жителі

Броварщини заслуговуютh того. щоб побутовики под­ бали про задоволення їх потреб по-справжньому. Що з цього приводу ска­ жуть

нерівники

райпобут­

комбінату?

~ГОСТРИй СИГНАЛ-

Крапку ставити рано На

:ювих

спорудження

жr:т­

будинків д.1я

пере­

селенЦів у радгосnі << БоІі­

рицький:о давно.

1981

махну.ТJи

руноіо

Починаючи вже :J poh)' у господарстві

вже

при

чих

темпах

своєчасну

Безаш;uго.1ьні напої 'n тс~ш грома)\ського ·харчу- нобачитн. Так, на п;Іяшках торговельну мережу :.tіста nашrя повністю забезпече- з беза;шогодьними напоями комбінат І якщо

її

постійно не освоюІ()ться виділені на це ношти. Де

TY/tiAHY

НАНУСТІІІ

на

мате­

Хочеться сподіватися. що з цього будуть. зроблені відповідні висновки. Адже Іііному не дозволено Ііарушува­ ти закони і тим більше марно витра­ Чати державні кошти. С. ДЯЧЕНКО, старший ревізор-контропер КРУ Мінй:терства фінансів УРСР по Броварському району.

магазнпів

Києва.

418

коштів,

і

про це реданції і читачам.

ків

Скільни НИ'ГОЧЦі не витись, а кі­ нець все ж приходить. За грубі по­ рушення штатно-фінансової дисцип­ ліни, незаконну виплату заробітної плати і відсутність контролю за- ви­

С.

Давидон. яка аж ніяк не могла пра­ цювати з дітьми. адже в цей час нав­

виправити повідомитп

Але адміністрація райпо­ буткомбінату зробити це не поспішає. Мовчання явно

ріод незаконна виплата грошей стано­ внла 1.563 нарбованЦі 77 копійок.

по

б і

особливо хвалитися нем<J.є чим більшість недолі­

Усі зазначені особи були прийняті на роботу з порушенням правил про сумісництво, без віДповідних довідок­ дозволів. Всього за перевірений . пе­

ке­

пору­

Для чого нбманює пром­

таних

черепаша­

говорити

здачу

про

житла

н

експлуатаціЮ? Розпоряд­ женням облвиконкому ще в 1983 роЦі переселен.ці мали

відсвяткувати

ново­

сілля· в 20 оселях. однак навіть на 1 травня ц. р. було

сnоруджено

сім будинків.

ж

тільки

Переселенці

пwживають

двох

ла

з· · нпх,

в

ли.ше

решту

адмІністрація

у

жнт- .

розподі­

л~ла серед місцевих меш­

канців, . порушивши тим 42 тмЯчі ііарІJованців. напоїв у торговельну ~.re- І;омбінат - зрозумі,qо. А . самим інст~-кцію Держав­ Фа1:тично вироб.1ено - на режу, особливо у відда.1ені от над тим, кnго обмашо'- ного банку. Але директор

па

59,6 тисячі. Потреби тор- се.1а . На смї недо.1іки ють, і в що це може ви­ говельноі мережі · в безал- промкомбінат рішив «напу- .1итись, нехай там поміркогольІшх

напоях

в

основ-

стити

ному задо!JІ()льняються. Сис- нічого

па

них. штрафні

тари

ниетупили

евпєчасному

ПІ>­

застуnнш; Дfі­

ректора заводу порошкової мета.1утн·ії іІІf'­

ні 60-річчя Шинкаренко

не

за

.\Іожна

яким

було

РадЯІІСМ\ОЇ України Д. А. і заСТ\' ПНИІ\ начальниІі:t

~-ВТІt тресту «tеплиц;,техмонтаж» О. Г.

:швдано

і

2

кують.

б

А. МИКОЛАИЧУК.

Торік з Ї\ІІЬОЇ .RИНІІ підприємству

струиурІІІJІІУ

І'<ІІШ\іЇ па суму

про вжи1'Ї заходи по

верненню

туману»,

1 Іай~;а.

~rітету народпогn контро.ТJю. З інформація­

ві){)фавку тари на-

бу ло

становище

;"'"~РJІІІLНіІJ, і вЮtонЩа плану поставок.

ми

через комплекс­

економію

валися на черrово'І!у ·засіданні міського ко­

........,.....__,... у в&\ho~r -~ті . в ще підприєм­ ·.·і ot~raнiЩdj, Які пРО це забувають. · · ·.-7\Фі~ dбJJаений Державний арбі. · · · ціЛай· рЦ позоІІів до проорrаJІізаЦій Врова­

поліпшення

відувачів виконуються не­ своєчасно, а іниоли й не­

народногосподарсь­

вІікои&J!ІІn

адміні­

но-приймальні пункти. Зазначалося, зокрема. що в КПП онремих сіл на­ д·ається мала кількість послуг, замовлення в від­

тисячі. :карбованців. Причини такого стану справ обговr!рю­

повер.ненню тари. Від Цього

що

щодо

населення

повертати

~годні немає потреби доводити будь­ надається

ходів

контро­

де

3,

те.

райпобутномбіна­

побутового обслуговування

скпад:у

народноrо

про

дить активну боротьбу ·за

Зако­

дlяльно-

Протягом

перевірок

до

кон­

ту недостатньо. вживає за­

Робітник

також

народний конт­

сті колективу, впливати словлено громадського _на результати його праці. осуду, ніхто з них не ви-

· дозорцями

отли"ІИе>>.

входить

розподш роль в СРСР.· Так, ІІіко­

обов язюв дає змо~у охопити

надані

мов.а

страція

сум­

працю

бережливос~'·. збеJ).ЄЖення звернути увагу. Група та­ соцвлас~осп 1 дотри~ання кож ще мало використо~ трудо~?l дисципліни, про- вує права,

за

його

ло обмінятися досвідом роботи, поміркувати над

знімку

- пак)·вапьннк

який

виnуску

народного

тролю» NQ 51 від 28 бе­ резІ4я ц. р.).. був опубліно­ ваний матеріал рейдової бригади <<Ахіллесова п'н­ та сеQ_вісу>>. В ньому йшла

nравн­

підприємства

кожного

Особлива

floлe діяльності у до­ рейд, перевірку, щоб від зорців-автомобілістів ши­ них був більший ефект. роке, адже в Атn пРацює Безперечно, народні до­ 476. Чоловік, Для переВе­ зорні ·АТП-31014 роб,1ять Зення щ>сажирlв · вnори­

безпеки

пінну

до­

Цінність у тому, що під час занять тут можна бу­

тнм,

crt; . :·

Горобчук,

березневому

<<Сторінки

шахти Степан Васильович

навчання,

проводцлося

місяця.

·

у

було

як

цьому

укладальник

тощо. зорЦів

13

На

ветеран-

.

аДІІІІ1ні- 12 <<Блискавок», <<Тривог>>

АТП.

стовується

-

воно. щуються н~ дош~1 групн:

наnращіти

що

ництва.

аходи вмі-

прИАнлло ОДИОСТ3!ЙІrе рі- За мину лии . черюд сек шеИвя: .результати . пере- тор г ласносп випустив

вlptm

У

Радян­

по, є передовНІ\ами вироб·

те, що вони тісно взаємо­ Наприклад.

металур­

60-річчя

ської України,

ре- діють з партійним

nаливно-

імені

ІІаа ЧІІІО І~ О ltll (~'І' І а :tiO ta •tct ІІІІІІ?

дозорці за­

воду порошкової

зав- ;lерам допомагає в роботі

вбачають у

тому,

Народним

НародНі

ЖИТТЯ»

збитків

пі)\рnзді:Іу

відповідно

тресту

па

rуму

було

З, 7

, тисячі І;арбованців. році

етановище

з

поверненням таj)И

внпраnи.1ося і ЛІJставниr\ІІ штрафних сацк-

І\іЙ

не

виставдяюп,

І\ОІІтро.'!ю

І<ІНtіте:г

народного,

виріІІИВ не притягувати тт. Шин'-

Ііаре~:ка і Чайку ДІJ чатеріадьноі · відпові­ а обмежився оголо'ШеннЯм ім

дааьності, суворих

не

І.

зважив на

І.

Стасю11

це

1

пішов

ще .далі. 13 будинків, які перебуВ!ІЮТЬ у стадіі спо­ рудження. вІн розподілнв серед постійних працівин­ ків господарства. І ті вже власними силами доводпть

Іх до

ладу.

Перn.\у нати

За

Враховуючи той факт, що у нинішньоч

господарства

для

«ластlвду•

довелося

вюrористання переселенців

призначенням,

че­

недовго.

Житла не

за відДілен­

ням Держбанку з радгос­ пу сБобрицький» стягну­ то кредит у сумі 88 ти­ сяч нарбованців, виданий rоtподарству в 1982 році. /~.ле на \цьому справа не

. аакі.Нчилася;, адже нез рІ)­ . З)'иІ,ло, ян керівники гос-

пода'рства зуміють приве­

до1·ан.

І.

ІВАНЧЕНRО.

сти -сво1 дії у відповід­ нІсть Із законом.

В. ШЕВЧУН:


с:Н О В Е У рЦrоспІ •Велико·

.------ВІСТІ З ФЕРм-----.

·-

.!l\о леюнв

тваринни­

Марія

нів радгоспу . « Пухівсь­ !НІЙ>> на•олегливо тру­

ненно,

яні

диться

трьох

до

ням

над

своїх

винонан­

соціалістич­

них зобов'язань у чет­ вертому

році

шести

го

приросту на

nриділяємо

ні

600

'За

чотири

продано

місяці

іншим

дарствам телиць

госnо­

398

району

шестимісячної

тільності

при

ЗGО голів.

rx

плані

занушrлн

у нас радгоспи <<Боб?~ЩЬІШіі>> , <<J\расилівсьнИЙ>>, <> Русанівсь" НИЙ >> та імені Щорса. Середня вага нет~лей­ близь н о 420 ніJіогра­ мів. Перевинонано та ­ ІЮЖ інші планові заn­ дання за цerr період осіменено 682 телиці, ст і льІш ж лодняна

завезено мо­

для

дорощу ­

вання .

нів

поназнн­

на вирощуванні те­

:шчок

досяг ли

тварnн­

ниюr

першої

бригади ,

яну

очолює

Леонід

Павлович Гераси менно. Тан, робітнині Олена Нирнлівна Мнка.•J І

при

грамів.

ва­ пла­

Софія

Минолаївна Яновенко та Людмила Григорів­ на Дерлеменна по своїй групі теличон 6-9-мі­ сячного віну одержали

по

граму на ножну

681

при

такому

ж

nлані .

У господарс-тві піДго­ товлено Літній табір для молодняка біля Десни на 2500 голів. Там обладнано загоніr, навіси ДЛЯ ОСіМеІ:ІіНІ:ІЯ телиць, інші необхідні

споруди.

ГодівлЯ

водиться

в

сою,

сівах

про-·

загонах

сношеною

на

зеленого

'

церни

і

швидно живу

дозволить нарощувати

вагу

молодняна.

Почалося переведення поголів'я в табір.

В.

ПІДМИКОЛЕНКО,

головний

В. · і. МЕДВІДЬ, головний інже­ нер · ВелИRодимерського об'єднан­ ня радгоспів: Вперше

,..

ній ~ області. ·

радгоспу.

бов· яаання в му

році

Зо­

четверто­

п'ятирічни .Ію­

~ектив

нролівничоУ

ферми

Зазнм' янсьного

вLдділна

ордена

r.Іошанн»

<<Зна к

радгоспу

і ме ­

ні Юрова. Працює він :за бригадним підрядом . що дозволяє добиватІІ­ с я хороших виробничнх поназниніn . На 1\ро.~ е ­ иомплеисі підіб.ратrся дружні . е н ергійні й працелюбні · робітниці, очолює їх бригадир Oлttra Ігорі вна Нуль­ чицьна.

виндючаються

давшн

гіершиІr

нвар­

державі

і

про­

чимало

м'яса понад план . Тан високопродуктивно

rютрудилися

та

Ііращих

ся г.•ш

заверш І'Ітr

кро-

ручної

пра.

80-85 процентів . Відомо : що догляд за овочеви­ ми посівами надзвичайно трудо­ містка

справа.

прополювання

Післ.я

механічного

міжрядь

з

обох бо­

ків рядочка залишалася тан ~вана

пошкодивши

Все

це

санти­ обробити ,

16

рослин

у

прополювалося

ряднах.

вошr

травн і .

і

показнинів

робітниці

в

Най­ д о­

Ната·

.rr iя Андріївна Щиголь .

Лідія Антонівна Скляр, Ра ... нна Купріянівна Шаповал

і

Ольга

Іва­

нівІІа Радченко . Кожна з них здала на 3 - 5 nентнерів

кролятини

більше взятого зобов'я ­ І. КАПШТИК, керуючий

вручну.

розсівалися по

вносяться

ньо у рядон .

за

посівами. садіння

При цьому економ­

догляді

за

посівами

гербіцидів у рядки в момент нарі ­

прополювальНіІЙ

Уперше

астрахансьну

техно ло­

·

році

у

ж

рухається

по

тих

са-

ножі

щілювача.

При

та є гарантія, що рядІ>ІІ не будуть пошноджені, янщо навіть захисна

зона зменшиться до

сантІJметрів.

3

Щоправда, ширина міжрЯдь при цій технології становить 90 санти ­ метрів

замість

70·

при

звичайній.

М. Б. ЛУКАШ, головний агро- . ном Велнкодимерського об 'єднан­ ня

радгоспів :

але ти

за

рахунон

pocmrн

гектарі ,

ся

50

міжряддя

Ю<

в

збільшення

рядках ,

і

ширші ,

на

раніше ,

густо­

ножному

внеаджуєть­

тис яч рослин . Щоб проілю­

с т руват н

методу,

.

переваги

наведу

астрахансьного

таний

приклад.

Д.1н звільненн я від бур'янів п ло ­ щі ІЗ 15 гентарів після механічно­ го нропо:rювання · на ній два дні

но

::rише

десь

оглянути

виправити

по ле ,

огріхи ,

можливо,

якщо,

Нещодав но в міськ ій середній школі .М 5 відбувся міський зліт юних технінів, який підбив підсу~1 -

сна-

та

Це значить,

<< Овочевий».

що працюють

гентарі

центнерів .

зібрати

її

що

науково

І.

-

Спочатку

ТКАЧЕНКО,

с истему

тракторист:

вивчили

астрахан­

теоретично, а вже nо ­

рослин у рядках. Працювати, зви­ чайно, дуже цікаво . А скільюІ де­ с,ят нів людей виві льняється від ВаЖКОЇ, МОНОТОННОЇ роботи! У ба­

по

Гато

разів

скорочуються

затрати

астрахансьною

ручної праці . Набагато легше ста­

техно логією вирощуватимемо Н)5 гентарів о вочів при загальній пло ­ щі овочевого поля 320 гентарів.

ло працювати жіннам на розсада -' садильній машині. Попереду ще

320

Дла цьо го

проведено

велину

велика робота чаІ\ш. Вперше

під­

готовчу роботу . Передусім, були переобладнані механІзми. Відмін ,но

попра цювали на

ніни

номсомольці

ченко

та

Станіслав

ротери,

бур'яни ,

зр і зують

які

а

не

й

-

цІї по догляду за овочами вико­ нувати у відnовідності з техноло­ гією. Від цього задежатиме І куль­

Товстенна,

ту ра

занін ­

овочево го

М.

Б.

поля.

і

урожай.

ЛУКАШ:

- Справа ціна ва і п ерспектив ­ Важтш;у· роботу по нарізан ню щі л и н бу·ло довірено ударнику, на . Зара~з астраханс ь на технологія праці

Мниолі

r1ав­

Саме-"'від

його

.1овичу

А.'ІЬОшину .

за .1ежнть

прям(>"лінійність

посадки

помідорів .

Зі з начним пе ­

робопІ

р е в нко нанням

працюють

торн

доn едених

на _ їх

Анuтолій

садінн і

вп роваджуєть ся

винною .

за вдань

та

Є.

М.

13.

пішно

Ана ­

п ри лад

ста ртера >>

часу

вминан ІJ Я дл я

ви го­

м а йбутньому цю

плануємо

с истему,

пройшла

яна

внпробування

мог а

са мого

Інтерв 'ю nровела

Н.

мі сця

в

змаганн і

Учасники

серед

зльоту·

ГАМ~ЛІП.

шнолярl в.

продовжують

я Ні

ревірни з нань .

НА ФОТО: ученІ> 8 класу середн~оої wкоnи Нt 9 Максим Люwненно та ке­

зльоту

ли

в

школах

демон страційні

міста

проводи ­

прилади ,

наоч­

ність, технічн і засоби навчання. На зльоті жюрі конкурсу від­ значило кращі твори - учнів . Це

виготовили

тре нажер

дл я

пе­

Жюрі відзн ачило також роботи ін ши х учасн ик ів зльоту. Ос обливо цінаними бу ли вони · в юннх техн і ­ нів місьної шн0ли J\1'2 5 та між ­ шкільн ого нав чально-виробничого комбін ату , яні і виборо ли перші

1 1а

життя .

Найбільше енспон атів представле­ но в розділі << Юні техніни і дос­ лідники шнолі». Учн і виготови ­

союзному огляді . «Юні техніни, натуралісти і до слідники Бать­ ківщині>>. В ході підготовки до

ус­

Тіснішають с тосу нк н науюr і вн­ робшщтва. Така Бимога часу. вн-

інших.

<< Схема

та · реле

госnо­

радгоспах

-

коренеплод і в .

За астраха.нсьюrм методом у нас посаджено 70 гентарів огірків та помідорів. Дн ями одержали

діюч ий

інших

овочевих Полях Астраханської ofi· :Іас ті , на вирощу ва нн і нормовІ І Х

Сидоренно, У . Ф . Онашн ~. Апчун, Н . І. Базир , Н. Д.

Б а.:з ир ті\ ба гато

В

застосуват и

толій Марченко. Вправн о трудять­ с я на садінні помідорі в робітниці

l\1.

в

<< Красипівськшї » та «ЛІтнівський ». Люди повіри:ш , зацікавилис я но­

мехаНІіза­

Тначе н но

і

дарствах об'єднання

лас ь вистав ка робіт юних техн іків.

В се­

На­

всі опера­

роботу по виготовленню діючих приладів, агрегатів , готуютьс я за­ хи щати честь місьної станції юних техніків н а обласних змаганнях.

у

ті ·

витя­

на поверхню грунту.

ше осн овне завдання

Тна­

Анатолій :\1арченко та інші. За в ­ дяки хорошій роботі механізмів ми в часно посіяли огірни. чуємо садіння помідорів.

прополюва.'ІЬні

льни

гують їх

підготовці тех­

Анатолій

- догляд за ово­ будуть застосовані

товлення фотографій. учня 10 нла­ с у школи .NQ 3 Павла Федоренна . Була відзначена і робота члені в гу рт ка радіононструнторів мі~ьної стан ції юн их техніків Олега Саs­ чу нова та Володими ра Я куше ва ,

ни участі школярів міста

з

без транториста . не пошноджуючІt

вошІ

тонн рі з номан і тн оУ городини,

5000

на ножІюму

і

тім застосували її на прантиці. Н а ­ віть не вірилося , що можна до­ ся гти такої прямо лінійності руху агрегата. Трактор може рухатися

весь

догляду за посівами. На нож ­

l

перекона лись ,

А. сьну

механізмів для вирощуван­

комуністичної

Справді,

-

ня

трантори

зараз

нас

створено цех овочівни цтва . За ним занріплено п'ять колісних і гусеничних

внесення

обгрун тована система садіння ово­ чів виправдала себе і на практиці .

В. М. БАГНЮК, керуючий від­ ділком імені Кірова:

~ У нинішньому

локального

Спочатну люди з недовір'ям по­ ставилися до нової справи. Багато чому довелося вчитися. Та уже

гію вирощування овочів застосу­ вали в головІ(ому радгоспі Ве ли­ нодимерсьного об'єднання, на Ю­

ровсьному відді л ну .

для

зання борозен. Отже , тепер цим у нас не буде проблем.

рот ор .

л ише за ПJ;?И значенням . Овочівни­ ЮІ відді.лка повинні реалізувати

знову

яка

гентарів .

125

стрій

дисном.

який нарізає щі лини

агре·

готуємося

напусти,

вальн им

ному траюорі напис:

міжрядь

дог ляду

Елентрозварювальнин Микола Григорович Rарпець, слюсар Ана­ толій Іванович Попович та Інші радгоспні умільЦі зробили nри­

вино­

таним чином. Після підготовни площі на поля виходить щlлювач .

про nолюванні

займає

Водночас пізньої

роторів

до

ристvвується плосноріз з прополІО­

набір

сантиметрів , за ним ро зсадоса­ ЩІльна маш{іна СКН-6А. Причо-

приступили

до

.1яться ношти на придбання доро­ tого п репарату , і витрати його ско­ рочуют ься в п'ять разів. ,При

лрополювальних

відразу

то тепер

три

r лнбин.ою 25

номплект і

безпосеред­

полю,

лонально,

гається прямолінійність руху са­ дильного агрегата. І робиться це

повшtно працювати 40 чоловік. Теп ер нільном робітницям потріб­

віддіЛRом .

ди

При астраханській технології дося­

такій прямолінійності руху агрега­

виробивши

квітн і

затрати

-

При за­ повністю

жімо, погано спрацюють гербіци­ ди. До речі, якщо раніше гербіци­

збі :!ьшуєть ся до

новлюються

зання.

З відрадними ре зу.lь­ татами

лівнини

же

назва

І

тал.

і

мих щілинах . Для надійнішої фіІі· сації 110 центру задн і х ноліс вста ­

КрОЛІВНИКІВ ВИНОНУЄ

Звідси

ці на абробітон посівів. Механіч­ ний обробітон площі у міжряддях при цьому з 30-.35 процентів

гат

соЦіалістична

методом

му , колеса фінсуютьс я в щілинах і агрегат рухається по них прямо­ лінійно, мов по колії . При наступ-

зоотехнік

Успіхи УСПіШ НО

таким

<< астраханський метод» . стосуванні його майже

ному

свої

за ·

овоЧі були 'вирощені в Астрахансь­

не

лю-

ДОСВІД!

-

============ІНТЕРВ'Ю

гос-

по­

однорічних

Це

у

по.арстві.

ма­

нонве­

-

полягає

захисна зона шириною .метрів, ЯІfУ неможливо

йєра, розташованих по ­

руч з табором,

трав.

Найкращих

живої

голову

чому

ВП(Jоваджувться

міся­

ців, одержали по 684 грами середньодобово­

в

З стор.

но,Ий метод і як він

групу з 168 телят' від

ги

наше основне завдання.

стві/ і попросив розпо­ вlс\'11,

Коно­

доглядають

п'ятнріч­

вирощуван ­ ню нетелей для госпо­ дарств ,району, бо це

спеп,tалістамн господар-

Іванівна

ни. Особливу увагу' ми

Наш :ко­

респ.ндент зустрівся з

стада

*

року

1984

О В О Ч · І: без затрат ручвоr праці

ву т~х'нолоrію вирощуванк,j: овочів.

травня

29

УВАГА

димерсьJсий• вперше У райоиl(tІастосували но­

Для поповнення ДІИНОrо

ЖИТТЯ»

М. КОБА, працівник мlсьхвно. рівник ют~о

гуртка

ракету

до

В.

Ф.

Коnеснин

запуску;

готу.

днрентор

СЮТ О. Я. Тихопій аручає приз nере­ можцf9 змагань учню 5 кnасу серед­ н~оої wкоnи Нt 8 · Оnександру Вовчен­ ку.

Фото П. Гоnованя.

Редактор

€.

Н. ФЕДЯЯ.


*

4 стор.

~9 травня

року

1984

«НО В Е

ЖИТТЯ»

-------·-..··------·----~----·---'----·--------------·------------·-----ВІВТОРОК, І

ТРАВНЯ

29

TEJ.CEBA ЧЕННН

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

В.ОО

ЦТ

Час. Горшзонт.

8.45 9.45

Ю.

Щербак.

+нсь-?-.

«Надія-

11.4(1 fІ9ВJЯРІ· 14.30 :Щ:>щщц: 14.50 JI"яfl!'Pi'lf!a

фільми <-<3~1\:Г!Я

«Пісні

15.30

РозП<•е<ідаюп. ШІШІ но­ ресrюндЕ:нти. ] ї.:_)() << .. )~0 111k'1'1Ht,~Ц~!.TIJ

17.00

справа

Док

4-Будні ПОlІІУ~У>>, батьків наших•>.

J;ожного.

Новини. Чого і я~<

навчають

ПТУ. 16.40 Виставка

17.10

Буратіно.

хнення.

Фільм-концерт

про творчістсь М. І. Глін­ ки.

18.15

До

60-річчя

Централь­

ного музею В. І. Леніна.

-

перерві бути

Якщо

здоровим.

20.35

«Про ме-

21.00 21.35

Час. Що? Де? Коли? Телевік­

Фільм-балет тей>>.

1-lОВИ'!ІИ.

l O.SO

Телефільм

«Час

рону:;'

моя

для

9.C;U

творчості

Сторінки Карєва.

12 :)О Муз. фільм

«Свято на

з Збірна

Юнаии.

Uu:~гap;i збірна Італії. :Jo.rJйa По:Іьщі збірна Те.;Іепереклин:.

.:с 10

і!а добраніч, діти!

:2~ .СИ

Час.

:.:·l-~;5

Фільм

<<Житіє

святих

сеегер».

22.іі5

,,p~Iai.'L:-

·>.

ноtнJе.:~~~rпя

t-JlЧЦ.

4Juнн·r

«ЬИді'r'

,u.vh. ·t{)!:1Ь;,\l.

.:. L' ,)J

ЬУ ДИ:l.ЬНИН.

ll.VJ

'14i:.,.l\.:H.:.>.iJii ... t.oi .lit.Іlt.:ЦUI-\'a

ЧJ.v.Lo.\1

HYJІOI'U

затрІ"і:-..rу-

<.<L :---.1 fl

ЗАГ.4ЛЬНОСОЮЗНА іl;"":.:І"?).МА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ ІіА ИНїВ "ІА ОБЛАСТЬ

11

.___.~.:;:::-.t.:І}!.

«Все живе». Французька МО·

9.10. 13.35

н-~;dІіііН.

-«.і:t\.иее

_._ 1 .lJ.J l't .4:..>

Ц.t.ірн:uва

J_,J,'v'J

J.~V~>~.L•l.i~.

2 .iO.;.<J

~І:J.іо ·,;,~.:а::.--n:урна..-~ <-;Спіі3;~r >•J{·

і(і.ЧJ

.t"ld}J-O,J,Hi CІ~ibCbl{d .uс· нрня

~Vl\.

..;:U.4U

ii.:.:І6ЧJ•~ll>:~l

:J.t.UU

11.35 12.10 ;2.50 14.10

Шахова

Людвіг Передача 15.1 О Новини.

lL.OO lli.55

-

про

ван

Є.

хліб.

4.

Бетховен.

Гуцало

.

«Жінки

є

Телевистава.

«КИЇВ>.

Інформаційний

ІШПУСК.

Наукоао .- популярний фільм ~саду квітнут'и».

19.00.

Спорт. за Служу

Ооюзу! Вечірня

20.00 :.IO.l5

« .. .До

тиждень. Радянському

шістнадцяти

і

сЗвуки мі­

ста»'. (Ірландія). 1 ·серія. ::2.25 'Чемn!онат Євроnи в

2 :.;c.u5 :.:е-.1 О

старrи. <s..П~J1.!'3~- і

с<ер!Я.

ll.~U

11.4\J l4.;o0 .._ ...t. • .JU

те.,lе<-_р::іь!\1

Юнаки. Збlрн.~ збірна Icnaнit.

тайм.·

«iVlul

~t;.lU

л:рJ

liЯ

.. llYUii--\:J.HCЬHOI

;,;.:. r1ре.;тю;.1,іі.

Шt\0Jli:1.

'іV1.:.-кнаро,цнuго

.tl·~l~ •.ai...:bL-..Ь.i-~ ···1'~1b.НL1h.І.J3.

мерfВ>•~·

;ol.<>.t>

.:.....,iV

-"';:..v

o.J

40-р.~.ччя

;,;

ту.

.І.~ня

'.G.OlJ 10.20 ilJ.C>U .0.:05

ІJО­

нiJau~l~!-1-

4-IJ.~lь~v.i

ено·н·J­

Ье.пн1"~v.L ((.11\..t.:.'--'.1.

зоірна

дітей 1 Ва­ н

1

hонцерт

.

Сt>р.Я.

-

&ІР~П·•А,.ІА YKPAttiCbKOГI.)

О.

Міжнарqдна

старого

Фдьм-концерт

щобНІі

сорбенти.

~н~

МайбутнІ

.

праноnоряд·

21.00 Час. . . . . TEЛIE6A'i.Et1nn 21.35 (), ·толстой. ·сДілок». .,.,.......,,._: LJ.(JO Новини .. · 'В~;~:ст"ВІва .. в nepepa,- но~,;,ьм сЖ!ітіє евятих ВІІІНИ. , lo. ·:o ~ · · .. сестер~. · 11 ЗАГАЛЬНОСОЮ31tА ·,. ~i.4u нuнцерт. ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ;'";_;.vU tЮВИНИ. нА КІ1Іі3 1А 0Б11АСН> . и.JS .;.3.1j і мо;)е>,. До :3.:20 НаукоІЗ•J . 150«JІю,цин« p1'-fLIЯ At"Jcvнcь·-· 1u rюпу:ІН}Шl 14.ЗО Новини. ч l ·ш'щ, і~··о ''>ільми «Заводн іІШЙD.у;14.50 ДОІі:. фі.~ЬМИ СОЦіал імoptXl;::\HOIO , '" а • '~ч СТЕЧНІІХ країн: «БОЛІ'іlРНl !ІЄЙ'і"Є1ШНТ<і u.lMlД'I'd. НЬОГО>>, «tlCl храю U;іІ,у··ь~а е"еІ··троні·'"а>>, «Jна- 13.4а 1·рають ЮНІ ,,;ус::1"каН'і'И. мени>>. ~ " " • " 9.00 Нустріч ш;шлпріс: з йомтесь, Кведлінбург», .tb.vOO .Іссюв~ни: n· о<·он дауреа1'ОМ ДеJ,.Jжав но і «IVJJI.cцe для життп•>. «д.•ш lti.l р;uиии дз ІН ' : · кожної веснИ>>. .;.u ...:;U Республіканська <РІЗИпреміі ~·рср Ш!сь"еІшико _ мате~;<;rич.rа шно.~а. ком В. І\орuтичем. 15 _35 Нонцерт ХУ.'\ОЖніх ;юлективів Башкнрії. аередача 2. 9.35 «Веселі ноткИ>>. _ Новини. l7.00 «llарол;,-дружба>>. 10.35 «Ти пам'ятаєш, тов<.:ри16 05 16.10 у світі пушкінської: l'/.25 J.V,у;;ичні зустріч і. 11.3~~~~-лійсьна мова.

1

'!

.;,_.~-----

-----І

та

хліб

рекомендується

вжи­

сис1е:.ш, гіпертонії.

\

~

Булочки 1\юлочні вищого сорту· ради· мо для дитячого харчування, ва,гітним

жінкам та годувальницям дітей.

ГрQ~~щяни! Відвідуйте вказані

мага­

~!

зини, де зможете придбати дієтичні хлі-

бобулоЧні ви_ро.би.

Укра-

~

~ прш!:>іння торгівлі Броварського мjськвиконк~му. ..

.... :· .. · ..

1 А OБJIACiD

--"...............

КоJІектив

утн зда-

~

\ ' ·-..:

n~~ill!ol=·· ~У~tеоІІбІна-rу

.І.· -nитянСьк.Нй» ~~~ .. ,,

( '

------------.-...~ _______

_...__.....__._

""'~..",-~..,.."""""'""--"'""-""""!1'!'_, Коnектнв :~u&.·:·.. ·~··'· ІІіІеН• таnьного за:ао.АУ . .,.. -.-н.:...·, ·.· · .· ·. · . ...,....,.... -.....'"нІ-~•.,.. ЦіR» висnовsноє ГІІ .l!iqice C:.nlllotYt'ТJt. ,...,.имиовІ за· ВО'"',. М. Г. ·WHW"..-. ·ь-у ·В -•-. ..... . Зі емер• ТЮ""ноГО матерІ . "V~ ·. . ~lf ДАРІ .....rиvout•~. И, ' .. " ....

"'"'·"~ Новини. і І .;;,_.і.д..іЬІіі)СQІ03НА Пr'<.ІГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

ровим.

(НДР).

________

ся людям похилого віку. Ахлоридний (без солі-) хліб вживають при захворюванні нирок, серцево-судинної

:!!.;,о ч.>.льм «(;венруха>>_.

8.15 Яfіщо хочеш

на­

Жо·вrrнем».

Час. 21.35 Телефільм сПоказання потерnілого• з циклу «Телефон поліції 110:>.

вати хворим діабетом. Хліб зерновий -.вживають при атонії кишечника, ожирінні; він рекомендуєть­

серця_ •·

б

сМистецтоо,

роджене

Gілково1пшеничний. та білко­

во-висівковнй

сТри IIOКO.If~JfИІJ• • ::.9.vv hmyaльua камера; А H1.~U. •а~юда, моца-, ·JІW а». (ЛіТНІ СИІЛуетИ). . 2();, 0 r.с·градю мелод!У. :,,ю:45 Нз добраюч, д1тиІ 21.lJO 'ше.

ІіА •~•іІВ

музей.

:H.v'U

харчування.

. Зокрема,

Щ)W!еВЄЬJЩЙ._

• 8.00 Гімнастика.

Вечrрня казна. Док. телефіЛьм. Держа·вний Російський

20.20 :.;0.30

ВИРОБІВ лікувально-профі.ІJактичноrо

дитячого

сnец..ал'с"''l?.

. Ф.

~u.oo

Дня

«rозпо-

культура».

Супутник кіноглядача. Сnортквна nередача.

цигана».

д.'Ія

1ь.4а ~.;карби музеїв шн.

·2

ская

18.45 19.30

ДІЄТИЧНИХ ХЛІБОБУЛОЧНИХ

. «І..»еми:о. 16.2t> •~елений вогник•. lo.55 З :концертіВ .І:Sсес<>юзного фестнШІЛІD . мистецwв «nИ·іsс.ька. · вес· на-114•. .

камера.

Телефільм «два каnі· тани». 3 серІя. Дон. фіЛьм . МІжнароднІ зма-гання з художньо! rімJІаств:ки на nриз газети «Совет­

18.05 18.15

У магазинах Ng.J\i? 18; 19, 30 міста Бро­

сЗаnош·~

1'.5.55' ~'-'~с'nо:к,·йні

до

ського.

16.40

r>ари організовано продаж

сер·ії. 15.:.а -<<1ВІУШі і час•. flpaцe-

спорт~.

«ВУК'>.

мандрівників.

УКРМНСЬКОГО

ма1К:тра».

панорама.

передача

Чемnіонат Європи з футболу. Юнаки. Матч за третє місце. 14.3::. Мультфільм. 14.50 9-а студія. 15.50 ВидатнІ радянські ви­ конавці - . лауреати Ле­ нінської npeмli. На кон­ цертах Г. Рождествен­

ме-

Час. Футбольний огляд.

·

'іелефіл:>М

(Іта·

День

-

Мультфільм.

Пуш­ зару­

Новини . Ранковий ко1щерт. «!Гротена». Дшова те­ ле гра «ФіТQТРИІ>>. 12.00 «Призначається поСачення~. Nіузична poзцaжальна передача. 12.;;u tlовини. 1J.4j ,ЦOLJPU!'O В !:іМ ЗДОРОВ' Л. Нрофілактика і шhуванНЯ ОНКОЛОГіЧНИХ захвс. рюtwр~ь. . . .

13.1::>

Берте

ресnонденти.

13.00

----------------....---:--...._

: O.tлJ 10.20 11.20

н>.vv с •• рупни"' хш~нuм». Ди· тячий .х;ор Держ~·едерадіО

~u.2".rta добраНJіч, ді'l'и!

СЬогодні

Клуб

.

ШАНОВНІ·· ПОКУПЦІ!

рит~ш

естради.

Л.

rtародні мелодії.

-

радянськО!

і

Співає

11::11 ЕБАЧЕtі 1111

АОК. телефільм .:ЗробJ"eнv для. дІтей~.

неfренко•.

Ноаини.

Іюнцер-

тику.

19.55 сІ.;<m.цати

J;;еч,рн~ мелодrі.

23.50

ПРОГРАМА

17.10

tі,

t,~l'l' і молодь . . І,.ЬV!;ОДЮ ·У СВІТі.

МелодІІ

бІжна!

опс·­

Еавини.

~ PL:J:'. . 19.00 лктуальна

22.50

годи-на.

Му~ичний кіоск. Док. фшьм сРИМ».

ніді

«Лінь>>.

~1.35 1·eJieaJ-:cтaua. кін. «ЗаметІль~.

-

сНаш друг

-

здоровим.

hонцерт

архі-

мелюра тора.

20.00 ;;1.UO 21.35 22.05

СРС!'. У перерві Я1:що хочеш бу­

І\tіудь-"'ч.ндьм

Сшьсьна

Муз.

з

20.20

1-'іlНіс:::rю-

Продовеашня

tіль.,...J.И·

зустріч

ПіС!Jі. На арені ЦИРІ<У. -'l.UU У.ас.

І-~і.:.'іf­

артrtстів

DA.:J

~0.00

ф!J;Ь:>ІН.

Час.

м.

сБудівництоо

КИІВ .,А 06ЛАСІЬ

На зарядку ставай! .сИрасноярськ музич­ ний:>. 9.00 Російська мова. 9.30 Дон. <РШЬМИ еКераміка Амаяка Бдеяиа~. сГлІб•. 10.uu .n.uнцерт хоровоІ і сим­ фонічної музики. 11.(}1) У сВіті тварин. 12.00 Стадіон для всіХ. 12.30 Розпонщають наші ко­

8.00 8.20

пошта».

серія. 19.20 •3а вашими листами•.

ан­

lo.45

ти

зьича..uн~

«t>усь)>

1v1.жнародна

НА

ліоратора.

1 7.45 18.00 18.45

1НС'"і'рум~н·га..аь­

футболу. <!01рна AHГJ!ll

учи:tІ-tu~а.

MOl:.iCi.

НІ.е>U На nорядку денному. •<~.45 Муз. теле<})Щ,ЬМ ctpae

'"J.!iC.

17.15

ог­

мир«.

nарад n.онера на Xpeщtt-

1 7.30

полі-тичного

ного, хореограчнчного

18.00

нr­

tiU...'H'Li'!A.l,U.CЬ­

музичного

Док.

друзів.

Новини.

~

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

11'1ультфільм. ЧемпІонат Євроnи з футболу. Юнаки. ФІнал. У перерві .15.40 Якщо хочеш бути здоровим. 16.;,.; Н.овинн. 16.45 •В шснях залишимось ми•. Концерт.

Іголинського.

Інсеннv

.

Ьироони~а гіл-11-Ііl.СТИЕ.а. 1.-швають діти. нрограма «GратерСТВО»-. і 2.t>a rtовини. 16.00 НОВИНИ. 10.10 Ьщеорепортаж про

уназерсі1·

· cuц.~.ёiJ.i...LL;ti·~~нoю

неремоги.

:..l.UI.I

;\н.:1

ЧJ•~•ь­

.:Ранкова

лія)!

.,ядача d. J:>ешотова. 11 lJCt...f:~,)v•ll(;1.)c.н~~ 0:.: ~ • .НД народвил xoptil. lHн.:J.·yn

ПР\... ё'АіІІІА У;{РАіІ1СЬкUГО ТЕШоБдЧЕННН

:\н_;Ch.U>:н~ь:r'-uгu

Д~;:;u11..Н..:~~-

мікою. 19.~о J.J..U

~l.J~

,,. ,

;:su).. .t.i.t:.·ry ~ .. .tb.~:f. «L.-OHЯL:І..tte КОЛО»-. 13 Ц.i-1fi,;Jy «'l'.t:;;V}J· чіс.ть народш Сі3іТу». J..U.4U (...ьUl'V~i--ii у CtHTl. .L~.l!U

Бесіда

ор1---:сс, ру

r'OC,HCLI'\C:i новини.

21.lJO

праЦі.

l

l.l.t-l-J...:Д ..... '-~;;~

.:.........ti.~~Vbi:.i.

J.tl.ld J.J.·O

;J.Ul-~.

:2U.JU L.HMфUHJ.'--lEl ри lv'i. l'JIHIKИ.

x:1~u.v.

С.і:НТі

l7 .LJo ..~'"-

ll,.4t>

..

~:.2.'нJ L.ьогодні у світі.

11UUИHl1.

uбличчя

нарuд_ні1х

стру}.і·енті11

:22.55

<..(.~;__;~1 ~·а.1-.. ·~

qН.тІЬМh

Lправн

тет

nередача.

Гi.JiJ.t~->.

tlOBИHH. Н<.<:-ї~ІІ

Іl~Ус.'ЗіЇ.

С.

самблю Нонцt.:рт

ld.4a !>J.UU

неі-і:\ІОВі:t->-

14.4::> 15.00

«СіУІ'я

..t І .1 ;_}

;t•',·t::и.

Сlйс-ьних

hVl'U

і

12.30 13.:00 14 ..UO 14.35

Етюди С. Рах~Іаніноnа виконанні піаНІст«

15.5::> lu.40

.

рети.

hV:.VtVlJi\10Лy.

Новини.

СпоР'і'нвна

l ..J.;_)Q

Все­

.

«Слава солдатська». сГранf шзнання». Зу­ стріч з членом • корес­ пондентом АН Yt'CP В. 11. Кухарем . 17.25 Фільм із субтитрами сПолювання на лисиць•. 19.00 А:к'!;уальна камера. 19.30 Заключний концерт фестивалю «КИЇВська аес­ на-8-%. 20.40 На добраНJіч, діти! 41.00 'іас. 21.35 Продовження заЮІЮЧ· ного концерту фестива­ лю сКнївська весна-84». 22.35 СВіТ поезіі. 0. С. ПУШ· кін . 22.55 Новини.

ЧЕРВНЯ

тектура:>.

пісня,>.

Тележур:шл

IIlC-

:\І. г· l-

(,LtCHH?

M.:ri.:нe.pO;.LaOl о

с~чь:іна,

-«_.·~С.іН

L.Vl\J;j

«rtayita. 15.2о

,цu

·

!іонини. Очевидне

1

мон~рнР>. l 1 ;;;; сер11 .. \..,ЬОГОДН.і У СВ11'1.

іІовини.

,L.!,O~.

15.40 у

<~Вуг:,>.

ТелефіJІЬ'І для «йригоди інстрава

.i\lt:'})THi;J.

4-ILJir.:.M-KOhЦЄp·~,

CfllЬO.Юl'b

_ 4 .---sv

ТелефІЛьм-

футболу.. '!ССР ·-'-

Ь~селі tp1.JIЬM

J.U.l.::>

казка.

старші~; :и.оо 'Іас.

21.:35

U.oo

l0.56 f-'Ui{.

18.20 lJ.ЗO

.і!UІ:Ні.ВИ.

!li.25 l6.:iU

їP.A.Ut-iJ-j

::J.;JtJ

l

народІВ

~~~~

хорvШІ•.

фільми.

-·-1.uU

захисту

."~......... ~ ""'"~,b,·ІV~\.itv-.-~: ....-. ~В-' VІ i"'AMV,A. Ц'І

L.OO

сила.

Доrчментальні

~-~~~нн:и>:о.

HJ.L'J

ШІtола.

Шнол:ярам Знання

новини.

14.50

·~.:..•--

;

!~1:,.-льтФl~іь:,-:.

li.;,j

!\ІО.".<.•. );І,Ь.

чL.·~-ВЕР, :.:;1

Пое-

1 4.<>u 14.45

цин~

З

бою».

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

11.45 12.15

ШROJia>>.

із

і мсртu~>.>.

серія.

l.),~>J

виховання.

В. Маяковський. ма •добре!».

і

\...J31T

телефільм.

союзний т~:Іенон:~урс. Це шt можете

13.lj 14.00

Цk.

ровограда.

за.н..~.,>.

Н:а.-rуги.

нерt=можцІ. клуб фрон<<'l'онариш

передача.

Час. До Дня меліоратора. Док. фшьми сНа відрод­ жених землях», «Турбота номер один~. <~:Ціна од­ нієї краnлі•. 9.<>u Будильник. 10.00 Служу Радянському L:оюзуІ 11.00 Здоров'я.

«Спортло­

друзів.

співа­

,

16.00 17.00

8.00 8.35

«ТанДжаббаро­

рослин.

ДоІt.

хочу

Спотривна

І

ЦТ

не.

Hl й танцю

ГtІДИНі.:і.

Архіте.кт~·ра

«Я

НЕДІЛЯ,

чи'Гання.

Світ

12.40

ЧЕРВНЯ

серІя.

l, ... ,,_",н.

ЧЕРВНЯ

тираж

Коло

тошrх

l l . l .:; .n.UHЦCfYГ t-i.~.CC:l:\·iO;HU

ЛlE:.lO;_;it.

..

22.55

<<Слав' ЯНО,ГОРСЬІ-С».

11.25

U.lJ<.J '-±-' .•:J.L:\1 (,J-і{наі

II}..IV'-'Pd.:V1d .

1\.tH•JMoзall'-t.l.

l!:J.UV

C.::~.:-Jc:y.

cui·l'Y:>.

СЛОБО-).

:...v.vu

t.:~>:Tt

'Іас. LUtl:l"--!HC l~O.JIU. ~1.у <<'.!:uop{_~~crь

culт. ,;.u.~U

Естетичне

10.35

~

ё.ОО

.Lt..C·

~l.:J::J '.tt:.ll·фivTb:\1 (~::OLj!...:И .\HC'l";._,., _; 1 0 l:~~lH ~:3.1.::> L.-.i.i..::.Jj.JTИ.HHa I .. ~jJt::Дa't..i.a. :!3.45 і-ювини.

ПТУ.

11.\)•).Yi.I-ili.

~~:3.t1,)

.\1і-

«Совет­

ти•.

то~.

9.15 10.00 10.:30 11.15

-_,__ас.

2~.t.J,)

2

Діляфруз

22-й

9.(;;:,

норот::а.->.

газети

культура»,

Фільм

21.35

передача.

ва)>.

CJIYJ-t~uc.:..

!lir'Ui f·'AІ\<J-\

.~.l.iC'la~-.

l :J.l;; ..... rv,..l..t:-ilйi.

<<rііч

«35уки l'.!i·

ПІ-'ОІ"РАМА

:..АГАіІ'-'<~UСОЮЗНА

.}. 9.4 'і Природознавство. :2 нл. 3.55 Науново - nопулярний

Учням

).J.Ofi\J.Д~-~OB::...

3.-..i.!'.J·

~O.::SO

ва.

Фільм

l

0.1~ Доh. фільм 4:Терміново по·,·р;бнl однодумці».

10.05

hlHOПporpal\la.

l'i.UO

t; іl·ЯТНИЦ.-1, 1

1-J.l(.;..i'J..>,).

По.вини.

ф:ш,м

lU.OO ~O.;JU ___ ;_,t}

приз

Док. телефільм «ПО­ вернення дирижабля~. 21.00 Уас.

Ч:ас . Ф1ЛЬІ\1-І-~Онцерт

цює

увертюра~.

Здоров'я. Вечірня казка. Міжнарадю змагання художньої гімнастики

ская

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

іі.ОО ІJ.:J~

r!' я 1;.~,с...:.:11' >.

на

з на

птаха

серй.

СУБОТА, І

cyV":'Ii'I'P'-l:\!И

13

нОНИНИ.

:\1CL1U.

<..:l..J..l:'-"I-~u·.~

.i4.lJІJ

<PJ.~!LNI

:..и.:J,J Те.:н::L\>lль~І «~в;. :І і~ ста~). 4 1 ~' серіі.

«~HІ­

н~ьО.іl->.

:i.O.~.:J

j l ...~J .:. __ v...;

;9 . .-; Сатиричний об'єктив. 1 U.5c:J Чемпіонат Європи

;:вл:ї.

t;J.~.:н:>.~Ia

іІС.

Сnортинна

ста». 6 і 7 Новини.

п;;~t)J,;~

2..4.Lv

ШН:ОЛ;..-t:-•.

по~1.~іС:сі». А..н:т~'""ьна иамера.

_с•.с.о

футболу.

-..Jbi~.,._-,-~.,..w

с:тьсн,>.

<·Товариш». Г.

~u:-~.

~·ru

Телефіль~'

23.15 2:3.20

..

Брига~нніі

ська

19.15 20.00 20.15

20.45

1СLП--~дс.::рн.JІ><..:.н­

<<11' .ятдесЯ'і'

'·' li"'-t""-1-\,;.c:i

111-t.

cлu.ь.JlHIO

старшокласиnків.

·

ня.

rrереда..ча. Музичний кіоск

Док. телефільм сДзвін пам'яті>. 19.00 С. Проиоф'єв. сРосій·

Науково.- nоnулярний

21.35

11 :~u ІспансьІ-:а мовd. 11.5U lVf. l.ШНЮ:!.. ;.l,U 1~.:.\J·;J.Ч­ ЧЯ з ;J.HH нцpuдrr;t:tll-1}~.

1

1:~.3.5

ЦІ

еіН'Є

c.:..:.u

романс.

в

СЄі-JlЯ.

.t

:t ::. а-rастиnа.

И.uli

неозора».

Росіііський

l L~.C;O

.

,..;,Еі

l\JI:i.tн~

ЗА! •<-ііа:і(,СОЮЗ.JА

11А

Новини. Новини.

Срібний дзвіночо~. lo.~IO Юнопрограма «ВІТЧИЗ-

<(;~за

побачиш

сnортИІВна

18.00 18.30

Чемnіонат Єароnн з футболу. Юнаки. Пів­ фшал. У nерерві 19.40 Вечірня Шізка. Зустріч з

Сірін». 21.00 Час.

o.!'Jli~-~~~ 1~)~х1В. Wнола

виnус.к. сПерлина

«Таємниця

сІ ти

Міжнародний огляд. Мультфільми. «Віраж•. Молодіжно-

15.30 15.45 16.15

київськіЙ».

березі океану». Мамина школа.

фільм

Фільм

небо~.

цирком.

..

10.5U

HVЗI--LHE.

ПPv!"PA,VIA

16.10

l

,Ц!ТИ~

<<1"~~·

18.:30 19.00

20.40

думою про лозу>. А_.._.;рН ;_; оне_r D. Ннс.и.:Іьt:.н. Л:J cтu-

П.UО О.~_И)

Д!Lt~IUГH.

'IeJr-=;:v~лb:\'1

й·

Гнvшастика.

<<3

т\.u..н{:'j~а.

-_ц.:,.С.

•~;.J.і..:И

·

свіду.

світі

1 y}H-f(..'·J'd..

}iu.. Д0і)рulііЧ,

.Vv

~l_j;J

no

на

niJ.\ll~1:H.:

_..~_ .... :::> ~u1:. філь:-..1 .!ipT~Mlb(.;b.hy>>.

ніРlОЇ ·газети» впро­ вадж.анню передового до-

10.55 l , .:).5

~-\.!,Г)u. .• ьни.

.і U.o~J

на

Док телефільми «Ііолискова Токтокан-ани~,

прирОДИ>>.

~~J.lilJ

·~·~

для

8.00 8.20

коло,.

«У

Інформаційний Док. фільм

' мине

'

18.20

ЗАГАЛЬНОСОЮЗН.д. ПРОГРАМА ЦТ І ЛЕРЕДАЧІ НА ИИІВ ·1А ОБЛАС"ІЬ

програма

.1:\а,uпрограма

.:-U.4.lJ

іІ'!іжнародна студія УТ.

роздуМів.». ::::.оо «Сдово за вами» .. Гро­ мадська рада Українсько­ І"О телебачення і «Робіт­

!2.45

L:онячне

устовського.

18:00 сНа землі

«Народ-

<~Не

сцени.

"14.25

Культура російської мови. Мова творів К. Па­

11

кожного.

;JU.Uli .c\'ft.:.c:..:·.!.·~..:~ilit

: :J.CO

lt.CJO

ltJ.OO

справа

,J.IH«Jl:H1Л.\.l!Ol

УКРАІНСЬКОГО

1ЕЛЕБАЧЕННЯ

;С.20

l!родово:~ьча

13.:30

Сьогодні у світі.

ПРОГРАМА

17.3U -

'fелефі.іІЬМ

Кінопрогра­

ма.

рону». 2 серія. :2~3.~;5 hовини.

ка».

торина.

22.40

22.10

Новини. L.р.Lонни дзвіночон. 1o.J0 «АВТ0Тр&Н<;Пuр1'; СІіЛаДОВі ефеК"fИІ3НОСТі>>. 17.lJO Філь"І-концер·r «Весел­ ..:.ь.1U

Клуб мандрівників. «Розповідає Н. Шпіл­ лер». Майстри оперної

·

дітей.

Сьоrодні День ме­ ліораrrора. Вистуn міні· стра мІліорації і водного господарства УРСР М. А. Гар~уmі. 14.45 сПісня скликає дру­ зів». Республіканський телефестиваль пІонер­ ськоі nісні. 15.15 Телефшьм сІду за то­

14.35

хоманка».

17.30 '

~Іас.

Фільм-концерт ні н:артинnи>>.

Для

16.30

Новини. За·гартуйте дитину. «lнтерклуб». . КІноnрограма: сСело. nошуни І резерви», «Зем­ ля, що ожила», «У дворі та в горо .ці•. 12.20 У. Джордано. «Андре Шеньє». Еsистава. В пе­ рервІ Новини.

10.00 10.20 10.55 11.40

12.25 13.25

самодіяльно-

сті.

Нерлини душі народної. :Ю.40 .Н:а добраніч, діти!·

16.00

хочеш

сРазом весело нам йти•. Концерт дитячої

16.05

художньої'

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9.15 •Ранкова пошта~. 9.45 Путіака в життя. 10.4~ Врограма Грузинської студії телебачення. 12.05 Док.. фільм сЗолота ли­

Концерт nісні та ін­ струментальної музики. 13.55 Новини.

20.10

~..:..L;O

«Неможливі ді-

ТИ>>,

Донецько! області. Телефільм «Яблуня Григорія Гриньова». 13.3() Фільм-концерт «Земле моя світлая». 19.00 Аh-туальна камера, 19.30 «Нові КНИГИ». ВедуЧИЙ письменник П. Загре­ бельний.

21.35

червня

13.1 О

18.00

ПРОГРАМА YNPA\HCbKGГO Тt::JІЕБАЧЕННЯ ·

Сьогодні у світі. Чемріонат Європи з футболу. Юнаки. Збірна НДР збірна СРСР. У

18.45 19.00

3

по

Фільм

12.05

телебачення. 1\. С. Н<tгилешю, доярІііі рад­ госпу «Доброшльсьrшй»

Футбольний огляд. 19.25 До 40-річчя J3елшюї !!ере:>юп!. Худо ж н і й фільм «.Ї:Ниві 1 ~Іертві». 1 серія. :21.00 'іас. :.Н.35 Концерт майстрів мис­ тецтв. Нередача з Києва. ~2.;)5 Сьогодні у світі.

Стор·Lнки високого нат­

mp(lвn.я.

пошани УІ,ра!н­

сьІщго

старші».

у

Екран

17.45

18.15 1i<tyi;a і шиття. 1:3.4.5 Сьогодні у світі. 19.00 На. ч:~l\іП~uнат1 (:;вропи.

д1kерельного

краю>>.

16.00 16.10

29

і] рограма

Філь:r-.І-ВИС"і":.~:-}а.

Новини.

22.55

«Ка·

чч& ач;р ·...С.о•~юс

ГЯН·

бQКе сn;вчуtТІt;;І~. . 8. 0; rребенн·НКу 3 npH·

8.30 Док. телефільми <<Я б

воду смерті м~,;.~СUІІВ..;Н·о•uч" . C)tfl~

.

~и~~?іт::С~~- пішов», «У .,. "'" по~~~':~;,~:-~;.!!!!'~~~~нц:~:~~~~:::!:~=~=-'"-'-''·.с:~.с.:=-"~~.:!с.~=~-,.,..==~':--~-=~~~-=·~·=·~--!!!·~~~~=~~·-·;:::·;;;·;;~··;·;7~r~··:~•t,;±!!4!!!!::~·;·~;~;·;·;,;;:;:;";;:;:;;~·

«НОВАЯ ЖИЗНЬ~ оргак Броварского городеко­ го Іщмитета Коммунистичес:ІіОй партии Украиньr, ·городского и районного Советов народньrх депу­ татов Киевсfіой области. (На украинском язьше). Редактор Е. ФЕДЯй. Газета вь1ходит с 17 аnреля 1937 года.

;:ни

вьrхода:

вторнин,

среда,

пятница,

суббота.

Броварсьна друкарня

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: Телефони:

_

19-4-Ц?,

255020,

редантора

вjr..поа:р,ального

нореспондента

місцевого

масової роботи

-

Київського обласного Адреса

друкарні;

Ииївська область, м. Бровари, вул . ..Киlв~ька,

19-3-82; застуnника редактора,

-

секретаря,

відділу

радіомовлення

-

сіnьсьного

господарства

відділів

19-3-05;

-

промисnов_ості,

19·3:18; nнстів

----------------------

255020,

у

1{иївська

справах

область,

видааництв. ІІІ.

Броаари.

поліграфії вул.

Друк

вассжd.

дру:коваmtй

12.760

і

книжнової · торгівлі.

КИївська.

154.

Обсяr

ариуш.

Тираж

nримІрникІв.

Замоалення

19-4-67.

управління

~ 11285.

154.

віддіnу napтйtf<oro ЖІf'Г\'Я·

N• 2269.

#87 1984  
#87 1984  
Advertisement